PERMOHONAN SANKSI KETUA PENGARAH INSOLVENSI LAMPIRAN A-1

(Diisi oleh bankrap)

DALAM MAHKAMAH TINGGI………………………………………………. DALAM PERKARA KEBANKRAPAN NO : ……………………………… BER : …………………………………………………………………………… NO. K/P(Lama): ………..…………………………....................................... (Baru): ………………………………………………………………..

PERMOHONAN BANKRAP UNTUK SANKSI DI BAWAH SEKSYEN 38(1)(a) AKTA KEBANKRAPAN 1967 BAGI MEMULAKAN / MENERUSKAN TINDAKAN GUAMAN NO: ………………….….. DI MAHKAMAH ……………………………………………………… PIHAK-PIHAK :

(Nota : Bagi kes-kes rayuan, sila nyatakan nombor tindakan guaman asal) Nama firma guaman yang ingin dilantik dan alamat: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tarikh perbicaraan jika telah ditetapkan: ……………………… Maklumat mengenai Perintah Penggulungan

1.

i Tarikh perintah Nama lain jika ada ii Nama mengikut PP & PP iii Nama pempetisyen iv Tarikh Pernyataan Hal Ehwal difailkan .

a. (Pemiutang tidak bercagar) Nama pemiutang Jumlah hutang .Butir-butir hutang dan sebab-sebab berhutang 2.

sesalinan surat hak milik dll) Jenis (tanah / kenderaan/ saham/ Maklumat harta (no. pendaftaran/ no. (Pemiutang bercagar) Nama pemiutang Jumlah hutang Sebab berhutang Butir-butir cagaran yang dipegang Anggaran nilai cagaran Sebab berhutang i ii iii iv Perihal harta syarikat (dalam penggulungan) 3. geran dll) Bahagian dll) milikan i ii iii iv . Maklumat harta (dinyatakan dengan lengkap jenis harta dan nombor hakmilik / no. sijil.i ii iii iv v vi b.

Diri bankrap i No.Maklumat diri dan keluarga 4. telefon . a.

Rumah Pejabat Bimbit E-mail ii Taraf pendidikan iv Pekerjaan semasa Jawatan Pendapatan Tempoh bekerja Nama dan alamat majikan iii Taraf perkahwinan v Pekerjaan sebelum ini Nota : Sila sertakan slip gaji 3 bulan yang terkini b. Pasangan bankrap Nama Pekerjaan Pendapatan Nama dan alamat majikan Umur Alamat tempat tinggal c. Maklumat tanggungan lain Nama i ii iii iv Hubungan Tempat belajar Perbelanjaan .

iii. a. Lain-lain bayaran ke dalam estet (sila nyatakan jumlah dan tujuan jika ada) i.Bayaran kepada estet kebankrapan 5. 6. Ansuran bulanan Tarikh mula bayaran Amaun sebulan (RM) Tarikh bayaran terkini Jumlah bayaran yang telah dibuat setakat ini (RM) b. Butir-butir tindakan guaman lain yang melibatkan bankrap yang masih belum selesai. ii. jika ada (sila nyatakan dengan lengkap no kes dan tujuan tindakan guaman tersebut) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .

dll. surat aku janji peguam d. kronologi dan fakta kes b.7.) e. sila sertakan kertas-kertas kausa tindakan guaman asal) . merit kes c. surat aku janji penjamin bersama bukti kemampuan kewangannya (slip gaji / penyata bank. Dokumen-dokumen sokongan Sila sertakan dokumen-dokumen berikut: a. kertas-kertas kausa tindakan guaman (Jika kes rayuan.

Bertarikh pada:……………………………..……………………………………………. Ditandatangani oleh saya...Saya dengan ini mengakui bahawa segala kenyataan yang diberikan di atas adalah benar dan tepat.. Dokumen yang dipohon adalah disertakan bersama ini... ([Nama bankrap] ) . ……..