UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

platani. buxus. plante medicinale şi aromatice. zambile. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. Acestea aveau. 2. fie o fântână cu un joc de apă. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală.H. urbane. În capitala imperiului.arbuştii şi plantele ornamentale. cu coloane de piatră colorată şi marmură. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară).parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. pini. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. nordul Africii şi Asia Mică.1. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . tisă. în Evul Mediu. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. horticultura a făcut progrese. Erau prezente pergolele şi coloanele. crini. chiparoşi. smochini.V. 2.grădina cu pomi fructiferi. a înregistrat un regres. Constantinopol. vasele şi statuile. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale.2. duzi. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. trandafiri. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. fiind înconjurate de un zid de marmură. specii floristice.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. Erau prezente şi pu uri rotunde. ce cuprindea Europa Sud-estică. . busuioc. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Grădinile vilelor mai mici. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Villa Sallustius. de regulă.XIV d.2. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. De asemenea erau cultiva i trandafiri. peste care s-au grefat elementele orientale. Exemple: Villa lui Cicero. tei. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. Villa Mecena. ca urmare a cruciadelor. Schema modelului grădinii medievale. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. Totuşi.. . lotus sau diverse flori. la interior cu bazine străjuite de statui. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. rozmarinul şi mirtul.) 2. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. mimoze). a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. formă pătrată. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. . Villa Lucullus.2. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse.2. lauri. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă.

mirtul. prin întretăierea a două canale cu apă. 2. mărginite de rânduri de plante tunse. . buxusul. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec.grădina de flori. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. fiind plane şi înconjurate de ziduri. citricele. pere ii de fundal. din timpul domina iei arabe. 2.grădina de legume şi plante medicinale. cu func ie exclusiv ornamentală. . acolo unde spa iul permitea. eucalipt. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. fie aveau straturi de formă pătrată. Grădinile fie erau interioare. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Speciile folosite erau: chiparoşii. o suită de grădini. fie erau situate în afara palatelor. de formă regulată iar cele mai mari.4. bazine. leandri. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. galerii acoperite de plante că ărătoare. înconjurate de ziduri. magnolii. al VII-lea d. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint.H. menajerie. palmieri. caracterizată de prezen a careurilor egale. adesea aranjate liber. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. compartimentare realizată.). şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. apoi au căpătat un specific propriu. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. acestea fiind interzise în religia mahomedană. Arta topiară era folosită în exces. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. Nu existau sculpturi. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. Compozi ia era geometrică. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). XIII-XIV. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. pini. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul.H. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. pavilioane pentru petreceri. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri.d.2. Speciile folosite: chiparoşi. situate în cur ile clădirilor. predominant persană. fie sub formă de fântâni arteziene. monotonă. magnoliile.2.. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Locuin ele mici aveau o singură grădină. Apa era folosită fie în bazine şi canale. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse.

chioşcuri.H. de groază. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. poduri şi pode e. cu caracteristici proprii. fiind create mai ales în sec. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. Terasele erau trasate liber. situat pe malul unui lac. . galerii. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. Filozofiile religioase din China. servind ca loc pentru plimbare. Relieful era foarte variat.2. în care vegeta ia era dispusă natural. pe vârful unei coline sau în pădure. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. şi reflectă puternicul cult al naturii. cascade naturale) sau în bazine artificiale. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. plante şi animale. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. Elementele primordiale erau mun ii. pentru dobândirea perfec iunii morale. stânci. bambuşii – prietenia necondi ionată. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. sec. având caracter natural. ziduri. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. de basm. o dată cu dezvoltarea noii religii. fiind excluse liniile drepte. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. odihnă. pinii – fermitatea şi for a caracterului. modificat sau aparent natural. de veselie. piersicii ornamentali – Paradisul. (dinastia Tang). subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. au fost create parcuri naturale. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. ape. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. al XVII-lea d. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. în armonie cu peisajele naturale. cheiuri. este mărimea acestora. cu aspect natural. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. grote.H.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime.3. bazine. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. fiind natural. budismul.. IV-V d. neregulat. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. suprafe ele foarte întinse. por i. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”.H. cascade. creând privitorului diferite impresii: de măre ie.) şi cuprindeau mun i. arterele pământului. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă.3. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. ce erau descoperite brusc la un moment dat. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. firesc. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. terase.H. în strânsă legătură cu religia. Picturile. indiferent de perioada istorică. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. lacurile şi râurile. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. iar apele. VIII-IX d. II-I î.

cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. ienuperi. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. grădină de muşchi. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. lac cu insule. miniaturală: cursul de apă. muşchi.H. pârâu cu cascadă. sec. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. sau de pe verandă.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. Grădinile imperiale. un râu sau pârâu.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. din dorin a de a aduce natura în locuin e.). cu simboluri filozofice caracteristice. Spa iile verzi. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. pavilioane pentru ceai. stânci col uroase. 2. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. cu balustrade ornamentate. grădină aridă. bambus. nisip. erau prezente pretutindeni. sau din Europa medievală şi renascentistă. coline. plus diferite lampadare. fiind o componentă a acesteia. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. fântâni şi foarte multă vegeta ie. fiind ulterior personalizată. . în decursul timpului. al VIII-lea d. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii.Deşi. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură.vegeta ia este perfect integrată peisajului. diverse plante cu sau fără flori.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. arbori şi arbuşti. În sec. podurile. lanterne din piatră. pasul japonez. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră.capitala ării. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. arborele de ceai. devenind o artă na ională. Persia. . stâncile. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii.H. . pietriş. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. Astfel în Japonia. mai mari sau mai mici. pietre rotunjite. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. camelii. Islam). şi în Kyoto. por i. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. azalee. orientat pe direc ia N-S.3. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . fiind folosite toate elementele din natură. ferigi. destinate contemplării din interiorul clădirii. al VIII-lea d.

.4. de unde a iradiat apoi în restul Europei. bambus. ienuperi. Această orientare a apărut la început în Italia. ziduri înverzite. cascade. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. 2.simetria fa ă de o axă a compozi iei.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. cascadelor. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. . parapete ornamentale.1. XV-XVI d.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. precum: . . dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. . .Grădina palatului Farnese din Caprarola. . . tisă. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . camelii. vase ornamentale. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei.. stejari meridionali. literatură. . înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. . Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. ştiin ă. buxus. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. .apa aduce mişcare. încep să apară primele grădini publice. pe terase succesive. ci pietre late. . azalee. . . Din sec. lauri şi portocali.Villa d’Este la Tivoli (8 terase).apa era folosită sub formă naturală. în special pentru grădinile vilelor suburbane. magnolia. al XVII-lea d. .nu erau folosite alei. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. lespezi sub forma pasului japonez. glicina. 2. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. mirt.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). din toate domeniile: artă. ca influen ă occidentală. cireşii.utilizarea vegeta iei tunse.Villa Medici în Roma (2 terase). lămâi.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. a canalelor. arhitectură. . adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este).în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. . Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. Specii folosite erau: pini. arborele de ceai. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini.H. arbuşti modela i în volume geometrice. .H. bazine neregulate. garduri vii şi borduri tunse. chiparoşi.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă.4.erau folosite zidurile masive de sprijin.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene.prezen a sculpturilor.

dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. Exemple din sec al XVI-lea: .grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică.grădina Luxembourg din Paris.arhitect peisagist Delorne. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). . În perioada Barocului. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale).În secolul al XVII–lea d. Exemple:. . al XVII-lea. Abia după jumătatea sec. traseele rectilinii.grădina Garzoni – Collodi. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. în arhitectură. În unele situa ii canalele s-au păstrat. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. pictor şi arhitect) favorit al . al XVI–lea. Au apărut grotele artificiale. cu numeroase statui. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. la care grădinile erau în incintă. În prima jumătate a sec.H. vase. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. . stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi.4. cu partere decorate cu flori. al XVII-lea crea iile importante au fost: . fântâni. Astfel. fiind îmbinate cu linii ample.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. curbe. Existau canale şi lacuri imense. apare stilul baroc.grădinile de la castelele Tuilleries. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. la castelele Amboise.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. Principiile esen iale s-au men inut. 2. .grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux .. tinzându-se către transformarea în parcuri. Terenul era modelat în terase mari.arhitect peisagist Du Cerceau. roci şi apă în mişcare). Fontainbleau. rezultând spa ii mult lărgite. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. bazine. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. Saint-German.H. S-au mărit dimensiunile grădinilor. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. Au fost realizate decoruri bogate. sub aspectul echilibrului şi simetriei.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). . dar dispare schematismul rigid. . S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.2.grădinile Gamberaia – Floren a. .

Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: .zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri.„regelui Soare”. . toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. . închise între ziduri. racordate cu ziduri de sprijin. Dar.palatul constituie capul compozi iei. alături de diferite fântâni. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. ca şi în restul Europei. pe spa ii foarte largi. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. borduri sau broderii de buxus tuns. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. al XVIII-lea. mai ales pe axa principală.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. cuburi). La început s-a renun at la tunderea arborilor. Sceaux. SaintCloud.4. . conuri. piramide. dominantă. . constituind totodată şi perspectiva principală. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. Ulterior. . .sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale.3. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. bazine şi canale. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. Chantilly.sunt prezente. în Anglia dominau grădinile medievale. statui sau vase. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. sub influen a literaturii. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului.terenul este modelat în terase largi. rampe.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. . bazine. se păstrează axa . şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere.aleile sunt rectilinii. rocării. . treiaje. 2.sunt folosite. Dispar parterele. Fontainbleau. . acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). bazine cu grupuri sculpturale. cu principii compozi ionale proprii. Saint Germain-en Laye.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale.Ludovic al XIV-lea. scări. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. . vase în stil baroc.compozi ia era tratată arhitectural. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. . fiind situat pe terenul dominant. Versailles. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. .simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. mari partere şi întinse oglinzi de apă. în Anglia începând cu sec.

Kent (pictor şi arhitect) . reziden ial şi a intrat în cel urban. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. La sfârşitul secolului al XIX-lea. amenajate în stil peisager: St.Germania: . ..Hampton Court – model italian. . În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. .gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti.grădinile de la Whitehall – model italian.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. Malmaison. Realizări importante: . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. . James Parc. enun ate de Repton. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . .. .model francez. apoi francez.Rusia: .Charlottenburg (Berlin) .Grădinile Greenwich – model francez. Victoria Park şi Battersea Park. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. . Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. . fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. Toate crea iile din această perioadă (sec.model francez. .parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. . . fiind sus inătorul noului curent numit . Green Park.Saint-James Park . 2. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). realizate sub influen a romantismului. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). .Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. dar se introduc poteci şerpuitoare. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville.centrală dominantă. La periferie erau: Regent’s Park. . . .Tête d’or’’ (Lyon). amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).4. În secolul al XIX-lea.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor.grădinile Kensington şi parcul Stowe. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. formând un lan verde de peste 4 Km.Nymphenburg (München) – model francez. Hyde Park.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. Ermenonville. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice.Anglia: .4.Austria: .Parcul Chatsworth – stil clasic.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian.

Philadelphia – Fairmount Park. 2.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . liliacul. . pe lângă locuin ele boierilor. .Grădina Botanică . garoafe şi iasomie. bradul. stejarul. molidul.sec. la Iaşi – grădina Palatului domnesc. . roini a.parcul Wilhelmshöhe (Kassel). Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: .. În S.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. . În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . lângă St. .5. forestiere: bujori. . .Villa Melzi (Bellagio). Petersburg – 600 ha.Italia: .New York – Central Park . în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. mesteacănul.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). . În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. . grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. Ca exemple pot fi amintite: . Prospect Park (peisagist Olmsted). . Parcul Puşkin (parc englez.Spania: . marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. lăcrămioare. pomicole. arskoe Selo = vechea denumire).A. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . respectiv după principiile grădinilor engleze.model francez. . al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. .Boston – Park System.Villa Carraresi (Roma).1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. În Germania. crini.model italian.Chicago – South Park.Parcul Sokolniki – 463 ha.Parcul Public Friederichsham (Berlin). cimbrul. .grădinile La Cranja (lângă Segovia) . narcisele. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. . .sec. Ca exemple pot fi amintite: . Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. plopul alb.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). .păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). . Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.parcul Nympheuburg (München).360 ha. În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk.U.Villa Carlotta (Caddenabio).Grădina engleză (München). al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte.

.actual Parcul Tineretului. . .la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. Hayer. Hörer).parcul Carol I.sec.Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului.parcul de la Bon ida –Cluj. amenajat tot de Redont – Bd.Iaşi – Parcul Expozi iei.la Sibiu – 1857.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. al baronului Bruckental. odată cu dezvoltarea oraşelor. (Carl Friederich. .parcul de la Albeşti –Braşov. . lângă castelul familiei Haller. .. Parcurile de la Avrig. . .la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .în Bucureşti în 1833-1840. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). Borza. .Timişoara – Parcul Tiselor. al XIX –lea. chioşcuri pentru orchestre. dar care în mare parte erau neorganizate.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. . . al familiei Bauffy. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). .1838 – parc promenadă .Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. . . dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. al XVIII-lea .1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. Alpinetul. . . . . ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). . . .Bucureştiul avea cca. fiind numit oraş-grădină.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun).1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. promenada de pe Dealul Copou.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. lângă castelul familiei Teleky. (fost Libertă ii) realizat de E. . iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. Dacia. Redont. În sec. . azi Parcul Romanescu. . 70 ha.Pădurile parc Băneasa şi Snagov. .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. . În alte oraşe: . stilul brâncovenesc. Parcul Rozelor. iarna lacul fiind folosit ca patinoar). poduri. .1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni.Buzău – Parcul Crângul.Grădina Ioanid.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” .. .Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. Pădurea Verde.la sfârşitul sec.parcul de la Gorneşti –Mureş .

corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Oradea. Balta Albă. Piteşti. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Colentina. Constan a. . .s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. parcuri în Titan. Pantelimon. Iaşi. Drumul Taberei. . .Parcul Sportiv . S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Parcul Tei. .reamenajarea Parcului Herăstrău.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: .s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Sibiu. Parcul Tineretului. ClujNapoca. . Ploieşti. Craiova. Crângaşi.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Gala i.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Parcul Libertă ii.

intensitatea radia iei solare). . recreativ sau sanitar. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. Profesorul I. Func ia hidrologică este asigurată.f. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. hidrologică. grădini. f) f. . umiditatea şi temperatura aerului. . fiind ob inute diferite categorii de produse: . bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie.lemn din diferite tipuri de pădure.f. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant.1. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. antierozională. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. de pe terenuri degradate). . 3. la diferite categorii de spa ii verzi. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. respectiv cu: .semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . antipoluantă (f. de impact peisager). c) f. sanitară şi estetică. e) f. decorativă (estetică. această func ie are un caracter puternic diminuat.Cap. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. sanitară). de protec ie climatică (viteza vântului. respectiv: de produc ie. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie.flori din culturile floricole. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. . d) f. de protec ie a solului. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. recreativă. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. în general de toate tipurile de spa ii verzi. hidrologică. ştiin ifică.2. 3. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor.f.fructe din livezi.

a capacită ii de filtrare şi sedimentare. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. fie la suprafa a solului (litieră). etc. astfel. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. moderează temperaturile excesive. străzi. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. prin descompunerea de către microorganisme. asfalt sau beton. . şi a speciilor drajonate. în care procesele de eroziune sunt vizibile. . influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise.ameliorarea umidită ii aerului. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. fie în sol (rădăcini moarte). prin procesele de evapo-transpira ie. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. prin albedoul specific. ). Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. spa iile verzi prin stratul arborescent. prezintă o stabilitate mecanică. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. mult sporită. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. Prin sistemul de înrădăcinare. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. pietriş. De exemplu. substratul ce constituie suportul vegeta iei. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. . a perdelelor de protec ie. Pe lângă aportul de substan e nutritive. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. cărămidă. Acestea. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. fâşiilor plantate în lungul străzilor.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. ce constituie o armătură biologică a solului. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. sau în apropierea acestora. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. prin microclimatul pe care-l realizează. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. trotuare. fizică şi chimică. Vegeta ia lemnoasă. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale.micşorarea vitezei vântului. .ameliorarea intensită ii radia iilor solare. Func ia de protec ie a solului. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. Sub aspectul proceselor pedogenetice.

astfel. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. . Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. în zonele plantate. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. vârsta arboretului. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. atmosfera devine calmă. a pulberilor fine sau a fumului.reducerea poluării fizice a atmosferei. o elul. ce nu deranjează ochi. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. Perdelele de protec ie. . fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. betonul. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. De exemplu. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. 5m3. structură pe verticală. .3. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. În mediul urban. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente.reducerea poluării chimice a atmosferei. marmura. sau cu frunziş sempervirescent.reducerea poluării fonice. gresia. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. iar la 120-200 m în interior. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. elagaj şi anotimp. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). în special în timpul verii. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. etc. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. consisten ă. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. 3.lipsite de vegeta ie. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. sub diferite aspecte: . viteza vântului scade cu 30-60%. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă.

Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. ionizarea aerului). vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. radia ie solară. necroze. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. aerian. inversiuni termice. 42 t/ha. metalurgică. sau diferite activită i curente ale popula iei. durata de via ă a frunzelor etc. planta iile rare dintre construc ii. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. perimetrale. 68 t de particule solide şi praf. şantierele. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. umiditate. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. efect maxim în sezonul de vegeta ie. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. cea ă. planta iile stradale. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. de prelucrare a produselor minerale. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. a arterelor principale). sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. ce are lă imea de 200-250m. transportul auto. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. iar a teiului pucios cca. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. părozitatea acestora. în cazul molidului cca. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. având un efect nesesizabil. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). arbori+arbuşti+specii de gazon). acoperită cu gazon. căderea frunzelor. etc. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. de prelucrare a petrolului. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. pinului silvestru cca. . Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. prin senza ia de linişte. 30 t/ha. respectiv de mărimea frunzelor. în teren liber. 35 t/ha. În oraşe. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. fără obstacole cu efect antifonic. echien/plurien. industria chimică. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. întreprinderile industriale. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. De exemplu. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. intersec iilor aglomerate.

dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. . camping.activită i pe loc. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. vacan ele. respectiv timpul alocat servirii mesei. presupune bucuria întocmirii programului. cele mai multe destina ii. . .divertismentul sau amuzamentul. respectiv concediile. . cules de flori. în general.pregătirea. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. obiective turistice. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. pensia. CFR. . fiind un element compensator al condi iilor de lucru. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . Factorii care influen ează recrearea sunt: .timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. practicarea diferitelor sporturi. . turismului.Nivelul de trai. televiziune. călătorii. etc. divertismentului. odihnei prin somn. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. al solicitării fizice.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. .deplasarea. .Mijloacele de comunicare mass-media (presă. prin care se înlătură plictiseala. Fazele activită ii de recreare: . sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. aeriană sau navală.Timpul. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban.. . sportului. intelectuale sau psihice. picnic. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea.destinderea sau relaxarea. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. de . artei. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. spa iile verzi urbane sau extraurbane. internet). îmbrăcăminte.3. . radio. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. la care este supus omul în via a cotidiană. telefonie. sau efectul automatismelor zilnice.timpul liber (dedicat recreării).Mobilitatea. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie.4.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit.timp de existen ă. între inerii personale. care poate fi: . după bunul lui plac: plimbări. serviciului. cumpărăturilor pentru hrană. . în sferele culturii.

de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. etc. . Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural.O. decât în dauna operei”. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. etc. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. apicultura. Aceste activită i pot fi active sau pasive. istorice. pescuit. în sta iuni climaterice cu specific. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. sau în zilele libere. arbustivă. presupune comportamente diferite. prin care are loc refacerea fizică a organismului. . se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. 3. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. indiferent de subiectul în care apare. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. de conducerea autovehiculului. în spa iile verzi extraurbane.5. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. parcurile.ciuperci sau de fructe de pădure. repausul şi somnul. sau la sfârşitul săptămânii. . plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. Func ia decorativă (estetică. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. etc. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). obiective culturale. Odihna propriu-zisă. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. încât nimic să nu poată fi adăugat. J. gazon sau oglinzi de apă. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. vânătoare. de regulă la sfârşitul săptămânii. Plimbările sunt realizate fie zilnic. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. după o perioadă de activitate intensă. economice.întoarcerea. floricolă sau erbacee. nevoia de a face mişcare. diferite de mediul său. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. canotaj. realizată pentru plăcerea proprie a individului. diseminat sau modificat. În sens larg.amintirea. alpinism. de diferite excese. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. Turismul are caracter recreativ. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. sau diferite activită i precum grădinăritul. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc.

. puternic erodate sau a grohotişurilor. admira ie necondi ionată. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. şi care exercită o atrac ie spontană. cascade. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. .încadrarea cursurilor de apă. ciripitul păsărelelor. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. bazine. cu efect de parazăpezi). variază pe parcursul unui an. etc. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. flori. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie.6. bariere împotriva vântului. 3. . fructe. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. murmurul apei.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. încântare. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . vâjâitul vântului prin coroana arborilor. Astfel. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. textura coroanei. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. . diferind în func ie de fenofază. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. . zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. .

are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). peluze. armonie şi propor ionalitate. intrarea principală. sociale şi economice ale unei perioade date. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. suprafe elor şi formelor planului. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. Frumuse ea este un element func ional. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. într-un întreg. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). ob inându-se în final unitatea în diversitate. se ine seama de anumite principii şi legi. Toate elementele unui spa iu verde (alei. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. centrul compozi iei reprezentat .Cap. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. un monument). viu sau inert. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. planta ii. care conduc în final la realizarea frumosului. Fiecare component. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. pe o concep ie dominantă. treaptă. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. Frumuse ea este realizată prin ordine.

acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. combinat. se găsesc mase similare şi egale. calitate care uneori poate avea o latură negativă. al for ei sau al monumentalită ii. evitându-se astfel monotonia. integritatea şi calitatea acestuia. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. în întregime. şi o dată percepută regula ritmului. interesul scade. admi ând totodată diversitatea acestuia. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. vase decorative. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. potecă. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. creând senza ia de dezamăgire. de formă. bănci. clădire). Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. a aceloraşi elemente (specii. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. Simetria poate fi absolută şi liberă. dinamic. deoarece un plan perceput deodată. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. respectiv realizarea echilibrului. Ritmul poate fi: static. bulevard. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). ordinii. liniar. compus. este static şi odată văzut. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. de culoare. Asimetria pune omul în armonie cu natura. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. magnificului. grupuri. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. simplu. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. lă ime) sau alte caractere vizibile. stradă. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. a repetării şi a consecven ei.

de un individ. . Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. arhitecturale. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. exprimând de fapt unitatea în varietate. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii).compozi ii doar între culorile calde sau active. . într-un aliniament. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). dar care au volume şi formă asemănătoare). Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). . Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg.combina ii între culori diferite (active. etc.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. formelor dar mai ales a culorilor. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . complementare) unificate printr-o culoare neutrală. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. se pot deosebi: . Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . pasive.compozi ii între culorile complementare. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). florale. În proiectarea spa iilor verzi. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. caz în care se aplică armonia legăturii. În func ie de culorile care se asociază sau se combină.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. forme sau spa ii. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. care au o anumită continuitate. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. chiar dacă specia diferă (de exemplu. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării.

În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. 13. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. alee pietonală. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Astfel. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). participan ii la diferite evenimente de amploare etc. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi).modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. 180.618 (aproximativ 3:5). 21. al XIII-lea. .I. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. ordine şi armonie. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. 8. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. matematician italian din sec. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. mese. lă imea optimă este de 8 m. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. Fibonacci. 270. ce are laturile în raport de 1:1. . Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. C. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. astfel pentru o alee de 300 m. 89 etc.). 55.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare).îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. . 34. sub un unghi de cca. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. sub un unghi de cca. iar la o distan ă mai . iar pentru o alee de 250 m. etc. 5. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. apoi 3. lă imea optimă este de 5 m. sau prin introducerea unor elemente de accentuare.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie.). Scara individuală ia în considerare omul ca individ. publicul dintr-un parc. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime).

presupunând unirea trecutului cu prezentul. fără a se exagera prin risipă. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde.mare de această valoare. . clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul.

văile râurilor.1. vegeta ia. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. apă. În amenajarea spa iilor verzi. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. În ultima perioadă (sec. francez sau regulat) a stat. întotdeauna de formă dreptunghiulară. arhitectural. caracteristice Renaşterii şi Barocului. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană.1. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. civiliza ii. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor.1. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. fiind ornate cu statui. pâraie. eroziunea). în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. iar în cadrul stilului peisager sau liber. erau prelungiri ale încăperilor. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. bazine. radia ia solară. precipita iile) sau for ele majore (vânt. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. de mai târziu. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. câmpii. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. La romani grădinile.1. caracteristice diferitelor epoci istorice. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. aspect preluat şi de romani. V. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). activită i. vase sau fântâni arteziene.2. . Acest stil prezintă mai multe variante. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. 5. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. dar şi elemente minore precum microrelieful. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). Stilurile spa iilor verzi 5. epoci. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. în general. etc. Grădinile în stil maur. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare.Cap. râuri. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde.). şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali.

pe linii drepte şi curbe. rampe. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Elementul principal. respectiv axa principală.1. cu denivelări mici. cascade sau bazine. Apa aduce prospe ime. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. ce constituie perspectiva principală. numit şi capul de compozi ie. fiind subordonate toate elementului principal. sau de perdele de arbori. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. cu numeroase ziduri de sprijin. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. canale sau oglinzi de apă. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. scări. bogat ornamentate. statui sau vase sculptate. taluzuri. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. aplicat până în prezent. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. Aceasta. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. fie de a le limita pe altele. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. balustrade. situat în pozi ie dominantă.2. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. 5. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. unele păstrându-se şi în prezent. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. regulate. precum şi oglinzi de apă. fiind nivelat şi modelat în terase largi.1.

conducând spre diverse amenajări. cu precădere în Olanda. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. 5. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. fiind dispuse în re ea geometrică. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. 5. sub influen a stilului rococo din arhitectură. natural.de apă. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice.3. Toate acestea au fost duse la extrem. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. în formă de tablă de şah. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. compozi ia fiind liberă.2. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. în ansamblu. fiind obositoare ochiului. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. în Anglia.1.3. Stilul peisager Stilul peisager (liber. În această situa ie. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. Principiile de structură ale stilului peisager Formele.1. care dau varietate şi fantezie compozi iei. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. având cel mai adesea relief variat. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. 5. . Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie.2. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare.1.1. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. Aleile sunt rectilinii. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. mai ales a celor de gazon. fie sub influen a literaturii noi. fie sub influen a pictorilor peisagişti.

ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. peluze. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. cu înflorire bogată. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. cu contur regulat. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. frumoasă şi îndelungată. intervenindu-se totuşi în detaliu. curb sau sinuos. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. covoare sau dispersate solitar. . sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. pajişti şi diferite grupaje floricole. urmând caracteristicile terenului. chiar exotice. În jurul clădirii principale. neregulat. toate elementele. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. roci sau stânci. atunci când aceasta există. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. care în mod natural sunt dispersate. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. masele vor avea conturul neregulat. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. Apele. specii lemnoase decorative. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. fie create. de grote sau chiar cascade. cu aspect natural. ce urmăreşte formele de relief. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. fie naturale. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. lumini şi umbre. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Rocile. se vor folosi specii de talie mică. Aleile au un traseu liber. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. în diferite zone ale grădinii. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. Simetria şi echivalen a sunt excluse. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. volume. sub formă de mase. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. sinuos chiar. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. prin aducerea de pietre. vor fi folosite pâlcurile. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. în pete neregulate sau eliptice. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. forme.4. umbră şi lumină. volume. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. atât sub aspect psihic cât şi fizic. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. de stâncile. unei mări sau ocean). cascadele. având ca fundal imagine unor mun i înal i. . decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase.3. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. culori. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. largi. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. 5. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. de luminişurile retrase. Genul de bucurie Genul de bucurie. cu flori având culori calde. dispuse într-un masiv păduros. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. De asemenea. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă.2.2.2. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri.5.5. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. 5. de veselie sau de entuziasm.

condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. Ca regulă generală. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. sunt judicios repartizate. energiei electrice. cât şi legătura dintre acestea. re ele stradale. energie termică. dispuse într-o re ea continuă.Cap. zona politico-administrativă. 6. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. atât urbane cât şi periurbane. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. gazului metan. în strânsă corelare cu structura urbanistică. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. ce asigură protec ia multiplă a mediului. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. limitarea perimetrului construibil. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. grădinile sau scuarurile.). Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. sta ii de distribu ie a apei. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc.2. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. 6. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. . zona industrială. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. recrearea şi odihna popula iei. etc. dimensionate. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective.1.

asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. transversală sau longitudinal-transversală. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. planta ii antierozionale. grădini zoologice. parcurile şi bazele sportive. constituită din spa ii verzi periurbane. grădinile botanice şi cele zoologice. a apei. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. păduri parc. pepiniere. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. grădini şi scuaruri publice. planta ii de pe lângă unele dotări publice. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. grădini botanice.cu acces strict. 2. lungi de sute de metri. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. radial-concentrică.cu acces nelimitat. concentrică. de regulă.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. planta iile din cimitire. a solului. . şi în care intră: parcuri. .3. planta ii antiincendiare. ştranduri). între care legătura se realizează prin planta ii stradale. pepiniere. aici încadrându-se: sta iuni experimentale.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. de folosin ă generală. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. în func ie de sistemul stradal al localită ii. a sta iunilor balneo-climaterice). a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. scuaruri.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. dotări şi func ii. ce sunt administrate de primării. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. păduri de recreare. care traversează localitatea şi care. După pozi ie se deosebesc: . grădinile locuin elor individuale. 6. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. zonele de agrement (păduri de recreare. întreprinderilor. grădini publice. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. planta ii de protec ie (a localită ilor. grădini botanice. . longitudinală. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. . a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. 1. numite şi spa ii verzi publice. După accesibilitatea popula iei largi: . aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. a spitalelor. fiind diferite ca mărime. amplasare. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate.cu acces limitat. acoperişurile verzi. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). grădini sau scuaruri).

scuarurile por fi: . frecventează simultan acel scuar. scuarurile pot fi: . culturale sau de învă ământ. edificii culturale.4. gazon.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. parcurile sportive. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. situate de regulă în cartierele de locuin e. spa iile verzi din cimitire. având în componen a lor doar arbuşti. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. ce se înfiin ează pe terenuri virane. parcuri expozi ionale. 6-8 minute. spa iile verzi pentru copii şi tineret.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. După modul de amplasare. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. scuarurile pot fi situate: . planta iile de consolidare antierozională.permanente. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. . rozarii.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. perdelele de protec ie.3-3 ha. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. grădini şi parcuri publice. . spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. alpinarii.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. în cca. planta ii cu efect de parazăpezi. parcuri dendrologice. 400 m. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. situată în intravilan. Raza de deservire a unui scuar este de cca. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. . caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. destinate construirii unor cartiere de locuit. păduri parc. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. cu rol decorativ: scuarurile decorative. parcuri şi grădini zoologice.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. caz în care acestea sunt uşor accesibile. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă.spa ii verzi de înfrumuse are. pepinierele. . Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. . Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. După durată. După func ii: .3 ha. destina ie. păduri de agrement.temporare sau provizorii.3. . fiind destinată odihnei de scurtă durată.în interiorul cartierelor de locuit. . 6. După destina ie. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. configura ia terenului şi construc iile din jur.

. Intrările vor fi reduse ca număr. alei. peluze de iarbă..5 km. frecventează grădina în acelaşi timp. aranjamente şi decora iuni florale. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. respectiv: sectorul pentru copii. boschete. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. 15-25 minute. bănci. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. 3-4 ha. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. de pe o rază de 1-1. de mers lejer. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. de învă ământ. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. respectiv o intrare la cca. De exemplu. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. . grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). situate în jurul unor institu ii publice. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. în lungul aleilor. Spre deosebire de scuar. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. Dispozi ia aleilor. scări (în cazul terenului accidentat). cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. zone umbrite dar şi zone însorite. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. statui. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. a obiectivelor culturale. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. 6. în cadrul oraşelor mari. spre periferia scuarului.5. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. datorită inexisten ei căilor de acces. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. respectiv arbori şi arbuşti. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. Dată fiind această distan ă de deservire.

bănci. bazine sau chiar un mic lac. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane.6. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. locuri pentru jocuri statice. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). respectiv sta ionare). în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. de re eaua stradală limitrofă. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. de lungimi şi dificultă i diferite. şi de densitatea popula iei. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. În foarte multe cazuri. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. WC public). cafenea. într-un cadru peisagistic deosebit. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. cofetărie. adăpost de ploaie. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). restaurant).000 de locuitori trebuie să existe un parc. expozi ii. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. ce depăşesc 20 ha. manifestări artistice). de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. diferite dotări (cişmele. 6. şi de capacitatea proiectată a parcului. . construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. sporturi. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. datorită suprafe ei pe care o reclamă. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. tomberoane). pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. 6. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. ale unui cvartal sau ale unui cartier. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. 6. partere cu flori. în func ie de pozi ia. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. Astfel. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. a noxelor sau a altor factori de inconfort. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. 6. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare.1. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. şi străzi şi bulevarde deschise. Speciile vor fi alese şi amplasate. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise.8. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. alei pietonale. ocupând suprafe e importante. suprafe e îngazonate. arii de joacă pentru copii.2. structură şi folosin ă diferite. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. . Au scop sanitar. recreativ şi decorativ.liber este de 3. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e.8. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. orientarea şi înăl imea clădirilor. pentru diminuarea zgomotului. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. punct de distribu ie a energiei electrice.8. şi alte multe specii pentru varietate. parcări.

În func ie de mărimea acesteia. activită i de grădinărit. servitul mesei. dar şi a unor hoteluri. miniseră. În cazul vegeta iei. Astfel. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. sediu de firmă etc. barbeque. stânci şi pietre. institu ii. precum şi diferite specii cu port pendent. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. mobilier de grădină. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. de gusturile proprietarului. padoc şi cuşcă pentru câine. Grădina de fa adă. joasă sau fără împrejmuire. Grădinile interioare. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. sedii de firme. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. cu o compozi ie relativ simplă. arbori. arbustive sau lemnoase. precum gazonul. arbuşti şi liane. minilivadă. aranjamente florale. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. piscină. gazonul. libertatea de alegere fiind totală în acest caz.) acestea pot fi: grădina de fa adă. suprafe e îngazonate. fie după propriile idei. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. diferite jocuri. magazie de unelte. chioşcurilor şi treiajelor. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. lămpi pitic. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. În cazul unor locuin e. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. bazin cu peşti decorativi. sau specii de răşinoase. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. chioşc de grădină. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). trandafirii. un mic bazin cu aspect natural. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. pergolelor. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. uşor de între inut. spitale. minigrădină de zarzavaturi. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. a unor grupuri de specii sempervirescente. o cascadă miniaturală. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. cititul. fie prin realizarea unui gard viu înalt. grădina este structurată şi amenajată. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. În func ie de mărimea spa iului disponibil. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. arbuşti tunşi. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire.

sau numeroase alte specii floricole. . Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. format din fibre minerale. Crassulaceae. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. cu strat fertil mai gros. de la bun început. de regulă. cu pietriş (de tip sort). O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă.9. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. alături de plante cu flori şi alei. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. canalizări). în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. durabilă şi de bună calitate. pentru speciile de plante vivace. Urmează un strat de separa ie. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. cu arbori şi arbuşti de talie mare. instala ii electrice. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. Brassicaceae sau Campanulaceae). se recomandă acoperirea acestuia. Saxifragaceae. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Poaceae). fam. unele specii din fam. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. astfel. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. în vederea efectuării eventualelor repara ii. În func ie de caracteristicile lor. 6. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. Peste acesta se aşterne stratul fertil. poate contribui la estetica compozi iei alese.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. forme sau provenien e. fiind de maxim 10-15%. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. specii de gazon (fam. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. printre spa iile rămase libere între plante.

creându-se spa ii pentru odihnă. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . Ca şi în cazul grădinilor interioare.. . . în zilele însorite. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. institu ii administrative). care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. până la 4-7. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. cabinete). în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. policlinici. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. spa iile verzi propriu-zise. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc.10. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. hale. diferite pulberi sau noxe. al muncitorului (fabrici. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. . iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. şi constituie unită i de sine stătătoare. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. comportându-se ca un bun strat termoizolant. . . al bolnavului sau pacientului (spitale.şi nu în ultimul rând. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. 6.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. . Din suprafa a acestor complexe sportive. al proprietarului (locuin ă privată).acestea re in diferite cantită i de praf. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. ateliere). acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. .

iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. Stilul adoptat este cel mixt. grupuri sanitare. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. în care constituie sectoare de sine stătătoare. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. 100 m2 până la câteva hectare. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. labirint. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. atletism). de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. 30-40 copii. bănci. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. sau în cadrul scuarurilor. caz în care au caracter de tabără. cu precădere împotriva vânturilor dominante. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. polo). Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. 6. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. arte mar iale). Suprafa a variază de la cca. volei. 7-10 ani. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. oină). Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. baschet. leagăne. volei. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. bazin acoperit sau în aer liber (înot. 11-15 ani. diferite săli de sport (gimnastică. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. precum şi specii floricole şi de gazon. când sunt în afara localită ii. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. cu ghimpi (Berberis . terenuri pentru diferite sporturi (tenis. cu solul permeabil. bârnă de echilibru. 3-6 ani. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. clădiri administrative. şi să nu producă fructe ce pot murdări. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. balansoare. 20-25% pentru terenurile de joacă. respectiv: până la 3 ani. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere.11. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. duşuri etc. grădinilor publice sau a parcurilor. tenis). clădiri pentru vestiare. tobogane. gazon sau arbuşti. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). handbal. separate prin vegeta ie. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. 1000 m2 pentru 40-50 copii.

). pârtie pentru schiuri. leagăne. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. teren pentru focul de tabără. un mic monument sau un bust. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. 6. . iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. corpuri de iluminat. pistă pentru alergare. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi.12.). Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. bob sau săniu ă. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. bazin pentru înot. Laburnum anagyroides. coşuri de gunoi etc. cele cu frunze. ce poate cuprinde: o mică livadă. arbuşti fructiferi. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. Robinia sp. cu frunze. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. a zgomotului şi a gazelor. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. bibliotecă volantă. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. Dar în func ie de microrelief. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. arbori de mărimea a III-a. dotările vor fi mult mai complexe. flori. alei pentru biciclete sau trotinete. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. care murdăresc. labirinturi. terenuri pentru jocuri de masă. sau care să fie toxice (Taxus baccata.. ronduri. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. destinate odihnei. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. balansoare. tobogane. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. În cazul taberelor. cu rol de protec ie împotriva prafului. pistă pentru patine cu rotile. medicinale şi melifere. cât şi zone însorite. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. rabate sau diverse aranjamente floristice. eventual un mic stadion. bârnă pentru echilibru. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. grădina de zarzavat. fructe sau semin e. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. plante tehnice. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. spaliere. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. În cartierele de locuit sau în scuaruri. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. bănci.sp. Rhus typhina). flori. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă.

este vegeta ia lemnoasă. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. pentru mărirea gradului de vizibilitate. Astfel. de a diminua poluarea fonică. sau a celor rezervate pauzelor. Spa iile verzi din incinta spitalelor. 6. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. pentru fiecare elev. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. . Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. 6. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. calmante. pasive cu rol calmant.5 m2 de teren sportiv. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. familiare. diferite. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. respectiv cea a intrărilor. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. precum şi obiecte din materiale calde. birourilor. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. func ional şi estetic. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. bănci. rabate de flori. cu specii floricole având culori liniştitoare. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. având ca dotări mese. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. cu excep ia intersec iilor. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. Componenta cea mai importantă. cu cel mai mare impact peisagistic.13. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. De asemenea. cu rol stimulator.14.

sau chiar garduri vii. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. Astfel. precum şi pergole cu vi ă de vie. paltini. ar ar american. castani porceşti. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. Parterele cu flori cu nuan e reci. capelă sau un monument memorial. constituit din biserică. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. purificarea aerului. drumuri interioare de acces auto etc. glicină sau trandafiri. De asemenea. reduse doar la aliniamente de arbori. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. flancate de planta ii sobre. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. separarea diferitelor amenajări precum parcări. acoperite cu plante agă ătoare. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. Cimitirele mari. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. . dar şi specii de foioase precum: tei. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. sau în jurul edificiului central. datorită lipsei de spa iu. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. În func ie de destina ia institu iilor respective. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. centrale. Dacă spa iul permite. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. având un rol important în micşorarea vitezei vântului.15. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. sau în sens radial. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. prezintă şi o zonă. chiparoşi. cimişir. influen ând benefic recuperarea acestora. bine delimitată. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. pornesc mai multe alei rectilinii. brad. dispuse în lungul aleilor principale. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. 6. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. ce au efect liniştitor. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. cu bănci şi şezlonguri. din specii sempervirescente. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. tisă.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. numită „cimitirul eroilor”. de la intrarea principală sau de la biserică. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. Astfel. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. molid. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. cu alei şi căi de acces paralele. necesare bolnavilor. chioşcuri).

. Sistemul de drumuri. să poată fi realizat pe jos. În cazul în care terenul nu este prea frământat..). Sedum sp. Ca specii lemnoase frecvent folosite. din specii sempervirescente. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. Sempervivum sp. Narcissus sp. dar şi în punctele cheie. Convallaria majalis etc. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. Microrelieful. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice.16. se execută lucrări de excavare.16. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. după considerente ştiin ifice (taxonomice). Paeonia sp.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. arborii fiind evita i. utilită ile şi căile de acces. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. sanitar şi decorativ. Lupinus sp. 6. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. sunt: trandafirii. cu multe denivelări. dar şi culturaleducativ. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. după concep iile . la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. alimentară. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii..1. pentru realizarea acestor denivelări. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. după importan a decorativă. de recreare. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. Aster sp. saschiul (Vinca minor). caprifoiul (Lonicera japonica). datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. surse de zgomot puternic). industrială sau medicinală a plantelor. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. iedera (Hedera helix). Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. Chrysanthemum sp. de maximă circula ie. halde. în afară de cele amintite. sanitară. Spa iile verzi cu profil specializat 6.. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. să existe mijloace de transport în comun. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. de recreare şi decorativă. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. de taluzare sau de înăl are a unor zone. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. situate în intravilan sau în extravilan. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni.

licee sau a alte unită i de învă ământ. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. urcători. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. sectorul plantelor de cultură. ce au diverse întrebuin ări. sectorul plantelor acvatice. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. şi implicit expozi ii foarte diferite. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. sectorul florei diferitelor zone geografice. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. pergole. sectorul plantelor spontane folositoare. estivală sau autumnală. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. de parc. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. arhitecturală. grădina japoneză. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. la exterior. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. ierbar). Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. în acest sector. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. hibrizi floribunda etc. Realizarea planta iilor floricole. vernală. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. rădăcinoase). rozariu-ul. flora Asiei etc. dar în containere. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. sectorul sistematic. plante aromatice. Sectorul plantelor de cultură. diverse suporturi sau chiar ziduri. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. fie se desfăşoară între cele două elemente. dar şi publicului larg. până la cele superioare (ultimele fiind . sau arbori cu efect decorativ deosebit. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. tehnice. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. fie în fa a clădirilor importante (birouri. englezeşti. Rozariu-ul. de la cele inferioare. Polianta. numit şi colec ia botanică. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. melifere.). vara îngropate în sol. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. treiaje. muzeu. leguminoase. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. medicinale etc. sectorul administrativ. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. hibrizi Polianta. În sectorul florei Globului. Sectorul plantelor spontane folositoare. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. Ca sectoare. serele.). forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie.

sera rezervată expozi iilor florale. decorativ şi recreativ. colec ie de trandafiri. Astfel. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. sera înmul itor. lanterne de piatră. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. mediteraneene. 6. pajişti. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. . acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. subtropicale. Prin structura. sera plantelor din regiune mediteraneană. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. în apropierea intrării principale. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. Vegeta ia forestieră spontană. sera plantelor acvatice tropicale. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. didactic. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. uneori chiar un miniparc zoologic. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. sera azaleelor şi cameliilor. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. sera colec iilor. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. Grădina japoneză. pod arcuit din piatră. sau mai rar. Complexul de sere. clădiri administrative. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. poartă torrii. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. pădure de răşinoase. ornamental. pădure mixtă. pădure de foioase. verii sau toamnei.16. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. sau din alte regiuni calde ale Globului. prin solu iile de amenajare adoptate.2.monocotiledonatele). Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. se deosebesc: sera palmarium. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. sera orhideelor şi a plantelor epifite. după zona geografică de provenien ă. industrial sau alimentar. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. este dispus de regulă. pasul chinezesc din dale de piatră. pepinieră. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient.

să nu existe zone industriale. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. cu o suprafa ă de 60 ha. gropi de gunoi. strâmte. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. care va fi folosită atât ca sursă de apă. perdele sau garduri mascate cu liane.5 ha.3. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. .5 ha. cu o suprafa ă de 20.arboretumul Simeria (jud. având o suprafa ă de 48. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. înfiin at în 1908. trebuie să ocupe suprafe e importante. având în acest sens îngrădiri. Arad). pentru asigurarea umbrei pe timp de vară.arboretumul Bazoş (jud. cu o suprafa ă de 34 ha. stâncării. a masca zidurile inestetice. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă.16. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. . vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. de recomandat cât mai largi. bazine. având o suprafa ă de 70 ha. de tip „microbiotop sau minihabitat”. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. Timiş). înfiin at în 1909.arboretumul Hemeiuş (jud. 6. Bacău).arboretumul Dofteana (jud. Hunedoara). şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi.De regulă. înfiin at la începutul sec. vechimea şi mărimea colec iilor. al XX-lea. . Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. înfiin ată la începutul sec. al XVIII-lea. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. . fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. Bacău). vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. în ceea ce priveşte frumuse ea. . satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. înfiin at în 1880. pot fi amintite: . Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. Pe ansamblu. de tipul cuştilor cu gratii. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. curs de apă. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. este necesară construirea de voliere largi. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. În cazul păsărilor zburătoare. pentru a completa ambientul.grădina dendrologică Macea (jud. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare.

stârci. şoimi. pelicanii.sectorul păsărilor tropicale sensibile. uli. dromaderi. cameleoni. în aer liber. şi pentru răpitoarele de noapte. carnivore mici.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. păuni. bibilici. prin plimbare. pot fi amintite: . libere.) sau spa ii deschise.sectorul rezervat pentru antilope. ciufi. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. bazin. . gâştele. în care sunt găzdui i: elefan i. constituit dintr-o clădire. şopârle. .. girafele.. . Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului.sectorul felinelor şi carnivorelor mici.sectorul stru ilor. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat.: . vulpi. canari.. ce cuprinde voliere cu fazani. pentru speciile care nu pot părăsi locul. cum sunt bufni e. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. fie cu voliere foarte mari. ren.sectorul galinaceelor şi columbidelor. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. asini etc. . pentru sezonul rece. mici palmipede. cinteze. câini dingo. alpin şi subalpin etc. . bivoli. cu zone largi amenajate pentru tigri. unele specii de ra e. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. şerpi sau crocodili.sectorul reptilelor.sectorul urşilor. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. găini de ornament. .). distan a nu trebuie să fie prea mare. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. cucuvele. precum lebedele.sectorul marilor ierbivore. De asemenea. gheparzi etc. . cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. trunchiuri de arbori. de numărul de specii. grauri etc. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. ce adăpostesc pisici sălbatice. pentru diferite specii de urşi. . cu microbiotopuri amenajate cu grotă. lei. umiditate. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos.sectorul păsărilor de baltă. lupi. elan. . Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. căprior.sectorul cervidelor şi cabalinelor. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. pume.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. pentru sezonul cald. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. pescăruşi etc. cu voliere şi vegeta ie.. stânci. de amenajările respective.sectorul păsărilor răpitoare. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. . care asigură accesul unui segment important de vizitatori. pentru sezonul estival. cerb lopătar. prevăzut cu arcuri largi descoperite.sectorul felinelor mari. iguane. jderi etc. zimbrii etc. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. râşi. zebre. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. cât şi spa ii largi. lama şi alpaca. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali.sectorul primatelor. porumbei sălbatici sau de ornament. . ierbivore mici. ovine. în special forestieră. caprine. pantere. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. şi padocuri acoperite. cormorani. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. mierle. turturele. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. cai sălbatici. . galinacee etc.

un curs de apă. de entomologie etc. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. un punct de belvedere asupra oraşului. 6. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. pădurea-parc sau parcul-pădure. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. În unele por iuni ale pădurii-parc. sau a aranjamentelor florale. având produse care să nu dăuneze animalelor. de purificare a aerului etc. cişmele cu apă potabilă. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată.17. se deosebesc: parcul forestier. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. precum: un lac. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. se vor prevede spa ii largi. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. în mişcare. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. Pădurea-parc (parcul forestier. un sit istoric (ruinele unei cetă i). fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. toalete ecologice. Alte amenajări. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. pot exista în incintă şi muzee. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. nisip sau alte materiale locale. formată din planta ii forestiere. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. care să nu depăşească 4%. a unor peluze întinse de gazon. de zoologie. . Astfel. şi nu numai. În zona intrării principale. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. poteci şi alei de plimbare. fântâni. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. acoperite cu pietre. a eventualelor surse de poluare. dar în raza de deservire a localită ii. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate.

Amenajările de tipul campingurilor. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. piste pentru biciclete sau pentru role etc. expozi ia. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. tabere şcolare. balnear (izvoare minerale. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. telescaune. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. numită impropriu pădure de agrement. situate pe malul unui lac. topoclimatul. Pădurea de recreare. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. puncte de belvedere etc. terenuri de tenis sau de fotbal. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. falezele sau malurile abrupte. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. hidrografia şi environnement-ul. cu cât terenul este mai înclinat. izvoare termale etc. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. a unui râu. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. De asemenea. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. terenuri sportive etc.5-2 ore. stâncile. Astfel. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. solul. pot fi ştrandurile şi campingurile. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. telecabine. lipsite de vegeta ia forestieră. . 6. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude .).Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha.17. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri.1. pozi ia pe versant. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. căi de acces cu trasee mai lungi. în unele zone de interes curativ. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. Unele elemente naturale precum mlaştinile. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. sau de interes turistic. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. zonele nisipoase. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. zone de picnic.

fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. suprafe e umede improprii. noroi. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia.. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. temperaturile sunt moderate. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. această zonă este cea mai expusă vânturilor. plajelor etc. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. frunze prăfuite sau galbene. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. pavilioane. De asemenea. este mai rece şi mai umedă. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. dotărilor sau diferitelor echipamente. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. alunecări de teren. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. vânt. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. altitudine etc. fără extreme mari. plantele prezintă creşteri foarte mici. băl i. destinate practicării unor activită i. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. În acest sens. temperatura aerului mai ridicată. Tot în acest sens. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. Orientarea nordică a unor terenuri. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. iar solul este mai pu in umed. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. sau spa ii adăpostite. gradul de expunere a teritoriului. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. frunziş sărăcăcios. care prin fenomenul de . datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. cu privire la temperatură. vegeta ia are aspect veşted.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. Cu privire la mişcările aerului. prezen a prafului. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. refugii) pentru a oferii adăpost. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii.

Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. pârâu. aerisite. de o acumulare mai mare sau mai mică. va avea o atractivitate sporită. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. natura solului. de modul de captare. prezintă o atractivitate foarte redusă. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. de cea ierboasă. compozi ia şi vârsta arboretelor. chimic sau fonic zonele din jur.spulberare. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. apa este importantă sub aspectul calită ii. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. atunci aceasta este şi primitoare. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. Environnement-ul. situl sau vecinătă ile. pescuit.17. a fermelor de animale. 6. lac). şi din contră. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. filtrare şi transport al apei. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. de poten ialul teritoriului. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. Când o pădure de recreare este echilibrată. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. Cei care doresc să se odihnească. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer.2. În acest sens. poieni. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. prepararea hranei. Hidrografia teritoriului. liziere). O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. În zilele călduroase de vară. . capătă por iuni dezgolite. de temperatura acesteia. O zonă lipsită de un curs de apă. iaz. precum realizarea igienei corporale zilnice. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. schi nautic etc. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. care este dată de natura sursei (izvor. sau ca sursă de apă potabilă. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. regimul şi tratamentul etc. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. De regulă. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. ce diminuează calitatea acestora. dar nu neglijabilă. râu. libere (luminişuri. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite.

Codrul regulat vârstnic. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. Iarna se remarcă răşinoasele. păduri pentru plimbare şi păduri parc. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. Sub raportul vârstei. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. luminişuri pentru odihnă. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. dau peisajelor un pitoresc aparte. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. cu locurile de parcare aferente. Aceste dotări vor fi discrete. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. de motiva iile şi aprecierile lor. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. are aspectul unei păduri falnice. datorită vizibilită ii foarte bune. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. ce au un efect peisagistic major. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. publicul larg le preferă pe cele amestecate. la agresiunile vizitatorilor. capacitatea de primire începe să crească.. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. . cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde./ha). a culorii frunzelor etc. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. ce calmează şi relaxează vizitatorul. ce are o densitate mică (200-500 buc. bine pusă la punct. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. şi este favorabilă pentru plimbări. indiferent de specie. dar în zilele geroase cu chiciură. dispuse pe anumite trasee. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. în func ie de fenofazele speciilor respective. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. ce induce plictiseala şi pasivitatea. care determină o scădere a densită ii. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare.

15-20% din totalul masivului forestier respectiv. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. fiind astfel organizată. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. Aceasta este zona preferată de marele public. obiectivele etc. insistându-se în mod special asupra cură eniei. acest lucru favorizând. prezintă ponderea cea mai mare. vor fi evitate de vizitatori. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. de cei care evadează din cotidian. ce trebuie să fie ireproşabilă. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. destindere şi pentru activită i de picnic. Zona de plimbare. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. pentru linişte. . pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. camping. Zonele cu soluri reci şi umede. izvoare). frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. Arboretele vor avea consisten ă moderată. şi prezintă diferite construc ii. În raport cu întreaga pădure. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. echipamente sanitare şi de igienă.Pădurile de recreare se sistematizează. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. odihnă. De preferat ca aici. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. Zona de primire şi odihnă. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. să fie drenat. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. amenajările. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. soluri scheletice. cişmele. prin împăr irea pe anumite zone. zona de plimbare şi zona de regenerare. aer curat. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. instala ii sau echipamente. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. mult căutate şi apreciate de publicul larg. de cca. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. repaus etc. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. să aibă o textură uşoară. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. cu forme interesante. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. terenuri de joacă pentru copii. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. reprezintă cca. cu investi ii mai reduse. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările.

Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. peşteri. dificultatea. han. locurile de parcare. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. ruine. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. prin optimizarea spa iului în general. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. spre diferite puncte de interes din pădure. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. având un specific aparte. de la o clădire de interes general (cabană. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. Traseele potecilor vor fi diferite. smulgerea sau tăierea puie ilor. camping). monumente. cabană. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. este constituită din diverse suprafe e. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. şi echipamente specializate. respectiv 4-10 km/100 ha.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . nu prea lungi şi nu prea înclinate. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. un număr sau o emblemă. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. cu pante domoale. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. forma iuni geologice interesante etc. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. zone cu fructe de pădure etc. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. 6. terenurile de joc. restaurant. au o lă ime optimă de 3. care sunt interzise accesului publicului. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. fiind eliminate tasarea solului. pot avea por iuni comune. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. fiind total protejate. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. vestigii ale unui castel sau cetă i. arbori deosebi i. puncte cu vederi panoramice. întâlnite doar în anumite păduri.5-4 m. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă.3. dispersate în cadrul celorlalte două zone. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. rezultate prin ruperea. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. restaurant.17. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii.

Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. WC-uri ecologice. . Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. diverse amenajări pentru jocul copiilor. peluze pentru golf. pe ansamblu. pietrişul. Parcările pot fi mari. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. groapă sau container pentru gunoi etc. spa ioase şi capabile să absoarbă. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. un număr cât mai mare de autovehicule. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. şi pot fi: terenuri de tenis. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. capătul drumului principal). de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. de amploarea investi iilor. formele regulate şi simetriile. dispuse în apropiere. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. loc pentru focul de tabără. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. vor evita pe cât posibil artificialul. masă cu scaune sau bănci. dalele de piatră. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. respectiv grupuri de arbuşti. vatră din piatră pentru foc. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. fiind mult apreciate de vizitatori. în special pe latura vântului dominant. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. în pinten. miniterenuri de fotbal. parcările pot fi: în ciorchine. coş de gunoi. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. cabanelor. respectiv nisipul. Locurile de parcare. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. şi variază în func ie de microrelieful specific. fântâni sau alte surse de apă. de 2-3 maşini. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. camping. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. restaurantelor. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. sau pot fi mici. şi să se folosească materiale cu aspect natural.aceste puncte bănci. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule).

recreative şi turistice. De asemenea. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. Astfel spus.The International Union for the Conservation of Nature . Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice.1. 6. faunistic. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. hidrologic. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. sau parcurile cu specii de vânat autohton. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. cu aspect cât mai natural. floristic.18. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. speologic. având o înăl ime corespunzătoare.18. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. geologic. . având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. incompatibilă scopului atribuit. educative. pedologic sau de altă natură.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). protec ia ecosistemelor. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. paleontologic. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă.

.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie.să aibă forma ii geologice interesante. respectiv fenomene naturale originale. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. . . fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. zona rezerva iilor integrale. 6. educativ şi recreativ. Cozia. . Mun ii Măcinului. Retezat. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă.2. Cheile Nerei . hoteluri. care servesc recreării popula iei. destinate cercetării ştiin ifice. recreării şi turismului”. . . care grupează o serie de atrac ii turistice. În prezent. conforme cu peisajul. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. muzee cu specific local. construc iile (case. Rodna.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. .să fie interzisă vânătoarea. . vile. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. Domogled . educativ.Beuşni a.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. neatinse de activită ile umane.18. şi Semenic – Cheile Caraşului. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. sate.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. floră şi faună intacte. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e.să fie deschis turismului organizat. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. Piatra Craiului. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. cu flora şi fauna sa. hanuri sau locuin e izolate. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. Ceahlău. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: .Hăşmaş. beneficiind de o protec ie suplimentară. activită ile de turism vor fi bine organizate. elemente de etnografie si folclor. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse.zona exterioară. drumuri. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. specifice.speciile vegetale şi animale. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. Cheile Bicazului . .Valea Cernei. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . cultural şi recreativ. expozi ii. vegeta ie. în scop ştiin ific.

fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). . autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. Por ile de Fier. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. Nomenclatura din ara noastră. Acestea pot fi: botanice (tip b). parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. Grădişte Muncelului – Cioclovina.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse.3. Vânători – Neam . mixte (tip m). în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. geologice şi geomorfologice (tip g). forestiere (tip f). conform Legii nr. 6. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. ca parcuri naturale. 9/1973. În ara noastră sunt constituite în prezent. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. paleontologice (tip p). solului. rezerva ii naturale. vegeta iei sau faunei. se promovează regenerarea naturală. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. Bucegi. limnologice (tip l). potecile vor fi bine marcate pentru turişti. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. lacuri şi cursuri de apă. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. următoarele: Apuseni. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. Balta Mică a Brăilei.18. rezerva ii ştiin ifice. nu se împuşcă. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice..zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism.

parcurilor naturale. arbori seculari. educa ie si instruire în domeniul mediului. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. locuri fosilifere. . chei). fenomene geologice unice (peşteri. cascade. rezerva iilor naturale. cursuri de apă.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. ştiin ifice sau peisagistice.

cerin ele speciilor fa ă de: .diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. .textura şi profunzimea solului. .fertilitatea solului. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. Astfel trebuie avut în vedere: . ruginiu. . . compozi ii. . Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.lumină. . constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.2.factorii ecologici climatici: .regimul de umiditate din sol. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. ce vor alcătui în final o unitate. proiectantul de spa iu verde creează forme. . . VI. volume. . Prin acest material. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. frunzelor. Criterii de alegere a speciilor 6. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. culoarea. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.umiditatea atmosferică. material care îşi schimbă volumul. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).2.diversitatea foarte mare a ramurilor. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6.1. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult). 6. .costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp.Cap.factorii ecologici edafici: .maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. .rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei).vânt.temperatura aerului.1. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.

dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). . . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). .2. . Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.troficitatea solului.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar).monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). .vegetali. . . Astfel. . .2. Dintre aceştia : .. dioxidul şi trioxidul de sulf. . În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor.oxidul de sulf. considerate cele mai rezistente). fa ă de cele periurbane. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere.factori biotici: . .smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.pantă. numindu-se şi cea ă oxidantă. numite arsuri). în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. etc. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman.configura ia terenului.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze.factori geomorfologici: . se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare.animali. . .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. cloroza esutului asimilator.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze).expozi ie. fertilizare. dar şi asupra celui animal sau vegetal. a produc iei de masă lemnoasă). .compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei.con inutul de schelet. .factori poluan i. 6.altitudine.factori antropici: . . (produc căderea acelor la răşinoase. prevenirea şi combaterea dăunătorilor. .

din arderea combustibililor solizi şi lichizi.foarte sensibile .pigmentări. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată.3.2. fenotip. . frasinul.rezistente la bioxid de sulf – alunul. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.pădurile de recreare.umbrirea clădirilor. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. tuia.praful rezultă din întreprinderile industriale.aliniamente. bradul de Caucaz. piracanta.3. .mijlociu rezistente .condi ii de mediu – specie. . zămoşi a de Siria. . cum se integrează în respectiva compozi ie. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. fabrici. reducerea creşterilor.rezistente la fluor – mesteacănul.1. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. . . propor ia poluantului în atmosferă etc. . arboretele tinere fa ă de cele mature.2. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. coacăzii. corcoduşul.rezistente Exemple de specii: . In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . ce talie vor avea exemplarele respective. ecotip.sensibile . Particularită ile biologice ale speciilor 6. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. etc.). platanul. . subspecie. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. . La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare .mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. 6. industria metalurgică şi chimică. stadiu de dezvoltare.rezistente la plumb – pinul silvestru. chiar un aspect de bronzare a frunzelor).

Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. precum şi re inerea gazelor de eşapament. fastigiata. Abies alba. În tabelul nr. tabulară. speciile cu înăl imi sub 7 m.liane. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. conică.2. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. speciile lemnoase volubile. agă ătoare sau chiar târâtoare. şi cea având contur sinuos.. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. Thuja occidentalis var. . Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. Morus alba. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. italica. arbuşti mijlocii 1 – 2m.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . etc. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . ovală. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme.în lungul arterelor. mai mici de 1m. arbuşti pitici. Acer pseudoplatanus. . în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. că ărătoare. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . . Berberis thumbergi. a prafului. De exemplu. Larix decidua. Picea abies.peste 25 m. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis.2.7 – 15 m.3. a III-a .zonele verzi de mici dimensiuni. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. . 6.arbuşti. sferică. a boschetelor. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. Astfel. a II-a . Populus simonii. Pinus strobus.arbori de mărimea I . pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. Prunus mahaleb. obovoidă. Populus nigra cv.15 – 25 m.realizarea gardurilor vii. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. Juniperus hibernica.

Juniperus sabina. . Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Fagus sylvatica.zona de primire a pădurilor de recreare.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. umbraculifera Carpinus betulus. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). a prafului şi a vântului. Salix babilonica.mascarea obiectelor inestetice. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. nana. . Betula pendula. Cerasus avium. frasin. . . a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze.3. mesteacăn. dud negru. caragană. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . salcie căprească. Cotoneaster horizontalis. 6. Juniperus horizontalis. Robinia pseudoacacia var.aliniamentele stradale. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. mai ales în regiunea de câmpie şi coline.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. .3. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: .la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. varietatea „Globosa” la diferite specii. Pinus sylvestris. Tilia cordata. Pinus nigra. pentru protec ie împotriva radia iei solare. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. cireş păsăresc. Juniperus communis ssp. larice. ulm de munte. Ulmus minor.2.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. Populus tremula.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii .

Lujerii pot avea cele mai diferite culori. Speciile cu tulpini că ărătoare.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. la marea majoritate a speciilor. fie orizontală.3. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). Ramuri pot fi drepte. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. lanceolată.2. paltin. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. Forma. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. peluze. Chamaecyparis lawsoniana var. castan) sugerează puterea. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi.3. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. obovată. etc. eliptică etc. platan. tortuosa) sau pot fi geniculate. 6. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. Trunchiurile. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. mici sau mari. Unele specii au frunze simple sau compuse. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula.2. pot fi sinuoase. mărimea şi culoarea acestora. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. fie verticală. Salix babilonica. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. pendula. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus).5. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. imprimă un sentiment de linişte. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. 6. ovoidă.4. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. imprimând anumite sentimente. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). pentru a accentua intrările sau anumite puncte. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. . romboidală. fie pendentă. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. sau chiar târâtoare.

precum cele ale speciilor: Acer negundo. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara).) sau mari (Ailanthus sp. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan. la care verdele se combină cu alb. Euonymus europaeus. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Pyrus elaeagrifolia.). Populus alba Picea pungens var. Ligustrum ovalifolius. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). Juglans sp. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. până la verde intens (vara). Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Sorbus aria. luminos (primăvara). Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. argintea. În tabelul nr. alb argintiu. precum şi diferite exemple de taxoni. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . Aesculus sp. „Aurea” Thuja orientalis f. Robinia sp. Hedera helix. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. biota. la verde închis. Eleagnus angustifolia. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. galben sau chiar roz şi roşu.. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. Gleditsia sp. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Astfel. Acer negundo. Speciile cu frunze mari. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. ca în cazul mesteacănului. la galben–roşu ruginiu (toamna). Hippophae rhamnoides. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. pu in incizată dau adânc incizată.. Speciile cu frunze mici.Marginea limbului poate fi întreagă. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. Tilia tomentosa Juniperus sabina. Carpinus betulus. compuse. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate.. Thuja occidentalis f..

Magnolia kobus. vanhouttei. Picea abies.2. Hibiscus syriacus. purpurea. Gama de culori ale florilor este destul de variată. glauca. rubrum 6. Acer paltanoides var. Prunus avium. Malus pumilla var. Forma şi culoarea florilor. În tabelul nr. Crataegus sp. Catalpa bignonioides. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. purpurea. Pinus strobus Abies alba. crem sau galbene. Phyladelphus coronarius. atropurpurea. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Pyrus sp.verde închis roşu. Robinia pseudoacacia. Deutzia scabra. Spiraea x. Pinus excelsior. niedzwetzyana. pissardii. Alnus glutinosa. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. purpurea. Buxus sempervirens. Berberis vulgaris var. Aesculus hyppocastanum. Syringa x. purpuriu Picea pungens var. Pseudotsuga glauca. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Pinus cembra.6. Ligustrum vulgare albă .3. Corylus maxima var. Acer platanoides var. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Taxus baccata.. forma. Sophora japonica. Hedera helix.. Juglans regia Fagus sylvatica var. Prunus cerasifera var. hybrida.

Spiraea salicifolia. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Tamarix ramosissima. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Cornus mas. Buddleia davidi. Amorpha fruticosa. Laburnum anagyroides. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Prunus cerasifera var. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Phellodendron amurense Spiraea japonica. Magnolia x. Diervilla florida. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Malus floribunda Hedera helix. Magnolia stellata. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Hibiscus syriacus. pissardi. Hybiscus syriacus. Liriodendron tulipifera Aesculus x. Cornus mas. Syringa vulgaris. Forsythia sp. Kerria japonica. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Cotinus coggygria. primăvara timpuriu primăvara . cu siguran ă că speciile genului Rosa. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Chaenomeles japonica. Colutea arborescens. Magnolia kobus. Chaenomeles japonica. Diervilla florida... Dintre toate speciile lemnoase. exceptând albastrul pur. soulangeana Prunus sp. Forsythia suspensa. Laburnum anagyroides. carnea. Prunus armeniaca. Prunus persica.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens.

când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Crataegus monogyna. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri.7. ca lumânările (castan porcesc. Spiraea japonica. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. Spiraea salicifolia. mălin) calmează şi relaxează. iritant. contribuind prin forma. Hibiscus syriacus. atribuind ambientului un aspect dispersat. Viburnum opulus. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. pseudobace) este variată de la specie la specie.3. budleia. Syringa vulgaris. Cotoneaster horizontalis. Inflorescen ele sferice. dar mai ales în perioada hibernală. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. glicină. Colutea arborescens roşie albă . amorfă) constituie un factor stimulator.2. în sezonul estival sau autumnal. 6. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. lemn câinesc. Berberis vulgaris.vara toamna Mahonia aquifolium. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. Rhus typhina. Culoarea fructelor. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Sambucus racemosa. neliniştit. Liriodendron tulipifera. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. Rosa canina. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. mari (Viburnum opulus var. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Sophora japonica. Ptelea trifoliata.. Kerria japonica Aesculus sp.

mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. diferi i arbuşti. Ligustrum vulgare. Viburnum lantana. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Robinia pseudoacacia. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. . calitatea terenului. Prunus spinosa. Ambientul (noxe. Platanus sp. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. 10.3. De obicei. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Gleditsia triacanthos. Cotoneaster nigra. salcâmul. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. probabile pentru perioade de 5. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale.8. Picea abies. Fraxinus excelsior. De exemplu. Mahonia aquifolium. Catalpa bignonioides. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. 20. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. precum cimişirul şi tisa. ci separat. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. unii poluan i din aer sau din sol. 6. mesteacănul. 40 ani de la plantare. Lonicera nigra. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Există şi specii cu creştere foarte înceată. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. Thuja occidentalis. iar plopii. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta.2. Abies alba.

Exemplarele lemnoase. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. . Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. grupuri. fără agita ie. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. ASOCIEREA. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. frunze. curtine. sau duc la costuri suplimentare. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal.Cap. Arborii solitari se amplasează pe peluze. labirinturi. care nu se regăsesc în efectul ob inut. coloritul fructelor). ce realizează o impresie artistică puternică (flori. garduri vii. lângă clădiri. VII. sub diferite moduri. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. boschete.1. iar cele decorative prin trunchi. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. pot fi folosite solitar sau grupat. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. masive. în puncte liniştite. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. pâlcuri. fie ele arborescente sau arbustive.

. ce are amenajate numeroase poteci. ob inându-se în final un perete verde. cu exemplare foarte apropiate. foarte înalte cu h > 3 m. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. mici cu h = 0. în aceste ultime cazuri. trunchi de piramidă. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. două sau trei rânduri. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. mai rar două sau chiar trei. . curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. sistemul Cossonet). constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber).Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. formate dintr-o specie. Ca regulă generală.5 – 1 m. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. După înăl ime.5 m. pe un contur drept sau sinuos. (gard belgian. de regulă bine între inute şi amenajate. înalte cu h = 1 – 3 m.

ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public.garduri vii decorative. ce le eviden iază pe primele. de apărare împotriva vântului dominant. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. sanitar. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. care să constituie fondul principal. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. de preferat o specie locală. şi coroană bogată. folosite ca garduri de limită. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. în care sunt prezente multe bănci. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. de mascare. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. . cu un aparat foliar bogat. Astfel. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. . În orice caz. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. solemnitate şi hotărâre. mai deschis la culoare. solu ie destul de controversată. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural.garduri vii de camuflare sau de mascare. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. protec ie şi linişte. În cazul plasării inverse a speciilor. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. de izolare vizuală şi fonică.garduri vii pentru protejare. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii.După scop gardurile vii pot fi: . tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. . folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile.

se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. În cazul clădirilor monumentale. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. existând în apropiere şi un luciu de apă. patrulater sau pentagon. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. apoi de cele de talie mică. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. pentru mascarea acestora. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. dispuşi inelar. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. . În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. destinat odihnei pasive. lângă care să existe grupuri de flori perene.

iar în interior numeroase bănci. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. pinul strob. mesteacăn. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. dârmox).care să confere vizitatorilor ce sta ionează. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. pentru mascarea limitelor. Un boschet prezintă 2-3. parcuri) masivele se situează spre periferie. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. statuie. cimişir. fântână arteziană). adaptate condi iilor locale. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. lemnul câinesc. pinul silvestru). constituit dintr-una sau mai multe specii. în mod excep ional 4 intrări. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. specii rezistente la vânt. de regulă dispuse circular. creându-se o stare de calma atmosferic. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. În spa iile verzi urbane (grădini. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. la tasarea şi în elenirea . pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv.

ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil.2. În func ie de speciile întâlnite în masive. . iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. înfiin area scuarurilor. largi. Astfel. acestea pot fi transparente sau opace. imediat după dezghe ul solului. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. unde se doreşte realizarea unui masiv.2. cu înflorire abundentă.2. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. se evită ambalarea. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii.2. creându-se impresia de monumentalitate. cu fructe şi port interesante. a I-a.1. de la scoaterea din teren şi până la plantare. puie ii cu rădăcini protejate. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. În general. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. care limitează priveliştea şi perspectiva. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. 7.solului. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. Totuşi. Astfel pentru aliniamentele stradale. în acest caz balul fiind înghe at. înso i i de 1 tutore. Vârsta. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). 7. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. se folosesc puie i de talie mică. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. a II-a şi a III-a. urmată de toamnă.

Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului.2.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. fie din natură.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi.60 (0. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. datorită dimensiunilor. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. cu ramuri până aproape de sol. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. înăl imea şi grosimea la colet. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. camionului. . fie dintr-o pepinieră. sunt necesare mai multe opera iuni: . remorcii. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. . . .0 x 1. .40) m pentru puie ii de talie mică.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .5 t.60 (0.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). De asemenea.alegerea exemplarelor.Ca regulă generală orice puiet. etc. cu sistemul radicular mai compact. situate în locurile accesibile macaralei. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. . . Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. iar înăl imea 8-10 m. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale.40) x 0.5 (0.0.1. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.30 (0. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ.0. 7. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. se tasează uşor şi se udă abundent.3. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). cu o coroană uniform dezvoltată.0.70) x 0. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. creată în acest scop.30 (0.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului.80 x 0. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. pe tulpină deasupra coletului. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.

cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. Solul se mobilizează primăvara şi toamna.3.7. până la 0. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. uniform. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. K. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. P. Astfel. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. în timp. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. 7. 2 sau 3 rânduri.2. timp de 2-4 ore. .5 – 1. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv.2. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. numărul rândurilor (1. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. cu norme bine stabilite. rânduri sau la încrucişarea aleilor. Fertilizarea.1. în Fran a. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. ce au un efect estetic deosebit. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii.3.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. partere.3. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze.4 rânduri. la o adâncime de 20-25 cm. urmând ca mai târziu. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. reluată mai târziu în timpul Renaşterii.4. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . 7. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. ciuperci). pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger.

piramidale. cu ramuri cât mai multe. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. columnare. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. La exemplarele cu so .forma Verrier . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm.forma Cossonet .forma literei „U” . cu fructifica ie cât mai abundentă. ob inându-se forma literei V.40 cm deasupra solului. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. . rezultând astfel un trunchi vertical scurt. se aleg ultimii doi. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze.piramida .5 m între ele. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice.cordonul oblic bilateral (gard belgian) . Pe măsură ce cresc. la distan a de 60 cm între ele. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o.

se orientează vertical pe doi tutori. Astfel. are forma unui „U” dublu sau triplu. Fiecare pereche porneşte din axul principal. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Coroana formată. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. ceilal i îndepărtându-se.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. 6 sau 8 bra e verticale. pe o sârmă . Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. dispuse în acelaşi plan. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. ce a fost retezat la 40. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. 80 sau 120 cm de la sol.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate.

iar cei doi lăstari terminali.80 cm. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. După 30 cm. dar la o înăl ime de 80-90 cm. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. la o înăl ime de 30 cm. La lungimea de 70 . În al doilea an. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare.(spalier). se înlătură lăstarii. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. cu o deschidere a bra elor de 50 . aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. sub un unghi de 60o între ei. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. . ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal.

După atingerea înăl imii dorite. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. ienupăr. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. prin scurtarea lujerilor prea lungi. tuie. Tunderea se execută în anii următori. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid.3. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. tăierea se face cu cca. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. mai rar toamna târziu. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. la înăl imea de 20-25 cm. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. 0. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor.) Se execută primăvara devreme. În primul an de la instalare.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. tisă). imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. Populus sp. de 1-2 m lungime (Acer negundo. . la exemplarele plantate în aliniament.3. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. 7.

având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii.4. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. iulie. sunt de regulă mult mai viguroşi. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. grupuri. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. După câ iva ani. rezultând în final o îngrămădire de exemplare.3. Lăstarii ob inu i prin recepare. cu coroane înghesuite.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. Se recomandă rărirea periodică. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. 7. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie.

În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. 20-30 ani. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite.3. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). respectiv atunci când se realizează consisten a plină. a unor poteci. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. . În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). îmbunătă irea stării fitosanitare. cu o periodicitate de 3-5 ani. din 3-6 (10) ani.5. . în apropierea locurilor de sta ionare. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. 7. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. ob inându-se un număr optim de exemplare.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani.materialul rezultat nu se recoltează. în pădurile echiene de codru şi crâng. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. . stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. . fiind inestetice. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. reducerea consisten ei. cu o periodicitate de 3-5 ani. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. Se aplică rărituri mixte sau combinate. mărirea efectului decorativ al unor exemplare.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. . în cca.

Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. păduri de plopi euroamericani). Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. cu foarte multe nişe ecologice. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. 7.6. deoarece circula ia este complicată (semin iş. amestecuri de fag cu răşinoase. . făgete. dar pentru oameni antrena i. buruieni). de speciile forestiere folosite sau prezente. bolnavi.3.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. rup i sau doborâ i. se pot adopta diferite tratamente. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. în vederea atingerii unui anumit scop.

Calistephus chinensis. . Galanthus sp... în planul apropiat de privitor. forma. Ageratum sp. Ageratum mexicanum sp.forma şi culoarea fructelor. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar.forma. culoarea şi mărimea frunzelor. Malva sp. precum specii din genurile: Lilium sp. cu port târâtor (sau pendent) . Narcissus sp.Tagetes sp.specii de talie mare.sp.. al sezonului de vegeta ie.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. Alyssum sp.. Delphinium sp. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. . precum specii ale genurilor: Petunia sp. partere. Tulipa sp. Acestea joacă un rol psihologic fundamental.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.. în sensibilizarea oamenilor la frumos. mirosul şi modul de asociere ale florilor...ciclul de via ă. . Aubrieta sp.. a rabatelor pe peluze.1.1. peste 50 (60) cm.înăl imea.culoarea. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: .1.. Acestea se folosesc pentru rabate.. platbande sau grupuri pe peluze.. Saponaria ocymoides.Cap. 8. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. . covoarelor. Lobelia sp.1. Hyacinthus sp. Acestea se folosesc grupat. Tagetes sp. Tradescantia sp. precum şi în mozaicuri. precum Crocus sp. 8... cu tulpini ramificare. . VIII. Muscari sp. cu aspect de tufă .. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: .forma tulpinii (portul). . . Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii..sp. a modului de creştere şi ramificare. în componen a bordurilor.Tropaeolum majus. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. Salvia sp. Sedum sp. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. În acest sens se deosebesc: . respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. Tulipa sp. . Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. Salvia splendens..cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.2.sp. Gladiolus sp. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde.. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. .... . în marginea rondurilor sau rabatelor. . .

precum verbena şi crinii.Ipomea purpurea. . iar altele puternic fidate. Agave sp.sp. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. locurilor pentru sporturile uşoare.. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. la început. 8. florile fiind nesemnificative. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. Forma. până la albastru. Delphinium sp. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. în jurul teraselor. erecte Impatiens sp. chioşcuri pentru odihnă). culoarea şi abunden a frunzelor. .. Unele frunze sunt mari. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. Tulipa sp. mărimea şi culoarea frunzelor În general. Ricinus sp. creasta cocoşului.. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. .).. cu tulpini simple. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). argintiu sau cenuşiu.sp. mărimea şi culoarea frunzelor. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. Pyrethrum sp. roşu grena. Forma. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp..1. a sta ionării. Sempervivum sp. culoarea... roz. Papaver sp. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. clopo ei. galben. precum regina nop ii şi micsandrele..4. Polygonium sp. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). Portulaca sp. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Begonia sp. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată.. lalelele papagal. Lilium sp.sp. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. cu segmentele filiforme. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. în cazul petalelor tomentoase. la florile simple poate fi pală.. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. Nuan a culorii poate fi diferită. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului.. cu tulpini volubile ..1..) aceasta se schimbă de la roz-liliachie.3.. mo ul curcanului. Iresine sp. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. altele sunt mici şi mărunte..Lathyrus sp. cu tulpini că ărătoare . Astfel. 8. roşu sau grena. Humulus lupulus..

iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. fiind o sursă de amuzament pentru copii. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite.1. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie.. Calceolaria sp.) se seamănă în sere calde..6. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie.plante anuale semirustice (Begonia sp. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a.8. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.. ca o continuare a florilor. . Mo ul curcanului (Amaranthus sp. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. . iar primăvara vor înflori. . Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. Cineraria sp. 8. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.) are fructe persistente şi decorative.1. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite.) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. de culoare roşie sau roză. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . men inând efectul decorativ. Zinnia sp. florile se îndepărtează. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire.5. fiind aripate.plante anuale sensibile (Celosia sp.plante anuale rustice. vara. În unele situa ii.

tuberobulbi. Hosta plantaginea. în general. pentru: . tuberobulbi. jardinierelor. Narcissus sp.. în lungul apelor sau pe luciul lor. teraselor. . mozaicurilor.decorarea balcoanelor. rondurilor. Polyanthes sp... Speciile floricole pot fi folosite. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. rădăcini tuberizate. rizomi. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).. ferestrelor. covoarelor. rabatelor..decorarea spa iilor verzi. Hyacinthus orientalis. Iris sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. sau semirustice (Canna indica. geophite – ce au bulbi. bordurilor. rizomi. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale.1. Lolium sp.. cămări.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. Aquillegia sp. Convallaria majalis.. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Acestea pot fi rustice (Anemone sp..) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. pe stânci sau pajişti. Dahlia sp.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi.7. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. Gladiolus sp. Chysanthemum sp.. Gypsophyla sp. 8. Papaver orientalis). .

în trepte. crizanteme. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. muscari (Muscari sp. cu port de tufă sau covoraş. forma şi culoarea florilor. costisitoare. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. În func ie de perioada şi . în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. . fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. pergolelor. bănu i (Bellis perennis). în special lunile de vară.ca flori tăiate. fie numai specii perene. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. specifice plantelor anuale.. partere). destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. fiind amplasate în locuri intens frecventate. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. bujori. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. fie mixt. perioada şi durata de înflorire. Tagetes sp. Ageratum mexicanum „nana”. Rudbekia sp. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. mărimea. chioşcurilor. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. narcise (Narcissus sp. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor.. înăl imea plantelor. treiajelor.). rabate.decorarea stâlpilor.). Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). 8. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. witrockiana). Culturile cu plante anuale. printre care se introduc plante anuale. Portulaca grandiflora). Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. forma şi nuan a frunzelor. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat.. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima.2. ghiocei. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. instalând specii de talie mică în prim plan. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. zidurilor. de talie înaltă (Phlox paniculata.). stânjenei.). narcise. numă-uita (Myosotis sp. mijlocie (Petunia sp.

s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. desfundat. pH. perlit şi turbă în diferite propor ii. . pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Gladiolus sp. În general. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat.. mobilizarea superficială a solului. Dianthus sp. compostul de grădină. superficiale (Primula sp.. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. de răsadni ă.. pământul de pădure. Bellis) cu speciile anuale. pământul de frunze. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. textură. rădăcinile de ferigă şi nisipul. Instalarea speciilor floricole 8. Acestea se deosebesc prin pH. Hyacinthus. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. Viola. elemente nutritive. bine organizate. .soluri alcaline – (Anemone sp. permeabilitate. Cheiranthus cheiri). Fiecare specie preferă un anumit tip de sol..pentru plantele cu rădăcini mai sub iri.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. ferigi). . cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. capacitate de re inere a apei). modelarea terenului. În func ie de sol. Dianthus sp). Crocus.soluri neutre – majoritatea solurilor.. pământul de turbă.. con inutul de substan e nutritive. Tradescantia sp. structură. textură. mărun irea bulgărilor. Calluna vulgaris). Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. elina. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare.. După valoarea pH-ului. .3. 8.. pământul de ace de răşinoase. Narcissus.. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. Myosotis. Amaryllis sp. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. pământul de lemn.. Galanthus) sau bienale (Primula. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. Asparagus sp. etc. de turbă) . nivelat. se deosebesc: . Erica sp..soluri acide – (Coleus sp. pământul de ericacee. Asparagus sp. brumărele).1. .3.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. Iris sp. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri.

până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. La speciile perene. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Fuchsia. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei.. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Myosotis). Paeonia). de cca. bulbii acestora să se înrădăcineze. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Lilium sp. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Begonia). astfel încât până la venirea înghe ului la sol. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. 2 – 2.3. La plantare. Hosta plantaginea. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Sedum) distan ele pot fi mai mari. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale.2. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa.). Muscari. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Dianthus. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. 8. Alyssum. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. Viola.. Impatiens. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. Galanthus. Hemerocallis sp. comparativ cu înăl imea plantei. transplantarea apare necesară atunci când .(Iris sp. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris.3. Hyacinthus. Narcissus. dar nici să se stânjenească reciproc. Crocus.3. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis.5 cm grosime. Mathiola. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus.8.). Amaranthus). Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. unde se vor dezvolta şi înflori. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei.

Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie.ob inerea unor forme caracteristice.irigarea. . dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . 8. . . de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . bobocitul. Ciupitul se execută cu unghia. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi.combaterea dăunătorilor biotici. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. când plantele nu suferă deloc. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. .suprimarea păr ilor aeriene.reglementarea înfloritului. suprimarea tijelor florale vestejite. cu rolul de a ob ine plante viguroase. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. copilitul. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.tutorarea şi palisarea. obligatorii sau facultative. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. În această categorie intră următoarele lucrări: . . Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu.tunsul plantelor.datorită înmul irii naturale ale plantelor. . acestea stânjenindu-se în dezvoltare.aplicarea îngrăşămintelor. . Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. spa iul devine insuficient. . Pentru ob inerea de tufe bogate.4.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. . Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. intrând mai devreme în vegeta ie. unele nu mai înfloresc în acel an. . de perioada înfloririi. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme.

gura leului). pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. Se aplică la crizanteme. garoafe). în acest caz întârziindu-se înfloritul.. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. ochiul boului). la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. . trandafiri. Petunia sp. urzicu ă (Coleus sp.. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. bujori.). hortensie. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. Pelargonium sp. de dimensiuni mai mari (crizanteme. garoafe.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire.

Tutorii pot fi din lemn. în func ie de specia respectivă.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. mai ales în perioada de înflorire abundentă. trestie. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. dalii). Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. .. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Ipomea). sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. Lathyrus. mase plastice. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii.

de păsări. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. bioxidului de carbon şi a altor gaze. solarii. maxim ora 10. timp de două săptămâni. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. lalele. riguros selec ionate. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. ob inânduse solu ii prin fermentarea. 1:20. făina de oase. intensitatea luminii. sere. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). umiditatea şi mişcarea aerului. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. ghiocei. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. ciuperci). Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. fiind indicată udarea diminea a devreme. microbiologice. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. a îngrăşămintelor organice solide. spălarea şi răcorirea plantelor. solul. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. temperatura mediului înconjurător. cu valen e simbiotice. după o prealabilă uscare şi mărun ire. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. după trecerea perioadei de înflorire. etc. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. clorura de potasiu. bogate în potasiu: sarea potasică. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. mustul de bălegar. Îngrăşămintele se aplică. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. ca regulă generală. narcise. :30. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. chimice. . Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. azotatul de amoniu. cenuşă. sulfatul de potasiu. la care se adaugă apă. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. făina şi rosătura de coarne. În această categorie intră: excrementele de mamifere. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. uneori superfosfat. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed.

sensibile la temperaturile scăzute. pentru a nu se produce vătămări plantelor. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. la geofitele semirustice. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. măcar odată pe an. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. şi peste vară. . Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor.sau noaptea. rizomi. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. sau talaj. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. organele subterane (bulbi. bulbii sau rizomii. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. în martie–aprilie. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. Acest strat men ine solul umed. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. periodică a diferitelor exemplare floricole. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). frunze. manual sau cu ajutorul săpăligilor. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. uneori chiar săptămânal. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. tuberculi.

Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri.1. După destina ie. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. iar în cazul asfaltului de cca. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. datorită nuan elor de verde. recreative sau sanitare. IX. masive de arbori) sau nevii (stânci. gazonul se încălzeşte mai pu in. De exemplu. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. asfalt sau beton.Cap. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. elemente arhitecturale. având aspectul unor pajişti naturale. pentru a forma un covor des. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. în zilele cu temperatură ridicată. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. ce înfră esc abundent. aranjamente florale. lalele). pietriş. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative.rustic. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. luciu de apă). Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. 30 oC. arbuşti. formată în special din graminee. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. cărămidă. clădiri. cu .pentru terenuri sportive. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. . Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. brânduşe. grupuri statuare. 45 oC. narcise. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. . În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara.pentru peluze.

Papaver rhoeas.5 cm. frunze mari. Matricaria chamomilla. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. Poa annua). Alyssum maritimum. 9. la tundere. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Agrostis tenis. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. Alopecurus pratensis. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. tufele sunt înghesuite foarte mult. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. aceasta dispare.. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. aspre. Viola arvensis.5 cm. Calendula officinalis. Campanulla sp. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. crichet – 2. rugbi – 6. umiditatea din sol. Lollium perenne. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. Deschampsia caespitosa. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. grosiere.. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Cynonurus cristatus). Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. la 12–20 cm. . Gypsophylla muralis. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. .cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. 9.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. tenis – 0.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. rădăcinile sunt relativ superficiale. . ci în amestec de minim 3 specii. capacitatea de refacere după tundere.3. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. uneori 40–50 cm (Poa pratensis.2. Festuca rubra. rămânând suprafe e nude de pământ. Iberis semperflorens. rezisten a la bătătorire. Bellis perennis. de diferite desimi. Bromus inermis). rezisten a la temperaturi scăzute. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. înfră ire slabă. rapiditatea de creştere. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. Agrostis stolonifera. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. având aspectul unei fâne e înflorite. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Reseda lutea.5 cm.5 cm. După înăl ime: . În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. de rezisten a la bătătorire sau tundere. dar speciile se comportă diferit. lăstărire. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e.

Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. zgură. în cazul în care solul existent este corespunzător. Metode şi tehnici de semănare: .3. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. moloz.3. a instala iilor de irigare. Decaparea . iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. amestec şi condi iile de sol. dacă există sisteme de irigat.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. a canalizărilor. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite.9.2.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. de specie. dar şi vara. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual.5 cm. De asemenea. date de condi iile specifice ale ării respective.5 – 2. se ob ine un gazon prea rar. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). precum şi costul mai mic. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. În diferite ări se aplică norme diferite. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. Dacă norma este prea scăzută. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. cu un aspect nefavorabil.mecanic .1. ci cresc lateral. După semănarea manuală. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. terenul se grăpează. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). cărămizi. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. îngroparea cablurilor electrice. . Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . dar şi executarea drenurilor. 9. . gros de cca. adâncimea de semănare va fi mai mică. instalând toate speciile crescute natural.

Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. după care se sparge şi se mărun eşte elina. 9. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Se recomandă tunderea pe timp ploios. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). care pot fi rulate. iar gramineele se răresc. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). apar muşchii şi numeroase buruieni.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa.4. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. fosfor şi potasiu. 30 x 30. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. care nu sunt preten ioase. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. groase de 2-4cm. sau mecanic cu maşini speciale. După aceste opera iuni. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. Dacă solul are o cantitate mare . datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon).

Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. pentru compensare. . O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. trebuie mărită cantitatea de fosfor. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). înainte de înflorirea buruienilor.de calciu.

10. creează impresia de avansare. apare un sentiment plăcut de protec ie. elemente arhitecturale. în meandre pentru traseele sinuoase. . pentru terenurile cu denivelări. justificate de prezen a diferitelor obstacole.7 m lă ime.de indispozi ie (de închistare) . care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. de refugiu. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. mai stabilă. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. măreşte aten ia. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. grădinile alpine. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). implică o diminuare a efortului. flori. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei.Cap. inestetic şi nefunc ional. . Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: .pentru ceea ce este rigid.pentru ceea ce este viu sau în schimbare. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. de cucerire a spa iului înconjurător. X. sunt de obicei largi. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. curiozitate .5 -0.1. sau conduc spre un obiectiv principal important. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. .de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. au o lă ime mai redusă (minim 1. divertisment. pentru obiective bine determinate. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. . ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare).mişcarea descendentă. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. pentru terenurile orizontale. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. având 0. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. .de stimulare. perspectivele. . călare sau cu bicicleta. şi în echilibru cu for a gravita ională. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). În func ie de natura circula iei. organismul nu depune efort.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. mai sigură.20 m). ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . de intimitate şi uneori de regres. . ordine şi propor ie.de amuzament. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante.mişcarea orizontală. influen ând sentimentul de veselie.mişcare ascendentă. pentru stilul geometric. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. importan ă şi lă ime.

cele neregulate în „opus incertum”. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . mozaic. Căile împietruite cu pietriş de carieră. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. tip zidărie. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). . Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . beton. Pământul.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. . Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. dalaj englezesc. corelată cu ambientul. cel pu in cu fa a superioară netedă. dale. asfalt turnat sau cilindrat. dalaj antic. pătrate. ceramică sau marmură. pavele. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. cărămidă. este folosit în pădurile de recreare. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. pietriş. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. iar cele deschise obosesc ochii). macadam. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. lian i sau materiale hidrofobizate. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . de forme diferite.

au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. făl uită. având rolul unui factor calmant în peisaj. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. pătrate. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. dar fără a fi simetrice. dreptunghiulare. în locurile cu erodare puternică.pe gazon.2. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. dar poate fi ameliorată.60-0. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. senza ia de răcorire şi de prospe ime. Caltha palustris). realizate de obicei pe stâncării. din beton. Apele stătătoare (numite impropriu. căderi de apă. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. fără frânturi. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Malurile se vor amenaja prin terasare. uşurin a între inerii. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. la o distan ă între centrele de greutate. lacuri. de mişcare. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. cărămidă. pâraie. trestie. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. 10. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. . Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei.65 cm). asemănător cu malurile opuse. ale fiecărei dale. geometrică. iazuri. Când cursul apei este însorit. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. bitumului. prin deschideri de perspective. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. fântâni. elipsoidale.

la o oarecare distan ă de clădiri. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime.bazin cu cupă florentină în mijloc. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. în mod artificial. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. mărime şi culori. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). fiind compusă dintr-un obiect potrivit. în mod progresiv. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. privit dintr-un loc potrivit. . Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase.4. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. 10. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. combinată cu lumina artificială. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. muntos. fie vor fi aduse. un microrelief accidentat. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. folosite pe timp de noapte. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. iar când sunt mici şi grupate. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: .3. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. şi pot fi amenajate într-un mod special. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Grădinile alpine au suprafe e variabile.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. acestea dau impresia de putere. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. cu o vegeta ie specifică. colorată diferit chiar. O perspectivă bine concepută are echilibru. 10. . pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. . . obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. bazin cu jeturi orientate spre mijloc.bazin cu jeturi orientate spre periferie. de solidaritate monumentală.fântână cu taluz cu cascadă. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Când sunt de dimensiuni mari. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Grădinile alpine creează.

cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). lăsând spa ii mari între ele. în pantă sau se va crea artificial.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural.5. într-o formă simplă dar estetică. 10. pergolele.aşezarea unui strat de pământ de elină. grupuri sculpturale. vase decorative. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. va fi pe cât posibil frământat. numite chioşcuri descoperite (naturale). pode e şi poduri. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. la capătul aleilor. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. a orchestrelor sau a fanfarelor. situate în spa iile verzi. Acestea se pot construi din lemn. a men ine.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. pătrată. . înghe .umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. sau cărămidă. subalpin. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. cu turbă şi nisip. construc ii uşoare. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . destinate adăpostirii vizitatorilor. coloanele. a domina. balustradele (parapetele). teatrul verde. . accidentat. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. scările. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. în pie e sau în punctele de perspectivă.dispunerea blocurilor de piatră. belvederile. . Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. pentru ca pământul să se taseze suficient.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. suporturi pentru plante. fiind amplasate pe esplanade. bănci şi scaune (mobilier de grădină). . treiajele. chioşcurile. deşertic. cele mari în planul din spate. arcadele şi porticurile. hexagonală sau octogonală. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. zăpadă. . Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. beton. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. la marginea apelor. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare.

5-0. Se recomandă ca optimă.7m şi înăl ime 2-2. pe lângă ape sau terenuri accidentate. beton. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. lemn. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. metal. înăl imea 0. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. lă ime 0.4-3. cărămidă. a unui rond de flori. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. Forma. mărime. aluminiu. folosite pentru decorarea unor pere i. compartimentarea unui spa iu verde. piatră). Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. cărămidă. cărămidă. Treiajele sunt construc ii uşoare. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. stâlpi verticali (piatră.5 m.45 m. bronz.5 m. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. Acestea se confec ionează din piatră. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. mărginirea unor perspective. marmură şi au un mare efect prin formă. oferind refugiu împotriva insola iei. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu.4-0. în lungul aleilor largi. fier. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale.0 m. pe orizontală. fontă. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. ce acoperă por iuni de alei sau terase. ce prezintă ca elemente de sus inere. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. Materiale de construc ie folosite: piatră. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. formate din panouri cu zăbrele. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Pot fi cu sau fără spătar. la marginea teraselor. mozaic. de obicei cu înflorire abundentă. atât la soare cât şi la umbră. culoarea lor. fiind amplasate la capătul aleilor. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. din diferite materiale de construc ie. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. teraselor. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. dezvoltare pe verticală. . grup sculptural. lemn sculptat sau marmură. lemn. beton armat. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor.

decorat cu plante de mozaic. în lungul scărilor. piatră. zidurilor.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. beton. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. ciment. aleilor. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful