Vieät Nam Toâi Ñaâu ?

Intro

37 naêm nhìn laïi 28-4-2012

q=60
String

Bas

b
&b œ
œ

{

Bas

œ
œ

F

3

œ
œ

œ 3œ œ œ
œœœ œ

œ
œ

œ
œ

œœœ œ
œœœ œ

Töù Ca
Eb

3

Gm F

Gm

Gm

Cm

Gm
3
œ œœ 3œœ œœ œ œ 3œ œ
j
œ. œ
œ œ œ œ œœ
œ œ ‰ œJ
œ
œ vieät Nam Ôi thôøJ i
3
3
œœ Œ
3
? bb j ‰3 j œ
œ
œ
œ œœ œœ œ œœ œ

œ
b
&b œ

{

œ
œ

œ
œ

œ 3œ œ
œ œœ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
? bb j‰ jœJ ‰ j j‰ j œ3 j‰ jœ ‰ j j‰ jœ œ j‰ jœ ‰ j j‰ j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œbœ œ
3

D7

String

Gm

-

Gm

b
& b œ.
ngöôøi

œ
œ

Eb

Cm

3

j
œ œ œ œ bœ

vaø ta

Dsus4/A

gian

Eb

Cm

b
& b ˙.

ta

Eb

Bb

3

‰œ

œ œ œ
Meï Vieät Nam

Cm

D7

3

F

3

Eb

3

maø giaëc Taøu ngang tang treân queâ höông

Dm

3

Gm

‰ œ œ œ. œj
œ œ3 œ œ
œ

ñaây Vieät Nam coøn hay ñaõ maát
3

3

˙.

œ
œ
œ œœ œ œ œ
laàm than ñoùi khoå ngheøo naøn Keû quyeàn uy giaàu sang doái

.
œ. œj œ œ œ œ ˙

F

3

D7


œ
œ
j
j
œ.
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ. œ
J

Hoaøng Tröôøng Sa

Gm

b
& b ˙.

ngöôøi

Gm

Giôø

quaù nöûa ñôøi

cuoäc

Gm

j
œ

gian

œ œ œ
œ œœ œ œ œ
oâi
ñôøi ngaøy sau taøn löûa khoùi

ñau töøng côn xoùt daï nhìn ñôøi

b
& b ˙. ‰

œ œ œ

D7

3

3
3
b œ. œ œ œ 3 œ
b
œ
&
œ œ œ œ œ œ
J
œ œœ

Gm

œ

3

ñaõ toû töôøng roài

Cm

3

ñaõ bao ngöôøi daân voâ

Gm

Bb

toäi

cheát ngaäm nguøi vì tay suùng giaëc

Cm

3

œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ ‰ œ

3

Abmaj

œœ œ

3

œ œ

Taøu Laø moät ngöôøi con daân vieät Nam loøng naøo laøm ngô tröôùc ngoaïixaâm ngöôøi ngöôøi cuøng
Dm

b
& b œ.

nhau
Gm

F

Bb

œ œ œ œ3 œ
J
ñöùng leân ñaùp lôøi soâng

3
b
&b œ œ œ œ œ œ

3

D7

˙.
nuùi

3

œ
œ

3

Abmaj

3 œ
3
œ œ œœ œ œ œ œ

Töøng ñoaøn ngöôøi ñi

Dm

œ œ œ

œ

Cm

Cm

œ œ œ

D7

chaúng neà chi giaø treû gaùi
3

Gm

Trôû laïi Intro
Ó
œ œ œ .. ˙

trai giô cao tay choáng quaân xaâm löôïc choáng keû nhu nhöôïc baùn nöôùc Vieät Nam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful