Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA ( EDU 3101)

SOALAN TUGASAN
• Huraikan elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan Kebangsaan dan bincangkan perkaitannya dengan falsafah pendidikan barat, islam, dan timur.

Elemen- elemen dalam FPK
1

• Pendidikan suatu usaha berterusan
• Memperkembang potensi individu • perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu • membentuk insan yang seimbang dan harmonis • kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan • rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan • rakyat Malaysia yang berketrampilan • rakyat malaysia yang berakhlak mulia • rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri • rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pendidikan selepas sekolah

Pendidikan suatu usaha berterusan

Pendidikan asas dirumah dan tadika

Pendidikan diperingkat sekolah rendah dan menengah

Pendidikan sepanjang hayat

Memperkembang potensi individu (jeri)
intelek • Berupaya memberi tumpuan kepada daya berfikir secara kritis dan kreatif jasmani • Berupaya memberi tumpuan kepada perkenbangan angota tubuh badan sedengan cekap dan sihat. emosi • Mempunyai perasaan jiwa yang sihat serta berupaya memperkembang kecerdasan emosi ke tahap yang matang rohani • Mengandungi sifat kejiwaan dan kebatinan yang baik serta berupaya berdisiplin kendiri dan membentuk akhlak mulia

Berilmu & berakhlak mulia Bersemangat juang dan berani Percaya teguh kpd Tuhan

Bertanggung jawab & berdeikasi

insan yang seimbang dan harmonis

Fikiran & jiwa yg tenteram serta berfikiran (+)ve

Sentiasa genbira dan disenangi

Tubuh badan yg sihat & cergas

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Akui wujudnya Tuhan Akui setiap makhluk dan alam ada pencipta Hukum & fenomena alam adalah peraturan yg ditetapkan-Nya Manusia dijadikan utk memakmurkan alam Manusia bertanggungjawab atas perbuatannya Meningkat & mengukuhkan agama Ikut &amal ajaran negara Melakukan kebaikan & hindari kejahatan

Suka membaca Mencintai ilmu pengetahuan

Memanfaatkan ilmu utk kebajikan diri & org lain

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan
Berfikiran luas, jauh, & terbuka

Berusaha menambah ilmu

Meningkatkan & menebar ilmu pengetahuan

Memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kelayakan,yg sesuai dalam pelaksanaan tugas

Melaksanakan tugas dengan dedikasi, cekap dan sempurna

Meyedari kesan perbuatan baik dan buruk Yakin &utuh terhadap nilai murni

Memahami nilai baik dan buruk

rakyat malaysia yang berakhlak mulia

Menghayati nilai kerohanian kemanusiaan, dan kewarganegaan

Mengamalk an perrbuatan baik & jauhi perbuatan buruk

Jalankan tugas dgn bersih, cekap, amanah Laksanakan tugas dgn sempurna

Mempertingkat daya pengeluaran Patuh undangundang

Setiap tugas adalah amanah

rakyat Malaysia yang bertanggungja wab

Berusaha majukan diri, masyarakat agama, bangsa, negara

Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri

Memiliki fikiran dan sikap yg waras, jiwa yg tenang, serta tubuh badan yg sihat Mempunyai daya ketahanan dan kesabaran kendiri yg kuat utk menghadapi cabaran hidup. Berupaya mewujudkan hubungan baik dgn orang lain

Bersemagat patriotik dan cintakan

Berupaya memupuk keharnonia n keluarga

Memupuk perpaduan, kerrjasama, berbakti, toleransi

Menghayati dan amal prinsip rukun negara

rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan

Berusaha memajukan ekonomi kearah perkembangan okonomi negara dgn mngunakan sains dan teknologi

Mematuhi, mengekaklkan & mempertahan perlembagaan dan undang negara

Mengekalakan kestabilan negara dhn toleransi & smgt kerjasama

PERKAITAN ANTARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN(FPK) DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, ISLAM DAN TIMUR

Kurikulum sekolah merangkumi pendidikan teknik dan vokasionaI, iaitu mata pelajaran yang dititikberatkan mengikut falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme.

Mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme iaitu boleh dihayati melalui kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah yang menggunakan kaedah praktik dan inkuiri

Mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi daripada pendidikan barat.

FPK merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778)

PERKAITAN FPK DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

Lebih mirip dengan falsafah pendidikan rekonstruktivisme yang menekankan matlamat pendidikan sebagai pencapaian kesejahteraan diri dan membentuk masyarakat keharmonian dan kemakmuran.

PERKAITAN FPK DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral dalam KBSR dan KBSM mencerminkan ciri pembelajaran efektif untuk perkembangan individu, khasnya dari segi rohani, emosi dan agama seperti dalam Falsafah Pendidikan Islam

FPK mahu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan.

PERKAITAN FPK DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN TIMUR
Mata pelajaran yang memfokuskan pendidikan moral, politik, ekonomi, kebudayaan, muzik, kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China.

Kerajaan telah mewujudkan FPK untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan seperti Pendidikan di China dan India.

KESIMPULANNYA
1
• AbduI Rahman Aroff dan Zakaria Kasa (1994) merumuskan falsafah pendidikan di Malaysia sebenarnya dikenali sebagai falsafah eklektisisme, iaitu sesuatu falsafah yang dicipta daripada pelbagai falsafah yang sedia ada.
• Pendidikan di Malaysia sememangnya menerapkan fakta-fakta dari falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan terhadap para pelajar.

2

3

• merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat, Timur dan Islam

RUJUKAN
Noriati A.Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkufli Mahayudin, Zakiah Noordin, 2012. Falsafah & Pendidikan di Malaysia, Selangor Darul Ehsan, Oxfors Fajar Sdn. Bhd. Choong Lean Keow, 2008. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun, Kuala Lumpur, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok Soon Sang, 2009. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia, Selangor Darul Ehsan, Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mok Soon Sang, 2004. Ilmu Pendidikan untuk KPLI(Kursus Perguruan Lepasan Ijazah), Selangor Darul Ehsan, Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. http://treebuilder.blogspot.com/2011/03/implikasi-falsafah-pendidikan-timur.html dicapai pada 6 Februari 2012. http://treebuilder.blogspot.com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.html dicapai pada 6 Februari 2012.

SEKIAN, TERIMA KASIH..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.