Otpad

uzimanje uzoraka na terenu i karakterizacija otpada

KAMPANJA PODIZANJA SVESTI O ZNA AJU STANDARDIZACIJE 16. jun 2010. godine Vladica udi

ta je otpad? Za to defini emo otpad? Da bismo odlu ili da li bi ili ne otpad trebalo kontrolisati. Otpad je supstanca ili predmet kategorisan Q listom Kategorije otpada koju imalac odbacuje kao nepotrebnu ili namerava ili zahteva da je odbaci kao nepotrebnu

istro ene soli za termi ku obradu. kontaminirane kiseline.) Q7 Su pst a n ce k oj e vi e ne zadovoljavaju ( na pr. Kontaminirane pri nezgodi Q5 Kon t a m in ir a n i ili za pr lj a n i m a t e r ij a li n a st a li pu t e m pla n ir a n og postupka ( na pr. kontejneri) Q6 Neupotrebljivi delovi ( na pr. itd. opremu itd. ) . u k lj u uju i sve materijale. o staci od postupka i enja. m a t e r ij a li k oj i su n a st a li u sle d gu bit k a ili n e zgode pr i post u pa n j u sa nj im a .Kategorije otpada LISTA Q Q1 Ost a ci od pr oizvodn j e ili pot r o nje koji ni e nisu druga ije specificirani Q2 Pr oizvodi be z spe cifik a cij a Q3 Proizvodi iji je rok upotrebe istekao Q4 Pr osu t i m a t e r ij a li. materijali za pakovanje. kontaminirani rastvara i. otpadne baterije. istro eni katalizatori itd.

) Q12 Materijali iji je prvobitni sastav iskvaren (na pr.) Q15 Kontaminirani materijali. komercijalni i otpaci iz trgovina itd. ulje zaga eno sa PCB jima itd. kancelarijski.) Q11 Ostaci od ekstrakcije I prerade sirovina ( na pr. otpad iz rudarstva. strugotine. itd.) Q9 Ostaci iz procesa za smanjenje zaga enja (na pr. materije ili proizvodi koji su posledica remedijacije zemlji ta Q16 Bilo koji drugi materijali. materijali ili proizvodi ije je kori enje zakonom zabranjeno Q14 Proizvodi koje njihov vlasnik odbacuje kao neupotrebljive (na pr poljoprivredni otpaci. materije ili proizvodi koji nisu obuhva eni u gore navedenim kategorijama . ljaka. naftne isplake itd. destilacioni talozi. opiljci i otpaci og glodanja itd.Kategorije otpada LISTA Q Q8 Ostaci iz industrijskih procesa (na pr. otpad iz doma instva. pra ina iz vre astih filtera. potro eni filteri) Q10 Ostaci iz ma inske grube/ fine obrade (na pr. mulj iz ure aja za vla no pre i avanje gasova. ) Q13 Svaka materija.

Kada otpad prestaje da bude otpad? Zna aj standardizacije!!! EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM .Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (usagla avanje do 12 decembra 2010) By products me u (nus) proizvodi (sporedni proizvodi) SEKUNDARNE SIROVINE .

supstanca ili objekat ispunjava sve zahteve za specifi nu upotrebu proizvoda i zahteve koji se odnose na za titu ivotne sredine i zdravlja ljudi i koji ne e sveukupno voditi negativnim uticajima na za titu ivotne sredine i zdravlje ljudi. Supstanca ili objekat mo e se koristiti direktno. . Primeri: otpad iz prehrambene industrije koji se direktno koristi od strane farmera ili uz preradu u fabrikama sto ne hrane se proizvodi ivotinjska hrana nije otpad Odsumporavanje gasova radi uklanjanja sumpora iz dimnih gasova koji se proizvode kada sumporna fosilna goriva sagorevaju u elektranama.By products me u (nus) proizvodi (sporedni proizvodi) Supstanca ili objekat. Rezultat je gips koji se koristi kao zamena za prirodni gips posebno u proizvodnji gipsanih plo a. Supstanca ili objekat je proizveden kao sastavni deo procesa proizvodnje i dalje kori enje je zakonito. bez dalje obrade osim one koja predstavlja uobi ajenu industrijsku praksu. kao rezultat procesa proizvodnje u kome primarni cilj nije njena proizvodnja se mo e smatrati da nije otpad. ve meuproizvod samo ako su ispunjeni slede i uslovi: Dalje kori e n j e su pst a n ce ili obj e k t a j e odr e e n o .

staklo. . 2. supstanca ili predmet se uobi ajeno koristi za specifi nu namenu. metale. u skladu sa specifi nim kriterijumima koje treba razviti u skladu sa slede im uslovima: 1. 3. gume i tekstil. barem za agregate. papir. izme u ostalog. uklju uju i recikla u.of. upotreba supstance ili predmeta ne e dovesti do op tih tetnih uticaja na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi.Kada otpad prestaje da bude otpad? Odr e e n i ot pa d pr e st a j e da bu de ot pa d kada je pretrpeo ponovno iskori enje. postoji potreba ili tr i te za takve supstance ili predmete. supstanca ili predmet ispunjava tehni ke zahteve za specifi nu namenu i ispunjava postoje e zakone i standarde koji su primenjivi na proizvode i 4.life kriterijume za definisanje otpada treba uzeti u obzir.SEKUNDARNE SIROVINE . Otpad koji prestaje da bude otpad e t a k o e pr e st a t i da bu de ot pa d u sm islu ciljeva za recikla u. End.

O O O O vezano za vla ni sadr aj % X : obavezne karakteristike koje e biti kvantitativno odre ene. estice O O Vezano za punioce i PVC sadr aje. Alternativna metoda koji usvoje obe strane mo e se isto tako primeniti. Preporu uje se za mikronizovane materijale ili reciklate sa malim dimenzijama estica. O : opcione karakteristike koje e biti kvantitativno odre ene. npr. Videti Aneks F. EN 1 5 3 4 6 . im a t i cilj da se k u n da r n a sir ovin a za m e n i pr im a r n u sir ovin u im a t i t r i t e I m a t i odgova r a j u i t e h n i k i st a n da r d k oj im e se ga r a n t ova t i k va lit e t se k u n da r n e sir ovin e . mo e se izvr iti procena krutosti umesto tvrdo e. 2. N a pr im e r : se r ij a CEN pu blik a cij a o Re cik la i Pla st ik e Pla st ik a Re cik lir a n a pla st ik a Ka r a k t e r iza cij a poli( vin il h lor idn ih ) ( PVC) r e cik la t a .mikronizovani materijal. Prirodna boja. D e ce m ba r 2 0 0 7 Karakteristika Obavezna Zapremina koli ine Boja Tvrdo a Jedinice Metoda ispitivanja kg/m3 sh Aneks B Vizuelna kontrola EN ISO 868 PVC-U X X PVC-P X X X Komentari Ne isto e Dimenzija estice i distribucija Oblik Opciona Sadr aj pepela Stopa te ljivosti suve materije Gustina Pogodnost obrade PVC reciklata . jedna boja. 105 oC Elongacija Vezano za stabilizatore.kalendiranjem . . % s EN ISO 3451-5 Metoda A EN ISO 6186 O O kg/m3 EN ISO 1183-1 Metoda A O O O O O % Mpa % min Temperatura omek avanja po Vikatu Isparljivi sadr aj o C Aneks F Aneks G EN 12099c EN ISO 527-1 EN ISO 527-2 EN ISO 527-1 EN ISO 527-2 ISO 182-1 ISO 182-2 ISO 182-3 ISO 182-4 EN ISO 306 Metoda B50 O O O O O O O O Gubitak te ine. me avina Za kalendiranje. Distribucija po dimenzijama je neophodna za materijale sa esticama malih dimenzija.ekstruzijom Preostala vla nost Vu no naprezanje prilikom savijanja Vu no naprezanje prilikom pucanja Toplotna stabilnost % g. 3. Navesti koji je upotrebljen. kuglice.ta je potrebno da bi se otpad proglasio sekundarnom sirovinom??? 1.% Aneks C Aneks Da Aneks Eb Vizuelna X X X X X X npr.

Imati stru njake koji e izraditi slede e studije: uticaj materijala na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi ekonomski uticaji uticaj tr i ta uticaj zakonodavstva socio.ta je potrebno da bi se otpad proglasio sekundarnom sirovinom??? 4. kontrolno telo prema ISO 17020 neke sekundarne sirovine postaju supstace ili sme e prema Zakonu o hemikalijama i REACH direktivi potrebno je da se i registruju 5. 6. sertifikaciono telo koje e izr a iva t i ili k on t r olisa t i deklaraciju proizvoda. .ekonomski uticaj tehnolo ki uticaji imati institucionu podr ku: akreditovane laboratorije za zahtevana ispitivanja.

mogu povla iti za sobom ozbiljne. mogu povla iti za sobom ograni en rizik za zdravlje H 6 Toksi ne: substance i preparati (uklju uju i veoma toksi ne substance i preparate) koje ako se udi u ili gutaju ili prodiru kroz ko u. hemijske i biolo ke osobine i sastav otpada. mogu izazvati inflamaciju (upalu) H 5 tetne: substance i preparati koji ako se udi u ili gutaju ili ako prodiru kroz ko u. akutne ili hroni ne rizike na zdravlje i ak smrt H1 . ili Supstance i preparati koji se mogu zagrevati i kona no zapaliti u kontaktu sa vazduhom na temperaturi okoline bez bilo kakvog izvora energije.KARAKTERIZACIJA OTPADA postupak ispitivanja kojim se utvr uju fizi ko . delimi no zapaljive supstance H 3 A visoko zapaljive : Te ne supstance i preparati koji imaju ta ku paljenja ispod 21°C (uklju uju i veoma zapaljive te nosti). prolongiran ili ponovljen kontakt sa ko om ili sluzoko om. ili Substance i preparati koji u kontaktu sa vodom ili vla nim vazduhom razvijaju visoko zapaljive gasove u koli inama opasnim koli inama H3-B zapaljive: te ne supstance i preparati koji imaju te ku paljenja ve u od 21°C i manju ili jednaku 55°C H 4 Nadra uju e: nekorozivne substance i preparati koje kroz neposrdan.hemijske. ili Gasovite substance i preparati koji su zapaljivi na vazduhu na normalnom pritisku. ili vrste substance i preparati koji se mogu lako zapaliti posle kratkog kontakta sa izvorom paljenja i koji nastavljaju da gore ili budu istro eni nakon uklanjanja izvora paljenja. odnosno odre uje da li otpad sadr i ili ne sadr i jednu ili vi e opasnih karakteristika: eksplozivne: substance i preparati koji mogu eksplodirati pod dejstvom plamena ili koji su vi e osetljivi na udare ili trenje od dinitrobenzena H2 oksidiraju e: supstance i preparati koji mogu izazvati egzotermne reakcije kada su u kontaktu sa drugim substancama.

nakon odlaganja. proce ivanja proizvesti neku od gore navedenih karakteristika. vazduhom ili u kiselini i stvara toksi ne ili veoma toksi ne gasove H 13 osetljive (senzitivne): supstance i preparati koji ako se udi u ili prodiru kroz ko u koje su sposobne da izazovu hipersenzitivnost koja proizvodi karakteristi ne tetne efekte ako se nastavi izlaganje substanci ili preparatu H 14 ekotoksi an: otpad koji predstavlja ili mo e predstaviti neposredne ili odlo ene rizike za jedan ili vi e sektora ivotne sredine H 15 mogu za svaki na in. . mogu izazvati rak ili porast njegovog dejstva H 8 Korozivne substance i preparati koji mogu pri kontaktu uni titi ivo tkivo pri kontaktima H 9 Infektivne substance i preparati koje sadr e neuhvatljive mikroorganizme ili njihove toksine za koje se zna ili se sumlja da izazivaju oboljenje kod oveka ili drugih ivih organizama H 10 Toksi ne za reprodukciju: substance i preparati koji ako se udi u ili gutaju ili ako prodiru kroz ko u mogu izazvati nenasledne genetske nedostatke ili porast njihovog delovanja H 11 Mutagne: substance i preparati koji ako se udi u ili gutaju ili ako prodiru kroz ko u mogu izazvati nasledne genetske nedostatke ili njihov porast H 12 otpad koji u kontaktu sa vodom.KARAKTERIZACIJA OTPADA H7 Karcinogene substance i preparati koji ako se udi u ili gutaju ili ako oni prodiru kroz ko u. npr.

UZORKOVANJE OTPADA Pravilno uzorkovanje otpada i priprema laboratorijskih uzoraka za analizu predstavljaju najva nije korake u postupku karakterizacije otpada. .

me avina razli itih materijala itd. veli ina uzoraka i da li e biti kompozitni ili ta kasti uzorci. analiza radi usagla avanja i verifikacije na licu mesta ). cevi i sli no). zrnastog materijala. i u razli itim uslovima uzorkovanja ( tokom procesa proizvodnje. . Zato se ne mogu dati definitivne instrukcije za svaku vrstu i svaki slu aj posebno za detalje programa testiranja kao to su zahtevani broj uzoraka.UZORKOVANJE OTPADA Otpadi se mogu na i u obliku na primer pasti. tankovi. te nosti. Razli itost uzorkovanja poti e i od kategorije uzorkovanja bazna karakterizacija. buri i.

3:2009 Karakterizacija otpadaUzimanje uzoraka otpada. SRPS CEN/TR 15310.Deo 2: Smernice za tehnike uzimanja uzoraka.Methods for sa m plin g.2:2009 Karakterizacija otpadaUzimanje uzoraka otpada. .Deo 1: Smernice za izbor i primenu kriterijuma za uzimanje uzoraka pod razli itim uslovima. N ove m be r 2 0 0 6 .Fr a m e w or k for t h e pr e pa r a t ion a n d a pplica t ion of a Sa m plin g Pla n . transporta i isporuke uzoraka SRPS CEN/TR 15310. skladi tenja.D e o 3 : Sm e r n ice za post u pk a uzimanja poduzorka na terenu.4:2009 Karakterizacija otpadaUzimanje uzoraka otpada. SRPS CEN/TR 15310.1:2009 Karakterizacija otpadaUzimanje uzoraka otpada.SRPS CEN/TR 15310.5:2009 Karakterizacija otpadaUzimanje uzoraka otpada.Deo 5: Smernice za izradu plana uzimanja uzoraka EN 14899 Characterization of waste.Sampling of waste materials.D e o 4 : Sm e r n ice za post u pk a pakovanja. SRPS CEN/TR 15310. za tite. D e ce m be r 2 0 0 5 CEN/TS 15442 Solid recovered fuels.

zaklju ci PLANIRANJE Projektni plan.U procesu uzorkovanja i analiza postoje tri faze: IMPLEMENTACI JA Uzorkovanje na terenu. plan analiza otpada program testiranja definisanje plana uzorkovanja uzimanje uzorka u skladu sa programom uzorkovanja transport uzorka do laboratorije priprema test porcije uzorka ekstrakcija analiza/kvantifikacija izve taj o merenju/krajni proizvod. . kontrola kvaliteta PROCENA UTICAJA Verifikacija i validacija rezultata. analiza. procena uticaja kvaliteta podataka.

Klju ni koraci koji ine program testiranja .

Izbor tehnike uzorkovanja Dijagram toka za izbor tehnike uzimanja uzoraka .

Dijagram toka za izbor tehnike uzimanja uzoraka .

Dijagram toka za izbor tehnike uzimanja uzoraka .

5 m ( 2 ) N i je s i g u r n o z a v i s k o z n e te n o s t i ( 3 ) N e s a k u p l j a s e n e p o re m e e n i k o r ( 4 ) N i je s i g u r n o z a d u b o k e k o n t e j n e re ( 5 ) M o e b i t i te k o z a d r a t i u z o r k e s a v e o m a s u v o m z rn a s t o m s t r u k t u r o m ( 6 ) A k o g ra v i ta c i j a d o z v o l j a v a ( 7 ) A k o s e l o m l j e n je p r v o s p ro v o d i p r e u z o r k o v a n ja .Pr e dlozi za izbor opr e m e za u zor k ova n j e u zavisnosti od generi kog tipa otpada G e n e ri k i ti p op re m e Te n o s ti M u lj v rs ti b u iv i o tp a d S u v a v rs ta s u p s ta n c a ( f in o pra k a s ta ) S u v a v rs ta s u p s ta n c a (k ru p n o g r a n u li s a n a ) v rs ta s u v a s u p s ta n c a ( k ru p n i k o m a d i) - B a jl e r K u tl a a P o n d e risa n a b o ca D u b in s k i u z o rkiva B azen ski u z o rkiva K o lo n s k i u z o rkiva ( t e n o s t i) P um pa B u r g ij a J e z g r a s ti u z o rkiva B u i lic a C e v a s ti u z o r k i v a p a tu l a L o p a t ic a L o p a t ic a z a is k o p a v a n j e T h i e f/tr i e r S la v in a +(1 ) +(2 ) + + + + + + + + - + -(3 ) + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + - + (4 ) + (4 ) + (4 ) + (5 ) + (6 ) + (7 ) + (7 ) + (7 ) + (7 ) - Z n ac i + o d g o v a ra j u e n e o d g o v a ra ju e N ap o m e n a ( 1 ) Z a te n o s t i d u b i n e < 3 .

. 2.71+3.75+3..99+3.n s 2= (1/4) (0. 3. srednja vrednost koncentracije: xsr= (1/n) xi.. i jedan poduzorak je uzet na ispitivanje...1225+0. i=1. 1.03)=1.95+5. 3.n = (2. 5..3721+0.Analizom ovih 5 kompozitnih uzoraka( n=5) dobijeni su slede i rezultati za koncentracije jedne od ispitivanih supstanci u otpadu: 2.75.17/ 5= 0.1)] (xi xsr)2 i=1. Proces je ponovljen dok nije formirano 5 kompozitnih uzoraka Sxsr= s/ n= 1.28+1.28. Set od 4 individualna uzorka je pome ano u kompozitni uzorak.71.36 mg/kg varijacija koncentracije s 2 = [1/(n.95.0064+1.10 mg/kg.2.10)/5= 3.38 standardna gre ka Kompozitni uzorak je pripremljen uzimanjem individualnih uzoraka u vremenskim intervalima t1 do t4.52 mg/kg ..

s u l fa ti ) N it r a t i N it r i t i P o l ie t il e n / S t a k lo P o l ie t il e n / S t a k lo P o l ie t il e n / S t a k lo P o l ie t il e n / S t a k lo S t a k lo S t a k lo F r i id e r F r i id e r F r i id e r S u l f id i F o sfo r O r to fo s f a ti F r i id e r F r i id e r F r i id e r C ij a n i d i P o l ie t il e n Z a m r z iv a M e t a li P o l ie t il e n / S t a k lo F r i id e r U s lo v i s k la d i t e n ja (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha O d r e u je s e n a te re n u (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha -2 0 oC i u m ra k u i b e z vazdu h a (2 d o 5 ) o C i u m ra ku i b ez vazd u ha -2 0 oC i u m ra k u i b e z vazdu h a V re m e s k la d i te n ja 14 dan a 14 dan a N em a 2 4 sa ta 2 4 sa ta 1 m esec 28 dan a 2 dan a to je k r a m o g u e to je k r a m o g u e 1 m esec 2 dan a e e 1 m esec 8 dan a Z a m r z iv a 6 m e s e ci Su e n je ( 3 0 o C ) So b n a te m p e ra t u ra i u m ra k u i b ez vazd u ha 6 m e s e ci .A n a l iz a i li t e s t i r a n j e K is e l o s t A lk a l it e t p H p H (s a te m p e r a tu rn o m k o r e k c ij o m ) E le k t r o p r o v o d l ji v o s t S uva m asa Po su d e P o l ie t il e n / S t a k lo P o l ie t il e n / S t a k lo R u P S a z d e l ji v a zorka o l ie t il e n / t a k lo K o n z e r v is a n j e F r i id e r F r i id e r V la a n n e p o re m e F r i id e r F r i id e r F r i id e r en P o l ie t il e n / S t a k lo S t a k lo A n j o n i (n p r.

CEN/TR 15310-3:2006 priprema poduzoraka za analizu .

.

Solid Biofuels .... Working group 3 .. published 4/2005 CEN/TS 15234 ...Solid Biofuels Method for the determination of calorific value CEN/TS 15103 ......... definitions and description......Solid Biofuels Methods for preparing sampling plans and sampling certificates CEN/TS 14780 .Solid Biofuels Methods for the determination of moisture content ..... ...Sampling and sample reduction CEN/TS 14778-1 ....Solid Biofuels Methods for the determination of bulk density CEN/TS 14774-1 .Solid Biofuels Sampling Part 2: Methods of sampling particulate material transported in lorries CEN/TS 14779 ......Terminology CEN/TS 14588 ......Fuel specifications and classes.Solid Biofuels Methods of sample preparation Working group 4 .Solid Biofuels .....Terminology..Solid Biofuels ...... published in 2003 Working group 2 ........Solid Biofuels Sampling Part 1: Methods for sampling CEN/TS 14778-2 ......Mechanical and physical properties CEN/TS 14918 ...Working group 1 .Fuel quality assurance.....Fuel specification and classes CEN/TS 14961 ..

Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges .Part 1: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction) Characterisation of waste .Up-flow percolation test (under specified conditions) Characterization of waste .Influence of pH on leaching with continuous pH-control Characterization of waste .Leaching behaviour tests .Part 3: Two stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction) CEN/TS 14429:2005 CEN/TS 14997:2006 CEN/TS 15364:2006 EN 12457-1:2002 BI E OBJAVLJEN do kraja 2008 EN 12457-2:2002 BI E OBJAVLJEN do kraja 2008 EN 12457-3:2002 BI E OBJAVLJEN do kraja 2008 .Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction) Characterisation of waste .Karakterizacija otpada CEN/TS 14405:2004 Characterization of waste .Leaching behaviour tests .Leaching behaviour tests .Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges .Influence of pH on leaching with initial acid/base addition Characterization of waste .Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges .Leaching .Acid and base neutralization capacity test Characterisation of waste .Leaching behaviour tests .Leaching .Leaching .

org.cudic@zdravlje.628 E.PITANJA? Vladica udi Gradski zavod za javno zdravlje Beograd 11000 Beograd Bu le va r de spot a St e fa n a 5 4 a Tel. 011 20.rs .rs vladica.78.mail: cudic@sbb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful