40439951 Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

2. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. chiparoşi. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. de regulă. tisă. Totuşi.1. buxus.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica.2.. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. Exemple: Villa lui Cicero. Erau prezente pergolele şi coloanele. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Constantinopol. plante medicinale şi aromatice. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. Villa Mecena. În capitala imperiului. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. Erau prezente şi pu uri rotunde. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii.2. cu coloane de piatră colorată şi marmură. specii floristice. busuioc. nordul Africii şi Asia Mică. Grădinile vilelor mai mici. tei. fiind înconjurate de un zid de marmură. duzi. rozmarinul şi mirtul. a înregistrat un regres. vasele şi statuile. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. pini. . Villa Sallustius. Villa Lucullus. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. urbane. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). ce cuprindea Europa Sud-estică.arbuştii şi plantele ornamentale. în Evul Mediu.V.grădina cu pomi fructiferi. fie o fântână cu un joc de apă. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil.) 2.H. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. platani. crini. trandafiri. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă.XIV d. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. peste care s-au grefat elementele orientale. De asemenea erau cultiva i trandafiri. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. mimoze).parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. ca urmare a cruciadelor. . toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. horticultura a făcut progrese. Acestea aveau. . la interior cu bazine străjuite de statui. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale.2. Schema modelului grădinii medievale. 2. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . smochini. lotus sau diverse flori. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. formă pătrată. zambile. lauri. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. 2. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite.

XIII-XIV. buxusul. magnoliile.). compartimentare realizată.. fie sub formă de fântâni arteziene. leandri. cu func ie exclusiv ornamentală. al VII-lea d. prin întretăierea a două canale cu apă. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici.2. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. fiind plane şi înconjurate de ziduri. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. Speciile folosite erau: chiparoşii. acolo unde spa iul permitea. caracterizată de prezen a careurilor egale. mărginite de rânduri de plante tunse. menajerie.H. fie erau situate în afara palatelor. Arta topiară era folosită în exces.H. monotonă. pavilioane pentru petreceri. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. predominant persană. din timpul domina iei arabe.4. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. Compozi ia era geometrică. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. fie aveau straturi de formă pătrată. pini. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. o suită de grădini. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Apa era folosită fie în bazine şi canale. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. Speciile folosite: chiparoşi. Locuin ele mici aveau o singură grădină. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. pere ii de fundal. galerii acoperite de plante că ărătoare. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. înconjurate de ziduri. mirtul. apoi au căpătat un specific propriu. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Nu existau sculpturi. 2. eucalipt. de formă regulată iar cele mai mari. acestea fiind interzise în religia mahomedană. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. situate în cur ile clădirilor.grădina de flori.grădina de legume şi plante medicinale. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. citricele.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). 2. adesea aranjate liber.2. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. magnolii.d. Grădinile fie erau interioare. . palmieri. bazine. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. .

2. Relieful era foarte variat. fiind create mai ales în sec. o dată cu dezvoltarea noii religii. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane.3.. indiferent de perioada istorică. grote. ape. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. VIII-IX d. este mărimea acestora.H. bambuşii – prietenia necondi ionată. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. cascade. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii.H. neregulat. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. chioşcuri. firesc. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. pinii – fermitatea şi for a caracterului. de basm. galerii. Picturile. odihnă.3. suprafe ele foarte întinse. servind ca loc pentru plimbare. în strânsă legătură cu religia. budismul. (dinastia Tang). care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. de veselie. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. cascade naturale) sau în bazine artificiale. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. Elementele primordiale erau mun ii. fiind excluse liniile drepte. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. iar apele. lacurile şi râurile. au fost create parcuri naturale. şi reflectă puternicul cult al naturii. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. sec. piersicii ornamentali – Paradisul. plante şi animale. pe vârful unei coline sau în pădure. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. în armonie cu peisajele naturale. Terasele erau trasate liber. cheiuri. Spa iile verzi din Extremul Orient 2.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. II-I î. poduri şi pode e. IV-V d. având caracter natural. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. modificat sau aparent natural. cu aspect natural. de groază. Filozofiile religioase din China. . pentru dobândirea perfec iunii morale. arterele pământului.H. situat pe malul unui lac.) şi cuprindeau mun i. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice.H. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. în care vegeta ia era dispusă natural. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. stânci. fiind natural. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. al XVII-lea d. terase. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. por i. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. ziduri. bazine. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. ce erau descoperite brusc la un moment dat. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. cu caracteristici proprii. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han.

pietriş. nisip. destinate contemplării din interiorul clădirii. . erau prezente pretutindeni. por i. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. muşchi. pârâu cu cascadă. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. camelii. Grădinile imperiale. sau din Europa medievală şi renascentistă.vegeta ia este perfect integrată peisajului. Spa iile verzi.3. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. lac cu insule. fiind o componentă a acesteia. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. fiind folosite toate elementele din natură. podurile.). din dorin a de a aduce natura în locuin e. pasul japonez.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. miniaturală: cursul de apă. cu balustrade ornamentate. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. coline. arbori şi arbuşti. al VIII-lea d. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. devenind o artă na ională. fântâni şi foarte multă vegeta ie. Persia. . atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. Astfel în Japonia. plus diferite lampadare. sau de pe verandă. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. ienuperi. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . diverse plante cu sau fără flori. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. pietre rotunjite.Deşi. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. ferigi.H.H. al VIII-lea d.capitala ării. grădină de muşchi. lanterne din piatră. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. fiind ulterior personalizată. 2. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . arborele de ceai. În sec. sec. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. bambus. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. azalee. mai mari sau mai mici. în decursul timpului. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. Islam). şi în Kyoto. pavilioane pentru ceai. . stâncile. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. orientat pe direc ia N-S. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. grădină aridă. un râu sau pârâu. stânci col uroase. cu simboluri filozofice caracteristice.

lauri şi portocali.Villa Lante din Bagnasia (5 terase).nu erau folosite alei. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. parapete ornamentale.în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. cascade. de unde a iradiat apoi în restul Europei. glicina. . arhitectură. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. arborele de ceai. precum: . chiparoşi.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. Specii folosite erau: pini. bambus. . ca influen ă occidentală.4. cireşii. tisă.Grădina palatului Farnese din Caprarola. 2. . cascadelor. 2.utilizarea vegeta iei tunse. XV-XVI d. ştiin ă.prezen a sculpturilor. din toate domeniile: artă.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene.Villa d’Este la Tivoli (8 terase). vase ornamentale. Această orientare a apărut la început în Italia.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. . stejari meridionali.H. Din sec. ienuperi. . mirt. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. .1. încep să apară primele grădini publice.erau folosite zidurile masive de sprijin. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. . camelii. .Villa Medici în Roma (2 terase). arbuşti modela i în volume geometrice.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. lămâi. .folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. . . lespezi sub forma pasului japonez.apa era folosită sub formă naturală. . azalee. . al XVII-lea d. ziduri înverzite. în special pentru grădinile vilelor suburbane.H. a canalelor.simetria fa ă de o axă a compozi iei. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. magnolia. . . literatură. . garduri vii şi borduri tunse. ci pietre late.. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). .4. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. pe terase succesive. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec.apa aduce mişcare. buxus. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. bazine neregulate. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .

grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. curbe. Principiile esen iale s-au men inut. în arhitectură. .grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. fântâni. Au apărut grotele artificiale. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. apare stilul baroc. . La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus.2. la castelele Amboise. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. În prima jumătate a sec. . 2. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. Abia după jumătatea sec. Exemple:. rezultând spa ii mult lărgite.grădina Garzoni – Collodi. al XVII-lea. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. Terenul era modelat în terase mari. . În unele situa ii canalele s-au păstrat. Astfel.arhitect peisagist Delorne.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. . S-au mărit dimensiunile grădinilor. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. Fontainbleau. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. al XVI–lea. sub aspectul echilibrului şi simetriei. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. dar dispare schematismul rigid. cu numeroase statui. În perioada Barocului. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel).grădina Villei Dohia Pamphili – Roma.grădina Luxembourg din Paris.H. Au fost realizate decoruri bogate.grădinile Gamberaia – Floren a. Saint-German.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Blois şi Gaillon de către un arhitect italian.În secolul al XVII–lea d. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană..grădinile de la castelele Tuilleries. la care grădinile erau în incintă. roci şi apă în mişcare). ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase.4. . Exemple din sec al XVI-lea: . Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. cu partere decorate cu flori. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). tinzându-se către transformarea în parcuri.H. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. Existau canale şi lacuri imense. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. pictor şi arhitect) favorit al . al XVII-lea crea iile importante au fost: . bazine. traseele rectilinii. vase. .arhitect peisagist Du Cerceau. fiind îmbinate cu linii ample.

Fontainbleau. cuburi). mai ales pe axa principală.4. La început s-a renun at la tunderea arborilor. Saint Germain-en Laye. . . în Anglia dominau grădinile medievale. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. conuri. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. constituind totodată şi perspectiva principală. . ca şi în restul Europei. . toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. fiind situat pe terenul dominant. 2. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). SaintCloud.sunt folosite. dominantă.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. cu principii compozi ionale proprii. Ulterior.terenul este modelat în terase largi. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului.Ludovic al XIV-lea. statui sau vase. rocării. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. sub influen a literaturii.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. bazine şi canale. Dar. . racordate cu ziduri de sprijin. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. piramide. . s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. bazine cu grupuri sculpturale. . borduri sau broderii de buxus tuns.sunt prezente. Sceaux. .3. . . mari partere şi întinse oglinzi de apă. alături de diferite fântâni. Chantilly. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. bazine.aleile sunt rectilinii. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. Versailles. rampe. pe spa ii foarte largi. scări.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. închise între ziduri.compozi ia era tratată arhitectural. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene.palatul constituie capul compozi iei. . se păstrează axa . în Anglia începând cu sec. vase în stil baroc. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. al XVIII-lea. treiaje.„regelui Soare”. Dispar parterele. .toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. dispuse în re ea geometrică riguros trasată.

Austria: .Rusia: . . Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice.Hampton Court – model italian.Parcul Chatsworth – stil clasic.grădinile Kensington şi parcul Stowe.Anglia: . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. . . fiind sus inătorul noului curent numit . . iar fra ii Bühler au amenajat parcul .centrală dominantă. În secolul al XIX-lea. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber. apoi francez.Charlottenburg (Berlin) . dar se introduc poteci şerpuitoare.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. . . Toate crea iile din această perioadă (sec.4. .Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez.Kent (pictor şi arhitect) . .Grădinile Greenwich – model francez. Green Park.. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool).Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. Hyde Park.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. .Saint-James Park .Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. .. enun ate de Repton. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles).parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez.Nymphenburg (München) – model francez. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. formând un lan verde de peste 4 Km. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton.Tête d’or’’ (Lyon). . . Malmaison.model francez. amenajate în stil peisager: St. James Parc. Victoria Park şi Battersea Park. 2. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea).4. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.model francez. La periferie erau: Regent’s Park. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. . realizate sub influen a romantismului.grădinile de la Whitehall – model italian.Germania: . La sfârşitul secolului al XIX-lea. Ermenonville. . . reziden ial şi a intrat în cel urban. Realizări importante: .

bradul. . liliacul.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. Parcul Puşkin (parc englez. al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. cimbrul. . narcisele. Ca exemple pot fi amintite: . al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte.. molidul. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.A. . .parcul Wilhelmshöhe (Kassel).U.360 ha.Parcul Sokolniki – 463 ha. roini a. . . În Germania.parcul Nympheuburg (München).parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) .5. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . .Philadelphia – Fairmount Park. garoafe şi iasomie. În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk.Spania: . Prospect Park (peisagist Olmsted).Villa Carlotta (Caddenabio). În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . stejarul. .păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). mesteacănul. pe lângă locuin ele boierilor. Ca exemple pot fi amintite: . 2. .Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.Villa Carraresi (Roma). . pomicole. Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.Villa Melzi (Bellagio). Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . lângă St.sec.sec.Parcul Public Friederichsham (Berlin). . crini.Grădina Botanică . În S.grădinile La Cranja (lângă Segovia) . forestiere: bujori.model italian.Boston – Park System.New York – Central Park . . multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene.Italia: . respectiv după principiile grădinilor engleze. . . . Petersburg – 600 ha. .Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). . grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. la Iaşi – grădina Palatului domnesc.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. arskoe Selo = vechea denumire).model francez. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. plopul alb.Chicago – South Park. lăcrămioare.Grădina engleză (München).

al XVIII-lea . Hörer). Parcul Rozelor. .parcul de la Albeşti –Braşov. Borza. .Bucureştiul avea cca. .la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. . . În sec.actual Parcul Tineretului. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. În alte oraşe: .. .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. Pădurea Verde.parcul de la Gorneşti –Mureş . . chioşcuri pentru orchestre. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc).parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . . se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). Hayer. promenada de pe Dealul Copou. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. dar care în mare parte erau neorganizate.Timişoara – Parcul Tiselor. amenajat tot de Redont – Bd.sec.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .la sfârşitul sec.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. . . . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852).1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni.1838 – parc promenadă .la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca.în Bucureşti în 1833-1840. .parcul Carol I. . al XIX –lea. iarna lacul fiind folosit ca patinoar).Buzău – Parcul Crângul.Grădina Ioanid..la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. . Dacia. al baronului Bruckental. (Carl Friederich. 70 ha. În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: .1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. lângă castelul familiei Teleky. fiind numit oraş-grădină.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. (fost Libertă ii) realizat de E.. .Pădurile parc Băneasa şi Snagov. cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. . Alpinetul.Iaşi – Parcul Expozi iei. .parcul de la Bon ida –Cluj. .Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. azi Parcul Romanescu. Parcurile de la Avrig. . . stilul brâncovenesc.la Sibiu – 1857. poduri. . .Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. . . odată cu dezvoltarea oraşelor. lângă castelul familiei Haller. Redont.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. al familiei Bauffy. .

Pantelimon.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Ploieşti. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Balta Albă. . Parcul Libertă ii. Parcul Tineretului. Parcul Tei. Iaşi. Piteşti. Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. . Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara.Parcul Sportiv . .După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . Sibiu.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. . Crângaşi. Gala i.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. parcuri în Titan. Craiova. ClujNapoca. .reamenajarea Parcului Herăstrău. Drumul Taberei. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre.s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Colentina.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Oradea. Constan a. .

hidrologică. antierozională.f. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. e) f. 3. . recreativ sau sanitar.1.f. ştiin ifică. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. sanitară). .2. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. c) f. Func ia hidrologică este asigurată. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. umiditatea şi temperatura aerului. Profesorul I. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică.lemn din diferite tipuri de pădure. d) f. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu .semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. hidrologică. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. .f.Cap. antipoluantă (f. de protec ie a solului. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. această func ie are un caracter puternic diminuat. sanitară şi estetică. de protec ie climatică (viteza vântului. . f) f. . Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. 3. grădini. respectiv cu: . III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. la diferite categorii de spa ii verzi. respectiv: de produc ie. intensitatea radia iei solare). fiind ob inute diferite categorii de produse: . Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. în general de toate tipurile de spa ii verzi. recreativă.flori din culturile floricole. de pe terenuri degradate). de impact peisager).fructe din livezi. decorativă (estetică.

temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. spa iile verzi prin stratul arborescent. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. trotuare. . mult sporită. . prin procesele de evapo-transpira ie. Sub aspectul proceselor pedogenetice. moderează temperaturile excesive. Pe lângă aportul de substan e nutritive. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. prin descompunerea de către microorganisme. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. a perdelelor de protec ie. ce constituie o armătură biologică a solului. Prin sistemul de înrădăcinare. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului.ameliorarea umidită ii aerului. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. Func ia de protec ie a solului. cărămidă. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. în care procesele de eroziune sunt vizibile. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. fie în sol (rădăcini moarte). influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. fie la suprafa a solului (litieră). . Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. prin albedoul specific. fizică şi chimică. De exemplu.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. ). pietriş.micşorarea vitezei vântului. asfalt sau beton. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. astfel. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. Acestea. Vegeta ia lemnoasă. fâşiilor plantate în lungul străzilor. etc. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. prin microclimatul pe care-l realizează. sau în apropierea acestora. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . . vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. străzi. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. substratul ce constituie suportul vegeta iei. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. prezintă o stabilitate mecanică. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. şi a speciilor drajonate. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C.

Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus.lipsite de vegeta ie. betonul. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. viteza vântului scade cu 30-60%. vârsta arboretului. De exemplu. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. sau cu frunziş sempervirescent. elagaj şi anotimp. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. marmura. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. 3.reducerea poluării fonice. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. consisten ă.3. sub diferite aspecte: . iar la 120-200 m în interior. Perdelele de protec ie. a pulberilor fine sau a fumului.reducerea poluării fizice a atmosferei. 5m3. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. . atmosfera devine calmă. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. astfel. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. gresia. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). . în special în timpul verii. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. .reducerea poluării chimice a atmosferei. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. etc. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. o elul. ce nu deranjează ochi. în zonele plantate. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. În mediul urban. structură pe verticală.

de prelucrare a produselor minerale. planta iile rare dintre construc ii. iar a teiului pucios cca. . Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. pinului silvestru cca. perimetrale. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. metalurgică. de prelucrare a petrolului. echien/plurien. şantierele. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). 30 t/ha. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. cea ă. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. De exemplu. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. respectiv de mărimea frunzelor. fără obstacole cu efect antifonic. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. planta iile stradale. intersec iilor aglomerate. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. având un efect nesesizabil. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. radia ie solară. în cazul molidului cca. 42 t/ha. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. întreprinderile industriale. necroze. În oraşe. în teren liber. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. aerian. inversiuni termice. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. ionizarea aerului). sau diferite activită i curente ale popula iei. etc. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. căderea frunzelor. ce are lă imea de 200-250m. 35 t/ha. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). acoperită cu gazon. arbori+arbuşti+specii de gazon). a arterelor principale). Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. umiditate. industria chimică. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. durata de via ă a frunzelor etc. părozitatea acestora. efect maxim în sezonul de vegeta ie. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. 68 t de particule solide şi praf. transportul auto. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. prin senza ia de linişte. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor.

3. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. respectiv timpul alocat servirii mesei.Timpul..destinderea sau relaxarea. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. practicarea diferitelor sporturi. între inerii personale. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. obiective turistice. Fazele activită ii de recreare: . al solicitării fizice. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. camping. de . vacan ele. . aeriană sau navală.activită i pe loc. odihnei prin somn. sau efectul automatismelor zilnice. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. . prin care se înlătură plictiseala.Mobilitatea.deplasarea. CFR. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. cele mai multe destina ii. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. . care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber.Mijloacele de comunicare mass-media (presă.divertismentul sau amuzamentul. . picnic. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. . în general. . sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. respectiv concediile. călătorii. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv.timp de existen ă. care poate fi: . etc. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea.pregătirea. spa iile verzi urbane sau extraurbane. la care este supus omul în via a cotidiană. televiziune. sportului. .Nivelul de trai. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. . artei. pensia. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. divertismentului. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. . intelectuale sau psihice. . presupune bucuria întocmirii programului. . cumpărăturilor pentru hrană.timpul liber (dedicat recreării). şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. îmbrăcăminte. turismului.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. în sferele culturii. telefonie. radio. serviciului. cules de flori. după bunul lui plac: plimbări.4. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. internet).timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. Factorii care influen ează recrearea sunt: .

sau la sfârşitul săptămânii. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă).O. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. J. parcurile. . Odihna propriu-zisă. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. în sta iuni climaterice cu specific. istorice. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Aceste activită i pot fi active sau pasive. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. alpinism. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc.ciuperci sau de fructe de pădure. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. 3. Turismul are caracter recreativ. canotaj. Plimbările sunt realizate fie zilnic. decât în dauna operei”. floricolă sau erbacee. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. etc. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. diferite de mediul său. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. apicultura. repausul şi somnul. diseminat sau modificat. vânătoare. . de regulă la sfârşitul săptămânii. . gazon sau oglinzi de apă. prin care are loc refacerea fizică a organismului. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. de conducerea autovehiculului. de diferite excese. sau diferite activită i precum grădinăritul.întoarcerea. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. Func ia decorativă (estetică. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. practicarea de diferite jocuri şi sporturi.amintirea. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. În sens larg. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. presupune comportamente diferite. economice. nevoia de a face mişcare. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. etc. indiferent de subiectul în care apare.5. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. în spa iile verzi extraurbane. sau în zilele libere. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. realizată pentru plăcerea proprie a individului. obiective culturale. după o perioadă de activitate intensă. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. arbustivă. încât nimic să nu poată fi adăugat. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. etc. pescuit.

îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. . Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. diferind în func ie de fenofază. cu efect de parazăpezi). Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. fructe. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. etc. . bariere împotriva vântului. cascade. . lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. flori. puternic erodate sau a grohotişurilor. încântare. textura coroanei.încadrarea cursurilor de apă.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. variază pe parcursul unui an. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. . Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. Astfel. bazine. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere.6. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. . murmurul apei. .îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. 3. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. şi care exercită o atrac ie spontană. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. admira ie necondi ionată. ciripitul păsărelelor.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale.

Toate elementele unui spa iu verde (alei. un monument). Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. ob inându-se în final unitatea în diversitate. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. viu sau inert. sociale şi economice ale unei perioade date. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). planta ii. suprafe elor şi formelor planului. într-un întreg. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. se ine seama de anumite principii şi legi. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv).Cap. Frumuse ea este realizată prin ordine. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. treaptă. pe o concep ie dominantă. peluze. intrarea principală. Frumuse ea este un element func ional. Fiecare component. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. care conduc în final la realizarea frumosului. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. armonie şi propor ionalitate. centrul compozi iei reprezentat . care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă.

dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. vase decorative. bănci. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. combinat. Ritmul poate fi: static. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. creând senza ia de dezamăgire.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. evitându-se astfel monotonia. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. stradă. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. de culoare. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. al for ei sau al monumentalită ii. a repetării şi a consecven ei. lă ime) sau alte caractere vizibile. respectiv realizarea echilibrului. compus. liniar. dinamic. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. integritatea şi calitatea acestuia. calitate care uneori poate avea o latură negativă. Asimetria pune omul în armonie cu natura. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. Simetria poate fi absolută şi liberă. şi o dată percepută regula ritmului. se găsesc mase similare şi egale. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. grupuri. bulevard. este static şi odată văzut. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. clădire). omul va anticipa următorul obiect sau interval. de formă. interesul scade. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . simplu. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. a aceloraşi elemente (specii. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. ordinii. magnificului. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. în întregime. admi ând totodată diversitatea acestuia. deoarece un plan perceput deodată. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. potecă. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată.

.compozi ii doar între culorile calde sau active.combina ii între culori diferite (active. . Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. într-un aliniament. dar care au volume şi formă asemănătoare).compozi ii între culorile complementare. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. de un individ. complementare) unificate printr-o culoare neutrală.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. forme sau spa ii. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. . în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. se pot deosebi: . respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). arhitecturale. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. exprimând de fapt unitatea în varietate. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. caz în care se aplică armonia legăturii. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. chiar dacă specia diferă (de exemplu. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. În proiectarea spa iilor verzi. florale. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. pasive. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. etc. care au o anumită continuitate. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. formelor dar mai ales a culorilor. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu.

etc. 34. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. alee pietonală.I. ordine şi armonie. sub un unghi de cca. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. lă imea optimă este de 8 m. . a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv).) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. mese. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. publicul dintr-un parc. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. 89 etc. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. al XIII-lea. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. 21. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. 5. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. 55. 270. 180. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. iar pentru o alee de 250 m. . Fibonacci. 13. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. C. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. astfel pentru o alee de 300 m. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi).). Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. apoi 3. . distrugerea formei naturale (implică transformări totale). Astfel. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. 8.).modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate.618 (aproximativ 3:5). Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. sub un unghi de cca. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. matematician italian din sec. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. lă imea optimă este de 5 m. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. iar la o distan ă mai . ce are laturile în raport de 1:1.

. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. fără a se exagera prin risipă. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. presupunând unirea trecutului cu prezentul. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual.mare de această valoare.

care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager.1. râuri. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. de mai târziu. iar în cadrul stilului peisager sau liber. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. .1. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. V. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. etc.). 5. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. văile râurilor. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. În ultima perioadă (sec. aspect preluat şi de romani. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). precipita iile) sau for ele majore (vânt. vase sau fântâni arteziene. fiind ornate cu statui. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. caracteristice Renaşterii şi Barocului. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. arhitectural. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. dar şi elemente minore precum microrelieful. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere.2.Cap. eroziunea).1. La romani grădinile. radia ia solară. Acest stil prezintă mai multe variante. în general. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. pâraie. vegeta ia. câmpii. Stilurile spa iilor verzi 5. activită i. civiliza ii. caracteristice diferitelor epoci istorice. epoci. erau prelungiri ale încăperilor. În amenajarea spa iilor verzi. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. francez sau regulat) a stat. Grădinile în stil maur. apă. întotdeauna de formă dreptunghiulară. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor.1. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. bazine. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere.

dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală.1. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. ce constituie perspectiva principală. cu denivelări mici. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. fiind nivelat şi modelat în terase largi. regulate. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. cu numeroase ziduri de sprijin. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Apa aduce prospe ime. rampe. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. sau de perdele de arbori. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. 5.2. Elementul principal. taluzuri. precum şi oglinzi de apă. canale sau oglinzi de apă. fiind subordonate toate elementului principal. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. pe linii drepte şi curbe.1. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Aceasta. situat în pozi ie dominantă. cascade sau bazine. aplicat până în prezent. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. respectiv axa principală. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. scări. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. statui sau vase sculptate. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri .Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. numit şi capul de compozi ie. bogat ornamentate. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. unele păstrându-se şi în prezent. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. balustrade. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. fie de a le limita pe altele.

de apă. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. fie sub influen a literaturii noi. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. 5.1. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. conducând spre diverse amenajări. fie sub influen a pictorilor peisagişti. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. sub influen a stilului rococo din arhitectură. În această situa ie.2. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. fiind obositoare ochiului. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. în ansamblu. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. 5. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. mai ales a celor de gazon. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. 5. Aleile sunt rectilinii.3. cu precădere în Olanda. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor.1. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. având cel mai adesea relief variat.3. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului.1. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. care dau varietate şi fantezie compozi iei. fiind dispuse în re ea geometrică. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. ce promova ideea reîntoarcerii la natură.1. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. Stilul peisager Stilul peisager (liber.2. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. în Anglia. compozi ia fiind liberă. Toate acestea au fost duse la extrem. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. . natural. în formă de tablă de şah.

cu aspect natural. curb sau sinuos. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. toate elementele. cu contur regulat. Rocile. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. lumini şi umbre. chiar exotice. în pete neregulate sau eliptice. sub formă de mase. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. covoare sau dispersate solitar. care în mod natural sunt dispersate. volume. intervenindu-se totuşi în detaliu. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. Apele. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. frumoasă şi îndelungată. de grote sau chiar cascade. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. neregulat. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. cu înflorire bogată. fie create. în diferite zone ale grădinii. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. În jurul clădirii principale. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. Aleile au un traseu liber. prin aducerea de pietre. masele vor avea conturul neregulat. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. vor fi folosite pâlcurile. se vor folosi specii de talie mică. atunci când aceasta există. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. Simetria şi echivalen a sunt excluse. urmând caracteristicile terenului. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. fie naturale. pajişti şi diferite grupaje floricole. peluze. specii lemnoase decorative. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. . se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. roci sau stânci. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. sinuos chiar. ce urmăreşte formele de relief. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

2. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. unei mări sau ocean). Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. umbră şi lumină. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. dispuse într-un masiv păduros.4. 5. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. de stâncile.2. forme. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. . induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. atât sub aspect psihic cât şi fizic. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.2.5. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. 5.3. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. cu flori având culori calde. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. având ca fundal imagine unor mun i înal i. culori. de veselie sau de entuziasm. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. cascadele. volume. largi. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. Genul de bucurie Genul de bucurie. De asemenea. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare.5. de luminişurile retrase.

fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. zona industrială. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. energiei electrice. energie termică. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile.2. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). ce asigură protec ia multiplă a mediului. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. gazului metan. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. recrearea şi odihna popula iei. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. etc. re ele stradale. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. cât şi legătura dintre acestea. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. atât urbane cât şi periurbane. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. 6. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. dimensionate. grădinile sau scuarurile. limitarea perimetrului construibil. . Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan.). Ca regulă generală. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. în strânsă corelare cu structura urbanistică. zona politico-administrativă.1. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. sunt judicios repartizate. sta ii de distribu ie a apei. dispuse într-o re ea continuă.Cap. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. 6. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective.

a apei. 6. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. . Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. concentrică. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. .3.cu acces nelimitat.cu acces limitat. longitudinală. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. grădinile botanice şi cele zoologice. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. păduri de recreare. grădini zoologice. de regulă. păduri parc. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. 2. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. După accesibilitatea popula iei largi: . lungi de sute de metri. grădini botanice.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. transversală sau longitudinal-transversală. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. zonele de agrement (păduri de recreare. acoperişurile verzi. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. grădini botanice. . scuaruri. planta ii antierozionale. întreprinderilor. parcurile şi bazele sportive. ştranduri). a spitalelor. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. radial-concentrică. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. în func ie de sistemul stradal al localită ii.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. pepiniere. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. fiind diferite ca mărime. pepiniere. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. a solului. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. După pozi ie se deosebesc: . ce sunt administrate de primării. de folosin ă generală. constituită din spa ii verzi periurbane. a sta iunilor balneo-climaterice). grădini şi scuaruri publice. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. care traversează localitatea şi care. . planta ii de protec ie (a localită ilor. dotări şi func ii.cu acces strict. planta iile din cimitire. planta ii antiincendiare.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. amplasare. grădini sau scuaruri). a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. grădinile locuin elor individuale. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. şi în care intră: parcuri. numite şi spa ii verzi publice. planta ii de pe lângă unele dotări publice. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. 1. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. grădini publice.

. 6. destinate construirii unor cartiere de locuit. După durată. edificii culturale.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. destina ie. având în componen a lor doar arbuşti. fiind destinată odihnei de scurtă durată.temporare sau provizorii. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer.3 ha. grădini şi parcuri publice. parcuri dendrologice. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. caz în care acestea sunt uşor accesibile.3-3 ha. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici.4.3. planta iile de consolidare antierozională. ce se înfiin ează pe terenuri virane.spa ii verzi de înfrumuse are. configura ia terenului şi construc iile din jur. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. situate de regulă în cartierele de locuin e. pepinierele. parcuri şi grădini zoologice. rozarii. în cca. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. spa iile verzi din cimitire. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. scuarurile por fi: . nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. alpinarii.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. scuarurile pot fi: . parcuri expozi ionale.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. situată în intravilan. . Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. Raza de deservire a unui scuar este de cca. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. După func ii: . 6-8 minute.în interiorul cartierelor de locuit. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. păduri parc. . . Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. scuarurile pot fi situate: . .permanente.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. cu rol decorativ: scuarurile decorative. După modul de amplasare. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. spa iile verzi pentru copii şi tineret. gazon. . perdelele de protec ie. culturale sau de învă ământ. frecventează simultan acel scuar. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. parcurile sportive. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. După destina ie. . planta ii cu efect de parazăpezi. 400 m. păduri de agrement.

scuarurile cu func ie prioritară decorativă. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). Spre deosebire de scuar. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. 6. de pe o rază de 1-1. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. bănci. spre periferia scuarului. Dată fiind această distan ă de deservire. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. respectiv o intrare la cca. în lungul aleilor. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. de învă ământ. frecventează grădina în acelaşi timp. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. respectiv arbori şi arbuşti. boschete. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. scări (în cazul terenului accidentat). adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. statui. De exemplu. pentru a nu fi traversată de alei de trecere.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. aranjamente şi decora iuni florale. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă.. . Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. zone umbrite dar şi zone însorite.5. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. a obiectivelor culturale. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. Intrările vor fi reduse ca număr. . respectiv: sectorul pentru copii. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. peluze de iarbă. 3-4 ha. datorită inexisten ei căilor de acces. alei. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă.5 km. de mers lejer. Dispozi ia aleilor. situate în jurul unor institu ii publice. 15-25 minute. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. în cadrul oraşelor mari. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt.

bazine sau chiar un mic lac. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. adăpost de ploaie. respectiv sta ionare). sporturi. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. de lungimi şi dificultă i diferite. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. într-un cadru peisagistic deosebit. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. cofetărie. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă.6. cafenea. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. datorită suprafe ei pe care o reclamă. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). manifestări artistice). bănci. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. În foarte multe cazuri. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. restaurant). şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. expozi ii. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. ce depăşesc 20 ha. 6. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. WC public). locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. . toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. şi de capacitatea proiectată a parcului. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. locuri pentru jocuri statice. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. de re eaua stradală limitrofă. diferite dotări (cişmele. şi de densitatea popula iei. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă.000 de locuitori trebuie să existe un parc. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora.8. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. partere cu flori. parcări. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. în func ie de pozi ia. . structură şi folosin ă diferite. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip.2. Speciile vor fi alese şi amplasate. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. şi alte multe specii pentru varietate. 6. punct de distribu ie a energiei electrice. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. suprafe e îngazonate. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Astfel.liber este de 3. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit.8. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale.1. a noxelor sau a altor factori de inconfort. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. 6. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. 6. pentru diminuarea zgomotului. orientarea şi înăl imea clădirilor. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. alei pietonale. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. arii de joacă pentru copii. Au scop sanitar.8. tomberoane). ale unui cvartal sau ale unui cartier. recreativ şi decorativ. ocupând suprafe e importante. şi străzi şi bulevarde deschise. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc.

Grădina de fa adă. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. barbeque. precum şi diferite specii cu port pendent. sedii de firme. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. un mic bazin cu aspect natural. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. gazonul. institu ii. joasă sau fără împrejmuire. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. spitale. de gusturile proprietarului. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. fie după propriile idei. În func ie de mărimea spa iului disponibil. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). arbori. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. În cazul unor locuin e. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. sediu de firmă etc. trandafirii. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. arbustive sau lemnoase. fie prin realizarea unui gard viu înalt. În cazul vegeta iei. o cascadă miniaturală. cititul. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. aranjamente florale. a unor grupuri de specii sempervirescente. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. minigrădină de zarzavaturi. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. padoc şi cuşcă pentru câine. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. minilivadă. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. suprafe e îngazonate. chioşcurilor şi treiajelor. servitul mesei. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. stânci şi pietre.) acestea pot fi: grădina de fa adă. diferite jocuri. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. uşor de între inut. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . cu o compozi ie relativ simplă. magazie de unelte. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. sau specii de răşinoase. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. arbuşti tunşi. lămpi pitic. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. mobilier de grădină. În func ie de mărimea acesteia. chioşc de grădină. Astfel. grădina este structurată şi amenajată. arbuşti şi liane. piscină. pergolelor. Grădinile interioare. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. activită i de grădinărit. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. precum gazonul. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. bazin cu peşti decorativi. dar şi a unor hoteluri. miniseră. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă.

în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. Brassicaceae sau Campanulaceae). O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. pentru speciile de plante vivace. Saxifragaceae. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. de la bun început. durabilă şi de bună calitate. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. . acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. astfel. fam. Urmează un strat de separa ie. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. alături de plante cu flori şi alei. în vederea efectuării eventualelor repara ii. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. specii de gazon (fam. unele specii din fam. Peste acesta se aşterne stratul fertil. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. 6. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. format din fibre minerale. Poaceae). printre spa iile rămase libere între plante. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. se recomandă acoperirea acestuia. canalizări).9. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. Crassulaceae. În func ie de caracteristicile lor. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. instala ii electrice. forme sau provenien e. cu pietriş (de tip sort). propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. cu arbori şi arbuşti de talie mare. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. de regulă. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. cu strat fertil mai gros.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. sau numeroase alte specii floricole. fiind de maxim 10-15%. poate contribui la estetica compozi iei alese. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate.

. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. policlinici. institu ii administrative).moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. 6. . până la 4-7.10. Din suprafa a acestor complexe sportive. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. ateliere).influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. diferite pulberi sau noxe.şi nu în ultimul rând. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. Ca şi în cazul grădinilor interioare. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat.acestea re in diferite cantită i de praf. al proprietarului (locuin ă privată). . de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. al bolnavului sau pacientului (spitale. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri.. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. cabinete).reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. comportându-se ca un bun strat termoizolant. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. . prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . în zilele însorite. . Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. hale. şi constituie unită i de sine stătătoare. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. . spa iile verzi propriu-zise. . creându-se spa ii pentru odihnă. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. al muncitorului (fabrici.

bârnă de echilibru. în care constituie sectoare de sine stătătoare. diferite săli de sport (gimnastică. 30-40 copii. tenis). 3-6 ani. baschet. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. 100 m2 până la câteva hectare. respectiv: până la 3 ani.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. 1000 m2 pentru 40-50 copii. caz în care au caracter de tabără. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. gazon sau arbuşti. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. bazin acoperit sau în aer liber (înot. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. 11-15 ani. Suprafa a variază de la cca. separate prin vegeta ie. când sunt în afara localită ii. balansoare. Stilul adoptat este cel mixt. clădiri pentru vestiare. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. 20-25% pentru terenurile de joacă. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. volei. polo). aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. 6. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. 7-10 ani. arte mar iale). precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). tobogane. handbal. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. bănci. grădinilor publice sau a parcurilor. cu ghimpi (Berberis . volei. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. labirint. precum şi specii floricole şi de gazon. sau în cadrul scuarurilor. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii.11. leagăne. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. cu precădere împotriva vânturilor dominante. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. cu solul permeabil. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. grupuri sanitare. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. atletism). Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. clădiri administrative. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. oină). şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. duşuri etc. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. şi să nu producă fructe ce pot murdări.

pistă pentru patine cu rotile. plante tehnice. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. bănci. rabate sau diverse aranjamente floristice. a zgomotului şi a gazelor. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. labirinturi. . un mic monument sau un bust.sp. fructe sau semin e. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. terenuri pentru jocuri de masă. bibliotecă volantă. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. pistă pentru alergare. flori. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. eventual un mic stadion. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. cu rol de protec ie împotriva prafului.. care murdăresc.). Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. Laburnum anagyroides. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. arbuşti fructiferi. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. Robinia sp. leagăne. Dar în func ie de microrelief. bazin pentru înot. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. ronduri. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. medicinale şi melifere. grădina de zarzavat. alei pentru biciclete sau trotinete.12. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. teren pentru focul de tabără. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. bârnă pentru echilibru. destinate odihnei. cele cu frunze. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. balansoare. spaliere. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. În cazul taberelor.). coşuri de gunoi etc. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. cât şi zone însorite. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. dotările vor fi mult mai complexe. cu frunze. flori. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. arbori de mărimea a III-a. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. 6. ce poate cuprinde: o mică livadă. În cartierele de locuit sau în scuaruri. tobogane. corpuri de iluminat. bob sau săniu ă. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. pârtie pentru schiuri. sau care să fie toxice (Taxus baccata. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. Rhus typhina). Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă.

fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. 6. Astfel. rabate de flori. De asemenea. diferite. Spa iile verzi din incinta spitalelor. pentru mărirea gradului de vizibilitate. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. respectiv cea a intrărilor. Componenta cea mai importantă. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică.5 m2 de teren sportiv. cu cel mai mare impact peisagistic. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă.13. de a diminua poluarea fonică. birourilor. cu rol stimulator. func ional şi estetic. . cu excep ia intersec iilor. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. având ca dotări mese. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. familiare.14.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. precum şi obiecte din materiale calde. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. pentru fiecare elev. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. bănci. calmante. sau a celor rezervate pauzelor. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. cu specii floricole având culori liniştitoare. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. 6. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. pasive cu rol calmant. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. este vegeta ia lemnoasă.

bine delimitată. purificarea aerului. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. Astfel. pornesc mai multe alei rectilinii. dar şi specii de foioase precum: tei. sau în jurul edificiului central. din specii sempervirescente. molid. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. dispuse în lungul aleilor principale. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. centrale. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. sau în sens radial.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. acoperite cu plante agă ătoare. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. glicină sau trandafiri. Cimitirele mari. cimişir. 6. cu alei şi căi de acces paralele. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. . prezintă şi o zonă. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. precum şi pergole cu vi ă de vie. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. ar ar american. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. constituit din biserică. În func ie de destina ia institu iilor respective. de la intrarea principală sau de la biserică. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. necesare bolnavilor. Dacă spa iul permite. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. Parterele cu flori cu nuan e reci. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. drumuri interioare de acces auto etc. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. brad. reduse doar la aliniamente de arbori. capelă sau un monument memorial. sau chiar garduri vii. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare.15. tisă. paltini. chioşcuri). pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. chiparoşi. Astfel. separarea diferitelor amenajări precum parcări. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. numită „cimitirul eroilor”. datorită lipsei de spa iu. ce au efect liniştitor. De asemenea. influen ând benefic recuperarea acestora. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. cu bănci şi şezlonguri. castani porceşti. flancate de planta ii sobre. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile.

dar şi în punctele cheie. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg.). Sedum sp. Lupinus sp. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. se execută lucrări de excavare. Paeonia sp. în afară de cele amintite. după considerente ştiin ifice (taxonomice). iedera (Hedera helix). pentru realizarea acestor denivelări. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. Sistemul de drumuri.1.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. după concep iile . datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. situate în intravilan sau în extravilan. 6. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. dar şi culturaleducativ. de maximă circula ie.16. industrială sau medicinală a plantelor. halde. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice.. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. de recreare. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment.16. să poată fi realizat pe jos. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. sanitară. În cazul în care terenul nu este prea frământat. Narcissus sp. Ca specii lemnoase frecvent folosite. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. Spa iile verzi cu profil specializat 6. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. de recreare şi decorativă. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. utilită ile şi căile de acces. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. sanitar şi decorativ. arborii fiind evita i. caprifoiul (Lonicera japonica). din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. alimentară. cu multe denivelări. după importan a decorativă.. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. Microrelieful. Aster sp. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. Convallaria majalis etc... de taluzare sau de înăl are a unor zone. din specii sempervirescente. saschiul (Vinca minor). surse de zgomot puternic). Sempervivum sp. să existe mijloace de transport în comun. sunt: trandafirii. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Chrysanthemum sp.

de la cele inferioare. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. Sectorul plantelor spontane folositoare. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. numit şi colec ia botanică. şi implicit expozi ii foarte diferite. leguminoase. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. licee sau a alte unită i de învă ământ. vara îngropate în sol. hibrizi Polianta. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. grădina japoneză. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. medicinale etc. sectorul sistematic. melifere. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. rădăcinoase). plante aromatice. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. Ca sectoare. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. sectorul florei diferitelor zone geografice. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. de parc. vernală. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. sau arbori cu efect decorativ deosebit. flora Asiei etc. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. urcători. Rozariu-ul. în acest sector. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. tehnice.). În sectorul florei Globului. la exterior. Sectorul plantelor de cultură. treiaje. fie se desfăşoară între cele două elemente. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. serele. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. rozariu-ul. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. Polianta. diverse suporturi sau chiar ziduri. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. sectorul plantelor de cultură. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. sectorul plantelor acvatice. muzeu. ierbar). Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. până la cele superioare (ultimele fiind . pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. englezeşti. Realizarea planta iilor floricole. fie în fa a clădirilor importante (birouri.). În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. dar şi publicului larg. dar în containere. pergole. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. arhitecturală. sectorul administrativ. ce au diverse întrebuin ări. hibrizi floribunda etc. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. estivală sau autumnală. sectorul plantelor spontane folositoare.

sera plantelor din regiune mediteraneană. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. decorativ şi recreativ. se deosebesc: sera palmarium. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. pasul chinezesc din dale de piatră. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. pădure de foioase. sera rezervată expozi iilor florale. pod arcuit din piatră. lanterne de piatră. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. în apropierea intrării principale. industrial sau alimentar. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. mediteraneene. poartă torrii. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice.16. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. pajişti. pădure mixtă. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. pepinieră. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. sera înmul itor. după zona geografică de provenien ă. 6. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. sera plantelor acvatice tropicale. colec ie de trandafiri. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. uneori chiar un miniparc zoologic. didactic. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. sau mai rar. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. Astfel. este dispus de regulă. clădiri administrative. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. pădure de răşinoase. sera azaleelor şi cameliilor. Grădina japoneză. . sera orhideelor şi a plantelor epifite. subtropicale. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. ornamental.2. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. Prin structura.monocotiledonatele). cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. Vegeta ia forestieră spontană. sau din alte regiuni calde ale Globului. Complexul de sere. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). sera colec iilor. prin solu iile de amenajare adoptate. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. verii sau toamnei.

Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale.arboretumul Dofteana (jud. cu o suprafa ă de 20. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. să nu existe zone industriale.arboretumul Simeria (jud. curs de apă. bazine. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală.16. de tip „microbiotop sau minihabitat”. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. al XX-lea. gropi de gunoi.De regulă. având în acest sens îngrădiri. de tipul cuştilor cu gratii. pentru a completa ambientul. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. trebuie să ocupe suprafe e importante. 6. având o suprafa ă de 70 ha. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. având o suprafa ă de 48. înfiin ată la începutul sec. a masca zidurile inestetice. . cu o suprafa ă de 60 ha. înfiin at în 1880. Bacău). care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. înfiin at în 1908. . aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului.5 ha. înfiin at la începutul sec. vechimea şi mărimea colec iilor. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă.arboretumul Hemeiuş (jud. Arad). Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. Bacău). al XVIII-lea. înfiin at în 1909. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. care va fi folosită atât ca sursă de apă. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice.5 ha.grădina dendrologică Macea (jud. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. de recomandat cât mai largi. . şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. este necesară construirea de voliere largi. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. . realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. cu o suprafa ă de 34 ha. strâmte. pot fi amintite: .arboretumul Bazoş (jud. perdele sau garduri mascate cu liane. în ceea ce priveşte frumuse ea. Pe ansamblu. În cazul păsărilor zburătoare. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. . Timiş).3. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. stâncării. Hunedoara).

care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. lama şi alpaca. galinacee etc. pentru sezonul estival. . Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. pentru diferite specii de urşi. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. zebre. prevăzut cu arcuri largi descoperite. pentru sezonul rece. cucuvele.sectorul felinelor mari. libere. cerb lopătar. constituit dintr-o clădire. şi padocuri acoperite. prin plimbare. ren. găini de ornament. porumbei sălbatici sau de ornament. . iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. . ce adăpostesc pisici sălbatice.sectorul cervidelor şi cabalinelor.sectorul reptilelor. umiditate. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. cormorani..).sectorul păsărilor tropicale sensibile. pelicanii.. fie cu voliere foarte mari. ovine. bivoli. pescăruşi etc. râşi. şi pentru răpitoarele de noapte.) sau spa ii deschise. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. distan a nu trebuie să fie prea mare. ..: . De asemenea. asini etc. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. bazin. uli. căprior. şerpi sau crocodili. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. de amenajările respective.sectorul urşilor. caprine. mierle.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. cameleoni. grauri etc. cât şi spa ii largi. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică.sectorul rezervat pentru antilope. jderi etc. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă.sectorul păsărilor răpitoare.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. iguane. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. păuni. câini dingo.sectorul stru ilor. stârci. pot fi amintite: . ce cuprinde voliere cu fazani. zimbrii etc. . precum lebedele. cum sunt bufni e.sectorul marilor ierbivore. lei. cu voliere şi vegeta ie. bibilici. şoimi. . . dromaderi.sectorul galinaceelor şi columbidelor. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. şopârle. pume.. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. . alpin şi subalpin etc. unele specii de ra e. pantere. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. mici palmipede. în special forestieră. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. cinteze.sectorul primatelor. trunchiuri de arbori. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. turturele. . Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. pentru sezonul cald. gâştele. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. pentru speciile care nu pot părăsi locul. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. gheparzi etc. carnivore mici. elan. de numărul de specii. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. canari. vulpi. . girafele. cai sălbatici. . ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. în care sunt găzdui i: elefan i.sectorul păsărilor de baltă. ciufi. cu zone largi amenajate pentru tigri. stânci. ierbivore mici. în aer liber. . lupi.

17. care să nu depăşească 4%. a eventualelor surse de poluare. toalete ecologice. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. În zona intrării principale. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. a unor peluze întinse de gazon. de entomologie etc. precum: un lac. fântâni. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. sau a aranjamentelor florale. În unele por iuni ale pădurii-parc. Pădurea-parc (parcul forestier. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. poteci şi alei de plimbare. 6. un punct de belvedere asupra oraşului. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. se vor prevede spa ii largi. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. Alte amenajări. pot exista în incintă şi muzee. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. de zoologie. nisip sau alte materiale locale. acoperite cu pietre. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. Astfel. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. având produse care să nu dăuneze animalelor. dar în raza de deservire a localită ii. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. se deosebesc: parcul forestier. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. cişmele cu apă potabilă. . Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. în mişcare.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. pădurea-parc sau parcul-pădure. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. şi nu numai. un sit istoric (ruinele unei cetă i). În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. un curs de apă. formată din planta ii forestiere. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. de purificare a aerului etc. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri.

a unui râu. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. Amenajările de tipul campingurilor. terenuri sportive etc. Unele elemente naturale precum mlaştinile. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. în unele zone de interes curativ. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor.). de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. hidrografia şi environnement-ul. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. situate pe malul unui lac. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. cu cât terenul este mai înclinat.1. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. 6. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. pozi ia pe versant. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. lipsite de vegeta ia forestieră. telescaune.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . căi de acces cu trasee mai lungi. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. stâncile. piste pentru biciclete sau pentru role etc. tabere şcolare. falezele sau malurile abrupte.5-2 ore.17. puncte de belvedere etc. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. zone de picnic. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. expozi ia. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. . topoclimatul. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. Pădurea de recreare. solul. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. De asemenea. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. izvoare termale etc. terenuri de tenis sau de fotbal. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. pot fi ştrandurile şi campingurile. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. sau de interes turistic. numită impropriu pădure de agrement. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. zonele nisipoase. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. Astfel. balnear (izvoare minerale. telecabine. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi.

pavilioane. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. plajelor etc. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. prezen a prafului. noroi. care prin fenomenul de . timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. iar solul este mai pu in umed. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. temperatura aerului mai ridicată. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. fără extreme mari. În acest sens. băl i. refugii) pentru a oferii adăpost. această zonă este cea mai expusă vânturilor. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. gradul de expunere a teritoriului. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. altitudine etc. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. cu privire la temperatură. frunziş sărăcăcios. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. Cu privire la mişcările aerului. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. destinate practicării unor activită i. Orientarea nordică a unor terenuri. temperaturile sunt moderate.. frunze prăfuite sau galbene. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. De asemenea. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. vânt. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. vegeta ia are aspect veşted. alunecări de teren. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. plantele prezintă creşteri foarte mici. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. Tot în acest sens. suprafe e umede improprii. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. dotărilor sau diferitelor echipamente. este mai rece şi mai umedă. sau spa ii adăpostite. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent.

compozi ia şi vârsta arboretelor. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. libere (luminişuri. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. aerisite. iaz. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. care este dată de natura sursei (izvor. precum realizarea igienei corporale zilnice.2. de modul de captare. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. O zonă lipsită de un curs de apă. Environnement-ul. De regulă. ce diminuează calitatea acestora. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. filtrare şi transport al apei. În zilele călduroase de vară. prezintă o atractivitate foarte redusă. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. liziere). lac). Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. râu. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. de o acumulare mai mare sau mai mică. prepararea hranei. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise.17. Hidrografia teritoriului. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. atunci aceasta este şi primitoare. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. pârâu. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. de cea ierboasă. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. Când o pădure de recreare este echilibrată. şi din contră. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. dar nu neglijabilă. va avea o atractivitate sporită. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. apa este importantă sub aspectul calită ii. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. de temperatura acesteia. natura solului. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. Cei care doresc să se odihnească. capătă por iuni dezgolite. . schi nautic etc. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. vor prefera zonele cu soluri bine drenate.spulberare. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. de poten ialul teritoriului. sau ca sursă de apă potabilă. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. 6. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. În acest sens. situl sau vecinătă ile. regimul şi tratamentul etc. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. poieni. a fermelor de animale. chimic sau fonic zonele din jur. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. pescuit.

fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. care determină o scădere a densită ii. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. luminişuri pentru odihnă. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. dispuse pe anumite trasee. a culorii frunzelor etc. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri.. Codrul regulat vârstnic. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. şi este favorabilă pentru plimbări. capacitatea de primire începe să crească. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. publicul larg le preferă pe cele amestecate. Aceste dotări vor fi discrete. ce induce plictiseala şi pasivitatea. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. în func ie de fenofazele speciilor respective. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. datorită vizibilită ii foarte bune. bine pusă la punct. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. ce au un efect peisagistic major. . iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare./ha). are aspectul unei păduri falnice. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. cu locurile de parcare aferente. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. ce are o densitate mică (200-500 buc. indiferent de specie. păduri pentru plimbare şi păduri parc. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. de motiva iile şi aprecierile lor. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. Sub raportul vârstei. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. la agresiunile vizitatorilor. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. Iarna se remarcă răşinoasele. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. dar în zilele geroase cu chiciură. ce calmează şi relaxează vizitatorul. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. dau peisajelor un pitoresc aparte.

a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. cişmele. să fie drenat. instala ii sau echipamente. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. şi prezintă diferite construc ii. aer curat. să aibă o textură uşoară. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. izvoare). solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. obiectivele etc. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. terenuri de joacă pentru copii. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). echipamente sanitare şi de igienă. În raport cu întreaga pădure. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. insistându-se în mod special asupra cură eniei. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. camping. vor fi evitate de vizitatori. fiind astfel organizată. reprezintă cca. pentru linişte. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. odihnă. soluri scheletice. prezintă ponderea cea mai mare. De preferat ca aici. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. repaus etc. destindere şi pentru activită i de picnic. amenajările. mult căutate şi apreciate de publicul larg. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. prin împăr irea pe anumite zone. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. de cca. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. acest lucru favorizând. Zonele cu soluri reci şi umede. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. Zona de plimbare. Aceasta este zona preferată de marele public. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. ce trebuie să fie ireproşabilă. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. . Arboretele vor avea consisten ă moderată. Zona de primire şi odihnă. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. cu forme interesante. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. zona de plimbare şi zona de regenerare. de cei care evadează din cotidian.Pădurile de recreare se sistematizează. cu investi ii mai reduse.

6. arbori deosebi i. zone cu fructe de pădure etc. prin optimizarea spa iului în general. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. au o lă ime optimă de 3. terenurile de joc. este constituită din diverse suprafe e. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. rezultate prin ruperea. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare.3. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. restaurant. şi echipamente specializate. camping). respectiv 4-10 km/100 ha. restaurant. având un specific aparte. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. pot avea por iuni comune. vestigii ale unui castel sau cetă i. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. peşteri.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. forma iuni geologice interesante etc. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. cabană. Traseele potecilor vor fi diferite.5-4 m. întâlnite doar în anumite păduri. cu pante domoale. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. spre diferite puncte de interes din pădure.17. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. fiind total protejate. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. fiind eliminate tasarea solului. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. monumente. un număr sau o emblemă. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. locurile de parcare. de la o clădire de interes general (cabană. care sunt interzise accesului publicului. nu prea lungi şi nu prea înclinate. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. dificultatea. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. ruine. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. puncte cu vederi panoramice. dispersate în cadrul celorlalte două zone. smulgerea sau tăierea puie ilor. han. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg.

hanurilor sau chiar la liziera pădurii. miniterenuri de fotbal. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. . peluze pentru golf. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. dispuse în apropiere. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. şi pot fi: terenuri de tenis. fântâni sau alte surse de apă. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. WC-uri ecologice. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. Locurile de parcare. pe ansamblu. în special pe latura vântului dominant. respectiv grupuri de arbuşti. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. camping. capătul drumului principal). vor evita pe cât posibil artificialul. un număr cât mai mare de autovehicule. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). vatră din piatră pentru foc. cabanelor. sau pot fi mici. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. spa ioase şi capabile să absoarbă. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. în pinten. restaurantelor. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. pietrişul. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. masă cu scaune sau bănci. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. loc pentru focul de tabără. şi să se folosească materiale cu aspect natural.aceste puncte bănci. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. coş de gunoi. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. diverse amenajări pentru jocul copiilor. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. dalele de piatră. fiind mult apreciate de vizitatori. respectiv nisipul. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. parcările pot fi: în ciorchine. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. formele regulate şi simetriile. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. şi variază în func ie de microrelieful specific. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. Parcările pot fi mari. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. de 2-3 maşini. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. groapă sau container pentru gunoi etc. de amploarea investi iilor.

cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. incompatibilă scopului atribuit. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. . 6. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. speologic. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. faunistic.1. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. geologic. De asemenea. având o înăl ime corespunzătoare. sau parcurile cu specii de vânat autohton. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. protec ia ecosistemelor. recreative şi turistice.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. hidrologic. cu aspect cât mai natural.18. paleontologic. Astfel spus. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice.The International Union for the Conservation of Nature . Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. educative.18. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. floristic. pedologic sau de altă natură. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo).

beneficiind de o protec ie suplimentară. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. vegeta ie.să fie interzisă vânătoarea. . şi Semenic – Cheile Caraşului. drumuri. Rodna. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.2. activită ile de turism vor fi bine organizate. vile. hanuri sau locuin e izolate.zona exterioară. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . . . neatinse de activită ile umane. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. 6. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. cu flora şi fauna sa. . Cozia. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane.Beuşni a. conforme cu peisajul.Hăşmaş. expozi ii.să aibă forma ii geologice interesante. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. . în scop ştiin ific. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. . respectiv fenomene naturale originale.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. Ceahlău. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. Mun ii Măcinului. construc iile (case.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. În prezent.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific.speciile vegetale şi animale. Retezat. Cheile Nerei . Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. care servesc recreării popula iei. educativ şi recreativ.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. sate. educativ.18. Piatra Craiului. hoteluri. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. recreării şi turismului”. Domogled . Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. floră şi faună intacte. destinate cercetării ştiin ifice. muzee cu specific local. zona rezerva iilor integrale.să fie deschis turismului organizat. care grupează o serie de atrac ii turistice. elemente de etnografie si folclor. Cheile Bicazului . specifice. . Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate.Valea Cernei. . . cultural şi recreativ.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie.

După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. paleontologice (tip p). clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. solului. ca parcuri naturale. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). 6. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. următoarele: Apuseni. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. mixte (tip m). lacuri şi cursuri de apă. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. limnologice (tip l). conform Legii nr. Nomenclatura din ara noastră. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . Por ile de Fier.3.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. Acestea pot fi: botanice (tip b). Vânători – Neam . vegeta iei sau faunei. Balta Mică a Brăilei. nu se împuşcă. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. 9/1973. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. În ara noastră sunt constituite în prezent. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). . Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. rezerva ii ştiin ifice. Grădişte Muncelului – Cioclovina. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. forestiere (tip f). rezerva ii naturale.. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. se promovează regenerarea naturală. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. Bucegi. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate.18. geologice şi geomorfologice (tip g).

. educa ie si instruire în domeniul mediului. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. locuri fosilifere. ştiin ifice sau peisagistice. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. parcurilor naturale. cursuri de apă. chei).ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. rezerva iilor naturale. cascade. fenomene geologice unice (peşteri. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. arbori seculari. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie.

1.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. . culoarea. material care îşi schimbă volumul.lumină. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. .regimul de umiditate din sol. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. .cerin ele speciilor fa ă de: . VI. textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. . . Prin acest material. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite). Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult). . .2. frunzelor.temperatura aerului. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. proiectantul de spa iu verde creează forme.2. .vânt.factorii ecologici climatici: . . Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. Criterii de alegere a speciilor 6. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. Astfel trebuie avut în vedere: . . pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde.Cap.umiditatea atmosferică. .factorii ecologici edafici: . .diversitatea foarte mare a ramurilor. ruginiu.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . 6.fertilitatea solului. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. compozi ii.1. volume. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei).textura şi profunzimea solului. ce vor alcătui în final o unitate.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare.

. Dintre aceştia : .expozi ie. fa ă de cele periurbane.factori antropici: . Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze.factori biotici: . . . plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere.fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. Astfel. . . numite arsuri).altitudine. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. cloroza esutului asimilator.configura ia terenului. fertilizare. .monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul).oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). numindu-se şi cea ă oxidantă. . .2.con inutul de schelet. etc. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.factori geomorfologici: . dioxidul şi trioxidul de sulf. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. .factori poluan i.troficitatea solului.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. 6. .pantă.vegetali. prevenirea şi combaterea dăunătorilor.2. . Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). . . . . dar şi asupra celui animal sau vegetal.oxidul de sulf. considerate cele mai rezistente). .animali. . (produc căderea acelor la răşinoase.dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei.. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). a produc iei de masă lemnoasă).smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.

reducerea creşterilor. propor ia poluantului în atmosferă etc.rezistente la plumb – pinul silvestru. . platanul.3. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . . dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete.aliniamente.sensibile . ce talie vor avea exemplarele respective. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. . Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. ecotip. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea.rezistente la bioxid de sulf – alunul.mijlociu rezistente .pădurile de recreare. tuia. coacăzii. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.praful rezultă din întreprinderile industriale. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). industria metalurgică şi chimică. zămoşi a de Siria. fabrici. stadiu de dezvoltare.2.condi ii de mediu – specie. cum se integrează în respectiva compozi ie. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată.1. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . . din arderea combustibililor solizi şi lichizi. . corcoduşul. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene.rezistente Exemple de specii: . etc. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. Particularită ile biologice ale speciilor 6. fenotip. arboretele tinere fa ă de cele mature. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . .3.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale.foarte sensibile . .2.umbrirea clădirilor.). frasinul. subspecie.rezistente la fluor – mesteacănul.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. . condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. . bradul de Caucaz.pigmentări. piracanta. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. 6.

zonele verzi de mici dimensiuni. De exemplu. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază.peste 25 m. 6.arbuşti. Picea abies. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. Berberis thumbergi. şi cea având contur sinuos.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. Populus simonii. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit.15 – 25 m. conică. Abies alba. agă ătoare sau chiar târâtoare.realizarea gardurilor vii. speciile cu înăl imi sub 7 m. sferică. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . speciile lemnoase volubile. În tabelul nr. .liane. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . Larix decidua. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis.7 – 15 m. Populus nigra cv. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. Morus alba.în lungul arterelor. italica. a prafului. Acer pseudoplatanus. a boschetelor. a III-a . iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. că ărătoare. arbuşti mijlocii 1 – 2m.2. Juniperus hibernica. mai mici de 1m. arbuşti pitici. tabulară. Thuja occidentalis var. Astfel. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului.. fastigiata. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru.2. obovoidă. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. . a II-a . etc. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. Prunus mahaleb. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică.arbori de mărimea I .3. Pinus strobus. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. ovală. precum şi re inerea gazelor de eşapament. . .

3. Pinus sylvestris. nana. Juniperus sabina. . mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Betula pendula. 6. Fagus sylvatica. Pinus nigra.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. Populus tremula. salcie căprească. pentru protec ie împotriva radia iei solare.zona de primire a pădurilor de recreare. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. cireş păsăresc.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră.3. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc).pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . ulm de munte. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze.aliniamentele stradale. mesteacăn. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. caragană. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. a prafului şi a vântului. . dud negru. Juniperus horizontalis. . Juniperus communis ssp. Cerasus avium. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . Cotoneaster horizontalis. frasin. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. .2.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. larice. Robinia pseudoacacia var. varietatea „Globosa” la diferite specii. Tilia cordata. umbraculifera Carpinus betulus. Salix babilonica. .mascarea obiectelor inestetice. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: .la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. Ulmus minor. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic.

platan. pentru intensificarea expresivită ii clădirii.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. mărimea şi culoarea acestora.4. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. fie orizontală. Salix babilonica. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). 6.2. eliptică etc. romboidală. pot fi sinuoase. Trunchiurile.3.3. ovoidă. Unele specii au frunze simple sau compuse. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). fie pendentă. sau chiar târâtoare. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. pendula. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. peluze. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. imprimă un sentiment de linişte. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. 6. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. paltin. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. obovată. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. mici sau mari. tortuosa) sau pot fi geniculate. fie verticală. pentru a accentua intrările sau anumite puncte.2. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. imprimând anumite sentimente. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. la marea majoritate a speciilor. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor.5. Ramuri pot fi drepte. Speciile cu tulpini că ărătoare. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. Chamaecyparis lawsoniana var. etc. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. castan) sugerează puterea. Forma. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. . unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. lanceolată.

ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. precum cele ale speciilor: Acer negundo. ca în cazul mesteacănului. Euonymus europaeus. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. pu in incizată dau adânc incizată. biota. precum şi diferite exemple de taxoni. „Aurea” Thuja orientalis f. compuse. Tilia tomentosa Juniperus sabina. Astfel. Speciile cu frunze mari. Acer negundo.. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Robinia sp. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. Sorbus aria.Marginea limbului poate fi întreagă. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate.). alb argintiu. până la verde intens (vara). Juglans sp. argintea.. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). Hippophae rhamnoides. la galben–roşu ruginiu (toamna). luminos (primăvara). Ligustrum ovalifolius. Carpinus betulus. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. În tabelul nr. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. Aesculus sp. Pyrus elaeagrifolia. la care verdele se combină cu alb. la verde închis. Populus alba Picea pungens var. galben sau chiar roz şi roşu.. Speciile cu frunze mici.. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Thuja occidentalis f. Hedera helix. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat.) sau mari (Ailanthus sp. Eleagnus angustifolia. Gleditsia sp.

purpuriu Picea pungens var. Acer paltanoides var. vanhouttei. Magnolia kobus. Deutzia scabra. Prunus cerasifera var. Pyrus sp. Forma şi culoarea florilor. purpurea. Aesculus hyppocastanum. Phyladelphus coronarius. Pinus cembra. Alnus glutinosa. rubrum 6. Crataegus sp.. crem sau galbene.2. glauca.. Hedera helix. purpurea. niedzwetzyana. forma. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Ligustrum vulgare albă . Syringa x. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Malus pumilla var. Berberis vulgaris var.verde închis roşu. Sophora japonica. purpurea. atropurpurea. Picea abies.6. hybrida. Robinia pseudoacacia. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Buxus sempervirens. Spiraea x.3. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Acer platanoides var. Taxus baccata. Pinus strobus Abies alba. În tabelul nr. Pinus excelsior. Corylus maxima var. Prunus avium. pissardii. Juglans regia Fagus sylvatica var. Catalpa bignonioides. Pseudotsuga glauca. Hibiscus syriacus. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora.

primăvara timpuriu primăvara . Chaenomeles japonica. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Spiraea salicifolia. soulangeana Prunus sp. Diervilla florida. Tamarix ramosissima. Forsythia sp. pissardi. Amorpha fruticosa. Dintre toate speciile lemnoase. Chaenomeles japonica. Kerria japonica. Prunus cerasifera var. Forsythia suspensa. Prunus persica. Buddleia davidi. Cotinus coggygria. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Malus floribunda Hedera helix. Laburnum anagyroides. Hybiscus syriacus. Phellodendron amurense Spiraea japonica. Cornus mas. Liriodendron tulipifera Aesculus x. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Syringa vulgaris. carnea. Laburnum anagyroides. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Magnolia x.. Colutea arborescens. cu siguran ă că speciile genului Rosa. exceptând albastrul pur. Magnolia kobus. acoperind o gamă fantastică a nuan elor.. Prunus armeniaca. Hibiscus syriacus. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Magnolia stellata. Cornus mas. Diervilla florida.

contribuind prin forma. Liriodendron tulipifera. Rhus typhina. în sezonul estival sau autumnal. amorfă) constituie un factor stimulator. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Crataegus monogyna. mălin) calmează şi relaxează. Cotoneaster horizontalis. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Viburnum opulus.. Rosa canina. Kerria japonica Aesculus sp. Culoarea fructelor. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. Spiraea salicifolia. Syringa vulgaris. mari (Viburnum opulus var. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben.7. Sophora japonica. Berberis vulgaris. Sambucus racemosa. Spiraea japonica. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. 6. lemn câinesc. Ptelea trifoliata.vara toamna Mahonia aquifolium. iritant. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. Colutea arborescens roşie albă . pseudobace) este variată de la specie la specie. Hibiscus syriacus. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. dar mai ales în perioada hibernală. budleia. atribuind ambientului un aspect dispersat. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata.3. neliniştit. glicină.2. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. ca lumânările (castan porcesc. Inflorescen ele sferice.

6. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. 20.8. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. Platanus sp. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. diferi i arbuşti. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. Robinia pseudoacacia. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. Există şi specii cu creştere foarte înceată. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. Mahonia aquifolium. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. precum cimişirul şi tisa. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. Lonicera nigra. Viburnum lantana. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Prunus spinosa. salcâmul. Catalpa bignonioides.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. De obicei. probabile pentru perioade de 5. Picea abies. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. . Thuja occidentalis.3. Ambientul (noxe. Gleditsia triacanthos.2. 40 ani de la plantare. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. Cotoneaster nigra. Abies alba. Ligustrum vulgare. 10. mesteacănul. iar plopii. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. De exemplu. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. calitatea terenului. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. ci separat. unii poluan i din aer sau din sol. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. Fraxinus excelsior.

Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. garduri vii. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. fără agita ie. VII. pâlcuri.1. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. . Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. care nu se regăsesc în efectul ob inut. Arborii solitari se amplasează pe peluze. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. boschete. Exemplarele lemnoase. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. grupuri. frunze. lângă clădiri. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. labirinturi. iar cele decorative prin trunchi. sau duc la costuri suplimentare.Cap. ASOCIEREA. sub diferite moduri. coloritul fructelor). pot fi folosite solitar sau grupat. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. masive. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. fie ele arborescente sau arbustive. curtine. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). în puncte liniştite.

de regulă bine între inute şi amenajate.5 m.. formate dintr-o specie. Ca regulă generală. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. cu exemplare foarte apropiate. . sistemul Cossonet). ce are amenajate numeroase poteci. ob inându-se în final un perete verde. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. După înăl ime. (gard belgian.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. foarte înalte cu h > 3 m. în aceste ultime cazuri. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. pe un contur drept sau sinuos. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). înalte cu h = 1 – 3 m. trunchi de piramidă. două sau trei rânduri. mici cu h = 0. mai rar două sau chiar trei. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate.5 – 1 m. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.

de mascare. . pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. folosite ca garduri de limită. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. . Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. În orice caz. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. de izolare vizuală şi fonică. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. şi coroană bogată. . Astfel. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. de preferat o specie locală. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. solemnitate şi hotărâre.După scop gardurile vii pot fi: .garduri vii pentru protejare. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. sanitar. mai deschis la culoare. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. protec ie şi linişte. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. În cazul plasării inverse a speciilor. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. în care sunt prezente multe bănci. solu ie destul de controversată. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. cu un aparat foliar bogat. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. de apărare împotriva vântului dominant.garduri vii de camuflare sau de mascare. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. care să constituie fondul principal. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public.garduri vii decorative. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. ce le eviden iază pe primele. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase.

urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. apoi de cele de talie mică. lângă care să existe grupuri de flori perene. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. . În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. dispuşi inelar. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. patrulater sau pentagon. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. În cazul clădirilor monumentale. existând în apropiere şi un luciu de apă. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. destinat odihnei pasive. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. pentru mascarea acestora. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit.

iar în interior numeroase bănci. adaptate condi iilor locale. dârmox). creându-se o stare de calma atmosferic. specii rezistente la vânt. la tasarea şi în elenirea . format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. fântână arteziană). urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. pinul strob. pinul silvestru). mesteacăn. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. Un boschet prezintă 2-3. de regulă dispuse circular. cimişir. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. lemnul câinesc. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. pentru mascarea limitelor. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. constituit dintr-una sau mai multe specii. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. În spa iile verzi urbane (grădini. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. în mod excep ional 4 intrări. statuie. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. parcuri) masivele se situează spre periferie.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice.

2. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). se folosesc puie i de talie mică. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv.2.2. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. unde se doreşte realizarea unui masiv. se evită ambalarea. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. a II-a şi a III-a. În general. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil.1. cu fructe şi port interesante. acestea pot fi transparente sau opace. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. 7. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. 7. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. a I-a. Totuşi. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. cu înflorire abundentă. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. înso i i de 1 tutore. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime.2. În func ie de speciile întâlnite în masive. imediat după dezghe ul solului. creându-se impresia de monumentalitate. Vârsta. de la scoaterea din teren şi până la plantare. puie ii cu rădăcini protejate. Astfel pentru aliniamentele stradale. largi. înfiin area scuarurilor.solului. în acest caz balul fiind înghe at. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. Astfel. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. care limitează priveliştea şi perspectiva. urmată de toamnă. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. . ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje.

40) x 0. cu o coroană uniform dezvoltată. sunt necesare mai multe opera iuni: . . De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. . fie din natură. .30 (0.0 x 1. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. situate în locurile accesibile macaralei. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială.40) m pentru puie ii de talie mică.alegerea exemplarelor. .3.1. . cu ramuri până aproape de sol. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. De asemenea.0.5 t.80 x 0.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică. 7.70) x 0. .plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. creată în acest scop. camionului. .extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa.30 (0.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac.2.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). cu sistemul radicular mai compact. iar înăl imea 8-10 m.Ca regulă generală orice puiet. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. pe tulpină deasupra coletului. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. fie dintr-o pepinieră. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. datorită dimensiunilor.0.5 (0. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari.60 (0. remorcii. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.0. înăl imea şi grosimea la colet. se tasează uşor şi se udă abundent.60 (0. etc. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: . cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită.

fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. ce au un efect estetic deosebit. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. .5 – 1.2. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 .7. K. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. urmând ca mai târziu. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. în Fran a. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. numărul rândurilor (1.3. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. Fertilizarea.2. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii.4 rânduri. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. uniform. până la 0. Astfel. în timp. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv.4. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. la o adâncime de 20-25 cm. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant.3.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. rânduri sau la încrucişarea aleilor. partere. cu norme bine stabilite. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. timp de 2-4 ore.1. 7. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. 2 sau 3 rânduri. ciuperci). P. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. 7.3. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.

dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. Pe măsură ce cresc. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. la distan a de 60 cm între ele. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. ob inându-se forma literei V. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse.forma literei „U” . Forma Cossonet se realizează tot în aliniament.40 cm deasupra solului. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. piramidale. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. cu ramuri cât mai multe. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i.5 m între ele. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: .cordonul oblic bilateral (gard belgian) .piramida . columnare.forma Cossonet . fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. se aleg ultimii doi. . Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an.forma Verrier . şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . cu fructifica ie cât mai abundentă. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. La exemplarele cu so .

ceilal i îndepărtându-se. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. Astfel. dispuse în acelaşi plan. 6 sau 8 bra e verticale. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. are forma unui „U” dublu sau triplu. pe o sârmă . Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. se orientează vertical pe doi tutori. Coroana formată. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. 80 sau 120 cm de la sol. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 .Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. Fiecare pereche porneşte din axul principal. ce a fost retezat la 40. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol.

se înlătură lăstarii. În al doilea an. cu o deschidere a bra elor de 50 . aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare.(spalier). dar la o înăl ime de 80-90 cm. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod.80 cm. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. După 30 cm. la o înăl ime de 30 cm. . La lungimea de 70 . sub un unghi de 60o între ei. iar cei doi lăstari terminali.

în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. tisă).3. tăierea se face cu cca. .Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. Tunderea se execută în anii următori. tuie. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. 7. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. În primul an de la instalare. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. 0. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare.) Se execută primăvara devreme. prin scurtarea lujerilor prea lungi. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. ienupăr.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent.3. la exemplarele plantate în aliniament. Populus sp. la înăl imea de 20-25 cm. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. După atingerea înăl imii dorite. de 1-2 m lungime (Acer negundo. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. mai rar toamna târziu. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu.

sunt de regulă mult mai viguroşi. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. După câ iva ani. iulie. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. grupuri. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă.3. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. cu coroane înghesuite. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. 7.4. Lăstarii ob inu i prin recepare. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. Se recomandă rărirea periodică. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară.

se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. . Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. 20-30 ani. reducerea consisten ei. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. . îmbunătă irea stării fitosanitare. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. cu o periodicitate de 3-5 ani. mărirea efectului decorativ al unor exemplare.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. . . a unor poteci. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. Se aplică rărituri mixte sau combinate. în apropierea locurilor de sta ionare. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . respectiv atunci când se realizează consisten a plină. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. 7. din 3-6 (10) ani. în cca. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. ob inându-se un număr optim de exemplare.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm).5. în pădurile echiene de codru şi crâng. cu o periodicitate de 3-5 ani. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. fiind inestetice. .3. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate.materialul rezultat nu se recoltează. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare.

de speciile forestiere folosite sau prezente. amestecuri de fag cu răşinoase. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. deoarece circula ia este complicată (semin iş. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor.6. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. făgete. în vederea atingerii unui anumit scop. cu foarte multe nişe ecologice. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. . 7. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat.3. dar pentru oameni antrena i. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. buruieni). Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. bolnavi. rup i sau doborâ i. păduri de plopi euroamericani). se pot adopta diferite tratamente. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente.

. în sensibilizarea oamenilor la frumos.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici.. culoarea şi mărimea frunzelor.2. . Alyssum sp. 8. Salvia sp. Tagetes sp. Salvia splendens. Malva sp.sp. precum Crocus sp.Tropaeolum majus. Tulipa sp. Galanthus sp. covoarelor. a rabatelor pe peluze... mirosul şi modul de asociere ale florilor. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite.Cap.forma şi culoarea fructelor.. . a modului de creştere şi ramificare. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.Tagetes sp.sp. în componen a bordurilor. precum specii ale genurilor: Petunia sp.înăl imea. . peste 50 (60) cm. . . În acest sens se deosebesc: . Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm. Acestea se folosesc grupat.... Acestea joacă un rol psihologic fundamental. . respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. Acestea se folosesc pentru rabate. cu aspect de tufă .... Aubrieta sp. Delphinium sp. VIII... al sezonului de vegeta ie.. Ageratum sp. . 8.specii de talie mare. .1. platbande sau grupuri pe peluze. Ageratum mexicanum sp. .specii de talie mică 5 – 20 (25) cm.1. precum şi în mozaicuri.1. Saponaria ocymoides. Tradescantia sp.forma. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Lobelia sp. cu tulpini ramificare. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. în marginea rondurilor sau rabatelor. Muscari sp. precum specii din genurile: Lilium sp. Narcissus sp. cu port târâtor (sau pendent) .sp.. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. . Gladiolus sp. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. Tulipa sp...1. Calistephus chinensis. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. în planul apropiat de privitor. forma.culoarea.ciclul de via ă. Sedum sp. Hyacinthus sp. . constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde...forma tulpinii (portul).. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. . partere.

recomandându-se a se folosi în planul apropiat.Lathyrus sp. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Portulaca sp.. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. culoarea şi abunden a frunzelor.. precum regina nop ii şi micsandrele. erecte Impatiens sp. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii).. . precum verbena şi crinii.. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. chioşcuri pentru odihnă). Tulipa sp. cu tulpini simple. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze.sp. mărimea şi culoarea frunzelor. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. Nuan a culorii poate fi diferită. Forma..1. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci.. Delphinium sp. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma.3. mo ul curcanului. creasta cocoşului. Unele frunze sunt mari.1. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. Iresine sp.Ipomea purpurea. Begonia sp. galben. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.sp. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. . Humulus lupulus. cu segmentele filiforme. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. Agave sp. Polygonium sp. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit.. Astfel. altele sunt mici şi mărunte. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. roşu grena.. la început.. Pyrethrum sp. mărimea şi culoarea frunzelor În general. Ricinus sp. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. Lilium sp. cu tulpini că ărătoare .. lalelele papagal.. argintiu sau cenuşiu. 8. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu.).. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. cu tulpini volubile . a sta ionării. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. locurilor pentru sporturile uşoare. în jurul teraselor. Forma.. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. la florile simple poate fi pală. florile fiind nesemnificative. Papaver sp. roz. 8. .) aceasta se schimbă de la roz-liliachie.4. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. clopo ei. Sempervivum sp. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp.. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp.sp.. până la albastru. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma.. culoarea. în cazul petalelor tomentoase. roşu sau grena. iar altele puternic fidate.

) are fructe persistente şi decorative.1.. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.plante anuale semirustice (Begonia sp.. ca o continuare a florilor. 8.plante anuale sensibile (Celosia sp. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. fiind o sursă de amuzament pentru copii. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii. men inând efectul decorativ.) se seamănă în sere calde. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. Mo ul curcanului (Amaranthus sp.plante anuale rustice. .) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. fiind aripate. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . florile se îndepărtează. Cineraria sp.5. vara. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.8. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. iar primăvara vor înflori.1. de culoare roşie sau roză. În unele situa ii. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. .6. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. . Calceolaria sp. Zinnia sp..

Convallaria majalis. covoarelor.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. Lolium sp.. în general.1. geophite – ce au bulbi. Dahlia sp.. teraselor. mozaicurilor. în lungul apelor sau pe luciul lor.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. bordurilor. pe stânci sau pajişti. Iris sp. depozite) ferite de înghe (4-10 oC). Speciile floricole pot fi folosite. Gypsophyla sp.. Papaver orientalis).. rondurilor.. . cămări. Gladiolus sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. rizomi. rădăcini tuberizate.. rizomi. .7. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. 8. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. Hyacinthus orientalis. rabatelor.. atunci când sunt plantate în diverse suporturi.. tuberobulbi.decorarea spa iilor verzi.. pentru: .decorarea balcoanelor. Chysanthemum sp. Hosta plantaginea. Aquillegia sp. Narcissus sp. Polyanthes sp. sau semirustice (Canna indica. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. ferestrelor. tuberobulbi. jardinierelor.

Tagetes sp. instalând specii de talie mică în prim plan.. înăl imea plantelor. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. perioada şi durata de înflorire. bujori. chioşcurilor. partere). fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. mărimea. costisitoare.).decorarea stâlpilor. cu port de tufă sau covoraş. printre care se introduc plante anuale. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. bănu i (Bellis perennis).. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. Portulaca grandiflora).ca flori tăiate. zidurilor. crizanteme. witrockiana). În func ie de perioada şi . perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. ghiocei. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. Rudbekia sp. Culturile cu plante anuale. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. în special lunile de vară. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. narcise.. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. specifice plantelor anuale.). Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. în trepte. de talie înaltă (Phlox paniculata.). Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. forma şi nuan a frunzelor. . fie mixt. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. fie numai specii perene. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. Ageratum mexicanum „nana”. fiind amplasate în locuri intens frecventate. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. pergolelor. numă-uita (Myosotis sp. mijlocie (Petunia sp.). treiajelor. narcise (Narcissus sp. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. muscari (Muscari sp. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. rabate. 8. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). forma şi culoarea florilor. stânjenei. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri.2.

Cheiranthus cheiri). Calluna vulgaris). cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.. de turbă) . etc. elina. ferigi). Iris sp.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor.3. mobilizarea superficială a solului. de răsadni ă. pământul de ericacee.1. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare.soluri neutre – majoritatea solurilor. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. bine organizate. Viola. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. superficiale (Primula sp. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. pământul de turbă.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp.. pământul de ace de răşinoase. Amaryllis sp. textură. .. pământul de lemn. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. Asparagus sp. În func ie de sol. Acestea se deosebesc prin pH. .. Galanthus) sau bienale (Primula. . se deosebesc: . Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat... permeabilitate.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri.. desfundat. nivelat.. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. Erica sp. structură.soluri acide – (Coleus sp.. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. pH.. brumărele).. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. compostul de grădină. capacitate de re inere a apei). Asparagus sp. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. perlit şi turbă în diferite propor ii. După valoarea pH-ului. Bellis) cu speciile anuale. mărun irea bulgărilor. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. elemente nutritive. con inutul de substan e nutritive. Narcissus.soluri alcaline – (Anemone sp. Instalarea speciilor floricole 8.. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. pământul de frunze. Hyacinthus. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. Dianthus sp. Dianthus sp). În general. . textură. Gladiolus sp. Myosotis. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.3. modelarea terenului. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. .pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Tradescantia sp. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. 8. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. pământul de pădure. Crocus. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . rădăcinile de ferigă şi nisipul. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare.

Amaranthus). Hyacinthus. Crocus. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Muscari. Viola.(Iris sp. transplantarea apare necesară atunci când . Begonia). Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis.. bulbii acestora să se înrădăcineze. Lilium sp. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. Impatiens. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren.5 cm grosime. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Alyssum. Mathiola. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Hosta plantaginea. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca.2. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci.). dar nici să se stânjenească reciproc..3. Paeonia). Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. Hemerocallis sp.8. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective.3. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. Narcissus. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. unde se vor dezvolta şi înflori. 8. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. 2 – 2. Myosotis). Dianthus.3. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Galanthus. Sedum) distan ele pot fi mai mari. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. La speciile perene. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare.). de cca. La plantare. comparativ cu înăl imea plantei. Fuchsia.

această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. .stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. când plantele nu suferă deloc. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie.tutorarea şi palisarea.combaterea dăunătorilor biotici. .ob inerea unor forme caracteristice.tunsul plantelor.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . Pentru ob inerea de tufe bogate. de perioada înfloririi. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie.4. . .aplicarea îngrăşămintelor. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. . 8. . copilitul.datorită înmul irii naturale ale plantelor. bobocitul. unele nu mai înfloresc în acel an. . În această categorie intră următoarele lucrări: . Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. cu rolul de a ob ine plante viguroase. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. suprimarea tijelor florale vestejite. .suprimarea păr ilor aeriene. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite.reglementarea înfloritului. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. obligatorii sau facultative. . spa iul devine insuficient. intrând mai devreme în vegeta ie. . Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. acestea stânjenindu-se în dezvoltare. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru .irigarea. Ciupitul se execută cu unghia.

). la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. de dimensiuni mai mari (crizanteme.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. garoafe. bujori. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Se aplică la crizanteme. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. Pelargonium sp. ochiul boului). hortensie. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. de obicei terminată cu o floare (crizanteme.. în acest caz întârziindu-se înfloritul.. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. urzicu ă (Coleus sp. Petunia sp. gura leului). garoafe). trandafiri. .

cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. mase plastice. Ipomea). metal de dimensiuni şi tipuri diferite. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Tutorii pot fi din lemn. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. . Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. Lathyrus. mai ales în perioada de înflorire abundentă. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. trestie.. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. dalii). în func ie de specia respectivă.

temperatura mediului înconjurător. ghiocei. azotatul de amoniu. riguros selec ionate. de păsări. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. uneori superfosfat. clorura de potasiu. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. ciuperci). mustul de bălegar. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. fiind indicată udarea diminea a devreme. maxim ora 10. făina şi rosătura de coarne. microbiologice. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. timp de două săptămâni.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. sere. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. narcise. În această categorie intră: excrementele de mamifere. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. la care se adaugă apă. după o prealabilă uscare şi mărun ire. cenuşă. intensitatea luminii. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. . Îngrăşămintele se aplică. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. :30. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. chimice. ca regulă generală. solul. a îngrăşămintelor organice solide. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. solarii. 1:20. după trecerea perioadei de înflorire. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. ob inânduse solu ii prin fermentarea. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. bogate în potasiu: sarea potasică. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. făina de oase. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. etc. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. spălarea şi răcorirea plantelor. lalele. bioxidului de carbon şi a altor gaze. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. cu valen e simbiotice. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. sulfatul de potasiu. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. umiditatea şi mişcarea aerului.

Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). în martie–aprilie. sensibile la temperaturile scăzute. periodică a diferitelor exemplare floricole. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. Acest strat men ine solul umed. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. . şi peste vară. măcar odată pe an. organele subterane (bulbi. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. sau talaj. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. la geofitele semirustice. uneori chiar săptămânal. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. frunze. rizomi.sau noaptea. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. bulbii sau rizomii. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. pentru a nu se produce vătămări plantelor. tuberculi. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. manual sau cu ajutorul săpăligilor.

. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. în zilele cu temperatură ridicată. cu . fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. cărămidă. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. ce înfră esc abundent. aranjamente florale. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. grupuri statuare. brânduşe. gazon care se tunde la 2-3 zile odată.rustic. 30 oC. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. pentru a forma un covor des. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. lalele). realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. având aspectul unor pajişti naturale.1. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. 45 oC. datorită nuan elor de verde. recreative sau sanitare. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor.pentru peluze. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. elemente arhitecturale. pietriş. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. narcise. . arbuşti. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. clădiri. luciu de apă). formată în special din graminee. gazonul se încălzeşte mai pu in. După destina ie. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. asfalt sau beton. De exemplu. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. IX. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia.pentru terenuri sportive. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. masive de arbori) sau nevii (stânci. iar în cazul asfaltului de cca. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei.Cap. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon.

la 12–20 cm. de rezisten a la bătătorire sau tundere.5 cm. Viola arvensis.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Alopecurus pratensis. grosiere. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. de diferite desimi. înfră ire slabă. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Matricaria chamomilla. rezisten a la temperaturi scăzute. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Reseda lutea. Calendula officinalis. rădăcinile sunt relativ superficiale. Campanulla sp. umiditatea din sol. frunze mari. rugbi – 6. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Poa annua). Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. la tundere. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. ci în amestec de minim 3 specii. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Agrostis tenis. având aspectul unei fâne e înflorite.2. aspre. 9. Lollium perenne. .5 cm. Agrostis stolonifera.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. . mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. Papaver rhoeas. aceasta dispare. lăstărire.5 cm. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente.5 cm. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. rezisten a la bătătorire.. dar speciile se comportă diferit. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. capacitatea de refacere după tundere. Alyssum maritimum. Iberis semperflorens. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. rapiditatea de creştere.. 9.3. Festuca rubra. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Gypsophylla muralis. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. crichet – 2. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. tenis – 0. Cynonurus cristatus). Deschampsia caespitosa.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. Bromus inermis). Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. . După înăl ime: . Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. Bellis perennis. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. rămânând suprafe e nude de pământ. tufele sunt înghesuite foarte mult.

Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. În diferite ări se aplică norme diferite. dar şi vara. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). dacă există sisteme de irigat.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. . pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). zgură. instalând toate speciile crescute natural.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. moloz. Metode şi tehnici de semănare: . Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0.mecanic . gros de cca. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. precum şi costul mai mic. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. îngroparea cablurilor electrice. cărămizi.3.5 cm. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. cu un aspect nefavorabil.3. a instala iilor de irigare. amestec şi condi iile de sol. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. adâncimea de semănare va fi mai mică.5 – 2. .9. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). a canalizărilor. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. în cazul în care solul existent este corespunzător. ci cresc lateral. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . dar şi executarea drenurilor. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime.2. se ob ine un gazon prea rar. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. terenul se grăpează. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. Decaparea . date de condi iile specifice ale ării respective. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. Dacă norma este prea scăzută. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. de specie. De asemenea.1. După semănarea manuală. 9.

15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. Dacă solul are o cantitate mare . Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. care pot fi rulate. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. groase de 2-4cm. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. după care se sparge şi se mărun eşte elina. 30 x 30. fosfor şi potasiu. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). sau mecanic cu maşini speciale. care nu sunt preten ioase. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului.4.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. Se recomandă tunderea pe timp ploios. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). 9. apar muşchii şi numeroase buruieni. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. După aceste opera iuni. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. iar gramineele se răresc.

pentru compensare.de calciu. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. . Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. trebuie mărită cantitatea de fosfor. înainte de înflorirea buruienilor.

obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . 10.de stimulare. . Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. de intimitate şi uneori de regres. inestetic şi nefunc ional. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. organismul nu depune efort.5 -0. . Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. elemente arhitecturale. . având 0. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). ordine şi propor ie. importan ă şi lă ime.1. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante.mişcarea descendentă. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. perspectivele.Cap. pentru obiective bine determinate. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. sunt de obicei largi. flori. călare sau cu bicicleta.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. grădinile alpine. sau conduc spre un obiectiv principal important.pentru ceea ce este viu sau în schimbare. implică o diminuare a efortului. divertisment. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. . influen ând sentimentul de veselie. pentru terenurile orizontale. apare un sentiment plăcut de protec ie. X. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. au o lă ime mai redusă (minim 1. de refugiu. în meandre pentru traseele sinuoase.pentru ceea ce este rigid.20 m). mai sigură. În func ie de natura circula iei. justificate de prezen a diferitelor obstacole.de indispozi ie (de închistare) . de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător.de amuzament. . ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. pentru stilul geometric. pentru terenurile cu denivelări.mişcarea orizontală. măreşte aten ia. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. mai stabilă.7 m lă ime.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. . şi în echilibru cu for a gravita ională.mişcare ascendentă. creează impresia de avansare. . curiozitate . fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). de cucerire a spa iului înconjurător.

Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . . de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. asfalt turnat sau cilindrat. lian i sau materiale hidrofobizate. beton.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. Căile împietruite cu pietriş de carieră. corelată cu ambientul. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale.cele neregulate în „opus incertum”. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. iar cele deschise obosesc ochii). Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: .cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . dalaj englezesc. tip zidărie. pietriş. cărămidă. dale.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. este folosit în pădurile de recreare. dalaj antic. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. de forme diferite. cel pu in cu fa a superioară netedă. . roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. Pământul. ceramică sau marmură. mozaic. macadam. pavele. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. pătrate.

bitumului. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. din beton. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. în locurile cu erodare puternică. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. geometrică. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. fără frânturi. 10.2. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. lacuri. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. la o distan ă între centrele de greutate. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. realizate de obicei pe stâncării. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor.60-0. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. iazuri. dar poate fi ameliorată. fântâni. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. pâraie. Când cursul apei este însorit. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). . Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. dar fără a fi simetrice. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. făl uită. cărămidă. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. trestie. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). elipsoidale. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv.65 cm). ale fiecărei dale. având rolul unui factor calmant în peisaj. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). uşurin a între inerii. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). pătrate. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. Apele stătătoare (numite impropriu.pe gazon. senza ia de răcorire şi de prospe ime. prin deschideri de perspective. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. de mişcare. dreptunghiulare. Caltha palustris). iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. asemănător cu malurile opuse. căderi de apă. Malurile se vor amenaja prin terasare. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde.

recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. Grădinile alpine creează.fântână cu taluz cu cascadă. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. 10. O perspectivă bine concepută are echilibru. combinată cu lumina artificială. în mod progresiv. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. în mod artificial. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. acestea dau impresia de putere. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Grădinile alpine au suprafe e variabile. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. muntos. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. la o oarecare distan ă de clădiri.bazin cu jeturi orientate spre periferie. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. mărime şi culori. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. 10. caz în care se pot men ine în forma lor naturală.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. de solidaritate monumentală.4. . şi pot fi amenajate într-un mod special. . Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. un microrelief accidentat. iar când sunt mici şi grupate.bazin cu cupă florentină în mijloc. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos.3. folosite pe timp de noapte. . Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. cu o vegeta ie specifică. privit dintr-un loc potrivit. fie vor fi aduse.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. colorată diferit chiar. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. . de la câ iva metri pătra i la câteva sute. Când sunt de dimensiuni mari.

accidentat. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. coloanele. construc ii uşoare. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. pătrată. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. deşertic.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. Acestea se pot construi din lemn. . va fi pe cât posibil frământat. sau cărămidă. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. beton. pergolele.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. destinate adăpostirii vizitatorilor. . înghe . în pantă sau se va crea artificial. chioşcurile. cu turbă şi nisip. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. hexagonală sau octogonală. pentru ca pământul să se taseze suficient. a men ine. într-o formă simplă dar estetică. vase decorative. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. în pie e sau în punctele de perspectivă. balustradele (parapetele). bănci şi scaune (mobilier de grădină). Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. teatrul verde.5. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. a domina. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . cele mari în planul din spate.dispunerea blocurilor de piatră. . Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. suporturi pentru plante. grupuri sculpturale. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. numite chioşcuri descoperite (naturale). a orchestrelor sau a fanfarelor. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. arcadele şi porticurile.aşezarea unui strat de pământ de elină. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. fiind amplasate pe esplanade. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). scările. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. pode e şi poduri. belvederile. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). . situate în spa iile verzi. . pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . 10. subalpin. la marginea apelor. la capătul aleilor. treiajele. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. lăsând spa ii mari între ele. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. zăpadă.

pe lângă ape sau terenuri accidentate. a unui rond de flori. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. grup sculptural. folosite pentru decorarea unor pere i. oferind refugiu împotriva insola iei.0 m. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. fiind amplasate la capătul aleilor. atât la soare cât şi la umbră. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic.7m şi înăl ime 2-2. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. în lungul aleilor largi. piatră). lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. compartimentarea unui spa iu verde. lemn. aluminiu. mărginirea unor perspective. marmură şi au un mare efect prin formă. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. beton armat. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. Acestea se confec ionează din piatră.45 m. metal. cărămidă. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. dezvoltare pe verticală. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. Se recomandă ca optimă. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. lemn. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. ce acoperă por iuni de alei sau terase. mărime. culoarea lor. Treiajele sunt construc ii uşoare. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. bronz. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. fier. de obicei cu înflorire abundentă. formate din panouri cu zăbrele.5-0. ce prezintă ca elemente de sus inere. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. . Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. mozaic. beton. cărămidă.4-3. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Pot fi cu sau fără spătar. Forma. stâlpi verticali (piatră.5 m.4-0. înăl imea 0.5 m. fontă. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. lemn sculptat sau marmură. din diferite materiale de construc ie. teraselor. la marginea teraselor. lă ime 0.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. cărămidă. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Materiale de construc ie folosite: piatră. pe orizontală.

. piatră. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. în lungul scărilor. decorat cu plante de mozaic. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. ciment. beton. aleilor. zidurilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful