You are on page 1of 14

Management financiar curs 1

Structura curs 1:
1. 2. 3. 4. 5.

Notiuni introductive privind managementul financiar Functiile managementului financiar Trasaturi pentru un manager financiar Interdependenta cu celelalte functii Gestiunea financiara
2

1

2

Factorii care contribuie la rolul sporit al managementului financiar: Bibliografie:
1. 2.
concuren a (intensificarea acesteia necesită ca şi obiectivele pe linie financiară să fie cât mai bine conturate şi urmărite); progresul tehnologic deosebit din ultima perioadă; intensificarea infla iei: prin managementul practicat firma trebuie să-şi ia anumite rezerve în ceea ce priveşte şocurile economice; nesiguran a existentă în rela iile interna ionale; siguran a patrimonială şi creşterea valorii firmei; codul etic al managerilor.

3.

Halpeern P., “Finante manageriale”, Editura Economica, Bucuresti, 1998. Brezeanu P., Dambean-Creta o., “Managementul financiar al firmei”, Editura INR., Bucuresti, 2000. Stancu I., “Finante”, Editura Economica, editia a 3-a, Bucuresti, 2002.
4

3

3

4

Definirea managementului financiar: Apartenenta: este un subsistem al managementului general al firmei. Antrenarea financiară. Scop: asigura resurselor financiare necesare activită ii firmei. 7 7 8 8 . Organizarea financiară. Controlul şi evaluarea firmei. creşterea siguran ei patrimoniului. asigurarea siguran ei patrimoniale şi creşterea valorii firmei. managerul financiar trebuie să deruleze o serie de activită i foarte importante cu privire la sursele şi utilizările fondurilor băneşti. Coordonarea financiară. Obiectivul financiar al întreprinderii într-o economie de pia ă poate fi asigurat şi poate constitui baza pentru succesul continu al acesteia numai prin tratarea corectă a tuturor partenerilor cu care aceasta vine în contact. Func iile managementului financiar al firmei Previziunea financiară. alocarea şi utilizarea lor cât mai eficientă. 5 5 6 6 Pentru a-şi putea îndeplini rolul de punte de legătură între opera iunile firmei şi pie ele financiare. Managementul financiar este ştiin a şi arta conducerii proceselor financiare. astfel încât să maximizeze valoarea firmei. menite să orienteze şi să organizeze activită ile firmei pentru valorificarea tuturor resurselor financiare în vederea realizării unor obiective de performan ă şi eficien ă – creşterea valorii întreprinderii. Rol: consta in formularea şi urmărirea strategiei şi tacticii firmei în vederea derulării corespunzătoare a acestora. influen ând firma prin procesul de control şi evaluare.

Instrumente de realizare a func iei de previziune: bugetul de venituri şi cheltuieli care face estimarea în perspectivă a posibilită ilor de atragere de noi venituri şi ra ionalizarea cheltuielilor. Se foloseşte pe perioade mai scurte (semestru. sa vegheze asupra utilizarii acestora cât mai eficient. Previziunea financiară func ie complexă. riguroasă. 12 – 11 11 12 . sa asigure un echilibrul centralizat şi descentralizat la nivelul întregii firme. dar în acelaşi timp deosebit de flexibilă. departamentul de concep ie. prin mobilizarea tuturor resurselor tehnologice.1. bugetul de trezorerie: este cu atât mai precis cu cât durata este mai scurtă. 9 9 10 10 2. prognoze financiare sau calificări financiare a căror durată este mai mare. are în vedere mai multe variante pentru ob inerea profitului: prin optimizarea activită ii. trimestru. care poate duce chiar la faliment. cere numeroase cunoştin e de specialitate. asigurarea unor rela ii cât mai bune cu ac ionarii şi cu principalii parteneri ai firmei. sa asigure o viteza de rota ie a fondurilor corecta astfel incat sa nu existe lipsa de lichiditati. lună). sa urmareasca ob inerea unui profit cât mai însemnat. Organizarea financiară presupune o structurare a departamentelor şi principalelor sectoare ale firmei în două categorii: – Departamentul financiar trebuie sa urmareasca permanenta realizarea urmatoarelor obiective: sa determine care sunt resursele financiare. Dacă nu se acordă aten ie acestei func ii rezultatul va fi negativ pentru firmă. presupune identificarea unor obiective. departamentul de marketing). Acest buget priveşte acele încasări şi cheltuieli care sunt certe. posibilele încasări şi plă i pe care trebuie să le facă aceasta. comisia de cenzori). economice şi umane. de strategie şi tactică a firmei şi se efectuează evaluări şi calcule privind posibilele venituri şi cheltuieli ale firmei. departamentul de contabilitate. in nonfinanciare (departamentul de produc ie. financiare (departamentul de finan e.

Coordonarea financiară Domeniul contabil se ocupă de: de înregistrare documentelor. sa existe un sistem informa ional cât mai adecvat care sa permite transmiterea si stocarea datelor electronic. 3. bugetul de trezorerie. de întocmirea notelor şi dispozi iilor contabile. sa existe un circuit al documentelor si o ierarhizare a nivelelor de subordonare pentru asigurarea comunicării între structurile organizatorice. 15 15 16 16 . probleme de gestiune.Pentru indeplinirea eficienta a obiectivelor financiare este necesar sa fie indeplinite urmatoarele cerinte: Sfera problematicii financiare se referă la: evaluări. probleme fiscale. rela iile cu banca şi pia a de capital. compartiment sau serviciu. probleme legate de bugetul de venituri şi cheltuieli. de evaluarea şi reevaluarea patrimoniului. capacitate de plată. suple (flexibile) şi să aibă o largă eficien ă. 13 13 14 14 Ca periodicitate. determinarea de pre uri şi tarife. probleme de perspectivă (previziuni). analize diagnostic. de întocmirea în cât mai bune condi iuni a bilan ului contabil. presupune ca informa ia şi comunicarea să se facă pe căi cât mai simple. sa existe un sistem ierarhic care sa permita/sa incurajeze delegarea de autoritate şi responsabilitate la nivelul fiecarui departament. lucrările financiare pot fi: curente.

18 17 17 18 Interdependen a cu celelalte func ii ale firmei Func ia financiar-contabilă se afla intr-o stransa interdependenta cu celelalte func ii existente intr-o entitate. produc ia. L – legisla ie. 5. de perspectivă şi să se combata toate aspectele negative. produc ia. 19 19 Locul şi rolul managementului Consiliul de Administra ie Preşedinte al Consiliului de Administra ie VP Alte activită i VP Financiarcontabil VP Marketing Trezorier Controlor 20 20 . comercializarea. adică cel care conduce politica de management trebuie să aibă o înclina ie deosebită şi să fie motivat (stimulat) corespunzător. să combată birocra ia şi corup ia. Antrenarea financiară M – motiva ia.4. Un rol important revine adaptării func iilor managementului şi activită ilor desfăşurate în firmă: activită i privind concep ia. activită i de personal şi financiar-contabile pentru realizarea parametrilor avu i în vedere. să se promoveze toate fenomenele sănătoase. adică cel care conduce politica de management trebuie să cunoască foarte bine legile ării. comercializarea. de exemplu cu: cercetarea-dezvoltarea. eficiente. să combată unele manifestări învechite (organizarea ineficientă). Gervais Controlul si evaluarea presupune sa se identifice “punctele forte” şi “punctele slabe” ale firmei. principii noi. M – muta ii în mentalitate. personal. Controlul şi evaluarea firmei “Trebuie să înve i să te stăpâneşti pentru a te adapta imprevizibilului şi a te men ine în activitate pe linia dreaptă a obiectivelor” M. managerii trebuie să vină cu idei noi.

23 23 24 24 . managementul numerarului.Problemele cu care se ocupă trezorierul: evaluarea capitalului. prelucrări pe calculator. produc ia auxiliară. activită i de financiare). comerciale şi de investi ii. între inerea şi repararea utilajelor. organizare (consum de resurse pregătirea tehnico-economică. promovarea de rapoarte financiare. analiza impozitelor şi taxelor. managementul opera ilor bancare. lansarea. managementul creditului. activită i de previzionare. analiza financiară şi planificare. controlul intern. controlul tehnic de calitate. pregătirea bugetului. plata de dividende. rela iile cu investitorii. urmărirea produc iei. raportări făcute diverselor institu ii. efectuarea de previziuni. managementul riscului şi al asigurării. Problemele cu care se ocupă controlorul: managementul şi contabilizarea costurilor. promovarea. 21 21 22 22 Func ia cercetare-dezvoltare Func ia de produc ie Presupune: Se ocupă de: promovarea unor concep ii tehnice.

cât mai 28 28 . adică maximizarea veniturilor. desfacerea sau vânzarea. a cifrei de afaceri.Func ia comercială Presupune: aprovizionarea tehnico-materială. selectarea şi promovarea personalului. poate fi realizata printr-o analiză comparativă. pregătirea personalului. 26 26 Direc ii moderne spre care trebuie să se îndrepte func ia financiar-contabilă: elaborarea strategiei şi a politicii globale a firmei. 27 27 controlul financiar şi de gestiune (efectuat corespunzător) se referă la cheltuielile firmei. elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli. luarea deciziei celei mai bune. elaborarea şi aprobarea bilan urilor contabile asrfel încât să reflecte cât mai real patrimoniul firmei. E – eficien ă. adică realizarea unui profit cât mai însemnat şi utilizarea eficientă a fondurilor. Cheltuielile unei firme indeplineasca 3 conditii: L trebuie sa CHELTUIELI O E L – legalitate: să existe o bază legală care să permită (autorizeze) acea cheltuială. solvabilită ii şi a bonită ii firmei respective. ra ionalizarea cheltuielilor. asigurarea unei contabilită i riguroase şi a unei bune gestiuni. adică selectarea surselor de capital şi credit. transport (intern. organizarea unor licita ii. determinarea lichidită ii. elaborarea politicii financiare moderne. O – oportunitate. 25 25 Func ia de personal: Presupune: stabilirea necesarului de personal. motivarea personalului. activită i de marketing. extern).

în func ie de veniturile anticipate. 31 31 32 32 . aplicarea instrumentelor care să asigure o protec ie adecvată împotriva riscurilor (economice. buget de numerar cuprinde numerarul disponibil la sfârşitul unei perioade date (de exemplu lunar. de faliment). denumite cel mai adesea bugete de venituri şi cheltuieli: buget opera ional care cuprinde alocarea fondurilor pe categorii de cheltuieli şi costuri.Trasaturi pentru un manager financiar: să fie bine pregătit în domeniul financiar-contabil. 29 29 30 30 Gestiunea financiară urmăreşte maximizarea valorii unei intreprinderii prin: Rolul managerului financiar consta in gestionarea permanenta a afacerii din punct de vedere financiar pentru a se putea asigura echilibrul financiar si totodata corelatia intre obiectivele si strategiile firmei. să ştie să interpreteze informa iilor puse la dispozi ia sa de contabilul sau de departamentul contabil al firmei. financiare. maximizarea profitului şi a calită ii intreprinderii. protec ia şi conservarea patrimoniului. să ştie să comunice cu toate departamentele pentru realizarea strategiei financiare. respectiv men inerea lichidită ii (capacitatea întreprinderii de a-si plăti datoriile la momentul curent) şi solvabilită ii (capacitatea întreprinderii de a-si plăti datoriile la încheierea exerci iului) firmei. buget de capital reprezintă un plan de achizi ionare de active ale căror câştiguri urmează să apară pe o perioadă mai mare de un an. să aibă experien a necesară pentru a face recomandări firmei cu privire la strategiile de îmbunătă ire a sănătă ii financiare a firmei. trimestrial). Pentru a putea lua decizii cât mai corecte în procesul investi ional managerii financiari întocmesc bugete.

de factoring etc. creditele. • reducerea costului creditelor prin arbitrajul intre mai multe surse de credit: bancar. dezvoltarea de noi posibilitati de investire. in conditii de diminuare a riscului. pentru cresterea nivelului lor de rentabilitate si de lichiditate.Gestiunea financiara poate fi analizata: • pe termen scurt prin intermediul activelor circulante si de trezorerie si a pasivelor (datorii) aflate in partea de jos a bilantului. a creantelor clienti. Cum pot fi acestea utilizate cat mai eficient pt atingerea obiectivelor. de scont. pe de o parte si sursele de capitaluri circulante (proprii. are ca scop: optimizarea finantelor proprii. sconturile etc). pe termen mediu si lung prin intermediul activelor si pasivelor permanente (din partea de sus a bilantului 34 • 33 33 Gestiunea financiara pe termen scurt: • are ca obiect: asigurarea echilibrului financiar intre nevoile de capitaluri circulante si de trezorerie. a soldurilor de trezorerie. Care sunt actiunile care ii aduc castig (oportunitati) sau pierdere (riscuri). atrase temporar. • 35 35 36 36 . • are ca scop: • optimizarea gestiunii stocurilor de materiale si de produse. • relaxarea scadentelor la datoriile de exploatare. pe de alta parte. 34 Gestiunea financiara pe termen lung: • De ce este atat de importanta gestiunea financiara? Raspuns: Indiferent de marimea unei afaceri/ de stadiul ei fiecare antreprenor/conducator trebuie sa cunoasca in orice moment: Care sunt resursele pe care le detine. are ca obiect: alegerea unei strategii financiare de crestere si consolidare a valorii intreprinderii.

evitandu-se situatiile de faliment). 39 39 40 40 . • scadenta sursei de finantare sa fie superioara sau cel putin egala cu durata de existenta a activului creat pe seama acesteia (astfel se asigura solvabilitatea si lichiditatea firmei. aceste notiuni fiind esenta logicii deciziilor financiare. Deciziile financiare = trebuie privite in corelatie cu asteptarile diferitilor agenti economici (ofertanti de fonduri. iar conducerea activitatii financiare se realizeaza prin intermediul deciziilor financiare. cresterea gradului de indatorare atata timp cat rentabilitatea capitalului investit (rentabilitatea economica) este mai mare decat rata costului capitalului imprumutat (astfel averea actionarilor sporeste prin utilizarea favorabila a efectului de levier al indatorarii.O gestiune financiara optima urmatoarele reguli de baza: presupune O gestiune financiara optima presupune urmatoarele reguli de baza (continuare): • • selectarea si desfasurarea de activitati sau realizarea de produse numai daca sunt rentabile. actionari si creditori financiari. atat timp cat rentabilitatea sperata a acestora este superioara costului capitalului utilizat pentru finantarea lui. Asteptarile pot fi exprimate in termeni de rentabilitate si risc. personalul intreprnderii). Deciziile financiare = acte constiente prin care se stabilesc anumite masuri pentru solutionarea unor probleme sau pentru programarea unor evenimente viitoare. 38 • 37 37 38 Gestiunea financiara cuprinde 3 componente de baza: decizii financiare operatiuni financiare cadrul organizatoric al activitatii financiare A gestiona inseamna a conduce. dezvoltarea si diversificarea activitatii firmei prin investitii noi.

sau directiilor financiare pe grupe de operatii omogene cum ar fi: • • • • • previziune financiara. respectiv sursele de procurare a capitalurilor necesare (sunt strategice). pt. decizii financiare tactice – sunt decizii de corectie prin care se incearca ajustarea influentelor conjuncturale. operatiunile de trezorerie (incasari si plati) menite sa asigure solvabilitatea si capacitatea de plata a intreprinderii. control financiar intern si control de gestiune. Adoptarea deciziilor financiare si efectuarea de operatiuni financiare se poate realiza numai printr-un cadru organizatoric adecvat. 43 43 44 44 . dimensionarea necesarului de active circulante. onorarea obligatiilor fata de bugete si creditori. decontari cu si fara numerar. operatiuni de primire si cedare de lichiditati. ele prefigureaza cadrul in care se va desfasura activitatea intreprinderii (natura si volumul investitiilor care se vor realiza. incheierea contractelor de credite. analiza financiara si fiscalitate. politica de preturi). operatiuni de prognozarea profitului. 42 41 41 42 Operatiunile financiare: activitati de intocmire a prospectelor de emisiune pentru actiuni si obligatiuni prin care se sporeste capitalul social. repartizarea profitului net. stabilirea amortizarii activelor imobilizate. alegerea intre finantarea interna (autofinantarea) si cea externa (din capitalurile de la actionari sau creditori financiari). Dupa natura lor deciziile sunt: decizii de investitii = decizii de cheltuire pentru achizitionarea sau constituirea de active in vederea obtinerii unor fluxuri de lichiditati viitoare (aceste decizii cresc valoarea intreprinderii si de aceea sunt considerate strategice). urmarirea costurilor si evolutia preturilor. Activitatile financiare pot fi organizate sub forma: birourilor. serviciilor. respectiv optiunea de reinvestire a rezultatului sau distribuirea lui. posibilitatile de crestere a randamentului activelor. a se putea urma strategia fixata. politica de dividende.Aceasta cuprind: alegerea structurii de finantare respectiv stabilirea raportului dintre capitalurile proprii si cele imprumutate. Modul de organizare a activitatii financiare cunoaste forme diferite in functie de marimea si complexitatea activitatii financiare a intreprinderii. decizii de finantare = vizeaza modul de finantare a activelor intreprinderii.Dupa orizontul de timp si amploarea lor exista: decizii financiare strategice – vizeaza un orizont de timp mai indepartat. stabilirea profitului impozabil.

Cont de profit si pierdere. salaria ii. Determinarea nivelului până / de la care opera iunile pot fi întreprinse. reducerea sau păstrarea constantă a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate. ADMINISTRATOR Instrument de apreciere a rentabilită ii şi de măsurare a riscurilor. Terenuri şi amenajări de terenuri. Cumpărarea produselor firmei. Majorarea. animale şi planta ii. Majorarea taxelor şi impozitelor. AC IONARI CONTABILITATEA . guvernul. D.INFORMA II - CREDITORI FURNIZORI STAT Instrument de informare. mijloace de transport. Informa ia contabilă de gestiune este destinată utilizatorilor interni. Mobilier. publicul larg. Situa ia fluxurilor de numerar etc. echipamente de protec ie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale Amortizarea: prevazută de legisla ie (terenurile nu se amortizează). Evaluarea impactului economic şi social al firmei 46 Utilizatorii informa iei contabile: investitorii actuali şi poten iali. Instala ii tehnice. În func ie de resursele financiare interne şi/sau externe trebuie analizată: op iunea achizi ionării mijloacelor fixe (impact financiar rapid mare dar de inerea activului) sau închirierea lor (impact financiar mai mic şi gradat în timp dar nu de inem activul) 47 Instrument de informare şi de men inere a încrederii în plasamentele lor. creditorii financiari. 45 45 46 Contabilitatea este considerată ca fiind o garan ie oferind o gamă largă de informa ii pentru mai mul i utilizatori. conducerea întreprinderii. Cerin e de mărire a salariilor.). 48 48 . vânzarea sau de inerea de ac iuni. creditorii comerciali. schimbarea locului de muncă. 1. Instrument de gestiune. examinarea impactului firmei în mediul înconjurător. UTILIZATORI Ac ionarii Creditorii Salaria ii Organiza ii guvernamentale şi obşteşti Clien ii Managerii Publicul DECIZII PE BAZĂ DE INFORMA II Cumpărarea. respectiv conducerii întreprinderii. Active Imobilizate a) Imobilizări corporale sunt: A.Informa ia financiară este destinată utilizatorilor externi şi se concretizeaza în situa iile financiare care sunt documente contabile de sinteză (Bilant. 47 Instrument de verificare a solvabilită ii pe termen scurt. B. Construc ii C. aparatură birotică. verificare şi colectare a impozitelor şi taxelor.

Rezultatul curent al exercitiului G. cons. de natura obiectelor de inventar. Capitaluri proprii A. B. Rezerve (exp: rezerve legale. finite. alte rezerve) E..b) Imobilizări necorporale sunt: A. ambalajele. prod. contracte şi active similare cu excep ia celor create de entitate. Titluri (ac iuni) de inute în entită i afiliate.) H. produse reziduale). • produc ia în curs de execu ie sau neterminată. animale şi păsări. E. Active Circulante A. C. Cheltuieli de constituire. Diferentele din reevaluare (exp. Alte imobilizări necorporale c) Imobilizări financiare sunt incluse: A. rezultatul obtinut in anul precedent care nu a fost repartizat) F. Trezoreria • investitii pe termen scurt • casa şi conturi la bănci • alte valori de trezorerie • avansurile de trezorerie 51 3. C. Crean ele • crean e comerciale • crean e în cadrul grupului • crean e din interese de participare • crean e privind capitalul subscris şi nevărsat • alte crean e C. numerar. Concesiuni. Titluri puse în echivalen ă (interese minoritare în alte entită i) D. sume primite de organisme locale sau centrale cu anumite destinatii) I. pt. Capitalul social (exp. mărci. 49 49 50 50 2. Stocurile: • materii prime şi materiale consumabile: mat. Provizoane reglementate 51 52 52 . D. cresteri sau diminuari de valori la activele imobilizate) D. Subven iile pentru investi ii (exp. Primele legate de capital (exp: prime de emisiune. mat. Titluri (ac iuni) de inute în entită i neafiliate. Fondurile proprii (fonduri pt. Amortizare: depinde durata contractului sau durata de utilizare (dacă este mai mare de 5 ani trebuie justificată) sau durata prevăzută de legisla ie. Cheltuieli de dezvoltare. Alte titluri imobilizate. prime. brevete. licen e. Crean e imobilizate (generate de regulă de împrumuturi acordate entită ilor afiliate şi neafiliate) Imobilizările financiare nu se amortizează. Fond comercial. mat. Rezultatul reportat nerepartizat (exp. aporturi in natura) B. B. mărfuri. de aport sau de fuziune) C. • produse finite şi mărfuri: produsele (semifabricate. participarea salariatilor la profit etc. stocurile aflate la ter i. dezvoltare. B. E.

sume de bani incasate de la alte societati comerciale ce detin titluri de participare in societate) C. O firma cu capitaluri proprii: in crestere de la un an la altul .analiza cauzelor care au condus la această situa ie: pierderi cumulate mai mari decât capitalul social plus rezervele. Împrumut. Datoriile A.Capitalurile proprii denumite si active nete reprezinta averea neta a firmei si se calculeaza ca diferenta intre total active si datorii. 4.o evolutie pozitiva. in scadere = activ net negativ . active de natura imobilizărilor subevaluate. sume de bani primite sub forma depozitelor de la terti. bancare pe tr. mediu si lung B. garantii primite sau alte sume primite sub forma concesiunilor) 53 53 54 54 55 55 . Datorii legate de participatii (exp. profit repartizat fara constituirea de rezerve (pentru investitii). Cand nu sunt perspective sa se realizeze un profit suficient care sa acopere capitalurile proprii negative se recomandă majorarea capitalului social. Alte imprumuturi si datorii asimilate (exp.