You are on page 1of 6

เวบไซต 212cafe.

com เรมตนจากการทางานขอนายพรพสก ส%ขเยน ซ&งขอนาคาพ(ดแนะนาต,วบางส-วนจากเวบไซต


มาแสดงในเน/0อหาน20 ซ&งในบางส-วนอาจจะม2เน/0อหาและคาศ,พทเทคนคท2เก2ยวก,บการสรางเวบไซตประกอบอย(- ท,0งน20 จะขอกล-าว
แนะนาบรการท2ม2อย(-บนเวบไซต 212cafe.com

“212Cafe.com เป8นช/อท2เอามาจาก ช/อหอง 212 หอพ,กชายช,ยพฤกษ ลาดกระบ,ง ตอนแรกผมคดช/อเวบอย(-นาน คดไม-ไดส,กท2


กเลยเอา ช/อหอง ไปเลยจาง-าย และม2ความหมายด2 .. 212 เป8นหอง ท2ม2เพ/อน ๆ มาอย(-เป8นประจา..เวบ น2ส0 าเรจข&0นมาใหบรการ
เพ/อน ๆ ได ส-วนหน&งผมตองขอขอบค%ณ เพ/อน ๆ ชาว 212cafe.com ของผมเป8นอย-างยงคร,บ.. ท2ยอมทนอดหล,บอดนอนไปก,บ
ผมดวย ยอมทนเส2ยงพ,ดลมคอมท,0งค/น เป8นกาล,งใจให และเสนอแนะความคดเหน ท2เป8นประโยชน..

สองหน&งสองคาเฟA ดอทคอม กผ-านรอนผ-านหนาวมามากพอสมควรแลว.. จนตอนน20เราเองเช/อว-า ไปน-าจะม2ปBญหาอะไรอ2กท2


เราจะแกไขไม-ได.. การเรมตน เป8นกาวท2สาค,ญท2จะทาใหเราสามารถ เดนต-อไปไดอย-างม,นคง.. สม,ยแรก ๆ จากทาเวบหองเล-น
ๆ กมาใหบรการ ฟร2เวบบอรด ตอนน,0นไดใชพ/0นท2ของพ2ต,ว เลก (TourThai.com) และพ2เปLMยก สาน,ก วจ,ย ฯ พระจอมเกลาฯ
ลาดกระบ,ง ตรงน,0นเป8นจ%ดเรมตนใหเขามาทาบรการ ฟร2เวบบอรด อย-างจรงจ,ง .. เพราะว-าพอทาไปแลว ม2คนใช ประโยชนจาก
ตรงน20จรง ๆ ต-อมาพอเรมขยายใหญ-ข&0น พ2หวาน กใหย/มเคร/อง PC ไปต,0งทา Server โดยไดพ2บอมบ (Sirikhum.com) ช-วยลง
OS ให.. แลวกพ2ช,ยยศ (NumberOneHosting.com) ใหไป co-location ดวย.. จากน,0นมาเรากปร,บปร%งบรการต-าง ๆ อย-างต-อ
เน/อง จนม2ผ(นยมใชงาน ฟร2เวบบอรด ของ 212cafe.com เพมข&0นเป8นจานวนมาก.. จนเราตองเปล2ยน Server อ2กคร,0ง ซ&ง ทาง
ISSP ใหใหทาการ barter ดวย.. ทาใหเร/อง bandwidth ของเราไม-ม2ปBญหาอะไร..
ช-วงท2ผ-านมาไดเร2ยนร(ประสบการณเก2ยวก,บการ config - tune ระบบมากพอสมควร ถาไม-ทา ตรงน20ปAานน20กคงไม-ไดอะไร..
คร,0งหล,งส%ดท2ทาการปร,บปร%ง ประมาณช-วงปลายเด/อน ก.พ. 48 เราไดร,บความม2น0าใจช-วยเหล/อจากพ2 ๆ เพ/อน ๆ นอง ๆ มา
จานวนน&ง ทาใหสามารถซ/0อ Server มาช-วยก,นทางานใหบรการของเราม2ประสทธภาพข&น0 .. ปBจจ%บ,นระบบของเราม2เสถ2ยรภาพ
เตมท2 สามารถรองร,บก,บจานวนการใชงานท2มากข&0นท%กว,นได อย-างไม-น-าม2ปBญหาอะไร.. :)”

อางอง. http://www.212cafe.com/aboutus.php

เน/องจากเป8นเวบไซตท2เปhดใหสมาชกสามารถเขามาเข2ยนขอความไดเองในล,กษณะการถามตอบ ตามว,ตถ%ประสงคการใชงาน
ในเบ/0องตน ซ&งเราเองตองขอย/นย,นว-ามไดสน,บสน%น หร/อยนยอมใหนาไปใชในทางไม-ถ(กตองตามขอตกลงท%กประการ ตาม
เง/อนไขในการใชบรการ ด,งน20

“เงอนไข - ขอตกลง สมครใชงานฟรเวบบอรด (Free Webboard)


1. หามน*า free webboard ไปใชในทางทไม/เหมาะสม ลามกอนาจาร ถาตรวจพบจะท*าการลบออกทนท
2. ท2มฟร2เวบบอรด ไม-ร,บผดชอบใด ๆ หากม2การใชถอยคาหยาบคายข&0นใน free webboard ของค%ณ
3. ท2มฟร2เวบบอรด จะลบ free webboard ของค%ณออกจากระบบ ถาไม-ม2การใชงานภายในระยะเวลา 1 เด/อน
4. ท2มฟร2เวบบอรด จะลบกระท(เก-า ๆ ออกไปได เม/อพ/0นท2ของค%ณใกลเตม โดยจะแจงใหทราบก-อนล-วงหนา
5. ท2มฟร2เวบบอรด จะแจงข-าวสาร - บรการต-าง ๆ ใหทราบทาง e-mail และ SMS เท-าน,0น
6. บรการฟร2เวบบอรดท%กอย-างเป8น Free Service ไม-ตองเส2ยค-าบรการใด ๆ ท,0งส0น
7. ผ(ใหบรการ สามารถตดต,0งปoายโฆษณาในตาแหน-งตามรายละเอ2ยดการโฆษณาในท%กเวบบอรด
8. ผ5ใหบร6การ ม6มส/วนร5เหนในการกระท*าความผ6ดของผ5ใชบร6การท7กกรณ และม6ใหการสนบสน7นท7กกรณ
9. หากผ(ใหบรการ ไดร,บแจงจากหน-วยงานต-างๆ หร/อทาการตรวจสอบแลว ผ(ใชบรการ ม2การกระทาผดตามเง/อนไข และขอ
ตกลง ผ(ใหบรการ ขอสงวนสทธrในการลบเวบบอรด โดยมตองแจงใหทราบล-วงหนา”

ซ&งในม%มมองของเรามองเหนความสามารถในการพ,ฒนาเวบไซตน20ใหสามารถเขามาแข-งข,นในระด,บประเทศได จ&งได
ตดต-อก,บค%ณพรพสก ส%ขเยน ซ&งไดร(จ,กก,นในการร-วมงานก,นหลายๆ คร,0ง และสามารถตกลงการซ/0อขายได โดยสร%ปแผน
แนวทางการพ,ฒนาเวบไซตและไดเรมร,บช-วงมาต,0งแต-เด/อน พฤษภาคม 2550

จากน,0น เม/อไดเขามาด(แลเวบไซตเพมเตมจ&งเรมทาการปร,บปร%งโครงสรางของเวบเซรฟเวอร ท2ใชในการเกบขอม(ล


เวบไซตซ&งม2อย(-เป8นจานวนมาก ประมาณ 250GB และทาการปร,บปร%งโปรแกรมท2ใชงานอย(-บนเวบไซตเพ/อใหสามารถรองร,บ
การใชงานท2มาจากหลายภาคส-วนได ไม-ว-าจะเป8นบ%คคลท,วไป น,กเร2ยน, น,กศ&กษา, โรงเร2ยน, องคการบรหารส-วนตาบล,
องคการบรหารส-วนจ,งหว,ด, ว,ด, สถาน2ตารวจและในอ2กหลายหน-วยงาน จากขอม(ลประกอบ ณ ว,นท2 10 มถ%นายน 2551 ด,งน20

สมาช6กเวบบอรด ท:งหมด : 29882 User


http://www.212cafe.com/freewebboard/showuser.php?Category=0&page_limit=100&orderby=uID&show=admin

แบ/งตามหมวดหม5/ได ดงน:
การศ&กษา (5725) ก2ฬาและน,นทนาการ (590) แกลลอร2ร(ปภาพ (1212)
ข-าวและส/อมวลชน (237) ขอม(ลอางอง (99) คอมพวเตอรและอนเตอรเนต (1064)
ซ/0อขายออนไลน (2502) ธ%รกจ (1465) ท-องเท2ยวและรานอาหาร (709)
บ,นเทงดนตร2 (1559) ยานยนต (390) วทยาศาสตรและเทคโนโลย2 (205)
เวบไซตเก2ยวก,บร%-น (2361) เวบไซตส-วนต,ว (3365) ศลปะและหน,งส/อ (239)
ส,งคมและว,ฒนธรรม (317) ส%ขภาพและความงาม (688) หน-วยงานและองคกร (3073)
อ/นๆ (4082)

เวบบอรดสมาช6กบางส/วนทน*าไปใชงานตามวตถ7ประสงคทถ5กตอง
MASS COMMUNICATION 23 KASETSART UNIVERSITY
http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=masscomm23ku65

เวบบอรดชาวโบราณคด2 ร%-น 42
http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=withoutme

เวบบอรดแพทย มศว ร%-น 23


http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=medswu23

ชมรมอาสาพ,ฒนา มหาวทยาล,ยสงขลานครนทร วทยาเขตหาดใหญ-


http://www.212cafe.com/freewebboard/list3.php?user=psursaclub

น2ค/อสมาชกจากส-วนบรการเด2ยวของเวบไซตเท-าน,0น จากบรการท,0งหมดท2ม2อย(- ด,งน20


1. บรการฟร2เวบบอรด (29882) 2. บรการฟร2เวบบอรดว2ไอพ2 (3398) 3. บรการสม%ดเย2ยมชมเวบ (28955)
4. บรการบลอก (15666) 5. บรการดกช,นนาร2 (~80,000 คา) 6. บรการข-าว (~10,000 ข-าว)
7. บรการขอความ (100,000 ขอความ) 8. บรการฝากไฟล (50,000 ไฟล) 9 .บรการว2ด2โอ (100 ว2ด2โอ)
10. บรการแนะนาเวบไซต (40,000 เวบ)

ปAญหาและรายละเอยดคดทเก6ดขD:น
ค%ณอ%ษณ2ย จตตะมาก (ภรรยา) ซ&งปกตด(แลร,บสายโทรศ,พทล(กคาท2สนใจตดต-อลงโฆษณาก,บเวบไซต ไดร,บสายแจง
จากพลเม/องด2ว-าใหลบหร/อปhดก,0น แต-มไดแจงท2อย(-ของเวบไซต บวกก,บขณะเวลาน,0นนายศรพร ส%วรรณพท,กษ ไม-อย(-ประจา
ออฟฟhต (ล,กษณะเป8นโฮมออฟฟhต ) จ&งไดสอบถามรายละเอ2ยดและขอเอกสารเพ/อย/นย,นการตดต-อ หร/อรายละเอ2ยดเพ/อนาส-ง
ผ(ร,บผดชอบ แต-อ2กฝAายมไดใหคาตอบว-าจะส-งเอกสารเขามา และสอบถามว-าสามารถตดต-อกล,บในว,นเสารหร/อว,นอาทตยได
หร/อไม- จ&งไดขอเบอรตดต-อกล,บไว ต-อมาไดแจงเป8นวาจาว-าม2เจาหนาท2ตดต-อเขามา จ&งไดขอรายละเอ2ยด ซ&งเป8นช/อและเบอร
โทร ดวยความว%-นวายของงานในหนาท2แม-บาน ก,บล(กสาวว,ยเพ2ยงสองขวบ และหนาท2ท2ตองร,บผดชอบจ&งทาใหหากระดาษท2
จดรายละเอ2ยดไวไม-พบ (ตามปกตแลวจะพบการแอบอางต,วเขามาบ-อยมาก จ&งจาเป8นตองขอเอกสารในการอางอง)
เม/อพบกระดาษเจาปBญหาทางฝAายค%ณอ%ษณ2ย จ&งไดนามาใหและทางนายศรพร ไดตดต-อไปย,งเจาหนาท2ท-านน,0น
และสอบถามขอม(ลเพมเตม เพ/อทราบถ&งรายละเอ2ยด และนาไปส(-การปhดก,0นต-อไป ท,0งน20 ไม-ม2การโทรประสานงานกาช,บเพม
เตม และไม-ม2เอกสารใดๆ แจงเขามา ทางเราเม/อไดทราบช/อและเบอรตดต-อแลวจ&งเป8นฝAายตดต-อกล,บไป เพ/อขอทราบราย
ละเอ2ยด และเม/อตรวจสอบแลวพบว-าม2สมาชกท2ขอใชบรการเวบบอรดน,0นไป ไดม2การนาไปใชในทางลามกอนาจารจรง จ&ง
ทาการปhดก,0นท,0งหมด ในว,นท2 30 เมษายน 2551 เวลาประมาณ 17.00 น. ซ&งส-งผลใหช/อสมาชกน,0นไม-สามารถเร2ยกใชงานได
ในท%ก ๆ หนาท2ม2อย(-ในระบบ และไดทาการโทรตดต-อเพ/อย/นย,นร(ปแบบการแกปBญหาก,บเจาหนาท2อย(- 3-4 คร,0ง และแจง
แนวทางการแกปBญหา ตลอดจนถ&งวธ2การแกปBญหาท2เกดข&0น

ต-อมาในว,นท2 22 พฤษภาคม 2551 เวลาประมาณ 17.00 น. เจาหนาท2ไดเขามาท2สาน,กงานและย/นหมายจ,บโดยแจง


ขอหาตามหมายจ,บ ของศาลอาญา จ,งหว,ดปท%มธาน2 และเจาหนาท2จากกระทรวงเทคโนโลย2สารสนเทศ (ICT) ไดเขามาเม/อ
เวลาประมาณ 17.30 น. ในการณน20 ไดทาการย&ดอาย,ตเคร/องคอมพวเตอรพกพา (Notebook) ไปท,0งหมด 3 เคร/อง ฮารดดส
ไดฟŠสาหร,บการเกบขอม(ลไป 4 กอน โดยในส-วนน20ม2การย&ดอาย,ตอ%ปกรณซ&งเป8นของท2เตร2ยมส-งมอบใหก,บล(กคาไปดวย ท,0งท2ม2
การแจงแลวว-าเป8นของล(กคามใช-ของส-วนต,วหร/อบรษ,ทฯ และแฟoมเอกสารบรษ,ทฯ อ2กจานวนหน&ง ซ&งประกอบดวยใบเสรจร,บ
เงน ใบแจงหน20 ส,ญญาการใชบรการล(กคา รวมท,0งส0น 10 รายการ

และในเวลาประมาณ 19.00 น. ไดนาต,วออกจากสาน,กงาน เพ/อเดนทางไปย,งกองปราบ ถ&งเวลาประมาณ 20.30 น.


และหน-วยงานท2ร,บผดชอบ ซ&งในระหว-างน20ทางเราไดเร-งดาเนนการเร/องขอประก,นต,ว จนถ&งเวลา 22.00 น. จ&งไดนาต,วไปทา
เร/องฝากข,งท2 สน. พหลโยธน และค,ดคานการประก,นต,ว ซ&งเดมแจงว-าสามารถประก,นต,วไดตลอด 24 ช,วโมง จ&งทาใหตองนอน
อย(-ในหองข,ง 1 ค/น

ในว,นท2 23 พฤษภาคม 2551 เจาหนาท2ไดเขามาร,บต,วและนาต,วจาก สน. พหลโยธน เพ/อไปทาการสารองขอม(ลท2


อาคารการส/อสารแห-งประเทศไทย (บางร,ก) ในเวลา 14.30 น. เพ/อไปดาเนนการสารองขอม(ลเวบไซตในส-วนท2เก2ยวของก,บช/อ
สมาชกน,0น โดยในเบ/0องตนตนเองไดช20แจงว-าหากทาการปhดเวบไซตในขณะน20จะส-งผลกระทบโดยตรงก,บผ(ใชงานอ/นๆ ท2อย(-ใน
ระบบ จ&งทาการส-งมอบขอม(ลเบ/0องตนท2สามารถช20ไปย,งต,วผ(สม,ครสมาชกในช/อน,0น และรายช/อสมาชกท,0งหมดท2อย(-ใตเวบบอรด
แห-งน,0น

เวลา 18.30 น. ไดนาต,วกล,บมาย,งกองปราบปราม (ปดส) เพ/อพบทนายท2ไดร,บการแต-งต,0งจากสภาทนายความให


เขามาด(แลและเป8นท2ปร&กษาให และทาการสอบสวนในเบ/0องตนเน/องจากความไม-พรอมและความกดด,นจากหลายๆ อย-างจ&ง
ย,งไม-พรอมท2จะใหปากคา เบ/0องตนจ&งปฏเสธไปในท%กขอกล-าวหา และทาเร/องขอประก,นต,วออกมาในเวลา 21.00 น. วงเงน
ประก,นจานวน 100,000 (หน&งแสนบาทถวน) และเดนทางพรอมครอบคร,วกล,บถ&งบานในเวลา 21.42 น. (จาเวลาท2กล,บถ&ง
บานไดอย-างแม-นยา) และไดพบล(กสาวและภรรยาย,งรอตนเองอย(-ในช,0นล-างของบาน และพ(ดค%ยก,นในเบ/0องตน จากน,0นจ&งได
โทรหาเพ/อนๆ ท2โทรเขามาสอบถามและใหกาล,งใจ และไดทาการตรวจสอบข-าวจากส/อต-างๆ ในอนเตอรเนตพบว-าม2ขา- วตนอย(-
ในหลายเวบไซต และม2ผ(ท2ร(จ,ก ตลอดจนถ&งผ(ท2เขาใจว,ตถ%ประสงคของเวบไซตเขามาใหกาล,งใจจานวนหน&ง จนเวลาประมาณ
01.30 จ&งเขานอนก,บภรรยาและล(กสาว
แนวทางการแกไขทผ/านมาและปAจจ7บน
1. ไดส,งการใหทาระบบแจงลบกระท(ไปต,0งแต-ไดทาการลบขอความเม/อว,นท2 25 เมษายน 2551 แก-ทางท2มพ,ฒนาเป8นท2
เร2ยบรอยแลว แต-ในการพ,ฒนาปร,บปร%งระบบเองจะม2การใชเวลาในการปร,บปร%งส-วนหน&ง ซ&ง เขาใจว-าช-วงก-อนเกด
เหต%น-าจะใกลเสรจสมบ(รณแลว และปBจจ%บ,นไดเรมตนใชงานเป8นท2เร2ยบรอยแลว ต,0งแต-ว,นท2 23 พฤษภาคม 2551
เน/องจากระบบย,งรอการออกแบบใหเหมาะสม แต-เม/อม2การดาเนนคด2จ&งมอบหมายใหนาข&0นในท,นท2
2. ม2ระบบอ,ตโนม,ตในการตรวจสอบคาท2ไม-เหมาะสม และจะทาการลบขอความน,0นโดยอ,ตโนม,ตในช-วงเวลา 03.00
ของท%กว,น
3. ม2การพ,ฒนาระบบการเปhดปhด เป8นการซ-อนขอความ โดยไม-ด&งมาแสดงผล แต-จะย,งอย(-ในฐานขอม(ล เพ/อใชเป8นหล,ก
ฐานในการเร2ยกตรวจสอบ
4. สรางระบบปhดก,0นท2สามารถส,งปhดก,0นไดในช/อสมาชกน,0นๆ
5. ด&งเวลาของท2มงานส-วนหน&งมาใชในการตรวจสอบขอความท2ไดร,บการแจงลบในช-วงเวลา 15.00 -16.30 (เลกงาน)
6. ในระหว-างน20กาหนดเร/องการพ,ฒนาระบบปoองก,นน20เป8นวาระสาค,ญในการทางาน เพ/อปoองก,นปBญหาท2จะเกดข&0นต-อ
ไปในอนาคต
อางอง. http://www.212cafe.com/212admin/
Username = admin212

ท,0งน20 จากรายละเอ2ยดขางตนทางเราพยายามพ,ฒนาปร,บปร%งเพ/อใหรองร,บก,บ พรบ. การกระทาความผดทางคอมพวเตอร


2550 อย-างต-อเน/อง หากแต-อาจจะเป8นงานเบ/0องหล,งท2ย,งใชเวลาในการพ,ฒนาเพ/อรองร,บต-อไป และในการณน20เราขอแสดง
ความเส2ยใจก,บผ(เส2ยหายท2ตกเป8นเหย/อของการกระทาจากบ%คคลท2ไม-หว,งด2 และหว,งว-าการท2เราดาเนนการปhดก,0นใหน,0น จะ
สามารถสก,ดก,0นการแพร-กระจายไปย,งส-วนอ/นๆ ไดไม-มากกนอย และจากกรณ2น20 ทางเราไดเพมการเฝoาระว,งและระบบเขามา
ช-วยอย-างต-อเน/อง ซ&งคาดว-าจะช-วยลดปBญหาท2เกดข&0นได

จ&งเร2ยนมาเพ/อทราบและโปรดพจารณา

ขอแสดงความน,บถ/อ

(นายศรพร ส%วรรณพท,กษ)
ท2 807/217 หม(-ท2 8 ต.ค(คต
อ.ลาล(กกา จ.ปท%มธาน2 12130
วนท 9 พฤษภาคม 2551

เร2ยน พน,กงานสอบสวน
เร/อง การใหปากคาเพมเตม

จากกรณ2การจ,บก%มผ(ใหบรการเวบไซต 212cafe.com ภายใต พ.ร.บ.การกระทาความผดเก2ยวก,บคอมพวเตอร ซ&งถ/อ


เป8นการจ,บก%มผ(ใหบรการเวบไซตรายแรกดวยกฎหมายฉบ,บน20ดวยขอหา "เป8นผ(ใหบรการจงใจ สน,บสน%น หร/อยนยอมใหม2
การนาเขาส(-ระบบคอมพวเตอรซ&งขอม(ลใดๆ ท2ม2ล,กษณะอ,นลามก และประชาชนท,วไปเขาถ&งได, จงใจสน,บสน%น หร/อยนยอม
ใหม2การเผยแพร-หร/อ ส-งต-อขอม(ลท2ม2ล,กษณะลามกในระบบ คอมพวเตอรท2อย(-ในความควบค%มของตน และเพ/อประสงคแห-ง
การคา หร/อแสดงอวดแก-ประชาชน ทาใหแพร-หลายโดยประการใดๆ ซ&งภาพลามก ระวางโทษ จาค%กไม-เกน 5 ปL หร/อปร,บไม-
เกน 100,000 บาท หร/อท,0ง จาท,0ง ปร,บ " โดยม2นายศรพร ส%วรรณพท,กษ และบรษ,ท อ2คอมม2เด2ย จาก,ด ตกเป8นผ(ตองหาน,0น
เน/0อหาในเอกสารน20จะขอทาการช20แจงรายละเอ2ยดและประว,ตการทางานใหทราบในรายละเอ2ยดของ บรษ,ท อ2คอมม2เด2ย จาก,ด
เกดข&0นไดเน/องจากตนเองไดรวบรวมรายช/อคนในครอบคร,วเขามา โดยตนเองเป8นผ(ด(แลร,บผดชอบท,0งหมด จากว,ตถ%ประสงคใน
การจ,ดต,0งบรษ,ทฯ ค/อ ใหบรการพ/0นท2แม-ข-ายโฮสต0ง ซ&งอย(-ในสายงานตรงท2ใหบรการพ/0นท2ฝากเวบไซตโฮสต0ง โดยร,บงานก,บทาง
สาน,ก งานเขตพ/0นท2การศ&กษาในจ,ง หว,ดต-า งๆ และล(ก คาท2ตองการพ/0 นท2 เวบไซตในขนาดต- า งๆ ท,0ง น20 ตนเองไดนาเคร/ อง
เซรฟเวอรของเวบไซต 212cafe.com ไปไวในพ/0นท2เกบของบรษ,ทฯ ดวย

จ&งเร2ยนมาเพ/อทราบและโปรดพจารณา

ขอแสดงความน,บถ/อ

(นายศรพร ส%วรรณพท,กษ)
กรรมการผ(จ,ดการ