ANHXA

,

Hieu, thuQc

1. Anh x~ 13 gi

?

Cling voi tap hop, anh xa la mot khai niem rat quan trong va rat CCi barn cua toan hoc. No co mat trong tat cac linh vue loan, h9C. Khai niem anh xa Jhinh la s,!

ca

me rong W nhien cua khai niern ham so.

'

J

Dinh n hia
M ¢t (mil xa f t/( tdp X dell t~IPY Id mot quy tde d~'it tuang ung m6i phdn tif x cua X voi mot (vd chi mot) phdn tlf cua Y. Phdn x qua dnh xa f vd duac ki liieu la 1(x).
tlr

TIdy duac g9-i la anh (,Ila

Tap hop Xduoc goi la tap xac dinh cii»]. Tap hop Y duoc goi Ia tap giatri

cis«].

Tap anh cua/la t~p cac so chinh phuong 10. Y la tap hop cac giao vien cua tnrong do va I Ia quy tac dat tuong img moi lop h9C voi giao vien chu nhiern lop do. h}. t~p anh j(X) la tap tat ca cac phan tiI cua Y rna co nghich anh. tat cii cac tap con cua A. S1 so cua lop h9C la so nghich anh cua md gia cam. I la anh xa tir Z den Z dat nrong irng moi so nguyen II voi binh plurong cua vay fin) = n2 . c} va X la tap hop X = I 0. Ih}. a}.9. Ia. Tap anh cua/la t~p/(x) = to. Ic. moi phan tiI cua X deu co mot anh duy nhat (la ph an nr Moi phan tiI y cua khong co nghich anh nao. Ta co anh xe f d) Cho h9C cua : x~ N. Nhir Cac vi du ve anh xa rat da dang. 00 a) Cho no. c) Cho tap A = {a. tir toan h9C den thuc tien CU9Csong.. Nghich anh cua moi lop h9C la h9C sinh cua lop hoc ay. Ta c6 anh xa lop h9C. y rang =y thi ta noi y Ia dnh cua a va a la Ill{hich £In/! cua y (J . . 1. b. c} }. b. b) Cho X Hi tap hop cac lop h9C cua mot tnrong phd thong. Khi X va Y la tap con cua tap so thuc. Neu/(a) qua anh xe f. anh xa tren X. Cho aEXva yE Y. Cac phan nr 0 va 3 co mot nghich anh . {a. Ia}. Noi cachkhac. Ta co anh xe ] : X ~ Y . c}. chang han 1(lh. Y la tap hop cac lop tnrong do va I Ia quy tac d<)t nrong irng moi h9C sinh voi lop h9C cua em d6. Chu f duac goi la mot ham so xac dinh I(a». do d6 e) Tai mot co s6 giet ./(0) = o. Y la tap hop cac con ga da duoc giet mo va d6ng g6i valla irng moi con ga duoc dua vao giet md voi con ga do diroc d6ng g6i sau giet mel. x la tap hop cac h9C sinh cua mot tnrong ph6 thong. Tap anh cua/la tapcac lop h9C. Ib.. Ie}. I: X ~ Y .Anh x~/ttr x den Y diroc kf hieu la I: x~ Y hay x ~ I(x). Y co th~ co mot hay nhieu nghich anh va cling co the Y Tap I(X) = lYE YI::Jx EX. = I(x)} goi la tt}p dnh ciie f. Anh xa I la quy tac dat moi tap con cua A voi so phan tiI cua tap do. Ta .4. I. goi X la tap hop cac con ga diroc dua vao giet quy tac dat tuang m6. 3}. 2.[.. c}) = 2. cac phan tiI 1 va 2 co 3 nghich anh.

Ta xac dinh quy tac I di[tttirong irng moi so hiru ti r bieu dien boi phan so m vai tii so m. = n + 10 la mot toan = x la mot dan anh. ton tai va duy nhdt mot phdn tU XE X de'f( xi = y. toim anh va song anh D. Anh xe f trong vi du l d Ia toan anh (hitn nhien) trong khi anh xa I trong vi du 1b la toan . chang han vci r bci =.thi b I(a) :I:.5) = 3. mot so hilu ti co boi r tM c6 nhieu anh.+ 1 = 3.co anh xa I: x ~ Y . Anh xa trong Vi du 1c 0 anh vi voi rnoi so nguyen a thi so nguyen a . b}) ii) Ham f: Z ~ Z cho boi/(il) I: X ~ Y la song anh nell vachi neu vai moi y E Y.!. Day kh6ng phai la mQt anh x~ vi thee quy 11 Hlcnay.10 c6 anh la a. ii) Anh xa I: X ~ Y duac g(}i la toan dnh nell 1'6'i m6i phdn til yE Y de'u ton tai mot phdn neu iii) vd chi neu Y = f(X). Cho Q la tap hop cac so hiru ti. Nhu v¢y Vid~ 2 i) Ham so I: lR ~ lR cho boi/(x) tren khong la dan anh vi/( (a. 2 thl 1(0. ta phdi co a = b. khong co so nguyen a nao d~ 4a . I: tu XEX sao cho I(x) = y.. phfin tir x thuoc X diroc goi la dau vao (input) va anh y f) = j(x) diroc goi la dau ra (output).5) = 1 nhirng neu r bieudien = 0. c} ) = 2.0 6 Hieu va thuoc 2.I(b). Ro rang dnh xa f La don dnh khi va chi khi voi ~EX bEX ma fta) = fib). = 1(1) trong = x2 khong phai Ia dan anh vi/(-I) 3 khi ham so g: lR ~ lR cho boi g(x) = I( {b. tuc la hai phdn til phdn biet se co hai dnh phdn biet.5 thl neu r bieu dien r = i thi/(0. Trong van canh co noi dung kinh te nay. = 3. Nhu v<lY I:X ~ Y "Ia toan anh Anh xa X ~ Y duac goi la song dnh giiia X vd Y neu no vt/a Id don dnh \It/a la toan dnh. Ham g: Z ~ Z cho boi g(n) = 4n + 1 khong la toan anh vi voi so nguyen b.nh nghia i) Anh xa I: x~ Y duac goi la don anh neu vai aEX bEX ma a:l:. £)dn anh.

0 Tir dinh nghia d~ thay : Neu giira Xva t~p anh/(x) cua no. I: X -+ Y la mot don anh thi I se la mot song anh Hieu va thuoc 3. Ham g: lR -+ lR cho boi g(x) = x3 cling la mot song anh VIvoi mci s6 thuc a thIj(x) = a neu va chi neu x = if. Anh xa I neu trong vi du l d khong la song anh (trir khi moi lap h9C chi co duy nhat mot h9C sinh). 3 }. AnI! xa nguac CllaI.~ .. Anh xa j neu trong vi du 1b la song anh neu moi giao vien trong tnrong deu lam giao vien chii nhiern mot lap nao do VI m6i giao vien chi. Neu @i]) i) Cho X = {a. ton tai va duy nhat mot XEX nay diroc goi Ia anh cua phan tii. Anh xa nguoc I-I 2 a 3 b . duac ki hieu bOiI-I . y. iii) Ham thl/(x) I: £: -+ £: cho boi/(n) va chi neu x = n + lOla mot song anh VI voi moi s6 nguyen a = a neu =a- 10. td dnh xa tit Y dell x g{1:fl clio moi phdn tit yE Y pluln tit duy nhdt XE X rna f(x) x ~ I(x) = y. Phan tirduy nhat qua dnh xa nguac ella! Nhir vay ta co I: tu X -+ Y la m¢t song anh. Anh xa ngltoe ella mQt song tanh Cho phan XEX d~ I(x) = y. voi moi y E y~. b: C} va Y = {I. Nhu wJy I-I(y}= Chil = y.anh khi va chi khi moi giao vien trong twang deu lam giao vien chu nhiern mot lap nao do. j khongphai la song anh thi ta khong th~ dinh nghia duoc anh xa ngiroc di«]. Do do chi co song anh moi co anh xa nguoc. . 2. Khi do. lam chu nhiem nhieu nhat mot lap. Ta dinh nghia a b I :X -+ Y C nhu sau 2 R5 rang sau day y 1 C 3 1 Y -+ X duoc xac dinh trong bang I la song anh.

ki hieu lal ~ 0 g. = 2 va/(c) = 1. g: A ~ B va. 0' Trong ham tnrong hop sahop cua ham s6 I va g. b. Ham s6 g goi Ia ham so'tl"llllK. anh xa hop go I cua g A ~ C diroc xac dinh nhu sau (f 0 g)(u) (f g)(b) 0 = I(g(o» = I(g(b» = I(b) =2 =j(e) =1 (f 0 g )(c) = f(g({"» = 1(0) = 3. thi anh xa hop I=»: A ~ C duac xae dinh bJi (f 0 g)(o) = I(g(o».: IR ~ IR xac dinh b6i/-l(y) = (Y. g(a) = b. Anh x~ hQp Cho g la anh xa tir tap A den tap B valla anh xa tll' tap B den tap c. g(c) = a. 0 Hieu va thuoc 4. g la cac ham s6 thi anh xa hop cua f va g duoc goi la . 2. Nhu vay ta co:· Neu g: A ~ B va I: B ~ C va g(A) c B.f(b) = c. Ta co log: = 3. Cho A = B nhu sau = {o. a E A voi ph an Neu g(a) e B voi moi a eA (hie lag(A) c B) thi tae6 tM xnefiDh mot anh xa til A den C thea quy tac sau : D~t nrong irng moi Pha~ttt tir I (g( u) ) E C . c I. I :B ~ C duoc eho Vi du 4. Anh xa nay diroc goi la dnh xa hop cua anh x'. val cua j va g.ii) Cho ham s6 I: IR ~ IR xac dinh boi I(x) =x 3 . VI y = x3 ¢:) X = (Y nen anh xa nguoc I-I.giun.l/va anh xa g. 3). f (t~p C) khong la tap con Anh xa hop go I khong duoc xac dinh VI t~p anh cua cua tap xac dinh cua g (tap A). I. g(b) I(u) Hay xac dinh anh xa hop log Gidi. C = {I.

+(0) ~ lex) = IR.l/tu dan chim vao day chuang. Tuy nhien Ian nay anh xa hop se co tap xac dinh la tap D thay vi tap A. xac dinh boi E va g(x) = x-I. Tuy nhien voi moi x E. va g: IR. +(0) thl g(x) ~ 0 . cua g ve]. j. ~ho hai ham so T : [0.[I.Z = 211 + 3 va g(lI) =3n + 2. ~ IR. 0 cua g va f Vi du tren cho thay anh xa hop /0 g cua / va g khac anh xa hop go/ Nhir vay. Vay ta co ham so hop /0 g voi Hlp xac dinh [1. Tun ham so hop /0 g va chi r5 mien xac dinh cua ham so hop. Tap anh cua g la toan bo true so. Ham so hop fog: (f og)(n) Z ~ Z duoc xac dinh nhu sau = /(g(II» = /(3n + 2) = 2(3n +2)+ 3 = 6n + 7. go/ Gidi. do do khong phai la t~p con cua [0.~ho ~ Z va g: Z ~ Z la hai ham so xac dinh tren tap so nguyen va lay gia tri nguyen.0 5.(0) la ham so (f 0 g)(x) = /(g(x» = -Jx -1 . +(0) . lfng dl. Ham so hop go/ (g 0 : Z ~ Z duoc xac dinh nhu sau /)(n) = g(f(n» = g(2n + 3}= 3(2n + 3) + 2 ='611 + 11. Gia str ding co dan chim ba cau bay vao mot day n chuang. Trong tnrong hop tap anh g(A) cua g khong phai la tap con cua tap xac dinh B cua j'nhung co mot tap con D cuaA sao cho g(a) E B voi mdi a e D thi Chu ta van co th~ xac dinh duoc anh xa hop /0 g: D ~ C nhir truce: (f g)(a) 0 = /(g(a».Jngvao bili toan dem Ta xet mot irng dung cua khai niern anh xa trong cac bai toan dem (bai toan xac dinh so phan tir cua mot tap . cho bci cong tlurc sau ' /(11) t . thtr nr cua viec lay hop la quan trong. Hay xac dinh cac ham so hop /0 g cua/va g. Gidi.hop). Dat wong irng moi con chim voi chuang rna no bay vao xac dinh cho ta mot anh X<. Neu / la mot dan anh thi ta ket luan rang moi chuang chi co nhieu .

Kf hieu so phan tv ella mot t~p hop hiru han X la IXl. • Nell co m¢t song anlr f: A -) B thi IAI = IBI.. c: .1 phan tv. roan anh hay song anh.n! II k!(n-k)! . Neufla song anh thi ta ket luan rang moi chuong chi co dung mot con chim va khong co chuong nao trong.all. tir do suy ra dan chim co toi da la neon. ra a) Chii "mm h rang ung ph an tv (1 :s: k :s: II ).k-I /I • b) De kiem tra diroc n! k!(Il-k)! + II! (k-l)!(n-k+l)! (1I+1)! = "_:______:-k!(1I+1-k)! .. a) Xet t~p A chuaall+l. Nhir vay co th~ xac dinh hay iroc hrong so phan tv ella mot tap hop A nao do thong qua mot tap hop B rna ta dii biet so phan tv ella no nho thiet lap mot anh xa giira A voi B va xet xem no la dan anh. Moi tap con M ella A co k phan tv diroc chua all+l. Gidi. all}. • Nell co mot toan dnh f : A -) B thllAI :2: IBI.'-I. De thay anh xaf dat ll nrong irng moi tap M loai 2 voi t~p con K ella B bang each bo di phan tv a +1 mot song anh. tir do suy ra dan chim co dung n con. . . ~------------------------------~ Clzo A va B la hai tdp IU!P hiiu han. ll do do so tap loai = K u {a +l} . G9i C:. 'd' b) TU 0 suy ra c: = ---.a2. 11 Vi du 7..all+1 }. chua hai con chim. • Neu co mot-don dnh ] : A-) B thllAI:S: IBI. . Cac = {al...c: + C. la c: + /I V ~y so tap con ella A co k phan nr la "C. tir do suy ra dan chim co nhieu han neon. Do do so tap loai 2 la C.nhat mot con chim. chia thanh hai loai : loai 1 gem cac tap khong tap loai 1 gem tat loai 2 gem cac tap c:i cac tap con co k phan til ella t~p 1 la C:. trong do K la tap con ella B co k . la so tap con co k phan tv ella mot tap co . Neufla toan anh nhirng khong la song anh thi ta ket luan khong co chuong nao trong va co It nhat mot chuong co.-I 11+1 II II e V<1! » 1 :s: kT:S: n . Moi t~p loai 2 co dang B = {aI' M a2" . Ta co dinh if sau day (de chtrng minh) : fJ{nh Ii.

trong d6 c6 6 ki tt.. 0 ~M¢t cira hang kem c6 ban ba loai kem : kem xoai.4..--' ~ a h Nhu vay rnoi bo ba (a. 1.--' ° 11.1 '-----. 5). trong d6 c6 6 kf tu 1 va 2 ki nr 0. b. b s6 1. 2. b s6 1.3) H 11010111 (0. Hoi ho c6 bao nhieu sir hra chon? Gidi. trong d6 a. kem socola va kem sua. 0. 2 kern socola va 3 kern sira. . Nhu vay ta da thiet lap mot song anh giira tap hop cac su lua chon voi tap hop cac day nhi phan d¢ dai 8. 4 kem socola. ta c6 dieu phai cluing minh.0.. tuc Ia irng voi sir hra chon 1 kern socola va 5 kern sira.2.1011. 1 kem socola. Chang han bon su lira chon va (3. b. b.3)..r lua chon : "a kem xoai.4) tu 1 va 2 ki tt! (1. nrc Ia irng voi sir lira chon : 1 kern xoai. 1) H 10111101 (3.. bang guy nap thea n. Mot nh6m c6 6 ngiroi vao an kem va goi 6 c6c kem. 1 kern sua +) 2 kem socola. s6 0. roi c s6 1. c) thoa man a ° + b + c = 6. ta dat nrong irng voi mot day nhi phan (day gam cac chir s6 va 1) theo guy tac sau : viet lien tieptir trai sang phai : a s6 1. b. Chang han (2.1). b. 4) V6i moi bo ba (a. 2. = 6. Mot st.. Do d6 s6 cac su lua chon bang s6 cac day nhi phan d¢ dai 8. 1. s6 0. trong d6 co 6 ki tu 1 va 2 kf nr 0. Chang han day 10110111 se irng voi bo (1.r 1 va 2 ki tu 0. c). '-----. Day 01011111 img voi bo (0.Tir d6. 3). Nguoc lai. voi moi day 8 kl nr voi 6 kf khi ta dern tir trai sang phai rna c6 : a s6 1. c) nhu vay. h kem socola va (' kem sua" duoc ki hieu bci mot bo ba (a. HOI101111 R5 rang phep nrong irng d6 la mot dan anh. s6 0. 1. a tren diroc kf hieu la cac bo (2... ' (1. 3 kem SUa +) 1 kern xoai. (' la cac s6 nguyen khong am thoa man a +b +c (0.4. s6 Ova c chtl s6 1 thl day d6 setrng voi bo (a.3) H11100111. c) duoc nrong irng voi mot day nhi phan d¢ dai 8 (nrc la gam 8 ki tu). 4 kem sua +) 3 kem xoai. Ta thir liet ke mot vai su hra chon +) 2 kem xoai. 3 kem sira.3).1011.

De thay N va 1 E I( m. Nhu vay. 0 Ta da thay hai t~p hfru han A va B co cling s6 phan nr khi va chi khi ton tai mot song anh tir A den B. Cho g la anh xa tir tap A den tap B valla anh xa tir tap B den t~p C. mot day nhi phan d<) dai 8 voi 6 ki ttr 1 va 2 kf tu 0 nrong irng voi each chon 2 V! trf trong 8 vi trf d~ ghi s6 0 (6 vi tri con lai ghi s6 1).N ~ L xac dinh nhir sau :/(1/) I ciing la toan anh vi voi moi 56 Ie m. 29. Cho g la anh xa tir tap A den tap B valla a) Chung minh rang neu ca anh xa tir tap B den tap C. A co hiru han phan tir thi l AI > I BI. ~hUng to rang tap hop cac 56 nr nhien N va tap hop cac 56 nguyen dirong le L l?i co cling hrc IUQ'ng. Gidi. = 2n + 1. 1) = m" lUi don anh: 0 Chu y. Day la mot thuoc tinh chi cac tap vo han. Mac du L la mot tap con thuc sir cua N nhung L van co cling lire IUQ'ng vci N. Thanh thir co C. Trong tnrong hop A va B co vt: han phan tli.1 c)/(n) = 11 3 d)/(II) = 1%1- Ham nao trong cac ham tren la toan anh ? 28. ta co m. d6i voi tap vo han thi mot tap con thuc str cua no co th~ co cling luc hrong voi no. to a Bait~p 27. 45 ca I . neu co mot phep song anh giira A va B thl ta noi ding A va B co cling life luang (hay co cling ban s6). f va g la dan anh thi anh xa hop log va g la to an anh thi anh xa hop log. neu B la tap con thuc sir cua A.Mat khac. do do A va B khong th~ co cling luc ·Iuqng. That vay. Xet ham 56 I:. Do do 56 cac sir lua chon la 28. b) Chung minh rang neu to an anh. Xac dinh xem cac ham nr Z den Z cho duoi day co la dan anh khong a)/(n) _ =n- 1 b)/(n) = 112 . = 28 day nhi phan d<) dai 8 vai 6 ki nr I va 2 ki nr O. ciing la cling la don anh.

a) Hay thiet lap mot song anh tir X den Y. so cac so chan va so cac so le bang nhau. trong do eo II kf tu 1 va 2 kf W O. c) trong do a.a) Chung minh rang neu fog la don anh thi g la don anh. 211}.. GQi Xla tap hop tat cit cac bo ba (u. c la cac so nguyen khong am eo tong bang II. 31. b) Xac dinh so tap can ella S. b) Cho vi du cluing t6 neu fog . . Cho tap S {I. 30. b. Cho tnroc so nguyen dirong n > 3. . Mot t~p eon A ella S duoc goi la hIP cdn neu trong tap do. b) Xac dinh so ph fin tir ella X.va f la toan anh thi g khong nhat thiet la roan anh. GQi Y la tap hop cac day nhi phan eo n + 2 ki tu. Tap rong duoc eoi la tap can vi so cac so chan va so cac so trong tap r6ng bang O. 2. b. . a) Hay thiet lap mot song anh nr Xvao Y. GQi la tap hop tat cit = Ie x cac tap can ella S va Y la ho tat ca cac tap eon ella S eo dung n phan nr..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful