P. 1
Celegans Hun Leiras

Celegans Hun Leiras

|Views: 23|Likes:
Published by David M. Gyurko

More info:

Published by: David M. Gyurko on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Caenorhabdistis elegans

A féreg biológiája
A Caenorhabditis elegansnak nincs magyar neve. Feltehetıleg kicsisége, hasonlósága más fonálférgekhez és rejtett életmódja miatt a magyar köztudat nem ismeri és nem illette névvel. Tudomásom szerint más nyelveken sincs külön neve a fajnak. Azok a laboratóriumok, amik használják, kutatják, C.elegans, vagy csak egyszerően féreg néven emlegetik. A magyarban ugyanezeket használhatjuk. A C.elegans egy mm körüli hoszszúságú, áttetszı, apró fonálféreg, szemmel éppen hogy látható. A természetben, a talajban él és talajlakó mikrobákkal táplálkozik. A Föld teljes szárazföldi területén elterjedt. Nem okoz kártételt, nem parazitál semmilyen élılényt. A C.elegans populáció elsısorban hímnıs és kevés (0,1-0,2%) hím egyedekbıl áll. A C.elegans genetikának nem volt elızménye 1963-at megelızıleg. Sydney Brenner választotta genetikai modellrendszerül és dolgozta ki laboratóriumi fenntartásának és genetikai vizsgálatának módszerét. Elsısorban abból a célból választotta, hogy a szövetes állatok differenciálódásának és az idegrendszer mőködésének tanulmányozására alkalmas genetikai rendszert építsen ki.

C.elegans anatómiája A C.elegans áttetszı teste kínálja szkópban az apró részletek is látváa lehetıséget a sejtszintő anatómiai lenyossá tehetık, mégis kevés anatómiai írásra (http://www.wormatlas.org/). És részlet fedezhetı fel a féregben. valóban rövid életciklusa során minden A kifejlett férgek morfológiája neaz adult testét alkotó sejt eredetét vémi dimorfizmust mutat. A hermafroditák gigkövették, és leírták leszármazási vonagyobbak a hímeknél, rendszerint penalát. A kifejlett C.elegans egyedek teste ték látszanak bennük. Testfelületükön szigorúan azonos számú testi sejtbıl áll, egyetlen megkülönböztethetı morfológia hermafroditáké 959, a himeké 1031 ai képlet látható, a vulva, az ivarnyílás. sejtbıl. Nem tudjuk ez a szigorú sejtEz a féreg testhossza felénél egy kis kiszám szabályozás mennyire elterjedt az csúcsosodás a hasi oldalon. A hímek élıvilágban, a muslicára az egérre és az teste rövidebb és karcsúbb a emberre bizonyosan nem érvényes. A hermafroditáéknál. Vulvájuk nincs. A C.elegans tulajdonságai azonban nafarkukon egy jellegzetes legyezı-szerő gyon elınyös kísérleti rendszert ajánl képlet látható. arra, hogy tanulmányozhassuk, milyen A féreg testfelépítése nagyon stimulusok hatására és hogyan válik egy egyszerő. A kutikula alatt egymáshoz bizonyos sejt egy osztódás után egy, az szorosan tapadó sejtekbıl álló eredeti sajátosságától különbözı másik hipodermisz és izomok veszik körül a típussá, vagyis, hogyan differenciálódik. testüreget. Az idegrendszer a A C.elegans teste egy vastag kuhipodermisz és az izmok közé ágyazot. tikulával fedett csı. Bár teste átlátszó, és kontraszt interferencia (Nomarski interferencia) segítségével a fénymikro-

1. Az ivarnyílást a két karral az uterusz kapcsolja össze. ami a bélben folytatódik. Az elülsı testvégen nyíló szájtól emésztıcsatorna egyenes csıként húzódik a végbélnyílásig. disztális és proximális kart alkotnak. elegans emésztırendszere. pszeudocölómának nevezett teret a gonádok töltik ki. Ábra. A C. A gonádok teljes hosszuk felénél visszahajlanak. Az emésztırendszer csı a férget alkotó csıben. A kifejlett féreg testüregének nagy részét a gonádok töltik ki. két lebenybıl álló gonádot találunk. . a bél a fark tövében végbél- nyílásban végzıdik. A gonádok petesejteket és spermiumot egyaránt termelnek. 2. A proximális karokon az uterusz fele haladva petevezetéket és spermatékát találunk. Az emésztıcsatorna eleje a nyelıcsı. az aldsó felén a hím állat fényképe és rajta látható. Az ábra felsı felében a hermafrodita féregrıl készült fénykép és rajz. ami az uteruszhoz kapcsolódik. Érett kifejlett állatban a petevezetéket és az uteruszt centripetális irányban növekvı mérető petesejtek töltik ki. A két csı közötti.elegans anatómiája. A C. Ábra. páros. A hermafroditák testében a vulvát alkotó ivarnyíláshoz képest elıre és hátra nyúló.

A C. A lárva növekszik. adult féreggé vedlik.elegans életciklusa. és visszatér a fejlıdésbe. 3.elegans lárva élete három vedléssel elhatárolt. „dauer” (=tartós) lárvává vedlenek. majd adultá válik. A lárva kikeléskor kb. A megtermékenyítéstıl a lárva kikeléséig az embriógenezis 14 órát vesz igénybe. Ábra. szaporodóképes. Az L4 lárva kifejlett. 250 µ mérető. és hónapokig (akár fél évig) képes elviselni a táplálékhiányt és a szárazságot. A dauer lárvát vastag. többször vedlik. Ha táplálékhoz jut. miközben az állat folyamatosan táplálkozik és növekszik. és a hermafroditáknan is spermiumokat termelnek. Az L4 lárva szakasz végére során a gonádok mőködni kezdenek. a kiszáradásnak ellenálló kutikula védi. A kifejlett hermafroditák az adult vedlést követı három-négy nap alatt aktívan termelnek petéket. majdnem pontosan két nappal azután hogy kibújt a petébıl. L3 és L4) át tart. . amibıl lárva bújik ki. Ilyenkor az L2 lárvák nem szabályos L3 lárvává.Életciklusa A férgek petével szaporodnak.n. Mint adult állatok. mintegy két hétig maradnak életben. Kedvezıtlen körülmények során. A C. hanem egy u.elegans esetében a szokásos laboratóriumi feltételek között egy életciklus körülbelül három napig tart. A fent leírt lárva fejlıdés egy környezetfüggı alternatívája is létezik. A C. súlyos tápanyaghiány. L2. nyugalmi állapotba vonul. Nyugalmi állapotban is érzékeli környezetét. négy lárva állapoton (L1. L4 lárvává vedlik. érintésre mozgással reagál. Ez az alak nem táplálkozik. szárazság esetén az L2 szakaszban a lárva fejlıdés leáll. az magához veszi.

ami magyarázza ritkaságukat is.C. A meiótikus termékek a gonádok visszahajlásában jelennek meg. Ábra. a másik hím. A spermatékák a petevezetık és az uterusz találkozásánál biztosítják a megtermékenyítést. A sejtmagok a gonád csúcsától eltávolodva a disztális és proximális kar határához közeledve meiózisba kezdenek. 4. miközben érnek. A fényképen az amıboid mozgásra képes spermiumok látszanak. A gaméták ugyanúgy jönnek létre. hanem a két alteratív nem egyike hermafrodita. A hímekre jellemzı kariotípus nondiszjunkcióval jön létre. az adultokban azután csak petesejtek keletkeznek (összesen mintegy 1000). A hermafroditákban a gonádok csúcsain sejtmembrán nélküli szincíciumban osztódnak mitózissal. A nemmeghatározás kromoszóma háttere XX/X0. A párzást jellegzetes viselkedés elızi meg. A hímek gonádjainak csak egy lebenye van. A petesejtek a petevezetıben az uterusz irányába vándorolnak.elegans szaporodása nem a magasabb rendőeknél megszokott módon történik. folyamatosan a csiravonal ıssejtjeit alkotó sejtmagok. amit bevezet a . hogy a hermafroditák petéket termelnek.elegans egy hermafrodita élılény A C. Ez alatt vastag peteburok alakul ki. Keresztezhetjük a hermafroditákat hímek hozzáadásával. mint a hermafroditákban. ami a petesejt spermatékán történı áthaladásakor történik meg. C. de petesejtek nem keletkeznek. A spermiumok a magasabb rendőeknél megszokott flagellummal rendelkezı alak helyett amıboid mozgásra képes izodiametrikus sejtek. a hímeknek egyetlen X kromoszómájuk van (X0). fejlıdése. A meiózis termékei elkülönült sejtekként jelennek meg. A spermiumok az ivarnyílások elıtt és mögött elhelyezkedı spermatékákba (elülsı és hátulsó spermatéka) kerülnek és ott raktározódnak.elegans szaporodása hímek nélkül önmegtermékenyítéssel zajlik. A kopuláció során a hím speciális tüskeszerő képletet (spicula) használ. A két nem általános morfológiai különbségei is megmutatják. A zigóta mintegy 2 órát tartózkodik az uteruszban. A C. A meiótikus termékek az L4 lárvaélet végén az adult vedlésig spermiumok (gonádonként mintegy 150 db).elegans hermafrodita gonád elülsı lebenyének morfológiája és a gaméták kialakulása. A hermafroditák két X kromoszómát hordoznak.

A vizsgálatok egyik fontos köembrió belsejébe és a bél primordiumát képezi.hermafrodita vulvájába. lehetıvé tette. A nagy sejteket ként kövessék az osztódásokat.elegans. illetve. 5. Párzó C. Alapos vizsgálattal végigkövették a C. hogy mely sejtekbıl milyen szerja.elegans blasztomereknek nevezik. amivel keskeny optikai azonnal osztódni kezd. és ezen át juttatja be spermiumát. A spermiumok az ueruszból bevándorolnak a spermatékába. 558 sejtbıl vetkeztetése az. Az embrió 28 blasztomer állapotában még minden sejt mindkét nem minden szomatikus sejtjének leszármazási sorát. Ez alól csak a csírasejtvonal kivételével. Ábra. . Az embrióosztódás sajátosságai dás. hogy minden egyedben pontosan ugyanúgy történik a sejtosztóáll. A párzást követıen lerakott peték szinte kivétel nélkül hibridek. Amikor a lárva kikel. hogy különbözı sejtjének pontos leszármazási sora az egyedfejlıdés egy különleges képét adsejteknek mely sejtek voltak a szülei. A sejtsors térkép A zigóta a megtermékenyítést követıen vek keletkeztek. A sejtsors térérintkezik a pete felszínével. ez úgy nevezet unekvális osztódás. A következı osztódásnál két sejt bevándorol az kép cell lineage néven került az irodalomba. A sejtosztódások jelentıs hányada különbözı mérető síkokban pontosan megfigyelhetık az élı sejtek. hogy sejtenutódsejteket eredményez. A hermafrodita 959 szomatikus lehetıvé teszik. hogy pontosan követhetı és leírható legyen. fele X0. A Nomarski interferencia mikroszkópia. A párzás eredményeként létrejövı zigóták fele XX.

elegans alapító (founder) sejtjei. alapító (founder) sejt hozza létre.elegans teljes sejtsors térképe. izomzat és csíravonal). mi több. C) több csiralemez. mégis bizonyos szakaszai metamerek. Bár a nematoda teste nem tagolódik ízekre. 7.n. következésképpen több szerv létrehozásában is részt vesz. vagy nem szelvényes mint a gerinceseké. Ezek közül háromból (E. Az egyes szerveket hat u. Például a ventrális idegköteg a test hosszában egyenletesen eloszló12 ıssejtje azonos mintázat szerint osztódik és hoz létre analóg funkciójú sejteket. MS. a másik három (AB. A C. Ábra. Ábra. A C. . D. azaz ismétlıdnek. mint az ízeltlábúaké. osztódási idejük és leszármazottaik.6. A sejtsors térkép néhány általános szabályt világít meg. Az alapító sejtek létrehozásáért felelıs sejtosztódások nem szinkronok. osztódásuk eltérı ideje genetikailag meghatározott. P4) csak egy szerv (bél.

hogy bizonyos sejtek sorsa a fejlıdés során az. egyetlen sorsra determináltak. Azt nevezetesen. Bár a jelenség pontos okát nem ismerjük.A vizsgálatok során figyelték meg az apoptózis. kis mérető. A C. Elpusztításuk vagy eltávolításuk esetén más sejtek nem képesek átvenni szerepüket. A féreg genom tízszer nagyobb. mint a jól azonosítható centromert viselı kromoszómákkal rendelkezı sejtekben. a kromoszómák többi részén azonban egyenletes az eloszlás és nagyobbak a lókuszok közötti távolságok. mint a Saccharomyces cerevisiea genomja. hogy a kromoszómák közepén a gének közötti fizikai távolság nem kisebb. és kb. kétharmada a Drosophila melanogaster genomnak. mint a kromoszómák más szakaszain. A C. vagy a rekombinációhoz szükséges bemetszés végzı endonukleáz célsorrendjei ritkábban helyezkednek el ezen a szakaszon. A C. A genetikai és a fizikai térkép összevetése megmutatta.elegans kariotípusa hat. hogy elpusztulnak. A mikroszkóp optikáján át vezetett lézer nyalábbal egyes sejtek elpusztíthatók és azután követhetı a sejt törlés következménye. A jelentéget kétféleképpen magyarázhatjuk: a csoportosuló gének területén a rekombináció gátolt. A gének csoportosulása területén . hogy sejtjei a magasabb rendőek embrionális sejtjeitıl eltérıen nem totipontensek. A kromoszómák szegregációja ugyanúgy történik. A sejtsors leszármazások tanulmányozásának másik technikája a lézer sejttörlés.elegans bio- lógiájának egyik sajátossága. azaz centromereik nincsenek jól körülhatárolva.elegans az elsı szövetes élılény aminek leolvasták a teljes genom nukleotid sorrendjét. A genom teljes hossza 97 Mb. A gének csoportosulása a genetikai térképen annak a jele. a kromoszóma karokon egy cM csak 50 kb. vagyis a programozott sejthalál jelenségét.elegans genom teljes nukleotid sorrendjét 1998-ban tették közzé. a húzófonalak a kromoszóma több pontján tapadnak meg. Minden kromoszóma közepén sőrőn. egymástól rövid rekombinációs távolságra helyezkednek el a gének. A genetikai és a fizikai térkép viszonya A C. hogy kevesebb átkeresztezıdés történik itt a lókuszok között. A féreg kromoszómáinak különlegessége. hanem diffúzak. Másképpen fogalmazva. A genom A C. egymástól nehezen megkülönböztethetı kromoszómából áll.elegans genetikai térképén a lókuszok (mintegy 1600) eloszlása nem egyenletes. hogy holocentrikusak. ez a sajátosság teszi a férget különösen alkalmassá a sejtsors vizsgálatára. mint a kromoszóma többi részén. csoportosulva.elegans genom A C. Az 1 cM-ra esı fizikai távolság a kromoszómák közepén 1500 kb.

elegans genom nukleotid sorrendben 19. A sejt alapvetı életfolyamataihoz szükséges fehérjék a C.elegans genetikai térképe. 2nd Ed. 8. Egy génre átlagosan 5 kb DNS esik. A gének jelentıs részérıl (70%) készült mRNS kü- . ugyanezen a területen sőrőnbb a diffúz centromerek elıfordulása is. C. A legtöbb törzsben a transzpozonok stabilak.elegans genom szervezıdése A C. Fig C. A C. Ezek közül a transzpozon ismétlıdések a legjobban vizsgáltak. policisztronokba szervezett. nem mozognak. Ábra. ezeket Tc1tıl Tc7-ig nevezték el. Ezek homológjai minden élı sejtben megtalálhatók.elegans genom nem gazdag ismétlıdı DNS sorrendekben. amik aktív transzpozont hordoznak. a szövetes szervezıdéshez szükségesek. A többi fehérjérıl úgy vélik.elegans gének sajátossága A féreg génjeinek 25% a baktériumoknál megismerthez hasonlóan.elegans gének sorrendjébıl lefordított fehérjeféleségek minden nagyobb csoportja homológ valamilyen más élılénybıl ismert fehérjével. Hétféle transzpozont írtak le a féreg genomjából. Féreg specifikus fehérjék alig találhatók.000-re becsülik a gének számát. (Harewell: Genetics: From Gene to Genomes.tehát gétolt a rekombináció. p.elegans proteom mintegy 20% teszi ki. Az osztódási orsó fonalai elsısorban ezekhez a szakaszokhoz kapcsolódnak. A C. A C. ami kompakt genomot jelez. azaz .791. A gének kis méretét az intronok kis méretével magyarázzák.2) A C. Vannak azonban törzsek.

A folyamat transz-spliceing. tömzsi. szemölcsös. lehajló fejő. 2nd Ed. Evvel a technikával 1967-ben végzett kísérletbıl 1974-ben kb. hogy 5’ végén két lehetséges vezetı sorrend közül hordoz egyet. stb. Ezek mozgása egyszerően különbözik a normálistól. Policisztronikus transzkripció és trans-spliceing C. Ezek a vezetı sorrendek 22 nukleotid méretőek. Ahhoz. Fig C. és a spliceing építi ezeket be a primer transzkriptbe. Elıfordulnak azonban rángatózók (twiching muscle). 9. nem kell. ráadásul ezek az emberi szem számára könnyen azonosíthatók. 100 gén genetikailag jellemzésérıl számolt be.3) Genetikai eszköztár Új mutánsok elıállítása Az új mutánsok elıállításának technikáját Sydney Brenner dolgozta ki. p. A laboratóriumi tenyészetekben baktériumtenyészetben fürdenek az állatok. stb). Sıt ez utóbbi normális hullámvonalú mozgástól az eltérések széles palettája jelentkezett. unc” (=koordinálatlan)nak nevezték el. vagy egyirányban körözık (roller). Ábra. hogy egyenek.lönleges abban. . jó mozgás a férgek számára nem létszükséglet. azaz a 22 nukleotid hosszú szakasz egy másik transzkriptról kerül spliceing folyamat eredményként a mRNS 5’ végére. jobb hatékonyabb módszert azóta sem sikerült kidolgozni.elegansban. kicsi. A szaporodáshoz sincs a mozgásra szükségük. hanem mozgásuk eltéréseire is vonatkozik. Transz-spliceinget korábban csak a tripanoszóma egysejtőeknél ismertek. csak a szájukat kell kitátaniuk. megkeressék és megszerezzék a táplálékot.792. A séma recesszív. villás fejő. (Harewell: Genetics: From Gene to Genomes. A sémát és a kísérlet kivitelezését változatlanul használják. morfológiai mutánsok azonosítását célozza. Érdekes módon a laboratóriumi tenyészetekben a tökéletes. A fı fenotípus osztályt „uncordinated. A morfológiai fenotípus ennél a részletszegény anatómiával rendelkezı lénynél nem csak az anatómiai eltérésekre (hosszú.

Tipikus mutagén koncentrációt használva (50 mM EMS.hiszen a hermafrodita. Az F2 utódokat a fenotípus szempontjából vizsgáljuk és a mutáns jelöltet friss lemezre tesszük. etil-metilszulfonát). Tipikus F2 mutagenezishez a férgeket a következıképpen kezelik. hogy egy mutációt találjunk. A módszer hatékonyságának elıfeltétele az. így egy 14 óránál fiatalabb F2 csapat marad a lemezen. párzás nélkül is létrehozza az utódokat. egy gén 2000 példányát kell átnézni. Box2) A pontmutációk esetén a mutáns fenotípust okozó gén molekuláris azonosítására leggyakrabban használt módszer a pozicionális klónozás. Mivel minden féregtenyészet 100 F1 leszármazottja.elegans genomban ma már nagyszámú SNP (single nukleotid polimorphism) hely ismert. közvetlen mutánsizolálási kísérletben Sulston és Horwitz vulva nél- küli (vulvaless) és több vulvájú (multivulva) fenotípussal nagyszámú mutánst izoláltak. A felnıtt F1-et egy napig hagyják petézni. Ábra. és miután körülbelül 100 F1 utódot hoztak létre a P0 állatokat eltávolítják. 10. minden lókusz 200 példányát vizsgáljuk. Az F2 peték jól tapadnak a táptalajhoz. Brenner úttörı munkájában elıállított mutánsok nagy része az idegrendszer mőködését érinti. Így az F1 állatok egyedenkénti potenciális 250 utódja egy része (20-30 db). Körülbelül 10 féreget (P0 nemzedék) mutagén kezelés után nagy petricsészére helyeznek. Az egyes mutációk által azonosított gének az EGF/RAS és a Notch jelátviteli útvonalak feltárásához vezetett. majd a felnıtteket és a már kikelt F2 lárvákat lemossák a lemezrıl. így ha ezekhez térképezzük a fenotípus változást eredmé- . hogy ismeretek legyenek molekuláris markerek az illetı gén környékén. vagyis a P0 csíravonalában bekövetkezett mutációból 5-7 homozigóta utódot várunk. az F1-et adulttá nevelik. A C. hogy a figyelemre számot tartó gén egy mutációját megtaláljuk. Ebbıl a 20-30-ból az egy-negyed lesz homozigóta a mutáns kromoszómára nézve. (Nature Reviews Genetics (2002): 3. Vagyis körülbelül tíz lemezt kell átvizsgálni. Másik nevezetes egyszerő. EMS mutagenezis protokol férgekben. hogy meggyızıdjünk a fenotípus öröklıdésérıl. Ezek helyzete a genomban pontosan leírható. mint minta marad. p360.

hogy melyik gén csendesítése eredményez a mutánssal azonos fenotípust. Ez utóbbi közvetlenül látható az élı állatban. A jelölt vonal azután felolvasztva vizsgálható fenotípusra. ami kihasználható mozaik elıállításához. ha riporter fehérjét kódoló DNS-t injektálunk.nyezı mutációt. Nagyszámú transzpozon inszerciót állítanak elı. Fokozatosan mind a mitózisok. Az RNS interferencia egy másik hatékony lehetıséget biztosít. Minden törzsbıl genomikus DNSt izolálnak.elegans fagyasztva tárolható). Az injektált DNS nem épül be a kromoszómába. hogy az utódokba is átjut az injektált DNS. A klónok méretének csökkentésével és a fenotípus követésével szőkíthetjük azután a keresést egyetlen génre. amikor a jelölt génekre specifikus RNSi konstrukciókkal állapíthatjuk meg. a genomikus szakaszt lefedı genomikus klónokkal végzett transzformálásával léphetünk elıre. és azt vizsgálják PCR segítségével. GFP) használják. Ez a vizsgálat tárgyát képezı génre és a transzpozonra specifikus primer párral végzett PCR ad közvetlen lehetıséget. Idegen DNS injektálása a gonádok disztális. Mozgékony elem inszerció okozta mutáció azonosítása. A Tc1-re és a keresett génre (YFG) specifikus primer-párral végzett PCR csak akkor eredményez terméket. mind a meiózis során vész el. a törzsbıl egy mintát lefagyasztanak (a C. DNS transzformálás Transzgénikus C. Mindez úgy követhetı legkönynyebben. Ez esetben transzpozon mutagenezist használnak.elegans elıállítása lehetséges. Ábra. A reverz genetikai megközelítésben a kérdés az. és ha igen milyen folyamatot befolyásol az. ha a transzpozon a génbe ékelıdött. hogy egy bizonyos aminosav sorrendet kódoló gén elrontása eredményez-e fenotípus változást egyáltalán. A példában aktív Tc1 transzpozont hordozó törzsbıl nagyszámú független mutánst állítanak elı. de fennmarad a sejtekben. A mutációt okozó gén pozitív azonosítására a fenotípust menekítést okozó. szincíciumot tartalmazó szakaszába rendszerint avval jár. . akkor néhány jelölt génre szőkíthetjük a jelölt (candidate) gének számát. hogy melyik állatban ékelıdött a transzpozon a szóban forgó génbe. ma inkább a meduza zöld fluoreszcens fehérjét (green fluorescent protein. Riporterként az E.coli lacZ enzimét. 11.

ami így részben endonukleázok szubsztrátjává válik. Az öröklıdés ezután stabil. Ez utóbbi eseménysor fokozza a hatást. hanem csökkent mRNS szintet eredményez. p. (Harewell: Genetics: From Gene to Genomes. Homológ rekombináción keresztül történı génbeépülést is leírtak a C.elegans genetikai kutatásokban korán lehetıvé vált egyes gének kikapcsolása.elegans kutatásban kényelmes a technika használata.elegans transzformálása DNS-el. Másrészt. amit a dicer feldarabol. ha a férgeket a kétszálú RNS-t kifejezı baktériummal etetjük. A siRNS darabok sejtrıl sejtre is képesek terjedni és következésképen hatást okozni. a kikapcsolni kívánt gén egy rövid átíródó szakaszának kétszálú másolata sejtbe juttatásával. azóta részletesen feltárt és RNS-közvetített interferencia (=RNS-mediated interference. „small interfering RNAs” (=kis interferáló RNSek. a transzgén beékelıdik a kromoszómákba. és akár több nemzedéken keresztül érvényesül. 2nd Ed. ugyanis a géncsendesítı hatás úgy is elérhetı. A C.12. Ezért nevezzük magyarul géncsendesítésnek. a target mRNS komplementer szálával kétszálú szakaszt képez. ami húszonegy nukleotid hosszúságú darabokra vágja a kétszálú RNSt. siRNSs). A beékelıdés helye véletlen. A végeredmény a specifikus mRNS alacsony szintje. elvágódik és lebomlik. Az RNAi. A hatás egyik fı közvetítıje a „dicer” enzim komplex.798. A keletkezı RNS darabok. Fig C.8a) Ha az injektált DNS-t hordozó állatokat ionizáló sugárzásnak tesszük ki. . mint a szervezet védekezési mechanizmusainak egyike. ami elınyös az alkalmazás szempontjából. Legtöbbször azonban az RNSi nem amorf állapotot. Ábra. Géncsendesítés Növények RNS vírusok elleni védekezése kapcsán felfedezett. RNSi) néven elterjedt technikává vált módszerrel a C. a kétszálú szakasz reverz transzkriptáz szubszrátként RNS-DNS heteroduplexet hoz létre. ez azonban nagyon alacsony gyakorisággal következik be.elegansban. a megfelelı mRNS gyors degradálását erdményezi. C.

A mozaik analízis fı lehetıségét a féregben az adja. Mozaikok többféleképpen jönnek. hogy homozigóta mutánsba juttatnak be a mutációt átfedı. . hogy a mutáció fókusza az ideg. hogy a mutáns fenotípus ne fejezıdjön ki.9) Mozaik analízis Ha egy élılény testét különbözı genotípusú sejtek alkotják. az un szabad duplikáció (free duplication) elvesztéséhez mintegy 200 sejtosztódásra van szükség. p. C. hogy egy bénaságot eredményezı mutáció esetén evvel a technikával egyértelmően eldönthetı. és azt követik.vagy az izomsejtekben van-e. azaz azt. A mozaikok vizsgálata. akkor genetikai mozaikokról beszélünk. hogy hordozza a vizsgált gén vad típusú allélát ahhoz. hogy milyen szervben. hogy a kromoszómák holocentrikus természete miatt a kromoszóma darabok csak fokozatosan vesznek el. 2nd Ed. szövetben. Mozaikokat úgy állítanak elı. (Harewell: Genetics: From Gene to Genomes. hogy azokban az egyedekben. hogy melyik sejtosztódástól szükséges a gén hatása. Könnyen belátható például. sejtben fejti ki a hatását. és így jelenléte az osztódások során akár sejtrıl sejtre követhetı. A szabad duplikáció jelenléte láthatóvá tehetı markergénnel (pl. amik a mutáns fenotípust mutatják milyen sejtekben veszett el a duplikáció. Elegendı mozaik átvizsgálása után egyértelmő kép rajzolódik ki. vagy hozhatók létre.13. a mozaik analízis a fejlıdésgenetika központi fontosságú eszköze. Fig. hogy a kromoszóma darab. A vizsgálatok azt jelzik. Ábra.799. GFP). markergénnel felszerelt szabad duplikációt. Az RNS interferencia mechanizmusa. A féreg sejt leszármazási vonalainak ismert adatai segítségével az is kikövetkeztethetı a mozaik adatokból. hogy mely szövet vagy sejttípus kell. A genetikai mozaikok alkalmasak hogy megállapítsuk egy vizsgált gén hatásának fókuszát.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->