You are on page 1of 19

Giãi Thuật định tuyến

Định Tuyến Trong Mạng Chuyển Mạch Gói Định nghĩa: Định tuyến là một tiến trình một node
chọn một liên kết ra thích hợp cho các gói thông tin

2 loại dịch vụ:
• Định tuyến mạch ảo • Định tuyến Datagram

1

Định Tuyến Trong Mạng Chuyển Mạch Gói
Các phương pháp cơ bản thực hiện chức năng định tuyến - Định tuyến theo bảng định tuyến - Định tuyến không có bảng định tuyến Phân loại các thủ tục định tuyến - Các thủ tục định tuyến động hoặc tĩnh - Các thủ tục định tuyến tập trung hay phân bố

2

Bộ môn Chuyển mạch - Khoa Viễn thông 2

1

Kích thước hàng đợi 3 Các thủ tục định tuyến Shortest Path tập trung Các phí tổn của liên kết (đưa ra bởi các node) Shortest Path Bảng định tuyến (được phân bố tới các node) 4 Bộ môn Chuyển mạch .Độ trễ trung bình khi gói đi trên liên kết này .Giãi Thuật định tuyến Định Tuyến Trong Mạng Chuyển Mạch Gói Phí tổn .Khoa Viễn thông 2 2 .Tỷ lệ nghịch với tốc độ dữ liệu của liên kết .Con đường qua số lượng hop tối thiểu nhất .

Khoa Viễn thông 2 3 . ‫ع‬sw+Cwv) if ‫ع‬sv< temp then ℒsv:= ℒswu{v} End End 6 Bộ môn Chuyển mạch . v:destination node Begin ‫ع‬sv:= Csv If ‫ع‬sv< ∞ then ℒsv:=(s. s:source node For all nodes v≠s .Dijkstra) Shortest Forward Path Tree Shortest Backward Path Tree • Một số kí hiệu: 5 Giải thuật Shortest Forward Path Tree Ɲ={s} .Giãi Thuật định tuyến Các thủ tục định tuyến Shortest Path tập trung (tt) • Có 2 giải thuật chính (E.v) End Do while (Ɲ does not contain all nodes) Find w ∉Ɲ for which ‫ع‬sw = min ‫ع‬sv Ɲ= Ɲu{w} For all v∉Ɲ Begin Temp:= ‫ع‬sv ‫ع‬sv:=min (‫ع‬sv.

Khoa Viễn thông 2 4 .Giãi Thuật định tuyến Giải thuật Shortest Forward Path Tree (tt) B 3 2 A 1 3 20 7 1 E 5 5 D 5 15 6 3 1 F C 1 3 7 Giải thuật Shortest Backward Path Tree Một số kí hiệu: 8 Bộ môn Chuyển mạch .

Khoa Viễn thông 2 5 .vN) except d repeat ℒ0(d):= ℒ(d) for i=1 to N ‫ع‬vid:= minw until (ℒ(d)= ℒ0(d)) ℒ(vi):= set of vi’s neighbors € ℒ(vi) (‫ع‬wd + Cviw) nvid:= w that minimizes ‫ع‬vid 9 Giải thuật Shortest Backward Path Tree (tt) 10 Bộ môn Chuyển mạch .  ) Choose node in order(v1.Giãi Thuật định tuyến Giải thuật Shortest Backward Path Tree (tt) ℒd(d):= (. d :destination node for all node v ≠ d ℒ(d):= set of all node labels ℒd(v):= (.v2.0).….

Giãi Thuật định tuyến Giải thuật Shortest Backward Path Tree (tt) Kết quả : 11 Bài tập Chạy 2 giải thuật Shortest Backward và Shortest Forward Path Tree cho mạng sau với node đích là B (Backward) và node nguồn A (forward) 8 2 7 1 8 D 3 8 10 3 B 5 12 6 E 6 C A 12 Bộ môn Chuyển mạch .Khoa Viễn thông 2 6 .

Giãi Thuật định tuyến Các Thủ Tục Định Tuyến Phân Bố .Có 2 loại thủ tục: 1. Thủ tục hoán đổi trạng thái liên kết phân tán (Distributed Link State Exchange Procedure) 13 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố Bảng D/R (Distance/Routing) 14 Bộ môn Chuyển mạch .Dựa trên sự trao đổi thông tin liên tục giữa các node mạng .Thông tin trao đổi có 2 dạng: Khoảng cách giữa các node Thông tin trạng thái liên kết .Khoa Viễn thông 2 7 .Thủ tục hoán đổi khoảng cách liên node phân tán (Distributed Internodal Distance Exchange Procedure) 2.Định phí tổn trên liên kết ra Mẫu hiện hành của chiều dài hàng đợi + một hằng số Độ trì hoãn Tốc độ của liên kết .

Khoa Viễn thông 2 8 . Thay đổi phí tổn của liên kết v_w được v nhận ra 16 Bộ môn Chuyển mạch .Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Thủ tục cập nhật 15 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Các sự kiện kích hoạt tiến trình cập nhật bên trong 1.

d. Node v nhận ra hỏng hóc trên liên kết v-w 3.Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Các sự kiện kích hoạt tiến trình cập nhật bên trong 2. Một cập nhật update (w.Khoa Viễn thông 2 9 . Liên kết v-w đang được sữa chữa:  Liên kết được down để sữa chữa  Láng giềng bị sự cố và đang được sữa chữa  Có một láng giềng mới tham gia vào mạng 17 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Các sự kiện kích hoạt tiến trình cập nhật bên trong 4.‫ع‬wd) ñöôïc nhaän töø laùng gieàng w Cvw  wd 18 Bộ môn Chuyển mạch .

Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động Trạng thái khởi tạo: giả định Node A khoâng hoaït ñoäng aát caû danh saùch caäp nhaät ôû taát caû caùc node troáng Khoâng coù moät thay ñoåi naøo khaùc xaûy ra trong maïng. 19 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động .Caùc node xaùc ñònh phí toån tröïc tieáp tôùi A  Node A hoaït ñoäng  B. D vaø E vöøa khaùm phaù ra moät phí toån môùi tôùi A  Moãi node naøy taïo ra moät caäp nhaät boå sung vaøo danh saùch caäp nhaät cuûa chuùng. 20 Bộ môn Chuyển mạch .Khoa Viễn thông 2 10 .

A.C thöïc hieän moät caäp nhaät beân ngoaøi C gôûi thoâng baùo (C.Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động -B thöïc hieän caäp nhaät beân ngoaøi  Thoâng baùo (B.F Caùc node naøy caäp nhaät baûng D/R cuûa chuùng 22 Bộ môn Chuyển mạch . 2) (phí toån môùi töø BA baây giôø laø 2) ñöôïc ñöa tôùi C  C caäp nhaät baûng D/R cuûa noù baèng caùch coäng phí toån cuûa lieân keát töø C tôùi B vôùi phí toån töø BA (2) do B baùo caùo.Khoa Viễn thông 2 11 .D. Daáu * : chæ thò coù moät söï thay ñoåi con ñöôøng ñi ngaén nhaát Daáu gaïch döôùi : phí toån con ñöôøng ñi ngaén nhaát 21 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động .8) tôùi B.A.

F Caùc node ñaõ xaùc ñònh ñöôïc con ñöôøng ñi ngaén nhaát tôùi A Thuû tuïc chöa theå döøng vì node F vaãn coù 1 caäp nhaät maø noù chöa truyeàn cho caùc node laùng gieàng 24 Bộ môn Chuyển mạch .D.A.Khoa Viễn thông 2 12 .A.F E gôûi thoâng baùo (E.6) tôùi B.A.D.Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động . E thöïc hieän moät caäp nhaät beân ngoaøi: D gôûi thoâng baùo (D.3) tôùi C.E.1) tôùi D 23 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động    C thöïc hieän caäp nhaät laàn 2 C gôûi thoâng baùo (C.

Khoa Viễn thông 2 13 . Thời gian hội tụ sẽ phụ thuộc vào chiến lược cập nhật 2.A. Có thể xuất hiện vòng loop và các con đường đi không phải là ngắn nhất 3. Sẽ có một phí tổn vô ích trong việc hình thành.7) tôùi C vaø D Taát caû caùc danh saùch caäp nhaät baây giôø ñaõ troáng vaø seõ khoâng coù thoâng baùo naøo lieân quan ñeán vieäc tính toaùn naøy ñöôïc trao ñoåi nöõa 25 Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Một số đặc điểm: 1.F thöïc hieän moät söï caäp nhaät beân ngoaøi F gôûi (F.Giãi Thuật định tuyến Thủ tục khoảng cách liên node phân bố (tt) Ví dụ hoạt động . trao đổi và xử lý các thông báo cập nhật 26 Bộ môn Chuyển mạch .

Khoa Viễn thông 2 14 .Giãi Thuật định tuyến Thủ tục hoán đổi trạng thái liên kết phân bố Đặc điểm: .Tất cả các node cập nhật sự hiểu biết về địa hình mạng dựa trên những cập nhật mà chúng nhận được .Mỗi node tính toán con đường đi ngắn nhất dùng một biến thể của giải thuật Dijkstra 27 Thời gian cập nhật  28 Bộ môn Chuyển mạch .Khi một node nhận ra sự thay đổi phí tổn đủ lớn của một trong các liên kết của nó thì sẽ thông báo tới tất cả các node khác .Mỗi node duy trì sự hiểu biết toàn vẹn về địa hình mạng .

Khoa Viễn thông 2 15 .Giãi Thuật định tuyến Chiến lược cập nhật  Node phaùt baûn tin caäp nhaät treân taát caû caùc loái ra  Node nhaän phaùt laïi treân lieân keát tröø lieân keát maø noù nhaän baûn tin naøy. Giaûm soá löôïng baûn tin caäp nhaät di chuyeån treân maïng :  Theâm soá thöù töï vaøo baûn tin caäp nhaät -> cho pheùp phaân bieät giöõa caùc baûn tin caäp nhaät (soá thöù töï + ñòa chæ nguoàn)  Moät baûn tin ñaõ phaùt tröôùc ñaây seõ khoâng ñöôïc quaûng baù nöõa 29 Chiến lược cập nhật (tt) Moät soá hoaït ñoäng :  Phaûn hoài baûn tin caäp nhaät treân lieân keát vöøa nhaän -> truyeàn laïi khi coù loãi  Theâm moät vuøng tuoåi trong baûn tin caäp nhaät -> ñaûm baûo noäi dung caäp nhaät cuõ khoâng ghi ñeø leân noäi dung môùi  Moät lieân keát vöøa söûa chöõa khoâng ñöôïc phaùt döõ lieäu trong moät phuùt -> ñaûm baûo ñöôïc caäp nhaät tình traïng maïng tröôùc khi truyeàn 30 Bộ môn Chuyển mạch .

Chuyeån tieáp nhanh .Moät caùch boå xung theâm : duy trì moät baûng ñònh tuyeán cho caùc node laùng gieàng hoaëc caùc node coù ñöôøng ñi ñeán ít hôn k hop (baûng ñònh tuyeán ruùt goïn) 32 Bộ môn Chuyển mạch .Caùc loaïi : Ñònh tuyeán ngaãu nhieân.Khoa Viễn thông 2 16 . Ñònh tuyeán döïa treân vieäc tính toùan nhaän dieän node keá 31 Ñònh tuyeán ngaãu nhieân . Ñònh tuyeán döïa vaøo nguoàn.Thöôøng duøng treân caùc lieân keát toác ñoä cao.Choïn moät lieân keát ra ngaãu nhieân  goùi coù theå ñi loanh quanh hoaëc theo con ñöôøng daøi tôùi ñích .Caùc node khoâng quan taâm ñòa chæ ñích hoaëc thoâng tin nhaän dieän goùi trong goùi tôùi .Giãi Thuật định tuyến Định Tuyến Không có bảng định tuyến .Quyeát ñònh ñònh tuyeán khoâng caàn tham vaán baûng ñònh tuyeán . ñoøi hoûi chuyeån tieáp nhanh caùc goùi .

Khoa Viễn thông 2 17 .Path Server tính caùc con ñöôøng ñi ngaén nhaát giöõa caùc node trong maïng .Baát kyø node naøo treân maïng nhaän goùi seõ chuyeån tieáp goùi ñi ñeán node coù nhaän dieän ngay sau nhaän dieän cuûa noù trong danh saùch . ví duï : Hs.Moät node muoán gôûi goùi seõ yeâu caàu thoâng tin ñöôøng ñi töø Server ..Xk.Giãi Thuật định tuyến Ñònh tuyeán nguoàn .Con ñöôøng ñi ñöôïc chöùa trong Header cuûa goùi theo daïng moät danh saùch caùc node maø goùi seõ ñi qua.Node nguoàn seõ xaùc ñònh con ñöôøng ñi qua maïng ..X1.Hd .Caùch xaùc ñònh con ñöôøng ñi : duøng Path Server hoaëc thuû tuïc khaùm phaù ñöôøng ñi (phaân boá) 33 Ñònh tuyeán nguoàn (tt) Duøng Path Server .X2.Do ñaëc tính taäp trung neân phöông phaùp naøy mang nhöõng khuyeát ñieåm sau : • Taát caû caùc node phaûi duy trì thoâng tin lieân tuïc vôùi Server ñeå cung caáp kòp thôøi caùc thay ñoåi traïng thaùi cuûa caùc lieân keát • Deã xaûy ra loãi 34 Bộ môn Chuyển mạch ..

Node coù theå xaùc ñònh moät lieân keát ra thích hôïp baèng caùch tính thoâng tin nhaän dieän cuûa lieân keát ra .Host ñích nhaän ñöôïc nhieàu baûn copy cuûa goùi naøy chöùa nhieàu con ñöôøng ñi khaùc nhau .Moãi node tröôùc khi chuyeån tieáp goùi naøy seõ theâm ñòa chæ cuûa noù vaøo cuoái danh saùch ñöôøng ñi .Thoâng thöôøng loïai ñònh tuyeán naøy yeâu caàu moät ñòa hình maïng ñieàu hoøa nhö ñòa hình ring.Khoa Viễn thông 2 18 .Node nguoàn duøng kyõ thuaät flooding coù ñieàu khieån ñeå gôûi moät goùi khaùm phaù ñöôøng ñi chöùa ñòa chæ ñích vaø danh saùch ñöôøng ñi roãng .Node nguoàn söû duïng con ñöôøng ñi naøy cho taát caû caùc goùi thoâng tin seõ gôûi ñi 35 Ñònh tuyeán döïa treân tính toùan .Node maø host ñích gaén vaoø chæ chuyeån tieáp goùi naøy tôùi host ñích .Host ñích choïn moät con ñöôøng ñi vaø gôûi ñaùp öùng chöùa con ñöôøng ñi naøy veà cho node nguoàn . ñòa hình maéc löôùi 36 Bộ môn Chuyển mạch .Giãi Thuật định tuyến Ñònh tuyeán nguoàn (tt) Duøng Thuû tuïc khaùm phaù ñöôøng ñi .Thoâng tin ñaàu vaøo cho quaù trình tính toùan naøy laø thoâng tin nhaän dieän cuûa goùi ( ñòa chæ nguoàn vaø ñòa chæ ñích ) vaø thoâng tin nhaän dieän cuûa node taïo ra quyeát ñònh .

011) 2 (0.001) 16 (2. r2’r1’r0’) sẽ tính như sau 1.110) 13 (1.110) 21 (0.100) 3 (0.110) 6 (0. tính X =(3+c’-c) mod 3 X=3 2.111) 14 (1.100) 4 (0.011) 18 (2.r2r1r0) nhận một bản tin đưa tới node đích (c’.110) 5 (0.010) 9 (1.101) 12 (1.010) 1 (0.011) 3 (0.Khoa Viễn thông 2 19 .101) 5 (0.100) 11 (1. r1r0r’x-1 ] 3.000) (2.000) (1.011) 17 (2.111) 22 (0.001) 8 (1.000) 0 (0.r2’r1’r0’) nếu c’≠ c nếu c’=c 38 Bộ môn Chuyển mạch .010) 2 (0.111) 6 (0.001) 1 (0. Tại mỗi node trên đường đi của gói đều thực hiện bước 1 và bước 2 cho đến khi gói đến được node đích (c’.001) 0 (0.101) 4 (0.000) (0.111) 7 15 23 7 37 Cách tính toán Một node với nhãn (c.010) 10 (1.100) 19 (2.Giãi Thuật định tuyến Ví duï : Maïng ShufleNet (0.101) 20 (2. xác định địa chỉ node kế là [ (c+1) mod 3.