P. 1
Сметководство = Класа 4 - 10 поени

Сметководство = Класа 4 - 10 поени

4.33

|Views: 5,770|Likes:
Published by vericabt

More info:

Published by: vericabt on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

У Н И В Е Р З И Т Е Т „С В.

К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И“
Е К О Н О М С К И Ф А К У Л Т Е Т – П Р И Л Е П
С Е М И Н А Р С К А Р А Б О Т А
СМЕТКОВОДСТВО
ФУНКЦИЈА НА КЛАСА 4 - ТРОШОЦИ И РАСХОДИ
ОД РАБОТЕЊЕТО
Ме!"#$ И%#&'"!()*$
П#"+. Д-# ,"#-&& В(!&".& Д(/&& Ае.01& 234567 СФР
К&!е#(& С()/&"01& 879567 СФР

Декември, 2007
Содржина:
Вовед
I.1. Трошоци од работењето
II.2. Груа !1 " #$%у&и $о карактер на матери'ани трошоци
II.(. Груа !2 " )е*ервирања *а трошоци и ри*ици
II.!. Груа !( "+морти*аци'а и вредно$но у$о&%а$ување на до%&оро,ните и
краткоро,ните $ред$тва
II.-. Груа !! " .ематери'а%ни трошоци од работењето
II./. Груа !7 " 0%ати и надоме$тоци
II.7. Груа !1 " )а$2оди о о$нов на камти, кур$ни ра*%ики и $%и,но
II.1. Груа !3 " )а$оред на трошоци
4ак%у,ок
5ори$тена %итература
Вовед:
2
Сметковод$твото е актуе%на тема и роб%ематика што о$то'ано
реди*викува интере$ *а роу,ување и ри$о$обување кон $овремената теори'а
и $тоан$ка рактика. Тоа о$то'ано $е у$овршува, така што $е *&о%емува
не&овата у%о&а и *на,ењето, ред $6, како ре*у%тат на ра*арните *аконито$ти и
конкурент$кото одне$ување на тр&ов$ките друштва.
0о$тои де7иници'а ко'а од трошоци одра*бира ари,но и*ра*ен
отрошок на е%ементите во роце$от на реродукци'а. 8иде'9и како е%ементи на
рои*вод$твото $е третираат матери'а%от, $ред$твата *а работа и работната $и%а,
тука ра*%икуваме трошоци на матери'а%от во ко' в%е&уваат и ту:и у$%у&и,
трошоци на $ред$твата *а работа ;аморти*аци'а< и трошоци на работната $и%а.
Трошоците рет$тавуваат 7ундамента%ен и решава,ки 7актор *а у$е2от
и%и неу$е2от од работењето на $екое ретри'атие. Во рактиката не о$тои
инакво ми$%ење и%и каква би%о ди%ема *а таквата у%о&а и *на,ење *а
трошоците.
0оа:а'9и од ком%ек$но$та на роб%ематиката на трошоците, тие $е
редмет на и$тражување на мно&у економ$ки ди$ци%ини $о што $е
обе*бедуваат о$о7иу$тицирани е%аборации *а нивното ме$то, *на,ење и у%о&а
во работењето на ретри'ати'ата.
:.2. Т#";"<( "- #&'"!е=е!"
(
С%ободно може да $е каже дека роб%еми $е 'авуваат ко&а треба да $е
укаже на на,ините и атиштата $о кои $е ридоне$%о *а нама%ување на
&о%емина и динамика на трошоците. =ва о$обено е *на,а'но во $овремените
конкурент$ки у$%ови на $тоани$ување ко&а де'$твувањето на а*арот и
каита%от им наметнува на $о$твениците един$твена *ада,а: о$ти&нување
о&о%емо рои*вод$тво $о ома%и трошоци. 4а и*вршување на би%о каква
активно$т мора да $е трошат одредени $ред$тва и труд. Токму оттука, дене$ $е
о,е$то $е $%уша ми$%ењето дека 7оку$от на економ$ката наука и економ$ката
рактика $е $тава на укажувањето дека ре*у%татите од работењето во $ите
$е&менти во $тоани$увањата треба да $е о$тварат $о ома%и вкуни трошоци
на $ред$твата и трудот.
0о$то'ат ра*%и,ни ми$%ења *а трошоците и ра$2одите. 0ото,но, во
ра*%и,ни ериоди во ра*во'от на $тоани$увањето $е 'авува%е ра*%и,ни риоди
и $е дава%е ра*%и,ни третмани на трошоците, како и$к%у,ите%но $%ожена и
,у$твите%на роб%ематика.
=д економ$ки а$ект, оимот тошоци $е овр*ува $о роце$от
рои*вод$тво, ото,но, $о оимот ново $о*дадени у,иноци иако тоа во
рактиката не е така. Трошоците на$тануваат на$екаде, во $ите домени и
$е&менти од работењето и де'$твувањето не*ави$но да%и $е работи *а
рои*вод$твени и%и тр&ов$ки ретри'ати'а. Трошоците што на$тануваат во
тр&ов$ките ретри'ати'а, биде'9и немаат рои*вод$твен карактер добиваат
третман на ра$2оди. 0оради тоа во рои*вод$твените ретри'ати'а трошоците
$метковод$твено $е евидентираат на $оодветни $метки од к%а$ата ! " трошоци и
ра$2оди од работењето.
)а$2одите &и $о,инуваат де%овните ра$2оди, ра$2одите од 7инан$ирање и
вонредните ра$2оди. Де%овните ра$2оди &и $о,инуваат:
• >атери'а%ните трошоци ;трошоците на матери'а%от, енер&и'ата, ре*ервните
де%ови и $итниот инвентар, у$%у&ите кои имаат карактер на маери'а%ни
трошоци и вка%ку%ирани до%&оро,ни ре*ервирања на матери'а%ните
трошоци<?
• +морти*аци'ата и рева%ори*аци'ата на аморти*аци'ата?
• .ематери'а%ните трошоци ;надоме$т на трошоците на работниците и
на$е%ението<, нерои*водни у$%у&и, рере*ентаци'а, ремии *а
о$и&урување, трошоци *а *аштита на ,овековата око%ина, даноци кои не
*ави$ат од де%овниот ре*у%тат, ридоне$и кои не *ави$ат од де%овниот
ре*у%тат, банкар$ките у$%у&и и ,%анарини на *држени'ата, надоме$т на
работниците *а иноваци'а и рациона%и*аци'а, о$танати нематери'а%ни
трошоци и вка%ку%ирани до%&оро,ни ре*ервирања на нематери'а%ните
трошоци?
• Вка%ку%ирани бруто %ати?
• .абавна вредно$т на родадените $токи и матери'а%и?
В$ушно$т наброените ра$2оди о$вен е%ементот набавната вредно$т на
родадените $токи и матери'а%и рет$тавуваат трошоци и тие $е о7атени во
к%а$ата !.
Во би%ан$от на у$е2 де%овните ра$2оди рет$тавуваат *бир на
трошоците и$кажани од к%а$а ! во ре$метковниот ериод *&о%емени одно$но
нама%ени $о вредно$та на *а%и2ата на недовршено рои*вод$тво и &отовите
ри*води на кра'от во одно$ на о,етокот на ре$метковниот ериод. Соред
!
тоа, ра*%иката оме:у трошоците и ра$2одите би би%а во тоа што трошоците $е
о7атени во к%а$а !, а ра$2одите &и $о,инуваат трошоците коре&ирани $о
ра*%иката на вредно$та на *а%и2ите на недовршеното рои*вод$тво и &отовите
рои*води на кра'от во одно$ на о,етокот на ре$метковниот ериод.
Во ра$2оди можат да $е ре$метаат $амо оние ра$2оди ;трошоци< кои $е
нео$реден у$%ов *а вршење на де'но$та на ор&ани*аци'ата и%и $е о$%едица на
обавувањето на таа де'но$т одно$но $амо оние ра$2оди кои $е нео$реден у$%ов
*а о$тварување на не'*ините ри2оди, вк%у,ува'9и &и и трошоците *а о$во'ување
на ново рои*вод$тво и трошоците *а и$тражување. Во ра$2одите и$то така $е
ре$метуваат и ра$2одите *а $ре,ување штетни о$%едици *а де'но$та на
ор&ани*аци'ата што на$тана%е *а дру&и равни и 7и*и,ки %ица, одно$но
ра$2одите *а от$транување на таквите о$%едици. Соред тоа, трошоците
одно$но ра$2одите $е ре$метуваат во ериодот во ко' на$тануваат, но и*но$ите
не трошоците *а о$тварување на ново рои*вод$тво и трошоците *а
и$тражување и откривање можат да $е ре*ервираат и рене$ат во идната &одина
како до%&оро,ни ре*ервирања.
4аради 7ункционано$т и одобра ре&%едно$т трошоците од к%а$а ! $е
ор&ани*ирани о конта како една це%ина.
0онатаму, во ова' труд, 9е бидат рикажани &руите од к%а$а ! и 9е биди
об'а$ната оедние,но нивната 7ункци'а.
::.2. ,#>?& 46 - Т#";"<( %& 0>#".((@ A&!е#(/&)(@ ее#B(/&@ #е%е#.(
-е)".( ( 0(!е (.е!&#
=ваа &руа е о$ебно важна *а рои*водните ретри'ати'а, биде'9и
онеко&аш и реку о%овина трошоци &и $о,инуваат матери'а%ните трошоци.
Соред тоа, на евиденци'ата и маниу%аци'ата на овие матери'а%и треба да $е
о$вети о$ебно внимание и $тру,но$т во работењето. 4а да може
ретри'атието $и$темат$ки да &и рати и контро%ира движењето на
метери'а%ните трошоци како и *а отребите *а ка%ку%аци'а на ,инење на
рои*водот, отребите на ана%и*а на работењето и $%и,но битно е и отребно
конто !00 да $е ра$,%ени на одде%ни ана%ити,ки конта $оред $еци7и,но$тите
на де'но$та и же%бата што $е $ака да $е рати.
.абавната вредно$т на матери'а%от одно$но ре*ервните де%ови 'а $одржи
нето 7актурната вредно$т, царините, дру&и уво*ни дав,ки, даноци и дру&и
дава,ки кои $е на%атуваат $о цената на добавува,от, трошоци *а тран$орт,
о$и&урување и о$танати *ави$ни трошоци на набавката.
>етодата на евидентирање на *а%и2ите на матери'а%и одно$но на
ре*ервни де%ови о ро$е,ни набавни цени обе*бедува ри $еко'а нова набавка
ре$метување на нова ро$е,на набавна цена о ко'а $е и$кажуваат
отрошените матери'а%и. 0о оваа метода 7инан$и$киот ре*у%тат реа%но $е
и$кажува, $о што в%и'анието на ин7%аци'ата $е и*бе&нува $о рева%ори*аци'ата.
5о&а матери'а%ите $е водат о %ан$ки цени мора да $е евидентира
от$таувањето оме:у $тварните и %ан$ките набавни цени. Со $тавање на
матери'а%ите во рои*вод$тво отребно е да $е ре$мета от$таувањето што $е
одне$ува на отрошениот де% на матери'а%и, $о це% да $е и*врши нивна
корекци'а.
Груа !0 " Трошоци *а $уровини, матери'а%и, енер&и'а, ре*ервни де%ови и
$итен инвентар $е ра$,%енува на $%едните $интети,ки $метки:
-
!00 " 0отрошени $уровини и матери'а%и?
!01 " 0отрошена енер&и'а?
!0! " 0отришени ре*ервни де%ови?
!0- " =ти$ на $итен инвентар.
4а да $е об'а$ни 7ункци'ата на &руа !0 " @@@ отребно е да $е дадат
неко%ку римери, одно$но ракти,но да $е $о&%еда и да $е отенцира
$уштин$кото *на,ење и у%о&а што трошоците &о имаат ри уравувањето $о
тр&ов$ките друштва.
Во $%едните римери накратко 9е $е ра*&%еда &%авната 7ункци'а на
$интети,ките $метки !00 и !01.
0ример 1: Соред требовање бр.1 и*дадени $е $уровини и матери'а%и во
рои*вод$твото *а 1-0.000 денари.
0ример 2: Добиена е 7актура бр.- *а е%ектри,на енер&и'а во ме$ец >а'
во и*но$ од 12.000 денари.
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
1.
2.
0(.0-.
0-.0-.
0отрошени $уровини и матери'а%и
Суровини и матери'а%и на
*а%и2а
$ред требовање бр.1
0отрошена енер&и'а
=бвр$ки кон добавува,и
$оред 7актура бр.-
!00
(10
!01
220
1-0.000
12.000
1-0.000
12.000

::.8. ,#>?& 42 - У0)>B( 0" 1&#&1!е# & A&!е#(/&( !#";"<(
Во контниот %ан, *аради 7ункциона%но$т и ре&%едно$ти, ред $е *а да
$е евидентираат $ите у$%у&и што имаат карактер на матери'а%ни трошоци $е
и$кажуваат во &руата !1, на $%едните $интети,ки $метки:
!10 " Тран$ортни у$%у&и?
!11 " .адворешни у$%у&и *а и*работка на рои*води?
!12 " #$%у&и *а одржување и *аштита?
!1( " Трошоци *а $аеми?
!1! " .аемнини " %и*ин&?
!13 " =$танати у$%у&и.
Тран$ортните у$%у&и &и о7а9аат $ите вр$ти рево*ни у$%у&и ко' &и
рават дру&ите ретри'ати'а во о%*а на ретри'атието. =вде $а:аат у$%у&ите
*а рево*, оштен$ките, те%е7он$ките и те%е&ра7$ките, у$%у&ите *а утовар,
ра$товар и ретовар, кои $е книжат на контото !10.
.а контото !11 " .адворешни у$%у&и *а и*работка на рои*води $е
книжат у$%у&ите од дру&и ретри'ати'а кои $е кори$тени *а и*работка на
/
$о$твени рои*води. A$то така, ако ретри'атието врши у$%у&и на дру&и
ретри'ати'а, и$%атените $метки $е и$кажуваат на ова конто. .а товар на ова
конто $е и$кажуваат $амо у$%у&ите кои $е одне$уваат *а и*работка на
рои*водот, *а и*вршување на у$%у&и и *а вршење на де'но$та на
ретри'атието.
#$%у&ите *а одржување, бе* ра*%ика да%и $е работи *а тековно и%и
инве$тиционо одржување, $е и$кажуваат на конто !12. Доко%ку равното %ице
,ув$твува отреба може да води ана%итика о$ебно *а инве$тиционо, о$ебно *а
тековното одржување. В%ожувањата во адатаци'а и модерни*аци'а и%и дру&и
в%ожувања $о кои $е *&о%емува каацитетот на о$новните $ред$тва имаат
карактер на матери'а%ни в%ожувања. Соред тоа, дру&ите в%ожувања кои немаат
ваков карактер $е книжат како трошоци *а одржување, на конто !12.
.а контото !1( $е и$кажуваат трошоците кои $е и$к%у,иво овр*ани *а
одржување на $аеми. Така, на ова конто $е о7а9аат трошоците *а роа&анда и
рек%ама, *а рере*ентаци'а, дневниците, рево*ните трошоци на $%ужбени
атувања кои на$тана%е во вр$ка $о одржување на $аемот.
.аемнината е трошок *а кори$тење ту:и $ред$тва *а работа, додека ак
%и*ин&от одра*бира $еци7и,ен аранжман на кори$тење на орема $о ро,но
%а9ање, а о и$текот на до&оворениот рок $%еди *амена $о ново и%и о$тои
можно$т на отку на кори$тената орема *а о$татокот од вредно$та. .а контото
!1! $е и$кажува трошокот *а наемнина што $е оне$ува на ре$метковниот
ериод, додека наемнината што $е %а9а однаред $е книжи на 130 " =днаред
%атени трошоци.
0оради обемно$та на трошоците о7атени на конто !13 " =$танати
у$%у&и обаве*но е отребно да $е ра*работат ана%ити,ки $метки на ова конто о
видови на трошоци воде'9и $метки *а $еци7и,но$тите на ретри'атието и
рациона%но$та во работењето. 5нижењата на ова конто $е мно&у едно$тавни
биде'9и на $траната на обарува $е 'авува 220 " =бвр$ки кон добавува,и и%и
конто 1020 " Г%авна б%а&а'на, ако у$%у&ата е %атена во &отово.
0ракти,ниот де% на &руа !1 е рикажан реку $%едните римери:
0ример 1: 0ретри'атието BCни&маD доби%о 7актура бр.1- на и*но$ од
(0.000 денари од B>ина%D *а и*вршен рево*.
0ример 2: 0ретри'атието BCни&маD доби%о $мектоотврда бр.2! на
и*но$ од !.720 денари *а и*вршени оравки на $и$темот *а арно *ато%ување
од $трана на риватно %ице. Во ово' и*но$ е вк%у,ен ДДВ 11E.
0ример (: 0ретри'атието BCни&маD доби%о 7актура бр. 2( на и*но$ од
10.000 денари од +Д BСк$ки $аемD *а у,е$твување на $аем.
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
7
1.
2.
(.
1(.0-.
1-.0-.
13.0-
Тран$ортни у$%у&и
=бвр$ки $рема добавува,и
$ред 7актура бр.1-
#$%у&и *а одржување и *аштита
=бвр$ки $рема добавува,и
=бвр$ки *а ДДВ
$оред $меткоотврда бр.2!
Трошоци *а $аеми
=бвр$ки $рема добавува,и
$оред 7актура бр.2(
!10
220
!12
220
2/0
!1(
220
(0.000
!.720
10.000
(0.000
!.000
720
10.000
::.3. ,#>?& 48 - Ре%е#.(#&=& %& !#";"<( ( #(%(<(
.а контата од &руата !2 $е водат трошоците *а кои $е ми$%и дека 9е
на$танат во идните &одини, а $е&а $е $роведува ре*ервирање одно$но товара
трошоците на работење.
0ретри'атието може да доне$е од%ука дека оради можни трошоци и
ри*ици што можат да $е дават во идните &одини да и*врши ре*ервирање на товар
на де%овниот ре*у%тат на $е&ашниот ре$метковен ериод. Со ова и$товремено
$е 7ормираат и*вори на $ред$тва *а таа намена, така што $тварните трошоци
што ока$но 9е на$танат $е книжат на товар на $оодветните конта на трошоци,
$о одобрување на контата од &руата 3( " До%&оро,ни ре*ервирања. +ко о
и$текот на одреден ериод не на$танат и%и не $е отрошат во це%о$т
ре*ервираните трошоци, и$тите $е ри2одуваат.
Груата !2 $е ра$,%енува на $%едните $интети,ки $метки:
!20 " )е*ервирања *а трошоци *а надоме$т на штети?
!21 " )е*ервирања *а ен*ии на вработените?
!22 " )е*ервирања *а инве$тици$ко одржување?
!2( " )е*ервирања *а &аранции? и
!23 " =$танати до%&оро,ни ре*ервирања *а трошоци и ри*ици.
>оже да $е *абе%ежи дека ре*ервирањата на ваквите трошоци и ри*ици
можат да в%и'аат вр* би%ан$от на у$е2, одно$но вр* утврдувањето на
7инан$и$киот ре*у%тат на тр&ов$ките друштва.
::.4. ,#>?& 43 -АA"#!(%&<(/& ( .#е-"0" >0"B)&0>.&=е & -")B"#"C(!е (
1#&!1"#"C(!е 0#е-0!.&
0ре$метката на аморти*аци'ата, е ре&у%ирана $о ове9е *акон$ки
рои$и. .абавната вредно$т на матери'а%ните и нематери'а%ните в%ожувања,
одно$но цената на ,инење $%ужи како о$новица *а оти$ на в%ожувањата.
=ти$от на о$новните $ред$тва *а кои мак$има%ниот век на кори$тење е утврден
ократок од 1- &одини, о,нува о и$текот на ме$ецот ко&а $ред$твото е
набавено, додека *а $ред$твата *а треање *а ове9е од 1- &одини $е ре$метува
о и$текот на &одината во ко'а ото,на%о кори$тењето на $ред$твата. Така,
аморти*аци'ата *ави$и од векот на траење на $ред$твото а не од не&овиот вид.
1
Векот на уотреба на $ред$твото што $е аморти*ира треба да $е роценува
има'9и &и во редвид $%едните 7актори:
• =,екуваното 7и*и,ко трошење?
• 4а$тарувањето?
• 4акон$ките и дру&и о&рани,увања *а кори$тење на $ред$твото.

+морти*аци$ките $таки треба одвреме"навреме да $е реи$итуваат,
ана%и*ираат и да $е у$о&%а$уваат. +морти*аци$киот и*но$ на $ред$твата што $е
аморти*ираат треба $метковод$твено да $е ра$ореди на $и$темат$ка о$ова на
$еко' ре$метковен ериод во текот на кори$тниот век *а нивна уотреба.
4а $еко'а &руа $ред$тва треба да биде $омнато $%едното:
 5ори$тените методи на аморти*аци'а?
 Векот на уотреба и%и кори$тените $таки на аморти*аци'а?
 Вкуно ра$оредената аморти*аци'а *а ериодот?
 8руто и*но$от на $ред$твата што $е аморти*ираат и $оодветната
аморти*ирана акому%аци'а.
Тр&ов$ките друштва треба да &о ореде%ат методот и видовите на
аморти*аци'а, одно$но како 9е вршат отишување на $ред$твата:
o 0роорциона%ниот метод?
o Fункциона%ен медот?
o Де&ре$ивен метод?
o 0ро&ре$ивен метод.
Вкуната аморти*аци'а не би треба%о да биде ома%а од -0E од
&одишниот и*но$ на аморти*аци'ата утврдена $оред роишаните $таки.
+морти*аци'ата на $ред$твата $е ре$метува од двете &руи $метки:
" &руа 01 " нематери'а%ни $ред$тва?
" &руа 02 " нематери'а%ни $ред$тва.
A*но$от на аморти*аци'а $е ре$метува на то' на,ин што о$новата,
одно$но набавната вредно$т $е множи о $таката и $е добива и*но$от на
аморти*аци'а на $ред$твата *а тековната &одина. #тврдениот &одишен и*но$ е
о*нат како аморти*аци$ка квота ;&о%емина<. 5о&а &одишниот и*но$ на
аморти*аци'а 9е $е оде%и $о 12 ;бро'от на ме$еците< $е добива едноме$е,ен
и*но$ на аморти*аци'а ко', в$ушно$т, е редмет на $метковод$твената
евиденци'а и о рави%о $е книжи во о$%едниот ден од ме$ецот, $о што $е
врши $метковод$твено отишување на $ред$твата во ракти,ното работење на
тр&ов$ките друштва. A%и, оинаку кажано, од економ$ки а$ект, ри тоа
на$танува рене$ување на де% од вредно$та на о$то'аните $ред$тва во
вредно$та на новорои*ведените у,иноци.
Ф"#A>)& 8620!#&& "- ИB"# З-#&.1".
3
0реку римерот $е &%еда книжењето *а аморти*аци'а *а еден ме$ец
0ример 1: 0ре$метана е аморти*аци'а на о$новно $ред$тво, $о набавна вредно$т
2!.000 денари, од 10E на &одишно ниво и вр* о$нова на ова 9е $е $роведи
$%едното книжење.
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
1. (1.0-. +морти*аци'а на о$тро'9и и
орема
+кому%ирана аморти*аци'а на
о$тро'9ите и оремата
$оред ре$метка *а аморти*аци'а
*а еден ме$ец
!(01
0231
2.!00
2.!00
::.D. ,#>?& 44 - НеA&!е#(/&)( !#";"<( "- #&'"!е=е!"
Де%овните $уб'екти во $воето работење окра' матери'а%ни трошоци
рават и нематери'а%ни трошоци.
Во &руа !! " .ематери'а%ни трошоци од работењето $а:аат $%едните
$интети,ки $метки $о кои одене,но $е книжат на$таните:
!!0 " Дневници *а $%ужбени атувања и атни трошоци?
!!1 " .адоме$тоци на трошоци на вработени, одароци и омошти?
!!2 " Трошоци *а ромоци'а, роа&анда, рек%ама, рере*ентаци'а и
$он*ор$тво?
!!( " 0ремии *а о$и&урување?
!!! " Даноци, ридоне$и, ,%анарини и дру&и дава,ки кои не *ави$ат од
ре*у%татот?
!!7 " 8анкар$ки у$%у&и и трошоци *а %атниот ромет?
!!3 " =$танати нематери'а%ни трошоци.

0реку $%едните книжења 9е $е види како ракти,но $е кори$тат овие
$метки:
0ример 1: 0рери'атието BCни&маD доби%о 7актура бр. /(/G07 *а и*вршена
о&%а$ од $трана на ве$никот BДневникD во и*но$ од 2(/0 денари од ко' и*но$ (/0
денари ота:аат на ДДВ.
0ример 2: 0рери'атието BCни&маD рими%о о%и$а *а о$и&урување на обртни
$ред$тва од о$и&урите%ната комани'а BВардарD на и*но$ од 1-.000 денари.
0ример ( : 0одне$ена е атна $метка од работникот >и%е *а и*вршено
$%ужбено атување. 0атните трошоци и*не$уваат -!0 денари, а дневницата е
1000 денари. Вр* о$нова на и$тата наравен е ка$а и$%ати бр. (! во и*но$ од
1-!0 денари.
10

).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
1.
2.
(.
01.0/.
10.0/
1-.0/
Трошоци *а ромоци'а, роа&анда,
рек%ама, рере*ентаци'а и
$он*ор$тво
0обарувања *а ДДВ
=бвр$ки $рема добавува,и
$ред 7актура бр./(/G07
0ремии *а о$и&урување во *ем'ата
=бвр$ки кон добавува,и
$оред о%и$а
Дневници *а $%ужбено атување во
*ем'ата
0атни трошоци во *ем'ата
Г%авна б%а&а'на
Соред ка$а и$%ати бр.(!
!!2
1/0
220
!!(
220
!!00
!!02
1020
2.000
(/0
1-.000
1.000
-!0
2.(/0
1-.000
1.-!0
::.9. ,#>?& 47 - П)&!( ( &-"Aе0!"<(
0%атите од $еко&аш рет$тавуваат роб%ем ко' $е и$тражува и ана%и*ира.
=во' роб%ем е ри$утен и во ра*виените и во нера*виените *ем'и. 0окра' тоа
што %атите рет$тавуваат комке$ен роб%ем тие $е мно&у ,ув$твите%на и
динами,на кате&ори'а и од нив *ави$и квати7икаци'ата на в%ожениот труд и
ре*у%татите од трудот.
)ешението на ова' роб%ем треба да $е бара во о&о%емата
%ибера%и*аци'а и економ$ки вреднување на в%ожениот труд. Aмено, од
економ$ки а$ект %атите мора да $танат о$новно мери%о *а трудот и
ре*у%татите на трудот. Дру&о, %атите треба да доби'ат у%о&а на мотивира,ки
7актор, на *&о%емен интере$ на работа и ра*во', како на ниво на ретри'атие,
така и на ниво на $тоан$тво во це%ина. Само на ова' на,ин можи да $е $мета
дека %атите 9е $танат о$новен дви&ате% *а ра*во' на национа%ната економи'а.
0%атите и надоме$тоците *а %ати $метковод$твено $е евидентираат на
&руата !7 " 0%ати и надоме$тоци. Синтети,ки $метки кои в%е&уваат во оваа
&руа $е:
!70 " Вка%у%ирани %ати?
!71 " Вка%ку%ирани надоме$тоци на %ати.
5нижењето на %атите треба да $е $тави во коре%аци'а $о $метките од
&руа 27, кои што $е 'авуваат на $траната на обарува:
270 " =бвр$ки *а %ати и надоме$тоци на %ати?
271 " .ето %ати?
272 " .адоме$тоци на нето %ати?
27( " Даноци од %ати?
27! " 0ридоне$и од %ати.
11
0ове9ето тр&ов$ки друштва и$%атата на %атите 'а и*вршуваат реку
банките, биде'9и то' на,ин $е $мета дека е о$овремен, ое7ика$ен и
оракти,ен.4а ра*%ика од орано, ко&а ка' и$%атата на %атите $е
*абе%ежуваше $метката 102 " 8%а&а'на на $траната на обарува, во денешно
време на таа $трана $е 'авува $метката 100 " Hиро $метка.
=дкако 9е $е до$тави ре&%едот на вработените до банката и 9е $е и*врши
книжење, $е $мета дека и$%атата на %атите е *авршена.
0ример 1: Во ретри'атието BCни&маD е и*вршена ре$метка на %ати *а
ме$ец Iуни 2007 и оради тоа е добиена $%едната $о$то'ба:
1. нето %ати на вработените 300.000 ден.
2. даноци од %ати 270.000 ден.
(. ридоне$и од %ати 72.000 ден.
!. бруто %ати 1.2!2.000 ден.
0ример 2: .а едно вработено %ице, вр* о$нова на %атено от$у$тво од
работа, му е ре$метан надоме$ток на нето %ата од 2/.000 денари.
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
12
1.
1а.
1б.
1в.
2.
2а.
2б.
2в.
(1.0/
(1.0/
(1.0/
(1.0/
(1.0/
(1.0/
(1.0/
(1.0/
=бвр$ки *а %ати и надоме$тоци на
%ати
.ето %ати
Даноци од %ати
0ридоне$и од %ати
$оред %атен $и$ок $о*давање
обвр$ка *а %ати и дава,ка *а %ати
Даноци од %ати
0ридоне$и од %ати
8%а&а'на
Hиро $метка
$оред и*вод %атени дава,ки и
$оред ка$ов и*вешта' оди&нати
%ати
.ето %ата
8%а&а'на
$оред ка$ов и*вешта' и %атен
$и$ок
Вка%ку%ирани %ати
=бвр$ки *а %ати и
надоме$тоци на %ати
вка%ку%ирани %ати *а ме$ец 'уни
=бвр$ки *а %ати и надоме$тоци *а
%ати
.адоме$тоци на нето %ати
$оред и*&отвена ре$метка
8%а&а'на
Hиро $метка
$оред и*вод
.адоме$тоци на нето %ати
8%а&а'на
надоме$тоци на нето %ати
Вка%ку%ирани надоме$тоци на %ати
=бвр$ки *а %ати и надоме$тоци
на %ати
вка%ку%ирани надоме$тоци на %ати
*а ме$ец 'уни
270
271
27(
27!
27(
27!
102
100
271
102
!70
270
270
272
102
100
272
102
!71
270
1.2!2.000
270.000
72.000
300.000
300.000
1.2!2.000
2/.000
2/.000
2/.000
2/.000
300.000
270.000
72.000
1.2!2.000
300.000
1.2!2.000
2/.000
2/.000
2/.000
2/.000
::.7. ,#>?& 44 - Р&0E"-( ?" "0". & 1&A!(@ 1>#0( #&%)(1( ( 0)(C"
Трошоците и ра$2одите имаат иденти,но *на,ење, биде'9и и двете
кате&ории не&ативно в%и'аат вр* работењето на рери'ати'ата. Aма'9и &о
редвид не&ативното в%и'ание на ра$2одите вр* ква%итетот на работењето, има
ове9е $интети,ки $метки кои $е кори$тат ри книжењето.
=вие одатоци $о третман на ра$2оди $е битни *а менаJментот на
ретри'атието како и *а доне$ување на од%уки и решени'а. Токму *а тоа е
отребно менаJментот во $екое време да ра$о%а&а $о овие ин7ормации и тоа
одде%но *а $еко' од овие видови ра$2оди: ра$2оди наравени вр* о$нова на
1(
камати, ра$2оди кои рои*%е&%е како ре*у%тат на кур$ни ра*%ики,ра$2оди вр*
о$нова на *ате*ни камати и др.
0ример 1: 0ретри'атието BCни&маD има добиено од добавува,ите
и*ве$тување бр. 12( на и*но$ од -.000 денари *а ре$метана *ате*на камата како
ра$2од оради неб%а&овремено %а9ање на обвр$ките *а и*вршени набавки.
0ример 2: )аботникот би% на $%ужбен ат и одне$ува атна $метка до
б%а&а'ната. Во ри%о& на атната $метка е ри%ожена авион$ка карта во и*но$ од
-00K, 2оте%$ка $метка 200K, и му $%едува дневница (00K. 5ур$от ко&а работникот
$е ра*до%жува е /1.( денари *а 1K, а ко&а троше% /1.- денари *а 1K.
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
1.
2.
(1.0/.
(1.0/.
4ате*ни камати
=бвр$ки $рема добавува,и во
*ем'ата
и*ве$тување бр. 12(
0атни трошоци во $тран$тво
=$танати дневници *а $%ужбено
атување и атни трошоци
Дневници *а $%ужбено атување во
$тран$тво
5ур$ни ра*%ики од работењето $о
неовр*ани $уб'екти
Деви*на б%а&а'на
$оред атна $метка
!1!
220
!!0(
!!03
!!01
!1-
10(
-.000
(0./-0
12.2/0
11.(30
200
-.000
/1.-00
::.4. ,#>?& 4F - Р&0?"#е- & !#";"<(
Сметката !30 " )а$оред на трошоците $е кори$ти и$к%у,иво *а
рену$ување на трошоците, $оред видовите и активно$тите книжени на
$оодветни $метки од к%а$ата ! на $метковод$твениот %ан. =днодно,
тт$ошоците мора да бидат ре7р%ени на $метките на к%а$а /. о
$роведувањето на ваквото книжење $а%дото на $метката !30, на кра'от на $еко'
ре$мековен ериод е ну%а. Тоа книжење $е $роведува на то' на,ин што на
о*итивната $трана од $метката !30 $е $одржани $ите дото&аш рикажани
книжења на и*но$ите на ооде%ните $интети,ки $метки од трошоците од
к%а$ата !.
0ример 1: 0ретри'атието BCни&маD на кра'от на &одината во к%а$ата ! 'а
има $%едната $о$то'ба:
!00 " 0отрошени $уровини и матери'а%и 100.000
!01 " 0отрошена енер&и'а !.000
!10 " Тран$ортни трошоци 1-.000
!12 " #$%у&и *а одржување и *аштита 10.000
!(0 " +морти*аци'а $оред минима%ни $таки 110.000
!!7 " 8анкар$ки у$%у&и и трошоци *а %атниот
ромет 2.000
!-2 " 5у$оци 1.200
!70 " Вка%ку%ирани %ати 1.2!2.000
!1! " 4ате*ни камати !.000
Вкуни трошоци 2.984.866
1!
0римената на $метката !30 во не'*ината *авршена 7ункци'а ракти,но
може да $е $о&%еда во $%едната $метковод$твена рактика:
).бр. Дата =и$ 5онто До%&ува 0обарува
1.
2.
(1.12
.
(1.12
.
0рои*вод$тво
)а$оред на трошоците
рено$ на трошоци на $метката /00 "
рои*вод$тво
)а$оред на трошоците
0отрошени $уровини и
матери'а%и
0отрошена енер&и'а
Тран$ортни у$%у&и
#$%у&и *а одржување и *аштита
+морти*аци'а $оред минима%ни
$таки
8анкар$ки у$%у&и и трошоци *а
%атниот ромет
5у$оци
Вка%ку%ирани %ати
4ате*ни камати
*атворање на $метките од к%а$а !
/00
!30
!30
!00
!01
!10
!12
!(0
!!7
!-2
!70
!1!
1./21.200
1./21.200
1./21.200
100.000
!.000
1-.000
10.000
110.000
2.000
1.200
1.2!2.000
!.000
4ак%у,ок:
)аботењето во ретри'атието $е $о$тои, &%авно од трошењата на
$ред$твата *а рои*вод$тво " $ред$твата *а работа, и редметите на работа, како
и работната $и%а, но и$то така и ари,ните $ред$тва *а и*мирање на ра*ните
обвр$ки кои $е $о*даваат ри работењето.
1-
Трошоците рет$тавуваат 7ундамента%ен и решава,ки 7актор *а у$е2от
и%и неу$е2от од работењето на $екое ретри'атие.
Секое ретри'атие $е $треми да о$твари о&о%емо рои*вод$тво $о
ома%и трошоци, биде'9и тошоците $е о$новни 7актори на рои*вод$тво, а
оттаму и е%ементи на цената на ,инење на у,иноците.
Трошоците $е рикажани во к%а$а ! од контниот %ан. 0реку
$интети,ките $метки кои што &и $одржи оваа к%а$а $е евидентираат $ите
трошоци кои на$тануваат $о работењето на ретри'атието. Со ова $е укажува
на 7ункци'ата ко'а 'а има к%а$а ! во $метководт$твената евиденци'а. A$то така,
менаJерите можат во $екое време да $е ин7ормираат *а $еко' трошок ко'
на$тана%, и вр* таа о$нова можат да доне$уваат важни од%уки *а работата на
ретри'атието.

5ори$тена %итература:
1. Д"р Тра'ко )у$ев$ки, Душко Димитров, 0рира,ник *а кни&овод$тво,
Ско'е, Iу%и 133(?
2. Д"р 4дравко 4дравко$ки и м"р A&ор 4равко$ки, Сметковод$тво " у,ење и
рактика, 0ри%е, 200!?
1/
(. Д"р Гордана Витанова, =$нови на $метковод$тво?
!. LLL.LMNMOPQMR.STU
17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->