You are on page 1of 3

PSALMUL 1 Cele douã cãi Fericit omul care nu umblã dupã sfatul celor rãi, nu zãboveºte pe calea pãcãtoºilor

ºi nu se aºazã în adunarea celor care batjocoresc, 2 dar îºi gãseºte plãcerea în legeaa Domnului ºi la legea lui cugetãb ziua ºi noaptea. 3 El este ca pomul sãdit pe malul apeic, care aduce rod la timpul potrivit; frunzele lui nu se veºtejesc ºi tot ce începe duce la bun sfârºit.
4 5 1

Nu tot aºa este cu cei rãi, nu tot aºad; ei sunt ca pleava pe care o spulberã vântule. De aceea nu se vor ridicaf cei rãi la judecatã, nici pãcãtoºii în adunarea drepþilor.

a Lit.: Tora. Înainte de a deveni termen tehnic pentru Legea lui Moise, Tora indicã toatã învãþãtura revelatã de Dumnezeu în diferite etape ºi transmisã atât în scris, cât ºi oral. b A cugeta. Termenul ebraic indicã acþiunea de a murmura, a recita în ºoaptã, cugetând asupra sensului cuvintelor. Imaginea se regãseºte în modul în care evreii pioºi recitã ºi azi textele sacre, în timp ce se miºcã din toate închieturile pentru a-l lãuda pe Dumnezeu ºi cu trupul. c Lit.: canal de apã folosit pentru irigaþie. Pe teritoriul Palestinei nu mai cad precipitaþii din aprilie pânã în noiembrie, de aceea, existã un sistem de irigaþii foarte dezvoltat. Spre deosebire de copacii de stepã destinaþi arderii, pomii fructiferi specifici climei mediteraneene au o vegetaþie foarte bogatã, având nevoie de irigaþii pentru a rodi. d Numai LXX ºi Vg adaugã aici: nu tot aºa, dar prezenþa expresiei este cerutã de metrica poeticã. e LXX ºi Vg adaugã: de pe faþa pãmântului. f LXX ºi Vg dau verbului o nuanþã escatologicã: nu vor învia. Însã psalmistul se referã la judecata pe care Dumnezeu o face de-a lungul

(Ps 1) ºi cea teologico-mesianicã a speranþei. are grijã.9. iar calea celor rãi duce la pieireh. în paradisul pãmântesc. de Dumnezeu. gingãºia. voinþa. 6). Imaginile simbolice ale psalmului fac apel la pomul vieþii. În primele secole ale creºtinismului. pentru a se apãra. .: va pieri. cuprinzând intelectul. 2). Psalmul 1 este numit de sfântul Ieronim „prefatio Spiritus Sancti”. la început. un fel de oglindã a suveranului. un portret ideal al celui care urma sã fie întronat. Este un poem sapienþial anonim.18. 18. Autorul se pare cã este un maestru al înþelepciunii (cf.12 6 PSALMUL 1 Cãci Domnul cunoaºteg calea celor drepþi. Psalmul 1 ar fi. istoriei în desfãºurarea evenimentelor: nu se vor ridica la proces pentru a vorbi. pasiunea. plin de harurile divine. h Lit. destinaþi pieirii veºnice (v. El reprezintã portalul de intrare în lumea bogatã a psalmilor. o sintezã a celor douã perspective hermeneutice ale întregii Psaltiri: perspectiva antropologico-eticã a vieþii celui drept.u. pãstreazã în siguranþã etc. s-a evidenþiat un proces de fuziune între psalmul 1 ºi psalmul 2. are la inimã. gãsindu-se. g Verbul „a cunoaºte” are în ebraicã o arie largã de semnificaþii. plantat. în timp ce psalmul 2 ar fi ritualul propriu-zis al încoronãrii. conþinutã în Sfintele Scripturi (v. favorizeazã. grija. în contrast clar cu „cei rãi”. Ier 8. În acest om se concretizeazã imaginea „celui drept”. astfel. Psalmul îl preamãreºte pe omul care îºi gãseºte bucuria în meditarea revelaþiei divine. Prov 8. Astfel se explicã varietatea de nuanþe din traducerile moderne: iubeºte. în acest caz. (Ps 2). din punct de vedere religios. care ºi-a propus sã-i iniþieze pe cei tineri în a cunoaºte viaþa ºi a fi capabili de a trãi prudent ºi corect.1 º.). Sunt prezentate douã destine ale omului: al celui credincios ºi al nelegiuitului. un fel de manual pentru o guvernare dreaptã.

îºi înfige rãdãcinile în viaþa divinã a Cuvântului. În aceste simboluri este sugerat misterul întrupãrii prin care omenitatea lui Cristos. (v. concluzie. participatã de om. soarta celor rãi (v. Roadele lui Cristos sunt misterele rãscumpãrãrii. Cursul de apã este simbolul vieþii divine ºi pomul este simbolul fecunditãþii aceleiaºi vieþi divine. . Împãrþirea: portretul celui drept (v. Biserica îl recunoaºte pe Cristos în „cel drept” preamãrit de psalm. 6). pentru a iriga grãdina. 4-5).PSALMUL 1 13 ºi la fluviul ce ieºea din Eden. ºi orice creºtin care trãieºte în har poate sã se recunoascã în el. ca un pom viguros ºi prosper. 1-3).