You are on page 1of 1

Bidden volgens Het Onze Vader

Mattheus 6:9-13 9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]

Het Onze Vader moet worden gezien als een voorbeeld, een patroon van hoe we moeten bidden. Het geeft ons de "ingrediënten" in een gebed. Het patroon ziet er zo uit: Eerst drie keer "Uw", dan drie keer "ons". De Heer staat op de eerste plaats: eerst Zijn lof, dan pas onze noden.

1 "Onze Vader die in de hemelen zijt" leert ons aan wie we onze gebeden richten, tot de Vader in de hemelen dus. 2 "Uw naam worde geheiligd" vertelt ons om God te aanbidden, en Hem te prijzen voor wie Hij is. 3 "uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde" is een herinnering aan ons te bidden voor Gods plan in ons leven en de wereld en niet ons eigen plan. We moeten bidden dat Gods wil wordt gedaan en niet onze verlangens. 4 "geef ons heden ons dagelijks brood." Moedigt ons aan om God te vragen voor de dingen die we nodig hebben in ons leven. 5 "Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren" herinnert ons onze zonden te belijden aan God, ze niet meer te doen, en om anderen te vergeven zoals God ons heeft vergeven. 6 "En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze" is een verzoek om hulp in het bereiken van de overwinning over de zonde en een verzoek om bescherming tegen de aanvallen van de duivel. 7 "Amen" Hiermee eindigen we en zeggen we dat wat wij gebeden hebben in Gods wil zeker is. Het is zo of het zij zo.