ÌÎ×ËP×H ßËÙ×ÒÌÑÖË×

Í «¼¿ ® 5 ßò Í· ´ ¼
Ê×ÔÒ×ËÍ œÓÑÕÍÔßÍþ ïçèí
ìêòéï
Í· ëë
Recenzavo P. Fiodorovas
Sild ßò
Si55 Triusiµ augintojui / Sudare A. Sild.‰ V.: Moks-
las, 1983. ‰ 40 p. ‰ (B-kele œAsmeninis pagalb.
ükis").
Bibliogr.: p. 40.
Ô»·¼· ²§¶» ¿°®¿0±³±- ¬®· «0 ·( ª» ·- ´5 - ô ¶( ´ ¿·µ§³¿-ô ª» ·- ·³¿- ô 05® ·³¿-ô
±¼» ´· ( ·0 ¼· ®¾· ³¿-ô °¿¬ ·»µ¿´¿· ·0 ¬® · «0· »²±-ò ͵· ®·¿³¿ ¬ ®·«0·( ¿«¹·²¬±¶¿³- ò
ÞÞÕ ìêòéï
636.8
íèðìðîðëðð‰ïíí
Ì
Ó èëìøðè÷‰èí
è ê ó è í
© Leidykl a œMokslas", 1983
ÐÎßÌßÎÓÛ
Sprendziant svarbiausia liaudies ükio uzdavin[ del tolesnio
zemes ükio produktµ zaliavµ gamybos didinimo, gana svarbi
ir triusininkyste. Triusienos maistingumas neabejotinas, triu-
siµ kailiukai turi didelç paklausa, todel reikia visokeriopai
palaikyti triusiµ augintojus megejus. Tam padidintos kailiu-
kµ ir triusienos supirkimo kainos, uz parduotus triusius me-
gejai gali nusipirkti pasarµ, vielos tinklo narveliams. Triusiµ
megejµ draugijos padeda apsirüpinti statybine medziaga, in-
ventoriumi, veisliniu prieaugliu.
Natüralüs ir dazyti triusiµ kailiukai naudojami ir brangiµ
kailiµ imitacijai. Is jµ daugiausia siuvama kepuriµ, apykak-
liµ, maziau vaikiskµ, moteriskµ kailiniµ paltµ, gaminamos
Ietrines skrybeles, beretes. Auksciausios rüsies Ietras, vadi-
namas veliüru, gaminamas is nukirptµ nuo brokuotµ kailiukµ
vilnµ, o brokuoti kailiukai su vilna uzsienyje naudojami
lengvai odinei avalynei, pirstinems, moteriskiems rankinu-
kams, piniginems. Apie 50° triusienos atliekµ naudojama
staliaus klijams, kraujo bei mesos-kaulµ miltams gaminti,
brokuota skerdiena seriami kailiniai zvereliai bei pauksciai
Iermose.
Müsµ triusis kilçs is prijaukinto Europinio laukinio triu-
sio. Ypac daug prijaukintµ triusiµ veisliµ buvo isvesta XIX a.
pabaigoje ir XX a. pradzioje. Dabar priskaiciuojama apie
70 triusiµ veisliµ.
Í«¼¿®§¬±¶¿
ÌÎ×ËP×H ÊÛ×ÍÔUÍ
Ó5-·²·(󵿷´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5-
Tarybµ Sajungoje auginami keturiolikos veisliµ ir veisliniµ
grupiµ triusiai. Lietuvos TSR galima auginti visµ mesiniµ-
kailiniµ ir pükiniµ veisliµ triusius.
Dirbiniai is triusiµ kailiµ yra grazüs ir silti, todel jie turi
didelç paklausa. Graziausi, vertingiausi yra Tarybinio Sin-
silo, Sidabrinio (pilko), Vienos melsvojo ir Baltojo milzino
veisliµ triusiµ kailiukai. Jie naudojami natüralüs (nedazyti).
Labiausiai vertinami tamsesni kailiukai.
Pilkasis milzinas. Sios veisles triusius 1952 m. isvede
Ukrainos TSR zverininkystes tarybinio ükio œPetrovskij"
darbuotojµ kolektyvas, vadovaujamas zootechniko A. Kap-
levskio. Tai stambüs triusiai, sveriantys vidutiniskai 4,5‰
7,0 kg. Pilkieji milzinai büna [vairiµ spalvµ: kiskio pilkumo,
tamsiai pilki, kartai s net juodi. Jµ kailis didelis, tankus ir
minkstas. Patele atveda 7‰8 triusiukus.
Baltasis milzinas. Baltieji milzinai isvesti XIX a. Belgi-
joje ir Vokietijoje. [ müsµ krasta jie buvo atvezti 1927‰
1929 m. is Vokietijos. Tai visiskai balti triusiai. Jµ akys ne-
turi pigmento, todel atrodo raudonos, nes persisviecia krau-
jagysles.
Baltµjµ milzinµ künas ilgas, skeletas stiprus, galva apvali,
vidutinio dydzio, ausys ilgos ir placios, krütine gerai issi-
vysciusi, nugara plati, tiesi, kojos ilgos. Suaugç sios veisles
triusiai sveria 5,0‰7,6 kg. Pateles veda po 7‰8 triusiukus.
Baltµjµ milzinµ kailis naudojamas kotiko, sesko ir kitµ zve-
reliµ kailiniµ gaminiµ imitacijai.
Sidabrinis triusis. Sia veislç 1952 m. isvede Ukrainos TSR
zverininkystes tarybiniµ ükiµ œPetrovskij" ir œTulskij" ko-
lektyvai. Jµ Vidutine mase 4,5 kg, küno ilgis ‰ 57 cm, krü-
tines apimtis ‰ 36 cm. Sidabriniµ triusiµ kailis sviesus, si-
dabro melsvumo ir [vairaus tankumo, tik galva, ausys, prie-
kine küno dalis ir kojos tamsios. Patele atveda vidutiniskai
4
8 visiskai juodus triusiukus. Sulaukç mazdaug 4 menesiµ
amziaus, jie pradeda svieseti ‰ pasidaro sidabriski. Sidab-
riniai triusiai visiskai nereiklüs, jµ kailiukas tankus ir minks-
tas, mesa labai skani. Taigi sios veisles triusiµ reiketµ au-
ginti daugiau.
Ì¿®§¾·²·- 0·²0·´¿-ò Sinsilµ veisles triusiai isvesti 1910‰
1913 m. Prancüzijoje. Tarybine sinsilµ veisle, isvesta paran-
kos ir atrankos metodu, patvirtinta 1963 m. Tarybiniai sinsi-
lai labai atsparüs müsµ klimatui, yra stipraus sudejimo. Da-
bar auginama vis daugiau triusiµ broileriµ. Tam ypac tinka
sinsilai, nes jie intensyviai auga iki 60 dienµ, ir juos galima
ï pav. Si dabri nis t riusi s î pav. Sinsi lµ vei sl es t ri usi s
anksciau realizuoti mesai, taigi sutaupyti nemazai pasarµ.
Suaugç Tarybiniai sinsilai sveria 5 kg ir daugiau. Jµ kai-
liukas sidabro pilkumo, panasus [ Pietµ Amerikos zverelio
sinsilo kail[.
Is Tarybinio sinsilo veisles triusiµ kailiukµ gaminami ver-
tingi nedazyto kailio gaminiai (jµ kailiukai 2700‰3000 cm
2
dydzio). Su sios veisles triusiais mokslinio tyrimo institutuo-
se ir laboratorijose daromi bandymai, jie siunciami ir j bio-
loginius Iabrikus, kur is jµ gaminami [vairüs gydomieji pre-
paratai.
ߪ·²( ª»·-´5- ¬®·«0·¿· zinomi nuo 1810 m. Jie labiausiai is-
plitç Prancüzijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. Sie triusiai is tie-
sµ primena avinus: jµ liemuo ilgas, galva didele, placia
kakta ir kuproto proIilio, ausys storos, ilgos (38‰45 cm il-
gio), nukabusios lyg ragai. Avinµ veisles triusiai labai di-
v
deli, sveria vidutiniskai 4,5‰5,5 kg, o kai kurie net 10‰
12 kg. Jµ kailiukai [vairiµ spalvµ ‰ juosvai pilki, melsvi, ru-
di, ne tokie tanküs kaip Sinsilµ veisles triusiµ. Mesa labai
Ì®·«0·( ¿«¹·²¬±¶«·
5
skani. Tai laibai grazüs, didelemis juodomis akimis triusiai.
Deja, pas mus jie nelabai paplitç, nes yra gana reiklüs.
Ö«±-ª¿· ®«-ª¿-ò Sia veislç 1948 m. isvede zverininkystes
tarybinio ükio œBiriulinskij" kolektyvas, vadovaujamas zoo-
techniko F. Nikitino. Tai stipraus küno sudejimo, gerai pri-
sitaikç prie atsiauraus klimato stambüs (5‰6 kg) triusiai.
Jµ kailis tankus, tamsiai rusvas, su juodais dengiamaisiais
plaukais, panasus j juodsidabriµ lapiµ kail[, todel naudoja-
mas nedazytas brangiµ kailiµ imitacijai. Patele atveda 7‰
8 triusiukus.
Ì¿®§¾·²·- ³¿®¼»®·- isvestas 1946‰1947 m. Armenijoje.
M. Bagratianui uz sios veisles sukürima buvo paskirta Vals-
tybine premija. Sios veisles triusiµ mase ‰ 3,8‰4,5 kg, lie-
mens ilgis ‰ 50 cm, krütines apimtis ‰ 34 cm. Jµ kailiukas
tankus, panasus [ kiaunes kail[ ‰ rudas, su tamsesne nuga-
ra, snukutis, ausys, uodegele ir leteneles ‰ rusvai juodos.
Mazi triusiukai büna peles spalvos. Nuo 4 menesiµ jie pra-
deda tamseti ir darosi panasüs [ suaugusius triusius. Dau-
giausia sios veisles triusiµ auginama Armenijos kolükiuose.
Ó5-·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5-ô °¿°´·¬«-·±- «"-·»²§¶»
P·²0·´( ³·´"·²¿-ò Sios veisles triusiai isvesti Jungtinese
Amerikos Valstijose 1920 m. pradzioje. Tai mesiniai triusiai:
pateles sveria vidutiniskai 5,2‰5,6 kg. Jie sekmingai kryzmi-
nami su Flamandµ milzinais.
Ú´¿²¼®¿-ò Tai viena is seniausiµ triusiµ veisliµ (zinoma
net pries 500 metµ), isvesta Prancüzijoje. Flandrai labai di-
deli, sveria vidutiniskai 6,5 kg, kartais net iki 8‰9 kg. Sie
triusiai panasüs [ rusvaj[ kisk[. Jµ ausys 15‰18 cm ilgio,
tiesios, liemuo nuo 65 cm iki metro ilgio. Pas mus Flandrai
buvo atvezti 1928 m. Flandrµ veisles triusiai buvo naudoja-
mi isvedant Pilkµjµ milzinµ veislç.
Ò¿«¶¿¦»´¿²¼·0µ¿-·- ¾¿´¬¿-·- isvestas Jungtinese Amerikos
Valstijose 1910 m. Tai stambüs triusiai: pateles liemuo
49,5 cm, patino ‰ 47 cm ilgio, vidutine mase ‰ apie 5 kg.
Jie büna trijµ spalvµ: balti, juodi, rusvi. Labiausiai paplitç
balti. Pateles veda po 8‰10 triusiukµ. Jaunikliai auga labai
intensyviai.
Õ¿´·º±®²·¶±-ò Si veisle pirma karta buvo demonstruota
1928 m. Tuo laiku tai buvo viena is geriausiµ prekybiniµ
veisliµ. KaliIornijos triusiµ kailiukas blizgantis, baltas, uo-
dega.` letenos, nosis ir ausys tamsiai rudos arba juodos spal-
vos. Sie triusiai greitai subrçsta, todel daugiausia augina-
mi mesai. Pateles sveria vidutiniskai 3,8 kg, patinai ‰ 3,6 kg.
Viena patele atveda 7‰8 triusiukus.
Ø·³¿´¿¶·0µ¿-·- triusis skiriasi nuo kitµ veisliµ triusiµ ¬¿²s
kiu ir minkstu kailiuku, kuris tinka sermuonelio kailio imita-
cijai. Del to jis labai vertinamas. Kailiukµ spalva tokia °¿¬
kaip ir KaliIornijos triusiµ. Patinai ir pateles sveria viduti-
niskai po 2,5 kg.
í pav. Himalaji skasi s
Ü5³5¬¿-·- ³·´"·²¿-ò Tai viena is labiausiai paplitusiµ veis-
liµ Jungtinese Amerikos Valstijose. Sie triusiai grazüs, turi
didel[ pasisekima parodose. Be to, jie pretenduoja ir j ge-
riausia mesiniµ triusiµ veislç. Pat i veisle pagerinta, isvesta
nemaza [vairiµ spalvµ ‰ juodµ, melsvµ, spalvotµ, baltµ ‰
tipµ. Demetasis milzinas sveria vidutiniskai 5 kg ir daugiau.
ì pav. Demet asi s mi lzinas 5 pav. Bel gi skasis kiskis
7
Belgiskasis kiskis. Tai [domüs triusiai, visai panasüs j kis-
k[. Jµ yra [vairiµ spalvµ ‰ rusvµ, juodµ ir pilkµ. Belgiskojo
kiskio liemuo ilgas, stiprus, kojos ilgesnes uz visµ kitµ veis-
liµ triusiµ. Taciau sie triusiai labai reiklüs. Jiems reikia di-
deliµ narveliµ ir gero pasaro. Sveria jie 3,2 kg.
Õ¿·´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5-
Kailiniai triusiai mazi, sveria 3,0‰3,5 kg. Tanküs ir labai
grazüs jµ kailiukai naudojami brangiµ zvereliµ, kaip bebro,
sabalo, kiaunes, imitacijai. Pas mus labiau paplitç mesiniµ-
kailiniµ veisliµ triusiai. Vien kailiukams auginami sermuoni-
niai, Tarybinis marderis, Reks ir vietines drugeliµ veisles
triusiai. Uzsienyje kailiukams auginama labai daug ir [vai-
riµ veisliµ: Vovere, Beverno, Reksai, Aliaska, Havana, Dru-
gelis, Olandiskasis, Juosvai ugninis ir kitos.
Rusµ sermuoninis. Siµ triusiµ plaukai tanküs, blizgantys,
visas künas baltas, tik nosies galas, ausys, kojos ir uodega
juoda. Kailiukai tinka sermuonelio kailio imitacijai. Rusµ
sermuoninis triusis gautas sukryzminus vietinius triusius su
Himalajiskos veisles triusiais. Triusiukai gimsta balti, ir tik
nuo menesio amziaus ant jµ nosies, kojµ ir uodegos atsiran-
da juodµ demiµ. Tai nereiklüs triusiai. Jie sveria vidutinis-
kai 2,0‰2,5 kg.
Reks veisles triusiai. Pirmas Reks veisles triusis pasirode
Prancüzijoje pries 40 metµ. Rüpestingai veisiama, per 40 me-
tµ si veisle kito, tobulejo, ir dabar jµ isvesta trylikos atspal-
viµ. Reks veisles triusiµ kailiukas skiriasi nuo kitµ veisliµ
triusiµ kailiuko labai trumpu aksominiu plauku. Spalva [vai-
ri: balti, juodi, sinsilµ, bebro spalvos. Pateles sveria viduti-
niskai 3,6 kg, pati nai ‰3, 2 kg. Sios veisles triusiai augina-
mi Armenijos gyvulininkystes - ir veterinarijos mokslinio
tyrimo instituto Carbacho eksperimentineje bazeje.
Drugeliµ veisles triusis isvestas 1887 m. Anglijoje. Jµ kai-
liukas sniego baltumo su simetriskomis juodomis dememis
sonuose ir ant zandµ, ausys, akiµ apvadai, uodegos virsus
juodi. Per nugara eina juoda dirzine juosta. Tai judrüs ir la-
bai grazüs triusiai trumpomis ausimis ir juodomis akimis.
Jie sveria 3,0‰3,5 kg.
Olandiskasis. Triusis isvestas XVI a. Olandijoje. Tai mazi
grazüs triusiai, trumpu kaklu ir nedidele tgalva. Jµ kailiukas
juosvai baltas arba sokolado spalvos. Uzpakaliniµ kojµ 3‰
è
5 cm Ir priekine triusiµ küno dalis visai balta, uzpakaline‰"
tamsi.
Vovere. Sios veisles triusiai isvesti 1916 m. Vokietijoje.
Jie verti demesio del tankaus, alyvinio atspalvio, primenan-
cio voveres kail[ kailiuko. Triusiai nestambüs, pilkomis aki-
mis.
Beverno veisles triusiai populiarüs parodose ir tarp mege-
jµ. Jie büna [vairiµ spalvµ: (balti, melsvi, juodi. Populiariau-
si balti. Tai mandolinos tipo triusiai su siaura krütine ir
placiu uzpakaliu. Baltµ triusiµ akys melsvos. Patele sveria
vidutiniskai 4,0‰4,2 kg, patinas ‰ 3,6‰3,8 kg.
Havanos veisle isvesta Olandijoje. Tai mazi, kresni triu-
siai trumpu kaklu, trumpomis ausimis ir nedidele galva. Jie
labai populiarüs parodose, nes turi labai grazµ blizgant[
tamsµ sokolado arba tabako spalvos minkstu tankiu trumpu
plauku kailiuka. Mazi triusiukai pilkai rudi, veliau patamse-
ja. Sie triusiai sveria vidutiniskai 2,5‰2,7 kg.
Nyderlandµ nykstukas yra
vienas is maziausiµ ir [do-
miausiµ triusiµ. Jo tevyne
Olandija. 1950 m. jis buvo
[veztas [ Anglija, is Anglijos
pateko [ Jungtines Amerikos
Valstijas, kur turejo didel[
pasisekima parodose. 1969m.
jis tapo vienu is populiariau-
siµ triusiµ tarp megejµ. Su-
augç triusiai sveria tik 0,4‰
1,0 kg, todel jiems reikia
mazµ narveliµ, mazai pasa-
rµ. Nykstukiniai triusiai labai
grazüs, judrüs, ir parodose
atkreipia visµ demes[. Jie
6
P
a v
-
N
y
d e r l a n d
4 nykst ukas
[buna 4 rüsiµ: balti raudono-
mis akimis, balti melsvomis akimis, juodi ir sokolado spal-
vos.
Ð%µ·²·¿· ¬®·«0·¿·
Angorµ pükinis. Tai viena is labiausiai paplitusiµ veisliµ.
Jos tevyne Turkija. [ Europa Angorµ pükiniai triusiai buvo
atvezti XVII a. Dabar jµ daugiausia veisiama Prancüzijoje
9
ir Anglijoje. Angliskas Ango-
rµ pükinis yra zemesnis ir
lengvesnis uz prancüziska.
Siµ triusiµ pükai tanküs, il-
gi. Metinio triusio jie büna
10‰12 cm (vidutiniskai 6‰
8 cm) ilgio. Per metus is
vieno triusio gaunama 150‰
300 g pükµ, o is rekordinin-
kµ ‰ net iki 500 g. Angorµ
triusiai büna [vairiµ spalvµ:
balti, melsvi, rusvi. Labiau-
siai vertinami balti pükai.
é pav. Angorµ pükinis . Angorµ triusiai nedideli, sve-
ria 2,5‰3,5 kg.
Þ¿´¬¿-·- °%µ·²·-ò Si veisle, isvesta 1957 m. Kirovo ir Vo-
ronezo srityse, skiriasi nuo Angorµ didele mase. Jie sveria
4‰6 kg ir büna iki 54 cm ilgio. Patele atveda 6‰7 triusiu-
kus. Baltojo pükinio pükai 7‰8 cm ilgio, daug geresni uz
I rüsies merinosiniµ aviµ ar angoriniµ ozkµ vilna. Be triko-
tazo gaminiµ, is jo pükµ gaminamas aukstos rüsies Ietras.
Veislinius triusius pardavimui augina Kedainiµ rajono
Lanciünavos tarybinis ükis-technikumas. Jame auginami Ka-
liIornijos, Tarybiniµ sinsilµ ir Baltµjµ milzinµ veisliniai
triusiai. Silutes rajono Veivirzos tarybinis ükis augina gry-
naveislius Juosvai rusvus, Baltuosius milzinus ir Tarybinius
sinsilus.
Gyventojams veislinius triusius parduoda rajonµ koopera-
tyvµ sajungos paruosµ kontoros. Jaunikliai parduodami 2‰
4 menesiµ. Elito ir I rüsies triusiai parduodami po 3,5 rb uz
kilograma mases, kiti ‰ po 2,5 rb ir 10° imama uz kailiuka.
Kolükieciai ir kitµ valstybiniµ ükiµ darbuotojai triusiµ gali
uzsisakyti per savo ükius ar per rajonµ kooperatyvµ sajun-
gos paruosµ kontoras.
Pagal naujas supirkimo kainas uz 1 cnt gyvos mases I rü-
sies triusiµ mokama 242 rb, uz II rüsies ‰210 rb.
Nuo 1978 m. balandzio men. mokamas priedas uz kailiu-
ka priklausomai nuo triusiµ mases ir uzmusimo laiko (uz
1 kg gyvos mases): nuo sausio 1 iki kovo 15 d.‰90 kp, nuo
kovo 16 iki spalio 31 d.‰ 40 kp, nuo lapkricio 1 iki gruodzio
31 d.‰72 kp.
ÌÎ×ËP×H PUÎ×ÓßÍ
Nuo serimo priklauso pateliµ vislumas, prieauglio svei-
katingumas ir kailiukµ kokybe. Vasaros serimo laikotarpis
trunka nuo geguzes vidurio iki spalio pabaigos, ziemos ‰
likç menesiai. Triusiai daugiausia eda vakare ir nakt[. Jie se-
riami nustatytomis valandomis ziema 2‰3 kartus (7, 13 ir
21 val anda), vasara ‰4 kartus (6, 12, 16 ir 21 valanda)
per diena. Megejai dazniausiai seria triusius misriai (1 len-
tele). Ryta duoda pusç dienos davinio koncentratµ ir sieno,
diena ‰ sakniavaisius ir siena, vakare ‰ likusia dal[ kon-
centratµ, siena, dziovintas sakeles.
Nuo pavasario iki rudens svarbiausias pasaras yra zole.
Triusiai eda dobilus, liucerna, lubinus, vikius, megsta gluos-
niµ, akacijµ, berzµ, klevµ, karklµ jaunas sakeles. Tinka jiems
ir piktzoles: varputis, gyslociai, usnys, ramunes, kiaulpie-
nes. Zole triusiams pavojinga velai ruden[, kai prie pat ze-
mes ji jau pradeda püti, todel geriau laiku pereiti prie zie-
mos periodo serimo. Ruden[ triusiams galima duoti avieciµ,
zemuogiµ, slyvµ, vysniµ lapµ, obuoliµ, arbüzµ, moliügµ.
Is grüdiniµ triusiams tinka avizos, kvieciai, mieziai, ku-
kurüzai, zirniai, saulegrazos, taip pat karstame vandenyje
ismirkytos ir susmulkintos giles. Grüdai duodami traiskyti.
Avizos geriausiai tinka daigintos, kukurüzai ir zirniai ‰ para
pamirkyti.
Ziema triusiai seriami sienu ir sakniavaisiais: morkomis,
pasariniais runkeliais, griezciais, kopüstais, koncentratais su
mineraliniµ medziagµ (kreidos, maltµ IosIoritµ, kaulamilciµ)
priedais. Kaulamilciµ galima pasiruosti ir patiems ‰ kaulai
deginami berzinemis malkomis kürenamoje krosnyje. Pakan-
kamai perdegç ir atvesç kaulai suspaudus lengvai byra. To-
kie kaulai sugrodami ir laikomi dezese. Triusiams po 1 ‰
2 g kaulamilciµ [dedama j pasarus.
Suaugusiai 4,5‰5,0 kg mases patelei per metus reikia vi-
dutiniskai tiek pasarµ: stambiµjµ (sieno, dziovintµ sake-
l i µ) ‰50 kg, zaliµjµ‰-190 kg, sultingµjµ ‰ 60 kg, grüdi-
niµ ‰ 50 kg.
1972 m. patvirtinti granuliuotµ kombinuotµjµ pasarµ re-
ceptai. [ juos [eina 35° smulkintµ grüdµ, vitaminai, mikro-
elementai, zoles miltai. Smulkinti grüdiniai pasarai (kuku-
rüzai, zirniai, saulegrazos, avizos, soros, grikiai, mieziai),
mikroelementai ir makroelementai, zoles miltai, hidroIizines
mieles, zuvµ taukai, mesos-kaulµ miltai sumaisomi ir gra-
´ ·
10
nuliuojami specialiose masinose. Granules piestuko Iormos,
10 mm storio ir 18‰22 mm ilgio. Granuliuoti pasarai ilgiau
büna maistingi ir pries serima jµ nereikia drekinti.
1 l e n t e l e . Ì®·«0·( 05®·³± ²±®³±- (gramai s)
Ê¿-¿® @ B·»³@
Ì®·«0·¿·
"±´5
µ±²½» ²¬s
®«±¬·»¶·
°¿0 ¿®¿·
0· »²¿-
-«´ ¬·²s
¹·»¶·
°¿0 ¿®¿·
µ±²½» ²¬s
®«±¬·»¶·
°¿0 ¿®¿·
Suaugçs pat i nas i r pa-
tel e 700 20 150 150 40
Tri usinga pat el e 800 35 175 200 60
Zi ndant i patel e 1200 50 200 300 85
Pri edas patel ei uz
kiekviena triusiuka
nuo 16 dienos po t ri u-
si avi mosi 100 6 13 30 7
1‰2 men. pri eaugli s 300 20 60 100 30
2‰3 men. prieaugl i s 400 26 èð 150 35
3‰4 men. prieaugl i s 600 3G 120 250 50
Peni mi t ri usiai 600 70 120 300 80
P a s t a b a . 4,5‰5 kg sveri ant i ems t ri usi ams normos padi di namos
15°.
ÌÎ×ËP×H Ôß× ÕÇÓßÍ ËBÜßÎÑÍÛ ÌÎ×ËP×ÜUÍÛ
Pats geriausias triusiµ laikymo büdas yra laikymas uzda-
rose triusidese. Taip laikant galima gauti ne maziau kaip
4‰6 vadas per metus ir isauginti is pateles vidutiniskai po
8 pav. Triuside su past oge sienui
12
9 pav. Tri usi de su voljeru pri eaugli ui '
25‰40 triusiukµ su minimaliomis darbo, lesµ ir pasarµ sa-
naudomis.
Triusideje laikomi triusiai yra apsaugoti nuo vejo, lietaus,
salciµ, karsciµ ir triuksmo. Be to, joje patogu mechanizuoti
pasarµ bei vandens tiekima, narveliµ valyma. Triusides turi
büti sviesios, gerai vedinamos. Narveliai sustatomi dviem
trimis aukstais. Vasara [ triusides langus [statomi tinkle-
liai, kad [ triusidç nepatektµ uzkreciamµjµ ligµ platinto-
jµ ‰ musiµ ir kitokiµ vabzdziµ. Triusideje paskiriama vieta
grüdams ir sakniavaisiams bei inventoriui laikyti, patalpa
virtuvei.
Ò¿®ª»´·¿·
Geriausia triusius laikyti narveliuose. Dviauksciai narve-
liai sustatomi dviem eilemis lygiagreciai (10 pav.) arba
laiptiskai (11 pav.). Vienai patelei su prieaugliu, patinui, vie-
nam pakaitiniam triusiukui reikia 1,5 m
2
individualaus nar-
velio ir 1,5‰2,0 m
2
grupinio narvelio. Narveliai rekomenduo-
jami 120‰150 cm ilgio, 80 cm aukscio ir 70 cm plocio. Jie
aptraukiami tinklu su 3,5X3,5 skersmens akutemis. Narve-
lio grindys daromos istraukiamos is plastmasiniµ ar mediniµ
lysteliµ, dvigubu dugnu. Lystelems tinka spygliuociµ medziµ
mediena. Medines lysteles daromos 15 mm storio ir 30 mm
plocio. Jµ krastai uzapvalinami 2,5 mm skersmeniu. Medi-
nes lysteles prie briaunµ prisukamos sraigtais su paslepta
galvute. Tarp lysteliµ paliekami 12 mm tarpai. Plastmasines
lysteles gaminamos is polistirolio ar propileno. Jos sujungia-
mos dviem trimis cinkuotais 4‰5 mm skersmens strypeliais.
Pateliµ narveliuose turi büti nuolatiniai (zr. 10 pav.) ar-
ba [statomi lizdai. Tokiame narvelyje telpa patele su prie-
augliu arba 8
1
‰10 penimµ jaunikliµ. 42‰45 dienµ prieaug-
lis perkeliamas j grupinius (1,5x0,8x0,6 m) narvelius, po
10‰15 triusiukµ [ narvel[. Penimiems 2,5‰3 men. triusiu-
kams narveliµ grindys gali büti tinklines (tinklas 2x2 cm
arba 2,5X1,3 cm skersmens akutemis). Tinklui tinka 2 mm
storio minksta viela. Padeklai geriau tinka istraukiami.
Jeigu triusiµ laikoma nedaug, pakanka (1,5X0,8X0,8 m)
kilnojamµ narveliµ (14 pav.). Karkasui galima naudoti me-
d[ arba 6‰8 mm skerspjüvio plienin[ strypa. Tokie narveliai
sustatomi po dideliais medziais, kurie apsaugo triusiukus
nuo perkaitimo ir lietaus. Triusiukams pernesti tinka pintine
su dangteliu arba specialus narvelis (15 pav.). Kaip triusius
patogiausia pernesti, parodyta 16 paveiksle.
ïð pav. Dviejµ aukstµ narvel i µ blokas t riusi ams su nuol at i ni ai s l izdais:
¿ ‰ ¾»²¼®¿- ª¿· ¦¼¿-ô ¾ ‰ ¿²¬®± ¿«µ0¬ ± ²¿®ª»´ ·( »·´ 5ô ½ ‰ ²¿®ª»´ ·( »·´ 5- °´¿²¿-
ø ³¿¬ ³»²§- ½³÷
Vasara pietineje triusides puseje naudinga [sirengti 2x3 m
ar 3x5 m tinklin[ 0,9‰1,5 m aukscio voljera prieaugliui.
Voljeras su triuside sujungiamas nakciai uzdaroma landa
(20x20 cm). Aptvarui tinka sausas, apsaugotas nuo vejo
medziais ar krümais slaitas. Pagal büsima aptvaro kontüra
15
14
ïï °¿ªò Ô¿·°¬·0µ¿· · 0¼5-¬§¬· ²¿®ª»´·¿·
ïì °¿ªò Õ·´ ²±¶¿³¿-·- ²¿®ª»´·-
istiesus virvç, kastuvu nukertama velena, iskasamas 35 cm
plocio ir 40 cm gylio griovelis, j kur[ pripilama akmens skal-
dos ir zvyro. Vamzdiniam karkasui aptraukti tinka cinkuotas
tinklas su 30X30 mm skersmens akutemis. Plotas aptvarui
is rudens (rugpjücio antroje puseje) apsejamas. Tuo metu
pasetos zoles speja [sikrümyti ir sudaryti salciams atsparia
velena. Galima seti daugiametes zoles, dobilus, liucerna,
avizas.
17
Ì®·«0·( 05®·³± ·® ¹·®¼§³± ³»½¸¿²·¦¿½·¶¿
42 dienµ prieaugliui skirtiems grüdiniams ir granuliuo-
tiems pasarams laikyti reikia [rengti nuolatines bunkerines
(17 pav.) arba pakabinamas universalias edzias (18 pav.) .
Pastarosios atstoja narvelio dureles. Edziµ dugne isgrçzia-
mos 1,5‰2,5 mm skylutes dulkems isbyreti. Virs siµ edziµ
pakabinamos ir edzios sienui. Jos gaminamos is cinkuotos
ù þ þ · Ê æ ò þù ¬ ‹ ‹ × ó? Éæ ‹ù
0,7‰0,8 mm storio skardos. 24 dienµ triusiukams [rengiamos
pakabinamosios bunkerines edzios (19 pav. ).
Triusiams girdyti lengviausia [sirengti automatines ciulp-
tukines girdytuves. Tam reikia tureti guminç zarna ir puses
colio vandens tiekimo vamzdzio atraizµ, kurios paprastai
pritvirtinamos prie priekines sieneles. Vamzdzio apacioje pri-
tvirtinama 3 cm ilgio automatine girdytuve, pagaminta is
zalvario arba plastmases. Ji sudaryta is stucerio îô kuris su-
jungiamas su vandens tiekimo vamzdziu, voztuvelio korpu-
so ìô aliumininio voztuvelio í su guminç poverzle ir tarpik-
liu /. Tokios girdytuves yra labai higieniskos, jµ nereikia va-
lyti. Be to, pasidarius tokia girdytuvç, nereikia nuolat vaiks-
cioti girdyti triusiµ.
¿ ¾
20 pav. Nipel ine aut omat i ne gi rdyt uve:
¿ ‰ ¾»²¼®¿- ª¿· ¦¼¿- ô ¾‰ - ½¸» ³¿
п¬¿´°( ¼»¦·²º»µ¿ª·³¿-
Triuside dezinIekuojama pavasar[ ir velai ruden[, o nar-
veliai tris kartus: atrinkus prieaugl[ veislei, pries kiekviena
triusiavimasi ir atjunkius triusiukus. Kartu su narveliais de-
zinIekuojamas ir inventorius. DezinIekavimui tinka ݸ´±®µ¿´ s
µ»-ô Iormalinas, 1‰2° arba karstas 3‰5° kreolino tirpa-
las. Pries dezinIekcija narveliai, edzios, girdytuves, invento-
rius isvalomi, isplaunami karstu vandeniu su soda ar muilu.
Vidines patalpµ sienos, grindys, lubos, inventorius nupurs-
ma 1° vandeniniu Iormalino tirpalu arba chlorkalkemis. [
desimt litrµ vandens [dedama 1 µ¹ chlorkalkiµ ir ismaisius
palaikoma 2‰3 valandas, kad nusistotµ. Nusistojçs tirpalas
nupilamas ir juo purskiamos sienos. IsdezinIekuotos patalpos
sandariai uzdaromos parai, paskui gerai isvedinamos.
Teritorija apie triusidç turi büti svari. Meslide dezinIekuo-
jama sausomis chlorkalkemis (isbarstoma).
19
l
ÌÎ×ËP×H ÊÛ×Í× ÓßÍ
Kiekvieno triusiµ augintojo tikslas ‰ gauti auksciausios
rüsies produkcija, pagerinti produkcijos kokybç, isvesti nau-
jas, naudingesnes, geriau prisitaikiusias prie vietos salygµ
triusiµ veisles. Tam tikslui geriausiai tinka skirtingµ veisliµ
kryzminimas.
Rekomenduojama veisti 2‰3 veisliµ triusius. Triusiµ me-
gejai dazniausiai poruoja vienos veisles triusius. Taip vei-
siami triusiai ilgiau islaiko svarbiausias veisles savybes.
Siuo metodu buvo gerinamos Baltµjµ milzinµ, Tarybiniµ sin-
silµ, Juosvai rusvµ ir kitµ triusiµ grynos veisles. Taciau ilgai
veisiami tos pacios veisles triusiai pradeda issigimti ‰ prie-
augli s büna silpnesnis, ne toks vaisingas.
Norint pagerinti vietinius triusius, suteikti kuriai nors
veislei naujµ naudingµ savybiµ arba sukurti naujas veisles,
poruojami skirtingµ veisliµ (dviejµ ar trijµ) triusiai. Taip
veisiant reikia zinoti kai kuriuos spalvos paveldimumo des-
ningumus. Pavyzdziui, sukergus visiskai balta ar Himalajis-
kos veisles patelç, kurios kailis baltas ir tik snukio gaias,
ausys, kojos ir uodega juoda, su juodu patinu, abiejµ pateliµ
visi triusiukai gimsta juodi. Siuo atveju vyrauja tevo pozy-
miai, o motinos lyg ir isnyksta. Antros kartos prieauglis bü-
na [vairus: trims juodiems triusiukams tenka vienas baltas
ar Himalajiskasis. Labai svarbu parinkti poravimui tin-
kamas veisles. Geri rezultatai gaunami, poruojant siµ veis-
liµ triusius:
pateles patinai
Tarybiniµ sinsilµ X Baltµjµ milzinµ
Sidabriniµ X Pilkµjµ milzinµ
Vienos melynµjµ X Tarybiniµ sinsilµ
Poruojant dviejµ veisliµ triusius, buvo isvestos Pilkµjµ
milzinµ ir Tarybiniµ sinsilµ veisles. Trijµ veisliµ triusiai bu-
vo naudojami isvedant Tarybin[ marder[ ir Juosvai rusva.
Gauti skirtingµ veisliµ jaunikliai atrenkami pagal küno su-
dejima, kailio tankuma, spalva, masç ir visluma ‰ pagal
prieauglio kokybç. Tik atrinkdami sveikus, su geriausiomis
savybemis triusius ir gerai juos priziüredami, galesime pa-
gerinti esamas veisles ir sukurti naujas.
Sodyboje rekomenduojama laikyti 2‰10 pateliµ. Is desim-
ties pateliµ per metus gaunama 500 triusiµ. Patinas laikomas
2 metus. Pas kitus triusiµ augintojus galima nusipirkti 2‰
20
3 patinelius ir veliau veislei palikti viena geriausiai issivys-
cius[. Veislei tinka 6‰7 menesiµ patinas.
Pirma karta pateles kergiamos 4,5 menesio, kai sveria ne
maziau kaip 2,5 kg, stambiµ veisliµ ‰ 5‰6 menesiµ, kai sve-
ria ne maziau kaip 3,5 kg. Per metus is vienos pateles gali-
ma gauti 25‰40 triusiukµ. 2,5‰3 menesiµ triusiai rüsiuoja-
mi pagal lyt[. Geriausi (sveikiausi, stipriausi, graziausi) jau-
nikliai paliekami bandai papildyti ir perkeliami is grupiniµ
narveliµ [ individualius narvelius, kur laikomi po viena ar
du. Isbrokuoti 80‰100‰110 dienµ amziaus triusiai, vadina-
mieji broileriai, uzmusami mesai, kai jie sveria 2,4‰2,5 kg.
Patelç tikslinga laikyti 1‰2,5 metµ.
Poravimui patele perkeliama [ patino narvel[. Vasara ker-
giama anksti ryta ar velai vakare, ziema ‰ vidurdien[. Kont-
rolinis kergimas atliekamas po 5 dienµ nuo pirmojo. Apsi-
vaisinusi patele neprisileidzia patino, o 12-aja triusingumo
diena gemalai apciuopiami per pilvo siena. Tuo metu patelç
labai troskina, todel narvelyje visa laika turi büti vandens.
Triusingos pateles narvelis isvalomas, isdezinIekuojamas,
o likus 5‰7 dienoms iki laukiamo triusiavimosi, [statomas
sienu, isklotas lizdas. Patele lizda dar iskloja pükais. Jeigu li-
kus 2‰3 dienoms iki triusiavimosi patele lizdo nedaro, rei-
kia atsargiai pripesti nuo jos krütines bei pilvo pükµ ir jais
iskloti lizda. Triusingumas trunka 28‰32 dienas. Triusiukai
gimsta pliki ir akli. Jµ büna 6‰8‰10. Apziürejus lizda, silp-
ni ar issigimç triusiukai pasalinami. Normaliai augantys
jaunikliai ramiai guli lizde, jµ kailiukas lygus ir blizgantis.
Penkta sesta amziaus diena jaunikliai apsipükuoja, 9‰10-a
diena praregi. Jeigu triusiukai narvelyje sliauzioja ir jµ kai-
liukas pasisiausçs, vadinasi, jiems trüksta pieno. Pirmas lak-
tacijos dienas patele duoda 120 g pieno, trecia savaitç 200‰
300 g, paskui pieningumas sumazeja, o 15‰16-a diena triu-
siukai pradeda iseiti is lizdo ir esti patys. Tuo metu patelei
reikia duoti minkstµ, gerai virskinamµ pasarµ: minksto sie-
no, geros zoles, smulkintµ morkµ, grüdµ. 24‰26-a diena po
triusiavimosi pakabinamos bunkerines edzios (zr. 19 pav.)
taip, kad virsutine jµ briauna bütµ 5 cm nuo grindµ, arba
[statomi moliniai glazüruoti dubeneliai ‰ po viena dviem
trims triusiukams. Po 42‰45 dienµ jaunikliai atjunkomi ir
perkeliami [ grupinius narvelius. Siuose narveliuose laikoma
10‰15 mazdaug vienodos mases ir panasiai issivysciusiµ
triusiukµ. Silpnesnius jauniklius reikia serti geriau. Apsitriu-
siavusi patele po 10‰20 dienµ vel kergiama.
íò Ì®·«0· ( ¿«¹·²¬±¶«· 21
Ʊ±¬»½¸²·²5- ¿°-µ¿·¬±- °¿¹®·²¼¿·
Kad veisiant triusius nebütµ padaryta klaidµ ir kad jie
neissigimtµ, reikia vesti veislininkystes apskaita. Tam tinka
15X20 cm Ianerine ar skardine lentele, kuri pakabinama ant
narvelio is priekio. Ant jos uzrasomas triusio numeris, gi-
mimo data, numeris patino, su kuriuo patele buvo kergta,
kergimo bei triusiavimosi datos ir atvestµ triusiukµ skaicius.
Atjunkyto prieauglio lenteleje uzrasoma gimimo data ir nar-
velyje esanciµ triusiukµ skaicius. Produktyvumo apskaitai
naudojamos veislines korteles. Tokioje korteleje uzrasomas
pateles amzius, mase, küno sudejimas, kailio tankumas, vis-
lumas, numeriai patinµ, su kuriais ji buvo kergta, kergimo
bei triusiavimosi datos, gimusiµ triusiukµ skaicius, pazymimi
susirgimai (zr. veislinç kortelç).
Triusiai veislei atrenkami ir parenkami pagal masç, kailiu-
ko tankuma, plaukµ spalva ir bendrus rodiklius: visluma, ge-
ra prisitaikyma prie vietiniµ salygµ, atsparuma ligoms. Ge-
riausia veislin[ prieaugl[ galima gauti tik is suaugusiµ ne
jaunesniµ kaip 2 metµ gerai seriamµ triusiµ. Daugiausia
triusiukµ atveda vienµ metµ patele.
Ê»·-´ ·²5 µ±®¬»´5 Ò®ò
Pat el es Nr Gi mi mo dat a Veisle
Ü¿¬ ¿ Ó¿- » × ´¹·-
Õ®%¬· ²5-
¿°·³¬· -
Õ¿·´· «µ±
¬ ¿²µ«³¿-
Ê· -´ «³¿-
P a s t a b o s
Veisl ines kortel es ant ra puse
Ó»¬¿·
Õ»®¹· ³¿-
Ì®·«0·¿ó
ª· ³¿- ·-
߬¶«²µ§ó
³¿-
Ö¿«²· µ´ · ( °¿²¿«¼±¶· ³¿-
Ó»¬¿·
¼¿s
¬¿
°¿¬·s
²± Ò ®ò
ª» ·- s
´ 5
¹·³5
¬®· «s
0·«µ(
¼¿s
¬¿
¿¬¶ «²s
µ§¬¿
¬®· «s
0· «µ(
°¿´·µ¬ ¿
ª»· -´ »·
°¿®¼«±¬¿
ª»· -´»·
®»¿´· s
¦«±¬¿
³5 -¿·
22
Ì®·«0·( °®±¼«µ½·¶¿
Triusiavimasi reikia planuoti taip, kad daugiausia kailiu-
kµ bütµ galima parduoti nuo lapkricio men. iki kovo 15 die-
nos (2 lentele). Del to pateles pirma karta turi triusiuotis
kovo pirma dekada, antra ‰ geguzes antra dekada, trecia ‰
liepos antra dekada ir ketvirta karta ‰ rugsejo antra deka-
da. Prieauglis realizuojamas birzelio pabaigoje ir lapkricio
pradzioje, gruodzio viduryje ir sausio men.
Siuo atveju bandai papildyti paliekami antra karta atvesti
jaunikliai. Jeigu yra tusciµ narveliµ, dal[ pirma karta atves-
tµ geriausiµ pateliµ galima kergti 4,5 men. amziaus. Apsi-
triusiavusios pateles laikomos kartu su prieaugliu iki lapkri-
cio men., paskui parduodamos gyvos, oj auni kl iai uzaugina-
mi iki 3‰3,5 men. ir realizuojami mesai.
Veislei paliekami grynaveisliai triusiai, neturintys küno
sudejimo trükumµ. Is küno sudejimo trükumµ paminetini to-
kie: netaisyklingos Iormos galva, per daug ilgas kaklas, nu-
lepusios ar placiai pastatytos ausys, nukarçs pilvas, ylos pa-
vidalo ar lyg nukirstas uzpakalis, plonos kreivos kojos, ne-
taisyklinga stovesena ir kojµ padetis. Triusiai su minetais
trükumai s isbrokuojami.
Ì®·«0·( ¿¬®¿²µ¿ ®»¿´·¦¿ª·³«· °¿¹¿´ µ¿·´·«µ( 05®·³@-·
Triusiµ realizavimo laikas nustatomas pagal jµ kailiukµ
serimasi. Realizavimui skirti triusiai kas dvi dienos apziü-
rimi. Jeigu jµ nugaros, sonµ plaukai tvirtai laikosi ir pape-
sus nelieka tarp pirstµ, vadinasi, triusis baige sertis ir j[ ga-
lima uzmusti. Jei nugara baige sertis, o sonai dar seriasi,
vadinasi, triusis bus tinkamas realizuoti po keleto dienµ.
Serimosi vietose oda büna tamsesne, storesne.
Pirma karta pradeda sertis menesio triusiukai ir seriasi iki
3‰3,5 men. Pavasar[ atvesti triusiai antra karta baigia ser-
tis 5 menesiµ (vasaros pabai goje‰rugpj ücio men.), trecia
karta ‰ 8 menesiµ (rudens pabaigoje ‰ lapkrityje) amziaus.
Tada jie tinka realizuoti.
Pavasar[ (geguzes 20 d.) ir vasara (liepos 20 d.) atvesti
triusiai realizuoti tinka po antro serimosi, 5‰6 men. amziaus,
t. y. lapkricio, gruodzio menesiais, o atvesti ruden[ (rugsejo
20 d. )‰kaili ukams tinkami nuo 4 men. amziaus. Jie reali-
zuojami sausio menes[. Siuo metu uzmustµ triusiµ kailiukai
yra vertingiausi, pirmarüsiai. Atrenkant triusius auginti me-
· 23
sai ir kailiukams, isbrokuotus galima uzmusineti ir 3,5‰
5 men. amziaus. Taciau tokiµ triusiµ kailiukai bus, antros rü-
sies, nes jie nelabai tanküs.
Dezes triusiams vezti (21 pav.) pakraunamos [ masina ke-
liais aukstais. [ dezes dugna [tiesiama kokia nors neperslam-
panti medziaga, uzleidus poros centimetrµ krastus, iskloja-
mos sienu, [dedami dubeneliai vandeniui, avizoms, koncent-
21 pav. Deze t ri us iams vezti [ pri emi mo punkt a
ratams. Deziµ virsuje ir sonuose uzrasoma, kas vezama ‰
patinai ar pateles. Kelioneje reikia tureti laistytuva, dalg[,
virvç, brezento. Triusiµ realizavimo data is anksto suderina-
ma su priemimo punktu.
2 l e n t e l e . Ù¿³§¾·²·- µ¿´»²¼±®·«-
Ì®·«0·¿ó
ª· ³±-·
»·´5- Ò®ò
Õ»®¹·³¿- Ì®·«0·¿ª·³¿-·-
Ò«¶«²µ§³¿-
øìîóìë ¼·»²(
¿³"·¿«-÷
Ю· »¿«¹´· ±
®»¿´· ¦¿ª·³¿-
× Ê¿- ¿®· ± ë Õ±ª± 5 Þ¿´ ¿²¼ · - Þ· ® "» ´ · ± °¿¾¿· ¹¿
×× Þ¿´ ¿²¼"· ± 20 Ù» ¹«" 5 - 20 Þ· ® "» ´ · - Ô¿°µ® · 8· ±
°®¿¼" · ¿
××× Þ· ® "»´ · ± 20 Ô· » °±- 20 Ϋ¹°¶ %¬ · - Ù® «±¼" · ±
× Ê Î«¹°¶ %8· ± 20
Ϋ¹°¶ %¬ · -
ª· ¼«® §-
× Ê Î«¹°¶ %8· ± 20 Ϋ¹ - 5 ¶± 20 Í°¿´ · - Í¿« - · -
ÌÎ×ËP×Ñ ËBÓËP× ÓßÍ ×Î Ð×ÎÓ×Ò×Í Õß×Ô×ËÕÑ ßÐÜ× ÎÞ× ÓßÍ
Pries uzmusant triusiui para neduodama gerti ir esti. Triu-
siai uzmusami elektros srove arba lazdos smügiu. Pastaruo-
ju atveju triusis staigiu judesiu pakeliamas uz uzpakaliniµ
kojµ ir lazda ar plastakos krastu suduodama [ pakaus[ uz
ausµ. Amerikieciai praktikuoja kaklo slanksteliµ isnarinima.
Kaire ranka triusis paimamas uz uzpakaliniµ kojµ, o desine
îì
apkabinamas uz kaklo ‰ nykstys turi büti uz ausµ, kiti pirs-
t ai ‰po pasmakre (22 pav. ). Spaudziant nyksciu kakla ze-
myn, o kitais pirstais staigiai pakelus galva aukstyn, triusis
istempiamas. Tinkamai atliekamas toks uzmusimas trunka
akimirksn[ ir yra neskausmingas.
Tada, ties kelio sanariu uznerus kilpa arba uzkabinus kab-
liu per [pjova tarp sausgysliµ ir kaulo, triusis uz uzpakaliniµ
22 pav. Triusi o l ai kymas i snari -
nan t kakl o slankst el i us 23 pav. Kail iuko lupi mas
kojµ pakalbinamas ant skersinio (23 pav.). Kaire ranka lai-
kant uz ausµ, islenkiamas kaklas ir perpjaunama po zandi-
kauliais gerkle (kraujui nuleisti), nupjaunama galva, uode-
ga, priekines leteneles ir uzpakaline koja iki kulno sanario.
Po 10 minuciµ, nutekejus kraujui, lupamas kailiukas. Desi-
nes kojos kailiukas apipjaunamas ziedu, padarius isilgin[
pjüv[ per uzpakalin[ slaunies krasta. Peiliu ir pirstais ties is-
ilginiu pjüviu nuo uzpakaliniµ kojµ nuneriama oda ir nu-
pjaunama Achilo sausgysliµ srityje. Is abiejµ pusiµ nulupa-
mas kryzkaulis. Nuluptas kailis isverciamas plaukais [ virsµ
ir nupjaunamas ties ausimis. Nunertas triusio kailiukas lai-
komas pakabintas 1‰2 valandas, kad atvestµ. Nulupus doro-
jama skerdiena ‰ per vidur[ perpjaunamas pilvas, pasalina-
25
t
mos zarnos ir tulzies püsle. Prie skerdienos paliekamos ke-
penys ir inkstai. Nuemus skerdiena nuo kablio, nupjaunama
ir desine koja. Isdorota skerdiena nuplaunama saltu vande-
niu ir laikoma pakabinta 6‰10 valandµ vesioje patalpoje.
Per ta laika dingsta sviezios skerdienos kvapas.
Kailiuko kokybe priklauso nuo to, kaip buvo uzmustas ir
nuluptas triusis. Atvesçs kailiukas uztraukiamas ant lenteles
ir nuvalomi riebalai. Grandoma nuo uodegos galvos link, pei-
lio asmenis pakreipus staciu kampu j pood[. Kartu nugran-
domi ir mesos, sausgysliµ bei kraujo likuciai. Grandyti rei-
kia atsargiai, kad .neisteptume ir nesugadintume kailiuko.
Nuspaudus riebalus, kailiukas aptrinamas sausomis pjuve-
nomis ir uztempiamas ant temptuvo dziovinti. Dziovinamo
kailiuko svarbu nepertempti, kad jis bütµ normalaus tanku-
mo. Del to smulkiµ triusiµ odeles (1300 cm
2
ir mazesnes)
per vidur[ pratempiamos ne placiau kaip 10‰14 cm, dide-
liµ‰ 16‰17 cm ir labai dideliµ iki 18‰22 cm.
Õ¿·´·«µ( ¼"·±ª·²·³¿-
Kailiukams dziovinti patogiausi yra vieliniai (24 pav.)
bei sudedami temptuvai (25 pav.) ir temptuvai-lentos (26
pav.). Temptuvai-lentos gaminamos is gerai nuobliuotos uz-
apvalintais krastais lentos. Jµ reikia tureti keleta [vairiµ dy-
dziµ. Vieliniam temptuvui tinka 5 mm skersmens viela. Is-
lyginti ir pritvirtinti kailiukai sukabinami gerai vedinamoje
24 pav. Viel ini s 25 pav. Sudedamas 26 pav. Temptu-
t empi uvas tempt uvas vas-lent a
patalpoje, kur temperatüra nuo ¹18 iki ¹20°C. Aukstesne-
je temperatüroje dziovinami kailiukai sukieteja, sulüzineja ir
veliau jµ ne[manoma isdirbti.
Kailiukas laikomas
isdziüvusiu tada, kai
nelieka minkstµ dregnµ
vietµ. Sausi kailiukai
nuimami nuo temptu-
vµ, surisami [ rysulius
ir sukraunami [ dezes, [
kurias [dedama naIta-
lino maiseliµ nuo kan-
dziµ, skruzdziµ, kailia-
grauziµ. Saugoti, kad
prie kailiukµ neprieitµ
peles. Sausus kailiukus
reikia kuo skubiau par-
duoti paruosµ organi -
zacijoms.
27 pav. Triusi o kail iuko paruosimas dzio-
vini mui
Õ¿·´·«µ( ®%0·¿ª·³¿-
Kailiukµ kaina priklauso nuo jµ dydzio ir rüsies, o rüsis
savo ruoztu nuo kailiuko suzalojimo laipsnio. Kailiuko dydis
gaunamas, jo ilg[ padauginus is plocio (matuojama per vi-
dur[). Standartini s kailiukµ dydis nurodytas 3 lenteleje.
Kailiuko dyd[ patogiausia nustatyti pagal R. Karasiko pa-
siülyta lentelç (4 lent.). Desine lenteles puse iskerpama ir
priklijuojama prie 60 cm ilgio liniuotes, pradedant nuo 35-o
centimetro, kaip parodyta lenteleje. Tai plocio duomenys. Li-
niuote ismatuojamas kailiuko plotis, ilgis ir cia pat ties il-
gio skaitmeniu desineje palyginamas turimo kailiuko plotis
su priklijuotais prie liniuotes plocio skaitmenimis. Jeigu kai-
liuko plotis mazesnis uz virsutin[ plocio skaitmen[, kailiukas
mazas, jeigu didesnis uz apatin[ plocio skaitmen[ ‰ labai di-
delis. Kai plotis tarpinis t arp nurodytµ, kailiukas didelis.
Kailiukµ su [plysimais, skylemis, iskastomis vietomis ver-
te, taigi ir kaina, sumazeja. Rüsis nustatoma pagal plaukµ
tankuma, stangruma, blizges[, vienoduma, neziürint, kokiu
laiku triusiai buvo uzmusti.
Pirmarüsiµ µ¿·´·«µ( plaukai tanküs, blizgantys, poodis
3 ´ » ² ¬ » ´ 5 ò ͬ¿²¼¿®¬·²· - µ¿·´·«µ( ¼§¼·-
Õ¿· ´·«µ± ¼§¼·- Õ¿·´ ·«µ± °´±¬ ¿- ½ ³
î
Labai didel is
Di deli s
Mazas
Daugi au kaip 1900
Daugi au kaip 1300 (iki 1500)
Mazi au kai p 1300
ì ´ » ² ¬ » ´ 5 ò Ô»²¬»´5 µ¿·´·«µ± ¼§¼"·«· ²«-¬¿¬§¬·
Õ¿·´· «µ± ·´ ¹·-
½³
Õ¿· ´·«µ± °´±¬· -
½³
Õ¿·´ ·«µ± · ´ ¹· -
cm
Õ¿· ´·«µ± °´±¬ ·-
½³
. 35
38
48
28
. 35
45
48
33
36
37
49
27
36
44
49
32
37
36
50
27
37
43
35
50
32
26
38
42
34
51 31
26
39 41 52 30
33
53
25
40 40
53
30
32
54
25
41
39
54
29
31
55
24
42 38
55
29
31
56
24
43 37
56
28
44
30
57
23
44
36
57
28
45
29
58
23
45
35
58
27
46
29
34
59
23
27
47
28
60
22
47
34
60
26
28
svarus. Prapütus sprando plaukus, matomas ne didesnis kaip
2 mm
2
odos plotelis. Pükiniµ triusiµ sprando pükai turi büti
ilgesni kaip 4 cm.
Antros rüsies kailiukµ plaukai retesni, trumpesni, pükai
15‰20 mm ilgio. Prapütus sprando plaukus, matomas 2‰
4 mm
2
odos plotelis. Pükiniµ triusiµ sprando pükai iki 4 cm
ilgio, poodis istisai ar tarpais pamelynavçs.
Trecios rüsies kailiukai su pusiau trumpu plauku. Pükai
ne trumpesni kaip 10 mm, poodis istisai pamelynavçs. Pra-
pütus sprando plaukus, matomas 4‰6 mm
2
odos plotelis.
Ketvirtos rüsies kailiukµ plaukai reti, nes triusis uzmustas
aktyvaus serimosi laikotarpiu. Kailiukas gali büti susivelçs,
su deIektais. Kailiniµ ir pükiniµ triusiµ kailiukµ kainos nu-
rodytos 5 lenteleje.
5 ´ » ² ¬ » ´ 5 ò Õ¿·´·²·( · ® °%µ·²·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ( µ¿·²±- (rb)
Õ¿· ´·«µ± ¼§¼· - Î%0 · -
Õ¿·´ ·²· ±
¬® ·«0· ±
Ð%µ·²·±
¬ ®· «0· ±
Labai didel is
(daugi au kaip 1900 crn
2
)
Di deli s (1300`-1500 cm
2
)
Mazas (mazi au kai p 1300 cm
2
)
I 7,10
6,70
4,70
4,30
4,00
2,80
Labai didel is
Di deli s
Mazas
II
6,00
5,70
3,90
3,20
3,00
2,10
Visµ dydziµ III 3,20 ‰
Visµ dydzi µ IV 2,10 0,40
ß°·» µ¿·´·«-
Ziema paruostµ triusiµ kailiukai büna tanküs, vesliais
plaukais. Jie naudojami natüralüs ir dazyti. Kailiukai dazo-
mi, kai norima imituoti brangius grazius kailius (sabalo,
audines, kotiko, voveres, leopardo, kurmio). Dabar ir patys
kailiai apdirbami naujais metodais. Paltai is tokiµ kailiukµ
yra lengvi, grazüs ir nebrangüs.
Triusiµ kailiukai büna vidutiniskai 35X50 cm dydzio. Mo-
teriskam paltui reikia 20‰25, vaikiskam paltukui ‰ 10‰13
tokiµ kailiukµ. Paltai is triusiµ kailiukµ tinka tiesaus, pusiau
prigludusio ir prigludusio silueto. Kailiukai paprastai skiria-
si blizgesiu ir atspalviu. Kadangi paltui jµ reikia gana daug,
îè
reiketµ parinkti partija kuo vienodesnio dydzio ir rüsies kai-
liukµ. Atrinktus kailiukus surüsiavus j grupes pagal piesin[,
atspalv[, plaukµ ilg[, tankuma ir blizges[, parenkama, kiek
reikia vienam paltui sukirpti.
Nuo dulkiµ, lietaus kailiniai dirbiniai pasidaro blausüs, to-
del, pasibaigus nesiojimo sezonui, palta reikia isvalyti ir lai-
kyti tamsioje vietoje. Kailiai valomi pjuvenomis, paralonu.
Balti kailiukai gerai issivalo manµ kruopomis, krakmolu.
Õ¿·° °¿8·¿³ ·0¼·®¾¬· ¬®·«0·± µ¿·´·«µ@
Dziovinti kailiukai mirkomi svariame vandenyje (vanduo
keiciamas kasdien), kol suminksteja. Svieziai nuluptµ kailiu-
kµ mirkyti nereikia.
Emaliuotame ar plastmasiniame inde paruosiamas tirpalas
is 1 litro vandens, 12‰15 cm
3
koncentruotos acto rügsties ir
50 g druskos. Tirpalo ruosiama 4 kartus daugiau (pagal
masç) negu turima kailiukµ. Tokiame tirpale kailiukai mir-
komi 1‰3 dienas, kelis kartus per diena pamaisant.
Paskui paruosiamas toks pat kiekis antro tirpalo: imama
1 litras vandens, 5 cm
3
simtaprocentines (akumuliatorines)
sieros rügsties ir 50 g druskos. Siame tirpale kailiukai mir-
komi 12 valandµ. Ismirkius jie nusunkiami, sudedami krü-
velemis ir, palaikius 1‰2 dienas, rauginami. Rauginimui
paruosiamas tirpalas is 1 litro silto vandens, 70 g alüno ir
50 g druskos. Vietoj alüno galima imti gluosnio zievç ir sa-
keles. Tuomet tirpalas ruosiamas taip: [ kibira pridedama
gluosnio zieves ir sakeliµ, uzpilama vandeniu ir uzvirinama.
Praausçs skystis nupilamas ir [ j[ pridedama druskos ‰ 50 g
litrui skyscio. Alüno tirpale kailiukai mirkomi apie 12 valan-
dµ, gluosnio zieves tirpale ‰ 2 paras. Rauginimo tirpalo ga-
minama 4 kartus daugiau negu turima kailiukµ (pagal ma-
sç) ‰ 5 litrai 10-iai kailiukµ. Dar dregnµ israugintµ kai-
liukµ poodis sutepamas vandens ir riebalµ emulsija. Litre
verdancio vandens istirpinama ketvirtadalis gabalo ükisko
muilo ir [pilamas litras kiaules ar zuvµ taukµ, viskas ismaiso-
ma ir pridedama 10‰20 cm
3
amoniako. Teptuku uztepus
emulsija, kailiukai dziovinami. Isdziüvç jie lyginami skersai
ir isilgai ant stalo briaunos, kol poodis pabala ir suminkste-
ja. Svitriniu popieriumi nuvalytas poodis pasidaro elastin-
gesnis. Riebalµ likuciams pasalinti kailiukai pabarstomi gip-
su ar kreida, kurie paskui iskratomi. Isdirbti kailiukai plau-
nami sepeciu siltame vandenyje su skalbimo priemonemis ir,
uztempti ant temptuvµ, letai dziovinami ore plaukais [ vir-
sµ. Dziovinant reikia ziüreti, kad vandens nepatektµ [ vidinç
pusç. Isdziüvç kailiukai tvarkingai sudedami.
Ôß× ÕßÒÌ×ÛÓÍ ÐEÕ×Ò×ËÍ ÌÎ×ËP×ËÍ
Is vienos triuses su prieaugliu per metus gaunama 1,0‰
1,5 kg pükµ. Is kilogramo pükµ galima isausti 2,5 m audinio.
Triusiµ pükai labai tinka megztiniams, salikams, kepurai-
tems, pirstinems, poliarininkµ drabuziams.
Kad pükiniai triusiai bütµ produktyvesni, per savaitç su-
augusiam triusiui duodama po 0,7‰1 mg kobalto chlorido
(istirpinamas vandenyje ir sumaisomas su pasarai s). Pa-
saruose turi büti daug azoto ir sieros. Pagrindi ne pasarµ
dalis yra liucerna, o sieros saltinis ‰ kopüstai.
Pükiniai triusiai laikomi 2‰3 metus. Desimciai‰dvylikai
pateliµ reikia vieno patino. Siuos triusius geriausia laikyti
misriu büdu ‰ narveliuose ir pusiau' laisvai. Sulaukçs 2,5‰
3 menesiµ prieauglis rüsiuojamas. Puse geriausiµ pateliµ
paliekama veislei, likçs prieauglis laikomas didelemis grupe-
mis tinkliniuose aptvaruose (patineliai iskastruojami arba
laikomi atskirai). Individualiuose narveliuose laikomi veislei
palikti jaunikliai, triusingos pateles ir patinai. Narveliµ grin-
dys pükiniams triusiams daromos is mediniµ ar plastmasiniµ
lysteliµ arba tinklines su dvigubu dugnu.
Pükiniµ triusiµ plaukai subrçsta ir ilgiausi büna ne vienu
laiku, todel kas 1,5‰2 menesius juos reikia apipesioti. Pirma
karta pükiniai triusiai baigia sertis iki 2‰2,5 menesio. Tuo-
met jie nukerpami zirklemis arba masinele. Gaunama 10‰
20 g pükµ. Pateles pirma karta geriau pesti, nes kerpant ga-
lima suzeisti vos pastebimus
spenius. Pesama atsargiai,
nes 2 men. triusiukµ kailiu-
kai labai ploni, juos lengva
sugadinti. Antra karta pesa-
mi 4‰4,5 men. triusiai.
Gaunama 20‰30 g pükµ.
Trecia karta pesami 6,5 me-
nesio. Triusis paimamas ant
keliµ ir pesama nuo galvos 28 pav. Deze pükams
uzpakalio link. Gauti pükai büna nevienodos rüsies, nevie-
nodo ilgio ir [vairios kokybes. Geriausi pükai yra nuo nuga-
ros, sprando ir slaunµ, ne tokie vertingi ‰ nuo menciµ, kak-
lo, krütines ir pilvo. Nupesti pükai sudedami [ dezes palaidi,
kiekvienos rüsies atskirai. Dezes su pükais laikomos sanda-
riai uzdarytose sausose patalpose.
Pükai büna [vairiµ rüsiµ. E k s t r a ‰ visai balti geros ko-
kybes 60 mm ilgio pükai. Uz 1 kg ekstra rüsies pükµ be
deIektµ mokama 60 rb, kai yra kiek deIektµ ‰- 48 rb.
I r ü s i s ‰ visiskai balti, be priemaisµ, 45‰59 mm ilgio
pükai. Uz kilograma jµ mokama atitinkamai 46 ir 38 rb.
II r ü s i e s pükai 30‰44 mm ilgio. Vieno kilogramo p ü-
kµ kaina 38 ir 31 rb.
III r ü s i e s pükai 11‰29 mm ilgio. 20° jµ gali büti
susivelusiµ. Uz kilograma mokama 18 ir 11 rb.
ÌÎ×ËP×H ÓUÙUÖÑ ÕßÔÛÒÜÑÎ×ËÍ
Í¿«-·-ò Triusiai uzmusinejami kailiukams.
Ê¿-¿®·-ò Menesio pradzioje poruojami, ruosiami lizdai pa-
telems.
Õ±ª¿-ò Zindancioms patelems duodama morkµ, virtµ bulviµ
su miltais, gero sieno, avizµ, kopüstµ, virtuves atliekµ, sildy-
to pieno. Baigiantis ziemai ir artejant pavasariui, triusiams
trükst a mineraliniµ medziagµ, todel jie pradeda grauzti
narveliµ sienas, grindis. Laktuojancioms patelems ir augan-
ciam prieaugliui duodama molio, gesintµ kalkiµ, kreidos,
kaulamilciµ, druskos. Mineralines medziagos [terpiamos j
raciona: po 1‰2 g parai suaugusiam triusiui ir 0,5 g prie-
augliui. [ grüdinius pasarus dedama zuvies taukµ (po 3‰
3,5 g triusiui), mieliµ (iki 20 g) .
Þ¿´¿²¼·-ò Gerai seriami kovo menes[ gimç triusiukai. Jiems
duodama virtµ kruopµ, trintµ su koncentratais bulviµ, smul-
kintµ sakniavaisiµ, gero sieno, kasdien po dezelç daigintµ
grüdµ, kaulµ miltµ, kreidos, druskos.
Avizos ir mieziai daiginami taip: para pamirkomi siltame
vanaenvie, paskleidziami 6‰8 cm sluoksniu, uzdengiami sla-
pia medziaga ir palaikomi 2‰3 dienas, kol pasirodo balti
daigeliai. Ziema triusiukus galima aprüpinti ir zaliaisiais
pasarais. Ant padeklµ paskleidziama drekintµ 3‰5 cm ilgio
siaudµ kapoju, pasejama para pamirkytµ avizµ (4‰5 kg/m
2
)
ar mieziµ (2‰3 kg/m
2
) ir uzberiama nestoru sluoksniu kapo-
ju. Paselis kasdien palaistomas kibiru silto trasµ misinio. Po
7‰8 parµ avizos, mieziai vesliai suzaliuoja ir tinka triusiams
serti. Balandzio viduryje pateles kergiamos antra karta ir
atjunkomi kovo menes[ gimç triusiukai.
Geguze. Pereinama prie vasaros serimo, gerai isvalomi
narveliai.
Birzelis. Atjunkomi geguzes menes[ gimç triusiukai. Kad
geriau virskintµ, triusiams duodama gluosniµ, klevµ, aka-
cijµ, liepµ sakeliµ. Birzelio antroje puseje pateles kergiamos
trecia karta, rüsiuojami ir paskirstomi pagal lyt[ kovo me-
nes[ gimç triusiukai.
Liepa. Ruosiamos sieno, lapuociµ medziµ sakeliµ atsargos
rudens ir ziemos periodui. Nupjautos mazdaug 1 cm storio
ievµ, gluosniµ, sermuksniµ, drebuliµ, liepµ ir kitµ medziµ
sakeles surisamos glebeliais, isdziovinamos pavesyje ir is-
dziüvusios sukabinamos ant karteliµ sausoje patalpoje. Ge-
riausi antrµ metµ ügliai. Sakeles gerai veikia dantis. Be to,
jomis seriant sutaupoma dalis sieno.
Vienai patelei su prieaugliu reikia tureti ne maziau kaip
130‰160 kg sieno. Juo triusiai seriami nuo rugsejo iki ge-
guzes menesio. Geriausias sienas smulkiastiebiµ zoliµ, kuriµ
40‰60° sudaro baltieji ir raudonieji dobilai. Geras sienas
büna zalias, malonaus kvapo. Geriausia siena dziovinti pa-
vesyje, ir antra dziovinimo diena 2‰3 kartus pavartyti, o
nakciai, kad nesudrektµ nuo rasos, sukrauti j kügius. Toks
sienas büna maistingas, jame daug vitamino A. Vitamino D
siene nebüna, todel [ pasarus pridedama zuvµ taukµ arba vi-
tamino D preparato.
Rugpjütis. Triusiai seriami nukritusiais vaisiais, darzoviµ
atliekomis, atrenkami pardavimui ir veislei. Kovo menes[ gi-
musius 6 men. triusius galima realizuoti, jµ kailiukai tinka
kailiams. Rugpjücio pabaigoje nujunkomi liepos menes[ gi-
mç triusiukai. Pateles kergiamos trecia karta.
Rugsejis/Ruosiamos pasarµ atsargos ziemai.
Spalis. Ruosiamos bulviµ, sakniavaisiµ, grüdµ ir kitµ pasa-
rµ atsargos. Is sultingµjµ pasarµ paruosiama raudonµjµ
morkµ, pasariniµ runkeliµ, svieziµ kopüstµ güziµ. Ruden[
triusiai seriami griezciµ lapais, ziema ‰ sakniagumbiais.
50-ciai triusiµ reiketµ tureti 500 kg griezciµ. Griezciµ galima
pasisodinti tarp bulviµ kerµ.
Sj menes[ pereinama prie ziemos laikotarpio serimo, t. y.
pradedama duoti sieno, sakniavaisiµ. Isbrokuoti triusiai ski-
riami uzmusimui. Likus 2‰3 savaitems iki realizavimo, triu-
siai pradedami peneti. Penimi triusiai laikomi grupemis po
4‰6, patinai iskastruojami.
Kad triusiµ kailis graziai zvilgetµ, patartina serti juos se-
menimis, ypac pries uzmusima, o kad mesa bütµ skanesne,
kelias dienas pries uzmusant paserti prieskoniniais zalumy-
nais: petrazolemis, kmynais ir kt.
Lapkritis. Nujunkomi rugsejo menes[ gimç triusiukai. Ge-
guzes menes[ gimçs prieauglis baigia sertis antra karta. Ta-
da jis ir tinka realizuoti.
Gruodis. Penimi rugsejyje gimç triusiukai, skirti realizavi-
mui sausio menes[.
ÊÛÌÛÎ×ÒßÎ×ÒU Êß×ÍÌ×ÒUÔU
Triusiai yra labai atsparüs. Laikomi gerose, be skersvejµ,
svariose, gerai vedinamose triusidese ir tinkamai seriami
triusiai paprastai neserga. Taciau triusideje reikia tureti ne-
didelç veterinarinç vaistinelç, kad prireikus bütµ galima su-
teikti pirmaja pagalba. Vaistai (milteliai, tirpalai, tepalai)
laikomi tamsiuose gerai uzdaromuose stikliniuose indeliuose.
Vaistineleje reikia tureti: lenktas zirklutes (jomis patogu
apkirpti plaukus apie zaizdelç), pinceta svetimküniui is zaiz-
dos isimti, audiniams palaikyti ir Iiksuoti, tamponui uzdeti,
adatai [statyti j svirksta, 5 gramµ svirksta, vatos, marles,
pipetç (10 cm) vaistams lasinti [ akis, svarstykles, dezinIe-
kavimo priemoniµ (kaustines sodos, kreolino, chlorkalkiµ),
5° jodo zaizdoms dezinIekuoti, boro rügsties (siltu 2° bo-
ro rügsties tirpalu 1‰2 kartus per diena plaunamos asaro-
jancios ar traiskanojancios, su patinusiais vokais akys), san-
tomicino spalinukems varyti (tinka ir citrinmedzio saknys),
penicilino tepalo nedidelems odos zaizdoms gydyti, tanino
milteliµ ( 1° tirpalo duodama nuo viduriavimo; tinka ir
smulkios medziµ sakeles, geras sienas, smulkintos avizos),
zuvµ taukµ (sergantiems rachitu triusiukams kasdien [ pasa-
rus pridedama po 3‰5 g), kalcio- gliukonato, kreidos, kaulµ
miltµ, vitamino D.
Grauzikams naikinti tinka smulkintas gipsas, sumaisytas
su pieno milteliais arba vaikams skirtais misiniais. [ avizi-
34
nç kosç galima prideti aliejaus ar zuvµ taukµ ir smulkiai
trinto stiklo (elektros lempuciµ). Masalai isdestomi patalpos
kampuose.
ÌÎ×ËP×H ÐßÎÑÜH ÑÎÙßÒ× ÆßÊ× ÓßÍ
Kasmet geguzes‰liepos menes[ organizuojamos rajonines
ir tarprajonines triusiµ parodos. Parodai ruosiamasi is- anks-
to, t. y. atrenkami geriausi, tipiski veislei triusiai. -Parodµ
dalyviams ir sveciams skaitomos paskaitos, parduodami veis-
liniai triusiai, [rengimai, literatüra. Apie triusininkystes per-
spektyvas, rekordus salies rajonuose pasakoja skaiciai, Ioto-
graIijos, stendai ir maketai, bukletai ir diplomai.
Parodai organizuoti sudaromas 3‰5 zmoniµ komitetas, [
kur[ [eina suinteresuotµ organizacijµ atstovai. Parodoje eks-
ponuojami sveiki [vairiµ veisliµ ne jaunesni kaip metµ triu-
siai (patinai ir pateles), sveriantys ne maziau kaip:
Pilkasis milzinas, Baltasis milzinas 4,8 kg
Sidabrinis 4,4 kg
Vienos melynasis, Sinsilai 4,2 kg
Pükiniai 3,7 kg
Jµ produktyvumas turi büti ne mazesnis kaip 20 isaugintµ
triusiukµ. Norintys dalyvauti parodoje paduoda pareiskima
parodos komitetui. Parodoje eksponuojami geriausi triusiai,
isauginti to rajono (miesto) tarybiniµ ükiµ, mokyklµ, inter-
natµ, vaikµ namµ triusiµ augintojµ ir triusiµ megejµ. Paro-
dos rengiamos salese, parkuose, stadionuose. Teritorija ra-
dioIikuojama, veikia gatavµ dirbiniµ paroda-pardavimas, de-
monstruojami [vairiµ dydziµ kailiukai.
Antrame pagal dyd[, visame pasaulyje garsiame savo ma-
sinµ pramone ir tarptautinemis mugemis Cekoslovakijos
mieste Brno kasmet vyksta ir tarptautine graziausiµ triusiµ
paroda-muge. [ Brno suplaukia keli tükstanciai megejµ su
[vairiµ veisliµ triusiais-rekordininkais is Jugoslavijos, Veng-
rijos, VDR, VFR, Prancüzijos, Rumunijos, Austrijos, Belgi-
jos, Olandijos, Anglijos, Danijos, Italijos, TSRS, Sveicarijos
ir Cekoslovakijos. Spalvoti reklaminiai plakatai is anksto
zmonems primena apie artejancia populiaria sventç ‰ t arp-
tautinç triusiµ paroda. Visiskai atitinkantys veisles standarta
triusiai paskelbiami Brno konkurso nugaletojais, jµ savi-
ninkai apdovanojami suvenyrais, triusiai ‰ medaliais.
Ê× ÍÕßÍ ×P ÌÎ×ËP×ÛÒÑÍ
Sergantiems inIekcinemis ligomis, su pakilusia temperatü-
ra zmonems reikalinga neriebi, dietine mesa. Tam ypac tinka
triusiena. Ji yra baltymingesne ir kaloringesne uz versiena
bei paukstiena, joje daug vitamino PP ir kalio, kalcio, mag-
nio bei IosIoro druskµ. Kilogramas triusienos turi 1384‰
1820 kalorijµ. Südymui triusiena netinka, nes druska blogi-
na mesos skon[ ir mazina maistinguma.
Troskinta triusiena. 1 kg triusienos, 2‰3 saukstai riebalµ,
2 svogünai, morka, pipirµ, lauro lapelis, druskos, petrazoliµ,
krapµ, 1 kg bulviµ.
Paruosta skerdiena supjaustoma porcijomis, pabarstoma
druska ir apkepinama riebaluose. Baigiant kepinti sudedami
pjaustyti svogünai, morkos, petrazoles. Apkepinta triusiena
su prieskoniais 30 min kepama orkaiteje, aplaistant atsira-
dusiomis sultimis. Paskui viskas perdedama [ puoda, uzpila-
ma sultiniu ir patroskinama. Patiekiama su keptomis bul-
vemis, virtomis pupelemis, apibarscius petrazolemis ar kra-
pais.
Kepta triusiena. Visa triusio skerdiena ar nugarine pasü-
doma, pabarstoma pipirais, prismaigstoma lasiniukµ, dalis
[sukama [ istisa plona lasiniµ gabala, aprisama ir kepama
25‰35 min karstoje orkaiteje, aplaistant riebalais ir atsira-
dusiomis sultimis. Apkepta mesa supjaustoma porcijomis,
perdedama [ duben[ ir, uzpylus padazu (likusiomis nuo ke-
pimo sultimis), laikoma karstai . Patiekiama su keptomis bul-
vemis, agurkais, pomidorais, virtµ darzoviµ garnyru, maka-
ronais, kosemis, pupelemis, papuosus citrinos griezineliais.
Triusiena su garstyciomis. Nugarine triuso dalis, 30‰50 g
sviesto ar margarino, 1 saukstas aliejaus, truputis garstyciµ,
2 stiklines vandens, 1 stikline sultinio, 2 svogünai, skilte-
le cesnako, kmynµ sakele,
J
/
2
lauro lapelio, sakele salierµ,
druska, pipirai, Va stiklines kondensuoto pieno (be cukraus),
1 saukstas miltµ, citrina.
Supjaustyti porcijomis mesos gabalai pasüdomi, pabarsto-
mi pipirais ir apkepami sviesto ir aliejaus misinyje. Apkepta
mesa plonai aptepama garstyciomis, sudedama [ puoda, uz-
pilama vandeniu, sudedami prieskoniai, druska ir troskinama.
Gatava mesa isimama, padazas perkosiamas, [pilama konden-
suoto pieno, svieste pakepintµ miltµ, sultinio ir uzvirinama.
Pagal skon[ dedama druskos, citrinos sulciµ. Patiekiama su
36
virtomis ar siaudeliais keptomis bulvemis, agurkais, pomi-
dorais.
Ì®·«0·»²±- ²»¬·µ®¿- ¦«·µ·-ò Imama 500 g triusienos, 250 g
kiaulienos, keletas riekeliµ bandeles, smulkiai pjaustytas
svogünas, trintas muskato riesutas, truputis raudono vyno,
‹2 gabaleliai lasiniukµ, lauro lapelis, ziupsnelis kmynµ.
Triusiena ir kiauliena sumalama, pridedama piene mirkyto
pyrago, smulkiai pjaustyto svogüno, kiausinis, pipirµ, mus-
kato riesuto, druskos, [pilama vyno ir viskas gerai ismaiso-
ma. [ istepta riebalais ir isklota plonai pjaustytais lasiniu-
kais Iormelç sudedamas Iarsas taip, kad ji bütµ nepilna. Vir-
sus pabarstomas kmynais, sudedami lauro lapeliai, lasiniukµ
gabaliukai. Formele sandariai uzdaroma ir [dedama [ viduti-
nio karstumo orkaitç. Kepama 45 min. Kad nepridegtµ apa-
cia, po Iormele padedamas platus indas su verdanciu vande-
niu. Gatava mesa atvesinama atidengus ir supjaustoma
plonomis riekelemis. Patiekiama su keptomis bulvemis ir sa-
lotomis su majonezu.
Ì®·«0·»²¿ ¾¿´¬¿³» ª§²»ò 1,5 kg triusienos, 4 saukstai alie-
jaus, petrazoliµ lapeliµ, 4 skilteles cesnako, stikline balto vy-
no, kmynµ, lauro lapeliµ, pipirµ, druskos, 250 g virtµ ryziµ,
30 g sviesto.
Triusiena supjaustoma [ dvylika mazdaug vienodµ gabalµ,
mesa gerai apkepama, sudedama [ puoda, apibarstoma
pjaustytomis petrazolemis, trintu cesnaku, [dedama sakele
kmynµ, lauro lapelis, druskos, pipirµ, uzpilama vynu ir, uz-
dengus puoda, troskinama 25 min. Gatava mesa sudedama [
duben[, uzpilama nuo virimo likusiomis sultimis. Kad pa-
dazas bütµ tirstesnis, [ verdant[ sultin[ dedama svieste pa-
kepintµ miltµ. Patiekiama su virtais ryziais. Ryziai verdami
pasüdytame vandenyje. Baigiant virti [ juos pridedama 30 g
sviesto.
Ì®·«0·»²±- ª§²·±¬·²·-ò 1 triusis, kepenys, sirdis, pipirai,
druska, 1‰2 saukstai grietines, 100‰150 g slyvµ,
·
ñ
î
‰ 1 rie-
kute pyrago, y
2
stiklines pieno, 1‰2 svogünai, 50 g sviesto.
Nuimta nuo kaulµ mesa ismusama, pasüdoma, pabarstoma
pipirais, dedamas [daras, slyvos be kauliukµ. Sudejus [dara,
mesa suvyniojama, apsukama marle, [dedama [ verdant[ sul-
tin[ ir troskinama.
_¼¿®¿-ò Apvirintos kepenys ir kiti priedai, ismirkytas piene
ir nuspaustas pyragas, kepinti svieste svogünai sumalami,
[dedama druskos, pipirµ ir viskas gerai ismaisoma.
íé
Ì®±0µ·²¬¿ ¬®·«0·»²¿ ·´¹»-²·¿³ ª¿®¬±¶·³«·ò Skerdiena suka-
pojama 150‰200 ¹ gabalais, sudedama j puoda su lauro la-
peliais, karciaisiais ir kvapiaisiais pipirais, druska. Uzdengus
troskinama 3 valandas. Isimta mesa apkepinama gilioje kep-
tuveje, pridejus po lygiai galvijµ lajaus ir saulegrazµ alie-
jaus. Apkepinti gabalai sudedami atgal j puoda, uzpilami
riebalais, [pilama stikline vaisiµ sulciµ, pasüdoma ir troski-
nama ant silpnos ugnies 0,5 vai. Karsta mase isIasuojama
[ puslitrinius stiklainius taip, kad riebalai apsemtµ mesa.
Stiklainiai uzdaromi dangteliais. Tinka makaronµ sriubai,
prie bulviµ koses.
Ì®·«0·»²±- ·® 0ª·»"·( ¹®§¾( ¬®±0µ·²§- øº®·µ¿-5÷ò 1,30‰1,75
kg jauno triusio skerdienos, 60 g morkµ, 60 g svogünµ,
1 stikline balto vyno, 50 g grybµ, 2 kiausiniai, citrina, prie-
skoniµ (petrazoliµ, kmynµ, lauro lapeliµ, skiltele cesnako).
Sukapota skerdiena 0,5 valandos laikoma uzpilta saltu
vandeniu (vandens imama 1,5 litro). Paskui sudedamos mor-
kos, skridineliais pjaustyti svogünai ir pavirinama 20 min.
Sultinys perkosiamas, darzoves atskiriamos. Mesa apkepa-
ma svieste iki rusvos spalvos ir sudedama [ puoda, [pilama
vyno, truput[ sultinio, pridedama druskos, pipirµ ir verdama
35 min ant silpnos ugnies. Trecdalis padazo nupilama, likç
2
/
3
sumaisomi su kiausinio tryniais ir citrinos sultimis. Su-
dedami svieste kepti grybai, supilamas likçs padazas. Mesa
iki patiekiant [ stala laikoma karstai.
Ì®·«0·»²±- ¬®±0µ·²§- -« -ª±¹%²¿·- ( ragu). 1,5 kg mesos,
125 g svogünµ, 50 g miltµ, 1 stikline sultinio, 2 stiklines
raudono vyno, 30 g sviesto, prieskoniµ.
‹ Svogünai apkepinami svieste. Paspirginama kiaulienos la-
siniukµ. Spirguciai isimami, mesa apkepama riebaluose. J
karsta sultin[ sudedami apkepinti svieste miltai, [pilama vy-
no. Gautu padazu uzpilama mesa, sudedami svogünai, prie-
skoniai, spirguciai, pridedama druskos, pipirµ, petrazoliµ,
lauro lapeliµ, skiltele cesnako. Verdama ant silpnos ugnies
1,5 valandos. 10 min pries patiekiant sudedamos trintos ke-
penys.
Ì®·«0·»²±- ¼»0®»´5-ò 3,7 kg triusienos, 3 kg kiaulienos,
2 kiausiniai, 200 g druskos, 50 g cukraus', 2,5 g kvapiµjµ pi-
pirµ.
Triusiena ir kiauliena supjaustoma gabalais, pasüdoma ir
laikoma para saltai. Kita diena mesa 3‰4 kart us permalama
ir gerai ismaisoma. Farsas sudrekinamas saltu vandeniu, su-
38
dedami zali kiausiniai, malti prieskoniai. Paruosta mesa pri-
kemsamos isvalytos, isplautos avies ar verselio zarnos. Zar-
nos gali büti paruostos anksciau. Prireikus pries vartojima
jos ismirkomos saltame vandenyje. Gatavos desreles kas 10'‰
12 cm atsargiai persukamos. Desreliµ rysuliai 0,5‰1 valanda
parükomi karstuose ar siltuose dümuose (galima krosnyje).
Rükymui naudojama azuolo, uosio, juodalksnio malkos, ant
kuriµ uzpilama pjuvenµ. Parükytos desreles 2‰3 min pakai-
tinamos karstame neverdanciame vandenyje ir atvesinamos.
Triusiena grietineje. Didelio triusio nugarine, kiaules tau-
kine, baltµ garstyciµ, 185 g grietines. Mesa supjaustoma
gabalais, aptepama garstyciomis, suvyniojama [ taukinç, su-
dedama [ inda ir 1,5 valandos kepama vidutinio karstumo
orkaiteje. Nuo iskepusiµ mesos gabalµ nuimama riebalµ ple-
vele, mesa sudedama [ duben[ ir uzpilama grietine ir padazu.
п¼¿"¿-æ
´
ñ
í
litro sultinio, 50 g sviesto, 50 g miltµ, 60 g
svogünµ, 100 g lasiniukµ, prieskoniµ (kmynµ, petrazoliµ, lau-
ro lapeliµ, skiltele cesnako). Lasiniukai paspirginami su svo-
günais. Miltai apkepinami riebaluose iki tamsios spalvos.
Maisant mediniu saukstu, pamazu pilamas sultinys, sude-
dami pakepinti svogünai, spirguciai, prieskoniai, druska ir
pipirai, 20 min pavirinama ant silpnos ugnies. Padazas per-
kosiamas.
б³·¼±®( °¿¼¿"¿-ò 750 g pomidorµ, 1 morka, 1 svogünas,
ï
Ë sviesaus padazo, 0,5 stiklines sultinio, petrazoliµ, kmynµ,
lauro lapeliµ. Pomidorai supjaustomi [ 4 dalis ir, 5 min pa-
troskinti be vandens, pertrinami per sietel[. \ sviesµ padaza
sudedama pomidorµ tyre, [pilama sultinio, sudedamos kube-
liais supjaustytos morkos, svogünai, kmynai, lauro lapeliai,
pipirai, druska ir troskinama 45 min. Sviesiam padazui pa-
ruosti istirpinama 20 g sviesto, apkepinami iki rusvumo mil-
tai, maisant pilamas sultinys, [dedama druskos, pipirµ.
Prat arme í
ïï i isiµ veisles ì
Mesini µ-kai liniµ t ri usi µ vei sles ì
Mesini µ tri usi µ veisl es, papl it usi os uzsi enyje 6
Kaili niµ t ri usiµ vei sl es *. '...., . 8
I kiniai t riusi ai ç
Ti i |siµ seri mas 11
Tri usi µ l ai kymas uzdarose t ri usi dese ïî
Narveli ai Ĭ
Triusi µ seri mo ir gi rdymo mechani zaci j a 18
Pat al pµ dezi nIekavi mas ïç
Triusiµ vei si mas 2(1
Zootechni nes apskait os pagri ndai 22
Tri usi µ produkcija ' . . 23
Tri usi µ at ranka reali zavimui kailiukµ serimasi 23
Tri usi o uzmusi mas i r pi rmini s kaili uko apdirbimas 24
Kail iukµ dzi ovi nimas 20
Kail iukµ rüsiavi mas , 27
k; iius 29
Kaip paciam i sdirbti t ri usi o kailiuka íð
Laikant i ems pükinius t ri usi us íï
Tri usiµ megejo kalendorius íî
Veteri narine vaist inel e ..' íì
Triusi µ paredµ organi zavimas íë
Viskas is t ri usi enos íð
Li t erat üra ìð
TRI USI U AUGI NTOJ UI . Suda r e Al e Si ld. Re dakt or e A. Sada us ka i t e . Vi rs eli o
da i li ni nke R. Roz yte . Me ni ni s r e da kt or i us V. Aj aus ka s. Tec hni ne r e da kt or e
I. La ur i na i t i e ne . Kor e kt or e L. Ba l a i ki e ne
l'T. N
T
s 1995
Duot a ri nkt i 83.02.17. Pa s i r a s yt a s pa us di nt i
1
ÔÊ 08016. For ma t a s 84X108V3÷.
Popi e r i us ‰ s pa udo s Nr. 3. Ga r ni t ur a ‰ l i t e ra t ür i ne, 10 punkt µ. Is kili oji s pauda
2,1 s al. sp. 1. 2.52 aps k. l eid. 1. Ti r a za s 20 000 errz. Uz s a kyma s 657 Ka ina 23 kp.
Lei dykla . . Moksl as ", 232350 Vi lni us . Zvai gzdzi µ 23. Spa ude Mot i e j aus Suma us ko
s pa us t uve, 232600 Vi l ni us, A. St r a zde l i o 1. ,

ÌÎ×ËP×H ßËÙ×ÒÌÑÖË×
Í«¼¿®5 ßò Í·´ ¼

Ê×ÔÒ×ËÍ œÓÑÕÍÔßÍþ ïçèí

´5 .®¿²µ·²«s µ¿³-ô °·²·¹·²5³-ò ß°·» ëðû ¬®·«0·»²±.·0 °®·¶¿«µ·²¬± Û«®±°·²·± ´¿«µ·²·± ¬®·«s 0·±ò Ç°¿8 ¼ ¿«¹ °®·¶¿«µ·²¬( ¬®·«0·( ª»·-´·( ¾«ª± ·0ª»-¬¿ È×È ¿ò °¿¾¿·¹±¶» ·® ÈÈ ¿ò °®¿¼"·±¶»ò Ü¿¾¿® °®·-µ¿·8·«±¶¿³¿ ¿°·» é𠬮·«0·( ª»·-´·(ò Í«¼¿®§¬±¶¿ ÞÞÕ Ì ìêòéï êíêòè íèðìðîðëðð‰ïíí Ó èëìøðè÷‰èí è ê ó è í w Ô»·¼§µ´¿ œÓ±µ.¬·²µ´± ²¿®ª»´·¿³-ò Ì®·«0·( ³5¹5¶( ¼®¿«¹·¶±.³¿·-¬·²¹« ³¿.®%0·».µ·´:.·0 ²«µ·®°¬( ²«± ¾®±µ«±¬( µ¿·´·«µ( ª·´²(ô ± ¾®±µ«±¬· µ¿·´·«µ¿· -« ª·´²¿ «"-·»²§¶» ²¿«¼±¶¿³· ´»²¹ª¿· ±¼·²»· ¿ª¿´§²»·ô °·®0¬·²5³-ô ³±¬»®·0µ·»³.°¿¹¿´¾ò %µ·-þ÷ò Þ·¾´·±¹®òæ °ò ìðò Ô»·¼· ²§¶» ¿°®¿ 0± ³± .´¿.-µ®§¾5´5-ô ¾»®»¬5-ò ß«µ08·¿«-·±.º»¬®¿-ô ª¿¼·s ²¿³¿.·® ¼¿"§¬· ¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿· ²¿«¼±¶¿³· ·® ¾®¿²¹·( µ¿·´·( ·³·¬¿½·¶¿·ò ×0 ¶( ¼¿«¹·¿«-·¿ -·«ª¿³¿ µ»°«®·(ô ¿°§µ¿µs ´·(ô ³¿"·¿« ª¿·µ·0µ(ô ³±¬»®·0µ( µ¿·´·²·( °¿´¬(ô ¹¿³·²¿³± º»¬®·²5.ò Í°®»²¼"·¿²¬ -ª¿®¾·¿«-·@ ´·¿«¼·».¼·¼·²·³±ô ¹¿²¿ -ª¿®¾· ·® ¬®·«0·²·²µ§-¬5ò Ì®·«0·»²±.°¿¼»¼¿ ¿°-·®%°·²¬· -¬¿¬§¾·²» ³»¼"·¿¹¿ô ·²s ª»²¬±®·«³·ô ª»·-´·²·« °®·»¿«¹´·«ò Ò¿¬%®¿´%.²»¿¾»¶±¬·²¿-ô ¬®·«s 0·( µ¿·´·«µ¿· ¬«®· ¼·¼»´: °¿µ´¿«-@ô ¬±¼5´ ®»·µ·¿ ª·-±µ»®·±°¿· °¿´¿·µ§¬· ¬®·«0·( ¿«¹·²¬±¶«.ô 05® ·³ ¿-ô ±¼» ´· ( ·0 ¼· ®¾· ³¿-ô °¿¬ ·»µ¿´¿· ·0 ¬® · «0· »² ±-ò ͵· ®·¿³ ¿ ¬ ®·«0·( ¿ «¹ ·² ¬± ¶¿ ³ .µ¿·´·«s µ( ·® ¬®·«0·»²±.¿¬´·»µ( ²¿«¼±¶¿³¿ -¬¿´·¿«.¬®·«0·«.ô ¶( ´ ¿·µ§³ ¿-ô ª» ·.%µ·± «"¼¿ª·²? ¼5´ ¬±´»-²·± "»³5.³5s ¹5¶¿· ¹¿´· ²«-·°·®µ¬· °¿0¿®(ô ª·»´±.³5¹5¶«-ò Ì¿³ °¿¼·¼·²¬±.þô ïçèí .¹¿³·²¬·ô ¾®±µ«±¬¿ -µ»®¼·»²¿ 0»®·¿³· µ¿·´·²·¿· "ª5®»´·¿· ¾»· °¿«µ08·¿· º»®³±-»ò Ó%-( ¬®·«0·.¬®· «0 ·( ª» ·.%µ·± °®±¼«µ¬( "¿´·¿ª( ¹¿³§¾±.µ´·¶¿³-ô µ®¿«¶± ¾»· ³5-±-󵿫´( ³·´¬¿³.·³ ¿.ìêòéï Í· ëë λ½» ²¦¿ª± Ðò Ú·±¼±®±ª¿- ÐÎ ßÌ ßÎ ÓÛ Í·ëë Í·´¼ ßò Ì®·«0·( ¿«¹·²¬±¶«· ñ Í«¼¿®5 ßò Í·´¼ò‰ Êòæ Ó±µ-s ´¿-ô ïçèíò ‰ ìð °ò ‰ øÞóµ5´5 œß-³»²·²·.ª»´·%®«ô ¹¿³·²¿³¿.-«°·®µ·³± µ¿·²±-ô «" °¿®¼«±¬«.

²¿«¼±¶¿³¿.·´¹¿-ô -µ»´»¬¿.ø²»¼¿"§¬·÷ò Ô¿¾·¿«-·¿· ª»®¬·²¿³· ¬¿³-»-²· µ¿·´·«µ¿·ò з´µ¿-·.ª»·-´5.¬¿³-·±-ò כּ´5 ¿¬ª»¼¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· ì è ª·-·0µ¿· ¶«±¼«.³%-( µ´·³¿¬«·ô §®¿ -¬·°®¿«.¦±±¬»½¸²·µ± ßò Õ¿°ó ´»ª-µ·±ò Ì¿· -¬¿³¾%.¶·» ·²¬»²-§ª·¿· ¿«¹¿ ·µ· êð ¼·»²(ô ·® ¶«±.¬¿®§¾·²·± %µ·± œÐ»¬®±ª-µ·¶þ ¼¿®¾«±¬±¶( µ±´»µ¬§ª¿-ô ª¿¼±ª¿«¶¿³¿.¬¿²µ«³±ô ¬·µ ¹¿´ª¿ô ¿«-§-ô °®·»s µ·²5 µ%²± ¼¿´·.¬®·«0·¿· ´¿¾¿· ¼·ó ¼»´·ô -ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· ìôë‰ëôë µ¹ô ± µ¿· µ«®·» ²»¬ ïð‰ ïî µ¹ò Ö( µ¿·´·«µ¿· ?ª¿·®·( -°¿´ª( ‰ ¶«±-ª¿· °·´µ·ô ³»´-ª·ô ®«s ¼·ô ²» ¬±µ·» ¬¿²µ%.¹¿´·³¿ ï °¿ªò Í·¼¿ ¾®·²·.¿°·³¬·.³»¬±¼«ô °¿¬ª·®¬·²¬¿ ïçêí ³ò Ì¿®§¾·²·¿· 0·²0·s ´¿· ´¿¾¿· ¿¬-°¿®%."ª5®»´·± 0·²0·´± µ¿·´?ò ×0 Ì¿®§¾·²·± 0·²0·´± ª»·-´5.-·¼¿¾®± °·´µ«³±ô °¿²¿0 «.°»®-·0ª·»8·¿ µ®¿«s ¶¿¹§-´5-ò Þ¿´¬(¶( ³·´"·²( µ%²¿.ïçëî ³ò ·0ª»¼5 ˵®¿·²±.‰ íê ½³ò Í·¼¿¾®·²·( ¬®·«0·( µ¿·´·.0·²0·´¿-ò P·²0·´( ª»·-´5.¬®·«0·¿·ô -ª»®·¿²¬§.ÌÎ×ËP×H ÊÛ×ÍÔUÍ Ó5-·²·(󵿷´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5- Ì¿®§¾( Í@¶«²¹±¶» ¿«¹·²¿³· µ»¬«®·±´·µ±.·® ³·²µ0¬¿-ò כּ´5 ¿¬ª»¼¿ é‰è ¬®·«0·«µ«-ò Þ¿´¬¿-·.0ª·»-«-ô -·s ¼¿¾®± ³»´-ª«³± ·® ?ª¿·®¿«.¬®·«0·- î °¿ªò P·²0·´( ª»·-´5.²»s ¬«®· °·¹³»²¬±ô ¬±¼5´ ¿¬®±¼± ®¿«¼±²±-ô ²».·® ¿¬®¿²µ±.²»¬ ¶«±¼·ò Ö( µ¿·´·.¬®·«0·( ®»·µ5¬( ¿«s ¹·²¬· ¼¿«¹·¿«ò Ì¿®§¾·²·.? 绬( ß³»®·µ±.¼·¼»´·-ô ¬¿²µ«.ÌÍÎ "ª5®·²·²µ§-¬5.¬®·«0·¿· "·²±³· ²«± ïèïð ³ò Ö·» ´¿¾·¿«-·¿· ·0s °´·¬: Ю¿²½%¦·¶±¶»ô ʱµ·»¬·¶±¶» ·® ß²¹´·¶±¶»ò Í·» ¬®·«0·¿· ·0 ¬·»s -( °®·³»²¿ ¿ª·²«-æ ¶( ´·»³«± ·´¹¿-ô ¹¿´ª¿ ¼·¼»´5ô °´¿8·¿ µ¿µ¬¿ ·® µ«°®±¬± °®±º·´·±ô ¿«-§.¬®·«0·( µ¿·´·«µ( ¹¿³·²¿³· ª»®ó ¬·²¹· ²»¼¿"§¬± µ¿·´·± ¹¿³·²·¿· ø¶( µ¿·´·«µ¿· îéðð‰íððð ½³ ¼§¼"·±÷ò Í« 0·±.ÌÍÎ "ª5®·²·²µ§-¬5.¼¿«¹·¿« ¬®·«0·( ¾®±·´5®·(ò Ì¿³ §°¿8 ¬·²µ¿ 0·²0·´¿·ô ²».º¿¾®·µ«-ô µ«® ·0 ¶( ¹¿³·²¿³· ?ª¿·®%.µ±¬·µ±ô 0»0µ± ·® µ·¬( "ª5s ®»´·( µ¿·´·²·( ¹¿³·²·( ·³·¬¿½·¶¿·ò Í·¼¿¾®·²·.¬®·«0·-ò Í·@ ª»·-´: ïçëî ³ò ·0ª»¼5 ˵®¿·²±.-«¼5¶·³±ò Ü¿s ¾¿® ¿«¹ ·²¿³¿ ª·.¬¿®§¾·²·( %µ·( œÐ»¬®±ª-µ·¶þ ·® œÌ«´-µ·¶þ µ±s ´»µ¬§ª¿·ò Ö( Ê·¼«¬·²5 ³¿-5 ìôë µ¹ô µ%²± ·´¹·.´§¹ ®¿¹¿·ò ߪ·²( ª»·-´5.ª»·-´5¬®·«0·¿· -ª»®·¿ ëôð‰éôê µ¹ò כּ´5.³±µ-´·²·± ¬§®·³± ·²-¬·¬«¬«±s -» ·® ´¿¾±®¿¬±®·¶±-» ¼¿®±³· ¾¿²¼§³¿·ô ¶·» -·«²8·¿³· ·® ¶ ¾·±s ´±¹·²·«.¬®·«0·«µ«-ò Í«´¿«µ: ³¿"¼¿« ¹ ì ³5²»-·( ¿³"·¿«.ª»·-´5.¹§¼±³·»¶· °®»s °¿®¿¬¿·ò ߪ·²( ª»·-´5.·® µ±¶±.øíè‰ìë ½³ ·´s ¹·±÷ô ²«µ¿¾«-·±.¬®·«0·«.·® ³·²µ0s ¬¿-ô ³5-¿ ´¿¾¿· -µ¿²·ò Ì¿·¹· 0·±.·® °´¿8·±-ô µ®%¬·²5 ¹»®¿· ·0-·s ª§-8·«-·ô ²«¹¿®¿ °´¿¬·ô ¬·»-·ô µ±¶±.¬¿²µ«.‰ ëé ½³ô µ®%s ¬·²5.³·´"·²¿-ò Í·±.µ¿·° P·²0·´( ª»·-´5.·´¹±.-¬·°®«-ô ¹¿´ª¿ ¿°ª¿´·ô ª·¼«¬·²·± ¼§¼"·±ô ¿«-§.ª»·-´5.·´¹±-ò Í«¿«¹: 0·±.¬®·«0·(ò Ó5-¿ ´¿¾¿· î Ì®·«0·( ¿«¹·²¬±¶«· ë .¬®·«0·¿·.-¬±®±-ô ·´¹±.³·´"·²¿-ò Þ¿´¬·»¶· ³·´"·²¿· ·0ª»-¬· È×È ¿ò Þ»´¹·s ¶±¶» ·® ʱµ·»¬·¶±¶»ò _ ³%-( µ®¿0¬@ ¶·» ¾«ª± ¿¬ª»"¬· ïçîé‰ ïçîç ³ò ·0 ʱµ·»¬·¶±-ò Ì¿· ª·-·0µ¿· ¾¿´¬· ¬®·«0·¿·ò Ö( ¿µ§.ÌÍÎ ¹¿´·³¿ ¿«¹·²¬· ª·-( ³5-·²·(ó µ¿·´·²·( ·® °%µ·²·( ª»·-´·( ¬®·«0·«-ò Ü·®¾·²·¿· ·0 ¬®·«0·( µ¿·´·( §®¿ ¹®¿"%.ô ¶·» °®¿¼»¼¿ 0ª·»-5¬· ‰ °¿-·¼¿®± -·¼¿¾®·0µ·ò Í·¼¿¾s ®·²·¿· ¬®·«0·¿· ª·-·0µ¿· ²»®»·µ´%-ô ¶( µ¿·´·«µ¿.¬®·«0 ·- ª ¿²µ-8·¿« ®»¿´·¦«±¬· ³5-¿·ô ¬¿·¹· -«¬¿«°§¬· ²»³¿"¿· °¿0¿®(ò Í«¿«¹: Ì¿®§¾·²·¿· 0·²0·´¿· -ª»®·¿ ë µ¹ ·® ¼¿«¹·¿«ò Ö( µ¿·s ´·«µ¿.ª»·-´·( ·® ª»·-´·²·( ¹®«°·( ¬®·«0·¿·ò Ô·»¬«ª±.ª·¼«¬·²·0µ¿· ìôë‰ éôð µ¹ò з´µ·»¶· ³·´"·²¿· ¾%²¿ ?ª¿·®·( -°¿´ª(æ µ·0µ·± °·´µ«³±ô ¬¿³-·¿· °·´µ·ô µ¿®¬¿· .¬®·«0·¿· ·0ª»-¬· ïçïð‰ ïçïí ³ò Ю¿²½%¦·¶±¶»ò Ì¿®§¾·²5 0·²0·´( ª»·-´5ô ·0ª»-¬¿ °¿®¿²s µ±.·® 0·´¬·ô ¬±¼5´ ¶·» ¬«®· ¼·¼»´: °¿µ´¿«-@ò Ù®¿"·¿«-·ô ª»®¬·²¹·¿«-· §®¿ Ì¿®§¾·²·± Í·²ó 0·´±ô Í·¼¿¾®·²·± ø°·´µ±÷ô Ê·»²±.³»´-ª±¶± ·® Þ¿´¬±¶± ³·´"·²± ª»·-´·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿·ò Ö·» ²¿«¼±¶¿³· ²¿¬%®¿´%.ª»¼¿ °± é‰è ¬®·«0·«µ«-ò Þ¿´¬(¶( ³·´"·²( µ¿·´·.

¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿.µ¿·´? ‰ ®«¼¿-ô -« ¬¿³-»-²» ²«¹¿s ®¿ô -²«µ«¬·-ô ¿«-§-ô «±¼»¹5´5 ·® ´»¬»²5´5.-µ·®·¿-· ²«± µ·¬( ª»·-´·( ¬®·«0·( ¬¿²s µ·« ·® ³·²µ0¬« µ¿·´·«µ«ô µ«®·.·0ª»-¬¿.´¿¾¿· ª»®¬·²¿³¿-ò Õ¿·´·«µ( -°¿´ª¿ ¬±µ·¿ °¿¬ µ¿·° ·® Õ¿´·º±®²·¶±.¬®·«0·.§®¿ ¹¿²¿ ®»·µ´%-ò Ö«±-ª¿· ®«-ª¿-ò Í·@ ª»·-´: ïçìè ³ò ·0ª»¼5 "ª5®·²·²µ§-¬5¬¿®§¾·²·± %µ·± œÞ·®·«´·²-µ·¶þ µ±´»µ¬§ª¿-ô ª¿¼±ª¿«¶¿³¿.ª»·-´5.? ®«-ª@¶? µ·0µ?ò Ö( ¿«-§ .¶·» ²»´¿¾¿· °¿°´·¬:ô ²».¾´·¦¹¿²¬·-ô ¾¿´¬¿-ô «±s Ü5³5¬¿-·.‰ ®«-ª¿· ¶«±¼±-ò Ó¿"· ¬®·«0·«µ¿· ¾%²¿ °»´5.ª»·-´5.-°¿´s ª±-ò P·» ¬®·«0·¿· ¹®»·¬¿· -«¾®:-¬¿ô ¬±¼5´ ¼¿«¹·¿«-·¿ ¿«¹·²¿s ³· ³5-¿·ò כּ´5.¿°·³¬·.³·´"·²¿.¬®·«0·«-ò Ü¿«s ¹·¿«-·¿ 0·±.³·´"·²¿-ò Ì¿· ª·»²¿ ·0 ´¿¾·¿«-·¿· °¿°´·¬«-·( ª»·-s ´·( Ö«²¹¬·²5-» ß³»®·µ±.-ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· ë µ¹ ·® ¼¿«¹·¿«ò ì °¿ ªò Ü5³5¬¿ -·.³«.‰ ëð ½³ô µ®%¬·²5.-ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· íôè µ¹ô °¿¬·²¿· ‰ íôê µ¹ò Ê·»²¿ °¿¬»´5 ¿¬ª»¼¿ é‰è ¬®·«0·«µ«-ò Ø·³¿´¿¶·0µ¿-·.¦±±s ¬»½¸²·µ± Úò Ò·µ·¬·²±ò Ì¿· -¬·°®¿«.ïë‰ïè ½³ ·´¹·±ô ¬·»-·±-ô ´·»³«± ²«± êë ½³ ·µ· ³»¬®± ·´¹·±ò п.¾®¿²¹·( µ¿·´·( ·³·¬¿½·¶¿·ò כּ´5 ¿¬ª»¼¿ é‰ è ¬®·«0·«µ«-ò Ì¿®§¾·²·.¬¿³-·¿· ®«¼±.ª»·-´5.«"-·»²§¶» ¼»¹¿ò ´»¬»²±-ô ²±-·.¬®·«0·¿· ¾«ª± ²¿«¼±¶¿s ³· ·0ª»¼¿²¬ з´µ(¶( ³·´"·²( ª»·-´:ò Ò¿«¶¿¦»´¿²¼·0µ¿-·.¶«±¼±³·.Ê¿´-¬·¶±-» ïçîð ³ò °®¿¼"·±¶»ò Ì¿· ³5-·²·¿· ¬®·«0·¿·æ °¿¬»´5.¬·²µ¿ 0»®³«±²5´·± µ¿·´·± ·³·¬¿s ½·¶¿·ò Ü5´ ¬± ¶·.ª»·-´5.? µ·¿«²5.Ê¿´-¬·¶±-»ò P·» ¬®·«0·¿· ¹®¿"%-ô ¬«®· ¼·¼»´? °¿-·-»µ·³@ °¿®±¼±-»ò Þ» ¬±ô ¶·» °®»¬»²¼«±¶¿ ·® ¶ ¹»s ®·¿«-·@ ³5-·²·( ¬®·«0·( ª»·-´:ò п¬ · ª»·-´5 °¿¹»®·²¬¿ô ·0ª»-¬¿ ²»³¿"¿ ?ª¿·®·( -°¿´ª( ‰ ¶«±¼(ô ³»´-ª(ô -°¿´ª±¬(ô ¾¿´¬( ‰ ¬·°(ò Ü5³5¬¿-·.¾¿´¬¿-·.¼»²¹·¿³¿·-·¿·°´¿«µ¿·-ô °¿² ¿0« .µ·0µ·- é .-°¿´ª±-ò Ò«± ì ³5²»-·( ¶·» °®¿s ¼»¼¿ ¬¿³-5¬· ·® ¼¿®±-· °¿²¿0%.³«.¬®·«0·( ¿«¹·²¿³¿ ß®³5²·¶±.²»¼¿"§¬¿.¬®·«0·¿·ò Ü»¶¿ô °¿.¶ ¶«±¼-·¼¿¾®·( ´¿°·( µ¿·´?ô ¬±¼5´ ²¿«¼±¶¿s ³¿.³·´" ·²¿- ë °¿ªò Þ» ´¹·0 µ¿ -·.¬®·«0·( ³¿-5 ‰ íôè‰ìôë µ¹ô ´·»s ³»².¬¿²µ«-ô ¬¿³-·¿· ®«-ª¿-ô -« ¶«±¼¿·.Ö«²¹¬·²5-» ß³»®·µ±Ê¿´-¬·¶±-» ïçïð ³ò Ì¿· -¬¿³¾%.¬®·«0·(ò п¬·²¿· ·® °¿¬»´5.¿®¾¿ ¶«±¼±.? -«¿«¹«-·«.µ´·³¿¬± -¬¿³¾%.¬®·«0·¿· ·0ª»-¬· Ö«²¹¬·²5-» ß³»®·µ±.µ±´%µ·«±-»ò Ó5-·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5-ô °¿°´·¬«-·±.·´¹·.‰ íì ½³ò Ö( µ¿·´·«µ¿¬¿²µ«-ô °¿²¿0« .ª»¼¿ °± è‰ï𠬮·«0·«µ(ò Ö¿«²·µ´·¿· ¿«¹¿ ´¿¾¿· ·²¬»²-§ª·¿·ò Õ¿´·º±®²·¶±-ò P· ª»·-´5 °·®³@ µ¿®¬@ ¾«ª± ¼»³±²-¬®«±¬¿ ïçîè ³ò Ì«± ´¿·µ« ¬¿· ¾«ª± ª·»²¿ ·0 ¹»®·¿«-·( °®»µ§¾·²·( ª»·-´·(ò Õ¿´·º±®²·¶±.-µ¿²·ò Ì¿· ´¿·¾¿· ¹®¿"%-ô ¼·¼»´5³·.µ%²± -«¼5¶·³±ô ¹»®¿· °®·s -·¬¿·µ: °®·» ¿¬0·¿«®¿«.øë‰ê µ¹÷ ¬®·«0·¿·ò Ö( µ¿·´·.ïçìê‰ïçìé ³ò ß®³5²·¶±¶»ò Óò Þ¿¹®¿¬·¿²«· «" 0·±.·- P·²0·´( ³·´"·²¿-ò P·±.´·»³«± ìçôë ½³ô °¿¬·²± ‰ ìé ½³ ·´¹·±ô ª·¼«¬·²5 ³¿-5 ‰ ¿°·» ë µ¹ò Ö·» ¾%²¿ ¬®·¶( -°¿´ª(æ ¾¿´¬·ô ¶«±¼·ô ®«-ª·ò Ô¿¾·¿«-·¿· °¿°´·¬: ¾¿´¬·ò כּ´5.·0ª»-¬¿.Ú´¿²¼®¿· ¾«ª± ¿¬ª»"¬· ïçîè ³ò Ú´¿²¼®( ª»·-´5.-ª»®·¿ ª·¼«¬·s ²·0µ¿· °± îôë µ¹ò í °¿ªò Ø·³¿ ´¿ ¶·0µ¿.·® ¿«-§.-ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· ëôî‰ëôê µ¹ ò Ö·» -5µ³·²¹¿· µ®§"³·s ²¿³· -« Ú´¿³¿²¼( ³·´"·²¿·-ò Ú´¿²¼®¿-ò Ì¿· ª·»²¿ ·0 -»²·¿«-·( ¬®·«0·( ª»·-´·( ø"·²±³¿ ²»¬ °®·»0 ëðð ³»¬(÷ô ·0ª»-¬¿ Ю¿²½%¦·¶±¶»ò Ú´¿²¼®¿· ´¿¾¿· ¼·s ¼»´·ô -ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· êôë µ¹ô µ¿®¬¿·.²»¬ ·µ· è‰ç µ¹ò P·» ¬®·«0·¿· °¿² ¿0% .³¿®¼»®·.-«µ%®·³@ ¾«ª± °¿-µ·®¬¿ Ê¿´-s ¬§¾·²5 °®»³·¶¿ò Í·±.¿µ·³·.¬®·«0·¿·æ °¿¬»´5.

·® ¶«±¼±³·.¬·°± ¬®·«0·¿· -« -·¿«®¿ µ®%¬·²» ·® °´¿8·« «"°¿µ¿´·«ò Þ¿´¬( ¬®·«0·( ¿µ§.¿«-·³·.¿®¾¿ 0±µ±´¿¼± -°¿´ª±-ò Ë"°¿µ¿´·²·( µ±¶( í‰ è ë ½³ ×® °®·»µ·²5 ¬®·«0·( µ%²± ¼¿´·.ª»·-´5.¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿.λµ.¬®·«0·¿· ·0ª»-¬· ïçïê ³ò ʱµ·»¬·¶±¶»ò Ö·» ª»®¬· ¼5³»-·± ¼5´ ¬¿²µ¿«-ô ¿´§ª·²·± ¿¬-°¿´ª·±ô °®·³»²¿²s 8·± ª±ª»®5.µ%²¿.¼®«¹»´·( ª»·-´5¬®·«0·¿·ò Ë"-·»²§¶» µ¿·´·«µ¿³.°¿-·®±¼5 Ю¿²½%¦·¶±¶» °®·»0 ìð ³»¬(ò Î%°»-¬·²¹¿· ª»·-·¿³¿ô °»® ìð ³»s ¬( 0· ª»·-´5 µ·¬±ô ¬±¾«´5¶±ô ·® ¼¿¾¿® ¶( ·0ª»-¬¿ ¬®§´·µ±.·® ´¿s ¾¿· ¹®¿"%.®»·µ·¿ ¼·s ¼»´·( ²¿®ª»´·( ·® ¹»®± °¿0¿®±ò ͪ»®·¿ ¶·» íôî µ¹ò Õ¿·´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5- Õ¿·´·²·¿· ¬®·«0·¿· ³¿"·ô -ª»®·¿ íôð‰íôë µ¹ò Ì¿²µ%.¿µ·³·-ò Ö·» -ª»®·¿ íôð‰íôë µ¹ò Ñ´¿²¼·0µ¿-·-ò Ì®·«0·.¬®·«0·¿·ò з®³¿.¿²¬ ¶( ²±-·»-ô µ±¶( ·® «±¼»¹±.ª»·-´5.-ª»®·¿ ª·¼«¬·s ²·0µ¿· íôê µ¹ô °¿ ¬· ²¿· ‰í ô î µ¹ò Í·±.ª·®0«¶«±¼·ò л® ²«¹¿®@ »·²¿ ¶«±¼¿ ¼·®"·²5 ¶«±-¬¿ò Ì¿· ¶«¼®%.³¿®¼»®·-ô λµ.¬®·«0·¿· ¬®«³°±³·.ó ·® ª»¬»®·²¿®·¶±.‰ íôê‰íôè µ¹ò Ø¿ª¿²±.·® µ·¬±-ò Ϋ-( 0»®³«±²·²·-ò Í·( ¬®·«0·( °´¿«µ¿· ¬¿²µ%-ô ¾´·¦¹¿²¬§-ô ª·-¿.ª»·-´5.·0 ³¿"·¿«-·( ·® ?¼±s ³·¿«-·( ¬®·«0·(ò Ö± ¬5ª§²5 Ñ´¿²¼·¶¿ò ïçëð ³ò ¶·.³±µ-´·²·± ¬§®·³± ·²-¬·¬«¬± X¿®¾¿½¸± »µ-°»®·³»²¬·²5¶» ¾¿¦5¶»ò Ü®«¹»´·( ª»·-´5.¾¿´¬¿-ô ¬·µ ²±-·».³·²µ0¬« ¬¿²µ·« ¬®«³°« °´¿«µ« µ¿·´·«µ@ò Ó¿"· ¬®·«0·«µ¿· °·´µ¿· ®«¼·ô ª5´·¿« °¿¬¿³-5s ¶¿ò Í·» ¬®·«0·¿· -ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· îôë‰îôé µ¹ò Ò§¼»®´¿²¼( ²§µ0¬«µ¿.¿«¹·²¿³· 0»®³«±²·ó ²·¿·ô Ì¿®§¾·²·.¿µ·³·-ô ¾¿´¬· ³»´-ª±³·.-«µ®§"³·²«.«" ª·-( µ·¬( ª»·-s ´·( ¬®·«0·(ò Ì¿8·¿« 0·» ¬®·«0·¿· ´¿¾¿· ®»·µ´%-ò Ö·»³.¶«±¼±³·.ª·»¬·²·«.ª»·-´5.¬«®· ´¿¾¿· ¹®¿"( ¾´·¦¹¿²¬? ¬¿³-( 0±µ±´¿¼± ¿®¾¿ ¬¿¾¿µ± -°¿´ª±.¬®·«0·¿·ò Ö·» -ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0s µ¿· îôð‰îôë µ¹ò λµ.§®¿ ª·»²¿.¿«-·³·.¿µ·³·-ô ¶«±¼· ·® 0±µ±´¿¼± -°¿´s ª±-ò ê ¿ ª Ò ¼ » ® ´ ¿ ² ¼ Ð%µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ß²¹±®( °%µ·²·-ò Ì¿· ª·»²¿ ·0 ´¿¾·¿«-·¿· °¿°´·¬«-·( ª»·-´·(ò Ö±.¬®·«0·¿·ô ª·-¿· ° ¿²¿0%.¼5³5³·0±²«±-» ·® ¿²¬ "¿²¼(ô ¿«-§-ô ¿µ·( ¿°ª¿¼¿·ô «±¼»¹±.·´¹»-²5.¿¬-°¿´s ª·(ò λµ.´¿¾·¿« °¿°´·¬: ³5-·²·(ó µ¿·´·²·( ª»·-´·( ¬®·«0·¿·ò Ê·»² µ¿·´·«µ¿³.¬®·«0·¿·-ò Ì®·«0·«µ¿· ¹·³-¬¿ ¾¿´¬·ô ·® ¬·µ ²«± ³5²»-·± ¿³"·¿«.¬®·«0·.°¿®±¼±-»ô ²».ÈÊ× ¿ò Ñ´¿²¼·¶±¶»ò Ì¿· ³¿"· ¹®¿"%.¿«¹·²¿³¿ ´¿¾¿· ¼¿«¹ ·® ?ª¿·s ®·( ª»·-´·(æ ʱª»®5ô Þ»ª»®²±ô λµ-¿·ô ß´·¿-µ¿ô Ø¿ª ¿²¿ô Ü®«s ¹»´·-ô Ñ´¿²¼·0µ¿-·-ô Ö«±-ª¿· «¹²·²·.µ¿·´? µ¿·´·«µ±ò Ì®·«0·¿· ²»-¬¿³¾%-ô °·´µ±³·.¹§ª«´·²·²µ§-¬5.·® «±¼»¹¿ ¶«±¼¿ò Õ¿·´·«µ¿· ¬·²µ¿ 0»®³«±²5´·± µ¿·´·± ·³·¬¿½·¶¿·ò Ϋ-( 0»®³«±²·²·.·0ª»-¬¿.¬®·«0·.¿µ·s ³·-ò Þ»ª»®²± ª»·-´5.¬®·«0·¿·ô ¬®«³°« µ¿µ´« ·® ²»¼·¼»´» ¬¹¿´ª¿ò Ö( µ¿·´·«µ¿¶«±-ª¿· ¾¿´¬¿.·® ª·»¬·²5.µ·0µ·-ò Ì¿· ?¼±³%.Þ»´¹·0µ¿-·.¶ µ·0s µ?ò Ö( §®¿ ?ª¿·®·( -°¿´ª( ‰ ®«-ª(ô ¶«±¼( ·® °·´µ(ò Þ»´¹·0µ±¶± µ·0µ·± ´·»³«± ·´¹¿-ô -¬·°®«-ô µ±¶±.-« Ø·³¿´¿¶·0µ±.¬®·«0·¿· °±°«´·¿®%.ª·-¿· ¾¿´¬¿ô «"°¿µ¿´·²5‰þ ¬¿³-·ò ʱª»®5ò Í·±.ïèèé ³ò ß²¹´·¶±¶»ò Ö( µ¿·s ´·«µ¿.¾«ª± ?ª»"¬¿.¶( µ¿·´·«µ¿· ²¿«¼±¶¿³· ¾®¿²¹·( "ª5®»´·(ô µ¿·° ¾»¾®±ô -¿¾¿´±ô µ·¿«²5-ô ·³·¬¿½·¶¿·ò п.¬®·«0·«.·0ª»-¬¿.ª»·-´5 ·0ª»-¬¿ Ñ´¿²¼·¶±¶»ò Ì¿· ³¿"·ô µ®»-²· ¬®·«s 0·¿· ¬®«³°« µ¿µ´«ô ¬®«³°±³·.¿¬-·®¿²s ¼¿ ¶«±¼( ¼5³·(ò Ì¿· ²»®»·µ´%.³«.¬¿°± ª·»²« ·0 °±°«´·¿®·¿«s -·( ¬®·«0·( ¬¿®° ³5¹5¶(ò Í«s ¿«¹: ¬®·«0·¿· -ª»®·¿ ¬·µ ðôì‰ ïôð µ¹ô ¬±¼5´ ¶·»³.¹¿´¿-ô ¿«-§-ô µ±¶±.? ß²¹´·¶@ô ·0 ß²¹´·¶±°¿¬»µ± ? Ö«²¹ ¬·²».¬®·«0·.¬®·«0·¿· ¿«¹·²¿s ³· ß®³5²·¶±.°¿®±¼±-» ·® ¬¿®° ³5¹5s ¶(ò Ö·» ¾%²¿ ?ª¿·®·( -°¿´ª(æ ø¾¿´¬·ô ³»´-ª·ô ¶«±¼·ò б°«´·¿®·¿«s -· ¾¿´¬·ò Ì¿· ³¿²¼±´·²±.·® ²»¼·¼»´» ¹¿´ª¿ò Ö·» ´¿¾¿· °±°«´·¿®%.ª»·-´5.ß³»®·µ±Ê¿´-¬·¶¿-ô µ«® ¬«®5¶± ¼·¼»´? °¿-·-»µ·³@ °¿®±¼±-»ò ïçêç³ò ¶·.-µ·®·¿-· ²«± µ·¬( ª»·-´·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ± ´¿¾¿· ¬®«³°« ¿µ-±³·²·« °´¿«µ«ò Í°¿´ª¿ ?ª¿·s ®·æ ¾¿´¬·ô ¶«±¼·ô 0·²0·´(ô ¾»¾®± -°¿´ª±-ò כּ´5.¬5ª§²5 Ì«®µ·¶¿ò _ Û«®±°@ ß²¹±®( °%µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ¾«ª± ¿¬ª»"¬· ÈÊ×× ¿ò Ü¿¾¿® ¶( ¼¿«¹·¿«-·¿ ª»·-·¿³¿ Ю¿²½%¦·¶±¶» ç .³»´-ª±-ò כּ´5 -ª»®·¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· ìôð‰ìôî µ¹ô °¿¬·²¿.¹¿«¬¿.®»·µ·¿ ³¿"( ²¿®ª»´·(ô ³¿"¿· °¿0¿s ®(ò Ò§µ0¬«µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ´¿¾¿· ¹®¿"% -ô ¶«¼®%-ô ·® °¿®±¼±-» ¿¬µ®»·°·¿ ª·-( ¼5³»-?ò Ö·» Ð ó § ì ²§µ0¬«µ¿?¾«²¿ ì ®%0·(æ ¾¿´¬· ®¿«¼±²±s ³·.ª»·-´5.-²·»¹± ¾¿´¬«³± -« -·³»¬®·0µ±³·.·® ´¿¾¿· ¹®¿"%.

¼¿ª·²·± µ±²½»²¬®¿¬( ·® 0·»²±ô ¼·»²@ ‰ 0¿µ²·¿ª¿·-·«.ª¿´¿²¼±³·.ò Í«¿«¹«-·¿· ìôë‰ëôð µ¹ ³¿-5.®%0·».·® «"³«0·³± ´¿·µ± ø«" ï µ¹ ¹§ª±.-« ³·²»®¿´·²·( ³»¼"·¿¹( øµ®»·¼±-ô ³¿´¬( º±-º±®·¬(ô µ¿«´¿³·´8·(÷ °®·»¼¿·-ò Õ¿«´¿³·´8·( ¹¿´·³¿ °¿-·®«±0¬· ·® °¿¬·»³.¬·²µ¿ ¿ª·"±-ô µª·»8·¿·ô ³·»"·¿·ô µ«s µ«®%¦¿·ô "·®²·¿·ô -¿«´5¹®@"±-ô ¬¿·° °¿¬ µ ¿®0¬¿³» ª¿²¼»²§¶» ·0³·®µ§¬±.³¿´µ±³·.µ%®»²¿³±¶» µ®±-²§¶»ò пµ¿² s µ¿³¿· °»®¼»¹: ·® ¿¬ª5-: µ¿«´¿· -«-°¿«¼«.-ª¿®¾·¿«-·¿.«" °®¿²½%¦·0µ@ò Í·( ¬®·«0·( °%µ¿· ¬¿²µ%-ô ·´s ¹·ò Ó»¬·²·± ¬®·«0·± ¶·» ¾%²¿ ïð‰ïî ½³ øª·¼«¬·²·0µ¿· ê‰ è ½³÷ ·´¹·±ò л® ³»¬«.·® -«-³«´µ·²¬±.·® 0·»²@ô ª¿µ¿®» ‰ ´·µ«-·@ ¼¿´? µ±²s ½»²¬®¿¬(ô 0·»²@ô ¼"·±ª·²¬¿.·® ´»²¹ª»-²·.° ¿0 ¿®¿.¹»®·¿«-·¿· ¬·²µ¿ ¼¿·¹·²¬±-ô µ«µ«®%¦¿· ·® "·®²·¿· ‰ °¿®@ °¿³·®µ§¬·ò B·»³@ ¬®·«0·¿· 0»®·¿³· 0·»²« ·® 0¿µ²·¿ª¿·-·¿·-æ ³±®µ±³·-ô °¿0¿®·²·¿·.®»·µ·¿ ª·s ¼«¬·²·0µ¿· ¬·»µ °¿0¿®(æ -¬¿³¾·(¶( ø0·»²±ô ¼"·±ª·²¬( 0¿µ»s ´ · ( ÷ ‰ ë ð µ¹ô "¿´·(¶(‰óïçð µ¹ô -«´¬·²¹(¶( ‰ êð µ¹ô ¹®%¼·s ²·( ‰ ëð µ¹ò ïçéî ³ò °¿¬ª·®¬·²¬· ¹®¿²«´·«±¬( µ±³¾·²«±¬(¶( °¿0¿®( ®»s ½»°¬¿·ò _ ¶«±.%µ·-󬻽¸²·µ«³¿-ò Ö ¿³» ¿«¹·²¿³· Õ¿s ´·º±®²·¶±-ô Ì¿®§¾·²·( 0·²0·´( ·® Þ¿´¬(¶( ³·´"·²( ª»·-´·²·¿· ¬®·«0·¿·ò P·´«¬5.®¿¶±²± Ê»·ª·®"±.°®·»¼¿.³¿-5.0¿µ»´»-ò Ì·²µ¿ ¶·»³·® °·µ¬"±´5-æ ª¿®°«¬·-ô ¹§-´±8·¿·ô «-²§-ô ®¿³«²5-ô µ·¿«´°·»s ²5-ò Ʊ´5 ¬®·«0·¿³.øêô ïîô ïê ·® îï ª¿´¿²¼@÷ °»® ¼·»²@ò Ó5¹5¶¿· ¼¿"²·¿«-·¿· 0»®·¿ ¬®·«0·«.®«²µ»´·¿·-ô ¹®·»"8·¿·-ô µ±°%-¬¿·-ô µ±²½»²¬®¿¬¿·.¹·´5-ò Ù®%¼¿· ¼«±¼¿³· ¬®¿·0µ§¬·ò ߪ·"±.·0 ª·»²± ¬®·«0·± ¹¿«²¿³¿ ïëð‰ íðð ¹ °%µ(ô ± ·0 ®»µ±®¼·²·²s µ( ‰ ²»¬ ·µ· ëðð ¹ò ß²¹±®( ¬®·«0·¿· ¾%²¿ ?ª¿·®·( -°¿´ª(æ ¾¿´¬·ô ³»´-ª·ô ®«-ª·ò Ô¿¾·¿«s -·¿· ª»®¬·²¿³· ¾¿´¬· °%µ¿·ò é °¿ªò ß²¹±®( °%µ·²·ò ß²¹±®( ¬®·«0·¿· ²»¼·¼»´·ô -ª»s ®·¿ îôë‰íôë µ¹ò Þ¿´¬¿-·.05®·³± ´¿·µ±¬¿®°·¬®«²µ¿ ²«± ¹»¹«"5.°¿®«±0( µ±²¬±®±-ò Ö¿«²·µ´·¿· °¿®¼«±¼¿³· î‰ ì ³5²»-·(ò Û´·¬± ·® × ®%0·».°± ï ‰ î ¹ µ¿«´¿³·´8·( ?¼»¼¿³¿ ¶ °¿0¿®«.·® ß²¹´·¶±¶»ò ß²¹´·0µ¿.³»®·²±-·²·( ¿ª·( ¿® ¿²¹±®·²·( ±"µ( ª·´²@ò Þ» ¬®·µ±s ¬¿"± ¹¿³·²·(ô ·0 ¶± °%µ( ¹¿³·²¿³¿.«" µ¿·´·«s µ@ °®·µ´¿«-±³¿· ²«± ¬®·«0·( ³¿-5.·® µ¿·´·«µ( µ±µ§¾5ò Ê¿-¿®±.¶· ¶¿« °®¿¼»¼¿ °%¬·ô ¬±¼5´ ¹»®·¿« ´¿·µ« °»®»·¬· °®·» "·»s ³±.-«°·®µ·³± µ¿·²¿.× ®%s 0·».§®¿ "»³»-²·.‰ µ¿«´¿· ¼»¹·²¿³· ¾»®"·²5³·.¬®·«0·¿· °¿®¼«±¼¿³· °± íôë ®¾ «" µ·´±¹®¿³@ ³¿-5-ô µ·¬· ‰ °± îôë ®¾ ·® ïðû ·³¿³¿ «" µ¿·´·«µ@ò Õ±´%µ·»8·¿· ·® µ·¬( ª¿´-¬§¾·²·( %µ·( ¼¿®¾«±¬±¶¿· ¬®·«0·( ¹¿´· «"-·-¿µ§¬· °»® -¿ª± %µ·«.ß²¹±ó ®( °%µ·²·.ª»·-´·²·«.³¿-5-÷æ ²« ± -¿«-·± ï ·µ· µ±ª± ïë ¼ò‰çð µ°ô ²«± µ±ª± ïê ·µ· -°¿´·± íï ¼ò‰ ìð µ°ô ²«± ´¿°µ®·8·± ï ·µ· ¹®«±¼"·± íï ¼ò‰éî µ°ò ïð ÌÎ×ËP×H P UÎ ×ÓßÍ Ò«± 05®·³± °®·µ´¿«-± °¿¬»´·( ª·-´«³¿-ô °®·»¿«¹´·± -ª»·s µ¿¬·² ¹«³¿.³·´"·²«.°%µ·²·-ò Í· ª»·-´5ô ·0ª»-¬¿ ïçëé ³ò Õ·®±ª± ·® ʱs ®±²»"± -®·¬§-»ô -µ·®·¿-· ²«± ß²¹±®( ¼·¼»´» ³¿-»ò Ö·» -ª»®·¿ ì‰ê µ¹ ·® ¾%²¿ ·µ· ëì ½³ ·´¹·±ò כּ´5 ¿¬ª»¼¿ ê‰é ¬®·«0·«s µ«-ò Þ¿´¬±¶± °%µ·²·± °%µ¿· é‰è ½³ ·´¹·±ô ¼ ¿«¹ ¹»®»-²· «" × ®%0·».´»²¹ª¿· ¾§®¿ò ̱s µ·» µ¿«´¿· -«¹®±¼¿³· ·® ´¿·µ±³· ¼5"5-»ò Ì®·«0·¿³.º»¬®¿-ò Ê»·-´·²·«.§®¿ "±´5ò Ì®·«0·¿· 5¼¿ ¼±¾·´«-ô ´·«½»®²@ô ´«¾·²«-ô ª·µ·«-ô ³5¹-¬¿ ¹´«±-s ²·(ô ¿µ¿½·¶(ô ¾»®"(ô µ´»ª(ô µ¿®µ´( ¶¿«²¿.0¿µ»´»-ò Ò«± °¿ª¿-¿®·± ·µ· ®«¼»².³·´¬¿·ô ¸·¼®±º·¦·²5³·»´5-ô "«ª( ¬¿«µ¿·ô ³5-±-󵿫´( ³·´¬¿· -«³¿·0±³· ·® ¹®¿s ´· .‰ ´·µ: ³5²»-·¿·ò Ì®·«0·¿· ¼¿«¹·¿«-·¿ 5¼¿ ª¿µ¿®» ·® ²¿µ¬?ò Ö·» 0»s ®·¿³· ²«-¬¿¬§¬±³·.øéô ïí ·® îï ª ¿´ ¿² ¼@÷ô ª¿-¿®@ ‰ì µ¿®¬«.¬®·«0·( ³±µ¿³¿ îìî ®¾ô «" ×× ®%0·».°¿®«±0( µ±²¬±®¿-ò п¹¿´ ²¿«¶¿.³·´¬¿·ò ͳ«´µ·²¬· ¹®%¼·²·¿· °¿0¿®¿· øµ«µ«s ®%¦¿·ô "·®²·¿·ô -¿«´5¹®@"±-ô ¿ª·"±-ô -±®±-ô ¹®·µ·¿·ô ³·»"·¿·÷ô ³·µ®±»´»³»²¬¿· ·® ³¿µ®±»´»³»²¬¿·ô "±´5.¹¿´·³¿ ¼«±¬· ¿ª·»8·(ô "»³«±¹·(ô -´§ª(ô ª§0²·( ´¿°(ô ±¾«±´·(ô ¿®¾%¦(ô ³±´·%¹(ò ×0 ¹®%¼·²·( ¬®·«0·¿³.°¿ª±¶·²¹¿ ª5´¿· ®«¼»²?ô µ¿· °®·» °¿¬ "»s ³5.°¿¬»´»· °»® ³»¬«.·® Ì¿®§¾·²·« 0·²0·´«-ò Ù§ª»²¬±¶¿³.«" ï ½²¬ ¹§ª±.Ö«±-ª¿· ®«-ª«-ô Þ¿´¬«±-·«.¿«¹·²¿ ¹®§s ²¿ª»·-´·«."·»³@ î‰í µ¿®¬« .¬¿®§¾·²·.¬®·«0·«.¿® °»® ®¿¶±²( µ±±°»®¿¬§ª( -@¶«²s ¹±.³·0®·¿· øï ´»²s ¬»´5÷ò Χ¬@ ¼«±¼¿ °«-: ¼·»²±.¿«µ0¬±.‰îï ð ®¾ò Ò«± ïçéè ³ò ¾¿´¿²¼"·± ³5²ò ³±µ¿³¿.¬¿®§¾·²·.°»®·±¼± 05®·³±ò Ϋ¼»²? ¬®·«0·¿³.°¿®¼«±¼¿ ®¿¶±²( µ±±°»®¿s ¬§ª( -@¶«²¹±.¬®·«0·«.%µ·.?»·²¿ íëû -³«´µ·²¬( ¹®%¼(ô ª·¬¿³·²¿·ô ³·µ®±s »´»³»²¬¿·ô "±´5.ª·¼«®·± ·µ· -°¿´·± °¿¾¿·¹±-ô "·»³±.°¿®¼¿ª·³«· ¿«¹·²¿ Õ5¼¿·²·( ®¿¶±²± Ô¿²8·%²¿ª±.

§®¿ ´¿·µ§³¿.¹»®·¿«-·¿.°»® ³»¬«.²«´·«±¶¿³· -°»½·¿´·±-» ³¿0·²±-»ò Ù®¿²«´5.°± ¬®·«ó 0·¿ª·³±-· ï‰î ³5²ò °®·»¿«¹´· î‰í ³5²ò °®·» ¿«¹´·í‰ì ³5²ò °®·» ¿«¹´·Ð»²·³· ¬®·«0·¿· п-¬¿¾¿ò ïëû ò ìôë‰ë éðð èðð ïîðð îð íë ëð ïëð ïéë îðð ïëð îðð íðð ìð êð èë ïðð íðð ìðð êðð êðð µ¹ ê îð îê íÙ éð ïí êð èð ïîð ïî𠬮·«0·¿ ³- íð ïðð ïëð îëð íðð ²±®³±- é íð íë ëð èð °¿ ¼·¼·²¿ ³±- -ª»®·¿ ²¬·» ³- ÌÎ×ËP×H Ô ß × Õ Ç Óß Í ËB Ü ß Î Ñ Í Û ÌÎ×ËP×ÜUÍÛ Ð¿¬.ø¹®¿ ³¿ ·.«"¼¿s ®±-» ¬®·«0·¼5-»ò Ì¿·° ´¿·µ¿²¬ ¹¿´·³¿ ¹¿«¬· ²» ³¿"·¿« µ¿·° ì‰ê ª¿¼¿.¬®·«0·( ´¿·µ§³± ¾%¼¿.·® °¿s ¬»´5 Ì®·«0 ·²¹¿ °¿¬»´5 B·²¼¿ ²¬· °¿¬»´5 Ю·»¼¿°¿¬»´»· «" µ·»µª·»²@ ¬®·«0·«µ@ ²«± ïê ¼·»²±.·® ·0¿«¹·²¬· ·0 °¿¬»´5.°·»0¬«µ± º±®³±-ô ïð ³³ -¬±®·± ·® ïè‰îî ³³ ·´¹·±ò Ù®¿²«´·«±¬· °¿0¿®¿· ·´¹·¿« ¾%²¿ ³¿·-¬·²¹· ·® °®·»0 05®·³@ ¶( ²»®»·µ·¿ ¼®5µ·²¬·ò ï ´ » ² ¬ » ´ 5 ò Ì®·«0·( 05®·³± ²±®³±.°¿¬·²¿ .ª·¼«¬·²·0µ¿· °± è °¿ ªò Ì®·«0·¼5 -« °¿ -¬±¹» 0·»²«· ç °¿ªò Ì®·«0·¼5 -« ª±´¶»®« °®·»¿ «¹´·«·ù ïî .÷ Ê ¿ -¿ ® @ Ì®·«0·¿· "± ´5 µ±²½» ²¬s ®«±¬·»¶· °¿0 ¿®¿ · 0· »²¿B·»³ @ -«´ ¬·²s ¹·»¶· °¿0 ¿®¿· µ±²½» ²¬s ®«±¬·»¶· °¿0 ¿®¿· Í«¿ «¹: .

î ¨ î ½³ ¿®¾¿ îôëÈïôí ½³ -µ»®-³»².°»®²»0¬· ¬·²µ¿ °·²¬·²5 -« ¼¿²¹¬»´·« ¿®¾¿ -°»½·¿´«.²«± ª5¶± ³»¼"·¿·.°«-5¶» ²¿«¼ ·²¹¿ ?-·®»²¹¬· î ¨ í ³ ¿® í ¨ ë ³ ¬·²µ´·²? ðôç‰ïôë ³ ¿«µ08·± ª±´¶»®@ °®·»¿«¹´·«·ò ʱ´¶»®¿.¾»· ·²ª»²¬±®·«· ´¿·µ§¬·ô °¿¬¿´°¿ ª·®¬«ª»·ò Ò¿®ª»´·¿· Ù»®·¿«-·¿ ¬®·«0·«.ø¬·²µ´¿.²¿µ8·¿· «"¼¿®±³¿ ´¿²¼¿ øîð¨îð ½³÷ò ß°¬ª¿®«· ¬·²µ¿ -¿«-¿-ô ¿°-¿«¹±¬¿.´·¦¼¿ ·-æ ¿ ‰ ¾»²¼®¿ .¿® µ®%³¿·.-«¶«²¹·¿s ³±.´¿²¹« .·® 0¿µ²·¿ª¿·-·¿³.´§-¬»´5.-®¿·¹¬¿·.´¿·µ§¬· ²¿®ª»´·«±-»ò ܪ·¿«µ08·¿· ²¿®ª»s ´·¿· -«-¬¿¬±³· ¼ª·»³ »·´5³·.´§¹·¿¹®»8·¿· øïð °¿ªò÷ ¿®¾¿ ´¿·°¬·0µ¿· øïï °¿ªò÷ò Ê·»²¿· °¿¬»´»· -« °®·»¿«¹´·« ô °¿¬·²«·ô ª·»s ²¿³ °¿µ¿·¬·²·¿³ ¬®·«0·«µ«· ®»·µ·¿ ïôë ³ ·²¼·ª·¼«¿´¿«.½³÷ ¾ ‰ ¿²¬®± ¿«µ0¬ ± ²¿®ª»´ ·( »·´ 5ô ½ ‰ ²¿®ª»´ ·( »·´ 5°´¿²¿- Ê¿-¿®@ °·»¬·²5¶» ¬®·«0·¼5.°®·» ¾®·¿«²( °®·-«µ¿³±.²¿®s ª»´·± ·® ïôë‰îôð ³ ¹®« °·²·± ²¿®ª »´·±ò Ò¿®ª»´·¿· ®»µ±³»²¼«±s ¶¿³· ïîð‰ïëð ½³ ·´¹·±ô èð ½³ ¿«µ08·± ·® éð ½³ °´±8·±ò Ö·» ¿°¬®¿«µ·¿³· ¬·²µ´« -« íôëÈíôë -µ»®-³»².øïë °¿ªò÷ò Õ¿·° ¬®·«0·«°¿¬±¹·¿«-·¿ °»®²»0¬·ô °¿®±¼§¬¿ ïê °¿ª»·µ-´»ò î î ï ïð °¿ªò ܪ·»¶( ¿«µ0¬( ²¿®ª»´·( ¾´±µ¿.îë‰ì𠬮·«0·«µ( -« ³·²·³¿´·±³·.´§-¬»´5.·0 °±´·-¬·®±´·± ¿® °®±°·´»²±ò Ö±.ª¿· ¦¼¿-ô ø ³¿¬ ³ »²§ .²¿®ª»´·( ¹®·²¼§.¿µ«¬5³·-÷ò Ì·²µ´«· ¬·²µ¿ î ³³ -¬±®·± ³·²µ0¬¿ ª·»´¿ò п¼5µ´¿· ¹»®·¿« ¬·²µ¿ ·0¬®¿«µ·¿³·ò Ö»·¹« ¬®·«0·( ´¿·µ±³¿ ²»¼¿«¹ô °¿µ¿²µ¿ øïôëÈðôèÈðôè ³÷ µ·´²±¶¿³( ²¿®ª»´·( øïì °¿ªò÷ò Õ¿®µ¿-« · ¹¿´·³¿ ²¿«¼±¬· ³»s ¼? ¿®¾¿ ê‰è ³³ -µ»®-°¶%ª·± °´·»²·²? -¬®§°@ò ̱µ·» ²¿®ª»´·¿· -«-¬¿¬±³· °± ¼·¼»´·¿·.²¿®ª»´·.-¬®§°»´·¿·-ò כּ´·( ²¿®ª»´·«±-» ¬«®· ¾%¬· ²«±´¿¬·²·¿· ø"®ò ïð °¿ªò÷ ¿®s ¾¿ ?-¬¿¬±³· ´·¦¼¿·ò ̱µ·¿³» ²¿®ª»´§¶» ¬»´°¿ °¿¬»´5 -« °®·»s ¿«¹´·« ¿®¾¿ è ‰ïð °»²·³( ¶¿«²·µ´·(ò ìî‰ìë ¼·»²( °®·»¿«¹s ´·.-« °¿-´5°¬¿ ¹¿´ª«¬»ò Ì¿®° ´§-¬»´·( °¿´·»µ¿³· ïî ³³ ¬¿®°¿·ò д¿-¬³¿-·²5´§-¬»´5.ïë ³³ -¬±®·± ·® íð ³³ °´±8·±ò Ö( µ®¿0¬¿· «"¿°ª¿´·²¿³· îôë ³³ -µ»®-³»²·«ò Ó»¼·s ²5.¿µ«¬5³·-ò Ò¿®ª»s ´·± ¹®·²¼§.¼ª·»³ ¬®·³·.¶ ¹®«°·²·«.³»¼"·¿·-ô µ«®·» ¿°-¿«¹ ± ¬®·«0·«µ«²«± °»®µ¿·¬·³± ·® ´·»¬¿«-ò Ì®·«0·«µ¿³.°»®µ»´·¿³¿.¼¿®¾±ô ´50( ·® °¿0¿®( -@s ²¿«¼±³·-ò Ì®·«0·¼5¶» ´¿·µ±³· ¬®·«0·¿· §®¿ ¿°-¿«¹±¬· ²«± ª5¶±ô ´·»¬¿«-ô 0¿´8·(ô µ¿®08·( ·® ¬®·«µ0³±ò Þ» ¬±ô ¶±¶» °¿¬±¹« ³»½¸¿²·¦«±¬· °¿0¿®( ¾»· ª¿²¼»².¹¿³·²¿³±.0´¿·¬¿-ò п¹¿´ ¾%-·³@ ¿°¬ª¿®± µ±²¬%®@ ïë ïì .-« ¬®·«0·¼» -«¶«²¹·¿³¿.îôë‰í ³5² ò ¬®·«0·«s µ¿³.·0¬®¿«µ·¿³±.øïôë¨ðôè¨ðôê ³÷ ²¿®ª»´·«-ô °± ïð‰ïë ¬®·«0·«µ( ? ²¿®ª»´?ò л²·³·»³.¬·²µ¿ -°§¹´·«±8·( ³»¼"·( ³»¼·»²¿ò Ó»¼·²5.¬®·«0·¿³.¼¿®±³±.¹¿´· ¾%¬· ¬·²µ´·²5.?-¬¿¬±³· ¬·²µ´»s ´·¿·ô µ¿¼ ? ¬®·«0·¼: ²»°¿¬»µ¬( «"µ®»8·¿³(¶( ´·¹( °´¿¬·²¬±s ¶( ‰ ³«-·( ·® µ·¬±µ·( ª¿¾¦¼"·(ò Ì®·«0·¼5¶» °¿-µ·®·¿³¿ ª·»¬¿ ¹®%¼¿³.¼¿®±³±.·0 °´¿-¬³¿-·²·( ¿® ³»¼·²·( ´§-¬»´·(ô ¼ª·¹«¾« ¼«¹²«ò Ô§-¬»´5³.¬«®· ¾%¬· 0ª·»-·±-ô ¹»®¿· ª5¼·²¿³±-ò Ò¿®ª»´·¿· -«-¬¿¬±³· ¼ª·»³ ¬®·³·.½·²µ«±¬¿·.¬·»µ·³@ô ²¿®ª»´·( ª¿´§³@ò Ì®·«0·¼5.-« ²«±´¿¬·²·¿·.¿«µ0¬¿·-ò Ê¿-¿®@ ? ¬®·«0·¼5.ì‰ë ³³ -µ»®-³»².

ïì °¿ªò Õ·´²±¶¿³¿-·.·® "ª§®±ò Ê¿³¦¼·²·¿³ µ¿®µ¿-«· ¿°¬®¿«µ¬· ¬·²µ¿ ½·²µ«±¬¿¬·²µ´¿.-« íðÈíð ³³ -µ»®-³»².¿°¬ª¿®« · ·0 ®«¼»².-µ¿´s ¼±."±´»-ô ¼±¾·´«-ô ´·«½»®²@ô ¿ª·"¿-ò ïé .¿µ«¬5³·-ò 䱬¿.íë ½³ °´±8·± ·® ìð ½³ ¹§´·± ¹®·±ª»´·-ô ¶ µ«®? °®·°·´¿³¿ ¿µ³»².²¿®ª»´·ïï °¿ªò Ô¿·°¬·0µ¿· ·0¼5-¬§¬· ²¿®ª»´·¿· ·0¬·»-«.ª·®ª:ô µ¿-¬«ª« ²«µ»®¬¿³¿ ª»´5²¿ô ·0µ¿-¿³¿.-°5¶¿ ?-·µ®%³§¬· ·® -«¼¿®§¬· 0¿´8·¿³."±´5.ø®«¹°¶%8·± ¿²¬®±¶» °«-5¶»÷ ¿°-5¶¿³¿-ò Ì«± ³»¬« °¿-5¬±.¿¬-°¿®·@ ª»´5²@ò Ù¿´·³¿ -5¬· ¼¿«¹·¿³»¬».

-«s ¶«² ¹·¿³¿.ø·0¾¿®-¬±³¿÷ò ïç ´ .¼«´µ5³.Ì®·«0·( 05®·³± ·® ¹·®¼§³± ³»½¸¿²·¦¿½·¶¿ ìî ¼·»²( °®·»¿«¹´·«· -µ·®¬·»³.°®·»¿«¹´? ª»·-´»·ô °®·»0 µ·»µª·»²@ ¬®·«0·¿ª·³@-· ·® ¿¬¶«²µ·«.´¿·µ§¬· ®»·µ·¿ ?®»²¹¬· ²«±´¿¬·²».æ ¿¬®·²µ«.¾«²µ»®·²».½¸´±®µ¿´µ5³·.ïôë‰îôë ³³ -µ§´«¬5.5¼"·¿.ô º±®³¿´·²¿-ô ï‰îû ¿®¾¿ µ¿®0¬¿.·® ¶«± °«®0µ·¿³±.-·»²±-ò ×0¼»¦·²º»µ«±¬±.8·«´°ó ¬«µ·²».-« ª¿²¼»².¹®%¼·²·¿³.¼»s ¦·²º»µ«±¶¿³¿.¬±µ·@ ¹·®¼§¬«ª:ô ²»®»·µ·¿ ²«±´¿¬ ª¿·µ0s 8·±¬· ¹·®¼§¬· ¬®·«0·(ò ¿ îð °¿ªò Ò·°»´·²5 ¿«¬±³¿¬·²5 ¹·®¼§¬«ª5 æ ¿ ‰ ¾»²¼®¿ ª¿· ¦¼¿.§®¿ ´¿¾¿· ¸·¹·»²·0µ±-ô ¶( ²»®»·µ·¿ ª¿s ´§¬·ò Þ» ¬±ô °¿-·¼¿®·«.¬®·«0·«µ«-ò Õ¿®¬« -« ²¿®ª»´·¿·.ô ¾‰ .°¿°®¿-¬¿· °®·¬ª·®¬·²¿³±.¹·®¼§¬«ª».0·»²«·ò Ö±.·0¾§®5¬·ò Ê·®0 0·( 5¼"·( °¿µ¿¾·²¿³±.¾«²µ»®·²»øïé °¿ªò÷ ¿®¾¿ °¿µ¿¾·²¿³¿.° ¿0 ¿®¿³.µ¿®¬«.øïè °¿ªò÷ ò п-¬¿®±-·±.·® ¹®¿²«´·«±s ¬·»³.°¿¬¿´°±-¿²¼¿®·¿· «"¼¿®±³±.½¸» ³ ¿ ¾ п¬¿´°( ¼»¦·²º»µ¿ª·³¿- Ì®·«0·¼5 ¼»¦·²º»µ«±¶¿³¿ °¿ª¿-¿®? ·® ª5´¿· ®«¼»²?ô ± ²¿®s ª»´·¿· ¬®·.²«°«®0ó ³¿ ïû ª¿²¼»²·²·« º±®³¿´·²± ¬·®°¿´« ¿®¾¿ ½¸´±®µ¿´µ5³·-ò _ ¼»0·³¬ ´·¬®( ª¿²¼»².·0ª¿´±³·ô ·0°´¿«²¿³· µ¿®0¬« ª¿²¼»²·« -« -±¼¿ ¿® ³«·´«ò Ê·¼·²5.¹·®¼§¬«ª»-ò Ì¿³ ®»·µ·¿ ¬«®5¬· ¹«³·² : "¿®²@ ·® °«-5½±´·± ª¿²¼»².·® 5¼"·±.°¿®¿·ô °¿-µ«· ¹»®¿· ·0ª5¼·²¿³±-ò Ì»®·¬±®·¶¿ ¿°·» ¬®·«0·¼: ¬«®· ¾%¬· 0ª¿®·ò Ó50´·¼5 ¼»¦·²º»µ«±s ¶¿³¿ -¿«-±³·.øïç °¿ªò ÷ò Ì®·«0·¿³.°®·» °®·»µ·²5.?®»²¹·¿³±°¿µ¿¾·²¿³±-·±.¹¿³·²¿³±.¬·®°¿´¿²«°·´¿³¿.°¿¬¿´°( -·»²±-ô ¹®·²¼§-ô ´«¾±-ô ·²ª»²¬±®·«.·0 ½·²µ«±¬±ù þþ· Ê æ ò þù¬ ‹ ‹ × ó? Éæ ‹ù ðôé‰ðôè ³³ -¬±®·± -µ¿®¼±-ò îì ¼·»²( ¬®·«0·«µ¿³.¬·»µ·³± ª¿³¦¼"·«ô ª±"¬«ª5´·± µ±®°«s -± ìô ¿´·«³·²·²·± ª±"¬«ª5´·± í -« ¹«³·²: °±ª»®"´» ·® ¬¿®°·µs ´·« ñò ̱µ·±.¿¬-¬±¶¿ ²¿®ª»´·± ¼«®»´»-ò Û¼"·( ¼«¹²» ·0¹®:"·¿s ³±.?¼»¼¿³¿ ï µ¹ ½¸´±®µ¿´µ·( ·® ·0³¿·0·«°¿´¿·µ±³¿ î‰í ª¿´¿²¼¿-ô µ¿¼ ²«-·-¬±¬(ò Ò«-·-¬±¶:.«²·ª»®-¿´·¿.5¼"·±.·® ·²ª»²¬±®·«-ò Ü»¦·²º»µ¿ª·³«· ¬·²µ¿ ݸ ´± ®µ ¿´ s µ».¬·»µ·³± ª¿³¦¼"·± ¿¬®¿·"(ô µ«®·±.í‰ëû µ®»±´·²± ¬·®°¿s ´¿-ò Ю·»0 ¼»¦·²º»µ½·¶@ ²¿®ª»´·¿·ô 5¼"·±-ô ¹·®¼§¬«ª»-ô ·²ª»²¬±s ®·«.-·»²»´5-ò Ê¿³¦¼"·± ¿°¿8·±¶» °®·s ¬ª·®¬·²¿³¿ í ½³ ·´¹·± ¿«¬±³¿¬·² 5 ¹·®¼§¬«ª5ô °¿¹¿³·²¬¿ ·0 "¿´ª¿®·± ¿®¾¿ °´¿-¬³¿-5-ò Ö· -«¼¿®§¬¿ ·0 0¬«½»®·± îô µ«®·.¹·®¼§¬· ´»²¹ª·¿«-·¿ ?-·®»²¹¬· ¿«¬±³¿¬·²».

°¿¬»´5."±´5-ô -³«´µ·²¬( ³±®µ(ô ¹®%¼(ò îì‰îêó@ ¼·»²@ °± ¬®·«0·¿ª·³±-· °¿µ¿¾·²¿³±.µ®%¬·²5.¬®·«0·( ¿«¹·²¬±¶«.ª»·-´5.·® ¾´·¦¹¿²¬·-ò л²µ¬@ 0»0¬@ ¿³"·¿«.¼·»²@ ¶¿«²·µ´·¿· ¿°-·°%µ«±¶¿ô ç‰ïðó@ ¼·»²@ °®¿®»¹·ò Ö»·¹« ¬®·«0·«µ¿· ²¿®ª»´§¶» 0´·¿«"·±¶¿ ·® ¶( µ¿·s ´·«µ¿.´·¦¼@ô -·´°s ²· ¿® ·0-·¹·³: ¬®·«0·«µ¿· °¿0¿´·²¿³·ò Ò±®³¿´·¿· ¿«¹¿²¬§¶¿«²·µ´·¿· ®¿³·¿· ¹«´· ´·¦¼»ô ¶( µ¿·´·«µ¿.¹¿´·s ³¿ ¹¿«¬· îë‰ì𠬮·«0·«µ(ò îôë‰í ³5²»-·( ¬®·«0·¿· ®%0·«±¶¿s ³· °¿¹¿´ ´§¬?ò Ù»®·¿«-· ø-ª»·µ·¿«-·ô -¬·°®·¿«-·ô ¹®¿"·¿«-·÷ ¶¿« s ²·µ´·¿· °¿´·»µ¿³· ¾¿²¼¿· °¿°·´¼§¬· ·® °»®µ»´·¿³· ·0 ¹®«°·²·( ²¿®ª»´·( ? ·²¼·ª·¼«¿´·«.·® -«µ«®¬· ²¿«¶¿-ò ͱ¼§¾±¶» ®»µ±³»²¼«±¶¿³¿ ´¿·µ§¬· î‰ïð °¿¬»´·(ò ×0 ¼»0·³s ¬·».·0 ª·»²±.µ»®¹·¿³±.¿¬´·»µ¿³¿.²¿®ª»´·«-ô µ«® ´¿·µ±³· °± ª·»²@ ¿® ¼«ò ×0¾®±µ«±¬· èð‰ïðð‰ïïð ¼·»²( ¿³"·¿« .®»·µ·¿ 0»®¬· ¹»®·¿«ò ß°-·¬®·«ó 0·¿ª«-· °¿¬»´5 °± ïð‰îð ¼·»²( ª5´ µ»®¹·¿³¿ò íò Ì®·«0· ( ¿«¹·²¬±¶«· îï .¶¿«²·µ´·«.ìôë ³5²»-·±ô µ¿· -ª»®·¿ ²» ³¿"·¿« µ¿·° îôë µ¹ô -¬¿³¾·( ª»·-´·( ‰ ë‰ê ³5²»-·(ô µ¿· -ª»s ®·¿ ²» ³¿"·¿« µ¿·° íôë µ¹ò л® ³»¬«.³5´§²(¶( È È È °¿¬·²¿· Þ¿´¬(¶( ³·´"·²( з´µ(¶( ³·´"·²( Ì¿®§¾·²·( 0·²0·´( б®«±¶¿²¬ ¼ª·»¶( ª»·-´·( ¬®·«0·«-ô ¾«ª± ·0ª»-¬±.¬®·«0·«µ¿³.¬®·«0·¿·ô ª¿¼·²¿s ³·»¶· ¾®±·´»®·¿·ô «"³«0¿³· ³5-¿·ô µ¿· ¶·» -ª»®·¿ îôì‰îôë µ¹ò כּ´: ¬·µ-´·²¹¿ ´¿·µ§¬· ï‰îôë ³»¬(ò б®¿ª·³«· °¿¬»´5 °»®µ»´·¿³¿ ? °¿¬·²± ²¿®ª»´?ò Ê¿-¿®@ µ»®s ¹·¿³¿ ¿²µ-¬· ®§¬@ ¿® ª5´¿· ª¿µ¿®»ô "·»³@ ‰ ª·¼«®¼·»²?ò Õ±²¬s ®±´·²·.¬®·«0·«µ¿³-ò б ìî‰ìë ¼·»²( ¶¿«²·µ´·¿· ¿¬¶«²µ±³· ·® °»®µ»´·¿³· ? ¹®«°·²·«.°± ë ¼·»²( ²«± °·®³±¶±ò ß°-·s ª¿·-·²«-· °¿¬»´5 ²»°®·-·´»·¼"·¿ °¿¬·²±ô ± ïîó@¶@ ¬®·«0·²¹«³± ¼·»²@ ¹»³¿´¿· ¿°8·«±°·¿³· °»® °·´ª± -·»²@ò Ì«± ³»¬« °¿¬»´: ´¿¾¿· ¬®±0µ·²¿ô ¬±¼5´ ²¿®ª»´§¶» ª·-@ ´¿·µ@ ¬«®· ¾%¬· ª¿²¼»²-ò Ì®·«0·²¹±.´·¦¼¿-ò כּ´5 ´·¦¼@ ¼¿® ·0µ´±¶¿ °%µ¿·-ò Ö»·¹« ´·s µ«.¬®·«0·«.ª»·-´5.²¿®ª»´·«-ò P·«±-» ²¿®ª»´·«±-» ´¿·µ±³¿ ïð‰ïë ³¿"¼¿«¹ ª·»²±¼±.µ±µ§¾:ô ·0ª»-¬· ²¿«s ¶¿-ô ²¿«¼·²¹»-²»-ô ¹»®·¿« °®·-·¬¿·µ·«-·¿.ë‰é ¼·»²±³.¶«±¼·»³.·® ª5´·¿« ª»·-´»· °¿´·µ¬· ª·»²@ ¹»®·¿«-·¿· ·0-·ª§-s 8·«-?ò Ê»·-´»· ¬·²µ¿ ê‰é ³5²»-·( °¿¬·²¿-ò з®³@ µ¿®¬@ °¿¬»´5.¬»²µ¿ ª·»²¿.¾%²¿ -·´°²»-²·-ô ²» ¬±µ.ª»·-´5.·® «±¼»¹¿ ¶«±¼¿ô -« ¶«±¼« °¿¬·²«ô ¿¾·»¶( °¿¬»´·( ª·-· ¬®·«0·«µ¿· ¹·³-¬¿ ¶«±¼·ò Í·«± ¿¬ª»¶« ª§®¿«¶¿ ¬5ª± °±"§s ³·¿·ô ± ³±¬·²±.¹ ¿«² ¿³¿ ëð𠬮·«0·(ò п¬·²¿.¬®·«0·«-ò Ì¿·° ª»·s -·¿³· ¬®·«0·¿· ·´¹·¿« ·0´¿·µ± -ª¿®¾·¿«-·¿.ø"®ò ïç °¿ªò÷ ¬¿·°ô µ¿¼ ª·®0«¬·²5 ¶( ¾®·¿«²¿ ¾%¬( ë ½³ ²«± ¹®·²¼(ô ¿®¾¿ ?-¬¿¬±³· ³±´·²·¿· ¹´¿¦%®«±¬· ¼«¾»²5´·¿· ‰ °± ª·»²@ ¼ª·»³ ¬®·³.ª·-·0µ¿· ¾¿´¬@ ¿® Ø·³¿´¿¶·0ó µ±.µ¿·´·.°¿¬»´:ô µ«®·±.¼·»²¿.Þ¿´¬(¶( ³·´"·²(ô Ì¿®§¾·²·( 0·²s 0·´(ô Ö«±-ª¿· ®«-ª( ·® µ·¬( ¬®·«0·( ¹®§²±.¾¿´¬¿.¾%s ²¿ ?ª¿·®«-æ ¬®·³.-¿ª§¾»-ò Í·«± ³»¬±¼« ¾«ª± ¹»®·²¿³±.-«³¿"5¶¿ô ± ïë‰ïêó@ ¼·»²@ ¬®·«s 0·«µ¿· °®¿¼»¼¿ ·0»·¬· ·0 ´·¦¼± ·® 5-¬· °¿¬§-ò Ì«± ³»¬« °¿¬»´»· ®»·µ·¿ ¼«±¬· ³·²µ0¬(ô ¹»®¿· ª·®0µ·²¿³( °¿0 ¿®(æ ³·²µ0¬± 0·»s ²±ô ¹»®±.·® ¹»®¿· ¶«±.·µ· ¬®·«0·¿ª·³±-· °¿¬»´5 ´·¦¼± ²»¼¿®±ô ®»·s µ·¿ ¿¬-¿®¹ ·¿· °®·°»0¬· ²«± ¶±.-°¿´ª±.·® ¬·µ -²«µ·± ¹¿·¿-ô ¿«-§-ô µ±¶±.·µ· ´¿«µ·¿³± ¬®·«0·¿ª·³±-·ô ?-¬¿¬±³¿0·»²«ô ·0µ´±¬¿.´¿·µ±³¿î ³»¬«-ò п.°¿¬»´·( °»® ³»¬«.¾»· °·´ª± °%µ( ·® ¶¿··0µ´±¬· ´·¦¼@ò Ì®·« 0·²¹«³¿.ÌÎ×ËP×H ÊÛ ×Í × ÓßÍ Õ·»µª·»²± ¬®·«0·( ¿«¹·²¬±¶± ¬·µ-´¿.‰ ¹¿«¬· ¿«µ08·¿«-·±®%0·».´¿µs ¬¿½·¶±.´§¹ ·® ·0²§µ-¬¿ò ß²¬®±.³¿-5.°®±¼«µ½·¶@ô °¿¹»®·²¬· °®±¼«µ½·¶±.°®·» ª·»¬±.·® °¿²¿0·¿· ·0-·ª§-8·«-·( ¬®·«0·«µ(ò Í·´°²»-²·« .¹¿´·³¿ ²«-·°·®µ¬· î‰ îð í °¿¬·²5´·«.°¿¬»´5 ¼«±¼¿ ïîð ¹ °·»²±ô ¬®»8·@ -¿ª¿·¬: îðð‰ íðð ¹ô °¿-µ«· °·»²·²¹«³¿.¬®«²µ¿ îè‰íî ¼·»²¿-ò Ì®·«0·«µ¿· ¹·³-¬¿ °´·µ· ·® ¿µ´·ò Ö( ¾%²¿ ê‰è‰ïðò ß°"·%®5¶«.î‰í ¼·»²±³.ª»·-´»-ô °±®«±¶¿³· -µ·®¬·²¹( ª»·-´·( ø¼ª·»¶( ¿® ¬®·¶(÷ ¬®·«0·¿·ò Ì¿·° ª»·-·¿²¬ ®»·µ·¿ "·²±¬· µ¿· µ«®·«±.ª»·-´5-ò Ì¿8·¿« ·´¹¿· ª»·-·¿³· ¬±.²¿®ª»´·.µ·¬«.¬®%µ-¬¿ °·»²±ò з®³¿.°®·»¿«¹´·.5¼"·±.°¿¬»´5.ª»·-´»-ò Ù»®· ®»¦«´¬¿¬¿· ¹¿«²¿³·ô °±®«±¶¿²¬ 0·( ª»·-s ´·( ¬®·«0·«-æ °¿¬»´5Ì¿®§¾·²·( 0·²0·´( Í·¼¿¾®·²·( Ê·»²±.µ¿®¬±.°¿8·±.ª»·-´».ª¿·-·²¹¿-ò Ò±®·²¬ °¿¹»®·²¬· ª·»¬·²·«.з´µ(¶( ³·´"·²( ·® Ì¿®§¾·²·( 0·²0·´( ª»·-´5-ò Ì®·¶( ª»·-´·( ¬®·«0·¿· ¾«s ª± ²¿«¼±¶¿³· ·0ª»¼¿²¬ Ì¿®§¾·²? ³¿®¼»®? ·® Ö«±-ª¿· ®«-ª@ò Ù¿«¬· -µ·®¬·²¹( ª»·-´·( ¶¿«²·µ´·¿· ¿¬®»²µ¿³· °¿¹¿´ µ%²± -«s ¼5¶·³@ô µ¿·´·± ¬¿²µ«³@ô -°¿´ª@ô ³¿-: ·® ª·-´«³@ ‰ °¿¹¿´ °®·»¿«¹´·± µ±µ§¾:ò Ì·µ ¿¬®·²µ¼¿³· -ª»·µ«-ô -« ¹»®·¿«-·±³·-¿ª§¾5³·.·0ª¿´±³¿-ô ·0¼»¦·²º»µ«±¶¿³¿-ô ± ´·µ«.µ»®¹·³¿.°¿-·0·¿«0:-ô ª¿¼·²¿-·ô ¶·»³.´§¹«.¬®·«0·¿· ° ®¿¼»¼¿ ·0-·¹·³¬· ‰ °®·»s ¿«¹´· .°®·"·%®5¼¿³·ô ¹¿´5-·³» °¿s ¹»®·²¬· »-¿³¿.°¿ª»´¼·³«³± ¼5-s ²·²¹«³«-ò пª§¦¼"·«·ô -«µ»®¹«.¾¿´¬¿¿® Ø·³¿´¿¶·0µ¿-·-ò Ô¿¾¿· -ª¿®¾« °¿®·²µ¬· °±®¿ª·³«· ¬·²s µ¿³¿.-@´§¹( ¬®·«0·( ª»·-´»-ò Ì¿³ ¬·µ-´«· ¹»®·¿«-·¿· ¬·²µ¿ -µ·®¬·²¹( ª»·-´·( µ®§"³·²·³¿-ò λµ±³»²¼«±¶¿³¿ ª»·-¬· î‰í ª»·-´·( ¬®·«0·«-ò Ì®·«0·( ³5s ¹5¶¿· ¼¿"²·¿«-·¿· °±®«±¶¿ ª·»²±.ª»·-´5.¾«²µ»®·²5.¬®·«0·«-ô -«¬»·µ¬· µ«®·¿· ²±®ª»·-´»· ²¿«¶( ²¿«¼·²¹( -¿ª§¾·( ¿®¾¿ -«µ«®¬· ²¿«¶¿.

ë ³5²»-·( øª¿-¿®±.¾¿·¹5 0»®¬·.¿³"·«-ô ³¿-5ô µ%²± -«¼5¶·³¿-ô µ¿·´·± ¬¿²µ«³¿-ô ª·-s ´«³¿-ô ²«³»®·¿· °¿¬·²(ô -« µ«®·¿·.¿® °´¿8·¿· °¿-¬¿¬§¬±.µ¿µ´¿-ô ²«ó ´5°«-·±.° ¿¾ ¿· ¹±¶»‰®«¹°¶ %8·± ³5²ò÷ô ¬®»8·@ µ¿®¬@ ‰ è ³5²»-·( ø®«¼»².Ʊ±¬»½¸²·²5.¹§ª±-ô ±¶ ¿« ²· µ´ ·¿· «"¿«¹·²¿s ³· ·µ· í‰íôë ³5²ò ·® ®»¿´·¦«±¶¿³· ³5-¿·ò Ê»·-´»· °¿´·»µ¿³· ¹®§²¿ª»·-´·¿· ¬®·«0·¿·ô ²»¬«®·²¬§.¿²¬®@ ¼»µ¿¼@ô ¬®»8·@ ‰ ´·»°±.²«-¬¿¬±³¿.³5²»-·± ¬®·«0·«µ¿· ·® 0»®·¿-· ·µ· í‰íôë ³5²ò пª¿-¿®? ¿¬ª»-¬· ¬®·«0·¿· ¿²¬®@ µ¿®¬@ ¾¿·¹·¿ 0»®s ¬·.®»¿´·¦«±¶¿³¿.¿°"·%s ®·³·ò Ö»·¹« ¶( ²«¹¿®±-ô 0±²( °´¿«µ¿· ¬ª·®¬¿· ´¿·µ±-· ·® °¿°»ó 0«.°¿¾¿·¹±¶» ‰ ´¿°µ®·¬§¶»÷ ¿³"·¿«-ò Ì¿¼¿ ¶·» ¬·²µ¿ ®»¿´·¦«±¬·ò пª ¿-¿®? ø¹»¹«"5.·0¾®±µ«±¶¿³·ò Ì®·«0·( ¿¬®¿²µ¿ ®»¿´·¦¿ª·³«· °¿¹¿´ µ¿·´·«µ( 05®·³@-· Ù·³·³± ¼¿ ¬¿ × ´¹ ·Õ ®%¬· ²5¿°·³ ¬· Õ ¿·´· «µ± ¬ ¿²µ« ³¿- Ê»·-´5 Ê · -´ «³ ¿ - п-¬¿¾±Ê» ·-´·²5.²»´·»µ¿ ¬¿®° °·®0¬(ô ª¿¼·²¿-·ô ¬®·«0·.¿°-µ¿·¬±.¾«.s ´5 Ì®·«0·¿ó ª· ³ ¿.¿«-§-ô ²«µ¿®:.°¿¹®·²¼¿· Õ¿¼ ª»·-·¿²¬ ¬®·«0·«.¿ ²¬®¿ °«-5 Õ »®¹· ³¿Ó»¬¿· ¼¿s ¬¿ °¿¬·s ² ± Ò ®ò ª» ·.¬·²µ¿³· ²«± ì ³5²ò ¿³"·¿«-ò Ö·» ®»¿´·s ¦«±¶¿³· -¿«-·± ³5²»-?ò Í·«± ³»¬« «"³«0¬( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿· §®¿ ª»®¬·²¹·¿«-·ô °·®³¿®%0·¿·ò ߬®»²µ¿²¬ ¬®·«0·«.îð ¼ò÷ ·® ª¿-¿®@ ø´·»°±.µ±¶±-ô ²»s ¬¿·-§µ´·²¹¿ -¬±ª5-»²¿ ·® µ±¶( °¿¼5¬·-ò Ì®·«0·¿· -« ³·²5¬¿·¬®%µ«³¿· .®±¼·µ´·«-æ ª·-´«³@ô ¹»s ®@ °®·-·¬¿·µ§³@ °®·» ª·»¬·²·( -@´§¹(ô ¿¬-°¿®«³@ ´·¹±³-ò Ù»s ®·¿«-·@ ª»·-´·²? °®·»¿«¹´? ¹¿´·³¿ ¹¿«¬· ¬·µ ·0 -«¿«¹«-·( ²» ¶¿«²»-²·( µ¿·° î ³»¬( ¹»®¿· 0»®·¿³( ¬®·«0·(ò Ü¿«¹·¿«-·¿ ¬®·«0·«µ( ¿¬ª»¼¿ ª·»²( ³»¬( °¿¬»´5ò Ê»·-´·²5 µ±®¬»´5 Ò®ò п ¬» ´5 .îð ¼ò÷ ¿¬ª»-¬· ¬®·«0·¿· ®»¿´·¦«±¬· ¬·²µ¿ °± ¿²¬®± 05®·³±-·ô ë‰ê ³5²ò ¿³"·¿«-ô ¬ò §ò ´¿°µ®·8·±ô ¹®«±¼"·± ³5²»-·¿·-ô ± ¿¬ª»-¬· ®«¼»²? ø®«¹-5¶± îð ¼ò ÷‰µ ¿·´· «µ ¿³.µ¿®¬« -« °®·»¿«¹´·« ·µ· ´¿°µ®·s 8·± ³5²òô °¿-µ«· °¿®¼«±¼¿³±.°·®³@ µ¿®¬@ ¬«®· ¬®·«0·«±¬·µ±ª± °·®³@ ¼»µ¿¼@ô ¿²¬®@ ‰ ¹»¹«"5.«"°¿µ¿´·-ô °´±²±.Ò® Ü ¿¬ ¿ Ó¿.°¿s ª·¼¿´± ¿® ´§¹ ²«µ·®-¬¿.°¿¹¿´ ¶( µ¿·´·«µ( 05®·³@-·ò λ¿´·¦¿ª·³«· -µ·®¬· ¬®·«0·¿· µ¿.¿²¬®@ ¼»µ¿¼@ ·® µ»¬ª·®¬@ µ¿®¬@ ‰ ®«¹-5¶± ¿²¬®@ ¼»µ¿s ¼@ò Ю·»¿«¹´·.®»¿´·¦«±¬· °± µ»´»¬± ¼·»²(ò Í5®·³±-· ª·»¬±-» ±¼¿ ¾%²¿ ¬¿³-»-²5ô -¬±®»-²5ò з®³@ µ¿®¬@ °®¿¼»¼¿ 0»®¬·.¶· ¾«ª± µ»®¹¬¿ô µ»®¹·³± ¾»· ¬®·«0·¿ª·³±-· ¼¿¬±-ô ¹·³«-·( ¬®·«0·«µ( -µ¿·8·«-ô °¿"§³·³· -«-·®¹·³¿· ø"®ò ª»·-´·²: µ±®¬»´:÷ò Ì®·«0·¿· ª»·-´»· ¿¬®»²µ¿³· ·® °¿®»²µ¿³· °¿¹¿´ ³¿-:ô µ¿·´·«s µ± ¬¿²µ«³@ô °´¿«µ( -°¿´ª@ ·® ¾»²¼®«.µ®»·ª±.¬®·«0·± ²«³»®·-ô ¹·s ³·³± ¼¿¬¿ô ²«³»®·.º±®³±.¾·®"»´·± °¿¾¿·¹±¶» ·® ´¿°µ®·8·± °®¿¼"·±¶»ô ¹®«±¼"·± ª·¼«®§¶» ·® -¿«-·± ³5²ò Í·«± ¿¬ª»¶« ¾¿²¼¿· °¿°·´¼§¬· °¿´·»µ¿³· ¿²¬®@ µ¿®¬@ ¿¬ª»-¬· ¶¿«²·µ´·¿·ò Ö»·¹« §®¿ ¬«08·( ²¿®ª»´·(ô ¼¿´? °·®³@ µ¿®¬@ ¿¬ª»-s ¬( ¹»®·¿«-·( °¿¬»´·( ¹¿´·³¿ µ»®¹¬· ìôë ³5²ò ¿³"·¿«-ò ß°-·ó ¬®·«0·¿ª«-·±.²»¾%¬( °¿¼¿®§¬¿ µ´¿·¼( ·® µ¿¼ ¶·» ²»·0-·¹·³¬(ô ®»·µ·¿ ª»-¬· ª»·-´·²·²µ§-¬5.ª»·-´·²5.°¿¬·²±ô -« µ«®·«± °¿¬»´5 ¾«ª± µ»®¹¬¿ô µ»®¹·³± ¾»· ¬®·«0·¿ª·³±-· ¼¿¬±.°·´ª¿-ô §´±.¼ª· ¼·»²±.·® ¿¬ª»-¬( ¬®·«0·«µ( -µ¿·8·«-ò ߬¶«²µ§¬± °®·»¿«¹´·± ´»²¬»´5¶» «"®¿0±³¿ ¹·³·³± ¼¿¬¿ ·® ²¿®s ª»´§¶» »-¿²8·( ¬®·«0·«µ( -µ¿·8·«-ò Ю±¼«µ¬§ª«³± ¿°-µ¿·¬¿· ²¿«¼±¶¿³±.» Ì®·«0·( °®±¼«µ½·¶¿ Ì®·«0·¿ª·³@-· ®»·µ·¿ °´¿²«±¬· ¬¿·°ô µ¿¼ ¼¿«¹·¿«-·¿ µ¿·´·«s µ( ¾%¬( ¹¿´·³¿ °¿®¼«±¬· ²«± ´¿°µ®·8·± ³5²ò ·µ· µ±ª± ïë ¼·»s ²±.«"®¿0±³¿.¹¿´ª¿ô °»® ¼¿« ¹ ·´¹¿.µ%²± -«¼5¶·³± ¬®%µ«³(ò ×0 µ%²± -«¼5¶·³± ¬®%µ«³( °¿³·²5¬·²· ¬±s µ·»æ ²»¬¿·-§µ´·²¹±.·® ¶? ¹¿s ´·³¿ «"³«0¬·ò Ö»· ² «¹¿®¿ ¾¿·¹5 0»®¬·-ô ± 0±²¿· ¼¿® 0»®·¿-·ô ª¿¼·²¿-·ô ¬®·«0·.µ±®¬»´5-ò ̱µ·±¶» µ±®¬»´5¶» «"®¿0±³¿°¿¬»´5.µ±®¬»´5.°¿¬»´5.´¿·µ±³±.¿«¹·²¬· ³5ó · îí .¿°-µ¿·¬@ò Ì¿³ ¬·²µ¿ ïëÈîð ½³ º¿²»®·²5 ¿® -µ¿®¼·²5 ´»²¬»´5ô µ«®· °¿µ¿¾·²¿³¿ ¿²¬ ²¿®ª»´·± ·0 °®·»µ·±ò ß²¬ ¶±.¬·²µ¿³¿.·ß ¬¶«²µ§ó ³ ¿¿¬¶ «²s µ§¬¿ ¬®· «s 0· «µ ( Ö¿ «²· µ´ · ( °¿² ¿«¼ ±¶· ³ ¿- ¹ ·³ 5 ¬®· «s 0·«µ( ¼¿s ¬¿ °¿´·µ¬ ¿ ª»· -´ »· °¿®¼«±¬¿ ª»· -´»· ®»¿´· s ¦«± ¬¿ ³ 5 -¿ · îî Ì®·«0·( ®»¿´·¦¿ª·³± ´¿·µ¿.øî ´»²¬»´5÷ò Ü5´ ¬± °¿¬»´5.

µ¿·´·.®%s 0·»-ô ²».¬®·«0·¿³.ô µ¿¼ ¿¬ª5-¬(ò Ò«´«°«.·0s ·´¹·²·« °¶%ª·« ²«± «"°¿µ¿´·²·( µ±¶( ²«²»®·¿³¿ ±¼¿ ·® ²«s °¶¿«²¿³¿ ß½¸·´± -¿«-¹§-´·( -®·¬§¶»ò ×0 ¿¾·»¶( °«-·( ²«´«°¿s ³¿.¿«-·³·-ò Ò«²»®¬¿.¿°·°¶¿«²¿³¿.´»¬»²5´5.«" µ¿µ´± ‰ ²§µ0¬§.·® «"°¿µ¿´·²5 µ±¶¿ ·µ· µ«´²± -@²¿®·±ò б ïð ³·²«8·(ô ²«¬»µ5¶«.µ®¿«¶«·ô ´«°¿³¿.? ª·®0( ·® ²«°¶¿«²¿³¿.¿²¬ -µ»®-·²·± øîí °¿ªò÷ò Õ¿·®» ®¿²µ¿ ´¿·s µ¿²¬ «" ¿«-(ô ·0´»²µ·¿³¿.¬·».¬±µ.µ¿µ´¿.¼±®±s ¶¿³¿ -µ»®¼·»²¿ ‰ °»® ª·¼«®? °»®°¶¿«²¿³¿.-¬¿·¹·« ¶«¼»-·« °¿µ»´·¿³¿.¹»®µ´5 øµ®¿«¶«· ²«´»·-¬·÷ô ²«°¶¿«²¿³¿ ¹¿´ª¿ô «±¼»s ¹¿ô °®·»µ·²5.? ³¿0·²@ µ»s ´·¿·.·îî °¿ª ò Ì ® ·« 0· ± ´ ¿· µ§ ³¿ ² ¿ ² ¬ µ ¿µ´ ± -´¿ ²µ -¬ »´ · « · 0²¿ ® · s î í ° ¿ ªò Õ¿·´ ·«µ ± ´« °· ³¿- Ì®·«0·¿ó ª·³±-· »·´5.«" «"°¿µ¿´·²·( µ±¶(ô ± ¼»0·²» îì µ±¶( °¿µ¿´¾·²¿³¿.°´¿«µ¿·.µ®¿0¬@ò л·´·« ·® °·®0¬¿·.´¿·s µ±³¿.Ò®ò × ×× ××× ×Ê Õ»®¹·³¿- Ê ¿ .µ®¿0¬« -«¼«±¼¿³¿ ? °¿µ¿«0? «" ¿«-(ò ß³»®·µ·»8·¿· °®¿µ¬·µ«±¶¿ µ¿µ´± -´¿²µ-¬»´·( ·0²¿®·²·³@ò Õ¿·®» ®¿²µ¿ ¬®·«0·.0·»²«ô ?¼»¼¿³· ¼«¾»²5´·¿· ª¿²¼»²·«·ô ¿ª·"±³-ô µ±²½»²¬ó ¿°µ¿¾·²¿³¿.¬®·«0·± µ¿·´·«µ¿.ª »"¬· ? °® · 5³· ³ ± ° «² µ¬ @ ®¿¬¿³-ò Ü5"·( ª·®0«¶» ·® 0±²«±-» «"®¿0±³¿ô µ¿.µ±¶±.½»²¬·³»¬®( µ®¿0¬«-ô ·0µ´±¶¿s ³±.µ¿¾s ´·« °»® ?°¶±ª@ ¬¿®° -¿«-¹§-´·( ·® µ¿«´±ô ¬®·«0·.«" «"°¿µ¿´·²·( µ±¶( ·® ´¿¦¼¿ ¿® °´¿0¬¿µ±.¹¿´·³¿ «"³«0·²5¬· ·® íôë‰ ë ³5²ò ¿³"·¿«-ò Ì¿8·¿« ¬±µ·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿· ¾«-ô ¿²¬®±.¹¿´ª@ ¿«µ0¬§²ô ¬®·«0··0¬»³°·¿³¿-ò Ì·²µ¿³¿· ¿¬´·»µ¿³¿."·»¼«ô °¿¼¿®·« .µ¿·´·«µ¿-ò Ü»0·s ²5.¼«¹²@ ?¬·»-·¿³¿ µ±µ·¿ ²±®.ï‰î ª¿´¿²¼¿.µ¿·´·«µ¿.¿«µ0¬¿·-ò _ ¼5"5.-¿· ·® µ¿·´·«µ¿³-ô ·0¾®±µ«±¬«.°¿·³¿³¿.¿ ® ·± ë Þ ¿ ´ ¿ ² ¼ " · ± îð Þ ·® "»´ ·± îð îð Õ±ª± ë Ù »¹«" 5Ô ·» ° ± .°·®0¬¿·.°±®±.·0·´¹·²? °¶%ª? °»® «"°¿µ¿´·²? 0´¿«²·».¶·» ²»´¿¾¿· ¬¿²µ%-ò Ü5"5.ª»"¿³¿ ‰ °¿¬·²¿· ¿® °¿¬»´5-ò Õ»´·±²5¶» ®»·µ·¿ ¬«®5¬· ´¿·-¬§¬«ª@ô ¼¿´¹?ô ª·®ª:ô ¾®»¦»²¬±ò Ì®·«0·( ®»¿´·¦¿ª·³± ¼¿¬¿ ·0 ¿²µ-¬± -«¼»®·²¿s ³¿ -« °®·5³·³± °«²µ¬«ò î ´»²¬»´5ò Ù¿³§¾·²·.¬·».µ»´·± -@²¿®·« «"²5®«.5 ¶± îð Î « ¹ °¶ % 8· ± îð ÌÎ×ËP×Ñ Ë B ÓË P × Ó ßÍ ×Î Ð×ÎÓ×Ò×Í Õß ×Ô ×Ë ÕÑ ßÐ Ü× Î Þ× ÓßÍ Ð®·»0 «"³«0¿²¬ ¬®·«0·«· °¿®@ ²»¼«±¼¿³¿ ¹»®¬· ·® 5-¬·ò Ì®·«s 0·¿· «"³«0¿³· »´»µ¬®±.²»°»®0´¿³s °¿²¬· ³»¼"·¿¹¿ô «"´»·¼«.îð Î « ¹ .µ®§"µ¿«´·-ò Ò«´«°¬¿.°¿µ¿¾·²¬¿.ª»"¬· øîï °¿ªò÷ °¿µ®¿«²¿³±.¬®«²µ¿ ¿µ·³·®µ-²? ·® §®¿ ²»-µ¿«-³·²¹¿-ò Ì¿¼¿ô ¬·».«" «"°¿µ¿´·²·( îï °¿ªò Ü5"5 ¬ ® · « 0 ·¿ ³ .µ¿´»²¼±®·« Ì®·«0·¿ª·³¿-·Ò«¶«²µ§³¿øìîóìë ¼·»²( ¿³"·¿«-÷ Þ ¿ ´ ¿ ² ¼ ·Þ ·® "» ´·Î « ¹ ° ¶ % ¬ ·Í ° ¿ ´ ·Ð®·»¿«¹´·± ®»¿´·¦¿ª·³¿Þ ·® "» ´· ± ° ¿ ¾ ¿ · ¹ ¿ Ô ¿° µ® ·8·± ° ®¿ ¼" ·¿ Ù ® « ± ¼ " ·± ª ·¼ « ® §Í ¿ « .-¬¿·¹·¿· °¿µ5´«.·® °»®°¶¿«²¿³¿ °± "¿²¼·s µ¿«´·¿·.µ·´°@ ¿®¾¿ «"µ¿¾·²«.-®±ª» ¿®¾¿ ´¿¦¼±.¬«®· ¾%¬· «" ¿«-(ô µ·¬· °·®0s ¬ ¿ · ‰ ° ± °¿-³¿µ®» øîî ° ¿ªò ÷ò Í°¿«¼"·¿²¬ ²§µ08·« µ¿µ´@ "»s ³§²ô ± µ·¬¿·.«"³«0·³¿.-³%¹·«ò п-¬¿®«± s ¶« ¿¬ª»¶« ¬®·«0·.·0ª»®8·¿³¿.°·´ª¿-ô °¿0¿´·²¿ó îë ¬ .

°«-5 ·0µ»®°¿³¿ ·® °®·µ´·¶«±¶¿³¿ °®·» êð ½³ ·´¹·± ´·²·«±¬5-ô °®¿¼»¼¿²¬ ²«± íëó± ½»²¬·³»¬®±ô µ¿·° °¿®±¼§¬¿ ´»²¬»´5¶»ò Ì¿· °´±8·± ¼«±³»²§-ò Ô·s ²·«±¬» ·0³¿¬«±¶¿³¿.·0 ¹»®¿· ²«±¾´·«±¬±.µ®¿0 ¬¿·.ò ߬ª5-:.µ¿·´·«µ± °´±¬·-ô ·´¹·.°¿´·»µ¿³±.µ¿·´·«µ( ¼§¼·.·´s ¹·± -µ¿·¬³»²·« ¼»0·²5¶» °¿´§¹·²¿³¿.«"s ¿°ª¿´·²¬¿·.¾%¬( ² ±®³¿´¿«.°´±8·± -µ¿·¬³»²·³·-ò Ö»·¹« µ¿·s ´·«µ± °´±¬·.¬¿®°·²·.µª¿°¿-ò Õ¿·´·«µ± µ±µ§¾5 °®·µ´¿«-± ²«± ¬±ô µ¿·° ¾«ª± «"³«0¬¿.¿°¬®·²¿³¿.-µ»®¼·»²±.-¿«-±³·.°¶«ª»s ²±³·.·® ¬«´"·».«" ¿°¿¬·²? °´±8·± -µ¿·¬³»²? ‰ ´¿¾¿· ¼·s ¼»´·-ò Õ¿· °´±¬·.ô ¾´·¦¹¿²¬§-ô °±±¼·- .´»²¬±-ò Ö( ®»·µ·¿ ¬«®5¬· µ»´»¬@ ?ª¿·®·( ¼§s ¼"·(ò Ê·»´·²·¿³ ¬»³°¬«ª«· ¬·²µ¿ ë ³³ -µ»®-³»².µ¿·´·«µ¿.¬¿²µ«s ³±ò Ü5´ ¬± -³«´µ·( ¬®·«0·( ±¼»´5.°®·» ´·²·«±¬5.ª·»¬±³·.®·»¾¿´«-ô µ¿·´·«µ¿.·® 8·¿ °¿¬ ¬·».°¿µ®»·°«.´·²µô °»·s ´·± ¿0³»²·.¹¿³·²¿³±.¼"·±ª·²¬· °¿¬±¹·¿«-· §®¿ ª·»´·²·¿· øîì °¿ªò÷ ¾»· -«¼»¼¿³· ¬»³°¬«ª¿· øîë °¿ªò÷ ·® ¬»³°¬«ª¿·ó´»²¬±.¼" ·±s ¦¿½·¶±³-ò ª·²·³«· Õ¿·´·«µ( ®%0·¿ª·³¿- îì °¿ªò ¬» ³°·«ª¿ - Ê·»´·²·- îë °¿ ªò Í«¼»¼¿ ³¿¬» ³°¬«ª¿ - îê °¿ªò ª¿-ó´» ²¬¿ Ì»³°¬«ó Õ¿·´·«µ( µ¿·²¿ °®·µ´¿«-± ²«± ¶( ¼§¼"·± ·® ®%0·»-ô ± ®%0·-¿ª± ®«±"¬« ²«± µ¿·´·«µ± -«"¿´±¶·³± ´¿·°-²·±ò Õ¿·´·«µ± ¼§¼·¹¿«²¿³¿-ô ¶± ·´¹? °¿¼¿«¹·² «.¬ ¿®° ²«®±¼§¬(ô µ¿·´·«µ¿.·® «"¬»³°·¿³¿.µ¿·´·«µ«®»·µ·¿ µ«± -µ«¾·¿« °¿®s ¼«±¬· °¿®«±0( ±®¹¿²· s îé °¿ ªò Ì®·«0·± µ¿·´·«µ± °¿ ®«±0 ·³¿ .-¬¿8·« µ¿³°« ¶ °±±¼?ò Õ¿®¬« ²«¹®¿²ó ¼±³· ·® ³5-±-ô -¿«-¹§-´·( ¾»· µ®¿«¶± ´·µ«8·¿·ò Ù®¿²¼§¬· ®»·s µ·¿ ¿¬-¿®¹·¿·ô µ¿¼ ò²»·0¬»°¬«³» ·® ²»-«¹¿¼·²¬«³» µ¿·´·«µ±ò Ò«-°¿«¼«.³¿"»-²·.?¼»¼¿³¿ ²¿º¬¿ó ´·²± ³¿·0»´·( ²«± µ¿² s ¼"·(ô -µ®«¦¼"·(ô µ¿·´·¿ó ¹®¿«"·(ò Í¿«¹±¬·ô µ¿¼ °®·» µ¿·´·«µ( ²»°®·»·¬( °»´5-ò Í¿«-« .øîê °¿ªò÷ò Ì»³°¬«ª¿·ó´»²¬±.í ´»²¬»´5¶»ò Õ¿·´·«µ± ¼§¼? °¿¬±¹·¿«-·¿ ²«-¬¿¬§¬· °¿¹ ¿´ Îò Õ¿®¿-·µ± °¿s -·%´§¬@ ´»²¬»´: øì ´»²¬ò÷ò Ü»0·²5 ´»²¬»´5.ª»®s ¬5ô ¬¿·¹· ·® µ¿·²¿ô -«³¿"5¶¿ò Î%0·.¬®·«0·."¿®²±.²«-¬¿¬±³¿ °¿¹¿´ °´¿«µ( ¬¿²µ«³@ô -¬¿²¹®«³@ô ¾´·¦¹»-?ô ª·»²±¼«³@ô ²»"·%®·²¬ô µ±µ·« ´¿·µ« ¬®·«0·¿· ¾«ª± «"³«0¬·ò з®³¿®%0·( µ¿·´·«µ( °´¿«µ¿· ¬¿²µ%.·0 °´±8·± ø³¿¬«±¶¿³¿ °»® ª·s ¼«®?÷ò ͬ¿²¼¿®¬·²· .³±.°%-´5ò Ю·» -µ»®¼·»²±.¹¿´ª±.²«®±¼§¬¿.-µ»®¼·»²@ ²«± µ¿¾´·±ô ²«°¶¿«² ¿³¿ ·® ¼»0·²5 µ±¶¿ò ×0¼±®±¬¿ -µ»®¼·»²¿ ²«°´¿«²¿³¿ 0¿´¬« ª¿²¼»s ²·« ·® ´¿·µ±³¿ °¿µ¿¾·²¬¿ ê‰ï𠪿´¿²¼( ª5-·±¶» °¿¬¿´°±¶»ò л® ¬@ ´¿·µ@ ¼·²¹-¬¿ 0ª·»"·±.«" ª·®0«¬·²? °´±8·± -µ¿·¬³»²?ô µ¿·´·«µ¿³¿"¿-ô ¶»·¹« ¼·¼»-²·.¼·¼»´·-ò Õ¿·´·«µ( -« ?°´§0·³¿·-ô -µ§´5³·-ô ·0µ@-¬±³·.øïíðð ½³ ·® ³¿"»-²5-÷ °»® ª·¼«®? °®¿¬»³°·¿³±.µ»s °»²§.¿²¬ ¬»³°¬«ª± ¼"·±ª·²¬·ò Ü"·±ª·²¿³± µ¿·´·«µ± -ª¿®¾« ²»°»®¬»³°¬·ô µ¿¼ ¶·.·® ·²µ-¬¿·ò Ò«5³«.¬«®·³± µ¿·´·«µ± °´±¬·-« °®·µ´·¶«±¬¿·.«"¬®¿«µ·¿³¿.·® ²«´«°¬¿.ª·»´¿ò ×0s ´§¹·²¬· ·® °®·¬ª·®¬·²¬· µ¿·´·«µ¿· -«µ¿¾·²¿³· ¹»®¿· ª5¼·²¿³±¶» °¿¬¿´°±¶»ô µ«® ¬»³°»®¿¬%®¿ ²«± õ ï è ·µ· õ îð p Ý ò ß«µ0¬»-²5s ¶» ¬»³°»®¿¬%®±¶» ¼"·±ª·²¿³· µ¿·´·«µ¿· -«µ·»¬5¶¿ô -«´%"·²5¶¿ ·® ª5´·¿« ¶( ²»?³¿²±³¿ ·0¼·®¾¬·ò Õ¿·´·«µ¿´¿·µ±³¿·0¼"·%ª«-·« ¬¿¼¿ô µ¿· ²»´·»µ¿ ³·²µ0¬( ¼®5¹²( ª·»¬(ò Í¿«-· µ¿·´·«µ¿· ²«·³¿³· ²«± ¬»³°¬«ó ª(ô -«®·0¿³· ? ®§0«´·«·® -«µ®¿«²¿³· ? ¼5"»-ô ? µ«®·¿.¿²¬ ´»²¬»´5·® ²«ª¿´±³· ®·»¾¿´¿·ò Ù®¿²¼±³¿ ²«± «±¼»¹±.²» °´¿8·¿« µ¿·° ïð‰ïì ½³ô ¼·¼»s ´·(‰ ïê‰ïé ½³ ·® ´¿¾¿· ¼·¼»´·( ·µ· ïè‰îî ½³ò î Õ¿·´·«µ( ¼"·±ª·²·³¿- Õ¿·´·«µ¿³.

·0¬·-¿· °¿³5´§²¿ª:-ò Ю¿s °%¬«.ô ª»0´·¿·°´¿«µ¿·-ò Ö·» ²¿«¼±¶¿³· ²¿¬%®¿´% .ø³¿ "·¿ « µ¿·° ïíðð ½ ³ ÷ î î î × éôïð êôéð ìôéð êôðð ëôéð íôçð íôîð îôïð ìôíð ìôðð îôèð íôîð íôðð îôïð ‰ ðôìð Ô¿¾¿ · ¼·¼»´·Ü·¼»´·Ó¿ " ¿ Ê·-( ¼§¼"·( Ê·-( ¼§¼"·( ×× ××× ×Ê ß°·» µ¿·´·«- B·»³@ °¿®«±0¬( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ¿· ¾%²¿ ¬¿²µ%.¬®·«0·.-°®¿²¼± °´¿«µ«-ô ³¿¬±³¿.µ¿·´·«.µ¿·´·«µ( ¼§¼·Õ ¿·´ ·«µ± °´±¬ ¿.«"³«0¬¿¿µ¬§ª¿«.î‰ ì ³ ³ ±¼±.µ¿·´·«µ¿· -« °«-·¿« ¬®«³°« °´¿«µ«ò Ð%µ¿· ²» ¬®«³°»-²· µ¿·° ïð ³³ô °±±¼·.05®·³±-· ´¿·µ±¬¿®°·«ò Õ¿·´·«µ¿.²» ¼·¼»-²·.®%0·».®%0·».¹®¿"·«.®%0·».-°®¿²¼± °´¿«µ«-ô ³¿¬±³¿.ø®¾÷ Õ ¿· ´·«µ± ¼§¼· Î %0 · Õ ¿·´ ·²· ± ¬® ·«0· ± Ð%µ ·² ·± ¬ ®· «0· ± íè íç ìð ìï ìî ìí ìì ìë ìê ìé Ô¿¾¿ · ¼·¼»´·ø¼¿ «¹·¿« µ¿·° ïçðð ½®² ÷ Ü·¼»´·.øïíððÂóïëðð ½³ ÷ Ó¿ " ¿ .ò Ì®·«0·( µ¿·´·«µ¿· ¾%²¿ ª·¼«¬·²·0µ¿· íëÈëð ½³ ¼§¼"·±ò Ó±s ¬»®·0µ¿³ °¿´¬«· ®»·µ·¿ îð‰îëô ª¿·µ·0µ¿³ °¿´¬«µ«· ‰ ïð‰ïí ¬±µ·( µ¿·´·«µ(ò п´¬¿· ·0 ¬®·«0·( µ¿·´·«µ( ¬·²µ¿ ¬·»-¿«-ô °«-·¿« °®·¹´«¼«-·± ·® °®·¹´«¼«-·± -·´«»¬±ò Õ¿·´·«µ¿· °¿°®¿-¬¿· -µ·®·¿s -· ¾´·¦¹»-·« ·® ¿¬-°¿´ª·«ò Õ¿¼¿²¹· °¿´¬«· ¶( ®»·µ·¿ ¹¿² ¿ ¼¿«¹ô îè îè .½ ³ î Õ ¿· ´·«µ± ¼§ ¼·- Ô¿¾¿· ¼·¼»´·Ü·¼»´·Ó¿ " ¿ì ´»²¬»´5ò Õ ¿·´· «µ± ·´ ¹ ·½³ Ü¿ «¹·¿ « µ¿·° ïçðð Ü¿ «¹·¿ « µ¿·° ïíðð ø·µ· ïëðð÷ Ó¿ "·¿« µ¿·° ïíðð Ô»²¬»´5 µ¿·´·«µ± ¼§¼"·«· ²«-¬¿¬§¬· Õ ¿· ´·«µ± °´±¬· ½³ Õ¿·´ ·«µ± · ´ ¹· - ½³ Õ ¿· ´·«µ± °´±¬ ·½³ ò íë íê íé íè ìë íé ìì íê ìí íë ìî íì ìï íí ìð íî íç íï íè íï íé íð íê îç íë îç íì îè íì ìè ìç ëð ëï ëî ëí ëì ëë ëê ëé ëè ëç êð îè íí îé íî îé íî îê íï îê íð îë íð îë îç îì îç îì îè îí îè îí îé îí îé îî îê 0ª¿®«-ò Ю¿° %¬« .µ¿·´·«µ( °´¿«µ¿· ®»¬·ô ²».ø-¿¾¿´±ô ¿«¼·²5-ô µ±¬·µ±ô ª±ª»®5-ô ´»±°¿®¼±ô µ«®³·±÷ò Ü¿¾¿® ·® °¿¬§µ¿·´·¿· ¿°¼·®¾¿³· ²¿«¶¿·.°´±¬»´·-ò Ð%µ·²·( ¬®·«0·( -°®¿²¼± °%µ¿· ¬«®· ¾%¬· ·´¹»-²· µ¿·° ì ½³ò ß²¬®±.·0¬·-¿· ¿® ¬¿®°¿·.µ¿·´·«µ( °´¿«µ¿· ®»¬»-²·ô ¬®«³°»-²·ô °%µ¿· ïë‰îð ³³ ·´¹·±ò Ю¿°% ¬«.ì‰ê ³ ³ ±¼±.µ¿·° î ³³ ±¼±.°¿³5´§²¿ª:-ò Ì®»8·±.·® ¼¿"§¬·ò Õ¿·´·«µ¿· ¼¿"±s ³·ô µ¿· ²±®·³¿ ·³·¬«±¬· ¾®¿²¹·« .°´±¬»´·-ò Ð%µ·²·( ¬®·«0·( -°®¿²¼± °%µ¿· ·µ· ì ½³ ·´¹·±ô °±±¼·.¹¿´· ¾%¬· -«-·ª5´:-ô -« ¼»º»µ¬¿·-ò Õ¿·´·²·( ·® °%µ·²·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ( µ¿·²±.³»¬±¼¿·-ò п´¬¿· ·0 ¬±µ·( µ¿·´·«µ( §®¿ ´»²¹ª·ô ¹®¿"%.-°®¿²¼± °´¿«µ«-ô ³¿¬±³¿.²«s ®±¼§¬±.í ´» ²¬»´5ò ͬ¿²¼¿®¬·²·.ë ´»²¬»´5¶»ò î î î ë ´ » ² ¬ » ´ 5 ò Õ¿·´·²·( ·® °%µ·²·( ¬®·«0·( µ¿·´·«µ( µ¿·²±.·® ²»¾®¿²¹%.°´±¬»´·-ò Õ»¬ª·®¬±.

î ³5²ò ¬®·«0·«µ( µ¿·´·«s µ¿· ´¿¾¿· °´±²·ô ¶«±.®%¹0¬·».¶ ¹®«°».¬±µ.¬·®°¿´¿·0 ï ´·¬®± ª¿²¼»²-ô ïî‰ïë ½³ µ±²½»²¬®«±¬±.¬·®°¿´» ‰ î °¿®¿-ò ο«¹·²·³± ¬·®°¿´± ¹¿s ³·²¿³¿ ì µ¿®¬«.¿®¾¿ ³¿0·²5´»ò Ù¿«²¿³¿ ïð‰ îð ¹ °%µ(ò כּ´».²»0·±¶·³± -»¦±²«·ô °¿´¬@ ®»·µ·¿ ·0ª¿´§¬· ·® ´¿·s µ§¬· ¬¿³-·±¶» ª·»¬±¶»ò Õ¿·´·¿· ª¿´±³· °¶«ª»²±³·-ô °¿®¿´±²«ò Þ¿´¬· µ¿·´·«µ¿· ¹»®¿· ·0-·ª¿´± ³¿²( µ®«±°±³·-ô µ®¿µ³±´«ò Õ¿·° °¿8·¿³ ·0¼·®¾¬· ¬®·«0·± µ¿·´·«µ@ ²¿³· 0»°»8·« 0·´¬¿³» ª¿²¼»²§¶» -« -µ¿´¾·³± °®·»³±²5³·.°±±¼·.-«¬»°¿³¿.¶«±.°·®³@ µ¿®¬@ ¹»®·¿« °»0¬·ô ²».¿½¬± ®%¹0¬·».-« °®·»¿«¹´·« °»® ³»¬«.-« ° ¿0 ¿®¿· -÷ò пs 0¿®«±-» ¬«®· ¾%¬· ¼¿«¹ ¿¦±¬± ·® -·»®±-ò п¹®·²¼· ²5 °¿0¿®( ¼¿´·.-« ¼ª·¹«¾« ¼«¹²«ò Ð%µ·²·( ¬®·«0·( °´¿«µ¿· -«¾®:-¬¿ ·® ·´¹·¿«-· ¾%²¿ ²» ª·»²« ´¿·µ«ô ¬±¼5´ µ¿.‰ µ±°%-¬¿·ò Ð%µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ´¿·µ±³· î‰í ³»¬«-ò Ü»0·³8·¿·‰¼ª§´·µ¿· °¿¬»´·( ®»·µ·¿ ª·»²± °¿¬·²±ò P·«±.®»·µ5¬( °¿®·²µ¬· °¿®¬·¶@ µ«± ª·»²±¼»-²·± ¼§¼"·± ·® ®%0·».°¿¾@´¿ ·® -«³·²µ0¬5s ¶¿ò ͪ·¬®·²·« °±°·»®·«³· ²«ª¿´§¬¿.°¿¬ µ·»µ·.®»·µ·¿ ¿°·°»0·±¬·ò з®³@ µ¿®¬@ °%µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ¾¿·¹·¿ 0»®¬·.°¿¬»´5.¿²¬®± ¬·®°¿´±æ ·³¿³¿ ï ´·¬®¿.¼¿®±³±.ô ¬±s ¼5´ô °¿-·¾¿·¹« .·0 ï ´·¬®± 0·´¬± ª¿²¼»²-ô éð ¹ ¿´%²± ·® ëð ¹ ¼®«-µ±-ò Ê·»¬±¶ ¿´%²± ¹¿´·³¿ ·³¬· ¹´«±-²·± "·»ª: ·® 0¿s µ»´»-ò Ì«±³»¬ ¬·®°¿´¿.·® 0¿µ»´·(ô «"°·´¿³¿ ª¿²¼»²·« ·® «"ª·®·²¿³¿ò Ю¿¿« 0:.µ¿®¬«.·® ëð ¹ ¼®«-µ±-ò Í·¿³» ¬·®°¿´» µ¿·´·«µ¿· ³·®s µ±³· ïî ª¿´¿²¼(ò ×0³·®µ·«.¹¿¾¿´± %µ·0µ± ³«·´± ·® ?°·´¿³¿.ª¿²¼»²-ô ë ½³ 0·³¬¿°®±½»²¬·²5.°¿·³¿³¿.¹»®·¿«-·¿ ´¿·µ§¬· ³·0®·« ¾%¼« ‰ ²¿®ª»´·«±-» ·® °«-·¿«ù ´¿·-ª¿·ò Í«´¿«µ:.°¿-·¼¿®± »´¿-¬·²ó ¹»-²·-ò η»¾¿´( ´·µ«8·¿³.µ¿·s ´·«µ(ò ߬®·²µ¬«.ª¿²¼»².§®¿ ´·«½»®²¿ô ± -·»®±.-µ§-¬·.²»°¿¬»µ¬( ? ª·¼·²: °«-:ò ×0¼"·%ª: µ¿·´·«µ¿· ¬ª¿®µ·²¹¿· -«¼»¼¿³·ò Ôß× ÕßÒÌ ×Û ÓÍ ÐEÕ ×Ò×ËÍ ÌÎ×ËP×ËÍ Ü"·±ª·²¬· µ¿·´·«µ¿· ³·®µ±³· 0ª¿®·¿³» ª¿²¼»²§¶» øª¿²¼«± µ»·8·¿³¿.µ¿-¼·»²÷ô µ±´ -«³·²µ0¬5¶¿ò Pª·»"·¿· ²«´«°¬( µ¿·´·«s µ( ³·®µ§¬· ²»®»·µ·¿ò Û³¿´·«±¬¿³» ¿® °´¿-¬³¿-·²·¿³» ·²¼» °¿®«±0·¿³¿.¬·²µ´·²·«±-» ¿°¬ª¿®«±-» ø°¿¬·²5´·¿· ·0µ¿-¬®«±¶¿³· ¿®¾¿ ´¿·µ±³· ¿¬-µ·®¿·÷ò ײ¼·ª·¼«¿´·«±-» ²¿®ª»´·«±-» ´¿·µ±³· ª»·-´»· °¿´·µ¬· ¶¿«²·µ´·¿·ô ¬®·«0·²¹±.¿²¬ µ»´·( ·® °»0¿³¿ ²«± ¹¿´ª±îè °¿ªò Ü5"5 °%µ¿ ³- .¬®·«05.‰ ëð ¹ ´·¬®«· -µ§-8·±ò ß´%²± ¬·®°¿´» µ¿·´·«µ¿· ³·®µ±³· ¿°·» ïî ª¿´¿²s ¼(ô ¹´«±-²·± "·»ª5.µ·¿«´5.¼·¼»´5³·.¹®«°5s ³·.·® ëð ¹ ¼®«-µ±-ò Ì·®°¿´± ®«±0·¿³¿ ì µ¿®¬«.îôë‰ í ³5²»-·( °®·»¿«¹´·.°¿¹¿´ °·»0·²?ô ¿¬-°¿´ª?ô °´¿«µ( ·´¹?ô ¬¿²µ«³@ ·® ¾´·¦¹»-?ô °¿®»²µ¿³¿ô µ·»µ ®»·µ·¿ ª·»²¿³ °¿´¬«· -«µ·®°¬·ò Ò«± ¼«´µ·(ô ´·»¬¿«.·®ô °¿´¿·µ·«.¼¿«¹·¿« ø°¿¹¿´ ³¿-:÷ ²»¹« ¬«®·³¿ µ¿·´·«µ(ò ̱µ·¿³» ¬·®°¿´» µ¿·´·«µ¿· ³·®s µ±³· ï‰í ¼·»²¿-ô µ»´·.°%µ·²·¿³.´·¬®¿.5 ¹»®·¿«-·( °¿¬»´·( °¿´·»µ¿³¿ ª»·-´»·ô ´·µ:.·® ®·»¾¿´( »³«´-·¶¿ò Ô·¬®» ª»®¼¿²8·± ª¿²¼»².¬¿·°æ ? µ·¾·®@ °®·¼»¼¿³¿ ¹´«±-²·± "·»ª5.¶·» ²«-«²µ·¿³·ô -«¼»¼¿³· µ®%s ª»´5³·.? ª·®s 0(ò Ü"·±ª·²¿²¬ ®»·µ·¿ "·%®5¬·ô µ¿¼ ª¿² ¼»².·® ? ¶? °®·¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±.·0 ³»¼·²·( ¿® °´¿-¬³¿-·²·( ´§-¬»´·( ¿®¾¿ ¬·²µ´·²5.·0¬·®°·²¿³¿ µ»¬ª·®¬¿¼¿´·.¿® "«ª( ¬¿«µ(ô ª·-µ¿.·µ· î‰îôë ³5²»-·±ò Ì«±s ³»¬ ¶·» ²«µ»®°¿³· "·®µ´5³·.¼¿«¹·¿« ²»¹« ¬«®·³¿ µ¿·´·«µ( ø°¿¹¿´ ³¿s -:÷ ‰ ë ´·¬®¿· ïðó·¿· µ¿·´·«µ(ò Ü¿® ¼®5¹²( ·0®¿«¹·²¬( µ¿·s ´·«µ( °±±¼·.¬®·«0·«.ª¿²¼»²§¶» ·® -«³¿·0±³¿.°»® ¼·»²@ °¿³¿·0¿²¬ò п-µ«· °¿®«±0·¿³¿.´»²¹ª¿ -«¹¿¼·²¬·ò ß²¬®@ µ¿®¬@ °»0¿ó ³· ì‰ìôë ³5²ò ¬®·«0·¿·ò Ù¿«² ¿³¿ îð‰íð ¹ °%µ(ò Ì®»8·@ µ¿®¬@ °»0¿³· êôë ³5s ²»-·±ò Ì®·«0·.ï‰î ¼·»²¿-ô ®¿« ¹·²¿³·ò ο«¹·²·³«· °¿®«±0·¿³¿.-«®%0·¿ª«.·®ô «"¬»³°¬· ¿²¬ ¬»³°¬«ª(ô ´5¬¿· ¼"·±ª·²¿³· ±®» °´¿«µ¿·.´¿·µ±³¿.®%0·«±¶¿³¿-ò Ы.µ¿·´·«µ«.ïôë‰î ³5²»-·«.°®·»¿«¹´·.µ»®°¿²¬ ¹¿s ´·³¿ -«"»·-¬· ª±.®«±0·¿³¿.²«°·´¿³¿.°¿0¿´·²¬· µ¿·´·«µ¿· °¿¾¿®-¬±³· ¹·°s -« ¿® µ®»·¼¿ô µ«®·» °¿-µ«· ·0µ®¿¬±³·ò ×0¼·®¾¬· µ¿·´·«µ¿· °´¿«ó í í í ×0 ª·»²±.°¿-¬»¾·³«-°»²·«-ò л0¿³¿ ¿¬-¿®¹·¿·ô ²».¬·®°¿´¿.¹¿«² ¿³¿ ïôð‰ ïôë µ¹ °%µ(ò ×0 µ·´±¹®¿³± °%µ( ¹¿´·³¿ ·0¿«-¬· îôë ³ ¿«¼·²·±ò Ì®·«0·( °%µ¿· ´¿¾¿· ¬·²µ¿ ³»¹¦¬·²·¿³-ô 0¿´·µ¿³-ô µ»°«®¿·s ¬5³-ô °·®0¬·²5³-ô °±´·¿®·²·²µ( ¼®¿¾«"·¿³-ò Õ¿¼ °%µ·²·¿· ¬®·«0·¿· ¾%¬( °®±¼«µ¬§ª»-²·ô °»® -¿ª¿·¬: -«s ¿«¹«-·¿³ ¬®·«0·«· ¼«±¼¿³¿ °± ðôé‰ï ³¹ µ±¾¿´¬± ½¸´±®·¼± ø·0¬·®°·²¿³¿.ø¿µ«³«´·¿¬±®·²5-÷ -·»®±.µ¿·´·²·¿· ¼·®¾·²·¿· °¿-·¼¿®± ¾´¿«-%.·® °¿¬·²¿·ò Ò¿®ª»´·( ¹®·²s ¼§.0¿´¬·²·.¬®·«0·¿³.·0³¿·0±s ³¿ ·® °®·¼»¼¿³¿ ïð‰îð ½³ ¿³±²·¿µ±ò Ì»°¬«µ« «"¬»°«»³«´-·¶@ô µ¿·´·«µ¿· ¼"·±ª·²¿³·ò ×0¼"·%ª: ¶·» ´§¹·²¿³· -µ»®-¿· ·® ·0·´¹¿· ¿²¬ -¬¿´± ¾®·¿«²±-ô µ±´ °±±¼·.

°»®·±¼«·ò Ò«°¶¿«¬±.¾«´ª·(ô 0¿µ²·¿ª¿·-·(ô ¹®%¼( ·® µ·¬( °¿0¿s ®( ¿¬-¿®¹±-ò ×0 -«´¬·²¹(¶( °¿0¿®( °¿®«±0·¿³¿ ®¿«¼±²(¶( ³±®µ(ô °¿0¿®·²·( ®«²µ»´·(ô 0ª·»"·( µ±°%-¬( ¹%"·(ò Ϋ¼»²? ¬®·«0·¿· 0»®·¿³· ¹®·»"8·( ´¿°¿·-ô "·»³@ ‰ 0¿µ²·¿¹«³¾·¿·-ò ëðó8·¿· ¬®·«0·( ®»·µ5¬( ¬«®5¬· ëðð µ¹ ¹®·»"8·(ò Ù®·»"8·( ¹¿´·³¿ °¿-·-±¼·²¬· ¬¿®° ¾«´ª·( µ»®(ò î î .-«®·0¿³±.³5²»-·±ò Ù»®·¿«-·¿.µ¿-¼·»² °¿´¿·-¬±³¿.´¿·µ±³±.¿¬-µ·®¿·ò Ü5"5.-¿²¼¿s ®·¿· «"¼¿®§¬±-» -¿«-±-» °¿¬¿´°±-»ò Ð%µ¿· ¾%² ¿ ?ª¿·®·( ®%0·(ò Û µ .¿²¬ µ¿®¬»´·( -¿«-±¶» °¿¬¿´°±¶»ò Ù»s ®·¿«-· ¿²¬®( ³»¬( %¹´·¿·ò Í¿µ»´5.®%0·»-ô ²»ª·»s ²±¼± ·´¹·± ·® ?ª¿·®·±.µ±µ§¾5-ò Ù»®·¿«-· °%µ¿· § ®¿ ²« ± ²«¹¿s ®±-ô -°®¿²¼± ·® 0´¿«²(ô ²» ¬±µ·» ª»®¬·²¹· ‰ ²«± ³»²8·(ô µ¿µs ´±ô µ®%¬·²5.°¿´¿·¼·ô µ·»µª·»²±.¹¿´·³¿ ®»¿´·¦«±¬·ô ¶( µ¿·´·«µ¿· ¬·²µ¿ µ¿·´·¿³-ò Ϋ¹°¶%8·± °¿¾¿·¹±¶» ²«¶«²µ±³· ´·»°±.¿¬´·»µ(ô 0·´¼§s ¬± °·»²±ò Þ¿·¹·¿²¬·.¼«±¼¿³¿ ³±®µ(ô ª·®¬( ¾«´ª·( -« ³·´¬¿·-ô ¹»®± 0·»²±ô ¿ª·"(ô µ±°%-¬(ô ª·®¬«ª5.0·»²¿¾%²¿ "¿´·¿-ô ³¿´±²¿«.°¿¬»´5³.µ·¾·®« 0·´¬± ¬®@0( ³·0·²·±ò б é‰è °¿®( ¿ª·"±-ô ³·»"·¿· ª»0´·¿· -«"¿´·«±¶¿ ·® ¬·²µ¿ ¬®·«0·¿³0»®¬·ò Þ¿´¿²¼"·± ª·¼«®§¶» °¿¬»´5.¿²¬®@ µ¿®¬@ ·® ¿¬¶«²µ±³· µ±ª± ³5²»-? ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ò Ù»¹«"5ò л®»·²¿³¿ °®·» ª¿-¿®±.°¿¬»´5³.¶ ®¿½·±²@æ °± ï‰î ¹ °¿®¿· -«¿«¹«-·¿³ ¬®·«0·«· ·® ðôë ¹ °®·»s ¿«¹´·«·ò _ ¹®%¼·²·«.¾%²¿ ³¿·-¬·²¹¿-ô ¶¿³» ¼¿«¹ ª·¬¿³·²± ßò Ê·¬¿³·²± Ü 0·»²» ²»¾%²¿ô ¬±¼5´ ? °¿0¿®«.0·»²¿."·»³¿· ·® ¿®¬5¶¿²¬ °¿ª¿-¿®·«·ô ¬®·«0·¿³¬®%µ-¬ ¿ ³·²»®¿´·²·( ³»¼"·¿¹(ô ¬±¼5´ ¶·» °®¿¼»¼¿ ¹®¿«"¬· ²¿®ª»´·( -·»²¿-ô ¹®·²¼·-ò Ô¿µ¬«±¶¿²8·±³.°¿ª¿®¬§¬·ô ± ²¿µ8·¿·ô µ¿¼ ²»-«¼®5µ¬( ²«± ®¿-±-ô -«µ®¿«¬· ¶ µ%¹·«-ò ̱µ0·»²¿.¹´5¾»´·¿·-ô ·0¼"·±ª·²¿³±.êð ³³ ·´¹·± °%µ¿·ò Ë" ï µ¹ »µ-¬®¿ ®%0·».µ»®¹·¿³±.·® ³·»"·¿· ¼¿·¹·²¿³· ¬¿·°æ °¿®@ °¿³·®µ±³· 0·´¬¿³» ª¿²¿»²ª·»ô °¿-µ´»·¼"·¿³· ê‰è ½³ -´«±µ-²·«ô «"¼»²¹·¿³· 0´¿s °·¿ ³»¼"·¿¹¿ ·® °¿´¿·µ±³· î‰í ¼·»²¿-ô µ±´ °¿-·®±¼± ¾¿´¬· ¼¿·¹»´·¿·ò B·»³@ ¬®·«0·«µ«.®%0·».¼»¼¿³¿ "«ª·».°¿ª5-§¶» ·® ·0s ¼"·%ª«-·±.µ»®¹·¿³±.¹»®¿· ª»·µ·¿ ¼¿²¬·-ò Þ» ¬±ô ¶±³·.µ»®¹·¿³±¬®»8·@ µ¿®¬@ô ®%0·«±¶¿³· ·® °¿-µ·®-¬±³· °¿¹¿´ ´§¬? µ±ª± ³5s ²»-? ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ò Ô·»°¿ò Ϋ±0·¿³±.05®·³±ô ¹»®¿· ·0ª¿´±³· ²¿®ª»´·¿·ò Þ·®"»´·-ò ߬¶«²µ±³· ¹»¹«"5.0·»²±ô ´¿°«±8·( ³»¼"·( 0¿µ»´·( ¿¬.°%µ( ¾» ¼»º»µ¬( ³±µ¿³¿ êð ®¾ô µ¿· §®¿ µ·»µ ¼»º»µ¬( ‰ó ìè ®¾ò × ® % 0 · .µ±s µ§¾5.³5²»-? ¹·s ³: ¬®·«0·«µ¿·ò כּ´5.ª¿·-·¿·-ô ¼¿®"±ª·( ¿¬´·»µ±³·-ô ¿¬®»²µ¿³· °¿®¼¿ª·³«· ·® ª»·-´»·ò Õ±ª± ³5²»-? ¹·s ³«-·«.³»¼"·¿¹±.³ ¿"¼¿«¹ ï ½³ -¬±®·± ·»ª(ô ¹´«±-²·(ô 0»®³«µ0²·(ô ¼®»¾«´·(ô ´·»°( ·® µ·¬( ³»¼"·( 0¿µ»´5.«"°¿µ¿´·± ´·²µò Ù¿«¬· °%µ¿· ¾%²¿ ²»ª·»²±¼±.ò Ê¿-¿®·-ò Ó5²»-·± °®¿¼"·±¶» °±®«±¶¿³·ô ®«±0·¿³· ´·¦¼¿· °¿s ¬»´5³-ò Õ±ª¿-ò B·²¼¿²8·±³.¾«´ª·(ô -³«´s µ·²¬( 0¿µ²·¿ª¿·-·(ô ¹»®± 0·»²±ô µ¿-¼·»² °± ¼5"»´: ¼¿·¹·²¬( ¹®%¼(ô µ¿«´( ³·´¬(ô µ®»·¼±-ô ¼®«-µ±-ò ߪ·"±.·® "·»³±.?¬»®°·¿³±."·»³¿·ò Í°¿´·-ò Ϋ±0·¿³±.·® °·´ª±ò Ò«°»0¬· °%µ¿· -«¼»¼¿³· ? ¼5"».-«µ¿¾·²¿³±.¬®»8·@ µ¿®¬@ò Ϋ¹-5¶·-ñΫ±0·¿³±.0»®·¿²¬ -«¬¿«°±³¿ ¼¿´·.-« °%µ¿·.¼«±¼¿³¿ ¹´«±-²·(ô µ´»ª(ô ¿µ¿s ½·¶(ô ´·»°( 0¿µ»´·(ò Þ·®"»´·± ¿²¬®±¶» °«-5¶» °¿¬»´5.¬ ® ¿ ‰ ª·-¿· ¾¿´¬· ¹»®±.³5²»-? ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ò Õ¿¼ ¹»®·¿« ª·®0µ·²¬(ô ¬®·«0·¿³.°%µ¿· ïï‰îç ³³ ·´¹·±ò îðû ¶( ¹¿´· ¾%¬· -«-·ª5´«-·(ò Ë" µ·´±¹®¿³@ ³±µ¿³¿ ïè ·® ïï ®¾ò ÌÎ×ËP×H Ó U ÙU Ö Ñ Õ ßÔ ÛÒ ÜÑÎ ×ËÍ Í¿«-·-ò Ì®·«0·¿· «"³«0·²5¶¿³· µ¿·´·«µ¿³.·® ¿«¹¿²s 8·¿³ °®·»¿«¹´·«· ¼«±¼¿³¿ ³±´·±ô ¹»-·²¬( µ¿´µ·(ô µ®»·¼±-ô µ¿«´¿³·´8·(ô ¼®«-µ±-ò Ó·²»®¿´·²5.¬¿«µ( ø°± í‰ íôë ¹ ¬®·«0·«·÷ô ³·»´·( ø·µ· îð ¹ ÷ ò Þ¿´¿²¼·-ò Ù»®¿· 0»®·¿³· µ±ª± ³5²»-? ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ò Ö·»³¼«±¼¿³¿ ª·®¬( µ®«±°(ô ¬®·²¬( -« µ±²½»²¬®¿¬¿·.¿®¹±®«¼»².‰ ª·-·0µ¿· ¾¿´¬·ô ¾» °®·»³¿·0(ô ìë‰ëç ³³ ·´¹·± °%µ¿·ò Ë" µ·´±¹®¿³@ ¶( ³±µ¿³¿ ¿¬·¬·²µ¿³¿· ìê ·® íè ®¾ò ×× ® % 0 · » .0·»²±ò Ê·»²¿· °¿¬»´»· -« °®·»¿«¹´·« ®»·µ·¿ ¬«®5¬· ²» ³¿"·¿« µ¿·° ïíð‰ïêð µ¹ 0·»²±ò Ö« ± ¬®·«0·¿· 0»®·¿³· ²«± ®«¹-5¶± ·µ· ¹»s ¹«"5.¹¿´·³¿ ¿°®%°·²¬· ·® "¿´·¿·-·¿·°¿0¿®¿·-ò ß²¬ °¿¼5µ´( °¿-µ´»·¼"·¿³¿ ¼®5µ·²¬( í‰ë ½³ ·´¹·± 0·¿«¼( µ¿°±¶«ô °¿-5¶¿³¿ °¿®@ °¿³·®µ§¬( ¿ª·"( øì‰ë µ ¹ñ³ ÷ ¿® ³·»"·( øî‰í µ¹ ñ³ ÷ ·® «"¾»®·¿³¿ ²»-¬±®« -´«±µ-²·« µ¿°±s ¶«ò п-5´·.°¿0¿®( ¿¬-¿®¹±.µª¿°±ò Ù»®·¿«-·¿ 0·»²@ ¼"·±ª·²¬· °¿s ª5-§¶»ô ·® ¿²¬®@ ¼"·±ª·²·³± ¼·»²@ î‰í µ¿®¬«.°%µ¿· íð‰ìì ³³ ·´¹·±ò Ê·»²± µ·´±¹®¿³± ° % s µ( µ¿·²¿ íè ·® íï ®¾ò ××× ® % 0 · » .°®·¼»¼¿³¿ "«ª( ¬¿«µ( ¿®¾¿ ª·s ¬¿³·²± Ü °®»°¿®¿¬±ò Ϋ¹°¶%¬·-ò Ì®·«0·¿· 0»®·¿³· ²«µ®·¬«-·¿·.-³«´µ·¿-¬·»¾·( "±´·(ô µ«®·( ìð‰êðû -«¼¿®± ¾¿´¬·»¶· ·® ®¿«¼±²·»¶· ¼±¾·´¿·ò Ù»®¿.°¿0¿®«.ê ³5²ò ¬®·«0·«.

¿²¬®@ µ¿®¬@ò Ì¿s ¼¿ ¶·.·µ· ®»¿´·¦¿ª·³±ô ¬®·«s 0·¿· °®¿¼»¼¿³· °»²5¬·ò л²·³· ¬®·«0·¿· ´¿·µ±³· ¹®«°5³·.¾%¬( ¹¿´·³¿ -«s ¬»·µ¬· °·®³@¶@ °¿¹¿´¾@ò Ê¿·-¬¿· ø³·´¬»´·¿·ô ¬·®°¿´¿·ô ¬»°¿´¿·÷ ´¿·µ±³· ¬¿³-·«±-» ¹»®¿· «"¼¿®±³«±-» -¬·µ´·²·«±-» ·²¼»´·«±-»ò Ê¿·-¬·²5´5¶» ®»·µ·¿ ¬«®5¬·æ ´»²µ¬¿.°¿¬±¹« ¿°µ·®°¬· °´¿«µ«.¿0¿®±s ¶¿²8·±.÷ô -ª»®·¿²¬§.¼»¦·²º»µ«±¬·ô ¾±®± ®%¹0¬·».¼¿´§ª¿«¬· °¿®±¼±¶» °¿¼«±¼¿ °¿®»·0µ·³@ °¿®±¼±.¿®¾¿ ª¿·µ¿³.¬«®· ¾%¬· ²» ³¿"»-²·.°± ì‰êô °¿¬·²¿· ·0µ¿-¬®«±¶¿³·ò Õ¿¼ ¬®·«0·( µ¿·´·.µ¿-¼·»² ? °¿0¿s ®«.³5²»-? ¹·³:.´»³°«8·(÷ò Ó¿-¿´¿· ·0¼5-¬±³· °¿¬¿´°±µ¿³°«±-»ò ÌÎ×ËP×H Ð ßÎ ÑÜ H Ñ Î Ù ß Ò × Æ ß Ê × Ó ß Í Ì®·«0·¿· §®¿ ´¿¾¿· ¿¬.¿® "«ª( ¬¿«µ( ·® -³«´µ·¿· ¬®·²¬± -¬·µ´± ø»´»µ¬®±.ø¶±³·.0·»²¿-ô -³«´µ·²¬±.±¼±.¹§¼§¬·ô ¬¿²·²± ³·´¬»´·( ø ï û ¬·®°¿´± ¼«±¼¿³¿ ²«± ª·¼«®·¿ª·³±å ¬·²µ¿ ·® -³«´µ·±.°»®s -°»µ¬§ª¿-ô ®»µ±®¼«.¿ª·"±-÷ô "«ª( ¬¿«µ( ø-»®¹¿²¬·»³.-5s ³»²·³·-ô §°¿8 °®·»0 «"³«0·³@ô ± µ¿¼ ³5-¿ ¾%¬( -µ¿²»-²5ô µ»´·¿.´¿·µ±¬¿®°·± 05®·³±ô ¬ò §ò °®¿¼»¼¿³¿ ¼«±¬· 0·»²±ô 0¿µ²·¿ª¿·-·(ò ×0¾®±µ«±¬· ¬®·«0·¿· -µ·s ®·¿³· «"³«0·³«·ò Ô·µ«.®¿½¸·¬« ¬®·«0·«µ¿³.¬·®°¿´« ï‰î µ¿®¬« .³»¼"·( 0¿µ»´5-ô ¹»®¿.®»²¹·¿³±.µ±³·¬»¬«·ò п®±¼±¶» »µ-°±²«±¶¿³· ¹»®·¿«-· ¬®·«0·¿·ô ·0¿«¹·²¬· ¬± ®¿¶±²± ø³·»-¬±÷ ¬¿®§¾·²·( %µ·(ô ³±µ§µ´(ô ·²¬»®s ²¿¬(ô ª¿·µ( ²¿³( ¬®·«0·( ¿«¹·²¬±¶( ·® ¬®·«0·( ³5¹5¶(ò п®±s ¼±.Ͷ ³5²»-? °»®»·²¿³¿ °®·» "·»³±.·® µ¬ò Ô¿°µ®·¬·-ò Ò«¶«²µ±³· ®«¹-5¶± ³5²»-? ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ò Ù»s ¹«"5.¼·»²¿.²¿·µ·²¬· ¬·²µ¿ -³«´µ·²¬¿."¿·¦¼±³.-µ¿·¬±³±.°®·¼»¼¿³¿ °± í‰ë ¹ ÷ô µ¿´½·±ó ¹´·«µ±²¿¬±ô µ®»·¼±-ô µ¿«´( ³·´¬(ô ª·¬¿³·²± Üò Ù®¿«"·µ¿³."¿´«³§s ²¿·-æ °»¬®¿"±´5³·-ô µ³§²¿·.0¿´·».î‰í -¿ª¿·¬5³.ø0·´¬« îû ¾±s ®± ®%¹0¬·».ª¿®§¬· ø¬·²µ¿ ·® ½·¬®·²³»¼"·± 0¿µ²§-÷ô °»²·½·´·²± ¬»°¿´± ²»¼·¼»´5³.³·´"·²¿ìôè µ¹ Í·¼¿¾®·²·ìôì µ¹ Ê·»²±.¿°·» "¿·¦¼»´:÷ô °·²½»¬@ -ª»¬·³µ%²·«· ·0 "¿·¦s ¼±.í‰ë "³±²·( µ±³·¬»¬¿-ô ? µ«®? ?»·²¿ -«·²¬»®»-«±¬( ±®¹¿²·¦¿½·¶( ¿¬-¬±ª¿·ò п®±¼±¶» »µ-s °±²«±¶¿³· -ª»·µ· ?ª¿·®·( ª»·-´·( ²» ¶¿«²»-²· µ¿·° ³»¬( ¬®·«s 0·¿· ø°¿¬·²¿· ·® °¿¬»´5.°®·»¿«¹´·.³5²»-? ±®¹¿²·¦«±¶¿³±.-¿´5-»ô °¿®µ«±-»ô -¬¿¼·±²«±-»ò Ì»®·¬±®·¶¿ ®¿s ¼·±º·µ«±¶¿³¿ô ª»·µ·¿ ¹¿¬¿ª( ¼·®¾·²·( °¿®±¼@ó°¿®¼¿ª·³¿-ô ¼»s ³±²-¬®«±¶¿³· ?ª¿·®·( ¼§¼"·( µ¿·´·«µ¿·ò ß²¬®¿³» °¿¹¿´ ¼§¼?ô ª·-¿³» °¿-¿«´§¶» ¹¿®-·¿³» -¿ª± ³¿s 0·²( °®¿³±²» ·® ¬¿®°¬¿«¬·²5³·.ª»·-´5.°®·³»²¿ ¿°·» ¿®¬5¶¿²8·@ °±°«´·¿®·@ 0ª»²¬: ‰ ¬ ¿®°s ¬¿«¬·²: ¬®·«0·( °¿®±¼@ò Ê·-·0µ¿· ¿¬·¬·²µ¿²¬§ .¿µ§-÷ô -¿²ó ¬±³·½·²± -°¿´·²«µ5³.-¬¿²¼¿®¬@ ¬®·«0·¿· °¿-µ»´¾·¿³· Þ®²± µ±²µ«®-± ²«¹¿´5¬±¶¿·-ô ¶( -¿ª·s ²·²µ¿· ¿°¼±ª¿²±¶¿³· -«ª»²§®¿·-ô ¬®·«0·¿· ‰ ³»¼¿´·¿·-ò .·® ¬·²µ¿ ®»¿´·¦«±¬·ò Ù®«±¼·-ò л²·³· ®«¹-5¶§¶» ¹·³: ¬®·«0·«µ¿·ô -µ·®¬· ®»¿´·¦¿ª·s ³«· -¿«-·± ³5²»-?ò ÊÛ ÌÛÎ×ÒßÎ×ÒU Êß×ÍÌ×ÒUÔU ²: µ±0: ¹¿´·³¿ °®·¼5¬· ¿´·»¶¿«.ª±µ¿·."·®µ´«¬».®¿¶±²·²5·® ¬¿®°®¿¶±²·²5.³5´§²¿-·-ô P·²0·´¿· ìôî µ¹ Ð%µ·²·¿· íôé µ¹ Ö( °®±¼«µ¬§ª«³¿.°¿®%-ò Ô¿·µ±³· ¹»®±-»ô ¾» -µ»®-ª5¶(ô 0ª¿®·±-»ô ¹»®¿· ª5¼·²¿³±-» ¬®·«0·¼5-» ·® ¬·²µ¿³¿· 0»®·¿³· ¬®·«0·¿· °¿°®¿-¬¿· ²»-»®¹¿ò Ì¿8·¿« ¬®·«0·¼5¶» ®»·µ·¿ ¬«®5¬· ²»s ¼·¼»´: ª»¬»®·²¿®·²: ª¿·-¬·²5´:ô µ¿¼ °®·®»·µ«.°¿-µ¿·¬±-ô °¿®¼«±¼¿³· ª»·-s ´·²·¿· ¬®·«0·¿·ô ?®»²¹·³¿·ô ´·¬»®¿¬%®¿ò ß°·» ¬®·«0·²·²µ§-¬5.²» ³¿"·¿« µ¿·°æ з´µ¿-·.¾¿·¹·¿ 0»®¬·.·0 Ö«¹±-´¿ª·¶±-ô Ê»²¹s ®·¶±-ô ÊÜÎô ÊÚÎô Ю¿²½%¦·¶±-ô Ϋ³«²·¶±-ô ß«-¬®·¶±-ô Þ»´¹·s ¶±-ô Ñ´¿²¼·¶±-ô ß²¹´·¶±-ô Ü¿²·¶±-ô ׬¿´·¶±-ô ÌÍÎÍô Pª»·½¿®·¶±·® X»µ±-´±ª¿µ·¶±-ò Í°¿´ª±¬· ®»µ´¿³·²·¿· °´¿µ¿¬¿· ·0 ¿²µ-¬± "³±²5³.³·´"·²¿-ô Þ¿´¬¿-·.X»µ±-´±ª¿µ·¶±³·»-¬» Þ®²± µ¿-³»¬ ª§µ-¬¿ ·® ¬¿®°¬¿«¬·²5 ¹®¿"·¿«-·( ¬®·«0·( °¿®±¼¿ó³«¹5ò _ Þ®²± -«°´¿«µ·¿ µ»´· ¬%µ-¬¿²8·¿· ³5¹5¶( -« ?ª¿·®·( ª»·-´·( ¬®·«0·¿·-ó®»µ±®¼·²·²µ¿·.°¿´¿·µ§¬· ·® º·µ-«±¬·ô ¬¿³°±²«· «"¼5¬·ô ¿¼¿¬¿· ?-¬¿¬§¬· ¶ 0ª·®µ0¬@ô ë ¹®¿³( 0ª·®µ0¬@ô ª¿¬±-ô ³¿®´5-ô °·°»¬: øïð ½³÷ ª¿·-¬¿³.¬®·«0·( °¿®±¼±-ò п®±¼¿· ®«±0·¿³¿-· ·0ó ¿²µ-s ¬±ô ¬ò §ò ¿¬®»²µ¿³· ¹»®·¿«-·ô ¬·°·0µ· ª»·-´»· ¬®·«0·¿·ò óп®±¼( ¼¿´§ª·¿³.³«¹5³·.-±¼±-ô µ®»±´·²±ô ½¸´±®µ¿´µ·(÷ô ëû ¶±¼± "¿·¦¼±³.¹®¿"·¿· "ª·´¹5¬(ô °¿¬¿®¬·²¿ 0»®¬· ¶«±.®¿¶±²«±-» °¿-¿µ±¶¿ -µ¿·8·¿·ô º±¬±s ¹®¿º·¶±-ô -¬»²¼¿· ·® ³¿µ»¬¿·ô ¾«µ´»¬¿· ·® ¼·°´±³¿·ò п®± ¼¿· ±®¹¿²·¦«±¬· -«¼¿®±³¿.¿® ¬®¿·0µ¿²±¶¿²8·±-ô -« °¿¬·²«-·¿·.·0·³¬·ô ¿«¼·²·¿³.³·0·²·¿·-ò _ ¿ª·"·ó íì Õ¿-³»¬ ¹»¹«"5-‰´·»°±.·® -ª»8·¿³.µ¿·° îð ·0¿«¹·²¬( ¬®·«0·«µ(ò Ò±®·²¬§.-µ·®¬¿·.¹·°-¿-ô -«³¿·0§¬¿-« °·»²± ³·´¬»´·¿·.´¿0·²¬· ? ¿µ·-ô -ª¿®-¬§µ´»-ô ¼»¦·²º»s µ¿ª·³± °®·»³±²·( øµ¿«-¬·²5.°®·»0 «"³«0¿²¬ °¿0»®¬· °®·»-µ±²·²·¿·.°»® ¼·»²@ °´¿«²¿³± .

-«´¬·³·-ò п-µ«· ª·-µ¿.¹®·»"·²5´·¿·-ò Ì®·«0·»²¿ -« ¹¿®-¬§8·±³·-ò Ò«¹¿®·² 5 ¬®·«0± ¼¿´·-ô íð‰ëð ¹ -ª·»-¬± ¿® ³¿®¹ ¿®·²±ô ï 0¿«µ0¬¿.°¿¾¿®-¬±³¿.µ³§²¿·-ô -«¼»¼¿³· ´¿«®± ´¿°»´·¿·ô ´¿0·²·«µ( ¹¿¾¿´·«µ¿·ò Ú±®³»´5 -¿²¼¿®·¿· «"¼¿®±³¿ ·® ?¼»¼¿³¿ ? ª·¼«¬·s ²·± µ¿®0¬« ³± ±®µ¿·¬:ò Õ»°¿³¿ ìë ³·²ò Õ¿¼ ²»°®·¼»¹¬( ¿°¿s 8·¿ô °± º±®³»´» °¿¼»¼¿³¿.·²¼¿.-« ³¿¶±²»¦«ò Ì®·«0·»²¿ ¾¿´¬¿³» ª§²»ò ïôë µ¹ ¬®·«0·»²±-ô ì 0¿«µ0¬¿· ¿´·»s ¶¿«-ô °»¬®¿"±´·( ´¿°»´·(ô ì -µ·´¬»´5.8»-²¿µ±ô -¬·µ´·²5 ¾¿´¬± ª§s ²±ô µ³§²(ô ´¿«®± ´¿°»´·(ô °·°·®(ô ¼®«-µ±-ô îëð ¹ ª·®¬( ®§"·(ô íð ¹ -ª·»-¬±ò Ì®·«0·»²¿ -«°¶¿«-¬±³¿ ? ¼ª§´·µ¿ ³¿"¼ ¿«¹ ª·»²±¼( ¹¿¾¿´(ô ³5-¿ ¹»®¿· ¿°µ»°¿³¿ô -«¼»¼¿³¿ ? °«±¼@ô ¿°·¾¿®-¬±³¿ °¶¿«-¬§¬±³·.°·»²±ô ï‰î -ª±¹%²¿·ô ëð ¹ -ª·»-¬±ò Ò«·³¬¿ ²«± µ¿«´( ³5-¿ ·0³«0¿³¿ô °¿-%¼±³@ô °¿¾¿®-¬±³@ °·°·®¿·-ô ¼»¼¿³¿.³«-µ¿¬± ®·»0«¬¿-ô ¬®«°«¬·.®§"·¿·-ò Χ"·¿· ª»®¼¿³· °¿-%¼§¬¿³» ª¿²¼»²§¶»ò Þ¿·¹·¿²¬ ª·®¬· ? ¶«±.¬¿·°ô µ¿¼ ¶· ¾%¬( ²»°·´²¿ò Ê·®s 0«.¾«´ª5³·.¿® 0·¿«¼»´·¿·.ª§²·±¬·²·-ò ï ¬®·«0·-ô µ»°»²§-ô 0·®¼·-ô °·°·®¿·ô ¼®«-µ¿ô ï‰î 0¿«µ0¬¿· ¹®·»¬·²5-ô ïðð‰ïëð ¹ -´§ª(ô ñ ‰ ï ®·»s µ«¬5 °§®¿¹±ô § -¬·µ´·²5.®·»µ»´·( ¾¿²¼»´5-ô -³«´µ·¿· °¶¿«-¬§¬¿-ª±¹%²¿-ô ¬®·²¬¿.¾«´ª5³·-ô ¿¹«®µ¿·-ô °±³·s ¼±®¿·-ò Ì®·«0·»²±.µ±²¼»²-«±¬± °·»²± ø¾» ½«µ®¿«-÷ô ï 0¿«µ0¬¿.³·´¬(ô ½·¬®·²¿ò Í«°¶¿«-¬§¬· °±®½·¶±³·.-«´¬·³·-ò Õ¿¼ °¿s ¼¿"¿.º¿®0¿.²»¬·µ®¿.¿´·»¶¿«-ô ¬®«°«¬·.°«±¼@ô ¬®±0µ·²¿³¿ îë ³·²ò Ù¿¬¿ª¿ ³5-¿ -«¼»¼¿³¿ ? ¼«¾»²?ô «"°·´¿³¿ ²«± ª·®·³± ´·µ«-·±³·.-«´¬·³·-ò ß°µ»°¬¿ ³5-¿ -«°¶¿«-¬±³¿ °±®½·¶±³·-ô °»®¼»¼¿³@ ? ¼«¾»²? ·®ô «"°§´«.½·¬®·²±.Ê× ÍÕ ß Í ×P ÌÎ×ËP×ÛÒÑÍ Í»®¹¿²¬·»³.¾«´s ª5³·-ô ª·®¬±³·.°®·¼»¼¿³¿ íð ¹ -ª·»-¬±ò Ì®·«0·»²±.º±®³»´: -«¼»¼¿³¿.µ»°¬±³·.¬®·«0·»²±.°¿¼¿"« ø´·µ«-·±³·.¼®«-µ¿ ¾´±¹·s ²¿ ³5-±.°»¬®¿"±´5³·.·²º»µ½·²5³·.íð ³·² µ»°¿³¿ ±®µ¿·¬5¶»ô ¿°´¿·-¬¿²¬ ¿¬-·®¿s ¼«-·±³·.·® ·0µ´±¬@ °´±²¿· °¶¿«-¬§¬¿·.°´¿¬«.¹»®¿· ·0³¿·0±s ³¿ò _ ·0¬»°¬@ ®·»¾¿´¿·.°§®¿¹¿-ô µ»°·²¬· -ª·»-¬» -ª±¹%²¿· -«³¿´¿³·ô ?¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±-ô °·°·®( ·® ª·-µ¿.-µ±²? ·® ³¿"·²¿ ³¿·-¬·²¹«³@ò Ì®±0µ·²¬¿ ¬®·«0·»²¿ò ï µ¹ ¬®·«0·»²±-ô î‰í 0¿«µ0¬¿· ®·»¾¿´(ô î -ª±¹%²¿·ô ³±®µ¿ô °·°·®(ô ´¿«®± ´¿°»´·-ô ¼®«-µ±-ô °»¬®¿"±´·(ô µ®¿°(ô ï µ¹ ¾«´ª·(ò п®«±0¬¿ -µ»®¼·»²¿ -«°¶¿«-¬±³¿ °±®½·¶±³·-ô °¿¾¿®-¬±³@ ¼®«-µ¿ ·® ¿°µ»°·²¿³¿ ®·»¾¿´«±-»ò Þ¿·¹·¿² ¬ µ»°·²¬· -«¼»¼¿³· °¶¿«-¬§¬· -ª±¹%²¿·ô ³±®µ±-ô °»¬®¿"±´5-ò ß°µ»°·²¬¿ ¬®·«0·»²¿ -« °®·»-µ±²·¿·.·® -¿s ´±¬±³·.¾» µ¿«´·«µ(ò Í«¼5¶«.°»®µ±0·¿³¿-ô ?°·´¿³¿ µ±²¼»²s -«±¬± °·»²±ô -ª·»-¬» °¿µ»°·²¬( ³·´¬(ô -«´¬·²·± ·® «"ª·®·²¿³¿ò п¹ ¿´ -µ±²? ¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±-ô ½·¬®·²±.°»®¼»¼¿³@ ? °«±¼@ô «"°·´¿s ³¿ -«´¬·²·« ·® °¿¬®±0µ·²¿³¿ò п¬·»µ·¿³¿ -« µ»°¬±³·.³5-±.´·¹±³·-ô -« °¿µ·´«-·¿ ¬»³°»®¿¬%s ®¿ "³±²5³.-«´8·(ò п¬·»µ·¿³¿ -« Ö î ª·®¬±³·.´¿0·²·«ó µ¿·.®·»µ»´5³·-ò п¬·»µ·¿³¿ -« µ»°¬±³·.®¿«¼±²± ª§²±ô ‹î ¹¿¾¿´5´·¿· ´¿0·²·«µ(ô ´¿«®± ´¿°»´·-ô "·«°-²»´·.?¼¿®¿-ô -´§ª±.¿® µ®¿s °¿·-ò Õ»°¬¿ ¬®·«0·»²¿ò Ê·-¿ ¬®·«0·± -µ»®¼·»²¿ ¿® ²«¹¿®·²5 °¿-%s ¼±³@ô °¿¾¿®-¬±³@ °·°·®¿·-ô °®·-³¿·¹-¬±³¿ ´¿0·²·«µ(ô ¼¿´·?-«µ¿³¿ ? ·0¬·-@ °´±²@ ´¿0·²·( ¹¿¾¿´@ô ¿°®·0¿³¿ ·® µ»°¿³¿ îë‰íë ³·² µ¿®0¬±¶» ±®µ¿·¬5¶»ô ¿°´¿·-¬¿²¬ ®·»¾¿´¿·.²«± µ»s °·³± -«´¬·³·-÷ô ´¿·µ±³¿ µ¿®0¬¿· ò п¬·»µ·¿³¿ -« µ»°¬±³·.µ³§²(ò Ì®·«0·»²¿ ·® µ·¿«´·»²¿ -«³¿´¿³¿ô °®·¼»¼¿³¿ °·»²» ³·®µ§¬± °§®¿¹±ô -³«´µ·¿· °¶¿«-¬§¬± -ª±¹%²±ô µ·¿«0·²·-ô °·°·®(ô ³«-s µ¿¬± ®·»0«¬±ô ¼®«-µ±-ô ?°·´¿³¿ ª§²± ·® ª·-µ¿.·® -«°¶¿«-¬±³¿ °´±²±³·.¾%¬( ¬·®0¬»-²·-ô ? ª»®¼¿²¬? -«´¬·²? ¼»¼¿³¿ -ª·»-¬» °¿s µ»°·²¬( ³·´¬(ò п¬·»µ·¿³¿ -« ª·®¬¿·.³·0·²§¶»ò ß°µ»°¬¿ ³5-¿ °´±²¿· ¿°¬»°¿³¿ ¹¿®-¬§8·±³·-ô -«¼»¼¿³¿ ? °«±¼@ô «"s °·´¿³¿ ª¿²¼»²·«ô -«¼»¼¿³· °®·»-µ±²·¿·ô ¼®«-µ¿ ·® ¬®±0µ·²¿³¿ò Ù¿¬¿ª¿ ³5-¿ ·0·³¿³¿ô °¿¼¿"¿.¹¿®-¬§8·(ô î -¬·µ´·²5.¬«®· ïíèì‰ ïèî𠵿´±®·¶(ò Í%¼§³«· ¬®·«0·»²¿ ²»¬·²µ¿ô ²».°·»²» ·® ²«-°¿«-¬¿.¾«´s ª5³·-ô ¿¹«®µ¿·-ô °±³·¼±®¿·-ô ª·®¬( ¼¿®"±ª·( ¹¿®²§®«ô ³¿µ¿s ®±²¿·-ô µ±05³·-ô °«°»´5³·-ô °¿°«±0« .¦«·µ·-ò ׳¿³¿ ëðð ¹ ¬®·«0·»²±-ô îëð ¹ µ·¿«´·»²±-ô µ»´»¬¿.-« ª»®¼¿²8·« ª¿²¼»s ²·«ò Ù¿¬¿ª¿ ³5-¿ ¿¬ª5-·²¿³¿ ¿¬·¼»²¹«.·® ¿¬-·®¿s ¼«-·±³·.·® µ·¬· °®·»¼¿·ô ·0³·®µ§¬¿.®»·µ¿´·²¹¿ ²»®·»¾·ô ¼·»¬·²5 ³5-¿ò Ì¿³ §°¿8 ¬·²µ¿ ¬®·«0·»²¿ò Ö· §®¿ ¾¿´¬§³·²¹»-²5 ·® µ¿´±®·²¹»-²5 «" ª»®0·»²@ ¾»· °¿«µ0¬·»²@ô ¶±¶» ¼¿«¹ ª·¬¿³·²± ÐÐ ·® µ¿´·±ô µ¿´½·±ô ³ ¿¹s ²·± ¾»· º±-º±®± ¼®«-µ(ò Õ·´±¹®¿³¿.°«°»´5³·-ô ¿°·¾¿®-8·«.¹¿¾¿´¿· °¿-%¼±³·ô °¿¾¿®-¬±ó ³· °·°·®¿·.µ»°»²§.·® ¿°µ»°¿³· -ª·»-¬± ·® ¿´·»¶¿«.?¼¿®@ô ³5-¿ -«ª§²·±¶¿³¿ô ¿°-«µ¿³¿ ³¿®´»ô ?¼»¼¿³¿ ? ª»®¼¿²¬? -«´s ¬·²? ·® ¬®±0µ·²¿³¿ò _¼¿®¿-ò ß°ª·®·²¬±.ª¿²¼»²-ô ï -¬·µ´·²5 -«´¬·²·±ô î -ª±¹%²¿·ô -µ·´¬»s ´5 8»-²¿µ±ô µ³§²( 0¿µ»´5ô ñ ´¿«®± ´¿°»´·±ô 0¿µ»´5 -¿´·»®(ô ¼®«-µ¿ô °·°·®¿·ô Ê¿ -¬·µ´·²5.°»¬®¿"±´5³·-ô ¬®·²¬« 8»-²¿µ«ô ?¼»¼¿³¿ 0¿µ»´5 µ³§²(ô ´¿«®± ´¿°»´·-ô ¼®«-µ±-ô °·°·®(ô «"°·´¿³¿ ª§²« ·®ô «"s ¼»²¹«.¹»®¿· ·0³¿·0±³¿ò · î î íê íé .

°± ´§¹·¿· ¹¿´ª·¶( ´¿¶¿«.°·°·®¿·-ô ¼®«-µ¿ò Ë"¼»²¹«¬®±0µ·²¿³¿ í ª¿´¿²¼¿-ò ×0·³¬¿ ³5-¿ ¿°µ»°·²¿³¿ ¹·´·±¶» µ»°s ¬«ª5¶»ô °®·¼5¶«.·0³·®µ±³±.-¬·µ´¿·²·«.·0ª¿´§¬±-ô ·0°´¿«¬±.«¹²·»-ò Ì®»8¼¿´·.°¶¿«-¬§¬· -ª±¹%²¿· ·® °¿ª·®·²¿³¿ îð ³·²ò Í«´¬·²§.´¿ó 0·²·«µ(ò Í°·®¹«8·¿· ·0·³¿³·ô ³5-¿ ¿°µ»°¿³¿ ®·»¾¿´«±-»ò Ö µ¿®0¬@ -«´¬·²? -«¼»¼¿³· ¿°µ»°·²¬· -ª·»-¬» ³·´¬¿·ô ?°·´¿³¿ ª§s ²±ò Ù¿«¬« °¿¼¿"« «"°·´¿³¿ ³5-¿ô -«¼»¼¿³· -ª±¹%²¿·ô °®·»s -µ±²·¿·ô -°·®¹«8·¿·ô °®·¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±-ô °·°·®(ô °»¬®¿"±´·(ô ´¿«®± ´¿°»´·(ô -µ·´¬»´5 8»-²¿µ±ò Ê»®¼¿³¿ ¿² ¬ -·´°²±.-«°¶¿«-¬§¬±.´¿·µ±³¿ «"°·´¬¿ 0¿´¬« ª¿²¼»²·« øª¿²¼»².-«´¬·²§-ô -«¼»s ¼¿³· °¿µ»°·²¬· -ª±¹%²¿·ô -°·®¹«8·¿·ô °®·»-µ±²·¿·ô ¼®«-µ¿ ·® °·°·®¿·ô îð ³·² °¿ª·®·²¿³¿ ¿²¬ -·´°²±.¼»0®»´5.-°¿´ª±-ò Ó¿·0¿²¬ ³»¼·²·« 0¿«µ0¬«ô °¿³¿"« °·´¿³¿.¬¿«s µ·²5ô ¾¿´¬( ¹¿®-¬§8·(ô ïèë ¹ ¹®·»¬·²5-ò Ó5-¿ -«°¶¿«-¬±³¿ ¹¿¾¿´¿·-ô ¿°¬»°¿³¿ ¹¿®-¬§8·±³·-ô -«ª§²·±¶¿³¿ ? ¬¿«µ·²:ô -«s ¼»¼¿³¿ ? ·²¼@ ·® ïôë ª¿´¿²¼±.°»®µ±0·¿³¿-ô ¼¿®"±ª5.«¹²·».¬®±0µ·²§.·®ô ë ³·² °¿s ¬®±0µ·²¬· ¾» ª¿²¼»²-ô °»®¬®·²¿³· °»® -·»¬»´?ò Ä 0ª·»-( °¿¼¿"@ -«¼»¼¿³¿ °±³·¼±®( ¬§®5ô ?°·´¿³¿ -«´¬·²·±ô -«¼»¼¿³±.°»®³¿´¿³¿ ·® ¹»®¿· ·0³¿·0±³¿ò Ú¿®0¿.µ«¾»s ´·¿·.°»®s µ±0·¿³¿-ò б³·¼±®( °¿¼¿"¿-ò éëð ¹ °±³·¼±®(ô ï ³±®µ¿ô ï -ª±¹%²¿-ô Ë 0ª·»-¿«.0¿´¬« ª¿²¼»²·«ô -«ó î í ¼»¼¿³· "¿´· µ·¿«0·²·¿·ô ³¿´¬· °®·»-µ±²·¿·ò п®«±0¬¿ ³5-¿ °®·s µ»³0¿³±.·³¿³¿ ïôë ´·¬®±÷ò п-µ«· -«¼»¼¿³±.î‰í ³·² °¿µ¿·s ¬·²¿³±.¿ª·».-«´¬·³·-ò Í«s ¼»¼¿³· -ª·»-¬» µ»°¬· ¹®§¾¿·ô -«°·´¿³¿.³±®µ±-ô -ª±¹%²¿·ô µ³§²¿·ô ´¿«®± ´¿°»´·¿·ô °·°·®¿·ô ¼®«-µ¿ ·® ¬®±0µ·²¿³¿ ìë ³·²ò Pª·»-·¿³ °¿¼¿"«· °¿s ®«±0¬· ·0¬·®°·²¿³¿ îð ¹ -ª·»-¬±ô ¿°µ»°·²¿³· ·µ· ®«-ª«³± ³·´s ¬¿·ô ³¿·0¿²¬ °·´¿³¿.µ¿®0¬¿³» ²»ª»®¼¿²8·¿³» ª¿²¼»²§¶» ·® ¿¬ª5-·²¿³±-ò Ì®·«0·»²¿ ¹®·»¬·²5¶»ò Ü·¼»´·± ¬®·«0·± ²«¹¿®·²5ô µ·¿«´5.ðôë ª¿·ò Õ¿®0¬¿ ³¿-5 ·0º¿-«±¶¿³¿ ? °«-´·¬®·²·«.-«´¬·²·±ô °»¬®¿"±´·(ô µ³§²(ô ´¿«®± ´¿°»´·(ò б³·¼±®¿· -«°¶¿«-¬±³· ? ì ¼¿´·.øº®·µ¿-5÷ò ïôíð‰ïôéë µ¹ ¶¿«²± ¬®·«0·± -µ»®¼·»²±-ô êð ¹ ³±®µ(ô êð ¹ -ª±¹%²(ô ï -¬·µ´·²5 ¾¿´¬± ª§²±ô ëð ¹ ¹®§¾(ô î µ·¿«0·²·¿·ô ½·¬®·²¿ô °®·»s -µ±²·( ø°»¬®¿"±´·(ô µ³§²(ô ´¿«®± ´¿°»´·(ô -µ·´¬»´5 8»-²¿µ±÷ò Í«µ¿°±¬¿ -µ»®¼·»²¿ ðôë ª¿´¿²¼±.¿® ª»®0»´·± "¿®²±-ò B¿®s ²±.µ¿.¿²µ-8·¿«ò Ю·®»·µ«.«¹²·»ïôë ª¿´¿²¼±-ò ïð ³·² °®·»0 °¿¬·»µ·¿²¬ -«¼»¼¿³±.°®·»0 ª¿®¬±¶·³@ ¶±.°¿¼¿"¿-ò Ó5-¿ ·µ· °¿¬·»µ·¿²¬ ? -¬¿´@ ´¿·µ±³¿ µ¿®0¬¿·ò Ì®·«0·»²±.·® 0ª·»"·( ¹®§¾( ¬®±0µ·²§.¹¿´· ¾%¬· °¿®«±0¬±.·® -¿«´5¹®@"( ¿´·»s ¶¿«-ò ß°µ»°·²¬· ¹¿¾¿´¿· -«¼»¼¿³· ¿¬¹¿´ ¶ °«±¼@ô «"°·´¿³· ®·»¾¿´¿·-ô ?°·´¿³¿ -¬·µ´·²5 ª¿·-·( -«´8·(ô °¿-%¼±³@ ·® ¬®±0µ·s ²¿³¿ ¿²¬ -·´°²±.·® -«¼»¼¿³¿ ? °«±¼@ô ?°·´¿³¿ ª§²±ô ¬®«°«¬? -«´¬·²·±ô °®·¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±-ô °·°·®( ·® ª»®¼¿³¿ íë ³·² ¿²¬ -·´°²±.·® µª¿°·¿·-·¿·.-«¼®5µ·²¿³¿.µ»s °»²§-ò Ì®·«0·»²±.¬®·²¬±.ïðù‰ ïî ½³ ¿¬-¿®¹·¿· °»®-«µ¿³±-ò Ü»0®»´·( ®§0«´·¿· ðôë‰ï ª¿´¿²¼@ °¿®%µ±³· µ¿®0¬«±-» ¿® 0·´¬«±-» ¼%³«±-» ø¹¿´·³¿ µ®±-²§¶»÷ò Î%µ§³«· ²¿«¼±¶¿³¿ @"«±´±ô «±-·±ô ¶«±¼¿´µ-²·± ³¿´µ±-ô ¿²¬ µ«®·( «"°·´¿³¿ °¶«ª»²(ò п®%µ§¬±.¼»0®»´5-ò íôé µ¹ ¬®·«0·»²±-ô í µ¹ µ·¿«´·»²±-ô î µ·¿«0·²·¿·ô îðð ¹ ¼®«-µ±-ô ëð ¹ ½«µ®¿«-ùô îôë ¹ µª¿°·(¶( °·s °·®(ò Ì®·«0·»²¿ ·® µ·¿«´·»²¿ -«°¶¿«-¬±³¿ ¹¿¾¿´¿·-ô °¿-%¼±³@ ·® ´¿·µ±³¿ °¿®@ 0¿´¬¿·ò Õ·¬@ ¼·»²@ ³5-¿ í‰ì µ¿®¬ «.¬¿·°ô µ¿¼ ®·»¾¿´¿· ¿°-»³¬( ³5-@ò ͬ·µ´¿·²·¿· «"¼¿®±³· ¼¿²¹¬»´·¿·-ò Ì·²µ¿ ³¿µ¿®±²( -®·«¾¿·ô °®·» ¾«´ª·( µ±05-ò Ì®·«0·»²±.·® ½·¬®·²±.-«´¬·²§-ô ?¼»¼¿³¿ ¼®«-µ±-ô °·°·®(ò ´ í ï íè .¹¿¾¿´( ²«·³¿³¿ ®·»¾¿´( °´5s ª»´5ô ³5-¿ -«¼»¼¿³¿ ? ¼«¾»²? ·® «"°·´¿³¿ ¹®·»¬·²» ·® °¿¼¿"«ò п¼¿"¿-æ ñ ´·¬®± -«´¬·²·±ô ëð ¹ -ª·»-¬±ô ëð ¹ ³·´¬(ô êð ¹ -ª±¹%²(ô ïðð ¹ ´¿0·²·«µ(ô °®·»-µ±²·( øµ³§²(ô °»¬®¿"±´·(ô ´¿«s ®± ´¿°»´·(ô -µ·´¬»´5 8»-²¿µ±÷ò Ô¿0·²·«µ¿· °¿-°·®¹·²¿³· -« -ª±s ¹%²¿·-ò Ó·´¬¿· ¿°µ»°·²¿³· ®·»¾¿´«±-» ·µ· ¬¿³-·±.°¿¼¿"± ²«°·´¿³¿ô ´·µ: ñ -«³¿·0±³· -« µ·¿«0·²·± ¬®§²·¿·.´·µ:.¼»0®»´5.³±®s µ±-ô -µ®·¼·²5´·¿·.-« -ª±¹%²¿·.«¹²·»-ò п¼¿"¿.-°¿´ª±.µ»°¿³¿ ª·¼«¬·²·± µ ¿®0¬«³± ±®µ¿·¬5¶»ò Ò«± ·0µ»°«-·( ³5-±.°¿¼¿"±ô ðôë -¬·µ´·²5.Ì®±0µ·²¬¿ ¬®·«0·»²¿ ·´¹»-²·¿³ ª¿®¬±¶·³«·ò ͵»®¼·»²¿ -«µ¿ó °±¶¿³¿ ïëð‰îðð ¹ ¹¿¾¿´¿·-ô -«¼»¼¿³¿ ¶ °«±¼@ -« ´¿«®± ´¿s °»´·¿·-ô µ¿®8·¿·-·¿·.ø ®¿¹ « ÷ò ïôë µ¹ ³5-±-ô ïîë ¹ -ª±¹%²(ô ëð ¹ ³·´¬(ô ï -¬·µ´·²5 -«´¬·²·±ô î -¬·µ´·²5®¿«¼±²± ª§²±ô íð ¹ -ª·»-¬±ô °®·»-µ±²·(ò ‹ ͪ±¹%²¿· ¿°µ»°·²¿³· -ª·»-¬»ò п-°·®¹ ·²¿³¿ µ·¿«´·»²±.0¿´¬¿³» ª¿²¼»²§¶»ò Ù¿¬¿ª±.¿¬-µ·®·¿³±-ò Ó5-¿ ¿°µ»°¿s ³¿ -ª·»-¬» ·µ· ®«-ª±.

·0 ¬®·«0·»²±Ô·¬»®¿ ¬%®¿ í ì ì ê è ç ïï ïî Ĭ ïè ïç îøï îî îí îí îì îð îé îç íð íï íî íì íë íð ìð Ì Î × Ë P × H ß ËÙ × Ò Ì ÑÖ Ë × ò Í« ¼ ¿ ® 5 ß´ 5 Í· ´¼ò ¼¿ · ´· ²· ²µ 5 Î ò α" §¬5 ò Ó » ²· ² · .° ¿ « .‰ .êëé Õ ¿ ·²¿ îí µ°ò Ô»· ¼§µ´¿ ò ò Ó ±µ -´ ¿.ïççë Ì Î» ¼ ¿µ ¬ ± ® 5 ß ò Í ¿¼ ¿ « .¬ « ª 5ô îíîêðð Ê · ´ ²· « -ô ßò ͬ ® ¿ ¦¼ » ´ · ± ïò ô ï .µ¿·´·«µ± ¿°¼·®¾·³¿Õ¿·´·«µ( ¼"·±ª·²·³¿Õ¿·´·«µ( ®%0 ·¿ ª·³¿ô µå ··«Õ¿·° °¿8·¿ ³ ·0¼·®¾¬· ¬®·«0·± µ¿·´·«µ@ Ô¿ ·µ¿ ²¬·» ³.· ® ¿ 0 § ¬ ¿ .° ¿« ¼ ¿ îôï .Ò ®ò íò Ù ¿ ® ² · ¬ « ® ¿ ‰ ´ · ¬ » ®¿ ¬ % ® · ²5ô ïð ° «² µ¬ ( ò ×0 µ·´· ±¶· .¿ °-µ¿ ·¬±.µ ± .Í « ³ ¿ « .°¿¹®·²¼¿ · Ì®·«0·( °®±¼«µ½·¶¿ ùò ò Ì®·«0·( ¿ ¬®¿²µ¿ ®»¿ ´·¦¿ª·³«· µ¿·´·«µ( 05®·³@-· Ì®·«0·± «" ³«0·³¿ .µ¿ -ò Ì»½ ¸ ²· ² 5 ® » ¼¿ µ ¬ ± ® 5 Ü « ±¬ ¿ ®· ²µ¬ · èíòðîòïéò Ð ¿ .® » ¼¿ µ ¬ ± ® · « ×ò Ô ¿ «® · ² ¿ · ¬ · » ²5 ò Õ ±® » µ¬ ±® 5 Ôò Þ¿ ´ ¿ · µ· » ² 5 ´ùÌò Ò .¼· ²¬ · ÔÊ ðèðïêò Ú± ® ³ ¿ ¬ ¿ .¿ µ § ³ ¿ .µò ´ »·¼ò ïò Ì· ® ¿ "¿ .@´ò -°ò ïò îòëî ¿°.ò Bª ¿· ¹"¼ "· ( îíò Í ° ¿ « ¼ 5 Ó ± ¬ · » ¶ ¿« .» ¬®·«0·¼5-» Ò¿®ª»´·¿· Ì®·«0·( 05®·³± ·® ¹·®¼§³± ³» ½¸¿²·¦¿½·¶¿ п ¬¿´ °( ¼»¦·²º» µ¿ª·³¿Ì®·«0·( ª»·-·³¿Æ±±¬»½ ¸²·²5.° ¿ « .«"-·»²§¶» Õ¿·´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5öò ùòòòòô ò × µ·²·¿· ¬®·«0·¿· Ì· · Å0·( 05®·³¿Ì®·«0·( ´¿·µ§³¿.°%µ·²·«.° ¿ « ¼ ± .·® °·®³·²·.Ю¿ ¬¿ ®³5 ïï · ·0·( ª»·-´5Ó5-·²·(󵿷´·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5Ó5-·²·( ¬®·«0·( ª»·-´5-ô °¿°´·¬«-·±.µ ¿ · ¬ 5 ò Ê · ®0 »´· ± Ê ò ß ¶ ¿« .«" ¼¿ ®±.þô îíîíëð Ê · ´² · «.¬®·«0·«Ì®·«0·( ³5¹5 ¶± µ¿ ´» ²¼±®·«Ê» ¬» ®·²¿®·²5 ª¿ ·-¬·²5´5 òòù Ì®·«0·( °¿®» ¼( ±®¹¿ ²·¦¿ ª·³¿ Ê·-µ¿.îð ððð »®®¦ò Ë " .èìÈïðèÊíãò б °· » ® · «.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful