Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

HURAIKAN PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJAJAR DENGAN ERA GLOBALISASI

MENYAMPAIKAN ILMU DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK YANG BERKESAN

MELENGKAPKAN DIRI DENGAN ILMU PENGETAHUAN YANG CUKUP MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGUJI KEMAMPUAN SEMASA PROSES P&P BERTINDAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN KEPADA MURID

MENJADI FASILITATOR KEPADA MURID

PERANAN GURU TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI KEPADA MURID

MENJADI “ROLE MODEL” KEPADA MURID MENGENALPASTI DAN SETERUSNYA MENGGILAP POTENSI MURID

Menyediakan rancangan pengajaran sebelum mengajar

Membuat aktiviti yang mengembangkan daya pemikiran murid

Menggunakan alat bantu mengajar yang menarik

MENYAMPAIKAN ILMU DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK YANG BERKESAN

Mempelbagaikan teknik pedagogi semasa mengajar

Memastikan murid menguasai ilmu pengetahuan yang diajar

MENJADI FASILITATOR KEPADA MURID
Membimbing murid untuk mengkaji sendiri pelajaran. Cthnya, menggalakkan murid mencari maklumat tambahan.
Membuat satu panduan untuk diikuti murid semasa melakukan sesuatu aktiviti.

Mengawal keadaan kelas ketika melakukan aktiviti.

Menggalakkan murid berinteraksi dengan guru dan murid yang lain.

MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI KEPADA MURID

Menyelitkan nilai-nilai murni kepada murid semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

Tegas dan mampu membetulkan perlakuan
murid dengan berkesan sehingga murid menyedari kesilapannya

Menggalakkan murid untuk membaca doa sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran

MENJADI “ROLE MODEL” KEPADA MURID

Guru perlu menepati masa untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

Guru juga perlu berpakaian kemas ketika mengajar muridmurid

Guru perlu berakhlak mulia dan mendidik murid untuk berkomunikasi dengan baik dan sopan

Mendekati murid dan prihatin terhadap masalah yang dihadapi murid dalam pembelajaran

Guru perlu bijak mengawal emosi sendiri semasa menyampaikan pengajaran dan pembelajaran.

MENGENALPASTI DAN SETERUSNYA MENGGILAP POTENSI MURID

Semasa pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, guru perlu mengenalpasti bakat yang terpendam dalam setiap murid.

Guru perlu menggilap potensi murid dari segi jasmani, rohani dan intelek semasa mengajar.

Menanamkan semangat kepimpinan dalam kalangan murid semasa melakukan P&P

BERTINDAK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN KEPADA MURID

Guru perlu menyesuaikan dan mempersiapkan diri agar mampu mengikuti perubahan yang berlaku mengikut zaman

Guru membantu untuk mengubah kehidupan murid agar menjadi insan yang berjaya

Penguasaan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi seiring dengan perubahan pada zaman kini

MEMBERI PELUANG KEPADA MURID UNTUK MENGUJI KEMAMPUAN SEMASA PROSES P&P

Melibatkan murid secara aktif semasa menyampaikan P&P iaitu tidak mengetepikan segala cadangan atau pandangan murid

Mengadakan latihan pengayaan, ujian bulanan, dan kuiz

Dapat membantu murid agar lebih yakin dalam melakukan sesuatu aktiviti yang mencabar

MELENGKAPKAN DIRI DENGAN ILMU PENGETAHUAN YANG CUKUP

Guru mesti sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam pelbagai bidang

Menghadiri pelbagai kursus yang dapat memberi input atau pengalaman dan pengetahuan yang baru

Pengetahuan yang cukup akan membantu seorang guru untuk mengajar murid dengan lebih mudah bukan sahaja untuk meningkatkan gred murid tetapi membentuk akhlak dan sahsiah mereka

SEKIAN, TERIMA KASIH

RUJUKAN Rujukan
Noriati A. Rashid (2012). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Selangor Darul Ehsan: Penerbir Fajar Bakti Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (1995). Pendidikan di Malaysia, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.

Omardin Ashaari (2001). Peranan, Tugas dan Tanggungjawab Guru di Sekolah. Kuala Lumpur:Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.