ChuyÓn ph¸t nhanh GNN

Sè 4 ngâ 16 NguyÔn Phóc Lai, Q. §èng §a, TP.Hµ Néi Tel: (04) 37478600 - 62930210 / Fax: (04) 37478601 E-mail: gnn@ct06.com - Website: www.gnn.ct06.com

B NG GIÁ
(Ban hành theo Quy t nh s : 080411/Q -G ngày 01/04/2011 c a Giám c Công ty CP CPN G.N.N)

PH N A: CƯ C D CH V TRONG NƯ C
( ư c tính b ng VN chưa bao g m ph phí xăng d u và thu GTGT, áp d ng t i TP.HCM)

I. D CH V CHUY N PHÁT NHANH BƯU PH M (GNN EXPRESS)
Nơi nh n N i thành Ngo i thành C n Thơ Vũng Tàu Đà N ng Hà N i Đ n 300 km Trên 300 km

Kh i lư ng Đ n 50 gr 10.000 10.000 12.000 9.000 10.000 11.000 Trên 50 gr đ n 100 gr 15.000 14.000 18.000 Trên 100 gr đ n 250 gr 11.000 13.000 16.000 23.000 21.000 25.000 Trên 250 gr đ n 500 gr 15.000 17.000 22.000 30.000 28.000 35.000 Trên 500 gr đ n 1000 gr 17.000 25.000 35.000 42.000 40.000 48.000 Trên 1000 gr đ n 1500 gr 19.000 35.000 45.000 52.000 50.000 62.000 Trên 1500 gr đ n 2000 gr 21.000 42.000 50.000 58.000 56.000 69.000 M i n c 500 gr ti p theo 2.000 3.000 3.800 7.500 5.000 8.000 Th i gian toàn trình 8h - 24h 12h - 24h 8h - 24h 16h - 48h 24h - 48h 24h - 60h Lưu ý: - Bưu ph m có tr ng lư ng > 2kg đi Hà N i sau 14h00 đư c tính: 58.000đ + 9.000đ/ 500 gr ti p theo; - Th i gian toàn trình đã cam k t không áp d ng đ i v i bưu ph m nh n sau 17h00 hàng ngày; - Cư c phí trên không áp d ng đ i v i bưu ph m có tr ng lư ng (ho c tr ng lư ng quy đ i) vư t quá 25 kg; bưu ph m có m t trong các chi u dài, r ng ho c cao vư t quá 1,5 m; - Bưu ph m, hàng hóa quá kh vư t quá 50kg, nguyên kh i không th tách r i ho c hàng hóa đ c bi t (hàng d v , hàng tươi s ng, hàng đi n t ) ch đư c g i theo d ch v này khi: Ngư i g i ch p thu n thêm 20% cư c chính; - Cư c phí s phát sinh thêm 20% n u bưu ph m, tài li u phát đ n vùng sâu, vùng xa và th i gian phát hàng tính thêm 1-3 ngày; - Cư c d ch v báo phát: 5.000 đ ng/ 01 bưu ph m; 3 - Hàng nh là hàng có kh i lư ng dư i 167 kg/ m đư c quy đ i (kg) = Dài x R ng x Cao (cm) 6.000

II. D CH V CHUY N PHÁT TI T KI M (GNN ECONOMY)
Nơi nh n N i thành H i Phòng Vũng Tàu Hà N i Quy Nhơn Kh i lư ng Đ n 50 gr 9.000 10.000 10.000 8.000 9.000 Trên 50 gr đ n 100 gr 13.000 12.000 14.000 Trên 100 gr đ n 250 gr 10.000 14.000 19.000 16.000 21.000 Trên 250 gr đ n 500 gr 11.000 18.000 25.000 20.000 28.000 Trên 500 gr đ n 1000 gr 13.000 24.000 35.000 28.000 40.000 Trên 1000 gr đ n 1500 gr 15.000 30.000 45.000 38.000 50.000 Trên 1500 gr đ n 2000 gr 17.000 40.000 52.000 48.000 60.000 Lưu ý: - Quy đ i t th tích ra tr ng lư ng như b ng I và ch áp d ng v i thư và bưu ph m dư i 2 kg; - Nh n bưu ph m liên t c t 8h00 đ n 20h30 hàng ngày v i th i gian toàn trình: 24 -72 gi . Hå chÝ minh 08.2244.2926 §µ n½ng 0511.222.5152 C n Thơ Đà N ng Nha Trang

222. Trung tâm thương m i… ki m và giao hàng v i ph phí 10% tính trên cư c v n chuy n t ng đ t giao nhưng m c t i thi u là: 100.000 .000 4.GNN Express nh n thay m t khách hàng là nh ng nhà cung c p hàng hóa cho các Siêu thi.000 7. .000 đ ng/ 01 Bưu ph m đ n 5kg. chia nh có kh i lư ng c ki n > 50 kg và kh i lư ng t i đa 400 kg s đư c tính thêm 20% giá cư c.Cư c phí s phát sinh thêm 20% n u bưu ph m có vùng phát không thu c trung tâm t nh. D CH V CHUY N PHÁT H A T C (GNN FLASH) Nơi nh n N i thành Ngo i thành H i Phòng Kh i lư ng Đ n 1 kg 40.000 16.36h 36h .400 5.000 17.600 T 100 kg đ n 200 kg 4.8h 8h .36h 24h .800 6.000 T 300 kg đ n 500 kg 4.GNN EXPRESS đư c l a ch n phương th c v n chuy n linh ho t đ i v i d ch v này. T t.000 5.200 6.Quy đ i t th tích ra tr ng lư ng như b ng I V. r ng.000 15.500 14.800 6.000 140. cao không đư c quá 1.000 450.Hàng nh đư c g i theo d ch v này đư c quy đ i (kg) = Dài x R ng x Cao (cm) 3.000 10.000 T 100 kg đ n 200 kg 3.14h Lưu ý: . D CH V CHUY N PHÁT NHANH HÀNG HÓA (GNN CARGO I) Nơi nh n N i thành Ngo i thành C n Thơ Vũng Tàu Đà N ng Hà N i Nha Trang Quy Nhơn H i Phòng Kh i lư ng T 50 kg đ n 100 kg 3.500 5.L trình th i gian cam k t tính đươc tính t th i đi m c t chuy n là: 16h00 hàng ngày.800 6. thành ph và gia tăng th i gian toàn trình thêm 12h.D ch v này đáp ng nh ng nhu c u chuy n phát kh n thi t t i b t k th i đi m nào: L .200 T 200 kg đ n 300 kg 4.Nh n hàng trư c 17h00 hàng ngày.24h 12h .5 m.500 5.500 3.200 7.000 Th i gian toàn trình 1h . phát trư c 10h00 đư c tính: Cư c d ch v chuy n phát nhanh t i B ng I + 30.000 300.200 Th i gian toàn trình 1 – 2 ngày 3 – 4 ngày 2 – 3 ngày 4 – 5 ngày Lưu ý: . .000 13.000 60.600 7.000 120.700 3.000 T 50 kg đ n 100 kg 4.000 M i kg ti p theo 5.000 16.48h Lưu ý: .000 20.5152 . ban Đêm… .III.100 4. .200 8.Không h n ch tr ng lư ng nhưng m t trong các chi u dài.900 3.800 8.2244.200 T 300 kg đ n 500 kg 2. . C n Thơ Vũng Tàu Đà N ng Hà N i Nha Trang Quy Nhơn Hå chÝ minh 08.800 8.500 16.400 T 200 kg đ n 300 kg 2. D CH V CHUY N PHÁT HÀNG HÓA (GNN CARGO II) Nơi nh n H i Phòng Kh i lư ng Đ n 50 kg 250.000 4.800 Th i gian toàn trình 8h .000 40.2926 §µ n½ng 0511.Hàng nguyên kh i là nh ng ki n hàng không th tách r i.000 425.12h 8h .000 đ ng.000 Trên 500 kg 2.24h 24h .000 35. .600 8.500 7.000 6.000 15.200 7.400 7.600 Trên 500 kg 3.500 15.000 5.Cư c phí đ i v i các d ch v khác như: Phát h n gi .000 14.500 4.000 170.000 7.8h 6h . .000 6.10h 12h – 14h 12h . phát trong ngày.2h 2h . C n Thơ Vũng Tàu Đà N ng Hà N i Nha Trang Quy Nhơn IV.000 150.500 16.000 8.

000 đ n 10.000 đ n 2. ban đêm nhưng gi i h n đ nh m c không quá 10.300 3.000 450.000 T 500.5 ngày 5 .000 T 500.VI.000.000.000 đ n 5. .GNN Express nh n thay m t khách hàng là nh ng nhà cung c p hàng hóa cho các Siêu thi. VII.000 đ ng 2% giá tr đơn hàng T 5.5152 . CÁC D CH V GIA TĂNG: VIII.000 3.000. D CH V CHUY N TI N NHANH (GNN MONEY) Phí d ch v Nh n và Giao t i Văn phòng GNN Nh n ho c Giao t i đ a ch m t đ u Nh n và Giao t i đ a ch hai đ u S ti n 65.5% giá tr đơn hàng Lưu ý: .GNN COD đ m nh n vi c nh n và g i bưu ph m đ ng th i thu ti n và thanh toán t n tay l i cho ngư i g i sau 10 ngày tính t th i đi m hàng đư c phát xong.000 110.Hàng nguyên kh i là nh ng ki n hàng không th tách r i. chia nh có kh i lư ng c ki n > 50 kg và kh i lư ng t i đa 400 kg s đư c tính thêm 20% giá cư c.600 4.000 đ ng 1.000 155.000.000. .000 85.GNN Money áp d ng nh n và tr ti n theo phương th c tay trao tay t i đ a ch ngư i g i ho c ngư i nh n v i đi u ki n ngư i nh n ti n có Ch ng minh nhân dân.7 ngày Lưu ý: Quy đ i t th tích ra tr ng lư ng như b ng V.000 đ n 10.GNN Express cung c p d ch v chuy n ti n nhanh 24/7 v i nh ng nhu c u kh n thi t: Th b y. .000.000 đ ng 55.000 đ ng cho m t l n giao d ch.000 Lưu ý: .000.000.000 T 2. Hå chÝ minh 08.GNN Express ch p nh n đ n bù 100% khi có r i ro trong giao d ch chuy n ti n nhanh.200 T 200 kg đ n 500 kg 3. .5% giá tr đơn hàng T 1.000 16.000 đ n 500.2926 §µ n½ng 0511.900 T 500 kg tr lên 3.000 đ n 1.Phí COD đã bao g m VAT. ngày l . VIII.500 Th i gian phát 4 . GNN Express s th a thu n v i khách hàng.HCM Vũng Tàu Hà N i Đà N ng H i Phòng Nha Trang Quy Nhơn T 50.000 18. .000 100.000 đ ng 2.2244.I D CH V PHÁT HÀNG THU TI N Phí d ch v GNN COD bao g m phí d ch v chuy n phát nhanh (t i B ng I) ho c d ch v chuy n phát ti t ki m (t i B ng II) và phí COD dư i ây: Phí d ch v Giá tr hàng C n Thơ TP.000 đ n 5.Khi nh n ti n hàng do GNN Express thu h . V i s ti n l n hơn. quý khách c n xu t trình Phi u g i (liên h ng) đ đ i chi u.000 125.000.000 T 100 kg đ n 200 kg 3. .222.000.000 đ ng 35.000 đ ng. Ch Nh t.000 T 5.000.L trình th i gian cam k t tính đươc tính t th i đi m c t chuy n là: 16h00 hàng ngày.000 đ ng 45. . D CH V V N CHUY N Ư NG S T (GNN CARGO III) Nơi nh n Đà N ng Hà N i Kh i lư ng Đ n 100 kg 400.000 đ ng 15. Trung tâm thương m i… ki m và giao hàng v i ph phí 10% tính trên cư c v n chuy n t ng đ t giao nhưng m c t i thi u là: 100.

v t ph m và hàng hóa. . N i thành TP. Đ ng Tháp. huy n: 2.2926 §µ n½ng 0511.5 m đ n 1 m 3 T 1 m tr lên 20.000 100.000 60. Nhà Bè.000 60. 6. Các t nh thành còn l i.62966155 Hå chÝ minh 08.000/ 1m IX. . * M c giá khai t i đa cho m t bưu g i khai giá có n i dung là gi y t .000 30. Bình Dương. C Chi. 4. bi t thêm chi ti t. hàng hóa ư c phát n ngư i nh n ch m hơn th i gian toàn trình ã công b 24h. hàng hóa phát n ngư i nh n ch m hơn 60 gi . .gnn. BƯU KI N: B c carton B c Carton.II D CH V KHAI GIÁ M c khai giá t i đa * M c giá khai t i đa cho m t bưu g i khai giá có n i dung là gi y t . . Tây Ninh. Tân Phú.000 650.2 m3 3 3 T 0. xin vui lòng liên h b ph n chăm sóc khách hàng qua s máy: 08.Bưu g i không phát ư c t i ngư i nh n sau 03 l n s ư c chuy n hoàn cho ngư i g i n u có yêu c u và ngư i g i ph i ch u phí chuy n hoàn b ng 100% cư c chuy n i. Long An. Cư c phí Cư c bưu ph m khai giá bao g m: * Cư c cơ b n là cư c áp d ng cho d ch v s d ng tương ng: Chuy n phát nhanh.000 400.000 3 50.5 m 3 3 T 0. 12.com. 5. Bình Phư c. Gò V p. tài li u đ c bi t là 30. d v nhưng t i thi u thu 20.VIII. H u Giang. Đ ng Nai. đai thép 300.000/ 1m Quy cách đóng gói Kích thư c Dư i 0. C n Thơ. Sóc Trăng.Ngư i có ý nh s d ng d ch v chuy n phát c a GNN EXPRESS nên c k B n i u kho n chi ti t v i u ki n và Tiêu chu n c a D ch v GNN EXPRESS t i www. B c Liêu.2244. B n Tre.000 đ ng.000/ 1m G . 3. Tân Bình.000. Bình Chánh.000 ng/ 01 bưu g i. Bà R a . * M c khai giá t i đa cho m t bưu g i khai giá có n i dung là hàng hóa là 100.HCM Đ n 300km Trên 300km Lưu ý chung: . thành: An Giang.222. tài li u. 10. G m các qu n.ct06. Bình Thu n. Bình Th nh. chuy n phát nhanh hàng hóa … * Cư c khai giá là 2% giá tr khai đ i v i bưu g i có n i dung là gi y t .2 m đ n 0. 8.Vũng Tàu. ph n l ư c tính b ng 100 gram) c ng v i hoàn tr l i cư c c a t ng lo i d ch v ã s d ng. QUY NH V PHÂN VÙNG G m các qu n: 1.000 đ ng Ghi chú Bưu ph m có giá tr dư i 500. hoàn tr cư c và n bù 200% cư c chính c a d ch v tương ng cho ngư i g i n u bưu ph m. Hóc Môn.000 đ ng. Phú Nhu n. Trà Vinh. Ti n Giang.000 3 90.GNN EXPRESS cam k t n bù i v i nh ng bưu ph m hư h ng ho c m t mát theo m t trong hai phương án sau sao cho có l i nh t i v i khách hàng: n bù 500% cư c chính c a t ng lo i d ch v ã s d ng ho c 500. tài li u là 5. 7. Lưu ý: Ngư i g i s d ng d ch v khai giá s đư c b i thư ng 100% giá tr đã khai. x p. 11.5152 . chuy n phát ti t ki m. Bình Tân.GNN EXPRESS s không thu cư c chính (áp d ng v i n i tuy n do GNN EXPRESS ch ng) c a d ch v i v i nh ng bưu ph m. VIII. C n Gi .000 3 600.000.000 đ ng không c n thi t s d ng d ch v này do GNN EXPRESS s ch u trách nhi m theo quy đ nh v b i thư ng thi t h i n u có hư h ng ho c m t mát.III D CH V ÓNG GÓI HÀNG HÓA. x p 40.HCM Ngo i thành TP. Vĩnh Long.000. Th Đ c.M c b i thư ng cho 01 bưu g i s d ng d ch v chuy n phát hàng hóa (trên 20 kg) không kê khai giá tr là: 16 USD/ kg ( ư c tính theo t ng n c kh i lư ng 100 gram.000 đ ng. G m các các t nh. không phân bi t hàng c ng k nh. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful