Cài đặt Apache+Trac+Svn trên ubuntu Bản ubuntu mình dùng là 10.10 1.

Cài đặt các module cần thiết , bao gồm cả apache bằng apt-get. sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-python libapache2-svn python-setuptools subversion python-subversion 2. Dùng easy_install của python để cài TRAC sudo easy_install http://ftp.edgewall.com/pub/trac/Trac-0.12.tar.gz Ở thời điểm này thì bản 0.12 là bản stable . 3. Tạo các thư mục , cấu hình , add user : sudo mkdir /svn sudo mkdir /trac sudo htpasswd -cm /etc/svnauth yourusername sudo htpasswd -m /etc/svnauth nextusername +Tạo file /etc/svnaccess sudo vim /etc/svnaccess các bạn dùng vi vim nano gì cũng được , localhost thì dùng gedit cũng chả sao. Nội dung của nó kiểu thế này . [groups] developers = yourusername, nextusername [ / ] @developers = rw * = r mục đích là tạo group và gán quyền developer thì đọc và ghi còn * thì chỉ có thể đọc . + Cấu hình apache sudo vim /etc/apache2/sites-available/default thêm vào <Location /svn> DAV svn SVNParentPath /svn AuthType Basic AuthName "Subversion Repository" AuthUserFile /etc/svnauth Require valid-user AuthzSVNAccessFile /etc/svnaccess </Location> <Location /trac> SetHandler mod_python PythonHandler trac.web.modpython_frontend PythonOption TracEnvParentDir /trac PythonOption TracUriRoot /trac AuthType Basic

ini".ini trong /etc/ nội dung : /etc/trac. print "Done!\n\n".AuthName "Trac" AuthUserFile /etc/svnauth Require valid-user </Location> Nhớ là trong thẻ nhé . Viết script để add project mới cho nhanh . cái này cũng không cần thiết lắm . tạo file trac. system ($path). if ($lName eq "") { $lName = $sName.gif width = -1 Cái file logo là 1 file bất kỳ để làm logo hiển thị phía trên tay trái cảu trac . $lName = $ARGV[1]. truy cập vào dự án : . system ($path). $path = "sudo svnadmin create /svn/$sName".ini [header_logo] alt = Logo height = -1 link = src = /logo.svn : http://localhost/svn/ProjectName Done .pl chạy perl /trac/create. } $sName =~ tr/A-Z/a-z/. system ($path).trac : http://localhost/trac/ProjectName . script này các bạn có thể để thẳng vào /trac đặt tên là create. $path = "sudo chown -R www-data /trac/$sName".pl “ProjectName” “ProjectDESC” nhớ thay các tham số nhé . system ($path). system ($path).db' 'svn' '/svn/$sName' --inherit=/etc/trac. $path = "sudo trac-admin /trac/$sName initenv '$lName' 'sqlite:db/trac. . $path = "sudo chown -R www-data /svn/$sName". Nhưng muốn đệp thì phải làm #!/usr/bin/perl $sName = $ARGV[0]. $path = "sudo trac-admin /trac/$sName permission add yourusername TRAC_ADMIN permission list yourusername".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful