Podsjetnik na osnovne £injenice vezane uz permutacije

• Permutacije skupa od n elemenata su bijekcije skupa {1, 2, . . . , n} u sebe samog. Zapisujemo ih tradicionalno na sljede¢i na£in : σ= 1 2 3 ··· σ(1) σ(2) σ(3) · · · n . σ(n)

Ukupno ih ima n!; skup svih permutacija skupa od n elemenata se ozna£ava s Sn . (Sn , ◦) jest grupa (◦ ozna£ava komponiranje, odnosno mnoºenje permutacija). Mnoºenje permutacija nije komutativno; npr.

1 2 3 1 3 2
a

1 2 3 2 1 3 1 2 3 1 3 2

=

1 2 3 , 3 1 2 1 2 3 . 2 3 1

1 2 3 2 1 3

=

• Neka su i, j ∈ {1, 2, . . . , n}. Ako je i < j i σ(i) > σ(j), par (i, j) £ini inverziju permutacije σ. Ukupan broj inverzija u permutaciji σ ozna£ava se s I(σ); obzirom na broj inverzija permutacije dijelimo na parne i neparne. • Predznak permutacije σ se denira kao i(σ) = (−1)I(p) . • Vrijedi: i(σ) =
i<j σ(i)−σ(j) . i−j

• Vrijedi: i : Sn → {1, −1} je homomorzam grupa (naravno, uz mnoºenje kao operaciju u kodomeni). Jezgru £ine sve parne permutacije, u oznaci An . Slijedi da je alterninraju¢a grupa An normalna podgrupa od Sn indeksa 2 (za n ≥ 2). • Ciklus ili cikli£ka permutacija (duljine k ) je ona za koju postoje i1 < i2 < · · · < ik t.d. je σ(i1 ) = i2 , σ(i2 ) = i3 , . . . , σ(ik−1 ) = ik , σ(ik ) = i1 , i σ ksira sve elemente iz {1, 2, . . . , n} \ {i1 , . . . , ik }. Obi£no ju zapisujemmo kao (i1 i2 . . . ik ). • Vrijedi: svaka permutacija se moºe zapisati kao produkt disjunktnih ciklusa.
Disjunktni ciklusi komutiraju.

Koriste¢i ovu £injenicu. je σ ◦ σ · · · ◦ σ(k puta ) = σ k = id. . M.d. tj.H. • Red ciklusa duljine k je k.• Red permutacije σ je red elementa (u uobi£ajenom smislu) grupe Sn kojeg ta premutacija predstavlja. lako moºemo izra£unati predznak svake permutacije (rastavljuju¢i je u produkt disjunktnih ciklusa). • Predznak ciklusa duljine k je (−1)k−1 . i imaju ¢i na umu da je i homomorzam. • Red permutacije je najmanji zajedni£ki vi²ekratnik redova disjunktnih ciklusa u koje rastavljamo tu permutaciju. najmanji prirodan broj k t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful