FASLSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA EDU 3101 T1MT1

SOALAN
PILIH SEORANG TOKOH FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM. NYATAKAN LATAR BELAKANG, PANDANGAN DAN SUMBANGANNYA.

LATAR BELAKANG

AGAMA & FALSAFAH

• KENABIAN & MUKJIZAT • POLITIK & AKHLAK

SUMBANGAN

• FALSAFAH & ILMU LOGIK • PERUBATAN • KEMASYARAKATAN • HASIL KARYA

LATAR BELAKANG
IBNU RUSYD (1126 – 1198 M)
Nama lengkapnya ialah Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad
Lahir pada tahun 1128 M di Cordova yang terletak di Tanah Andalusia Pengaruhnya berkembang di dunia Islam dan Eropah

Dikenali sebagai ‘Averroes’ di Barat

Berketurunan ilmuan dan ternama

Bapa dan datuknya merupakan ulama

SAMBUNGAN

Berguru dgn Ibn Zuhr

Mempelajari ilmu fiqah dan perubatan

Seorang hakim dan ahli perubatan

Pernah bertugas sebagai doktor istana di Andalusia

AGAMA & FALSAFAH

PANDANGAN
KENABIAN & MUKJIZAT

POLITIK & AKHLAK

AGAMA & FALSAFAH
Ibn Rushd menggunakan istilah “hikmah” dan “syari’ah” dalam kitab Fasl al-Maqal

Hikmah bermaksud “pengetahuan” dan “kebijaksanaan.” Kata “hikmah” hampir selalu disandingkan dengan kata “al-kitab,”. Dalam erti kata lain, kedua-dua tersebut adalah nama lain bagi Al-Quran

Hikmah adalah falsafah, sementara syari’ah adalah ajaran-ajaran agama yang terkandung dalam kitab suci. Jika doktrin-doktrin syari’ah berasal dari kitab suci sementara kitab suci selalu disebutkan secara bersamaan dengan hikmah, maka, tidak ada pertentangan antara hikmah dan syari’ah, antara agama dan falsafah

KENABIAN & MUKJIZAT
Allah menyampaikan wahyu kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Dan sebagai bukti bahawa orang itu Rasul Allah, ia harus membawa tanda yang berasal darinya, dan tanda ini disebut mukjizat

Ibnu Rusyd mengelaskan mukjizat kepada dua jenis: Mukjizat luaran: ia tidak selaras dengan sifat dan tugas kerasulan, seperti menyembuhkan penyakit, membelah bulan dan sebagainya. Mukjizat dalaman: ia selaras dangan sifat dan tugas kerasulan yang membawa syariat untuk kebahagiaan umat manusia

POLITIK & AKHLAK
Manusia makhluk yang bersosial
-Sebuah negara memerlukan pemerintah dan rakyat
-Pemerintah mestilah org yg berilmu pengetahuan -Beliau bersetuju dengan konsep REPUBLIK

Undang-undang perlu untuk mengatur rakyat
-Aristotle mengatakan bahawa tugas utama penguasa adalah menegakkan keadilan -Penguasa dan undang-undang yang kuat akan membawa kebahagiaan dan pencapaian tujuan keinginan warga negara

Wanita penting untuk negara
-Masyarakat islam tidak akan maju, selama tidak membebaskan wanita dari berbagai ikatan dan kekangan yang membelenggu kebebasannya

FALSAFAH DAN ILMU LOGIK

KARYAKARYA

SUMBANGAN

PERUBATAN

KEMASYARAKATAN

FALSAFAH DAN ILMU LOGIK
Menterjemahkan hasil karya Aristotle pada awal abad ke-12 dari bahasa latin ke bahasa Arab hampir tiga dekad

Bapa kepada fahaman sekularisme di Eropah barat – dalam The Decisive Treatise, beliau menjustifikasi pembebasan sains dan falsafah dari aliran rasmi mazhab Ash'ari Pembicaraan falsafah beliau banyak tertumpu pada persoalan yang berkaitan dengan metafizik (ketuhanan) - mengemukakan idea yang bernas lagi jelas, dan melakukan pembaharuan

Beliau banyak mempengaruhi falsafah dunia Islam - Beliau menekankan pentingnya berfikir secara analitikal untuk menterjemah Quran

Hasil pemikiran Ibnu Rusyd telah mempengaruhi ahli falsafah Barat seperti Voltaire dan Rousseau

Pemikiran Voltaire dan Rousseau telah mencetuskan era Renaissance di Perancis sehingga mengubah wajah Eropah keseluruhannya

Masyarakat Barat terhutang budi kepada Ibnu Rusyd kerana pemikirannya yang telah mencetuskan revolusi di benua Eropah

PERUBATAN
Ibnu Rusyd telah menghasilkan buku "Kulliyah fit-Thibb“
• Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh Bonacosa, orang Yahudi dari Padua • Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine

Kaedah perubatannya yang digunakan hospital Sultan Nuruddin di Damsyik telah menarik minat orang Barat Ilmunya tentang perubatan telah diterima sehingga kini

• Raja Louis IX telah mendirikan Hospital Les Quinze-Vingt yang pertama di Paris

• Demam campak hanya akan dialami oleh setiap orang sekali sahaja

KEMASYARAKATAN
Ibnu Rusyd membahagikan masy arakat itu kepada dua golongan
Hal ini merupakan asas pengenalan pembahagian masyarakat berdasarkan kelas

1. Golongan elit yang terdiri daripada ahli falsafah 2. Masyarakat awam

Karl max dan mereka yang sealiran dengannya

• Perbandingan mazhab (aliranaliran) dalam fiqh dengan menyebutkan alasan masing-masing

Bidayatul Mujtahid

Kasyful Adillah dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a

• Menyentuh persoalan dan persamaan antara falsafah dan agama

Tahafut alTahafut
• Ulasan Ibnu Rusyd terhadap buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah

Al-Kulliyat
• Penyakit cacar tidak mendatangi seseorang dua kali, dan menjelaskan pula tugas selaput jala mata

BIBLIOGRAFI
Choong Lean Keow, 2011. Falasafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mohd Nor Jusoh, 2011. Tamadun Islam & Tamadun Asia, Selangor: Sarjana Media Sdn Bhd. Noriati A. Rashid, lee keok Cheong, Zulkifli Mahayudin, Zakiah Noordin, 2012. Falsafah & Pendidikan di Malaysia, Selangor Darul Ehsan: Oxford fajar Sdn. Bhd. Sulaiman Fayyad, 1998. Ibn Rusyd ahli Falsafah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. http://halaqah.net/v10/index.php?topic=6326.0

http://ms.wikipedia.org/wiki/Abul_Waleed_Muhammad_Ibn_Rushd
http://tayibah.com/eIslam/Tokoh/rusyd.htm