(Anexa nr. 4.1 la instructiuni) Compartiment:Centrul de Plasament Delfinul Conducator de compartiment.

Sef Centru Numele si prenumele, functia/semnatura Grecu Ana -

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial Criterii generale de evaluare a stadiului implementarii standardului Raspuns si explicatii La nivelul compartimentului standardul este I/PI/NI

Da/Nu

1

2

Explicatie asociata raspunsului 3

4 (I)

I. MEDIUL DE CONTROL Standardul 1 - Etica, integritate A fost comunicat personalului un cod Da de conduita, care stabileste reguli de comportament etic în realizarea atributiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât si celui de executie din cadrul compartimentului? Salariatii beneficiaza de consiliere Da etica si li se aplica un sistem de monitorizare a respectarii normelor de conduita? Standardul 2 -Atributii, functii, sarcini Personalului îi sunt aduse la cunostinta documentele actualizate privind misiunea entitatii, regulamentele interne si fisele posturilor? Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanta cu competentele decizionale necesare realizarii acestora? Da Prelucrat in cadrul intalnirilor cu personalul,in cadrul intalnirilor Echipei Pluridisciplinare, atat prin Regulamentul de Ordine Interioara ,ROF DGASPC,Codul Etic afisat si prelucrat,

Discutii individuale cu seful de centru,cu psihologul la nevoie si deasemeni monitorizare video. (I) Prelucrarea misiunii in cadrul intalnirilor cu personalul,ghidul centrului afisat,standardele afisate la avizier.

Da

Sarcinile sunt conforme ROF-lui DGASPC,ROI –CP.Delfinul,MOF Delfinul,structurii organizatorice pe subunitati si module ,pe grupe de frati,pe vertical sau orizontala,pe sexe si particularitati de varsta,secifice centrului nostru

. Dupa perioada de proba. care vin in centrul nostru si care au nevoie de servicii de interventie specializata.Delegarea Sunt stabilite si comunicate limitele Da competentelor si responsabilitatilor care se deleaga? Delegarea/subdelegarea de Da competenta se realizeaza în baza unor proceduri specifice aprobate? Standardul 6 .modul.se evita fluctuatile la grupa.sau ori de cate ori este nevoie.servicii externalizate(logoped). performanta Au fost analizate si stabilite Da cunostintele si aptitudinile necesare a fi detinute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate fiecarui post? Sunt identificate nevoile de Da perfectionare a pregatirii profesionale a personalului? (I) Prin adaptarea fisei postului. in functie de aptitudinile si competentele specifice de-a lucra cu o grupa de beneficiari baieti.intalniri lunare cu salariatii. cand intervin problem legate de relationare.la nevoile centrului nostrum astfel incat sa raspunda nevoiloor beneficiarilor nostrii Sunt elaborate si realizate programe de pregatire profesionala a personalului.Standardul 3 .Competenta.situatii conflictuale (I) Un salariat poate fi suplinit pe un timp limitat.cu nevoi associate.summative ale paersonalului. Proiecte in colaborare cu ONG-uri.in ceea ce priveste beneficiarii .de varsta scolara mica. la nivelul principalelor activitati.dar numai de catre persoane cu responsabilitati similare Proceduri prevazute in ROI si MOF (I) Prin rapoarte anuale przentate.comunicare. conform nevoilor de perfectionare identificate anterior? Standardul 4 .Art terapie.sau fete .sunt acceptate modificari in cazuri exceptionale.mare sau prescolari. Da Este stabilita o politica adecvata de rotatie a salariatilor din functiile sensibile? Da Standardul 5 . pe module.intalniri zilnice la nivelul celor trei subunitati din centru .in urma evaluarilor initiale.In intalnirile echipei pluridisciplinare. în scopul identificarii eventualelor disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fisele Da (I) Educatorul de referinta sau orice salariat este repartizat pe subunitati.Structura organizatorica Sunt efectuate analize.Functii sensibile A fost întocmit inventarul functiilor sensibile? Da Aprofundarea si perfectionarea pregatirii profesionale prin cazuistica tot mai complexa .

M masurabile si verificabile. Da Da (I) Sunt adoptate masuri de coordonare a Da Prin respectarea ROF.ROI.posturilor si în stabilirea atributiilor compartimentului? Structura organizatorica asigura functionarea circuitelor si fluxurilor informationale necesare supravegherii si realizarii activitatilor proprii? Organigrama tine cont de personalul minim legal.O. T . în vederea consultare coordonarii activitatilor? Standardul 10 . A necesare.R.alte dispozitii deciziilor si activitatilor ale DGASPC.) Sunt stabilite activitatile individuale pentru fiecare salariat. R .cu termen de realizare. Se regasesc in instrumentele de lucru mentionate mai sus si deasemeni in Fisele de evaluare a personalului Da Standardul 7 – Obiective Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului? Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa raspunda pachetului de cerinte S.T? (Unde: S .pentru a asigura acordarea serviciilor prevazute in misiune II.Monitorizarea performantelor (I) Este instituit un sistem de monitorizare si raportare a performantelor.Codul Etic. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI (I) Da Da Prin MOF.A. sunt stabilite masurile necesare pentru încadrarea în resursele repartizate? Standardul 9 – Coordonarea Da Activitatea este monitorizata si supervizata printr-o planificare riguroasa a fiecarei secvente din activitatea salariatului. care sa conduca la atingerea obiectivelor specifice compartimentului? Standardul 8 – Planificarea Resursele alocate sunt astfel repartizate încât sa asigure activitatile necesare realizarii obiectivelor specifice compartimentului? In cazul modificarii obiectivelor specifice.P.precise.M. compartimentului cu cele ale altor compartimente. Obiectivele specifice sunt propuse .realiste.numai in concordanta cu resursele allocate.Fisa Postului. (I) Resursele sunt judicios folosite .ROI. în scopul asigurarii convergentei si coerentei acestora? In compartiment se realizeaza Da In functie situatia care necesita consultarea prealabila.ROF. pe baza Da Fisa de evaluare anuala .sa asigure conditii minime prevazute in SMO pentru Centrele Rezidentiale cu module de tip familial. pentru o derulare corespunzatoare a activitatii .

prin primirea si transmiterea informatiilor.Ipoteze. acceptate prin consens? Sunt reevaluate obiectivele specifice Da In activitate se urmareste performanta atunci când se constata modificari .Managementul riscului Sunt identificate si evaluate Nu principalele riscuri. proprii activitatilor din cadrul compartimentului? Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul compartimentului? Da Tinem cont de toate prevederile legale prevazute de SSM SI SU Este asigurata completarea/actualizarea registrului riscurilor? Standardul 15 . Da . INFORMAREA SI COMUNICAREA Standardul 12 – Informarea (I) Au fost stabilite tipurile de informatii.indicatorilor asociati obiectivelor specifice? Atunci când necesitatile o impun. în scopul operarii corectiilor cuvenite? Da Obtinerea unor rezultate prognozate. prelucrarea si centralizarea informatiilor se Da Pe baza de semnatura . astfel încât personalul de conducere si cel de executie. frecventa. calitatea.intalniri directe cu salariatii etc.procese verbale.deci se promoveaza bunele practici ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixarii acestora? III. se efectueaza o reevaluare a relevantei indicatorilor asociati obiectivelor specifice. reevaluari Nu (I) Stabilirea obiectivelor specifice are Da Consultare si luarea deciziilor la baza formularea de ipoteze/premise.rapoarte saptamanale. sa îsi poata îndeplini sarcinile de serviciu? Colectarea.instrumentelor de masurare.anuale (PI) E Standardul 11 . sursele si destinatarii acestora. continutul.necesita uneori modificari ale itemilor.prin avizierul centrului.lunare.

care le-ar putea afecta sarcinile si responsabilitatile? Standardul 14 . verificare si aprobare a operatiunilor sunt functii Da (PI) Elaborate initial In curs de definitivare (I) Initiate -Sef centru Verificate –Director General adj.sesizare. înregistrarea si arhivarea corespondentei? Reglementarile legale în vigoare cu Nu Nu toate informatiile clasificate privire la manipularea si depozitarea informatiilor clasificate sunt cunoscute si aplicate în practica? Standardul 16 . . adoptate la nivelul altor compartimente.Separarea atributiilor Functiile de initiere. ACTIVITATI DE CONTROL Standardul 17 – Proceduri Pentru activitatile proprii au fost Da elaborate/actualizate proceduri operationale? Procedurile operationale comunicate NA salariatilor sunt aplicate? Standardul 18 . conducatorul de se fac cercetari si se iau masurile care compartiment a întreprins cercetarile se impun adecvate în scopul elucidarii acestora si a aplicat masurile care se impun? IV. astfel încât acestea sa ajunga la timp la utilizatori? Sunt stabilite canale adecvate de Nu Imposibilitatea cunoasterii legislatiei la comunicare prin care managerii si timp si decizile luate la nivelul personalul de executie din cadrul serviciilor nu sunt cunoscute in timpul unui compartiment sa fie informati cu optim.prin lipsa comunicarii privire la proiectele de decizii sau initiative.Semnalarea neregularitatilor (I) A fost comunicata salariatilor Da Evenimente deosebite procedura aplicabila în cazul semnalarii unor neregularitati? In cazul semnalarii unor Da La orice propunere.Corespondenta si arhivarea (PI) Sunt aplicate proceduri pentru Da Conforme cu legislatia primirea/expedierea. fluenta si precisa a informatiilor.realizeaza în sistem informatizat? Standardul 13 – Comunicarea (PI) Circuitele informationale (traseele pe Da care circula informatiile) asigura o difuzare rapida.reclamatie neregularitati.

anuale .lunare. din cauza unor Da circumstante deosebite. în cazul aparitiei unor situatii generatoare de întreruperi? Standardul 22 .urmate de masuri prevazute de lege.Codul Muncii. apar abateri fata de procedurile stabilite. (I) Concedii de odihna . Da Se decide suplinirea in conditiile in care pregatirea profesionala o permite (PI) Nu Sunt mai multe instrumente de control si monitorizarea activitatii Procesele verbale zilnice de derulare a activitatii pe subunitati Da (I) .Fisa Postului. a unor concluzii de buna practica? Standardul 21 .sesizari.periodice. se întocmesc documente adecvate.medicale. aprobate la nivel corespunzator.Consemnari din registrele de abuz.note informative . înainte de efectuarea operatiunilor? Se efectueaza o analiza periodica a Da circumstantelor si a modului cum au fost gestionate abaterile în vederea desprinderii.reclamatii.propuneri.separate si exercitate de persoane diferite? Conceperea si aplicarea procedurilor asigura separarea atributiilor? Standardul 19 .Gestiunea abaterilor In situatia în care.Codul Etic Rapoarte de analiza a activitatii.Continuitatea activitatii Sunt inventariate situatiile generatoare de întreruperi în derularea unor activitati? Sunt stabilite si aplicate masuri pentru asigurarea continuitatii activitatii.pe langa cele de sistem si proces (I) Mai multe instrumente de lucru si procedure standardizate la nivelul centrului Toate procedurile prevazute in SMO pentru centru nostru Managerii supravegheaza si Da supervizeaza activitatile care intra în responsabilitatea lor directa? Supervizarea unor activitati care Da implica un grad ridicat de expunere la risc se realizeaza pe baza unor proceduri prestabilite? Standardul 20 . pentru viitor.Strategii de control Au fost elaborate strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice? Strategiile de control aplicate furnizeaza o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor specifice? Standardul 23 -Accesul la resurse Da (I) Referate.Supravegherea Aprobate –Director General Da Proceduri specifice compartimentului.ROF.cand situatiile impun acest lucru.ROI .etc.

Sunt emise acte administrative de Da In limita competentelor si bugetului reglementare a accesului salariatilor din compartiment la resursele materiale. si control.situatiile de risc.Auditul intern Da Fise de evaluare transmise la conducerea DGASPC Da Rapoarte anuale cu privire la activitatea derulata (NI) Compartimentul de audit intern Nu executa. în afara misiunilor de asigurare. si misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al compartimentului? Compartimentul de audit intern Nu dispune de suficient personal pentru a realiza integral programul anual de audit? Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: Intocmirea unei proceduri de sistem pentru control audit intern Masuri de adoptat.Audit Intern . financiare si informationale? Accesul personalului la resurse se Da Referate pentru eliberarea materialelor realizeaza cu respectarea stricta a din magazia unitatii normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect? V.: Vom definitiva: strategii de evaluare.Verificarea si evaluarea controlului Conducatorul compartimentului realizeaza. precum si raportarii? Standardul 25 . anual. informatii si constatari pertinente necesare luarii de decizii operationale. AUDITAREA SI EVALUAREA (I) Standardul 24 . operatiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial existent la acest nivel? Operatiunile de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial au drept rezultat date. planificate si aprobate de manager.

. 3) In cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor.neimplementat (NI).1) Pe lânga criteriile generale de evaluare a stadiului implementarii standardului. . si se motiveaza în coloana 3 „Explicatie asociata raspunsului". 4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se considera a fi: .implementat (I). structura cu atributii de monitorizare. atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Nu". 2) Fiecare raspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motiveaza în coloana 3 „Explicatie asociata raspunsului". prin acronimul „NA".partial implementat (PI). . atunci când la cel putin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Da". coordonare si îndrumare metodologica privind sistemul propriu de control intern/managerial poate defini si include în chestionarul de autoevaluare si criterii specifice proprii. neaplicabile unui anumit compartiment. în coloana 2 se precizeaza „neaplicabil". atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a raspuns cu „Da".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful