You are on page 1of 64

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracteris...

Page 1 of 64

[ VATRĂ ] [ DISCUłII ] [ LEGĂTURI ] [ MANUALE ] [ TRADUCERI ] [ DICłIONAR ] [ ARTICOLE ] [ RECENZII ] [ NOUTĂłI ]

ASAMBLAREA CALCULATORULUI
CONSTRUIRE PC : NOłIUNI INTRODUCTIVE DESPRE COMPONENTE PARTEA 1 PARTEA 2 PARTEA 3 PARTEA 4 PARTEA 5 ANEXĂ

1. INTRODUCERE 2. PROCESORUL 3. RĂCITORUL 4. PLACA VIDEO 5. PLACA DE BAZĂ 6. HARDISCUL 7. MEMORIA RAM 8. UNITĂłILE OPTICE 9. MONITORUL 10. UNITATEA DE DISCHETĂ 11. TASTATURA , MAUSUL , JOYSTICUL 12. CARCASA ŞI SURSA DE ALIMENTARE 13. PLACA DE SUNET , BOXELE , MICROFONUL 14. MODEMUL ŞI PLACA DE REłEA 15. IMPRIMANTA

INTRODUCERE
Cumpărarea unui calculator reprezintă o decizie importantă care trebuie luată în funcŃie de bugetul de care dispunem şi de modul în care dorim să folosim calculatorul. Un calculator folosit în principal pentru procesare de text (scris, formatare) şi pentru explorarea internetului nu trebuie să fie puternic, însă un calculator folosit şi pentru jocuri sau editare audio-video trebuie să fie îndeajuns de puternic încît să poată face faŃă cu succes acestor sarcini. Cei care îşi cumpără pentru prima dată un calculator sînt sfătuiŃi să-şi cumpere unul deja asamblat, care are şi sistemul de operare preinstalat. Ofertele de calculatoare deja asamblate sînt însă de multe ori "dezechilibrate" (de ex. procesor

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracteris... Page 2 of 64

puternic şi placă video slaba, etc.) de aceea este recomandat să le spunem celor care ni-l vînd la ce îl folosim în principal. Aceştia pot să-i ajusteze configuraŃia (în anumite limite) în raport cu cerinŃele noastre, în aşa fel încît să nu avem surpriza să cumpărăm un calculator prea slab (pentru care vom fi nevoiŃi să investim alŃi bani în scopul ameliorării lui) sau din contră unul prea puternic (caz în care am cheltuit bani pentru nişte caracteristici pe care nu le folosim). Cei care au deja un calculator şi au cunoştinŃe despre piesele din acesta (instalare, configurarea draiverelor) pot să îşi asambleze singuri un nou calculator fără un efort prea mare. Avantajul principal al asamblării unui calculator din componente cumpărate separat este că avem toate piesele în garanŃie şi putem în acelaşi timp să deschidem calculatorul pentru a face îmbunătăŃiri sau pentru a-l întreŃine (curăŃare de praf, lubrifierea ventilatoarelor, etc.) fără a pierde garanŃia. Dacă am luat un calculator deja asamblat, garanŃia se pierde de obicei dacă deschidem calculatorul şi de aceea sîntem nevoiŃi să-l transportăm la serviciul de reparaŃii al magazinului de unde l-am cumpărat ori de cîte ori avem probleme cu el sau dorim să-i aducem îmbunătăŃiri. Un alt avantaj major este faptul că putem alege piesele care au cel mai bun raport calitate-preŃ, nefiind obligaŃi să le cumpărăm pe toate de la acelaşi furnizor. Faptul că nu depindem de componentele avute în stoc de o anumită firmă care vinde calculatoare asamblate deja, ne permite să alegem piesele şi în funcŃie de companiile producătoare. De exemplu, dacă am avut experienŃe pozitive cu plăcile de bază produse de compania X şi cu plăcile video produse de compania Y putem să ne procurăm în continuare piese produse de aceste companii pentru noul calculator pe care dorim să-l asamblăm. Dacă reuşim să asamblăm un calculator care funcŃionează exact aşa cum ne dorim vom avea satisfacŃia lucrului bine făcut şi în mod sigur vom cîştiga şi respectul prietenilor nostri interesaŃi şi ei de calculatoare. Pe de altă parte dacă performanŃele calculatorului asamblat sînt departe de ce speram sau chiar acesta nu porneşte, vom fi nevoiŃi să apelăm la serviciile unor specialişti, lucru care ne va costa în plus. Decizia de a asambla singuri un calculator trebuie luată numai dacă sîntem siguri că vom duce lucrul la bun sfirşit. Responsabilitatea pentru asamblarea cu succes a unui calculator îi revine în întregime aceluia (sau aceleia) care îşi asumă un astfel de proiect. Cel mai important lucru (după cunoştinŃele de bază despre componentele unui calculator şi funcŃionarea acestuia) care ne poate garanta succesul într-o astfel de iniŃiativă este încrederea în forŃele proprii. Calculatorul este în esenŃă o maşină electronică complexă şi la fel ca orice maşină are nevoie de întreŃinere pentru a funcŃiona la parametrii maximi un timp cît mai îndelungat. Tehnicile de întreŃinere sînt prezentate pe larg în Manualul de ÎntreŃinere a unui Calculator.

PROCESORUL INTEL AMD

GENERALITĂłI Procesorul este piesa cea mai importantă a unui calculator (cea care face "calculele") şi este alcătuit dintr-o multitudine de microcircuite integrate, care sînt compuse la rîndul lor din tranzistori, rezistori (rezistenŃe), capacitori (condensatori) şi diode. Toate aceste componente servesc la alcătuirea unor circuite care formează porŃi logice (logic gates) ce stau la baza

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracteris... Page 3 of 64

principiului de funcŃionare a microprocesorului. Procesorul se mai numeşte şi CPU (Central Processing Unit). Puterea unui procesor este dată de frecvenŃa de funcŃionare ("viteza cu care face calculele"), de arhitectura să internă şi de cantitatea de memorie de pe pastila procesorului. FrecvenŃa de funcŃionare este denumită de obicei "frecvenŃă de ceas" ("clock frequency") sau "frecvenŃă de tact" şi este măsurată în MegaHertzi (MHz) sau GigaHertzi (GHz). Arhitectura procesorului se referă în principal la tipul de microcircuite şi dispunerea lor în cadrul nucleului (nucleelor) acestuia. Memoria existentă pe pastila procesorului se numeşte memorie "cache" de nivel 1, 2 sau 3, scrisă prescurtat de obicei L1, L2, L3. Memoria cache ("cache" = depozit) de pe pastila procesorului este o memorie rapidă folosită exclusiv de procesor, care în acest fel îşi scade dependenŃa faŃă de memoria sistemului (memoria RAM) şi devine mai rapid în executarea instrucŃiunilor sale. Memoria cache serveşte la stocarea datelor accesate frecvent de procesor şi are o importanŃă deosebită în aplicaŃiile (jocurile pe calculator, etc.) care utilizează frecvent aceleaşi seturi de date. FrecvenŃa ("viteza") de funcŃionare a unui procesor este dată de produsul dintre frecvenŃa ("viteza") magistralei principale de date ("Front Side Bus - FSB") şi factorul de multiplicare a acesteia ("multiplier"). De exemplu un procesor cu frecvenŃa de funcŃionare ("clock frequency") de 1467 MHz are o frecvenŃă a magistralei principale de date de 133 MHz şi un factor de multiplicare de 11. În mod clasic procesoarele pentru calculatoarele personale au o arhitectură bazată pe un singur nucleu şi lucrează cu instrucŃiuni pe 32 de biŃi. Creşterea de performanŃă a noilor generaŃii de procesoare se bazează pe mărirea frecvenŃei de tact, a vitezei magistralei principale (FSB) şi a cantităŃii de memorie cache, procese posibile între altele şi prin îmbunătaŃirea procesului de fabricare. Dar în anul 2004 a devenit evident că aceste proceduri de creştere a performanŃei îşi atinseseră limita fizică şi nu puteau fi împinse mai departe. Ca urmare atît AMD cît şi INTEL au început să caute modalităŃi noi prin care să reuşească să scoată în continuare generaŃii de procesoare cît mai performante. S-a preconizat deci pe de o parte construirea unor procesoare care să utilizeze instrucŃiuni pe 64 de biŃi, iar pe de altă parte construirea unor procesoare care să înglobeze mai multe nuclee. Procesoarele pe 64 de biŃi au fost lansate de AMD în anul 2003 şi de INTEL în anul 2005, iar procesoarele cu două nuclee ("dual-core" - binucleate) ale celor doi producători şi-au făcut şi ele apariŃia în 2005. Procesoarele binucleate sînt indicate pentru cei care lucrează în mod curent cu aplicaŃii ce suportă modul multifir ("multithread"), adică editarea audio-video, codarea audio-video, prelucrarea de grafică 3D (modelare, randare, etc.) şi proiectarea asistată de calculator (CAD). Liniile de procesoare clasice nu au fost încă abandonate, însă este posibil ca în cîŃiva ani ele să cedeze locul aproape în totalitate procesoarelor cu mai multe nuclee şi care folosesc instrucŃiuni pe 64 de biŃi. Există mai mulŃi fabricanŃi de procesoare, dar cei mai importanŃi sînt INTEL şi AMD. Aceste companii au o ofertă împărŃită în trei categorii : 1) Procesoare foarte puternice. Sînt destinate împătimiŃilor de jocuri de ultimă generaŃie sau celor care au nevoie de cît mai multă performanŃă pentru aplicaŃiile pe care le folosesc (animaŃii 3D şi editare audio-video profesională, etc.) şi nu se uită la suma de bani pe care trebuie să o cheltuiască. În această categorie AMD propune procesoarele Phenom (I şi II) şi Athlon 64 FX, iar Intel procesoarele Core i7, Core 2 Quad, Core 2 Extreme. 2) Procesoare puternice. Sînt destinate utilizatorilor care folosesc calculatorul atît pentru jocuri de ultimă generaŃie cît şi pentru aplicaŃii comune (prelucrare de text, internet, editare audio-video, etc.). În această categorie AMD propune procesoarele Athlon 64 X2, Athlon 64, iar Intel procesoarele Core 2 Duo. 3) Procesoare cu performanŃă medie. Sînt destinate utilizatorilor care folosesc calculatorul în special pentru aplicaŃii mai puŃin intensive (aplicaŃii de birotică, internet, vizionare de filme, ascultare de muzică, etc.). Aceste procesoare pot fi folosite şi pentru

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

Celeron 2.legături către cele mai bune articole de pe internet referitoare la procesoare Diagramă cu performanŃele procesoarelor AMD şi Intel PROCESOARE INTEL CORE PENTIUM BINUCLEATE CELERON MONONUCLEATE BINUCLEATE Celeron C-L | D single-core Celeron E dual-core BINUCLEATE CVADRINUCLEATE MONONUCLEATE Core 2 Duo dual-core Core 2 Quad | Core Pentium DC | D | Pentium 4 | P4 XE i7 XE quad-core single-core dual-core GENERALITĂłI DESPRE PROCESOARE Procesoarele fabricate de compania INTEL pentru calculatoarele de birou sînt de trei tipuri şi anume Core.4 Ghz.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . vizionare de filme. Procesoarele Core şi Pentium sînt destinate acelora care doresc cît mai multă performanŃă de la calculator şi ca urmare sînt dispuşi să plăteasca un preŃ pe măsură pentru acest lucru. Din această categorie fac parte procesoarele Sempron produse de AMD şi procesoarele Celeron produse de Intel.). Core 2. etc. 2.) şi de numărul de nuclee [cores]. LEGĂTURI UTILE Anexa Manualului .. destinate celor care doresc să plăteasca un preŃ scăzut pentru aceste dispozitive. Această politica de marketing a companiei Intel face ca procesoarele Celeron să fie fabricate şi poziŃionate pe piaŃă în aşa fel încît să nu între în concurenŃă cu procesoarele Pentium sau Core. Pentium şi Celeron. internet. 3) Procesoare cu performanŃă scăzută (redusă). ceea ce le face să poată fi folosite în special în calculatoarele portabile mai puŃin performante. De exemplu la un http://muntealb. care se reflectă în performanŃa lor globală. de frecvenŃa de ceas (2 GHz. dar sînt de acord să sacrifice un anumit grad de performanŃă în favoarea unui preŃ mai scăzut. VIA C (C7 şi C3) şi VIA Eden produse de VIA. Ca urmare ele au viteze mai mici decît cele mai noi procesoare Intel şi Pentium.orgfree. etc. etc.htm 23. Procesoarele Celeron sînt destinate acelora care doresc să cumpere procesoare produse de compania Intel. Page 4 of 64 jocurile de ultimă generaŃie însă doar dacă sînt făcute anumite modificări în setările jocurilor (scăderea rezoluŃiei şi a detaliilor grafice) care să permită rularea lor la un nivel acceptabil.01.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Pentium 4. Sînt destinate utilizatorilor care folosesc calculatorul exclusiv pentru aplicaŃii puŃin intensive (aplicaŃii de birotică..Componente Calculator: Caracteris. care la rîndul lor există în mai multe variante în funcŃie de generaŃie (Core i7.). Pentium 3. Aceste procesoare au avantajul că nu consumă multă energie electrică şi că degajă foarte puŃină căldură.2012 . Din această categorie fac parte procesoarele Atom (produs de Intel). Între aceste trei tipuri există asemănari şi diferenŃe în ce priveşte arhitectura folosită şi tehnologia de producŃie. au o frecvenŃă de funcŃionare a magistralei de date mai mică şi de asemenea mai puŃină memorie cache pe pastila procesorului. VIA Nano. 3 Ghz. ascultare de muzică.

o frecvenŃă de funcŃionare a magistralei de date (a procesorului.4 Ghz. CORE BINUCLEATE Core 2 Duo dual-core CVADRINUCLEATE Core 2 Quad | Core i7 quad-core PROCESOARE INTEL Procesoarele Core au fost lansate pe piaŃă la jumătatea anului 2006 iar microarhitectura care stă la baza lor diferă considerabil de cea folosită la construcŃia procesoarelor Pentium 4 şi Pentium D. La sfîrşitul anului 2008 Intel a lansat o nouă generaŃie de procesoare Core.01. Noile inovaŃii tehnologice folosite în procesoarele Core permit obŃinerea unei performanŃe crescute în condiŃiile unui consum de energie electrică scăzut. Acces Inteligent la Memorie ("Smart Memory Access") → Algoritmii de aducere şi procesare a datelor în memoria cache de tip L1 şi L2 au fost îmbunătăŃiŃi. Procesoarele pot să-şi dezactiveze în mod dinamic subunităŃile care sînt inactive. numită Core i7.. Prelucrare ÎmbunătăŃită a Datelor Media Digitale ("Advanced Digital Media Boost") → InstrucŃiunile SSE au fost modificate în aşa fel încît acum prelucrarea datelor din aplicaŃiile multimedia (audio. astfel încît energia electrică să fie folosită numai dacă este nevoie de ea la momentul respectiv (eficientizarea consumului de energie). internă) de 400 MHz şi o memorie cache L2 de 128 KB..MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Prin comparaŃie. o frecvenŃă de funcŃionare a magistralei de date (a procesorului. 1.2012 . InovaŃiile tehnologice care caracterizează noua generaŃie de procesoare sînt următoarele: Turbo Amplificare ("Turbo Boost") → Modul Turbo desemnează o situaŃie în care procesorul funcŃionează cu nişte parametri sub caracteristicile sale obişnuite (număr de http://muntealb. iar consumul de energie electrică şi disiparea de căldură au fost diminuate. Ea posedă o microarhitectură îmbunătăŃită faŃă de cea folosită la procesoarele Core 2. Memorie Cache Inteligentă de tip Superior ("Advanced Smart Cache") → Memoria cache de tip L2 este partajată între nucleele ce compun un procesor Core. Capacitate de Folosire Inteligentă a Energiei Electrice ("Intelligent Power Capability") → Raportul "PerformanŃă per Watt consumat" a fost îmbunătăŃit. Aceste inovaŃii sînt următoarele : ExecuŃie Dinamică pe Scară Largă ("Wide Dynamic Execution") → procesoarele Core execută mai multe instrucŃiuni pe ciclul de tact decît predecesoarele lor bazate pe arhitectura NetBurst.com/Manuale/manual-asamblare-pc. menită a înlocui generaŃia veche (Core 2).8 GHz. video) este de aproape două ori mai rapidă. În plus analiza fluxului de date prelucrat de procesor a fost optimizată. internă) de 800 MHz şi o memorie cache L2 de 512 KB (P4 cu nucleu Northwood) sau 1024 KB (P4 cu nucleu Prescott). la acelaşi moment cele mai puternice procesoare Pentium 4 obişnuite (nu Extreme Edition) aveau o frecvenŃă de ceas de 3. Page 5 of 64 moment dat cel mai puternic procesor Celeron (cu nucleu Northwood) avea o frecvenŃă de ceas de 2. iar gradul ei de folosire de către fiecare nucleu poate fi ajustat dinamic în funcŃie de nivelul de activitate al nucleelor la momentul respectiv.orgfree.Componente Calculator: Caracteris.htm 23.

care este legat de cele ale celorlalte nuclee şi de memoria RAM printr-o cale de transfer rapid [quick path]. Este vorba deci de o tehnologie de virtualizare. 1. Dacă în aceste situaŃii este totuşi nevoie la un moment dat de o performanŃă sporită.2. 1. iar gradul ei de folosire de către fiecare nucleu poate fi ajustat dinamic în funcŃie de nivelul de activitate al lui la momentul respectiv.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . cu ajutorul căreia fiecare nucleu al procesorului îşi poate ajusta independent consumul de memorie în funcŃie de necesităŃile de moment.orgfree.htm 23. Seria E8XX0 http://muntealb. pînă va ajunge la frecvenŃa de bază.1 Intel Core 2 Duo Procesoarele Core 2 Duo pentru calculatoare de birou [desktop] au fost fabricate iniŃial folosind două tipuri de nuclee. care creşte performanŃa procesorului în lucrul cu aplicaŃiile ce folosesc conŃinut multimedia. procesorul îşi va scade frecvenŃa de funcŃionare tot cu cîte 133 MHz. pînă cînd e atinsă limita maximă la care poate funcŃiona procesorul. iar sarcina de executat va fi împărŃită în mod corespunzător. Ca urmare un procesor cu patru nuclee va fi văzut de sistemul de operare ca un procesor cu 8 nuclee. cînd dintr-un motiv sau altul el nu este folosit la parametrii maximi de funcŃionare. Memorie Cache Inteligentă ("Smart Cache") → Memoria cache de tip L3 în valoare de 8 MB este partajată între cele 4 nuclee ce compun un procesor Core i7. Page 6 of 64 nuclee folosite. Amplificare HD ("HD Boost") → Este inclus setul de instrucŃiuni SSE4. care va împărŃi sarcina de executat cu nucleul de procesare real.Componente Calculator: Caracteris. în aşa fel încît să fie terminată mai rapid. Creşterea de perfromanŃă nu este însă dublă. temperatură)..cu două nuclee) 1. lucru ce are ca efect o latenŃă scăzută şi o lăŃime de bandă crescută pentru lucrul cu memoria DDR3. dar care aplicaŃii au nevoie la un anumit moment de o putere de calcul sporită. Cînd nu mai e nevoie de puterea de calcul sporită. consum de electricitate. ci în jur de 10-30% în funcŃie de aplicaŃie.cu un singur nucleu) Compania INTEL nu produce în prezent procesoare mononucleate ce înglobează tehnologia Core pentru calculatoarele de birou.01. Mecanismul de turbo amplificare creşte deci puterea procesorului chiar şi în condiŃii mai "vitrege". adică împărŃirea unei anumite activităŃi pe mai multe fire de execuŃie. procesorul îşi poate creşte automat frecvenŃa de funcŃionare în mai multe etape cu cîte 133 MHz. intensitatea curentului. Controlerul este de tip tricanal [triple channel]. ci doar pentru cele portabile (sub numele Core 2 Solo). un procesor Core i7 care are 4 nuclee va putea funcŃiona cu 8 fire de execuŃie. anume Conroe şi Allendale. care se deosebeau între ele doar prin mărimea memoriei cache de tip L2 (2 MB pentru Allendale şi 4 MB pentru Conroe). Acest mecanism poate fi declanşat de exemplu în cazul aplicaŃiilor care nu folosesc decît 1-2 nuclee din cele 4 prezente în procesorul core i7. Interconectare printr-o Cale Rapidă ("QuickPath Interconnect") → Fiecare nucleu al procesorului are un controler de memorie integrat.2012 .1 PROCESOARE INTEL CORE MONONUCLEATE ("single core" .com/Manuale/manual-asamblare-pc.. care permite o creştere a perfomanŃei pentru aplicaŃiile/softurile ce suportă modul de lucru multifir [multithreaded]. Practic. Rezultă o memorie partajată scalabilă. Hiper-Filare ("Hyper-Threading") → Această tehnologie se bazează pe crearea unui nucleu de procesare virtual.2 PROCESOARE INTEL CORE BINUCLEATE ("dual core" . Controler de Memorie Integrat ("Integrated memory controller") → Controlerul de memorie a fost integrat în pastila procesorului ("silicon die").

Nucleul Wolfdale-3M este identic cu cel Wolfdale. O creştere mare de performanŃă este valabilă doar atunci cînd procesoarele sînt folosite pentru softuri optimizate pentru lucrul cu mai multe nuclee (de ex. Modelele E6540 şi E8190 nu folosesc "Tehnologia de ExecuŃie Securizată" [Trusted Execution Technology] prezentă la toate celelalte procesoare din gamă. Cele care au identificatorul terminat în 50 au o magistrală principală de date (FSB) de 1333 MHz.80 GHz | 2 nuclee | 3 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E7300 : 2. programele de grafică 3D).1. însă aceste PB nu sînt compatibile cu procesoarele Pentium 4 sau Pentium D.80 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz http://muntealb. Modelele din seriile EXX0 şi următoarele folosesc setul de instrucŃiuni multimedia SSE 4.66 GHz | 2 nuclee | 3 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E7200 : 2. Fiecare nucleu are viteza specificată în tabelul de mai jos.40 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6550 : 2.33 GHz | 2 nuclee | 6 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E8500 : 3.htm 23.00 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E4300 : 1. Aceste procesoare au nevoie de plăci de bază cu soclu LGA775. care are 6 MB memorie cache L2 şi este fabricat cu tehnologie pe 45 nm. dar asta nu înseamnă că un procesor cu 2 nuclee la frecvenŃa de 1..20 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E4400 : 2.orgfree.16 GHz | 2 nuclee | 6 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E8400 : 3.01. spre deosebire de modelele mai scumpe (E6XX0) la care aceasta este de 1066 MHz.66 GHz | 2 nuclee | 6 MB memorie cache L2 | 1333 MHz ================================================= E7600 : 3.6 GHz.53 GHz | 2 nuclee | 3 MB memorie cache L2 | 1066 MHz ================================================= E6850 : 3.00 GHz | 2 nuclee | 6 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E8200 : 2.00 GHz | 2 nuclee | 3 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E7500 : 2. Modelele ieftine (E4XX0) nu suportă tehnologiile de virtualizare şi au frecvenŃa magistralei principale (FSB) de 800 MHz..80 GHz este echivalent cu un procesor cu un singur nucleu la frecvenŃa de 3.60 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E4600 : 2.66 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6600 : 2.86 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6300 : 1. însă are doar jumătate din memoria cache (3 MB) şi e folosit la procesoarele E7XX0.13 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6400 : 2. Toate procesoarele Core 2 Duo folosesc instrucŃiunile pe 64 de biŃi (Intel 64) şi suportă tehnologiile de virtualizare (Intel Virtualization Technology) şi de eficientizare a consumului energetic (Intel Enhanced SpeedStep Technology).00 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E6750 : 2. Modelele Core 2 Duo existente sînt următoarele : E8600 : 3.13 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6320 : 1.2012 .66 GHz | 2 nuclee | 6 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E8190 : 2.Componente Calculator: Caracteris. dar nu şi tehnologia Hyper-Threading.40 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E4500 : 2.86 GHz | 2 nuclee | 2 MB memorie cache L2 | 1066 MHz ================================================= E4700 : 2.93 GHz | 2 nuclee | 3 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E7400 : 2.66 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E6700 : 2.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Page 7 of 64 (lansată în ianuarie 2008) e bazată pe nucleul Wolfdale.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .33 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz E6420 : 2.33 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1333 MHz E6540 : 2.

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracteris... Page 8 of 64

===================================================================== X6800 : 2,93 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz → familia Core 2 Extreme

1.3 PROCESOARE INTEL CORE CVADRINUCLEATE ("quad core" - cu patru nuclee) 1.3.1 Intel Core 2 Quad Procesoarele Core 2 Quad sînt fabricate pe baza nucleelor Kentsfield (compus din două nuclee Conroe puse unul lîngă altul) şi Yorkfield (mai nou, fabricat cu tehnologie pe 45 nm). Ele folosesc instrucŃiunile pe 64 de biŃi (Intel 64) şi suportă tehnologiile de virtualizare ("Intel Virtualization Technology") şi de eficientizare a consumului energetic ("Enhanced SpeedStep Technology"), dar nu şi tehnologia Hyper-Threading. Aceste procesoare au nevoie de plăci de bază cu soclu LGA775. Ele sînt indicate în special pentru aplicaŃiile multi-filate [multi-threaded] de genul prelucrării audio-video şi a graficii 3D, ca şi pentru unele jocuri mai noi. Modelele care au un "S" la sfîrşit (Q8200S, Q9550S, etc.) au consum mai redus de electricitate. Modelele Core 2 Quad existente sînt următoarele : Q9650 : 3,00 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q9550 : 2,83 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q9450 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q9400 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 6 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q9300 : 2,50 GHz | 4 nuclee | 6 MB mem. cache L2 | 1333 MHz ================================================= Q8400 : 2,83 GHz | 4 nuclee | 4 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q8300 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 4 MB mem. cache L2 | 1333 MHz Q8200 : 2,33 GHz | 4 nuclee | 4 MB mem. cache L2 | 1333 MHz ================================================= Q6700 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 | 1066 MHz Q6600 : 2,40 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 | 1066 MHz =================================================================== QX9775 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1600 MHz → fam. Core 2 Extreme QX9770 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1600 MHz → fam. Core 2 Extreme QX9650 : 3,00 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 | 1333 MHz → fam. Core 2 Extreme QX6850 : 3,00 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 | 1333 MHz → fam. Core 2 Extreme QX6800 : 2,93 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 | 1066 MHz → fam. Core 2 Extreme QX6700 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 | 1066 MHz → fam. Core 2 Extreme 1.3.1 Intel Core i7 Procesoarele Core i7 sînt fabricate pe baza nucleului Bloomfield şi au nivel suplimentar de memorie cache (L3), partajat între cele 4 nuclee. Ele folosesc instrucŃiunile pe 64 de biŃi (Intel 64) şi suportă tehnologiile de virtualizare ("Intel Virtualization Technology") şi de eficientizare a consumului energetic ("Enhanced SpeedStep Technology"), alături de tehnologia HyperThreading. Aceste procesoare au nevoie de plăci de bază cu soclu LGA 1366. Ele sînt indicate în special pentru aplicaŃiile multifilate [multi-threaded] de genul prelucrării audio-video şi a graficii 3D, ca şi pentru unele jocuri foarte noi. Modelele Core i7 existente sînt următoarele :

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracteris... Page 9 of 64

i7 940 : 2,93 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L3 i7 920 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L3 ======================================================= i7 965 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L3 → fam. Core i7 Extreme

1.4 PROCESOARE INTEL CORE EXTREME Familia Core 2 Extreme include procesoare binucleate sau cvadrinucleate şi conŃine modelele cele mai performante de procesoare Intel Core 2. Cele pentru calculatoarele de birou înglobează nuclee ConroeXE (X6800), KentsfieldXE (QX67000-6850) sau YorkfieldXE (QX9650) şi se instaleaza pe plăci de bază în format LGA775. Nucleele XE sînt identice cu cele simple, singura diferenŃă fiind aceea că au multiplicatorul nezăvorît [unlocked], care poate fi deci setat la o valoare mai mare decît cea implicită în scopul supratactării procesorului [overclocking]. Modelele Core 2 Extreme existente sînt următoarele : X6800 : 2,93 GHz | 2 nuclee | 4 MB memorie cache L2 | 1066 MHz ========================================================== QX9775 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 (2 x 6 MB) | 1600 MHz QX9770 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 (2 x 6 MB) | 1600 MHz QX9650 : 3,00 GHz | 4 nuclee | 12 MB mem. cache L2 (2 x 6 MB) | 1333 MHz QX6850 : 3,00 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 (2 x 4 MB) | 1333 MHz QX6800 : 2,93 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 (2 x 4 MB) | 1066 MHz QX6700 : 2,66 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L2 (2 x 4 MB) | 1066 MHz Familia Core i7 Extreme include procesoare cvadrinucleate şi conŃine modelele cele mai performante de procesoare Intel Core i7. Cele pentru calculatoarele de birou înglobează nucleul BloomfieldXE şi se instaleaza pe plăci de bază în format LGA 1366. Nucleele XE sînt identice cu cele simple, singura diferenŃă fiind aceea că au multiplicatorul nezăvorît [unlocked], care poate fi deci setat la o valoare mai mare decît cea implicită în scopul supratactării procesorului [overclocking]. Modelele Core i7 Extreme existente sînt următoarele : i7 XE 965 : 3,20 GHz | 4 nuclee | 8 MB mem. cache L3

2. PENTIUM
MONONUCLEATE Pentium 4 Pentium 4 XE
single-core

BINUCLEATE Pentium DualCore Pentium D Pentium XE
dual-core

PROCESOARE INTEL

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 - Componente Calculator: Caracte... Page 10 of 64

2.1 Procesoare Pentium mononucleate ("single core" - cu un singur nucleu) Procesoarele Pentium au fost pînă în anul 2006 cele mai puternice procesoare produse de Intel şi sînt indicate pentru cei care doresc să folosească calculatorul şi pentru jocuri de ultimă generaŃie sau pentru prelucrare audio-video. Procesoarele Pentium fabricate în prezent sînt dintra patra generaŃie (Pentium 4), dar se mai găsesc în vînzare la mîna a doua şi sisteme cu procesoare din generaŃia a treia (Pentium 3, denumire scrisa de obicei Pentium III). 2.1.1 Pentium 4 Procesoarele Pentium 4 (cu excepŃia seriei P4 Extreme Edition) au fost fabricate folosindu-se cinci tipuri de nuclee şi anume Wilamette, Northwood, Prescott, Prescott 2M şi Cedar Mill. Între cele cinci tipuri de nuclee există multe asemănări, însă există şi destule diferenŃe legate de procesul de fabricaŃie sau de arhitectura internă. Nucleul Willamette a fost primul tip de nucleu inclus în procesoarele P4 şi de aceea a fost şi cel mai slab, înglobînd doar 256 KB de memorie cache L2. Nucleul Northwood are 8 KB de memorie cache L1 şi 512 KB de memorie cache L2. Nucleul Prescott are un număr dublu de tranzistori faŃă de nucleul Northwood şi are 16 KB de memorie cache L1 alături de 1024 MB de memorie cache L2. În plus procesoarele bazate pe nucleul Prescott au o arhitectură îmbunătăŃită şi sînt dotate cu un set nou de instrucŃiuni, numit SSE3, care nu există la procesoarele bazate pe nuclee mai vechi şi care va fi pus în valoare de creatorii de softuri. Pe de altă parte nucleul Prescott are un consum de electricitate mai crescut şi degajă mai multă căldură în timpul funcŃionării intensive decît nucleul Northwood, ceea ce reprezintă un dezavantaj. Nucleul Prescott 2M îşi are numele de la includerea a 2 MB de memorie cache L2 şi a fost folosit pentru unele procesoare Pentium 4 din familia 6xx şi pentru cel mai performant dintre procesoarele Pentium 4 Extreme Edition (P4 EE 3.73). Nucleul Cedar Mill este asemănator cu Prescott, dar fiind fabricat cu o tehnologie de 65 nm are un consum de electricitate mai scăzut, deci şi o emisie de căldură mai redusă. Modelele din familiile 5xx (550, 540, 530, etc.) şi 6xx (670, 660, 650, etc.) sînt ultimele reprezentante ale generaŃiei de procesoare mononucleate Pentium 4. Ceea ce le deosebeşte de familiile precedente de procesoare Pentium 4 e posibilitatea folosirii tehnologiei Intel 64 (Enhanced Memory 64 Technology), adică folosirea instrucŃiunilor pe 64 de biŃi. Acestea au nevoie pentru a funcŃiona de plăci de bază care să suporte tehnologia Intel 64 la nivel de BIOS, iar la nivel software de sisteme de operare (Windows XP x64 sau Linux) şi de aplicaŃii pe 64 de biŃi. 2.1.2 Pentium 4 Extreme Edition Procesoarele Pentium 4 XE sînt cele mai performante procesoare din generaŃia Pentium 4. Majoritatea acestor procesoare au fost bazate pe nucleul Gallatin, iar una dintre caracteristicile lui care au contribuit din plin la sporul de performanŃă a fost prezenŃa unui nivel de memorie cache L3 cu o mărime de 2 MB, care se adaugă memoriei cache L2 de 512 KB. Procesoarele Pentium 4 Extreme Edition nu au nevoie de plăci de bază speciale, ele putînd fi montate pe plăcile de bază obişnuite pentru Pentium 4 şi anume "socket 478" sau "socket LGA775". Astfel, procesorul P4 XE 3.4 GHz există atît în varianta pentru soclu 478 cît şi în varianta pentru soclu LGA775. Cel mai puternic reprezentant al acestei familii este procesorul Pentium 4 XE 3.73 GHz, care a fost construit exclusiv pentru formatul de soclu LGA775, fiind bazat pe nucleul Prescott 2M. O parte din procesoarele Pentium 4 cu frecvenŃa de tact de peste 2,4 GHz posedă facilitatea de Hyper-Threading (HT), ceea ce înseamnă că un procesor este "văzut" de SO ca fiind de fapt compus din două procesoare "logice" (virtuale) care funcŃionează la frecvenŃa de ceas nominală a procesorului real. Unele aplicaŃii sînt optimizate pentru modul multifir ("multithread") sau pentru

http://muntealb.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc.htm

23.01.2012

00 GHz | 1 MB mem. 920 (2. Pentru a putea folosi tehnologia HT este nevoie de o placă de bază compatibilă şi de un SO (Windows XP sau unele distribuŃii de Linux) optimizat pentru această tehnologie.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . 2. PerformanŃa unui sistem dotat cu un procesor care utilizează tehnologia "Hyper-Threading" nu este însă la fel de mare ca a unui sistem dotat cu două procesoare reale (identice cu cel folosit în sistemul monoprocesor). fără a fi şi în realitate unul. Procesoarele Pentium D au ieşit din fabricaŃie în 2008. Page 11 of 64 sistemele multiprocesor şi ca urmare ele vor rula mai rapid pe un sistem dotat cu un procesor Pentium 4.3 Pentium Extreme Edition (Pentium XE) Familia Pentium XE conŃine cele mai puternice procesoare Pentium din familia Pentium D produse de compania Intel. 930 (3 GHz).40 GHz | 1 MB mem. din cauza faptului că procesoarele "logice" trebuie totuşi să împartă resursele procesorului real. 830 (3 GHz) şi 840 (3. dar există şi situaŃii în care tehnologia HT trebuie dezactivată pentru că ea încetineşte activitatea procesorului în anumite aplicaŃii... care înglobează microarhitectura Core. ambele nuclee componente avînd frecvenŃa de tact specificată în paranteză. cache L2 | 800 MHz Pentium E2160 : 1. 820 (2.2. Pentium E5400 : 2. 950 (3. care a fost dezactivată.2 Pentium D Familia Pentium D cuprinde modelele Pentium D 8xx şi Pentium D 9xx. 940 (3. Ele au tehnologia Hyper-Threading activată şi folosesc bineînŃeles şi http://muntealb.60 GHz | 2 MB mem.01.2 Procesoare Pentium binucleate ("dual core" . Acest tip de procesoare a fost scos din producŃie în anul 2006. Modelele existente sînt : Pentium D 805. 2. Creşterea de performanŃă este de obicei de ordinul 10-30 %.2.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Activarea sau dezactivarea tehnologiei HT se face din BIOS-ul plăcii de bază. Procesoarele Pentium D folosesc tehnologia Intel 64 (instrucŃiuni pe 64 de biŃi).8 GHz). cache L2 | 800 MHz Pentium E2200 : 2. chiar dacă acest sistem doar "emulează" un sistem biprocesor. Pentium D 9xx sînt procesoare bazate pe nucleul Presler şi au o memorie cache L2 de 4 MB.6 GHz).2012 .2.8 GHz). cache L2 | 800 MHz 2.2 GHz). cache L2 | 800 MHz Pentium E2180 : 2. Pentium D 8xx sînt procesoare bazate pe nucleul Smithfield şi au o memorie cache L2 de 2 MB.80 GHz | 1 MB mem.50 GHz | 2 MB mem. Ea e bazată pe nucleele Allendale (E2XX0) şi Wolfdale-3M (E5XX0).20 GHz | 1 MB mem.2 GHZ). De asemenea tehnologia HT aduce un avantaj în situaŃia lucrului simultan cu mai multe aplicaŃii sau în cazul în care unele aplicaŃii rulează automat în fundal.htm 23. Procesoarele Pentium Dual-Core folosesc tehnologia Intel 64 şi sînt conforme cu formatul de soclu LGA775. ambele nuclee componente avînd frecvenŃa de tact specificată în paranteză.Componente Calculator: Caracte.4 GHz) şi 960 (3.60 GHz | 1 MB mem.orgfree. cache L2 | 800 MHz Pentium E5200 : 2.70 GHz | 2 MB mem. însă nu şi tehnologia Hyper-Threading.8 GHz). 945.1 Pentium Dual-Core Familia Pentium Dual-Core a fost lansată la sfîrşitul anului 2007.cu două nuclee) 2. cache L2 | 800 MHz Pentium E5300 : 2. cache L2 | 800 MHz Pentium E2140 : 1. cache L2 | 800 MHz ============================================= Pentium E2220 : 2. Modelele existente sînt : Pentium D 915 (2.

00 GHz | 512 KB mem. Celeron 450 : 2. Ea a cuprins http://muntealb.60 GHz | 512 KB mem.1 Procesoare Celeron mononucleate ("single core" . Ambele familii de procesoare binucleate folosesc formatul de soclu LGA775 şi au nevoie de o placă de bază cu cipset Intel 955X sau NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition.46 GHz şi magistrala de date (FSB) de 1066 MHz.80 GHz | 512 KB mem. are 4 MB cache L2. CELERON MONONUCLEATE Celeron Conroe-L single-core BINUCLEATE Celeron Dual-Core dual-core Celeron D PROCESOARE INTEL Procesoarele Celeron sînt indicate în cazul calculatoarelor folosite pentru aplicaŃii mai puŃin solicitante (birotică. Aceasta nu înseamnă că ele nu pot fi folosite pentru jocuri.20 GHz | 512 KB mem. neputînd fi cumpărat separat. frecvenŃa de 3. Pentium XE 965 : bazat pe nucleul Presler.2012 . deşi cantitatea (relativ) redusă de memorie cache L2 îşi pune în continuare amprenta asupra performanŃelor procesorului.cu un singur nucleu) 3. Procesoarele Celeron Conroe-L 4XX sau cele binucleate pot fi folosite însă şi pentru aplicaŃii solicitante.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .2 GHz şi magistrala de date (FSB) de 800 MHz. Page 12 of 64 instrucŃiunile pe 64 de biŃi (Intel 64). frecvenŃa de 3. Pentium XE 840 : bazat pe nucleul Smithfield. redare audio-video).. frecvenŃa de 3.1. cache L2 | 533 MHz Modelul Celeron 220 este numai pentru plăci de bază în format mini-ITX şi vine sudat pe ele.3 Celeron D Familia de procesoare Celeron D a fost fabricată între iulie 2004 şi ianuarie 2007.20 GHz | 512 KB mem.1.Componente Calculator: Caracte. are 2 MB cache L2. 3.46 GHz şi magistrala de date (FSB) de 1066 MHz. Pentium XE 955 : bazat pe nucleul Presler.2 Celeron Conroe-L Această familie de procesoare a intrat în producŃie în iunie 2007 şi cuprinde modele ce folosesc nucleul Conroe-L.com/Manuale/manual-asamblare-pc. cache L2 | 800 MHz Celeron 420 : 1.. editare audio-video sau grafică 3D. bazat pe microarhitectura Core. are 4 MB cache L2. în principal datorită cantităŃii mici de memorie cache.htm 23. cache L2 | 800 MHz Celeron 220 : 1. cache L2 | 800 MHz Celeron 440 : 2. cache L2 | 800 MHz Celeron 430 : 1. ci doar că performanŃa lor în aceste cazuri este mult scăzută faŃă de procesoarele Intel de ultimă generaŃie. 3.orgfree. explorarea internetului. 3.01.

8 GHz. Scopul era ca orice cumparator să poată să aprecieze uşor performanŃa procesoarelor şi să poată să se decidă rapid care este cel mai potrivit pentru nevoile sale. Acest lucru se datora mai multor factori şi anume : mărimea memoriei cache L2 s-a dublat sau cvadruplat (L2 = 256 KB Prescott / L2 = 512 KB Cedar Mill). de exemplu modelele Celeron D 326. faŃă de 400 MHz cît aveau cele mai performante procesoare Celeron cu nucleu Northwood) şi a fost introdus setul de instrucŃiuni SSE3. iar altele cu 533 MHz sau că unele procesoare foloseau tehnologia "Hyper-Threading" în timp ce altele nu. 360.00 GHz | 512 KB mem.htm 23. În acest fel nu erau rare situaŃiile în care cumpărătorii erau puşi în dificultate atunci cînd trebuiau să aleagă procesorul adecvat dintre mai multe procesoare avînd aceeaşi frecvenŃa http://muntealb.2 Procesoare Celeron binucleate ("dual core" . 3.2E GHz . Pe de altă parte procesoarele Celeron. care aveau o performanŃă notabil crescută faŃă de procesoarele Celeron din generaŃiile anterioare. Mai mult. Celeron E1500 : 1. nu suportă tehnologia Hyper-Threading. 356..1 Celeron Dual-Core Procesoarele Celeron cu două nuclee sînt bazate pe o variantă modificată a nucleului Allendale (care are doar 512 KB memorie cache L2.53 la 3.cu două nuclee) 3. aceasta rămînînd apanajul procesoarelor Pentium 4. 336. 346. nu 2 MB ca la Intel Core 2 Duo).2012 .orgfree. Acestea au frecvenŃe de tact de la 2. Începînd cu a doua jumătate a anului 2005 Intel a început să producă şi procesoare Celeron D care folosesc tehnologia Intel 64 (instrucŃiuni pe 64 de biŃi). 355. interveneau în ecuaŃie şi diferenŃele legate de nucleele pe baza cărora erau construite procesoarele.4 GHz . Cele mai noi modele de Celeron D (352. indiferent de generaŃie. 352. Celeron 2.Componente Calculator: Caracte. cache L2 | 800 MHz Celeron E1200 : 2.20 GHz | 512 KB mem. ceea ce înseamnă că au un consum de energie mai mic şi deci se încălzesc mai puŃin. chiar şi la o frecvenŃă de tact egală. Pentium 4 3. viteza magistralei principale a crescut şi ea (533 MHz.01. 360 şi 365) înglobează nucleu Cedar Mill şi sînt fabricate cu ajutorul tehnologiei de 65 nm. 356. Intel a complicat însă lucrurile pe parcurs (în special pentru cumpărătorii mai puŃin avizati) pentru că au existat foarte frecvent situaŃii în care procesoare Pentium 4 avînd aceeaşi frecvenŃă de ceas aveau performanŃe sensibil diferite. Page 13 of 64 modele bazate pe nucleele Prescott şi Cedar Mill. Acest lucru se datora în principal faptului că unele dintre aceste procesoare funcŃionau cu o magistrală internă de date de 800 MHz.. Pentium 4 2. 365. cache L2 | 800 MHz Celeron E1400 : 2. 331.60 GHz | 512 KB mem. 341.8C GHz .MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Pentium 4 3.60 GHz şi folosesc formatul de soclu LGA775. Celeron 2 GHz. 351.). etc.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Ele au fost lansate în ianuarie 2008 şi pot fi instalate pe aceleaşi plăci de bază ca şi procesoarele Intel Core 2 Duo.2. cache L2 | 800 MHz DENUMIREA PROCESOARELOR INTEL Compania Intel a folosit pînă în anul 2004 denumiri pentru procesoarele Pentium şi Celeron care includeau obligatoriu şi frecvenŃa de ceas reală a acestora (de ex.

htm 23. Primele patru grupuri cuprind procesoare de tipul Pentium 4..Core i7. avînd magistrala de date de 533 MHz.orgfree. LEGĂTURI UTILE : Lista de procesoare Intel . Un procesor avînd un anumit număr este mai puternic decît procesoarele cu numere mai mici şi mai slab decît procesoarele cu numere mai mari. Pentium.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Quad şi Extreme Pentium Extreme Edition Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Celeron PROCESOARE AMD TRINUCLEATE CVADRINUCLEATE http://muntealb. Începînd cu anul 2004 Intel a hotărît să schimbe radical modul de denumire a procesoarelor pe care le produce. 5xx sau 3xx. procesoare cu performanŃe medii (6xx şi 5xx) şi procesoare cu performanŃe obişnuite (3xx). Vor exista mai multe grupuri de procesoare distincte şi anume : procesoare cu performanŃe crescute (9xx şi 8xx). Core 2. Denumirea va fi formată din numele procesorului (Pentium sau Celeron) la care se adaugă un număr alcătuit din trei cifre. Page 14 of 64 de ceas dar preŃuri diferite.PN) care să reflecte performanŃa globală a procesorului respectiv. Celeron. Această stare de lucruri defavoriza în mod evident cumpărătorul şi în plus permitea unele manevre de marketing abuzive din partea firmelor care vindeau sisteme şi componente de calculator.Componente Calculator: Caracte. În mod similar un procesor Celeron D la 2. fără a preciza şi frecvenŃa magistralei de date. Xeon (server).4 GHz va avea numărul 550. Noua metodă de denumire implică folosirea unui număr (Processor Number .MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . compatibil cu tehnologia HT) va avea numărul 560. Itanium (server) Lista de procesoare Core i7 Lista de procesoare Core 2 Lista de procesoare Pentium Dual-Core Lista de procesoare Pentium 4 Lista de procesoare Celeron Core i7 Core 2 .Duo.2012 . de forma 9xx. un procesor avînd aceleaşi caracteristici tehnice dar funcŃionînd la frecvenŃa de 2.53 GHz va avea numărul 320. în aşa fel încît diferenŃele de performanŃă să fie foarte clare. un procesor avînd aceleaşi caracteristici tehnice dar funcŃionînd la frecvenŃa de 3.01.84 GHz va avea numărul 570. iar un procesor avînd aceleaşi caracteristici tehnice dar funcŃionînd la frecvenŃa de 2. Procesoarele numite 8xx şi 9xx sînt cu două nuclee. 256 KB memorie cache L2) va avea numărul 330. după linia de procesoare în care se încadrează un anumit model de procesor. tipul nucleului sau compatibilitatea cu tehnologia "Hyper-Threading".. 7xx. 1MB memorie cache L2. avînd magistrala de date de 800 MHz. M (mobil). iar ultimul procesoarele Celeron. De exemplu un procesor Pentium 4 la 3. iar un procesor avînd aceleaşi caracteristici tehnice dar funcŃionînd la frecvenŃa de 3.8 GHz va avea numărul 335. procesoare pentru calculatoare mobile (7xx). firme care de obicei specificau în ofertele lor doar frecvenŃa de ceas a procesorului.6 GHz (construit pe nucleul Prescott. 8xx. 6xx.66 GHz (construit pe nucleul Prescott.

64 ATHLON ATHLON PHENOM II FX X2 X2 X2 II X2 dual-core GENERALITĂłI DESPRE PROCESOARE Procesoarele fabricate de compania AMD sînt de trei tipuri şi anume Athlon. În aplicaŃiile pe 32 de biŃi (de ex. 55. la care s-au adăugat însă mai multe inovaŃii în scopul creşterii performanŃei.1 ATHLON 64 / ATHLON 64 FX Compania AMD a introdus în producŃie începînd cu anul 2003 procesoare fabricate exclusiv pe baza unei arhitecturi pe 64 de biŃi (AMD64) şi anume familiile de procesoare Athlon 64 FX (versiunile 57. DiferenŃa între procesoarele de tip Athlon şi Sempron este legată de frecvenŃa de ceas ("viteza") a procesorului. programe de birotică.orgfree.htm 23.com/Manuale/manual-asamblare-pc. editare audio-video. Procesoarele Phenom sînt cele mai noi şi au trei sau patru nuclee.cu un singur nucleu) MONONUCLEATE ATHLON 64 ATHLON 64 FX single-core SEMPRON PROCESOARE AMD 1.01. de cantitatea de memorie cache de pe pastila procesorului şi de tipul nucleului folosit.. însă ele pot rula extrem de bine şi aplicaŃii pe 32 de biŃi sau chiar pe 16 biŃi. 53 şi 51) şi Athlon 64. Puterea reală a procesoarelor pe 64 de biŃi este însă "descătuşată" doar de sistemele de operare (Windows XP x64. Page 15 of 64 ATHLON II X3 PHENOM X3 triple-core PHENOM II X3 ATHLON II X4 PHENOM X4 quad-core PHENOM II X4 MONONUCLEATE SEMPRON ATHLON 64 single-core ATH. etc. 64 FX SEMPRON BINUCLEATE ATH. 64 ATH.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Cea mai http://muntealb.2012 . 1. de frecvenŃa magistralei de date.) performanŃa procesoarelor cu arhitectura pe 64 de biŃi este chiar considerabil mai bună decît a procesoarelor pe 32 de biŃi. Aceste procesoare sînt optimizate pentru a rula aplicaŃii pe 64 de biŃi. PROCESOARE AMD MONONUCLEATE ("single core" .. jocuri. Procesoarele AMD pe 64 de biŃi au arhitectura nucleului asemănătoare cu cea a procesoarelor Athlon XP.Componente Calculator: Caracte. Linux) şi aplicaŃiile pe 64 de biŃi. Sempron şi Phenom. Între aceste trei tipuri există asemănări şi diferenŃe care se reflectă în performanŃa lor globală.

3800+.Componente Calculator: Caracte. care nu sînt prezente la procesoarele Athlon XP. au un controler de memorie îmbunătăŃit şi un voltaj mai mic de funcŃionare. ele neputînd fi instalate pe PB pentru procesoare Athlon XP.htm 23. care are 939 de pini. 1.01.. În ceea ce le priveşte pe procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Newcastle" lucrurile sînt ceva mai complicate. 3200+. o interfaŃă de lucru cu memoria cache L2 pe 128 biŃi (la fel ca procesoarele Athlon 64 FX) şi o cantitate de memorie cache L2 de 512 KB. ultima caracteristică contribuind la menŃinerea unei temperaturi mai scăzute faŃă de nucleele precedente. Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Clawhammer" (3200+. şi anume 939. "Clawhammer". cît şi cu procesoarele Athlon 64 construite cu acest număr de pini. 3200+ şi 3500+) au 939 de pini (sînt compatibile cu PB Socket 939). 3000+. 3500+. Procesoarele din a doua serie Athlon 64 cu nucleu "Newcastle" (3500+. "San Diego". Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Orleans" (3000+. Ulterior compania AMD a hotărît ca ambele tipuri de procesoare să aibă acelaşi număr de pini. 4000+) sînt fabricate cu tehnologie de 90 nm şi au 939 de pini (sînt compatibile cu PB Socket 939). 3400+. 3400+) cu nucleu "Newcastle" aveau 754 de pini (fiind deci compatibile cu plăcile de bază Socket 754) posedau un controler de memorie monocanal ("single channel"). o interfaŃă de lucru cu memoria cache L2 pe 64 biŃi (ceea ce le făcea mai puŃin performante) şi o cantitate de memorie cache L2 de 512 KB. ceea ce are ca efect o temperatură mai scăzută. dar ele întrec în performanŃă procesoarele Sempron sau Athlon XP cu aceeaşi frecvenŃă de tact.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Page 16 of 64 notabilă inovaŃie este includerea în nucleu a controlerului de memorie. posedă un controler de memorie bicanal ("dual channel") şi o cantitate de memorie cache L2 de 512 KB. Primele procesoare Athlon 64 (2800+.09 microni). În acest fel lucrul cu memoria DDRAM este accelerat şi în plus performanŃa procesorului nu mai depinde de calitatea controlerului folosit de producătorul plăcii de bază. care era pînă atunci plasat în cipsetul plăcii de bază. 3800+) sînt fabricate cu tehnologie de 90 nm. 3200+. Tehnologia de 90 nm permite atît scăderea costurilor de producŃie cît şi un consum de electricitate mai mic. "Winchester".2012 . Cel mai puternic reprezentant al familiei Athlon 64 este procesorul Athlon 64 4000+ (frecvenŃa reală 2. El este construit pe baza nucleului Orleans. primele fiind fabricate cu tehnologie de 130 nm (0. "Venice". o interfaŃă de lucru cu memoria cache L2 pe 64 biŃi (ceea ce le face mai puŃin performante) şi o cantitate de memorie cache L2 de 1024 KB. mai noi. Ele sînt construite folosind nucleele "Newcastle". 4000+) sînt fabricate cu tehnologie de 90 nm şi au 940 de pini (sînt compatibile cu PB Socket AM2). În plus ele folosesc şi instrucŃiunile SSE 2. PB trebuiau să fie de tipul "Socket 940" pentru Athlon 64 FX şi "Socket 754" pentru Athlon 64. iar plăcile de bază de tipul "Socket 939" să fie compatibile atît cu procesoarele Athlon 64 FX. posedă instrucŃiunile SSE3. posedă un controler de memorie monocanal ("single channel"). Deosebirea între nucleele Newcastle şi Winchester Ńine exclusiv de procesul de fabricaŃie.13 microni) iar celelalte.1. 3500+. 3700+. La începutul producŃiei acestor procesoare. avînd controler de memorie bicanal şi o cantitate de memorie cache L2 de 1 MB.. cu tehnologie de 90 nm (0. 3200+. în funcŃie de numărul de pini al fiecărui tip de procesor. 3800+) au 939 de pini (fiind deci compatibile cu plăcile de bază Socket 939) posedă un controler de memorie bicanal ("dual channel").6 GHz). Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Venice" (3000+. Procesoarele AMD Athlon pe 64 de biŃi au nevoie de plăci de bază speciale.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . "Orleans" şi "Lima".1 ATHLON 64 Procesoarele Athlon 64 sînt varianta mai puŃin performantă (şi în acelaşi timp mai ieftină) a procesoarelor AMD mononucleate pe 64 de biŃi. Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Winchester" (3000+. http://muntealb. Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "San Diego" (3500+. 3400+ şi 3700+) au 754 de pini (sînt compatibile cu PB Socket 754). au 754 sau 939 de pini (sînt compatibile cu PB Socket 754 sau 939).

Suportă instrucŃiunile AMD64 (64 de biŃi). cache L2 | 800 MHz Sempron 3600+ : 2. cache L2 | 800 MHz Sempron 3400+ : 1. Manila şi Sparta. 3800+) sînt fabricate cu tehnologie de 65 nm şi au 940 de pini (sînt compatibile cu PB Socket AM2). Compania AMD a decis ulterior încetarea producŃiei procesoarelor FX-51 şi intrarea în producŃie a unor procesoare Athlon 64 FX-53 care înglobează nucleul "Clawhammer" şi au 939 de pini (fiind deci compatibile cu plăcile de bază Socket 939).Componente Calculator: Caracte. Page 17 of 64 Procesoarele Athlon 64 cu nucleu "Lima" (3500+.8 GHz) are 939 de pini şi este construit pe baza nucleului "San Diego". cache L2 | 800 MHz Sempron LE-1150 : 2. Este ultimul procesor Athlon 64 FX construit cu un singur nucleu.0 GHz | 128 MB mem.1. beneficiind deci de un controler de memorie îmbunătăŃit şi de compatibilitate cu setul de instrucŃiuni SSE3. Au şi o denumire schimbată faŃă de modelele anterioare.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . 1. cache L2 | 800 MHz Sempron LE-1100 : 1.2 SEMPRON Procesoarele Sempron au fost construite de-a lungul timpului folosind cinci tipuri de nuclee şi anume Thoroughbred B. cache L2 | 800 MHz Sempron LE-1200 : 2. cache L2 | 800 MHz Sempron 3500+ : 2. Primele procesoare Athlon 64 FX-51 şi FX-53 înglobau nucleul "Sledgehammer".1 GHz | 512 MB mem. Mai important. Memoria RAM obişnuită are două avantaje faŃă de cea specială ("registered") şi anume este mai rapidă şi mai ieftină.8 GHz | 256 MB mem. cache L2 | 800 MHz Procesoarele Sempron realizate pe baza nucleului Manila (fabricate cu tehnologie pe 90 nm) folosesc soclul AM2. aveau 940 de pini (fiind deci compatibile cu plăcile de bază Socket 940) şi.6 GHz | 128 MB mem.01.2 GHz | 512 MB mem. AMD a hotărît ca toate procesoarele Athlon 64 FX produse din acel moment vor funcŃiona cu memorie RAM obişnuită..com/Manuale/manual-asamblare-pc.3 GHz | 512 MB mem. Paris..orgfree. Ele posedă un controler de memorie bicanal ("dual channel"). lucru foarte important.6 GHz | 256 MB mem.9 GHz | 256 MB mem. Barton.2 ATHLON 64 FX MONONUCLEAT Procesoarele Athlon 64 FX (versiunile 57. 53 şi 51) au fost de la început concepute pentru a fi varianta mai performantă (şi în acelaşi timp mai scumpă) a procesoarelor AMD pe 64 de biŃi cu un singur nucleu.2012 .0 GHz | 256 MB mem. aveau nevoie pentru a funcŃiona de o memorie RAM specială ("Registered DDRAM"). cache L2 | 800 MHz Sempron 3000+ : 1.htm 23. Cele mai noi procesoare Sempron sînt fabricate pe baza nucleului Sparta (fabricate cu tehnologie pe 65 nm) şi folosesc soclul AM2. Athlon 64 FX-57 (frecvenŃa reală 2. o interfaŃă de lucru cu memoria cache L2 pe 128 biŃi şi o cantitate de memorie cache L2 de 1024 KB (1 MB). Palermo.8 GHz | 128 MB mem. cache L2 | 800 MHz http://muntealb. 1. Sempron 3800+ : 2. cache L2 | 800 MHz Sempron 2800+ : 1. 55. Sempron LE-1300 : 2. cache L2 | 800 MHz Sempron LE-1250 : 2.2 GHz | 256 MB mem. Suportă instrucŃiunile AMD64 (64 de biŃi). cache L2 | 800 MHz Sempron 3200+ : 1. nemaifiind nevoie de memoria RAM specială de tipul "Registered DDRAM".0 GHz | 256 MB mem.

2012 . Barton (2500+ pînă la 3200+) şi Thorton (2000+. Sempron 3000+ (frecvenŃa reală 2 GHz . 2800+ (256 KB). Toate procesoarele Sempron bazate pe nucleul Thoroughbred B de la 2200+ la 2800+ au o cantitate de memorie cache L2 de 256 KB.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Thoroughbred (1600+ pînă la 2700+).MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . care este aceeaş. care aveau doar 64 KB. 3300+ (128 KB). înglobează nucleul Palermo şi au valorile nominale [ratings] : 2600+ (frecv.128 KB cache L2). ci de cantitatea de memorie cache L2. 3300+ (2 GHz) şi 3400+ (2 GHz).512 KB cache L2) a fost iniŃial fabricat folosind nucleul Barton. reală 1.. dar nu pot rula aplicaŃii pe 64 de biŃi. în timp ce procesoarele Sempron obişnuite au un consum în jur de 60 W. Ulterior a fost fabricat cu nucleul Palermo (frecvenŃa reală 1.01. cu cîteva excepŃii în care diferenŃele dintre generaŃiile de nuclee sînt minore şi Ńin doar de cantitatea de memorie cache de pe pastila procesorului. 3400+ (256 KB). Scăderea consumului se obŃine prin selectarea procesoarelor ce pot funcŃiona la o tensiune de alimentare (Vcore) mai redusă. Duron.8 GHz). la fel ca şi procesoarele Athlon XP construite pe baza aceluiaşi nucleu. controler de memorie integrat)..3 ATHLON XP Procesoarele Athlon XP au fost fabricate între anii 2001-2005 folosindu-se succesiv (în ordine cronologică) patru tipuri de nuclee şi anume: Palomino (1500+ pînă la 2100+). acesta din urma prezentînd un avans tehnologic considerabil faŃă de nucleele anterioare.htm 23. http://muntealb. Nucleul Thoroughbred a avut două revizii (versiuni) şi anume Thoroughbred A şi Thoroughbred B. Page 18 of 64 Procesoarele Sempron "Eficiente Energetic" [energy efficient] sînt modele bazate pe nucleele Sparta sau Manila al căror consum energetic se situează între 35-45 W.5 GHz) la 2800+ (frecvenŃa reală 2 GHz) au fost fabricate folosind nucleul Thoroughbred B şi erau conforme cu formatul "socket A" pentru plăcile de bază.Componente Calculator: Caracte. DiferenŃa de performanŃă dintre modelele 3300+ şi 3400+ (sau dintre 3000+ şi 3100+) nu este dată de frecvenŃa de funcŃionare.6 Ghz). DiferenŃele dintre nuclee sînt date în principal de optimizarea arhitecturii lor în vederea îmbunătăŃirii performanŃei globale a procesorului. Procesoarele Sempron mai noi fabricate pentru formatul Socket 754 au fost realizate cu ajutorul tehnologiei de 90 nm.orgfree. Evident că nici cele construite pe baza nucleelor Thoroughbred B şi Barton nu pot rula aplicaŃii pe 64 de biŃi. Sempron 3100+ (frecvenŃa reală 1.8 GHz) este fabricat folosind nucleul Paris (similar cu cel folosit pentru procesoarele Athlon 64) şi este conform cu formatul "socket 754" pentru plăcile de bază. 2800+ (1. Procesoarele Sempron construite cu nucleele Paris şi Palermo posedă avantajele conferite de acestea (de ex.6 Ghz). inclusiv versiunea A. Procesorul Sempron 3000+ cu nucleu Barton are 512 KB memorie cache L2. Toate procesoarele de mai sus au fost fabricate cu o tehnologie de 130 nm. Ca o regulă aproape generală cu cît nucleul este mai nou cu atît procesorul este mai bun. 3000+ (128 KB). 3100+ (1.8 GHz). 3000+ (1. 3100+ (256 KB). 2200+. Modele mai vechi: Primele procesoare Sempron de la 2200+ (frecvenŃa reală 1. Procesoarele construite pe baza nucleului Palermo au cantităŃi diferite de memorie cache L2 şi anume : 2600+ (128 KB). 2400+). 1.8 GHz . conform cu formatul "socket A" pentru plăcile de bază. Sînt recomandate pentru sistemele la care se doreşte cu orice preŃ păstrarea unei temperaturi scăzute pentru a nu fi nevoie de o răcire zgomotoasă. Procesorul Sempron 3100+ cu nucleu Paris are 256 KB memorie cache L2. adică mai rapid şi mai stabil. ceea ce le face mult mai performante decît predecesoarele lor.

Page 19 of 64 DiferenŃa între nucleul Barton şi cel Thoroughbred B este minimă d. avînd frecvenŃa reală de 2. Primii reprezentanŃi ai acestei familii (Athlon 64 FX-51.cu două nuclee) BINUCLEATE ATHLON X2 ATHLON 64 X2 ATHLON 64 FX SEMPRON dual-core PROCESOARE AMD 2. faŃă de 256 sau 512 KB pentru procesoarele Athlon XP.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Această linie de procesoare a fost scoasă din producŃie în momentul în care a fost lansat modelul Sempron.6 GHz şi 1.1 ATHLON 64 FX BINUCLEAT Începînd cu anul 2006 AMD a decis ca procesoarele din familia Athlon 64 FX să fie fabricate folosind două nuclee. Athlon 64 FX-60 este construit pe baza nucleului Toledo. programe de birotică. Athlon 64 FX-62 | FX-70 | FX-72 | FX-74 sînt construite pe baza nucleului Windsor. 1. El este compatibil cu plăcile de bază cu Soclu 939 şi are 2 MB memorie cache (cîte 1 MB pentru fiecare din cele două nuclee). 53. Controlerul de memorie este bicanal şi are o interfaŃă de lucru cu memoria cache L2 de 128 de biŃi.) dependente de cantitatea de memorie cache disponibilă.orgfree. avînd frecvenŃa reală de 2.8 GHz).01. Nucleul Thorton este un nucleu Barton care are doar 256 KB de memorie cache L2 şi a fost produs doar din considerente ce Ńin de procesul de producŃie.htm 23.com/Manuale/manual-asamblare-pc..4 DURON Procesoarele Duron mai recente au fost construite succesiv cu două tipuri de nuclee şi anume Morgan (între 1 GHz şi 1.Componente Calculator: Caracte.4 GHz.. 1. ceea ce se răsfrînge asupra performanŃelor în aplicaŃiile (jocuri.p.6 GHz.2 ATHLON 64 X2 http://muntealb.3 GHz) şi Applebred (1.8 GHz (FX-62) | 2. 57) aveau un singur nucleu. deosebirea principală între ele fiind dată de adăugarea a 256 KB de memorie cache L2 pe nucleul Barton în aşa fel încît acesta are 512 KB memorie cache L2 în timp ce nucleul Thoroughbred B (ca şi nucleele Palomino şi Thoroughbred A) are doar 256 KB. 2.8 GHz (FX-72) | 3 GHz (FX-74).d. Sînt compatibile cu plăcile de bază cu soclu AM2 şi au 2 MB memorie cache (cîte 1 MB pentru fiecare din cele două nuclee). PROCESOARE AMD BINUCLEATE ("dual core" . pentru că era mai ieftin să se folosească aceeaşi linie de fabricaŃie ca pentru nucleele Barton decît să se păstreze linia de fabricaŃie a nucleelor Thoroughbred B. Nucleul Applebred este îmbunătăŃit considerabil faŃă de nucleele anterioare şi permite funcŃionarea procesorului la o frecvenŃă a magistralei de date (FSB) de 266 MHz. Procesoarele Duron au o cantitate de memorie cache L2 de doar 64 KB. etc. 55.2012 .6 GHZ (FX-70) | 2. 2.v al arhitecturii.

care este de altfel şi singura diferenŃă între cele doua tipuri de nuclee.0 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .4 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem.8 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem.6 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.Componente Calculator: Caracte. ceea ce are ca rezultat un consum mai scăzut de energie şi deci şi o încălzire mai redusă. fiind http://muntealb.0 GHz | 2 nuclee | 512 KB mem. în timp ce procesoarele Athlon 64 X2 obişnuite au un consum în jur de 85 W. programele de grafică 3D). Procesoarele Athlon 64 X2 "Eficiente Energetic" [energy efficient] sînt modele bazate pe nucleele Windsor sau Brisbane al căror consum energetic se situează între 35-65 W. 2. Scăderea consumului se obŃine prin selectarea procesoarelor ce pot funcŃiona la o tensiune de alimentare (Vcore) mai redusă.2 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem. Nucleul Brisbane are o mărime a memoriei cache L2 de 512 KB.2 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem. Page 20 of 64 Familia de procesoare Athlon 64 X2 include modelele : Athlon 64 X2 6400+ : 3. DiferenŃa de performanŃă între modelele cu aceeaşi frecvenŃă de tact este dată de mărimea memoriei cache L2. Ele sînt fabricate cu o tehnologie de 65 nm.4 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 3600+ : 2.0 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 3800+ : 2. de exemplu sistemele AMD Live. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 5400+ : 2. sînt compatibile cu setul de instrucŃiuni SSE3 şi au un controler de memorie imbunătăŃit faŃă de procesoarele Athlon 64. Modelele bazate pe nucleul Brisbane sînt cele mai noi şi folosesc plăci de bază cu soclu AM2. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 4800+ : 2.. O creştere mare de performanŃă este valabilă doar atunci cînd procesoarele sînt folosite pentru softuri optimizate pentru lucrul cu mai multe nuclee (de ex.2012 . deci un procesor cu acest nucleu va avea o memorie cache de 1 MB (2 x 512 KB). Procesoarele Athlon 64 X2 sînt bazate pe nucleele Toledo (modele de la 3800+ la 4800+). cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 4600+ : 2. Sînt recomandate pentru sistemele la care se doreşte cu orice preŃ păstrarea unei temperaturi scăzute pentru a nu fi nevoie de o răcire zgomotoasă.2 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. Windsor (modele de la 3600+ la 6400+) şi Brisbane (modele de la 4000+ la 5400+).6 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 5600+ : 2. dar asta nu înseamnă ca un procesor cu 2 nuclee la frecvenŃa de 2 GHz este echivalent cu un procesor cu un singur nucleu la frecvenŃa de 4 GHz. cache L2 | 1000 MHz Fiecare nucleu are viteza specificată în lista de mai sus.8 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. Ele au magistrala de date de 1000 MHz. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 5200+ : 2. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 4200+ : 2.htm 23.0 GHz | 2 nuclee | 2 MB mem..3 ATHLON X2 Familia Athlon X2 este bazată pe nucleele Brisbane şi Kuma (X2 6XX0 şi X2 7XX0). cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 4000+ : 2. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 6000+ : 3.com/Manuale/manual-asamblare-pc. cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 5000+ : 2. Modelele bazate pe nucleele Toledo şi Manchester sînt cele mai vechi şi din aceasta cauză folosesc plăci de bază de tip "Socket 939". cache L2 | 1000 MHz Athlon 64 X2 4400+ : 2.orgfree. Manchester (modele de la 3600+ la 4600+). Modelele bazate pe nucleul Windsor fiind mai noi folosesc plăci de baza cu soclu AM2.01. care sînt dedicate în principal redării multimedia ("home cinema").

cache L2 | 800 MHz Sempron X2 2100 : 1. sufixul E de "Energy Efficient" (consumă mai puŃin curent electric).orgfree. PROCESOARE AMD TRINUCLEATE ("triple core" .Componente Calculator: Caracte. cache L2 | 800 MHz Sempron X2 2200 : 2. Sufixul B vine de la "Business Class".1 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 5400B : 2. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 4450B : 2.4 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.4 SEMPRON X2 Procesoarele Sempron binucleate (dual-core) sînt bazate pe nucleul Brisbane şi funcŃionează pe socluri AM2.6 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.7 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.6 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 4850E : 2. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 4050E : 2.8 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.3 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. iar prefixul BE de la numele nucleului Brisbane. cache L2 | 2 MB mem. cache L3 | 1000 MHz Athlon X2 7450 : 2. cache L2 | 2 MB mem. cache L2 | 800 MHz 3. cache L2 | 1000 MHz ======================================================== Athlon X2 BE-2400 : 2.8 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. din generaŃia Phenom.com/Manuale/manual-asamblare-pc. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 4850B : 2. Athlon X2 7850: 2. cache L3 | 1000 MHz Athlon X2 6500 : 2.. cache L2 | 2 MB mem.01.2012 .5 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.3 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz ======================================================== Athlon X2 5050E : 2. cache L2 | 1000 MHz 2.9 GHz | 2 nuclee | 512 KB mem. Modelele "Black Edition" au multiplicatorul procesorului nezăvorît ("unlocked"). cache L3 | 1800 MHz → model Black Edition Athlon X2 7550 : 2. cache L2 | 2 MB mem.7 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 BE-2300 : 1. cache L2 | 2 MB mem.3 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L3 | 1800 MHz → model Black Edition ======================================================== Athlon X2 5600B : 2.2 GHz | 2 nuclee | 512 KB mem.3 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. Sempron X2 2300 : 2.5 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.cu trei nuclee) TRINUCLEATE PHENOM X3 PHENOM II X3 http://muntealb. Page 21 of 64 lansată în iulie 2007.9 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem.7850) sînt construite cu nuclee Kuma.5 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 5200B : 2.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .htm 23.1 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 4450E : 2.8 GHz | 2 nuclee | 512 KB mem. Ea este compatibilă cu formatul de soclu AM2 sau AM2+ (modelele bazate pe nucleul Kuma). cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 5000B : 2.9 GHz | 2 nuclee | 1 MB mem. Modelele 6XX0 şi 7XX0 (6500 .. cache L3 | 1800 MHz → model Black Edition Athlon X2 7750: 2. cache L2 | 1000 MHz Athlon X2 BE-2350 : 2.

2 PHENOM II X3 http://muntealb.1 PHENOM X3 Procesoarele Phenom X3 au fost lansate în anul 2007 şi sînt bazate pe nucleul Toliman (65 nm). cache L3 | 1800 MHz 2.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Modelele E sînt cu consum redus de electricitate. Controler de Memorie Integrat ("Integrated memory controller") → Controlerul de memorie a fost integrat în pastila procesorului ("silicon die").3 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem.4 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. lucru ce are ca efect o latenŃă scăzută şi o lăŃime de bandă crescută pentru lucrul cu memoria DDR2. Modelele "Black Edition" au multiplicatorul procesorului nezăvorît [unlocked]. Nucleu Rece ("CoolCore") → Reduce consumul de energie prin dezactivarea temporară a părŃilor neutilizate ale procesorului.4 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem.. cache L3 | 1800 MHz 2.1 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem.3 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. Phenom X3 8850 : Phenom X3 8750 : Edition Phenom X3 8750B : Phenom X3 8750 : Phenom X3 8650 : Phenom X3 8600B : Phenom X3 8600 : Phenom X3 8550 : Phenom X3 8450E : Phenom X3 8400 : Phenom X3 8250E : 2. Noile inovaŃii tehnologice folosite în procesoarele Phenom permit obŃinerea unei performanŃe crescute în condiŃiile unui consum de energie electrică scăzut.Componente Calculator: Caracte. cache L3 | 1800 MHz 2. cache L3 | 1800 MHz 2. cache L3 | 1800 MHz → model Black 2. Virtualizare AMD ("AMD Virtualization") → Creşterea performanŃei.5 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. iar gradul ei de folosire de către fiecare nucleu poate fi ajustat dinamic în funcŃie de nivelul de activitate al lui la momentul respectiv. Memorie Cache Echilibrată Inteligent ("Balanced Smart Cache") → Memoria cache de tip L3 este partajată între cele 4 nuclee ce compun un procesor Phenom.5 MB în total).com/Manuale/manual-asamblare-pc. Au cîte 512 KB de memorie cache L2 pentru fiecare nucleu (1. rezultînd setul SSE 4a.4 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem.01. 3. cache L3 | 1800 MHz 2. cache L3 | 1800 MHz 2.htm 23. Aceste inovaŃii sînt următoarele : Arhitectură de Conectare Directă ("Direct Connect Architecture") → Conectează direct controlerul de memorie şi subsistemul I/O al procesorului. Procesoarele folosesc formatul de soclu AM2+ (compatibil cu memoriile DDR2). cache L3 | 1800 MHz 2. cache L3 | 1800 MHz 2. cache L3 | 1800 MHz 1.2 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. iar cele B sînt destinate integratorilor de sisteme pentru medii de afaceri (se garantează disponibilitatea produsului timp de 12 luni de la cumpărarea iniŃială).2012 .3 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. Prelucrare ÎmbunătăŃită a Datelor Media Digitale ("Advanced Digital Media Boost") → Au fost adăugat 2 instrucŃiuni noi la SSE 4.orgfree.9 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. Acestea sînt reactivate automat cînd e nevoie de ele.. Page 22 of 64 triple-core PROCESOARE AMD Procesoarele Phenom au fost lansate pe piaŃă la jumătatea anului 2006 iar microarhitectura care stă la baza lor diferă considerabil de cea folosită la construcŃia procesoarelor Athlon.1 GHz | 3 nuclee | 2 MB mem. cache L3 | 1600 MHz 3. Memoria cache L3 de 2 MB este partajată între toate nucleele. fiabilităŃii şi securităŃii mediilor virtualizate permiŃînd aplicaŃiilor virtualizate acces rapid şi direct la memoria alocată.

PROCESOARE AMD CVADRINUCLEATE ("quad core" .4 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. Modelele "Black Edition" au multiplicatorul procesorului nezăvorît [unlocked].3 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem..cu patru nuclee) CVADRINUCLEATE PHENOM X4 PHENOM II X4 quad-core PROCESOARE AMD 4. Procesoarele folosesc formatul de soclu AM3 (compatibil cu memoriile DDR2 şi DDR3). cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9600 : 2. Au cîte 512 KB de memorie cache L2 pentru fiecare nucleu (2 MB în total).com/Manuale/manual-asamblare-pc.Componente Calculator: Caracte. Page 23 of 64 Procesoarele Phenom II X3 au fost lansate în anul 2009 şi sînt bazate pe nucleul Heka (45 nm). Modelele E sînt cu consum redus de electricitate.4 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.6 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L3 | 2000 MHz Phenom X4 9750B : 2. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.htm 23. Memoria cache L3 de 2 MB este partajată între toate nucleele. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.5 MB în total). cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9650 : 2.3 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. Phenom X4 9950 : 2.1 PHENOM X4 Procesoarele Phenom X3 au fost lansate în anul 2007 şi sînt bazate pe nucleul Agena (65 nm).orgfree. Memoria cache L3 de 6 MB este partajată între toate nucleele. Procesoarele folosesc formatul de soclu AM2+ (compatibil cu memoriile DDR2). iar cele B sînt destinate integratorilor de sisteme pentru medii de afaceri (se garantează disponibilitatea produsului timp de 12 luni de la cumpărarea iniŃială).6 GHz | 3 nuclee | 6 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L3 | 2000 MHz → model Black Edition Phenom X4 9850 : 2.5 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.8 GHz | 3 nuclee | 6 MB mem. Phenom II X3 720 : Black Edition Phenom II X3 710 : 2. Au cîte 512 KB de memorie cache L2 pentru fiecare nucleu (1. cache L3 | 1800 MHz → model Black Edition Phenom X4 9600B : 2. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9750 : 2. cache L3 | 2000 MHz → model Black Edition Phenom X4 9850 : 2.2012 .3 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . cache L3 | 2000 MHz → model 2.01. cache L3 | 2000 MHz 4.5 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L3 | 1800 MHz http://muntealb. Modelele "Black Edition" au multiplicatorul procesorului nezăvorît [unlocked].

Au cîte 512 KB de memorie cache L2 pentru fiecare nucleu (2 MB în total)..htm 23.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Sempron) care este mai bună decît cea folosită de INTEL. cache L3 | 2000 MHz Phenom II X4 940 : 3.2 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L3 | 2000 MHz → model Black Edition Phenom II X4 945 : 3. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. Memoria cache L3 de 6 MB este partajată între toate nucleele. cache L3 | 2000 MHz Phenom II X4 805 : 2.com/Manuale/manual-asamblare-pc.Componente Calculator: Caracte. Procesoarele folosesc formatul de soclu AM2+ (compatibil cu memoriile DDR2) sau AM3 (compatibil cu memoriile DDR2 şi DDR3). De exemplu AMD susŃine (în mod indirect) că un procesor Athlon XP 2800+ (nucleu Thoroughbred B) care funcŃionează la frecvenŃa reală de 2250 MHz (2. cache L2 (4 x 512) | 6 MB mem.1 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L3 | 2000 MHz DENUMIREA PROCESOARELOR AMD AMD susŃine că foloseşte o arhitectură pentru nucleele procesoarelor sale pe 32 de biŃi (Athlon XP.25 GHz) are aceeaşi performanŃă ca un procesor Pentium 4 2. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.8 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.2 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.8 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.3 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.0 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.orgfree. cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9500 : 2. cache L2 (4 x 512) | 6 MB mem. http://muntealb. cache L3 | 1600 MHz Phenom X4 9100E : 1.. cache L3 | 1800 MHz → model Black Edition Phenom II X4 920 : 2. Acest lucru ar permite ca un procesor Athlon XP să aibă la o anumită frecvenŃă de tact o performanŃă egală sau mai bună decît un procesor Pentium 4 care funcŃionează la o frecvenŃă de tact superioara celei a procesorului Athlon XP. cache L2 (4 x 512) | 6 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 6 MB mem. pentru că procesoarele produse de AMD execută mai multe instrucŃiuni pe ciclu decît procesoarele produse de Intel. Acest lucru nu este fără o bază reală. cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9150E : 1.0 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem. cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9550 : 2. Phenom II X4 955 : 3. cache L3 | 1600 MHz 4. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.8 care funcŃionează la frecvenŃa reală de 2800 MHz (2.2012 .8 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. Modelele "Black Edition" au multiplicatorul procesorului nezăvorît [unlocked]. cache L2 (4 x 512) | 2 MB mem.01. cache L2 (4 x 512) | 6 MB mem.2 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.5 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.6 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. Page 24 of 64 Phenom X4 9600 : 2. Duron. cache L2 (4 x 512) | 4 MB mem. cache L3 | 2000 MHz Phenom II X4 810 : 2. cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9450E : 2.2 PHENOM II X4 Procesoarele Phenom II X4 au fost lansate în anul 2009 şi sînt bazate pe nucleul Deneb (45 nm). cache L3 | 1800 MHz Phenom X4 9350E : 2.8 Ghz). cache L3 | 1800 MHz Phenom II X4 910 : 2.6 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem. cache L2 (4 x 512) | 4 MB mem.0 GHz | 4 nuclee | 2 MB mem.

compania AMD neavind interesul să îşi creeze o reputatie proasta prin apelarea mult prea flagranta la trucuri ieftine de marketing. În cazul prelucrării audio-video (codare MPEG4.2012 . 4000+).6 GHz) sau cu performanŃa comparativă cu procesoarele Pentium 4 (numerele 51.4 GHz. ele fiind scoase însă din producŃie. TVA). 53 şi 55 nu au nici o relatie cu performanta procesoarelor produse de Intel).5).. decît de performantele comparative ale procesoarelor.512 KB cache L2 . Denumirea procesoarelor Sempron (3100+. Acuzatiile nu se verifica în majoritatea cazurilor.nucleu Palermo) costa în Rumania 115 EUR (incl. metoda PR a fost păstrată pentru procesoarele Athlon 64 (3200+. FX-53 la 2. 2600+. AMD susŃinînd că memoria cache L2 mai mare a nucelului Barton îl face capabil să aibă aceeaşi performanŃă cu nucleul Thoroughbred B. este pusă în chestiune de unii specialişti.htm 23.512 KB cache L2 . Un dezavantaj al procedurii de numire folosite de AMD este faptul ca pot exista procesoare cu aceeaşi valoare nominala care fac parte din familii diferite şi evident au şi preŃuri diferite. Cele mai performante procesoare Athlon XP (3000+ şi 3200+) sînt însă construite numai folosind nuclee Barton. iar procesorul Athlon 64 3000+ (2 GHz . din considerente care Ńin mai mult de strategiile de acoperire a pietei cu o gama cît mai larga de produse.4 GHz . O astfel de situaŃie se intilneste în cazul procesoarelor Athlon 64 3000+ (2 GHz . chiar dacă acesta din urma are o frecvenŃa de ceas mai mare cu 200 MHz.orgfree. compania AMD a fost acuzata ca valorile nominale ("ratings") par a fi stabilite uneori fără prea multă rigurozitate logica. Introducerea nucleului Barton a complicat întrucîtva lucrurile pentru că de exemplu un procesor Athlon XP 2800+ cu nucleu Thoroughbred B funcŃionează la frecvenŃa de 2250 MHz (166x13.PR) şi nu de frecvenŃa de tact reală. Duron 1800).com/Manuale/manual-asamblare-pc. codare MP3) denumirea îşi pierde din precizie.interfata cu memoria pe 128 de biŃi .interfata cu memoria pe 64 de biŃi . Din testele efectuate de mai multe situri specializate în hardware rezultă că valoarea nominala ("rating") folosită de AMD pentru procesoarele sale Athlon XP este adecvată în special în legătură cu aplicaŃiile de birou şi cu jocurile pe calculator. Procesoarele Duron au fost denumite în funcŃie de frecvenŃa de ceas exprimată în MHz (Duron 1600.512 KB cache L2 nucleu Clawhammer sau Newcastle). TVA). La un moment dat pe piata romaneasca ele costau (cu TVA inclus) 285 EUR (3500+) şi 235 EUR (3400+).512 KB cache L2 . etc. supraestimînd într-o anumită măsură performanŃele procesorului AMD. AcurateŃea folosirii unei denumiri care nu se bazează pe frecvenŃa de ceas a procesorului în cauză. însă pentru procesoarele Athlon 64 FX sa optat pentru denumiri care nu au legătură cu frecvenŃa de funcŃionare (FX-51 funcŃionează la 2.1 GHz . În cazul procesoarelor Athlon 64 şi Sempron. În acest caz alegerea procesorului cel mai performant trebuie să se facă după pretul sau. ci pe frecvenŃa unui procesor concurent care are performanŃe asemănătoare. Athlon XP 3000+ (2.512 KB cache L2 .) este conforma cu modelul PR ("performance rating") expus mai sus.nucleu Newcastle) costa 153 EUR (incl. ApariŃia procesoarelor pe 64 de biŃi a complicat şi mai mult lucrurile în ceea ce priveşte denumirile folosite de compania AMD pentru produsele sale. 3400+.2 GHz. De exemplu la un moment dat procesorul Sempron 3000+ (1.nucleu Newcastle).nucleu Barton). chiar dacă funcŃionează la o frecvenŃă mai mică.nucleu Barton) şi Sempron 3000+ (2 GHz . De exemplu un procesor Athlon 64 3500+ (2.512 KB cache L2 . iar un procesor Athlon XP 2800+ cu nucleu Barton funcŃionează la frecvenŃa de 2083 MHz (166x12.01.nucleu Newcastle sau Winchester) este în majoritatea testelor mai performant decît unul 3400+ (2. Page 25 of 64 Compania AMD îşi numeşte procesoarele Athlon XP în funcŃie de performanŃa lor ("performance rating" .2 GHz . 2800+.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . fiecare potential cumparator urmind să decidă singur dacă diferenta de 50 de EUR la preŃ reflecta adecvat diferenta de performanta.5). ambele fiind destinate platformelor cu soclu 754. dar ele nu se raporteaza la performanta comparativa a unor procesoare Pentium 4. iar FX-55 la 2. în aşa fel încît un procesor Athlon XP 2000+ are de fapt frecvenŃa de ceas de 1667 MHz.128 KB cache L2 .Componente Calculator: Caracte. Este http://muntealb. Astfel.8 GHz ..

Pentru a-l "descifra" trebuie să urmăm indicaŃiile de pe situl AMD. LEGĂTURI UTILE : Lista de procesoare AMD . astfel de comparatii trebuie să se facă doar pe baza rezultatelor obŃinute de procesoare în testele efectuate de siturile specializate în recenzii ale componentelor hardware.Componente Calculator: Caracte. litera "T" indică temperatura maximă suportată de nucleu şi anume 90 de grade Celsius. Sempron.01.6 V. Pentru a avea relevanta. numărul "1700" ne dezvăluie că procesorul are o performanŃă ("performance rating") de 1700+ ceea ce lămureşte în plus faptul că este vorba de un nucleu Thoroughbred. internet). iar litera "C" ne indică frecvenŃa magistralei principale de date (FSB) a plăcii de bază în care poate fi montat procesorul şi anume 266 MHz.htm 23. lucru reflectat foarte bine de preŃ. litera "U" arată că tensiunea de funcŃionare este de 1. Duron. Page 26 of 64 evident ca valoarea nominala identica (3000+ în acest caz) nu a pus pe acelaşi rang al performantelor un procesor Sempron cu unul Athlon 64.OPN) sau folosind softuri speciale cum sînt CPUiDMax sau CPU-Z (vezi adresele de unde pot fi descărcate în pagina Legături Programe). dar jucatorii impatimiti ar trebui să cumpere mai degraba procesoare Athlon 64 sau Athlon XP. care le apreciaza atît pentru performanŃă. cifra "3" semnalează că procesorul are 256 KB de memorie cache L2. Identificarea nucleului unui procesor Athlon XP. care au aceeaşi valoare nominala (de ex. La fel ca în cazul procesoarelor Celeron. cît mai ales pentru raportul preŃ-performanŃă care este foarte bun. Este deci recomandat să nu se facă comparatii bazate pe valorile nominale între procesoare AMD apartinind unor familii diferite. Athlon 64 sau Sempron se face pe baza codului inscripŃionat pe acesta ("Ordering Part Number" . Verdictul în privinŃa procesoarelor AMD a fost dat de cumpărătorii cu mijloace financiare mai reduse.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Este recomandată cumpărarea unui procesor Athlon 64 sau Athlon XP dacă folosim calculatorul pentru aplicaŃii care necesită putere mare de calcul (jocuri.orgfree.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . evident la valori nominale apropiate (a nu se compara deci un Sempron 3100+ cu un Athlon XP 2000+). 3500+) dar sînt fabricate cu tehnologii diferite (90 nm şi 130 nm). Să presupunem că avem un procesor Athlon XP cu urmatorul cod inscripŃionat pe plăcuŃa să : "AXDA 1700 DUT3C". dacă trebuie să ne decidem asupra a doua procesoare din aceeaşi familie (de ex. Athlon 64 FX şi Athlon 64 X2 Lista de procesoare Sempron Lista de procesoare Athlon XP Phenom II Phenom Athlon 64 Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Sempron Athlon XP http://muntealb. Athlon 64). Athlon.. Turion (mobil). procesoarele Sempron pot fi folosite şi pentru jocuri sau editare audio-video. însă performanŃele lor sînt mai scăzute decît ale procesoarelor Athlon 64 şi Athlon XP.2012 . prelucrare audiovideo) sau un procesor Sempron dacă îl folosim pentru aplicaŃii de intensitate medie (aplicaŃii de birou.Phenom. Grupul de litere "AXDA" ne semnalează că avem de-a face cu un procesor Athlon XP cu nucleu Barton sau Thoroughbred. litera "D" semnifică faptul că procesorul este "împachetat" folosind tehnologia OPGA. Opteron (server) Lista de procesoare Phenom Lista de procesoare Athlon 64 .. Procesoarele Sempron cu valori nominale mari (peste 2800+) pot fi folosite fără probleme şi pentru jocurile noi. În sfirsit. este recomandat să alegem procesorul fabricat cu tehnologia mai noua (90 nm).

.Componente Calculator: Caracte. Acestea au un consum scăzut de electricitate şi pot fi folosite în sistemele de dimensiuni (foarte) reduse la care este esenŃială producerea unei cantităŃi cît mai mici de căldură în timpul funcŃionării.01. Ventilatorul asigură transferul aerului încălzit care se află în apropierea suprafeŃei radiatorului. Page 27 of 64 Duron ALłI PRODUCĂTORI Compania VIA produce familiile de procesoare Nano. după procesor.2012 . la un preŃ foarte convenabil. RĂCITORUL GENERALITĂłI Procesoarele moderne se încălzesc foarte mult atunci cînd funcŃionează. de la care preia căldura degajată de acesta şi o disipează cu ajutorul structurii lamelare în mediul înconjurător. Ventilatorul este de obicei acoperit cu un mic grilaj metalic al cărui rol este de a împiedica contactul dintre palele ventilatorului şi cablurile care traversează spaŃiul interior al carcasei calculatorului. Radiatorul este format dintr-un postament care se continuă cu o structură lamelară şi este construit de obicei din aluminiu dar poate avea şi părŃi din cupru. Pentru aceasta peste procesor se fixează un răcitor [cooler] compus dintr-un radiator pe care se află fixat un ventilator.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Ea este a doua componentă. Acest tip de răcire se numeşte răcire activă. care determină performanŃa unui calculator şi de aceea şi în cazul ei este recomandat să nu facem economie atunci cînd dorim să o cumpărăm.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . iar temperatura lor trebuie menŃinută sub o anumită limită pentru a se asigura o funcŃionare optimă.orgfree. permiŃînd astfel schimbul mai eficient de căldură între radiator şi mediul înconjurător. Postamentul vine în contact cu suprafaŃa procesorului. care este un mai bun conductor de căldură. Dacă intenŃionăm să folosim un calculator în principal pentru procesarea de text sau explorarea internetului putem lua în considerare cumpărarea unor asemenea procesor. PLACA VIDEO NVIDIA ATI GENERALITĂłI Placa Video (PV) este responsabilă cu afişarea imaginilor pe ecranul monitorului. Legături către unele din cele mai bune articole de pe internet referitoare la răcitoare pot fi gasite în Anexa Manualului.. http://muntealb. Procesoarele produse de VIA se vînd de obicei împreună cu o placă de bază (sînt deja fixate pe ea). Acest tip de răcire se numeşte răcire pasivă. care poate fi folosit eventual şi pentru jocuri pe calculator mai vechi sau pentru aplicaŃii audio-video mai puŃin intensive. VIA C (C3 / C7) şi VIA Eden.htm 23.

01. cu menŃiunea că imaginile 3D sînt evident tot în două dimensiuni (fiind afişate pe ecran. iar imaginile 3D sînt folosite în special pentru jocurile 3D (practic aproape toate jocurile publicate începînd cu anul 2000. adică se adaugă texturile. În etapa "geometrică" sînt calculate coordonatele în spaŃiu ale tuturor elementelor care compun o imagine (scenă) şi de asemenea sînt calculate valorile necesare aplicării efectelor grafice care fac ca imaginea să pară cît mai realistă (umbre.Componente Calculator: Caracte. constă în capacitatea ei de a oferi animaŃii cît mai fluide (cursive. etc) ale softurilor. etc. artefacte cromatice. frecvenŃa de ceas a memoriei RAM (şi cantitatea ei) de pe PV.) şi într-un timp cît mai scurt. În etapa "grafică" se trece la modificarea propriu-zisă a scenei în conformitate cu calculele făcute în etapa "geometrică". Randarea imaginii finale este realizată de PV cu ajutorul unor "conducte de randare" ("rendering pipelines" sau "pixel pipelines") în cadrul cărora se desfăşoară operaŃiile de prelucrare a pixelilor. însă înlănŃuirea acestora la o viteză mare (peste 3040 de cadre pe secunda) produce ochiului senzaŃia că elementele prezente în imagini (personaje. indiferent de tipul lor). toate în raport cu unghiul de vedere al scenei). texturi. Acest proces de creare a imaginilor 3D devine evident atunci cînd încercăm să rulăm un joc 3D pe o PV mai slabă şi rezultatul este că acŃiunea jocului se desfăşoară sacadat. barele. care este o suprafaŃă plată). cealaltă parte a acestor calcule fiind făcută de procesorul calculatorului (CPU). Placa video afişează pe ecranul monitorului imagini de două tipuri şi anume în două dimensiuni (2D) şi în trei dimensiuni (3D). Placa video creează de fapt imagini statice (cadre. Puterea unei plăci video. Scena finală rezultată ("cadrul") depinde deci foarte mult de capacitatea PV de a-şi executa operaŃiile cît mai bine (fără defecte de texturare. de exemplu pentru a simula o suprafaŃa cu protuberanŃe sau una zgîriată. suprafeŃe alcătuite din pixeli. Fiecare PV are şi o cantitate de memorie RAM inclusă pe ea care este folosită de GPU. similare cu nişte diapozitive). semănînd uneori cu o sesiune de vizionare a unor diapozitive [slideshow].MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .htm 23. culori. personaje.) se află în mişcare.T&L) prezentă pe cipul grafic. PerformanŃa unei plăci video este dată de însumarea mai multor factori printre care cei mai importanŃi sînt frecvenŃa de ceas a procesorului grafic. la fel cum înlănŃuirea rapidă a cadrelor de pe rola unui film produce senzaŃia de mişcare. Etapa "grafică" este realizată de către PV care prelucrează pixelii care compun imaginea şi le adaugă texturi pe care apoi le optimizează în aşa fel încît efectul să fie cît mai realist. culorile şi umbrele obiectelor prezente în scenă şi se obŃine imaginea finală. butoanele. Aplicarea texturilor seamănă foarte bine cu aplicarea unui tapet pe un perete sau cu acoperirea unui obiect cu o stofă (de ex.orgfree. de exemplu pentru a stoca texturile obiectelor (elemente de peisaj. etc.com/Manuale/manual-asamblare-pc. adică a unui spaŃiu în trei dimensiuni aflat dincolo de ecranul monitorului. însă în cazul lor este creată senzaŃia (iluzia) perspectivei. însă în PV moderne ea este realizată (exclusiv sau cu ajutorul CPU) de către GPU prin unitatea de "transformare şi iluminare" ("transform & lightning" . Page 28 of 64 PV conŃine un procesor specializat numit GPU (Graphics Processing Unit) sau VPU (Visual Processing Unit) care face o parte din calculele necesare pentru afişarea imaginilor.2012 . Etapa "geometrică" era realizată de obicei de CPU. procedeu numit "randare" ("rendering"). Crearea unei imagini 3D este o operaŃiune complexă. Imaginile 2D sînt folosite în special pentru elementele de interfaŃă (ferestrele. numărul de conducte de randare şi numărul de unităŃi de texturare http://muntealb. care se reflectă bineînŃeles în preŃ. aşezarea unei feŃe de masă) cu menŃiunea că pe un obiect dintr-o imagine 3D se aplică de obicei mai multe texturi pentru a obŃine efecte realiste.VPU)... etc. vehicule. fără sacadări) în jocurile 3D. care se desfăşoară în două etape mari ("geometrică" şi "grafică") la care participă atît procesorul central (CPU) cît şi procesorul grafic (GPU . Fiecare conductă de randare foloseşte un anumit număr de "unităŃi de mapare a texturilor" ("texture mapping units") a căror funcŃie este de a aplica texturi pe suprafeŃele obiectelor prezente în imagine.) întîlnite în jocuri.

ele avînd performanŃe apropiate. Un alt factor important este tipul magistralei de memorie ("memory bus"). însă în mod obişnuit învîrtindu-se în jurul valorilor de 30-60 %. Modul de transfer a datelor video prin portul AGP este de 1X. Compania ATI a lansat în anul 2005 tehnologia CrossFire ("Foc Încrucişat" . renunŃîndu-se la conectorul de alimentare suplimentar. Fiecare placa se montează într-un slot PCI Express x16 pe placa de bază şi apoi sînt conectate cu ajutorul unui cablu în formă de Y pentru a funcŃiona ca un ansamblu.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . foarte rar folosit) sau PCI (aproape inexistent în prezent). Pentru aceasta este nevoie de o placă de bază compatibilă SLI şi de două PV identice.01. FOLOSIREA A DOUA PLACI VIDEO IN PARALEL Începînd cu anul 2004 NVIDIA a introdus posibilitatea folosirii tehnologiei SLI ("Scalable Link Interface" . putînd ajunge pînă la 100 % (sistemul SLI fiind de două ori mai performant ca o singură placă).htm 23.. Deşi slotul PCI Express x16 are aceeaşi dimensiune ca slotul AGP. Principiul de funcŃionare se bazează pe metodele "Alternate Frame Rendering" (fiecare placă randează pe rînd cîte un cadru) şi "Split Frame Rendering" (cele două plăci conlucrează la randarea fiecărui cadru).2012 . evident cu un plus de performanŃă pentru 8X. însă în fapt cea mai mare parte dintre aceste PV distincte (nu integrate pe placa de bază) au un procesor grafic (GPU . INTEL). proc.orgfree. AGP (standardul vechi.în traducere rumînă) în scopul obŃinerii de performanŃe crescute în orice tip de aplicaŃii 3D (în special jocuri sau aplicaŃiile profesionale de proiectare sau grafică) folosind două plăci video ATI fixate în aceeaşi placă de bază. 2X. deci o placă PCI Express x16 nu va funcŃiona decît dacă va fi instalată într-un slot PCI Express x 16 pe placa de bază.. aşa-numită "lăŃime de bandă" ("bandwith"). Cele mai performante plăci au o magistrală de memorie pe 512 sau 384 biŃi. cel mai folosit). Plăcile de bază compatibile cu tehnologia SLI de la NVIDIA au două sloturi PCI Express x16 şi se bazează pe cipseturile "nForce 4 SLI" (pt. Acesta poate fi de tip PCI Express (standardul nou. Dezavantajele acestei soluŃii sînt reprezentate de mărirea consumului de energie electrică şi a zgomotului produs de ventilatoare faŃă de cazul folosirii unei singure plăci. AMD) şi "nForce 4 SLI Intel Edition" (pt. Creşterea de performanŃă variază în funcŃie de aplicaŃia folosită şi de rezoluŃie."InterfaŃă de legătură scalabilă") în scopul obŃinerii de performanŃe crescute în jocuri sau aplicaŃiile profesionale 3D folosind două plăci video NVIDIA fixate în aceeaşi placă de bază. În plus acest nou standard prezintă şi avantajul că datele pot fi transferate simultan în ambele sensuri (de la PV la sistem şi invers) prin folosirea unor canale independente de transfer. prin care sînt transferate date între cipul grafic şi memoria RAM de pe placa video. Plăcile Video sînt construite de multe companii specializate în producerea de piese pentru calculator. Una din plăci este definită ca Principală (CrossFire Edition - http://muntealb. 4X sau 8X dar asta nu înseamnă că un mod de transfer de 8X este de două ori mai bun decît de cel 4X.VPU) fabricat fie de NVIDIA.com/Manuale/manual-asamblare-pc. standardele PCI Express x16 şi AGP sînt incompatibile. fie de ATI.Componente Calculator: Caracte. Liste cu componentele compatibile cu tehnologia SLI se găsesc pe situl Nvidia. Standardul PCI Express x16 creşte semnificativ cantitatea de date care poate fi transferată între placa video şi sistem (în speŃă cipsetul NorthBridge de pe PB). Pentru aceasta este nevoie de o placă de bază compatibilă CrossFire şi de două PV ATI Radeon compatibile cu această tehnologie. Placa Video se fixează pe placa de bază într-un orificiu alungit numit slot. Page 29 of 64 conŃinute de fiecare conductă. Alt avantaj important este posibilitatea de a furniza mai mult curent electric plăcii video direct prin magistrala PCI Express X16. iar plăcile cu performanŃe scăzute (nerecomandate pentru jocuri) au o magistrală de memorie pe 64 biŃi. Fiecare placă se montează într-un slot PCI Express x16 pe placa de bază şi apoi sînt conectate cu ajutorul unei punŃi ("bridge") pentru a funcŃiona ca un ansamblu montat în paralel. plăcile cu performanŃe medii şi obişnuite au o magistrală de memorie pe 256 sau 128 biŃi. în aşa fel încît este posibil ca alimentarea unei PV puternice să se facă exclusiv în acest fel. proc.

GeForce 3. iar cealaltă ca Secundară (CrossFire Ready . GeForce 2. Fiecare generaŃie include mai multe familii de plăci video.Componente Calculator: Caracte. FX 5800. FX http://muntealb.. XT Platinum Edition). Creşterea de performanŃă variază în funcŃie de aplicaŃia folosită şi de rezoluŃie. Pentru procesoarele Intel trebuie folosite plăci de bază cu cipseturile "Radeon XPress 200 CrossFire Edition RD 400" sau Intel i955X. care este împărŃit în două părŃi în mod similar cu tăierea unei foi de hîrtie cu foarfeca). GeForce 100 şi cea mai nouă generaŃie GeForce 200. GTO. De exemplu o placă Radeon X800 "CrossFire Edition" (Principală) poate fi cuplată cu orice placă "CrossFire Ready" (Secundară) din familia Radeon X800 (Pro. Mai există şi modul de lucru SuperAA ("Super Anti-Aliasing") care aduce doar un plus de calitate a imaginii.plăcile conlucrează la randarea fiecărui cadru. Page 30 of 64 "Master").orgfree. Conlucrarea dintre plăcile ATI Radeon decurge în două etape. are mai multe generaŃii şi anume GeForce. Draiverul ATI Catalyst va selecta automat metoda adecvată în funcŃie de aplicaŃia care rulează. indiferent de producătorul ei. "SuperTiling" ("Super-Pavimentare" . la fel ca în cazul procesoarelor centrale (CPU). însă în mod obişnuit învîrtindu-se în jurul valorilor de 30-60 %. însă cu preŃul unor performanŃe mai scăzute. dar utilizatorul are posibilitatea să intervină în această decizie. aceasta diferenŃiere fiind stabilită în cadrul procesului de fabricaŃie. Principiul de funcŃionare al tehnologiei CrossFire se bazează pe metodele numite "Scissor" ("Foarfecă" . Placa Secundară trimite prin cablul în Y datele procesate de ea Plăcii Principale. GeForce FX. FX 5600. însă ele trebuie să aparŃină aceleiaşi familii.2012 . GeForce 4. FX 5500. Plăcile pot să nu fie identice.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . GeForce 9.com/Manuale/manual-asamblare-pc. XT. Imaginea astfel obŃinută este apoi trimisă la monitor. GeForce 8.legături către cele mai bune articole de pe internet referitoare la plăcile video Diagrama cu performantele plăcilor grafice dotate cu cipuri ATI şi Nvidia NVIDIA GeForce 200 GeForce 9 GeForce 8 GeForce 7 GeForce 6 GeForce FX / MX GENERALITĂłI DESPRE PLĂCI VIDEO Compania NVIDIA fabrică un GPU cu denumirea GeForce care.Orice cadru este împărŃit în mici dreptunghiuri asemănătoare cu cele de pe o tablă de şah."Slave"). Plăcile de bază compatibile cu tehnologia CrossFire de la ATI au două sloturi PCI Express x16 şi se bazează pe cipsetul "Radeon XPress 200 CrossFire Edition RD 480" în cazul procesoarelor AMD. FX 5700. de exemplu generaŃia GeForce FX (GF FX) a fost compusă din familiile GF FX 5200. fiecare placă prelucrînd jumătate din numărul acestora) şi "Alternate Frame Rendering" (fiecare placă randează pe rînd cîte un cadru).htm 23. XL.01. LEGĂTURI UTILE Anexa Manualului . putînd ajunge pînă la 100 % (sistemul CrossFire fiind de două ori mai performant ca o singură placa).. plăcile avînd o funcŃionalitate diferită în cadrul procesului de generare a imaginilor. GeForce 7. GeForce 6. iar aceasta din urmă le combină cu datele procesate de ea însăşi cu ajutorul unui aşa-zis Motor de CompoziŃie ("Compositing Engine") aflat pe un cip special. Dezavantajele acestei soluŃii sînt reprezentate de mărirea consumului de energie electrică şi a zgomotului produs de ventilatoare faŃă de cazul folosirii unei singure plăci.

La rîndul său o familie este alcătuită din modele. GDDR2. Pentru generaŃia a 7-a nucleele sînt denumite "Gxx". Plăcile video au o performanŃă care depinde în cea mai mare masura de nucleul ("core") conŃinut.conŃine 2 procesoare grafice pe aceeaşi placă GeForce GTX 285 http://muntealb.. Denumirea nucleelor nu este însă o indicaŃie a performanŃei lor.GF 6800 LE Plăcile cu sufixul GX2 au două cipuri grafice identice pe aceeaşi placă. 5900 şi 5900 Ultra. G70 pentru plăcile GeForce 7800 GT şi GTX). Page 31 of 64 5900. 5900 XT. GeForce 200 PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃia GeForce 200 este formată din modelele : GeForce GTX 295 .01.htm 23.Componente Calculator: Caracte.GF 8800 GTX .GF 6800 GT / GF 6800 GS Fără Sufix (performanŃă obişnuită) . aranjamentul fiind unul oarecum similar cu cel de tip SLI. 6 sau FX produsă de NVIDIA sînt scoase mai multe modele ce au ataşat la nume un sufix care simbolizează performanŃa comparativă în cadrul familiei: GTX / GX2 / Ultra / Ultra Extreme (perf. de exemplu familia GF FX 5900 este compusă din modelele 5900 SE. Fiecare familie are în componenŃă mai multe modele care se deosebesc prin : FrecvenŃa Procesorului Grafic ("GPU frequency") FrecvenŃa Memoriei RAM de pe PV ("memory frequency") Tipul Magistralei de Memorie (256 sau 128 de biŃi) Tipul modulelor de memorie (GDDR3. pentru o anumită placă video GeForce 7.2012 . DDR2 sau DDR) Numărul de Conducte de Randare ("rendering pipelines" . GF 6800 Ultra / UE GTO / GT / GS (performanŃă medie) . aşezate în ordinea crescătoare a performanŃei.com/Manuale/manual-asamblare-pc."pixel pipelines") Numărul de Conducte de Vertecşi ("vertex pipelines") Numărul Procesoarelor de Flux [stream processors] InterfaŃa de Conectare la placa de bază (PCI Express x16 sau AGP) Ca o regulă generală. Procesoarele grafice de pe plăcile NVIDIA din generaŃiile 1-6 au la bază nuclee numite "NV xx".GF 6800 LE (performanŃă scăzută) . unde "xx" este un număr format din două cifre.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . de vîrf / maximă) . pentru că de exemplu procesorul cu nucleu NV 34 (GeForce FX 5200) este mai slab decît procesorul cu nucleul NV 31 (GeForce FX 5600) şi mult mai slab decît procesorul cu nucleu NV 35 (GeForce FX 5900).orgfree. FX 5950.. unde "xx" este un număr format din două cifre (de ex.

orgfree.htm 23.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Memorie Tip de Memorie Frecv.2012 . Procesoare de Flux 240 x 2 GeForce 100 PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃia GeForce 100 este formată din modelele : GeForce GTS 150 GeForce GT 130 GeForce GT 120 GeForce G100 Modelele din generaŃia 100 nu se găsesc de vînzare în mod separat.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Page 32 of 64 GeForce GTX 280 GeForce GTX 275 GeForce GTX 260 GeForce GTS 250 Modelele din generaŃia 200 sînt compatibile cu specificaŃiile DirectX 10. Sînt compatibile cu specificaŃiile DirectX 10.. Procesator de Pixeli De Vîrf GTX 295 Crescută GTX 285 GTX 280 Medie GTX 275 Obişnuită GTX 260 576 MHz 2000 MHz 448 biŃi GDDR3 1242 MHz 216/192 Scăzută GTS 250 738 MHz 2200 MHz 256 biŃi GDDR3 1836 MHz 128 576 MHz 648 602 633 MHz x2 2000 2400 2000 2200 MHz MHz MHz 448 x 2 512 biŃi 512 biŃi 448 biŃi biŃi GDDR3 GDDR3 GDDR3 1242 MHz 1476 240 1296 240 GDDR3 1404 MHz 240 Nr. Memorie Magistr. Nucleu Grafic Frecv.. http://muntealb.01. Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor din GeneraŃia GeForce 200 PerformanŃă Nume Frecv. ele sînt prezente doar în calculatoarele preasamblate de integratorii de sisteme [OEM vendors].Componente Calculator: Caracte.

Componente Calculator: Caracte. Nucleu Grafic Frecv. Memorie Magistr. GTX. Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia GeForce 9 * PerformanŃă Nume Frecv. GSO 512 şi GT GeForce 9500 → modelul GT GeForce 9400 → modelul GT Modelele din generaŃia 9 sînt compatibile cu specificaŃiile DirectX 10..2012 ..MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .htm 23. Procesator de Pixeli Nr. Page 33 of 64 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor din GeneraŃia GeForce 100 PerformanŃă Nume Frecv. Nucleu Grafic Crescută 9800 600 MHz Medie 9600 650/600 MHz Obişnuită 9500 550 MHz Scăzută 9400 550 MHz http://muntealb.01. GTX+ şi GX2 GeForce 9600 → modelele GSO.orgfree. Procesoare de Flux Obişnuită GTS 150 738 MHz 2000 MHz 256 biŃi GDDR3 1836 MHz 128 GT 130 500 MHz 1000 MHz 192 biŃi DDR2 1250 MHz 48 Scăzută GTS 120 500 MHz 1000 MHz 128 biŃi DDR2 1400 MHz 32 Foarte Scăzută G100 567 MHz 1000 MHz 64 biŃi DDR2 1400 MHz 8 GeForce 9 PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃia GeForce 9 este formată din familiile : GeForce 9800 → modelul GT.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Memorie Tip de Memorie Frecv.

Procesator de Pixeli Nr. Memorie Tip de Memorie Frecv.01. Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor de Placi Video din Familia GeForce 9800 * PerformanŃă Nume Frecv. Procesator de 1500 MHz 1836 MHz 1688 MHz 1500 MHz Pixeli Nr.htm 23. Page 34 of 64 Frecv. Procesoare de Flux 1800 MHz 256 biŃi GDDR3 1500 MHz 112 1800 MHz 256 biŃi GDDR3 1625/1500 MHz 64 1600/1000 MHz 128 biŃi 800 MHz 128 biŃi DDR2/GDDR3 DDR2/GDDR3 1400 MHz 32 1400 MHz 16 * Valorile prezentate mai sus sînt valabile pentru modelele GT din fiecare familie.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Astfel GF 9800 GT are o performanŃă medie faŃă de celelalte modele din familia GF 9800. dar are o performanŃă ce depăşeşte cu mult modelele din familiile GF 9600. Nucleu Grafic Frecv.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Procesoare de 128 x 2 128 128 112 Flux * PerformanŃa modelelor este evaluată doar în cadrul familiei respective. GeForce 8 PLĂCI VIDEO NVIDIA http://muntealb.2012 .. Memorie Tip de Memorie De Vîrf 9800 GX2 600 MHz x 2 2000 MHz 512 biŃi GDDR3 Crescută 9800 GTX+ 738 MHz 2200 MHz 256 biŃi GDDR3 Medie 8800 GTX 675 MHz 2200 MHz 256 biŃi GDDR3 Obişnuită 8800 GT 600 MHz 1800 MHz 256 biŃi GDDR3 Frecv. 9500 şi 9400.orgfree. Memorie Magistr.Componente Calculator: Caracte.. Memorie Magistr.

Memorie Magistr.Componente Calculator: Caracte.2012 .orgfree. Memorie Tip de Memorie Conducte de Randare Nr.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .com/Manuale/manual-asamblare-pc.OEM) Modelele din generaŃia 8 sînt compatibile cu specificaŃiile DirectX 10. Nucleu Grafic Frecv. Memorie Magistr. Procesoare de Flux Crescută 8800 600 MHz 1800 MHz 256 biŃi GDDR3 112 Medie 8600 540 MHz 1400 MHz 128 biŃi GDDR3 32 Obişnuită 8500 450 MHz 800 MHz 128 biŃi DDR2 16 Scăzută 8400 450 MHz 800 MHz 64 biŃi DDR2 8 * Valorile prezentate mai sus sînt valabile pentru modelele GT din fiecare familie (cu excepŃia lui 8400 GS). GS GeForce 8600 → modelele GTS şi GT GeForce 8500 → modelul GT GeForce 8400 → modelul GS GeForce 8300 → modelul GS (doar la integratorii de sisteme .. GTX.01. Procesoare de Flux De Vîrf 8800 Ultra 612 MHz 2160 MHz 384 biŃi GDDR3 24 128 Crescută 8800 GTX 575 MHz 1800 MHz 384 biŃi GDDR3 24 128 Medie 8800 GTS 500 MHz 1600 MHz 320 biŃi GDDR3 20 96 8800 GT 600 MHz Obişnuită 8800 GS 550 MHz 1800 MHz 1600 MHz 256 biŃi GDDR3 16 112 192 biŃi GDDR3 16 96 * PerformanŃa modelelor este evaluată doar în cadrul familiei respective. Memorie Tip de Memorie Nr.htm 23. Astfel GF 8800 GT http://muntealb.. Nucleu Grafic Frecv. GT. GTS. Page 35 of 64 GeneraŃia GeForce 8 este formată din familiile : GeForce 8800 → modelele Ultra. Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor de Placi Video din Familia GeForce 8800 * PerformanŃă Nume Frecv. Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia GeForce 8 * PerformanŃă Nume Frecv.

GT. 7800 GT. etc. GTX şi GX2 GeForce 7800 → modelele GTX 512. GeForce 7 PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃia GeForce 7 este formată din familiile : GeForce 7950 → modelele GT şi GX2 GeForce 7900 → modelele GS. Memorie Magistr.htm 23.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Memorie Conducte Randare Conducte Vertecşi De Vîrf 7950 550 MHz 7900 450 MHz Crescută 7800 400 MHz Medie 7600 560 MHz Obişnuită 7300 350 MHz 667 MHz 128 biŃi 8 4 Scăzută 7100 350 MHz 600 MHz 64 biŃi 4 3 1400 MHz 1320 MHz 1000 MHz 1400 MHz 256 biŃi 24 8 256 biŃi 24 8 256 biŃi 20 7 128 biŃi 12 5 * Valorile prezentate mai sus sînt valabile pentru modelele GT din fiecare familie (7600 GT. GTX. Nucleu Grafic Frecv.com/Manuale/manual-asamblare-pc.orgfree. GS şi GT GeForce 7100 → modelul GS Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia GeForce 7 * PerformanŃă Nume Frecv.01. dar are o performanŃă ce depăşeşte cu mult modelele din familiile GF 8600.) Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor de Placi Video din Familia GeForce 7800 * PerformanŃă De Vîrf Medie Obişnuită http://muntealb.2012 . GT şi GS GeForce 7600 → modelele GS şi GT GeForce 7300 → modelele LE.Componente Calculator: Caracte. 8500 şi 8400.. Page 36 of 64 are o performanŃă medie faŃă de celelalte modele din familia GF 8800.. GTO.

Nucleu Grafic Frecv.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .htm 23.2012 .. GeForce 6 PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃia GeForce 6 cuprinde familiile : GF 6800 GF 6600 GF 6500 GF 6200 GF 6100 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia GeForce 6 PerformanŃă Nume Frecv. Astfel GF 7800 GT are o performanŃă medie faŃă de celelalte modele din familia GF 7800.01. 7300 şi 7600..orgfree. Memorie Magistr. Memorie Tip Memorie Conducte Randare Conducte Vertecşi 7800 GTX 512 550 MHz 1700 MHz 256 biŃi GDDR3 24 8 7800 GTX 430 MHz 1200 MHz 256 biŃi GDDR3 24 8 7800 GT 400 MHz 1000MHz 256 biŃi GDDR3 20 7 7800 GS 375 MHz 1200 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 * PerformanŃa modelelor este evaluată doar în cadrul familiei respective.Componente Calculator: Caracte. Page 37 of 64 Nume Frecv.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Nucleu Grafic Frecv. Memorie Magistr. Memorie Conducte Randare De Vîrf 6800 325 MHz 700 MHz 256 biŃi 16 / 12 / 8 Medie 6600 300 MHz 500 MHz 128 biŃi 8 Obişnuită 6200 300 MHz 500 MHz 128 biŃi 4 http://muntealb. dar per total ea are o performanŃă ce depaşeşte modelele din familiile GF 7100.

unde N era un număr care măsura performanŃa în raport cu a celorlalte modele de tip GF 3 (GF 3 Ti200. dacă avem un procesor puternic şi jucăm la o rezoluŃie mai scăzută.orgfree. Memorie Tip de Memorie Conducte Randare Conducte Vertecşi De Vîrf 6800 Ultra Ext.Componente Calculator: Caracte. 4600. Începînd cu plăcile din generaŃia FX (5) compania NVIDIA a ales o strategie de numire a plăcilor care intenŃionează să pună în valoare faptul că fiecare generaŃie conŃine o gamă completa de modele. de la unele cu performanŃe scăzute la unele cu performanŃe de excepŃie. Jucătorii trebuie totuşi să evite cumpărarea unor astfel de plăci. ci doar de una folosită în special pentru birotică şi internet. O PV cu GPU GeForce 4MX. care a fost de la bun început destinată celor care nu aveau nevoie de o placă performantă. Modelul cu performanŃe obişnuite (fără sufix) este de obicei scos pe piaŃă primul. GF 3 Ti500) sau GF 4 (GF Ti 4200. În acest fel orice utilizator îşi poate alege. ultimul model din aceasta familie purtînd numele de GeForce MX4000.htm 23. Nucleu Grafic Frecv. 4400.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .01. are în fapt un GPU din generaŃia 2 (GeForce 2) cu unele îmbunătăŃiri. Modelele GF MX pot fi folosite pentru jocuri 3D mai vechi. placa avînd cel mai bun raport calitate-preŃ.. Memorie Magistr.. sau chiar pentru unele mai noi. 4800). în limita bugetului său. chiar dacă este fabricată recent. Page 38 of 64 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor de Plăci Video din Familia GeForce 6800 PerformanŃă Nume Frecv. 450 MHz 1100 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 6800 Ultra 400 MHz 1100 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 Medie 6800GT 6800GS 350MHz 425MHz 1000MHz 1000MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 256 biŃi GDDR3 12 5 Obişnuită 6800 325 MHz 700 MHz 256 biŃi DDR 12 5 Scăzută 6800 LE 320 MHz 700 MHz 256 biŃi DDR 8 4 GeForce FX / 4 / 3 / MX PLĂCI VIDEO NVIDIA GeneraŃiile GeForce FX / GeForce 4 / GeForce 3 / GeForce MX Plăcile GeForce din generaŃiile 3 şi 4 au fost denumite "GF Titanium N". urmat de cel http://muntealb. Familia de plăci cea mai longevivă produsă de NVIDIA este cea numită GeForce MX.2012 .com/Manuale/manual-asamblare-pc.

Fiecare generaŃie include mai multe familii de plăci video.2012 .. în varianta cu magistrala de memorie pe 128 de biŃi sau pe 64 de biŃi.Componente Calculator: Caracte. Astfel au fost produse modelele Ge Force PCX 5950.. 9200. de exemplu generaŃia Radeon 9 a fost compusă din familiile Radeon 9000. Compania NVIDIA produce şi soluŃii grafice integrate pe plăcile de bază pentru procesoare AMD. 9700 şi 9800. dar performanŃa acestor plăci este mult mai scăzută decît a plăcilor GeForce 5600 sau Ge Force FX 5600 Ultra. Plăcile NVIDIA din generaŃia FX produse pentru a fi folosite cu plăcile de bază care utilizează standardul PCI Express în locul celui AGP sînt numite GeForce PCX şi au cipuri grafice identice cu cele de pe plăcile GeForce FX obişnuite (AGP).htm 23. aşezate în ordinea crescătoare a performanŃei.01. de exemplu familia Radeon 9800 este compusă din modelele 9800 SE. La rîndul său o familie este alcătuită din modele.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Plăcile GeForce FX 5600 Ultra sînt mai bune (şi mai scumpe) decît plăcile GeForce FX 5600. 9800 Pro şi 9800 XT. la fel ca în cazul procesoarelor centrale (CPU). nu între diversele familii de PV (deci nu între plăcile 5900 şi cele 5600). are mai multe generaŃii şi anume Radeon 7. enumerate aici în ordinea descrescătoare a performanŃei. ultimele fiind în mod evident mai performante. Radeon X (de la numeralul roman însemnînd 10). etc.orgfree. În anul 2005 NVIDIA a lansat cipseturile GeForce 6100 şi 6150 care au performanŃe crescute faŃă de soluŃiile grafice integrate precedente. 9500. slot AGP sau slot PCI Express. care diferă între ele doar prin modul de conectare la placa de bază. 9600. ca să nu mai vorbim de plăcile GeForce FX 5950 Ultra. Pentru ca şi utilizatorii cu mijloace financiare mai reduse să poată să-şi cumpere o PV cu nucleu NV 34 au fost scoase pe piaŃă şi plăcile GeForce 5600 XT (frecvenŃa GPU = 235 MHz şi frecvenŃa memoriei = 400 MHz). Fiecare familie are în componenŃă mai multe modele care se deosebesc prin : http://muntealb. Radeon 8. 9800. Page 39 of 64 cu performanŃe de vîrf şi apoi de cele cu performanŃe medii şi scăzute. Radeon 9. dar putînd fi folosit şi pentru jocurile 3D mai vechi sau cele noi cu o grafica mai puŃin solicitantă. foarte bun pentru aplicaŃii 2D (birotica. Radeon HD 2000/3000 şi cea mai nouă generaŃie Radeon HD 4000. În cazul familiei bazate pe nucleul NV 34.). Radeon X1000. ATI RADEON HD 4000 RADEON HD 2000/3000 RADEON X1000 RADEON X GENERALITĂłI DESPRE PLĂCI VIDEO Compania ATI fabrică un VPU (identic cu un GPU) cu denumirea Radeon care. avem ca reprezentate principale modelele (furnizate de diverşi producători) numite GeForce FX 5600 (frecvenŃa GPU = 325 MHz şi frecvenŃa memoriei = 550 MHz) şi GeForce FX 5600 Ultra (frecvenŃa GPU = 400 MHz şi frecvenŃa memoriei = 800 MHz). însă în nici un caz ele nu au performanŃele plăcilor GeForce FX 5900.). PerformanŃa PV aşa cum este reflectată de nume este comparată în cadrul aceleiaşi familii (între plăcile 5900 de ex. Astfel PB cu cipset nForce2 IGP au integrat un cip grafic de tipul GeForce 4MX.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . 5300 şi 4300. 5750. Majoritatea plăcilor GeForce din generaŃiile 6 şi 7 sînt disponibile în două versiuni. Cumpăratorul va trebui să aleagă varianta care se potriveşte cu placa de bază existentă în calculator.

spre deosebire de toate celelalte modele 9600 care au magistrala memoriei pe 128 biŃi. În acest fel orice utilizator îşi poate alege.Componente Calculator: Caracte. RV 530. placa care are cel mai bun raport calitate-preŃ. Radeon 4000 PLĂCI VIDEO ATI GeneraŃia Radeon HD 4000 cuprinde modelele : HD 4890 HD 4870 HD 4850 HD 4830 ======= HD 4770 http://muntealb. Procesoarele grafice de pe plăcile Radeon au nuclee ("cores") numite "Rxxx" (la plăcile cu performanŃe medii sau înalte) sau "RVxxx" (la plăcile cu performanŃe obişnuite) unde "xxx" este un număr format din trei cifre. Aceste VPU sînt diferenŃiate deci în funcŃie de nucleul lor (R700. R600.01. RV280.htm 23..com/Manuale/manual-asamblare-pc."pixel pipelines") Numărul de Conducte de Vertecşi ("vertex pipelines") UnităŃi de Texturare ("texture units") InterfaŃa de Conectare la placa de bază (PCI Express x16 sau AGP) De exemplu avem plăcile (furnizate de diverşi producători) numite ATI Radeon 9600 (frecvenŃa VPU = 325 MHz şi frecvenŃa memoriei = 400 MHz) şi plăcile ATI Radeon 9600 Pro (frecvenŃa VPU = 400 MHz şi frecvenŃa memoriei = 600 MHz). RV300 etc.orgfree. cu atît procesorul este dintr-o generaŃie mai nouă.. acesta din urmă avînd magistrala memoriei pe 64 biŃi.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .) şi cu cît numărul de după R este mai mare. în limita bugetului său. Page 40 of 64 FrecvenŃa Procesorului Grafic ("VPU frequency") FrecvenŃa Memoriei RAM de pe PV ("memory frequency") Tipul Magistralei de Memorie (256 sau 128 de biŃi) Tipul modulelor de memorie (GDDR3 sau DDR) Numărul de Conducte de Randare ("rendering pipelines" .2012 . Denumirea RV înseamnă "Radeon Value" şi desemnează nucleul unui VPU inclus în plăcile video care au un preŃ mai mic (şi evident o performanŃă mai scăzută). de la unele cu performanŃe scăzute la unele cu performanŃe de excepŃie. Compania ATI a mai scos pe piaŃă modelele ATI Radeon 9600 XT (frecvenŃa VPU = 500 MHz şi frecvenŃa memoriei = 600 MHz) şi ATI Radeon 9600 SE (frecvenŃa VPU = 325 MHz şi frecvenŃa memoriei = 400 MHz). Începînd cu plăcile din generaŃia 9 compania ATI a ales o strategie de numire a plăcilor care intenŃionează să pună în valoare faptul că fiecare generaŃie conŃine o gamă completă de modele.

2012 . 3870 şi 3850 HD 3600 → modelul 3650 HD 3400 → modelele 3470 şi 3450 =========================== HD 2900 → modelele XT. Nucleu Grafic Frecv..MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Pro şi GT HD 2600 → modelele XT şi Pro HD 2400 → modelele XT şi Pro http://muntealb.htm 23. Memorie Magistr.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Procesoare de Flux 800 800 Radeon 2000/3000 PLĂCI VIDEO ATI GeneraŃia Radeon HD 2000/3000 cuprinde familiile : HD 3800 → modelele 3870 X2..Componente Calculator: Caracte.01.orgfree. Memorie HD 4890 855 MHz 1900 MHz Crescută HD 4870 HD 4850 750 MHz 625 MHz 1800 MHz 2000 MHz Medie HD 4830 575 MHz 1800 MHz HD 4770 750 MHz 1600 MHz Obişnuită HD 4670 750 MHz 2000 MHz HD 4650 600 MHz 1000 MHz Scăzută HD 4550 600 MHz 1600 MHz HD 4350 570 MHz 1000 MHz 256 biŃi 256 biŃi 256 biŃi 256 biŃi 128 biŃi 128 biŃi 128 biŃi 64 biŃi 64 biŃi GDDR3 GDDR3 GDDR5 GDDR3 GDDR3 DDR3 DDR2 800 640 640 320 320 80 80 Tip de Memorie GDDR5 GDDR5 Nr. Page 41 of 64 ======= HD 4600 ======= HD 4550 HD 4350 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor din GeneraŃia Radeon HD 4000 PerformanŃă Nume Frecv.

2012 . X1000.Radeon X800 SE (performanŃă scăzută) . X800 XT PE XL (performanŃă superioară) . Page 42 of 64 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia Radeon HD 2000/3000 PerformanŃă Nume Frecv.Radeon X800 Pro Fără Sufix (performanŃă obişnuită) .Radeon X1900 XT / XTX . 3650. de vîrf / maximă / supremă) .01. Pro şi XT Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia Radeon X1000 http://muntealb.Componente Calculator: Caracte. XT şi XTX X1800 → modelele XL şi XT X1650 → modelele Pro şi XT X1600 → modelele Pro şi XT X1300 → modelele Fara Sufix. pentru o anumită familie de plăci video Radeon HD 2000.Radeon X800 XL PRO (performanŃă medie) . Memorie Magistr. Memorie Tip de Memorie Crescută HD 3800 775 MHz 2250 MHz 256 biŃi GDDR4 HD 2900 742 MHz 1650 MHz 512 biŃi GDDR4 Medie HD 3600 725 MHz 1600 MHz 128 biŃi GDDR3 HD 2600 800 MHz Scăzută HD 3400 600 MHz HD 2400 700 MHz 1600 MHz 1000 MHz 1600 MHz 128 biŃi GDDR3 64 biŃi GDDR2 64 biŃi GDDR2 Conducte de 16 16 4 4 4 4 Randare * Valorile prezentate sînt valabile în ordine pentru : 3870.orgfree. X sau 9 produsă de NVIDIA au fost scoase mai multe modele ce au ataşat la nume un sufix care simbolizează performanŃa comparativă în cadrul familiei : XT / XT PE / XTX (perf. 3450.htm 23.. Nucleu Grafic Frecv. Ca o regulă generală. 2900 XT. 2400 XT.com/Manuale/manual-asamblare-pc. 2600 XT..Radeon X800 SE Radeon X1000 PLĂCI VIDEO ATI GeneraŃia Radeon X1000 cuprinde familiile : X1950 → modelul XTX X1900 → modelele GT.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .

MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .Componente Calculator: Caracte.2012 . Tabel Comparativ al Caracteristicilor Familiilor din GeneraŃia Radeon X PerformanŃă Nume Frecv. Nucleu Grafic Frecv. etc.01. Modelul X600 este în fapt cel numit X600 Pro. Nucleu Grafic Frecv. Radeon X PLĂCI VIDEO ATI GeneraŃia Radeon X cuprinde familiile: X800 X700 X600 X300 Mai jos este prezentat un tabel cu caracteristicile tehnice cele mai importante ale modelelor care dau numele familiilor.). Memorie Magistr. neexistînd în această familie un model fără sufix.orgfree. Page 43 of 64 PerformanŃă Nume Frecv. De Vîrf X800 400 MHz 700 MHz 256 biŃi Superioară X700 400 MHz 700 MHz 128 biŃi Medie X600 400 MHz 600 MHz 128 biŃi Obişnuită X300 325 MHz 400 MHz 128 biŃi http://muntealb.. X1800 XT.htm 23. Memorie Magistr. Memorie Conducte Randare Conducte Vertecşi Unitati de Texturare X1950 650 MHz De Vîrf X1900 625 MHz X1800 625 MHz Medie X1650 600 MHz X1600 590 MHz Obişnuită X1300 500 MHz 800 MHz 128 biŃi 4 5 4 1550 MHz 1450 MHz 1500 MHz 1400 MHz 1380 MHz 256 biŃi 16 8 16 256 biŃi 16 8 16 256 biŃi 16 8 16 128 biŃi 8 5 8 128 biŃi 4 5 4 * Valorile prezentate sînt valabile pentru modelele XT din fiecare familie (X1600 XT.com/Manuale/manual-asamblare-pc..

dar şi-a păstrat numele şi continuă să producă plăci video sub mărcile binecunoscute. dar putînd fi folosit şi pentru jocurile 3D mai vechi sau cele noi cu o grafică mai puŃin solicitantă.com/Manuale/manual-asamblare-pc. ca să nu mai vorbim de plăcile ATI Radeon 9800 XT. Pe de altă parte o placă cu VPU Radeon 9600 XT este mai performantă decît o placă cu VPU Radeon 9800 SE şi în acest fel confuzia în mintea unui potenŃial cumpărator este totală. Memorie Magistr.Componente Calculator: Caracte. Astfel. ALłI PRODUCĂTORI http://muntealb.01. Page 44 of 64 Memorie Conducte Randare 16 / 12 / 8 8 4 4 Tabel Comparativ al Caracteristicilor Modelelor de Plăci Video din Familia Radeon X800 PerformanŃă Nume Frecv.2012 ..htm 23. urmat de cele cu performanŃe de vîrf şi în final de cel cu performanŃe obişnuite-scăzute. nu între diversele familii de PV (deci nu între plăcile 9600 şi cele 9800). deşi după denumire ele ar trebui să aibă performanŃe relativ apropiate.. PerformanŃa PV aşa cum este reflectată de nume este comparată în cadrul aceleiaşi familii (între plăcile 9600 de ex. Memorie Tip Memorie Conducte Randare Conducte Vertecşi Maximă X800 XT PE 520 MHz 1120 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 De Vîrf X800 XT 500 MHz 1000 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 Superioară X800 XL 400 MHz 980 MHz 256 biŃi GDDR3 16 6 Medie X800 Pro 475 MHz 900 MHz 256 biŃi GDDR3 12 6 Obişnuită Scăzută X800 400 MHz 700 MHz 256 biŃi DDR 12 6 X800 SE 425 MHz 700 MHz 256 biŃi DDR 8 6 Produsul cu performanŃe medii este de obicei scos pe piaŃă primul. Nucleu Grafic Frecv. o placă cu VPU Radeon 9800 este mult mai bună şi mult mai scumpă decît una cu VPU Radeon 9200.). etc.).orgfree. medii sau de vîrf trebuie să se facă după preŃ.. Identificarea de către un potenŃial cumpărator a liniilor de produse cu performanŃe obişnuite. Astfel PB cu cipset Radeon 9100 IGP au integrat un cip grafic de tipul Radeon 9000. În anul 2006 compania ATI a fost cumpărată de către AMD (producătorul de procesoare).MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .. În anul 2005 ATI a lansat cipsetul cu grafică integrată Radeon Xpress 200 (cu nucleu RS 482 / 480) care aduce o îmbunătăŃire de performanŃă faŃă de generaŃia anterioară de soluŃii integrate. foarte bun pentru aplicaŃii 2D (birotică. însă în nici un caz ele nu au performanŃele plăcilor ATI Radeon 9800. Compania ATI produce şi soluŃii grafice integrate pe plăcile de bază pentru procesoare Intel şi AMD. Plăcile ATI Radeon 9600 XT sînt mai bune (şi mai scumpe) decît plăcile ATI Radeon 9600. pentru că denumirea PV nu include un element de diferenŃiere precis.

cele cu cipset Intel 865G). în principal din cauza unor draivere care nu erau puse la punct. Cele două PV au performanŃe acceptabile în jocurile 3D noi (în special Parhelia).htm 23. Plăcile Matrox sînt preferate de cei care lucrează în domeniul graficii 2D profesionale. lucru datorat poate şi lipsei unităŃii de transformare şi iluminare (T&L) care este prezentă la cipurile integrate NVIDIA şi ATI. etc. designeri.2012 . foarte populară la mijlocul anilor '90 datorită preŃului său şi performanŃelor în aplicaŃii 2D) şi produce în principal cipuri grafice integrate pentru calculatoare de birou ("desktop") şi comportabile ("computere portabile" .com/Manuale/manual-asamblare-pc. dar performanŃele în jocuri sînt mult în urma celor ale cipurilor integrate produse de NVIDIA şi ATI. dar are de multă vreme şi o ofertă de cipuri grafice integrate în PB.) dar neindicat pentru jocurile 3D. lucru apreciat în special de pasionaŃii pentru simulatoarele de zbor dar şi de unele categorii profesionale (proiectanŃi. iar corespondentul ei pentru utilizatorii cu buget ceva mai redus se numeste Millenium P750. iar testele au demonstrat că noul cip grafic depăşeşte cu mult performanŃele cipului "Intel Extreme Graphics 2" şi se apropie de performanŃele cipurilor integrate fabricate de NVIDIA şi ATI."laptops"). SIS Compania SIS produce componente pentru plăci de bază (în special cipseturi). medici. MATROX Plăcile Video produse de Matrox au reputaŃia că au cea mai bună imagine în aplicaŃiile 2D. numit "Intel Graphics Media Accelerator".. dar performanŃele în jocuri sînt mult în urma celor ale cipurilor integrate produse de NVIDIA şi ATI. VIA Compania VIA a cumpărat în anul 2000 secŃiunea de plăci grafice a companiei S3 Graphics (producătoare printre altele a plăcii video S3Trio. însă preŃul lor este prea mare comparativ cu ofertele NVIDIA şi ATI care la acelaşi preŃ oferă performanŃe considerabil mai bune.. fără însă a le depăşi vreodată. tocmai pentru calitatea imaginii. menit să aducă un plus de performanŃă faŃă de cipul vechi. Cipurile grafice integrate (de ex. ultimul cip grafic produs de compania S3 înainte de a fi cumpărată de VIA. În anul 2006 S3 a lansat familia Chrome S20 (care conŃine plăcile S3 Chrome S27 şi S25). Plăcile de bază avînd cipsetul i915G au fost primele dotate cu acest cip grafic integrat. Cea mai nouă şi mai performantă PV a acestui producator se numeste Parhelia. etc. ci doar pentru munca de birou sau pentru explorarea internetului. Intel a introdus în anul 2004 un nou cip grafic integrat pe plăcile de bază.) care au nevoie de această tehnologie în munca de zi cu zi. Page 45 of 64 INTEL Compania Intel a produs de multă vreme un cip grafic numit "Intel Extreme Graphics" care era inclus pe unele plăci de bază pentru procesoare Pentium şi Celeron şi se adresa celor care nu îşi foloseau calculatoarele pentru jocurile mai noi. SIS 661FX sau SIS 741GX) au performanŃe bune în aplicaŃiile 2D.01.orgfree.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Aceste cipuri (de ex. Începînd cu anul 2004 S3 a lansat mai multe produse cu numele Chrome.Componente Calculator: Caracte. Versiunea 2 a acestui cip grafic ("Intel Extreme Graphics 2") este inclusă pe unele PB pentru procesoare Pentium 4 (de ex. VIA UniChrome KM400) au performanŃe bune în aplicaŃiile 2D. O caracteristică singulară a plăcilor Parhelia este tehnologia "TripleHead" care oferă posibilitatea ca imaginea să fie împărŃită pe trei monitoare. Pentru scurtă vreme SIS a produs şi plăci video de sine-stătătoare ("standalone") pe baza cipului grafic Xabre. iar testele au arătat că cipul este foarte bun pentru aplicaŃii 2D (birotică. însă nu a putut face faŃă http://muntealb. dar ele nu au reuşit să se impună faŃă de corespondentele lor de la ATI sau NVIDIA. Practic toate aceste cipuri sînt derivate din S3 Savage.

placa de retea. introdusă la mijlocul anului 2004 Socket LGA 1366 .). dispozitivele de conectare a unor componente (porturi seriale. El este format dintr-un ansamblu de microcircuite a cărui funcŃie este de realizare şi optimizare a transferului de date între diferitele componente ale calculatorului (CPU.pentru Phenom Cipsetul este componenta principală a unei plăci de baza. iar placa de bază (PB) este corpul care conŃine inima dar şi vasele de singe şi nervii.. În cazul PB pentru procesoare moderne Intel există două tipuri de socluri : Socket 478 .2012 . care este denumit în mod obişnuit după numărul existent de contacte pentru pinii procesorului.) dar şi componentele care sînt integrate în placa de bază (de ex.pentru Athlon 64 şi Sempron [format de soclu scos din producŃie în anul 2005] Socket 939 . X2) şi Sempron.01. etc. sloturi pentru modem. Ca urmare PB are un rol important atît în ceea ce priveşte performanŃa generală a unui calculator cît şi în stabilitatea cu care funcŃionează acesta.pentru Athlon XP.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Pe placă se gasesc dispozitivele care permit montarea componentelor (soclu pentru procesor. PLACA DE BAZĂ GENERALITĂłI Placa de bază ("mainboard . Ea este alcătuita dintr-o placă pe care sînt gravate circuitele ce permit comunicarea între componentele calculatorului. placa de sunet). ATI şi NVIDIA. Athlon 64 FX.pentru Athlon 64. Athlon 64 X2 şi Sempron Socket AM2+ ..).pentru Athlon 64 şi Athlon 64 FX Socket AM2 .htm 23. etc.orgfree. Cipsetul PB este alcătuit de obicei din două cipuri. paralele. atît din interior (procesor.pentru procesoare Pentium 4 şi Celeron [format de soclu scos din producŃie în anul 2005] Socket LGA775 . Page 46 of 64 companiilor specializate în aceasta activitate. Pentium şi Celeron folosesc acelaşi tip de soclu.varianta îmbunătăŃită a formatului anterior. etc. memoria RAM. PV. acelaşi lucru putînd fi spus despre procesoarele AMD Athlon (64. conectori SATA şi PATA. slot special pentru PV.) cît şi din exterior (tastatura. hardisc. maus. hardisc.pentru procesoarele Core i7 În cazul PB pentru procesoare moderne AMD tipurile de socluri sînt următoarele : Socket 462 (numit de obicei socket A) . etc. În general procesoarele Intel Core. USB.Componente Calculator: Caracte. etc.pentru Athlon 64 FX-51 [format de soclu scos din producŃie în anul 2004] Socket 754 .). numite NorthBridge (responsabil cu http://muntealb. Plăcile de bază se diferenŃiază după soclul ("socket") procesorului.motherboard") este piesa la care se conecteaza toate celelalte componente ale calculatorului. placă video.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Sempron şi Duron [format de soclu scos din producŃie în anul 2005] Socket 940 . Soclurile pentru procesoare Intel sînt incompatibile cu procesoarele AMD şi viceversa. Dacă facem o analogie cu corpul uman putem să spunem că procesorul unui calculator este capul care conŃine creierul. FX.

"media and communications processor"). 500 Ultra şi 500 SLI).htm 23. numită nForce500 este disponibilă atît pentru platforme AMD (pe soclu AM2) cît şi pentru platforme Intel (pe soclu LGA775). nForce 3) formate dintrun singur cip. "L" o literă. nForce 680i SLI.). USB şi PS/2). Intel 975X Express . etc.orgfree. Mainstream : performanŃe medii → Intel G35 Express . unitatea de dischetă. etc. Compania Intel foloseşte denumirea de "Direct Media Interface" (DMI) pentru magistrala de mare viteză ce interconecteaza cipurile NorthBridge şi SouthBridge de pe PB cu cipseturile pentru procesoarele Pentium 4. paralel. Gama Intel cuprinde cipseturile nForce 650i Ultra. etc. Gama AMD cuprinde familiile nForce500 (modelele 500. Unele din ele încorporează cipuri grafice numite Graphics Media Accelerator (GMA).2012 . GL. unde "XX(X)" reprezintă un număr din două sau trei cifre. . PV şi modulele de memorie) şi respectiv SouthBridge (responsabil cu transferul de date bidirecŃional cu hardiscul.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . nForce 650i SLI. Familia nForce4 http://muntealb. dotări şi tehnologiile suportate.com/Manuale/manual-asamblare-pc. care integrează funcŃionalitatea perechii de cipuri NorthBridge (NB) şi SouthBridge (SB). Există însă şi cipseturi (de ex. Gama Intel cuprinde cipseturile "Intel Edition" nForce570 SLI şi nForce590 SLI. Intel îşi imparte cipseturile după performanŃă în trei grupe şi anume : Performance : performanŃe de vîrf → Intel X38 Express . MuTIOL sau HyperStreaming pentru cipseturile SIS. GeneraŃia a cincea. Intel Q965 Express. numită nForce700 este disponibilă pentru platforme Intel (pe soclu LGA775). numită nForce4 a fost prima generaŃie în cadrul căreia şi-au făcut loc şi cipseturi pentru plăcile de bază pe care se montează procesoare Intel. GeneraŃia a şaptea. În cazul PB pentru procesoare Athlon pe 64 de biŃi. Începînd cu generaŃia a treia Nvidia susŃine că aceste cipseturi conŃin un procesor specializat în media şi comunicaŃii (MCP . nForce 680i SLI LT. Gama Intel cuprinde cipseturile nForce 780i SLI şi 750i SLI. Value : performanŃe obişnuite → Intel 910GL Express . nForce 570 (modelele Ultra şi SLI) şi nForce590 (modelul SLI). NVIDIA : Cipseturile produse de această companie sînt destinate echipării plăcilor de bază pentru platforme AMD şi Intel. nForce4 Ultra şi nForce4 SLI (modelele SLI. SLI XE şi SLI X16). Denumirea cipsetului este de forma Intel LXX(X)suf Express (cu cîteva variaŃii)..Componente Calculator: Caracte. Gama AMD cuprinde cipsetul nForce 680a SLI. Page 47 of 64 transferul de date bidirecŃional cu procesorul. unitatea optică. Intel 955X Express.. GeneraŃia a şasea. Intel Q35/Q33 Expr. dar nu suportă modul SLI pentru plăcile video GeForce. componentele conectate la porturile serial. Cipseturile care au sufixul SLI adăugat la numele lor sînt destinate plăcilor de bază ce acomodează doua plăci video GeForce aşezate în mod SLI. Ea cuprinde familiile nForce4. iar "suf" un sufix format din una. HyperTransport pentru cipseturile Nvidia). piesele aflate în sloturile PCI. nForce550. Denumirea cipsetului este nForce şi el se găseşte actualmente la a şaptea generaŃie. Familia nForce4 a fost destinata procesoarelor AMD (Athlon 64. etc. Cele două cipuri sînt separate fizic dar comunica între ele printr-o magistrală specială de mare viteză. două sau trei litere (P. numită nForce600 este disponibilă atît pentru platforme AMD (pe soclu AM2) cît şi pentru platforme Intel (pe soclu LGA775). GeneraŃia a patra. transferul de date între procesorul central (care conŃine controlerul de memorie) şi cipsetul plăcii de bază se face printr-o magistrală de mare viteză numită "HyperTransport".01. Intel 845GL . Intel 848P . INTEL : Cipseturile produse de aceasta companie sînt destinate exclusiv echipării plăcilor de baza pentru platforme Intel. placa de sunet. care are diverse denumiri în cazul plăcilor pentru procesoare AMD (V-Link pentru cipseturile VIA. pînă atunci cipseturile Nvidia fiind fabricate exclusiv pentru platformele AMD. Fiecare generaŃie cuprinde mai multe modele diferenŃiate după performanŃe. 64 FX şi Sempron) şi Intel Pentium 4 (pe soclu LGA775).

Unele cipseturi includ cipul audio VIA Vinyl. cu atît performanŃa plăcii este mai bună. VIA (procesor C7) Familia C : platf.. Unele din ele încorporează cipuri grafice Mirage. VIA (proc. Cu cît numărul format din trei cifre (XXX) este mai mare. DriveStation (legături bidirecŃionale cu rată de transfer de pînă la 150 MB/s cu hardiscurile SATA 2). C3 şi Eden) VIA : Cipseturile produse de această companie sînt destinate echipării plăcilor de bază pentru SIS : Cipseturile produse de această companie sînt destinate echipării plăcilor de baza ieftine pentru platforme AMD şi Intel..2012 . Denumirea cipsetului este de forma SISXXXsuf. Familia V : platf. http://muntealb. Familiile nForce4 SLI şi nForce 4 SLI X16 au fost cele mai avansate modele din familia lor. etc. NorthBridge şi SouthBridge. Cipseturile al căror nume conŃine litera "M" au un cip grafic integrat din seria Chrome. Ea cuprinde familiile nForce3 150 şi nForce3 250 (modelele 250. Magistrala Ultra V-Link (conexiune cu lăŃimea de bandă de 1 GHz între cipurile NB şi SB. suportînd bineînŃeles modul SLI (x8. VIA K8T800 Pro. gama de cipseturi s-a diversificat. iar "X"-urile reprezintă cifre. Familia K7 : platf. cu atît performanŃa plăcii este mai bună. VIA KT600 . placă grafică ATI Radeon şi procesor AMD Athlon/Phenom. Hyper8 technology (conexiune de 1 GHz/16 biŃi între procesor şi cipset care asigură o lăŃime de bandă de pînă la 8 GB/s. Tehnologia proprietară SIS care îmbunătăŃeşte performanŃa cipseturilor este numită HyperStreaming (optimizează transferul de date între cipset şi memoria RAM sau interfaŃa grafică. VIA K8T890. dar este în general de forma VIA LXLXXXsuf.htm 23. FX şi Sempron) → VIA K8T900. 250Gb şi 250Gb Ultra).orgfree. Tehnologiile proprietare VIA care îmbunătăŃesc performanŃa cipseturilor sînt următoarele : RapidFire (controlerul PCI Express este modificat în aşa fel încît să aibă o latenŃă mai mică. Intel şi VIA. Denumirea cipsetului diferă după platforma căreia îi e destinat. Cipseturi pentru platforme AMD Cipseturi pentru platforme Intel platforme AMD. etc. unde "L"-urile sînt litere. GeneraŃia a treia.Componente Calculator: Caracte. iar "suf" un sufix format din doua litere. dar şi între cipurile NB şi SB). O inovaŃie tehnologică proprie acestei generaŃii a fost contopirea celor doua cipuri. Cu cît numărul format din trei cifre (XXX) este mai mare. respectiv x16) atît pentru plăci de bază pentru procesoare AMD. bazată pe două plăci grafice Radeon conectate între ele. producătorul propunîndu-şi să impună pe piaŃă platforme competitive formate din placă de bază cu cipset AMD. nForce2 400 şi nForce2 Ultra 400) au fost destinate procesoarelor Athlon XP şi Duron pe Soclu A.01. unde "XXX" reprezintă un număr din trei cifre.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . arhitectura asincronă a magistralei principale de date). AMD (Athlon 64. care are o calitate foarte bună. care asigură o lăŃime de bandă de 1 GB/s). Există următoarele familii de cipseturi VIA : Familia K8 : platf. VIA PT880 Ultra . o calitate mai bună a semnalului şi un consum de energie redus). Page 48 of 64 XE a fost destinată procesoarelor Intel Pentium 4 (pe soclu LGA775). etc. intr-unul singur. VIA P4M900 . GeneraŃiile nForce şi nForce2 (modelele nForce 2. După cumpărarea de către AMD. AMD (Athlon XP şi Duron) → VIA KT880 . Familia P : platf. numită nForce3 a fost concepută pentru procesoarele Athlon mononucleate pe 64 de biŃi (Athlon 64 şi Athlon 64-FX mononucleat) şi plăcile video AGP 8x. cît şi Intel. AMD : ATI a intrat pe piata producătorilor de cipseturi în special pentru a-şi promova platforma CrossFire. Pentium şi Celeron) → VIA PT890 .com/Manuale/manual-asamblare-pc. Intel (Core. cu avantajul unui consum de energie mai mic.

64 FX. Pentium 4. în acest fel fiind "scrise" şi "citite" datele.. dar asta nu înseamnă că nu este de obicei o piesă foarte fiabilă. 939 sau 754. Cipseturi SIS6XX : pt.Componente Calculator: Caracte. LEGĂTURI UTILE Anexa Manualului : legături către cele mai bune articole de pe internet referitoare la plăcile de bază Lista cu caracteristicile tehnice ale cipseturilor tuturor producatorilor Lista de cipseturi Intel Comparator al cipseturilor Intel cu performante de vîrf / medii Comparator al cipseturilor Intel cu performante obişnuite Lista de cipseturi VIA pentru procesoare AMD Lista de cipseturi VIA pentru procesoare Intel HARDISCUL GENERALITĂłI Hardiscul ("hard disk" . El reprezintă deci memoria durabila ("nevolatilă") a calculatorului.000. de aceea nu e recomandată cumpărarea unor PB cu astfel de cipseturi. începînd cu sistemul de operare şi terminînd cu fişierele instalate de programe sau create de noi.platf. Un HD este caracterizat de capacitatea de stocare de date măsurată în GigabaiŃi [Gigabytes] => GB şi de viteză de rotaŃie a platanelor (5. 64 X2 şi Sempron) → SIS771 . etc.2012 . indiferent de numele producătorului acestuia. 7. Hardiscul se conectează la restul sistemului cu ajutorul unui cablu care se fixează cu un capăt într-o priză (conector) de pe HD şi cu celălalt capăt într-o priză (conector) de pe placa de bază. Ultimul cipset produs se numeşte M 1697 şi este destinat platformelor AMD (Athlon 64 şi Sempron) pe soclu AM2.disc dur .MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .400. Cipseturile produse de ULi (sau doar cipurile SouthBridge) se mai pot găsi pe unele plăci de bază ieftine pentru procesoare AMD (Athlon 64 şi Sempron) sau Intel (Pentium 4 şi Celeron).htm 23. Capacitatea unui HD prezentată de companiile producătoare (cea pe care o vedem în ofertele de vînzare) este diferită de capacitatea raportată de sistemul de operare. Sistemul de operare raportează deci în mod corect o capacitate ceva mai mică a HD.000 de rotaŃii pe minut). La mică distanŃă de suprafaŃa discurilor se mişcă nişte braŃe metalice ale căror capete magnetizează porŃiuni din discuri.000 baiŃi [bytes]. Page 49 of 64 Cipseturi SIS7XX : pt. capabilă să funcŃioneze mulŃi ani fără a cauza pierderea datelor stocate. SIS656FX . etc. D şi Celeron) → SIS662 .048.01. platf.HD) este componenta pe care sînt stocate datele cu care lucrează calculatorul. Intel (Core 2 Duo.orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc. ProducŃia unor modele noi a fost oprită după cumpărarea companiei. SIS761GX . pentru că datele sînt păstrate şi după întreruperea alimentării cu curent electric. deci şi calculatorul este mai rapid.200 sau 10. Cu cît platanele se rotesc mai repede cu atît citirea şi scrierea datelor este mai rapidă. HD este format de obicei din mai multe discuri de aluminiu (numite platane) suprapuse pe acelaşi ax şi acoperite cu oxid de fier.576 baiŃi [bytes]. HD este una din puŃinele piese dintr-un calculator care are şi o componentă mecanică (un motor care învîrte discurile şi mişcă braŃele metalice). AMD (Athlon 64. cînd de fapt echivalenŃa corectă este 1 MB = 1. pentru că toŃi producătorii consideră că 1 MB = 1.. http://muntealb. ULI : Acest producător a fost cumpărat de către Nvidia în 2006.

Din punctul de vedere al instalării HD apare posibilitatea de "instalare la cald" ("hot plugging"). chiar dacă preŃul lor este mult mai ridicat comparativ cu al HD obişnuite. ceea ce înseamnă că un HD poate fi instalat şi apoi utilizat fără a opri sistemul. spre deosebire de standardul ATA care permite ataşarea a doar patru dispozitive (hardiscuri şi unităŃi optice de stocare). Samsung. dintre care merită menŃionate posibilitatea unei creşteri importante a ratei de transfer a datelor între HD şi sistem. Acest standard va fi abandonat treptat de către producători dar încă se mai găsesc pe piaŃa hardiscuri conforme cu standardele Ultra-ATA 100 sau Ultra-ATA 133.2012 . lucru extrem de convenabil atunci cînd lucrăm cu HD externe. scanere. lucru care permite folosirea în acelaşi calculator atît a hardiscurilor SATA cît şi a celor PATA.orgfree. Western Digital.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Standardul SATA este compatibil cu standardul PATA. cablu care permite o mai bună circulaŃie a aerului în carcasă comparativ cu cablul de tip panglică folosit anterior. Standardul SAS ("Serial Attached SCSI") va înlocui standardul SCSI şi va avea printre alte avantaje şi pe acela că va fi compatibil cu standardul SATA. ATA-66. odată cu apariŃia standardului SATA a dispărut necesitatea configurării hardiscurilor ca "stăpîn" (master) sau "sclav" (slave). ATA-100 şi ATA-133.).Componente Calculator: Caracte.conŃine cele mai bune articole de pe internet referitoare la hardiscuri Diagrama cu performantele hardiscurilor Seagate. fiind deci scris SATA II.memorie cu acces aleator) este memoria rapidă folosită de componentele calculatorului pentru stocarea temporară de date. unităŃi optice de stocare. În sfîrşit. http://muntealb. Practic toate plăcile de bază moderne au un astfel de controler. Hitachi MEMORIA RAM GENERALITĂłI Memoria RAM ("Random Access Memory" . Există mai multe versiuni ale acestui standard create de-a lungul timpului. Hardiscurile cele mai moderne folosesc standardul "Serial ATA" (scris prescurtat SATA) în locul standardului ATA (PATA).. Standardul SCSI permite o rată de transfer de date considerabil mai mare decît cea oferită de standardul "Parallel ATA" (cu care de altfel nu este compatibil) şi de aceea HD care folosesc acest standard sînt utilizate în servere. fiecare versiune reprezentînd o îmbunătăŃire (uneori considerabilă) a versiunii precedente. care permite ataşarea la sistem a opt dispozitive (hardiscuri.htm 23.01.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .. Page 50 of 64 Pentru majoritatea hardiscurilor aflate în sistemele actuale transferul de date între HD şi sistem se realizează în conformitate cu un standard numit "Parallel ATA" (Advanced Technology Attachment). Datele sînt scrise. folosite de exemplu pentru a transfera cantităŃi mari de date între două calculatoare. ca şi o păstrare mai bună a integrităŃii datelor pe timpul transferului lor. LEGĂTURI UTILE Anexa Manualului . Un alt avantaj adus de SATA este conectarea HD la PB prin intermediul unui cablu cilindric de diametru redus şi cu o lungime de pînă la 1 m. scris de obicei PATA sau doar ATA. etc. ceea ce îi permite să funcŃioneze la parametri maximi. numite ATA-33. Maxtor. Hardiscurile folosite în servere folosesc de obicei standardul SCSI ("Small Computer System Inteface"). pentru că în conformitate cu noul standard fiecare HD este configurat automat exclusiv ca "stăpîn". Standardul SATA aduce unele îmbunătăŃiri faŃă de standardul ATA. Pentru a putea folosi un hardisc SATA trebuie să avem o PB care să deŃină un controler SATA integrat în cipsetul (SouthBridge) plăcii de bază sau aflat pe un cip separat. Actualmente standardul se află la versiunea a 2-a.

Alte prescurtări folosite pentru desemnarea modulelor de memorie de tip "double data rate SDRAM" sînt DDRAM sau DDR. Pe placa de bază se găsesc mai multe sloturi (2-4) pentru memoria RAM. Memoria RAM folosită în prezent în calculatoarele personale este cea de tip SDRAM ("Synchronous Dynamic Random Access Memory" . ÎmbunătăŃirea acestui standard a dus la apariŃia memoriei de tip DDR SDRAM ("Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory" . pentru că funcŃia memoriei RAM este aceea de a stoca datele care sînt necesare funcŃionării calculatorului într-un anumit moment şi nu aceea de a stoca date pe perioade lungi de timp. PC-2700 (DDR-333) şi PC3200 (DDR-400). Memoria DDR2 SDRAM reprezintă o nouă îmbunătăŃire a standardului SDRAM şi este caracterizată de faptul că poate transfera date de patru ori pe ciclu de tact. cu atît calculatorul nostru este mai rapid."Memorie Dinamică Sincronă cu Acces Aleator şi Rata Dublă de [Transfer de] Date") a cărei caracteristică principală este transferul de date de două ori pe ciclu de tact. iar numărul care intră în componenŃa numelui modulelor indică lăŃimea de bandă ("bandwidth") în MB/s.FSB). pentru că datele stocate de ea sînt pierdute în momentul întreruperii alimentării cu curent electric. 256 MB şi 512 MB.. Memoria RAM se prezintă ca o plăcuŃă mică ("modul") pe care se află mai multe cipuri de memorie. Memoria DDR2 este de mai multe tipuri. Ea prezintă avantajul că funcŃionează la frecvenŃe de tact ("clock frequencies") mai mici decît cea DDR SDRAM la aceeaşi lăŃime de bandă. Cu cît avem mai multă memorie RAM. Ea este de mai multe tipuri în funcŃie de viteza de transfer a datelor între magistrala principală şi cipurile de memorie. dar dacă dorim DDR2-667 sau DDR2-800 trebuie să selectăm o PB corespunzătoare). există de exemplu module de memorie PC2-3200 (conŃin cipuri DDR2-400). Un alt avantaj este funcŃionarea la o tensiune de alimentare mai mică. iar numărul care intră în componenŃa numelui modulelor indică lăŃimea de bandă ("bandwidth") în MB/s. PC-2100 (DDR-266). Este recomandat să cumpărăm memorie cît mai rapidă. pentru ca sistemul să funcŃioneze la performanŃa maximă. Acest lucru nu este un dezavantaj.2012 .com/Manuale/manual-asamblare-pc. În acelaşi timp trebuie să ne asigurăm că placa de bază suportă tipul de memorie DDR2 pe care-l dorim (toate plăcile suportă DDR2400 şi DDR2-533..MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .Componente Calculator: Caracte. plăcuŃă care se fixează într-un locaş special (slot de memorie). unde numărul de după DDR indică frecvenŃă la care funcŃionează cipurile de memorie.01.orgfree. Modulele de memorie DDR2 sînt asemănătoare ca formă şi structură cu cele DDR. Cele mai folosite sînt modulele ("plăcuŃele") cu capacitatea de 128 MB. Page 51 of 64 şterse şi iarăşi scrise rezultînd un ciclu de scriere-ştergere determinat de necesităŃile programelor care rulează într-un anumit moment. Acestea au capacităŃi diferite. Memoria DDR2 este recomandată pentru platformele Intel pe Soclu http://muntealb. dar din punct de vedere al funcŃionalităŃii ele sînt incompatibile cu sloturile DDR de pe placa de bază.htm 23. Astfel. există de exemplu module de memorie PC-1600 (conŃin cipuri DDR-200). în fiecare putînd să instalăm o plăcuŃă. adică transferul de date se face o singură dată pe ciclu de tact. Ca urmare. unde numărul de după DDR indica frecvenŃa la care funcŃionează cipurile de memorie. PC-4200 (DDR2-533). în funcŃie de viteza de transfer a datelor între magistrala principală şi cipurile de memorie. O placă de bază suportă de obicei toate tipurile de memorie DDR dar este recomandat să cumpărăm memorie cît mai rapidă. pentru a le putea folosi trebuie să avem o PB cu sloturi speciale pentru modulele DDR2. dar are dezavantajul unor latenŃe de răspuns mai crescute. Memoria DDR este recomandată actualmente doar pentru platformele AMD pe Soclu 939 sau 754. Astfel. începînd cu 128 MB şi terminînd cu 1 GB. ceea ce duce la un consum mai scăzut şi o încălzire mai redusă a modulelor. PC5300 (DDR2-667) şi PC2-6400 (DDR2-800)."Memorie Dinamica Sincronă cu Acces Aleator") al cărei nume vine de la faptul că este sincronă cu ciclul de tact al magistralei principale a calculatorului ("front side bus" . Memoria RAM reprezintă memoria volatilă a calculatorului. pentru ca sistemul să funcŃioneze la performanŃă maximă.

etc. acelaşi producător).MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . ceea ce va duce la o performanŃă crescută a sistemului."pits") microsopice de-a lungul unei piste care se desfăşoară în spirală. Cu cît valorile latenŃelor sînt mai mici. Aceşti timpi se scriu de obicei ca o înşiruire de 4 valori (de ex. dar nu este compatibilă decît cu unele plăci de bază fabricate cu cipseturi Intel. Pentru aceasta este nevoie de o placă de bază care să suporte această configuraŃie şi de două (sau patru) module de memorie identice (aceeaşi capacitate. iar în cazul AMD pentru platformele pe Soclu AM2 (cele pe Soclu 939 sau 754 nu suportă acest tip de memorie).Întîrzierea de la Activare la Preîncărcare ("Active to Precharge Delay"). Memoria DDR3 SDRAM a apărut pe piaŃă la jumătatea anului 2007. 4-4-4-12 . În funcŃie de caracteristicile lor tehnice şi de capacitatea de stocare mediile optice se împart în două categorii şi anume CD ("Compact Disc") şi DVD ("Digital Versatile Disc").).Timpul de Preîncărcare RAS ("RAS Precharge") . Citirea datelor de pe un mediu optic se realizează tot cu ajutorul unei raze laser.Întîrzierea RAS-la-CAS ("Ras-to-CAS Delay") . modulele DDR3 nefiind compatibile cu sloturile pentru memorii DDR2. un modul 3-4-4-8 este mai rapid decît unul 4-4-4-12. La aceşti timpi de latenŃă se mai adaugă uneori o valoare scrisă 1T sau 2T.2012 .. Modulele de memorie RAM se diferenŃiază între ele şi după timpii de latenŃă ("latency timings"). Modulele se aşează în perechi (două cîte două) în sloturile colorate identic de pe placa de bază. Page 52 of 64 LGA775 şi Soclu 478. aceeaşi frecvenŃă de tact.Componente Calculator: Caracte. Atît CD-urile cît şi DVD-urile se prezintă ca nişte discuri din plastic (cu diametrul de 12 cm) pe a căror suprafaŃă datele sînt inscripŃionate sub formă de adîncituri (gropiŃe . Avantajele faŃă de DDR2 ar fi consumul de energie mai redus şi lăŃimea de bandă mai mare. Modulele de memorie de tip SDRAM (DDR şi DDR2) pot fi aşezate într-o configuraŃie specială numită bicanal (dual channel). În mod similar un modul cu o valoare 1T este mai bun decît unul cu valoarea 2T.orgfree.htm 23. Dacă nu avem module identice de memorie sistemul va funcŃiona în configuraŃia monocanal ("single-channel"). Stocarea optică este metoda prin care datele sînt inscripŃionate pe un mediu special cu ajutorul unei raze laser. Dezavantajele ar fi date de preŃul mai crescut şi de incompatibilitatea cu plăcile de bază deja cumpărate. 5-5-5-15. Mediile optice se împart în două categorii după modul de inscripŃionare a datelor şi anume: medii produse prin matriŃare (inscripŃionare prin presarea unei matriŃe) şi medii produse prin ardere (inscripŃionare cu rază laser). cu atît modulul de memorie este mai performant. Cine doreşte să folosească memorie DDR3 va trebui să cumpere o PB nouă. Aceste valori semnifică în ordine : LatenŃa CAS ("CAS Latency") . LEGĂTURI UTILE Anexa Manualului : legături către cele mai bune articole de pe internet referitoare la memoria RAM Note Tehnice : raspunsuri la intrebari puse frecvent despre memoria RAM UNITĂłILE OPTICE GENERALITĂłI UnităŃile optice sînt nişte dispozitive care folosesc medii de stocare optice pentru citirea şi scrierea datelor. care au un impact major asupra performanŃei modulelor respective.com/Manuale/manual-asamblare-pc. MatriŃarea este o metodă http://muntealb. 3-4-4-8 . de ex..01. numită Rata de Comandă ("Command Rate") şi măsurată în cicli de tact (1 sau 2 cicli).

deci nu este nevoie să scoatem CD-ul şi să îl întoarcem pe partea cealaltă. Există şi unităŃi cu viteză mai mare. iar fiecare faŃă poate avea unul sau două straturi şi în consecinŃă avem patru variante de DVD-uri (monofaŃă-monostrat. Unitatea CD-ROM este componenta cea mai puŃin fiabilă a unui calculator. DVD şi/sau CD. 8. Acestea sînt de fapt tot nişte CD-uri. etc. Putem alege să cumpărăm o astfel de unitate dacă vizionăm http://muntealb. Page 53 of 64 industrială ce necesită echipamente speciale şi ca urmare este folosită în cazul producerii unor cantităŃi mari de discuri (de ex. Unitatea DVD-ROM Unitatea DVD-ROM poate citi datele inscripŃionate atît pe DVD-uri cît şi pe CD-uri.7 GB.. UnităŃile optice se împart după funcŃionalitatea lor în unităŃi de citire (Read Only Memory ROM. muzică. probabil din cauza componentelor mecanice (motorul care învîrteşte CD-ul sau cel care mişcă sertarul în care se pune CD-ul ) şi a materialelor de construcŃie relativ fragile. O altă deosebire între CD-uri şi DVD-uri este dată de numărul de feŃe şi de straturi pe care sînt inscripŃionate datele.Componente Calculator: Caracte. iar aceasta are un singur strat ("layer") în care se afla stocate datele. Unitatea CD-ROM citeşte CD-urile cu date sau CD-urile audio cu ajutorul unei raze laser. care pot atît să citească cît şi să scrie date pe un mediu optic). bifaŃă-monostrat.htm 23. UnităŃile CD-ROM sînt caracterizate de viteza maximă de rotaŃie a CD-urilor (care este proporŃională cu viteza de citire a datelor). 9. O altă împărŃire a unităŃilor optice se realizează după mediile optice pe care le pot folosi. care este în general de 52X (de 52 de ori mai mare decît viteza primei unităŃi CD-ROM fabricate).4 GB şi 17 GB. uneori unitatea trebuind înlocuită după un an sau doi. care pot doar să citească datele de pe un mediu optic) şi unităŃi de citire/scriere (Read/Write .). Mediile de tip CD au apărut primele.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Compact discurile (CD) au o singură faŃă ("side") inscripŃionata cu date. De asemenea. TIPURI DE UNITĂłI OPTICE Unitatea CD-ROM Unitatea CD-ROM este o componentă esenŃială a oricărui calculator pentru că ea permite instalarea programelor (începînd cu sistemul de operare) pe care le folosim. bifaŃă-bistrat) a căror capacitate de stocare este în ordine de 4. Arderea este o metodă accesibilă oricui şi este folosită în special pentru producerea de discuri în cantităŃi limitate (în general pentru utilizare personală). O folosire intensivă a unei unităŃi CDROM face ca performanŃa acesteia să scadă în timp. dar se pare că acestea sînt prea zgomotoase în timpul funcŃionarii la viteză maximă. însă nu poate scrie date pe CD-uri. aşa cum facem cu un disc vinil pentru pick-up. de pe care să se încarce anumite date în timpul desfăşurării acŃiunii.01.. realizată prin creşterea lungimii spiralei ce conŃine adînciturile şi prin dimensiuni mai mici ale acestora. multe jocuri necesită pentru rulare prezenŃa unui CD. single-layer") pentru că au un preŃ convenabil şi o capacitate suficientă de stocare pentru utilizatorii particulari (casnici).orgfree.2012 . însă cu o densitate mai mare de stocare a datelor. dar nu poate scrie pe aceste medii. DVD-urile pot avea însă una sau două feŃe. Cele mai folosite sînt DVD-urile monofaŃă-monostrat ("single-sided. de aceea ele nu sînt foarte răspândite.com/Manuale/manual-asamblare-pc. dar capacitatea de stocare a acestora (700 MB) a fost foarte rapid socotită insuficientă şi ca urmare au fost dezvoltate mediile DVD.RW. pentru discurile originale cu jocuri. monofaŃă-bistrat.5 GB.

iar mediile inscriptibile de mai multe ori ("rewritable") sînt numite DVD-RW sau DVD+RW. Există două tipuri de CD-uri pe care putem scrie şi anume CD-uri pe care putem scrie doar o singură dată (CD-uri inscriptibile . Unitatea combo CD-RW / DVD-ROM Unitatea combo îşi derivă numele de la faptul că ea combină funcŃionalitatea unei unităŃi CDRW şi a uneia DVD-ROM.htm 23.com/Manuale/manual-asamblare-pc.CD Rewritable => CD-RW). Din această cauză mediile DVD inscriptibile au denumiri în funcŃie de standardul conform căruia au fost produse şi anume mediile inscriptibile o singură dată ("recordable") sînt numite DVD-R sau DVD+R. De asemenea ea ne permite să transportăm cantităŃi mari de date (un CD are 700MB) între două calculatoare (de ex. dintre care primele două sînt cel mai folosite. citeşte CD-uri cu viteza 52X şi citeşte DVD-uri cu viteza 16X. DVD+RW şi DVD-RAM. Unitatea DVDRW Unitatea DVDRW este cea mai complexă unitate optică în sensul că ea are capacitatea de a citi şi de a scrie DVD-uri şi CD-uri. scrisă de obicei sub forma 16X/48X.. Numele unei astfel de unităŃi include vitezele de citire şi de scriere. Aceasta are capacitatea de a "scrie" pe CD-uri cu ajutorul unei raze laser (se spune că CD-urile sînt "arse"). deci ea poate să citească atît DVD-uri cît şi CD-uri şi de asemenea poate să scrie CD-uri. va trebui să cumpărăm o unitate CD-RW.orgfree.DVD Recordable => DVD±R) şi DVD-uri pe care putem scrie de mai multe ori (DVD-uri reinscriptibile .. Cumpărarea unei astfel de unităŃi este indicată dacă avem nevoie să stocăm cantităŃi importante de date şi nu dorim să folosim CD-uri inscriptibile pentru că ar trebui să folosim un număr mare dintre acestea (un DVD are o capacitate de stocare mult mai mare decât un CD). Cea mai ieftină unitate CD-RW costă de obicei de două ori mai mult decît o unitate CD-ROM. UnităŃile DVDRW moderne citesc şi scriu atît DVD-uri obişnuite http://muntealb. UnităŃile sînt caracterizate de viteza maximă de rotaŃie a DVD-urilor şi a CD-urilor (care este proporŃională cu viteza de citire a datelor). fiind de obicei de forma 52X/32X/52X/16X. iar CD-urile cu viteza 48X. de exemplu pentru a face copii de rezervă ("backup copies") cu datele de pe calculatorul nostru.DVD Rewritable => DVD±RW). denumite DVD-RW.2012 .Componente Calculator: Caracte. scrie CD-uri reinscriptibile (CD-RW) cu viteza 32X. Unitatea CD-RW Dacă dorim să ne creăm propriile CD-uri. Scrierea unui CD durează de obicei cîteva minute. scrie CD-uri reinscriptibile cu viteza 32X şi citeşte CD-uri cu viteza 52X. Spre deosebire de situaŃia mediilor CD inscriptibile (CD-R şi CD-RW) unde avem de-a face cu un standard de inscripŃionare la care au aderat toŃi producătorii. UnităŃile CD-RW se deosebesc după viteza de scriere/rescriere a CD-urilor. dar este o investiŃie foarte bună pentru că ne permite să stocăm în siguranŃă pe CD-uri datele importante de pe calculatorul nostru. alături bineînŃeles de capacitatea de a citi CD-uri. ceea ce înseamnă că ea scrie CD-uri inscriptibile (CD-R) cu viteza 52X. Page 54 of 64 frecvent filme de pe DVD-uri sau în perspectiva situaŃiei în care tot mai mulŃi producători de jocuri vor alege să distribuie jocurile pe un singur DVD în loc de mai multe CD-uri. ceea ce înseamnă că DVD-urile sînt citite cu viteza 16X. Există două tipuri de DVD-uri pe care putem scrie şi anume DVD-uri pe care putem scrie doar o singură dată (DVD-uri inscriptibile . în cazul mediilor DVD inscriptibile avem de-a face cu trei standarde.CD Recordable => CD-R) şi CD-uri pe care putem scrie de mai multe ori (CD-uri reinscriptibile .01. cel de acasă şi cel de la servici).MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . O unitate 52X / 32X / 52X scrie CD-uri inscriptibile cu viteza 52X.

01. etc. În vîrful "piramidei" (la interior) se afla un dispozitiv numit tun de electroni care emite permanent un fascicul de electroni. CRT Monitoarele cu tub catodic (Cathode Ray Tube . mai ales dacă vom sta în faŃa acestuia cîteva ore pe zi. Dimensiunea diagonalei ecranului este măsurata în inci (15 inci. o dispută asemănătoare avînd loc între standardele VHS şi Betamax pentru casetele video care s-a soldat cu victoria primului dintre ele. Fasciculul de electroni trebuie http://muntealb.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Ochii sînt un organ fragil şi de aceea ei trebuie protejaŃi. Monitoarele se deosebesc după tipul de afişare a imaginilor în monitoare cu tub catodic şi monitoare cu afişare prin cristale lichide. 17 inci.DL) Producătorii de unităŃi DVDRW au fost obligaŃi să conceapă unităŃi care să poată folosi într-o mai mică sau mai mare măsură ambele standarde mai răspîndite (DVD-RW şi DVD+RW).).Componente Calculator: Caracte.CRT) au drept componentă principală un tub de sticlă (vidat de aer) de forma piramidală. Acest fascicul este dirijat şi focalizat de un dispozitiv special şi el ajunge în final într-o porŃiune a suprafeŃei interne a bazei "piramidei" interacŃionînd cu un strat de fosfor care va emite lumina. unde baza piramidei este reprezentată de ecranul monitorului. În plus cumpărătorii de unităŃi DVDRW trebuie să citească foarte atent specificaŃiile tehnice ale unităŃilor pentru a plăti un preŃ care să fie în conformitate atît cu performanŃele (reflectate în special de vitezele de citire şi scriere) unităŃii cît şi cu tipurile de medii DVD care pot fi folosite.2012 .orgfree.com/Manuale/manual-asamblare-pc. O unitate DVDRW poate avea de exemplu următoarele specificaŃii tehnice : Viteza de InscripŃionare / Citire CD-R : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD-R : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD+R : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD-R DL : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD+R DL : Viteza de InscripŃionare / Citire CD-RW : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD-RW : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD+RW : Viteza de InscripŃionare / Citire DVD-RAM : 48X / 48X 16X / 16X 16X / 16X 6X / 16X 10X / 16X 16X / 48X 6X / 16X 8X / 16X 12X / 16X MONITORUL GENERALITĂłI Monitorul este componenta care ne afectează cel mai mult sănătatea atunci cînd folosim un calculator.. pe termen scurt cumpărătorii au de pierdut pentru că ei trebuie să plătească facilitatea unei unităŃi DVDRW de a fi compatibilă cu ambele medii. Cu ajutorul acestei lumini (care poate avea diferite intensităŃi) se formează imaginea pe care o vedem noi pe ecran. Page 55 of 64 (monostrat => "single-layer") cît şi DVD-uri bistrat (dublu-strat => "dual-layer" .. Din această cauză este recomandat să nu facem economie la bani atunci cînd ne decidem să cumpărăm un monitor.htm 23. Deşi pe termen lung cumpărătorii (consumatorii) vor avea de cîştigat pentru că probabil va prevala standardul care permite producerea de medii cu cel mai bun raport calitate-preŃ. 19 inci. Această stare de lucruri mai puŃin obişnuită în care două standarde "luptă pentru supremaŃie" nu este ceva neobişnuit pentru piaŃa produselor electronice. în aşa fel încît cumpărătorul să poată folosi unitatea şi în situaŃia în care unul dintre standarde ar deveni dominant iar celălalt ar dispărea treptat din această cauză.

Monitoarele LCD au cîteva avantaje faŃă de cele CRT şi anume : calitatea imaginii este mult mai bună decît cea furnizată de monitoarele CRT. însă http://muntealb. iar dischetele sînt ieftine. dacă este vorba de fişiere de dimensiuni mici (de ex.2012 . fişiere de tip text). Un argument important în favoarea dotării calculatorului cu o unitate de dischetă este faptul că o dischetă de start ("startup disk") pe care am instalat anumite fişiere ale sistemului de operare poate fi folosită pentru pornirea calculatorului în cazul în care întîmpinăm probleme la pornirea acestuia folosind sistemul de operare instalat pe hardisc. cumpărarea unui maus cu rotiŃă de derulare ("scroll") reprezintă o decizie bună care nu ne obligă să cheltuim foarte mulŃi bani însă aduce un plus de funcŃionalitate. Ele au însă şi dezavantaje. Ele se conectează prin intermediul porturilor PS/2 sau mai nou USB. Discheta ("floppy disk") are o capacitate de stocare redusă (1.com/Manuale/manual-asamblare-pc.orgfree. cu rată de reîmprospătare de cîteva milisecunde (4-7 ms) nu mai prezintă acest dezavantaj şi pot fi folosite pentru orice joc. sînt extrem de subŃiri (plate) fiind ideale pentru birourile companiilor şi au un consum de energie extrem de redus (ca urmare nici nu degajă căldură). Aceste monitoare aveau în trecut dezavantajul că uneori reîmprospătarea imaginii avea o latenŃă sesizabilă şi de aceea nu erau recomandate de obicei pentru jocurile pe calculator. În ultimii ani au fost aduse îmbunătăŃiri tastaturii şi mausului. MAUSUL . butoane prea mici sau inscripŃionate cu litere înclinate).LCD) folosesc interacŃiunea dintre curentul electric şi moleculele de cristale lichide pentru a produce imaginea.Componente Calculator: Caracte. Page 56 of 64 să se mişte în permanenŃă pe suprafaŃa de fosfor pentru ca ecranul să îşi păstreze luminozitatea. JOYSTICUL Tastatura şi mausul sînt componente esenŃiale cu ajutorul cărora comunicăm cu calculatorul şi îi dăm instrucŃiuni. De asemenea monitoarele LCD sînt mai fragile decît monitoarele CRT. cum este faptul că imaginea nu mai este vizibilă dacă ne deplasăm în lateral cu un anumit unghi faŃă de centrul ecranului. Tastatura trebuie încercată înainte de cumpărare pentru a vedea dacă ne convine gradul de presiune care trebuie aplicat tastelor şi în acelaşi timp să observăm dacă există elemente care nu ne convin în configuraŃia tastaturii (de ex.44 MB) dar reprezintă un mijloc bun de transfer de date între calculatoare.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .La aceste două componente putem să facem economie în sensul că putem să cumpărăm piese mai ieftine fără ca acest lucru să afecteze performanŃa calculatorului sau sănătatea noastră.. Monitoarele LCD noi. Cumpărarea unui maus cu dispozitiv optic în loc de bilă. a unei tastaturi cu butoane suplimentare pentru aplicaŃii multimedia şi internet sau cumpărarea unui maus şi a unei tastaturi cu conexiune prin radio ("wireless") reprezintă şi ele decizii bune. De asemenea multe programe de tip antivirus folosesc dischete ("rescue disks") pentru a restaura sistemul de operare după infecŃia cu un virus. Ea ramîne încă esenŃială pentru orice calculator pentru că unitatea este uşor de utilizat. TASTATURA . UNITATEA DE DISCHETĂ Unitatea de dischetă ("floppy drive") şi-a pierdut din importanŃă în ultimii ani odată cu apariŃia unităŃilor CD-RW şi mai nou a minihardiscurilor ("pocki-drive"). Din această cauză se spune că fasciculul de electroni baleiază ("mătură") ecranul şi în consecinŃă imaginea de pe ecran se "reîmprospătează" periodic. LCD Monitoarele cu afişaj prin cristale lichide (Liquid Crystal Display .htm 23..01.

Pentru utilizatorii casnici nu este nici o problemă dacă au ales o carcasă cu mai puŃine locaşuri. unităŃi optice.) însă producătorii de carcase şi plăci de bază nu se grăbesc să-l adopte. Ea are o formă paralelipipedică şi de obicei este din metal. la care se adăugă o mască frontală din plastic. Compania Intel a propus un standard nou.. Page 57 of 64 care în acelaşi timp ne obligă să scoatem ceva mai mulŃi bani din buzunar. Carcasa are ca rol principal asigurarea protecŃiei componentelor calculatorului. numărul de componente pentru stocarea de date (hardiscuri. cum este situaŃia cînd Ńinem calculatorul într-un compartiment (raft) vertical de pe birou. Acestea sînt roluri utilitare. twist handle (mîner rotativ). Nu se recomandă cumpărarea unui joystic analog ieftin pentru că de obicei acesta este greu de configurat cu precizie şi are tendinŃa să se strice uşor. nivelul de zgomot. POV Hat (buton de schimbare rapidă a unghiului de vizualizare) şi cu cel puŃin 4 butoane programabile. dar de obicei există două panouri laterale şi unul superior. ele putînd găzdui un număr mare de hardiscuri. Acestea sînt în număr variabil. două pentru unităŃi de dischetă şi cinci pentru hardiscuri. un singur hardisc şi o singură unitate optică) şi sînt ideale dacă nu avem mult spaŃiu la dispoziŃie. mai ales că vechiul standard nu este încă depăşit. iar ca roluri secundare pe acelea de izolare fonică şi de participare la răcirea componentelor. aşezarea componentelor.25 inci în care se pot monta unităŃi optice (CD-ROM. Carcasele miditurn sînt cele mai folosite carcase şi reprezintă soluŃia ideală pentru un calculator care să nu ocupe mult spaŃiu pe verticală şi care în acelaşi timp să permită găzduirea unui număr adecvat de componente. la care se adaugă unele elemente din plastic. care aduce unele îmbunătăŃiri (legate de ventilaŃie. O carcasă miditurn bună are patru locaşuri pentru unităŃi optice. La partea anterioară a carcasei exista mai multe locaşuri de 5.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Carcasa este formată dintr-o structură de susŃinere (pe care se fixează componentele calculatorului) acoperită de panouri metalice. deşi în mod evident nu vom monta poate niciodată toate aceste componente.01. CD-RW.5 inci în care se montează unităŃi de dischetă (de obicei două locaşuri care comunică cu exteriorul prin înlăturarea unor plăcuŃe din panoul frontal) sau hardiscuri. cea care adăposteşte toate componentele acestuia. dar în ultima vreme carcasa tinde să capete şi un rol estetic. mulŃi utilizatori înfrumuseŃîndu-şi carcasele în conformitate cu preferinŃele lor în materie de decoraŃiuni. miditurn ("miditower") şi maxiturn ("maxitower"). cărora să le fie asigurată şi o ventilaŃie adecvată. Deşi toate carcasele miditurn au aceeaşi înălŃime. unităŃi de dischetă) pe care le pot găzdui variază în funcŃie de modelul carcasei.htm 23.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . de exemplu una care poate găzdui doar trei unităŃi optice şi trei hardiscuri. fiind foarte fragil.). CARCASA ŞI SURSA DE ALIMENTARE GENERALITATI CARCASA Carcasa reprezintă "casa" calculatorului. etc. Majoritatea carcaselor sînt construite pentru a găzdui plăci de bază conforme cu standardul ATX. Carcasele maxiturn sînt folosite în special pentru servere. Joysticul ("joystick") este un dispozitiv folosit în jocuri (în special în simulatoarele de zbor).Componente Calculator: Caracte. etc. Carcasele miniturn sînt folosite în situaŃiile în care calculatorul are puŃine componente (de ex. Este recomandată cumpărarea unui joystic digital cu throttle (manetă de gaze). numit BTX.2012 . În funcŃie de înălŃimea lor carcasele se împart în miniturn ("minitower").orgfree.. mai ales că de obicei ei vor avea instalat un http://muntealb. sub care se afla mai multe locaşuri de 3. Joysticul trebuie încercat înainte de cumpărare şi se recomandă alegerea unui joystic rezistent şi ceva mai greu (pentru stabilitate).

avînd deci o traiectorie diagonală. de buna funcŃionare a ei depinzînd performanŃa şi stabilitatea acestuia.Componente Calculator: Caracte. Au apărut astfel carcase cu măşti frontale colorate (mai viu sau mai sobru) sau cu un geam lateral prin care să se poată observa lumina emisă de mici lămpi cu neon instalate în carcasă sau ataşate unor componente (în special ventilatoare). Aşa cum putem deduce şi din numele ei. În cazul calculatorului. etc. O altă modificare utilă este încastrarea unui mîner în panoul superior al carcasei..) deci trebuie să luăm în calcul şi acest aspect la cumpărarea unei carcase. Producătorii de carcase au observat această tendinŃă (apărută iniŃial în rîndurile pasionaŃilor de calculatoare) şi s-au adoptat cerinŃelor pieŃei. Majoritatea carcaselor au la partea inferioară a panoului frontal nişte orificii (de obicei sub formă de fante) prin care poate pătrunde aerul.com/Manuale/manual-asamblare-pc.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .2012 . SA preia curent electric alternativ (energie electrică) cu tensiunea de 220 V din priză de perete şi îl transformă în curent continuu de voltaje mai mici (3. în aşa fel încît să aducă aer din exterior deasupra procesorului şi plăcii video. În cazul în care calculatorul nostru are nevoie de răcire activă suplimentară putem să montăm ventilatoare pe carcasă. De exemplu în fata locaşurilor hardiscurilor există o placă metalică găurită pe care se poate ataşa un ventilator care să tragă aer în calculator. Exista însă şi carcase care nu au astfel de orificii sau la care orificiile sînt acoperite cu un element decorativ din plastic.mare) şi cel mult două unităŃi optice (de ex. În cazul acestora din urmă putem să înlăturăm elementul decorativ şi să scoatem la vedere orificiile care vor permite admisia unui curent de aer..3 V . un exemplu fiind chiar geamul lateral. dispozitiv de reglare a turaŃiei ventilatoarelor. răcind mai întîi hardiscul şi apoi componentele montate pe placa de bază. Adăugarea de ventilatoare suplimentare trebuie făcută doar dacă este necesar acest lucru. 5V . majoritatea carcaselor avînd locuri speciale de montare a ventilatoarelor. UnităŃile cititoare de memocarduri flash (folosite de aparatele foto digitale) pot fi şi ele instalate în locaşurile unităŃilor optice. Page 58 of 64 singur hardisc (de capacitate medie . Pentru a înŃelege mai bine rolul ei putem să apelăm la o comparaŃie între calculator şi corpul uman.htm 23. urmînd a fi transportate prin sînge la nivelul organelor care au nevoie de ele. care ne permite să observăm funcŃionarea ventilatoarelor sau gradul de încărcare cu praf a componentelor. În jurul carcaselor s-a născut o activitate distinctă numită "modding" ("modificare") care constă în personalizarea carcasei prin adăugarea de elemente ieşite din comun.orgfree. prevăzute cu găuri pentru şuruburile de fixare. Este totuşi de reŃinut faptul că locaşurile pentru unităŃi optice pot fi folosite şi pentru instalarea panourilor de control pentru unele componente (placă de sunet mai sofisticată. un DVD-ROM şi un DVD-RW). Fluxul de aer trebuie să între prin partea de jos a măştii frontale a carcasei şi să iasă prin partea din spate a sursei de alimentare. propunînd carcase care să satisfacă şi gusturile estetice ale utilizatorilor. Unele carcase mai scumpe au un ventilator suplimentar poziŃionat pe unul din panourile laterale. În mod teoretic toate carcasele (indiferent de producător şi de costul lor) ar trebui să poată să asigure trecerea prin ele a unui flux de aer care să contribuie la răcirea componentelor. pentru că ele contribuie la poluarea fonica şi pot cauza disconfort utilizatorului. iar în partea din spate a carcasei există două (sau unul singur) locuri speciale pe care pot fi fixate ventilatoare care să elimine aerul încălzit din carcasă. Unele carcase au orificii de admisie (de obicei sub formă de găurele) şi pe panourile laterale. în principal cu rol estetic. Această sarcină importantă este însă îndeplinită de unele carcase mai bine decît de altele. Unele modificări au însă şi un rol utilitar. care sînt prelucrate de-a lungul tractului digestiv (de la gură la intestin) şi transformate în substanŃe ce sînt absorbite. 12 V) pe care îl http://muntealb. care ne permite să transportăm calculatorul ca pe un geamantan. SURSA DE ALIMENTARE Sursa de alimentare (SA) este una din componentele cele mai importante ale unui calculator. În cazul omului viaŃa presupune un aport de energie prin intermediul alimentelor. SA este corespondentul tractului digestiv din corpul uman.01.

Aşa cum am mai spus.). cele de -12V şi -5V fiind incluse pentru compatibilitatea cu piesele foarte vechi (cum sînt cele conectate prin sloturi ISA). Tronsoanele de +3.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Toate sursele de alimentare pentru calculatoare au specificată puterea http://muntealb. O particularitate interesantă este că şi procesoarele moderne produse de AMD (Athlon. Fiecare componentă are nevoie de un anumit tip de curent continuu.orgfree.şine).Componente Calculator: Caracte. etc. care au rolul de a răci piesele cu activitate susŃinută (tranzistori şi diode) care sînt fixate pe ele. Sursele mai scumpe au un al doilea ventilator aşezat pe partea inferioară a sursei.01. fiind de departe cel mai solicitat dintre tronsoane. +12V . care "trage" aer din carcasă pentru crearea unui flux de aer mai important. iar la partea din spate a carcasei se găseşte un ventilator care elimină aerul cald la exterior. Acest proces seamănă (la modul simbolic. mai multe ventilatoare suplimentare şi în plus avem şi o placă video ce necesită alimentare suplimentară este posibil ca tronsonul respectiv să nu mai poată furniza un curent adecvat fiecărei componente în parte şi ca urmare unele din piese nu vor funcŃiona sau vor funcŃiona deficitar. Tot la interior se găsesc şi două radiatoare (plăci de metal) aşezate vertical. Sempron. adică un curent cu o anumită tensiune şi o anumită intensitate. fiecare tronson avînd o anumită tensiune (+3. Fluxul de aer care este "tras" din carcasă şi apoi eliminat în exteriorul sursei serveşte la răcirea componentelor acesteia.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Page 59 of 64 dirijează prin cabluri speciale către componentele care au nevoie de el pentru a funcŃiona. -12V. iar intensitatea în Amperi (A). La interiorul sursei se găseşte o placă cu circuite pe care sînt lipite piese obişnuite (condensatori. placa video. Din sursă pleacă un mănunchi de cabluri care vor fi conectate la componentele care necesită alimentare cu energie electrică. dar dacă avem mai multe hardiscuri. ea neincluzînd tehnologii avansate. de unde şi numele lui. Duron) sau Intel (Pentium 4.2012 . Cutia metalică în care se găseşte sursa este dotată cu fante pentru admisia de aer din carcasa calculatorului. Pentru calculatoarele moderne sînt importante doar primele trei tronsoane. unităŃii optice şi ventilatoarelor. mai multe unităŃi optice.3V . În mod normal acest tronson face faŃă solicitărilor.htm 23.. desemnînd cantitatea de energie disponibilă pentru consum de către componentele unui circuit electric care include bineînŃeles şi o sursă de curent (sursă de tensiune). +5VSB). care se va împărŃi între piesele alimentate de tronsonul în cauză. De exemplu tronsonul de +12V trebuie să furnizeze un curent cu o intensitate care să fie suficientă pentru alimentarea procesorului dar şi pentru alimentarea motoarelor hardiscului. bobine) şi unul sau mai multe transformatoare. alimentarea unei componente în scopul funcŃionării ei optime presupune furnizarea unui curent de o anumită tensiune şi o anumită intensitate. +5V . FuncŃionarea optimă a calculatorului presupune alimentarea permanentă cu curent electric a diverselor sale componente. Puterea electrică se măsoară în WaŃi (W). tastatura. diode. dispozitive conectate prin portul USB.3V şi +5V sînt folosite în general pentru alimentarea componentelor electronice (cipsetul plăcii de bază.. tranzistori. placa de sunet. memoria RAM. etc. Celeron) funcŃionează tot pe baza curentului furnizat de tronsonul de 12V. Tronsonul de +12V este folosit pentru alimentarea motoarelor hardiscurilor şi unităŃilor optice. Din această cauză o SA trebuie să producă tronsoane de curent continuu a căror intensitate să fie suficientă pentru componentele care se alimentează de la fiecare tronson în parte. iar ultimul fiind folosit pentru circuitul de stand-by. -5V. Fiecare tronson de curent continuu provenit din SA este capabil să furnizeze o anumită cantitate (intensitate) maximală de curent.) şi a unor periferice (maus. Sursa de alimentare nu este o componentă complexă. Puterea electrică se defineşte ca fiind produsul dintre tensiunea şi intensitatea unui curent (P = U x I). bineînŃeles) cu împărŃirea unui fluviu în mai multe canale la vărsarea în mare cu formarea unei delte. Sursa de alimentare preia curentul alternativ şi după ce îl transformă în curent continuu îl canalizează pe cîteva tronsoane ("rails" . dar şi pentru motoarele ventilatoarelor. Tensiunea se măsoară în VolŃi (V). Intensitatea curentului necesar unei anumite componente este o mărime care desemnează "cantitatea" de curent necesar pentru funcŃionarea ei. rezistenŃe.

Astfel. ÎntreŃinerea sursei de alimentare este esenŃială pentru buna funcŃionare a acesteia pe termen lung. Cablurile care alimentează hardiscurile şi unităŃile optice furnizează curent de +12V şi au la capăt cîte un conector numit Molex. care ne arată puterea maximală a sursei. atunci doar atît va furniza sursa. etc. Să luăm ca exemplu o sursă obişnuită ("no-name") model LC-B350 ATX..Componente Calculator: Caracte. Cablul care alimentează placa de bază furnizează în principal curent de +3. CurăŃarea trebuie să se facă ulterior în mod periodic (la 3 luni) pentru că în caz contrar praful depus la interiorul sursei şi pe palelele ventilatorului acesteia va împiedica răcirea corespunzătoare a ei şi riscăm să se defecteze. PLACA DE SUNET. Pe eticheta de pe sursa sînt prezente şi datele despre intensitatea curentului care circulă prin fiecare tronson. Pentru ceilalŃi este recomandat ca această operaŃie să fie făcută de specialiştii de la un service de depanare a calculatoarelor. ce înseamnă maximul de putere pe care sînt capabile să o furnizeze la un moment dat în scopul alimentării cu curent a componentelor. CurăŃarea sursei se poate face la domiciliu (evident. Procesoarele Pentium 4 şi Core au nevoie de alimentare suplimentară şi dacă intenŃionăm să cumpărăm un astfel de procesor trebuie să alegem o SA care să aibă un cablu special ce furnizează un supliment de curent de + 12V şi se fixează pe PB într-o priză asemănătoare cu cea ATX dar mai mică. Page 60 of 64 electrică maximală (300W. Deci tronsonul de 12V (cel mai important) oferă o putere electrică de 192W (12V x 16A). care este o valoare bună.3V . 16A pentru tronsonul de 12V.2012 .htm 23. după deconectarea de la priză a calculatorului) de cei care sînt familiarizaŃi cu procedeul. Însă deşi puterea totală a unei SA este importantă. Sursa de alimentare furnizează curent componentelor printr-o multitudine de cabluri care au fiecare la capăt un conector din plastic de o anumită formă. Legături către unele din cele mai bune articole de pe internet referitoare la carcase şi la sursele de alimentare pot fi gasite în Anexa Manualului. MICROFONUL PLACA DE SUNET http://muntealb. 400W.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . ci doar puterea necesară activităŃii componentelor din calculator aflate în funcŃiune la un moment dat. Sursele de alimentare cu valori ale intensităŃii mai mici de 16A pe tronsonul de 12V nu sînt indicate pentru calculatoarele moderne. Aceleaşi cabluri furnizează curent pentru plăcile video ce necesită alimentare suplimentară în afara aceleia prin slotul AGP sau PCI-Express. placa de sunet. indiferent de care este puterea ei maximală.). Acest lucru este dealtfel îmbucurător pentru că de exemplu în cazul unei surse de 350W nu vom plăti decît curentul consumat (280W) şi nu curentul maximal (350W) ce poate fi furnizat de sursă.. Puterea unui tronson se obŃine prin înmulŃirea tensiunii tronsonului cu intensitatea curentului furnizat de acel tronson. Ea are scris pe cutia metalică următorul text : "Total Output is 350 W Max".3V . O sursă de alimentare nu furnizează tot timpul puterea maximală. etc. Caracteristicile tehnice ale unei SA sînt de obicei scrise pe o etichetă lipită de cutia sursei. 350W. în cazul sursei din exemplul nostru avem specificate următoarele valori : 28A pentru tronsonul de 3. +5V şi +12V pentru componentele PB şi plăcile de extensie ale calculatorului (placa video.orgfree. 35A pentru tronsonul de 5V . dacă se doreşte o funcŃionare adecvată a acestora. BOXELE. După o anumită perioadă de la cumpărare (în general 6-12 luni) sursa trebuie demontata şi curăŃată de praf la interior.01. la fel de importante sînt şi puterile oferite pentru fiecare tronson în parte.) şi are la capăt conectorul numit ATX. suficientă pentru calculatoarele celor mai mulŃi utilizatori. Dacă toate componentele aflate în funcŃiune nu au nevoie decît de 280W.com/Manuale/manual-asamblare-pc.

de exemplu în cazul jocurilor. Plăcile de sunet separate sînt de obicei "interne". ea nefiind folosită la maxim decît în anumite cazuri (de ex. însă aceste plăci se bazează în principal pe procesorul central pentru generarea sunetului şi mai puŃin pe DSP-ul integrat.Componente Calculator: Caracte. Plăcile de sunet separate sînt clasificate în funcŃie de calitatea sunetului generat şi de comportamentul în jocuri în : plăci cu performanŃă de vîrf (profesionale). plăci cu performanŃă medie (semiprofesionale) şi plăci cu performanŃă obişnuită. fie cel mai frecvent este inclusă (integrată) în placa de bază. însă chiar şi soluŃiile care nu includ un astfel de procesor sînt satisfăcătoare.. însă există şi plăci "externe" care se conectează la portul USB. Plăcile de sunet integrate sînt clasificate în funcŃie de calitatea sunetului generat şi de comportamentul în jocuri în : plăci cu performanŃă medie (semiprofesionale) şi plăci cu performanŃă obişnuită. deci cumpărarea lor se impune doar dacă nu avem o PS inclusă pe placa de bază sau aceasta s-a defectat. controlerul audio din cipsetul SouthBridge de pe PB şi codecul (codor/decodor . Cirrus Logic CS6424 sau VIA Envy24HT. În cazul PS integrate procesorul central (CPU) al calculatorului îndeplineşte de obicei şi funcŃia de DSP şi de aceea performanŃa generală a sistemului scade într-o mai mică sau mai mare măsură atunci cînd procesorul central este suprasolicitat."coder/decoder") aflat sub forma unui mic cip pe PB. Plăcile cu performanŃă obişnuită sînt de obicei construite în jurul procesoarelor audio produse de compania C-Media (de ex. primul procesor fiind prezent în plăcile produse de compania Creative. Page 61 of 64 Placa de sunet (PS) este una din componentele care ne permit să transformăm calculatorul într-un sistem multimedia conceput pentru a satisface nevoia de divertisment sau pentru a pune în valoare capacităŃile creatoare în domeniul muzical ale utilizatorului."digital signal processor") şi cu cît acesta este mai puternic.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Componenta principală a unei plăci de sunet separate este procesorul audio (numit DSP . printre care tehnologia multi-flux ("multi-stream") care face posibilă prelucrarea simultană a sunetului provenit de la mai multe dispozitive sau aplicaŃii prin alocarea de canale separate. cu atît placa va fi mai performantă.. Plăcile de sunet integrate urmează însă tendinŃa generală a componentelor de calculator în sensul creşterii performanŃei şi de aceea tot mai multe soluŃii integrate apărute recent includ un procesor audio dedicat (NVIDIA APU / Soundstorm sau VIA Envy24PT) care preia o parte din munca procesorului central şi în plus oferă o calitate mai bună a sunetului. ALC655 şi ALC658.01. Cel mai utilizat codec este cel produs de Realtek şi se găseşte în mai multe versiuni şi anume ALC650.orgfree. AlŃi producători sînt VIA (codecul VT1616) şi Analog Devices (codecul AD1985). Dacă folosim calculatorul pentru aplicaŃii multimedia obişnuite (ascultarea de muzică în format MP3 şi vizionare de filme) şi pentru jocuri.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Plăcile de sunet integrate presupun de obicei generarea sunetului prin conlucrarea între procesorul central. menit să înlocuiască standardul AC'97. jocuri foarte solicitante pentru CPU). CMI 8738). nu este nevoie să mai cumpărăm o placă de sunet separată. iar ultimele două procesoare găsindu-se în ofertele a diverşi producători de PS. dată fiind puterea procesoarelor centrale care este suficientă în marea majoritate a situaŃiilor. Plăcile semiprofesionale sînt construite în jurul unor procesoare audio cum sînt EMU10K2. cea inclusă face faŃă cu succes unor astfel de sarcini în condiŃiile în care avem un CPU http://muntealb. Codecul este conceput pe baza standardului AC'97 pus la punct de compania Intel şi este produs de mai multe companii. Plăcile integrate cu performanŃe mai bune sînt bineînŃeles cele care dispun de un procesor audio dedicat.2012 . Compania Intel a introdus în anul 2004 standardul "Intel High Definition Audio"."standalone"). adică se montează într-un slot PCI de pe placa de bază.htm 23. ultimă variantă fiind cea mai bună. Placa de sunet este fie de sine stătătoare (separată . Noul standard permite obŃinerea unui sunet de calitate mai bună şi aduce o serie de îmbunătăŃiri tehnologice.

M-Audio. Cei care sînt mai pretenŃioşi (şi au resurse financiare) îşi pot cumpăra boxe de putere mare şi eventual sisteme care cuprind ansambluri compuse din patru sau cinci boxe (numite "sateliŃi") şi un dispozitiv special de redare a başilor (cutie de başi . MICROFONUL Microfonul este o componentă care va fi folosită din ce în ce mai mult în condiŃiile în care va lua amploare taifasul în mod multimedia prin internet (MediaTaifas = audio-video chat. care este un ansamblu format din căşti şi microfon. 6. Terratec. SateliŃii se aranjează în jurul calculatorului în aşa fel încît utilizatorul să experimenteze senzaŃia de "imersiune" în atmosfera sonoră generată de o piesă muzicală sau de un joc. videochat). mai ales că aceste elemente sînt solicitate ori de cîte sînt aranjate căştile în cazul folosirii în mod succesiv de către mai multe persoane. Page 62 of 64 puternic (cu frecvenŃa de ceas de peste 1 GHz). łinînd cont de faptul că ansamblul căşti-microfon va fi manipulat de multe ori este de asemenea recomandat să fie luată în calcul la cumpărare şi soliditatea construcŃiei lui.. łinînd cont de faptul că stăm foarte aproape de ele nu este nevoie ca boxele să aibă o putere foarte mare. dar mai ales interurbane sau internaŃionale. Cei mai cunoscuŃi producători de astfel de plăci sînt Creative.orgfree.1 sau 7. În acest sens este bine ca piesele de legătură dintre "potcoavă" (elementul care se sprijină pe cap) şi căşti să fie solide. Microfonul este însă foarte util şi pentru softurile (de ex. evitîndu-se astfel agăŃarea lor accidentală. MS Office XP sau 2003) care folosesc tehnologia de recunoaştere vocală ("voice recognition") pentru dictarea de documente sau pentru lansarea de comenzi (deschidere de fişiere."subwoofer"). în aşa fel încît să nu avem dureri cauzate de presiunea căştilor pe pavilioanele urechilor. aceasta nefiind decît o stratagemă folosită în scopuri de marketing. Firele care intră în căşti nu trebuie să fie expuse la vedere (neprotejate). Un set de două boxe cu puterea de 3 W (2 x1. În cazul în care sesiunile de utilizare a căştilor sînt lungi (zeci de minute sau ore) trebuie să cumpărăm căşti care să fie dotate cu o protecŃie (un colac din burete acoperit cu piele sau plastic) pentru urechi. acesta din urmă aflîndu-se în vîrful unui braŃ mobil montat pe una din căşti. salvare. Hercules şi Yamaha. Putem chiar să folosim la nivel de amator programele de creare de muzică şi de editare audio (mixare).htm 23. etc.2012 .. Cei care sînt mai pretenŃioşi în privinŃa calităŃii sunetului sau doresc să se ocupe de prelucrare audio la nivel semi-profesionist sau profesionist au la dispoziŃie o gamă largă de plăci de sunet al căror preŃ variază de la cîteva zeci la cîteva sute de EUR.com/Manuale/manual-asamblare-pc. Este bine ca boxele să aibă şi un reglaj pentru başi şi de asemenea o mufă pentru conectarea căştilor. iar firul care se conectează la mufa plăcii de sunet trebuie să fie suficient de lung pentru a permite o http://muntealb. Este recomandată cumpărarea unui capset ("headset").) prin voce. Philips.1 (5 sateliŃi + 1 subwoofer). BOXELE Boxele sînt o componentă esenŃială a unui calculator folosit pentru aplicaŃii multimedia. Foarte mulŃi producători de boxe exprimă puterea acestora în WaŃi PMPO.5 WaŃi RMS) este suficient pentru ascultarea de muzică sau pentru jocuri.Componente Calculator: Caracte. În acest caz trebuie bineînŃeles să fie cumpărată şi o placă de sunet separată (cu performanŃe cel puŃin de nivel mediu semiprofesional) pentru a se asculta cu adevărat un sunet de calitate.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 .1. editare. dar în cazul lor putem face o mică economie. folosit ca un substitut gratuit (dacă nu luăm în seamă abonamentul lunar la internet prin cablu sau ADSL) pentru convorbirile telefonice locale.01. Aceste ansambluri alcătuiesc aşa-numitele sisteme 5. chiar şi la această putere mică nefiind nevoiŃi să dăm volumul la maxim.

2012 . Modemul (MOdulator .com/Manuale/manual-asamblare-pc. Toate drepturile rezervate. o imprimantă ne permite să transferăm pe hîrtie diverse texte descărcate de pe internet (articole.orgfree. Reproducerea materialelor (integrală sau parŃială) fără acordul autorului intră sub incidenŃa Legii privind Dreptul de Autor. Modemul pentru internet prin ADSL este şi el oferit gratuit sau dat în custodie.Componente Calculator: Caracte. Placa de reŃea este absolut necesară dacă dorim să avem acces la internet prin cablu TV (coaxial) sau ADSL. desene sau poze) de pe calculator pe hîrtie. practic. scheme.) şi în acest fel le putem citi fără a ne obosi ochii. acestea folosesc modemuri speciale. Pe acest sit este folosit modul de scriere corect. naŃional şi nepropagandistic. Tous droits réservés.kbps). Situl se găseşte la adresa : http://muntealb. Viteza modemurilor vîndute în prezent este de 56 kb/s (kilobiŃi pe secunda . PARTEA 1 PARTEA 2 PARTEA 3 PARTEA 4 PARTEA 5 ANEXĂ [ VATRĂ ] [ DISCUłII ] [ LEGĂTURI ] [ MANUALE ] [ TRADUCERI ] [ DICłIONAR ] [ ARTICOLE ] [ RECENZII ] [ NOUTĂłI ] Copyright © MUNTEALB.. Un astfel de modem nu este necesar dacă avem o conexiune prin cablu coaxial sau ADSL.com/ http://muntealb.. Placa de reŃea este componenta care ne permite să ne conectăm calculatorul într-o reŃea locală ("local area network" . De exemplu.orgfree. logic. All rights reserved.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . MODEMUL ŞI PLACA DE REłEA GENERALITĂłI Modemul dial-up este componenta care ne permite să folosim internetul prin intermediul liniei telefonice obişnuite. etc. în aşa fel încît să împărŃim resursele acestora între ele. Toate materialele de pe acest sit sînt originale şi sînt scrise de MunteAlb. IMPRIMANTA GENERALITĂłI Imprimanta este componenta care ne permite să transferam date (texte. cel cu î din i şi sînt. Page 63 of 64 poziŃie confortabilă a utilizatorului în faŃa calculatorului. Alegerea terminologiei folosite pe sit este explicată în materialul Limba Rumînă în Epoca Informaticii.01.LAN) cu alte calculatoare.htm 23. Modemul pentru internet prin cablu este de obicei oferit gratuit sau dat în custodie de către furnizorul de internet la care ne abonăm. însă în acest caz putem cumpăra un model mai avansat dacă dorim (el trebuie să fie compatibil cu serviciul la care sîntem abonati). cărŃi.DEModulator) modulează fluxurile de date digitale în aşa fel încît acestea să poată circula prin linia telefonica (care transportă datele în mod analog) şi demodulează fluxurile de date primite prin linia telefonică transformîndu-le din format analog în format digital. De asemenea este posibil ca în acest fel să participam la jocuri în mod multijucător ("multiplayer") fără a ne conecta la internet.

.htm 23. Alternativ se poate face clic în Internet Explorer pe meniul "View". În Internet Explorer se face clic pe meniul "Tools".2012 . http://muntealb. Pentru a se reveni ulterior la culorile originale se înlătură bifarea.. după care se apasă pe butonul "OK". se duce cursorul peste opŃiunea "Text Size" şi apoi se face clic pe opŃiunea "Larger" din meniul care apare. care este de obicei text negru pe fundal alb.orgfree. Diacriticele din această pagină au fost adăugate automat cu programul gratuit AutoCorect. Culoarea textului şi a fundalului paginilor sitului poate fi modificată în aşa fel încît să respecte aranjamentul coloristic din Windows Explorer. apoi pe opŃiunea "Internet Options". Page 64 of 64 Sit văzut optim cu opŃiunea "Large Fonts" selectată în Display Properties.MANUAL ASAMBLARE PC (CALCULATOR) #1 . Se procedează similar dacă este folosit un alt program de explorare a internetului.01.Componente Calculator: Caracte.com/Manuale/manual-asamblare-pc. varianta clasică. În fereastra care apare se face clic pe butonul "Accessibility" şi se bifează căsuŃa "Ignore colors specified on Web pages".