Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

“pendidikan merupakan kunci kepada pembangunan modal insan bertaraf dunia.” Bincangkan .

• Bidang pendidikan adalah jambatan yang membawa pengetahuan, latihan, potensi, minat dan semua elemen kualiti yang ada pada manusia iaitu modal insan ke suatu dimensi yang lebih dinamik dan progresif bagi menggerakkan kemajuan negara.

• Elemen penting dalam KSSR adalah
– kreativiti dan inovasi – keusahawanan – teknologi maklumat dan komunikasi

• Menegaskan penggunaan
– Hand-on learning – Pembelajaran melalui bermain – Pembelajaran berasaskan projek – Pembelajaran luar bilik darjah

• Peluang pembelajaran yang diberikan kepada pelajar adalah tidak terhad • Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan pelajar

• Bertujuan untuk melengkapkan kemudahan asas dari sudut kemudahan pendidikan • Contoh bantuan yang diberi seperti :
– SPBT – RMT – Biasiswa

• Menekankan dari segi aspek JERI
– Pendidikan Jasmani
• Perkembangan fizikal dan sosial

– Matematik dan Sains
• Menekankan perkembangan intelek • Mengelakkan pelajar ketinggalan dalam arus kemodenan dunia

– Pendidikan Agama Dan Moral
• Membentuk sahsiah pelajar • Memperkembangkan rohani pelajar

• Menekankan kepada disiplin dan budaya setempat pelajar • Menghasilkan pelajar yang patuh kepada peraturan dan menghormati norma-norma masyarakat • Memupuk semangat sikap simpati dan empati

• Sekolah bestari
– membantu pelajar menghadapi cabaran zaman maklumat.

• Sekolah berasrama penuh • Sekolah teknik/kolej vokasional

• Bertujuan untuk memperkembang dan seterusnya menyerlahkan potensi kanak-kanak • Permata pintar – Dikhususkan kepada pelajar cemerlang dalam bidang akademik • Permata seni – Seni koir dan seni muzik – Seni Koir dikendalikan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) – Permata Seni Muzik pula dikendalikan oleh Istana Budaya – Kedua-duanya di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.

Buku • Noriati A. Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkifli Mahayudin dan Zakiah Noordin,2012, Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia, Selangor, Oxford Fajar Sdn Bhd. • Mohd Salleh Lebar, 2002, Perancangan Pendidikan, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. • Sufean Hussin, 2009, Dasar Pembangunan Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka. Internet • http://gegeplace.blogspot.com/2010/06/kepentingan-pembangunanmodal-insan-dan.html (24 March 2012) • http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/2 02-bantuan-dan-subsidi-kerajaan/6065-program-permata-untuk-anakanda.html (24 March 2012) • http://zahirzainudin.blogspot.com/2008/08/pendidikan-danpembinaan-modal-insan.html (24 March 2012)

Terima Kasih Semoga Faham!!!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.