You are on page 1of 23

Beograd, aprila 2008. 18. SUSRET SPAS-Udruţ enje privatnih apotekara Srbije.

SAVREMENI PRISTUP U TERAPIJI ALOPECIJA

primena 2% i 5% PILFUDA
Dr ZORANA ĐAKOVIĆ INSTITUT ZA DERMATOVENEROLOGIJU KCS

Savremeni pristup u terapiji alopecija

Najĉešće zastupljeni oblici prevremenog gubitka kose u populaciji su: male pattern hair loss (MPHL), female pattern hair loss (FPHL), i androgena alopecija (AGA) kod oba pola. U nastanku ovih alopecija postoji izraţena genetska predispozicija za gubitak dlake u predelu kapilicijuma. 4 razliĉita faktora odreĊuju da li će nastati potpuna alopecija: ① predispozicija; ② uzrast pri pojavi prvih promena; ③ stepen progresije; i ④ forma gubitka dlake.

Savremeni pristup u terapiji alopecija Nema zlatnog standarda za dijagnozu poĉetnih stadijuma alopecije kod muškaraca. . uz pojavu velus dlake umesto terminalne. 65% muškaraca razvija do 55 godine neki stepen AGA. Postoji 7 stadijuma MPHL po HamiltonNorwood-u.

Savremeni pristup u terapiji alopecija .

nivoima progresije. A zapaţa se da ĉak 45% ţ ena razvija dobro izraţ ene forme frontoparijetalna alopecija do 55 godine starosti. koja i ne mora biti “prekursor” potpunog gubitka kose. kao i kliniĉkim oblicima ćelavosti. Blaga bitemporalna “proreĊenost” dlake moţ e se uoĉiti kod 25% ţ ena u 20-tim. . godinama kada se javljaju prve promene.Savremeni pristup u terapiji alopecija FMPHL se razlikuje od muškog tipa po razliĉitoj predisponiranosti ţ enskog pola na alopeciju. Postoje 3 stadijuma za razvijenost FMPHL po Ludwig-u.

Savremeni pristup u terapiji alopecija .

Savremeni pristup u terapiji alopecija .

.Savremeni pristup u terapiji alopecija Nasleđivanje. Poligeni vid nasleĊivanja je najverovatniji. kao i varijacije u vremenu nastanka prvih promena kod razliĉitih rasnih grupa u populaciji. što bi objasnilo i postojanje velikog rizika za nastanak alopecije ovog tipa u porodicama koje imaju veliki broj afektiranih ĉlanova. Postoji jasna familijarna tendencija u pojavi AGA.

a proces katalizira enzim 5% alfareduktaza.Savremeni pristup u terapiji alopecija Uticaji hormona. Nakon toga dlaka brţ e prolazi u fazu telogena. . te je i kod muškaraca i kod ţ ena jasno uoĉljivo gde se oni nalaze na kapilicijumu. Vremenom. a folikul dlake postaje manji. te je i alopecija sve izraţ enija. U ćelijama folikula dlake TESTOSTERON se transformiše u biološki više aktivan metabolit DHT. terminalna dlaka se pretvara u tanku i kratku velus dlaku. i to dovodi do redukcije anagene faze ciklusa rasta dlake. Genetski je odreĊena i lociranost i gustina ovih “osetljivih” receptora. i ispada. DHT se vezuje za androgen-osetljive receptore u folikulu.

Pored androgena i smanjen nivo estrogena moţ e uticati na incidencu AGA (hipoestrogeni AGA kod žena u menopauzi ili nakon ovariectomie). od velike je vaţ nosti da se kod ţ ena uvek iskljuĉi mogućnost postojanja udruţ enih ENDOKRINIH DISFUNKCIJA. Konverzija DEHIDROEPIANDROSTERON-a u T i nedostatak enzima aromataze koja uĉestvuje u konverziji androgena u estrogene ĉešće se uoĉava kod ţ ena nego muškaraca.Savremeni pristup u terapiji alopecija AGA se kod ţ ena smatra reĊom pojavom. Adrenalni i ovarijalni tumori koji produkuju androgene mogu biti još jedan razlog. ali je etiološki sliĉna kao kod muškaraca. . MeĊutim. kao i visoki nivoi prolaktina.

Savremeni pristup u terapiji alopecija .

Savremeni pristup u terapiji alopecija .

DUTASTERID (potentni dualni inhibitor tipa I i tipa II 5 alfa reduktaze u pilosebacealnoj jedinici). . Za alopeciju muškaraca daje se u dozi od 1 mg dan per os. Smanjuje “osetljivost” receptora folikula dlake na testosteron preko supresije DHT-a. Za alopeciju muškaraca daje se u dozi od 0.5 mg na dan per os. te ne predstavlja tradicionalni antiandrogen. koja katalizuje konverziju testosterona u DHT).Savremeni pristup u terapiji alopecija SAVREMENA TERAPIJA Prihvaćena od FDA INHIBITORI ANDROGENA FINASTERID (specifiĉni inhibitor tipa II 5-alfa reduktaze.

oralna antiandrogena terapija hirzuitizma. . ali i nekih sluĉajeva androgene alopecije jeste primena CIPROTERON ACETAT-a.Savremeni pristup u terapiji alopecija Kod ţ ena. muka). osetljivost i uvećanje dojki. postmenopauzalna krvarenja. Istovremena primena i oralnih kontraceptiva smanjuje od doze zavisna neţ eljena dejstva ovih lekova (iregularnost menstruacija. SPIRONOLACTON-a i FLUTAMID-a.

Savremeni pristup u terapiji alopecija 2% i 5% u alkoholnom rastvoru za topikalnu primenu. te vremenom dovodi do postepenog uvećavanja folikula. MINOXIDILE DEJSTVO: Produţ ava anagenu fazu rasta dlake. Kod 25% leĉenih dovodi do izrazitog porasta dlake. Pod njegovim “dejstvom” oni “proizvode” umesto velus ponovo terminalni (normalni) tip dlake. PRECIZNI BIOHEMIJSKI MEHANIZAM DEJSTVA ? . a kod 90% leĉenih zaustavlja opadanje i postepeno dovodi do porasta nove dlake.

tako da to i nije njegov jedini mehanizam kojim deluje na povećanje porasta dlake. Uvećanje koliĉine ATP-a dovodi do otpuštanja adenozina koji opet sa svoje strane stimuliše VEGF. . a on uvećava rast dlake. Navedeno pokazuje da minoxidile nema samo jednostavan vazodilatatorni efekat u dermisu kože. Prema najnovijim istraţ ivanjimaizgleda da ima efekat na OTVARANJE K-lijumskih kanala i da je senzitivan na ATP.Savremeni pristup u terapiji alopecija Naĉin stimulisanje porasta dlake je još u potpunosti nerazjašnjen. utiĉe i na stimulaciju prostaglandina u dermalnoj papili. Nadalje. koji takoĊe imaju uticaj na brzinu rasta dlake.

LOKALNA I OPŠTA NEŽELJENA DEJSTVA. a najĉešće IZ NEMOGUĆNOSTI DOZIRANJA KOLIĈINE APLIKOVANOG LEKA KADA JE U TEĈNOJ FORMI. A. i u nekim slučajevima u periodu pred TRANSPLANTACIJU KOSE. Hipertrihoza koţ e u zoni blizu aplikacije preparata.Telogenog efluvijuma. Kod dijagnoza . iz bilo kog razloga. AREATE. AGA. hipotenzija. FPHL. Povećana sistemska absorpcija i jaĉi sistemski efekat leka.Savremeni pristup u terapiji alopecija KLINIČKA UPOTREBA.MPHL. zamućen vid. kao i tahikardija. . Iritantni i alergijski kontaktni dermatitis na sve supstance preparata (opisane u 10 % leĉenih topikalnima minoxidilom). Simptomi predoziranja: pojava retencije teĉnosti u telu i edema.

NAJĈEŠĆE GA KORISTE MUŠKARCI OD 18-65 GODINA STAROSTI. 2 puta dnevno! Tako je ukupna dnevna doza 2 ml (100 mg minoxidila). a za puni efekat potrebna je 1 godina. kosa poĉinje ponovo da se proreĊuje. 60 ml 1 ml rastvora sadrţ i 50 mg minoxidila. 3-4 meseca nakon prestanka primene.Savremeni pristup u terapiji alopecija PILFUD 5% sprej za koţ u. 1 ml se nanosi pritiskom 8 puta na vrh pumpice. rastvor. Za prvi primetni porast tanke dlake potrebno je 3-4 meseca. .

. Za prvi primetni porast tanke dlake potrebno je 3-4 meseca.Savremeni pristup u terapiji alopecija PILFUD 2% rastvor za koţ u. KORISTE GA MUŠKARCI i ŢENE OD 18-65 GODINA STAROSTI.kosa poĉinje ponovo da se proreĊuje. 3-4 meseca nakon prestanka primene. 60 ml 1 ml rastvora sadrţ i 20 mg minoxidila. 2 puta dnevno priloţ enim DOZATOROM nanosi se po 1ml rastvora. a za puni efekat potrebna je 1 godina. UKUPNA DNEVNA DOZA JE 2 ml (40 mg minoxidila).

Savremeni pristup u terapiji alopecija ZAŠTO PILFUD? POSTOJANOST. Individualni pristup. Rok upotrebe do 3 godine. NEMOGUĆNOST SUBDOZIRANJA. Neadekvatna koliĉina primenjene supstance dovodi do laţ no negativnih efekata leka i njegovog nepotrebnog neprihvatanja od i onako nepoverljivih pacijenata sa hroniĉnim alopecijama. . PRECIZNO doziranje smanjuje mogućnost predoziranja. a nakon otvaranja 30 dana na temperaturi i do 250 C. LAKO DOZIRANJE. Mogućnost taĉnog doziranja pritiskom na pumpicu ili dozatorom omogućava lekaru kontrolu koliĉine primenjenog leka. te je reĊa pojava s v i h neţ eljenih efekata. kao i menjanje doze po potrebi svakog pojedinaĉnog pacijenta.

PACIJENT JEDNOSTAVNO PRIMENJUJE PREPARATE.Savremeni pristup u terapiji alopecija ALKOHOLNI RASTVOR. DODACI ZA OKLUZIVNU PRIMENU topikalnog preparata radi veće penetracije zbog gore navedenog nisu potrebni. . 96% etanol omogućava konstantno stalnu i maksimalnu penetraciju kroz koţ u. PROPILENGLIKOL. PPG u preparatu omogućava još bolju konstanost i maksimalnu penetraciju kroz koţ u. 600 mg/ml. 200 mg/ml. brzo i lako se obuĉi za bezbednu primenu koja traje mesecima.

. imidazolskim aktivnim supstancama. i Se-sulfidom. kao i preparati protiv peruti kao što su šamponi sa Zn-piritoinom. PREPARAT NE MENJA IZGLED KOSE Preparat u ovom obliku NE “MASTI” I NE “LEPI” KOSU. su bezbedni. Veoma retko je opisana promena u boji već farbane kose. te prilikom primene i ESTETSKI daje zadovoljavajući efekat.Savremeni pristup u terapiji alopecija istovremena primena drugih lokalnih preparata za “jaĉanje” korena dlake (kofeinski šamponi i topikalni inhibitori slobodnih radikala za stimulaciju rasta dlake). ali ni na jedan drugi naĉin estetski izgled odmah nakon primene preparata nije izmenjen. što je neobiĉno vaţ no za ovu grupu pacijenata.

18. . SUSRET SPAS-Udruţ enje privatnih apotekara Srbije. aprila 2008.Savremeni pristup u terapiji alopecija Beograd.