www.zaluu.

com
www.zaluu.com
Монгол дахь хог дахин боловсруулах үйлдвэрийн
хөрөнгө оруулалтын төслийн агуулга
1. Танилцуулга
1.1. Төслийн зорилго
1.2. Төслийн хэрэгжих боломж
1.3. Төслийн санхүүжилт
2. Судалгааны хэсэг
2.1. Зах зээлийн судалгаа
2.2. Маркетингийн судалгаа
3. Техник технологи, эдийн засгийн үндэслэл
4. Дүгнэлт
5. Ашигласан материал
6. Хавсралт

www.zaluu.com
www.zaluu.com

ХОЁР. СУДАЛГААНЫ ХЭСЭГ
2.1.

2.2.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА
2.1.1.

Салбарын судалгаа

2.1.2.

Зах зээлийн багтаамж

2.1.3.

Зах зээлийн сегментчлэл

2.1.4.

Хэрэглэгчидийн судалгаа

2.1.5.

Өрсөлдөгчийн судалгаа

МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА
2.2.1 Зах зээлийн ерөнхий судалгаа

Зах зээлийн судалгаа

Хэрэглэгчийн судалгаа

Үнийн судлагаа

Орчны хүчин зүйлийн шинжилгээ
Түүхий эдийн судалгаа

2.2.2

Түүхий эдийн зах зээлд

Бүтээгдэхүүн худалдаалах зах зээлд

2.2.3

Өрсөлдөгчийн судалгаа

2.2.4

Борлуулалтын стратеги

2.2.5

Борлуулалтын прогноз

Зах зээлийг эзлэх үе шат

Борлуулалтын арга хэрэгслэл

Бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлтийн судалгаа
SWOT шинжилгээ

ГУРАВ. ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
3.1.

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ БОЛОМЖИТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА

3.2.

ТЕХНОЛОГИЙН БҮДҮҮВЧ

3.3.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА

3.4.

САНХҮҮГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

3.5.

ТӨСЛИЙН ҮР АШГИЙН ТООЦОО

3.6.

ЗЭЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ГРАФИК

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ
ТАВ. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ
ЗУРГАА. ХАВСРАЛТ
1. Байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин

www.zaluu.com
www.zaluu.com
2. Нэмэлт мэдээлэл
3. Эхлэлтийн балансын нэмэлт тайлан

ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ
УЛААНБААТАР ХОТЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН АСУУДАЛ
Эдүгээ хүртэл хүн төрөлхтөн байгаль дэлхийг оюун ухааны
хүчээр захиран ноѐлж зүй зохисгүй ашиглаж ирсэн билээ. Хог хаягдал
гэдэг нь байгалийн хүчин зүйлээс төдийгүй бас хүний зохисгүй үйл
ажиллагаанаас үүдэлтэй.
Манай оронд хог хаягдал 1940 оныг хүртэл хүн амын ахуйн
болон мал аж ахуйгаас гаралтай байсан. 1940 оноос аж үйлдвэрлэл
хөгжиж, 1950-иад оны сүүлээс газар тариалан эрхлэх, хотжих,
үйлдвэржих явц хүчтэй болсноор хог хаягдлын бүтэц, бүрэлдэхүүн
хэмжээ ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Ялангуяа 1960-1970-аад оноос
эхлэн хог хаягдлын хэмжээ эрс нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар
Улаанбаатар хотын хэмжээгээр хоногт 1100-1300 метр куб буюу 8001000 тонн хуурай хог хаягдал гардаг бөгөөд эх үүсвэр бүтцийн хувьд
нийт хогны 1,50 хувь ахуйн, 2,30 хувь үйлдвэр, албан байгууллагын
3,20 хувь, хот суурин бусад төрлийн хог хаягдал эзэлдэг. Үлдсэн
хувийг

нь

шатамхай

чанартай

хог

эзэлж

байна.

Дээрх хог хаягдлыг хогийн төвлөрсөн гурван цэг болох:
1.Дарь-Эхийн

овоо

2.Улаан
3.Морингийн

чулуут
даваа

Эдгээр

нь

ямар

ч

ангилан

ялгалтгүйгээр

дүүргүүдийн тохижилт үйлчилгээний 6 компани зөөвөрлөн аваачиж
хаядаг бөгөөд эдгээр хогийг дарж устгах ажлыг "нөөц" компани
хариуцаж байна. Хогийн төвлөрсөн гурван цэгийн хоѐр нь нийт хогны
90-95 хувь нь цуглардаг Дарь-Эхийн овоо, Улаанчулуутын хогийн
цэгүүд нь салхины ноѐлох чиглэлийн дагуу байрлалтай байдаг.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хотын зөөвөрлөж хаясан хог хаягдлын хэмжээг судалж үзэхэд 200-400
м зайд байдаг бөгөөд хөрс, гүний усыг хамгаалах ямар ч системгүй,
хашаа

хамгаалалтгүй

юм.

Гэр

хорооллын

айл

өрх

суурь

үнэ

чөлөөлөгдөхөөс өмнө сард 140 төгрөг төлж Тохижилт үйлчилгээний
компаниар хогоо ачуулдаг байсан бол одоо 500 -700 төгрөг сард төлөх
болсноос хогны мөнгөө төлөхгүй зайлсхийх, хаягдал хогоо нууцаар
аль тааралдсан газраа асган орчноо бохирдуулж байна. 1999 онд гэр
хорооллын айл өрхийн 50 гаруй хувь нь хог тээврийн хөлсөө төлөөгүй
байна.
Хотын хогийг цуглуулж тээвэрлэн төвлөрсөн цэгүүдэд хүргэдэг
дүүргүүдийн Тохижилт үйлчилгээний компанийн техник хэрэгсэл
хуучирч эвдэрснээс парк ашиглалт 53 хувьтай, парк шинэчлэлт
хийхгүй байгаагийн улмаас зайлуулбал зохих нийт хогны 56 хувийг
авч чадахгүй байна. Мөн төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд аваачсан хогийг
дарж устгах үйл ажиллагаа эрхэлдэг "Нөөц" компанийн хүчин чадал
хангалтгүй учир хог хаягдлыг ангилан ялгах талаар ямар ч ажиллагаа
хийгдэхгүй бөгөөд цугларсан хогийг технологийн дагуу дарж устгах
ажил шаардлагын хэмжээнд бүрэн хийгдэж чадахгүй байна. Зөөвөрлөж
чадахгүй үлдэж буй хог хаягдал гуу жалга, гэр хорооллын орчин
тойрон, гудамж талбайд их хэмжээний хог бий болгож байна. Хог
хаягдлыг цуглуулж зөөвөрлөн тээвэрлэх, дарж устгахаас гадна
хаягдал хогийн хэмжээг багасгахад чухал ач хоблогдол бүхий хоѐрдогч
түүхий эдийг хогноос салгаж ангилан ялгах ажил хийгддэггүй бөгөөд
эдгээр хоѐрдогч түүхий эдийг цуглуулан авч дотоодын болон
гадаадын зах зээлд борлуулах боломжтой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
жижиг үйлдвэр, цех байгуулах шаардлага тавигдаж байна. Иймд хог
хаягдлыг

ангилж

төрөлжүүлэн

дахин

нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна.

боловсруулах

технологийг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Иймээс өнөөгийн хэмжээний яс, цаас цуглуулан ясны тос, ясны
гурил, ариун эврийн цаас гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хэдхэн
аж ахуйн нэгж ажиллаж байна.
Ер

нь

манайд

нийт

хог

хаягдлын

60-80

хувийг

ямар

ч

боловсруулалтгүйгээр хаяж, хогний үлэмж хэсгийг эзэлдэг цаас,
хуванцар материал, даавууны хаягдал зэрэг зүйлсийг шатаадаг нь хот,
орчны агаарыг бохирдуулах нэг эх үүсвэр болж байна. Манайд хог
хаягдлыг ангилах, дахин боловсруулах, булж дарах талаар зарим нэг
туршилт хийгдэж байгаа боловч байнгын ажил болоогүй байна. Хог
ухаж амьдарч байгаа иргэд олшрох хандлагатай байгаа нь нөөц
бололцоог ашиглах талаасаа сайн зүйл боловч эрүүл ахуйн талаасаа
туйлын ноцтой асуудал болж байна. Иймд хог хаягдлыг ангилж
төрөлжүүлэн дахин боловсруулах технологийг нэвтрүүлэх зайлшгүй
шаардлагатай

байна.

Хог хаягдлын бүтцийн ангилалтыг судалгаанаас үзэхэд цаас 31.4 хувь
хоол, 21.4 хувь нүүрсний үнс, 10.3 хувь шил, 3.83 хувь даавуу, 3.2 хувь
мод, 2.25 хувь яс, 2.4 хувь төмөр, 2.23 хувь чулуу, 3.61 хувь арьс шир,
0.66 хувь бусад 1.84 хувийг тус тус эзэлж байна. Эндээс үзэхэд хог
хаягдлын

56

хувийг

дахин

ашиглах

боломжтой

байна.

Нийслэлийн хог хаягдлын өнөөгийн нөхцөл байдал нь нийслэлийн
тулгамдсан асуудлуудын дотроос нэн даруй шийдвэрлэвэл зохих
асуудал болоод байгааг харуулж байна.
ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ
Иймээс бидны төслийн үндэслэл болох хог ахин боловсруулах
үйлдвэрийнг цогц хэлбэрээр монгол улсад ялангуяа улаанбаатар хот
орчимд байгуулах нь экологийн болон эдийн засгийн асар их
боломжтой гэж үзэж энэхүү төслийг боловсруулсан билээ.

Манай

компани хувьд бол төслийн хүрээнд зорилтот зах зээлээ “Сүхбаатар”

www.zaluu.com
www.zaluu.com
дүүргийг сонгон авч өөрийн компанийн хогны цэгүүдийг байгуулан
түүхий эдээ татан авна.

Маркетингийн судалгаа шинжилгээ
Маркетингийн судалгааны зорилго нь “Mognolian Development Group”
ХХК-ийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлага,
хэрэгцээнд тулгуурласан бүтээгдэхүүнээр хангах, тус компаний үйл
ажиллагааны

чиглэлийг

тодорхойлж,

мөн

шаардлагатай

байгаа

мэдээллүүдээр хангахад чиглэнэ.
1. Зах зээлийн ерөнхий судалгаа

Зах зээлийн судалгаа

Хэрэглэгчийн судалгаа

Орчны хүчин зүйлсийн шинжилгээ

2. Өрсөлдөгчийн судалгаа
3. SWOT шинжилгээ
1.Зах зээлийн ерөнхий судалгаа
1.1 Зах зээлийн судалгаа
Манай байгууллагын хувьд гол түүхий эд нь хог хаягдал бөгөөд
түүнийг дахин боловсруулан үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг гаргаж
ирэхэд гол анхаарлаа хандуулж үйл ажиллагаагаа явуулна. Хог хаягдал
дахин боловсруулж худалдаа арилжаа хийх гадаад ба дотоод гэсэн 2
зах зээл бидэнд байгаа. Үүнд дотоод зах зээлд Монгол улсад хог

www.zaluu.com
www.zaluu.com
хаягдал хэрэглэгч 11 байгууллага, бэлтгэн нийлүүлэгч үйл ажиллагаа
явуулж буй

10 нэгж хэсгүүд байна. Жил ирэх тусам хог хаягдал

ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж хэсгүүд улам бүр
нэмэгдсээр байгаа.
Гадаад зах зээлийн хувьд Азийн хог хаягдал худалдаалдаг бирж үйл
ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тэрхүү биржид гишүүн болсноор гадаад
зах зээл нээгдэж байгаа. Уг бирж нь Азийн маш олон улс орнууд
нэгдэн худалдаа солилцоо явуулдаг учир бидний хувьд томоохон зах
зээлд нэвтрэх бүрэн боломж байна. Үүнд дотроо бидний хамгийн гол
анхаарал хандуулан үйл ажиллагаагаа явуулах зах зээл нь гадаад зах
зээл юм.
Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын өнөөгийн байдал
Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын өнөөгийн байдал нь экологи
хүрээлэн байгаа орчинг бохирдуулах хотын өнгө үзэмж тохижилтонд
сөргөөр нөлөөлж буй гол хүчин зүйлийн нэг болж байгаа. Бид энэхүү
байдлыг

өөрчилж

дахин

боловсруулалж

томоохон

хэмжээний

үйлдвэрлэл явуулах бодлого баримтална.
Өдөрт 1300-1800 метр куб, жилд 650-700 мянган метр куб хог гарч
түүний 75 орчим хувийг дүүргүүдийн ТҮК, 15 хувийг нь хогийн
байгууллага аж ахуйн нэгжүүд үлдсэн 10 хувь нь газар дээрээ
тээвэрлэгдэхгүй үлддэг байна. Хотын хэмжээнд гарч буй хогны хэмжээ
жил ирэх тусам 5-10 хувь өсөж байна.

(Энэхүү хогны бүтцийг

хавсарган харуулсан байгаа болно.) Монгол улсын хувьд хогийг их
хэмжээгээр дахин боловсруулж ялгаж сортолдог үйлдвэр одоогоор
байхгүй байгаа бөгөөд зөвхөн нэг төрлийн хогийг түүж авч борлуулдаг
байгууллага маш олон байна. Үүнд хаягдал цаас, шил, төмөр, хуванцар
гэх мэтийг гадаадад экспортонд гаргадаг.
Манай байгууллагын хувьд хэрэггүй хог гэж байхгүй бүгдийг нь
ашигтай газруудад түгээх боловсруулах үйл ажиллагаа юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Бүтээгдэхүүн
Дээрх хог хаягдлын бүтцийн судалгаанаас харахад нийт хог хаягдлын
24% нь яс, шил, төмөр, хуванцар сав, 39% нь цаас үлдсэн хэсэг нь үнс
шороо бусад болж байна. Энэхүү хэмжээг нийт жилийн гарах хогноос
тооцож үзвэл хаягдал цаас жилд 351метр куб цаас гардаг байна бид
үүнийг дахин боловсруулан цаасны үйлдвэрт шууд үйлдвэрлэлд орох
хагас

боловсруулсан

түүхий

эдийг

хэвээр

351

нь

нийлүүлэх

боломжтой. 216метр куб төмөр, яс, шил, хуванцар хаягддаг гэсэн
тооцоо гарч байна. Улаанбаатар хотод жилдээ 4800 тн

гялгар уут,

полиэтилений хог нийслэлийн хогийн төвлөрсөн цэгүүдэд байжээ.
Жилдээ 4800 тн гялгаруут хаягдаж байна гэдэг бол гялгар уутны
хэрэгцээ үүнээс багагүй байгааг нотолж байна.
Үүнийг

мөн

адил

ялгаж

жижиглэх

төхөөрөмжид

боловсруулсан түүхий эдийг хуванцарын үйлдвэр,
үйлдвэр,

төмрийн

нийлүүлэх болно.

үйлдвэр,

малын

тэжээлийн

оруулж

хагас

архи ундааны
үйлдвэр

зэрэгт

. Мөн бид гадаад зах зээлээс хог хаягдал авах

боломж бүрэн нээлттэй байгаа гэж дээр дурьдсан ингэснээр нөөцийн
хэмжээ худалдан авахад боломжтой.
1.2 Хэрэглэгчийн судалгаа
Дотоод зах заал дэх манай хэрэглэгчид
¹ Нэр

Үйл ажиллагаа

Хаяг, утас

Худалдан

Холбоо

авах

барих хүн

материал
1

“АПУ

Ундаа, шар айраг, Улаанбаатар Шил,

“ХХК

архи, жүүс

хот

Солонго

19-р хуванцар, Худалдааны

хороолол

шилэн

менежер

www.zaluu.com
www.zaluu.com
сав

342436
2

“СББ”ХХК

Ундаа, архи, жүүс

Улаанбаатар Шил,

Болормаа,

хот 345234

Худалдааны

лонх

төлөөлөгч
3

MCS

Ундаа

Улаанбаатар Лонх

Энхбилэг,

хот 345555

худалдааны
төлөөлөгч

4

Цахилгаан Цахилгаан
утас ХХК

5

утасны Улаанбаатар Цэвэр

үйлдвэрлэл

хот

хөнгөн

нягтлан

99134506

цагаан

бодогч

Ноос

Ариун

цэврийн Улаанбаатар Хаягдал

импекс

цаас

хот 341577

Цаас

Улаанбаатар Хаягдал

цаас

ХХК
6

Монгол
хэвлэл

хот 329118

цаас

ХХК
7

Онон

Цаас

Улаанбаатар Хаягдал

номин

хот Сонгино цаас

ХХК

хайрхан
дүүрэг
450892

8

Төмөрийн

Төмөрөн эдлэл

үйлдвэр
9

Цаасны

Дархан

уул Хаягдал

аймаг
Цаас

төмөр

Орхон аймаг Хаягдал

үйлдвэр
10 Мон Пак

цаас
Гялгар

уутны УБ хот Хан Хаягдал

үйлдвэрлэл

Уул дүүрэг

гялгар
уут

11 Монгол
хэвлэл"

Гялгар

уутны УБ хот

үйлдвэрлэл,хэвлэл

Цэрэндаш

Хаягдал
гялгар

www.zaluu.com
www.zaluu.com
ХХК

уут, цаас

Гадаад зах зээлийн хувьд Азийн хог арилжааны биржийн гишүүн бүх
орны үйлдвэр аж ахуй хамрагдаж байгаа.
Сегмент Хэрэглэгч

Газар

зүйн Үйлдвэрийн Тэдний онцлог

байршил

хэн бэ?

хүчин

Тэднийг татах
арга зам

чадал
1

Монгол
улсад

Улаанбаатар Дундаж
үйл хот, Дархан

ажиллагаа
явуулж

уул

Тэдэнтэй зөвхөн Үйл
яс, шил, төмөр ажиллагаагааг
нийлүүлэнэ. Нэг нь тасралтгүй

аймаг,

буй Орхон аймаг

үйлдвэр

удаагийн

явуулах хямд

нийлүүлэлтийг

үнэтэй түүхий

бага хэмжээтэй эдээр

хангаж

өгөх баталгааг

хийдэг.

гаргаж өгөх
2

Азийн

улс БНХАУ,

оронд

үйл Өмнөд

Өндөр

Бүтээгдэхүүнийг Их хэмжээний
их

хэмжээгээр түүхий

ажиллагаагаа Солонгос,

худалдан

явуулж

чадвартай

үйлдвэр

буй Энэтхэг,

эд

авах авсан
ба тохиолдолд

Зүүн өмнөд

бүх

төрлийн хөнгөлөлт

азийн

хогийг худалдан урамшуулал

орнууд

авах боломжтой үзүүлж, бусад
технологийн
хувьд

нийлүүлэгчээс

өндөр илүү

хурдан

хөгжилтэй

шуурхай

үйлдвэрлэлтэй.

найдвартай
бүх

төрлийн

түүхий

эдийг

нийлүүлэх

www.zaluu.com
www.zaluu.com

1.3 Орчны хүчин зүйлийн шинжилгээ
¹ Дотоод орчин
1

Орчны хүчин зүйлсийн тайлбар

Хэрэглэгч

Монгол

улсад

үйл

ажиллагаа

явуулж буй үйлдвэр, Азийн улс
оронд үйл ажиллагаа явуулж буй
үйлдвэр
2

1

Харилцагч

СӨХ, Хот тохижуулалтын газар

Гадаад орчин

Орчны хүчин зүйлсийн тайлбар

Нийгэм соѐлын орчин

Нийгмийн нэг чухал асуудал нь хог
хаягдал

2

Улс төр

Ямар нэг нам эвслийн хараат бус,
биеэ

даасан

үйл

ажиллагаа

явуулдаг
3

Эдийн засаг

Олон улсын валютын зах зээлийн
байдлаас хамаарна.

4

Хууль эрх зүй

Монгол

улсын

баталгаажсан

үндсэн

хуулиар

бүх төрлийн хууль

тогтоомж
5

Хүн ам зүй

Улаанбаатар
нягтрал

хотод

ихтэй

байгаагаас

хаягдал ихсэж байна.
1. Өрсөлдөгчийн судалгаа

хүн

амын
хог

www.zaluu.com
www.zaluu.com
¹

Нэр

Үйд ажиллагаа

Давуу тал

Сул тал

1

Puma service

Хог

үнийн

Зах зээлд эзлэх

хаягдал

экспортлогч

бодлого

уян хэмжээ

хатан

бага,

үйлдвэрлэлийн
хүчин чадал бага

2

Судалт

Бэлтгэн нийлүүлэгч

Борлуулалт

Зах зээлд эзлэх

сайн

хэмжээ

бага,

байршилт муу
3

Алтанцэцэг

Хаягдал

цаас Нэр

экспортлогч

хүнд Зах зээлд эзлэх

сайтай

хэмжээ

бага,

боловсруулалт
хийлгүй

шууд

гаргадаг
4

Чимгээ

Бэлтгэн нийлүүлэгч

Зах зээлд эзлэх
хэмжээ

бага,

өрсөлдөгч
чадвар бага,
5

Сантоме

Бэлтгэн нийлүүлэгч

Зах зээлд эзлэх
хэмжээ бага,үйл
ажиллагааны цар
хүрээ нь бага

6

Надмид

Бэлтгэн нийлүүлэгч

Зах зээлд эзлэх
хэмжээ
ажиллах

бага,
орчин

бүрэн
хангагдаагүй,
3.SWOT шинжилгээ
Гадаад хүчин Боломж
зүйл

Аюул занал

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Дотоод хүчин зүйл
Давуу тал

Гадаад, дотоод гэх 2 Хог
зах

хаягдлыг

үйл цуглуулан

зээлд

ажиллагааг

явуулах, хуримтлуулахад

хаягдал

нөөцийг шаардлагатай,

ашиглан

монголд тээвэрлэлтэнд

цаг
учирж

томоохон болох гэмтэл түүнээс

анхны

боловсруулалт хийдэг урьдчилан сэргийлэх,
ажлын тоног

үйлдвэр,

байрыг бий болгох

төхөөрөмжийн

хэвийн байдал,

Технологи
Сул тал

Өөрийн

үйлдвэрлэл Орлох бүтээгдэхүүн ,

байхгүй зөвхөн хагас Шинэ

өрсөлдөгч,

боловсруулсан түүхий улиралыг

чанартай,

эд гаргаж явцуу үйл эхлэлтийн хөрөнгө их,
ажиллагаатай

учраас өрсөлдөгч их

ашиг бага, бэлтгэгдсэн
боловсон

хүчингүй,

том хэмжээний тоног
төхөөрөмж

“Mongolian Development Group”ХХК- ийн Эрхэм зорилго:

Байгаль орчны бохирдлыг бууруулж экологийн тэнцвэрт
байдлыг хангах, хог хаягдлыг үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны
түүхий эд болгон бүрэн ашиглаж, эдийн засгийн өсөлтийг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
нэмэгдүүлэх дэлхийн зах зээлд өөрийн гэсэн байр суурийг
эзлэх.
Зорилтууд:
- Хог хүлээн авах цэгүүд байгуулах
- Дахин боловсруулж түүхий эд болгох
- Салбар үйлдвэр байгуулах
- Гадаадын зах зээлд нийлүүлэх
- Дотоодын түүхий эдийн хэрэгцээг бүрэн хангах
- Пластмас боловсруулалтын үйлдвэрийг байгуулах
“Mongolian Development Group” ХХК- ийн зах зээлд эзлэх хувь
Манай байгууллага нь гадаад, дотоод гэсэн 2 зах зээлд гарч үйл
ажиллагаагаа явуулах юм. Дотоод зах зээлд эзлэх хэмжээг олохдоо
нийт хаягдал хог авч чадах хэмжээгээрээ тодорхойлсон. Манай
өрсөлдөгч нь хог түүгч иргэд, тэдний түүсэн хогийг авдаг аж ахуйн
байгууллага юм.
Судалгаагаар нийт …..иргэн байдаг бөгөөд тэд өдөрт …. Шил, хуванцар
сав түүдэг байна. Үүнээс үлдсэн хог нь манай дээр ачигдаж ирнэ гэж
үзвэл манайд …… хэмжээний хог хаягдалын хэмжээ нь доорх

Улсын хэмжээнд Гялгар уут торны үйлдвэр 2 ажиллаж байна. ХанУул дүүрэгт байрлалтай Мон Пак компанид зөвхөн уут үйлдвэрлэдэг.
Энэ компани 1970 аад онд

ашиглалтанд орсон тус үйлдвэр

технологийн хязгаарлагдмал нөхцөлтэй . Тухайн үйлдвэр өөрийн
хаягдалыг дахин ашигладаггүй төвлөрсөн хогийн цэгт хаядаг. Манай
төслийг хэрэгжүүлэхэд энэ үйлдвэрийн хаягдалыг авч ашиглах бүрэн
боломжтой .

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Энэ чиглэлээр хятадын нэг үйлдвэр байгуулах гэж байгаа бөгөөд энэ
нь

гялгар

уутны

хаягдлын

чадалтайгаас гадна бидний
чадлын хувьд бага,

тун

бага

хувийг

боловсруулах

байгуулах гэж буй үйлдвэрээс

технологийн хувьд

хоцрогдонгуй,

хүчин

байршлын

хувьд тохиромжтой бус юм.
Өнөөдөр

манай

улсын

хэмжээнд

хаягдал

боловсруулж дахин ашиглах үйлдвэр бараг

полиэтиленийг

байхгүй байгаа нь уг

төслийн хувьд анхных нь болж байгаагаараа онцлогтой юм.
Б).Монгол хэвлэл" ХХК
Компани 1990 онд байгуулагдсан 1995 онд хувьчлагдсан. Хэвлэлийн
үйлдвэрлэл, хэвлэлийн материалын худалдаа, гялгар уут торны
үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Тус компани

2001 онд Австри улсын тоног

төхөөрөмжөөр Гялгар уут торны үйлдвэр ажиллуулж эхэлсэн. Одоо
хүнсний болон аж үйлдвэрийн барааны төрөл бүрийн гялгар уут,
торны 12-60 см өргөнтэй, 2-25 микроны зузаантайгаар 4 хүртэл өнгөөр
хэвлэл гаргадаг.
Хуурай аргаар полиэтиленийг дахин боловсруулах технологийн
ажиллагааны дараалал дараах

байдлаар бүдүүвчлэн тайлбарлаж

болно. Үүнд:
1. Хаягдал гялгар уутыг угааж цэвэрлэн өнгө, төрлөөр нь ялгах
2. Уут, торыг жижиглэн хэрчих
3. Хэрчсэн материалаа хайлуулах
4. Хайлуулсан бэлдмэлээ шахаж урт нарийнаар гаргах
5. Бэлдэцээ жижиглэн хэрчиж таслах
6. Бэлэн бүтээгдэхүүнээ савлах
Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 25 кг-аар савлан дотоодын үйлдвэрүүдэд
нийлүүлэх буюу цаашид гадаадад хоѐрдогч түүхий эд экспортлох
чиглэлээр гаргах боломжтой юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Байршлын судалгаа
Бид энэ судалгаагаар 6 тодорхой үйлдвэрийн газрын байршлыг
судлан авч үзлээ. Ингэхдээ дараах үндсэн зарчмуудыг байримтлан авч
үзсэн болно.

-

Зах зээл хэрэглэгчдэд ойр дөт байрлал

-

Эрчим хүчний хангамж, бусад үйлчилгээнд ойр дөт
байрлал

-

Материал түүхий эдэд ойр дөт байрлал

-

Үндсэн капиталын бэлтгэн нийлүүлэлтэд ойр дөт байрлал

-

Тээвэрлэлтийн зардлын хамгийн бага байх байрлал

-

Хот,

хөдөөгийн

ялгааг

арилгах,

хөгжлийн

түвшинг

ойртуулах байрлал
Зах зээл, хэрэглэгчиддээ ойр байрлал

Хотын төвийн байрлал /Сүхбаатар дүүрэг/

Эрчим хүчний хангамж, бусад үйлчилгээнд ойр дөт байрлал

Үйлдвэр комбинатын ойр очимд байрлах байрлал /Хан-Уул дүүрэг/

Материал түүхий эдийн нөөцдөө ойр байрлал

Хогны цэг

Үндсэн капиталын бэлтгэн нийлүүлэлтэд ойр дөт байрлал

Вокзалд ойр байрлал /Баянгол дүүрэг/

Тээвэрлэлтийн зардлын хамгийн бага байх барлал

Хотын

төв

болон

Их

нарангийн

хогийн

цэгийн

Сонгинохайрхан дүүрэгт /Сонгинохайрхан дүүрэг/

дунд

буюу

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Хот, хөдөөгийн ялгааг арилгах, хөгжлийн түвшинг ойртуулах байрлал

Дархан,

Эрдэнэт

болон

хотын

алслагдсан

дүүргүүд

Найлах,

Багануурт байх байрлал /Дархан хот/

Энэ 6-н үндсэн байрлалын тогмол болон хувьсах зардлуудыг тус
бүрээр нь гарган нийт зардлыг олъѐо.
o Хотын төвийн байрлал /Сүхбаатар дүүрэг/ байр түрээслэнэ.
FC = 44 721 600₮ + 1 840 000₮ = 46 561 600₮
-

Түрээсийн зардал = 44 721 600₮ /3080м2*14520₮ /

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/

VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮
-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 53 798 907₮ + 46 561 600₮ = 100 360 507₮
o Үйлдвэр комбинатын ойр очимд байрлах байрлал /Хан-Уул
дүүрэг/
FC = 35 481 600₮ + 1 840 000₮ = 37 321 600₮
-

Түрээсийн зардал нэг сард = 35 481 600₮ /3080м2 * 11520₮ /

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/

www.zaluu.com
www.zaluu.com
VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮
-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 53 798 907₮ + 37 321 600₮ = 91 120 507₮
o Хогны цэг
FC = 5 640 000₮ +1 840 000₮ = 7 480 000₮
-

Байрны халаалтын зардал = 5 640 000₮

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/

VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮
-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 7 480 000₮ + 53 798 907₮ = 61 278 907₮
o Вокзалд ойр байрлал /Баянгол дүүрэг/
FC = 31 283 560₮ + 1 840 000₮ = 33 123 560₮
-

Түрээсийн зардал нэг сард = 31 283 560₮ /3080м2 * 10157₮ /

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/

VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 53 798 907₮ + 33 123 560₮ = 33 123 560₮
o Хотын төв болон Их нарангийн хогийн цэгийн дунд буюу
Сонгинохайрхан дүүрэгт /Сонгинохайрхан дүүрэг/
FC = 36 282 400₮ + 1 840 000₮ = 38122400₮
-

Түрээсийн зардал нэг сард = 36 282 400₮ /3080м2 * 11780₮ /

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/
VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮

-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 53 798 907₮ + 37 321 600₮ =
o Дархан, Эрдэнэт болон хотын алслагдсан дүүргүүд Найлах,
Багануурт байх байрлал /Дархан хот/
FC:
-

Түрээсийн зардал нэг сард =

-

Удирдлагын зардал = 1 840 000₮ /Албан томилолтын
зардал + бичиг хэргийн зардал + харилцаа холбооны
зардал + тээврийн зардал/
VC = 29 557 401₮ + 24 241 506₮ = 53 798 907₮

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-

Материал түүхий эдийн зардал = 29 557 401₮ /хаягдал цаас
+ будаг + модны үртэс + цайруулагч шингэн/

-

Эрчим хүчний зардал = 24 241 506₮ /үйлдвэрийн тоног
төхөөрмжийн хэрэгцээт цахилгаан эрчим хүч + оффисын
тоног төхөөрөмжийн цахилгааны эрчим хүч/

TC = 53 798 907₮ + 37 321 600₮ =
Дээрхи өгөгдлүүд дээр үндэслэн байршлыг тодорхойлбол
Өгөгдөл: Q = 210 240 000
Байршилтын хувилбарууд

FC /жилийн/

VC /нэгжийн/

TVC /нийт

TC /нийт

VC/

зардал/

Хотын төв
Үйлдвэр комбинат
Их наран
Вокзал
Хотын төв болон хогийн
цэгийн дунд
Алслагдсан дүүрэг

Үйлдвэрийн газрын байршил

Их наран
Давуу тал

Улаанбаатар хотоос гарсан хогийг үйлдвэрлүү дахин зөөх илүү
зардал гарахгүй

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Урьд нь зөөж байсан маршруутаар явах учир ямар нэгэн хүндрэл
гарахгүй

Сул тал

Хотын гэр хорооллийн айлуудын ойр орчин их бохирдоно.

Морин толгой
Давуу тал

Хотоос зайдуу учир агаарын бохирдол үүсэхгүй

Сул тал

Хотоос нэлээд зайтай учир тээврийн зардал өндөр гарна.

Бид хэлэлцэж үзээд үйлдвэрээ Улаанбаатар хотын Их нарангийн
хогийн цэгийн ойролцоо байгуулахаар тогтлоо.

I.Хүний нөөцийн төлөвлөгөө
Энэ хэсэгт бид хүний нөөцийн бодлого буюу манай байгууллага дээр
хүний

нөөцийн

менежерийн

эрхлэх

үйл

ажиллагаа

бодлого

төлөвлөгөөг тусгах болно. Энэхүү төлөвлөгөөнд бол сургалт, албан
тушаалын дэвшилийг тодорхойлон авч үзэх болно. Энэ бодлого
төлөвлөгөө байснаар ажилчдын сэтгэл ханамжийг ихэсгэх, тэдний
бүтээмжийг дээшлүүлэх ач холбогдолтой билээ. Хэрэв энэ төлөвлөгөө
байхгүй, хэрэгжихгүй тохиолдолд байгууллагын бүтээмж буурах,
болон ажилчдын сэтгэл ханамж бага байх юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
I.1 Сургалт
Сургалтын зөв зохион байгуулласнаар тухайн байгууллага өөрт болон
тэдний ажиллагчидад мэргэжлийн болон ажлын байрны өндөр ур
чадвар мэргэшилийг олгох болно. Сургалтын програмыг болон
ажилчдын үнэлгээг зөв хийснээр хүний нөөцийн менежер өөрийн
ажилчдаа үнэн зөв үнэлэх, цалин хөлсийг зөв тодорхойлох, болон
ирээдүйд ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх боломжоор хангагдаж
байдаг.

Энэ сургалтын үр нөлөөтэй системийг зохиоход манай байгууллагад
хийгдэх ажил нь бол
1. Хэрэгцээг

тодорхойлох:

Энэ

нь

чиг

үүргийн

биелэлт,

байгууллагын шинжилгээ, ажилчины шинжилгээг хийх болно
2. Ажилчины сургалтанд сурах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох:
Ерөнхий чадвар, болон чиг хандлага мотивацийг тодорхойлох
болно.
3. Сургалтыг явуулах орчинг бүрдүүлэх: сургалтын зорилго үр дүнг
таамаглах, материал нөөцийг бололцоог судлах, урьдчилан
бэлдэх гэх мэт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
4. Сургалтын арга механизмыг сонгох: Ямар аргаар сургалтыг
явуулахаа сонгох, үүнд перзентаци, бүлгийн сургалт гэх мэт.
5. Сургалтын үр нөлөөг судлах: Сургалтын үр дүнг хэмжих
хяналтын арга барилыг зохион бүтээх бөгөөд орлого-зарлагын
шинжилгээ хийх болно.
Сургалтыг зохион байгууллахад шаардагдах мэдээлэл, хэзээ сургалт
явуулах вэ? Гэсэн шаардлага зэргийг тодорхойлоход тухайн үеийн
нөхцөл байдал болон хүчин зүйлүүд нөлөөлж байх болно. Гэхдээ
бидны урьд буй хамгийн анхны сургалтын ерөнхий прогнозыг хийе.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Туслах ажилтан бэлтгэх сургалт
Сургалтын зорилго: Шинээр элсэн орж буй ажилчныг сургах, буюу
ажлын байранд дасгах, хамгийн бага зардлаар хурдан хугацаанд
бэлтгэх
Сургалтын арга хэлбэр: Энэ сургалтыг ажлын байр дээр шууд эрхлэн
явуулах болно. Үйл ажиллагааны хугацаа нь

-14 хоног үргэлжилэх

-1 сар туслах ажилтан
Сургалтын зардал: Зардал

-Тухайн ажлын байрны ажлын хөлсний

50%
-Сургагчийн ажлын хөлс ажлын хөлсний 70%
-Ажлын

байранд

дээрээс

гарах

эрсдлийн

ажлын хөлсний 25%
-Үнэлгээг авч явуулах – 5%
Сургалтыг үнэлэх: 1 сар сургалтанд суусны эцэст ажлын байр дээр
шалгалт авч ур чадварыг тодорхойлох, мөн хамтран ажиллагсдын
сэтгэгдэл, өөрийн ажилдаа хандах хүсэл эрмэлзэл гэх мэт хүчин
зүйлүүдийг харж үзэх бөгөөд эцэст нь хариуцсан инженер, хүний
нөөцийн менежер цехийн даргын саналаар захирал шийдвэрлэн ажилд
авна.

I.2 Албан тушаалын өсөлт
Албан тушаалын өсөлтийн төлөвлөлт хийгдснээр тухайн ажилтан
өөрийн сонирхол, давуу тал, хүч, болон сул талаа мэдэх болно. Мөн
тэд өөрсдийн хувийн ажилын төлөвлөлт хийж түүнд хүрэхийн тулд

www.zaluu.com
www.zaluu.com
хүчин чармайх болно. Энэ нь байгууллагад өндөр орлогын хуримтлал
бий болгох нь ойлгомжтой билээ.
Албан тушаалын өсөлтийг төлөвлөхөд эхэлж өсөлтийн шат буюу
хүрэх замыг тодорхойлох хэрэгтэй. Манай байгууллагын хувьд бол
бид цалингийн хувьд өсөлтийг санал болгож байгаа билээ. Тэрхүү
өсөлт нь бол яг албан тушаал өсөхгүй боловч албан тушаалаас гадна
сонирхолын бүлэг үүсгэх, тэнд бүгд өөрийн гэсэн байр суурьтай байх
ба мөн цол байх болно. Тухайн хамгийн дээд цолд хүрэхийн тулд
ажилтан мэдээжээр ажлын гүйцэтгэл болон бусад хүчин зүйлүүдийг
биелүүлсний үндсэн дээр хүрэх болно.
Доор энэ өсөлтийн шатыг дүрслэн үзүүлэв:

Төгс ажилтан

Техникч ажилтан

Бүхнийг мэдэгч
ажилтан

Шаргуу ажилтан

Сайн
засварчин

Бүрэн
хариуцлагат
ай ажилтан

Шархан ажилтан

Бүхнийг
хийгч
ажилтан

Улаахан ажилтан

Ногоон ажилтан

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Мэдээжээр төгс ажилтан цалинг нэмэлтээр авах болох нь ойлгомжтой
бөгөөд энэ нь цадингийн 200%. Дараачийн түвшингийн ажилтан
цалингийн 175%-ийг авах болно. Үүний дараачийн түвшин нь 150%-иар
авах бөгөөд үүний дараачийн түвшин нь 125%-иар авах болно. Харин
тус сонирхолын бүлэгт элсэж буй ажилтан бүр ногооноосоо эхлэх
бөгөөд тэд цалингаа 100%-аар хэвийн түвшинд авах болно.
Энэ цалингийн нэмэлтийг олгох зарчим: -Ажлын гүйцэтгэл
-Үүрэг даалгаврын биелэлт
-Ажил таслалт
-Нэмэлт ажлын цаг
-Шинэлэг санаа гэх мэт хүчин зүйлүүдийг үнэлсний дүнд олгогдох
болно.

Энэ сонирхолын бүлгийн ач холбогдол: -Бүтээмж өсөх
-Ажлын чанаржилт өсөх
-Ажил таслалт багасах
-Ажлын сэтгэл ханамж дээшлэх
-Хамт олны дотно уур амьсгалыг
үүсгэх
Энэ сонирхолын бүлгийн сөрөг нөлөөлөл:

-Ажлын

чанаржилтыг

аргалах, хульхидах
-Агууллагат бус дүн тоонд
анхаарах магадлалтай

www.zaluu.com
www.zaluu.com
ажилтан

-Зарим

өширхөх,

муу санах
-Гомдол,

бухимдал

бий

болгох магадлалтай
Энэ аргын онцлог бол өөр байгууллагад нэг их хэрэглэгддэгүй
шинэлэг санаа бөгөөд байгууллагад хамтран ажиллах уур амьсгалыг
бүрдүүлдэг. Идэвхийг өрнүүлдэг байна.
Энэ аргын зардал: Нийт ажилтаны цалинг 200%-иар ихэсгэх боломжийг
бүрдүүлэх. Гэхдээ бүтээмж өсөж буй болохоор цалинг нэмэгдүүлэх
боломжтой. Сонирхолын бүлгийн удирдах үйл ажиллагааг дэмжихэд
санхүүгийн туслалцаа, цуглаан зохион байгуулах байр өрөөгөөр
хангах.

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт
Зорилт

Шаардагдах мэргэшил,
туршлага

Хэрэгцээ

бусад

Хангалт

/Улиралаар/

шаардлагууд
Захирал

Удирдах,
байгууллах

I

II

III

IV

Дот

зохион 1

1

1

1

1

өндөр

ур

чадвартай,
үйлдвэрлэлийн
салбарт урьд ажиллаж
байсан
байх

туршлагатай

Гад

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн

Зар

сурталчилгаа 1

менежер

болон
тал

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

борлуулалтын
дээр

байсан

ажиллаж

туршлагатай,

мэргэжлээрээ 2-3 жил
ажилласан
Үйлдвэрлэлийн

Үйлдвэрлэл

менежер

ажиллагааны

үйл 1

мэргэжлээр

баклавар

цолтой, урьд үйлдвэр
дээр ажиллаж байсан
туршлагатай
Гадаад

ОУ-ын

болон

харилцааны

харилцаанд

менежер

сайн,

дотоод 1
гаргууд

ОУ

худалдаа

мэргэжлээр

баклавар

цолтой байх
Санхүүгийн

Санхүүгийн

менежер

мэргэжлээр

удирдлага 1
баклавар

цолтой, мэргэжлээр 2-3
жил

ажиллаж

байсан

байх
Хүний
менежер

нөөцийн Байгууллагын

1

харилцааг

бүрэн

судласан

байх,

баклавар

цолтой,

шинэхэн

төгссөн

ажиллах

хүсэл

эрмэлзэлтэй байх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Аж ахуйн дарга

Байгууллагын

дотоод 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

хэмнэлтийг эрмэлзэгч,
өндөр хариуцлагатай
Дотоод

Дотоодын зах зээлийг 1

харилцааны

бүрэн судалж мэдсэн,

албаны ажилтан

шийдвэр

гаргах

чадвартай, мэргэжлээр
ажиллаж байсан байх
Гадаад

Англи,

Хятад

харилцааны

нэмэлт 2 хэлийг бүрэн

албаны ажилтан

эзэмшсэн

байх,

харилцааны
соѐлтой,

болон 1

өндөр

мэргэжлээр

ажиллаж байсан
Боловсруулалтын Өөрийн
цехийн дарга

хариуцсан 1

тоног төхөөрөмж дээр
ажиллах

чадвартай,

ажилчдыг идэвхжүүлж
чаддаг,

өгсөн

даалгаварыг цаг тухайд
нь
хариуцлага
чадвартай

биелүүлдэг,
хүлээх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хүлээн

авах Өөрийн

цехийн дарга

хариуцсан 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

тоног төхөөрөмж дээр
ажиллах

чадвартай,

ажилчдыг идэвхжүүлж
чаддаг,

өгсөн

даалгаварыг цаг тухайд
нь

биелүүлдэг,

хариуцлага

хүлээх

чадвартай
Ерөнхий НяБо

Нягтлан

бодох 1

бүртгэлийн

дээд

боловсролтой,
хариуцлага

хүлээх

чадвартай,

хэмнэлт

гаргагч
мэргэжлээр

байх,
2-3

жил

ажиллаж байсан байх
Боловсруулалтын Тоног төхөөрөмж дээр 1
цехийн инженер

ажиллах

өндөр

ур

чадвартай, хариуцлага
хүлээх
техникийн

чадвартай,
өндөр

мэдлэгтэй,
Хүлээн

авах Тоног төхөөрөмж дээр 1

цехийн инженер

ажиллах

өндөр

ур

чадвартай, хариуцлага
хүлээх
техникийн
мэдлэгтэй,

чадвартай,
өндөр

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Зар

Зар

сурталчилгаагаар 2

сурталчилгаааны

дээд

боловсролтой

албаны ажилтан

байх, мэргэжлээрээ 1-2
жил

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

төхөөрөмжийн 3

4

4

3

3

1

4

4

3

3

1

1

1

1

1

ажиллаж

байсан

байх
Судалгааны

Судалгаа

албаны ажилтан

шинжилгээний

ажилд

гаргууд

сайн,

үйлчлүүлэгчдийн

зан

төлөвийг бүрэн мэддэг
байх.

Томоохон

судалгаа шинжилгээнд
хамрагдсан байх
Боловсруулалтын Тоног
цехийн ажилтан

өндөр

мэдлэгтэй,

тухайн

салбарт

бэлтгэгдсэн,
хариуцлагатай,

цаг

баримтлагч
Хүлээн

авах Тоног

цехийн ажилтан

төхөөрөмжийн 3

өндөр

мэдлэгтэй,

тухайн

салбарт

бэлтгэгдсэн,
хариуцлагатай,

цаг

баримтлагч
Тогооч

Сайн

хоол

хийх, 1

хариуцлагатай,
мэргэжлээрээ 2-3 жил
ажилласан

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Туслах тогооч

Өгсөн даалгаварыг цаг 2

3

3

2

2

1

5

5

4

4

1

1

1

1

1

тухайд нь биелүүлэх,
мэргэжлээрээ ажиллах
сонирхолтой,
хариуцлагатай
Үйлчлэгч

Харилцааны
цэвэрч,
хариуцлага

соѐлтой, 4
нямбай,
хүлээх

чадвартай,
Манаач

Хариуцлагатай,

бие 1

хамгаалах урлаг сайн
эзэмшсэн
Нийт ажиллагсад

30-38

Ажил чиг үүргийн хуваарилалт
Манай компаний ажил чиг үүргийн хуваарилалт нь доорх байдлаар
хийгдэв.

Албан тушаал:
Чиг үүргүүд:
Захирал

-Удирдах, зохион байгуулах
-Стратеги төлөвлөгөө

боловсруулах
-Мэргэжлийн зөвөлгөө эмч, эрхлэгч
нарт өгөх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Хяналт шалгалт явуулах
-Хурал цуглаан хийх
-Ажилчдын сэтгэл ханамжийг хянах
-Шийдвэр гаргах
Маркетингийн менежер -Зар сурталчилгааг хариуцсан
ажиллуулах
-Удирдах, зохион байгуулах
-Зах зээлийн нэмэгдэл судалгаа
шинжилгээ хийх
-Ажилчдын сэтгэгдлийг сонсох
-Сургалт семенар явуулж байх
-Шийдвэр гаргах
Санхүүгийн менежер

-Санхүүгийн тайлан гаргах
-Хөрөнгийг эргэлтэнд оруулж байх
-Кассны оролт, гаралтыг хянаж
байх,
-Компаний тайлан балансыг хөтлөх
-Даргад тайлан тавьж байх

Ерөнхий хябо

-Кассны оролт гаралтыг гүйцэтгэх
-Агуулах болон кассны бүртгэлийг
хөтлөх
-Байгааллагад хэмнэлтийг бий
болгох

Үйлдвэрлэлийн менежер

-Үйлдвэрлэлийн хэсгийг

ажлыг хянаж байх
-Шаардлагатай үеийн тоног
төхөөрөмжийг хангах

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Ажилчдын сэтгэгдэл, ажлын
байрны нөхцлийг хянаж байх
-Цехийн хэвийн үйл ажиллагааг
хянах
-Бүтээгдэхүүний чанарын хяналт
тавьж байх
Хүний нөөцийн менежер

-Ажилчдын сэтгэгдэл, сэтгэл

ханамжийг судлах
-Шаардлагатай боловсон хүчийг
сургах, ажилд авах
-Ажлын байрны шинжилгээг хийж
байх
-Ажилчдын бүтээмжийг
дээшлүүлэж байх
-Ажилчдын чанарыг хянах
Гадаад харилцааны менежер -Гадаад зах зээлийг судалж
байх
-Дотоод зах зээлийг судалж байх
-Шаардлагатай тохиолдолд гадны
мэргэжилтэнг авчрах
-Гадны тоног төхөөрөмжийг
судалгаа хийх
-Эвдрэл гарсан тохиолдолд цаг
тухайд нь засварлах
-Шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийг даргад илтгэх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Аж ахуйн дарга

-Байгууллагын хэвийн
ажиллагаанд хяналт тавих
-Ажилчидын шаардлага гарсан
тохиолдолд үйлчлэх
-Захиралыг хотруу хүргэх
-Агуулахын болон ажлын байрны
засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь
хүргэж байх

Цехийн инженер

-Тоног төхөөрөмжийн хэвийн
ажиллагааг хянах
-Үндсэн ажилчдын бүтээмжийг
хянах
-Урсгал засвар болон гэнэтийн
гэмтлийг засварлах

Боловсруулалтын цехийн
Дарга

-Цаасны оролт гаралтад хяналт тавих
-Ажилчдын хэвийн үйл ажиллагааг
хянах
-Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл
ажиллагааг хянах
-Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт
тавих
-Үйлдвэрлэлийн менежерт тайлан
тавих

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хүлээн авах цехийн дарга

-Цаасны оролт гаралтад

хяналт тавих
-Ажилчдын хэвийн үйл ажиллагааг
хянах
-Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл
ажиллагааг хянах
-Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт
тавих
-Үйлдвэрлэлийн менежерт тайлан
тавих

Үндсэн ажилтан

-Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд

нь биелүүлэх
-Тоног төхөөрөмжийг хэвийн
ажиллуулах
-Өөрийг хөгжүүлж байх
-Ажлын байрны сайжруулалтыг
санал болгож байх

Захиралын

албан

тушаалын

тодорхойлолт
I Хэсэг
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK

ажлын

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Албан тушаал: Захирал
Зэрэглэл: Удирдах түвшин
Харьяалагдах албан тушаал: Харьяалах албан тушаал: Бүх ажилтан

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Компаниа удирдан зохион байгуулж, байгууллагын
стратеги төлөвлөгөө, шийдвэр гаргах, компаний ирээдүйг жолоодон
авч явж байх
Ажил чиг үүрэг:
№ Ажил үүргүүд

Давтамж

Байгууллагын

стратеги Улиралд

1

төлөвлөгөөг

Тэмдэглэл
Бүх менежерүүдтэй
хамтран ажиллах

боловсруулах
2

Байгууллагыг
зохион

удирдан Шаардлагатай
байгууллаж, тохиолдолд

байгууллагын

дотоод

дүрэм журмыг батлах
3

Үйлдвэрлэл

үйл Улиралд

ажиллагаанд
тавиж,

хяналт

шалгалт

үзлэг

зохион байгууллах
4

Байгууллагын үндсэн үйл Сар бүр
ажиллагаа болон туслах
үйл

ажиллагаанд

хяналтыг сар бүр зохион
байгуулж хэрэгжүүлэх

Үйлдвэрлэлийн
менежертэй
хамтран ажиллах

www.zaluu.com
www.zaluu.com
5

Ажилчдын

сэтгэгдэл, 7 хоногт

Хүний

шаардлага

хүсэлтийг

менежертэй

судлах,

биелүүлэх

хэмжээ

авах,

арга

нөөцийн

хамтран ажиллах

хурал

цуглаан зохион байгуулах
6

Байгууллагатай
холбоотой
тушаал,

өдөр бүр
шийдвэр,

захирамжийг

баталж гаргаж байх

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-Удирдах зохион байгуулах
-Шийдвэр, тушаал, захримж баталж гаргах
-Ажилчдын ажиллах нөхцлийг хангах
-Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журмийг батлах
-Цалин урамшуулал авах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага
-Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх
-Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
-Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
-Бусадтай харьцааны соѐлтой харьцах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх

www.zaluu.com
www.zaluu.com

1.4 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах нөөц
Д/д

Нөөцийн нэр

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Сейф болон файлын шүүгээ

өдөр тутам

550.000 ¥

3.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
4.

Факсын машин, утас

5.

Бусад

өдөр тутам

500.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин
Захиралын өрөө тусгай байх ба түүний өрөөнд орохын тулд нарийн
бичгийн өрөөгөөр зөвшөөрөл авах, цаг тогтсоны үндсэн дээр орно.
Захиралын өрөө нь том, хивстэй, компьютер ширээ сандалтай бөгөөд
хурлын томоохон ширээтэй байна. Өрөөнд тоос шороо орохгүй,
ваакум цонхтой, халаалт нь сүүлийн үеийн технологоор тоногложсон
байх.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-Менежментийн салбарын магистр эсвэл докторант цолтой

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Үйлдвэрлэл

үйл

ажиллагааны

салбарын

магистр

эсвэл

докторант цолтой
Б.Мэдлэг чадварын шаардлага
-Удирдах зохион байгуулах өндөр чадвартай
-Шийдвэр гаргах чадвартай
-Бүтээмж өндөртэй
-Гадаад хэлээр ойлголцох
В.Туршлагын шаардлага
-Удирдах мэргэжлээр 2-3 жил ажилласан байх
-Захиралын албанд 1-2 жил ажилласан байх
Г. Бусад шаардлага
-Бусадтай харьцах харилцааны өндөр соѐлтой
-Бусдыг манлайлах чадвартай
-Ажилчидаа дэмжих урамшуулах чадвартай
-Хариуцлагатай
- Төлөвлөгөөөтэй
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх
чадвартай

Няравын ажлын байрны тодорхойлолт
I Хэсэг
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Нярав
Зэрэглэл: Гүйцэтгэх
Харьяалагдах албан тушаал: захирал
Харьяалах албан тушаал:

www.zaluu.com
www.zaluu.com

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын

зорилго:

Байгууллагын

агуулах,

мөнгөн

сангийн

оролт

гаралтыг хянах, кассны мөнгийг хянах, байгууллагад хэмнэлтийг бий
болгох зорилготой
Ажлын чиг үүргүүд:
№ Ажил үүргүүд
1

Өдөр

Давтамж

тутмын

оролт

Тэмдэглэл

кассны өдөр бүр
гаралтын

гүйцэтгэлийг биелүүлэх
2

Агуулахын

хангамжийн өдөр бүр

байдлыг шалгах
3

Сар, улиралын эцэст үйл Сарын эцэст
ажиллагааны

тайлан

гаргаж өгөх

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-Кассны оролт гаралтыг гүйцэтгэх
-Өгөгдсөн даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх
-Байгааллагад хэмнэлтийг бий болгох
-Цалин урамшуулал авах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх
-Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
-Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
-Бусадтай харьцааны соѐлтой харьцах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх
-Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн,
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд ажил олгогчийн шийдвэрээр
-Сануулах
-Цалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар бууруулах
-Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.

1.4 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах нөөц
Д/д

Нөөцийн нэр

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
3.

Дотор утас

4.

Бусад

өдөр тутам

70.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин
Няравын өрөө нь нягтлан бодогчийн өрөөтэй ойр орших. Цэвэр
цэмцгэр,

тохилог

байх

ба

өрөөнд

кассны

бүртгэл,

агуулахын

www.zaluu.com
www.zaluu.com
бүртгэлийг бүртгэх компьютерийн иж бүрдэл байх бөгөөд мөн дотор
утасаар бусад ажилчидтай холбогдох боломжтой байгаа.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-Дээд боловсролтой
-Нягтлан бодохын мэргэжлээр баклавар эсвэл дээд боловсрол
эзэмшсэн байх
Б.Мэдлэг чадварын шаардлага
-Аривч гамч
-Бүтээмж өндөртэй
-Гадаад хэлээр ойлголцох
В.Туршлагын шаардлага
-Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
Г. Бусад шаардлага
-Бусадтай харьцах харилцааны өндөр соѐлтой
-Хариуцлагатай
- Төлөвлөгөөөтэй
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх
чадвартай
2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: С.Даваадорж

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: Ш.Хэрлэн
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

Нягтлан бодогчийн ажлын байрны
тодорхойлолт
I Хэсэг
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Нягтлан бодогч
Зэрэглэл: Гүйцэтгэх
Харьяалагдах албан тушаал: захирал
Харьяалах албан тушаал:

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Байгааллагын орлого зарлагын хянах, байгууллагад
хамгийн бага зардлаар их орлого оруулах, зардалыг багасгах

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Ажлын чиг үүргүүд:
№ Ажил үүргүүд
1

Өдөр

Давтамж

тутмын

кассны өдөр бүр

оролт гаралтыг хянах
2

Тэмдэглэл
Няравтай

хамтран

гүйцэтгэнэ

Няравт үүрэг даалгавар өдөр бүр
өгөх

3

Сар

болгон

санхүүгийн Сарын эцэст

тайлан, балансийг гаргаж
байх
4

Байгууллагад санхүүгийн Улирал болгон

Захиралтай

хяналт хийх хөтөлбөрийг

хамтран гүйцэтгэнэ

боловсруулах
Сар, улиралын эцэст үйл Сарын эцэст
ажиллагааны

тайлан

гаргаж өгөх

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-Кассны оролт гаралтыг хянах
-Өгөгдсөн даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх
-Байгааллагад зардлыг бууруулах
-Санхүүгийн байдлыг хянах
-Цалин урамшуулал авах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага
-Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
-Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
-Бусадтай харьцааны соѐлтой харьцах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх
-Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн,
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд ажил олгогчийн шийдвэрээр
-Сануулах
-Цалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар бууруулах
-Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.

1.4 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах нөөц
Д/д

Нөөцийн нэр

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
3.

Дотор утас

4.

Бусад

өдөр тутам

70.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин
Нягтлан бодогчийн өрөө нь няравын өрөөтэй ойр орших. Цэвэр
цэмцгэр,

тохилог

байх

ба

өрөөнд

кассны

бүртгэл,

агуулахын

бүртгэлийг бүртгэх компьютерийн иж бүрдэл байх бөгөөд мөн дотор
утасаар бусад ажилчидтай холбогдох боломжтой байгаа.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-Дээд боловсролтой
-Нягтлан бодохын мэргэжлээр баклавар зэрэгтэй байх
Б.Мэдлэг чадварын шаардлага
-Байгууллагад хэмнэлтийг бий болгох
-Бүтээмж өндөртэй
-Гадаад хэлээр ойлголцох
В.Туршлагын шаардлага
-Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
Г. Бусад шаардлага
-Бусадтай харьцах харилцааны өндөр соѐлтой
-Хариуцлагатай
- Төлөвлөгөөөтэй
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх
чадвартай

2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: С.Даваадорж

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: Ш.Хэрлэн
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

Маркетингийн менежерийн ажлын байрны
тодорхойлолт
I Хэсэг
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Маркетингийн менежер
Зэрэглэл: Удирдах
Харьяалагдах албан тушаал: захирал
Харьяалах албан тушаал: Маркетингийн хэлтэсийн ажилчид

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Монгол улсын хууль тогтоомж, компаний дүрэм,
дотоод

журмыг

удирдлага

болгон

удирдлагын

өгсөн

үүрэг

даалгаварын дагуу компаний маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан

www.zaluu.com
www.zaluu.com
зохион байгуулж, компаний удирдлагыг зах зээлийн талаар холбогдох
тоо баримт, үнэн зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангахад оршино.
Ажлын чиг үүргүүд:
Ажил үүргүүд

¹
1.

Маркетингийн
байгуулалт,
оновчтой

Давтамж

хэлтсийн
ажил

зохион Өдөр
уялдааг тутам

үүргийн

зохицуулж,

Тэмдэглэл

хяналт

тавьж

ажиллах
2.

Зах зээл, борлуулалтын мэдээллийг Өдөр

Хэлтсийн бусад

хэрэглэгчдийг цаг хугацаанд нь зохих тутам

ажиллагсадтай

мэдээллэр хангах ба маркетингийн үйл

хамтран ажиллах

ажиллагаатай

холбоотой

журмыг

батлуулж, мөрдүүлэхэд хяналт тавих
3.

Компаний маркетингийн үйл ажиллагаа, Сар тутам
бизнес төлөвлөгөөнд хяналт тавьж зах
зэлийн

талаарх

тооцоолол,

үндэслэлүүдийг сайжруулан ажиллана.
4.

Компанийн
болон

хэрэглэгчдийн

түүнтэй

захиалга Өдөр

холбоотой

ажил тутам

үүргүүдийг гүйцэтгэх

Борлуулалтын
менежерийн үйл
ажиллагааг удирдах
замаар хэрэгжүүлнэ.

5.

Захирал

болон

тушаалтанд

холбогдох

тогтмол

албан Сар тутам

давтамжтайгаар

үйл ажиллагаагаа тайлагнах
6.

Компаний

бизнес

тусгагдсан

цаашид

төлөвлөгөөнд Улирал
өсч,

хөгжих тутам

Зах зээл
судлаачийн үйл

зорилтын дагуу дотоодын болон гадаад

ажиллагааг удирдах

зах зээлийг судлах үр дүнг тайлагнах

замаар хэрэгжүүлнэ.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
7.

Үйлчилгээний зар сурталчилгаа болон Сар тутам

Хэлтсийн бусад

түүнтэй холбогдох бусад ажил үүргийг

ажиллагсадтай

хариуцан ажиллах

хамтран ажиллах

Энэ чиглэлийн ажилтан шилж сонгох Улирал

8.

үйл явцад санал өгөх

тутам

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-

Компаний үйл ажиллагаанд маркетингийн зүгээс болон бусад
ажлын
анхаарах

зүгээс
ямар

асуудал

байгааг

гарган

өөрийн

санал

төлөвлөгөөг тавих
-

Ажлын нөхцлөөр хангуулах

-

Цалин, урамшуулал авах

-

Сургалт, семинарт оролцох

-

Байгууллагын дотоод журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд

Хариуцлага

-

Ажлын холбогдолтой мэдээллийг бусдад ашиглуулах, хувьдаа
ашиглах зэргээр хууль бус үйл ажиллагаа явуулахгүй байх

-

Өөрийн үйл ажиллагааны хөлөө үзүүлэх, нөлөөлөх гадны
аливаа оролдлогод автахгүй байх

-

Зохих дүрэм, хууль, стандартын дагуу мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх

-

Бусадтай харилцааны өндөр соѐлтой харьцах

-

Байгууллагын

хөдөлмөрийн

дотоод

журам,

гэрээнд тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх

хөдөлмөрийн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
1.4 Мэдээлэл хангамж
Зах зээлийн хобогдох тоо баримтыг агуулсан статистикийн эмхтгэл,
холбогдох хууль тогтоомж, гарын авлага, мэргэжлийн холбогдолтой
ном товхимол, сонин сургалтын гарын авлага, интернетийн мэдээлэл
гэх мэт.

1.5 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах, хянах нөөц
Нөөцийн нэр

Д/д

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Сейф болон файлын шүүгээ

өдөр тутам

550.000 ¥

3.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
4.

Факсын машин, утас

5.

Бусад

өдөр тутам

500.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин нөхцөл
Маркетингийн хэлтсийн даргын өрөө нь тусгай байх бөгөөд хана нь
зарим хэсгээрээ шилэн хорго хэлбэртэй байх болно. Энэ нь бусад
ажилчид өөрийг нь байгаа эсэхийг мэдэх, ажлаа хийж буй эсэхийг нь
хянах зориулалттай байхаас гадна ажилчидтай халуун дулаан ажлын
уур амьсгалыг бий болгон ойр дотно хамтран ажиллах зорилготой
болно. Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хувьд ажиллах таатай орчинг
бүрдүүлэхүйц өрөөний гэрэлтүүлэг болон агааржуулалт сайн, тавилга

www.zaluu.com
www.zaluu.com
хэрэгсэл нь чанартай байх, температурын өөрчлөлт бага, тоос
шороогүй, үнэр утаагүй, дууу чимээ бага, цахилгааны аюулгүй байдлыг
хангасан, биед эвтэй, чөлөөтэй , долгион чичирхийлэлгүй байх зэрэг
нөхцлүүдийг хангасан байна.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-

Маркетингийн болон зах зээл судлалын мэргэжилтэй, өөрөөр
хэлбэл дээд боловсролтой, бакалавр болон түүнээс дээш
зэрэгтэй.

Б. Мэдлэг чадварын шаардлага
-

Зах зээлийн судалгаа, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулар
чадвартай

-

Компьютерийн

хэрэглээ

болон

мэргэжлийн

программуудыг

эзэмшсэн байх
-

Хоѐроос дээш гадаад хэлээр сайн ойлгож, ярьж, өөрөө ярьж,
унших чадвартай байх

В. Туршлагын шаардлага

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-

Мэргэжлээрээ гураваас дээш жил ажилласан байх

Г. Бусад шаардлага
-

Харьцааны өндөр соѐлтой

-

Хувийн зохион байгуулалт сайтай

-

Багаар ажиллах чадвартай

-

Аливаа мэдээлэлд судалгаа дүгнэлт хийж зохион байгуулах
чадвартай

-

Хариуцсан

ажлын

хүрээнд

холбогдох

хууль

тогтоомжийг

хэрэгжүүлэх чадвартай
-

Өөрийгөө хөгжүүлэх, шинийг эрэлхийлэх, шинэ зүйлийг богино
хугацаанд ажилдаа нэвтрүүлэх чадвартай

-

Бие даан ажиллах дадлтай

-

Хариуцлага хүлээх бүрэн дүүрэн чадвартай

-

Төлөвлөгөөтэй

-

Оновчтой шийдвэр гаргах дадалтай

-

Санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадвартай
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх

чадвартай

2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: ? .? ? ? ? ? ? ? ? ?
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: ? .? ? ? ? ? ?
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Үйлдвэрлэлийн менежерийн ажлын байрны
тодорхойолт
1.1Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Үйлдвэрлэлийн менежер
Зэрэглэл: Удирдах
Харяалагдах албан тушаал: Ерөнхий захирал
Харъяалах албан тушаал: Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн бусад ажилчид

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Монгол улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм,
дотоод журмыг удирдлага болгон Үйлдвэрлэлийн бодлогоор
удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу компанийн үйлдвэрлэлийн
үйл ажиллагааг удирдан, компанийн удирдлагыг үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаатай холбоотой үнэн зөв мэдээллээр цаг тухайд нь хангахад
оршино.
Ажлын үүргүүд

Д/

Давтамж

д

л
Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн зохион

1.

Өдөр

байгуулалт, ажил үүргийн уялдааг оновчтой тутам
зохицуулж, хяналт тавих.

2.

3.

Тэмдэглэ

Компаний удирдлагаас өгсөн үүрэг

Өдөрт

даалгаврыг биелүүлэх.

тутам

Үйлдвэрлэлийн хэлтсийн нэгдсэн тайлан

Сар тутам

гаргах.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

4.

Удирдлага болон бусад үйлдвэрлэлийн

Өдөр

тайлан хэрэглэгчдийг үйлдвэрлэлийн үйл

тутам

ажиллагаатай холбоотой үнэн зөв
мэдээллээр цаг тухайд нь хангах.
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллгаатай холбоотой Өдөр

5.

дүрэм журмыг боловсруулан батлуулж,

тутам

биелэлтэд хяналт тавих.
Шаардлагатай багаж хэрэгсэл, хууль
6.

Шаардлаг

тогтоомж, дүрэм журам, бусад гарын авлага атай үед
материалаар үйлдвэрлэлийн ажилтан
нарыг хангах.
Комьпаний бизнес төлөвлөгөөнд хяналт

7.

Сар тутам

тавьж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа
төлөвлөгөөтэй уялдуулах.

8.

Үйлдвэрлэлд орчин үеийн техник

Улирал

хэрэгслийг өргөх хэрэглэх болмжийг

тутам

судалж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
ажилд санаачлагатай оролцох.
Ажилчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх,

9.

Сар тутам

мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх.

10.

11.

Үйлдвэрлэийн чиглэлийн ажилтан шилж

Улирал

сонгох үйл явцад санал өгөх.

тутам

Хөрөнгийг батлагдсан төсөв төлөвлөгөөний Сар тутам
дагуу зарцуулах.

1.3 Бүрэн эрх хариуцлага

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хяналт шалгалт:
Компаний

удирдлага

болон,

аудит

г. м

мэргэжлийн

байгууллагуудаар өөрийн үйл ажиллагааг хянуулна.
Бүрэн эрх :

Компанийн үйл ажиллагаанд үйлдвэрлэлийн хэлтсийн зүгээс
болон, бусад ажлын зүгээс анхаарах ямар асуудал байгааг
гарган өөрийн санал төлөвлөгөөг тавих.

Үйлдвэрлэлийн баримтанд хоѐрдугаар гарын үсэг зурах.

Ажлын нөхцлөөр хангуулах.

Цалин урамшуулал авах.

Сургалт, семинарт оролцох.

Байгууллагын дотоод журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд.

Хариуцлага:

Ажлын холбогдолтой мэдээллийг бусдад ашиглуулах,
хувьдаа

ашиглах зэргээр

хууль

бус

үйл

ажиллагаа

явуулахгүй байх.

Байгууллагын үйл ажиллгааны дотоод нууцыг алдахгүй
байх.

Өөрийн үйл ажиллгаанд нөлөө үзүүлэх гадны оролдлогод
(бэлэг сэлт, дурсгалын зүйл өгөх г.м) автахгүй байх.

Зохих дүрэм хууль стандартын дагуу мэргэжлийн өндөр
түвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх.

Бусадтай харьцааны өндөр соѐлтой харьцах.

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн
гэрээнд тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
1.4 Мэдээлэл хангамж
Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн хууль, Үндсэн хууль болон бусад
холбогдох хууль, мэргэжилтэй холбоотой ном, зохиол товхимол,
сургалтын гарын авлага, сонин сэтгүүл интернэтийн мэдээлэл,
олон улсын стандартууд, бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаа
эрхлэгчдийн мэдээлэл гэх мэт.

1.5 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
? . Ашиглах нөөц:
Нөөцийн нэр

д/

Ашиглах давтамж

Үнэ
өртөг

д
1. Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1 000.0

2. Телефон аппарат

өдөр тутам

20.0

3. Факсын аппарат

шаардлагатай үед

100.0

4. Хувилагч төхөөрөмж

шаардлагатай үед

250.0

5. Өнгөт Scaner

шаардлагатай үед

200.0

6. Лазер принтер

шаардлагатай үед

200.0

7. Суудлын авто машин

шаардлагатай үед

4 000.0

8.

Албан конторын иж бүрэн
тавилга

9. Сейф болон файлын шүүгээ

өдөр тутам
өдөр тутам

1200.0
435.0

? . Ажлын байрны орчин:
Эрүүл мэнд аюулгүй байдал болон ажиллах таатай орчинг
бүрдүүлсэн өрөөний гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, тавилгахэргэсэлтэй
байх. Температурын өөрчлөлт мэдрэгдэхүйц биш, тоос шороо багатай,
үнэр утаагүй, дуу чимээ багатай, цахилгааны аюулгүй байдал хангасан,

www.zaluu.com
www.zaluu.com
долгион чичирхийлэлгүй орчин зэрэг бусад хүчин зүйл нөхцлүүд
байна.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Мэргэжлийн боловсролын шаардлага:

Үйлдвэрлэл

үйл

ажиллагааны

үйлдвэрлэлийн менежмент…….

менежмент,

жижиг

дунд

мэргэжилтэй байх. (бакалавр

болон түүнээс дээш зэрэгтэй )
Мэдлэг чадварын шаардлага:

Машин тоног төхөөрөмж, техник технологийн өргөн мэдлэгтэй
байх.

Санхүү, эдийн засгийн мэдлэгтэй байх.

Менежментийн мэдлэгтэй байх.

Мэргэжлийн программуудыг эзэмшсэн байх.

Англи, орос хэлийг төгс эзэмшсэн байх.
Туршлагын шаардлага:

Мэргэжлээрээ гурваас дээш жил ажилласан байх.
Бусад шаардлага:

Харьцааны өндөр соѐлтой.

Хувийн зохион байгуулалт сайтай.

Багаар хамтран ажиллах чадвартай.

Аливаа мэдээлэлд судалгаа, дүн шинжилгээ хийх чадвартай.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Хариуцсан

ажлын

хүрээнд

холбогдох

хууль

тогтоомжийг

хэрэгжүүлэх чадвартай.

Өөрийгөө хөгжүүлэх, шинийг эрэлхийлэх, шинэ зүйлийг богино
хугацаанд ажилдаа нэвтрүүлэх чадвартай байх.

Бие даан ажиллах чадвартай байх.

Хариуцлага хүлээх чадвартай байх.

Ирээдүйг төлөвлөх чадвартай байх.

Оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай байх.

Санал бодлоо илэрхийлэх чадвартай байх.

2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: С.Даваадорж
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: Ш.Хэрлэн
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

Хүний нөөцийн менежерийн ажлын байрны
тодорхойлолт

www.zaluu.com
www.zaluu.com
I Хэсэг
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Хүний нөөцийн менежер
Зэрэглэл: Удирдах
Харьяалагдах албан тушаал: захирал
Харьяалах албан тушаал: Хүний нөөцийн хэлтэс

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр холбогдох
судалгаа, үйл ажиллагааг цаг тухайд нь явуулж, нийт ажилчдын сэтгэл
ханамж болон хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж байх
Ажлын чиг үүргүүд:
№ Ажил үүргүүд
1

Давтамж

Хүний

нөөцийн өдөр бүр

холбогдолтой

судалгаа

шинжилгээг хийх
2

Ажилчдын

сэтгэл өдөр бүр

ханамжийг судалж байх
3

Сар, улиралын эцэст үйл Сарын эцэст
ажиллагааны

тайлан

гаргаж өгөх
4

Нийт
бүтээмжийг

ажиллагчдын Сар тутам
сайжруулах

арга хэмжээг тогтмол авч

Тэмдэглэл

www.zaluu.com
www.zaluu.com
явуулах
5

Байгууллагад хэрэгцээтэй Улирал тутам
байгаа ажилчдыг солих,
санал болгох

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-Ажилчдыг халах, солих
-Ажилчддаа бүрэн харьцах
-Өгөгдсөн даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх
-Байгааллагад хэмнэлтийг бий болгох
-Цалин урамшуулал авах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага
-Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх
-Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
-Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
-Бусадтай харьцааны соѐлтой харьцах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх
-Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн,
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд ажил олгогчийн шийдвэрээр
-Сануулах
-Цалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар бууруулах
-Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

1.4 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах нөөц
Д/д

Нөөцийн нэр

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
3.

Дотор утас

4.

Бусад

өдөр тутам

70.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин
Хүний нөөцийн менежер нь дулаахан, хүн орж ирэхэд нүдэнд дулаахан
байх шаардлагатай. Өрөөнд ажилчид эсвэл ажилд орохыг хүссэн
хүмүүс орж ирэх улмаас тэднийг аль болох чөлөөтэй байлгах дулаан
уур амьсгалтай байх шаардлагатай. Өрөөнд компьютер, том ширээ
сандал, утас болон ярилцлага авах боломжтой тусгай өрөөтэй байна.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-Хүний нөөцийн менежмент чиглэлээр баклавар эсвэл магистр
байх
Б.Мэдлэг чадварын шаардлага

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Хүнийг хүндэтгэх, харьцааны өндөр соѐлтой
-Бүтээмж өндөртэй
-Гадаад хэлээр ойлголцох
В.Туршлагын шаардлага
-Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
Г. Бусад шаардлага
-Бусадтай харьцах харилцааны өндөр соѐлтой
-Хариуцлагатай
- Төлөвлөгөөөтэй
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх
чадвартай
2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: С.Даваадорж
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: Ш.Хэрлэн
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

Санхүүгийн менежерийн ажлын байрны
тодорхойлолт
I Хэсэг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
1.1 Үндэслэл
Байгууллагын нэр: “Mongolian Development Group” XXK
Албан тушаал: Санхүүгийн менежер
Зэрэглэл: Удирдах
Харьяалагдах албан тушаал: захирал
Харьяалах албан тушаал: Санхүүгийн хэлтэсийн ажилчид

1.2 Ажлын үүрэг
Ажлын зорилго: Байгууллагын санүүгийн зохион байгуулалт, хөрөнгө
мөнгийг гүйлгээнд байлгаж, үхмэл хөрөнгө байлгахгүй байх, мөн
байгууллагад хэмнэлт, болон ашигтай хөрөнгийн удирдлагыг ямагт
санал болгож байх

Ажлын чиг үүргүүд:
№ Ажил үүргүүд
1

Давтамж

Байгууллагын санхүүгийн өдөр бүр

Захиралтай

тайлан

хамтран ажиллах

баланс

хяналт

тавьж байх
2

Байгууллагын

хөрөнгө өдөр бүр

оруулалтын

ашигтай

хувилбарыг
боловсруулах
3

Сар, улиралын эцэст үйл Сарын эцэст
ажиллагааны

тайлан

гаргаж өгөх
4

Тэмдэглэл

Санхүүгийн

болон Сар тутам

www.zaluu.com
www.zaluu.com
хөрөнгө

мөнгөний

ажиллагаанд

үйл

хяналт

тавьж байх
5

Байгууллагын

ашиг Өдөр тутам

Маркетингийн

орлогыг нэмэгдүүлэх үйл

менежертэй

ажиллагааг явуулж байх

хамтрах

1.3 Бүрэн эрх, хариуцлага
Бүрэн эрх:
-Байгууллагын хөрөнгө мөнгийг хариуцах
-Өгөгдсөн даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлэх
-Байгааллагад хэмнэлтийг бий болгох
-Цалин урамшуулал авах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан бусад эрхүүд
Хариуцлага
-Үндсэн үйл ажиллагаанд гадны хууль бус үйл ажиллагаа
эрхлэхгүй байх
-Гадны нөлөөлөл буюу хээль хахууль авахгүй автахгүй байх
-Зохих дүрэм, хуулины дагуу өөрийн ажлаа мэргэжлийн өндөр
төвшинд ажил үүргээ гүйцэтгэх
-Бусадтай харьцааны соѐлтой харьцах
-Байгууллагын дотоод дүрэм журам болон хөдөлмөрийн гэрээнд
тусгагдсан заалтуудыг зөрчихгүй байх
-Хөдөлмөрийн гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журам зөрчсөн,
ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан үүргээ биелүүлээгүй
тохиолдолд ажил олгогчийн шийдвэрээр
-Сануулах
-Цалинг 3 сар хүртэл 20% хүртэл хувиар бууруулах
-Ажлаас халагдах хүртэл арга хэмжээ авна.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

1.4 Ашиглах нөөц, ажлын байрны орчин
А. Ашиглах нөөц
Д/д

Нөөцийн нэр

Ашиглах давтамж

Үнэ өртөг

1.

Компьютерийн иж бүрдэл

өдөр тутам

1.000.000 ¥

2.

Албан конторын тавилга /ширээ, өдөр тутам

1.000.000 ¥

сандал, өлгүүр гэх мэт/
3.

Дотор утас

4.

Бусад

өдөр тутам

70.000 ¥

Б. Ажлын байрны орчин
Санхүүгийн менежерийн өрөө нь няравын болон нягтлан бодогчийн
өрөөтэй ойр орших. Цэвэр цэмцгэр, тохилог байх ба өрөөнд кассны
бүртгэл, агуулахын бүртгэлийг бүртгэх компьютерийн иж бүрдэл байх
бөгөөд мөн дотор утасаар бусад ажилчидтай холбогдох боломжтой
байгаа.

II Хэсэг
2.1 Ажлын шаардлага
Ажилд тавигдах шаардлага
А. Мэргэжлийн боловсролын шаардлага
-Санхүүгийн менежментийн чиглэлээр баклавар эсвэл магистр
цолтой

www.zaluu.com
www.zaluu.com
-Нягтлан бодохын мэргэжлээр баклавар эсвэл дээд боловсрол
эзэмшсэн байх
Б.Мэдлэг чадварын шаардлага
-Аривч гамч
-Хэмнэлтийг бий болгогч
-Шинийг санаачлагч
-Бүтээмж өндөртэй
-Гадаад хэлээр ойлголцох
В.Туршлагын шаардлага
-Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан
Г. Бусад шаардлага
-Бусадтай харьцах харилцааны өндөр соѐлтой
-Хариуцлагатай
- Төлөвлөгөөөтэй
-Аливаа ажилд дүгнэлт үнэлэлтийг үнэн бодитойгоор өгөх
чадвартай
2.2 Тодорхойлолтын батламж
Шинжээчийн албан тушаал: Ерөнхий захирал
Шинжээчийн нэр: С.Даваадорж
Гарын
үсэг:________________________________________
Хянаж баталсан албан тушаал: Маркетингийн хэлтсийн дарга
Хянагчийн нэр: Ш.Хэрлэн
Гарын
үсэг:________________________________________
____он __ сар __ өдөр

www.zaluu.com
www.zaluu.com

2.1 Тоног Төхөөрөмжийн Судалгаа
Бид судалгааны хугацаанд цаас ахин боловсруулж цаасан тор
хийх тоног төхөөрөмжийг интернэтээс хайж үзлээ. Судалгааны явцад
Тайван улсын, Энэтхэг улсын, болон бусад улсуудын олон тоног
төхөөрөмжийг авч үзэн харьцуулан судалаа. Энэ компаниудаас бид
сонголт хийж нийт 3 тоног

төхөөрөмжийг доорхи үзүүлэлтээр

харьцуулан үзэхээр болов.

Цаас ахин боловсруулах үйлдвэрт тавих үзүүлэлтүүд:
1. Тоног төхөөрөмжийн үнэ
 Энд тоног төхөөрөмжийг ямар үнээр нийлүүлэх, үнийн
зардалд хүргэлтийн нөхцөл , хүний нөөцийн сургалт орох
эсэх, суурилуулалт зардал болон зах зээлийн үнэтэй
дүйцэх эсэх зэргийг тодорхой тайлбарлан харуулах болно.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
2. Тоног төхөөрөмжийн монгол улсын хэрэгцээг хангах хүчин чадал
 Энэ үзүүлэлтээр бид судалсан зах зээлийн хэрэгцээг ямар
байдлаар хангахыг судалж үзэх бөгөөд хэт их хүчин
чадалтай бус, мөн хэт бага хүчин чадалтай бус яг хэрэгцээг
хангах

болон

ирээдүйн

хэрэгцээг

хангах

тоног

төхөөрөмжийг сонгох болно.
3. Тоног төхөөрөмжийн чанарын үзүүлэлт
 Тухайн тоног төхөөрөмжийн баталгаат хугацаа, хэрэв
эвдрэлтийн тохиолдлын нөхцөл, ажиллагааны хялбар
байдал зэргийг тус тус гол шалгуураа болгон авч үзнээ.
Эдгээр үзүүлэлтийн харьцуулалтыг доорхи хүснэгтээс
харж болно.
Бидний харилцсан компаниудын талаар товч таилцууллага
Тоног
төхөөрөмж
үйлдвэрлэгч

Компаний хаяг

Харьяалагдах

Холбогдох утас, и-мэйл

улс

компанийн
нэр
Goodwill

No. 6, Lane 205, TEL : 886-4-2526-8912 FAX : Тайван Улс

Paper

Tung-Chou

Machinery

Shen-Kang

Co., LTD

Hsiang, Taichung w
Hsien,

Rd., 886-4-2527-8683

E-

mail:godswill@tcts.seed.net.t
Taiwan

R.O.C.
Techgene

TEL : 536-4-3541-124 FAX : Итали Улс

Machinery

536-4-3541-125

Co., LTD

mail:techgene@act.tk.com

SODALTECH

422

2438346, Энэтхэг Улс

K.

U. Phone:

Sodalamuthu

& 2441223, 2441805, Fax : 91

Co. Pvt. Ltd., # 422

91

E-

2431279,

Email:

www.zaluu.com
www.zaluu.com
428 Mettupalayam sodaltech@vsnl.com,sales@
Road, Coimbatore sodaltech.com
-

641

043.

Tamilnadu, India

Тоног төхөөрөмжийн үний харьцуулалт
Хүснэгт 2.1
Харилцах

Goodwill

Компаний

Machinery Co., LTD

Paper Techgene
Machinery Co., LTD

Уг тоног төхөөрөмж Уг

тоног Уг

нь хаягдал цаасыг төхөөрөмж
ахин боловсруулж хаягдал
бор,
Тоног
төхөөрөмж

сонингийн

бор болон

гаргах, лааз

дээр нь тор хийх боломжтой

болгох багц
тоног цаасыг

тоног төхөөрөмж юм.

төхөөрөмж юм.

цаас
пластмат,
зэргийг

жижиглэн боловсруулж

боловсруулах, мөн багц
боломжтой

нь

цаасыг хаягдал

цаас цаас
цаасыг

тоног

нь төхөөрөмж

цагаан, боловсруулж

болгон

SODALTECH

болгох,
нэмж

боловсруулах
тоног төхөөрөмж
юм.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Дэлхийн
өнцөгт
Хүргэлтийн
нөхцөл

аль
7

нөхцөлд

ч Хүргэлтийн

FOB Өөрийн

улсын

хонгийг нөхцөлөөр хүргэнэ

хил хүртэл гаргаж

хүргэнэ,

өгнө,

хариуцан

хүргэлт нь өөрийн

авагч тал өөрийн

үнэд шингэсэн

нутаг

дэвсгэрт

хүрэгэн,

үнэд

ороогүй
Энэ

тоног Лавлахыг

төхөөрөмжийн
хүний
Хүний

нөөцийн бичлэгээр

сургалт

интернэтээр

нөөцийн сургалт

сургалтыг

болон Хүний

нөөцийг

сургахад

гарах

явагдана, бүх зардлыг үнэд

видео шаардлагатай гэж оруулж өгсөн ба
маш үзвэл

ойлгомжтойгоор

зардлаар

дагалдуулна

сургалтыг

өөрийн дагалдах
сургалтын лавлах
зохион болон

байгуулж болно

тоног

төхөөрөмжийг
тайлбарыг

хамт

өгнө
Суурилалтын

Суурилалтын

Суурилалтын

зардал үнэд бүрэн зардал үнэд бүрэн зардал
Суурилуулалтын орсон бөгөөд 3-4 орсон бөгөөд 3-4 бүрэн
зардал

хонгийн

дотор хонгийн

суурилуулж өгнө

дотор бөгөөд

суурилуулж өгнө

хонгийн

үнэд
орсон
3-4
дотор

суурилуулж өгнө
Үний санал

USD 79,000.00

USD 93,000.00

USD 85,000.00

www.zaluu.com
www.zaluu.com

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын харьцуулалт
Хүснэгт 2,2
Харилцах

Goodwill Paper Machinery

Компани

Co., LTD
Автомат

Techgene Machinery Co., LTD

багцлагч Мэргэжлийн хог хаягдал ялгагч, Өөрийн гэсэн ялгагдах онцлогтой

прессинг машин № GB- багцлагч,

цуглуулагч

TB-1011H5
1000(

W)X11

00(H)

750x600x350 mm

Bale Weight

35 - 40 kgs

Material

Waste paper

Motor

1100
#10 x

5 pcs

1000

mm x

1800

mm(C

75H

P x

2
60H

P x

2

40H

50H

P x

onvey

2400

2

P x

mm

Hy

or)

(Pit)

d.

2

Loadi

po

1000

ng

mm x

apert

625x 460mm

3 HP, 440V, AC, 3
Phase

Oil Capacity

Hydraulic Oil 40 litres

Machine weight

700 kg (approx.)

машин нэр: HYDRAULIC BALING

140

,00

0

kgf

100

,00

0

kgf

Ma

x.

thr

Dimensions

ust

Opening

12 to 15 Tons

Size of Bale

PRESS

wer

Feed

21Ton
ure

Force

for

Thrust

ce

Max

Balin

125

Cyliner

g

wires

Compress

Kgs

O.C.C.)

Bale

450~500(For

weigh

t

Bale Density

X2000

Length )

(L)mm

3
(Free

of

)

(Adjusted

Bale

төхөөрөмжи

Presssure Range

прессинг

(W)x500mm (H)x
size

Bale Dimension

TB-1011H2

500mm

TB-1011H0

10HP

TB-101180

Power

багцлагч

Hydraulic

Model

Hydraulic

йн нэрс

прессинг автомат

машин

0505F

Тоног

SODALTECH

www.zaluu.com
www.zaluu.com

22

Ton

/Hr
18

Ton

/Hr

15

Ton

3Tons

/Hr

Weight

150)

12

1TPH
O.C.C.

Ton

(For

/Hr

Capacity

3 Lines

Ca

Wires

pac

of

ity

Number

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Тоног Төхөөрөмжийн Чанарын харьцуулалт
Хүснэгт 2,3
Харилцах

Goodwill

Компаний

Machinery Co., LTD

Paper Techgene

Энэхүү

Тоног
төхөөрөмжийн
баталгаат
хугацаа

Machinery

Co., LTD

SODALTECH

тоног Харин энэ компани Энэ

төхөөрөмжинд
жилийн

компани

15 бол өөрсдийн тоног мэдээлэл

баталгаат төхөөрөмжинд

хугацааг олгож байгаа

жилийн

10 хараахан бидэнд

баталгааг ирээгүй байга

олгож байна
Өөрсдийн

тоног Интернэтээр

бүрэн Өөрийн

төхөөрөмжөөс

харилцаж

эвдрэл мэргэжилтнээ

шалтгаалсан

гарсан тохиолдолд и- явуулах

эвдрэлийг хөнгөн бол видеогоор харилцан тэдний
сэлбэгийг шуудангаар засварлана.

Эвдрэх
тохиолдлын
засалтын
нөхцөл

өөрсдийн

боловч
зардлыг

Хэрэв манай тал бүрэн

зардлаар засварлах боломжгүй хариуцах болно.

явуулах,

хүнд байгаа

тохиолдолд

эвдрэлтэй тохиолдолд өөрийн
өөрсдийн

мэргэжилтнээ

мэргэжилтнээ явуулах явуулах болно
боловч зочид буудал,
хоолны зардлыг манай
тал даах ѐстой
Бүрэн
Ажиллагааны
хялбар
байдал

автоматжисан, Бүрэн автоматжисан, Бүрэн

тус

тоног хамгийн

төхөөрөмжийг
ажилуулахад
ажилтан

үеийн

талууд

давуу Олон

техник, бөгөөд

6

6-12 Америкийн технологи мэргэжилтэн
байхад

ажиллахад

хангалттай
Бусад

сүүлийн автоматжисан

хангалттай
Улсын 20

жилийн

ажлын Бага

хэмжээний

Стандартын ISO 9001- туршлагатай ба өөр овортой ба дуу

www.zaluu.com
www.zaluu.com
тэй, болон өөрсдийн ахин ашиглагдах хог намтай,
тоног

төхөөрөмжийн хаягдлыг

дизайнаа

САД,

САЕ, боловсруулах

САМ зэрэг програмаар боломжтой
хамгийн
үеийн

сүүлийн
загвартай

ба

өөрсдийн
хэрэглэгчийн

санал

хүсэлтийг

бүрэн

сонсдог,
хэрэглэгчтэйгээ
хамгийн ойр компани
юм

хурдтай

өндөр
гэж

тодорхойлсон
байгаа

www.zaluu.com
www.zaluu.com
2.2 Тоног Төхөөрөмжийн Сонголт
Дээрх судалгаанаас бидний хийсэн сонголт бол Goodwill Paper
Machinery Co., LTD –ийн тоног төхөөрөмжийг сонгосон билээ. Энэхүү
компаний үнийн санал, хүчин чадал болон чанар гэсэн үзүүлэлтээр
хол давуу байдалтай байгаа билээ. Дээрхи үйлдвэр нь цаас ахин
боловсруулах ба уутан тор хийх тоног төхөөрөмж билээ. Энэхүү тоног
төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг энэ хэсгээс харж болно.
2.2.1 Тоног төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй танилцуулга
Тус тоног төхөөрөмж нь нийтдээ 3 дамжлага үетэй.

1-р

дамжлага

төхөөрөмж”

үе

“GB-Series

Автомат

ахин

боловсруулах

www.zaluu.com
www.zaluu.com

2-р дамжлага үе “GS-Series автомат цавуудагч машин”

3-р

дамжлага үе “GF-Series цаасан уут хийх автомат машин”

www.zaluu.com
www.zaluu.com
1-р дамжлагын товч танилцуулга
Энэ

дамжлагад

автоматаар

ахин

боловсруулагдаж буй материалдаа өөрийн
хэмжээг

тохируулан

оруулана.

Автомат

холбогч нь түүний оролтын хурдыг түргэн
болгож цаасыг бүрэн боловсруулалт хийж
байдаг.

Өөрийн

хянах

самбараас

боловсруулагдаж буй үйл ажиллагааг бүрэн хянах боломжтой.
Өндөр хурдтай зүсэгч нь түүний маш үр нөлөөтэйгээр урт хугацаанд
ажиллах боломжийг олгож байдаг.
Гидролик хурдны систем нь түүнийг маш нам
гүн орчинг бүрдүүлж цахилгаан эрчим хүчийг
хэмнэхэд

нь

нөлөөлөл
байдаг.

үр

үзүүлж
Уг

тоног

төхөөрөмж нь аюулгүйн ажиллагааны СЕ
стандартыг хангасан байдаг.
Доорхи хүснэгтнээс тоног төхөөрөмжийн
үйл ажиллагааны схемыг тодорхой харж болно.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

2-р дамжлагын товч танилцуулга
Энэ

тоног

төхөөрөмж

нь

1-р

дамжлагаас

гаргасан

бали-ийг

боловсруулах, түүнийг жижиглэгч машин юм. Энэ тоног төхөөрөмжийн
давуу тал нь бол

Хаягдал боловсруулах ажиллах хүчийг хэмнэсэн хамгийн сайн
машин

Дараачийн дамжлага дээрээ шилжүүлэн ажиллахад маш хялбар

Суурилуулах зардал байхгүй

Тоног төхөөрөмжийн эзлэх зай бага

Цаасны хэмжээ ихсэх тусам түүний зардал нь багасна
Жижиглэгч хутга нь янз бүрийн хэмжээтэй бөгөөд
тэднээс шалтгаалан түүний хурд хурц байдал
зэрэг шалтгаална.

Доорхи хүснэгтнээс 2-р дамжлагын схемыг тодорхой харж болно.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

3-р дамжлагын товч танилцуулга
2 толгойт хагас автомат торлогч нь эцсийн үе дамжлага бөгөөд энэ
дамжлагад боловсруулагдсан цаасаа уут болгох процесс явагдана. Энэ
дамжлага нь 1-ээр эсвэл 2-оор зэрэг уут болгон гаргах бөгөөд
ажиллахад хялбар байдаг. Минутанд 400 цаасан тор хийх бөгөөд торны
грамыг 15гр гэж тогтоож өгсөн байдаг. Интервалын бүс нь тухайн
цаасны хэмжээг өөрийн дураар тохируулахад хамгийн боломжтой
байдаг.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Түүний ажиллагааны хэсэг нь
ажиллахад
сайн
өндөр

бөгөөд

хамгийн

нарийвчлалтайгаар
хурдаар

хийж

гүйцэтгэнэ. Түүний ширээ нь
өндөр

намыг

тохируулах

боломжтой

хийгдсэн.

Резинэн дугуй нь түүний өгөгдөлд хамгийн
сайн чанартайгаар мөн өгөгдөлийг гэмтээхгүй
байлгахыг бүрэн хангаж байдаг.

Доорхи хүснэгтнээс 3-р дамжлагын схемыг харж болно.

www.zaluu.com
www.zaluu.com

www.zaluu.com
www.zaluu.com

Байгууллагын Удирдлага Зохион байгуулалтын бүтэц
Захирал

Судалгааны
алба

Цехийн
инженер

Маркетингийн
менежер
Зар
сурталчилгаан
ы алба

Боловсруулалт
ын цехийн
дарга

Цехийн
инженер

Гадаад харилцааны
менежер
Дотоод
харилцааны
алба

Хүлээн авах
цехийн дарга

Зураг-№1:
Уг хүснэгтнээс та бүхэн “Mongolia
Development Group” ХХК-ын удирдлага
зохион
байгуулалтын
бүтэц
болон
харьяалалыг харж байна.

Үйлдвэрлэлийн
менежер

Гадаад
харилцааны
алба

Санхүүгийн
менежер
Ерөнхий НяБо

Аж ахуйн дарга

Хүний нөөцийн
менежер

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

3.1 Хаягдал цаас ашиглан бор цаасан уут
үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төслийн эдийн засгийн
тооцоо
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын төлөвлөлт

Бүтээгдэхүүний

Хэмжих

нэр

нэгж

Бор цаасан уут

1

1 цагт

үйлдвэрлэх

үйлдвэрлэх

хэмжээ

хэмжээ

ш

Жилийн

Нэг өдөрт

Жилд

үйлдвэрлэлийн

ажиллах

дээд хэмжээ

хоног

буюу төслийн

/24 ц а г /

24 000

хүчин чадал

576 000

365

210 240 000

Үйлдвэрлэлийн хөтөлбөр (программ)

Бүтээгдэхүүний

Хэмжих

Үйлдвэрийн хүчин чадал ашиглалт

нэр

нэгж

2005

2006

2007

Хувь

47,5%

55%

65%

Ш

99 840 000

115 632 000

136 656 000

Үйлдвэрлэлийн программ
Бор цаасан уут

1.

Эх н и й жилийн үйлдвэрлэлт , борлуулалтын орлогын тооцоо

1.

Нэр
төрөл

1 цагт
үйлдвэрлэх
хэмжээ /ш/

Нэг
өдөрт
Ажиллах
цаг

Жилд
ажиллах
хоног

Жилд
үйлдвэрлэх
бүтээгдэхүүн
/ш/

Нэгжийн
үнэ
/төг/

Нийт
борлуулалт
ын орлого
/мян.төг/

Бор
цаасан
уут
Нийт дүн

24 000

16

260

99 840 000

20

1 996 800.0

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
Бизнес төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны жилийн төлвөлгөө
2005 онд
Д/д

Хийгдэх ажлууд

Улирал
I

1.

Төслийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн
асуудлыг шийдвэрлэх

2.

Барилга байшинг засварлах

3.

Боловсон хүчнийг бэлтгэж сургах

4.

Тоног төхөөрөмж бэлтгэх, суурилуулах

5.

Материал , түүхий эд бэлтгэх

6.

Туршилтийн үйлдвэрлэл явуулах

7.

үйлдвэрлэлтийг ашиглалтанд оруулах

II

III

IV

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Шаардагдах үндсэн хөрөнгө

Ангилал

Хэмжих

Тоо

нэгж

хэмжээ

Нэг бүрийн
үнэ
(төг)

Нийт үнийн
дүн

Тээвэрлэх,
суурилуул
ах зардал

Нийт дүн
(төг)

I

Байшин барилга, байгууламж

1.

Үйлдвэрийн барилга

Мкв

3000

225 870

67 761 000

-

67 761 000

2.

Агуулахын зориулалттай барилга

Мкв

40

250 000

10 000 000

-

10 000 000

3.

Офисын зориулалттай ашиглах

Мкв

40

250 000

10 000 000

3080

250 000

87 761 000

-

87 761 000

95 353 000

-

95 353 000

талбай
Дүн
II

Машин тоног төхөөрөмж

1.

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Ком

1

ЗИЛ –130 маркийн ачааны авто

ш

1

5 500 000

5 500 000

ш

1

3 000 000

3 000 000

ш

1

5 000 000

5 000 000

машин
2.

“Портер” маркийн бага оврын
ачааны авто машин

3.

“greice” маркийн микроавтобус
Дүн

13 500 000

-

-

-

10 000 000

5 500 000

3 000 000

-

5 000 000

-

108 853 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

III

Эд хогшил, тавига, хэрэгсэл

1.

Офисын зориулалттай сандал

Хос

5

90 000

450 000

ширээ

-

450 000

2.

Компьютер

Ш

5

560 000

2 800 000

-

2 800 000

3.

Принтер

Ш

1

220 000

220 000

-

220 000

4.

Дотоод сүлжээ

Ком

5

5 000

25 000

-

25 000

5.

Утасны аппарат

ш

2

20 000

40 000

-

40 000

6.

Буу

ш

1

150 000

150 000

-

150 000

Дүн
Нийт дүн

3 545 000
879 898 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Тайлангйин прогноз
Эхлэлтийн баланс

Хөрөнгө

Эх үүсвэр

Эргэлтийн хөрөнгө

Өөрийн хөрөнгө ба
өр төлбөр
Богино хугацаат өр
төлбөр:

Бэлэн мөнгө
Мөнгөн хөрөнгийн дүн

17 000 000
17 000 000 Банкны зээл

100 000 000

Богино хугацаат өр
төлбөрийн дүн
Бараа материалын
нөөц
Оффисын тоног
төхөөрөмж

100 000 000

3 000 000

3 545 000

Сав баглаа боодол

11 712 000 Өр төлбөрийн дүн

Бараа материалын дүн

18 257 000

100 000 000

Өөрийн хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгийн
дүн

35 257 000
Эзэмшигчдийн өмч

Барилга байгууламж

Эзэмшигчийн өмчийн
677 610 000

Тээврийн хэрэгсэл
Үйлдвэрийн тоног
төхөөрөмж

695 867 000

13 500 000

бусад хэсэг
Эзэмшигчдийн
өмчийн дүн

25 853 000

721 710 000

95 353 000

Үндсэн хөрөнгийн дүн

786 463 000

Нийт хөрөнгийн дүн

821 720 000

Нийт эх үүсвэрийн

821 720 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
дүн

Тайлангийн прогноз
Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өөрийн өртгийн тооцоо /жилээр/
1.

Үндсэн материал, түүхий эдийн зардал:
- Нэг тонн хаягдал цаасны үнэ тээврийн
зардлын хамт
- Жилд авах хаягдал цаасны хэмжээ
- Хаягдал цаасны жилийн зардал

2.

45 000
10 512 тн
473 040 000

Туслах материалын зардал:
- Нэг тонн будагны үнэ, тээврийн зардлын
хамт
- Жилд хэрэглэх будагны хэмжээ
- Будагны жилийн зардал:
- Нэг тонн модны үртэсний үнэ
- Жилд хэрэглэх модны үртэсний хэмжээ

55 000
51.0564 тн
2 552 820
1000
29 .7829 тн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
- Модны үртэсний жилийн зардал:

29 783

- Нэг тонн цайруулагч шингэний үнэ
- Жилд

7 500 000

хэрэглэх цайруулагч шингэний

хэмжээ

3.

- Цайруулагч шингэний жилийн зардал:

25 528 200

Нийт түүхий эд, материалын зардал:

28 110 803

Бүтээгдэхүүнийг хотын захаас Улаанбаатарт
авчрах тээврийн зардал
Сард явах зай /км/

1 183,5 Лт

Жилийн нийт зардал /1Лт бензин* төг/

Цалингаас

авах

нийгмийн

43 589 700
даатгалын

шимтгэл жилийн фондоос 19% бодож авав:
Үндсэн

ба

туслах

материал,

тээвэр,

цалингийн зардалын нийт дүн /1+2+3+4/
6.

3 962 700

576 814 006

Үндсэн фондын элэгдэл /10%-иар тооцов/
Үйлдвэрийн барилга

67 761 000

Агуулахын зориулалттай барилга

1 000 000

Тоног төхөөрөмж

9 535 300

Нийт элэгдлийн зардал
7.

761 760

Ажиллагсадын цалин хөлсний зардал
- Жилийн цалингийн фонд

5.

761 760
5 550 Км

Сард зарцуулах бензиний зардал /Лт/

4.

3.40376 тн

Цахилгаан эрчим хүчний зардал
Нийт

78 296 300
24 241 506,5
679 351 812.5

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Тайлант жилд гарах зардлууд:
Шаардагдах материал, түүхий эдийн зардал

1.

Түүхий эд

Орцын

нэгж

хэмжээ

ноорм

кг

600

0.6

51056.4

50

2 552 820

Кг

10

0.01

850.94

3500

2 978 290

Кг

350

0.35

29 782.9

1

29 783

Кг

40

0.04

3403.76

7500 25 528 200

1000

100%

85094

31 089 093

цаас
Будаг

3.

Модны
үртэс

4.

Цайруулагч
шингэн
Нийт дүн

нийт
хэрэгцээ

Нэгжийн

Нийт

Тоо

Хаягдал

2.

Жилийн

Хэмжих

үнэ /төг/

үнийн
дүн

Цахилгаан эрчим хүчний зардал

Цахилгаан хэрэглэгч
ба гэрэлтүүлэх цэг

Хүч
Тоо

чадал
(квт/цаг)

Жилийн
Жилд

нийт

Нийт дүн

ажиллах цаг

хэрэгцээ

(төг)

(квт)

1.

Компьютер

5

0.1

2 475

1 237.5

87862.5

2.

Принтер

2

0.1

2 475

495

37 145

3.

Хаягдал

1

137

2 475

339 075

24 074 325

240

0.001

2 475

594

42 174

2 475

341401,5

24 241 506,5

цаас

боловсруулж

дахин
бор

цаасан уут үйлдвэрлэх
тоног төхөөрөмж
4.

Өдрийн гэрэл
Нийт дүн

Уур, ус дулааны зардал

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Зардлын

¹

Хэмжих нэгж

төрөл

Жилийн

Сарын

Хэмжээ

нийт

өртөг /төг/

өртөг /төг/

Дулааны зардал
1

Үйлдвэрийн
байр

м2

3 000

300

5 400 000

2

Агуулах

м2

40

300

120 000

3

Төв контор

м2

40

300

120 000

Бүгд

3 080

5 640 000

Уур, усны зардал
4

Уур, усны

6 533 100

зардал
5

Бохир ус

4 250 400

Бүгд

10 783 500

Нийт

16 423 500

Хөдөлмөр хамгаалалтын зардал

Хамгаалах

хэрэгсэл

Норм

Хэрэгцээ

Нэгжийн

/ Жилд /

үнэ /төг/

Жидийн
нийт
зардал /төг/

Үйлдвэр
1.

Иж бүрэн хувцас

1/ хагас жил

30 ш

15 000

450 000

2.

Гутал

1/ хагас жил

30 ш

5000

150 000

3.

Бээлий

1/ Сар

180 хос

300

54 000

4.

Хамгаалалтын

1/5 жил

15 ш

12 000

180 000

малгай
5.

Хордлого

тайлах

шингэн /Сүү/
9.

Гал унтраагч

Бүгд

1020 кг
0,2 кг /хоног

/17хүн*0,2 кг
*300өдөр/

ширхэг

10

450
/1кг сүү/
1 500

459 000

15 000
1 400 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Сав баглаа боодлын зардал

Нэр төрөл
100 Ш -ээр

1.

Хэмжих

Тоо

нэгж

хэмжээ

Ш

Норм

1

Нийт

Нэгжийн

Нийт

үнэ

үнийн дүн

(төг)

(төг)

хэрэгцээ
585600

20

11 712 000

нэгтгэсэн
цаасан уут
Дүн

11 712 000

Удирдлагын зардал

Зардлын ангилал

1.

Албан томилолтын зардал

2.

Харуул хамгаалалтын зардал

3.

Дохиолол, галын аюулгүй байдлын
зардал

Нийт дүн /төг/
1 000 000
200 000

4.

Бичиг хэргийн зардал

200 000

5.

Харилцаа холбооны зардал

240 000

Нийт дүн

1 640 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Цалингийн задал

Албан тушаал

Сарын

Сарын

Орон

дундаж

цалингийн

тоо

цалин

сан

/төг/

/төг/

НДШ,
ЭМД
/19%/

Сарын

Жилийн

цалингийн

хөдөлмөрийн

зардал

хөлсний сан

/төг/

/төг/

Бага тушаалын ажиллагсад
1

Ачигч

10

50 000

500 000

95 000

595 000

7 140 000

2

Үйлчлэгч

2

45 000

90 000

17 100

107 100

1 285 200

3

Манаач

2

50 000

100 000

19 000

119 000

1 428 000

4

Мэргэжилтэн

6

115 000

690 000

131 100

821 100

9 853 200

5

Жолооч

4

70 000

280 000

53 200

333 200

3 998 400

6

Үндсэн

6

90 000

540 000

102 600

642 600

7 711 200

1

150 000

150 000

28 500

178 500

2 142 000

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

120 000

120 000

22 800

142 800

1 713 600

1

100 000

100 000

19 000

119 000

1 428 000

160 000

30 400

190 400

2 284 800

ажилтан
Удирдлагын зардал
Захирал
Санхүүгийн
менежер
Инженер,
технологич
Маркетингийн
менежер
Гадаад
харилцааны
менежер
Үйлдвэрлэлийн
менежер
Хүний нөөцийн
менежер
Нярав

Борлуулалтын хэсгийн ажилтан
16 Борлуулалтын

2

80 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
ажилтан
Нийт

40

1 470 000

3 330 000

632 700

3 962 700

47 552 400

Тээврийн зардал

1

Машины төрөл

ЗИЛ –130 маркийн
ачааны авто машин

2

Сард явах

зарцуулах

зардал

хэмжээ

зай /км/

бензиний

/1Лт бензин*

зардал /Лт/

төг/

5 тн

2 250

2 тн

1 800

0,8 тн

1 500

машин
3

“Greice” маркийн
микроавтобус
Нийт
Маркетингийн зардал

Жилийн нийт

Ачааны

Портер маркийн бага
оврын ачааны авто

Сард

5 550

787,5
/100км-т 35Лт/
216
/100км-т 12Лт/
180
/100км-т 12Лт/
1 183,5

441 000

174 960

145 800
761 760

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Зардалын төрөл

Хэмжих

Нэгжийн

нэгж

өртөг

Сурталчлах
хэмжээ
/удаа.жил/

Жилийн нийт
өртөг

Зар сурталчилгааны зардал
1

Зурагт

2
3

Нэг удаа

120 000

52

6 240 000

Радио

Нэг удаа

2 000

26

52 000

Cонин

Нэг удаа

2 460 000

(1/8)
4

Тараах материал

5

Өдөрлөг зохиох зардал

ш

20

30 000

600 000
500 000

Судалгаа, шинжилгээний зардал
7

Маркетингийн
судалгааны зардал :

удаа

280 000

2

Нийт

560 000
10 412 000

Ариун цэврийн зардал

Ариун цэврийн
зүйл

Хэрэглээ

Хэмжээ

Нэгжийн

Жилд,

зардал /төг/

мян.төг

1

Барааны саван

Сар

20 ш

200

4 000

2

Угаалгын нунтаг

Сар

30 кг

1500

45 000

3

Ариун цэвэрийн

Сар

20 ш

200

4 000

цаас
4

Хогийн шүүр

Улирал

1000

8 000

5

Гарын саван

Сар

20 ш

250

5 000

6

Хувин

Хагас жил

10 ш

3000

30 000

7

Алчуур

Улирал

30 ш

500

15 000

8

Ариутгалын

Сар

40 кг

500

20 000

бодис
Нийт

131 000

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал

Зардлын ангилал

Нийт дүн
(мян.төг)

Жилийн элэгдэл
хоргодлын
шимтгэлийн норм%

Элгэдлийн
дүн

Байшин , барилга , байгууламж
1.

Үйлдвэрлэлийн
зориулалттай барилга
Агуулахын
зориулалттай барилга
Офисын зориулалттай
ашиглах талбай
Дүн

677 610 000

10%

67 761 000

10 000 000

10%

1 000 000

10 000 000

10%

1 000 000

697 610 000

69 761 000

Машин тоног төхөөрөмж, багаж , тээврийн хэрэгсэл
1.

Хаягдал цаас дахин
боловсруулж цаасан уут

95 353 000

10%

9 535 300

5 500 000

10%

550 000

хийх тоног төхөөрөмж
2.

ЗИЛ –130 маркийн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
ачааны авто машин
3.

Портер маркийн бага
оврын ачааны авто

3 000 000

10%

300 000

5 000 000

10%

500 000

машин
4.

“Greice” маркийн
микроавтобус
Дүн

10 885 300

Эд хогшил тавилга хэрэгсэл
1.

Офисын зориулалттай
сандал ширээ

450 000

10%

45 000

2800 000

10%

280 000

220 000

10%

22 000

2.

Компьютер

3.

Принтер

4.

Дотоод сүлжээ

25 000

10%

2 500

5.

Утасны аппарат

40 000

10%

4 000

6.

Буу

150 000

10%

15 000

Дүн
Нийт дүн

Эхний жилийн зардлын төсөв

368 500
13 254 800

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

1

Зардал
Материал

Нийт

түүхий

эдийн

зардал
2

Цалингийн зардал
Цахилгаан,

эрчим

31 089 093
47 552 400

хүчний

зардал

24 241 506,5

3

Уур, ус дулааны зардал

4

Удирдлагын зардал

5

Тээврийн зардал

6

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

7

Маркетингийн зардал

10 412 000

8

Элэгдэл хорогдолын шимтгэл

13 254 800

Ариун цэврийн зардал
9

Бусад зардал
Нийт

16 423 500
1 640 000
761 760
1 400 000

131 000
11 712 000
158 618 059.5

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Орлого үр дүнгийн тайлан /прогноз/
2006.12.31
/мян.төг/

1

Үзүүлэлтүүд
Борлуулалтын
орлого

2

ББӨӨ

3

Нийт ашиг

4

Цалингийн зардал

5

Цахилгаан, эрчим
хүчний зардал

ы6 Уур, ус дулааны
зардал
Шатахууны
зардал
7

Маркетингийн
зардал

8

Бусад

2006 оны I-р

2006 оны II-р

2006 оны III-р

2006 оны IV-р

улирал

улирал

улирал

улирал

499 200.0
169 837.953

499 200.0
169 837.953

499 200.0
169 837.953

499 200.0
169 837.953

I жил

1 996 800.0
679 351.8125
1 317 448.1875
47 552.4
24 241 506,5

16 423.5

761.76

10 412.0
13 243.0

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

9

Нийт

үйл

ажиллагааны

112 634.1665

зардал
10

Үйл ажиллагааны
ашиг

11

Татварын

өмнөх

ашиг
12

Татварын зардал /
15%/

13

Цэвэр ашиг

1 204 814.021

1 204 814.021

180 722.10315
1 024 091.91785

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээ
1.

Эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээ

1.1 Ашигт ажиллагааны түвшин:
a. Орлогын ашигт ажиллагаа
Нийт ашиг
Ашигт ажиллагааны =
түвшин

1 317 448.1875
= 65.97

* 100% =

Борлуулатын орлого

1 996 800.0

b. Хөрөнгийн ашигт ажиллаагаа
Нийт ашиг
Хөрөнгийн ашигт

=

ажиллаагааны түвшин

Нийт

1 317 448.1875
= 1.60

=
Нийт хөрөнгө

821 720.0

= Үндсэн + Эргэлтйн = 786 463.0 + 35 257.0 = 821 720

.0
хөрөнгө

хөрөнгө

хөрөнгө

1.2 Зардлын түвшин:
Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны
нийт зардал
Зардлын түвшин =
борлуулатын орлого *100%

158 618.0595
=

=7.94
1 996 800.0

*100%
Үйлдвэрлэл, ү.а - ны нийт зардал = ( Үндсэн зардал +ҮНЗ )+( Бор.З+
У.га.Зардал) = ( 1 400 000 + 31 089 093 +135 087 372) + (10 412 000 +1 640
000 ) =158 618 059.5

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
ҮНЗ = 24 241 506,5 +16 423 500+13 254 800 +131 000 +1 400 000 +761 760 +
11 712 000 = 135 087 372
Нийт бүтээмж:
Нийт гарц
Нийт бүтээмж =

1 996 800.0
=

Нийт орц

= 12.58
158 618.0595

1.3 Хөдөлмөрийн бүтээмж:

Гарц
Хөдөлмөрийн бүтээмж =

1 996 800.0
=

=58.01

Хөдөлмөрийн орц

31 416 000

Хөдөлмөрийн орц = Ажиллагчдын тоо* Хөдөлмөрийн зардал /мян.төг/*
Хөдөлмөр зарцуулалт /хүн-цаг/ = 30*251*4160 = 31 416 000

1.4 Капиталын бүтээмж:
Гарц
Капиталын бүтээмж =

1 996 800.0
=

Капиталын орц

= 2.53
786 463.0

/ Үндсэн хөрөнгө/
1.5 Материалын бүтээмж:

Гарц

1 996 800.0

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
Материалын бүтээмж =

=

= 64.22

Материалын орц

31 089.093

1.6 Эрчим хүчний бүтээмж:
Гарц

1 996 800.0

Эрчим хүчний бүтээмж =

=
Эрчим хүчний орц

= 82.37
24 241.5065

1.7 Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгйин үр ашиг:
a) Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн ерөнхий коэффициент
Нийт ашиг
Е=

1 317 448.1875
=

= 1.6

Хөр.ор - тын зардал

821 720.0

b) Хөрөнгө оруулалтын зардлын эргэн төлөгдөх хугацаа:
Хөр.ор - тын зардал
Тхо =

821 720.0
=

Тат-ын дараахи цэвэр ашиг

= 0.802
1 024 091.91785

1.8 Нэг ажиллагчын сарын дундаж цалин, төг:

Сарын дун.цалин = Жил-н хөд-ийн хөлсний сан/ Нийт ажилчдын тоо/Сар
=
= 47 552 400 / 40 / 12 сар = 99067.5

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
Хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн үнэлгээ

1.1.

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ:

Өнөөгийн мөнгөний ирээдүйн үнэ цэнэ
F = P( 1 + i )n = 100 000.0( 1 + 0,025 )3= 107 689 062.5
F – ирээдүйн үнэ цэнэ
Р - өнөөдрийн үнэ цэнэ
i – хугацааны хүчин зүйлийн коэффициент /инфляцийн түвшин,
хадгаламж, зээлийн хүү /
n – цаг хугацааны үе
( 1 + i )n – Цаг хугацааны хүчин зүйл

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ

NPV=PV/(NPt)- Iin = 10 030 913 - 821 720.0 = 9 209 193.0
NPV - Өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ
PV/(NPt) – жил тутмын цэвэр орлого/ашиг, бэлэн мөнгөний эргэлтийн өнөөгийн
үнэ цэнийн нийлбэр, мян.төг
Iin – анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, мян.төг

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Үзүүлэлт

Томъѐо

Он

Дүн

2007

2008

2009

2 995 200.0

3 468 960.0

4 099 680.0

Жил тутмын цэвэр

NPt

орлого

CF

2.

I = 2,5%

( 1 + i )n

1.025

1.050625

1.076890625

3.

Жил тутмын цэвэр

1/( 1 + i )n

0.97560975

0.95181439

0.92859941

NPt(CF) *

2 922 146.3

3 301 806

3 806 960.4

1.

10 563 840.0

орлогын өнөөгийн
үнэ цэнийг
тодорхойлох
коэфициент
4.

Жил тутмын цэвэр
орлогын өнөөгийн

1/( 1 + i )

10 030 913.0

n

үнэ цэнэ
5.

Анхны хөрөнгө
оруулалтын хэмжээ

821 720.0

9 209 193.0

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

1.2.

Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг:

a) Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дундаж норм:
ARR=(∑NPt / n)/Iin
ARR - Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн дундаж норм
∑NPt – жил тутмын цэвэр ашиг / орологын нйилбэр
n – төслийн хэрэгжих хугацаа
Iin – анхны хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, мян.төг
∑NPt = 2 995 200.0 + 3 468 960.0 + 4 099 680.0 = 14 663 520.0
ARR=(∑NPt / n)/Iin = (14 663 520.0 /3) / 821 720.0 = 5.94830356

b) Хөрөнгө оруулалтын зардлын эргэн төлөгдөх хугацаа:

Iin - ∑NPtn
Tin = n+
PV
Tin - Анхны хөрөнгө оруулалтын зардлын эргэн төлөгдөх хугацаа
Tin = 3 + [(821 720.0 – 14 663 520.0)/ 9 209 193.0] = 4+(-1.5030416) =2.4969584

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Дүгнэлт

Шинжилгээний нэр

Үр дүн

I.

Эдийн засгийн үр ашгийн үнэлгээ

1

Ашигт ажиллагааны

65.97

түвшин

Дүгнэлт
Эндээс харахад ашигт
ажиллагааны түвшин 65,97
гарсан байгаа нь өнөөгийн
байгууллагуудын хувьд өндөр
гэж гарч байгаа билээ

2

Хөрөнгийн ашигт

1.60

ажиллагаа

Энэ нь өнөөгийн байгууллагын
түвшинтэй ижил хэвийн байгааг
харуулж байна.

3

Зардлын түвшин

7.94%

1 төгрөг борлуулалтанд 0,07
төгрөгийн зардал ноогдож
байгаа нь ашгийн хэмжээ маш
өндөр байгааг илтгэж байна.

4

Нийт бүтээмж

12.58

Нийт бүтээмж 12,58 байгаа нь 1
төг ийн зардлаас гарах бүтээмж
маш өндөр 12 дахин өндөр
байгааг харуулж байна.

5

Хөдөлмөрийн бүтээмж

58.01

Хөдөлмөрийн бүтээмж сул
байгаа нь харагдаж байгаа
бөгөөд байгууллагаас энэ
талаар арга хэмжээ авахыг
анхааруулж байгаа билээ.

6

Капиталын бүтээмж

2.53

Үндсэн хөрөнгийн эргэлт 2.5
байгаа нь хөрөнгө ашиглалт бага
буюу хөрөнгөө бүрэн
ашиглахгүй байгааг харуулж
байна.

Материалын бүтээмж

64.22

Бараа материалын эргэц жилд
жилд 64 удаа эргэж байгаа нь

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë
бараа материалын ашиглалт
маш сайн байна.
Эрчим хүчний бүтээмж

82.37

Эрчим хүчний бүтээмж нь
82%тай гарч байгаа нь
байгууллага их үр ашигтай
ажиллах нь тодорхой харагдаж
байгаа бөгөөд эргээд нь улс
оронд ашигтайгаар нөлөөлөх
боломжтой билээ.

Хөрөнгө оруулалтын үр

1.6

Сайн

0.8

Анхны хөрөнгө оруулалтаа

ашигийн ерөнхий
коэффициент
Хөрөнгө оруулалтын
зардлын эргэн төлөгдөх

эхний жилдээ буюу 9,6 сарын

хугацаа

хугацаад нөхнө

Нэг ажиллагчийн сарын

99067.5

Сайн

дундаж цалин,төг
II.

Хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийн үнэлгээ

1.

А. Өнөөгийн мөнгөний

107 689 062.5

ирээдүй үнэ цэнэ
Б. Өнөөгийн цэвэр үнэ

3 жилийн дараа 100 сая төг-ийн
зээлэнд 7 сая төг –ийн хүү төлнө

9 209 193.0

цэнэ

3 жилийн дараа төслийг
хэрэгжүүлсний үр дүнд 9 тэр
бум төг-ийн цэвэр ашиг олно.

2.

Хөрөнгө оруулалтын үр
ашиг
А. Хөрөнгө оруулалтын үр

5.94830356

ашгийн дундаж норм
Б. Хөрөнгө оруулалтын
зардлын эргэн төлөгдөх
хугацаа

3 жилийн дараа анхны хөрөнгө
оруулалт 600% эргэн төлөгдөнө.

2.4969584

Анхны хөрөнгө оруулалтаа 2,5
жилийн дотор нөхнө.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Хог дахин боловсруулах ¿éëäâýðèйí òºñºë

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful