ANALISIS SK/KD PAI SMA KELAS XI

Satuan Pendidikan : SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas :X Standar Tingkatan Kompetensi Dasar Kompetensi Ranah KD 1. Memahami 1.1 ayat-ayat AlQur’an tentang manusia dan tugasnya sebagai 1.2 khalifah di bumi. 1.1 Membaca QS Al Baqarah: 30, AlMukminun: 12-14, AzZariyat: 56 dan An Nahl : 78 Menyebutkan arti QS Al Baqarah: 30, AlMukminun: 12-14, AzZariyat: 56 dan An Nahl: 78 C1

Indikator Pencapaian

Tingkatan Ranah IPK C1 C1 • • • • •

Materi Pokok  Q.S. Al-Baqarah; 30 Q.S. Al-Mukminun; 12-14 Q.S. Az-Zariyat; 56 Q.S. An Nahl: 78

Ruang Lingkup 1 2 3 4 5

Alokasi Waktu

Membaca Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. AlMukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat: 56, dan An Nahl: 78 dengan lancar. Mengidentifikasi tajwid Q.S Al-Baqarah; 30, Q.S. Al-Mukminun: 12-14, Q.S. Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78 Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An-Nahl: 78 dengan benar Menyebutkan arti ayat Q.S. Al-Baqarah: 30, AlMukminun; 12-14, Az-Zariyat; 56. dan An-Nahl: 78 Menjelaskan kandungan QS Al Baqarah: 30, Al Mukminun : 12-14, Az-Zariyat: 56, dan An-Nahl: 78. Mengidentifikasi perilaku khalifah dalam Q.S. Al-Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78 Menjabarkan perilaku khalifah sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah;30, Al Mukminun;12-14, Az Zariyat;56, dan An Nahl;78

C1 C1

C1 C1 8 x 45 Menit C1 C2

1.3 Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam QS Al Baqarah: 30, AlMukminun: 12-14, AzZariyat: 56 dan An Nahl; 78

C5

S Al-An’am: 162-163 Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Q. dan An Nahl. Az Zariyat. Az Zariyat. 2.56.12-14.S.2 Menyebutkan arti dalam QS Al An’am: 162-163 beribadah.S.S Al Bayyinah : 5 Mengidentifikasi perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.Menerapkan perilaku khalifah sesuai dengan Q. Al Mukminun. dan An Nahl.56.S Al-An’am: 162-163 Menjabarkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.S Al-Bayyinah: 5 dengan lancar Mengidentifikasi tajwid Q.S Al-An’am: 162-163 dengan lancar Membaca Q.S Al-An’am: 162-163 Mengartikan ayat Q.56. Al-An’am. dan Al-Bayyinah: 5 2. Membaca Q.S. Az Zariyat.30.Bayyinah: 5 Quran tentang keikhlasan 2.12-14.S. dan An Nahl.12-14.1.S Al-An’am: 162-163 Mengidentifikasi tajwid Q.3 Menampilkan perilaku ikhlas dalam beribadah seperti terkandung dalam QS Al An’am: 162-163 dan Al-Bayyinah: 5 C1 2.30.78 2.S Al Bayyinah : 5 Mengartikan ayat Q.1 2. Al-Baqarah. Al Mukminun.S Al Bayyinah: 5 C5 Menyebutkan arti masing-masing kata yang terdapat dalam Q.S.1.S Al-An’am: 162-163 Menerapkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.78 Menelaah perilaku khalifah sesuai dengan Q. Al-Bayyinah.S Al-An’am: 162-163 Menelaah perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q. Al-Baqarah. 162-163 •Q. Al-Baqarah.S Al-An’am: 162-163 Mempraktekan perilaku ikhlas dalam beribadah C3 C4 P1 C1 C1 C1 Q. 5 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C3 8 x 45 Menit C5 .1 Membaca QS Al Memahami An’am: 162-163 dan Alayat-ayat Al.78 Mempraktikkan perilaku khalifah sesuai dengan Q.30. Al Mukminun.

S Al-Bayyinah : 5 Menelaah perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengtan Q.3 Menampilkan perilaku yang C5 mencerminkan keimanan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna . Meningkatka n keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatNya dalam Asmaul Husna.Bayyinah : 5 Menjabarkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengtan Q.sesuai dengan Q.S Al-An’am: 162-163 Mengidentifikasi perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q. 3.1.S Al.S Al-Bayyinah : 5 C4 P1 C1 C2 C3 C4 P1 3. 3.S Al-Bayyinah : 5 Mempraktikkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengan Q.2 Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna C1 Menyebutkan arti sifat Allah.1 Menyebutkan 10 C1 sifat Allah dalam Asmaul Husna 3. Menjabarkan 10 sifat Allah ke dalam sifat manusia Mengidentifikasi Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 Asmaul Husna Menjabarkan Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 Asmaul Husna Menerapkan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna Menerlaah perilaku yang mencerminkan C1 C1 C1 C2 C1 C2 C3 4 x 45 Menit C4 Asmaul Husna : • 10 Asmaul Husna dan artinya Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap 10 Asmaul Husna Asmaul Husna : • 10 Sifat Allah dalam Asmaul Husna 3.1. Menyebutkan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna.S Al-Bayyinah : 5 Menerapkan perilaku ikhlas dalam beribadah sesuai dengtan Q.

1. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. 5. dan taklifi.2 Menjelaskan pengertian. 4. C1 Menyebutkan pengertian Al-Quran.3 Membiasakan A5 perilaku husnuzhan dalam kehidupan sehari-hari 4. dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam Menjelaskan fungsi Al-Quran. Menyebutkan contoh husnu zhan terhadap Allah Menyebutkan contoh husnu zhan terhadap diri sendiri.1. Al-Hadits. Menyebutkan contoh husnu zhan terhadap sesama manusia.1 Menyebutkan pengertian. dan C1 Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. hukum Islam. C1 4. dan Ijtihad sebagai sumber hikmah hukum Islam ibadah 5.2 Menyebutkan contoh-contoh perilaku husnuzhan terhadap Allah. Menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap sesama manusia. Penerapan transaksi .1 Menyebutkan C1 Membiasaka pengertian perilaku n perilaku husnuzhan terpuji. P1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 A5 A5 A5 C1 C1 C1 Husnuzhan : • Pengertian Perilaku Husnuzhan Husnuzhan : • Contoh perilaku husnu zhan terhadap Allah. kedudukan dan fungsi Al hukum Qur’an. Uraian materi pokok: Pengertian muamalah.1. Al Hadits. 4. Menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap Allah Menyebutkan pengertian husnu zhan terhadap diri sendiri.penghayatan terhadap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna Mempraktikkan sifat-sifat Allah yang sepatutnya bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap Allah Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap diri sendiri. Al-Hadits. dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam Menjelaskan kedudukan Al-Quran. Memahami sumber 5.1. diri sendiri dan sesama manusia. diri sendiri dan sesama manusia 4. Menunjukkan sikap husnu zhan terhadap sesama manusia. 55. Husnuzhan : • Perilaku Husnuzhan dalam kehidupan seharihari. Al-Hadits. 6 x 45 Menit Materi pokok: Hukum Islam tentang Muamalah.

4) kerja sama ekonomi Islam yaitusyirkah. sistem perbankan yang islami. C1 C2 • QS Ali Imran : 159 • QS Asy-Syura : 38 • QS. 2) simpan pinjam. C Menjelaskan substansi dakwah Rasulullah periode Makkah.1 C1 Membaca Q. Mengidentifikasi tajwid Q. 4 x 45 Menit 6.S. dan sistem asuransi yang islami.S. Mengemukakan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekkah Mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah 6.1 ayat-ayat Al-Qur’an7. 3) ijarah. dan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam 5. • Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Menjelaskan pengaruh dakwah Rasulullah SAW terhadap umat. Keteladanan Rasulullah SAW : • Dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekkah.1 C3 Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekkah. Menjelaskan macam-macam Al-Hadits.2 tentang Membaca QS Ali Imran: 159 dan QS Asy Syura: 38 Menyebutkan arti QS Ali Imran 159: dan QS Asy 7. Mampu menerapkan perilaku yang sesuai dengan hukum taklifi C1 C1 C1 C1 C1 A5 C3 C3 C1 C1 C1 ekonomi Islam dalam 1) jual beli. mukhabarah. musaqah.3 Menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari C3 Menjelaskan fungsi Al-Hadits terhadap Al-Quran.1. Memahami keteladanan Rasulullah dalam membina umat periode Makkah. Ali Imran : 159 dan C1 Asy-Syura : 38. Keteladanan Rasulullah SAW : • Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah 4 x 45 Menit SEMESTER 2 7.1. Memahami 7.kedudukan. mudarabah. muzara’ah. Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38 dengan baik dan benar. Menjelaskan pengertian hukum taklifi dalam hukum Islam Menjelaskan kedudukan hukum taklifi dalam hukum Islam Menjelaskan fungsi hukum taklifi dalam hukum Islam. Mampu menunjukkan contoh-contoh perilaku sesuai hukum taklifi. Ali Imran: 159 .

dan QS Asy Syura: 38 dalam kehidupan sehari-hari A5 A5 A5 C1 C1 C1 A5 C3 C4 A5 Beriman kepada Malaikat : • Tanda-tanda beriman kepada Malaikat. • Membedakan orang yang beriman dan tidak beriman kepada Malaikat dalam kehidupan sehari-hari 6 x 45 Menit . Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat Menampilkan contohcontoh perilaku beriman kepada Malaikat Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Malaikat dalam kehidupan sehari-hari 8. Menunjukkan perilaku yang demokratis seperti yang terkandung dalam QS Ali Imran.S.159 Menunjukkan perilaku yang demokratis seperti yang terkandung dalam Q. 38 • QS Ali Imran ayat 159. C1 C2 C1 • QS. Ali Imran. C5 Menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat Menunjukan perilaku beriman kepada Malaikat A5 Menerapkan perilaku beriman kepada Malaikat Menelaah perilaku beriman kepada Malaikat Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat.S. Asy-Syura. C1 Menjelaskan pengertian beriman kepada Malaikat Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat.159.1. 159 dan Asy-Syura. 38 Mengidentifikasi ciri-ciri orang yang demokratis sesuai dengan QS Ali Imran: 159 dan Asy. 159 dan AsySyura. Asyura.1.3 Menampilkan perilaku hidup demokratis seperti terkandung dalam QS Ali Imran. 38 Menyimpulkan isi kandungan Q.Syura: 38. Meningkat 8.S. • QS Asy-Syura : 38 4 x 45 Menit 7.Demokrasi Syura: 38 A5 Menyebutkan arti Q. Beriman kepada Malaikat : • Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat Beriman kepada Malaikat : • Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari 8. Menampilkan perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada malaikat dalam kehidupan seharihari. 38 Menunjukkan manfaat perilaku demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Ali Imran.1 kan keimanan kepada Malaikat.

C1 C1 C1 C1 A5 A5 A5 A5 P1 P1 P1 P1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 Pengertian: • Adab dalam berpakaian. bertamu atau menerima tamu.1 C1 Menjelaskan pengertian adab dalam berpakaian. Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam berpakaian Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam berhias Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam perjalanan • Mampu mempraktikkan perilaku yang baik dan benar dalam bertamu dan menerima tamu. bertamu dan atau menerima tamu. bertamu dan atau menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari 9. berhias. Menghindari perilaku 10. berhias. riya. aniaya dan Tercela diskriminasi Menyebutkan contoh perilaku hasad. perjalanan. C1 Menjelaskan pengertian hasad Menjelaskan pengertian riya.C1 9. Menjelaskan pengertian adab dalam berhias Menjelaskan pengertian adab dalam perjalanan.1. • Adab dalam berhias • Adab dalam perjalanan • Adab dalam bertamu dan menerima tamu Contoh-contoh adab dalam : • berpakaian • berhias • perjalanan • bertamu atau menerima tamu. Contoh-contoh tercela : •Hasad perilaku 6 x 45 Menit P1 10. perjalanan. Praktik adab dalam: • Berpakaian • Berhias • Perjalanan • Bertamu dan atau menerima tamu. Menunjukkan contoh adab dalam berhias. Menjelaskan pengertian adab dalam bertamu dan menerima tamu C5 Menunjukkan contoh adab dalam berpakaian. Menampilkan contoh-contoh adab dalam berpakaian. Mempraktikkan adab dalam berpakaian. Menghindari Menjelaskan pengertian Perilaku hasad.1. aniaya dan diskriminasi. perjalanan. C1 Menjelaskan pengertian aniaya Menjelaskan pengertian diskriminasi Menyebutkan contoh perilaku hasad Menyebutkan contoh perilaku riya . Membiasaka Menjelaskan n perilaku pengertian adab dalam terpuji berpakaian. berhias. riya. Menunjukkan contoh adab dalam perjalanan Menunjukkan adab dalam bertamu dan menerima tamu.1. Perilaku Tercela : •Pengertian Hasad •Pengertian Riya •Pengertian Aniaya •Pengertian Diskriminasi.

Menjelaskan perundang-undangan tentang C1 pengelolaan wakaf. Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan haji.hasad.1. Memahami 11.2 Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat. haji dan waqaf. riya. Perundang-undangan tentang pengelolaan : •Zakat •Haji •Wakaf. C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C5 C1 C1 C1 C1 C3 C3 C3 •Riya •Aniaya •diskriminasi Menghindari perilaku: •Hasad •Riya •Aniaya •Diskriminasi 6 x 45 Menit 11. aniaya dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.. haji dan wakaf wakaf 11. Menjelaskan tentang manasik haji.1 Menjelaskan hukum Islam perundang-undangan tentang zakat.3 Menerapkan ketentuan perundangundangan tentang pengelolaan zakat. A5 Menyebutkan contoh perilaku aniaya Menyebutkan contoh perilaku diskriminasi Menjelaskan cara.1 C1 Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. tentang pengelolaan haji dan zakat. Menjelaskan ketentuan syar’i tentang zakat. C3 8 x 45 Menit . haji dan wakaf.cara menghindari perilaku hasad. enazah 11. Menyebutkan contoh pengelolaan zakat Menyebutkan contoh pengelolaan haji Menyebutkan contoh pengelolaan wakaf Menentukan cara untuk menerapkan perundangundangan tentang zakat Menentukan cara untuk menerapkan perundangundangan tentang haji. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku aniaya. haji dan wakaf 11. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku diskriminasi. Ketentuan perundangundangan tentang pengelolaan : •Zakat •Haji •Wakaf. Contoh-contoh pengelolaan : •Zakat •Haji •Wakaf. Menjelaskan cara-cara menghindari perilaku riya. Menentukan cara untuk menerapkan perundangundangan tentang wakaf.

1.1. 6 x 45 Menit . Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah.1 Menceritakan sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah 12. C3 Menunjukkan koleksi kisah-kisah perjuangan Rasulullah pada periode Madinah. Menjelaskan latar belakang hijrah Rasulullah ke Madinah. • Menjelaskan keberhasilan yang diperoleh Rasulullah dakwahnya pada periode Madinah C5 C1 C5 C2 C1 Keteladanan Rasulullah SAW: • Sejarah dakwah Rasulullah periode Madinah.2 Mendeskripsikan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah 12.12. • Keteladanan Rasulullah SAW: • Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Menunjukkan profil dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat periode Madinah 12. Menjelaskan sejarah dakwah Rasulullah pada C3 periode Madinah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful