Λυµένα Θέµατα και Ασκήσεις κ.λ.π.

ΑΡΧΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Επιµέλεια:
Ράϊος Κωνσταντίνος 

Θεώρηµα µεταβολής της κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.)
Το ολικό έργο των δυνάµεων που ασκήθηκαν στο σώµα, είναι ίσο µε
τη µεταβολή που παρουσίασε η κινητική ενέργεια του σώµατος:
Wολ . = Κ τελ . − Κ αρχ .

Εποµένως:
1
1
2
mυ 2τελ . − mυ αρχ
. = W1 + W2 + ...
2
2 

Το Θ.Μ.Κ.Ε. στην περίπτωση που κινούµενο σε οριζόντιο επίπεδο,
δέχεται σταθερή συνισταµένη δύναµη που έχει την κατεύθυνση της υ ο .
Θεωρούµε ένα αντικείµενο µάζας m . Ας υποθέσουµε ότι σε κάποια 

χρονική στιγµή, που τη θεωρούµε αρχή των χρόνων, η ταχύτητα του είναι υ ο 

και ότι από τη στιγµή εκείνη η ασκούµενη σ’ αυτό συνισταµένη δύναµη F 

έχει την κατεύθυνση της ταχύτητα υ ο και παραµένει σταθερή.
Σύµφωνα µε τον δεύτερο νόµο, το κινητό παρουσιάζει επιτάχυνση, µε 

την κατεύθυνση της δύναµης και της ταχύτητας υ ο και τέτοια ώστε να ισχύει: 

F = mα
Στο τέλος της διάρκειας t θα έχει παρουσιάσει ταχύτητα:
υ = υο + αt
και µετατόπιση:
1
x = υο t + αt 2
2
Μετατόπιση όµως, µαζί µε δύναµη µαζί µε δύναµη ίδιας κατεύθυνσης,
σηµαίνει έργο. Ας επιχειρήσουµε να συσχετίσουµε το έργο αυτό ( W ) , µε τη
µεταβολή η οποία εµφανίστηκε στην κινητική κατάσταση του σώµατος.
Συνδυάζοντας τις εξισώσεις:
υ − υο
1
W = F ⋅ x , F = mα , x = υο t + αt 2 , υ = υο + αt ή t =
2
α
Άρα:
2
υ − υο 1  υ − υο 
υ2 − υο 2
− α⋅

x
=

x = υο
α

2  α 

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 – 495
www.arnos.gr – e-mail : info@arnos.gr
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ

 Η δύναµη δεν επηρεάζει την κινητική ενέργεια του σώµατος.  γ.22. Έχει αντίθετη κατεύθυνση µε την ταχύτητα και τη µετατόπιση. Είναι κάθετη στην ταχύτητα. − Κ αρχ 2 2 2 .π. Το έργο της δύναµης είναι αρνητικό. β. Το έργο της δύναµης είναι µηδέν.λ.arnos. Το περιβάλλον µεταβιβάζει στο σώµα ενέργεια. Η δύναµη συµβάλλει στη µείωση της κινητικής ενέργειας του σώµατος.  Η παρουσία της δύναµης προκαλεί αύξηση της κινητικής ενέργειας του σώµατος. Το σώµα δεν ανταλλάσσει ενέργεια µε το περιβάλλον. Η επιτάχυνση είναι κεντροµόλος και δεν προκαλεί καµιά µεταβολή στο µέτρο της ταχύτητας. Τότε:  β. Όταν η συνισταµένη δύναµη: Έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας και της µετατόπισης.gr – e-mail : info@arnos. Η επιτάχυνση προκαλεί αύξηση στην τιµή της ταχύτητας. γ. α.38.ΜΑΘΗΤΩΝ . Το σώµα µεταβιβάζει στο περιβάλλον ένα µέρος από την κινητική του ενέργεια. α⋅x = υ 2 − υο 2 2 Εποµένως: υ2 − υο 2 1 1 W = F⋅x = m⋅α⋅x = m⋅ = mυ 2 − mυο 2 = Κ τελ .gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Σχέση ορµής και κινητικής ενέργειας για ένα σώµα που εκτελεί µεταφορική κίνηση.157 – 495 www. Το έργο της δύναµης είναι θετικό. Η επιτάχυνση προκαλεί µείωση στην τιµή της ταχύτητας.Λυµένα Θέµατα και Ασκήσεις κ. α. Ισχύουν: ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.

π. προκύπτει: Κ2 = Κ 1 P1 2 ⋅ 2m 2 = Κ 2 P2 2 ⋅ 2m1 Επειδή είναι όµως P1 = P2 .Λυµένα Θέµατα και Ασκήσεις κ.157 – 495 www. δεδοµένου ότι m1 > m 2 = Κ 2 m1 Άρα: Κ1 < Κ 2 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210. έχουν µάζες m1 .gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ .λ. ισχύει: P2 2 (2) 2m 2 ∆ιαιρώντας τις (1) και (2) κατά µέλη. Απάντηση: Για το σώµα µάζας m1 . m 2 µε m1 > m 2 και ορµές ίσου µέτρου.gr – e-mail : info@arnos.ΜΑΘΗΤΩΝ .38. ∆υο σώµατα που εκτελούν µεταφορική κίνηση.22. P = m⋅υ 1 1 m2υ2 P 2 και Κ = mυ 2 = = 2 2 m 2m Παραδείγµατα: 1. Ποιο από τα δυο έχει µεγαλύτερη κινητική ενέργεια. ο λόγος γίνεται: Κ 1 m2 < 1 . ισχύει: Κ1 = P12 2m1 (1) Για το σώµα µάζας m 2 .arnos.

είναι συνεχώς κάθετη στη µετατόπιση.ΜΑΘΗΤΩΝ . 2.Λυµένα Θέµατα και Ασκήσεις κ. Επειδή η κεντροµόλος. Λύση: Η κίνηση είναι από το (Α) Β στο (Γ). Επειδή είναι οµαλή κυκλική. ∆ορυφόρος στρέφεται οµαλά κυκλικά γύρω από τη Γη.38. ∆ηλαδή έχουµε: W=0 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.λ. που παίζει ρόλο κεντροµόλου δυνάµεως. β.157 – 495 www. είναι το βάρος του.22.arnos.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Παρατηρούµε ότι: ∆ p = p 2 − p 1 = m υ 2 − mυ 1 = 0 β.π. δεν παράγει έργο. έχουµε: υ1 = υ 2 = υ και p1 = p 2 = p εποµένως: α. Παρατηρούµε ότι: 1 1 ∆Κ = mυ 2 2 − mυ12 = 0 2 2 δ. γ. Θέλουµε να προσδιορίσουµε το Β µέτρο του:     ∆p = p 2 − p1 = p 2 + ( −p1 ) = 2p p2 p2 υ 2  Εποµένως το µέτρο είναι: − p1 p1 ∆p = mυ1 + mυ 2 = 2mυ γ. Να βρείτε: α. Η µόνη δύναµη που ασκείται στο δορυφόρο. Τη µεταβολή του µέτρου της ορµής. Τη µεταβολή της κινητικής ενέργειας. δ. όταν ο δορυφόρος εκτελεί µισή υ1 περιστροφή. Το µέτρο της µεταβολής της ορµής. Το έργο που παράγεται.gr – e-mail : info@arnos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful