FORENZIČKA FOTOGRAFIJA I VIDEO ZAPISI ISPITIVANJE FACIJALNOG IDENTITETA SA FOTO-PREDLOŽAKA SPORNOG I NESPORNOG MATERIJALA

(FOTOGRAFIJE ODNOSNO SNIMCI SA VIDEO NADZORNIH KAMERA I KAMERA BANKOMATA)

VJEŠTAČENJE FACIJALNOG IDENTITETA
STEPEN VJEROJATNOSTI/ GRADACIJA SIGURNOSTI: (gradaciju opisno postavio: Edin Kundalić~ekspert za forenzičku fotografiju i video tehniku)

1. NEDVOSMISLENO UTVRĐEN IDENTITET - SIGURNA IDENTIFIKACIJA
Zaključak iskazan ovom formulacijom znači da su sporni i nesporni materijal sasvim adekvatni potrebama vještačenja. Označava kategorčku kvalifikaciju o podudarnosti identiteta zasnovanu na identičnom rezultatu dobivenom primjenom različitih metota komparativne analize čija se pozitivna kvalifikacija neprikosnoveno ponavlja na obilježjima koja pokazuju jak stepen njihovog podudaranja.

2. POZITIVNA IDENTIFIKACIJA – vrlo vjerovatna gotovo sigurna identifikacija pokazuje da
je posve neznatna mogućnost da osobe sa spornog i nespornog materijala nisu iste. Ovaj zaključak se daje u slučajevima gdje sporni materijal ne sadržava dovoljno vrijednih posebnih karakteristika koje upućuju na razlike. 3. VRLO VJEROVATNA IDENTIFIKACIJA Zaključak iskazan ovom formulacijom upotrebljava se u mišljenju kad kvalitet i kvantitet materijala za vještačenje ne omogućuje sigurnu pozitivnu identifikaciju.Time vještak izražava stanovitu rezervu u davanju svog zaključka pa takva formulacija znači da postoji i vrlo mala vjerovatnost da osobe sa spornog i nespornog materijala nisu ista osoba.

4. VJEROVATNA IDENTIFIKACIJA, se upotrebljava u mišljenju kada su nedostaci spornog
naspram nespornog materijala jače izraženi, a podudarnosti ipak ima znatno više nego razlika, ali ne toliko da bi se mogao dati određeniji zaključak. Ovako izražen zaključak podrazumjeva malu vjerovatnost da osobe sa spornog i nespornog materijala nisu ista osoba.

5. OSUMNJIČENI DOLAZI U OBZIR - kao osoba čija je identifikacija vjerovatna, znači da
osoba sa spornog materijala ima neke podudarnosti koje su nađene, međutim, rezultati proučavanja sadržaja spornog i nespornog supstrata ne omogućuju određeniji zaključak. Ovako izraženo mišljenje upućuje na prisutnu mogućnost da lik osobe sa spornog materijala pripada nekoj drugoj osobi ali da se osumnjičeni ne može isključiti.

6. NEGATIVNA IDENTIFIKACIJA komparativno proučavanje spornog i nespornog materijala
pokazuje jake razlike na elemenatima koji bi trebali upućivati na pozitivnu identifikaciju. Ovaj zaključak se daje u slučajevima gdje sporni materijal sadrži vrijedne posebne karakteristike nepoduderanja i označava kategoričku kvalifikaciju o nepodudarnosti identiteta. Ona je zasnovanu na identičnom rezultatu dobivenom primjenom različitih metota komparativne analize čija se negativna kvalifikacija neprikosnoveno ponavlja na obilježjima koja pokazuju jake razlike u stepenu njihovog nepoduderanja. Link: http://www.facebook.com/pages/foto-i-video-forenzika/239448589422188

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful