Lab Tu n 6 (12-16/03/2012

)
M c Tiêu: 1. Khai báo và s d ng m ng, xâu ký t 2. Truy n tham s m ng cho hàm 3. Làm vi c thu n th c v i header file 1. Bài t p 1 Vi t m t thư vi n cho các hàm s p x p và tìm ki m v i m ng s th c và header file m ng xâu ký t (ki u l p string), khai báo các hàm “SortSearch.h” và nh nghĩa các hàm file “SortSearch.cpp”. Trong thư vi n này bao g m các hàm sau: 1. S p x p l a ch n 2. S p x p n i b t 3. S p x p chèn 4. Tìm ki m tu n t 5. Tìm ki m nh phân theo ki u quy D a vào các hàm s p x p và tìm ki m cho m ng xâu ký t (ki u l p string) phát tri n các hàm tương ng cho m ng xâu ký t ki u C-string (char[]) T ng c ng có t t c 15 hàm. Ví d : 1. khai báo hàm cho s p x p l a ch n v i m ng s th c:
void SapXepLuaChon(double a[], int size); // m ng sau khi s p x p theo th t tăng d n

2. khai báo hàm cho tìm ki m nh phân v i m ng s th c:
int TimKiemNhiPhan(double a[], int size, double X); // tr v v trí c a X trong dãy ã ư c s p x p

2. Bài t p 2 ưa ra tình hu ng, b n i siêu th v i m t danh sách hàng hóa và s lư ng c n mua. B n mang theo m t s ti n nh t nh. N u mang theo ti n b n có th mua toàn b lư ng hàng hóa trong danh sách. Tuy nhiên n u không mang theo ti n, b n ph i quy t nh mua m t hàng nào. ng th i khi ã quy t nh mua m t hàng nào, b n s mua toàn b s lư ng c a m t hàng ó trong
1

S a i và/ho c vi t thêm hàm áp ng ư c bài toán th c t là s lư ng s n ph m có th thu c ki u s th c (double) ví d 0.i và 2. Gi s s lư ng nh ng s n ph m ki u này ư c làm tròn n 1 ch s ph n th p phân còn giá m i ơn v s n ph m (/1chi c. Tính t ng ti n m i m t hàng c n mua: double xxx(int SoLuong. B. giá tr m i m t hàng ph i ư c in ra và ư c s p x p theo th t tên s n ph m (A.ii 4. C. Chú ý danh sách m t hàng bao g m tên. Ki m tra xem có 2. Trong trư ng h p không ti n. giá thành. Trong trư ng h p không án sau: ti n mua hàng không: ti n. b n có th mua m t ph n s lư ng c a m t hàng cu i cùng quy t nh mua trư c khi h t ti n. Mua t t c các m t hàng có giá thành trên m t ơn v s n ph m v i giá r nh t ii. double GiaThanh[].danh sách. s lư ng. int SoLuong[]. Mua t t c các m t hàng có t ng giá tr (trên danh sách c n mua) là r nh t Vi t các hàm c n thi t gi i quy t 2 trư ng h p trên. int) i.…) 3.5kgs khoai tây. Vi t các hàm sau: i. b n có th mua hàng theo 2 phương bool xxx(double Tien. /1kgs) và s ti n mang theo ư c làm tròn n ơn v nghìn ng 2 . double GiaThanh) ii. 1. Có m t s m t hàng thi t y u trong danh sách ph i mua trư c khi quy t nh mua các m t hàng khác. Vi t các hàm m i d a trên các hàm c a 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.