You are on page 1of 6

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie terminw sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w 2012 roku
Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49 ust. 1, 61 ust. 2, 102 ust. 4, 103 ust. 1, 113 ust. 1 i 2 i 146 ust. 5 Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z pn. zm.), zwanego dalej rozporzdzeniem, uwzgldniajc przepisy Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z pn. zm.), ustalam:

terminy sprawdzianu
1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 1 rozporzdzenia 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeeniem pkt 2) 2. Termin sprawdzianu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym 10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 15.00 3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 oraz 146 ust. 3 i 4 rozporzdzenia 5 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeeniem pkt 4) 4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 oraz 146 ust. 3 i 4 rozporzdzenia 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00
Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn zawiadcze do szk 22 czerwca 2012 r.

terminy egzaminu gimnazjalnego


1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporzdzenia:
a) cz humanistyczna 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00, b) cz matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 roku (roda), godz. 9.00, c) jzyk obcy nowoytny 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00. z zastrzeeniem pkt 2 2. Termin egzaminu w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym: a) cz humanistyczna 10 stycznia 2012 roku (wtorek), godz. 15.00, b) cz matematyczno-przyrodnicza 11 stycznia 2012 roku (roda), godz. 15.00. c) jzyk obcy nowoytny 12 stycznia 2012 roku (czwartek), godz. 15.00. 3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, 49 ust. 1 i 146 ust. 3 i 4 rozporzdzenia: a) cz humanistyczna 4 czerwca 2012 roku (poniedziaek), godz. 9.00, b) cz matematyczno-przyrodnicza 5 czerwca 2012 roku (wtorek), godz. 9.00, c) jzyk obcy nowoytny 6 czerwca 2012 roku (roda), godz. 9.00. z zastrzeeniem pkt 4

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkoach dla dorosych, w ktrych nauka koczy si w semestrze jesiennym: a) cz humanistyczna 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00, b) cz matematyczno-przyrodnicza 25 kwietnia 2012 roku (roda), godz. 9.00, c) jzyk obcy nowoytny 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00. Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn zawiadcze do szk 22 czerwca 2012 r.

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie gwnym


Cz ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 25 maja przeprowadzana jest w szkoach wedug harmonogramw ustalonych przez przewodniczcych szkolnych zespow egzaminacyjnych.

Cz pisemna egzaminu maturalnego


MAJ 4 pitek Godzina 9:00 jzyk polski (poziom podstawowy pp) Godzina 14:00 wiedza o tacu pp wiedza o tacu pr historia muzyki pp historia muzyki pr jzyk aciski i kultura antyczna pp jzyk aciski i kultura antyczna pr historia sztuki pp historia sztuki pr jzyk angielski pr jzyk angielski dla klas dwujzycznych fizyka i astronomia pp fizyka i astronomia pr historia pp historia pr chemia pp chemia pr jzyk niemiecki pr jzyk niemiecki dla klas dwujzycznych filozofia pp filozofia pr jzyk rosyjski pr jzyk rosyjski dla klas dwujzycznych jzyk francuski pr jzyk francuski dla klas dwujzycznych jzyk hiszpaski pr jzyk hiszpaski dla klas dwujzycznych

5, 6 sobota, niedziela 7 8 9 10 11 poniedziaek wtorek roda czwartek pitek jzyk polski (poziom rozszerzony pr) matematyka pp matematyka pr jzyk angielski pp wiedza o spoeczestwie pp wiedza o spoeczestwie pr biologia pp biologia pr informatyka pp informatyka pr jzyk niemiecki pp geografia pp geografia pr jzyk rosyjski pp

12, 13 sobota, niedziela 14 15 16 17 18 poniedziaek wtorek roda czwartek pitek

19, 20 sobota, niedziela 21 22 poniedziaek wtorek jzyk francuski pp jzyk hiszpaski pp

23 24 25

roda czwartek pitek godz. 9:00

jzyki mniejszoci narodowych pp jzyk kaszubski pp jzyk woski pp przedmioty zdawane w jzyku obcym matematyka historia geografia biologia chemia fizyka
*

jzyki mniejszoci narodowych pr jzyk kaszubski pr jzyk woski pr

dotyczy absolwentw klas dwujzycznych. Czas rozpoczcia poszczeglnych egzaminw z przedmiotw zdawanych w jzyku obcym zostanie podany w lutym 2012 roku, po zoeniu przez zdajcych ostatecznych deklaracji

Czas trwania poszczeglnych czci pisemnego egzaminu maturalnego*


Przedmioty jzyk polski matematyka jzyki mniejszoci narodowych Arkusze poziom podstawowy poziom rozszerzony poziom podstawowy jzyki obce nowoytne poziom rozszerzony poziom dwujzyczny cz I poziom podstawowy cz II cz I poziom rozszerzony cz II poziom podstawowy cz I cz II Czas trwania (min) 170 180 120 120 70 180 75 120 90 150 120

informatyka

filozofia historia historia muzyki historia sztuki jzyk aciski i kultura antyczna wiedza o spoeczestwie wiedza o tacu jzyk kaszubski

poziom rozszerzony

180

biologia chemia fizyka i astronomia geografia przedmioty zdawane w jzyku obcym** matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka
* **

poziom podstawowy poziom rozszerzony

120 150 80

Czas trwania egzaminu moe by przeduony w przypadku dostosowa okrelonych w komunikacie dyrektora CKE. Arkusz w jzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki rozwizuj absolwenci klas dwujzycznych, w ktrych przedmioty te byy nauczane w jzyku obcym nowoytnym.

Przerwy midzy poszczeglnymi czciami egzaminu z informatyki oraz z jzykw obcych nowoytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym trwaj 30 minut. Przerwy midzy poszczeglnymi egzaminami z przedmiotw zdawanych w jzyku obcym (25 maja 2012 roku) trwaj 15 minut.

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*


dla zdajcych, ktrzy uzyskali zgod dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej na przystpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Cz ustna egzaminu maturalnego od 5 do 21 czerwca przeprowadzana jest w szkoach wedug harmonogramw ustalonych przez przewodniczcych szkolnych zespow egzaminacyjnych. Cz pisemna egzaminu maturalnego CZERWIEC 5 6 8 wtorek roda pitek Godzina 9:00 jzyk polski pp matematyka pp jzyk angielski pp Godzina 14:00 jzyk polski pr matematyka pr jzyk angielski pr jzyk angielski dla klas dwujzycznych chemia pp, pr historia pp, pr wiedza o tacu pp, pr jzyk francuski pr jzyk francuski dla klas dwujzycznych informatyka pp, pr jzyk aciski i kultura antyczna pp, pr przedmioty w jzyku obcym historia muzyki pp, pr

9,10 sobota, niedziela 11 12 13 poniedziaek wtorek roda wiedza o spoeczestwie pp, pr biologia pp, pr jzyk francuski pp

14

czwartek

geografia pp, pr filozofia pp, pr

15

pitek

fizyka i astronomia pp, pr historia sztuki pp, pr

16, 17 sobota, niedziela

18 19

poniedziaek wtorek

jzyk rosyjski pp jzyk niemiecki pp

jzyk rosyjski pr jzyk rosyjski dla klas dwujzycznych jzyk niemiecki pr jzyk niemiecki dla klas dwujzycznych jzyki mniejszoci narodowych pr hiszpaski pr jzyk hiszpaski dla klas dwujzycznych jzyk woski pr

20

roda

jzyki mniejszoci narodowych pp jzyk kaszubski pp, pr jzyk hiszpaski pp

21

czwartek

jzyk woski pp

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2012 r.

Przekazanie przez okrgowe komisje egzaminacyjne wiadectw do szk 29 czerwca 2012 r.

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*


dla zdajcych egzamin, ktrzy przystpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotw obowizkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w czci ustnej lub w czci pisemnej

1. Cz pisemna 21 sierpnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 2. Cz ustna 2024 sierpnia 2012 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegowych terminach egzaminw ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

Przekazanie przez okrgowe komisje egzaminacyjne wiadectw do szk 13 wrzenia 2012 r.

terminy egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe


dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe, ktrzy uzyskali wiadectwo ukoczenia szkoy w styczniu

1. Etap pisemny 17 stycznia 2012 r. (wtorek) godz. 12.00 dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe 2. Etap praktyczny od 18 do 20 stycznia 2012 r. dla absolwentw technikw, technikw uzupeniajcych i szk policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac technika (szczegowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o ktrym mowa w 113 ust. 5 rozporzdzenia, bdzie zamieszczony na stronach OKE do 9 grudnia 2011 r.) od 24 stycznia do 10 lutego 2012 r. dla absolwentw zasadniczych szkl zawodowych i szk policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac zasadnicze szkoy zawodowe Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn dyplomw do szk 28 lutego 2012 r.

terminy egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe


dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe, ktrzy uzyskali wiadectwo ukoczenia szkoy w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny
18 czerwca 2012 r. (poniedziaek) godz. 12.00 dla absolwentw wszystkich typw szk prowadzcych ksztacenie zawodowe

2. Etap praktyczny
od 19 do 22 czerwca 2012 r. dla absolwentw technikw, technikw uzupeniajcych i szk policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac technika (szczegowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o ktrym mowa w 113 ust. 5 rozporzdzenia, bdzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2012 r.) od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 r. dla absolwentw zasadniczych szk zawodowych i szk policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w ktrych ksztac zasadnicze szkoy zawodowe Przekazanie przez okrgow komisj egzaminacyjn dyplomw do szk 31 sierpnia 2012 r.

/ / Artur Gaski

Related Interests