T.C.

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM YÜKSEKLĠSANS PROGRAMI

ÖRNEKLEM SEÇĠMĠ VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERĠ

Melek ALEMDAR 541620110010

Nitel AraĢtırma Dersi Ödevi Doç. Dr. Cemil YÜCEL

ESKĠġEHĠR Mart, 2012

Örneklem Seçimi ve Türleri 1) Örneklem Seçimi

Örnekleme bütün araĢtırma türleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Örnekleme yapılan iĢin adı, örneklem ise evren birimlerinin alt kümesine verilen addır. Örneklem, evreni temsil etmek üzere çeĢitli tekniklerle evren elemanlarından seçilen ve üzerinde inceleme yapılan gruptur. Örnekleme ise, bir süreç olup bir çalıĢmada evreni temsil edecek bireylerin belirlenmesidir. SeçilmiĢ bireyler bir örneklemin içinde yer alarak bir evrendeki büyük grupları temsil ederler. Örneklemenin amacı bir evren hakkında bilgi kazanmaktır; nadiren bir çalıĢma, konuyla ilgili tüm evreni kapsar(Özen & Gül, 2007).

Örneklem üzerine literatürde onlarca tanım bulunmaktadır; Örneklem, bir araĢtırmacının daha büyük bir havuzdan seçtiği ve nüfusa genellediği daha küçük olaylar kümesidir(Neuman, 2011). Örneklem bütün evreni çalıĢmak yerine, evreni temsil gücüne sahip sınırlı sayıda birey, olgu ya da olayı araĢtırma kapsamına dahil etmek için olasılık kuramından türetilmiĢ pratik bir araĢtırma aracıdır(Yıldırım ve ġimĢek,2011). Yani örneklem, evrenin özelliklerini yansıtması düĢüncesiyle evrenden belirli yöntemlerle seçilmiĢ birimlerin oluĢturduğu topluluğa denir. Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilir ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük bir kümeyi oluĢturur. Nicel ve nitel araĢtırma bir çok konuda olduğu gibi örnekleme konusunda da farklı yaklaĢımlar kullanmaktadırlar(Uwe, 2005). Nicel araĢtırmada örneklemenin baĢlıca amacı, temsil gücü olan bir örneklem ya da daha büyük bir toplamdan veya nüfustan küçük bir birimler toplamı elde etmektir, böylece araĢtırmacı küçük grubu inceleyerek büyük grup hakkında genellemeler üretebilir(Neuman, 2011). Nicel araĢtırma tarafından kullanılan bu örnekleme türüne „olasılıklı örnekleme‟ denilmektedir.

2005). Sınıf öğrencileri) ya da bazı bileĢenler(kampus ve 1. Literatürde bulunan stratejilerin seçimi. Nitel araĢtırma tarafından kullanılan bu örnekleme türüne „olasılıksız(amaçlı) örnekleme‟ denilmektedir. 2005).Olasılıklı örneklemede. hem bireyleri hem de bölgeleri incelemeye olanak tanır. birimler veya etkinlikler toplamının toplumsal yaĢamı nasıl etkilediği. Nitel araĢtırmacılar için incelenecek insanların seçilme biçimini araĢtırma konusuyla olan ilgileri belirler.2012). Matematiksel bir hesapla önceden belirlenmiĢ bir yaklaĢım kullanan nicel araĢtırmacının aksine. Buna . indirgemeci değildir(Patton. Olasılıksız(amaçlı) örnekleme. aydınlattığı üzerinde dururlar(Neuman. nitel araĢtırmacının önceliği genelleme olmadığı için. bir vakanın seçilip seçilmeyeceğini belirleyen ise onun özel içeriğidir(Neuman.sınıf öğrencileri) inceleyebilir(Creswell. araĢtırmacı bir ya da birkaç bölgeyi(üniversite kampüsü). Görüldüğü üzere. Eğer araĢtırmanızda olasılıksız örnekleme kullanacaksanız. araĢtırmacı bireyleri ve bölgeleri esas ve belli baĢlı durumları anlamada sundukları bilgi zenginliğine göre seçer(Creswell. bireyleri ya da grupları(1. nüfustaki elementler rastgele seçilmekte ve seçilme olasılığı büyük ölçüde bilinmektedir. örnekleme stratejinizi iyi belirlemelisiniz.2009). 2002). Olasılıksız örneklemede. istatistiksel yaklaĢım için en uygunu olmakla beraber nitel araĢtırma açısından kullanılabilir nitelikte değildir(Spencer ve diğerleri. nitel araĢtırmacı vakaları yavaĢ yavaĢ seçer. Burada amaç.2011). „veri toplamaya baĢlamadan‟ ve „veri toplamaya baĢladıktan sonra‟ mı örneklemeye gidileceği konusunda ayrıma gitmektedir. Nitel araĢtırmacılar bir örneklemin temsil gücünden ziyade örneklemin ya da küçük örnek olaylar. vurgulanan durumlardan ne öğrenildiğine dayalı olarak daha net ve derin anlayıĢ geliĢtirmektir. Olasılıklı örnekleme.

Olasılıksız örnekleme yöntemleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. Yakın ve kolay olan durumun seçilmesi araĢtırmaya pratiklik ve hız kazandırır( Yıldırım ve ġimĢek. Neuman. McMillan. Üniversitede bir öğretim görevlisinin çalıĢmasına. 2002). En kolay bulunan katılımcı en ideal olandır mantığıyla hareket eder(Bryman. Kolaylı örnekleme araĢtırmacının çoğu zaman diğer örnekleme yöntemlerine baĢvurma Ģansının olmadığı durumlarda kullanılır. araĢtırmaya katılan herkesin örnekleme dahil edilmesidir. orada bulunanlara ve hatta . 2004). Katılımcı bulma iĢlemi arzu edilen örneklem büyüklüğüne ulaĢıncaya kadar devam eder(AltunıĢık ve diğerleri. Nardi. 2005.2011).2009. Her bir strateji farklı bir amaca dayanır(Patton. Çünkü. Burada örnek kütlenin evreni temsil etme gücü çok düĢüktür. 2004. alıĢveriĢ merkezine girerken yakalandığımız bir temsilcinin sorularına. tüm bu çalıĢmalardan elde edilen veriler aslında.2001. internet üzerinde Angelina Jolie‟nin bir çocuk daha doğurup doğurmaması üzerine yapılan bir ankete hepimiz belli Ģekillerde dahil edilmiĢizdir.karar verdikten sonra amaca uygun örnekleme stratejisi seçilir. Spencer ve diğerleri. 2006). *GeliĢigüzel (Kolaylı) örnekleme *Kotalı örnekleme *Amaca yönelik (yargısal) örnekleme *Kuramsal (Teorik) örnekleme 2) Olasılıksız(Amaçlı) Örnekleme Yöntemleri  Gelişigüzel (Kolaylı) örnekleme: Oldukça yaygın olarak kullanılan bu teknikte esas.

Bu da tüm nüfus hakkında yorum yapabilmeyi imkansızlaĢtırır. Bir anketin ön testi olarak ya da bir pilot uygulamalarda kullanımı oldukça uygundur(Babbie. uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının hangi konularda ve nasıl iĢbirliği yapabileceklerine iliĢkin yeterli bilgileri olup olmadığını ortaya çıkarmak .bulunma imkanı olanlara uygulanabilir. geçenler arasında sunucunun dikkati çekebilen. 1992). Kolaylı örnekleme sık olarak deneysel çalıĢmalarda kullanılır. öğretim elemanı. Örneğin.  Gelişigüzel (Kolaylı) Örnekleme Yöntemleri Üzerine Çalışma Örnekleri * Ünver(2003) tarafından gerçekleĢtirilen „Öğretmenlik Uygulamasında ĠĢbirliği :Bir Durum ÇalıĢması‟ isimli çalıĢmada eğitim fakültesi yöneticisi. Özellikle çok vakit gerektiren ve uzayıp giden deneylerde bu böyledir. Deneyler. 2001). nüfusta olanı temsil etmeyen birçok durum fark edilmeden seçilmiĢ olabilir. Eğer rastgele kolaylı bir durum seçilirse. Ancak araĢtırmalarda tanıdık bir örneklem üzerinde çalıĢmanın kolaylığı. 2002). kullanılabilirliği ve genellenebilirliği daha azdır. uygulama okulu yöneticisi. gün ortasından bir televizyon binasının önünden geçenler herkesi temsil edemez. internet bağlantısı olmayan ya da alıĢveriĢ merkezine gidecek imkanı bulunmayanlar diğer araĢtırmalara dahil olamaz. Bütün bunlar kolaylı örneklemenin asla kullanılmaması anlamına elbette gelmez( Bryman. öncelikli olarak neden-sonuç iliĢkisini aradıkları için. Bu yüzden az tercih edilmesi gereken bir yöntemdir(Patton. normal görünen ya da en azından itici görünmeyen insanlar da bütünü temsil edemez. Diğer yöntemlere nazaran güvenilirliği. 2007). Üniversiteye gitmeyen biri öğretim görevlisinin araĢtırmasına.2009). Kolaylı örnekleme aynı zamanda nitel araĢtırmanın gerektirdiği derinlik ve bağlamdan yoksundur( Neuman. maliyetin düĢük olması ve ulaĢılabilirlik kavramlarının etkisi düĢünüldüğünde yaygın olarak kullanılması kaçınılmazdır. Deneye katılan kiĢilerin tipik örneklemine ulaĢmak aslında imkânsızdır. bu iliĢkinin nasıl genellenebileceği meselesi daha sonra önem kazanır(Özen & Gül.

** „Öğretmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Üzerinde YapılmıĢ Bir AraĢtırma‟ isimli çalıĢmasında Esen(2011). Okul seçiminde. . Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarında çalıĢan sosyal bilgiler öğretmenlerinden oluĢlmaktadır. araĢtırma sınıfına kolay ulaĢılabilmesine dikkat edilmiĢtir. ÇalıĢma grubu. ** „Türk Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine ĠliĢkin Deneyimleri: Fenomonolojik Bir YaklaĢım‟ çalıĢmasında Yıldırım(2009). geliĢigüzel(kolaylı) örnekleme‟'yi temel almıĢtır. kendini ayakta tutan bireylere aktarılmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olan sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi iliĢkin görüĢleri alarak. „geliĢigüzel(kolaylı) örnekleme‟yi kullanmıĢlardır. **„Ġlköğretim Öğrencilerinin Değim Ve Sürekliliği AlgılayıĢı‟ isimli çalıĢmalarında Özen ve Sağlam(2010).amaçlanmıĢtır. toplumun sahip olduğu temel değerlerin. araĢtırmanın 3 ay boyunca devam edeceği göz önünde bulundurularak. değerlerin kazandırılması sürecine yönelik düĢünceleri ve deneyimleri betimlemeye çalıĢmıĢtır. okul yöneticisinin ve ders öğretmenin durumu kabul edecek özellikte olmasına. geliĢigüzel(kolaylı) örnekleme metodundan faydalanılmıĢ ve yazarın görev yaptığı üniversiteye en yakın üç okulda çalıĢılmıĢtır. „geliĢigüzel(kolaylı) örnekleme‟ yöntemi benimsenerek örneklemde Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi‟nden bir yönetici. iki öğretim elemanı ve 25 öğretmen adayı. Buna yönelik olarak yapılan durum çalıĢmasında. üç uygulama okulu yöneticisi (müdürü) ve altı uygulama okulundan (Kız Meslek Lisesinden) toplam 11 uygulama öğretmeni yer almıĢtır.

2005). 2002. AltunıĢık ve diğerleri. 2005). Bu durum araĢtırmacının seçmek istediği her Ģeyi örnekleme alması demek değildir. Uzman kiĢinin görüĢü ve güç ( özenli bir çalıĢma ) isteyen bir çalıĢma türüdür. 2000). Amaçlı örnekleme araĢtırmacıya. seçim için kullanılan kriterler araĢtırma dizaynının erken safhalarında belirlenir. özel tecrübelere dayalı durumlar. Bu teknikte araĢtırmacının örneklemini oluĢturan elemanlar. Denzin & Lincoln. 2008. 2008. 1992. elementlerine ve araĢtırmanın amacına bağlı olarak araĢtırmacının kendi yargısına dayanarak oluĢturduğu örneklemdir(Babbie. Böylece. roller ya da davranıĢlar olabilir(Ritchie ve diğerleri. Bu yaklaĢımın avantajı. 2004). konunun ait olduğu bilim dalına dair teoriler. üzerinde çalıĢılan konuya ait nüfusun parametrelerini eleĢtirel bir Ģekilde düĢünmeyi ve örneklemi bu parametrelere uygun Ģekilde seçmeyi gerektirir(Silverman & Marvasti. amaca yönelik örneklemede özellikle bilgilendirici olan benzersiz örnek . 2005). sosyo-demografik karakteristikler. Amaca dayalı örnekleme adından anlaĢılacağı üzere. Patton. Bunlar. 1995). 2004). var olan önbilgiler. 2005). Amaçlı örneklemede. Durumlar. AraĢtırmanın nüfusuna. aksine amaçlı örnekleme. ilgili olduğu süreç ve özellikleri göz önünde bulundurarak örneklem seçme fırsatını sunar. 2005). araĢtırmacının ilgilendiği hipotezler ya da çalıĢma nüfusunda var olan bilgi boĢlukları gibi kriterler üzerine bilgi sahibi olunur(Ritchie ve diğerleri. Her ne kadar seçimler araĢtırmacı tarafından bilinçli ve kasıtlı yapılsa da. araĢtırmacı tarafından belirlendikten sonra derinlemesine analiz edilmelidir(McMillan. ÇalıĢmanın temel amacı. deneklerin seçimi ile araĢtırmacının önceki bilgi ve becerilerini kullanmasıdır (Balcı. Ritchie ve diğerleri. araĢtırmacının araĢtırma problemlerine cevap bulacağına inandığı kiĢilerden oluĢur(Silverman & Marvasti. Amaca Yönelik (Yargıya Dayalı) Örnekleme: ÇalıĢmanın amacına yönelik olarak daha sistemli olarak yapılan seçim türüdür. anahtar ölçütlerle iliĢkili türleri ve konumları sunan bir amaç ile örneklem oluĢturulur(Ritchie ve diğerleri. bu seçimler örneklemin bağımsız seçim kontrolü açısından net bir nesnellik gerektirmektedir(Ritchie ve diğerleri.

daha büyük nüfusun küçük bir altkümesini çalıĢmak isteyebilir. Tek bir durumdan bir genellemeye ulaĢılmasa da birçok Ģey öğrenilebilir ve birçok alana katkıda bulunulabilir. Örneğin. Bazı örnek durumlarda araĢtırmacı. Örneğin. Altkümedeki elementler kolayca tanımlanabilirdir. 2005). 2005). . Wiersma & Jurs. Patton. „yaĢ‟ sıkça kullanılan bir seçim kriteridir. araĢtırmacı bir öğrenci protesto hareketindeki liderliği çalıĢmak isteyebilir. her kilit nokta içinde. tüm niteliklerin araĢtırılmasına olanak tanıyacak birtakım çeĢitliliklerin dâhil edilmiĢ olmasıdır (Ritchie ve diğerleri. Burada hem tüm gerekli yaĢ gruplarının dâhil edilmiĢ olması hem de yaĢ grupları arasında incelenebilecek değiĢik perspektiflerin sağlanması gerekir.2002). Ġkincisi ise. birçok lider görünebilirtanımlanabilir. Literatürde birçok kaynakta amaçlı örneklemin çeĢitli türlerine rastlanmaktadır(Ritchie ve diğerleri. Nörolog Oliver Sacks(1985) çok geniĢ çapta okuyucu kitlesine hitap eden „Karısını ġapkayla KarıĢtıran Adam‟ kitabında bu tip durumlara odaklanır.olayları seçme gereksinimi uyandırmalıdır. 2005. 2002. fakat tüm liderleri örneklemek ve tanımlamak mümkün değildir(Babbie. Çok basit bir örnek vermek gerekirse. ana mevzuyla iliĢkili tüm kilit noktaların seçiminin kapsanmıĢ olmasıdır. kitabın adı bile durumların benzersizliğini ima etmektedir. Amaçlı örneklemede en önemli nokta. 1992). fakat bütünün yani toplam yapının sayımı ve özellik dökümü neredeyse imkânsızdır. Patton. sırf sıra dıĢı oldukları için amaçlı örneklemeye dahil edilirler. Bunlar Ģu Ģekilde sıralanabilir. Tıpkı kendi 2 çocuğunu gözlemleyerek çığır açan Piaget‟in çalıĢmalarında olduğu gibi(Akt. Tıpta ve psikolojide benzersiz klinik vakalarında. 2011). bir araĢtırmacı kültürel temalar bulmak için dergileri incelerken içerik analizi kullanmak istiyor. Eğilim belirleyici olduğu için belirli bir popüler kadın dergisini seçebilir ( Neuman.

iki uç noktayı çalıĢmak maksimum çeĢitlilik örneklemeye bir örnektir(McMillan. Daha çok araĢtırmanın amacı özel bir alt gruba odaklanmak olduğunda kullanılmaktadır(Wiersma & Jurs. Bu yöntem araĢtırmacıya özel bir bağlamda sosyal süreçleri inceleme fırsatı sunar ve odak grup görüĢmeleri yoluyla etkili bir biçimde veri toplanabilir(Patton. Aynı alt kültürden gelen insanlar ya da aynı karakteristik özelliğe sahip kiĢiler gibi. □ Maksimum Çeşitlilik (Heterojen) Örnekleme. göreli olarak küçük bir örneklem oluĢturmak ve bu örneklemde çalıĢılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeĢitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır(Ritchie ve diğerleri.  Büyük ölçüde farklılık gösteren durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalar ve bunların değerinin ortaya çıkarılması(Akt. 2005). Birbirinden farklı yönlerde çeĢitlilik gösteren olguları içermek için kasıtlı stratejilerin kullanıldığı yöntemdir(Patton. 2005). Patton‟a göre(1987). Maksimun çeĢitlilik oluĢtururken araĢtırmacının amacı genelleme yapmak için bu çeĢitliliği sağlamak değildir. 2011). 2011).2002). Buradaki amaç. 2004). tam tersine çeĢitlilik gösteren durumlar arasında herhangi bir ortak ya da paylaĢılan olguların olup olmadığını bulmaya çalıĢmak ve bu çeĢitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır(Yıldırım&ġimĢek. Yıldırım&ġimĢek. maksimum çeĢitlilik gösteren küçük bir örneklem oluĢturmanın en azından iki yararı vardır:  Örnekleme dahil her durumun kendine özgü boyutlarının ayrıntılı biçimde tanımlanması.□ Benzeşik (Homojen) Örnekleme. .2002). Özel bir olgunun detaylı bir resmini çizmek amacıyla kullanılır. sadece baĢlangıç aĢamasındaki öğretmenlerin örneklenmesi gibi (Wiersma & Jurs. öğretmenlerden bazılarının not verirken hep sıfırı kullandığı. Örneğin. bazılarının ise asla sıfırı kullandığı görüldüğünde. öğretme pratikleri üzerine yapılan bir araĢtırmada. Örneğin. 2005).

2005). 2005).orta halli okullar seçilir(Wiersma & Jurs. Örneğin. Örneğin. okulların çalıĢıldığı bir araĢtırmada çok iyi ve çok kötü durumdaki okulları seçmek yerine. Bu yüzden. Egemen kalıptan farklılık gösteren ya da öteki örnek olayların ağır basan özelliklerinden farklı olan örnek olaylar ararken kullanılabilir(Neuman. Patton. 2002. Örneğin. okulda iyi bilinen bir öğretmeni nasıl tanımladıklarını pek çok kiĢi ile görüĢerek yorumlayabilir. etnometodolojistler imalı varsayımları ortaya çıkarmada bu yöntemi kullanırlar(Ritchie ve diğerleri. AraĢtırmacı pek çok uzman ile hangi örnek yada örneklerin kullanılacağı ile ilgili olarak fikir birliğine ulaĢmayı denemeli ve konuĢmalıdır.□ Tipik Durum Örneklemesi. çalıĢmalıdır. bu uygulamanın yapıldığı durumlar arasından en tipik bir ya da birkaç tanesini saptayarak bunları çalıĢabilir(Yıldırım&ġimĢek. çoğunluğun temsilcisi veya tipik bir kiĢiyi. GörüĢmeye katılan kiĢiler bu kiĢiyi karakteristikleri bakımından tanımlayabilir. tipik. AraĢtırmacının yeni bir uygulamayı tanıtmak istediği durumlarda. grubu ya da bölgeyi araĢtırabilir(McMillan. Maksimum çeĢitlilik örneklemesinin tersine orta yolu tercih eder. □ Aykırı(Aşırı) Durum Örneklemesi. 2011. aykırı durumlar normal durumlara nazaran daha zengin veri ortaya koyabilir ve araĢtırma problemini derinlemesine ve çok boyutlu bir biçimde anlamamıza yardımcı olabilir(Yıldırım&ġimĢek. Bu örnekleme tekniği derin bir incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından zengin durumların çalıĢılmasını öngörür. Burada önemli olan nokta Ģudur. Ritchie ve diğerleri. 2005). Tipik durum örneklemesinde araĢtırmacı. 2011). Eğitimde . 2011). 2004).

Kritik durum örneklemesinde durumlar. aykırı durum örneklemeye benzer ancak aykırılıklara daha az vurgu yapmaktadır.2002). 2002. Bu örnekleme türündeki temel anlayıĢ. 2005). 2004). Sezgisel(Heuristic) araĢtırma yoğunluk örneklemeyi kullanır. Yoğunluk örnekleme. önceden belirlenmiĢ bir dizi ölçütü karĢılayan bütün durumların karĢılanmasıdır. burada olmuyorsa baĢka benzer durumlar da kesinlikle olmaz‟ Ģeklinde bir ifadedir(Yıldırım&ġimĢek. Örneğin. süreçlerin özel yansımalarına dikkat çekmesi ve araĢtırmanın etkisini arttırmasıdır(Patton.kritik durum örneklemesini kullanır. Yoğun olarak kiĢinin değiĢik deneyimlerine odaklanılır. □ Yoğunluk Örnekleme. Burada sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araĢtırmacı tarafından oluĢturulabilir ya da daha önceden hazırlanmıĢ bir ölçüt listesi . bir araĢtırmacı okullarda bir yenilik getirildiğinde nasıl yaĢama geçirildiğiyle ilgileniyorsa. □ Kritik Durum Örneklemesi. Kritik bir durum veya durumların varlığına iĢaret eden en önemli gösterge „bu.aykırı örnekleme. 2011). Ritchie ve diğerleri. bir fenomeni ya da pozisyonu çarpıcı bir biçimde sergilediklerinde ya da bir süreç veya operasyonun aktarılmasında ana eksen olduklarında seçilirler(Patton. Odak aykırı durumlardan ziyade olguyu güçlü bir Ģekilde temsil eden sıra dıĢı durumlardadır(Ritchie ve diğerleri.her öğrenci için bir laptop gibi. nasıl performanslarının bu kadar iyi olabildiğini incelemek üzere kullanılır(McMillan. burada oluyorsa baĢka benzer durumlar da kesinlikle olur‟ ya da tam tersine „bu. 2005). Bu yöntemi önemli kılan. □ Ölçüt Örnekleme. aĢırı derecede baĢarılı öğrencileri ya da okulları.

Neuman. 2004. 2000). □ Kartopu (Ağ) Örnekleme: Nitel araĢtırmacılar çoğunlukla örnekleme iĢini veri toplama esnasında yürütürler(McMillan. Gönüllü olarak her katılımcı bir diğeriyle iletiĢim kurtulmasına yardım edebilir ve böylelikle grup kartopu yuvarlandıkça daha fazla karı bünyesine alır ve örneklem oluĢur(Nardi. Can alıcı özellik. 2011).“Hizmet içi eğitime katılan”. 2009). Kartopu örnekleme. Yanıtlayıcıların bulunması ya da tanımlanması aĢamasının zor olduğu zamanlar olabilir(Cohen ve diğerleri. . Cohen ve diğerleri. araĢtırmacının bir örnek olayla baĢladığı. 2006). Okul sistemi göz önüne alındığında. 2011. 2000). Ya da geliĢigüzel(kolaylı) örneklemede olduğu gibi bir alıĢveriĢ merkezinin önünden geçen onlarca lezbiyen bulunamayabilir. 2004). 2009. 2006. Bryman. “daha önce beĢinci sınıfta en az bir defa öğretmenlik yapan” ve “en az sekiz yıl ve üssü kıdeme sahip” gibi(Bal. 2001). ). AltunıĢık ve diğerleri. 2004. devamsızlığı 10 yıldan fazla olan öğrenciler örnek oluĢturabilir(Yıldırım&ġimĢek. Ve bazı araĢtırma durumlarında. McMillan. konuya uzaklık ya da olayların karmaĢık olması gibi nedenlerden ötürü araĢtırmaya en uygun kiĢileri bilemeyebiliriz(Creswell.kullanılabilir. her bir kiĢinin ya da birimin bir diğeriyle doğrudan ya da dolaylı bir bağlantıyla bağlı olmasıdır(Neuman. ĠĢte bu durumlarda araĢtırmacı bir avuç katılımcıyla sıfırdan baĢlayarak ve kiĢisel bağlantılar kurarak bir örneklem oluĢturabilir( Nardi. daha sonra o örnek olaydan aldığı bağlantılı iliĢkilerle ilgili bilgilere dayanarak baĢka örnek olaylar belirlediği ve süreci tekrarladığı rastlantısal olmayan bir örneklemedir(Neuman. Gay ya da lezbiyenler üzerine bir çalıĢma yapılmak istenirse örneğin. 2011. Kota örnekleme ya da tabakalı örnekleme katılımcıları belirlemeden herkesin seksüel tercihini belirlemeyi gerektirir. 2012).

araĢtırmacı eğitim müdürlüğünde bir görevli ile iletiĢim kurup çeĢitli öğretmenlere ulaĢabilir. AraĢtırmanın amacı. Yarı nitel yarı nicel yapılan araĢtırmanın görüĢme kısmında. Katılımcılarla iletiĢim ağlarının geliĢmemiĢ olduğu durumlarda da kullanmaktadır(Cohen ve diğerleri. böylece araĢtırmacının görüĢmesi gereken birey sayısı azalacaktır(Yıldırım ve ġimĢek. akt.  Amaca Dayalı Örnekleme Yöntemleri Üzerine Çalışma Örnekleri **Al-Saggaf & Williamson(2004) tarafından „Online Communities in Saudi Arabia: Evaluating The Impact On Culture Through Online Semi-Structured Interviews‟ adında yayımlanan araĢtırmada. . tüm alt gruplara yer verilebildiği ve kiĢisel tercihleri sunabildiği için „amaçlı örnekleme yöntemini‟ kullanmıĢlardır. Esas olan ilk teması kurmaktır. 1958. Kartopu örneklemede oluĢan problem. 2001). araĢtırmacı bir ilanla göreve baĢlamıĢ. yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeler yoluyla Suudi Arabistan‟daki Online topluluklar ve kültüre etkileri incelenmiĢtir. 2011). 2011). Birinci Ģahısla görüĢüldükten sonra kartopu etkisiyle örnek kütleyi büyütmek mümkündür(AltunıĢık ve diğerleri. Bryman. 2001). Belirli bir süre sonra elde edilen isimler tekrar edecek ve aynı kiĢiler öne çıkmaya baĢlayacak. kadrolu bir öğretmenin yerine geçici görev yapan ücretli öğretmenlerle çalıĢmak istiyor olabilir. Bu durumda. kiĢilerin Suudi Arabistan‟daki Online topluluklara katılımını ve online toplulukların Suudi Arabistan‟daki offline kültürü nasıl etkilediğini bulmaktır.Kartopu örnekleme aynı zamanda bir ağdaki örnek olayları örneklemek için de bir yöntemdir ve aĢamalı olarak ilerler(Neuman. Elbette ki bu durum kartopu örneklemenin nitel araĢtırmada geçersiz olduğu anlamına gelmez. insanlar arası iliĢkileri betimlemede ve iletiĢim ağlarını göstermede önemli bir yöntemdir(Coleman. Örneğin. 2004). örneklemin tüm nüfüsun bir temsili olamamasıdır(Bryman. 2000).

ergenlik çağındaki öğrencilerin okumayı öğrenme stratejileri geliĢtirmelerinde çıraklık/stajerlik durumunun etkisini ölçmek üzere nitel bir durum çalıĢması olarak yürütülmüĢtür. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları BaĢarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki GörüĢleri‟ isimli araĢtırmada „ölçüt örnekleme yöntemi‟ kullanılmıĢ ve karne notları ve öğretmen görüĢlerine baĢvurularak yüksek-orta-düĢük Ģeklinde akademik baĢarı düzeyi belirlenmesine gidilmiĢtir.**Ünlü & Aydıntan (2011) tarafından yapılan „Ġlköğretim 8. AraĢtırmada „amaçlı örnekleme‟ yolu izlenmiĢ. daha önce norm kadro çalıĢması yapmıĢ ve yapılan çalıĢmayı değerlendirmiĢ olan öğretim üyeleri ile görüĢmeler yapmıĢ. üniversitelerde norm kadro çalıĢmaları yürüten örgütlerin amaçlarını etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmeleri amacıyla gerekli olan ideal kadronun belirlenmesi için nitelik ve sayı belirleme yoluna gitmiĢ. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ** „Norm Kadro ÇalıĢmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel bir AraĢtırma‟ isimli çalıĢmalarında Yılmaz ve Özdem(2004). . ÇalıĢma „amaçlı örnekleme yöntemine‟ dayalı olarak yürütülmüĢtür. **Yıldırım(2011) tarafından gerçekleĢtirilen „Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Ġnceleme‟ isimli çalıĢmada veriler görüĢme tekniği ile toplanmıĢ ve içerik analizi uygulamasına gidilmiĢtir. Nitel araĢtırmaya uygun olarak. bu görüĢmeleri kaydetmiĢ ve çözümlemiĢlerdir. Buna göre görüĢmeler. ** Arthur & Ed(1999) tarafından yapılan „Examining the nature of interactions which facilitate learning and impact reading achievement during a reading apprenticeship: a case study of at-risk adolescent readers‟ isimli araĢtırma. amaçlı örnekleme tekniklerinden „maksimum çeĢitlilik örnekleme‟ tekniği ile 24 okul müdürü örneklenmiĢtir. Ölçüt olarak akademik baĢarı düzeyi kullanılmıĢtır.

Uganda‟ isimli çalıĢmasında Nzabonimpa Buregeya(2011) teftiĢ durumlarının öğretmenlerin çalıĢma performansı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı hipotezi ile doktora tezini yazmıĢ ve çalıĢmasında amaçlı örnekleme yöntemini kullanmıĢtır. Çoklu Zekâ Kuramı‟ ile disiplinlerarası yaklaĢımı temel alan uygulama sürecine iliĢkin öğretmenöğrenci görüĢlerini belirlemek amacını gütmüĢlerdir. ÇalıĢma grubunun oluĢturulmasında öğrencilerin baĢarı seviyeleri dikkate alındığından. okul türüne göre alınmıĢtır. Yapılan durum çalıĢmasında. durumda meydana gelen değiĢimleri ve süreçleri anlamak için tek bir analiz birimi bütüncül olarak ele alındığı için bütüncül tek durum deseni kullanılmıĢtır. ilköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi “Çevremizdeki Canlılar” ünitesini öğrenme sürecinde. bir 7. Türkçe derslerinde sürdürülen yazma uygulamalarıyla oluĢturulan yazılı anlatım çalıĢmalarının (kompozisyonların) yaratıcı yazı açısından niteliğinin belirlenmesi amacı güdülmüĢtür. Örneklem yöntemi olarak „maksimum çeĢitlilik örneklemesi‟ yapılmıĢ . OKS Türkçe net ortalamasına göre üst. **Maltepe(2007) tarafından gerçekleĢtirilen „Yaratıcı Yazma YaklaĢımı Açısından Türkçe Derslerinde OluĢturulan Yazılı Anlatım Ürünlerinin Değerlendirilmesi‟ isimli araĢtırmada.Bu amaçla çeĢitlilik çalıĢma kıdemine. ve bir de 8. öğretmenlik branĢına. . nitel araĢtırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi” kullanılmıĢtır. ** „Influence of head teachers‟ general and instructional supervisory practices on teachers‟ work performance in secondary schools in Entebbe Municipality. **„Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası YaklaĢımı Temel Alan Uygulamalara ĠliĢkin Öğretmen-Öğrenci GörüĢleri‟ isimli çalıĢmasında Demirel ve diğerleri(2008). okulun bulunduğu yere. orta ve alt düzeyde baĢarılı okulların yer aldığı grupların her birinden bir 6. sınıftan olmak üzere toplam 266 öğrenci veri kaynağı olarak alınmıĢtır. .

8 erkek. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalıĢma bir devlet üniversitesinin ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören farklı akademik baĢarıya sahip 12 öğretmen adayı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. kartopu örnekleme ve aykırı durum örneklemesi kullanılmıĢtır. öğrencilerin suçluluk ve utanç puanlarında. AraĢtırmaya katılan . „Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime ĠliĢkin Karar Alma Süreçlerine Katılımları Üzerine Bir AraĢtırma‟ isimli çalıĢmasında STÖ‟lerin eğitime iliĢkin karar alma süreçlerine katılım düzeyleri ve katılım için kullandıkları argümanlar/yolların belirlenmesini amaçlamıĢtır. ÇalıĢma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden sırasıyla. ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının Analiz-I dersindeki akademik baĢarıları ile matematiksel modelleme yaklaĢımları arasındaki iliĢkileri incelemektedirler. „Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje ÇalıĢmalarıyla Ġlgili GörüĢleri‟ isimli çalıĢmalarında ülkemiz ilköğretim okullarında görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde hazırlanan proje çalıĢmalarıyla ilgili görüĢlerini ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. Disiplin cezası almıĢ öğrencilerden 7 kız. **ġirin(2009). Bu doğrultuda. toplam 15 öğrenci amaçlı örnekleme yöntemlerinden aĢırı veya aykırı durum örneklemesi yöntemi ile seçilmiĢ ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılarak görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir.** „Matematik Öğretmen Adaylarının Analiz Dersi Akademik BaĢarıları ile Matematiksel Modelleme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki‟ isimli çalıĢmasında Uğurel ve Güzel(2010). ** „ Lise Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Puanlarının Disiplin Cezası Alıp Almama ve Cinsiyetleri Açısından Ġncelenmesi‟ isimli çalıĢmasında KarataĢ(2008). Türkiye‟nin değiĢik bölgelerinde ilköğretim okullarında görev yapan. ilgili üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuĢ toplam 14 sosyal bilgiler öğretmenine ulaĢmıĢlardır. disiplin cezası alıp almama ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını ve disiplin cezası alan öğrencilerin görüĢlerini incelemiĢtir. **Kaymakçı ve Öztürk(2011).

AraĢtırma. „Ġlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Konularını Günlük Hayat Problemlerinin Çözümüne Transfer Düzeylerinin Ġncelenmesi‟ isimli tezinde kritik durum örneklemesini kullanmıĢtır. **Nazlı(2007) tarafından yapılan „Psikolojik DanıĢmanların DeğiĢen Rollerini AlgılayıĢları‟ isimli çalıĢmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıĢtır.öğretmenler „kartopu örneklem‟ olarak nitelendirilen örneklem türü yardımıyla belirlenmiĢtir. tipik durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiĢ olan 11 devlet . Sosyoekonomik. sosyokültürel ve baĢarı seviyesi açısından düĢük düzeyde kritik bir durum örneği olan örneklem kurulmuĢtur. *** Mengi(2011). **„Snowball Sampling: Using Social Networks to Research Nonheterosexual Women‟ isimli çalıĢmada Browne(2005). katılımcıların hassas konulardaki gizlilik durumlarını ortaya cıkarmak için kartopu örneklemeyi kullanmıĢtır. AraĢtırmacılar öncelikle kendi dönem arkadaĢlarından (lisans. **Yıldırım ve Dönmez(2011) tarafından yapılan „Yapılandırmacı Öğrenme YaklaĢımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir ÇalıĢma‟ isimli çalıĢmalarında tipik durum örneklemesini kullanmıĢlardır. velilerin sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri kent ortalamasına yakındır. yüksek lisans ve doktora) olup da araĢtırmanın gerçekleĢtirildiği tarih itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı ilköğretim okullarında 657 sayılı kanuna tabi olarak görev yapan bir öğretmene ulaĢmıĢlardır. Seçilen okulun sınıf mevcutları. Daha sonra onların tavsiyesi üzerine kiĢi sayısı artırılarak bir çalıĢma grubu havuzu oluĢturulmuĢ ve bu havuz içerisinden görev yapılan bölge ve il durumuna göre gönüllülük esasına dayalı olarak katılımcılar belirlenmiĢtir. AraĢtırma kapsamına alınan okuldaki sınıf mevcutlarının ortalaması 29‟dur. EskiĢehir ili genelindeki ilköğretim okullarının sınıf mevcutlarının ortalaması ise 30‟dur. Burada kartopu örneklemenin etkileri ve kısıler arası ılıskıleri ortaya cıkarma becerısı üzerine yogunlasılmıstır.

2011. araĢtırma sorusunun yanıtı olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye baĢladığı aĢamaya (doyum noktasına) kadar veri toplamaya devam edilmesini gerektiren bir örnekleme yaklaĢımına iĢaret eder(Yıldırım ve ġimĢek. Glaser ve Strauss‟un (1967) ortaya attıkları bu kavram. 2005). Artan kuramsal ilgi örnek olayların seçimine yön verir(Neuman. vb. araĢtırmacı öncelikle bir örnek alır. Kuramsal örnekleme. 2005). Ġlköğretim okulunda araĢtırma yapmanın nedeni. zaman dilimleri. kuramları ya da kuram içinde özel durumları keĢfetmek için kullandığı stratejidir. Süreç tekrar esasına dayanır. Örneklenen Ģey (insanlar. ülkemizde son zamanlarda hem öğretim hem de rehberlik hizmetlerinde yeniden yapılanma çalıĢmalarının ilköğretim okullarında dikkat çekici düzeyde olmasıdır. teorik olarak anlamlı olan bir örneklem kurmayla ilgilidir. 2011). durumlar.  Kuramsal (Teorik) Örnekleme: Kuram oluĢturma stratejisi ile yapılan araĢtırmalarda ise kuramsal örnekleme kullanılır. çünkü araĢtırmacının teorisini veya açıklamasını test edip geliĢtirmesine yardımcı olacak kriter ve karakteristik özelliklere dayanır( Silverman & Marvasti.ilköğretim okulunda çalıĢan 11 psikolojik danıĢman ile yapılmıĢtır. Teorik yapılar oluĢtuktan sonra araĢtırmacılar verilerde boĢluklar ve teorilerde delikler bulma eğilimindedirler. Bryman. Uzaktan eğitime dahil olan 5 bölgeyle ilgili bir araĢtırmada örneğin. araĢtırmacının bireyleri ya da bölgeleri. verileri analiz eder ve sonra daha ileri bir örnekle teorilerini ve var olan kategorileri geliĢtirir. Ritchie ve diğerleri. teori içindeki konsepte bağlı kalmalı ve bu konsepte dair derin bir anlayıĢa sahip olmalıdır(Creswell. Bu süreç araĢtırmacı bir doyum noktasına eriĢene kadar devam eder(Ritchie ve diğerleri. Kuramsal örnekleme. 2001. Bu yüzden sahaya geri .) temellendirilmiĢ kuramdan gelir. olaylar. 2008). bu bölgeleri uzaktan eğitime karĢı tutumu üzerine bir teori üretmek için seçmek gibi. 2005). Bu stratejiyi kullanmak için araĢtırmacı.

Bu araĢtırmada yazarlar. sonra bir kategoriye kaç kiĢinin gireceğine karar verir. 2011. 2003 in Denzin & Lincoln. 30 yaĢın altında. GeliĢigüzel örnekleme üzerine büyük bir geliĢtirmedir ve kotalı örnekleme bazı farklılıkların örneklemde bulunmasını garantiler(Neuman. 2003). Daha geniĢ topluluklardaki oranlar bilinmediğinde. 2009). örneklemeye doğru oranlarda katılımın elde edilmesi zordur ve bazen bu oranları yakalayabilmek için pilot uygulamalar yapmak gerekebilir(Cohen ve diğerleri. daha hızlı ve daha kolaydır.  Kotalı Örnekleme: Kotalı örneklemede. 2000). Kuramsal örnekleme yoluyla Glaser ve Strauss(1965) hastanede ölüm farkındalığını çalıĢmıĢlardır. 30-60 yaĢ arasında. değiĢik hastanelerde ve kurumlarda katılımcı gözlemci olarak bulunmuĢ ve sosyal bir süreç olarak hastanede ölüme dair bir teori geliĢtirmeye odaklanmıĢlardır(Flick.). Kuramsal örnekleme. bir araĢtırmacı önce insan kategorilerini belirler(erkek-kadın. 2003).gönüp bu eksikliklerini kuramsal örneklemeyle giderirler(Charmaz. 2008). 2000). temsil gücü yüksek rastgele örnekleme kadar net-kesin olmasa da. Kotalı örnekleme.    Durumların seçimi. resmi teorinin geliĢiminde ana eksendir. . Cohen ve diğerleri. 2003 in Denzin & Lincoln. AraĢtırma esnasında örneklemin boyutunun değiĢtirilmesi(Silverman & Marvasti. AraĢtırmacılara kateorileri tanımlama imkanı sunar ve karĢılaĢtırmalı metotlarla gerekli bağlamlara eriĢimi kolaylaĢtırır(Charmaz. Kuramsal örnekleme 3 özelliğe sahiptir. OlağandıĢı durumların seçimi. vb. 2005). Böylece örneklemdeki çeĢitli insanların sayısı sabit olur(Neuman.

1940 ve 1944‟teki ABD baĢkanlık seçimlerininin sonuçlarını baĢarılı bir Ģekilde kestirdi. olasılıklı örneklemenin savunucuları kotalı örneklemenin temsil gücünün olmadığını öne sürmektedirler. Ama 1948‟de Gallup yanlıĢ adayı öngördü. 2011. YanlıĢ kestirimin pek çok nedeni vardı( çoğu seçmen kararsızdı. kota kategorilerinin bütün coğrafi bölgeleri ve gerçekten oy kullanan tüm insanları doğru bir biçimde temsil etmemesiydi(Neuman. kotalı örnekleme kullanarak 1936. 1992. Örneğin. her hücreye belirli özelliği taĢıyanlar kaydedilir ve artık insanlardan toplanan verilerin hepsi hücrelere bölünür. katılımcıların sayısı ve özellikleri eĢittir. nüfusu yansıtmada . AltunıĢık ve digerleri. Kotalı örneklemenin doğasından gelen bazı problemler vardır. Rastgele bir örnekleme çeĢidi olmadığı için. George Gallup‟un Amerikan Kamu GörüĢü Enstitüsü. Bu eksiklikler felaketlere neden olabilir(Babbie.Kotalı örnekleme. Kotalı örnekleme olasılıklı örnekleme yöntemlerine göre daha ucuz ve hızlı olması açısından avantajlıdır. Örnekleme tarihinden bir olay bu felaketlere örnektir. bu yüzden yönetilmesi kolay bir örnekleme yöntemidir(Bryman. 1992). Muhtemelen bu tür bir örnekleme yüzeysel karakteristikleri ortaya koyabilmekteyken. sinemadan çıkan ilk 50 erkek ve ilk 50 kadının araĢtırmaya alınması gibi(Nardi. 2001). Ve görüĢmeciler tekrar tekrar insanları görüĢmeye çağırmak zorunda değillerdir. Babbie. 2006). 2004). Kotalı örneklemeye yönelik bazı eleĢtiriler yapılmaktadır: Yanıtlayıcının seçimi araĢtırmacıya ait olduğu için.) ancak en büyük neden. görüĢmeler erken bitti. kota çerçevesinin( değiĢik hücrelere ait oranlar) kesin olmaması ve bu amaçla toplanan bilgi güncel olmayıĢıdır. Bunlardan ilki. hedef nüfusun karakteristiklerini tanımlayan bir matrisle baĢlar. Örneklemin tüm elemanları yerleĢtikten sonra elde edilen data toplam nüfusun mantıklı bir sunumu olmalıdır(Babbie. 1992). vb. ilk seferde kimlerin örnek olacağı belirlenir. Nüfusun oranları iyice belirlendikten sonra.

AraĢtırmaya kiĢi seçiminde görüĢmeciler. insanların nasıl arkadaĢ canlısı oldukları. GörüĢmecinin mülakatı gerçekleĢtirdiği anda çevresinde bulunan insanların örneklenmesi ihtimaldir. nasıl göz teması kurdukları gibi durumlara iliĢkin öznel düĢüncelere kapılabilirler. Çünkü katılımcıların hangi sınıf kategorisinde olduğu net çizgilerle belirlenemeyebilir. örneğin full-time çalıĢanların temsili göz ardı edilebilir veya araĢtırma dahilindekiler tam anlamıyla özgün olmayabilirler. 2001). nüfusun olası değerlerinin ranjını hesaplamayı olanaksız hale getirmektedir(Bryman. * „Türk Hipertansiyon Prevalans ÇalıĢması‟ isimli araĢtırmada Arıcı ve diğerleri(2011). Aynı zamanda. Çünkü tesadüfi(rastgele) olmayan örneklem seçimi. kotalı örneklemeyi kullanmıĢlardır.baĢarısız olmaktadır. ÇalıĢma örneği. sosyal sınıfın bir kota dahilinde sunulması bazı zrlukları doğurabilir. Ve kotalı bir örneklemden ortalamanın standart hatasının hesaplanması hoĢ karĢılanmayabilir. Burada da riskler vardır. SORULARIM: 1) AraĢtırmacılar ne büyüklükte örneklem kullanacaklarına nasıl karar verir? Doyma noktası nedir? 2) Neden amaçlı örnekleme diye bir tür bulunmaktadır? Zaten tüm araĢtırmalardaki örneklemler bir amaca yönelik değil midir? 3) Kuramsal örnekleme bir kuram oluĢturmanın ilk safhası olabilir mi? 4) AraĢtırma devam ederken amaçların yön verdiği Ģekilde örnekleme yöntemini değiĢtirmek mümkün mü? .

Sakarya Kitabevi . Edition). A. K.  Arthur. Wadsworth Publising. pp. M. K. J. R. „Examining The Nature Of Ġnteractions Which Facilitate Learning And Ġmpact Reading Achievement During A Reading Apprenticeship: A Case Study Of At-Risk Adolescent Readers‟. . 3. . February 2005. The Practice Of Social Research(6. Social Research Methodology 11 Routiedge Vol. 8. E. Volume 5. (2005). Int. Y. No. Yıldırım. (2004). &Williamson. (2004).Kaynakça  Al-Saggaf. (1992). Social Research Methods(1. No. Kuzey Teksas Üniversitesi   Babbie.Online Communities in Saudi Arabia: Evaluating The Impact On Culture Through Online Semi-Structured Interviews. Art. Sosyal Bilimde AraĢtırma Yöntemleri. E. Snowball Sampling: Using Social Networks to Research Nonheterosexual Women. R. (1999). Edition). Browne. FQS. (2001). Doktora Tezi. 1. Bayraktaroğlu. 47-60  Bryman. Oxford University Press. 24 September 2004  AltunıĢık. S. L. . Coskun. .

Demirhan. Cilt 4. Pearson Education Press.edu. W. . ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad. L. 2008. Uğurel. „Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje ÇalıĢmalarıyla Ġlgili GörüĢleri‟. . Cohen.  Güzel. 103-114. Edition). (2005). Y. K.  KarataĢ. Lise Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Puanlarının Disiplin Cezası Alıp Almama ve Cinsiyetleri Açısından Ġncelenmesi. .  Flick. U. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. . Aralık 2008.  Kaymakçı. . Morrison.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 . C. Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research(5.(2008). Strategies of Qualitative Research. Lawrence. E. Cilt 33. W. Sayı 2. Eğitim ve Bilim. New Jersey . Boston. K. Omü Eğitim Fakültesi Dergisi.B. N. Lincoln. Çoklu Zekâ Kuramı ile Disiplinlerarası YaklaĢımı Temel Alan Uygulamalara ĠliĢkin Öğretmen-Öğrenci GörüĢleri. Educational Research. Öğretmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine Ve Rollerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Üzerinde YapılmıĢ Bir AraĢtırma‟. Routledge Falmer Publications. „Matematik Öğretmen Adaylarının Analiz Dersi Akademik BaĢarıları Ġle Matematiksel Modelleme YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki‟. Y. . Ö . J. (2011). t. (2011). Pearson Education Press. Ġ. Research Methods Ġn Education. . s. Creswell. Sayı 147  Denzin. I. (2010). (2005). Tuncel.(2000). J.  Esen.   Creswell. Demir.  Demirel. Educational Research: Planning. An Introduction to Qualitative Research(2. M. z. (2012). Edition). Eğitim Ve Bilim Dergisi. london. öztürk. Sage Publications.(2003). (2008). . ss.S. London. Sage Publications.odu.

Educational Research „Fundementals For the Consumer‟. Sedef Özge.. Türk Dünyası Kırgız. Ss. . Doing Survey Research: A Guide To Quantitative Methods.Ġ. Aralık 2007. Understanding Research. Toplumsal AraĢtırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel YaklaĢımlar. (2005). Ekim – Kasım – Aralık – 2010 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X Ġktisat ve GiriĢimcilik Üniversitesi. Pearson Education Press. USA  Nazlı. Çev. Neuman.W. L. A. (2004). (2006). Cilt 10. Nkumba University. Influence of Head Teachers‟ General and Instructional Supervisory Practices On Teachers‟ Work Performance in Secondary Schools in Entebbe Municipality. London.Edition). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. .  Nardi. Pearson Education Press.Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü.A.KIRGIZĠSTAN  Patton.Q.Sage Publications. J. P. Sayı 18. Sayı: 15. S. Mcmillan. Yıl:2007. (2011). 2009. (2007).  Özen. B. USA. Uganda‟. L. Celalabat. Sosyal Ve Eğitim Bilimleri AraĢtırmalarında Evren ve Örneklem Sorunu. M. AKADEMĠK BAKIġ DERGĠSĠ Sayı 22. Atatürk Üniversitesi Kazımkarabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Lewis.  Ritchie.(2002). . H. Sage Publications. (2009).M. J. Psikolojik DanıĢmanların DeğiĢen Rollerini Algılamaları.  Özen. USA. Sağlam. R. Pearson Education Press.  Nzabonimpa B. . Y. Ġlköğretim Öğrencilerinin Değim Ve Sürekliliği AlgılayıĢı. J. Qualitative Research and Evaluation Models(3. (2010). Gül. (2011). (2007).W.1-17   Neuman. Elam. Qualitative Research Practice: A Guide For Social Science Researchers And Students. . G.

Yıl: 2004. Sayı 1 (2003) 87-100  Wiersma. Öğretmenlik Uygulamasında ĠĢbirliği :Bir Durum ÇalıĢması. Ġlköğretim Online. (2011). . Ritchie J.  Ünver. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel AraĢtırma Yöntemleri (7. . W. 115-136 .  Yıldırım. A.Ü. S. ġimĢek.  Yıldırım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23. . G. London: Cabinet Office.(2008). Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi E. Dillon L. Sayı 1. (2008). cilt 11. Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitime ĠliĢkin Karar Alma Süreçlerine Katılımları Üzerine Bir AraĢtırma. (2005). (2003). Sayı 1.Sage Publications. Silverman. D. Jurs. Quality in Qualitative Evaluation: A framework for assessing research evidence. (2004). Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları BaĢarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki GörüĢleri.  Spencer L. Bs. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 664-679. D. G. N. Yapılandırmacı Öğrenme YaklaĢımı Uygulamalarının Sınıf Yönetimine Etkileri Üzerine Bir ÇalıĢma. Ġlköğretim 8. H. F. M. K. . M. Haziran. . Lewis J. 2008. Eğitim ve Bilim 2009. Sayı 153  Ünlü. . Cilt: 37.). F. (2011). Okul Müdürlerinin Motivasyonları Üzerine Nitel Bir Ġnceleme. (2005). Sage Publications. 7(3). Aydıntan. Norm Kadro ÇalıĢmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel Bir AraĢtırma. (2009). S. Sayı: 2. Cilt 34. Dönmez. . G. C. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi E. Doing Qualitative Research: A Comprensive Guide.  Yıldırım. B. Research Methods Ġn Education: An Ġntroduction. . cilt 11. Özdem. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Marvasti. H. Yıl: 2011. A. D.  Yılmaz.  ġirin. . G.

K. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research. Yildirim.  . (2009). 35. 165-184. Values education experiences of Turkish class teachers: A phenomonological approach.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful