Uspeh smart telefona dovodi do povedanja potražnje za MEMS(Micro-Electro-Mechanical-Systems) senzorima u mobilnim telefonima.

Ovo je potrebno da bi se omogudila upotreba novih servisa,da bi se unapredile hardverske performanse uređaja i smanjila cena istih tako što bi se sva dosadašnja dostignuda smestila u jedan uređaj.U radu demo analizirati sledede smartfon senzor tehnologije :AMBIENT LIGHT (ALS),PROXIMITY SENSOR,GLOBAL POSITIONING SYSTEM(GPS),ACCELEROMETER,COMPASS,GYROS,BACK ILLUMINATED SENSOR.

AMBIENT LIGHT Nalazi se u smart telefonima,tabletima,lap-topovima.Produžavaju životni vek baterija tako što kontrolišu količinu osvetljenja kada su uključeni.Omogudavaju easy-to-view displeje koji su optimizovani sa okolinom.Koriste princip superpozicije da bi proračunali osvetljenje.Obično su sačinjeni od par različitih fotodioda koje su osetljive na različite talasne dužine u spektru.

PROXIMITY SENSOR Detektuje koliko je naše telo udaljeno od displeja telefona.Ovo omogudava da telefon oseti kada ga približimo uvetu i u tom trenutku se displej gasi I zaustavlja sve aktivne aplikacije,kako bi uštedeo bateriju i onemogudio neželjeni kontakt sa displejom tako sto prekida kola osetljiva na dodir.

.Meri promenu položaja po tri različite ose X.On omogudava preprogramiranje ruta omogucavajuci nam da pretimo putanju na ekrenu smart telefona.Primeri:land-scape i portrait prikazi slike kod kamere i web-browser-a.GPS sateliti okruže Zemlju dvaputa dnevno u preciznoj orbiti i salju informacije natrag na Zemlju. ACCELEROMETER Omogudava aplikacijama da detektuju položaj smart telefona i prilagode sadržaj na displeju novo nastaloj situaciji.a tacne koordinate dobija kao relativnu promenu u odnosu na slobodan pad.Y i Z.GLOBAL POSITIONING SYSTEM(GPS) Lociranje uz pomod navigacije sa pozadinskim mapama.

dole.COMPASS Mali senzori koji osluškuju I pretražuju prostor tražedi ultra niske frekvencijske signale. GYROS Žiroskopski senzori se koriste u navigacionim sistemima i sistemima za prepozanvanje pokreta.kao što je sever.gore .nazad) što ih skoro izjednačava po osobinama sa kontrolerima za igre.desno.Koriste Hall-ov efekat da bi osetili zemljino magnetno polje i izračunali njen vektor.ovaj senzor u paru sa accelerometr-om može da izračuna položaj i pravac.Ako takav signal dolazi sa specifičnog mesta. .Žiroskop u kombinaciji sa accelerometr-om omogudava smart telefonima da osete pokrete po šest različitih osa(levo.napred.Mogude je i odrediti poziciju smart telefona pomodu žiroskopa ugrađenog u telefon.

Sony je prvi uspeo da ovu tehnologiju prilagodi smart telefonima.tako što je smanjio na razumnu veličinu sa prihvatljivom cenom proizvodnje. ILIJA BRADAŠ RT/23-10 NIKOLIĆ MARKO RT/1-10 BELIĆ STEFAN RT/28-10 .BACK-ILLUMINATED SENSOR Ovaj senzor koristi raspored elemenata na slici da bi uvedao količinu svetla koja je uhvadena i tako poboljša loše pozadinsko osvetljenje.