You are on page 1of 31

Minsang sinabi ng Pantas…

“May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng
kaniyang karunungan ang bayan…” Eclesiastes 9:15

PART I
November 12, 2006

1. Mahalaga ang kaalaman sa mali upang malaman ang tama.

2. Gawain ng taong sakdal ang magmahal sa kaaway.

3. The worst enemy is he who was once a friend.

4. Kung saan mahirap ang pagtupad, doon napakalaki ang kabanalan.

5. Just do your best, and let God do the rest.

6. Gumawa ng kabutihan, gantihan man ng masama.

7. For us to be perfectly united, to be fruitfully one, we have to put on Charity.

8. Ang pagiging metikuloso ay daan sa kabanalan, you cannot be perfect if you’re not
meticulous.

9. Walang katuwirang kumain ang hindi gumawa.

10. Ang taong may pag-asa ay naglilinis ng kanyang sarili.

11. Kasalanan – pumipigil sa paggawa ng mabuti.

12. Ang diwa ng Dios, gumawa ng mabuti sa lahat, kahit sa mga hindi kumikilala sa
Kanya.

13. Every inch, every millimeter and every centimeter of the Bible is true.

14. Ang taong nakataas ang noo, nakatitiyak ng kinalalagyan.

15. He supply the delights of our heart.

16. The best things in life are free.

17. A lifetime is not enough to understand the word of God.


18. Kahit gaano ka-pangit ang isang tao, may makikita kang maganda sa kanya, hanapin
mo lang.

19. It is better to be over-protective, than less protective.

20. Kung kay Kristo ka, may gagawin ka.. Hindi pwedeng wala!

21. Ang isang taong nagtatagumpay ay hindi umaayaw.

22. Consume the energy of your youth and release it for the glory of God.

23. Magsalita ka ng katotohanan kahit paratangan man ng kasinungalingan

24. When you do something for the Lord, do it with all your best.

25. Saying is one thing, but proving is another thing.

26. Ang pagkakaisa ng Kristiano ay pagkakaisa sa pag-ibig.

27. The lesser you ask for yourself and the more you ask for others, the more God listens
to you.

28. Walang palpak sa Bibliya, daanin man sa Siyensya, Lohika…

29. Hindi man natin alam ang bukas, sabi sa Bibliya, may maligayang wakas sa taong
may kapayapaan.

30. Ang mga pang-langit, may bunga na buhay na walang hanggan, ang pang-lupa,
nagbubunga ng kasiraan.

31. Ang isang lingkod ng Dios ay bilanggo sa paglilingkod sa Dios.

32. May mga nakasulat sa langit na wala sa Bibliya.

33. Ang pantas na napapanahon, kailangan ng tao sa panahong iyon.

34. Every perfect gift is from God above.

35. Ang Dios, kung magbigay, sakdal – dapat din sakdal ang paggawa ng mga lingkod.

36. Ang mga tinuturuan ng aral ng Dios ay silang mga tumitigil sa paggawa ng masama.

37. Maaaring ang may mga pag-ibig ay maagaw pa at mawalan ng pag-ibig.

38. Ang ginagalaw ni Satanas ay ang mga lingkod na hindi nag-iingat ng kanyang sarili.
39. It is the inner man in the heart which is precious in the eyes of God – ito ang dapat
nating mapalago.

40. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kabutihan sa kaaway, nagbibigay tayo sa kanila


ng pagkakataon upang makaunawa ng katwiran at maligtas.

41. Ang pag-awit, dapat nanggagaling sa puso.

42. Ang kapatid na di nagpapasalamat, hindi matatawag na banal.

43. Ang tunay na kapatid, madapa man, nagpapatuloy pa rin sa paggawa.

44. Kung ang kapatid ay may kasamang Dios, hindi hadlang ang kahirapan, gagawa at
gagawa ng paraan upang makapagtagumpay.

45. Kung lingkod ka ng Dios, dapat ay nandoon ka kung nasaan S’ya.

46. Ang natitisod, anak ng kapahamakan.

47. Ang pag-iingat ng kanyang sarili ay batas ng Espiritu Santo.

48. Do it as quietly as you can.

49. Ang tinuturuan ng Dios ay siyang nakakakilala ng pag-iisip ng Dios.

50. Para makagawa ng mabuti, humingi ng tulong sa Dios at ilihim ito sa lahat.

PART II
November 19, 2006

1. Bago mo turuan ang iba, turuan mo muna ang iyong sarili. Ikaw muna ang dapat
kakitaan ng pagkatuto.

2. Ang kapatid na nangangapit kay Kristo, kahit sumama man ang umaakay, hindi
maliligalig sa kanyang paglilingkod.

3. Ang nag-iingat ng kanyang sarili, hindi ginagalaw ng masama at hindi maaaring


mahiwalay.

4. Sa lahat ang iyong gagawin, isipin mo ito, “Ang ginagawa kong bang ito ay para sa
buhay na walang hanggan, o para sa sariling kapakanan ko lang?”

5. Huli man daw at magaling, mauuna pa rin.

6. Mapanatag ka sa pagkatawag sa iyo.


7. Ang pang-alis ng kabalisahan – panalangin.

8. Kung ang ating hihilingin sa Dios ay para sa ikapagpapatuloy ng ating mga


paglilingkod, hindi Siya magdadalawang-isip na ibigay ito sa atin.

9. I-asses natin ang ating mga sarili, baka gumagawa na lamang tayo para sa sarili nating
kapakanan.

10. Kung kilala Mo ang Dios, hindi ka gagawa ng mga bagay na labag sa Kanyang
kalooban, alam mo ang gusto Niya.

11. Hindi nyo ba naiisip kung gaano tayo ka-swerte? Mas malalim ang pagkakaintindi
natin sa mga talata ng Biblia kaysa sa ibang relihiyon.

12. Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka muna. Kung gusto mong kaawaan
ka, magbigay ka rin muna ng iyong awa.

13. Are we concerned? Are we helping God with His plan to win souls? Hanggang
ngayon ay nagtatayo si Kristo, dapat kasali tayo.

14. Tapat ang Dios, dapat magpakatapat din tayo.

15. Para kaawaan ka, magiwan ka muna ng iyong mga kasalanan.

16. Papaano ka makakaasa ng awa mula sa Dios kung ikaw mismo ay hindi naaawa.

17. Ang hindi nagtitiwala sa Mangangaral ay hindi giginhawa.

18. Ang pagtalikod sa totoo ay ang ugat ng kasamaan ng tao.

19. Huwag tayong mabalisa, may Dios na nagmamalasakit sa atin, at Espiritung tutulong
sa atin.

20. You are not here to live up with the expectations of other people, as long as you know
what is right and do what is right.

21. Para magawa mo ang isang bagay, dapat alam mo kung ano ang ipinagagawa sa iyo.

22. Walang bayani na hindi lumaban sa giera.

23. Ang isang mundong walang Dios ay walang kwenta.

24. Masama ang tukso, pero paraan ito upang “patibayin ang dibdib” ng isang
naglilingkod sa Dios.

25. Lahat ng mga Dios ay sama-samang gumagawa para sa ikaliligtas nila.


26. Ang pagkakaroon ng kapansanan o kapintasan ay paraan upang maramdaman ang
biyaya at kabutihan ng Dios.

27. Ang malinis, ginagamit ng Dios.

28. Malaki ang lugar ng Pilipinas sa puso ng Dios.

29. Ang Kristyano ay nagbabata ng pag-uusig.

30. As long na may tinitiis ka at mapagtiisan ito hanggang sa huli, malaki ang iyong
chance sa kaligtasan.

31. Ang kapangyarihan ng Dios ay nagiging sakdal sa oras ng ating kahinaan.

32. Ang Kristiano, habang nahihirapan ay lalong natutuwa.

33. Ang mga napanghihimasukan ni Satanas ay yaong mga walang takot at hindi
mapagpigil.

34. Mag-isip tayo ayon sa pananampalataya, lagi nating isipin kung ano ang mabuti.

35. We should spend the most precious of our time for the Lord.

36. Kaya tayo ay may kahinaan o kapinsanan ay upang hindi tayo magpalalo ng labis.

37. We are the master of our faith and the captain of our soul.

38. God has given you the best that you deserve.

39. Kung gusto mong maligtas, wag mong ibigin ang iyong sarili.

40. Ang isang tunay na lalaki ay hindi umaatras sa pakikipagbaka sa katwiran.

41. Everything in this world will remind us of God, even every drop of a leaf from its
stem will remind us of His glory.

42. Lalo dapat tayong maging matatag kapag iniistorbo tayo ng kaaway.

43. Ang mga pahayag ng Dios ay nagpapatunay ng Kanyang pagmamahal sa mga


naglilingkod sa Kanya.

44. Nakikinig ka man ng katuwiran pero hindi mo ito ginagawa, hindi ka pa rin aariing
ganap.

45. Hindi tungkulin ang may kailangan sa atin kung ‘di Tayo ang nangangailangan ng
tungkulin upang maligtas.
46. Bilang tagapagturo, dapat alam mo sa sarili mo ang iyong tinuturo.

47. Kung may hinihiling ka sa Dios, gawin mo ang part mo, at kung hindi man Niya ito
ibigay, tanggapin mo.

48. You should know first the objective before you do something.

49. We must be ready to be ignored, disregarded, as long as the glory remains to the God
in the Heavens.

50. Ang kapatid na marunong maawa sa nangangailangan, pinananahanan ng pag-ibig ng


Dios.

PART III
November 26, 2006

1. Hindi lahat ng pag-ibig mabuti, may pag-ibig na ikapapahamak.

2. Kahit saang bagay, lalo na kung tama ito, IPAGLABAN NATIN.

3. Everything has its end.

4. Even though the road is rough, let us go ALL THE WAY.

5. In the real sense, Christians are NOT Free.

6. Kung ang kaaway, nag-o-over-time sa paggawa ng masama, dapat tayo ay mag-over-


time din sa paggawa naman ng Mabuti.

7. Hindi lalaki ang mga taong nagsusuko ng kanilang tungkulin sa Dios dahil lang sa pag-
aasawa, sa mahal sa buhay. Bakit? E temporal lang lahat yan e.

8. Ang lingkod, kahit na nahihirapan naliligayahan pa rin, dahil alam niya na ang
ikinapipighati niya ay ang ikapupunta niya sa buhay na walang hanggan.

9. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan – this is Biblically, physically and
scientifically true.

10. Masama ang magagawa ng pagiisip kapag hindi ito pipigilan ng Dios.

11. Ano man ang gawin mo, you will be held liable to it.

12. Ang pagbabago sa buhay dapat nagmumula sa atin, tayo ang magpipilit noon sa sarili
natin.
13. We should be always ready to give a helping hand.

14. Ang Dios ay may pakiramdam din, nararamdaman Niya maging ang ating
nararamdaman.

15. Kaya ng Dios ibigay ang ating mga hinihingi kapag nakakitaan tayo ng katapatan sa
puso.

16. Sumpa ang tatamuhin ng mga lalaban sa aral ng Dios.

17. May sumpa ang hindi pakikinig sa salita ng Dios.

18. Walk straight to the Lord. That is the SHORTEST way to salvation.

19. I-analyze natin ang ating mga sarili, tayo ba ay maawain sa kapatid? Nakikinig ba
tayo ng salita ng Dios? Kung mayroon tayo ng mga ito, pinananahanan tayo ng pag-ibig
ng Dios.

20. Huwag nating hahatulang ang ating mga sarili. Sa paggawa natin nito, para narin
nating winawalang halaga ang awa at magagawa ng Dios.

21. Ang Siyensya (Science) hindi kayang tutulan ang Biblia.

22. Dapat matutunan natin.. pag hindi atin, hindi atin. May gustong ituro doon ang langit
sa atin.

23. Kung tayo ay naniniwalang may Dios, dapat maghangad tayo ng mas mabuting
lupain kesa dito.

24. Madaling panaingan si Kristo, madali S’yang maawa.

25. Ang ating tungkulin ay maihahalintulad sa isang upuan. Kapag ito’y ating iniwanan
ay siguradong may ibang uupo dyan, at kung dumating ang oras na nais na natin itong
balikan, maaaring hindi na pwede dahil may iba nang nagmamay-ari nito, kaya’t
pagpahalagahan natin ito.. gumawa tayo habang may pagkakataon pa.

26. Sa laman, kasiraan ang aanihin (pag-aasawa, pag-inom, pagtatayo ng bahay..)

27. Sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa, hindi ka man magkaroon ng


karamdaman, mas mahirap naman ang apoy na naglalagablab sa Impyerno.

28. Ang naaawa sa kapatid, pinananahanan ng pag-ibig ng Dios.

29. Ang totoo, walang sini-sino.


30. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang dapat sa puso, kundi kasama ang buong
katawan.

31. May mabuting magagawa sa isang tao ang pagkakaroon ng Dios.

32. Kahit anong sakit, kayang pagalingin ng Dios, pero kung yan ang bigay sayo bilang
parusa, hindi yan maaalis.

33. Masarap mabuhay kahit na may paghihirap at pagdurusa, basta’t may Dios kang
kasama.

34. Kahit na nahihirapan, ang pag-asa’y maiibsan ito, basta’t pumikit ka lang at humingin
ng tulong sa Dios.

35. Hindi na kayo kinakailangan pang makakita ng milagro para maniwalang ang
pagsasama-samang ito ay may kasamang Dios.

36. The wisest decision to make is to prepare for Eternity. Preparing to be a good friend, a
good husband or wife is not a good decision, because the life in this world has its end.

37. Ang Dios, kailanman hindi magkakamali, kaya panghawakan natin ang kat’wiran,
ang aral, si Kristo.

38. Ang paggugol mo ng buhay, panahon, oras, kayamanan sa gawain ng Dios, buhay na
walang hanggan ang aanihin mo, pero kung ang mga paggawa mo ay nauukol lamang sa
lamaan, kasiraan ang aanihin mo.

39. Ang may pag-ibig sa Dios, kung kailangang iwanan ang mga mahal sa buhay para sa
gawain ng Dios ay gagawin ito.

40. Pagtyagaan nating gumawa ng mabuti at maipagtapos ito… hindi tayo magsisisi sa
huli.

41. Walang kwenta ang ANUMANG bagay compared sa Buhay na walang hanggan.

42. Ang pagkakaroon ng mabuting budhi sa Kapatid at pagkatakot sa Dios ay may


pakinabang na malaki.

43. Upang huwag tayong masumpa ng Dios, h’wag tayong magkakaroon ng masamang
budhi sa kapatid, h’wag nating ku-kwestyunin ang Katuwiran Niya.

44. Hindi ba’t kaya ka naanib sa Iglesia ay dahil sa aral? E bakit ka nagpapatangay sa
mga chismis at bulung-bulungan?

45. Kung ang buhay na ito, napaggugugulan mo ng iyong kayamanan, mas lalo na dapat
ang buhay na walang hanggan.
46. Kung tayo ay Tao ng Dios, ang Espiritu ng Dios ang bumubuhay sa atin. I-asses natin
ang ating mga sarili, baka ang lupang katawan natin ay pahina ng pahina. Baka
napipighati natin ang Espiritu Santo na nasa atin.

47. Salvation is for everybody.

PART IV
December 3, 2006

1. Bigyan natin ng buong debusyon ang buhay na walang hanggan.

2. Kung ang masasama napagta-tyagaan ang ibang gawain, ano pa kaya ang mga lingkod
sa paggawa ng mabuti na siguradong may kasamang Dios?

3. Ang paghahasik, dapat yung totohanang paghahasik, wag yung sukli.

4. Kung ang isang kapatid, hindi mo man kakilala o ka-close, pero kinakitaan mo ng
kat’wiran ibigin mo, pero kung mismong ang nanay mo o mga mahal sa buhay ay walang
katuwiran, gumagawa ng masama, itakwil mo.

5. Ang presensya ng Kapangyarihan ng Dios ay hindi naka-capture ng Video and/or


Audio, kaya mas mabuti pa rin kung pupunta kayo ng Pasalamat dito sa Apalit kaysa
mag-monitor.

6. It is better not to start a work, than leave it undone.

7. H’wag kang mabalisa sa iyong buhay, sumunod ka lang sa Dios at Siya ang bahala sa
iyo.

8. Ang pagpapakababa at pagpapasensya ay karunungan ng Dios – alam mong ikaw ang


tama, ikaw na ang magpasensya.

9. Ang Kristiano, gumagawa ng kusa, hindi na kailangang may nagbabantay. Hindi gaya
ng iba na kung kailan may nakakakita ay doon lang gumagawa. Ang Kristiano ay hindi
plastic, may kusang palo.

10. Maglingkod tayong may kasiyahan sa Panginoon. Huwag tayong malulungkot kapag
nakikita nating inaapi tayo ng iba, bigyang daan natin ang galit ng Dios.

11. Tayong lahat ay manggagawa ng mabuti.

12. May mga bagay sa mundong ito na hindi na dapat sinasabi dahil mismong ikaw ay
nararamdaman o nararanasan na.
13. Ang mga natitisod, hindi nagpapahalaga at umiintindi sa katwiran ng Dios.

14. Lalaban ka sa aral ng Dios? Sawing palad ka! Wala kang masusumpungang ganitong
aral sa iba.

15. Pinakamagaling na VITAMINS – Espiritu ng Dios na nasa puso ng lingkod.

16. Ang lagi nating isipin ay kung papaano mapapadali ang ating mga paglilingkod, kung
papaano tayo magiging sakdal.

17. Lahat ng ating gagawin, dapat disiplinado ng pag-ibig.

18. Nagkakaroon lang ng halaga ang buhay ng isang tao kapag nakagaganap ng tungkulin
sa harap ng Dios.

19. Tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ba ang ating ginagawa? Kabahagi pa ba
tayo ng katawan? Ang ginagawa ba nating ito ay para sa Dios?

20. Ang mga mananampalataya hindi inaalintana ang kapintasan.

21. Masama yung daing tayo ng daing sa kapwa, dapat sa Dios tayo dumaraing dahil S’ya
lang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagay na idinadaing natin.

22. Mas magandang walang tao ang nakakaalam ng idinadaing mo sa Dios, para hindi
mawala ang privacy ang relasyon natin sa Kanya.

23. Fasting is a form of worship.

24. Ang mananampalataya hindi binabawi ang gawang mabuti.

25. You’re not wise if you’ll only spend everything you have in this world for this flesh,
because flesh and blood will not inherit the Kingdom of God.

26. Magsama-sama man ang isip ng mga matataas na tao sa lipunan (Senador, Presidente,
etc.) ay walang halaga ito sa Panginoon kung ito’y ipinaglilingkod lamang sa tao.

27. Natutuwa ang Dios sa mga lingkod na bagama’t nahihirapan sa pagtupad, tapat paring
sumusunod at natitiis.

28. Ang may pag-ibig, hindi natitisod, UMUUNAWA.

29. Maninidigan tayo sa Katwiran!

30. YOU MUST BE BUSY!


31. Kahit gaano tayo ka-baba, at kahit gaano ka-taas ang Dios, naririnig Niya maging ang
mga pinakamahinang daing ng ating mga puso.

32. Ang Kristiano ay inihahanda sa gawang mabuti.

33. Sinasanay na tayo ngayon ng Dios sa pagsunod upang pagdating sa buhay na walang
hanggan ay wala nang maging problema.

34. Tumiwala ka lang sa Panginoon, kung gusto Niya, mangyayari ito, kung ayaw Niya,
wala kang magagawa

35. Ang magtatyaga hanggang wakas, maliligtas. Ang napagtyagaan mo ng isang taon,
kaya mo pa ng isa pang taon, at isa pa, hanggang sa makatapos ka.

36. Kung mananampalataya ka at may pag-ibig na nasa iyong puso, may buhay na
walang hanggan na sa iyo.

37. Ang lingkod ng Dios ay laging may kasama, hindi na maiiwasan yon.

38. Ano pa ba ang hinahanap natin? Boyfriend? Asawa? Kayamanan? Sabi sa Bibliya
hanapin muna ang Kanyang kaharian at Katwiran at bahala na Siya sa magdagdag ng
ating mga kailangan. Di baleng “maiwan tayo sa biyahe”, basta’t mayroon tayong
katwiran.

39. Dapat ang pag-awit ay nanggagaling sa puso.

40. Kung mahal mo ang katwiran, itatakwil mo ang iba basta’t mapatunayan lang ang
pagmamahal mo sa katwiran. Gaya ni Kristo, maka-katwiran hindi maka-kamag-anak.

41. Ang lalo mong dapat pagpahalagahan at ingatan ay yaong taong natatago sa puso.

42. Kung tayo ay may pagpapahalaga sa salita ng Dios, dapat ay kinakikitaan tayo ng
willingness sa pagsunod.

43. Ang mga taong mahal ng mahal mo, pag-aral mo ring mahalin.

44. Ang mga taong kasama natin na naglilingkod, pag-aral nating matanggap. Kahit na
siguradong may makikita tayong pangit, hanapin natin ang maganda sa kanya at isiping
mas magaling sa ating ang ating kapatid. Sa paggawa nito, tinatanggap na rin natin ang
Dios na tumawag sa kapatid na ito gayon din sa atin.

45. May sakit ba ang iyong lupang katawan? Kayang pagalingin yan ng Espiritu Santo ng
Dios, magtiwala ka lang, hayaan mo itong manahan sa iyo at alisin mo sa iyong puso ang
lahat ng mga kapaitan.
46. Kung naninindigan ka sa Katwiran, kahit na kapatid mo, magulang mo, asawa mo,
hindi ito kayang mabago, tanging ang Dios sa langit ang makakapagpabago dito!

47. Sa pag-aayuno, makakakuha tayo ng extrang kapangyarihan.

48. Bilang magkakasama sa loob ng Iglesia ng Dios, dapat magkakasundo tayo.

49. Tinawag ka para ipakisama kay Kristo, hindi para sa kung sino pa man.

50. Kahit na minsang tama ka at alam mong may katwiran ka, magpadaya ka, para
matupad mo ang salita ng Dios.

PART V
December 10, 2006

1. Kung may problema ka, huwag mong hayaang maapektuhan ang pananampalataya mo.
Hindi ka makakabangon n’yan kung sa gitna ng problema mo ay papabayaan mo ang
tungkulin mo, BOOSTER YAN. Kapag naapektuhang ng problema ang paggawa ng
tungkulin, hahatakin ka n’yan pababa. May problema ka, HARAPIN MO, pero hindi
dapat yan ang makapagpahiwalay sa’yo sa pananampalataya mo, hindi yan ang
makakapagpahina sa’yo. Balik tayo sa BASIC! “walang makapaghihiwalay sa atin sa
pag-ibig ni Kristo…”

2. ITO ANG 3 BASIC NA IKINABABAGSAK NG TAO:

a. Pagmamahal sa sarili (egocentric, di pagtanggi sa sarili) (ex. Cain)

b. Marteryal na bagay / pera (ex. Binatang mayaman)

c. Pakikinig sa tinig ng iba (asawa, babae,) maliban sa Dios (ex. Solomon)

Si JOB pasado sa 3 ito, kaya siya naging dapat sa Dios. Kaya itong tatlong ito ang
ginamit ni Satanas na pangsubok kay JOB kasi ito ang 3 BEST BLOW nya! Kung
malagpasan mo yan, PANALO KA NA, may kasama ka ba namang DIOS e!

3. Huwag tayong malimitahan ng mga bagay na nakikita lang natin. Pwede naman tayong
maging creative basta’t hindi lalabas sa rules.. sa ARAL.

4. Tuwing tatayo tayo sa harap ng mga kapatid para umawit, dapat hindi tayo motivated
na para maging sikat ka, o para hanapin ang crush mo, o dahil sa may nakakakita, o para
lang sa kung ano mang bagay. Dapat MOTIVATED tayo ng FAITH – na ang ginagawa
nating iyon ay magdadala sa atin sa kaligtasan.

5. Pag mataas ang morale mo, Ganado ka sa paggawa ng tungkulin, inspired ka, pero
dapat tama ang inspiration mo… si Kristo.
6. Ang aim natin sa grupo dapat HINDI LAMANG MAGPADAMI NG MIYEMBRO,
kundi PATIBAYIN DIN ANG PUNDASYON NG GRUPO.

7. Pag may gagawin tayong isang bagay, tignan din natin ang POSITIVE at NEGATIVE
sides nito.

8. Naiintindihan man natin o hindi, IKABUBUTI NATIN ANG UTOS NG DIOS!

9. Walang utos ang Dios na walang dahilan.

10. Hindi mahirap maging maligaya.. pag lingkod ka ng Dios, pinipighati ka man,
masaya pa rin.

11. Kung naglilingkod tayo sa Dios, HINDI LAHAT NG BAGAY SA MUNDONG ITO
AY MAKUKUHA NATIN!

12. Sabi nga ng iba, “Let’s cross the bridge when we get there.” MALI! Dapat, alam na
natin ang gagawin natin bago palang tayo tumawid.

13. Kung mabagal tayo sa pag-amin sa kamaliang nagagawa natin, hindi natin
mapapansin malaki na ang damage na nagawa sa atin tsaka pa lang natin mare-realize ang
mali natin.

14. Huwag ang mangyari sa buhay natin ay repair tayo ng repair sa mga pagkakamaling
nagawa natin kahapon, tapos kinabukasan magre-repair ulit tayo. Dapat, ang aim natin sa
bawat araw ay makagawa ng mabuti para dumating man bukas ay hindi na tayo kelangan
mag-repair pa. Nauubos ang oras natin sa pagre-repair ng mga mali natin kahapon hindi
na tayo nakakagawa ng mga bagong bagay na mabuti.

15. Isipin nyo ito, sa isang pitik lang ba eh iiwanan natin ang mga paghihirap natin ng
ilang taon? Dahil lang sa isang bagay na panglaman ay iiwan natin ang ating mga
sinumpaang tungkulin? Ganon, ganon na lang ba yon? It’s not worth it!

16. Wine-welcome natin ang Dios pag nagbabanal tayo, pero parang pinapaalis natin S’ya
pag puno ang puso mong galit, poot, inis…

PART VI
December 17, 2006

1. Take your stand! San ka ba talaga? Ayaw mong lumaban sa diablo pero ayaw mo ring
pasakop sa Dios…

2. Huwag mong hahatulan ang sinasampalatayanan mo.


3. Ang taong hindi ka masabihan ng masasamang bagay tungkol sa ‘yo sa harapan, at
sinasabi yon sa talikuran ay isang taong walang paninindigan.

4. May nagkasala mang isang kapatid sa Iglesia, hindi pa rin nababawasan ang totoo sa
Iglesia.

5. Kahit sa gitna ng sanlibutan, ipagmalaki nating tayo’y Kristiano!

6. Basta’t hindi lang malapastangan ang aral ng Dios, e ano ngayon kung mawalan ka ng
trabaho… hindi dahilan ang trabaho para hindi tayo makasunod sa aral ng Dios.

7. Ang mga taong grasa, nabubuhay kahit walang kayamanan, samantalang ang mga
mayayaman maulanan lang, sisipunin, mamamatay. Talagang totoo ang sabi ni Kristo,
ang buhay ng tao ay hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya.

8. Sa’ting mga naglilingkod sa Dios, wag nating aasahang marami ang matutuwa sa atin,
ang buong sanlibutan ay nakasalig sa masama.

9. We must always be progressive in faith. Papaano? Idagdag natin ang kagalingan sa


pananampalataya, maging magaling tayo sa pag-awit kung tayo ay mang-aawit.

10. Tuparin natin ang buong utos. Ginagawa mo nga ang iba pero mayr’on kang hindi
ginagawang isa, nagkakasala ka na sa lahat.

11. Ang lahat ng kabutihan ay may kabuoan.

12. Malaking kapalaran ang makita ang buong liwanag.

13. Ang may mabuting mata, nakikita ang mabuti. Dapat ang ating mga mata ay maging
gaya ng bulag na pinadilat ni Kristo, ang hinahanap ay buti lamang.

14. Mag-ingat ka sa kasamang hinahanap ang pagkakamali ng iba, masamang tao yun.

15. Ang liwanag ay hindi katutubong bahagi ng tao. Ito ay unti-unting nabubuo bunga ng
kabutihan, katotohanan at katuwiran.

16. Freedom is one of the most precious gift to man from God, through it, we can make
things worth appreciating to Him.

17. Sa Iglesia, Malaya tayo pero may limitasyon – hindi natin pwedeng gamitin ang ating
kalayaan upang bigyang daan ang laman.

18. You can use your own strategies, intelligence, abilities, your time, and your heart in
obeying God’s law.

19. Ang Dios hindi nagbibigay ng maling pag-asa.


20. Ang kweto ni Lazaro at ng mayaman ay nagpapakita ng Hustisya ng Dios.

21. Isipin mo na kaya ka nahihirapan ngayon dahil may mas mabuting bagay na nag-
aantay sa’yo sa langit.

22. Kung lingkod ka ng Dios, hindi purki’t nakagawa ka ng masama ay magpapakasama


ka nang lubha.

23. Ang kautusan ni Kristo, susundin natin dahil gusto natin, hindi sa kung ano pa man.

24. Don’t wish it was easier, wish you were better.

25. Don’t wish for less problems, wish for more skills.

26. Don’t wish for less challenge, wish for more wisdom.

27. Hwag nating ipanalangin na mabawasan ang ating pasan, ang hingin natin ay
tulungan N’ya tayong magpasan…

28. You are what you think. ‘Pag iisipin mong mahina ka, manghihina ka talaga nyan.

PART VII
December 25, 2006

1. Isang asset ng naglilingkod sa Dios ang pagiging MAHIYAIN.

2. Kay Kristo, ang literal naiko-convert sa Espiritual.

3. Kay Kristo, kahit hindi pwede… PWEDE YUN!

4. Kung gagastusan natin ay si Kristo, h’wag tayong manghinayang. Espiritual yun e, it


pertains to something Heavenly.

5. Mahal ng Dios ang nagtitiwala sa Kanya.

6. Ang pagiging kapatid sa Dios, nagma-manifest sa gawa niya.

7. Maging mapagpataan tayo sa mga nagkakasala sa atin, huwag yung itatakwil natin sila
agad.

8. Kung ikaw, alagad, makakagawa ka din ng alagad, sa pamamagitan ng pagpapakita sa


kanila ng pagbabago sa iyong sarili.

9. Kaya lang nagiging mahalaga ang buhay kapag ginagamit mo ito sa paglilingkod sa
Dios.
10. Ang tungkulin ay isang propesyong walang sinomang taong makakapagpaalis sa’yo.

11. Pagsikapan nating mabuhay sa pagtitiis.

12. Gamitan natin ng panahon ang salita ng Dios…. Hindi tayo magsisisi, dahil
magagamit natin ito hanggang sa walang hanggan.

13. Kung kasama mo ang Dios sa gawain… kahit sino na magtulong-tulong!

14. Anong magagawa sa’tin ng kaaway na ikasasama natin.. Dios ang bahala!

15. The people of God cannot afford to be embarrassed when it comes to the word of
God.

16. Huwag nating hayaang magkaroon tayo ng tatak ng pagiging masama.

17. Pagsikapan nating makapanatili sa pagkatawag sa atin…. IT’S FOR OUR OWN
SAKE!

18. Sa pamamagitan ng pakikihalubilong palagi sa mga kapatid, makakadama ka ng


Espiritu. Malalaman mo kung sino ang may laban o wala.

19. Sa mga malalakas, hatakin natin yung mahihina… sa mga mahihina.. ‘WAG
NAMAN KAYONG MAGPATIHULOG… MAHIRAP MAGHATAK!!

20. Pag-aralan natin kung papaano kung hindi lamang mag-umpisa, pati kung papaano
magpatuloy!

21. Kung dumating man ang oras na kailangan nating mamili… isipin natin kung alin ba
sa dalawa ang makakahadlang sa tungkulin natin.. tapos i-drop mo kung ano yung
makakahadlang na yun.

22. If your enemy is a tough enemy, he will not let you go on a smooth sailing… and this
is imperative in order to achieve salvation.

23. Ang kabanalan, pinagsasanayan yun.

24. Walang kasing sama ang isang tao na helpless na nga eh, ayaw pang humingi ng
tulong sa Dios.

25. Ang Dios, pinapaalam sa atin ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan ng
maraming bagay – sakit, problema…

26. Ang matuwid na hukom, marunong umunawa ng kapwa.

27. Dapat marunong tayong tumimbang nga mga bagay… ibatay natin sa sitwasyon.
28.Ang paghatol, gawa ng Dios yan para i-check din natin ang ating mga sarili.

29.Pag hindi tayo hahatol, hindi tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan.

30. Your thoughts determine your destiny.

31. Nagtitiis ka man, kung mali naman ang motibo, wala ring kwenta.. dapat lahat ng
gagawin mo contributory factor para sa ikaliligtas mo, hindi dahil sa kung ano pa man.

32. Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa iyo.. maghangad ka pa ng mas mataas
dyan.. hindi naman yan para sa sarili mo lang e, kundi sa enhancement ng paglilingkod
mo.

33. Kung kukuha ka ng isang bagong bagay na gagawin, siguraduhin mong yung bagay
na hawak mo ngayon ay nagawa mo na ng maayos.. hindi yung iiwanan mo kung ano
yung ginagawa mo ngayon tapos hahanap ka pa ng bagong gagawin. Hindi mo rin iyon
magagawa ng maayos, ayusin mo muna kung ano yung tungkuling hawak mo ngayon,
bago ka maghanap ng bago.

Kung gusto mong makahakbang sa mas mataas na baitang, ayusin mo muna yung mga
baitang na nasa ibaba.

34. Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil nasumpungan natin ang lingap ng Dios..
kasama ka sa mga napili Niya. Sapat na dahilan nay an para magpasalamat tayo sa Dios.
Huwag lang mawawala sa ating ang pag-asa ng gaya ng pag-asa na kay Lazaro….
Mahirap man ang buhay dito sa mundo, magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa
buhay na darating.

‘YAN ANG HUSTISYA NG DIOS! Walang pinipili kahit sino… Ang ipinagkait sa atin
sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mayayaman… gagantihin sa atin ng Dios
balang araw.

Kahit wala tayong laman ng bulsa, laman ng tiyan.. mas mahalaga pa rin na mayroon
tayong pag-asa.

H’WAG LANG TAYONG MAKAKALIMOT NA TUMAWAG SA DIOS… hindi rin


naman sya nakakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

35. Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.. kung nakikita Niyang ikasasama natin
ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot. Isang paraan din yun ng Dios upang
makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

36. Kung ang PAG-AASAWA excess na lang, at hindi kailangan sa paglilingkod, wag
na… HINDI NGAYON PANAHON NG PAG-AASAWA.
37. ANG PAG-AWIT, PINAKAMATAAS NA ANTAS NG PANALANGIN.
(Awit 40:3)

38. Hindi ang buhay na ito ang dapat nating pagsamantalahan… may darating pang
buhay sa susunod, dun tayo umasa ng kaginhawahan.

39. Gusto mong maabot ang kasakdalan? Mabuhay ka ng SIMPLE…AS MODEST AS IT


CAN BE.

PART VIII
December 31, 2006

1. Ang maliit na gagawin nating mali, kahit maliit yan, makakahadlang yan sa malaking
karunungang dala natin.

2. Kung gusto nating makakita ng buhay, kailangang ang pagsasalita natin walang dungis,
walang pandaraya, sa tatay, sa asawa – sa kahit kanino.. lalo na sa KAPATID.

3. H’wag yung makapagsalita lang tayo ng masarap sa pandinig ng ibang tao.

4. May kapahamakan ang pagiging sinungaling, kung ang akala ng iba, ang maliit na
pagsisinungaling ay ayos lang, HINDI! Isa yang mikrobyong ikapapahamak ng kaluluwa
mo!

5. H’wag nating hayaang maimpluwensyahan tayo ng maliliit na lalang ng demonyo,


patayin natin yon! Ang nagnanakaw ng piso, magnananakaw na yan ng P100. Akala ng
iba, ang pag-umit ng ballpen ay maliit na bagay lang… darating ang oras mahigit pa sa
ballpen ang kukunin nyan.

6. Ang awa ng Dios hindi nauubos para sa Kanyang mga anak, pero h’wag naman nating
aabusuhin.

7. Gusto nyong maging perpekto tayo? Ibigin natin ang ating mga kaaway – pag nagawa
natin ito, magiging anak tayo ng Ama sa langit.

8. Saan nasusukat ang kasakdalan? Kapag natuto ka nang magmahal sa mga hindi
nagmamahal sa’yo.

9. Walang kwenta ang simula kung hindi tatapusin. Lahat ng pinasimulan mo ng mabuti,
ituloy mo… MAY AWA ANG DIOS!

10. Gusto mong maging perpekto? LET US DO IT HARMONIOUSLY, as a GROUP!


Mahirap pag isa ka lang.

11. Kung tayo’y magtutulung-tulong… HINDI MAHIRAP MAGING PERPEKTO!


12. Ang pananampalataya nakukuha din sa pagbabasa.

13. Kung nagbabata kang gaya ng isang Kristiano – itinatakwil ka, kinasusuklaman,
inaalimura…. H’WAG KANG MAHIYA! Kung mga tao sa labas, hindi nahihiyang
gawin yung mga masasamang gawain, mas lalong HINDI NATIN DAPAT IKAHIYA
ANG PAGSUNOD SA ARAL NI KRISTO!

14. Magising tayo sa katuwiran, mabuhay, at mamatay tayo sa katuwiran.

15. Masama sa tao ang masyadong mahal ang sarili.

16. A Lifetime is not enough to serve the greatness of the LORD!

17. We should be more than willing to work for the LORD until eternity.

18. Ang pag-asa ng ikasasakdal ng mga kapatid ay nasa pagdami ng mga manggagawa ng
Dios.

19. Ang pagkatakot sa Panginoon ay yaong PAGSUNOD SA UTOS, MAY


NAKAKAKITA MAN O WALA.

20. Mag-aspire tayong gumaling!

21. Mahirap man tayo, maswerte pa rin dahil nasumpungan natin ang lingap ng Dios..
kasama ka sa mga napili Niya. Sapat na dahilan nay an para magpasalamat tayo sa Dios.
Huwag lang mawawala sa ating ang pag-asa ng gaya ng pag-asa na kay Lazaro….
Mahirap man ang buhay dito sa mundo, magkakaroon din naman ng kaginhawahan sa
buhay na darating.

22. ‘YAN ANG HUSTISYA NG DIOS! Walang pinipili kahit sino… Ang ipinagkait sa
atin sa mundong ito ng mga makapangyarihan, mayayaman… gagantihin sa atin ng Dios
balang araw.

23. Kahit wala tayong laman ng bulsa, laman ng tiyan.. mas mahalaga pa rin na mayroon
tayong pag-asa.

24. H’WAG LANG TAYONG MAKAKALIMOT NA TUMAWAG SA DIOS… hindi rin


naman sya nakakakalimot magbigay sa paraang alam Niya.

25. Alam ng Dios ang pinakamabuti para sa atin.. kung nakikita Niyang ikasasama natin
ang pagyaman, hindi nya iyong ipapahintulot. Isang paraan din yun ng Dios upang
makapanatili tayong mababa ang loob at patuloy na tumawag sa Kanya.

26. Kung ang PAG-AASAWA excess na lang, at hindi kailangan sa paglilingkod, wag
na… HINDI NGAYON PANAHON NG PAG-AASAWA.
27. ANG PAG-AWIT, PINAKAMATAAS NA ANTAS NG PANALANGIN. (Awit 40:3)

PART IX
January 7, 2007

1. Mag-aspire tayong gumaling!

2. Ang pagiging “Diktador” ay trabaho ng walang pag-ibig .

3. The perfect law of faith is liberty. Di tayo pinipilit.

4. Ang pagpipilit sa pagpasok dapat manggaling sa’yo, di ka dapat pipilitin ng kung sino.

5. Nasa diwa ng Dios ang pagkukusa.

6. Dapat cautious ka kung Kristiano ka. Hindi reckless ang anak ng Dios.

7. Manalig tayo sa salita ng Dios, hindi sa kahit kanino.

8. Dapat maramdaman mo ang buhay na natatapos para ma-appreciate mo ang buhay na


hindi natatapos.

9. Kung gusto mong ingatan ka ng Dios, h’wag kang makalimot manalangin – umaga,
gabi, bago kumain… LET US LIVE A PRAYERFUL LIFE!

10. Mga anak ng Dios… YOU HAVE NOTHING TO FEAR!

11. Ang anak ng Dios, palayasin mo man sa Iglesia, hindi lalayas.

12. Hindi ka magiging tanga…. SUMAMPALATAYA KA LANG!

13. Gusto mong magpakatuwid… you will be given ample to me to be righteous.

14. God is fair to everybody… even to those who doesn’t recognize His being.

15. Magkusa kang sumunod… yung ang ihahatol e, hindi yung ipinilit sa’yong gawin mo.

16. Kautusan ng kalayaan ang tawag sa kautusan ni Kristo.

17. Pag nabibigatan ka sa paglilingkod mo… ibig sabihin may extra load ka… kung
kautusan lang ni Kristo, hindi yun mabigat! Ano ba ang mga load nay un? Kasalanan!
Tanggalin natin ‘yang extra load nay an!

18. Ang pagkukusa dapat laging nakadugtong sa utos, sa kalooban ng Dios para ‘wag
tayong matawag na pangahas.
19. Ang Kristiano…hindi talaga yan pinapansin ng mga taga labas.

20. Kung parang nananaig ang gusto ng laman mo kaysa sa gusto ng Espiritu, ang
panglaban dyan, bukod sa aral ng Dios ay panalangin at paghingi ng katulong na Espiritu.

21. Gusto mong lumakas ang pananampalataya mo? Makinig ka ng makinig.

22. Lahat ng tao nagkakasakit, pero pwedeng magbigay ang Dios ng konsiderasyon sa
Kanyang mga anak.

23. It is beyond human’s capability to attain salvation apart from the ways of God.

24. Sa mga magulang, habang pinag-aaral mo ang anak mo sa school, sabayan mo ng


pagtuturo ng aral ng Dios para hindi mapahiwalay…pagsabayin mo! Karunungan ng
Dios at ng sanlibutan.

25. Kung gusto mong magpakabanal kay Kristo, hindi yun pang isang linggo lang…
dapat pang habang-buhay. Pano? Sumunod ka sa Dios sa bawat araw na ibinibigay sa’yo!

26. Punuin mo ang araw mo ng mabubuting gawa.. mula sa pagkagising sa umaga


hanggang sa pagtulog sa gabi.

27. Pag may pagkakataon kang gumawa ng mabuti, that is a God-given-chance.

28. Wala tayong karapatang mapagod sa paggawa ng mabuti.

29. Ang pagkakataon gumawa ng mabuti, bigay yan ng Dios, not by chance. Itinalaga
yang oras na yan para makagawa ka. Pag pinalampas mo yan, ibig sabihin inignore mo
ang Dios! Malaking kalapastanganan yan sa Dios!

30. Something good is planned, rehearsed, taught, instructed, learned and doesn’t come
by chance. It is set by God.

31. Ang ganda ng puso ng isang tao nagma-manifest sa kanyang mukha.

32. Ang Kristiano laging may tinitiis.

33. Let us look at things in the perspective of a Christian.

34. Sa pagtitiis natin, nagiging kabahagi tayo sa hirap ni Hesus.

35. Prinsipyo ng Kristiano – h’wag matatakot sa kaaway!

36. Ang taong maka-Dios, malaman man nya ang mali nya hindi magagalit.

37. Pag tao ka ng Dios, don’t expect to gain friends. Hindi! Dadami kaaway mo.
PART X
January 14, 2007

1. Ang pananampalataya iniingatan… bahagi yan ng tungkulin ng isang Kristiano.

2. Kung may nagre-reject man sa atin… it’s just a matter of opinion.

3. Sa pakikipaglaban sa demonyo, hindi lang dapat lakas ang gamit mo, DAPAT
MAGULANG KA DIN!

4. Nakatakda na kung sino ang mananalo sa laban ng mabuti at masama, at alam ng


demonyo na siya ang talo, kaya’t gusto nya tayong maisama sa pagkatalo niya.

5. Salita ng Dios ang panghawakan natin, ito ang pangunahing sandata natin kaya tayo
mananaig sa pakikipaglaban sa kaaway.

6. Masamang palatandaang mas gusto mo ang CHISMIS kaysa sa SALITA NG DIOS!

7. Trust in God and we will win this war! All necessary equipment was prepared by God.

8. Lagi nating tanungin ang ating mga sarili… nasa tama pa ba tayo? Naaayon pa ba sa
aral ang ginagawa natin? LET’S HAVE A REGULAR PERSONAL ASSESSMENT.

9. Ang spirituality natin ay nasusukat kung papaano natin ginagamit ang mga materyal na
bagay sa atin.

10. Ano mang mabuting bagay na pwede mong gawin… sa kahit anong aspeto….
GAWIN MO NA!!

11. Holiness – following His will – is an exact science. Hindi tayo mangangapa.

12. Hindi sapat na dahilan ang panganib para mahadlangan tayo sa pagpunta sa pasalamat
at mga pagkakatipon.

13. Dapat gawin nating maganda ang approach sa kapatid. Huwag nating bigyan ng
pataan ang kaaway.

14. Kung naaapi ka man ng marami o kahit kaunti, tandaan mo… MAY
PAGHUHUKOM.

15. Ang pinuno dapat masikap, mapagpurisige.

16. Ang Kristiano ay isang taong hindi pinag-aaksayahan ng panahon ang gawa ng
masama… h’wag nating pakialaman ang private affairs ng iba.
17. Sa Iglesia, hindi mo pwedeng piliin ang makakasama mo.

18. Kung gusto nating gawin ang isang bagay na mabuti… GAWA TAYO NG PARAAN!

19. Kung mayroon tayong iisang layunin, isang objective… magkakaisa tayo.
Yung diwa na ayaw makipagbuklod, makipagtiis… YUN ANG DIWA NG TIKTIK!

20. Sa kahit ano mang problema, hirap… always come up with a solution.

21. Tandaan natin, sa ating paglilingkod, dapat makipagkaisa tayo upang pare-pareho
tayong magtagumpay.

22. Sa paglilingkod sa Dios, laging may kontra.

23. Yung mga bagay na dapat itama… itama na natin. Huwag nating pabayaang ganyan-
ganyan lang.. magpatuloy tayo sa kasakdalan at h’wag tayong paglakad na paurong.

24. Kung nakakagawa ka ng masama… hanapin mo sa iyong budhi kung ITO BA


GINAGAWA MONG MAY KASAMAAN? Kung hindi, h’wag ka mawawalan ng pag-
asa, h’wag kang magpatalo sa kaaway… lumapit ka sa mga kinauukulan…HUWAG
MONG HAHATULAN ANG IYONG SARILI.

25. Ang PANG-UNAWA, isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay. Pag nakuha
natin ang pang-unawa sa salita ng Dios, hindi na mahirap unawain ang ibang mga bagay.

26. We have no right to ask the intergrity of God. We should understand that what God
has done is the BEST.

PART XI
January 21, 2007

1. Walang masamang epekto ang pagpapatawad.

2. Don’t be satisfied kung ano lang ang nasa iyo, hanggang dyan ka na lang? Mag-aspire
tayong gumaling. Hindi naman yan para sa sarili mo e, kundi sa enhancement ng
paglilingkod mo.

3. Kung kukuha ka ng ibang bagay na gagawin, siguraduhin mo munang maayos mo


nahahawakan ang tungkulin mo ngayon.

4. Kung gusto mong makahakbang ng isang step pataas, ayusin mo muna yung mga step
sa ibaba…

5. Meron kang isang bagay na gusting gawin, ayusin mo muna itong ginagawa mo
ngayon.
6. Ang matiyaga hindi umaatras kundi nagpapatuloy.

7. Patience and perceverance in doing what is good is a way of looking for immortality.

8. Holiness is the patience of doing good.

9. Commitment is the enemy of resistance.

10. Sa pakikinig may aral din dyan. Hindi lahat pakikinggan mo. Ang utos, pag alam mo
nang mali, h’wag mo nang pakinggan. Hindi lahat ng nangangaral pakikinggan mo.

11. Ang konting chismis maaaring makasira sa malaking karunungang dala mo.

12. Ang tenga ng Kristiano disiplinado yon. Kung alam mo nang chismis, paninira lang
ang mapapakinggan mo h’wag mo na yan bibigyan ng panahon.

13. Ang Dios may eksaktong oras kaya’t pag tinawag ka ng Dios sumunod ka na!

14. Ang isang bagay na sinasang-ayunan mo h’wag mong hahatulan.

15. Ano mang ginawa ng Dios ay may sukat, because He is an exact God!

16. Ang utos eksakto kaya tuparin din natin ng eksakto!

17. Kahit wala tayong malalaking kapilya… NAGTITINDIG NAMAN TAYO NG MGA
TAONG MAGIGING DAPAT SA DIOS!

18. Sa bawat araw, linggo, buwan na lumilipas ay may dahilan tayo para magpasalamat
sa Dios.

19. Ang taong hindi nakakalimot ng sama ng loob ay masamang tao.

20. Pag nakikinig ka ng salita ng Dios, sabayan mo ng pang-unawa at pag-hiling sa Dios


ng pang-unawa.

21. Walang inhustisya sa tao ng Dios!

22. Dapat magsanay ka sa pakiramdam, ng pag-decern ng mabuti at masama para lumapit


man sayo ang masama, makakalayo ka.

23. Tumibay tayo sa turo, sa kat’wiran. H’wag sa tao!

24. Maraming nakikinig ng payo pero ang PANTAS ANG NAKIKINABANG SA PAYO.

25. Kayong mga Presidente, o nangunguna sa mga grupo. WAG KAYONG MATULOG
SA PANSITAN! Dapat malakas ang pakiramdam ninyo sa mga kasama ninyo.
26. H’wag kayong maging mapagsamantala sa kalikuan. Gawain ng masamang tao yan.

27. Ang tungkulin SAKRIPISYO HINDI BENIPISYO!

28. Kung gusto mong magpaakay MAGPASAKOP KA!

29. Ang kautusan hindi paluwag.

30. Pang-bulok sa kaluluwa yang gawa ng laman.

31. Sa kapatid na sumasampalataya hindi na kailangan pang hingan ng tulong.

32. Ang pride… alisin mo ‘yan. Pag nagkasala ka aminin mo! Pag ‘di mo inalis yang
pride na yan mapa-PRIDE KA SA IMPIERNO.

33. Pag ang Dios ang nagbigay laging tama, laging mabuti, PERFECT GIFT! ‘Yan ang
prinsipyong dapat taglayin natin mula sa Dios.

34. Kung matuwid ka, kahit ano mang dumating at mangyari sa’yo, ‘di kapahamakan
yan. Lahat ng bagay na ipinahihintulot ng Dios na maranasan mo hindi kapahamakan
yan.

35. May magandang nakariserba sa mga lingkod ng Dios.

36. “Lahat ng bagay nangyayaring magkakalakip…” kasama ka ba dito? Para lang ito sa
mga nagsisilbi sa Dios at tinawag sa pagbabanal sa Iglesia ng Dios. Ang mga may
kasamang Kristo!

37. Kahit anong klaseng pag-iingat ang gawin mo sa buhay mo at hindi Dios ang mag-
ingat dito wala ka ring magagawa.

38. Iukol ninyo ang inyong kabataan sa Dios. Magpakaligaya ka sa Panginoon at


bibigyan ka N’ya ng nasa ng iyong puso. H’wag kang magpakaligaya sa mga artipisyal
na kaligayahan, sa pakikipag-kasintahan, pakikipag-barkada… matatapos yan.

39. Delikadong kasama yung mga taong mas matimbang pa ang laman sa Espiritual.
H’wag kayong makipag-close sa mga ganyan.

40. Kung lalake ka, kahit sino pang kaharap mo, kung tutol ka sasabihin mo ng harapan.

PART XII
January 28, 2007

1. Ang taong COMMITTED sa paggawa, gumagawa ng paraan para malagpasan yung


pumipigil sa kanyang paggawa.
2. Ang paglilingkod sa Dios, pwede mong hanapan ng parallelism sa ibang bagay para
mas makita mo ang kahalagahan nito. Gaano ka-importante sayo ang pamilya mo? Ang
trabaho mo? Ang pag-aaral mo?

3. Yung pagpapahalaga natin sa mga bagay sa mundong ito… nagagawa rin ba natin ito
sa paglilingkod natin sa Dios? Timibangin natin…

4. Ang paglilingkod sa Dios, dapat matalino ka, kasi gumagamit ng katalinuhan ang
kaaway, gumagamit siya ng deception.

5. Kung wala kang kasamang Kristo, kahit gaano ka kagaling, hindi mo magagawa ang
pinapagawa sa’yo. Wala rin yang kwenta.

6. Let us all do our best, at makikita ninyo kung papaano titibay, lalaki ang Katawan.
Gumawa tayong lahat. Magpagot at magpakapuyat tayo ng ayon sa katuwiran. Kung wala
kang pera, kahit sa panalangin makakatulong ka.

7. Dios ang gagawa, makita N’ya lang tayo na kumikilos at gumagawa. Sumampalataya
lang tayo, di N’ya tayo pababayaan.

8. PAGIGING LAGING HANDA; isa sa mga pinakamagandang virtue.

9. Dapat busy tayo sa paghahanap ng paraan para mas maraming maligtas.

10. A hurting person needs a helping hand, not an accusing finger.

11. Napakasama ng tao kung wala sa pagkaunawa nito ay lilipat pa sa mali.

12. Gusto mo mang gumawa, pero hiwalay naman tayo kay Kristo… wala tayong
magagawa.

13. Lahat ng tinawag sa Iglesia ng Dios gagawa! Yan ang layon kaya tayo tinawag.

14. Kung ang mga awit para sa bansa, sa iniibig ay nakakapagpabagbag sa kanila, mas
lalong dapat tayo sa pag-awit ng mga papuri sa Dios.

15. Wag nating bale-walain ang lahat ng mga ginagawa natin. Hindi lang sa texto, kahit
sa pag-awit lang, napakaraming bagay na nating dapat maramdaman, matutunan.

16. Ang salita ng Dios na lagi nating naaalala, yun ang magiging tulong natin sa tuwing
napipighati tayo, nahihirapan.

17. Dapat, walang amount ng paninira ang makakapagpatigil sa atin!

18. Mag-ingat kayo sa mga paninira. NAKAKASIRA NG ESPIRITU YAN.


19. Ingatan nating laging malinis ang Espiritu natin, wag tayong papayag madumihan.
Nadudumihan kasi yan e.

20. Ang taong walang makasundo, mahirap makasundo!

21. May mas dapat paggugulan ng pera kaysa sa pagkain.

22. It is not within our means na kumain ng masarap kung may mga kapatid na di
kumakain ng halos tatlong beses sa isang araw. Injustice yan!

23. Kung may kinalaman sa kaluluwa, wag tayong manghinayang na gumugol.

24. Bakit tayo gugugol sa pagkaing napapanis? Paggugulan nyo yung mga bagay na
pang-langit at nasa’yo ang byong pagsang-ayon ng Dios ng langit.

25. Darating talaga ang tukso at payag ang Dios na tuksuhin ka, bakit? Para patibayin ka
at dahil pag natiis mo yan, tatanggap ka ng putong ng buhay.

26. Hindi masama ang tukso, tiis lang, tingnan mo, lalayuan ka ng tukso! Tatantanan ka
ng demonyo kapag hindi mo s’ya pinansin.

27. Marami mang kapighatiang dumadating hindi pa rin tayo talo. May magandang
darating para sa mga lingkod ng Dios.

28. Hindi mahalaga yung takot na nararamdaman mo, kundi kung papaano mo na-
overcome yung takot mo.

29. Ang pagkakataon, sinasamantala yan sa mabuti.

30. Ang isang lingkod ng Dios, dapat maging isang defensive driver. Para pag may
nakakasalubong kang reckless driver, alam mo kung saan dadalhin yung manibela.

31. Rest if you must but DON’T QUIT!

32. Kung may nakikita kang mali sa mga kasama mo, MAGSALITA KA NA!

33. Let us stick to the principle. Lahat ng bagay ay nangyayari para sa ikabubuti ng mga
lingkod N’ya.

34. Alam mo na ngang talo ang masama sa huli, yan pa rin ang pipiliin mo?! Bakit ka
lalagay sa hanay ng talunan? Alam mo naming magtatagumpay ang mabuti sa huli. Kung
matalino ka, papanig ka sa side ng magtatagumpay!

35. Pumanig tayo sa mabuti kahit na mahirap.


36. Ang Kristiano, HINDI MALAYA SA SARILING PANANAMPALATAYA! We have
ONE faith! My faith must be YOUR faith.

37. Gusto mong maghanda sa pagdating ni Kristo? Alisin mo yung mga dating gawain
mong masama.

38. If you recornize the goodness of your Creator, the first thing you will do is give
thanks.

39. Kapag ang usapan tungkol sa kautusan, mapupunta lang sa walang kwenta, iwasan
mo na.

40. FREE WILL ang isa sa pinakamabuting kaloob ng Dios sa tao na Kanyang nilikha.
Through it, we can make things worth appreciating to God.

41. Sa Iglesia, Malaya tayo pero MAY LIMITASYON. Hindi ito pwedeng gamitin upang
bigyang daan ang laman.

42. Ang kautusan ni Kristo, susunod ka dahil gusto mo, hindi dahil natatakot ka.

43. Gamitin natin ang kalayaan natin sa pagsunod sa kautusan, HINDI SA PAGGAWA
NG KATARANTADUHAN.

PART XIII
February 11, 2007

1. Sa pagbibilang natin ng mga araw, dapat bilangan mo rin kung anu-ano na ang mga
nagawa natin.

2. Pag humiwalay ka sa masama, nagpapakita lang na gusto mo ng kabutihan.

3. Ang pagiging handa sa paggawa ng mabuti ay tatak ng pagiging sa Dios.

4. Dapat marunong tayong magbigay ng konsiderasyon sa kapatid sa Dios. ‘Wag tayong


maging mapanggipit sa kapatid.

5. Kung mayroon kang problema, sa gabi, sa panalangin mo… itangis mo lang yan sa
Dios.

6. Ang masamang akala sa kapatid ay trabaho ng hindi kumikilala sa Dios. Ipalagay


nating mas mabuti ang kapatid kaysa sa atin.
7. Iniiwasan ka ng mga taga-labas? Hayaan mo lang sila… Wala ka naming magagawa
doon e, nakasulat naman yan sa Bibliya.

8. Be as happy as you can. ‘Wag lang kayo lalabag sa aral.

9. Kung ang asawa mo, ihihiwalay ka kay Kristo. ‘Wag kang papayag. SAYANG ANG
PAGKALALAKI MO!

10. Sa pananampalataya dapat walang babae.

11. Sa paglilingkod, makakaramdam ka ng kaunting kagaanan kung bibigyan mo ng


perspektibong sa Dios. Tulad ng panonood ng mga palabas. Isipin mo kung papaano mo
ito magagamit sa paglilingkod mo.

12. May mga bagay na dapat tayong tiisin dahil meron kang responsibilidad, may
tungkulin ka.

13. Kahit marami tayong tinitiis, wag tayong titigil. Ang isipin natin, mas malaki ang
kayamanang nag-aantay sa atin pag nakapag-tiis tayo.

14. Wag nating gawin ang mga bagay sa paraan natin, kundi gawin natin sa paraan ng
Dios.

15. Wag nating titignan yung mga bagay na dapat nating tiisin. Yung mga daang
dadaanan natin. Kasi pag nakita mong mahirap ang dadaanan mo, mapapagod ka,
masisiraan ka ng loob, titigil ka. Ang isipin natin, KAYA NATING LAMPASAN IYON.

16. Meron tayong pwedeng ma-utilize sa pagkatao natin para makatulong sa mga
paggawa natin.

17. Kahit mahirap ang tao, hindi gagawa ng masama kung may takot sa Dios.

18. Tuparin natin ang tungkulin natin na pagiging ASIN NG SANLIBUTAN. Maghawa
tayo. Anak ka? Paalatan mo mga magulang mo. Asawa ka? Paalatan mo asawa mo.
Impluwensyahan natin yung mga malalapit na tao sa ‘tin.

19. Alam mo kung ano ang magagawa ng impluwensya mo sa kanila? Magagawa mong
PURIHIN NILA ANG DIOS NA NASA LANGIT!

20. Maging ADVOCATE OF TRUTH tayo, at ‘wag maging advocate ng masama.

21. ‘Wag tayong masanay ng tuloy ng tuloy. Dahil baka may kapahamakang darating
sa’tin hindi natin mamalayan.

22. Ang kabutihan, pinamumuhanan yan.


23. ‘Wag nating gawin yung mabuting alam natin just because we want something in
return.

24. Every opportunity to do good, we should grab it. Yan dapat ang maging prinsipyo ng
isang kristiano.

25. LET US KNOW OUR STAND AS A CHRISTIAN and stand firm on it!

26. Magpakita ka ng mabuting ugali sa barakado, sa mga taga labas… ILAW TAYO NG
SANLIBUTAN. ASIN TAYO.

27. Sapat ang Bibliya sa katotohanan, kung may tanong ka, magtanong ka lang kapatid.
Lahat ng dudang ipapasok n’yo, HANDA AKONG SAGUTIN.

28. Let us not stop from doing good, doing the word of God. ‘Wag na ‘wag tayong
papaapekto sa mga pumipigil sa’tin. Pag tumigil tayo, sinong talo? Sinong natutuwa?

29. ‘Wag kayong magpatuloy sa pakikipagkaibigan sa mga taong puro paninira ang
nasasabi, puro mga pahiwalay sa pananampalataya.

30. Pagkampi sa masama ang paghinto sa paggawa ng mabuti.

31. Kung ‘di mo lubusang nauunawaan… ‘WAG KA NANG BIRA NG BIRA!

32. Kapatid, bigyan naman natin ng karangalan si Kristo at ang Ama, PANATILIHAN
NATIN ANG PAGIGING MAAYOS NA KRISTIANO.

33. Ang Kristiano, hindi naiimpluwensyahan ng iba, kundi S’YA ANG MAG-
IIMPLUWENSYA.

34. Depend in the scriptures, abide in it if you want to be called a Christian.

35. Totoo, pero ayaw mong tanggapin, may hahatol sa’yo. H’wag mong tanggihan ang
aral. KAWAWA KA PAGDATING NG ARAW.

36. Mas magaganda ang mga babae sa Iglesiang ito, sa panlabas at sa kalooban.

37. Ang alagad ni Kristo ay nagpapatuloy sa aral.

38. May Espiritung nararamdaman pag nakikita-kita ang mga magkakapatid. Pag
naramdaman mo yung pakiramdam na yun, ingatan mo. ‘Wag kang papayag na mapalitan
ng iba yang Espiritu na yan.

39. We should live in spirit, not like others living in the flesh.
40. Kaya pumayag ang Dios na pumasok ang panget para makita ang maganda, kaya
pinayagang makapasok ang may mga hidwang pananampalataya para magkakilakilala
kung sino ang mga tunay na magkakapareho ng Espiritu… pare-pareho ng frequency.

41. Ang “JOY” na nararamdaman pag nakikita-kita ang magkakapatid ay ang


KATUNAYANG KAPATID KA TALAGA!

42. Kung gusto nating makatapos ng maayos sa paglilingkod natin, WE HAVE TO


CONSIDER TIME.