UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

formă pătrată.2. busuioc. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. ce cuprindea Europa Sud-estică. Acestea aveau. vasele şi statuile. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. fiind înconjurate de un zid de marmură.XIV d. . Exemple: Villa lui Cicero. rozmarinul şi mirtul. ca urmare a cruciadelor.grădina cu pomi fructiferi. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. a înregistrat un regres. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Erau prezente şi pu uri rotunde. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. specii floristice. 2. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). în Evul Mediu. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. Totuşi. tisă. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. crini. chiparoşi. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental.H.arbuştii şi plantele ornamentale. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. Erau prezente pergolele şi coloanele. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. zambile. cu coloane de piatră colorată şi marmură. fie o fântână cu un joc de apă. platani.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. Villa Sallustius.) 2. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. de regulă. peste care s-au grefat elementele orientale. smochini. . duzi. lauri. Schema modelului grădinii medievale. lotus sau diverse flori.2. nordul Africii şi Asia Mică.2. Villa Lucullus. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. urbane. plante medicinale şi aromatice.1.. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. pini. În capitala imperiului.2. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Grădinile vilelor mai mici. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. . trandafiri. horticultura a făcut progrese. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. 2. buxus. De asemenea erau cultiva i trandafiri. tei. Villa Mecena. Constantinopol.V. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. la interior cu bazine străjuite de statui. mimoze).

grădinile arabe având la început o influen ă orientală. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. fie aveau straturi de formă pătrată. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. mirtul.grădina de flori. prin întretăierea a două canale cu apă. Speciile folosite: chiparoşi.). pere ii de fundal. . Compozi ia era geometrică.4. mărginite de rânduri de plante tunse. 2. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. acestea fiind interzise în religia mahomedană. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. leandri. fie erau situate în afara palatelor. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). situate în cur ile clădirilor. magnoliile. predominant persană. de formă regulată iar cele mai mari. din timpul domina iei arabe. Arta topiară era folosită în exces. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici.H. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. apoi au căpătat un specific propriu. galerii acoperite de plante că ărătoare. al VII-lea d. bazine. cu func ie exclusiv ornamentală. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec.2. citricele. Grădinile fie erau interioare. magnolii. pini. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. Speciile folosite erau: chiparoşii. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. monotonă. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. compartimentare realizată. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. caracterizată de prezen a careurilor egale. acolo unde spa iul permitea.grădina de legume şi plante medicinale. pavilioane pentru petreceri. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. o suită de grădini. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. palmieri. eucalipt. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. XIII-XIV.d. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii.H. menajerie. Nu existau sculpturi.. 2. înconjurate de ziduri.2. buxusul. fie sub formă de fântâni arteziene. . Apa era folosită fie în bazine şi canale. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. Locuin ele mici aveau o singură grădină. fiind plane şi înconjurate de ziduri. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. adesea aranjate liber.

ziduri. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. bazine. având caracter natural. bambuşii – prietenia necondi ionată. şi reflectă puternicul cult al naturii. situat pe malul unui lac. ce erau descoperite brusc la un moment dat. o dată cu dezvoltarea noii religii. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. în strânsă legătură cu religia. odihnă.3. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. de groază. chioşcuri. grote. în care vegeta ia era dispusă natural. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. în armonie cu peisajele naturale. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. Picturile. modificat sau aparent natural. fiind create mai ales în sec. au fost create parcuri naturale. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. sec. cu caracteristici proprii. stânci. indiferent de perioada istorică. terase. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. galerii. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. firesc. suprafe ele foarte întinse. poduri şi pode e. Relieful era foarte variat. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. al XVII-lea d. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice.H. neregulat.3. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. lacurile şi râurile. cascade naturale) sau în bazine artificiale. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. Spa iile verzi din Extremul Orient 2.H. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească.2. servind ca loc pentru plimbare. fiind excluse liniile drepte. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. . II-I î. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. pinii – fermitatea şi for a caracterului. pe vârful unei coline sau în pădure. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. iar apele.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. arterele pământului. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. cu aspect natural. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. este mărimea acestora. pentru dobândirea perfec iunii morale.H. por i.. fiind natural. VIII-IX d. Terasele erau trasate liber. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. piersicii ornamentali – Paradisul. (dinastia Tang). cheiuri. plante şi animale. ape.) şi cuprindeau mun i. Elementele primordiale erau mun ii. cascade. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. Filozofiile religioase din China. budismul. de basm. de veselie. IV-V d. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane.H. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii.

Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). lanterne din piatră. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. stâncile. camelii.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. Grădinile imperiale. pârâu cu cascadă. Spa iile verzi. orientat pe direc ia N-S.capitala ării. fiind folosite toate elementele din natură. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. din dorin a de a aduce natura în locuin e. fântâni şi foarte multă vegeta ie. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. lac cu insule. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. pietriş. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. fiind ulterior personalizată.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China.vegeta ia este perfect integrată peisajului. fiind o componentă a acesteia. arbori şi arbuşti. erau prezente pretutindeni. sau din Europa medievală şi renascentistă. pietre rotunjite. arborele de ceai. bambus. în decursul timpului. podurile. şi în Kyoto. destinate contemplării din interiorul clădirii.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. ferigi. grădină aridă. sau de pe verandă. mai mari sau mai mici.H. al VIII-lea d. nisip. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. În sec.H. muşchi. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. Persia. un râu sau pârâu. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. ienuperi. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. azalee. diverse plante cu sau fără flori. devenind o artă na ională. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. Islam). . coline. pavilioane pentru ceai. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . stânci col uroase. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. grădină de muşchi.3. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. plus diferite lampadare. Astfel în Japonia. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. por i. al VIII-lea d.Deşi. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite.). Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. . sec. . pasul japonez. miniaturală: cursul de apă. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. 2. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . cu balustrade ornamentate. cu simboluri filozofice caracteristice.

cireşii. ziduri înverzite. buxus. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. precum: . . ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. .apa aduce mişcare. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. încep să apară primele grădini publice. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .Villa Lante din Bagnasia (5 terase). arborele de ceai. de unde a iradiat apoi în restul Europei. tisă. ci pietre late. bazine neregulate.simetria fa ă de o axă a compozi iei. arhitectură. .Villa Medici în Roma (2 terase). lămâi. .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. . lauri şi portocali. ienuperi. ca influen ă occidentală. bambus.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. Din sec.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare.utilizarea vegeta iei tunse. în special pentru grădinile vilelor suburbane. .H. camelii. .1. . . vase ornamentale.4. . glicina.4.Villa d’Este la Tivoli (8 terase). ştiin ă. garduri vii şi borduri tunse. . .sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini.erau folosite zidurile masive de sprijin. 2. 2.prezen a sculpturilor. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament.Grădina palatului Farnese din Caprarola. a canalelor. Specii folosite erau: pini. azalee. literatură. Această orientare a apărut la început în Italia. parapete ornamentale. al XVII-lea d. stejari meridionali.nu erau folosite alei. . cascadelor.H. . prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. magnolia. .. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice.apa era folosită sub formă naturală. cascade. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. .folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. pe terase succesive. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. . XV-XVI d. lespezi sub forma pasului japonez. chiparoşi. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). mirt.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. arbuşti modela i în volume geometrice.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. din toate domeniile: artă.

H. roci şi apă în mişcare).2.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . apare stilul baroc.arhitect peisagist Du Cerceau. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. curbe. Existau canale şi lacuri imense. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). traseele rectilinii. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. fiind îmbinate cu linii ample. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. la care grădinile erau în incintă. Au apărut grotele artificiale. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. Au fost realizate decoruri bogate.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). Terenul era modelat în terase mari.arhitect peisagist Delorne. Saint-German. În prima jumătate a sec. la castelele Amboise. bazine. În unele situa ii canalele s-au păstrat. dar dispare schematismul rigid. Principiile esen iale s-au men inut. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. . rezultând spa ii mult lărgite. vase. în arhitectură. tinzându-se către transformarea în parcuri. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. al XVII-lea crea iile importante au fost: . Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. .grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. Fontainbleau.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Astfel. . ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.4. S-au mărit dimensiunile grădinilor. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii.În secolul al XVII–lea d. sub aspectul echilibrului şi simetriei. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. .grădina Luxembourg din Paris.grădinile de la castelele Tuilleries. Abia după jumătatea sec.H. al XVI–lea. Exemple:. În perioada Barocului. . dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase).grădinile Gamberaia – Floren a. . pictor şi arhitect) favorit al . Blois şi Gaillon de către un arhitect italian.grădina Garzoni – Collodi. 2. . al XVII-lea. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. cu numeroase statui. Exemple din sec al XVI-lea: .grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a.. cu partere decorate cu flori. fântâni.

. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. constituind totodată şi perspectiva principală. statui sau vase. piramide. mari partere şi întinse oglinzi de apă.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. Saint Germain-en Laye. dominantă. . realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. conuri. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. închise între ziduri. . Sceaux. pe spa ii foarte largi. cu principii compozi ionale proprii. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. .sunt folosite. . alături de diferite fântâni. bazine cu grupuri sculpturale.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. scări. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. . picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. rampe. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. borduri sau broderii de buxus tuns. . dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. sub influen a literaturii.palatul constituie capul compozi iei.4. se păstrează axa . vase în stil baroc. ca şi în restul Europei. Fontainbleau.aleile sunt rectilinii. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. în Anglia începând cu sec. Dispar parterele.3. Dar. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original.„regelui Soare”.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. bazine. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. Versailles. rocării. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. 2. Chantilly.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. . mai ales pe axa principală. SaintCloud. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. racordate cu ziduri de sprijin. în Anglia dominau grădinile medievale. La început s-a renun at la tunderea arborilor.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor.terenul este modelat în terase largi. . cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. bazine şi canale. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. . cuburi).sunt prezente. . Ulterior.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon).Ludovic al XIV-lea. treiaje. al XVIII-lea. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. fiind situat pe terenul dominant. . ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers.compozi ia era tratată arhitectural.

grădinile de la Whitehall – model italian.grădinile Kensington şi parcul Stowe. . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. La sfârşitul secolului al XIX-lea. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . dar se introduc poteci şerpuitoare. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber. Malmaison. La periferie erau: Regent’s Park. apoi francez.Charlottenburg (Berlin) .Saint-James Park .Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. reziden ial şi a intrat în cel urban. Realizări importante: .model francez. Ermenonville.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. .parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles).centrală dominantă. .Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. .Kent (pictor şi arhitect) .Austria: . Toate crea iile din această perioadă (sec. . enun ate de Repton. . .Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).Grădinile Greenwich – model francez.Rusia: .Tête d’or’’ (Lyon). .gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. . sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). amenajate în stil peisager: St. realizate sub influen a romantismului. .Parcul Chatsworth – stil clasic. . al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. .Germania: .Hampton Court – model italian. Hyde Park. În secolul al XIX-lea. . James Parc.Nymphenburg (München) – model francez. formând un lan verde de peste 4 Km. . Londra de inea 600 ha de spa ii verzi.. 2. . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea.4. Victoria Park şi Battersea Park.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic.model francez. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular.4. fiind sus inătorul noului curent numit .Anglia: . plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez.. Green Park.

narcisele. .A. al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. .Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . . .parcul Nympheuburg (München).sec. Parcul Puşkin (parc englez. În S.Italia: .U. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. . marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. crini. roini a.Villa Melzi (Bellagio). bradul. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. lângă St. . Ca exemple pot fi amintite: . garoafe şi iasomie.Chicago – South Park.Philadelphia – Fairmount Park. .Parcul Public Friederichsham (Berlin).păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). . stejarul.Grădina Botanică . 2.Grădina engleză (München).parcul Wilhelmshöhe (Kassel). molidul. mesteacănul. . Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . Prospect Park (peisagist Olmsted). la Iaşi – grădina Palatului domnesc.Spania: . în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. .Villa Carraresi (Roma).grădinile La Cranja (lângă Segovia) . .sec.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. .. arskoe Selo = vechea denumire).Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). lăcrămioare.New York – Central Park . Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. .parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) .Boston – Park System. În Germania. liliacul. cimbrul.model francez.360 ha. pe lângă locuin ele boierilor. În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. plopul alb. . Ca date istorice mai importante pot fi amintite: .Villa Carlotta (Caddenabio). . Petersburg – 600 ha. respectiv după principiile grădinilor engleze. .Parcul Sokolniki – 463 ha. pomicole. Ca exemple pot fi amintite: . . forestiere: bujori. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.model italian.5.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.

Grădina Ioanid. . poduri. (Carl Friederich. În alte oraşe: . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. . .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. Parcurile de la Avrig. .Buzău – Parcul Crângul.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. . . lângă castelul familiei Teleky.la sfârşitul sec.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. . al familiei Bauffy.Timişoara – Parcul Tiselor. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). chioşcuri pentru orchestre. . Parcul Rozelor.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu.actual Parcul Tineretului. . Hayer.. . .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. . În sec. 70 ha. Pădurea Verde. . . iarna lacul fiind folosit ca patinoar). . Hörer).la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). lângă castelul familiei Haller.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). amenajat tot de Redont – Bd. Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. Alpinetul. stilul brâncovenesc.parcul de la Albeşti –Braşov.în Bucureşti în 1833-1840. . . . cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. .Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. Borza.parcul de la Bon ida –Cluj. .Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). fiind numit oraş-grădină.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. . .1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. al XIX –lea.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” .Iaşi – Parcul Expozi iei. al XVIII-lea . . al baronului Bruckental.la Sibiu – 1857.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898).Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. . iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.parcul Carol I.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. Redont. odată cu dezvoltarea oraşelor. dar care în mare parte erau neorganizate.Bucureştiul avea cca.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos.parcul de la Gorneşti –Mureş . dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. .sec. promenada de pe Dealul Copou.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .Pădurile parc Băneasa şi Snagov. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. azi Parcul Romanescu. (fost Libertă ii) realizat de E. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). . Dacia. În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: .. ..1838 – parc promenadă .

70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional).s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. . . S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Iaşi. Crângaşi. Balta Albă. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara.s-a înfiin at Parcul Expozi iei.s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Piteşti. Craiova. Drumul Taberei. Parcul Tineretului.reamenajarea Parcului Herăstrău. parcuri în Titan. . Gala i.Parcul Sportiv . Ploieşti. . Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. Parcul Libertă ii. Sibiu. Colentina.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). corespunzătoare multitudinii de sta iuni. . Pantelimon. Parcul Tei. .După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . Constan a. Oradea. ClujNapoca.

vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină.1.f. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. sanitară). şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu .semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. la diferite categorii de spa ii verzi. de protec ie a solului. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. Profesorul I. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. . respectiv cu: . ştiin ifică. . e) f.f. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. de pe terenuri degradate). În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. . d) f. decorativă (estetică.flori din culturile floricole. de protec ie climatică (viteza vântului. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant.f. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. Func ia hidrologică este asigurată. grădini. antierozională. în general de toate tipurile de spa ii verzi. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. fiind ob inute diferite categorii de produse: . hidrologică. respectiv: de produc ie.2. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. recreativ sau sanitar. f) f. c) f. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. intensitatea radia iei solare). 3.lemn din diferite tipuri de pădure. această func ie are un caracter puternic diminuat. antipoluantă (f. . umiditatea şi temperatura aerului. .fructe din livezi. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. hidrologică. de impact peisager). recreativă. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. 3.Cap. sanitară şi estetică.

Func ia de protec ie a solului. străzi. etc. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. . dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. fie la suprafa a solului (litieră). în care procesele de eroziune sunt vizibile. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. spa iile verzi prin stratul arborescent. prin albedoul specific. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . prin descompunerea de către microorganisme. fizică şi chimică. . temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. pietriş. prezintă o stabilitate mecanică. astfel. sau în apropierea acestora. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii.ameliorarea umidită ii aerului. Acestea. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. cărămidă. prin microclimatul pe care-l realizează. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. . fie în sol (rădăcini moarte). substratul ce constituie suportul vegeta iei. Prin sistemul de înrădăcinare. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. ).moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. . în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. Pe lângă aportul de substan e nutritive. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. moderează temperaturile excesive. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. trotuare. şi a speciilor drajonate. prin procesele de evapo-transpira ie.micşorarea vitezei vântului. mult sporită. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. ce constituie o armătură biologică a solului. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. Sub aspectul proceselor pedogenetice. De exemplu.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. a perdelelor de protec ie. fâşiilor plantate în lungul străzilor. Vegeta ia lemnoasă. asfalt sau beton.

umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. în special în timpul verii. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. sub diferite aspecte: .reducerea poluării chimice a atmosferei. ce nu deranjează ochi. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. consisten ă. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. elagaj şi anotimp. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane.lipsite de vegeta ie. 5m3. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. o elul. sau cu frunziş sempervirescent. viteza vântului scade cu 30-60%. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. De exemplu. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. a pulberilor fine sau a fumului. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. gresia. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă.reducerea poluării fizice a atmosferei. . datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. structură pe verticală. în zonele plantate. În mediul urban. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. . etc.reducerea poluării fonice. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă.3. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. . fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. 3. iar la 120-200 m în interior. Perdelele de protec ie. marmura. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. betonul. vârsta arboretului. atmosfera devine calmă. astfel.

Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). părozitatea acestora. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. având un efect nesesizabil. De exemplu. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. a arterelor principale). Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. . Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. iar a teiului pucios cca. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. şantierele. ce are lă imea de 200-250m. 42 t/ha. sau diferite activită i curente ale popula iei. fără obstacole cu efect antifonic. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. 30 t/ha. întreprinderile industriale. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. metalurgică. acoperită cu gazon. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. de prelucrare a petrolului. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. aerian. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. 68 t de particule solide şi praf. planta iile rare dintre construc ii. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. umiditate. În oraşe. perimetrale. planta iile stradale. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. respectiv de mărimea frunzelor. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. pinului silvestru cca. cea ă. prin senza ia de linişte. arbori+arbuşti+specii de gazon). echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. 35 t/ha. transportul auto. căderea frunzelor. în cazul molidului cca. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). echien/plurien. durata de via ă a frunzelor etc. etc. ionizarea aerului). o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. de prelucrare a produselor minerale. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. în teren liber. radia ie solară. necroze. intersec iilor aglomerate. efect maxim în sezonul de vegeta ie. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. inversiuni termice. industria chimică.

. de . televiziune. radio. prin care se înlătură plictiseala.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. turismului. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice.Mobilitatea. . al solicitării fizice. Fazele activită ii de recreare: . cules de flori. . pensia.4. odihnei prin somn. . în general. artei.divertismentul sau amuzamentul. după bunul lui plac: plimbări. . Factorii care influen ează recrearea sunt: . . fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. cumpărăturilor pentru hrană. care poate fi: . cele mai multe destina ii. între inerii personale. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. îmbrăcăminte. intelectuale sau psihice. . având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare.Timpul. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian.3. .pregătirea. practicarea diferitelor sporturi. vacan ele. sau efectul automatismelor zilnice. etc. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. picnic. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. în sferele culturii. divertismentului. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. . datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. telefonie. călătorii. . dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. sportului.Mijloacele de comunicare mass-media (presă. spa iile verzi urbane sau extraurbane. aeriană sau navală. . serviciului. camping.timp de existen ă.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. internet). Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. respectiv timpul alocat servirii mesei. la care este supus omul în via a cotidiană.. CFR.activită i pe loc. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune.Nivelul de trai.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată.destinderea sau relaxarea. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. presupune bucuria întocmirii programului. obiective turistice. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni.deplasarea.timpul liber (dedicat recreării). respectiv concediile.

pescuit. Turismul are caracter recreativ. sau în zilele libere. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. nevoia de a face mişcare. după o perioadă de activitate intensă. Aceste activită i pot fi active sau pasive. etc. prin care are loc refacerea fizică a organismului. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. parcurile. etc. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. . de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. etc. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. sau la sfârşitul săptămânii. gazon sau oglinzi de apă. în sta iuni climaterice cu specific. Plimbările sunt realizate fie zilnic. indiferent de subiectul în care apare. vânătoare. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. de conducerea autovehiculului. istorice. realizată pentru plăcerea proprie a individului. canotaj. economice. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural.ciuperci sau de fructe de pădure. alpinism. diferite de mediul său. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. arbustivă. în spa iile verzi extraurbane. . Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. decât în dauna operei”. În sens larg. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. presupune comportamente diferite. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute.amintirea. obiective culturale. 3. diseminat sau modificat.O. J.întoarcerea. de diferite excese. repausul şi somnul. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). floricolă sau erbacee. Odihna propriu-zisă. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. de regulă la sfârşitul săptămânii. apicultura. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. sau diferite activită i precum grădinăritul. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. încât nimic să nu poată fi adăugat. . exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. Func ia decorativă (estetică. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit.5.

6. flori. variază pe parcursul unui an.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. admira ie necondi ionată. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. murmurul apei.încadrarea cursurilor de apă. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. . a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. bariere împotriva vântului. bazine. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. cascade. . . . puternic erodate sau a grohotişurilor. . fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. fructe. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. şi care exercită o atrac ie spontană. diferind în func ie de fenofază. încântare. Astfel. cu efect de parazăpezi). . 3. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . ciripitul păsărelelor.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. etc.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. textura coroanei.

alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces.Cap. care conduc în final la realizarea frumosului. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. viu sau inert. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. sociale şi economice ale unei perioade date. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. suprafe elor şi formelor planului. se ine seama de anumite principii şi legi. Frumuse ea este un element func ional. Toate elementele unui spa iu verde (alei. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. Fiecare component. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. pe o concep ie dominantă. planta ii. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. treaptă. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. ob inându-se în final unitatea în diversitate. centrul compozi iei reprezentat . care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. armonie şi propor ionalitate. într-un întreg. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. intrarea principală. un monument). Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). la care sunt subordonate toate celelalte elemente. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. peluze. Frumuse ea este realizată prin ordine. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă.

bulevard. în întregime. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Simetria poate fi absolută şi liberă. bănci. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. calitate care uneori poate avea o latură negativă. şi o dată percepută regula ritmului. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. combinat. admi ând totodată diversitatea acestuia. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). stradă. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. deoarece un plan perceput deodată. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. potecă. integritatea şi calitatea acestuia. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. de formă. clădire). Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. respectiv realizarea echilibrului. creând senza ia de dezamăgire. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. se găsesc mase similare şi egale. magnificului. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. Ritmul poate fi: static. lă ime) sau alte caractere vizibile. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. evitându-se astfel monotonia. vase decorative. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. de culoare. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Asimetria pune omul în armonie cu natura. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. dinamic. ordinii. este static şi odată văzut. al for ei sau al monumentalită ii. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. liniar. simplu. interesul scade. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. a repetării şi a consecven ei. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. compus. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. a aceloraşi elemente (specii. grupuri. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire.

. dar care au volume şi formă asemănătoare). şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.combina ii între culori diferite (active. într-un aliniament. formelor dar mai ales a culorilor. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. florale. caz în care se aplică armonia legăturii. se pot deosebi: . Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). În func ie de culorile care se asociază sau se combină. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. care au o anumită continuitate. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. arhitecturale. de un individ. etc. . direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. chiar dacă specia diferă (de exemplu.compozi ii doar între culorile calde sau active. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. . aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi .succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii.compozi ii între culorile complementare. pasive. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. complementare) unificate printr-o culoare neutrală. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. În proiectarea spa iilor verzi. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . forme sau spa ii. exprimând de fapt unitatea în varietate.

) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. 180. 21. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. ce are laturile în raport de 1:1. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. 13. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. .modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. ordine şi armonie. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). lă imea optimă este de 5 m.I. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. Astfel. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. . fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. 270. 34. matematician italian din sec. C. 8. 5. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. 89 etc. etc. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. mese. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. lă imea optimă este de 8 m. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. astfel pentru o alee de 300 m.).îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. al XIII-lea.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime).).618 (aproximativ 3:5). omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. iar pentru o alee de 250 m. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. sub un unghi de cca. iar la o distan ă mai . plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. alee pietonală. 55. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. sub un unghi de cca. . apoi 3. Fibonacci. publicul dintr-un parc. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului.

Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. presupunând unirea trecutului cu prezentul. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. . fără a se exagera prin risipă.mare de această valoare. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul.

1.1. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante.). V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. francez sau regulat) a stat. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. Acest stil prezintă mai multe variante. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. civiliza ii. pâraie. 5.1. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte.1. precipita iile) sau for ele majore (vânt. epoci. Grădinile în stil maur. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). La romani grădinile. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. vegeta ia. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. erau prelungiri ale încăperilor. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. văile râurilor. aspect preluat şi de romani. În amenajarea spa iilor verzi. radia ia solară. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. vase sau fântâni arteziene. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. în general. iar în cadrul stilului peisager sau liber. În ultima perioadă (sec. caracteristice Renaşterii şi Barocului. câmpii. eroziunea). aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. V.Cap. etc. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. bazine. apă. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. dar şi elemente minore precum microrelieful. Stilurile spa iilor verzi 5. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. . activită i. caracteristice diferitelor epoci istorice. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. fiind ornate cu statui. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. de mai târziu.2. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. arhitectural. râuri. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. întotdeauna de formă dreptunghiulară.

balustrade. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. 5. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. pe linii drepte şi curbe. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. Apa aduce prospe ime. fie de a le limita pe altele. cu denivelări mici. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. situat în pozi ie dominantă. fiind nivelat şi modelat în terase largi. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. aplicat până în prezent. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. numit şi capul de compozi ie. Aceasta. regulate. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . bogat ornamentate. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. cascade sau bazine.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene.1. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. precum şi oglinzi de apă.1. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. taluzuri. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. respectiv axa principală. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. unele păstrându-se şi în prezent. canale sau oglinzi de apă. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. fiind subordonate toate elementului principal. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase.2. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Elementul principal. ce constituie perspectiva principală. cu numeroase ziduri de sprijin. sau de perdele de arbori. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. rampe. scări. statui sau vase sculptate. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori.

în ansamblu. cu precădere în Olanda. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. natural. fiind obositoare ochiului. care dau varietate şi fantezie compozi iei. 5. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. fie sub influen a pictorilor peisagişti. compozi ia fiind liberă. în formă de tablă de şah. mai ales a celor de gazon.2.2.1.1. în Anglia. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti.3. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. ce promova ideea reîntoarcerii la natură.1. Aleile sunt rectilinii. . utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea.3. sub influen a stilului rococo din arhitectură. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. 5. fiind dispuse în re ea geometrică. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. Toate acestea au fost duse la extrem. ca o variantă ce derivă din stilul geometric.de apă. 5. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. având cel mai adesea relief variat. fie sub influen a literaturii noi. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. Stilul peisager Stilul peisager (liber. conducând spre diverse amenajări. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice.1. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. În această situa ie.

peluze. frumoasă şi îndelungată. Aleile au un traseu liber. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. Simetria şi echivalen a sunt excluse. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. chiar exotice. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. volume. cu contur regulat. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. În jurul clădirii principale. neregulat. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. sub formă de mase. cu înflorire bogată. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. care în mod natural sunt dispersate. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. de grote sau chiar cascade. masele vor avea conturul neregulat. se vor folosi specii de talie mică. covoare sau dispersate solitar. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. roci sau stânci. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. ce urmăreşte formele de relief. Apele. pajişti şi diferite grupaje floricole. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. sinuos chiar. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. specii lemnoase decorative. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. în pete neregulate sau eliptice. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. fie create. urmând caracteristicile terenului. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. atunci când aceasta există. lumini şi umbre. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. curb sau sinuos. cu aspect natural. prin aducerea de pietre. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. intervenindu-se totuşi în detaliu. în diferite zone ale grădinii. Rocile. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. . fie naturale. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. toate elementele. vor fi folosite pâlcurile. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

.5. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare.2. umbră şi lumină. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. 5. forme. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. dispuse într-un masiv păduros. volume.4. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. culori. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. largi. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. de veselie sau de entuziasm. 5. de luminişurile retrase. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. cascadele. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. atât sub aspect psihic cât şi fizic. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. având ca fundal imagine unor mun i înal i.5.3. unei mări sau ocean). de stâncile. De asemenea.2. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite.2. Genul de bucurie Genul de bucurie. cu flori având culori calde. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă.

unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. sunt judicios repartizate. zona politico-administrativă. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. recrearea şi odihna popula iei. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. ce asigură protec ia multiplă a mediului. etc. zona industrială. energie termică. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). sta ii de distribu ie a apei. limitarea perimetrului construibil. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile.2. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. re ele stradale. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. Ca regulă generală. dispuse într-o re ea continuă. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i.Cap. gazului metan. grădinile sau scuarurile. în strânsă corelare cu structura urbanistică. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform.). 6. 6. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. . atât urbane cât şi periurbane. energiei electrice. cât şi legătura dintre acestea.1. dimensionate.

contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. pepiniere. După accesibilitatea popula iei largi: . 2. planta ii antierozionale. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. grădini zoologice. fiind diferite ca mărime. ştranduri). fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. radial-concentrică. grădini publice. grădini şi scuaruri publice. grădini sau scuaruri). păduri parc. grădini botanice. păduri de recreare. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. în func ie de sistemul stradal al localită ii. . fac legătura şi cu centura verde a oraşului. lungi de sute de metri. care traversează localitatea şi care. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. planta iile din cimitire. a sta iunilor balneo-climaterice). acoperişurile verzi. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. de regulă. şi în care intră: parcuri. zonele de agrement (păduri de recreare. 1. grădinile locuin elor individuale. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. amplasare. scuaruri. întreprinderilor. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. grădinile botanice şi cele zoologice. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. a spitalelor. parcurile şi bazele sportive. . a solului. planta ii antiincendiare. . Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. numite şi spa ii verzi publice. transversală sau longitudinal-transversală. concentrică.cu acces strict. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. ce sunt administrate de primării. longitudinală. pepiniere. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. 6. planta ii de pe lângă unele dotări publice. amenajările peisagistice din incintele institu iilor.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. a apei. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. dotări şi func ii. planta ii de protec ie (a localită ilor. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente.cu acces limitat. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. După pozi ie se deosebesc: . grădini botanice. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. .periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. de folosin ă generală. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. aici încadrându-se: sta iuni experimentale.cu acces nelimitat.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. constituită din spa ii verzi periurbane.3.

6. pepinierele. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. culturale sau de învă ământ. Raza de deservire a unui scuar este de cca. frecventează simultan acel scuar. scuarurile por fi: .spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. spa iile verzi pentru copii şi tineret. gazon. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. păduri parc. După durată. rozarii.spa ii verzi de înfrumuse are. destina ie. . sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. având în componen a lor doar arbuşti. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. perdelele de protec ie. în cca. scuarurile pot fi situate: . destinate construirii unor cartiere de locuit. edificii culturale.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. alpinarii.3 ha. . După destina ie.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. ce se înfiin ează pe terenuri virane. fiind destinată odihnei de scurtă durată. . spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. scuarurile pot fi: . 6-8 minute. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. . terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. planta ii cu efect de parazăpezi. . 400 m.în interiorul cartierelor de locuit.3. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. configura ia terenului şi construc iile din jur. păduri de agrement. spa iile verzi din cimitire. situate de regulă în cartierele de locuin e. parcurile sportive.3-3 ha. parcuri şi grădini zoologice. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. parcuri dendrologice.permanente. planta iile de consolidare antierozională. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. După modul de amplasare.temporare sau provizorii. . . ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. După func ii: . ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici.4.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. caz în care acestea sunt uşor accesibile. grădini şi parcuri publice. situată în intravilan. parcuri expozi ionale. cu rol decorativ: scuarurile decorative.

Spre deosebire de scuar. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). de învă ământ. Dispozi ia aleilor. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. spre periferia scuarului. situate în jurul unor institu ii publice. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. . iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. alei. peluze de iarbă. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. respectiv o intrare la cca. 6. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. bănci. De exemplu. scări (în cazul terenului accidentat).. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. boschete. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. frecventează grădina în acelaşi timp. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. de pe o rază de 1-1. respectiv: sectorul pentru copii. Dată fiind această distan ă de deservire. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens.5 km. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. statui. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. Intrările vor fi reduse ca număr. respectiv arbori şi arbuşti. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. .scuarurile cu func ie prioritară decorativă. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. în lungul aleilor. datorită inexisten ei căilor de acces.5. în cadrul oraşelor mari. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. zone umbrite dar şi zone însorite. aranjamente şi decora iuni florale. a obiectivelor culturale. de mers lejer. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. 15-25 minute. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. 3-4 ha.

Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. . recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. cofetărie. WC public). cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). de lungimi şi dificultă i diferite. ce depăşesc 20 ha. adăpost de ploaie. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. şi de capacitatea proiectată a parcului. manifestări artistice). Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. sporturi. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). de re eaua stradală limitrofă. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. diferite dotări (cişmele. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. respectiv sta ionare). izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. locuri pentru jocuri statice. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. În foarte multe cazuri. expozi ii. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator.000 de locuitori trebuie să existe un parc. cafenea. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. restaurant). şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. datorită suprafe ei pe care o reclamă. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. într-un cadru peisagistic deosebit. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor.6. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. şi de densitatea popula iei. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. 6. bazine sau chiar un mic lac.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. bănci. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

ale unui cvartal sau ale unui cartier. 6. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. recreativ şi decorativ. punct de distribu ie a energiei electrice. 6. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. 6. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. şi alte multe specii pentru varietate. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit.2. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. structură şi folosin ă diferite. în func ie de pozi ia. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor.1.8. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. pentru diminuarea zgomotului. suprafe e îngazonate. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. Speciile vor fi alese şi amplasate. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. parcări. tomberoane). . După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. partere cu flori. arii de joacă pentru copii. alei pietonale. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri.8. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. ocupând suprafe e importante. a noxelor sau a altor factori de inconfort. Astfel. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. şi străzi şi bulevarde deschise. Au scop sanitar. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta.8. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte.liber este de 3. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. orientarea şi înăl imea clădirilor. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii.

Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. În cazul unor locuin e. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. a unor grupuri de specii sempervirescente. bazin cu peşti decorativi. aranjamente florale. gazonul. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. chioşc de grădină. fie prin realizarea unui gard viu înalt. miniseră. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. cu o compozi ie relativ simplă. arbustive sau lemnoase. În func ie de mărimea spa iului disponibil. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. precum gazonul. chioşcurilor şi treiajelor. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. mobilier de grădină.) acestea pot fi: grădina de fa adă. minigrădină de zarzavaturi. activită i de grădinărit. dar şi a unor hoteluri. servitul mesei. arbuşti tunşi. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. joasă sau fără împrejmuire. Astfel. sau specii de răşinoase. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. barbeque. sedii de firme. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). În func ie de mărimea acesteia. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. trandafirii. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. lămpi pitic. fie după propriile idei. padoc şi cuşcă pentru câine. diferite jocuri. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. uşor de între inut. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. magazie de unelte. arbori.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. arbuşti şi liane. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. În cazul vegeta iei. de gusturile proprietarului. cititul. pergolelor. institu ii. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. precum şi diferite specii cu port pendent. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. o cascadă miniaturală. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. spitale. Grădinile interioare. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. suprafe e îngazonate. grădina este structurată şi amenajată. sediu de firmă etc. piscină. minilivadă. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. un mic bazin cu aspect natural. stânci şi pietre. Grădina de fa adă.

acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. poate contribui la estetica compozi iei alese. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. fam. . cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. cu strat fertil mai gros. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. de la bun început. în vederea efectuării eventualelor repara ii. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. Brassicaceae sau Campanulaceae). de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. pentru speciile de plante vivace. sau numeroase alte specii floricole. specii de gazon (fam. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. printre spa iile rămase libere între plante. Peste acesta se aşterne stratul fertil. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. cu pietriş (de tip sort). Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. Crassulaceae. În func ie de caracteristicile lor. de regulă. durabilă şi de bună calitate. forme sau provenien e. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. unele specii din fam. canalizări). Saxifragaceae. fiind de maxim 10-15%. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. astfel.9. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. cu arbori şi arbuşti de talie mare. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. Urmează un strat de separa ie. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. Poaceae). care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. alături de plante cu flori şi alei. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. 6. se recomandă acoperirea acestuia. instala ii electrice. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. format din fibre minerale.

fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. spa iile verzi propriu-zise. Din suprafa a acestor complexe sportive. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. . sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. . fiind dotate cu mic mobilier de grădină. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. creându-se spa ii pentru odihnă.. Ca şi în cazul grădinilor interioare. al proprietarului (locuin ă privată). prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. . al muncitorului (fabrici. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. policlinici. . cabinete). ateliere). hale. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. . pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. până la 4-7.şi nu în ultimul rând.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. comportându-se ca un bun strat termoizolant. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat.10. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. diferite pulberi sau noxe. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. 6. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . institu ii administrative). al bolnavului sau pacientului (spitale.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş.acestea re in diferite cantită i de praf. şi constituie unită i de sine stătătoare.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. . Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. în zilele însorite. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. .

Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. caz în care au caracter de tabără. 7-10 ani. tenis). clădiri administrative. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. grupuri sanitare. atletism). respectiv: până la 3 ani. clădiri pentru vestiare. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. 11-15 ani. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. volei. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. 30-40 copii. bârnă de echilibru. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. diferite săli de sport (gimnastică. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. grădinilor publice sau a parcurilor. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. când sunt în afara localită ii. 3-6 ani. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. gazon sau arbuşti. cu solul permeabil. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. 1000 m2 pentru 40-50 copii. sau în cadrul scuarurilor. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea.11. baschet. Suprafa a variază de la cca. Stilul adoptat este cel mixt. 20-25% pentru terenurile de joacă. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. leagăne. şi să nu producă fructe ce pot murdări. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. 6. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. în care constituie sectoare de sine stătătoare. handbal. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. tobogane. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. precum şi specii floricole şi de gazon. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. arte mar iale). bazin acoperit sau în aer liber (înot. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. polo). cu precădere împotriva vânturilor dominante. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. cu ghimpi (Berberis . Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. 100 m2 până la câteva hectare. bănci. volei. separate prin vegeta ie. oină). labirint. balansoare. duşuri etc. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate.

spaliere. flori. pistă pentru patine cu rotile. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. plante tehnice. 6. tobogane. sau care să fie toxice (Taxus baccata. ronduri. cele cu frunze. pistă pentru alergare. coşuri de gunoi etc. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. Rhus typhina). cu frunze. corpuri de iluminat. cu rol de protec ie împotriva prafului. Robinia sp. a zgomotului şi a gazelor. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. grădina de zarzavat. În cazul taberelor. alei pentru biciclete sau trotinete. cât şi zone însorite. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate.). leagăne.. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. bob sau săniu ă. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. pârtie pentru schiuri. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. bazin pentru înot. rabate sau diverse aranjamente floristice. bănci. fructe sau semin e.sp. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. dotările vor fi mult mai complexe. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. bârnă pentru echilibru. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. . Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. ce poate cuprinde: o mică livadă. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. terenuri pentru jocuri de masă. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. bibliotecă volantă. Laburnum anagyroides. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. un mic monument sau un bust. În cartierele de locuit sau în scuaruri. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. arbori de mărimea a III-a. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare.12. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. eventual un mic stadion. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. balansoare. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite.). flori. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. medicinale şi melifere. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. care murdăresc. destinate odihnei. teren pentru focul de tabără. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. arbuşti fructiferi. Dar în func ie de microrelief. labirinturi.

fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. respectiv cea a intrărilor. precum şi obiecte din materiale calde. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. 6. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. pasive cu rol calmant. Componenta cea mai importantă. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. De asemenea. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple.14. este vegeta ia lemnoasă. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. . se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. calmante. cu excep ia intersec iilor. cu cel mai mare impact peisagistic. rabate de flori. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. diferite. având ca dotări mese. cu specii floricole având culori liniştitoare.13. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. cu rol stimulator. bănci. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. birourilor. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. sau a celor rezervate pauzelor. Astfel. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate.5 m2 de teren sportiv.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. familiare. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. pentru fiecare elev. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Spa iile verzi din incinta spitalelor. pentru mărirea gradului de vizibilitate. 6. func ional şi estetic. de a diminua poluarea fonică. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice.

delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. Cimitirele mari. datorită lipsei de spa iu. influen ând benefic recuperarea acestora. chioşcuri). bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. precum şi pergole cu vi ă de vie. Astfel. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. sau în jurul edificiului central. chiparoşi. paltini. din specii sempervirescente. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. sau în sens radial. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. sau chiar garduri vii. pornesc mai multe alei rectilinii. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. tisă. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. având un rol important în micşorarea vitezei vântului.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. glicină sau trandafiri. castani porceşti. de la intrarea principală sau de la biserică. centrale. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. molid. drumuri interioare de acces auto etc. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. flancate de planta ii sobre. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. acoperite cu plante agă ătoare. dar şi specii de foioase precum: tei.15. ar ar american. capelă sau un monument memorial. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. prezintă şi o zonă. Dacă spa iul permite. ce au efect liniştitor. constituit din biserică. De asemenea. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. reduse doar la aliniamente de arbori. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. 6. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. Astfel. cu bănci şi şezlonguri. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. numită „cimitirul eroilor”. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Parterele cu flori cu nuan e reci. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. cu alei şi căi de acces paralele. necesare bolnavilor. . separarea diferitelor amenajări precum parcări. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. purificarea aerului. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. cimişir. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. brad. bine delimitată. În func ie de destina ia institu iilor respective. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. dispuse în lungul aleilor principale. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare.

Convallaria majalis etc. Sistemul de drumuri. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. Narcissus sp. Sedum sp.. sanitară. caprifoiul (Lonicera japonica). sanitar şi decorativ. alimentară. utilită ile şi căile de acces.. arborii fiind evita i. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare.. surse de zgomot puternic). Microrelieful. saschiul (Vinca minor). în afară de cele amintite. sunt: trandafirii. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti.). Lupinus sp.16. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. de taluzare sau de înăl are a unor zone. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. industrială sau medicinală a plantelor. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. situate în intravilan sau în extravilan. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. după concep iile .1. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. să existe mijloace de transport în comun. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. dar şi culturaleducativ. Ca specii lemnoase frecvent folosite. În cazul în care terenul nu este prea frământat. pentru realizarea acestor denivelări. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. Spa iile verzi cu profil specializat 6. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. dar şi în punctele cheie.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. Sempervivum sp. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. din specii sempervirescente. cu multe denivelări. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. 6. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. se execută lucrări de excavare. Paeonia sp. halde. de recreare şi decorativă. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. Aster sp.16. după importan a decorativă. Chrysanthemum sp. de recreare. iedera (Hedera helix). În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. să poată fi realizat pe jos.. după considerente ştiin ifice (taxonomice). Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. de maximă circula ie. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare.

). ierbar). ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. sectorul plantelor spontane folositoare. numit şi colec ia botanică. dar şi publicului larg. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. treiaje. ce au diverse întrebuin ări. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. de la cele inferioare. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. medicinale etc. Ca sectoare. vara îngropate în sol. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. rădăcinoase). şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. Sectorul plantelor de cultură. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. Polianta. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. vernală. până la cele superioare (ultimele fiind . în acest sector. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. englezeşti. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. leguminoase. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. melifere. hibrizi Polianta. muzeu. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. dar în containere. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. sau arbori cu efect decorativ deosebit. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. Realizarea planta iilor floricole. urcători. plante aromatice. tehnice. În sectorul florei Globului. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. rozariu-ul. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. fie se desfăşoară între cele două elemente. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). şi iarna protejate în spa ii adăpostite. hibrizi floribunda etc. grădina japoneză. estivală sau autumnală.). sectorul plantelor de cultură. Rozariu-ul. pergole. sectorul administrativ. de parc. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. licee sau a alte unită i de învă ământ. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. diverse suporturi sau chiar ziduri. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. şi implicit expozi ii foarte diferite. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. serele. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. sectorul plantelor acvatice. la exterior. Sectorul plantelor spontane folositoare. arhitecturală. sectorul florei diferitelor zone geografice. fie în fa a clădirilor importante (birouri. sectorul sistematic. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. flora Asiei etc.

cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. sera azaleelor şi cameliilor. pod arcuit din piatră. subtropicale. pădure mixtă. Grădina japoneză. uneori chiar un miniparc zoologic. pepinieră. lanterne de piatră. Complexul de sere. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. sera colec iilor. pasul chinezesc din dale de piatră. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice.monocotiledonatele). ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. poartă torrii. sera rezervată expozi iilor florale. verii sau toamnei. după zona geografică de provenien ă. 6. ornamental. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. este dispus de regulă. prin solu iile de amenajare adoptate. Vegeta ia forestieră spontană. mediteraneene. Prin structura. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. pădure de foioase. în apropierea intrării principale. colec ie de trandafiri. sera plantelor din regiune mediteraneană. sera plantelor acvatice tropicale. Astfel. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). clădiri administrative. pajişti. decorativ şi recreativ. sau din alte regiuni calde ale Globului. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. . se deosebesc: sera palmarium. sera înmul itor. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. pădure de răşinoase. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. industrial sau alimentar. didactic. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite.2. sau mai rar. sera orhideelor şi a plantelor epifite.16.

de tip „microbiotop sau minihabitat”. înfiin at la începutul sec. a masca zidurile inestetice. cu o suprafa ă de 60 ha. . interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă.arboretumul Bazoş (jud. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. . Bacău). al XVIII-lea. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. 6. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. stâncării. având o suprafa ă de 48. gropi de gunoi. înfiin at în 1880. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră.3. Arad). aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. . construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. de recomandat cât mai largi. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. având o suprafa ă de 70 ha. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. trebuie să ocupe suprafe e importante. perdele sau garduri mascate cu liane. În cazul păsărilor zburătoare. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii.grădina dendrologică Macea (jud. strâmte. bazine. de tipul cuştilor cu gratii. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori.arboretumul Dofteana (jud. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. . al XX-lea. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite.5 ha. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. Pe ansamblu. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. având în acest sens îngrădiri. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. cu o suprafa ă de 34 ha. Timiş). . pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. înfiin ată la începutul sec. este necesară construirea de voliere largi.arboretumul Hemeiuş (jud. în ceea ce priveşte frumuse ea.5 ha. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. curs de apă. pot fi amintite: . satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice.De regulă. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop.arboretumul Simeria (jud. Hunedoara). înfiin at în 1908. care va fi folosită atât ca sursă de apă. pentru a completa ambientul.16. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. să nu existe zone industriale. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. înfiin at în 1909. cu o suprafa ă de 20. Bacău). vechimea şi mărimea colec iilor.

De asemenea. trunchiuri de arbori. constituit dintr-o clădire. păuni. zimbrii etc. pentru speciile care nu pot părăsi locul.) sau spa ii deschise.sectorul galinaceelor şi columbidelor. cu microbiotopuri amenajate cu grotă.sectorul păsărilor răpitoare. bivoli. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. mici palmipede..sectorul păsărilor tropicale sensibile. cinteze. şerpi sau crocodili. mierle. pantere. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. grauri etc. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. turturele.). pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. jderi etc. girafele. dromaderi. galinacee etc. şoimi. pentru sezonul rece. ovine.. prevăzut cu arcuri largi descoperite. lupi.sectorul urşilor. . cât şi spa ii largi. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. . alpin şi subalpin etc. libere. gâştele. râşi. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor.sectorul stru ilor.sectorul cervidelor şi cabalinelor. carnivore mici. . Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. ierbivore mici. uli. . . căprior. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. cerb lopătar. porumbei sălbatici sau de ornament. cu voliere şi vegeta ie. . . gheparzi etc. stârci. . în care sunt găzdui i: elefan i. şopârle. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. în aer liber. zebre. . În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. fie cu voliere foarte mari. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin.sectorul rezervat pentru antilope. pentru sezonul cald. cameleoni.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. . cu zone largi amenajate pentru tigri.: .sectorul păsărilor de baltă. bazin. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. caprine. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite.sectorul primatelor. distan a nu trebuie să fie prea mare. prin plimbare. pume. vulpi. ce cuprinde voliere cu fazani.sectorul reptilelor. ciufi. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. iguane. cai sălbatici. precum lebedele. pot fi amintite: . pentru sezonul estival. cormorani. asini etc.sectorul felinelor mari. elan. . canari. pelicanii. şi padocuri acoperite. pescăruşi etc. pentru diferite specii de urşi.. cucuvele. lei. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. găini de ornament. câini dingo. lama şi alpaca.. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. în special forestieră. ren. cum sunt bufni e. bibilici. de amenajările respective.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. umiditate. stânci.sectorul marilor ierbivore. şi pentru răpitoarele de noapte. ce adăpostesc pisici sălbatice. de numărul de specii. unele specii de ra e. .

nisip sau alte materiale locale. un punct de belvedere asupra oraşului. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. toalete ecologice. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. a eventualelor surse de poluare. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori.17. sau a aranjamentelor florale. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. pot exista în incintă şi muzee. se vor prevede spa ii largi. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. precum: un lac. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. pădurea-parc sau parcul-pădure. formată din planta ii forestiere. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. Astfel. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. acoperite cu pietre. în mişcare. şi nu numai. un sit istoric (ruinele unei cetă i). datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. În unele por iuni ale pădurii-parc. se deosebesc: parcul forestier. un curs de apă. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. 6. dar în raza de deservire a localită ii. cişmele cu apă potabilă. Alte amenajări. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. care să nu depăşească 4%. fântâni. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. a unor peluze întinse de gazon. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. În zona intrării principale. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. de entomologie etc. poteci şi alei de plimbare.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Pădurea-parc (parcul forestier. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. . iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. având produse care să nu dăuneze animalelor. de zoologie. de purificare a aerului etc. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri.

iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. zone de picnic. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. numită impropriu pădure de agrement. a unui râu. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. căi de acces cu trasee mai lungi. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. Unele elemente naturale precum mlaştinile. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. stâncile. piste pentru biciclete sau pentru role etc. pot fi ştrandurile şi campingurile. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. tabere şcolare. cu cât terenul este mai înclinat. topoclimatul. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. telecabine. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. Pădurea de recreare. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha.5-2 ore. în unele zone de interes curativ. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. Astfel. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. zonele nisipoase. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. solul. hidrografia şi environnement-ul. puncte de belvedere etc. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor.17. terenuri de tenis sau de fotbal. telescaune. pozi ia pe versant. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . Amenajările de tipul campingurilor. expozi ia. 6. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. . se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. falezele sau malurile abrupte. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. lipsite de vegeta ia forestieră. sau de interes turistic. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. situate pe malul unui lac. balnear (izvoare minerale. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane.1.). terenuri sportive etc. De asemenea. izvoare termale etc. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km.

iar solul este mai pu in umed. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului.. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. plantele prezintă creşteri foarte mici. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. cu privire la temperatură. sau spa ii adăpostite. pavilioane. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. temperatura aerului mai ridicată. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. această zonă este cea mai expusă vânturilor. De asemenea. care prin fenomenul de . sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. vânt. plajelor etc. prezen a prafului. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. alunecări de teren. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. frunziş sărăcăcios. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. altitudine etc. În acest sens. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara).Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. vegeta ia are aspect veşted. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. temperaturile sunt moderate. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. dotărilor sau diferitelor echipamente. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. Cu privire la mişcările aerului. refugii) pentru a oferii adăpost. Tot în acest sens. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. noroi. frunze prăfuite sau galbene. Orientarea nordică a unor terenuri. gradul de expunere a teritoriului. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. destinate practicării unor activită i. este mai rece şi mai umedă. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. fără extreme mari. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. băl i. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. suprafe e umede improprii.

apa este importantă sub aspectul calită ii. de cea ierboasă. Hidrografia teritoriului. pescuit. natura solului. aerisite. chimic sau fonic zonele din jur. prepararea hranei. de modul de captare. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. schi nautic etc.17. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. capătă por iuni dezgolite. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. În acest sens. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. O zonă lipsită de un curs de apă. de poten ialul teritoriului. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură.2. ce diminuează calitatea acestora. de temperatura acesteia. pârâu. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. şi din contră. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. sau ca sursă de apă potabilă. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. râu. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. va avea o atractivitate sporită. Când o pădure de recreare este echilibrată. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. care este dată de natura sursei (izvor. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. . De regulă. compozi ia şi vârsta arboretelor. a fermelor de animale. situl sau vecinătă ile. liziere). 6. prezintă o atractivitate foarte redusă. poieni. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. regimul şi tratamentul etc. Environnement-ul. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. atunci aceasta este şi primitoare. precum realizarea igienei corporale zilnice. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. lac). O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. În zilele călduroase de vară. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia.spulberare. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. de o acumulare mai mare sau mai mică. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. dar nu neglijabilă. libere (luminişuri. Cei care doresc să se odihnească. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. iaz. filtrare şi transport al apei.

ce are o densitate mică (200-500 buc. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. dar în zilele geroase cu chiciură. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. Aceste dotări vor fi discrete. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. care determină o scădere a densită ii. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. bine pusă la punct. ce induce plictiseala şi pasivitatea. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. la agresiunile vizitatorilor. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. şi este favorabilă pentru plimbări. datorită vizibilită ii foarte bune. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. Iarna se remarcă răşinoasele./ha). Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. capacitatea de primire începe să crească. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. publicul larg le preferă pe cele amestecate.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. cu locurile de parcare aferente. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. a culorii frunzelor etc. . densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier.. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. de motiva iile şi aprecierile lor. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. luminişuri pentru odihnă. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. în func ie de fenofazele speciilor respective. păduri pentru plimbare şi păduri parc. ce au un efect peisagistic major. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. dau peisajelor un pitoresc aparte. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. dispuse pe anumite trasee. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. ce calmează şi relaxează vizitatorul. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. Sub raportul vârstei. indiferent de specie. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. are aspectul unei păduri falnice. Codrul regulat vârstnic.

frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. şi prezintă diferite construc ii.Pădurile de recreare se sistematizează. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. În raport cu întreaga pădure. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. de cei care evadează din cotidian. să aibă o textură uşoară. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. Arboretele vor avea consisten ă moderată. Zona de plimbare. acest lucru favorizând. obiectivele etc. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. insistându-se în mod special asupra cură eniei. instala ii sau echipamente. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. prin împăr irea pe anumite zone. ce trebuie să fie ireproşabilă. prezintă ponderea cea mai mare. să fie drenat. reprezintă cca. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. vor fi evitate de vizitatori. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. zona de plimbare şi zona de regenerare. Zona de primire şi odihnă. cu forme interesante. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. mult căutate şi apreciate de publicul larg. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. odihnă. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. de cca. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. izvoare). echipamente sanitare şi de igienă. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. amenajările. soluri scheletice. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. terenuri de joacă pentru copii. aer curat. pentru linişte. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. Aceasta este zona preferată de marele public. Zonele cu soluri reci şi umede. camping. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. De preferat ca aici. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. . pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). repaus etc. destindere şi pentru activită i de picnic. cişmele. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. fiind astfel organizată. cu investi ii mai reduse. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri.

arbori deosebi i. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative.3.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. puncte cu vederi panoramice. întâlnite doar în anumite păduri. zone cu fructe de pădure etc. peşteri. dispersate în cadrul celorlalte două zone. fiind eliminate tasarea solului. smulgerea sau tăierea puie ilor. Traseele potecilor vor fi diferite. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. restaurant. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. rezultate prin ruperea. respectiv 4-10 km/100 ha. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. locurile de parcare. 6. este constituită din diverse suprafe e. forma iuni geologice interesante etc. de la o clădire de interes general (cabană. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. vestigii ale unui castel sau cetă i. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. ruine. camping). prin optimizarea spa iului în general.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. care sunt interzise accesului publicului. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. având un specific aparte. terenurile de joc.5-4 m. dificultatea. nu prea lungi şi nu prea înclinate. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. cu pante domoale. pot avea por iuni comune. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. restaurant. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. şi echipamente specializate. fiind total protejate. han. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. spre diferite puncte de interes din pădure.17. cabană. monumente. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. au o lă ime optimă de 3. un număr sau o emblemă. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază.

groapă sau container pentru gunoi etc. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. . înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. peluze pentru golf. loc pentru focul de tabără. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. cabanelor. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. Parcările pot fi mari. capătul drumului principal). miniterenuri de fotbal. de 2-3 maşini. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. masă cu scaune sau bănci. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. pietrişul. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. de amploarea investi iilor. respectiv nisipul. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. vatră din piatră pentru foc. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. un număr cât mai mare de autovehicule. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. şi pot fi: terenuri de tenis. diverse amenajări pentru jocul copiilor. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. formele regulate şi simetriile. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. şi să se folosească materiale cu aspect natural. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. în pinten. în special pe latura vântului dominant. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. şi variază în func ie de microrelieful specific. vor evita pe cât posibil artificialul. fântâni sau alte surse de apă. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. dispuse în apropiere. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. respectiv grupuri de arbuşti. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. sau pot fi mici.aceste puncte bănci. parcările pot fi: în ciorchine. dalele de piatră. Locurile de parcare. restaurantelor. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. coş de gunoi. spa ioase şi capabile să absoarbă. pe ansamblu. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). fiind mult apreciate de vizitatori. camping. WC-uri ecologice.

Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. speologic. .IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. hidrologic.18. 6. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. paleontologic. având o înăl ime corespunzătoare. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. faunistic. sau parcurile cu specii de vânat autohton. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. educative.The International Union for the Conservation of Nature .În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal.1. cu aspect cât mai natural. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. incompatibilă scopului atribuit. pedologic sau de altă natură. protec ia ecosistemelor. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. floristic. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. De asemenea.18. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. geologic. Astfel spus. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. recreative şi turistice.

fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. care servesc recreării popula iei.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite.zona exterioară. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. . hanuri sau locuin e izolate. conforme cu peisajul. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. în scop ştiin ific. Retezat. neatinse de activită ile umane. elemente de etnografie si folclor. Cheile Nerei . muzee cu specific local. . Piatra Craiului. expozi ii. 6.Beuşni a. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. respectiv fenomene naturale originale. . sate. .se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. . Ceahlău. cultural şi recreativ. destinate cercetării ştiin ifice. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică.să aibă forma ii geologice interesante.să fie interzisă vânătoarea. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. Mun ii Măcinului. Rodna. vile. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. cu flora şi fauna sa. vegeta ie. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. În prezent. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: .Hăşmaş. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. hoteluri.Valea Cernei. şi Semenic – Cheile Caraşului. . zona rezerva iilor integrale. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: .teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e.2.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . beneficiind de o protec ie suplimentară. . care grupează o serie de atrac ii turistice. Cozia. educativ şi recreativ. drumuri. educativ.speciile vegetale şi animale. activită ile de turism vor fi bine organizate. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. construc iile (case. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. . specifice. Cheile Bicazului .să fie deschis turismului organizat. floră şi faună intacte. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse.18.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. recreării şi turismului”. Domogled . zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. . unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific.

Vânători – Neam . Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. forestiere (tip f). cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. ca parcuri naturale. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. următoarele: Apuseni. În ara noastră sunt constituite în prezent. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. vegeta iei sau faunei. mixte (tip m). Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea .18. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. limnologice (tip l).zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism.. Grădişte Muncelului – Cioclovina. paleontologice (tip p). se evită degradarea mediului prin orice mijloc. lacuri şi cursuri de apă. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. Balta Mică a Brăilei. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. 6. . se promovează regenerarea naturală. rezerva ii ştiin ifice. nu se împuşcă. Acestea pot fi: botanice (tip b). parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). 9/1973.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. geologice şi geomorfologice (tip g). speologice (tip s) şi zoologice (tip z). rezerva ii naturale. Bucegi. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. Nomenclatura din ara noastră. Por ile de Fier. conform Legii nr. solului.3.

ştiin ifice sau peisagistice. educa ie si instruire în domeniul mediului. chei). cursuri de apă. parcurilor naturale. . care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. rezerva iilor naturale. locuri fosilifere. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. cascade.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. fenomene geologice unice (peşteri. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. arbori seculari.

mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).umiditatea atmosferică.diversitatea foarte mare a ramurilor.vânt. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective.2. . .1. .regimul de umiditate din sol. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: .diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti. VI. . . culoarea. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. frunzelor. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare.textura şi profunzimea solului. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. . . . ruginiu. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. .factorii ecologici climatici: .fertilitatea solului. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde.temperatura aerului. . Criterii de alegere a speciilor 6. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.1.lumină. . material care îşi schimbă volumul. ce vor alcătui în final o unitate. proiectantul de spa iu verde creează forme.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase.Cap.factorii ecologici edafici: .îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. Astfel trebuie avut în vedere: . 6. Prin acest material. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6.cerin ele speciilor fa ă de: . volume.2. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). compozi ii. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon.

. . se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare.smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.. considerate cele mai rezistente). . (produc căderea acelor la răşinoase. .dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. . prevenirea şi combaterea dăunătorilor. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. Astfel.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. .expozi ie.vegetali.pantă.animali.altitudine. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare).factori poluan i. . .factori antropici: .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). dar şi asupra celui animal sau vegetal.2. numindu-se şi cea ă oxidantă. 6. Dintre aceştia : . plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane. determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor).troficitatea solului. . .configura ia terenului.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul).fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. fa ă de cele periurbane.oxidul de sulf.con inutul de schelet. dioxidul şi trioxidul de sulf.factori geomorfologici: . a produc iei de masă lemnoasă).factori biotici: . . fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. . etc. fertilizare. numite arsuri). . . fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.2. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. cloroza esutului asimilator. . . .

). etc. frasinul. ce talie vor avea exemplarele respective.praful rezultă din întreprinderile industriale.rezistente Exemple de specii: . fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze.foarte sensibile . . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. fenotip.aliniamente. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: .3. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.pădurile de recreare. ecotip. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. stadiu de dezvoltare. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. Particularită ile biologice ale speciilor 6. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. tuia. din arderea combustibililor solizi şi lichizi. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). .rezistente la plumb – pinul silvestru. .1.2. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată.mijlociu rezistente . fabrici.condi ii de mediu – specie. industria metalurgică şi chimică.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. arboretele tinere fa ă de cele mature. . . reducerea creşterilor.3.umbrirea clădirilor. propor ia poluantului în atmosferă etc. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. platanul. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene.2.rezistente la bioxid de sulf – alunul. subspecie. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. coacăzii. bradul de Caucaz. zămoşi a de Siria. . .mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale.pigmentări. cum se integrează în respectiva compozi ie. 6. .ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. corcoduşul. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare .rezistente la fluor – mesteacănul. piracanta. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.sensibile . Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. . Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”.

precum şi re inerea gazelor de eşapament. Abies alba. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . De exemplu. Populus simonii. agă ătoare sau chiar târâtoare. arbuşti mijlocii 1 – 2m. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică.3. a III-a . Juniperus hibernica. Picea abies. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică.zonele verzi de mici dimensiuni. a prafului.arbori de mărimea I . . mai mici de 1m.în lungul arterelor. sferică. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. . etc.arbuşti. Berberis thumbergi. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază.realizarea gardurilor vii. a boschetelor. speciile cu înăl imi sub 7 m. . În tabelul nr. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. Pinus strobus. şi cea având contur sinuos. a II-a . columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . arbuşti pitici. Acer pseudoplatanus. . italica. Larix decidua. 6. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme.7 – 15 m.2.peste 25 m. conică. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis.15 – 25 m. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. ovală. că ărătoare. Thuja occidentalis var. tabulară.. obovoidă. speciile lemnoase volubile. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. Populus nigra cv. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară.2. Morus alba. Astfel. Prunus mahaleb.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . fastigiata.liane.

mesteacăn. Cotoneaster horizontalis. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. Robinia pseudoacacia var.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. 6.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. Ulmus minor. Juniperus sabina. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. frasin. Cerasus avium.3. . forma „pendula” la diferite specii precum: fag. Fagus sylvatica. pentru protec ie împotriva radia iei solare. dud negru. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. Tilia cordata.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . . Salix babilonica. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: .la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. ulm de munte. Pinus sylvestris.aliniamentele stradale. caragană. . cireş păsăresc. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. . salcie căprească. nana. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. varietatea „Globosa” la diferite specii. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. Pinus nigra. Juniperus horizontalis.2. larice.mascarea obiectelor inestetice.zona de primire a pădurilor de recreare. Juniperus communis ssp. a prafului şi a vântului. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . Betula pendula. . umbraculifera Carpinus betulus. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Populus tremula.3.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate.

salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. pendula. tortuosa) sau pot fi geniculate. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. fie verticală. peluze. Forma. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante.3. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. pot fi sinuoase.4. paltin. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. etc. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. 6. mărimea şi culoarea acestora. fie pendentă.5. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. fie orizontală. Salix babilonica.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. lanceolată. . la marea majoritate a speciilor. imprimă un sentiment de linişte.3. Ramuri pot fi drepte. imprimând anumite sentimente.2. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. castan) sugerează puterea. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. sau chiar târâtoare. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra).2. romboidală. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). platan. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. 6. obovată. Unele specii au frunze simple sau compuse. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). ovoidă. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. Chamaecyparis lawsoniana var. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. Trunchiurile. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). mici sau mari. eliptică etc. Speciile cu tulpini că ărătoare.

cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. Sorbus aria. Eleagnus angustifolia. până la verde intens (vara). Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Astfel. pu in incizată dau adânc incizată.). Gleditsia sp. Aesculus sp. compuse. Hippophae rhamnoides. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. precum cele ale speciilor: Acer negundo. Euonymus europaeus. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat .Marginea limbului poate fi întreagă. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. Robinia sp. la verde închis. la galben–roşu ruginiu (toamna). Thuja occidentalis f. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. la care verdele se combină cu alb. Juglans sp. Speciile cu frunze mici. ca în cazul mesteacănului.. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Speciile cu frunze mari. galben sau chiar roz şi roşu.) sau mari (Ailanthus sp. Pyrus elaeagrifolia. Tilia tomentosa Juniperus sabina.. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. Populus alba Picea pungens var. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Carpinus betulus. argintea. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Ligustrum ovalifolius.. În tabelul nr. alb argintiu.. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). „Aurea” Thuja orientalis f. luminos (primăvara). precum şi diferite exemple de taxoni. biota. Acer negundo. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). Hedera helix.

Buxus sempervirens. Acer platanoides var. purpurea. În tabelul nr. forma. Pseudotsuga glauca. atropurpurea. Sophora japonica. Malus pumilla var. Hedera helix. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. glauca. Corylus maxima var. Aesculus hyppocastanum. Phyladelphus coronarius.. Prunus cerasifera var. rubrum 6. Ligustrum vulgare albă . Syringa x. Alnus glutinosa. Spiraea x. purpuriu Picea pungens var.2. Pyrus sp.verde închis roşu. Juglans regia Fagus sylvatica var. Picea abies. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe.6. Acer paltanoides var. Prunus avium. purpurea. Magnolia kobus. Berberis vulgaris var. Crataegus sp. Deutzia scabra. Robinia pseudoacacia. hybrida. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. niedzwetzyana. Pinus strobus Abies alba. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Catalpa bignonioides.. vanhouttei. crem sau galbene. Taxus baccata. pissardii. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Forma şi culoarea florilor. Hibiscus syriacus. Pinus cembra. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. purpurea.3. Pinus excelsior.

cu toate varietă ile şi soiurile sale. Prunus persica. Cornus mas. Hibiscus syriacus. Diervilla florida. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Prunus cerasifera var. Cornus mas. Laburnum anagyroides. Magnolia x. Dintre toate speciile lemnoase. Amorpha fruticosa. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. pissardi. Buddleia davidi. Forsythia suspensa. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Tamarix ramosissima.. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Syringa vulgaris. Colutea arborescens. Chaenomeles japonica. Diervilla florida. Chaenomeles japonica. Hybiscus syriacus. Cotinus coggygria. Laburnum anagyroides. Phellodendron amurense Spiraea japonica. pu ine specii făcând excep ie de la regulă.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. exceptând albastrul pur. Magnolia stellata.. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Kerria japonica. Liriodendron tulipifera Aesculus x. soulangeana Prunus sp. carnea. primăvara timpuriu primăvara . Forsythia sp. Magnolia kobus. cu siguran ă că speciile genului Rosa. Prunus armeniaca. Spiraea salicifolia. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Malus floribunda Hedera helix.

Hibiscus syriacus. Colutea arborescens roşie albă . amorfă) constituie un factor stimulator. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Sophora japonica. 6. Cotoneaster horizontalis. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. glicină.. Kerria japonica Aesculus sp. mari (Viburnum opulus var. mălin) calmează şi relaxează. Crataegus monogyna. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. lemn câinesc. neliniştit. Rhus typhina. budleia. contribuind prin forma.vara toamna Mahonia aquifolium. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. ca lumânările (castan porcesc. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. în sezonul estival sau autumnal. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. Sambucus racemosa. pseudobace) este variată de la specie la specie. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant.3. atribuind ambientului un aspect dispersat. dar mai ales în perioada hibernală.2. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. Spiraea japonica. Liriodendron tulipifera. Ptelea trifoliata. Spiraea salicifolia. iritant. Berberis vulgaris. Culoarea fructelor. Rosa canina.7. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. Viburnum opulus. Inflorescen ele sferice. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Syringa vulgaris.

unii poluan i din aer sau din sol. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. 40 ani de la plantare. Viburnum lantana. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele.8. Gleditsia triacanthos. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase.3. Picea abies. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Thuja occidentalis. Ligustrum vulgare. Ambientul (noxe. 20. 6. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. diferi i arbuşti. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere.2. 10. Cotoneaster nigra. Robinia pseudoacacia. De exemplu. probabile pentru perioade de 5. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Catalpa bignonioides. Lonicera nigra. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. mesteacănul. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. salcâmul. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Abies alba. Mahonia aquifolium. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. . iar plopii. Există şi specii cu creştere foarte înceată. De obicei. Platanus sp. precum cimişirul şi tisa. calitatea terenului. Prunus spinosa. ci separat. Fraxinus excelsior.

pot fi folosite solitar sau grupat. garduri vii. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului.1. lângă clădiri. . labirinturi. Arborii solitari se amplasează pe peluze. VII. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. curtine. pâlcuri. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. în puncte liniştite. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). Exemplarele lemnoase. fără agita ie. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. sau duc la costuri suplimentare. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz.Cap. sub diferite moduri. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. ASOCIEREA. grupuri. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. coloritul fructelor). Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. fie ele arborescente sau arbustive. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. frunze. care nu se regăsesc în efectul ob inut. boschete. iar cele decorative prin trunchi. masive.

mai rar două sau chiar trei. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. . în aceste ultime cazuri. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. mici cu h = 0.5 – 1 m. Ca regulă generală. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând..5 m. ob inându-se în final un perete verde. (gard belgian. foarte înalte cu h > 3 m. sistemul Cossonet). ce are amenajate numeroase poteci. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. de regulă bine între inute şi amenajate. formate dintr-o specie. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. După înăl ime. cu exemplare foarte apropiate. înalte cu h = 1 – 3 m. trunchi de piramidă. două sau trei rânduri. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. pe un contur drept sau sinuos. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.

un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. ce le eviden iază pe primele. . la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. . pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural.garduri vii pentru protejare. sanitar. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului.garduri vii de camuflare sau de mascare. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. cu un aparat foliar bogat. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. de mascare. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. şi coroană bogată. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. solu ie destul de controversată. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. Astfel. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. În orice caz. . fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive.garduri vii decorative. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. care să constituie fondul principal. protec ie şi linişte. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. în care sunt prezente multe bănci. mai deschis la culoare. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident.După scop gardurile vii pot fi: . folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. de apărare împotriva vântului dominant. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. În cazul plasării inverse a speciilor. solemnitate şi hotărâre. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. folosite ca garduri de limită. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. de izolare vizuală şi fonică. de preferat o specie locală. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii.

patrulater sau pentagon. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. . destinat odihnei pasive. În cazul clădirilor monumentale. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. existând în apropiere şi un luciu de apă. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. pentru mascarea acestora. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. lângă care să existe grupuri de flori perene. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. apoi de cele de talie mică. dispuşi inelar. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie.

de regulă dispuse circular. pinul strob. mesteacăn. dârmox). specii rezistente la vânt. lemnul câinesc. cimişir. pinul silvestru). La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. protec ie împotriva soarelui şi vântului. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. iar în interior numeroase bănci. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. în mod excep ional 4 intrări. pentru mascarea limitelor. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. parcuri) masivele se situează spre periferie. creându-se o stare de calma atmosferic. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. adaptate condi iilor locale. constituit dintr-una sau mai multe specii. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. Un boschet prezintă 2-3. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. statuie. la tasarea şi în elenirea . pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. fântână arteziană). În spa iile verzi urbane (grădini.

înfiin area scuarurilor. cu fructe şi port interesante. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii.solului. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. . se folosesc puie i de talie mică. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. acestea pot fi transparente sau opace. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. largi. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. urmată de toamnă. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara.2. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). În general. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. 7. cu înflorire abundentă. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. Totuşi. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare.1. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. puie ii cu rădăcini protejate. imediat după dezghe ul solului.2. Astfel. 7. creându-se impresia de monumentalitate. de la scoaterea din teren şi până la plantare. a II-a şi a III-a. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). unde se doreşte realizarea unui masiv. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. în acest caz balul fiind înghe at. a I-a.2. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. În func ie de speciile întâlnite în masive. înso i i de 1 tutore.2. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. Vârsta. Astfel pentru aliniamentele stradale. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. se evită ambalarea. care limitează priveliştea şi perspectiva.

0.1.30 (0. .70) x 0.60 (0.0.80 x 0.40) m pentru puie ii de talie mică. . dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. 7. fie dintr-o pepinieră. etc. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. De asemenea. . cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). .5 (0. creată în acest scop. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. datorită dimensiunilor. pe tulpină deasupra coletului.0.3. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. sunt necesare mai multe opera iuni: .plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0.5 t. . cu o coroană uniform dezvoltată. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele.2. remorcii.alegerea exemplarelor. se tasează uşor şi se udă abundent. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. cu ramuri până aproape de sol. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .0 x 1.30 (0. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. înăl imea şi grosimea la colet. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. iar înăl imea 8-10 m. .Ca regulă generală orice puiet. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. . ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. fie din natură. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. cu sistemul radicular mai compact. camionului.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ.40) x 0.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani).6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. situate în locurile accesibile macaralei.60 (0.

Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. 7.4. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. ce au un efect estetic deosebit. urmând ca mai târziu. cu norme bine stabilite. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv.5 – 1. Fertilizarea. în timp.7. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. numărul rândurilor (1. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. în Fran a. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). partere. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. P. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. până la 0.3. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului.3. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant.3. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. K. timp de 2-4 ore. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. rânduri sau la încrucişarea aleilor. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. 7.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 .2. reluată mai târziu în timpul Renaşterii.1. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. Astfel. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. la o adâncime de 20-25 cm. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. 2 sau 3 rânduri. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular.2. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz.4 rânduri. ciuperci). Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. uniform. . Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N.

iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o).forma Cossonet . cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . Pe măsură ce cresc. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. se aleg ultimii doi. cu ramuri cât mai multe.forma literei „U” . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. la distan a de 60 cm între ele. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. cu fructifica ie cât mai abundentă. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. La exemplarele cu so . bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi.forma Verrier . Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). .piramida . piramidale. ob inându-se forma literei V.5 m între ele. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .cordonul oblic bilateral (gard belgian) . columnare.40 cm deasupra solului.

iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. dispuse în acelaşi plan. se orientează vertical pe doi tutori. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. ceilal i îndepărtându-se. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. ce a fost retezat la 40. 6 sau 8 bra e verticale. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. Coroana formată. Astfel. pe o sârmă . are forma unui „U” dublu sau triplu. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. 80 sau 120 cm de la sol. Fiecare pereche porneşte din axul principal.

. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. la o înăl ime de 30 cm. sub un unghi de 60o între ei.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). La lungimea de 70 . Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. cu o deschidere a bra elor de 50 .(spalier). se înlătură lăstarii. iar cei doi lăstari terminali. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. În al doilea an.80 cm. dar la o înăl ime de 80-90 cm. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. După 30 cm. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal.

După atingerea înăl imii dorite. la exemplarele plantate în aliniament. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. 0.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. mai rar toamna târziu. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. Populus sp. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. la înăl imea de 20-25 cm. prin scurtarea lujerilor prea lungi.3. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. . pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. tuie. În primul an de la instalare. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.) Se execută primăvara devreme. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). ienupăr. Tunderea se execută în anii următori. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. 7. de 1-2 m lungime (Acer negundo. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. tăierea se face cu cca.3. tisă).

iulie. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. sunt de regulă mult mai viguroşi.4. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. 7. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie.3. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. Lăstarii ob inu i prin recepare. grupuri. Se recomandă rărirea periodică. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. După câ iva ani. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. cu coroane înghesuite. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în .

în pădurile echiene de codru şi crâng. ob inându-se un număr optim de exemplare.materialul rezultat nu se recoltează. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. 20-30 ani. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. a unor poteci. în apropierea locurilor de sta ionare. fiind inestetice. din 3-6 (10) ani. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). respectiv atunci când se realizează consisten a plină. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. reducerea consisten ei. îmbunătă irea stării fitosanitare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. . reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice).se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). 7.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. cu o periodicitate de 3-5 ani. . . . potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. Se aplică rărituri mixte sau combinate.3. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. . cu o periodicitate de 3-5 ani. în condi ii nefavorabile de vegeta ie.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. în cca.5.

cu foarte multe nişe ecologice.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. buruieni). marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. păduri de plopi euroamericani). . 7. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. deoarece circula ia este complicată (semin iş. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. de speciile forestiere folosite sau prezente. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. dar pentru oameni antrena i. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate.3.6. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. se pot adopta diferite tratamente. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. bolnavi. făgete. rup i sau doborâ i. în vederea atingerii unui anumit scop. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. amestecuri de fag cu răşinoase.

. .. precum specii din genurile: Lilium sp.1.culoarea.. cu aspect de tufă . Saponaria ocymoides... forma.1. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. Alyssum sp. Muscari sp. Tagetes sp.1..... covoarelor. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. mirosul şi modul de asociere ale florilor. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Ageratum mexicanum sp. a rabatelor pe peluze. . Hyacinthus sp. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde.Cap. Galanthus sp. .specii de talie mică 5 – 20 (25) cm.forma tulpinii (portul). cu tulpini ramificare. Narcissus sp.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm. Gladiolus sp. . frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar.. în planul apropiat de privitor.înăl imea. în marginea rondurilor sau rabatelor. a modului de creştere şi ramificare. în sensibilizarea oamenilor la frumos. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. .sp. .. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde.Tagetes sp. Acestea se folosesc grupat. VIII. cu port târâtor (sau pendent) .sp. Tradescantia sp. precum Crocus sp.. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii.1.. precum şi în mozaicuri.. Malva sp. .Tropaeolum majus. culoarea şi mărimea frunzelor.sp. Lobelia sp. Salvia splendens.. .forma şi culoarea fructelor. platbande sau grupuri pe peluze.. partere. .ciclul de via ă. Delphinium sp. . al sezonului de vegeta ie. Aubrieta sp. Tulipa sp.forma. Sedum sp.2.specii de talie mare. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8.. în componen a bordurilor. peste 50 (60) cm.. Tulipa sp. În acest sens se deosebesc: . precum specii ale genurilor: Petunia sp. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. Salvia sp. Calistephus chinensis. 8... Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: .cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. Acestea se folosesc pentru rabate. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . Ageratum sp.. . 8. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.

Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Ricinus sp. locurilor pentru sporturile uşoare. florile fiind nesemnificative.. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu.. clopo ei. galben. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. 8. lalelele papagal. argintiu sau cenuşiu.. cu tulpini volubile . Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. roşu grena.. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată.. iar altele puternic fidate.1. roz.. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. . Delphinium sp. Sempervivum sp. chioşcuri pentru odihnă).. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. cu tulpini simple..sp. Forma.1.). la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. precum verbena şi crinii. Nuan a culorii poate fi diferită. . perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. la florile simple poate fi pală. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei.. Forma. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. mărimea şi culoarea frunzelor. cu segmentele filiforme. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. Lilium sp.. precum regina nop ii şi micsandrele.3. roşu sau grena. cu tulpini că ărătoare .sp. Papaver sp. în jurul teraselor. în cazul petalelor tomentoase. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. la început.. mo ul curcanului. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp.. Astfel. culoarea şi abunden a frunzelor.. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. culoarea. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. Tulipa sp. Humulus lupulus. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.Lathyrus sp. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. Pyrethrum sp.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. Unele frunze sunt mari. . Iresine sp. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara.. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. a sta ionării. altele sunt mici şi mărunte. Agave sp. 8. Polygonium sp.Ipomea purpurea.sp. creasta cocoşului. mărimea şi culoarea frunzelor În general.4. până la albastru. erecte Impatiens sp... Portulaca sp. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. Begonia sp.

Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. men inând efectul decorativ. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. 8. Mo ul curcanului (Amaranthus sp.1. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. Zinnia sp. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv.) se seamănă în sere calde. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie.plante anuale rustice.5. fiind aripate. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: .. iar primăvara vor înflori. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii. de culoare roşie sau roză.plante anuale sensibile (Celosia sp. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie.6. .plante anuale semirustice (Begonia sp.. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. florile se îndepărtează.8. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire.. fiind o sursă de amuzament pentru copii. În unele situa ii. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. . iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. ca o continuare a florilor. . vara.) are fructe persistente şi decorative. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. Calceolaria sp.1. Cineraria sp.

tuberobulbi. 8. Polyanthes sp. tuberobulbi. rizomi. mozaicurilor.. rabatelor. covoarelor. Gladiolus sp. în general. bordurilor. . ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Hosta plantaginea. Convallaria majalis.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale.. Chysanthemum sp. cămări. rădăcini tuberizate.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e.decorarea spa iilor verzi.. Speciile floricole pot fi folosite.decorarea balcoanelor. ferestrelor. geophite – ce au bulbi. Iris sp. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. Gypsophyla sp.. jardinierelor.7. sau semirustice (Canna indica. pe stânci sau pajişti. depozite) ferite de înghe (4-10 oC). teraselor.. Acestea pot fi rustice (Anemone sp.. Narcissus sp.. Lolium sp. pentru: .. Papaver orientalis). în lungul apelor sau pe luciul lor. Aquillegia sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. Hyacinthus orientalis. Dahlia sp.1.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. . rondurilor.. rizomi.

în trepte. chioşcurilor. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. witrockiana). O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). crizanteme. zidurilor. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale.). fie mixt. cu port de tufă sau covoraş. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. narcise (Narcissus sp. numă-uita (Myosotis sp. ghiocei. Tagetes sp. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii.). forma şi nuan a frunzelor. În func ie de perioada şi . Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. mijlocie (Petunia sp. treiajelor. printre care se introduc plante anuale. de talie înaltă (Phlox paniculata. bănu i (Bellis perennis). Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. forma şi culoarea florilor. instalând specii de talie mică în prim plan.ca flori tăiate. Portulaca grandiflora). Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. pergolelor. Culturile cu plante anuale. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. fie numai specii perene.decorarea stâlpilor.).). 8. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. în special lunile de vară. Ageratum mexicanum „nana”. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. costisitoare. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. rabate.. specifice plantelor anuale. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. narcise. Rudbekia sp. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. partere). Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire.2. bujori. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. . perioada şi durata de înflorire. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. muscari (Muscari sp. fiind amplasate în locuri intens frecventate. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. mărimea. stânjenei. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. înăl imea plantelor... sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor.

textură. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. ferigi). cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.soluri alcaline – (Anemone sp.. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. Acestea se deosebesc prin pH. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. permeabilitate. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. 8.. Myosotis. rădăcinile de ferigă şi nisipul. . Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare.3. pământul de lemn. Viola.. Narcissus.. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. pământul de turbă. Galanthus) sau bienale (Primula.. Iris sp.soluri acide – (Coleus sp. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. compostul de grădină. Erica sp. Gladiolus sp. Hyacinthus. mărun irea bulgărilor. Instalarea speciilor floricole 8. După valoarea pH-ului. perlit şi turbă în diferite propor ii. de turbă) . În func ie de sol. de răsadni ă. pH.. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos.. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. elemente nutritive. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. Calluna vulgaris). s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. textură..soluri neutre – majoritatea solurilor. pământul de frunze. mobilizarea superficială a solului. con inutul de substan e nutritive. . Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. nivelat.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. pământul de pădure. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Dianthus sp. În general. pământul de ericacee. structură. Cheiranthus cheiri). Crocus.1. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. se deosebesc: . aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: .. Asparagus sp. Tradescantia sp. etc. bine organizate. Asparagus sp.. modelarea terenului. Amaryllis sp. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. capacitate de re inere a apei). Dianthus sp).pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp.. . Bellis) cu speciile anuale. elina. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac.. brumărele). pământul de ace de răşinoase. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. desfundat. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. superficiale (Primula sp.3. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. . .

Crocus.2. unde se vor dezvolta şi înflori. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea.8.3. Muscari. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. Amaranthus). Mathiola. Sedum) distan ele pot fi mai mari. La speciile perene. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. Begonia). astfel încât până la venirea înghe ului la sol.5 cm grosime.).3. transplantarea apare necesară atunci când . Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Myosotis).3. Hyacinthus. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. Alyssum. Galanthus. Narcissus. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. Hemerocallis sp. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis.. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Lilium sp. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Viola. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. bulbii acestora să se înrădăcineze. 8.(Iris sp.). În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Dianthus. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv.. 2 – 2. Fuchsia. Impatiens. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. de cca. Paeonia). După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. comparativ cu înăl imea plantei. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. La plantare. Hosta plantaginea. dar nici să se stânjenească reciproc.

4. intrând mai devreme în vegeta ie. . fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. În această categorie intră următoarele lucrări: .tutorarea şi palisarea. suprimarea tijelor florale vestejite.reglementarea înfloritului. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. spa iul devine insuficient. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. . . unele nu mai înfloresc în acel an.datorită înmul irii naturale ale plantelor. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. 8. . În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. . Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. de perioada înfloririi. cu rolul de a ob ine plante viguroase.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. Ciupitul se execută cu unghia. . . Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. . bobocitul. copilitul.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: .ob inerea unor forme caracteristice. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru .combaterea dăunătorilor biotici. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. . Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. Pentru ob inerea de tufe bogate.tunsul plantelor.aplicarea îngrăşămintelor. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie.suprimarea păr ilor aeriene. când plantele nu suferă deloc. obligatorii sau facultative. . Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. acestea stânjenindu-se în dezvoltare.irigarea.

urzicu ă (Coleus sp. hortensie.. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. garoafe). Se aplică la crizanteme. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. Petunia sp.).formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. ochiul boului). pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. Pelargonium sp. bujori. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. trandafiri. în acest caz întârziindu-se înfloritul. garoafe. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. . de dimensiuni mai mari (crizanteme. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali.. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. gura leului).

Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. . cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Lathyrus. Ipomea). Tutorii pot fi din lemn. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. mase plastice. trestie. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. dalii). cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală.. mai ales în perioada de înflorire abundentă. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. în func ie de specia respectivă.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare.

Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. fiind indicată udarea diminea a devreme. ghiocei. cenuşă.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. spălarea şi răcorirea plantelor. solarii. de păsări. cu valen e simbiotice. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. sulfatul de potasiu. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. intensitatea luminii. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. sere. lalele. În această categorie intră: excrementele de mamifere. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. ciuperci). gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). ca regulă generală. riguros selec ionate. etc. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. uneori superfosfat. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. 1:20. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. după o prealabilă uscare şi mărun ire. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. făina şi rosătura de coarne. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. solul. temperatura mediului înconjurător. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. bioxidului de carbon şi a altor gaze. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. după trecerea perioadei de înflorire. chimice. bogate în potasiu: sarea potasică. a îngrăşămintelor organice solide. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. ob inânduse solu ii prin fermentarea. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. :30. umiditatea şi mişcarea aerului. narcise. mustul de bălegar. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. la care se adaugă apă. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. clorura de potasiu. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. microbiologice. timp de două săptămâni. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. azotatul de amoniu. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. Îngrăşămintele se aplică. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. . maxim ora 10. făina de oase.

frunze. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. manual sau cu ajutorul săpăligilor. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. la geofitele semirustice. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. rizomi. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. în martie–aprilie. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. organele subterane (bulbi. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. sensibile la temperaturile scăzute. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. sau talaj. periodică a diferitelor exemplare floricole. bulbii sau rizomii. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. uneori chiar săptămânal. Acest strat men ine solul umed.sau noaptea. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. şi peste vară. măcar odată pe an. pentru a nu se produce vătămări plantelor. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. tuberculi. .

dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. arbuşti. în zilele cu temperatură ridicată. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. formată în special din graminee. grupuri statuare. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. 30 oC. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). elemente arhitecturale. ce înfră esc abundent. narcise. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. aranjamente florale. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. cu .Cap. pietriş. . După destina ie. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. având aspectul unor pajişti naturale. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . gazon care se tunde la 2-3 zile odată. gazonul se încălzeşte mai pu in. luciu de apă).1. . Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. asfalt sau beton. pentru a forma un covor des.rustic. IX. recreative sau sanitare. brânduşe. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). lalele). datorită nuan elor de verde. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. 45 oC.pentru terenuri sportive. masive de arbori) sau nevii (stânci. clădiri. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. De exemplu. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. cărămidă.pentru peluze. iar în cazul asfaltului de cca.

5 cm. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare.2. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. Festuca rubra. Alopecurus pratensis.5 cm. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. sistem radicelar adânc de 25-30 cm.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. rezisten a la temperaturi scăzute. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. Papaver rhoeas. Reseda lutea. Bromus inermis). capacitatea de refacere după tundere.3.. de diferite desimi. Iberis semperflorens. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. rezisten a la bătătorire. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3.5 cm. rădăcinile sunt relativ superficiale. rugbi – 6. Viola arvensis. Deschampsia caespitosa. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. aceasta dispare. Cynonurus cristatus). Matricaria chamomilla. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Poa annua). tufele sunt înghesuite foarte mult. umiditatea din sol. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. ci în amestec de minim 3 specii. lăstărire. După înăl ime: . Lollium perenne. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. . . Gypsophylla muralis. rapiditatea de creştere.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Alyssum maritimum. Calendula officinalis. tenis – 0. Bellis perennis. aspre. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Agrostis tenis. Agrostis stolonifera. Campanulla sp. de rezisten a la bătătorire sau tundere. la tundere. grosiere. înfră ire slabă. 9.. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. dar speciile se comportă diferit. rămânând suprafe e nude de pământ.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis.5 cm. la 12–20 cm. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. crichet – 2. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. frunze mari. având aspectul unei fâne e înflorite. . 9.

de specie. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite.2.mecanic .1. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. îngroparea cablurilor electrice. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). De asemenea. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. Dacă norma este prea scăzută. în cazul în care solul existent este corespunzător. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. . precum şi costul mai mic.3.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. cărămizi. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: .manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). dar şi vara. gros de cca. moloz. terenul se grăpează. adâncimea de semănare va fi mai mică.5 – 2. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. a instala iilor de irigare. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. a canalizărilor.3. instalând toate speciile crescute natural. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. .9. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului.5 cm. După semănarea manuală. dar şi executarea drenurilor. Decaparea . alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. dacă există sisteme de irigat. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. zgură. 9. În diferite ări se aplică norme diferite. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren).cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). se ob ine un gazon prea rar. date de condi iile specifice ale ării respective. ci cresc lateral. amestec şi condi iile de sol. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). cu un aspect nefavorabil. Metode şi tehnici de semănare: . Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee.

după care se sparge şi se mărun eşte elina. După aceste opera iuni. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). apar muşchii şi numeroase buruieni. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. Se recomandă tunderea pe timp ploios. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). care nu sunt preten ioase. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. 30 x 30. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. groase de 2-4cm.4. 9. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. iar gramineele se răresc. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. fosfor şi potasiu. care pot fi rulate. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. Dacă solul are o cantitate mare . sau mecanic cu maşini speciale.

Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). înainte de înflorirea buruienilor. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha.de calciu. . pentru compensare. trebuie mărită cantitatea de fosfor.

obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării.de stimulare. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. în meandre pentru traseele sinuoase. având 0. pentru stilul geometric. 10. de refugiu. apare un sentiment plăcut de protec ie. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. şi în echilibru cu for a gravita ională. . care chiar dacă este monotonă este mai uşoară.de amuzament. pentru terenurile orizontale. . . au o lă ime mai redusă (minim 1. de cucerire a spa iului înconjurător. organismul nu depune efort. . sunt de obicei largi. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci.7 m lă ime. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. influen ând sentimentul de veselie. curiozitate . X. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori.20 m). flori. perspectivele. . Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . mai stabilă. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. de intimitate şi uneori de regres. grădinile alpine. călare sau cu bicicleta. .mişcare ascendentă. pentru terenurile cu denivelări. măreşte aten ia. pentru obiective bine determinate. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. În func ie de natura circula iei. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. . ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). importan ă şi lă ime.Cap. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. justificate de prezen a diferitelor obstacole. inestetic şi nefunc ional. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului.1. creează impresia de avansare. sau conduc spre un obiectiv principal important. implică o diminuare a efortului.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. elemente arhitecturale.mişcarea orizontală. mai sigură.de indispozi ie (de închistare) .5 -0. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez).pentru ceea ce este viu sau în schimbare. divertisment. ordine şi propor ie.mişcarea descendentă. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: .pentru ceea ce este rigid.

lian i sau materiale hidrofobizate. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie.cele neregulate în „opus incertum”. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: .cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. Pământul. Căile împietruite cu pietriş de carieră. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. cărămidă. este folosit în pădurile de recreare. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. . beton. . Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. dalaj antic. dalaj englezesc. asfalt turnat sau cilindrat. ceramică sau marmură. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. mozaic. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. pătrate. corelată cu ambientul. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. cel pu in cu fa a superioară netedă. tip zidărie. pietriş. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. pavele. macadam. de forme diferite. dale. iar cele deschise obosesc ochii).

conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. făl uită. fântâni. elipsoidale. Apele stătătoare (numite impropriu. Malurile se vor amenaja prin terasare. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). în locurile cu erodare puternică. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. trestie. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). 10. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. de mişcare. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului.pe gazon. pâraie. dar fără a fi simetrice. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie).65 cm). Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. prin deschideri de perspective. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. Când cursul apei este însorit. din beton. geometrică. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. senza ia de răcorire şi de prospe ime. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. iazuri. Caltha palustris). râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. . fără frânturi. dar poate fi ameliorată. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. asemănător cu malurile opuse. realizate de obicei pe stâncării. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. lacuri. căderi de apă. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. având rolul unui factor calmant în peisaj.2. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. pătrate. dreptunghiulare. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. uşurin a între inerii. bitumului. la o distan ă între centrele de greutate. ale fiecărei dale. cărămidă. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi.60-0. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde.

Grădinile alpine au suprafe e variabile. şi pot fi amenajate într-un mod special. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. O perspectivă bine concepută are echilibru. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. privit dintr-un loc potrivit.bazin cu cupă florentină în mijloc. muntos.3. Când sunt de dimensiuni mari. 10. mărime şi culori. 10.4. cu o vegeta ie specifică. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. folosite pe timp de noapte. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. combinată cu lumina artificială. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. colorată diferit chiar. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). . caz în care se pot men ine în forma lor naturală. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. iar când sunt mici şi grupate.fântână cu taluz cu cascadă. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. . natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. fie vor fi aduse. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. de solidaritate monumentală. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. . la o oarecare distan ă de clădiri. acestea dau impresia de putere. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros.bazin cu jeturi orientate spre periferie. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. în mod progresiv. . Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. în mod artificial. Grădinile alpine creează. un microrelief accidentat.

5. hexagonală sau octogonală. . Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. deşertic. accidentat. . pergolele. treiajele. a domina. pentru ca pământul să se taseze suficient. teatrul verde. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). a men ine. sau cărămidă. . Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. cu turbă şi nisip. belvederile. zăpadă. Acestea se pot construi din lemn. chioşcurile. fiind amplasate pe esplanade. grupuri sculpturale.dispunerea blocurilor de piatră. lăsând spa ii mari între ele.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. arcadele şi porticurile. coloanele. pătrată. suporturi pentru plante. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. în pie e sau în punctele de perspectivă. într-o formă simplă dar estetică. . în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. subalpin. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . vase decorative. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast.aşezarea unui strat de pământ de elină. la capătul aleilor. situate în spa iile verzi.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. destinate adăpostirii vizitatorilor. beton.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. înghe . va fi pe cât posibil frământat. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. cele mari în planul din spate. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. a orchestrelor sau a fanfarelor. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. construc ii uşoare. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. 10. . Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. numite chioşcuri descoperite (naturale). scările. pode e şi poduri. în pantă sau se va crea artificial.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. bănci şi scaune (mobilier de grădină). balustradele (parapetele). Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. la marginea apelor.

metal. Treiajele sunt construc ii uşoare. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. mărime. fiind amplasate la capătul aleilor. piatră). lemn. mărginirea unor perspective. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale.4-0. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. lemn. a unui rond de flori. atât la soare cât şi la umbră. oferind refugiu împotriva insola iei. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Forma.7m şi înăl ime 2-2. culoarea lor. pe lângă ape sau terenuri accidentate. fier. lemn sculptat sau marmură. cărămidă. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. formate din panouri cu zăbrele. compartimentarea unui spa iu verde. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Se recomandă ca optimă. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile.5-0. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. cărămidă. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare.45 m. ce acoperă por iuni de alei sau terase. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. la marginea teraselor. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0.5 m. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. . cărămidă. beton armat. teraselor. Materiale de construc ie folosite: piatră. lă ime 0. fontă. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. aluminiu.5 m.4-3. mozaic.0 m. înăl imea 0. marmură şi au un mare efect prin formă. Acestea se confec ionează din piatră.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. de obicei cu înflorire abundentă. din diferite materiale de construc ie. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. grup sculptural. în lungul aleilor largi. ce prezintă ca elemente de sus inere. bronz. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. stâlpi verticali (piatră. dezvoltare pe verticală. Pot fi cu sau fără spătar. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. pe orizontală. beton. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. folosite pentru decorarea unor pere i.

aleilor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. zidurilor. . beton. piatră. în lungul scărilor. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. ciment.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. decorat cu plante de mozaic. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful