P. 1
Chalo Singlehand

Chalo Singlehand

|Views: 2|Likes:
Published by Nabendu Bikash Roy

More info:

Published by: Nabendu Bikash Roy on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2012

pdf

text

original

চলরো, স঳ঙর঴যোন

(September-December, 2005)

অসভতোব প঴যোজ

...মোলে ফলর ইননীর, তোলে


সনছেই উলে দদওয়োয সিসভে নয়। পসতট েসফতো খুফ ঳লচতন বোলফ সিলয়লেড উলেো঩লথ আলযেেো
঩যোযোরোর েসফতোয েথো দবলফ। ভোলন আয়নো যোখসছ আয পসতসফলেয ফদলর পসতফস ততসয ঴লে। ঳ফ঳ভয়
দম ‘ে’ এয েসফতোেোই শরয েসফতো, তো নয়। েখলনো ‘খ’ পথলভ দরখো, েখলনো এয দরোইলনয ঩য ওয
দরোইন, এবোলফই...
তলফ কসিট েসফতোয পলতযেটই সতন, ঳মূনন ও এলে অ঩লযয দথলে ঩ৃথে। দেোন স঳যীজ নয়। ভোলন,
এযেভই িঠলনয ইলে সছর। ঩োঠলেয এেো নো ভলন ঴ওয়োয এেল঱ো ঱তোা঱ অসধেোয। অনযোয় আফদোয
এেু কই, পসতট েসফতো আরোদো েসফতো দবলফই দমন ঩োঠ েযো ঴য়। ভোনো, নো ভোনোয অসধেোয দতো ফযেযোয।
এই আয সে এই আয...(১/ে)
িোলছয দচন দেলন দনলভসছলর, তুসভ দ঳ই েলফেোয সনজন ন জসযভোনো
রল঩োরী েোসভনো আয আঁেলছনো চোঁ লদয ফলনলে
পরতঃ ফসড ঩লি ঝোঁ েিো ঳ীভোনোয
দেোঁ েিোলনো শন঱োন, ঱ীত দঁলে

(১/খ)
দেোঁ েিোলনো শন঱োন, ঱ীত দঁলে
পরতঃ ফসড ঩লি ঝোঁ েিো ঳ীভোনোয
রল঩োরী েোসভনো আয আঁেলছনো চোঁ লদয ফলনলে
িোলছয দচন দেলন দনলভসছলর, তুসভ দ঳ই েলফেোয সনজন ন জসযভোনো


(২/ে)
তনো পলরো েসয, নো ফরো িসরলত জোত স঴ভ েলর এেো, দ঴োঁ চলে ছয়রো঩
সতনসদে দোরো চু র দথলে তুসভ শর চলর দভোলি
কয়ো঱ কয়ো঱ো ে’দয দেোভোয় ভয়রো
঴োওয়োয় দেোভযকসচ ওলি

(২/খ)
঴োওয়োয় দেোভযকসচ ওলি
কয়ো঱ কয়ো঱ো ে’দয দেোভোয় ভয়রো
সতনসদে দোরো চু র দথলে তুসভ শর চলর দভোলি
তনো পলরো েসয, নো ফরো িসরলত জোত স঴ভ েলর এেো, দ঴োঁ চলে ছয়রো঩

(৩/ে)
দতোভোলে চোেলছ তোরুলত দ঩োলো দ঩ৌল, িো ঢোেোয় দবিোপুর দপোলে
দেোযোল঳য িোলিনর, দেসনয়ো দ঩ুলয বোলে ঩োয়যো঩ুকয
কলেয েোসননল঱; দলচোলখ দভোযোভ এল঳ দজোলে
যন-঩ো’য যল঳ দখজুয ও নূ঩ুয
(৩/খ)
যন-঩ো’য যল঳ দখজুয ও নূ঩ুয
কলেয েোসননল঱; দলচোলখ দভোযোভ এল঳ দজোলে
দেোযোল঳য িোলিনর, দেসনয়ো দ঩ুলয বোলে ঩োয়যো঩ুকয
দতোভোলে চোেলছ তোরুলত দ঩োলো দ঩ৌল, িো ঢোেোয় দবিোপুর দপোলে(৪/ে)
দেোলনো বনতলর এল঳ো সজব, ফল঳ো সজব, দোনো দোনো দফদোনো দফদোনো সজব
তোয সনজস পোের উ঩লচোয়, বোল঳ ঩ুে ঩ুে দচযোয়
দবজো সে ঩োেীজো? খুফ নোজ? যভতোয় যোজী?
঩োসিলত জযোয়ুজুিোয়


(৪/খ)
঩োসিলত জযোয়ুজুিোয়
দবজো সে ঩োেীজো? খুফ নোজ? যভতোয় যোজী?
তোয সনজস পোের উ঩লচোয়, বোল঳ ঩ুে ঩ুে দচযোয়
দেোলনো বনতলর এল঳ো সজব, ফল঳ো সজব, দোনো দোনো দফদোনো দফদোনো সজব


(৫/ে)
নোলছোি ধলযলছ েরনোফোিোলন; ভুলখয ফেোসন, ঩ীয দোরসদর ঳ু঩ুসযনী
উরতরো দথলে দয, পোইব ঴োেন ঳ ঱ীত দোলয, এেচু র দ঴-য ফযলজ
উফু ঝলয, দপোঁ েোলজোেোলযয েোলছ ঩োঁ ি হহ ঋণী
দযিোয় দযিো সবসন সবসন বীলজয িযলজ


(৫/খ)
দযিোয় দযিো সবসন সবসন বীলজয িযলজ
উফু ঝলয, দপোঁ েোলজোেোলযয েোলছ ঩োঁ ি হহ ঋণী
উরতরো দথলে দয, পোইব ঴োেন ঳ ঱ীত দোলয, এেচু র দ঴-য ফযলজ
নোলছোি ধলযলছ েরনোফোিোলন; ভুলখয ফেোসন, ঩ীয দোরসদর ঳ু঩ুসযনী


(৬/ে)
এই োিযো তুলর চরো ঳ভো঳, েোয পোলন? এই দযোস঴নীফোলেযয অটলয঩?
঴োলিয ঢোলর ডফেো পযোলরো঩োইন, আঁেো ঝো঩লেয রমেু য়ো
সজিলয পুেলছ কঁ চসেয ঴োস঳, ওলভয েল ও পলর঩
জীলযোিোলয়য খোঁ লজ খোঁ লজ সনঝুভ ফেু য়ো

(৬/খ)
জীলযোিোলয়য খোঁ লজ খোঁ লজ সনঝুভ ফেু য়ো
সজিলয পুেলছ কঁ চসেয ঴োস঳, ওলভয েল ও পলর঩
঴োলিয ঢোলর ডফেো পযোলরো঩োইন, আঁেো ঝো঩লেয রমেু য়ো
এই োিযো তুলর চরো ঳ভো঳, েোয পোলন? এই দযোস঴নীফোলেযয অটলয঩?

(৭/ে)
঳যেোইলরো টয়ো, দোওয়োয় েসচ রোলি, ঴োওয়োয় ঢোরু ডলর েোরভোেোসরয চোর
িসরয ডোঁ েোয় যলে দযোদ, দছোে দছোে ডুেলয শলেোয়, দ঱োলনো
কলয়ো ফোলজ, ভৃদ, ররেোনো, দেোলর থই এয ছোর
বোেো যিোজলভ ফোদি সফলয়োলনো
(৭/খ)
বোেো যিোজলভ ফোদি সফলয়োলনো
কলয়ো ফোলজ, ভৃদ, ররেোনো, দেোলর থই এয ছোর
িসরয ডোঁ েোয় যলে দযোদ, দছোে দছোে ডুেলয শলেোয়, দ঱োলনো
঳যেোইলরো টয়ো, দোওয়োয় েসচ রোলি, ঴োওয়োয় ঢোরু ডলর েোরভোেোসরয চোর
(৮/ে)
ভোলন ফোমোয ঳঴যলখোয ঋতু, দেলত দেলত সচফুে ঩োেলছ, আয তুসভ ঳ূলমনয ঴োভ
জলযয েলরলজ ুেুলে দ঳ো঱োর, েিো ঩লি নীে সখিসেয দ঩লি
স঴ভ ধভেোয় ঩োঠোনস঱স঱য, সদসফযয দরন োয় দচল঩ তোয হভ঴োভ
আ঳লর দচনো পুঁ -এয ঳োলথ ডো঴ো যোত দজলি
(৮/খ)
আ঳লর দচনো পুঁ -এয ঳োলথ ডো঴ো যোত দজলি
স঴ভ ধভেোয় ঩োঠোনস঱স঱য, সদসফযয দরন োয় দচল঩ তোয হভ঴োভ
জলযয েলরলজ ুেুলে দ঳ো঱োর, েিো ঩লি নীে সখিসেয দ঩লি
ভোলন ফোমোয ঳঴যলখোয ঋতু, দেলত দেলত সচফুে ঩োেলছ, আয তুসভ ঳ূলমনয ঴োভ(৯/ে)
মোেলি, দিোধূসরযও িোনী ঴লে, এই তোে রোিলরো ফুলে স঩লঠ, আয সে দছোঁ য়োলচ দভলঝ!
ফোঁ েো সনলত উদগীফ, দযলে দয়ো যিলি সদনেোরলদয ছিোলনো দগপতোযো
দসেন ঴োইবীড েলয যোলখো, সদলে সদলে পসি লললভলজ
দজলনলছো ফোঁ মোয ফোঁ লয় দফঁধো দযফ তোয
(৯/খ)
দজলনলছো ফোঁ মোয ফোঁ লয় দফঁধো দযফ তোয
দসেন ঴োইবীড েলয যোলখো, সদলে সদলে পসি লললভলজ
ফোঁ েো সনলত উদগীফ, দযলে দয়ো যিলি সদনেোরলদয ছিোলনো দগপতোযো
মোেলি, দিোধূসরযও িোনী ঴লে, এই তোে রোিলরো ফুলে স঩লঠ, আয সে দছোঁ য়োলচ দভলঝ!

(১০/ে)
থোফো দতো বোফলছ িোলর োলগ঳ সদলয়, েোসননলবোলয উলঠ দযোলখো দরলছ জখভ সপলে
দম সছলরো আছোি, তোয েোঁ লধ ভৃদ ঩ই঩ই েলয পুলেলছ জনখুেী
আঁচি উসিলয়। ফোউর঩োি ঴োওয়ো, সদসিসদলেয সি-সেলে
আেোল঱ দোঁ লতয সেভো কলিোলে সবেু ে


(১০/খ)
আেোল঱ দোঁ লতয সেভো কলিোলে সবেু ে
আঁচি উসিলয়। ফোউর঩োি ঴োওয়ো, সদসিসদলেয সি-সেলে
দম সছলরো আছোি, তোয েোঁ লধ ভৃদ ঩ই঩ই েলয পুলেলছ জনখুেী
থোফো দতো বোফলছ িোলর োলগ঳ সদলয়, েোসননলবোলয উলঠ দযোলখো দরলছ জখভ সপলে
দচোলখ দচোখ ফোজোলে ফখোলে দোদযোয দযঁরো
ফুলেয দবতয েলয়ে ভোইর নীলগো,
আয সোয়ুদ঳নলেন ঴লয় েোঁ ঩োর ঱যীয।

এইই দতো ঩োেন নোয;
঩োেন নোয জুলি ভলে঩ িজন ন েলয।
চলরো; স঳ঙর঴যোন দখরো

দবলন আফোয নতুন েলয ফো ঴লত ঩োলয...

.. তোলে .মোলে ফলর ইন্দ্রনীর..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->