You are on page 1of 12

OBRTNIČKO – INDUSTRIJSKA ŠKOLA Ž U P A NJ A

OBRAZOVNI SEKTOR: POLJOPRIVREDA, PREHRANA, VETERINA Podsektor: POLJOPRIVREDA Zanimanje: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR - FITOFARMACEUT

Šk. god. 2010./2011.

UPUTE O IZRADI, OBRANI I OCJENJIVANJU ZAVRŠNOGA RADA ZA FITOFARMACEUTE
- SAMO ZA INTERNU UPOTREBU-

Upute su izrađene prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada i Prijedlogu Stručne radne skupina za izradu „Uputa za izradu maturalnog rada“ u sastavu Mr. sc. Ivan Kuleš Mr. sc. Olga Lui Marina Letica, prof. Danica Povalec, viša med. sestra Ljiljana Crnković, prof. Za Obrtničko-industrijsku školu pripremila: Dubravka Gvozdić, dipl.ing.

Županja, studeni 2010.

kritičkog mišljenja. brani i ocjenjuje u školi. Uvod Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju. trgovačka društva. odnosno umjetničke kompetencije odrenene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe (članak 3. listopada tekuće školske godine. u suradnji s nastavnicima struke-nositeljima tema. Željeni ishodi u obliku kompetencija koje učenik treba pokazati u završnom radu su: komunikacijske kompetencije. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća. Broj ponuđenih tema mora biti najmanje za 50% veći od minimalno potrebnoga broja. vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne. donosi ravnatelj škole do 20. Teme za završni rad. . Vanjski mentor može biti imenovan samo uz školskog mentora. praktičnom i usmenom obliku. kompetencije pismenog izražavanja na standardnom materinjem jeziku (ili stranom jeziku ako je završni rad iz stranog jezika).I. praktičnu izvedbu zadaće te da ima usvojenu komunikacijsku i poduzetničku kompetenciju. provođenja istraživanja. Izradom i obranom završnog rada učenik dokazuje da je stekao kompetencije za samostalno istraživanje. sinteze. te u ostalim pravnim osobama ili obrtima. Završni rad sastoji se od izradbe završnoga rada i obrane završnoga rada. Mentor je jedan od nastavnika izabranog strukovnog modula. Temu za završni rad iznimno može predložiti i sam učenik u dogovoru s mentorom. Teme moraju osigurati da se na kraju izrade završnog rada prepoznaju željeni ishodi učenja iz odgovarajućeg nastavnog plana i programa. stručnih časopisa i interneta. Postupak izrade i obrane završnog rada Učenici strukovnih škola završni rad izrađuju iz strukovnih modula propisanog nastavnog plana i programa zanimanja s naglaskom na praktičnom uratku. sposobnost analize. kompetencije javnog izvođenja / prezentiranja praktičnog rada. kritičko mišljenje i zaključivanje. II. Učenik može imati i vanjskog mentora u slučaju kada dio ili cjelokupni praktični rad izvodi u drugoj pravnoj osobi (ustanove. istraživačke kompetencije – sposobnost organiziranja istraživanja. Završni rad se izrađuje. kompetencije u pretraživanju i korištenju literature. zadruge) ili obrtu. Rezultat završnoga rada prezentira se u pismenom. Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada). Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. poduzetničke kompetencije.

kompetencije u vladanju informatičkom tehnologijom. III.složeniji ispitni zadatak .na izložbi inovatorskih radova u zemlji ili inozemstvu tijekom svoga srednjoškolskog obrazovanja .uradak kojim je učenik osvojio prvo. Iznimno.projekt .praktični rad s elaboratom . Povjerenstvo utvrđuje prijedlog: ocjene Izradbe na prijedlog mentora određenoga učenika ocjene Obrane općeg uspjeha iz izradbe i obrane završnoga rada. . Za člana Povjerenstva može biti imenovana i osoba koja nije zaposlenik ustanove ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: – izvodi dio stručno-teorijskoga ili praktičnoga dijela nastavnoga programa u ustanovi u kojoj se provodi Obrana – mentor je učenika te ustanove na provedbi praktične nastave kod poslodavca – član je sektorskoga vijeća – predstavnik je tvrtke s kojom je ustanova sklopila ugovor o suradnji Povjerenstvo radi sukladno Poslovniku o radu školskoga prosudbenog odbora i povjerenstava za obranu završnoga rada i odlučuje u punome sastavu većinom glasova.precizno formulirati cilj svog istraživanja.komunicirati s mentorom. Povjerenstva imenuje ravnatelj najkasnije do 30.ili drugi sličan uradak usklađen s nastavnim programom Izradbom se može smatrati uradak kojim je učenik sudjelovao.pokus s elaboratom .prikupiti i interpretirati informacije iz izvora koji su adekvatni za istraživanje teme. Učenik brani svoj završni rad pred Povjerenstvom čiji je predsjednik ili član njegov mentor. . . .planirati i izvesti istraživanje ili praktični rad. ravnatelj dio predsjednika i članova Povjerenstava može imenovati i do trenutka početka provedbe Obrane. . Obaveze učenika pri odabiru i izradi završnog rada Obaveza učenika je odabrati adekvatnu temu završnog rada i pri tome: . drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju iz strukovnih područja ili programa Ispitno povjerenstvo Obrana se provodi pred Povjerenstvom kojega čine predsjednik te dva ili četiri člana iz redova nastavnika struke od kojih jedan vodi Zapisnik.vještine uobličavanja pisanog rada. studenoga za sve rokove u tekućoj školskoj godini. vještine usmene i pismene prezentacije. Izradba završnog rada može biti: .

poštivati rokove IV. .voditi i savjetovati učenike tijekom istraživanja i/ili izrade praktične zadaće. te navođenja izvora informacija. .poduprijeti navedeni cilj odgovarajućim argumentima proizašlim iz analize prikupljenih informacija. ljudska prava. . pisanje sažetka.realizirati praktični oblik završnog rada kao izvedbu / prezentaciju visokog tehničkog dometa . . . i pisanja rada.dati pisano mišljenje o prvoj verziji završnog rada sa svrhom njegovog poboljšanja.uputiti učenika na korištenje odgovarajućih izvora informacija.uputiti učenike u faze izrade / uvježbavanja praktičnog oblika završnog rada . a naročito s kriterijima ocjenjivanja rada prije početka njegove izrade.dogovoriti s učenikom temu /zadaću završnog rada.voditi i savjetovati učenike o metodama. tehnikama i postupcima istraživačkog rada i/ili izrade praktične zadaće. Obaveze mentora Obaveza mentora je pomagati i podupirati učenika pri izradi završnog rada i pri tome: . . dobrobit životinja i očuvanje okoliša. .učeniku se može dati na uvid jedan od prijašnjih radova iz izabranog predmeta / područja da bi uočio njegove dobre i loše strane.uputiti učenike u tehnike prikupljanja i analize informacija. . . ..s razumijevanjem upotrebljavati stručnu terminologiju i jezik koji odgovara temi i predmetu istraživanja. . . . .pratiti izradu rada kako bi se uvjerio u učenikovu samostalnost.primijeniti postupke analiziranja i vrednovanja prikupljenih informacija.izvršiti cjelokupne pripreme za izradu praktičnog dijela (oblika) završnog rada. .prilikom obrane završnog rada pokazati primjerene sposobnosti usmenog izražavanja.realizirati praktični dio završnog rada uz uvažavanje mjera zaštite na radu . .upoznati učenike s Uputama za izradu i ocjenjivanje rada. .paziti da postavljeni cilj bude usklađen sa sadržajima izabranog nastavnog predmeta i u skladu sa svim legalnim i etičkim standardima u odnosu na zdravlje i sigurnost ljudi. materijala i tehnika izrade.razgovarati s učenikom o izabranoj temi / zadaći i pomoći mu u formuliranju cilja.rad pismeno oblikovati na odgovarajući formalan način.pratiti uvježbavanje/izradu praktičnog oblika završnog rada . povjerljivost podataka.

FITOFARMACEUT . . Struktura završnog rada 1.. Naslovna stranica se nikada ne označava rednim brojem iako je prva stranica rada. . . .pripremiti učenika za obranu / izvedbu završnog rada.pročitati završnu verziju rada i potvrditi njegovu autentičnost. Izgled naslovne stranice i razmještaj podataka prikazan je u na slijedećoj stranici OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA Obrazovni sektor: POLJOPRIVREDA.PREHRANA. .obrazovni sektor/podsektor .naziv škole .zanimanje . Naslovna stranica treba sadržavati slijedeće podatke: . Naslovna stranica i naslov Naslovnom stranicom autor uspostavlja kontakt s čitateljem rada pa s toga mora biti odgovarajuće oblikovana i treba sadržavati osnovne podatke. .predložiti ocjenu završnog rada.pitanjima i potpitanjima pomoći učeniku da na obrani / izvedbi iznese najvažnije elemente svog rada. VETERINA Podsektor: POLJOPRIVREDA Zanimanje: POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR .ime učenika i razred (donji lijevi kut stranice).ispuniti obrazac „Ocjena završnog rada“.naslov završnog rada (sredina stranice). .ime i titula mentora (donji desni kut). V. .mjesto i datum predaje rada (sredina) Naslov završnog rada mora biti konkretan. treba točno odrediti sadržaj rada i treba biti dogovoren s mentorom.biti član ispitnog povjerenstva.

Naslov "Sadržaj" piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Primjer pisanja i obilježavanja "sadržaja" : SADRŽAJ I UVOD…………………………………………………………………. Sadržaj Sadržaj predstavlja tematski sažetak rada i uvid je u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. ožujak. II PLAN RADA ZA IZRADU PRAKTIČNOG DJELA ZAVRŠNOG 1 . 2011.Završni rad JABUČNI SAVIJAČ (CYDIA POMONELLA) Učenik: _________________________ Razred: IV h Mentor: ________________________ Mjesto i datum: Županja. Sadržaj je napisan na posebnoj stranici i nalazi se na početku završnog rada. Ovjera mentora ___________________________________________ 2.

13 3. Biologija štetnika …………………………………………….ISPITA ……………………………………………………………….. 8 IV ZAKLJUČAK ……………………………………………………….1 stranice. Jasno i jednoznačno treba definirati cilj i svrhu završnog rada.. Uvod sadrži osnovne naznake teorijskog okvira unutar kojeg će se obrađivati tema / zadaća. Suzbijanje savijača ………………………………………………. Uvod Tekst završnog rada započinje uvodom. metodu kojom će se koristiti. Riječ "Uvod" piše se velikim slovima i označava rimskim brojem I.. Razrada teme Razrada je najvažniji dio završnog rada u kojem treba biti dominantno navođenje . 11 VI POPIS PRILOGA ………………… ………………………………….. navesti temu / zadaću.. 4 1. 10 V LITERATURA ………………………………………………………. 12 VII MIŠLJENJE I OCJENA MENTORA ………………………………. 4. motivaciju radi čega je izabrao navedenu temu / zadaću. navesti problem koji istražuje.. Monitoring štetnika ……………………………………………. 5 2. Plan rada za izradu praktičnog dijela završnog rada Plan rada za izradu praktičnog dijela označava se rimskim brojem II i treba sadržavati slijedeće podatke: Naziv teme: Mjesto realizacije: Kratak opis mjesta realizacije: Vrijeme izrade zadatka po etapama: Potreban pribor i materijali za izradu rada: 5. Učenik u uvodu može obrazložiti i svoje razloge.… 6 3... Uvod se piše na ½ .... Dobar uvod moguće je napisati tek nakon izabrane i proučene literature..… 7 4.. Opis šteta i štetnika ……………………………………………. 2 III RAZRADA TEME ………………………………………………….

Svakom dijelu razrade teme učenik određuje podnaslov. promatranje. navođenje poteškoća i nedoumica kao i uspjeha prilikom istraživanja. intervjui.argumenata koji potkrepljuju postavljeni cilj. članci objavljeni u časopisima. 6. koje su bile poteškoće u radu te koja su nova pitanja otvorena. Dobro je priložiti korišteni instrumentarij – npr. 7. Razrada najčešće sadrži teorijski dio. Zaključak sadrži ½ -1 stranice. ili fotografije provedenog praktičnog rada u fazama realizacije. Razrada teme označava se rimskim brojem III. a prije popisa tablica. U opisu istraživanja potrebno je detaljno opisati način na koji se istraživanje provelo i navesti metode istraživanja (anketa. Podnaslovi se numeriraju arapskim brojevima. prikupljene podatke. Sadržaj teksta koji učenik izlaže u završnom radu treba biti smisleno raspodijeljen. Sve faze realizacije praktičnog dijela završnog rada moraju biti detaljno opisane i dokumentirane. Ako se citiraju misli autora korištene literature citate obavezno treba staviti u navodnike i označiti brojem pod kojim je izvor. materijali s interneta itd. U teorijskom dijelu potrebno je izložiti odgovarajuće teoretske spoznaje iz područja koje se istražuje. ako postoje. Literatura Popis korištene literature dolazi na stranicu završnog rada iza zaključka. zbornici radova. U zaključku se učenik mora osvrnuti na postavljeni cilj rada i jednoznačno ga potvrditi ili opovrgnuti.). opis istraživanja i primijenjenih metoda. Naslov "Literatura" piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Za informacije s interneta treba navesti autora informacije. Podnaslovi unutar glavnog dijela završnog rada – razrade teme će upućivati na razumijevanje etapa u izradi rada. Zaključak Tekst završnog rada završava zaključkom u kojem se ukratko prikazuje što je tijekom rada otkriveno ili napravljeno. Naslov "Zaključak" označava se rimskim brojem IV i piše velikim slovima. Označava se rimskim brojem V. eksperiment sl. ilustracija i priloga. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora ili prema prvoj riječi naslova). anketni upitnik ili fotografije provedenog eksperimenta. U slučaju velikog broja izvora poželjno ih je razvrstati po skupinama.naslov. Primjer pisanja literature: Časopis: . rezultate. web adresu i datum korištenja. diskusiju. ako autor nije imenovan. njihov mogući grafički prikaz. Nakon imena autora piše se naslov knjige ime i sjedište izdavačke kuće i godina izdanja. Izvori informacija u radu mogu biti knjige.

– str. Stil pisanja treba biti jasan. str. razumljiv i akademski formalan (koristi se treće lice jednine). Učenik dakako može koristiti i druge fontove vodeći pri tome računa o formalnom karakteru rada. Volumen (broj). Mjesto i godina izdanja Knjiga: (2) I. Fotografije moraju biti kvalitetne i jasne. Popis sadrži redni broj i naziv tablica navedenih prema redoslijedu pojavljivanja u završnom radu. Popis tablica i grafičkih prikaza slijedi nakon popisa literature. Popis priloga numerira se rimskim brojem VI.5 ili 1. godina izdanja www izvor: (4) I. Dostupno na url: potpuna http adresa. dolazi iza popisa tablica. slika. Prezime: Naslov rada. crteže i slike. Mišljenje i ocjena mentora Nakon popisa priloga ostaviti jednu stranicu za mišljenje i ocjenu mentora. Enciklopedija. –str. isprintan u dva primjerka i uvezan.. Formalnom i tehničkom oblikovanju završnog rada treba također posvetiti veliku pozornost. Rad treba biti pohranjen u elektroničkom obliku (CD). broj izdanja. VI. Mjesto i godina izdanja Enciklopedijska natuknica: (3) Natuknica..(1) I. Uredno pisan i opremljen rad daje uvid u sustavnost izlaganja i obrade teme. Izdavač. Prezime (ako je poznato): Naslov dokumenta. Datum nastanka. svezak broj. Časopis. Stil pisanja završnog rada Završni rad treba biti napisan na standardnom hrvatskom jeziku ili jeziku na kojemu se učenik obrazovao. prored 1. crteža i sl. Svaki grafički prikaz treba biti brojčano označen i imenovan svojim naslovom. Prezime: Naslov knjige. Izdavač. izrada i predaja završnog rada . Mjesto. tekst mora biti desno i lijevo poravnat. dijagrama. datum pristupa 8. Popis priloga Kod prikaza prikupljenih podataka važno je da podaci budu prezentirani u formi tablica. str. Mišljenje i ocjena mentora numerira se rimskim brojem VII. Također je važno da se učenik u tekstu poziva na podatke koji su grafički prikazani i da ih interpretira. Rad treba biti pisan na računalu. shema. 10. grafova. Preporuča se korištenje fonta Times New Roman 12 ili Arial 12. margine 3 cm. Izdavač. uokvirene i označene rednim brojem i kratkim opisom onoga što prikazuju. Prijava. Popis ilustracija koje obuhvaćaju grafikone. 9.

Kao opravdani razlozi za kašnjenje ili nepristupanje Obrani smatraju se: bolest. VII. rujna za tekuću školsku godinu. rezultate. koju je prihvatio mentor. studenog za zimski rok 3. uklanjanje nepotrebnih dijelova teksta. tijekom veljače Na zahtjev učenika koji je zakasnio ili nije pristupio Obrani. srpnja za jesenski rok -do 30. koju je prihvatio mentor. Mentor je dužan pročitati prvu verziju rada i vratiti je učeniku u roku od 10 dana uz primjedbe i sugestije za dorađivanje. listopada 2. Usmena obrana završnog rada Obrani završnog rada može pristupiti učenik koji je uspješno završio zadnju obrazovnu godinu strukovnog obrazovanja i čiju je Izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu. predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije Obrane. popravljanje stila i jezika. Učenik je dužan pisani dio Izradbe. smrt u obitelji. okolnosti u prometu koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati.ljetnom roku. i iznijeti ono što je naučio te dokazati da je samostalno radio. prometna nesreća s posljedicama) i drugi izvanredni događaji.do 1. Prosudbeni odbor razmatrat će opravdanost razloga izostanka učenika te donijeti odluku kojom će učeniku dozvoliti Obranu u tome roku ili odluku kojom će učenika uputiti na sljedeći rok i smatrati da nije iskoristio taj rok za Obranu.zimskom roku. Vremenik izradbe i obrane završnog rada. Rokovi prijave. te pohranjen u elektroničkom obliku na CD-u. tijekom lipnja . donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja škole do 30. odabir teme – do 31. izrade i obrane maturalnog rada: 1. Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred povjerenstvom za obranu završnoga rada. Završni rad mora biti ispisan u dva primjerka i uvezan. travnja za ljetni rok -do 10. Mentoru se predaje prva verzija rada koja sadrži tekst u radnom obliku. uspjehe i poteškoće. učenik obavlja Izradbu pod stručnim vodstvom mentora tijekom zadnje nastavne godine obrazovnoga programa koji učenik pohađa. izvanredne okolnosti (elementarna nepogoda. Svrha usmene obrane je da učenik dobije priliku obrazložiti proces izrade rada. završni rad brani se u: . predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije Obrane. u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka . prijava Obrane prijavnicom čiji sadržaj propisuje škola u slijedećim rokovima: . . 4.Učenik treba predati završni rad mentoru u roku koji je odredila škola. Učenik je dužan pisani dio Izradbe.jesenskom roku. Usmena obrana završnog rada vodi se u formi prezentacije i razgovora pred ispitnim povjerenstvom. Učenik nakon toga popravlja i dorađuje rad i pri tome treba obratiti posebnu pozornost na uklanjanje grešaka u pisanju.

odgovarajućih materijala. Kriteriji ocjenjivanja rada za fitofarmaceute su: 1. Maksimalno mogući broj bodova je 30. struktura maturalnog rada 8. izraditi poster i sl. . 1. 7.ocjena dovoljan (2). tijek pripreme 3. boda se dodjeljuju kada je kriterij dobrog standarda. dobar (3). Praktični rad (ukoliko se izrađuje) sastavni je dio završnog rada koji se ocjenjuje kao cjelina. pri čemu treba prikazati samo ključne odrednice rada. nedovoljan (1). ukupni dojam Svaki od navedenih kriterija vrednuje se s 0. dovoljan (2).Usmena obrana traje do najviše 30 minuta i vodi je mentor. Završni rad se ocjenjuje ocjenama: odličan (5). 2 ili 3 boda: 0 1 2 3 bodova se dodjeljuje kada kriterij nije zadovoljio elementarni standard. pridržavanje zadanih rokova 10. pravilna upotreba jezika na kojemu je rad pisan te stručnog nazivlja. usmena prezentacija / obrana 9. bod se dodjeljuje kada je kriterij zadovoljio elementarni standard. formalna pismena prezentacija 6.ocjena nedovoljan (1). Ocjenjivanje završnog rada Ocjena završnog rada upisuje se u propisanu pedagošku dokumentaciju. U tom se slučaju može prvih 5 -10 minuta obrane posvetiti učenikovoj prezentaciji. Bodovi se pretvaraju u ocjene na sljedeći način: 0 – 9 bodova . znanje i razumijevanje teme i postavljanje cilja 2. planiranje i provedba istraživanja / izrada praktičnog rada uz korištenje propisane dokumentacije. Učenik za usmenu obranu završnog rada može pripremiti kratku praktičnu i/ili računalnu prezentaciju. vrlo dobar (4). razina samostalnosti u izradi radnje 5. VIII. boda se dodjeljuju kada je kriterij odličnog standarda. alata te uz pridržavanje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša 4. 10 – 14 bodova .

25 – 30 bodova .ocjena odličan (5).ocjena vrlo dobar (4).ocjena dobar (3).15 – 19 bodova . . 20 – 24 bodova .