You are on page 1of 2

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

www.uel.edu.vn
Email: hsv.uel@gmail.com
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2012

Ảnh
2x3

MẪU ĐƠN HỌC BỔNG
“VƯỢT KHÓ, HỌC GIỎI” ĐỢT II NĂM HỌC 2011 – 2012
Kính gửi: - Ban Thư ký Hội sinh viên Trường;
- Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp;
- Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế – Luật,

1. Họ và tên:.......................................................................Nam/ Nữ :...............................
2. Ngày sinh :.......................................Nguyên quán :.......................................................
3. Địa chỉ thường trú: Ấp (khu phố)......................................Xã (Phường)........................
Huyện (TP)...........................................................Tỉnh.....................................
4. Nơi ở hiện nay tại TP. HCM:.........................................................................................
...........................................................................................................................
Điện thoại:……………………………………Email:...................................................
5. CMND Số :......................................Cấp ngày :...........................Tại :…………………
6. Hiện là sinh viên lớp...............................................……………………………………
7. MSSV :...........................................................................................................................
8. Hoàn cảnh gia đình (trình bày trọng tâm, nộp kèm theo giấy xác nhận gia đình khó
khăn có chứng nhận của địa phương):...............................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
9.  Hội viên
 Đoàn viên
 Đảng viên
 Đối tượng Đảng
Vào Hội SVVN Trường Đại học Kinh tế – Luật ngày:......................................................
10. Quá trình phấn đấu – rèn luyện :
- Kết quả học tập HK I (2011– 2012) : .....................
- Kết quả rèn luyện HK I (2011 – 2012) : .....................

Địa chỉ liên hệ đăng ký: Văn phòng Đoàn – Hội: 3.7244.555 (6391)

................................. khách quan...................................... Ký tên ………………………………… ……………………….....................................vn Email: hsv................................ (Vì số lượng học bổng có hạn nên đề nghị BCH Chi Hội xác nhận chính xác.......................................uel..................555 (6391) ....................Đề xuất ưu tiên xét trường hợp này vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .................................................................. .... nên chọn lọc kỹ hồ sơ để giới thiệu và tổng hợp toàn bộ hồ sơ nộp về VP Đoàn – Hội đến hết ngày 20/04/2012).. Đã nhận học bổng “Vượt khó................ HTSV & QHDN....................com 11... tránh tình trạng giới thiệu chung chung....Nhận xét thêm: ………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………......... Các thành tích đã đạt được (bằng cấp.... Học giỏi” đợt 1 (2011 – 2012): Có Không Kính đề nghị Ban Thư ký Hội sinh viên Trường.......... XÁC NHẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI Người viết đơn .............................Hoàn cảnh đúng như đơn trình bày .......7244....................... .....Hội sinh viên Trường nên xem xét trao học bổng vào đợt khác ............................................LUẬT www............................................. giấy chứng nhận photo kèm theo nếu có): ........................................... ....................................................................................................................................... điểm trung bình..... trình độ ngoại ngữ......... ............HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ .................................................................................................................................... Các học bổng xã hội đã được nhận trong năm học 2011: Có Không 14................................................ ....uel@gmail....................................... ........ Địa chỉ liên hệ đăng ký: Văn phòng Đoàn – Hội: 3.....................edu........... ................................................................ giải thưởng............. 13..... 12...... .......................................... Trung tâm Tư vấn................................ đúng đối tượng được trao học bổng........... tham gia nghiên cứu khoa học........ Hoạt động Đoàn – Hội (bằng khen........ Quá trình tham gia hoạt động xã hội...................................) ............... Ban giám hiệu Trường xem xét...