P. 1
Đề 203

Đề 203

|Views: 38|Likes:
Published by Nhi Nguyen

More info:

Published by: Nhi Nguyen on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

Trường THPT Ninh Hải

-----------------------------
ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II – Năm học : 2010-2011
MÔN Hóa học 10
Thời gian làm bài: 45 phút;
(30 câu trắc nghiệm)
Mã đề th 20!
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp :...............................................................................
Nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; Be=9; =1!; "=1#; N$=!%; &g=!'; (=%!; )=%*,*; +=%9;
$=',; &n=**; -e=*#; .=#'; /n=#*; B$=1%0
C"# 1: h1 2h3t 452 t62 &n"
!
781 1,, 9) :.ng :;2h H
!
"
!
, s$. #, gi<= th. >ư?2 %%,# 9) @hí "
!
A>@t2B. TC2 >D tr.ng EFnh 2G$ phản Hng Atính the1 H
!
"
!
B tr1ng #, gi<= trên )8:
$% 1,,.1,
-%
91)IA).sB &% *,,.1,
-*
91)IA).sB C% *,,.1,
-'
91)IA).sB '% !,*.1,
-*
91)IA).sB
C"# 2: hJ >ư?2 phKp :Lng 9Dt th.C2 thM >N nhOn EiPt ' :.ng :;2h E; 93t nhQn s$.: H
!
("
'
,
N$"H, B$A"HB
!
, N$
!
("
'
. Th.C2 thM >R )8:
$% B$AN"
%
B
!
&% B$)
!
C% SgN"
%
'% T.U tí9
C"# !: TVi s$1 người t$ >iW. 2hP >ư?2 nướ2 2)1 98 @hXng >iW. 2hP >ư?2 nướ2 Y)1Z
$% [F Y)1 @hXng t62 :\ng 7ới nướ2
&% [F Y)1 2R thN t$n tr1ng nướ2
C% [F Y)1 2R thN EC2 2h6= @hi t62 :\ng 7ới nướ2
'% [F 9Dt )í :1 @h62
C"# (: h1 262 2h3t th$9 gi$ phản Hng:
( ] -
!
→
("
!
] H
!
( →
("
!
] "
!
→
( ] H
!
("
'

A>^2, nRngB
→
H
!
( ] )
!

A:ưB
] H
!
" →
("
!
] Br
!
] H
!
" →
(C phản Hng tV1 r$ sản ph_9 98 )ư. h.Unh 2R sC 14i h16 ]# )8
$% ' &% * C% % '% !
C"# ): h1 `**g :.ng :;2h B$A"HB
!
1,a 781 !,,g :.ng :;2h H
!
("
'
. Lọ2 Eb @Pt tG$, tr.ng hc$
nướ2 )ọ2 Edng 1!*9) :.ng :;2h N$"H !*a Ae= 1,!`gI9)B. Nfng >D phgn trh9 2G$ :.ng :;2h
H
!
("
'
)8:
$% !* &% #% C% '9 '% `%
C"# *: h1 phản Hng: -e ] H
!
("
'
i 9.Ci

] ("
!
] nướ2. Hj sC 2<n Edng 2G$ phản Hng n8=
)gn )ư?t )8:
$% !; #; 1; !; # &% !; #; 1; %; % C% !; %; 1; 1; % '% !; #; 1; %; #
C"# +: H3p th\ h18n t18n ,,1* 91) ("
!
781 ',, 9) :.ng :;2h N$"H 91)I), th. >ư?2 1#,0
g$9 9.Ci. 2R gi6 tr; )8
$% ,,0,, & &% ,,*,, & C% ,,0*, & '% ,,%0* &
C"# ,: Phản Hng n81 s$. ><= 2h1 EiPt tính 14i h16 2G$ Br
!
9Vnh hkn l
!
Z
$% l
!
] !N$Br i !N$l ] Br
!
&% Br
!
] ("
!
] !H
!
" i !HBr ] H
!
("
'
C% Br
!
] !N$l i !N$Br ] l
!
'% %Br
!
] !S) i !S)Br
%
C"# -: N.ng 9 g$9 EDt smt tr1ng 14i, th. >ư?2 ',* g$9 hnn h?p 2h3t rmn o. Hc$ t$n hPt hnn
h?p o tr1ng :.ng :;2h H
!
("
'
>^2 nRng A:ưB th16t r$ 1,!# )ít A>@t2B ("
!
sản ph_9 @hM :.= nh3t.
pi6 tr; 2G$ 9 )8:
Tr$ng 1I% - &Q >W thi !,%
$% %,0` &% !,*! C% !,%! '% !,!!
C"# 10: qCt 2h6= h18n t18n 0,! g$9 @i9 )1Vi & A2R h16 tr; @hXng >ri tr1ng h?p 2h3tB tr1ng
hnn h?p @hí )
!
78 "
!
. ($. phản Hng th. >ư?2 !%,, g$9 2h3t rmn 78 thN tí2h hnn h?p @hí >Q
phản Hng )8 *,# )ít A>@t2B. +i9 )1Vi & )8
$% &g &% $ C% Be '% .
C"# 11: Hj sC 2<n Edng @ 2G$ phản Hng ph\ th.D2 781 :
$% Nfng >D &% Nhijt >D C% sp s.3t '% ả % =P. tC
C"# 12: eQ= nhtng 2h3t t$n >ư?2 tr1ng :.ng :;2h H
!
("
'
)1Qng tV1 @hí )8
$% -e(, PE(, /n( &% $"
%
, $("
%
, .(
C% -e(, -e"
%
, &g("
%
'% -e(, +
!
("
'
, +
!
"
%
C"# 1!: +hi nhijt >D thng thê9 1,
,
thF tC2 >D phản Hng thng % )gn. +hi nhijt >D thng tu !,
1
)ên
`,
1
thF tC2 >D phản Hng thng )ên
$% 1` )gn &% !0 )gn C% !'% )gn '% 0!9 )gn
C"# 1(: Hnn h?p o gf9 h$i @hí ("
!
78 "
!
2R tJ @hCi >Ci 7ới H
!
)8 !0. Th8nh phgn a the1
@hCi )ư?ng 2G$ ("
!
)8
$% *9,!#a &% *,,,a C% %*,*,a '% ',,,a
C"# 1): Hijn tư?ng n81 4ả= r$ @hi s\2 @hí H
!
( 781 :.ng :;2h 2hH$ >fng thời B$)
!
78 )
!
:ưZ
$% R @Pt tG$ 98. >en 4.3t hijn.
&% H
!
( E; h3p th\ 78 @hXng 2R hijn tư?ng gF
C% R @Pt tG$ 98. trmng 4.3t hijn
'% R @hí 2)1 E$= )ên
C"# 1*: qN th. >ư?2 '',`, )ít @hí )
!
A>@t2B, người t$ 2gn :Lng E$1 nhiê. g$9 th.C2 tí9, EiPt
hij. s.3t phản Hng >iW. 2hP trên )8 `,a.
$% 1!#,', g$9 &% %9*,,, g$9 C% 1*`,,, g$9 '% 1,1,1! g$9
C"# 1+: h3t n81 s$. ><= >ư?2 Hng :\ng :Lng >N tr6ng phi9 ảnhZ
$% SgBr &% HBr C% Sg) '% N$Br
C"# 1,: R thN ph<n Eijt % EFnh @hí H), )
!
, H
!
Edng th.C2 thM s$.:
$% T.F tí9 _9 &% e.ng :;2h SgN"
%
C% e.ng :;2h phen1)pht$)ein '% +hXng ph<n Eijt >ư?2
C"# 1-: h1 1,!, g$9 9Dt @i9 )1Vi v h16 tr; ll t62 :\ng hPt 7ới @hí 2)1, th. >ư?2 ',0* g$9
9.Ci 2)1r.$. +i9 )1Vi v )8:
$% . &% &g C% /n '% $
C"# 20: h1 hnn h?p EDt ! @i9 )1Vi S), . 781 2C2 2hH$ :.ng :;2h $4it H) :ư. ($. @hi phản
Hng @Pt th52, th. >ư?2 2h3t rmn @hXng t$n, >R )8:
$% BDt >fng 78 EDt nhX9 2cn :ư &% BDt nhX9
C% &.Ci S))
%
78 .)
!
'% BDt >fng
C"# 21: Phản Hng trng h?p $91ni$2 )8:
N
!
(k) ] %H
!
(k)  !NH
%
(k) ; wH = x 9!@y
zP. tC không gi5p thng hij. s.3t trng h?p $91ni$2 )8 :
$% Br s.ng thê9 @hí nitk 781 hnn h?p phản Hng.
&% Thng nhijt >D
C% Thng 6p s.3t
'% L3= $91ni$2 r$ @hbi hnn h?p phản Hng
C"# 22: Phản Hng n81 2hHng tb H) )8 2h3t @hMZ
$% NH
%
] H)

NH
'
) &% H) ] N$"H

N$) ] H
!
"
C% !H) ] &g

&g)
!
] H
!
'% &n"
!
] ' H)

&n)
!
] )
!
] !H
!
"
C"# 2!: eQ= 262 2h3t n81 s$. ><= >W. t62 :\ng 7ới $4it 2)1hi>ri2Z
Tr$ng !I% - &Q >W thi !,%
$% -e
!
"
%
, +&n"
'
, ., -e, SgN"
%
&% -e, .", H
!
("
'
, Sg, &gA"HB
!
C% -e
!
"
%
, +&n"
'
{-e, .", SgN"
%
'% +&n"
'
, ., -e, H
!
("
'
, &gA"HB
!
C"# 2(: Hc$ t$n h18n t18n !,`1 g hnn h?p gf9 -e
!
"
%
, &g" , /n" tr1ng *,,9) :.ng :;2h
H
!
("
'
,,1& A7u$ >GB. ($. phản Hng th. >ư?2 hnn h?p 9.Ci s.nY$t 2R @hCi )ư?ng )8:
$% #,`1 g &% *,`1 g C% %,`1 g '% ',`1g
C"# 2): TF9 phản Hng sai:
$% !H
!
( ] "
!
→!( ] !H
!
" &% !( ] H
!
("
'>^2, nRng
→H
!
( ] !("
!
C% H
!
( ] ')
!
] 'H
!
" →H
!
("
'
] `H) '% !H
!
( ] %"
!
→!("
!
] !H
!
"
C"# 2*: e.ng :;2h $4it s.nY.ri2 )1Qng t62 :\ng >ư?2 7ới ! 2h3t tr1ng :Q= n81 s$. ><= Z
$% $2E1n 78 2$2E1n >i14it &% (mt 78 smt AlllB hi>r14it
C% Lư. h.Unh 78 hi>r1 s.nY.$ '% qfng 78 >fng AllB hi>r14it
C"# 2+: Phản Hng n81 s$. ><= 2h1 EiPt )ư. h.Unh >i14it 2R tính @hMZ
$% ("
!
] !N$"H i N$
!
("
%
] H
!
" &% ("
!
] !H
!
( i %( ] !H
!
"
C% Br
!
] ("
!
] !H
!
" i !HBr ] H
!
("
'
'% ("
!
] H
!
"  H
!
("
%
C"# 2,: Nướ2 pi$-7en >ư?2 tV1 th8nh Edng 262h s$. :
$% h1 @hí 2)1 781 :.ng :;2h N$"H
&% qijn ph<n :.ng :;2h 9.Ci hn 2R 98ng nghn
C% qijn ph<n :.ng :;2h N$) @hXng 2R 98ng nghn
'% ả S 78
C"# 2-: h1 sk >f phản Hng:
o ] z → / ] $("
'
/ ] (i"
!
→ T ] H
!
"
Xng thH2 hR$ họ2 2G$ o, z, /, T thb$ 9Qn sk >f trên )gn )ư?t )8 :
$% N$-, H
!
("
'
, H-, H
!
(i"
%
&% $)
!
, H
!
("
'
, H), H
!
(i"
%
C% N$), H
!
("
'
, H), H
!
(i"
%
'% $-
!
, H
!
("
'
, H-, (i-
'
C"# !0: h1 #,0! g -e 781 :.ng :;2h 2hH$ ,,% 91) H
!
("
'
>^2, nRng Agiả thiPt ("
!
)8 sản ph_9
:.= nh3tB. ($. @hi phản Hng 4ả= r$ h18n t18n th. >ư?2
$% ,,,* 91) -e
!
A("
'
B
%
78 ,,,! 91) -e:ư &% ,,,% 91) -e
!
A("
'
B
%
78 ,,,# 91) -e("
'
C% ,,1! 91) -e("
'
'% ,,,! 91) -e
!
A("
'
B
%
78 ,,,` 91) -e("
'
-----------------------------------------------
----------- H|T ----------
Lưu ý: Học sinh không sử dụng bảng tuần hon
Tr$ng %I% - &Q >W thi !,%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->