UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. Villa Lucullus. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. zambile. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . nordul Africii şi Asia Mică. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. fie o fântână cu un joc de apă.) 2. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. duzi. tei. . plante medicinale şi aromatice. ca urmare a cruciadelor. Exemple: Villa lui Cicero. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. la interior cu bazine străjuite de statui. ce cuprindea Europa Sud-estică. a înregistrat un regres. fiind înconjurate de un zid de marmură. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric.2. mimoze). tisă.XIV d. Acestea aveau. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. De asemenea erau cultiva i trandafiri.1.arbuştii şi plantele ornamentale. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. rozmarinul şi mirtul. de regulă. lotus sau diverse flori. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. Constantinopol. cu coloane de piatră colorată şi marmură. platani. crini.2.. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. În capitala imperiului. specii floristice.V. . Erau prezente şi pu uri rotunde. Grădinile vilelor mai mici. horticultura a făcut progrese. 2. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. Villa Sallustius. 2. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. peste care s-au grefat elementele orientale. Villa Mecena. busuioc. vasele şi statuile. Totuşi.H. chiparoşi.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase.grădina cu pomi fructiferi. Erau prezente pergolele şi coloanele. pini. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). formă pătrată. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. buxus. trandafiri. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec.2. . smochini.2. în Evul Mediu. lauri. urbane. Schema modelului grădinii medievale.

Arta topiară era folosită în exces. predominant persană. fie erau situate în afara palatelor. acestea fiind interzise în religia mahomedană.. apoi au căpătat un specific propriu. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. . din timpul domina iei arabe. delimitate de alei de aceeaşi lă ime.grădina de legume şi plante medicinale. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. pere ii de fundal. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. monotonă. magnolii. prin întretăierea a două canale cu apă.2. XIII-XIV.4. Compozi ia era geometrică. . mărginite de rânduri de plante tunse. de formă regulată iar cele mai mari. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). bazine. mirtul.d. menajerie. înconjurate de ziduri. o suită de grădini. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. Speciile folosite: chiparoşi. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. eucalipt. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. 2. 2. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. leandri. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. situate în cur ile clădirilor. cu func ie exclusiv ornamentală.2. palmieri.H.). fie aveau straturi de formă pătrată.grădina de flori. caracterizată de prezen a careurilor egale. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec.H. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. citricele. al VII-lea d. fie sub formă de fântâni arteziene. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. buxusul. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. pini. adesea aranjate liber. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. galerii acoperite de plante că ărătoare. acolo unde spa iul permitea. Speciile folosite erau: chiparoşii. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. fiind plane şi înconjurate de ziduri. Nu existau sculpturi. magnoliile. Grădinile fie erau interioare. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. Apa era folosită fie în bazine şi canale. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. pavilioane pentru petreceri. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. compartimentare realizată. Locuin ele mici aveau o singură grădină.

gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti.H. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. de veselie. arterele pământului. (dinastia Tang). Spa iile verzi din Extremul Orient 2. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. suprafe ele foarte întinse. grote. servind ca loc pentru plimbare. IV-V d. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. au fost create parcuri naturale. plante şi animale. având caracter natural. şi reflectă puternicul cult al naturii. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. galerii. chioşcuri. modificat sau aparent natural. piersicii ornamentali – Paradisul.H. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. în strânsă legătură cu religia. este mărimea acestora. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. pe vârful unei coline sau în pădure. de basm. . firesc. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. fiind natural. cu aspect natural. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. neregulat. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane.2. cu caracteristici proprii. terase. cascade. pentru dobândirea perfec iunii morale.3. iar apele. al XVII-lea d. VIII-IX d. sec. cheiuri. lacurile şi râurile. ziduri. situat pe malul unui lac. Filozofiile religioase din China.. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. bazine. Picturile. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. în armonie cu peisajele naturale. indiferent de perioada istorică. budismul. por i. bambuşii – prietenia necondi ionată. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China.H. fiind excluse liniile drepte. odihnă. o dată cu dezvoltarea noii religii. în care vegeta ia era dispusă natural. de groază. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. Terasele erau trasate liber. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. II-I î.3. Relieful era foarte variat. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. cascade naturale) sau în bazine artificiale. stânci.) şi cuprindeau mun i.H. ce erau descoperite brusc la un moment dat. creând privitorului diferite impresii: de măre ie.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. poduri şi pode e. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. Elementele primordiale erau mun ii. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. pinii – fermitatea şi for a caracterului. ape. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. fiind create mai ales în sec.

lanterne din piatră. sau de pe verandă. . arbori şi arbuşti. orientat pe direc ia N-S. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. bambus. pavilioane pentru ceai. pârâu cu cascadă. por i. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. azalee. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. în decursul timpului. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . şi în Kyoto. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. grădină aridă.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. al VIII-lea d. muşchi. un râu sau pârâu. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. Grădinile imperiale. ferigi. din dorin a de a aduce natura în locuin e. destinate contemplării din interiorul clădirii. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. Astfel în Japonia. fântâni şi foarte multă vegeta ie. al VIII-lea d. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). fiind ulterior personalizată. miniaturală: cursul de apă. pietriş. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. Islam). ienuperi. camelii. cu balustrade ornamentate. coline. podurile. plus diferite lampadare. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. pietre rotunjite. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. diverse plante cu sau fără flori. stâncile.vegeta ia este perfect integrată peisajului. cu simboluri filozofice caracteristice. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. grădină de muşchi. arborele de ceai. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara .H. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. În sec. fiind folosite toate elementele din natură. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. Persia. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. 2.Deşi. devenind o artă na ională.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. lac cu insule. stânci col uroase. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. . nisip.capitala ării. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. . Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. sau din Europa medievală şi renascentistă. fiind o componentă a acesteia.3. pasul japonez. erau prezente pretutindeni.). mai mari sau mai mici. Spa iile verzi.H. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. sec.

.H. . azalee. cireşii. arbuşti modela i în volume geometrice. . .prezen a sculpturilor. lămâi. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament.H. ienuperi. de unde a iradiat apoi în restul Europei. ornamentate şi legate prin scări şi rampe. . a canalelor.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă..utilizarea vegeta iei tunse. . Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. . prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. . Din sec.1. . ştiin ă. glicina. lespezi sub forma pasului japonez. . bambus. Această orientare a apărut la început în Italia.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene.Grădina palatului Farnese din Caprarola. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. chiparoşi. XV-XVI d. garduri vii şi borduri tunse.4. magnolia. cascade.simetria fa ă de o axă a compozi iei. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. ca influen ă occidentală. în special pentru grădinile vilelor suburbane. Specii folosite erau: pini. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. literatură. cascadelor. ci pietre late. .nu erau folosite alei. pe terase succesive. vase ornamentale. ziduri înverzite. din toate domeniile: artă. al XVII-lea d.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). încep să apară primele grădini publice. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este).sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. . parapete ornamentale.erau folosite zidurile masive de sprijin. . arhitectură. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. bazine neregulate.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. precum: . . 2. 2. . arborele de ceai. mirt. . răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. lauri şi portocali.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural.apa era folosită sub formă naturală.Villa d’Este la Tivoli (8 terase).4. buxus.apa aduce mişcare. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul.Villa Medici în Roma (2 terase). stejari meridionali. tisă. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. camelii.

al XVII-lea. Principiile esen iale s-au men inut. . tinzându-se către transformarea în parcuri. dar dispare schematismul rigid. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. în arhitectură. traseele rectilinii.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). . al XVI–lea. cu numeroase statui. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). . luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. . Astfel.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. Saint-German. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d.H.grădina Luxembourg din Paris. bazine. pictor şi arhitect) favorit al . stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi.2. . vase. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian.grădinile Gamberaia – Floren a. cu partere decorate cu flori. . La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. curbe.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Existau canale şi lacuri imense.arhitect peisagist Du Cerceau. apare stilul baroc. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. roci şi apă în mişcare). .grădina Villei Dohia Pamphili – Roma.grădina Garzoni – Collodi.H. fiind îmbinate cu linii ample. În perioada Barocului. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. Terenul era modelat în terase mari. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). al XVII-lea crea iile importante au fost: . 2. fântâni. Abia după jumătatea sec. Fontainbleau. Au apărut grotele artificiale. sub aspectul echilibrului şi simetriei. la castelele Amboise. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. În unele situa ii canalele s-au păstrat.grădinile de la castelele Tuilleries. Exemple:. În prima jumătate a sec. la care grădinile erau în incintă. rezultând spa ii mult lărgite.4. S-au mărit dimensiunile grădinilor. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. Exemple din sec al XVI-lea: .grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . Au fost realizate decoruri bogate. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară..arhitect peisagist Delorne.În secolul al XVII–lea d.

ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. în Anglia dominau grădinile medievale. bazine. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene.compozi ia era tratată arhitectural. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. SaintCloud.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. în Anglia începând cu sec. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice.sunt folosite. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului.sunt prezente. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. . s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. alături de diferite fântâni. .simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. rocării. Chantilly. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. . balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. se păstrează axa . vase în stil baroc.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. . racordate cu ziduri de sprijin. . Versailles.aleile sunt rectilinii. .simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. mai ales pe axa principală. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. La început s-a renun at la tunderea arborilor. . borduri sau broderii de buxus tuns.terenul este modelat în terase largi. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). dispuse în re ea geometrică riguros trasată. pe spa ii foarte largi. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură.palatul constituie capul compozi iei. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. bazine cu grupuri sculpturale. . mari partere şi întinse oglinzi de apă. statui sau vase. Dispar parterele. sub influen a literaturii. piramide. . Dar. constituind totodată şi perspectiva principală. rampe. bazine şi canale. dominantă. închise între ziduri. conuri. Saint Germain-en Laye. 2.4. fiind situat pe terenul dominant.„regelui Soare”. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. treiaje. ca şi în restul Europei. . . Sceaux. Fontainbleau. al XVIII-lea. scări.Ludovic al XIV-lea.3. Ulterior. cuburi). cu principii compozi ionale proprii. . ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului.

La periferie erau: Regent’s Park. . „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). . La sfârşitul secolului al XIX-lea. iar fra ii Bühler au amenajat parcul .Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). formând un lan verde de peste 4 Km.Saint-James Park . Malmaison. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).Anglia: .parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular.Parcul Chatsworth – stil clasic. . reziden ial şi a intrat în cel urban. dar se introduc poteci şerpuitoare.Tête d’or’’ (Lyon). Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec. . .4. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. fiind sus inătorul noului curent numit . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. Ermenonville.4.grădinile Kensington şi parcul Stowe.Germania: . Victoria Park şi Battersea Park. James Parc. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. Toate crea iile din această perioadă (sec.centrală dominantă.grădinile de la Whitehall – model italian. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton.Kent (pictor şi arhitect) . apoi francez. realizate sub influen a romantismului.model francez. . În secolul al XIX-lea. .Rusia: . .. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. .Austria: . . Realizări importante: .Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană.Hampton Court – model italian. Hyde Park. .parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea).gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. . al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.Nymphenburg (München) – model francez.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. amenajate în stil peisager: St. Green Park.model francez. enun ate de Repton. .Grădinile Greenwich – model francez.. 2. . plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. .Charlottenburg (Berlin) .

New York – Central Park .sec.360 ha.grădinile La Cranja (lângă Segovia) . Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. molidul. liliacul. marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. . crini. . Petersburg – 600 ha. lângă St. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. . arskoe Selo = vechea denumire). ..Villa Carlotta (Caddenabio). În Germania. roini a.păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta).Philadelphia – Fairmount Park.parcul Wilhelmshöhe (Kassel).Italia: . bradul.model francez. .1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.5. . al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . narcisele. În S.Parcul Public Friederichsham (Berlin). lăcrămioare.sec. Parcul Puşkin (parc englez. . stejarul.A. forestiere: bujori. Ca exemple pot fi amintite: . . . cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. mesteacănul. Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor. . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. cimbrul. 2.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt).Grădina Botanică . Ca date istorice mai importante pot fi amintite: .Chicago – South Park. .Villa Carraresi (Roma). . Ca exemple pot fi amintite: .Spania: . . la Iaşi – grădina Palatului domnesc.Parcul Sokolniki – 463 ha. plopul alb. în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. garoafe şi iasomie. . .parcul Nympheuburg (München).grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam).Villa Melzi (Bellagio).Grădina engleză (München).model italian. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. respectiv după principiile grădinilor engleze.U. Prospect Park (peisagist Olmsted). În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . pomicole. pe lângă locuin ele boierilor. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. .Boston – Park System. .

.Bucureştiul avea cca. lângă castelul familiei Teleky.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. . Pădurea Verde. al familiei Bauffy. Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). amenajat tot de Redont – Bd. .Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. Hörer).1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. . . . lângă castelul familiei Haller. În alte oraşe: . chioşcuri pentru orchestre. . .parcul de la Gorneşti –Mureş . azi Parcul Romanescu.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” .Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. În sec. . . . . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: .Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi.. .Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al. dar care în mare parte erau neorganizate. .Timişoara – Parcul Tiselor. Dacia.Pădurile parc Băneasa şi Snagov.Grădina Ioanid.în Bucureşti în 1833-1840. . stilul brâncovenesc. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. al XIX –lea.. .parcul de la Albeşti –Braşov. Alpinetul. . ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). Parcurile de la Avrig.la Sibiu – 1857. . odată cu dezvoltarea oraşelor.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”.sec.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. . al XVIII-lea . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. Parcul Rozelor. (Carl Friederich.la sfârşitul sec.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni.Iaşi – Parcul Expozi iei. Hayer. Redont. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). Borza.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). . . iarna lacul fiind folosit ca patinoar). .actual Parcul Tineretului. promenada de pe Dealul Copou.Buzău – Parcul Crângul. fiind numit oraş-grădină. .1838 – parc promenadă .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. poduri. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. (fost Libertă ii) realizat de E.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). .parcul Carol I. . cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. al baronului Bruckental.parcul de la Bon ida –Cluj.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .. 70 ha. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). .la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. .la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca.

Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. Parcul Tei. . . Oradea.reamenajarea Parcului Herăstrău.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Parcul Tineretului. Crângaşi. Craiova. Pantelimon. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. parcuri în Titan. .s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Colentina. Sibiu. Piteşti. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Balta Albă. . . Iaşi. Drumul Taberei.s-a reamenajat Parcul Libertă ii. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Parcul Libertă ii. .s-a înfiin at Parcul Expozi iei.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . ClujNapoca. Constan a.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. Ploieşti. Gala i.Parcul Sportiv .

Cap. c) f. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. această func ie are un caracter puternic diminuat. recreativ sau sanitar. umiditatea şi temperatura aerului.fructe din livezi. . d) f.f. . bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. respectiv cu: .1. e) f. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii.f. 3. de protec ie climatică (viteza vântului. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri.lemn din diferite tipuri de pădure. f) f. de protec ie a solului. la diferite categorii de spa ii verzi. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. de impact peisager). Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple.2. 3. antierozională. Func ia hidrologică este asigurată.flori din culturile floricole. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. . în general de toate tipurile de spa ii verzi. . antipoluantă (f. sanitară). III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii.f. grădini. decorativă (estetică. hidrologică. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. de pe terenuri degradate). Profesorul I. respectiv: de produc ie. recreativă. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. ştiin ifică. hidrologică. fiind ob inute diferite categorii de produse: . acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . . sanitară şi estetică. intensitatea radia iei solare). În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole.

vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. asfalt sau beton. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. prin procesele de evapo-transpira ie. în care procesele de eroziune sunt vizibile. Acestea. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. prin descompunerea de către microorganisme. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. spa iile verzi prin stratul arborescent. moderează temperaturile excesive. prezintă o stabilitate mecanică. străzi. Sub aspectul proceselor pedogenetice. De exemplu. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. pietriş. Vegeta ia lemnoasă. substratul ce constituie suportul vegeta iei. prin microclimatul pe care-l realizează. . se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. a perdelelor de protec ie. . fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. etc. Func ia de protec ie a solului. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire.micşorarea vitezei vântului. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. prin albedoul specific. ). . cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. sau în apropierea acestora. fizică şi chimică. fâşiilor plantate în lungul străzilor. şi a speciilor drajonate. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. fie la suprafa a solului (litieră). temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. astfel. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. cărămidă. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. ce constituie o armătură biologică a solului. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C.ameliorarea umidită ii aerului. Prin sistemul de înrădăcinare. mult sporită. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. fie în sol (rădăcini moarte). Pe lângă aportul de substan e nutritive.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. trotuare. .

astfel. 3. . se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. în special în timpul verii. . dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). consisten ă. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. viteza vântului scade cu 30-60%. structură pe verticală. În mediul urban. De exemplu. Perdelele de protec ie. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. sub diferite aspecte: . care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus.reducerea poluării fizice a atmosferei.3. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. ce nu deranjează ochi.reducerea poluării chimice a atmosferei. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă.reducerea poluării fonice. o elul. marmura. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. în zonele plantate. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. elagaj şi anotimp. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. etc. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. sau cu frunziş sempervirescent. atmosfera devine calmă. 5m3. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. a pulberilor fine sau a fumului. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. vârsta arboretului. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. .lipsite de vegeta ie. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. gresia. iar la 120-200 m în interior. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. betonul. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi.

arbori+arbuşti+specii de gazon). de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. De exemplu. inversiuni termice. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. . iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. industria chimică. de prelucrare a produselor minerale. părozitatea acestora. iar a teiului pucios cca. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. şantierele. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. umiditate. 35 t/ha. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). căderea frunzelor. ionizarea aerului). scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. etc. în teren liber. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. cea ă. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. aerian. de prelucrare a petrolului. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. pinului silvestru cca. 42 t/ha. acoperită cu gazon. întreprinderile industriale. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. intersec iilor aglomerate. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. sau diferite activită i curente ale popula iei. 68 t de particule solide şi praf. În oraşe. metalurgică. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. planta iile stradale. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. durata de via ă a frunzelor etc. echien/plurien. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). radia ie solară. fără obstacole cu efect antifonic. 30 t/ha. planta iile rare dintre construc ii. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. necroze. respectiv de mărimea frunzelor. ce are lă imea de 200-250m. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. transportul auto. în cazul molidului cca. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. a arterelor principale). prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. efect maxim în sezonul de vegeta ie. având un efect nesesizabil. prin senza ia de linişte. perimetrale.

. în general. intelectuale sau psihice. obiective turistice. etc. . cules de flori. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. . cumpărăturilor pentru hrană. respectiv timpul alocat servirii mesei. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. de . CFR. .destinderea sau relaxarea. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. artei.4.pregătirea. telefonie. aeriană sau navală. divertismentului. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. . călătorii. spa iile verzi urbane sau extraurbane. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. serviciului. practicarea diferitelor sporturi. între inerii personale. pensia.timp de existen ă. .activită i pe loc.Nivelul de trai. Factorii care influen ează recrearea sunt: . timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. camping. radio.3. . vacan ele. . care poate fi: . picnic. în sferele culturii. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . respectiv concediile. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. internet). .Mobilitatea. prin care se înlătură plictiseala. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber.timpul liber (dedicat recreării)..Mijloacele de comunicare mass-media (presă.deplasarea. televiziune. turismului. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. sau efectul automatismelor zilnice. al solicitării fizice. .dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. la care este supus omul în via a cotidiană.Timpul. îmbrăcăminte. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic.divertismentul sau amuzamentul. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. după bunul lui plac: plimbări. presupune bucuria întocmirii programului.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. sportului. odihnei prin somn. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. Fazele activită ii de recreare: . cele mai multe destina ii.

plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. . economice. floricolă sau erbacee. etc. realizată pentru plăcerea proprie a individului. canotaj. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. etc. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. . Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. J. presupune comportamente diferite. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. Func ia decorativă (estetică. decât în dauna operei”.O. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. Aceste activită i pot fi active sau pasive. nevoia de a face mişcare. În sens larg. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. Turismul are caracter recreativ. diseminat sau modificat. istorice. sau diferite activită i precum grădinăritul. vânătoare. în sta iuni climaterice cu specific. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile.întoarcerea. prin care are loc refacerea fizică a organismului. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. . repausul şi somnul. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. în spa iile verzi extraurbane. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. diferite de mediul său.5. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban.amintirea. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane.ciuperci sau de fructe de pădure. de conducerea autovehiculului. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. de diferite excese. parcurile. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. gazon sau oglinzi de apă. Plimbările sunt realizate fie zilnic. alpinism. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. indiferent de subiectul în care apare. de regulă la sfârşitul săptămânii. etc. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). 3. arbustivă. Odihna propriu-zisă. obiective culturale. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). sau la sfârşitul săptămânii. încât nimic să nu poată fi adăugat. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. pescuit. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. după o perioadă de activitate intensă. sau în zilele libere. apicultura. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură.

bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. încântare. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. flori.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. ciripitul păsărelelor. murmurul apei. cascade. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. admira ie necondi ionată. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. bariere împotriva vântului. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. textura coroanei. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. . Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. . imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv.încadrarea cursurilor de apă.6. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. . Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . . variază pe parcursul unui an. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. . etc. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. diferind în func ie de fenofază. . Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. bazine. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. şi care exercită o atrac ie spontană.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. Astfel.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. 3. cu efect de parazăpezi). fructe. puternic erodate sau a grohotişurilor. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive.

elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. centrul compozi iei reprezentat . A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. care conduc în final la realizarea frumosului. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. se ine seama de anumite principii şi legi. viu sau inert. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. ob inându-se în final unitatea în diversitate. Toate elementele unui spa iu verde (alei. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). un monument). Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. într-un întreg. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. armonie şi propor ionalitate. suprafe elor şi formelor planului. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice.Cap. intrarea principală. Frumuse ea este un element func ional. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. sociale şi economice ale unei perioade date. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. treaptă. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). la care sunt subordonate toate celelalte elemente. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. planta ii. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. pe o concep ie dominantă. Fiecare component. Frumuse ea este realizată prin ordine. peluze. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului.

Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Asimetria pune omul în armonie cu natura. grupuri. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. interesul scade. deoarece un plan perceput deodată. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . respectiv realizarea echilibrului. ordinii. al for ei sau al monumentalită ii. simplu. şi o dată percepută regula ritmului. Simetria poate fi absolută şi liberă. este static şi odată văzut. compus. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. bulevard. combinat. creând senza ia de dezamăgire. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. stradă. de culoare. Ritmul poate fi: static. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. vase decorative. clădire). liniar. se găsesc mase similare şi egale. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. evitându-se astfel monotonia. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. magnificului. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. a aceloraşi elemente (specii. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. dinamic. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. a repetării şi a consecven ei. omul va anticipa următorul obiect sau interval. potecă. admi ând totodată diversitatea acestuia. în întregime. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. lă ime) sau alte caractere vizibile. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. bănci. de formă. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. integritatea şi calitatea acestuia. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. calitate care uneori poate avea o latură negativă. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate.

. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. pasive. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. dar care au volume şi formă asemănătoare). de un individ. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . . principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.compozi ii doar între culorile calde sau active. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. într-un aliniament. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. forme sau spa ii. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. etc.compozi ii între culorile complementare. arhitecturale. formelor dar mai ales a culorilor.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. complementare) unificate printr-o culoare neutrală. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. În proiectarea spa iilor verzi.combina ii între culori diferite (active. se pot deosebi: . care au o anumită continuitate. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. florale. caz în care se aplică armonia legăturii. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. . repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. exprimând de fapt unitatea în varietate. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). chiar dacă specia diferă (de exemplu.

armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. lă imea optimă este de 8 m. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. iar pentru o alee de 250 m. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. ce are laturile în raport de 1:1.). omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. 34.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. 21. matematician italian din sec. astfel pentru o alee de 300 m. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. 8. . La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate.618 (aproximativ 3:5). privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. lă imea optimă este de 5 m.). . al XIII-lea. 5. ordine şi armonie. 55. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). iar la o distan ă mai . sub un unghi de cca. participan ii la diferite evenimente de amploare etc. Astfel. publicul dintr-un parc. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul.I. C. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. Fibonacci. . scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. 180. 89 etc. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. etc. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. 13.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). alee pietonală. apoi 3. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). mese. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. 270. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. sub un unghi de cca.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. alterarea formei naturale (implică transformări par iale.

fără a se exagera prin risipă.mare de această valoare. . pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. presupunând unirea trecutului cu prezentul. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual.

Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri.1. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). bazine.). aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. apă. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. activită i. râuri. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. Stilurile spa iilor verzi 5.2. iar în cadrul stilului peisager sau liber. de mai târziu. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. În ultima perioadă (sec. întotdeauna de formă dreptunghiulară. vegeta ia. La romani grădinile. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. caracteristice diferitelor epoci istorice. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. fiind ornate cu statui. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. . etc.Cap. 5. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). În func ie de stilul adoptat în compozi ie. erau prelungiri ale încăperilor. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. Grădinile în stil maur. dar şi elemente minore precum microrelieful. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte.1.1. câmpii. aspect preluat şi de romani. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. vase sau fântâni arteziene. epoci. văile râurilor. În amenajarea spa iilor verzi. caracteristice Renaşterii şi Barocului. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. pâraie. civiliza ii. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. precipita iile) sau for ele majore (vânt. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. radia ia solară. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil.1. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. Acest stil prezintă mai multe variante. arhitectural. eroziunea). francez sau regulat) a stat. în general. V.

pe linii drepte şi curbe. balustrade. respectiv axa principală. unele păstrându-se şi în prezent. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. fie de a le limita pe altele. precum şi oglinzi de apă. scări. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate.2. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. 5. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. taluzuri. regulate. cu numeroase ziduri de sprijin. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. fiind nivelat şi modelat în terase largi. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. rampe. Elementul principal. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. aplicat până în prezent. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. ce constituie perspectiva principală. canale sau oglinzi de apă. Aceasta. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. cu denivelări mici. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. numit şi capul de compozi ie. situat în pozi ie dominantă. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. cascade sau bazine. statui sau vase sculptate. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. bogat ornamentate. sau de perdele de arbori. Apa aduce prospe ime.1. fiind subordonate toate elementului principal.1. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii.

conducând spre diverse amenajări. 5.1. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul.1.3. sub influen a stilului rococo din arhitectură. în ansamblu. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. în formă de tablă de şah. mai ales a celor de gazon. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. Toate acestea au fost duse la extrem. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. natural.de apă. 5. fie sub influen a pictorilor peisagişti. cu precădere în Olanda.2. în Anglia. Aleile sunt rectilinii.1. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. compozi ia fiind liberă. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. fie sub influen a literaturii noi. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo.2. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor.3. având cel mai adesea relief variat. Stilul peisager Stilul peisager (liber. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii.1. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. fiind obositoare ochiului. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. 5. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. În această situa ie. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. fiind dispuse în re ea geometrică. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. care dau varietate şi fantezie compozi iei. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. .

exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. se vor folosi specii de talie mică. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. fie naturale. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. sub formă de mase. curb sau sinuos. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. cu contur regulat. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. . sinuos chiar. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. frumoasă şi îndelungată. toate elementele. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. Simetria şi echivalen a sunt excluse. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. prin aducerea de pietre. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. masele vor avea conturul neregulat. urmând caracteristicile terenului. în diferite zone ale grădinii. cu aspect natural. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. atunci când aceasta există. peluze. covoare sau dispersate solitar. fie create. chiar exotice. ce urmăreşte formele de relief. specii lemnoase decorative. volume. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. roci sau stânci. Aleile au un traseu liber. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. de grote sau chiar cascade. Apele. intervenindu-se totuşi în detaliu. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. pajişti şi diferite grupaje floricole. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. în pete neregulate sau eliptice. neregulat. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. În jurul clădirii principale. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. lumini şi umbre. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. vor fi folosite pâlcurile. Rocile.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. care în mod natural sunt dispersate. cu înflorire bogată.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. cascadele. dispuse într-un masiv păduros. 5. volume. de stâncile. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite.3. cu flori având culori calde. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. atât sub aspect psihic cât şi fizic. umbră şi lumină. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii.5. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. forme. având ca fundal imagine unor mun i înal i. Genul de bucurie Genul de bucurie. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă.2. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. de veselie sau de entuziasm. .2. de luminişurile retrase.4. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. culori. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. unei mări sau ocean).2. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri.5. 5. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. De asemenea. largi. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase.

grădinile sau scuarurile. zona politico-administrativă. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. sunt judicios repartizate. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. gazului metan. dimensionate. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective.2. zona industrială. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. atât urbane cât şi periurbane. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. cât şi legătura dintre acestea. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. . organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. etc. 6. recrearea şi odihna popula iei. sta ii de distribu ie a apei. dispuse într-o re ea continuă. Ca regulă generală. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. limitarea perimetrului construibil. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). 6. în strânsă corelare cu structura urbanistică. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. ce asigură protec ia multiplă a mediului. re ele stradale.). Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. energie termică.1. energiei electrice. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană.Cap.

Această re ea poate avea o dispozi ie radială. transversală sau longitudinal-transversală.cu acces limitat. longitudinală. grădinile botanice şi cele zoologice. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. constituită din spa ii verzi periurbane. planta ii antierozionale. grădini sau scuaruri). a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. şi în care intră: parcuri. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit.cu acces nelimitat. fiind administrate de persoane juridice sau fizice.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. ştranduri). de regulă. a solului. 1. radial-concentrică. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. amplasare. acoperişurile verzi. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. . unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). care traversează localitatea şi care. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. parcurile şi bazele sportive. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. grădinile locuin elor individuale. pepiniere. planta ii antiincendiare. aici încadrându-se: sta iuni experimentale.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. planta ii de protec ie (a localită ilor.3.cu acces strict. . păduri parc. 6. numite şi spa ii verzi publice. a apei. 2. dotări şi func ii. grădini zoologice. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. planta iile din cimitire. păduri de recreare. După accesibilitatea popula iei largi: . ce sunt administrate de primării. în func ie de sistemul stradal al localită ii. lungi de sute de metri. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. grădini şi scuaruri publice. După pozi ie se deosebesc: . între care legătura se realizează prin planta ii stradale. zonele de agrement (păduri de recreare. întreprinderilor. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. a sta iunilor balneo-climaterice). de folosin ă generală. . . scuaruri. planta ii de pe lângă unele dotări publice. concentrică. fiind diferite ca mărime. grădini botanice. a spitalelor. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. grădini botanice. pepiniere. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. grădini publice.

terenuri de produc ie floricolă sau de gazon.temporare sau provizorii. scuarurile pot fi: . Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. spa iile verzi pentru copii şi tineret.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. spa iile verzi din cimitire. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. . amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. ce se înfiin ează pe terenuri virane. cu rol decorativ: scuarurile decorative. .scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. rozarii. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. scuarurile pot fi situate: . parcuri şi grădini zoologice. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2.3. edificii culturale.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. parcuri expozi ionale. Raza de deservire a unui scuar este de cca.permanente. . După modul de amplasare. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. gazon. în cca. fiind destinată odihnei de scurtă durată. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor.3 ha. frecventează simultan acel scuar. .spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. alpinarii. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. planta iile de consolidare antierozională. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. destina ie. 6-8 minute. După durată. scuarurile por fi: . După func ii: . asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici.4. .spa ii verzi de înfrumuse are.3-3 ha. culturale sau de învă ământ. perdelele de protec ie. . destinate construirii unor cartiere de locuit. 6. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. planta ii cu efect de parazăpezi. situată în intravilan. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. configura ia terenului şi construc iile din jur. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. pepinierele. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. După destina ie. . ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. situate de regulă în cartierele de locuin e. având în componen a lor doar arbuşti. parcurile sportive. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. parcuri dendrologice. păduri parc. păduri de agrement. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. 400 m. grădini şi parcuri publice. caz în care acestea sunt uşor accesibile.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite.în interiorul cartierelor de locuit.

astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. respectiv o intrare la cca. situate în jurul unor institu ii publice. boschete. frecventează grădina în acelaşi timp. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. în cadrul oraşelor mari. a obiectivelor culturale. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare.5. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. bănci. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. 15-25 minute. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. datorită inexisten ei căilor de acces. . spre periferia scuarului. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2.. în lungul aleilor.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. De exemplu. 6. de mers lejer. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. respectiv: sectorul pentru copii. . peluze de iarbă. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. Spre deosebire de scuar. zone umbrite dar şi zone însorite. statui. 3-4 ha. respectiv arbori şi arbuşti. de învă ământ. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ.5 km. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. Dată fiind această distan ă de deservire. aranjamente şi decora iuni florale. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. alei. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. Dispozi ia aleilor. de pe o rază de 1-1. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. scări (în cazul terenului accidentat). în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. Intrările vor fi reduse ca număr.

6. de re eaua stradală limitrofă. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. bazine sau chiar un mic lac. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. respectiv sta ionare). ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. diferite dotări (cişmele. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. cafenea. bănci.6. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. într-un cadru peisagistic deosebit. . agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. sporturi. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. În foarte multe cazuri. şi de capacitatea proiectată a parcului. cofetărie. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). datorită suprafe ei pe care o reclamă. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. de lungimi şi dificultă i diferite. WC public). ce depăşesc 20 ha. restaurant). Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. manifestări artistice). adăpost de ploaie. şi de densitatea popula iei. locuri pentru jocuri statice.000 de locuitori trebuie să existe un parc.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. expozi ii. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare.

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e.8. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. orientarea şi înăl imea clădirilor. arii de joacă pentru copii. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. în func ie de pozi ia. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice.8. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. şi alte multe specii pentru varietate. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti.1. 6. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. . Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. parcări. şi străzi şi bulevarde deschise.liber este de 3. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. 6. structură şi folosin ă diferite.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. ale unui cvartal sau ale unui cartier. Astfel. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. Au scop sanitar. ocupând suprafe e importante.8. punct de distribu ie a energiei electrice. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. alei pietonale. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. Speciile vor fi alese şi amplasate. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. partere cu flori. recreativ şi decorativ. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. a noxelor sau a altor factori de inconfort. tomberoane). 6. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. suprafe e îngazonate.2. pentru diminuarea zgomotului. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite.

de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. În cazul unor locuin e. barbeque. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. În func ie de mărimea spa iului disponibil. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. suprafe e îngazonate. institu ii. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate.) acestea pot fi: grădina de fa adă. sau specii de răşinoase. activită i de grădinărit. precum şi diferite specii cu port pendent. o cascadă miniaturală. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. de gusturile proprietarului. pergolelor. un mic bazin cu aspect natural. cititul. În func ie de mărimea acesteia. aranjamente florale. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). Grădina de fa adă. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. arbuşti tunşi. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. servitul mesei. sediu de firmă etc. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. precum gazonul. arbori. sedii de firme. a unor grupuri de specii sempervirescente. cu o compozi ie relativ simplă. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. miniseră. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. minilivadă. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. arbuşti şi liane. dar şi a unor hoteluri. joasă sau fără împrejmuire. diferite jocuri. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. În cazul vegeta iei. lămpi pitic. arbustive sau lemnoase. padoc şi cuşcă pentru câine. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. fie prin realizarea unui gard viu înalt. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. minigrădină de zarzavaturi. Astfel. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. chioşcurilor şi treiajelor. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. bazin cu peşti decorativi. gazonul. stânci şi pietre. trandafirii. fie după propriile idei. chioşc de grădină. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. piscină. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. grădina este structurată şi amenajată. spitale. magazie de unelte. uşor de între inut. Grădinile interioare. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. mobilier de grădină.

alături de plante cu flori şi alei. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. Poaceae). care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. de regulă. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. Urmează un strat de separa ie. poate contribui la estetica compozi iei alese. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. Saxifragaceae. durabilă şi de bună calitate. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. format din fibre minerale. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului.9. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. astfel. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. Brassicaceae sau Campanulaceae). care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. fiind de maxim 10-15%. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. . cu arbori şi arbuşti de talie mare. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. se recomandă acoperirea acestuia. pentru speciile de plante vivace.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. Peste acesta se aşterne stratul fertil. printre spa iile rămase libere între plante. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. forme sau provenien e. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. cu strat fertil mai gros. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. de la bun început. instala ii electrice. Crassulaceae. sau numeroase alte specii floricole. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. specii de gazon (fam. 6. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. canalizări). În func ie de caracteristicile lor. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. fam. unele specii din fam. cu pietriş (de tip sort). în vederea efectuării eventualelor repara ii. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde.

al bolnavului sau pacientului (spitale. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. al proprietarului (locuin ă privată). creându-se spa ii pentru odihnă. ateliere). şi constituie unită i de sine stătătoare. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. institu ii administrative). Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. cabinete). de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ.10. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. până la 4-7. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor.acestea re in diferite cantită i de praf. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. 6. comportându-se ca un bun strat termoizolant. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. . . pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. diferite pulberi sau noxe. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel.. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. hale.şi nu în ultimul rând.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. al muncitorului (fabrici. . respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. . policlinici. . fiind dotate cu mic mobilier de grădină. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. Din suprafa a acestor complexe sportive. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. . . acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. Ca şi în cazul grădinilor interioare. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. spa iile verzi propriu-zise. în zilele însorite.

100 m2 până la câteva hectare. cu precădere împotriva vânturilor dominante. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. clădiri pentru vestiare. oină). clădiri administrative. gazon sau arbuşti. când sunt în afara localită ii. handbal. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. balansoare. volei. bănci. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. 7-10 ani. 20-25% pentru terenurile de joacă. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. atletism). Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. duşuri etc. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. separate prin vegeta ie. tenis). 1000 m2 pentru 40-50 copii. labirint. precum şi specii floricole şi de gazon. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. arte mar iale). grădinilor publice sau a parcurilor. 3-6 ani. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. Stilul adoptat este cel mixt. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. caz în care au caracter de tabără. 30-40 copii. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate.11. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. şi să nu producă fructe ce pot murdări. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. cu ghimpi (Berberis . grupuri sanitare. Suprafa a variază de la cca. cu solul permeabil. baschet. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. volei. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. diferite săli de sport (gimnastică. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. bazin acoperit sau în aer liber (înot. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. tobogane. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. 6. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. leagăne. polo). Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. în care constituie sectoare de sine stătătoare. sau în cadrul scuarurilor. respectiv: până la 3 ani. bârnă de echilibru. 11-15 ani. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale.

balansoare. cele cu frunze. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre.sp. leagăne. bob sau săniu ă. spaliere. plante tehnice. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. 6.). arbori de mărimea a III-a. terenuri pentru jocuri de masă. cât şi zone însorite. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. pistă pentru patine cu rotile. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. care murdăresc. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. pârtie pentru schiuri. În cartierele de locuit sau în scuaruri. cu rol de protec ie împotriva prafului. ronduri. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. rabate sau diverse aranjamente floristice. flori. tobogane. teren pentru focul de tabără. alei pentru biciclete sau trotinete. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. destinate odihnei. coşuri de gunoi etc. bibliotecă volantă. eventual un mic stadion.. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. flori. Robinia sp. a zgomotului şi a gazelor. Rhus typhina). fructe sau semin e. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. un mic monument sau un bust. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. arbuşti fructiferi. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. pistă pentru alergare. sau care să fie toxice (Taxus baccata. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. În cazul taberelor.12. bârnă pentru echilibru. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. . pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. ce poate cuprinde: o mică livadă. Dar în func ie de microrelief. bazin pentru înot. corpuri de iluminat. Laburnum anagyroides. cu frunze. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. medicinale şi melifere.). dotările vor fi mult mai complexe. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. labirinturi. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. bănci. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. grădina de zarzavat. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi.

Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. pasive cu rol calmant. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. calmante. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. familiare. cu cel mai mare impact peisagistic. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. bănci. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. cu rol stimulator. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi.14. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. de a diminua poluarea fonică. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. cu excep ia intersec iilor. pentru fiecare elev. . iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. diferite. pentru mărirea gradului de vizibilitate. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. sau a celor rezervate pauzelor. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. este vegeta ia lemnoasă. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. rabate de flori.5 m2 de teren sportiv. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. De asemenea. având ca dotări mese. 6. birourilor. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile.13. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. func ional şi estetic. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. 6. respectiv cea a intrărilor. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. precum şi obiecte din materiale calde.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. Spa iile verzi din incinta spitalelor. Componenta cea mai importantă. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Astfel. cu specii floricole având culori liniştitoare.

necesare bolnavilor. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. ar ar american. De asemenea. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. cu alei şi căi de acces paralele. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. datorită lipsei de spa iu. de la intrarea principală sau de la biserică. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. prezintă şi o zonă. cu bănci şi şezlonguri.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. dispuse în lungul aleilor principale. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. acoperite cu plante agă ătoare. chioşcuri). drumuri interioare de acces auto etc. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. Dacă spa iul permite. purificarea aerului. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. dar şi specii de foioase precum: tei. castani porceşti. sau chiar garduri vii. În func ie de destina ia institu iilor respective. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. Parterele cu flori cu nuan e reci. paltini. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. flancate de planta ii sobre. constituit din biserică. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Cimitirele mari. glicină sau trandafiri. bine delimitată. chiparoşi. brad. din specii sempervirescente. centrale.15. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. sau în sens radial. pornesc mai multe alei rectilinii. separarea diferitelor amenajări precum parcări. capelă sau un monument memorial. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. ce au efect liniştitor. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. Astfel. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. reduse doar la aliniamente de arbori. tisă. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. influen ând benefic recuperarea acestora. Astfel. numită „cimitirul eroilor”. molid. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. sau în jurul edificiului central. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. 6. precum şi pergole cu vi ă de vie. cimişir. .

. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. arborii fiind evita i. Spa iile verzi cu profil specializat 6. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. din specii sempervirescente. caprifoiul (Lonicera japonica). Chrysanthemum sp. situate în intravilan sau în extravilan. de recreare şi decorativă. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. alimentară.. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. Ca specii lemnoase frecvent folosite. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. în afară de cele amintite. pentru realizarea acestor denivelări. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă.). surse de zgomot puternic). la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. de taluzare sau de înăl are a unor zone. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat.. cu multe denivelări. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. de recreare. Paeonia sp. Microrelieful. de maximă circula ie. să existe mijloace de transport în comun. se execută lucrări de excavare.1. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. Convallaria majalis etc. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. să poată fi realizat pe jos.16. Narcissus sp. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. Sempervivum sp. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate.. după concep iile . utilită ile şi căile de acces. iedera (Hedera helix). corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. În cazul în care terenul nu este prea frământat. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. saschiul (Vinca minor). În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. dar şi culturaleducativ. după importan a decorativă. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. Sistemul de drumuri. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. halde. după considerente ştiin ifice (taxonomice). 6. dar şi în punctele cheie. sunt: trandafirii. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. sanitară. Lupinus sp. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă.16. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. industrială sau medicinală a plantelor. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. Aster sp. Sedum sp. sanitar şi decorativ.

existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. sectorul plantelor acvatice. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. englezeşti. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili.). Sectorul plantelor de cultură. În sectorul florei Globului. estivală sau autumnală. sectorul administrativ.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. Realizarea planta iilor floricole. plante aromatice. hibrizi Polianta. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. numit şi colec ia botanică. dar în containere. fie în fa a clădirilor importante (birouri. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. dar şi publicului larg. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. rădăcinoase). şi implicit expozi ii foarte diferite. tehnice. serele. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. sectorul plantelor spontane folositoare. grădina japoneză. Sectorul plantelor spontane folositoare. până la cele superioare (ultimele fiind . cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). muzeu. melifere. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. Polianta. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. de parc. sau arbori cu efect decorativ deosebit. diverse suporturi sau chiar ziduri. ierbar). în acest sector. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. hibrizi floribunda etc. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. Ca sectoare. flora Asiei etc. arhitecturală. de la cele inferioare. ce au diverse întrebuin ări. treiaje. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie.). folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. medicinale etc. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. fie se desfăşoară între cele două elemente. pergole. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. Rozariu-ul. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. la exterior. sectorul plantelor de cultură. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. vernală. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. sectorul florei diferitelor zone geografice. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. sectorul sistematic. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. leguminoase. licee sau a alte unită i de învă ământ. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. vara îngropate în sol. urcători. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. rozariu-ul. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ.

16.2. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. după zona geografică de provenien ă. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). Complexul de sere. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. decorativ şi recreativ. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. sera înmul itor. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos.monocotiledonatele). ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. 6. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. pasul chinezesc din dale de piatră. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. subtropicale. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. pădure de răşinoase. se deosebesc: sera palmarium. pepinieră. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. didactic. pod arcuit din piatră. poartă torrii. sera plantelor din regiune mediteraneană. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. Grădina japoneză. mediteraneene. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. . sera colec iilor. clădiri administrative. Vegeta ia forestieră spontană. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. sera plantelor acvatice tropicale. ornamental. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. prin solu iile de amenajare adoptate. sera rezervată expozi iilor florale. sera azaleelor şi cameliilor. sera orhideelor şi a plantelor epifite. este dispus de regulă. pădure de foioase. colec ie de trandafiri. pădure mixtă. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. industrial sau alimentar. sau mai rar. lanterne de piatră. pajişti. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. verii sau toamnei. uneori chiar un miniparc zoologic. Astfel. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. Prin structura. sau din alte regiuni calde ale Globului. în apropierea intrării principale.

de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. înfiin at în 1908. pentru a completa ambientul. având în acest sens îngrădiri. bazine. strâmte. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. 6. gropi de gunoi. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic.3. vechimea şi mărimea colec iilor. al XX-lea.5 ha. înfiin ată la începutul sec. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. pot fi amintite: . stâncării. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. . păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. perdele sau garduri mascate cu liane. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. de tipul cuştilor cu gratii. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. cu o suprafa ă de 60 ha.arboretumul Simeria (jud. înfiin at în 1909. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. cu o suprafa ă de 34 ha. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. este necesară construirea de voliere largi. Timiş).arboretumul Hemeiuş (jud. de recomandat cât mai largi. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. trebuie să ocupe suprafe e importante. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. în ceea ce priveşte frumuse ea. . având o suprafa ă de 70 ha. a masca zidurile inestetice. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. al XVIII-lea. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. . fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. . interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. Bacău). Arad).5 ha.16. de tip „microbiotop sau minihabitat”. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori.arboretumul Dofteana (jud. care va fi folosită atât ca sursă de apă. Hunedoara).grădina dendrologică Macea (jud. Bacău). curs de apă. înfiin at în 1880.arboretumul Bazoş (jud. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. să nu existe zone industriale. . Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. având o suprafa ă de 48. Pe ansamblu. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. cu o suprafa ă de 20.De regulă. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. În cazul păsărilor zburătoare. înfiin at la începutul sec.

stârci. . cucuvele. ren. cu zone largi amenajate pentru tigri. în aer liber. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. grauri etc. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. cu voliere şi vegeta ie. girafele. . ciufi. jderi etc. dromaderi. zebre. bazin. prevăzut cu arcuri largi descoperite. mierle. fie cu voliere foarte mari. şi pentru răpitoarele de noapte. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. mici palmipede. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. trunchiuri de arbori.) sau spa ii deschise. pentru sezonul estival. carnivore mici. pentru sezonul cald.sectorul marilor ierbivore. cameleoni. .) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. . cinteze. constituit dintr-o clădire.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. . de amenajările respective. prin plimbare. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. asini etc.sectorul păsărilor de baltă. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. şi padocuri acoperite. şopârle. lei. . pelicanii.: .. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. în care sunt găzdui i: elefan i. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. pume. stânci. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin.. turturele. vulpi. ovine. . pentru sezonul rece. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat.). gâştele. păuni. şoimi. cerb lopătar.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. pentru diferite specii de urşi. lama şi alpaca. . Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie.sectorul reptilelor. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. distan a nu trebuie să fie prea mare. libere. cum sunt bufni e. bivoli. ierbivore mici. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. râşi. cât şi spa ii largi. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. galinacee etc. canari. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza.sectorul rezervat pentru antilope. iguane.sectorul galinaceelor şi columbidelor. cai sălbatici. şerpi sau crocodili. pantere. pentru speciile care nu pot părăsi locul.sectorul cervidelor şi cabalinelor. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă.. . câini dingo. pot fi amintite: . găini de ornament. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. cormorani. . de numărul de specii. lupi. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. zimbrii etc. ce cuprinde voliere cu fazani. De asemenea. porumbei sălbatici sau de ornament.sectorul urşilor. în special forestieră. căprior. pescăruşi etc. caprine. unele specii de ra e.sectorul stru ilor. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. . umiditate.sectorul păsărilor tropicale sensibile. care asigură accesul unui segment important de vizitatori.sectorul păsărilor răpitoare. alpin şi subalpin etc. bibilici. . precum lebedele. gheparzi etc.sectorul felinelor mari. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor.sectorul primatelor. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. ce adăpostesc pisici sălbatice. elan. uli..

nisip sau alte materiale locale. fântâni. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. de purificare a aerului etc. de entomologie etc. . pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. Alte amenajări. poteci şi alei de plimbare. a eventualelor surse de poluare. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. un curs de apă. 6. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. pot exista în incintă şi muzee. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. formată din planta ii forestiere. de zoologie. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. Astfel. care să nu depăşească 4%. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. şi nu numai. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare.17. având produse care să nu dăuneze animalelor. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. sau a aranjamentelor florale. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. un punct de belvedere asupra oraşului. toalete ecologice. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. Pădurea-parc (parcul forestier. În zona intrării principale. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. un sit istoric (ruinele unei cetă i). parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. precum: un lac. se deosebesc: parcul forestier. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. se vor prevede spa ii largi. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. pădurea-parc sau parcul-pădure. cişmele cu apă potabilă. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. acoperite cu pietre. a unor peluze întinse de gazon. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. dar în raza de deservire a localită ii. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. În unele por iuni ale pădurii-parc. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. în mişcare.

pot fi ştrandurile şi campingurile. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. zonele nisipoase. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. în unele zone de interes curativ. . puncte de belvedere etc. hidrografia şi environnement-ul. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. zone de picnic. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. terenuri sportive etc. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici.). situate pe malul unui lac.5-2 ore. Amenajările de tipul campingurilor.1. balnear (izvoare minerale. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. piste pentru biciclete sau pentru role etc. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. lipsite de vegeta ia forestieră. Pădurea de recreare. tabere şcolare. cu cât terenul este mai înclinat. pozi ia pe versant. sau de interes turistic. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. Astfel. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. falezele sau malurile abrupte.17. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. solul. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. Unele elemente naturale precum mlaştinile. telecabine. căi de acces cu trasee mai lungi. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. numită impropriu pădure de agrement. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. De asemenea. izvoare termale etc. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. telescaune.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. a unui râu. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. stâncile. terenuri de tenis sau de fotbal. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. expozi ia. topoclimatul. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. 6.

ce au un efect benefic pentru zonele din jur. alunecări de teren. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. pavilioane. plajelor etc. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. fără extreme mari. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. plantele prezintă creşteri foarte mici. această zonă este cea mai expusă vânturilor. temperatura aerului mai ridicată. care prin fenomenul de . Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. vegeta ia are aspect veşted. iar solul este mai pu in umed. prezen a prafului. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. frunze prăfuite sau galbene. gradul de expunere a teritoriului. sau spa ii adăpostite. este mai rece şi mai umedă. Cu privire la mişcările aerului. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. Orientarea nordică a unor terenuri. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt.. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. temperaturile sunt moderate. dotărilor sau diferitelor echipamente. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. cu privire la temperatură. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. vânt. băl i. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. De asemenea. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. Tot în acest sens. noroi. refugii) pentru a oferii adăpost. În acest sens. frunziş sărăcăcios. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. altitudine etc. suprafe e umede improprii. destinate practicării unor activită i.

de modul de captare. În zilele călduroase de vară. De regulă. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. regimul şi tratamentul etc. sau ca sursă de apă potabilă. prezintă o atractivitate foarte redusă. apa este importantă sub aspectul calită ii. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. ce diminuează calitatea acestora. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. O zonă lipsită de un curs de apă. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. filtrare şi transport al apei. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. schi nautic etc. dar nu neglijabilă. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. de o acumulare mai mare sau mai mică. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. Când o pădure de recreare este echilibrată.17.spulberare. şi din contră. natura solului. liziere). marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. atunci aceasta este şi primitoare. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. iaz. compozi ia şi vârsta arboretelor. Cei care doresc să se odihnească. Environnement-ul. . chimic sau fonic zonele din jur. capătă por iuni dezgolite. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. poieni. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. a fermelor de animale. situl sau vecinătă ile. care este dată de natura sursei (izvor. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. de cea ierboasă. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. pârâu. 6. Hidrografia teritoriului. prepararea hranei. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. pescuit. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. de temperatura acesteia. În acest sens. aerisite. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. de poten ialul teritoriului. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. precum realizarea igienei corporale zilnice. libere (luminişuri. lac). urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. râu. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic.2. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. va avea o atractivitate sporită. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării.

Sub raportul vârstei. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. dispuse pe anumite trasee. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. ce are o densitate mică (200-500 buc. la agresiunile vizitatorilor. are aspectul unei păduri falnice. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. dau peisajelor un pitoresc aparte. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. şi este favorabilă pentru plimbări. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. luminişuri pentru odihnă. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. a culorii frunzelor etc. ce induce plictiseala şi pasivitatea. Iarna se remarcă răşinoasele. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. . pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. ce calmează şi relaxează vizitatorul. cu locurile de parcare aferente. Aceste dotări vor fi discrete. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate./ha). Codrul regulat vârstnic. capacitatea de primire începe să crească. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure.. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. dar în zilele geroase cu chiciură. indiferent de specie. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. de motiva iile şi aprecierile lor. ce au un efect peisagistic major. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. datorită vizibilită ii foarte bune. bine pusă la punct. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. în func ie de fenofazele speciilor respective. care determină o scădere a densită ii. păduri pentru plimbare şi păduri parc. publicul larg le preferă pe cele amestecate. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte.

şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. . soluri scheletice. acest lucru favorizând. obiectivele etc. În raport cu întreaga pădure. Arboretele vor avea consisten ă moderată. repaus etc. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. prezintă ponderea cea mai mare. instala ii sau echipamente. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. Zonele cu soluri reci şi umede. prin împăr irea pe anumite zone. insistându-se în mod special asupra cură eniei. de cca. cu forme interesante. cişmele. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. destindere şi pentru activită i de picnic. Zona de plimbare. să aibă o textură uşoară. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. pentru linişte. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. Zona de primire şi odihnă. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. echipamente sanitare şi de igienă.Pădurile de recreare se sistematizează. De preferat ca aici. fiind astfel organizată. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. vor fi evitate de vizitatori. izvoare). să fie drenat. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. reprezintă cca. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. Aceasta este zona preferată de marele public. odihnă. cu investi ii mai reduse. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. şi prezintă diferite construc ii. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. amenajările. ce trebuie să fie ireproşabilă. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. de cei care evadează din cotidian. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. camping. mult căutate şi apreciate de publicul larg. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. terenuri de joacă pentru copii. zona de plimbare şi zona de regenerare. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. aer curat. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide.

sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. ruine. smulgerea sau tăierea puie ilor. având un specific aparte. forma iuni geologice interesante etc. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. restaurant.3. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. care sunt interzise accesului publicului. terenurile de joc. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. spre diferite puncte de interes din pădure. un număr sau o emblemă. este constituită din diverse suprafe e. arbori deosebi i. şi echipamente specializate. monumente. cu pante domoale. cabană. restaurant. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. prin optimizarea spa iului în general. dificultatea. de la o clădire de interes general (cabană. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. întâlnite doar în anumite păduri. pot avea por iuni comune. fiind eliminate tasarea solului. nu prea lungi şi nu prea înclinate. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. vestigii ale unui castel sau cetă i. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. fiind total protejate.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. rezultate prin ruperea.17. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. respectiv 4-10 km/100 ha. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. 6.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . Traseele potecilor vor fi diferite. au o lă ime optimă de 3. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. peşteri. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. locurile de parcare. han. puncte cu vederi panoramice. dispersate în cadrul celorlalte două zone. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. camping). atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. zone cu fructe de pădure etc.5-4 m.

pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. dalele de piatră. sau pot fi mici. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. în special pe latura vântului dominant. diverse amenajări pentru jocul copiilor. şi să se folosească materiale cu aspect natural. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. vor evita pe cât posibil artificialul. şi variază în func ie de microrelieful specific. respectiv grupuri de arbuşti. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. masă cu scaune sau bănci. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. de 2-3 maşini. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. de amploarea investi iilor. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. groapă sau container pentru gunoi etc. fiind mult apreciate de vizitatori. peluze pentru golf. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. Parcările pot fi mari. şi pot fi: terenuri de tenis. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. WC-uri ecologice. capătul drumului principal). Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. pietrişul. restaurantelor. coş de gunoi.aceste puncte bănci. cabanelor. spa ioase şi capabile să absoarbă. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. dispuse în apropiere. parcările pot fi: în ciorchine. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. fântâni sau alte surse de apă. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. loc pentru focul de tabără. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. . vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. pe ansamblu. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. respectiv nisipul. un număr cât mai mare de autovehicule. miniterenuri de fotbal. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). vatră din piatră pentru foc. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. formele regulate şi simetriile. camping. Locurile de parcare. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. în pinten. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană.

se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală.18. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. Astfel spus. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. speologic.The International Union for the Conservation of Nature . educative. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. hidrologic. cu amenajări folosite la observarea acestor specii.1. având o înăl ime corespunzătoare. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. protec ia ecosistemelor. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. 6. incompatibilă scopului atribuit. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală.18. recreative şi turistice. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. cu aspect cât mai natural.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. faunistic. De asemenea. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. sau parcurile cu specii de vânat autohton. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . pedologic sau de altă natură. paleontologic. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. geologic. . floristic. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice.

hanuri sau locuin e izolate.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: .speciile vegetale şi animale. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. care servesc recreării popula iei.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. În prezent. vegeta ie. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. Rodna. care grupează o serie de atrac ii turistice. expozi ii. 6. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. respectiv fenomene naturale originale. zona rezerva iilor integrale. vile. .să aibă forma ii geologice interesante. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. Cheile Nerei . se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare.Beuşni a. specifice.2. . Retezat. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. construc iile (case. Domogled . sate. destinate cercetării ştiin ifice. cultural şi recreativ.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. Ceahlău.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. conforme cu peisajul. educativ şi recreativ. . drumuri. activită ile de turism vor fi bine organizate. . muzee cu specific local. şi Semenic – Cheile Caraşului.să fie deschis turismului organizat. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. . Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. educativ. cu flora şi fauna sa. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . Cozia. .să fie interzisă vânătoarea. Cheile Bicazului .Hăşmaş. elemente de etnografie si folclor. neatinse de activită ile umane. floră şi faună intacte. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani.zona exterioară.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. în scop ştiin ific. hoteluri. Piatra Craiului. recreării şi turismului”.18. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. beneficiind de o protec ie suplimentară.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. . . Mun ii Măcinului. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal.Valea Cernei. . În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: .

Bucegi. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. nu se împuşcă. lacuri şi cursuri de apă. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. Vânători – Neam .3. potecile vor fi bine marcate pentru turişti.. Grădişte Muncelului – Cioclovina. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. 6. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. rezerva ii ştiin ifice. geologice şi geomorfologice (tip g). Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. mixte (tip m). clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. forestiere (tip f). Por ile de Fier. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. Nomenclatura din ara noastră. se promovează regenerarea naturală. limnologice (tip l). ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). următoarele: Apuseni. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. rezerva ii naturale. . vegeta iei sau faunei. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. 9/1973. Acestea pot fi: botanice (tip b). Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. paleontologice (tip p). cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. solului. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. În ara noastră sunt constituite în prezent. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. Balta Mică a Brăilei.18. ca parcuri naturale. conform Legii nr.

ştiin ifice sau peisagistice. educa ie si instruire în domeniul mediului. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. arbori seculari. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. cascade. parcurilor naturale. locuri fosilifere. rezerva iilor naturale. . cursuri de apă. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. chei). fenomene geologice unice (peşteri.

comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). proiectantul de spa iu verde creează forme. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. . frunzelor.textura şi profunzimea solului. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.fertilitatea solului. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. 6.1.2. .maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. . pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. material care îşi schimbă volumul. Prin acest material.regimul de umiditate din sol. ruginiu.1. .factorii ecologici climatici: . în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. Criterii de alegere a speciilor 6. . . .umiditatea atmosferică.2. . . culoarea. Astfel trebuie avut în vedere: .temperatura aerului. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).cerin ele speciilor fa ă de: . care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).lumină. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.vânt. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde.Cap. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . .factorii ecologici edafici: . volume. compozi ii.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde. .diversitatea foarte mare a ramurilor.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. ce vor alcătui în final o unitate. VI.

Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. . .. determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. Astfel. .expozi ie. 6.factori antropici: .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. . dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare).2.animali. . se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare.con inutul de schelet. . . .altitudine. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. a produc iei de masă lemnoasă). În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). Dintre aceştia : .troficitatea solului. . . dioxidul şi trioxidul de sulf.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. .compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. . numite arsuri).smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.factori geomorfologici: . . dar şi asupra celui animal sau vegetal. considerate cele mai rezistente). fertilizare. fa ă de cele periurbane.oxidul de sulf.factori poluan i.vegetali. etc. numindu-se şi cea ă oxidantă. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.factori biotici: .configura ia terenului.pantă. .2.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. (produc căderea acelor la răşinoase. prevenirea şi combaterea dăunătorilor. . . cloroza esutului asimilator.dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. .

. coacăzii. leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor.foarte sensibile . arboretele tinere fa ă de cele mature. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: .umbrirea clădirilor. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. Particularită ile biologice ale speciilor 6.aliniamente.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii.rezistente Exemple de specii: . La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . subspecie.condi ii de mediu – specie. stadiu de dezvoltare. .pigmentări.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale.mijlociu rezistente . zămoşi a de Siria.sensibile .rezistente la bioxid de sulf – alunul.2. . cum se integrează în respectiva compozi ie. frasinul.rezistente la fluor – mesteacănul. bradul de Caucaz. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. . Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”.). platanul. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea.2. corcoduşul.praful rezultă din întreprinderile industriale. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. ce talie vor avea exemplarele respective. din arderea combustibililor solizi şi lichizi. piracanta. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. tuia. ecotip. . din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. propor ia poluantului în atmosferă etc.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. etc. fenotip. 6. industria metalurgică şi chimică. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. fabrici.pădurile de recreare.1.3. reducerea creşterilor. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. .rezistente la plumb – pinul silvestru. . .3. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. .

în lungul arterelor. De exemplu.15 – 25 m. arbuşti pitici. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . tabulară. conică.3. a II-a . a prafului. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m.arbori de mărimea I . Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. Morus alba. Picea abies. . pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. Pinus strobus. speciile cu înăl imi sub 7 m. italica. obovoidă. sferică. că ărătoare. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. . Thuja occidentalis var.arbuşti. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme.7 – 15 m. arbuşti mijlocii 1 – 2m. ovală.liane. precum şi re inerea gazelor de eşapament.realizarea gardurilor vii.2. agă ătoare sau chiar târâtoare. . Astfel. . şi cea având contur sinuos. Populus simonii. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. speciile lemnoase volubile. Populus nigra cv.. Larix decidua. Prunus mahaleb. a boschetelor. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) .zonele verzi de mici dimensiuni. mai mici de 1m. 6. Acer pseudoplatanus. etc. Abies alba. Juniperus hibernica.2. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. Berberis thumbergi. În tabelul nr. fastigiata. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului.peste 25 m. a III-a .

având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . mai ales în regiunea de câmpie şi coline. pentru protec ie împotriva radia iei solare.3.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . umbraculifera Carpinus betulus. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc).aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. . Betula pendula. mesteacăn. Cerasus avium. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază.3. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. Salix babilonica. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. Robinia pseudoacacia var. Cotoneaster horizontalis. Tilia cordata. Populus tremula.zona de primire a pădurilor de recreare. Fagus sylvatica.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. nana. . frasin. . mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. . cireş păsăresc. . varietatea „Globosa” la diferite specii.mascarea obiectelor inestetice. Juniperus sabina. Juniperus horizontalis.2. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . 6. Juniperus communis ssp. caragană. salcie căprească. ulm de munte. a prafului şi a vântului.aliniamentele stradale. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. Pinus sylvestris. Pinus nigra.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. larice. Ulmus minor. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. dud negru.

mărimea şi culoarea acestora. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). platan. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). fie verticală. mici sau mari. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). Lujerii pot avea cele mai diferite culori. tortuosa) sau pot fi geniculate. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele.2. fie orizontală. ovoidă. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. romboidală. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari).5. pendula. obovată. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. Chamaecyparis lawsoniana var. Ramuri pot fi drepte. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor.3. Unele specii au frunze simple sau compuse. 6. peluze. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. castan) sugerează puterea. imprimă un sentiment de linişte. 6. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. la marea majoritate a speciilor. sau chiar târâtoare. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. eliptică etc. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. Forma. etc. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma.3. Speciile cu tulpini că ărătoare. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. paltin. . Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. Trunchiurile. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii.4. pot fi sinuoase.2. Salix babilonica. imprimând anumite sentimente. lanceolată. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. fie pendentă.

şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Carpinus betulus. Hedera helix. până la verde intens (vara). ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. Hippophae rhamnoides. În tabelul nr. la galben–roşu ruginiu (toamna). la verde închis. Tilia tomentosa Juniperus sabina. Euonymus europaeus. Ligustrum ovalifolius. Eleagnus angustifolia. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. luminos (primăvara). galben sau chiar roz şi roşu. Sorbus aria. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Pyrus elaeagrifolia. Populus alba Picea pungens var.Marginea limbului poate fi întreagă. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). Gleditsia sp. Acer negundo. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. alb argintiu. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud.. la care verdele se combină cu alb. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . Speciile cu frunze mici. biota. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). precum şi diferite exemple de taxoni. Juglans sp.). pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). precum cele ale speciilor: Acer negundo. compuse. Robinia sp. Thuja occidentalis f. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana.) sau mari (Ailanthus sp. ca în cazul mesteacănului. Astfel. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor.. pu in incizată dau adânc incizată. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Speciile cu frunze mari. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. „Aurea” Thuja orientalis f. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis.. Aesculus sp. argintea. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e.

verde închis roşu. Magnolia kobus. Alnus glutinosa. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Prunus avium. Phyladelphus coronarius. Pinus cembra. Pinus strobus Abies alba. Berberis vulgaris var. purpurea. Prunus cerasifera var. Aesculus hyppocastanum. Robinia pseudoacacia. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. rubrum 6. purpuriu Picea pungens var. atropurpurea. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Syringa x. Acer paltanoides var. purpurea. Pyrus sp. crem sau galbene. Spiraea x.. Crataegus sp.6. Catalpa bignonioides. pissardii. Deutzia scabra. Hibiscus syriacus.3. Pseudotsuga glauca.. hybrida. niedzwetzyana. Taxus baccata. Picea abies. Malus pumilla var. Juglans regia Fagus sylvatica var. Hedera helix.2. În tabelul nr. Pinus excelsior. glauca. Ligustrum vulgare albă . Sophora japonica. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. forma. purpurea. Buxus sempervirens. Acer platanoides var. Forma şi culoarea florilor. Corylus maxima var. vanhouttei.

Kerria japonica. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Prunus cerasifera var. cu siguran ă că speciile genului Rosa. Dintre toate speciile lemnoase. Cornus mas. Chaenomeles japonica. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Laburnum anagyroides.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Diervilla florida. Amorpha fruticosa. Hibiscus syriacus. pissardi. Cotinus coggygria. soulangeana Prunus sp. Chaenomeles japonica. carnea. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Laburnum anagyroides. Hybiscus syriacus. Cornus mas. Prunus persica. Liriodendron tulipifera Aesculus x. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Forsythia sp. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Buddleia davidi. Magnolia kobus. Forsythia suspensa. cu toate varietă ile şi soiurile sale. primăvara timpuriu primăvara .. Magnolia x. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Prunus armeniaca. exceptând albastrul pur. Malus floribunda Hedera helix. Diervilla florida. Phellodendron amurense Spiraea japonica.. Syringa vulgaris. Tamarix ramosissima. Magnolia stellata. Spiraea salicifolia. Colutea arborescens. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii.

Sophora japonica. Berberis vulgaris. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. Viburnum opulus. mălin) calmează şi relaxează.7. Spiraea salicifolia. Sambucus racemosa. amorfă) constituie un factor stimulator. Rosa canina. Kerria japonica Aesculus sp. în sezonul estival sau autumnal. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase.3. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Cotoneaster horizontalis. ca lumânările (castan porcesc. 6. Spiraea japonica.vara toamna Mahonia aquifolium. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Inflorescen ele sferice. iritant. lemn câinesc. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Crataegus monogyna. Culoarea fructelor. budleia. dar mai ales în perioada hibernală. neliniştit. glicină. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. pseudobace) este variată de la specie la specie. atribuind ambientului un aspect dispersat. Rhus typhina. Syringa vulgaris. Colutea arborescens roşie albă . Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus.. contribuind prin forma. Ptelea trifoliata. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. Hibiscus syriacus. mari (Viburnum opulus var.2. Liriodendron tulipifera.

frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere.3. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. mesteacănul. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. iar plopii. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. precum cimişirul şi tisa. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. Mahonia aquifolium. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. Fraxinus excelsior. Platanus sp. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. De exemplu. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. ci separat.8. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. Lonicera nigra. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. Există şi specii cu creştere foarte înceată. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. 20. 6. diferi i arbuşti. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. 10. Prunus spinosa. Gleditsia triacanthos. Ambientul (noxe. unii poluan i din aer sau din sol.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. Thuja occidentalis. Cotoneaster nigra. Catalpa bignonioides. Robinia pseudoacacia. Ligustrum vulgare. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. Abies alba. Picea abies.2. Viburnum lantana. calitatea terenului. 40 ani de la plantare. salcâmul. De obicei. probabile pentru perioade de 5. .

ce realizează o impresie artistică puternică (flori. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. labirinturi. sau duc la costuri suplimentare. pot fi folosite solitar sau grupat. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. VII. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. fără agita ie. sub diferite moduri.Cap. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. grupuri. pâlcuri. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. garduri vii. ASOCIEREA. boschete. care nu se regăsesc în efectul ob inut. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Arborii solitari se amplasează pe peluze. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. iar cele decorative prin trunchi. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. în puncte liniştite. curtine.1. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. coloritul fructelor). masive. lângă clădiri. frunze. . fie ele arborescente sau arbustive. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. Exemplarele lemnoase. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde.

. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. mici cu h = 0. înalte cu h = 1 – 3 m. sistemul Cossonet). şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. ob inându-se în final un perete verde. După înăl ime. două sau trei rânduri. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. formate dintr-o specie. de regulă bine între inute şi amenajate. în aceste ultime cazuri. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.5 – 1 m. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber).. trunchi de piramidă. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. foarte înalte cu h > 3 m. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. mai rar două sau chiar trei. pe un contur drept sau sinuos. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. Ca regulă generală. (gard belgian. cu exemplare foarte apropiate. ce are amenajate numeroase poteci.5 m. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă.

folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. . Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. şi coroană bogată. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. de mascare. ce le eviden iază pe primele. sanitar. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. mai deschis la culoare. cu un aparat foliar bogat. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. . cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. solu ie destul de controversată. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele.După scop gardurile vii pot fi: . cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. în care sunt prezente multe bănci. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. protec ie şi linişte. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. de izolare vizuală şi fonică.garduri vii decorative. solemnitate şi hotărâre.garduri vii pentru protejare. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. de preferat o specie locală. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. de apărare împotriva vântului dominant. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. În cazul plasării inverse a speciilor. Astfel. În orice caz. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. folosite ca garduri de limită. care să constituie fondul principal.garduri vii de camuflare sau de mascare. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. .

destinat odihnei pasive. dispuşi inelar. lângă care să existe grupuri de flori perene. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. apoi de cele de talie mică. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. pentru mascarea acestora. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. existând în apropiere şi un luciu de apă. În cazul clădirilor monumentale. . pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. patrulater sau pentagon. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului.

pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. fântână arteziană). de regulă dispuse circular. dârmox). pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. cimişir. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. creându-se o stare de calma atmosferic. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. Un boschet prezintă 2-3. parcuri) masivele se situează spre periferie. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. pinul strob. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. pentru mascarea limitelor. protec ie împotriva soarelui şi vântului. adaptate condi iilor locale. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. pinul silvestru). În spa iile verzi urbane (grădini. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. mesteacăn. constituit dintr-una sau mai multe specii. iar în interior numeroase bănci. la tasarea şi în elenirea . statuie. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. în mod excep ional 4 intrări. lemnul câinesc. specii rezistente la vânt.care să confere vizitatorilor ce sta ionează.

Astfel pentru aliniamentele stradale. puie ii cu rădăcini protejate. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. imediat după dezghe ul solului. În general. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. acestea pot fi transparente sau opace. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. de la scoaterea din teren şi până la plantare.solului. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. cu fructe şi port interesante. Vârsta. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. largi. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă.2. a II-a şi a III-a. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). Totuşi. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari.1. care limitează priveliştea şi perspectiva. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. Astfel. unde se doreşte realizarea unui masiv. cu înflorire abundentă. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. 7. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. creându-se impresia de monumentalitate. se folosesc puie i de talie mică. înso i i de 1 tutore. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. 7. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. se evită ambalarea. înfiin area scuarurilor. În func ie de speciile întâlnite în masive. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. în acest caz balul fiind înghe at.2. . epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. a I-a.2. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). urmată de toamnă.2.

5 t. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. cu sistemul radicular mai compact. fie din natură.alegerea exemplarelor. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător.40) m pentru puie ii de talie mică.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). cu o coroană uniform dezvoltată. pe tulpină deasupra coletului. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0.0 x 1. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă.80 x 0.Ca regulă generală orice puiet. . Pentru plantarea exemplarelor de talie mare.0.0. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. etc. . fie dintr-o pepinieră. înăl imea şi grosimea la colet. iar înăl imea 8-10 m. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. camionului. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. remorcii. .70) x 0.30 (0. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. . .5 (0. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.60 (0. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .1.60 (0.30 (0. se tasează uşor şi se udă abundent.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele.0. sunt necesare mai multe opera iuni: .40) x 0. De asemenea. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. datorită dimensiunilor. . în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ.2. cu ramuri până aproape de sol. situate în locurile accesibile macaralei. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). creată în acest scop. .3. 7.

care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă.5 – 1. K. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. uniform. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. Fertilizarea. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.4 rânduri. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. partere. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. ce au un efect estetic deosebit. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor.3. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. rânduri sau la încrucişarea aleilor. în Fran a.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani.2. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. 7. 7. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 .3. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze.7. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. 2 sau 3 rânduri. P.2. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. . Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Astfel. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. numărul rândurilor (1. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. la o adâncime de 20-25 cm. cu norme bine stabilite. Solul se mobilizează primăvara şi toamna.1. până la 0. timp de 2-4 ore. în timp.4. urmând ca mai târziu.3. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. ciuperci). P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz.

cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. Pe măsură ce cresc. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. La exemplarele cu so . Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme.piramida . Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. . pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm.5 m între ele. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. la distan a de 60 cm între ele. piramidale.40 cm deasupra solului. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele.cordonul oblic bilateral (gard belgian) .forma literei „U” . cu fructifica ie cât mai abundentă. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2.forma Cossonet . şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. columnare.forma Verrier . forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. se aleg ultimii doi. cu ramuri cât mai multe. rezultând astfel un trunchi vertical scurt.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. ob inându-se forma literei V.

Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. Coroana formată. 6 sau 8 bra e verticale. dispuse în acelaşi plan. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Fiecare pereche porneşte din axul principal. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. ceilal i îndepărtându-se. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . se orientează vertical pe doi tutori. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. ce a fost retezat la 40. 80 sau 120 cm de la sol. are forma unui „U” dublu sau triplu. pe o sârmă . mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. Astfel.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate.

În al doilea an. dar la o înăl ime de 80-90 cm. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat.(spalier). După 30 cm. la o înăl ime de 30 cm. . cu o deschidere a bra elor de 50 . aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. La lungimea de 70 .60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a).80 cm. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. iar cei doi lăstari terminali. se înlătură lăstarii. sub un unghi de 60o între ei. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore.

Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. la exemplarele plantate în aliniament. tisă).) Se execută primăvara devreme. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. Populus sp. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. de 1-2 m lungime (Acer negundo. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. la înăl imea de 20-25 cm. ienupăr. tăierea se face cu cca. 0. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. . 7. tuie. Tunderea se execută în anii următori. În primul an de la instalare. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor.3. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. prin scurtarea lujerilor prea lungi. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat.3. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. După atingerea înăl imii dorite. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. mai rar toamna târziu.

Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie.3. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. Se recomandă rărirea periodică. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. sunt de regulă mult mai viguroşi. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare.4. grupuri. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. După câ iva ani. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. cu coroane înghesuite. 7. Lăstarii ob inu i prin recepare. iulie. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie.

5. în apropierea locurilor de sta ionare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. ob inându-se un număr optim de exemplare. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. cu o periodicitate de 3-5 ani.materialul rezultat nu se recoltează.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. . a unor poteci. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. îmbunătă irea stării fitosanitare. reducerea consisten ei. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. în cca. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. cu o periodicitate de 3-5 ani. fiind inestetice. Se aplică rărituri mixte sau combinate. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. în condi ii nefavorabile de vegeta ie.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. din 3-6 (10) ani. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. . 7. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. 20-30 ani. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). . în pădurile echiene de codru şi crâng. . . Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice).3. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare.

de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. amestecuri de fag cu răşinoase. cu foarte multe nişe ecologice.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. deoarece circula ia este complicată (semin iş. bolnavi. păduri de plopi euroamericani). se pot adopta diferite tratamente. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. .6. făgete. dar pentru oameni antrena i. 7.3. în vederea atingerii unui anumit scop. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. de speciile forestiere folosite sau prezente. buruieni). rup i sau doborâ i. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase.

constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. Sedum sp. Aubrieta sp. . Acestea se folosesc pentru rabate. .forma tulpinii (portul). precum şi în mozaicuri. culoarea şi mărimea frunzelor.. VIII.. Acestea se folosesc grupat. . . Salvia sp. În acest sens se deosebesc: . Ageratum sp. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. . 8. Alyssum sp.. precum specii ale genurilor: Petunia sp. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile.forma.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici.Tagetes sp. platbande sau grupuri pe peluze.. Narcissus sp. peste 50 (60) cm. forma. . cu port târâtor (sau pendent) .specii de talie mare.. Gladiolus sp. în componen a bordurilor. Saponaria ocymoides. Delphinium sp.sp. .. Tradescantia sp. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: .. cu aspect de tufă .specii de talie mică 5 – 20 (25) cm.culoarea. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. a modului de creştere şi ramificare. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: .ciclul de via ă. ...Cap.. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. partere. . în marginea rondurilor sau rabatelor.. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. Tulipa sp. Galanthus sp. Tagetes sp.forma şi culoarea fructelor.. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. 8. .sp.. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar.. a rabatelor pe peluze. Salvia splendens.1.1. precum specii din genurile: Lilium sp. .1. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. covoarelor. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Malva sp. Muscari sp. în planul apropiat de privitor.2. precum Crocus sp. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite.. Lobelia sp.sp.. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens..1... cu tulpini ramificare. . al sezonului de vegeta ie.înăl imea. în sensibilizarea oamenilor la frumos.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.Tropaeolum majus. mirosul şi modul de asociere ale florilor. Tulipa sp. Hyacinthus sp. Ageratum mexicanum sp. Calistephus chinensis..

Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa).Lathyrus sp.. Begonia sp. locurilor pentru sporturile uşoare. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului.. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. la început.4.1.. Humulus lupulus. cu segmentele filiforme. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. roz. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. florile fiind nesemnificative. Unele frunze sunt mari. Forma. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. Iresine sp... mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. precum regina nop ii şi micsandrele. Portulaca sp. mărimea şi culoarea frunzelor În general. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. Nuan a culorii poate fi diferită.. 8. Forma. clopo ei. roşu grena. a sta ionării. Pyrethrum sp. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. argintiu sau cenuşiu. cu tulpini că ărătoare . culoarea..1.. mo ul curcanului. Delphinium sp. la florile simple poate fi pală.. în jurul teraselor. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma.sp. Astfel. lalelele papagal.. galben.. Papaver sp. Sempervivum sp.. precum verbena şi crinii.. roşu sau grena. mărimea şi culoarea frunzelor.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. . în cazul petalelor tomentoase. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. Lilium sp. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. Polygonium sp. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ.sp.sp. culoarea şi abunden a frunzelor. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. chioşcuri pentru odihnă). erecte Impatiens sp... Agave sp. 8. cu tulpini simple. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.3. altele sunt mici şi mărunte. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora.. Ricinus sp. . Tulipa sp. . iar altele puternic fidate. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). până la albastru. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp.). la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. creasta cocoşului. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. cu tulpini volubile .Ipomea purpurea.

florile se îndepărtează. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.. Zinnia sp.1. vara. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. Calceolaria sp. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire.) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. În unele situa ii. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.) are fructe persistente şi decorative.plante anuale sensibile (Celosia sp. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. fiind aripate.8.plante anuale semirustice (Begonia sp. ca o continuare a florilor. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . iar primăvara vor înflori.1.) se seamănă în sere calde. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. 8. Cineraria sp. . cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.plante anuale rustice. de culoare roşie sau roză. . Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie.. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. men inând efectul decorativ. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. Mo ul curcanului (Amaranthus sp..5. fiind o sursă de amuzament pentru copii.6. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. .

Polyanthes sp. .Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi..7. ferestrelor. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. Gypsophyla sp. în lungul apelor sau pe luciul lor. rabatelor. geophite – ce au bulbi. cămări. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. Dahlia sp.. Gladiolus sp. 8. Lolium sp. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. pe stânci sau pajişti. Hosta plantaginea. atunci când sunt plantate în diverse suporturi.. Papaver orientalis). covoarelor.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit.decorarea spa iilor verzi.. Hyacinthus orientalis. Aquillegia sp. rondurilor. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Chysanthemum sp. sau semirustice (Canna indica. teraselor. mozaicurilor. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. . rădăcini tuberizate.. rizomi. rizomi. în general. Narcissus sp. pentru: .decorarea balcoanelor. tuberobulbi. jardinierelor. tuberobulbi. Convallaria majalis. Iris sp.. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. Speciile floricole pot fi folosite. bordurilor...1..

ghiocei. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an.ca flori tăiate.). înăl imea plantelor. Portulaca grandiflora). Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. zidurilor. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. mărimea. forma şi culoarea florilor. rabate. fiind amplasate în locuri intens frecventate. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. treiajelor. stânjenei. muscari (Muscari sp. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. bujori. costisitoare. forma şi nuan a frunzelor.. pergolelor. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. perioada şi durata de înflorire. fie mixt. Rudbekia sp. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. chioşcurilor. . Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. narcise (Narcissus sp. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. Tagetes sp. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima.. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. partere). în trepte. numă-uita (Myosotis sp. cu port de tufă sau covoraş. witrockiana).). În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. printre care se introduc plante anuale. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. 8. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri.. instalând specii de talie mică în prim plan. în special lunile de vară. Culturile cu plante anuale.2. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. fie numai specii perene. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. specifice plantelor anuale. narcise. mijlocie (Petunia sp.). sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. bănu i (Bellis perennis). au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. crizanteme. de talie înaltă (Phlox paniculata. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. În func ie de perioada şi . dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. Ageratum mexicanum „nana”.).decorarea stâlpilor.

pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze.. . structură. se deosebesc: . Amaryllis sp. pământul de frunze. pământul de ace de răşinoase. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a..pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. capacitate de re inere a apei). brumărele). aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare.. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. Myosotis. textură. desfundat.soluri acide – (Coleus sp. Asparagus sp. Acestea se deosebesc prin pH. Erica sp. Bellis) cu speciile anuale. pământul de turbă. mobilizarea superficială a solului. rădăcinile de ferigă şi nisipul. ferigi). Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. compostul de grădină. Narcissus.. Viola.. perlit şi turbă în diferite propor ii. pământul de lemn. . În general. Gladiolus sp.soluri alcaline – (Anemone sp. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. Instalarea speciilor floricole 8. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. permeabilitate. Dianthus sp). . Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. de turbă) . bine organizate. În func ie de sol. elina. Calluna vulgaris). de răsadni ă. pământul de pădure. . nivelat. pH.. 8. textură. Galanthus) sau bienale (Primula. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile.3. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. Crocus. modelarea terenului. Iris sp. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora.. Dianthus sp.1. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. mărun irea bulgărilor. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. elemente nutritive. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Tradescantia sp. pământul de ericacee..durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa.. După valoarea pH-ului. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. con inutul de substan e nutritive.soluri neutre – majoritatea solurilor. Asparagus sp. etc... la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. ..3. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. Cheiranthus cheiri). Hyacinthus. superficiale (Primula sp.

Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. Sedum) distan ele pot fi mai mari. Fuchsia. 2 – 2. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Hemerocallis sp. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele.8. unde se vor dezvolta şi înflori. Amaranthus). Crocus. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. Alyssum.). Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare.2.3. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. Narcissus. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp.(Iris sp. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Viola. bulbii acestora să se înrădăcineze. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. Myosotis). Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. Begonia). ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. 8. La speciile perene. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. de cca.5 cm grosime. dar nici să se stânjenească reciproc. Lilium sp.3. Hosta plantaginea.). această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. transplantarea apare necesară atunci când . Mathiola. Dianthus. Hyacinthus.3. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea.. Muscari. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. La plantare. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. comparativ cu înăl imea plantei. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Paeonia). Galanthus.. Impatiens.

cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. spa iul devine insuficient. . fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. 8. bobocitul. . obligatorii sau facultative. unele nu mai înfloresc în acel an. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. Ciupitul se execută cu unghia. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu.irigarea. . suprimarea tijelor florale vestejite. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie.suprimarea păr ilor aeriene. de perioada înfloririi. intrând mai devreme în vegeta ie.aplicarea îngrăşămintelor. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru .combaterea dăunătorilor biotici.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul.reglementarea înfloritului. copilitul. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia.tunsul plantelor. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. . acestea stânjenindu-se în dezvoltare.4.datorită înmul irii naturale ale plantelor.tutorarea şi palisarea. . Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. . cu rolul de a ob ine plante viguroase.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. În această categorie intră următoarele lucrări: . la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. . această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. .pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: .ob inerea unor forme caracteristice. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. Pentru ob inerea de tufe bogate. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. când plantele nu suferă deloc. . Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. .

de dimensiuni mai mari (crizanteme. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. . Se aplică la crizanteme. Pelargonium sp. ochiul boului). urzicu ă (Coleus sp. bujori. de obicei terminată cu o floare (crizanteme.). gura leului).formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. hortensie. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. Petunia sp. trandafiri. garoafe).. în acest caz întârziindu-se înfloritul. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali.. garoafe. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei.

Tutorii pot fi din lemn. Ipomea). metal de dimensiuni şi tipuri diferite. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. trestie. dalii). sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. mai ales în perioada de înflorire abundentă. . Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. mase plastice. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. Lathyrus. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. în func ie de specia respectivă. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime.. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime.

carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. cu valen e simbiotice. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. bioxidului de carbon şi a altor gaze. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. mustul de bălegar. solul. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. sere. chimice. riguros selec ionate. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. umiditatea şi mişcarea aerului. azotatul de amoniu. etc. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. timp de două săptămâni. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. după o prealabilă uscare şi mărun ire. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. sulfatul de potasiu. făina şi rosătura de coarne. făina de oase. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. :30. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. de păsări. maxim ora 10. Îngrăşămintele se aplică. ca regulă generală. după trecerea perioadei de înflorire. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. uneori superfosfat. clorura de potasiu. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. spălarea şi răcorirea plantelor. intensitatea luminii. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. ob inânduse solu ii prin fermentarea. . ghiocei. temperatura mediului înconjurător. 1:20. lalele. fiind indicată udarea diminea a devreme. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. cenuşă. microbiologice. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. ciuperci).Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. a îngrăşămintelor organice solide. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. la care se adaugă apă. În această categorie intră: excrementele de mamifere. bogate în potasiu: sarea potasică. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). narcise. solarii. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă.

ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. pentru a nu se produce vătămări plantelor. uneori chiar săptămânal. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. la geofitele semirustice. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. Acest strat men ine solul umed. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. frunze. în martie–aprilie. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. . rizomi.sau noaptea. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). manual sau cu ajutorul săpăligilor. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. bulbii sau rizomii. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. sensibile la temperaturile scăzute. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. tuberculi. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. organele subterane (bulbi. şi peste vară. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. periodică a diferitelor exemplare floricole. sau talaj. măcar odată pe an.

datorită nuan elor de verde. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. gazonul se încălzeşte mai pu in. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. formată în special din graminee. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. lalele). cu . clădiri. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. iar în cazul asfaltului de cca. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. brânduşe. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. IX. . pietriş.pentru terenuri sportive. recreative sau sanitare. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). narcise.pentru peluze. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. . cărămidă. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . având aspectul unor pajişti naturale. în zilele cu temperatură ridicată.rustic. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. După destina ie. pentru a forma un covor des. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. 30 oC. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. arbuşti. masive de arbori) sau nevii (stânci. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. luciu de apă). elemente arhitecturale.Cap. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. ce înfră esc abundent. grupuri statuare. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. 45 oC. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. De exemplu. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie.1. aranjamente florale. asfalt sau beton.

Festuca rubra. crichet – 2. . Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. frunze mari. sistem radicelar adânc de 25-30 cm.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. Lollium perenne. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. având aspectul unei fâne e înflorite. rugbi – 6. Alopecurus pratensis. Poa annua). Gypsophylla muralis. .2. Bellis perennis. Agrostis tenis. umiditatea din sol. Iberis semperflorens. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis.. rezisten a la bătătorire. Calendula officinalis. Matricaria chamomilla. rămânând suprafe e nude de pământ. tenis – 0. lăstărire. aspre. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar.5 cm. Alyssum maritimum. 9. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. dar speciile se comportă diferit. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. de rezisten a la bătătorire sau tundere. Viola arvensis. Agrostis stolonifera. uneori 100 cm (Dactylis glomerata.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Campanulla sp.. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. După înăl ime: . Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. . Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării.5 cm.5 cm. de diferite desimi. la tundere. 9. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. Deschampsia caespitosa. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. tufele sunt înghesuite foarte mult. la 12–20 cm. Cynonurus cristatus). Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). grosiere.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. capacitatea de refacere după tundere. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. înfră ire slabă. ci în amestec de minim 3 specii.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic.3. rapiditatea de creştere.5 cm. aceasta dispare. rezisten a la temperaturi scăzute. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Reseda lutea. rădăcinile sunt relativ superficiale. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. Papaver rhoeas. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Bromus inermis).

pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. adâncimea de semănare va fi mai mică. instalând toate speciile crescute natural. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. dar şi vara.9. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. moloz. a instala iilor de irigare. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. amestec şi condi iile de sol. gros de cca.mecanic . modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). . 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. zgură.5 – 2. Dacă norma este prea scăzută.3. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte).cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). După semănarea manuală. dar şi executarea drenurilor.1. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. cărămizi. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. Metode şi tehnici de semănare: . toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. . Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. 9. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren).5 cm. dacă există sisteme de irigat. De asemenea. Decaparea . În diferite ări se aplică norme diferite. cu un aspect nefavorabil. terenul se grăpează.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. în cazul în care solul existent este corespunzător. de specie. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene.3. a canalizărilor. îngroparea cablurilor electrice. se ob ine un gazon prea rar. precum şi costul mai mic. ci cresc lateral. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. date de condi iile specifice ale ării respective.2.

şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. După aceste opera iuni. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor).brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. după care se sparge şi se mărun eşte elina. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. groase de 2-4cm. care pot fi rulate. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Se recomandă tunderea pe timp ploios. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. care nu sunt preten ioase. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. iar gramineele se răresc. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. apar muşchii şi numeroase buruieni. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. 30 x 30. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Dacă solul are o cantitate mare . sau mecanic cu maşini speciale. 9.4. fosfor şi potasiu.

înainte de înflorirea buruienilor. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului.de calciu. trebuie mărită cantitatea de fosfor. . Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. pentru compensare. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

pentru terenurile orizontale. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. curiozitate .mişcarea descendentă. influen ând sentimentul de veselie. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. divertisment. X.5 -0. au o lă ime mai redusă (minim 1. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare.mişcarea orizontală. .de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu.de stimulare. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: .20 m). .pentru ceea ce este viu sau în schimbare. importan ă şi lă ime. având 0. călare sau cu bicicleta.pentru ceea ce este rigid. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). sau conduc spre un obiectiv principal important. de cucerire a spa iului înconjurător. apare un sentiment plăcut de protec ie. creează impresia de avansare. În func ie de natura circula iei.1. şi în echilibru cu for a gravita ională. organismul nu depune efort. flori. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. în meandre pentru traseele sinuoase. implică o diminuare a efortului. de intimitate şi uneori de regres. . pentru terenurile cu denivelări. perspectivele. inestetic şi nefunc ional. mai stabilă. . elemente arhitecturale. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci.7 m lă ime.de indispozi ie (de închistare) . de refugiu. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. . Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. 10. ordine şi propor ie. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. sunt de obicei largi. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele).de amuzament. grădinile alpine. justificate de prezen a diferitelor obstacole. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. . . pentru obiective bine determinate. măreşte aten ia. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. pentru stilul geometric. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului.Cap. mai sigură.mişcare ascendentă.

dalaj englezesc. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. pătrate. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând .Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. Căile împietruite cu pietriş de carieră. asfalt turnat sau cilindrat. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. dale.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. tip zidărie. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . lian i sau materiale hidrofobizate. dalaj antic. beton. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. iar cele deschise obosesc ochii). cel pu in cu fa a superioară netedă. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. macadam. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. mozaic. . este folosit în pădurile de recreare. pietriş. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. cărămidă. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite.cele neregulate în „opus incertum”. Pământul. pavele.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. ceramică sau marmură. . corelată cu ambientul. de forme diferite.

drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. 10. în locurile cu erodare puternică. pătrate.2. Caltha palustris). apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). având rolul unui factor calmant în peisaj. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică.65 cm). Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. fără frânturi. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. ale fiecărei dale. dar fără a fi simetrice. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. senza ia de răcorire şi de prospe ime. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. dreptunghiulare. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. fântâni. . Când cursul apei este însorit. pâraie. asemănător cu malurile opuse. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. elipsoidale. Malurile se vor amenaja prin terasare. bitumului. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. din beton. de mişcare. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. cărămidă. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. dar poate fi ameliorată. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. căderi de apă. trestie. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră.60-0. lacuri. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. realizate de obicei pe stâncării. iazuri. la o distan ă între centrele de greutate. geometrică. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă.pe gazon. Apele stătătoare (numite impropriu. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. uşurin a între inerii. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. prin deschideri de perspective. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. făl uită.

Grădinile alpine au suprafe e variabile. în mod artificial. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. un microrelief accidentat. muntos. . situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). de la câ iva metri pătra i la câteva sute. 10. şi pot fi amenajate într-un mod special. Grădinile alpine creează. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. la o oarecare distan ă de clădiri. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. în mod progresiv.bazin cu jeturi orientate spre periferie. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. fie vor fi aduse.4. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. de solidaritate monumentală. . Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. privit dintr-un loc potrivit. cu o vegeta ie specifică. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. folosite pe timp de noapte. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . fiind compusă dintr-un obiect potrivit.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. mărime şi culori. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. acestea dau impresia de putere.bazin cu cupă florentină în mijloc. iar când sunt mici şi grupate. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie.3.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. 10. O perspectivă bine concepută are echilibru. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. colorată diferit chiar.fântână cu taluz cu cascadă. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. . Când sunt de dimensiuni mari. . Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. combinată cu lumina artificială.

extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. cu turbă şi nisip. treiajele. situate în spa iile verzi. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. destinate adăpostirii vizitatorilor. pătrată. arcadele şi porticurile. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune).umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. chioşcurile.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. . accidentat. într-o formă simplă dar estetică.dispunerea blocurilor de piatră. . fiind amplasate pe esplanade. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară.aşezarea unui strat de pământ de elină. . . în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. pentru ca pământul să se taseze suficient. la marginea apelor. deşertic. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. construc ii uşoare. a orchestrelor sau a fanfarelor. 10. balustradele (parapetele). Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. sau cărămidă. în pie e sau în punctele de perspectivă. pode e şi poduri. înghe . cele mari în planul din spate.5. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . a domina. zăpadă. pergolele. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. grupuri sculpturale. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. a men ine. belvederile. teatrul verde. vase decorative. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . lăsând spa ii mari între ele. subalpin. . hexagonală sau octogonală. Acestea se pot construi din lemn. coloanele. scările. în pantă sau se va crea artificial. suporturi pentru plante.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. beton. numite chioşcuri descoperite (naturale). bănci şi scaune (mobilier de grădină). va fi pe cât posibil frământat. la capătul aleilor. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie.

Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. a unui rond de flori. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. lemn sculptat sau marmură. Materiale de construc ie folosite: piatră.0 m.45 m. atât la soare cât şi la umbră. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. mărginirea unor perspective. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. stâlpi verticali (piatră. aluminiu. metal. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. de obicei cu înflorire abundentă.4-3. cărămidă. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. în lungul aleilor largi. fontă. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. formate din panouri cu zăbrele. mozaic.7m şi înăl ime 2-2.5 m. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. culoarea lor. Treiajele sunt construc ii uşoare. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. înăl imea 0.5-0. cărămidă. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. dezvoltare pe verticală. lă ime 0.4-0. .largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. fier. Se recomandă ca optimă. pe orizontală. folosite pentru decorarea unor pere i. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. teraselor. oferind refugiu împotriva insola iei.5 m. Forma. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. bronz. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. din diferite materiale de construc ie. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. fiind amplasate la capătul aleilor. lemn. Acestea se confec ionează din piatră. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. compartimentarea unui spa iu verde. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. la marginea teraselor. ce prezintă ca elemente de sus inere. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. mărime. grup sculptural. ce acoperă por iuni de alei sau terase. lemn. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. cărămidă. beton armat. marmură şi au un mare efect prin formă. pe lângă ape sau terenuri accidentate. piatră). Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. beton. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Pot fi cu sau fără spătar.

aleilor. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. piatră. beton. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. zidurilor. . decorat cu plante de mozaic. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. ciment. în lungul scărilor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful