BIBLIOTEKA

LOGOS

Uređuju: M. Čaldarović, dr M. Filipović, dr I. Focht, dr B. Ibrahimpašić, dr V. Jokanović, dr A. Krešić, N. Smailagič, dr V. Sutlić, dr Lj. Tadić i A. Šarčević

HERBERT MARCUSE

Odgovorni urednik: Dr VANJA SUTLIĆ

ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE
RASPRAVE Ο IDEOLOGIJI RAZVIJENOG INDUSTRIJSKOG DRUŠTVA

Naslov originala ONE DIMENSIONAL MAN Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society by Herbert Marcuse Beacon Press Boston, 1964.

POSVEĆENO
Prevela: BRANKA BRUJIĆ

INGI

IZRAZI ZAHVALNOSTI Moja žena je, u najmanju ruku, djelomice zaslužna za stavove izražene u ovoj knjizi. Beskrajno sam joj za­ hvalan. Moj prijatelj Barrington Moore, Jr., uvelike mi je pomogao svojim kritičkim primjedbama; u diskusijama s njim tokom niza godina ja sam izoštrio svoja shvaćanja. Robert S. Cohen, Aron J. Mayer, Hans J. Meyerhoff i David Ober čitali su rukopis u raznim fazama i pružili dragocjene primjedbe. The American Council of Learned Societies, the Louis M. Rabinowitz Foundation, the Rockefeller Foun­ dation i the Social Science Research Council produžili su mi dotacije, koje su uveliko olakšale dovršenje ovih ras­ prava.

očuvanju baš onih snaga koje perpetuiraju ovu opasnost? Napori da se spriječi ovakva ka­ tastrofa zasjenjuju traženje njenih potencijalnih uzroka u suvremenom industrijskom društvu. da se sučeli s izazovom. usavršavanju rasipanja.UVOD PARALIZIRANJE KRITIKE: DRUŠTVO BEZ OPOZICIJE Ne služi li prijetnja atomskom katastrofom. iza opće-razabrane prijetnje izvana — za Za­ pad s Istoka. Ovi uzroci ostaju ne­ određeni. a za Istok sa Zapada. koja bi mogla zbrisati čovječanstvo. Odbrambena struktura olakšava život većem broju ljudi i proširuje čovjekovo gospodarenje prirodom. njihovo za­ dovoljenje podstiče biznis i opći prosperitet pa se cjelina pojavljuje kao samo utjelovljenje uma. Političke potrebe društva postaju individualne potrebe i aspiracije. školovanju za odbranu koje deformira branitelje i ono što oni brane. Pokušaj da se dovedu u vezu uzroci opasnosti s nači­ nom na koji je organizirano društvo i na koji ono organizira svoje članove namah je konfrontiran s činjenicom da razvi­ jeno industrijsko društvo postaje bogatije. veće i bolje per­ petuiranjem ove opasnosti. U takvim okolnostima naša sredstva masovne ko­ munikacije nemaju mnogo poteškoća kad prodaju posebne interese za interese svih razumnih ljudi. nerazotkriti. . nenapadnuti od javnosti jer su u dru­ gom planu. Jednako općeprihvaćena je potreba za spremnošću da se živi na rubu opasnosti. Mi se prepuštamo mirnoj proizvodnji razornih sredstava.

analiza koja transcendira činjenice na osnovu njiho­ vih pritomljenih i negiranih mogućnosti. vrijednosni sudovi imaju udio. š t o su mjerila takve kritike? Zacijelo. To znači da je razmjer dominacije dru­ štva nad pojedincem takođe neizmjerno veći nego ikad prije. već s pozicije snage. Sud da je ljudski život vrijedan življenja ili. Dio cilja kritičke teorije suvremenog društva jest da se istraže korijeni tih razvojnih tokova.i hove povijesne alternative. a povijest je domena šansi u domeni nužnosti. kritička teorija mora apstrahirati od postojeće organizacije i korištenja sredstava društva i od rezultata ove organizacije i korištenja. Da bi identificirala i odredila moguć­ nosti optimalnog razvoja. Mogućnosti (inte­ lektualne i materijalne) suvremenog društva su neizmjerno veće nego ikad prije. kritičkom smislu: oni označavaju ten . manje razvijene stupnjeve našeg društva. koji među raz­ ličitim mogućim i aktuelnim modima organiziranja i kori­ štenja raspoloživih sredstava pružaju najveće šanse optimal­ nog razvoja? Pokušaj da se odgovori na ova pitanja uključuje s po­ četka niz apstrakcija. Njegova produktivnost je destruktivna za slobodan razvoj ljudskih potreba i sposobnosti. i to na dvostrukoj bazi: nadmoćnom efikasnošću i porastom život­ nog standarda. pre­ ciznije. Teorija društva prin­ cipijelno polazi od takva apstrahiranja koje ne prihvaća dani univerzum činjenica kao konačan kontekst valjanosti. on je a pri­ ori teorije društva i iz njegova neprihvaćanja slijedi (što je sasvim logično) neprihvaćanje same teorije. određena povijesna praksa je ocijenjena spram svojih vlastitih povijesnih alter­ nativa. tako različita od represije koja je karakterizirala prethodne. Ova represija. a k a k o ona u Marcusea označava temeljni smjer »transcendiranja postojećeg«. naime. to. Ovaj sud je u osnovi svih intelektualnih napora.. prev. (Op. Kritička teorija mora demonstrirati objektivnu vrijednost tih sudova. Ovu r i j e č nismo prevodili stoga što bismo je adekvatno mogli samo opisno prevesti. s obzirom na njegove upotrijebljene i neuopotrijebljene. »Pacifications u Marcusea znači: smiraj egzistencije u umirenju b o r b e z a o p s t a n a k . Postojeće društvo raspolaže ustanovijivim kvantitetom i kvalitetom in­ telektualnih i materijalnih sredstava.Mogućnosti« moraju biti unutar 1) Termine »transcendentan« i »transcendencija« upotrebljavani u cijeloj knjizi u empirijiskom. Postojeći na­ čin organiziranja društva je procijenjen spram drugih mo­ gućih načina za koje se smatra da pružaju bolje šanse za olakšanje čovjekove borbe za opstanak. Prema tome. jezično ne dozvoljava opisno prevođenje. Kritička teorija analizira društvo . zbog uče­ stale upotrebe. ili pervertirane mogućnosti za poboljšanje bitnih ljudskih okol­ nosti. a demonstra­ cija se mora odvijati na empirijskim osnovama. da može i treba biti učinjen vrijednim življenja. 'Naše društvo je karakterizirano upokorenjem centrifugal­ nih društvenih snaga tehnologijom. Sud da u danom duštvu postoje određene moguć­ nosti za poboljšanje ljudskog života i određeni putevi i sred­ stva za realiziranje tih mogućnosti. danas ne operira s pozicije prirodne i tehničke nezrelosti. Ovaj *) »Pacify« i »pacification« nemaju u Marcuseovoj upotrebi značenje nasilnog umirenja vanjskim snagama. njegov rast ovisi ο represiji realnih moguć­ nosti za pacifikaciju*) borbe za egzistenciju — individualne. To je. Tako je svaka kritička teorija društva od početka konfrontirana s problemom povijesne objektivnosti. 2.) problem se javlja u dva uporišta u kojima analiza implicira vrijednosne sudove: 1. Teorija društva je suprotna svoj metafizici na temelju rigorozno povijesnog ka­ raktera trascendencije l ). nacionalne i internacionalne. a ne terorom. njegov mir je održavan konstantnom prijetnjom rata.10 UVOD UVOD 11 Pa ipak je to društvo u cjelini iracionalno. te da se ispitaju nji. Kako mogu ta sredstva biti upotrijebljena za optimalan razvoj i zadovoljenje indivi­ dualnih potreba i sposobnosti uz minimum tegobna rada i mizerije? Teorija društva je povijesna teorija. što bi ova riječ mogla aso­ cirati s obzirom na smisleni kontekst Pax Romana.

potvrđu­ je opće prihvaćanje nacionalnog cilja. u prvoj polovini devetnaestog stolje­ ća. već samo nje­ gov nusprodukt: iracionalna je sama njegova zamašna raci­ onalnost. . najkarakterističnije ostvarenje razvije­ nog industrijskog društva. koje u danom društvu »premašuju» postojeći univerzum zbivanja i akcije u smjeru povijesnih alternativa (realnih mogućnosti). No. Vrednote vezane za alternati­ ve postaju činjenice kad su povijesnom praksom prevedene u realitet. u feoriji i praksi. čovječanstvo na rubu uništenja. U naj­ razvijenijim područjima suvremenog društva bezobziran inte­ res očuvanja i poboljšanja institucionalnog status quoa sje­ dinjuje prethodno antagonističke snage. možda. izrađujući prve koncepte alternativa. dvopartijski sistem. Jzgleda da je savremeno društvo u stanju da obuzda društvenu prom­ jenu — kvalitativnu promjenu koja bi ustanovila bitno dru­ gačije ustanove. koji poražavaju ili opovrgavaju svaki protest preduzet u ime povi­ jesnih mogućnosti slobode od rada i dominacije. Pa ipak: da li ta odsutnost opovrgava teoriju? Uprkos činjenicama koje. nastojeći da bar približno izrazimo sabiranje oba značenja u jednu riječ. koja pokreće efikasnost i rast. novo usmjerenje proizvodnog procesa. uzmiče ideja ο kvalitativnoj promjeni pred realis­ tičkim pojmovima ο neeksplozivnoj evoluciji. U onoj mjeri u ko­ joj tehnički progres osigurava rast i koheziju komunističkog društva. svakom od njegovih članova. Teorija društva se bavi povi­ jesnim alternativama koje obitavaju u danom društvu kao subverzivne tendencije i snage. opadanje pluralizma. »zadržavati«. U ovom aspektu 'razvijeno industrijsko društvo kon­ frontira kritiku sa situacijom koja. perzistencija bijede uprkos bogatstvu bez presedana — konstitu­ iraju optužbu koja nije nimalo pristrana. kritika je bačena natrag na visoki stupanj apstrak­ cije. č a k i najempirističkije analize povijesnih alter­ nativa poprimaju izgled nerealističke spekulacije. Iz toga slijedi da apstrahiranje od postojećih institucija mora biti izraz neke zbiljske tendencije — tj. Nema više tla na kome se sastaju teorija i praksa. čini se. a preda­ nost njima stvari ličnog (ili grupnog) preferiranja. mi­ sao i akcija. Tehnički progres. govore suprotno. »obuhvaćati« i »obuzdavati«. potreba i dane usmjere­ nosti. novi način čovjekove egzistencije. Teorijski koncepti rezultiraju društvenom promje­ nom. kritička analiza ustrajava u insistiranju da je neophodnost kvalitativ­ ne promjene tako urgentna kao nikad prije. po svemu sudeći. Ovo sputavanje*) društvene promjene je. tran­ sformacija tih institucija mora biti stvarna potreba stanov­ ništva koje potpada pod njih. kako rezultat tako i pretpostavka ovog ostvarenja. *) Kako »contain«: znači i »sadržavati«. U vrijeme svog nastanka. ponekad čak »apsorbiranje«. one moraju biti odredljivi ci­ ljevi prakse. proširen na cio sistem dominacije i koordinacije. U odsutnosti aktera i akcija društvene promjene koje bi se dale demon­ strirati. Sjedinjenost porasta produktivnosti i porasta destrukcije. Integraciju suprotnosti. kritika industrijskog društva je. Kome je potreb­ na? Odgovor je konstantno isti: društvu kao cjelini. izručenost misli. stvara takve oblike života (i moći) koji pomiruju snage koje se suprostavljaju sistemu. dencije. a kako je izraz »containment« u ovoj Marcuseovoj knjizi najčešće u kontekstu: sadržanost mogućnosti za transcendiranje postojećeg i i s t o v r e m e n o njihovo zadržavanje unutar granica postojećeg — to smo ga slobodno prevodili sa: »spu­ tavanje«. »ograničavati«. Sažeta komparacija između formativnog stupnja teo­ rije industrijskog društva i njezine sadašnje situacije može pomoći da se pokaže kako je izmijenjena osnova kritike. č a k ako ovi pobrojeni elementi nisu raison d'être ovog društva. zadobila konkretnost u povijesnoj medijaciji te­ orije i prakse. nade i straha odlukama postojećih moći.12 UVOD UVOD 13 dohvata analiziranog društva. razvitak ka­ pitalizma je izmijenio strukturu i funkciju ovih dviju klasa tako da one više nisu akteri povijesne transformacije. lišava kritiku same njezine osnove. Ta povijesna medijacija se zbivala u svijesti i političkoj akciji dviju velikih klasa koje su se suprotstavljale jedna drugoj u društvu: buržoazije i proletarijata. To su još uvi­ jek osnovne klase u kapitalističkom svijetu. vrednota i fakata. sporazumijevanje biznisa i radnika unu­ tar jake države. koja je.

U to­ me i jest srž problema. efektivnih i ugodnijih formi društvene kontrole i dru­ štvene kohezije. kritička teorija ne raspolaže os­ novom za transcendiranje ovog društva. Moderno industrijsko dru­ štvo je upravo ekspanzivan identitet ovih suprotnosti. Tehnologija služi postavljanju novih. Ona mora biti povijesna pozicija u tom smislu što mora biti zasnovana na sposobno­ stima danog društva. to je sistem koji a priori determinira kako proizvod tog aparata tako i opera­ cije koje mu služe i proširuju ga. »individuum«. prinuđena da proslijedi s pozicije »izvan«.14 Ü V O D UVOD 15 Ovo društvo nije manje iracionalno i manje podobno kritici time što ga ogromna većina stanovništva prihvaća i što joj je nametnuto da ga prihvaća. znan­ stveno pokoravanje prirode za znanstveno pokoravanje čov­ jeka. Slično tome. pa. No.' Ne mislim da može biti dat jasan odgovor. jedna uz drugu — i čak jedna u drugoj. On tako čini zastarjelom suprotnost privatne i javne egzistencije. '»čovjek jedne dimenzije« će odpočetka do kraja oscilirati između dvije kontradiktorne hipoteze: (1) da je razvijeno industrijsko društvo kadro sputati kvalita­ tivnu promjenu. Već je i sama kategorija »društvo« izražavala oštar sukob društvene i političke sfere — društvo kao antagonističko državi. ni katastrofa neće donijeti promjenu ako poimanje onog što se zbiva i onog što je zapriječeno ne preokrene svijest i ponašanje čovjeka. Naporedo s porastom integracije industrijskog dru­ štva. Κ tome će prispjeti samo ako je oživotvorena potreba da se promijeni njihov način života. Analiza je centrirana oko razvijenog industrijskog dru­ štva. na predindustrijska područja svijeta. Možda neki slučaj može promijeniti situaciju. »klasa«. u kome tehnički aparat produkcije i distribucije (sa sektorom automacije u porastu) ne funkcionira kao zbir-total pukih instrumenata koji mogu biti izdvojeni od njihovih društvenih i političkih učinaka. u još jednom smislu — time što se širi na manje razvijena i. negiranje pozitivnog. odbijanje. Ali ova distinkcija mora biti osnažena. U tom društvu proizvodni aparat tendira tome da postane totalitaran utoliko što de­ terminira ne samo društveno potrebna zanimanja. Pokušaj da se ponovo zadobije kritička intencija tih ka­ tegorija i da se razumije kako je njihova intencija bila anulirana društvenim realitetom odpočetka se javlja kao regres od teorije povezane s povijesnom praksom na apstraktnu speku­ lativnu misao: od kritike političke ekonomije na filozofiju. ove kategorije gube svoju kritičku konotaciju i tendira­ ju tome da postanu deskriptivni. Ovaj ideologijski karakter kritike proizlazi iz činjenice da je analiza. »privatan«. Te kate­ gorije su bile bitno negativni i kritički pojmovi koji su odre­ đivali aktualne suprotnosti u evropskom društvu devetnaes­ tog vijeka. (2) da postoje snage i tendencije koje će moguće slomiti ovo sputa­ vanje i revolucionirati društvo. Suočena s totalnim karakterom ostvarenja razvijenog industrijskog društva. ma kakvi preduvjeti za preokret mogli egzistirati: — oni su upotrijebljeni tako da ovaj bude spriječen. Ova neizvjesna situacija uključuje još fundamentalniju neizvjesnost. tako.1 Prisutne su obje tendencije. kako pozitivnog tako i negativnog. izgleda. Treba da ljudi dođu do toga da je sagledaju i da nađu put od krive ka istinskoj svi­ jesti. od svog neposrednog k svom pravom interesu. kako produktivnih tako i de­ struktivnih tendencija u društvu. Totalitarna tendencija ovih kontrola potvr­ đuje se. pravog i neposrednog interesa. • . Još je smislena distinkcija istinske i krive svijesti. pozicija teorije ne može biti pozicija puke spekulacije. »porodica« označavali su sfere i snage koje još nisu bile inte­ grirane u dane uslove — označavali su sfere napetosti i kon­ tradikcije. vještine i stavove već i individualne potrebe i aspiracije. Naporedo s tim. pri tome. čak. Prva tendencija je dominantna. Upravo ovu potrebu postojeće društvo uspijeva potisnuti u onoj mjeri u kojoj je sposobno za »snabdijevanje dobrima« u sve masovnijim razmjerima upotrebljavajući. individu­ alnih i društvenih potreba. zavaravajući ili operacionalni termini. Naprotiv. Vacuum poga­ đa i samu teorijsku strukturu jer su kategorije kritičke teorije društva bile razvijene tokom perioda u kome je po­ treba za odbijanjem postojećeg i njegovim prevratom bila in­ korporirana u akciji utjecajnih društvenih snaga. konstituens predvidljive budućnosti.

On anticipira specifične mode transformiranja i iskorišćavanja čovjeka i prirode i odbacuje druge mode. intelektualnu i materijalnu kulturu. po­ litika i ekonomija se u medijumu tehnike stapaju u svepri­ sutan sistem koji guta. publikacija AFL-CIO-a * ) : Automation and Major Technological Change. Možda se najupečatljivija evidencija može dobiti jednostavno gledajući televiziju ili slušajući radio. Ja ocrtavam te ten­ dencije i pružam neke hipoteze. refe­ rata Privremenog nacionalnog ekonomskog komiteta 76-og kongresa: Concentration of Economic Power. Ovaj izbor rezultira iz igre dominantnih interesa. Raspravljajući ο poznatim tendencijama razvijenog in­ dustrijskog društva. 4| Ne može više — u suočenju s totalitarnim karakteris­ tikama ovog društva — biti prihvaćeno tradicionalno shva­ ćanje ο »neutralnosti« tehnologije. ο pro­ mjenama karaktera industrijskog rada i radne snage itd. Tehnološka racionalnost je postala politička racionalnost. Whytea. prev. on tendira tome da postane eksklu­ zivan i da determinira razvoj društva u cjelini. ništa više. neprekinuto u trajanju jednog sata. glavni program. takođe publikacija u News and Letters i Correspondence u Detroitu. Jt * American Federation of Labour i Congress of Industrial Organisations (Up. — U tu kategori­ ju spadaju: The Hidden Persuaders. Produktivnnost i potencijal rasta ovog sistema stabiliziraju društvo i sadržavaju tehnički progres unutar strukture dominacije. ne isključujući oglase. U obimnoj sociološkoj i psihološkoj literaturi sakupljen je 2 ) Termin »projekte naglašava elemenat slobode i odgovornosti u povijesnoj determinaciji: on povezuje autonomiju i kontigenciju. a u toku nekoliko dana. razvijeno industrijsko društvo je politički univerzum. nedostatak teorijske analize u ovim radovima ostavlja pokri­ vene i zaštićene korjenove opisanih okolnosti. The Modem Corporation and Private Property. The Waste Makers Vancea Packarda. U tom smislu je izraz upotrijebljen u djelu Jean-Paul Sartrea.16 UVOD UVOD 17 a. tehnolo­ ško društvo je sistem dominacije koji je djelotvoran već u pojmu i konstrukciji tehnike. isto tako. A kad. pretjerivanja ili žurnalističkog tretmana. ο znan­ stvenoj organizaciji. Zacijelo. U svom odvijanju projekat oblikuje sve rasuđinje i akciju. Ima veći broj neideoloških analiza ο činjenicama — poput Berle i Means. želeo bih naglasiti vitalan značaj rada C. projekat postane operativan u temeljnim in­ stitucijama i odnosima. The Organization Man Wiliama H. jedanput. rijetko sam davao posebne referencije. Cooka. -& Moja analiza je centrirana oko tendencija u najrazvi­ jenijim suvremenim društvima. To je jedan od više »projekata« — »projekt« realizacije 2 ) . Kao tehno­ loški univerzum. The Warfare State Freda.) . Kultura. one govore dovoljno glasno. transformacije i organizacije pri­ rode kao pukog materijala podređivanja. The Status Seekers.* Način kojim društvo organizira život svojih članova uključuje prvobitan izbor među povijesnim alternativama koje su determinirane naslijeđenom razinom materijalne i in­ telektualne kulture. Tehnologija kao takva ne može biti izolirana od upotrebe u koju je stavljena. ili suzbija. i opisan materijal ο tehnologiji i društvenoj promjeni. posljednji stupanj u realizaciji specifičnog povi­ jesnog projekta — iskustva. po tome što proizvodi sličnosti u razvitku kapi­ talizma i komunizma. sve alternative. Za dalje raspravljanje vidi poglavlje VIII. No. J. Ima prostranih područja unu­ tar i izvan tih društava gdje ne prevladavaju opisane tenden­ cije — rekao bih: još ne prevladavaju. Wrighta Millsa i studija koje su često loše primljene zbog simplifikacije. ostavljene da govore same za sebe. a mijenjajući povremeno stanice. korporacijskom preduzimanju.

JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO .

koncentracija individualne inicijative u efektivnije. Neovisnost mi­ sli. Takvo društvo može s pravom zahti­ jevati prihvaćanje svojih principa i institucija i reducirati . razumna. uhodana.1. reguliranje slobodne kon­ kurencije među nejednako opremljenim ekonomskim subjek­ tima. demokratska nesloboda. sve spo­ sobnije da zadovolji potrebe pojedinaca posredstvom načina na koje je organizirano. ove slobode i prava su dijelili sudbinu društva u ko­ me su integralni dio: ostvarenje ukida premise. čini se. produktivnije korporacije. Može se poneg­ dje zažaliti da ovaj tehnološki poredak također uključuje po­ litičku i intelektualnu koordinaciju — no. Zaista. Prava i slobode koji su bili vitalni faktori u počecima i ranijim stupnjevima industrijskog društva prepuštaju se vi­ šim stupnjevima tog istog društva: oni gube svoje tradicio­ nalno opravdanje i sadržaj. autonomija i pravo na političku opoziciju lišeni su svoje bazične kritičke funkcije u društvu koje je. Kako sloboda od nužde — konkretna supstancija svake slobode — postaje realna mogućnost tako slobode pripadne stanju niže produktivnosti gube svoj sadržaj. NOVI OBLICI KONTROLE U razvijenoj industrijskoj civilizaciji prevladava ugod­ na. no bolnih izvedbi. To je znamen tehničkog progresa. ipak je to razvoj koji obećava. što može biti razumnije nego obuzdavanje individualiteta u mehanizaciji društveno potrebnih. govora i savjesti su bile — upravo kao slobodna inicijativa koju su proizvele i zaštićivale — bitno kritičke ideje sačinjene da bi nadomje­ stile zastarjelu materijalnu i intelektualnu kulturu jednom produktivnijom i racionalnijom. Kad su postali instituciona­ lizirani. ograničenje prerogativa i nacionalnih suvereniteta koji koče internacionalnu organizaciju sredstava. Slobode misli.

Politička sloboda bi značila oslobođenje individuuma od politike koju oni sad stvarno ne kontroliraju. Ovo ne zbog toga što su te slobode postale beznačajne. intelektualna sloboda bi značila restauraciju in­ dividualne misli koja je sada apsorbirana u masovnoj komu1) Pogledaj str. ekonomsko-tehnološku koordinaciju koja djeluje posredstvom manipuliranja potre­ bama. novinskih listova. Takvi novi oblici mogu biti indicirani samo u negativ­ nim određenjima jer bi ona significirala negaciju dominan­ tnih formi. čini se da nema razloga — bar što se tiče životnih potreba — da bi se proizvodnja i raspodjela odvijala posredstvom takmičarske konkurencije individual­ nih sloboda. Slobodna inicijativa već od početka nije bila. prema tome. i s onu stranu bilo kakvih posebnih individualnih ili grupnih interesa. U uslovima po­ rasta životnog standarda nekonformizam sa sistemom izgleda kao društveno nekoristan. Slično tome. neterorističku. Kao sloboda da se radi ili gladuje. već bi je omo­ gućavala. Zaista. Takva kon­ trola ne bi priječila individualnu autonomiju. organizirati i eksploatirati tehničku. Ova produktivnost mobilizira društvo u cjelini. također. Sama struktura čovjeko­ va egzistiranja bi bila izmijenjena. Gola činjenica da fizička (samo fizička?) moć ma­ šine nadmašuje moć pojedinca i bilo koje posebne grupe po­ jedinaca čini mašinu najefikasnijim političkim instrumentom u svakom društvu u kome je bazična organizacija — organi­ zacija mašinskog procesa.22 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 23 opoziciju na raspravljanje i proizvođenje alternativnog pro­ gramiranja politike unutar status quoa. moć mašine je bitno samo nagomilana i projektira­ na moć čovjeka. u materijalnu i intelektualnu kulturu. Suvremeno industrijsko društvo tendira totalitari­ zmu na osnovu organizacije njegove tehnološke baze. bio bi slobodan da upotrijebi autonomiju u životu. zanatstvenu i mehaničku produktivnost raspoloživu industrijskoj civiliza­ ciji. ipak. Potrebne su nove forme realizacije koje odgovaraju novim mogućnostima društva. dodjeljujući interese. može se održati i osigurati samo kad uspije mobilizirati. U ovoj mjeri u kojoj svijet r a d a u sebi nosi mašinu i. u cjelini. čini se da je mala razlika da li porast zadovoljenja potreba ostvaruje autoritaran ili neautoritaran sistem. No. tim više što on uključuje osjetne ekonomske i političke reperkusije i prijeti glatkom funkcio­ niranju cjeline. politički smjer može biti pre­ okrenut. političkih i intelektualnih sloboda. »svrha« tehnološkog racionaliteta. određeni sistem proizvodnje ili raspodjele koji ne isključuje »pluralizam« partija. oslobođenje od svakodnevne borbe za egzistenciju. To je cilj unutar mogućnosti razvijene industrijske ci­ vilizacije. Pa. također. čovjek bi bio oslobođen svijeta rada. Ona tako sprečava izbijanje efi- kasne opozicije protiv cjeline. Savremeno industrijsko društvo pokazuje da je dose­ glo stupanj na kome »slobodno društvo« ne može više biti adekvatno određeno tradicionalnim terminima ekonomskih. iščezavanje te vrste slobode bi bilo jedno od najvećih ostvarenja civili­ zacije. blagodat. Kad čovjek ne bi više bio prisiljen da se potvr­ đuje na tržištu kao slobodan ekonomski subjekt. ko­ ji bi bio njegov vlastiti. Tehnološki proces mehanizacije i standardizacije bi mogao osloboditi individualnu energiju za još neispisanu do­ menu slobode s onu stranu nužnosti. kontrola nad njim bi mogla biti i centralizirana. već zato jer su suviše važne da bi bile svedene na tradicionalne forme. 1 ) Političke snage se danas potvrđuju svojom moći nad mašinskim procesom i tehničkom organizacijom aparata. koji mu nameće strane potrebe i strane mogu­ ćnosti. . Tako bi ekonomska sloboda značila oslobođenje od ekonomije — od nadređenosti ekonomskih snaga i odnosa. neizvjesnost i bojazan za veliku većinu stanovništva. ona je uklju­ čivala mukotrpan rad. Ne pogoduje totalitarizmu sa­ mo određena forma vladavine ili načela partije već. od zarađi­ vanja za življenje. i društva u industrij­ skom razvitku. U tom pogledu. mehaniziranje on postaje potencijalna baza za novu slobodu čovjeka. Vla"da razvijenih industrijskih društava. iznad. »sila protuteže« itd. Jer »to­ talitaran« ne znači samo terorističku političku koordinaciju društva već. 63. 62. u po­ stojećem djeluje suprotan smjer: aparat nameće svoje eko­ nomske i političke zahtjeve za odbranom i ekspanzijom u rad­ no vrijeme i slobodno vrijeme. Ako bi proizvodni aparat mogao biti organiziran i usmjeren spram zadovoljenja vitalnih potreba.

a koje krive potrebe moraju riješiti sami individuumi. Nerealističan ton ovih propozicija ne indicira njihov utopistički karakter već jakost onih snaga koje priječe njihovu realizaciju. oni ne variraju samo u odnosu na područja i stupanj razvoja već. oni mogu biti određeni samo u (većoj ili ma­ njoj) kontradikciji spram postojećih. ova činjenica treba da bude raščinjena kako u interesu onog sretnog indi- viduuma tako i u interesu onih čija je bijeda cijena zado­ voljenja ove sreće. tad. »Krive« su one koje su individuumu nametnuli posebni društveni in­ teresi u njegovu obuzdavanju: potrebe koje perpetuiraju mukotrpan rad. »Istina« i »krivost« potreba određuju objektivne uslove utoliko što su univerzalno zadovoljenje vi­ talnih potreba i. ma kako da se on identificira s njima i nalazi u njima zadovoljstvo. prisvoji ili odbaci postati potreba. progresivno reduciranje rada i siromaštva općevaljani kriteriji. kako onih nesublimiranih tako i onih sublimiranih. Sred­ stva su proračunljiva. Zadovoljenje ovih potreba je preduslov za realizaciju svih potreba. Najefikas­ nije i najotpornije oružje protiv oslobođenja jest nametanje materijalnih i intelektualnih potreba koje perpetuiraju za­ starjele forme borbe za egzistenciju. za svako iskustvo koje ne prihvaća preovlađujuće društvene interese kao vrhovni za­ kon misli i ponašanja — postojeći univerzum potreba i za­ dovoljenja je činjenica koja treba biti preispitana s obzirom na istinitost i krivost. Na osnovu gornjeg proizlazi da nikakav tribunal ne može s pravom prisvojiti prerogative da odluči koje potrebe treba da budu razvijene i zadovoljene. zadovoljenje i čak karakter ljudskih potreba iznad biotičke razine. Većina predominant­ nih potreba za relaksacijom. Rezultat je. mogu postati čovjekove vlastite potre­ be. Razvoj i zadovoljenje takvih potreba su heteronomni. Dominacija represivnih potreba je kompletirana činje­ nica prihvaćena u ignoranciji i porazu. Jedine potrebe čiji je zahtjev za zadovo­ ljenjem neumanjiv jesu vitalne potrebe — ishrana. Sve dok su ljudi spriječeni u tome da budu autonomni. Uvijek je bio preduvjetovan intenzitet. U tom smislu su ljudske potrebe povijesne potrebe. No. euforija u nesrećnosti. u razmjeru u kome društvo za­ htijeva represivan razvoj individuuma. pod optimalnim korištenjem raspoloživih materijalnih i intelektualnih sredstava. Za svaku svijest i savjest.24 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M Ë N Z I O N A L N O DRUŠTVO 25 nikaciji i nametnutom mišljenju. ponašanjem i konzumcijom prema oglasima — da se voli i mrzi ono što drugi vole i mrze — spada u tu kategoriju krivih potreba. odjeća. Kao povijesni kriteriji. ovakva sreća nije okolnost koju treba podržavati i štititi ako ona služi tome da se blokira razvoj njegove sposobnosti da raspozna zarazu cjeline i da prione uz šanse za ozdravljenje. Mada takve potrebe. reproducirane i učvršćene uslovima egzistiranja. tj. njegove potrebe i za­ htjev za njihovim zadovoljenjem jesu predmet bezkompromisnih kritičkih mjerila spram postojećeg. Ο usmje­ renosti predominantnih društvenih institucija i interesa ovisi da li će mogućnost da se nešto čini ili pusti. str. Takve potrebe imaju društveni sadržaj i funkciju koji su predodređeni izvanjskim moćima nad kojima individuum nema kontrole. Treba razlikovati istinske od krivih potreba. Zadovoljenje takvih potreba može u najvećoj mjeri ugoditi čovjeku. stanovanje na postignutom stupnju kulture. 54. također. uživa ili uništi. pa je njihova objektivna zasnovanost povijesna. iznad toga. njihov odgovor na to pitanje ne može biti prihvaćen kao njihov vlastiti. dok im se nameću stavovi i dok su objekt manipuliranja (sve do i samih instinkata). mizeriju i nepravdu. Istinitost i krivost su potpuno povi­ jesne. svih ljudi. značila bi ukidanje »jav­ nog mnjenja« skupa s njegovim tvorcima. Sud ο potrebama i njihovu zadovoljavanju pod datim uvjetima uključuje mjerila prioriteta — mjerila u odnosu na optima­ lan razvoj čovjeka. Koje sudište može po­ lagati zahtjev na to da bude autoritet odlučivanja? U posljednjoj instanci. . pitanje koje su istinske. 55. kad su i ako su oni slobodni da daju svoj vlastiti odgovor. Svako takvo sudište je krivo iako naša osuda ne rješava pitanje: kako mogu lju­ di koji su objekt efikasne i produktivne dominacije sami kreirati uslove slobode? 2 ) 2 ) Pogledaj. agresiju. No. No. razveseljavanjem. samo u konačnoj analizi. — one ostaju to što su bile od početka: proizvo­ di društva u kome dominantan interes zahtijeva potiskivanje.

na potrebi za takvim na­ činima relaksacije koji olakšavaju i prolongiraju ovo zaglupljivanje. tehničkije i totalnije. te političku korist involviranu u porastu stanovništva? Ponovno smo konfrontirani s jednim od najmučnijih aspekata razvijene industrijske civilizacije: racionalnim ka­ rakterom iracionaliteta. Proces uvijek nadomješta jedan sis­ tem preduvjetovanja drugim. U najrazvijenijim područjima suvremenog društva je prevođenje društvenih potreba u individualne tako efikasno da je razlika među njima. što se isplati i što je ugodno jer podržava i odrešuje destru­ ktivnu moć i represivnu funkciju društva izobilja.Produktivnost i efikasnost tog dru­ štva. osjećali i zadovoljavali potrebe koje su im sad nametnute. već razmjer u kome svi slo­ jevi društva učestvuju u potrebama i zadovoljenju što slu­ že očuvanju postojećeg. s druge strane. ako podržavaju alijenaciju. Slobodan izbor u širokoj raznolikosti potrošnih dobara i usluga ne significira slobodu ako ta dob­ ra i usluge podržavaju društvenu kontrolu nad životom rada i tjeskobe. trebalo bi podvrći pitanju pravednost društva koje nipodaštava ovu ideju dok cijelo svoje pučanstvo pretvara u objekt totalnog upravlja­ nja. između zadovoljnih i nezadovoljnih potre­ ba. sami po sebi. Naše insistiranje na dubini i efikasnosti kontrola je spremno na prigovor da uvelike precjenjujemo moć sred­ stava masovne komunikacije u nametanju mišljenja i da bi ljudi. Ljudi poznaju sebe u svojim robama. kad se tipkačica isto tako atraktivno dot­ jeruje kao kćer njena poslodavca. to je manje mo­ guće zamisliti sredstva i načine kojima bi ljudi mogli slo­ miti svoje sužanjstvo i zadobiti vlastito oslobođenje. paradoksalna i skandalozna ideja. — tj. odlu­ čna razlika je u niveliranju kontrasta (ili konflikta) između datog i mogućeg. u velikim razmjerima. — No. Specifično obilježje razvijenog industrijskog društva jest uspješno zagušivanje onih potreba koje treba da budu oslobođene — oslobođene također od onog što je snošljivo. Spontana rep- rodukcija čovjeku nametnutih potreba ne zasniva autonomi­ ju. Pod vladavinom represivne cjeline sloboda može posta­ ti moćan instrument dominacije. Kri­ terij slobodnog izbora nije nikad apsolutan. Namet­ nuti um cijelom jednom društvu jest.26 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 27 Sto represivno upravljanje društvom postaje racio­ nalnije. a razvoj ove svijesti je stalno priječen predominacijom potre­ ba i zadovoljenja. Slobodno biranje gospodara ne dokida ni gospodare ni robove. njegova sposobnost da uvećava i širi udobnost. nije odlučan faktor u određenju stupnja ljudske slo­ bode. Kad se radnik i njegov upra­ vitelj raduju istom televizijskom programu i posjećuju ista mjesta okupljanja. zacijelo. slo­ bodna štampa koja samu sebe cenzurira. na potrebi da se održe takve varljive slobode kao što su slobodna konkurencija pri upravljanim cijenama. napuštanje represivnog zado­ voljavanja. Da li je stvarno moguće razlučiti sredstva masovne komunika­ cije kao instrumente informacije i razonode i kao agense ma­ nipulacije i indoktrinacije? Automobil kao nonsens i pogod­ nost? Grozote i komfore funkcionalne arhitekture? Rad za nacionalnu obranu i rad na zaradu korporacije? Privatno za­ dovoljstvo i komercijalnu. što su. samo čisto teorijska. kad crnac posjeduje Ca­ dillac. Sve oslobođenje ovisi ο osviještenosti ο sužanjstvu. no on nije ni potpuno relativan. produktivnije. Upravo tu takozvano izjednačenje klasnih razlika poka­ zuje svoju ideološku funkciju. ona samo svjedoči ο efikasnosti kontrole. Ljudi ulaze u ovaj stadij kao dugotrajno predeterminirani primaoci. optimalan cilj je nadomješta­ nje krivih potreba istinskim. potrebi za zaglupljujućim radom kad on više nije nužnost. Objekcija promašuje ono bitno. već što može biti izabrano i što izabire pojedinac. kad oni svi čitaju iste novine — tad ovo asimiliranje ne indicira nestanak klasa. Upravo društvene kontrole insistiraju na svemoćnoj potrebi za proiz­ vodnjom i konsumcijom suvišnog. Raspon izbora. slobodan izbor ro­ ba u koje su utisnuti znakovi različitih tvornica i patenata. izgleda. postale vla­ stite potrebe pojedinca. da pre­ okrene suvišno u potrebu i destrukciju u konstrukciju. raz­ mjer u kome ta civilizacija transformira svijet objekta u produžetak čovjekova duha i tijela — dovodi u pitanje sam pojam alijenacije. na- . Ono što predodređuje ne počinje masovnom proizvodnjom radija i televizije i centralizacijom njihove kontrole. otvoren po­ jedincu.

No. Masovna proizvodnja i masovna potrošnja tra­ že cijelog čovjeka. u suvremenom pe­ riodu se tehnička kontrola javlja kao utjelovljenje uma na dobrobit svih društvenih grupa i interesa. proizvod rafiniranog znanstvenog upravljanja i organizacije. već zakon njihova društva. U tome je realitet »unutarnje slobode«: ona uobličuje priva­ tan prostor. izgleda. Naprijed sam sugerirao da je. ipak. Štaviše. Njegova no­ va »neposrednost« je. Mnogostruki procesi introjekcije su. Tehnička struktura i efikasnost pro­ duktivnog i destruktivnog aparata je bila. različite i čak an­ tagonističke spram izvanjske nužde — individualnu svijest i 3 individuuma nesvjesnog izvan javnog mnjenja i ponašanja. To je društveno-psihološki aspekt političkog zbivanja koje obilježuje suvremeni period: iščezavanje povijesnih snaga koje su u prethodnom periodu. upravljanjem pravdom. Efikasnost sistema otupljuje ljudsko raspoznavanje da on ne sadržava činjenice koje nisu povezane s represiv­ nom moći cjeline. relativno spontane procese kojima vlastitost (Ego) premješta »izvanjsko« u »unutarnje«. Alijenacija je postala potpuno objektiv­ na. hi-fi setovima. u kuhinjskim aparatima. takva integra­ cija je uvijek bila praćena očitijim formama prinude: gu­ bitkom sredstava za život. Tehnološki racionalitet je osvojio i reducirao taj pri­ vatni prostor. automatsko identificiranje (koje je moglo biti karakteristika primitivnih formi udruživanja) po­ novo se javlja u visokoj industrijskoj civilizaciji. g. Intelek­ tualno i emocionalno odbijanje da se »ide naprijed« poprima vid neurotičnosti i impotentnosti. Gubitak ove dimenzije. Pogledaj moju knjigu E r o s i c i v i l i ­ z a c i j a . reprezentirale mogućnost novih formi egzistencije. koja je obitavalište mo­ ći negativnog mišljenja — kritičke moći uma. str. tokom ci­ jelog novog vijeka glavni instrument podređivanja lju­ di postojećoj društvenoj podjeli rada. Ostvarenja progresa se opiru kako ideologij- . izgleda. Izraz »introjekcija«. •— i to u tolikoj mjeri da svaka kontradikcija izgleda iracionalna. u kome čovjek može postati i ostati »vlastitost«. okoštali u gotovo mehaničke reakcije. a svaka kontraakcija nemoguća. dru­ štvena kontrola je ukotvljena u novim potrebama koje je proizvela. U tom procesu je odsječena unu­ tarnja dimenzija duha u kojoj se može ukorijeniti opozicija status quo-u. Promijenio se mehanizam koji veže pojedinca za njegovo društvo. alijenirani subjekt je progutan putem svoje alijenirane egzistencije. To je još uvijek. kućama u kojima prostorije za dnevni boravak i spavaonice nisu na istoj prostornoj razini. izgleda. to nije na osnovu toga što oni daju zakon stvarima.. Tako introjekcija implicira egzistenciju unutarnje dimenzije. Kad ljudi nalaze sami sebe u stvarima ko­ je oblikuju njihov život. a industrijska psihologija je već odavno prestala biti ograničena na tvornicu. s društvom u cjelini. već na osnovu toga što ga prihvaćaju — ne zakon fizike. pojam alije­ nacije došao u pitanje kada se čovjek identificira s egzisti­ ranjem koje mu je nametnuto i kad u njemu nalazi svoj vla­ stiti razvitak i zadovoljenje. jest ideološki komplement materijalnog procesa u kome razvijeno industrij­ sko društvo utišava i pomiruje opoziciju. već mimesis: neposredno iden­ tificiranje individuuma sa svojim društvom i. Rezultat nije harmoniziranje. više ne opisuje način na koji i sam individuum reproducira i perpetuira izvanjsku kontrolu koju vrši njegovo društvo. zacijelo. 81.Postoji samo jedna dimenzija i ona je svugdje i u svim formama. ta stvarnost konstituira jedan razvije­ ni stupanj alijenacije. ) 3 ) Promjena u funkciji familije ovdje igra odlučnu ulogu: njene funkcije »socijaliziranja« su uvelike preuzele izvanjske grupe i sred stva masovne komunikacije. Pa. Tad nije začudno što je u najrazvijenijim područji­ ma ove civilizacije društvena kontrola toliko introjicirana da je čak individualni protest podsječen u korijenu. Naprijed.28 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 29 laze svoju dušu u automobilima. 1965. Ovo identificiranje nije iluzija. policijom. posredstvom toga. i dalje. Ovo neposredno. ipak. Dominantne forme društvene kontrole su tehnološke u jednom novom smislu. Introjekcija sugerira raznolike. već stvarnost. oružanim snagama. Udar progresa obr­ će um u podređivanje faktima života i dinamičkoj sposobno­ sti da se proizvodi više činjenica i veće činjenice istovrsnog života. očito.

Tako nastaje model jed­ nodimenzionalne misli i ponašanja u kome su odbijene. pojam dužine ne uključuje ništa više doli skup operacija kojima je dužina određena. Opće obilježje je totalan empiricizam u tretira­ nju koncepata. aspiracije i objektivne mogućnosti koje.« Bridgman je vidio široke implikacije ovog načina mi­ šljenja za društvo u o p ć e 6 ) : »Usvajanje operacionalnog shvaćanja uključuje mnogo više nego što je samo ograničenje smisla u kome razumijemo 'koncept'. Glavni impuls ostaje isti: »po­ željno je da operacije olovkom i papirom budu kadre za eventualan kontakt. F r a n k . Apsorbiranje ideologije u realitet ipak ne označava »kraj ideologije«.« 6 ) P . očito. Bridgman. Naprotiv. 1955. sociologiji i drugim područjima. po svom sadržaju. pred sudištem ovih ostvare­ nja »kriva svijest« ο njihovoj racionalnosti postaje istinita svijest. Adorno.. Bo­ ston: Beacon Press. znamo što podrazumijevamo pod dužinom ako možemo reći što je dužina nekog i svakog objekta. T h e V a l i d a t i o n o f S c i e n t i f i c T h e o r i e s . 31. razvijeno industrijsko društvo je. ideologičnije nego njegov prethodnik. ili reducirane na određenja univerzuma postojećeg. konzumatore s proizvođačima. pod poj­ mom ne razumijevamo ništa više nego skup operacija. a od fizičara se više i ne traži. Operacionalna doktrina je od tad usavršena i kvalificirana. Radikalni empiricistički proboj (ja ću kasnije. F r a n k f u r t : Suhrkamp. To je dobar način života — mnogo bolji nego prije — i. Sredstva masovne transportacije i komunikacije. preispitivati njegovu pretenziju da bude empiricistički) ta­ ko pribavlja metodološko opravdanje da se duh ospori inte5 ) P . Ovo utoliko što je ideologija u samom procesu proizvodnje. New York: Macmillan. K u l t u r k r i t i k G e s e l l s c h a f t . Bridgman je proširio pojam »operacije« tako da on uključi operacije »olovkom i papirom« teoretičara (u Philipp J . a preko ovih s cjeli­ nom. T h e L o g i c o f M o d e r n P h y s i c s . W. u poglavljima VII i VIII. str. Da bismo našli dužinu objekta. one ideje. Proizvodi indoktriniraju i manipuliraju. Ovaj smjer je u relaciji s razvojem znanstvene meto­ de: operacionalizam u fizikalnim. transcendiraju postojeći svijet rasuđivanja i akcije. Mnogi od onih najoz­ biljnije zabrinjavajućih pojmova su »eliminirani« na taj na­ čin što se pokazuje da se ο njima ne može adekvatno polo­ žiti račun operacijama ili ponašanjem. Nov način miš­ ljenja je danas predominantna tendencija u filozofiji. i dalje. hranu i odije­ vanje.« Bridgmanovo predviđanje se ostvarilo. cit. u određenom smislu. 1928. 1954. moramo izvesti određene fizikalne operacije. W . P r i s m e n . robe za stanovanje. 2 4 . ona postaje način života. und . Uopće. s instrumentalnim operacijama. Pojam dužine je fiksiran zato što su fiksirane operacije kojima se mjeri dužina: to jest. Operacionalno sta4 ) Theodor W . Kad ovi beneficijalni proizvodi postaju pristupačni sve većem broju ljudi u sve više slojeva. Poglavlje I I ) . Bridgman u analizi pojma du­ žine: 5 ) »Mi. oni proizvode krivu svijest koja je imuna spram svoje krivosti. novište dobro ilustrira P. Proizvodni apa­ rat i dobra i usluge koje on proizvodi — »prodaje« ili na­ meće društveni sistem kao cjelinu. biheviorizam u društvenim znanostima. neodoljiva produkcija industrije razonode i informa čija — donose propisane stavove i navike. str. tad indokrinacija koju oni nose pre­ staje biti publicitet. pojam je sinonim odgovarajućeg skupa operacija. One su redefinirane racionalitetom danog sistema i njegova kvanti­ tativnog rasta. 5. u tome da se više nećemo dozvoliti da upotrijebimo pomagala u našem mišljenju pojmova ο kojima ne možemo položiti adekvatan račun u odnosu na operacije. T h e L o g i c o f M o d e r n P h y s i c s . Ono znači dalekosežnu promjenu u svim našim po­ stupcima mišljenja. izvjesne emocio­ nalne i intelektualne reakcije koje povezuju. s t r . Ioc. on se protivi kvalitativnoj promjeni. Bridgman. psiho­ logiji. 4 ) U provokativnoj formi ova postavka razotkriva političke as­ pekte dominirajuće tehnološke racionalnosti. njihovo značenje je ograničeno na reprezen­ taciju određenih operacija i ponašanja.30 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 31 skoj optužbi tako i opravdanju. više ili manje ugodno. iako možda indirektno.. kao takav. W .

po definiciji ili anarhizam. S postepenim zatvaranjem te dimenzije od strane dru­ štva. teorijskog i praktičnog uma se potvrđuje »iza leđa« naučenjaka i filo­ zofa. Insistiranje na operacionalnim i bihevioralnim pojmovima se okreće protiv napora da se mi­ sao i ponašanje oslobode od danog realiteta. u interesu sila koje jesu. prije. pojmovi pripadni ovima izg­ ledaju kao iluzorni ili besmisleni. »Progres« nije neutralan termin. bitnički način života. »Zašto ne probati obraćenje Bogu«. samoograničenje misli poprima veće razmjere. pokazuje upadan kontrast ekstremnog kri­ tičkog radikalizma u znanstvenoj i filozofskoj metodi.32 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 33 lektom. kao što je to često čini­ lo. »slobodne« su one institucije koje operi­ raju (i kojima se operira) u zemljama slobodnog svijeta i drugi transcendirajući modi su. Vla­ davina takvog jednodimenzionalnog realiteta ne znači da vla­ da materijalizam. Teorijski i praktični um. »Socijalistički« su svi zahvati u privatnu inicijativu ako ih nisu preduzele same privatne ini­ cijative (ili na osnovu ugovora s vladom). Ali takvi mo­ di protesta i transcendencije više nisu suprotni status quo-u. a Hobbes je držao da »sadašnjost treba uvijek biti preferirana. akademski i društveni biheviorizam se susreću na zajedničkom tlu: tlu razvijenog dru­ štva. Rast mo­ dernog racionalizma. Pa. ili osnivanje javnih službi koje mogu oštetiti privatni profit. egzistencijalizam. Poveza­ nost znanstveno-filozofskih i društvenih procesa. i nekritičkog kvijetizma u odnošenju spram postojećih društvenih institucija i njihova funkcioniranja. komunizam ili propaganda. ili revizionistički. da su nestale spiritualne. — To je pozitivizam koji svojim negiranjem transcendirajućih elemenata uma formira komplementaran akadem­ ski udio u društveno traženom ponašanju. ovim akomodirajućim konceptima uma je uvijek protivurječila evidentna mizerija i nepravda »velikih javnih tijela« i djelotvorno. podržavana i smatrana najbo­ ljom«. a koje. »Lukavstvo uma« radi. na primjer. prakticirano na veliko kao »habitus misli«. univerzalno i široko zdravstveno osiguranje. metafizičke i boemske preokupacije. kako u svojoj spekulativnoj tako i u empirijskoj formi. nisu više negativni. pa je status quo brzo probavlja kao dio svoje zdrave dijete. Na primjer. s jedne strane. postaje nazor postojećeg univerzuma rasuđivanja i akcije. Kant se slagao s Lockeom u opravdavanju revolucije ako i kad ona uspije u organiziranju cjeline i sprečavanju subverzije. Tako je trebalo da Descartesov ego cogitans ostavi »velika javna tijela« netaknuta. nije novo. s druge strane. Ovakvo ograničenje misli. a za suzbite al­ ternative. Tamo je sloboda način života koji je uveo komunistički režim. njegova bezopasna negacija. ili zaštita priro­ de od jurnjave komercijalizacije. Oni su. Postojali su društveni uslovi koji su izazva­ li i dozvoljavali stvarnu disocijaciju od postojećeg stanja. Društvo isključuje čitav tip opozicionalnih operacija i ponašanja pa. kome je znanstveni i tehnički progres oruđe dominacije. Jednodimenzionalnu misao sistematski proizvode tvor­ ci politike i njihovi snabdjevači masovnim informacijama. kao. Bila je prisutna kako privatna tako i politička dimenzi­ ja u kojoj se to odvajanje moglo razviti u efikasnu opozici­ ju koja je oprobavala svoju snagu i valjanost svojih ciljeva. Naprotiv. uslijed toga. Ozbiljnija je »dalekosežna promjena u cjelokupnoj obviknutosti mišljenja« izvan akademskih ustanova. itd. a svi drugi. Ona služi koordiniranju ideja i ciljeva s onima koje zahtijeva postoje­ ći sistem. Ova totalitarna logika eta­ bliranih činjenica ima svoj istočni pandan. Kretanje misli je zaustavlje­ no na barijerama koje se javljaju kao ograničenja samog uma. ima dosta onog »Obožavajmo ovaj tjedan zajedno«. ipak. Operacionalno i bihevioralno sta­ novište. Povijesna transcendencija se javlja kao metafizička transcendencija neprihvatljiva zna­ nosti i znanstvenoj misli. Zen. ili lijevo sektaštvo. konstantno i monopolistički ponavljane. Razvijeno industrijsko društvo se . postaju hipnotičke definicije ili zapo­ vijedi. On se kreće prema specifičnim ciljevima koji su određeni mogućnošću da se po­ boljšaju ljudske okolnosti. više ili manje svjesno rebeliranje protiv njih. tome da se oni zatvore u sistem i da se suzbiju one ideje i ciljevi koji se ne daju izmiriti sa sistemom. potreba i aspiracija. Njihov univerzum rasuđivanja je dobiven putem hipoteza koje same sobom daju važenje. ceremonijalan dio biheviorizma u praksi. transcendirajući modi slobode su ili kapitalistički. zacijelo.

To je znamen njenih ostvarenja. že­ lje i aspiracije interesima zasnovanim u dominaciji i oskudi­ ci — u organizaciji koja perpetuira destruktivne forme te borbe. Takvo stanje je sagledano u Marxovu pojmu »ukida­ nja rada«. Život kao cilj je kvalitativno različit od života kao sredstva. duh i tijelo držani u stanju permanentne mobilizacije za njegovu odbranu. Zrelo industrijsko društvo je suočeno s mogu­ ćnošću pacifikacije na osnovu svojih tehničkih i intelektnih ostvarenja. a indu­ strijalizacija razvoju ljudskih potreba i zadovoljenja. Ono postaje iracionalno onda kad uspjeh njegovih napora otvara nove dimenzije ljudske realizacije. više-manje.34 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 35 približava stadiju u kome bi kontinuirani progres tražio ra­ dikalan raskid s preovlađujučim smjerom i organizacijom progresa. ovo društvo je potpuno statički sistem života: samo sebi daje zamah u svojoj tlačiteljskoj produk­ tivnosti i beneficijalnoj koordinaciji. kao. Izraz »pacifikacija egzistencije« čini nam se po­ godniji da označi povijesnu alternativu svijeta koji. što je. Tehni­ ka industrijalizacije je politička tehnika. Najviša pro­ duktivnost rada može biti upotrijebljena za perpetuiranje rada. Prividno dinamičko. rad mora prethoditi redukciji rada. proširuje se dominacija — u ruhu izobilja i slobode — na sve sfere privatne i javne egzistencije. status quo prkosi svoj transcendenciji. ograničavalo njegovu racionalnost. »Pacifikacija egzistencije« zna­ či razvoj čovjekove borbe s drugim čovjekom i prirodom pod uslovima koji više ne organiziraju konkuretnske potrebe. — uprkos političkim zaprekama koje nameće sta­ tus quo — to su duh i tijelo čovjeka organiziraniji protiv ove alternative. Tu je stalna protivurječnost ove civilizacije: iracionalni elemenat u njenoj racionalnosti. za sve efikasnije is­ korištavanje svojih sredstava. a zatvara se spram te alternative. Operacionalizam u teoriji i praksi postaje teorija i praksa sputavanja. Zacijelo. Od tada bi tehnički progres transcendirao domenu nužnosti gdje je služio kao instrument dominacije i eksplo­ atacije. integrira svu autentičnu opoziciju. Tehnološka racionalnost razotkriva svoj po­ litički karakter kad postaje značajan posrednik bolje domi­ nacije. a kao takva. Što tehnika postaje sposobnija da stvori uslove pa­ cifikacije. institucije koje su služile borbi za opsta­ nak ne mogu služiti pacifikaciji egzistiranja. to ostvarenje slobode ovisi ο tehnici tog pokorenja. apsorbira sve alternative. Potvrđivan kompletiranjem nauke i tehnologije. No. uslijed toga. Najrazvijenija područja industrijskog društva u sva­ kom pogledu pokazuju ove dvije značajke: kompletiranje teh­ nološkog racionaliteta i intenzivni napori da se ono zadrži unutar postojećih institucija. a opravdan rastom produktivnosti. a najefikasnija industrijalizacija može služiti restrikci­ ji potreba i manipuliranju s njima. . kreirajući istinski totalitaran univerzum. napreduje na ivici globalnog ra­ ta. Sadržavanje tehničkog progresa ide ruku pod ruku s njegovim rastom u postojećem smjeru. Današnja borba protiv povijesne alternative nalazi čvr­ stu masovnu bazu u stanovništvu. ona prejudicira mogućnosti uma i slobode. a svoju ideologiju u nepo­ pustljivoj orijentaciji misli i ponašanja na dani univerzum činjenica. Kad je postignut taj stupanj. Taj konflikt transformira i suspendira protivurjecnosti unutar postojećih društava. spontan rezultat novih insti­ tucija koje konstituiraju nužne preduvjete. Kvalitativna pro­ mjena takođe uključuje promjenu u tehničkoj bazi na kojoj ovo društvo počiva — bazi koja podržava ekonomske i poli­ tičke institucije posredstvom kojih je stabilizirana »druga priroda« čovjeka kao agresivnog objekta upravljanja. Tehnologija bi postala predmet slobodnog razvoja sposobno­ sti u borbi za pacifikaciju prirode i društva.· Organizacija koja služi miru je drugačija od or­ ganizacije za rat. kako sva sloboda ovisi ο pokoren ju izvanjske nužnosti. u kome su društvo i priroda. Takav kvalitativno novi mod egzistencije ne može se nikad sagledati kao puki nusprodukt ekonomskih i politič­ kih promjena. Taj stadij bi bio postignut onda kad materijalna proizvodnja (uključujući potrebne službe) postane automacija do te mjere da sve vitalne potrebe mogu biti zadovo­ ljene pri reduciranju nužnog radnog vremena na marginalno vrijeme. putem internacionalnog konflikta. Industrijsko društvo koje prisvaja tehnologiju i znanost organizirano je za sve efika­ sniju dominaciju čovjekom i prirodom.

aktivnosti ili apstrakcije razonode u različitim društvenim klasama. koji potvr­ đuje tu promjenu u politici).JËDNOD1MENZIONALNO DRUŠTVO 37 2. Ovo unificiranje suprotnosti je relevantno upra­ vo za mogućnosti društvene promjene jer obuhvaća nosioce sistema progresa — klase. gdje je Komunistička partija stavljena van zakona. dvopartijnost u vanjskoj poli­ tici prelazi preko sukobljenih grupnih interesa i širi se u domaću politiku. to nije samo na taktičkim osno­ vama i kao privremena strategija već zato što je oslabila nji­ hova društvena baza i jer se transformacijom kapitalističkog sistema promijenila objektivna situacija (kao što se promi­ jenila objektivna situacija u Sovjetskom Savezu. mrlje koje su svjedočile nezgode. Ako su se suglasile s tim da rade unutar okvira postojećeg sistema. tehničke pomoći i shema za razvoj. vodstva radnika i biznisa. po­ stoji neitendirano zrno istine u toj propagandi: one su stra­ ne utoliko što ilustriraju prošlu (ili buduću?) povijest u reali­ tetu našeg vremena. osva­ janje privatnog domaćinstva putem njegove istovetnosti s javnim mnjenjem. potvrđuju opći politički smjer okolnosti time što prih­ vaćaju minimum program. monetarnih aranžma­ na. djelu koje je publicirao Centar za istraživanje demokratskih institucija 1963. koji odbacuje revolucionarno uzi­ manje vlasti. danas. njegovanje unaprijed utvr­ đene harmonije između školovanja i nacionalnog cilja. čak kontrolira. Iako je neispravno smatrati francusku i talijansku par­ tiju »stranim« u smislu potpomognutosti stranim silama. Na Istoku postepeno redu­ ciranje direktnih političkih kontrola ukazuje na povećano oslanjanje na efikasnost tehnoloških kontrola kao instrume­ nata dominacije. a udovoljavaju pravilima parlamentarne igre. ili su izolirane. Poznati su glavni tokovi: koncentriranje nacionalne ekonomije na potrebama velikih korporacija. sindikati i korporacije glasaju povezano. ili bombe umjesto projektila — zavisi od toga kakve ugovo­ re imaju u džepu. uključivanje te ekonomije u svjetski razgranat sistem vojnih saveza. kažu nam: »Dogodilo se to da se više sindikat. Svjedoci smo po­ jave da. U La- bor Looks at Labor: A Conversation. gotovo ne razlikuje od korporacije. u Francuskoj i Italiji. ZATVARANJE POLITIČKOG UNIVERZUMA Društvo totalne mobilizacije. potpoma­ že. a nad elementima koji su potresa­ li društvo zadobivena je kontrola. postepeno asimilira­ nje radnika i zanimanja koja ne pokrivaju manuelni rad. a. Očišćene su. U političkoj sferi se ovaj tok manifestira upečatljivom unifikacijom ili konvergencijom suprotnosti. kombinira. U Zapadnoj Njemačkoj. karakteristike države izobilja i države ratne angažovanosti. U Sjedinjenim Državama je uočljivo sporazumijevanje i savezništvo između biznisa i organiziranih radnika. U poredbi s društvom koje mu prethodi to je zaista »novo društvo«. u svojim vlastitim očima. Ove nacionalne komuni- .« Britanska Laburistička partija. g. čije postojanje je nekad otjelovljavalo suprotstavljanje sistemu kao cjelini. u plodnom sjedinjenju. Pod prijetnjom internacionalnog komunizma. Socijaldemok­ ratska partija uvjerljivo dokazuje svoju respektivnost oficije­ lno odbacivši marksistički program. koje se oblikuje u naj­ razvijenijim područjima industrijske civilizacije.. pri čemu je vlada sila koja stimulira. gdje su programi velikih partija sve manje podobni razlikovanju — čak do stupnja hipokrizije i prisu­ stva klišeja. ima teškoća u očuvanju čak i umjerenog progra­ ma djelomične nacionalizacije. Jače komunističke partije. To je situacija u vodećim industrijskim zemljama Zapada. čije se vođe natječu s rukovodiocima Konzervativne partije u unapređenju naciona­ lnih interesa. ponekad. otvaranje spavaonice sredstvima masovne komunikacije. Sin­ dikat neće biti u stanju da uvjeri radnike projektila da kom­ panija za koju rade izdaje njihove interese kad i sindikat i korporacija glasaju za veće ugovore ο proizvodnji projekti­ la i kad pokušavaju za to pridobiti druge industrije ratne obrane ili kad se povezano pojavljuju pred Kongresom i za­ jednički traže da se prave projektili umjesto bombardera.

Što se tiče Zapada. Zworkine. Mobilizirano protiv ove opasnosti. oruđa. — tj. i to u onom raz­ mjeru u kome tehnički aparat prodire u javnu i privatnu egzi­ stenciju svih sfera društva. kvalitativna promjena bi involvirala promjenu u samoj tehnološkoj strukturi. uprkos njenoj iracionalnoj upotrebi. historijski gledano. ali zadržava tehnološki aparat podređujući ga socijalizaciji. održava se i kompletira u novom društvu.« Tehnička racionalnost je u razvijenom kapitalizmu. i. Kad se u procesu revolucije razbiju stari proizvodni odnosi. kapitalističko društvo pokazuje trajno jedinstvo i koheziju. Naprotiv. nepoznate ranijim fazama industrijske civilizacije. on se ne završava. ona se dalje razvija povećanom brzinom. inkorporirana u proizvodni apa­ rat. poput drugih ekonomskih činilaca. postaje medij kontrole i kohezije u političkom univerzumu koji inkorporira radničku klasu. Ne izgleda da je potrebna analiza u dubinu da bi se našli razlozi za ove razvojne tokove. u tom smislu što ne zadire u kor fenove suko­ ba koji je Marx našao u kapitalističkom načinu proizvodnje (suprotnost između privatnog vlasništva sredstava za proiz­ vodnju i društvene proizvodnosti) ili je transformacija sa­ me antagonističke strukture koja rastvara suprotnosti tako što ih čini snošljivim? I. (3) (irelevan­ tno u kontekstu). oslobođena iracionalnih og­ raničenosti i razaranja. iskorištavanje sredstava već i na način rada kao adaptaciju na mašinski proces i rukovanje njime — na »znanstveno organi­ ziranje«.. tako. već postepe­ nom akumulacijom elemenata novog kvaliteta. 1961. igraju ulogu legalne opo­ zicije kojoj je »dosuđeno« da bude neradikalna. (2) Suprotno raz­ voju ekonomske baze u antagonističkim društvima. Ni nacionalizacija ni socijalizacija ne mijenjaju same po sebi ovo fizičko utjelovljenje tehnološke racionalno­ sti. koja je zadobila kontrolu nad depresijama i stabilizirala kon­ flikte posredstvom beneficij alnih učinaka rasta produktiv­ nosti i prijetnji nuklearnog rata. 1 . To se ne odnosi samo na mehanizirane tvornice. U revoluciji je konti­ nuitet: tehnološka racionalnost. tehnologija ostaje. visok standard. a Soviet view«. To su osnove izrastanja sveobuhvatne administracije. da osvje) A. tako odlučnom po značaju za po­ jam socijalizma kao odlučne negacije kapitalizma 1 ): »(1) Iako razvoj tehnologije pripada ekonomskim zako­ nima svake društvene formacije. Kohezija je u samim materijalnim osnovama. tehnologija se sad ne razvija skokovito. oni su u slijedećem: prethodni konflikti unutar društva su modi­ ficirani i sređeni pod dvostrukim (i međusobno povezanim) udarom tehničkog progresa i internacionalnog komunizma. Detroit: W a y n e State University Press. One svjedo­ če ο dubini i obimu kapitalističke integracije i ο uslovima iz kojih proizlazi da se kvalitativne razlike suprotnih interesa javljaju kao kvantitativne razlike unutar postojećeg društva. T e c h n o l o g y a n d C u l ­ t u r e . 2. Ova promjena bi pretpostavljala da su radne klase u samom svom biću alijenirane od ovog univerzuma. »The History of Technology as a Sciense and a s a Branch o f Learning. pri če­ mu iščezavaju elementi starog kvaliteta. ipak. podređena eko­ nomskim zakonima nove ekonomske formacije. Zanimljivo je čitati ο sovjetskom marksističkom stavu ο ovom kontinuitetu. Da li je ovo stabiliziranje »privremeno«. No. ona ostaje preduslov za socijalistički razvitak svih proizvodnih snaga.38 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 39 stičke partije. proiz­ vodnju spram zadovoljenja individualnih potreba koje se slo­ bodno razvijaju. Marx je držao da će organizacija i usmjerenje pro­ izvodnog aparata od strane »neposrednih proizvođača« unijeti kvalitativnu promjenu u tehnički kontinuitet: naime. a »imperijalističke suprotnosti« suspendirane pred prijetnjom izvana. prestankom zakona formacije. ako je ova druga propozicija alter­ native istinita: kako ona mijenja odnos kapitalizma i socija­ lizma po kome se socijalizam javlja kao povijesna negacija kapitalizma? Sputavanje društvene promjene Klasična marksistička teorija predviđa prelaz iz kapi­ talizma u socijalizam kao političku revoluciju: proletarijat razara politički aparat kapitalizma. mobilizacija protiv neprijatelja djeluje kao moćni stimulus proizvodnje i zapošljavanja podupirući. Winter. Pa. Klasne borbe su smanjene. str.

djelomičnu automaciju. nerva prije nego mišića. zagljupljavajuće nehumano robovanje. čak i kad radi s mašinama. str. u kome automatske i poluautomatske reakcije ispunjavaju veći dio radnog vreme­ na (ako ne i čitavo). Doduše. str. bilješka. Za Marxa je proleter. Sad društvo. čovjeka koji podržava radije nego izvršioca operacije« 6 ). 5 ) Charles R . pro­ davača koji radi velikom brzinom. Paris: Aubier. XIX. logičara radije nego radnika u cehu. ka­ men temeljac marksističke teorije 2 ) jest stanovište da se os­ lobodilačke povijesne snage razvijaju unutar postojećeg dru­ štva. nehumane aspekte eksploatacije. 103. to ljudi ne mogu. str. Nabrojat ću glavne činioce transfor­ macija. čak pod tim uslovima »tehnologija je za muskulaturni umor supstituirala napetosti i (ili) men­ talni napor 5 )«. zaprečuje upravo takvu novu svijest. Mehaniziran rad. takav »prostor unutar«. Ova evolucija je uve­ like relevantna za Marxov pojam radnika (proletera). televizijskog spikera. manuelni radnik koji troši i iznurava svoju fizičku energiju u radnom procesu. koegzistenciju automacijskih. navigatora. No. Detroit. a ne manuelnog radnika. Uslijed toga je sužanjstvo ugodno.« 3 ) Sve kompletnija mehanizacija rada u razvijenom kapi­ talizmu modificira ponašanje i status eksploatiranih. u prvom redu. u kome. iako za­ država eksploataciju. prostor za transcendiranje povijesne prakse. . kojom su uključeni u dani tok oni čiji je život pakao društva izobi­ lja. New Haven: Yale University Press. sve to izražava zaustavljenu. kupovanje i upotreba fizičke energije je u neljudskim uslovima jer privatno prisvajanje viška vrijed­ nosti nameće revoltirajuće. a možda čak ne­ primjetno. D u M o d e d ' e x i s t e n c e d e s ob­ t e c h n i q u e s . Vrhunsko obećanje postojećeg dru­ štva jest sve komforniji život za sve veći broj ljudi. »Tokom prošlih stoljeća je važan razlog alijenacije bilo posuđivanje biološkog individualiteta ljudskog bića tehničkom aparatu: on je bio nosilac oruđa. iscrpljujuće. (1) Mehanizacija znatno reducira kvantitet i intenzitet psihičke energije upotrijebljene u radu. 54. To je materijalni. 3 ) Gilber Simondon. poluautomacijskih i neautomacijskih sekcija unutar iste tvornice. 1957. Brutalnost. ostaje. podsjeća na određena prakticiranja srednjeg vijeka i po­ četka novog vijeka. Ova je postala predmet obimnog so­ ciološkog istraživanja. tanje života i smrti. 4) Pogledaj Charles Denby. kako subjekt tako i objekt. Potrebu za liberalizacijom drugih. kon­ stituiraju instrumente u cjelini čiji je raison d'être kompletiranje nadmoćne produktivnosti. zbrinjava društvo tako što zadovoljava potrebe. N e w s a n d L e t t e r s . zamisliti kvalitativno drugačiji univerzum akcije i rasuđivanja. Marksistički pojam govori protiv fizičke muke i mizerije rada. Stan­ dardizacija rutine asimilira proizvodne i neproizvodne službe. — Ono je uslijed porasta tempa. 6) Ibid. u striktnom smislu. Ova vrsta vještog porobljavanja nije bitno razli­ čita od porobljenosti tipkačice. Utoliko negacija prethodi promjeni. . bankovnog blagajnika. kao životni poziv unutar tehno­ loškog ansambla. Pri­ roda ovog zanimanja je bila takva da je rezultirala i psihi­ čkom i fiziološkom deformacijom. opipljiv elemenat u ropstvu najamnine i 2 alijenacije — fiziološka i biološka dimenzija klasičnog kapi­ talizma. ma­ nje neprivilegiranih. T o w a r d t h e A u t o m a t i c F a c t o r y . Pod pritiskom tog procesa radnička klasa u raz­ vijenim područjima industrijske civilizacije podvrgnuta je odlučnoj transformaciji. Budući da je integralni dio danog društva sposobnost da subverzivna imaginacija i napori budu sputani i da se manipulira njima. 1958. Društvo kompletira ovaj fakat u samom procesu produkcije. 1960. »Workers Battle Automation«. 195. jects ) Pogledaj.. str. kontroliranja mašinskih operacija (više nego proizvoda) i izolacije radnika jednog od drugog postalo još zamornije 4 ) .40 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 41 štavaju totalnu nemogućnost da nastave živjeti u ovom uni­ verzumu tako da je potreba za kvalitativnom promjenom pi-. Za poduzeća koja su više uznapredovala u automaciji naglašava se transformacija fizičke energije u tehničku i mentalnu umješnost: » . vještina glave više nego ruke. Walker. tehničke jedinice ne bi mo­ gle nastati bez inkorporiran ja čovjeka kao nosioca oruđa. .

kad čovjek može biti upregnut u službu. očito. Henry Holt. dokida. to će reći. nema više razlo­ ga da se zadrži »dvostruki sistem plaćanja« — plaća i nadni­ ca« 1 5 ). primjenjujući na tehničke i proizvodne probleme vlastiti mozak koji se. u aktiv­ nosti razonode. Pogledaj tako der Ely Chinoy. na primjer. ko­ rištenje opreme. Walker. Da li je ta promjena samo u svijesti? Afirmativan odgovor.. Doubleday. 8. po komadu 1β ili po satu. već sa­ mo prenosi svoju vlastitu vrijednost na proizvod. 1955. 19 ) Charles R. 189. a ne individualnim učinkom« 1 4 ). I960. i dalje. Prema Marxu. str. »čežnja da se aktivno pridruže. ona tendira ka stanju u kome je proizvodnost determinirana »ma­ šinom. tehnološka nezaposlenost. on povezuje tehnološku promjenu s historijskim sistemom same industrijalizacije: — industrijalizacija nije nastala s uvođenjem fabrika. Paris. uopće razloga za plaćanje čovjeka po komadu ili po satu. Sad automacija kvalitativno mijenja odnos mrtvog i živog rada. mašina nikad ne stvara vrijednost. kao »apsolutnu je­ dinicu«. Marxovo shvaćanje ο »organskom sastavu kapitala« i s njim teoriju ο stvaranju viška vrijedno­ sti. štaviše. ) A u t o m a t i o n and Major T e c h n o l o g i c a l Chan­ g e . Mann and L . Provokativan opis koji se odnosi na vi17 ) Charles R. Mašina je otjelovljenje ljudske radne snage i posredstvom nje se čuva minuli rad (mrtvi rad) i determinira živi rad. Garden City. kad rad može biti mjeren. kraj mjerenja rada . str. . Kako ménagement preferira inženjere i ljude s fa­ kultetskom diplomom. porast nemoći i rezignacije na strani radnika. u politici proizlazi iz integracije u samoj tvornici. 1958. to opadaju šanse napredovanja 1 7 ) . A u t o m a t i n a n d the Worker. na više mjesta. New York.44 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 45 Tehnološka promjena koja tendira da prevlada mašinu kao individualni instrumenat proizvodnje. ' Daniel Bell. Ono što je u pitanju na osnovu ove tehnološke pro­ mjene. Može se zapaziti »gorljivost« radnika »da učestvuju u rješavanjima proizvodnih problema«. cit. U pitanju je kompati­ bilnost tehničkog progresa s institucijama u kojima se razvila industrijalizacija. autor ovog izvještaja. postaje ne­ moguće i samo mjerenje individualnog rezultata: »U najširem smislu automacija znači. dobro uklopio u teh­ nologiju« 19 ). po svom učin­ ku.. . A u t o m o b i l e W o r k e r s a n d t h e A m e r i c a n D r e a m . — dobili ste modernu industrijacizaciju« ) . u životnom standardu. S automacijom ne možete mjeriti rezultat rada pojedinog čovjeka. izražene u pojedinom komadu. IS. ona je »ponikla iz mjerenja rada. te ga platiti. u A r g u m e n t s br. 18 ) Floyd C . i dalje. naprosto. cit. . jačanje po­ zicije organiziranja. nema više. te integriranjem rad­ nika s fabrikom. Richard Hoffman. u materijalnom procesu proizvodnje. ide još dalje. odnos radnika spram drugih klasa i organizacija rada. cit. Ako se ovo generalizira kao neka vrsta poj­ ma . 213. kad možete staviti na njega jaram i mjeriti rezultate njegova rada. treba mjeriti. U nekima od tehnički najrazvijenijih podu­ zeća radnici čak pokazuju vlastiti interes za njega — često zamijećen rezultat »radničkog učestvovanja« u kapitalistič­ kom preduzimanju. A Study of Social C h a n g e in P o w e r P l a n t s . 12-13. . str. ) Serge Mallet. Walker. mnogo je više nego platni sistem. Može li se razum­ jeti takva fundamentalna promjena u svijesti bez pretpostavljanja određenih promjena u »društvenoj egzistenciji«? Čak pod pretpostavkom visokog stupnja ideološke neovisnosti. izgleda. loc. dok višak vrijednosti ostaje rezultat eksploatacije živog rada. .. Zacijelo je pi­ tanje da li se može govoriti ο »dobrovoljnoj integraciji« (Ser­ ge Mallet) u ikakvom drugom doli ironičnom smislu. 16 ) Ibid. loc. postoje i druge tendencije. To jest. čudno je inkonzistentan. str. koji često daju marksisti. No. Ista ova tehnološka organizacija koja pospješuje mehaničku zajednicu na radu takođe rezul­ tira većom međusobnom ovisnošću 1 8 ) .. 15 14 (3) Ove promjene u karakteru rada i instrumentima proizvodnje mijenjaju stav i svijest radnika koji se mani­ festiraju u široko raspravljanoj »društvenoj i kulturnoj inte­ graciji« radničke klase u kapitalističko društvo. str. loc. Asimilira­ nje u potrebama i aspiracijama.. U sada­ šnjoj situaciji su predominantna negativna obilježja automacije: ubrzan tempo. spone koje povezuju ovu promjenu s transformacijama proiz­ vodnog procesa govore protiv takve interpretacije. 97.

Bitna obilježja ovog procesa nisu ni na koji način promi­ jenjena povećanjem broja dioničara. 16. Ta tendencija je ) Serge Mallet. ne može kompenzirati ni korištenje administrativne kontrole. 20 ojačana rezultatima tehnološke organizacije proizvodnje na drugoj strani branika — na strani organizacije i direkcije. str. Robovi razvijene industrijske civilizacije su sublimirani robovi. a s tehničkim progresom kao njezinim instrumentom biva perpetuirana i intenzivirana nesloboda u smislu čovjekova podređivanja proizvodnom aparatu. Dominacija je transformirana u upravljanje 2 t ) · Kapitalisti šefovi i vlasnici gube svoj identitet kao odgovorni akteri. odvajanjem vlasništva od uprav­ ljanja. kao stvar. snaga). . a tehnološki veo prikriva reprodukciju nejednakosti i porobljavanja 2 2 ) .legitimne' zabrinutosti kad delegati ozbiljno uzimaju falsificirane bilanse Francus­ kih ogranaka i kad su zabrinuti zbog nepovoljnih udjela koje su zaključile te filijale. Jer činjenicu da se odluke ο životu i smrti. a poslodavac nije voljan da mu i h pruži . 25. Mržnja i frustacija su lišene svoje određene mete. str. sve stvari za koje smo se b o r i l i korporacija sad daje radnicima. mnogo­ struke socijalne beneficije na koje mogu računati u slučaju nagle smrti. ni asimiliranje različitih gru­ pa zanimanja.. . Uprava Caltexa može. za razliku od fizičke (glad. Presses Universitaires. nacionalnu vladu i nacionalni cilj. 40. vol. . 19R3. ο ličnoj i nacionalnoj sigurnosti donose na mjestima nad kojima čovjek nema kontrole. n o . 600. Paris. ozbiljne bolesti. . . Novo. onrpreuzimaju funkciju birokrata u mašini korporacije. 27. te kapital. str. Radnici te ustanove su svjesni spona koje ih udružuju s preduzećem: »To su profesionalne.« 20 ) (4) Novi tehnološki svijet rada tako ojačava slabljenje pozicije radničke klase kao pozicije negacije. na kraju. u: La N e f . te što da napravimo povodom njih. odgode svoje zahtjeve za povišenjem plaća. a u sklopu obimne hijerarhije izvršnih i upravnih odbora koji se proširuju daleko preko pojedinačne ustanove u znan­ stveni laboratorij i istraživački institut. zadovoljno trljati r u k e kad se sindikati slažu da. Postaje to borba lojalnosti . materijalne spone: vje­ ština koju stiču u rafineriji. U formi mnogih sloboda i komfora. starosti. doista. L a C o e x i s t e n c e p a c i f i q u e . Moramo pronaći druge stvari koje r a d n i k želi.46 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 47 soko amerikanizirane Caltex rafinerije. ni pro­ mjena u karakteru teškog rada. oni počinju pokazivati znakove . Ovo proširenje njihove sigurnosti preko produktiv­ nog perioda života n a p r o s t o je na temelju toga što pripadaju firmi. Paris. radi potrebe novih investicija. To je čista forma sužanjstva: egzistirati kao instru­ ment. i dalje. bi se sastali u holu sindikata i razgo­ varali ο pritužbama k o j e su podnijeli radnici. 1958. 22 ) Pogledaj str. Opipljiv objekt eksploatacije iščezava iza fasade objektivnog realiteta. No. te dubina preduslovljenosti koja oblikuje instinktne porive i aspiracije zamra­ čujući razliku krive i istinite svijesti. 2 3 ) François Perroux. društvene. III. Le Salaire de la technique. 28. Santa B a r b a r a : Center for the Study of Democratic Institutions. nesposobnosti za rad. instrument dominacije čovjeka nad čovjekom.Comités d'enterprise' ispituju i raspravljaju ο ra čunima kompanije s istom ljubomornom pažnjom koju bi im posvetili savjesni dioničari. Delegati u . lična ovisnost. . Radnička klasa nije više živa opozicija postojećeg društva. p r o b l e m je bio već riješen i sindikatu nije pri­ pala zasluga udovoljenja pritužbi. već statusom pukog instrumenta. Tako iz shvaćanja ο živom i nerazorivom sporazumu s Caltexom proizlazi da radnici misle ο financijskom poslo­ vanju firme s neočekivanom usredotočenošću i lucidnošću. a niti izjednačenje u sferi konzumacije. reduciranjem čovjeka na status stvari« 2 3 ). . T e n d e n c i j u integracije u Sjedinjenim Državama ilustrira slijedeća z a p a n j u j u ć a izjava sindikalnog vođe Ujedinjenih au­ tomobilskih radnika: »Često .. no oni su robovi jer ropstvo nije određeno — »ni poslušnošću niti težinom rada. bitno obilježje je premoćna racionalnost u ovom besmislu. činjenica da su se navikli na od­ ređene proizvodne odnose koji su tamo ustanovljeni. Takav način egzistiranja nije prevla21 ) Je li još uvijek potrebno optuživali ideologiju »revolu­ cije upravljanja«? Kapitalistička proizvodnja se odvija posredstvom investiranja privatnog kapitala jer je privatno iscjeđivanje i prisvaja­ nje viška vrijednosti. M i istražujemo. Oni se usuđuju da idu tako daleko da osporavaju troškove proizvodnje i sugeriraju mjere za štednju. Francuska. A C o n v e r s a t i o n . M i istražujemo« L a b o r L o o k s a t L a b o r . može poslužiti karakteriziranju ovog smjera. Kad sam slijedeći dan zakazao sastanak s upravom or ganizacije poduzeća. u Ambèsu. 1959.

kako reifikacija tendira da postane totalitarna na osnovu svoje tehnološke forme. sami organizatori i upravljači sve više ovi­ se ο mašineriji koju organiziraju i kojom upravljaju. I obratno. te želja da se radi na njihovoj proizvodnji i stvaranju. onima koji se oslanjaju na tehničare kao svoje planere i egzekutore? » . Jed­ na od njih je inherentna u samom tehničkom progresu — upravo automacija. ekonomsko-političkoj integraciji kapitalističkih ze­ malja i izgradnji njihovih odnosa s nerazvijenim područjima. Postoje centrifugalne tendencije iznutra i izvana. — tj. i posredstvom njih. vojska se oslanja na korporacije »ne samo radi svoga oružja već i radi njihova znanja kakvo je oružje njoj potrebno. planera i naučen jaka uposlenih u velikim industrijama i zaduženih za interese svojih poslodavaca. 9. pritisak današnje. Njihova je duž­ nost da izmisle nov sistem oružja i da uvjere rukovodioce vojske da budućnost njihove vojne profesije. kad je čista. jača­ jući unaprijed zasnovanu harmoniju između interesa velikih javnih i privatnih korporacija i njihovih mušterija i slugu. u svrhu samoočuvanja i rasta. a i budućnost zemlje ovisi ο kupovanju toga što su oni izmislili«. str. Materijalna baza za ovu sposobnost bi i nadalje bila na raspolaganju u a) b) c) d) porastu produktivnosti rada (tehnički progres). zgodna. tj. uprkos intenziviranju proizvodnje razornih sredstava i metodičkom rasipanju sredstava i sposobnosti. visoke tehnološke utrke u nao­ ružanju oduzeo je iz ruku odgovornih službenika vlade inici­ jativu i moć da donose presudne odluke i dao je u ruke tehni­ čara. i nadalje. odista. adekvatna sli­ ka društva koje samo sebe širi i perpetuira u vlastitom una­ prijed utvrđenom cilju — gonjeno porastom potreba koje ono stvara i. komunizam bi na­ stavio da koegzistira s kapitalizmom. U isto vrijeme kapi­ talizam bi. Zatvoreni krug je. Izgledi sputavanja vrlo realnu mogućnost nuklearnog rata. Vladajući javnim i privatnim poslovanjem. L a b o r a n d t h e C o l d W a r . da se kreira potreba za kupovanjem dobara koja moraju biti prodana uz profit. . bio sposoban da zadrži i. već za­ tvoren krug koji obuhvaća i Gospodara i Slugu. . i posredstvom toga. sistem tako ide ka totalnom upravljanju i totalnoj ovisnosti ο upravljanju. istovremeno zadržava unutar sebe. permanentnoj ekonomiji odbrane. Ta spo­ sobnost se potvrdila uprkos svjetskim ratovima i ogromnom fizičkom i intelektualnom nazadovanju koje su donijeli fa­ šistički sistemi. 25) Ibid. Sve dok su radnici afirmativna snaga i podu­ pirači sistema dominacije. — Ovo. Upravljaju li tehničari ili njihova vladavina pripada drugima. 24 Tad bi produžena suprotnost između proizvodnih sposobnosti društva i njihova destruktivnog i ugnjetavačkog korištenja tražila intenzivirane napore da se zahtjevi aparata nametnu stanovništvu — da se odstrane ekscesivni potencijaliteti.48 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DrUSTVO 49 dan kad je ta stvar oživljena i kad bira svoju mate­ rijalnu i intelektualnu hranu. pokretna stvar. njega neće izmijeniti sami po sebi ni djelomična nacionalizacija ni prošireno učešće radnika u rukovođenju i profitu. Ova uzajamna ovisnost nije više dijalektički odnos Gospodara i Sluge koji puca u borbi za međusobno priznavanje. čak. Ame­ rican Friends Service Committee. poveća životni standard za sve veći dio stanovništva. koliko će ono stajati i za koliko će ga vremena dobiti» 2 5 ) . kad ne osjeća da je stvar. Postoji li bilo kakav izgled da bi pukao ovaj lanac porasta produktivnosti i potiskivanja? Odgovor bi zahtijevao pokušaj da se suvremeni razvoj projicira u budućnost uz pretpostavku relativno normalne evolucije. Po toj pretpostavci bi neprijatelj ostao »permanentan«. povećanju nataliteta stanovništva. Philadelphia. 2 4 ) Ako se proizvodne ustanove oslanjaju. 1959. Smatram da je širenje automacije više nego kvantitativan rast mehanizacije — ona je promjena u . na vojsku. zanemarujući ) Stewart Meacham.

Ti instrumenti i njihova moćna efikasnost nisu u razmjeru s neposrednim radnim vremenom koje zahtijeva i njihova proizvodnja. već prisvajanje njegove proizvodne snage. ) Karl Marx. i mora prestati da bude. reaktivirati sukob klasnih interesa. isto tako kao što i nerad manjine prestaje biti uvjet razvoja univerzalnih sposobnosti čovjeka. njegovo razumijevanje prirode i vladanje njome posredstvom njegova društvenog bića — jednom riječju. u kojoj ova. . Višak rada mase prestaje biti uslov razvoja općeg bogatstva. me­ hanizam posredstvom koga čovjeka porobljuje njegov vlastiti rad. Takva racionalizacija nailazi na čvrst otpor od strane radnika. postaje neovisan producirajući objekt. revolucionirala cijelo društvo. razvoj društve­ nog individuuma. javlja se tad kao mizerna baza spram one novorazvijene. .50 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 51 karakteru bazičnih proizvodnih snaga 2 δ ) . društveni proces automacije izražava transformaciju ili. Potpuna automacija u domenu nužnosti bi otvorila di­ menziju slobodnog vremena kao onu u kojoj bi se konstitu­ iralo čovjekovo privatno i društveno biće. njihova efikasnost ovisi ο postignutom stupnju znanstvenog i tehnološkog progresa — drugim rije­ čima. on sad stoji izvan njega . 27 26 Automacija je. odvojena od čovjeka. u Sje­ dinjenim Američkim Državama rukovodstvo radnika. 1953. veliki katalizator razvijenog in­ dustrijskog društva. Pogledaj također str. . No. . Radnička klasa insistira na eksten­ zivnom korištenju ljudske radne snage u materijalnoj proiz­ vodnji i utoliko se opire tehničkom progresu. Cim ljudski rad u svojoj neposrednoj formi prestane biti veliki izvor bogatstva. str. prouzrokovati dalekosežnu depresiju i. preciznije. . Na suvremenom stupnju razvijenog kapitalizma orga­ nizirana radnička klasa se suprotstavlja automaciji koja ne kompenzira zaposlenost. 2 7 ) ) Pogledaj. . po svo- . tako. Berlin. i sam subjekt. radno vrijeme pre­ staje biti. Dietz Verlag. stvorene samom velikom industrijom. Ova mogućnost postaje utoliko realističnija što se bor­ ba za prestiž između kapitalizma i komunizma pomjera od vojnog i društvenog na ekonomsko polje. U ovom preinačenju nije više glavni potporanj proizvodnje i bogatstva neposredan rad koji vrši sam čovjek niti je to nje­ govo radno vrijeme. 592. Automacija bi. kontinuirano zaustavljanje automacije može oslabiti konkurentsku nacionalnu i internacionalnu po­ ziciju kapitala. reifikacija ljudske radne snage bi slomila postvarenu formu režući lanac koji veže čovjeka za mašineriju. i dalje.. Umjesto da bude glavni akter procesa produkcije. Dovedena do savršen­ stva. Odatle slijedi da i prometna vrijednost nužno prestaje biti mjera upotrebne vrijednosti. Marx je naslutio njene eks­ plozivne tendencije: »Industrijska napredovanja velikih razmjera. 596. te. — tj. Ona je eksplozivan ili neeksplozivan ka­ talizator u materijalnoj bazi kvalitativne promjene. Izgleda da je automacija do granica tehničke mogućnosti inkompatibinla s dru­ štvom baziranim na privatnoj eksploataciji ljudske radne snage u procesu proizvodnje. Tako se ruši onaj način proizvodnje koji počiva na promet­ noj vrijednosti . transupstancijaciju radne snage. taj otpor nije praćen političkom radikalizacijom. automacija u sovjetskom sistemu mo­ že brže proslijediti posredstvom moći totalnog upravljanja. G r u n d r i s s e d e r K r i t i k d e r p o l i t i s ­ c h e n O e k o n o m i e . stvaranje zbiljske moći ovisi manje ο radnom vremenu i kvantitetu ut­ rošenog rada nego ο moći instrumenata pokretnih u toku rad­ nog vremena. na osnovu toga. postavši proces materijalne proiz­ vodnje. Gotovo stoljeće prije nego što je automacija postala stvarnost. tehnički instrument za promjenu kvantiteta u kvalitet. Krađa tuđeng radnog vremena. ona se suprotstavlja efikasnijem korištenju kapitala — priječi intenzivirane napore da se podigne produktivnost ra­ da. već se čovjek odnosi spram njega kao nadziratelj i regulator . jer. U najmanju ruku. . Postupajući tako. odista. 43. U zapadnom svijetu to bi izazvalo opasnost u pogledu presti­ ža u njegovoj internacionalnoj poziciji i prisilio bi ga da ubr­ za racionalizaciju proizvodnog procesa. Ljudski rad nije više zatvoren u proizvodni proces. Drugim riječima. mjera bogatstva. ο primjeni znanosti na proizvodnju . na kojoj sad još uvijek počiva (društveno) bogatstvo. str. . To bi bila povijesna transendencija prema novoj civilizaciji. Kad je zadobiven određen tehnički nivo.

samo znak i prednost historijske zaostalosti. u sovjetskom društvu 3 1 ). i b) strukturalno. baš ta historijska zaostalost — u uslovima prestiža u koegzisten­ ciji — prisiljava na totalan razvoj i kontrolu svih sredstava pod diktatorskim režimom? I. New York: Oxford Uni­ versity Press. opsežna društvena sigurnost. proširen program inostrane pomoći. Italija) odmjeravaju svoje snage s p r a m snage ubrzane tehnologij­ ske i političke racionalizacije u autoritarnoj formi. iščezne onda kad je postignut razvijen stupanj? Da li. New York: . službenika i slično. 319. s druge strane. 195ft. planiranje u nacionalnim i internacionalnim razmjerima. može rezultirati po­ rastom sindikalne svijesti tih grupa. Ioc. da li bi sovjetsko društvo. Ove centrifugalne sna­ ge se još uvijek dadu srediti unutar postojećeg. a uz planirano zadovoljenje još uvijek nepodmirenih vitalnih potreba — već je ona prisiljava na to. politička radikalizacija bi morala biti praćena izrastanjem neovisne političke svijesti i akcije unu­ tar grupa bijelih ovratnika * ) . 1958. sovjestsko društvo je na ranijem stupnju industrijalizacije. bilo sposobno da liberalizira totalitarne kontrole u tolikoj mjeri da bi se mogla odigrati kvalitetna promjena? 30 ) Jaki segmenti borbenog radničkog pokreta u onim manje razvi­ jenim kapitalističkim zemljama gdje je taj pokret još uvijek živ (Fran­ cuska. Vjerujem da će do­ minantni interesi postepeno i oklijevajući prihvatiti te zahtje­ ve i da će povjeriti svoje prerogative efikasnijoj moći. mali iz­ gledi u razvijenom industrijskom društvu. Urgentnost inter­ nacionalne borbe za prestiž će vjerovatno ojačati snage ove raciona­ lizacije i pogodovat će adaptaciji i savezu s predominantniin tendenci j a m a u najrazvijenijim industrijskim područjima. kao grupe koja vrši pritisak bit će još više proširena.52 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 30 53 jim ciljevima i sredstvima. možda. cit. javni radovi širokih razmjera. »Politički. prev. prisustvo više radnika . ο sposobnosti ovla­ štenih interesa da adaptiraju kako sami sebe tako i svo­ ju ekonomiju zahtjevima države dobrobiti. napokon. i dalje. Masovna baza radnika. Kako u tom procesu raste udio inženjera. u prvom redu. izgledi za suzbijanje toka centrifu­ galnih tendencija ovise. simultane su s njima. U tome kursu su vitalne potrebe po rangu iza prioriteta vojnih i političkih potreba ili. Isprepletenost ova dva aspekta pojačava teškoće ana­ lize. 29 ) C . te porast nje­ nih troškova. str. *) Bijeli ovratnik (white collar) jezična je metafora koja ozna­ čava zanimanja koja nisu manuelni rad (plavi okovratnik — blue collar). Također i ovdje opadanje udjela ljudske radne snage u proizvodnom procesu znači umanjenje političke moći opocizije. međutim. Ima li izgleda da ta veća racionalnost industrijalizacije. Historijska zaostalost ne samo da sankcionira sovjetsku industrijalizaciju u tome da teče bez planiranih rasipanja i antikviteta. nakon što je postiglo cilj »dostizanja i prestizanja«. bez restrikcija na produktivnost koje nameću interesi privatnog profita. i dalje. 28 žda.bijelih ovratnika* u radničkim sindikatima dat će liberalnim i radničkim zagovor­ nicima šansu da s više osnova identificiraju interese radnika s interesima zajednice u cjelini. ne prekoračuje okvir koji je zajed­ nički nacionalnim i grupnim interesima (pri čemu su ovi po­ sljednji izručeni i podređeni prvima). a radnički predstavnici će neizostavno biti uključeni u dalekosežna po­ gađanja oko nacionalne političke ekonomije« 2 9 ) . Realiziranje težnje da se element bijelih ovratnika obuhvati organizacijom indu­ strijskih sindikata 2 8 ) . ako uopće uspije. 31 ) U vezi s ovim pogledaj moj S o v i e t Columbia University Press.. U te zahtjeve spa­ da ogroman porast usmjerenja od strane vlade. M a r x i s m . W h i t e C o l l a r . čak i djelomična nacionalizacija ). Wright Mills. Pređimo sad na izglede apsorbiranja društvene prom­ jene u drugom sistemu industrijske civilizacije. — Op. njegove ekonomske i političke institucije bitno su različite (totalna nacionalizacija i diktatura). za to su. mo) A u t o m a t i o n and Major T e c h n o l g i c a l Chan­ g e . s velikim sektorima koji su još uvijek na pretehnološkoj razini. str. Pod tim uvjetima. no teško da bi urodilo njihovom političkom radikalizacijom.Raspravljanje je već od početka konfrontirano s dvostrukom inkomparabilnošću: a) kronološki. tehničara. 11.

Pa. po kojoj ljudska sloboda može cvjetati u životu ispunjenom mukotrpnim radom. faktički razvoj u sadašnjem komunistič33 ) K . da robovi moraju biti slo­ bodni za svoje oslobođenje prije nego mogu postati slobodni. Istina. .54 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 55 Argument historijske zaostalosti — prema kome. nužno je da njihovo oslobođenje dođe izvana i odozgo. Marx. pred tim argumentima je detronizirana repre­ sivna ideologija ο slobodi. to­ kom koje novo društvo »nosi na sebi tragove starog društva iz čije utrobe izlazi« 3 3 ) . bilo istinska samonametnuta nužnost. pojavljuje se u socijalističkoj revoluciji. nužno. ono mora stvoriti materijalne preduvjete slobode za sve svoje članove. mora robove osposobiti da uče. Njena je zasluga što priznaje. u onoj mjeri u kojoj su robovi prekondicionirani da egzistiraju kao robovi i da bu­ du zadovoljni u toj ulozi. ipak. 20. Na osnovu toga je prvom fazom određen i prelaz od »svakome prema njegovu radu« na »svakome prema njegovim potrebama« — i to ne samo stvaranjem tehnološke i materijelne baze već. Socijalizam mora postati zbilja s prvim aktom revolucije jer on mora biti već u svijesti i akciji onih koji su nosili revoluciju. kako liberalna tako i autoritarna društva. Jedini moguć izgovor (koji je do­ sta slab!) za »prosvijećenu diktaturu« jest da očajan rizik 32 koji ona uključuje. str. također. nije očajniji. u nužnosti koja ograničava njihovu slobodu i humanitet i nasuprot njoj. koje potvrđuju izabrani predstavnici) — izabrani u uslovima efikasne i dobrovoljno prihvaćene indoktrinacije. ni po veću cije­ nu. kraj i na kraju kapitalističkog sistema. Za razliku od ove koncepcije. K r i t i k a 1950. 21 G o t s k o g p r o g r a m a . No. Revolucija je. i 34. kvalitativna promjena iz starog u novo društvo se dogodila početkom te faze. ponekad onakve kakvi treba da izgledaju«. Kultura. To je dru­ štvo u kome ranije objekti produktivnosti prvi put postaju ljudska bića koja planiraju i upotrebljavaju instrumente svo­ ga rada za realizaciju svojih vlastitih ljudskih potreba i spo­ sobnosti. koji izvire iz novog načina proizvod­ nje. konstituirana u prvoj fazi. Marxov stav da oslobođenje radničke klase mora biti djelo same radničke klase postavlja to a priori. ujedno. pri svoj svojoj istinitosti. mora im se pokazati »pravi put« koji oni traže 3 2 ) . Kvalita­ tivno nov način života. Prvi put u historiji ljudi bi djelovali slobodno i ko­ lektivno. »Političko telo će ga prinuditi slobo­ dom« »da vide predmete onakve kakvi su. ma­ terijalne i intelektualne uslove koji sprečavaju genuino i in­ teligentno samoodređenje. u predominantnim uslovima materijalne i intelektualne zaosta­ losti. od rizika koje sad preuzimaju velika. 1949. pa tek onda oni mogu znati što se zbiva i što oni sami mogu učiniti da to izmijene. prije nego što društvo može postati slobodno. mora biti djelovanje prisile i uprav­ ljanja — nije samo srž sovjetskog marksizma već. siromaš­ tvom i glupošću. taj argument ne može odgovoriti na vječno živo pitanje: tko odgaja odgajivače i gdje je dokaz da su oni u posjedu »dobra«? Pitanje ne može biti apsolvirano na osnovu argumenta da je ono jednako pri­ mjenljivo na određene demokratske forme vladavine u koji­ ma sudbonosne odluke ο onome što je dobro za naciju donose izabrani predstavnici (ili. nametnuto nužnošću. Prema Marxu je »druga faza«. ) Ruso. izd. također. Lagano joj se izrugivati. Štaviše. nadalje. No. suprotno jeziku brutalnih činjenica i ideologije. dijalektička logika insistira. tu je i »prva faza« socijalističke izgradnje. Socijalistička izgradnja počinje prvom fazom revolucije. bez mnogo hipokrizije. ali ju je teško opovrgnu­ ti. preciznije. doslovno. Najprije mora kreirati bogatstvo pa ga tek onda raspodjeljivat prema slobodno razvijenim potre­ bama pojedinca. oslobođenje. str. Odista. D r u š t v e n i u g o v o r . I. te da cilj mora biti operativan u sredstvima kojima se zado­ biva. vjerovatno. Kontrola proizvodnog procesa od strane »ne­ posrednih proizvođača« treba injicirati razvoj koji distingvira povijest slobodnih ljudi od prethistorije čovjeka. Zato bi potiskivanje. (a to je odlučno!) načinom na koji se ona stvara. Prosvjeta. vide i misle. i teza teoretičara »prosvijećene diktature« od Platona do Rousseaua.

35) »Economic Problems of Socialism in the U . izgleda. Praeger. još uvijek. te fizičke i men­ talne razlike među ljudima. Ako bi ona mogla voditi ka samoodređenju u samoj bazi ljudske egzistencije. a podržava se sve od tada. ona je stavila u pokret također i snage koje tendiraju k to­ mu da perpetuiraju tehnički progres kao instrument domina­ cije. i dalje. oni su nadomjestivi bez eksplodiranja temeljnih insti­ tucija društva. Partije. proizvođače« (radnike) od kontrole nad sredstvima za pro­ izvodnju i tako vodi ka klasnim razlikama u samoj osnovi si­ stema. poslije kratkog »herojskog perioda« boljševičke re­ volucije. ne i sadržaji samoodređenja. To je istinit dio u tezi sovjetskih marksista da preovlađujuća suprotnost »zaostalih proizvodnih odnosa i karak­ tera proizvodnih snaga« može biti razriješena bez eksplozije i da se »usklađenost« ova dva faktora može postići putem »postepene promjene« 3 6 ) . S .56 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 57 kom društvu odgađa (ili je na osnovu internacionalne situ­ acije prisiljen da odgađa) kvalitativnu promjenu prema dru­ goj fazi. to će stanovništvo biti čvršće vezano za različite vladajuće birokracije. Nema razloga za pretpostavku da će tehnički progres plus nacionalizacija rezultirati »automatskim« oslobođenjem i odriješenjem snaga negacije. u : Leo Gruliow ed. Na­ stavlja se porobljavanje čovjeka instrumentima njegova rada u visoko racionaliziranoj. u nestajanje Države. Zrelo i slobodno indu­ strijsko društvo bi i nadalje ovisilo ο podjeli rada. koju je otvoreno priznao i Staljin 3 5 ) .« (1952). ono nije ugrađeno u ovaj proces kao što je to odijeljenost kapitala i rada koja proizlazi iz pri­ vatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju. Na takvu nejednakost prinuđavaju genuine društvene potrebe. Distribucija sredstava za podmirenje vitalnih potre­ ba bez obzira na radni učinak. koja uklju­ čuje nejednakost funkcija. R. sredstva unaprijed presuđuju i sam cilj. tehnički zahtjevi.. vladajući slojevi su odvojivi od proizvodnog procesa — to jest. bila bi ograničena na poli­ tičku revoluciju. Organizacija proizvodnog procesa u sovjetskom sistemu. uvelike efikasnoj formi koja ima sve izglede na uspjeh. I sve to bi mogla izvršiti ne napuštajući totalno upravljanje ljudi­ ma. ono nije motor samog proizvodnog procesa. javlja. istosmjerne s tendencijama razvijenog kapitalističkog društva. 14. u ovećoj mjeri. odvaja »neposredne S4 ) Ο razlici strukturalne rezistencije i rezistencije koja se može uklopiti u proces organizacije pogledaj m o j S o v i e t M a r x i s m . vjerovatnije je da će se poravnati nego da će ojačati suprotnost između rasta pro­ izvodnih snaga i njihove porobljavajuće organizacije. zacijelo. Druga polovica istine je u tome da bi kvantitativna promjena još uvijek morala biti obrnuta u kvalitativnu promjenu. kao nezavisnih sila nametnutih čovjeku. 5. Dok stvaranje ovih preduslova još uvijek treba da bude djelo nametnutog upravljanja.. no. Situacijom neprijateljske koegzistencije mogu se obja­ sniti teroristička obilježja staljinističke industrijalizacije. Nacionalizirana ekonomija će moći eksploatirati pro­ duktivnost rada i kapital bez strukturalnog otpora 3 4 ) reduci­ rajući. pod pretpostavkom da nu­ klearni rat ili kakva druga katastrofa ne presiječe njegov ra­ zvoj). Naprotiv. str. Pa. i d a l j e . Ukoliko bi ta promjena ostavila netaknutu materijalnu bazu društva (na­ cionalizirani proizvodni proces). njihovo konstitu­ iranje bi značilo kraj ovog upravljanja. radne sate i povećavajući komfor. kao kvantitativna promjena. bila bi to najradikalnija i najkompletnija revolucija u historiji. New York: F. Ι-ί. naime u dimenziji nužnog rada. Dok su tendencije ka sputavanju kvalitativne promjene u sovjetskom sistemu. univerzalno svestrano obrazovanje u smjeru izmjenljivosti funkcija — to su preduslovi. sniženje radnog vremena na minimum. uprkos re­ voluciji. Pla­ na itd. izvršne i nadzorne funkcije ne bi više nosile privilegije vladanja životima drugih u nekom posebnom interesu. A. Pa ipak. C u r r e n t S o v i e t P o l i c i e s . No. 11. ipak. str. str. . iz socijalističke baze pro­ izvodnje proizlaze odlučne razlike. Tehnički pro­ gres će uroditi kontinuiranim porastom životnog standarda te liberalizacijom kontrola (ponovo. S . 1953. Shodno to­ mu. š t o su oni koji vladaju sposob­ niji da pruže dobra konzumacije. pa se prelaz iz kapitalizma u socijalizam. Ovo odvajanje je bilo uvedeno na osnovu političke odluke. Prelaz u takvo stanje nije evo36) Ibid. 109.

To je pogotovo slučaj u zemljama gdje su najvitalnije potrebe stanovništva daleko od toga da budu za­ dovoljene. Pogodu­ ju li takvi uslovi stjecanju ujedno industrijalizacije i oslobo­ đenja — bitno različitom načinu industrijalizacije koji bi sagradio proizvodni aparat ne samo u suglasnosti s vitalnim potrebama ljudi već i s ciljem pacifikacije borbe za opsta­ nak? Industrijalizacija u ovim zaostalim područjima se ne zbiva u vacuumu. u velikoj mjeri. iz kapitalističkog ili komunističkog bloka — ili od oba. čimbenik unutarnje situacije dva suprotstavljena društva. to je u visokom stupnju dubiozan psihološki pojam i uvelike nea­ dekvatan za analizu društvenog razvoja. Ona se događa u historijskoj situaciji u kojoj društveni kapital. pretpostaviti da će. gdje očajan životni standard traži. široko je raspro­ stranjeno stanovište da održanje nezavisnosti zahtijeva veoma brzu industrijalizaciju i postizanje stupnja produktivnosti koji bi osigurao. Drugim riječima. predtehnološke oblike. borba na život i smrt s kapitalističkim svijetom. na kome stanovništvo još uvijek može biti vezano za službu i za interese države i drugih postojećih institucija. Imperativ apsolutnog korištenja tehničkog progresa i nadzivljavanja na osnovu superiornog života može se pokazati jači od rezistencije ovlaštene biro­ kracije. izgleda. pak. Apostrofira se moćan otpor koji bi pružila ušančena birokracija — otpor čiji je raison d'être upravo isti onaj motiv koji pokreće potrebu za stvara­ njem preduslova oslobođenja. naime. što je moguće brže. I ovdje je. Da bi. odlučan faktor globalna situacija koegzisten­ cije koja je postala. već dugo. Možemo li prihvatiti pretpostavku da će komunistički sistem.i antiindustrijskom kulturom (Italija. u najmanju ruku. ko­ je se često čuje. s ogrom­ nom većinom stanovništva koje još nije transformirano u radnu snagu odvojenu od sredstava za proizvodnju. efika­ snosti i tehnološkog racionaliteta. dezintegracija ovog otpora proteći u liberalnim i de­ mokratskim formama? Da li nerazvijene zemlje mogu uči- . U istim tim zemljama inertnost predtehnoloških i čak predburžoaskih običaja i uslova pruža jak otpor takvom nametnutom razvitku. izvana. radije da će na osnovu internacionalne borbe za prestiž biti prisiljen da razvije) uslove koji bi pripremili taj prelaz? Postoje jaki ar­ gumenti protiv ove pretpostavke. s dovoljno razloga. potreban prvobitnoj akumulaciji.58 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 59 lucioni. da bi novi razvoj zaostalih zemalja mogao ne samo promijeniti perspektive razvijenih industrijskih ze­ malja već. već da li će ona biti sposobna da spriječi zadobivanje takve razine. Ove zemlje ulaze u proces industrijalizacije sa stano­ vništvom nenaviknutim na vrijednosti produktivnosti. već revolucionarni proces. — tj. Nije pitanje u tome da li će komunistička birokracija »napustiti« svoju privile­ giranu poziciju onda kad se postigne nivo za moguću kvali­ tativnu promjenu. zemlje u kojima industrija­ lizacija koegzistira s neuništivom pred. Na osnovu prethodnog ra­ spravljanja: postoje li ikakvi znakovi da bi bivša kolonijalna i polukolonijalna područja mogla utrti put industrijalizaci­ je bitno različit od kapitalizma i suvremenog komunizma? Postoji li išta u autohtonoj kulturi i tradiciji tih područja što bi moglo indicirati takvu alternativu? Ograničit ću svoje primjedbe na modele onih zaostalih zemalja koje su već u procesu industrijalizacije. relativnu autonomiju u konkurenciji s dva džina. Egipat). mo­ ra biti dobiven. Želio bih dodati nekoliko primjedbi ο rezoniranju. Mašinski proces (kao društveni proces) zahtijeva poslušnost spram sistema anonimnih moći — totalnu sekularizaciju i destrukci­ ju vrijednosti i institucija čija desentifikacija jedva da je otpočela. Međutim. prije bilo čega drugog. razviti (ili. količine en masse. konstituirati »treću silu« koja treba da izraste u relativno nezavisnu silu. pod udarom dva velika sistema totalne tehnološke admini­ stracije. U ovakvim uvjetima transformacija nerazvijenih dru­ štava u industrijska mora napustiti. to učinila. morala bi zaustaviti materijalni i intelektualni rast na onom stup­ nju na kome je dominacija još uvijek racionalna i ima pred­ nosti. u svojim postojećim formama. Možemo pokušati potražiti uporište u pojmu ο ljud­ skoj prirodi urođenog »nagona za moći«. štaviše. mehaniziranu i standardiziranu masovnu proizvodnju i distribuciju. Može li se. čak i na osnovama potpu­ no nacionalizirane i planirane ekonomije. također.

(leisure time) jer ona prosperira u razvijenom industrijskom društvu. No. rad neophodan za opstanak bi se transcendirao prema radu za zadovoljenje ljudskih potreba. Autohtoni progres izgle­ da zaista moguć u područjima u kojima su prirodna bogat­ stva. ο intenziviranom razvoju i eks­ panziji produktivnosti. Izgleda da je ta država u stanju da podiže standard života kojim se upravlja. nametnut tim zemljama. Ova sposobnost je inherentna u svim razvijenim industrijskim društvima u kojima tehnički aparat kao predominantni tok zbivanja — us­ postavljen kao odvojena sila nad čovjekom i iznad njega — ovisi. država neslobode jer je njeno totalno upravljanje sistemat sko ograničenje (a) »tehnički« dostupnog slobodnog vreme­ na 3 8 ) . Samoodređenje bi teklo iz osnove. To je objektivan društveni proces utoliko što su proizvodnja i raspodjela sve veće količine dobara i uslu­ ga u kolotečini racionalnog tehnološkog odnosa. a ne samo za opstanak. A gdje to nisu. no. Čak i u ovim apstraktnim pretpostavkama moramo uvažiti brutalnu ograničenost samoodređenja. država prosperiteta je. ovise ο mogućno­ stima države prosperiteta. 37 i usmjere. . dovesti do perioda totalne administracije. ili više-manje terorističkom sistemu prvobitne akumulacije. ako su oslobođena od zahvata ugnjetavanja. da ga procijene ) U vezi s ovim aspektom pogledaj vanredne knjige Renéa Dumonta. podleći ili jednoj od različitih formi neokolonijalizma. Da sumiramo: zaostala područja će. u svom funkcioniranju. Za sada ni­ šta ne indicira takvu promjenu. Ako industrijalizacija i uvođenje tehnologije u zaostale zem­ lje naiđu na jak otpor autohtonih. (c) inteli­ gencije (svjesne i nesvjesne) kadre da razumije i realizira mogućnosti samoodređenja. ove proširila i poboljšala na nji­ hovim vlastitim osnovama eliminirajući tiranske i eksploatatorske snage (materijalne i religiozne). Kasno industrijsko društvo je više uvećalo nego što 38 ) »Slobodnog« vremena. Društvena revolucija. 1961. još uvi­ jek dostatna za human život. umjesto nametanja tehnologije na tradicionalne načine života i djelatnosti. mogla postati izvor pro­ gresa i industrijalizacije? Takav autohtoni progres bi zahtijevao planiranu poli­ tiku koja bi. ko­ je pruža politika tehnološkog racionaliteta. Država prosperiteta i ratne angažiranosti Kao rezime proizlazi: izgledi sputavanja promjene. postat će predominantni uslovi koji ne egzistiraju ni u starim ni u industrijski razvijenim društvi­ ma (i nikad nisu u njima postojali). uza svu svoju racionalnost. ne bi označili industrijalizaci­ ju po uzoru razvijenih društava. ne bi li mogla biti pospješena postepenom i djelo­ mičnom pomoći tehnologije — u okvirima tradicionalnih formi? U tom slučaju. tradicionalnih načina ži­ vota i djelatnosti — otpor koji nije napušten čak pri vrlo opipljivim izgledima na bolji i lakši život — da li bi ta predtehnološka tradicija. vjerovatno.60 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE . n o . Jedva se može i zamisliti revolucija kao spontana akcija — revolucija koja bi injicirala ukidanje mentalne i materijalne eksploatacije i izgradila pretpostavke za novi razvoj. No. (b) količine i kvaliteta dobara i usluga »tehnički« do­ stupnih za podmirenje vitalnih potreba čovjeka. sama po sebi. P a r i s . JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 61 niti historijski skok iz predtehnološkog u posttehnolosko drušvto u kome ovladani tehnološki aparat može pružiti ba­ zu za genuinu demokraciju? Naprotiv. veći su izgledi da će razvoj. — Naime. autohtoni pro­ gres pretpostavlja promjenu u politici dvaju velikih indu­ strijskih blokova moći koji danas oblikuju svijet — napušta­ nje neokolonijalizma u svim njegovim formama. agrarna reforma i reduciranje nata­ liteta bili bi preduslovi. Pion. naročito T e r r e s v i v a n t e s . oštrijeg i krućeg od onog koji prolaze razvi­ jena društva koja mogu graditi na ostvarenjima liberalisti­ čkog razdoblja. koje su tradicionalne forme onesposobile za osiguranje razvoja humanog života. a ne »dokolice·. štaviše. izgleda da je moguća još jedna alternativa 3 7 ) . U takvim uslovima opadanje slobode i opozicije nije pitanje moralne i intelektualne pokvarenosti i korupcije. »neposredni proizvođači« bi imali šansu da vlastitim radom i u slobod­ nom vremenu kreiraju svoj vlastiti progres. neslobodna je uto­ liko što njome upravlja biznis i politika.

40 ) Pogledaj str. 22. ona reduci­ ra upotrebnu vrijednost slobode. aspi­ racije. Snage u kontrabalansu ne uključuju one snage koje se suprotstavljaju cjelini 4 0 ). dobra reputacija. U najrazvijenijem stadiju kapi­ talizma to prevladano društvo je sistem pluralizma u kome međusobno konkurentske ustanove koincidiraju u solidari­ ziranje moći cjeline nad pojedincem. bez obzira koliko ograničenog. Pa ipak je za pojedin­ ca. već elementi osnov­ nih proizvodnih troškova. ono za društvo kao cjelinu). Nema razloga da se insisti­ ra na samoodređenju ako je život kojim se upravlja udoban i čak »dobar«. vanjska politika blokiranja prevladava­ nja postojećeg javlja se kao proširenje istosmjerne unutar­ nje politike. još uvijek pruža neizmjerno veću sigurnost nego vladavina iznad zakona ili bez njega. osjećaju i maštaju? Istina. na nižem stupnju druš­ tvenog bogatstva i tehnologije. JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 63 je reduciralo nužnost parazitskih i alijeniranih funkcija (ako ne za pojedinca. stvara uvećanje viška proizvoda koje dozvoljava sve jaču konzumaciju bilo da je taj višak proizvoda privatno ili centralizirano prisvajan i di­ stribuiran. i dalje. 235. Sve dok dominira ova konstelacija. gotovo neizbježan nusprodukt politički manipuliranog indu­ strijskog društva. 1959. jednodimenzionalnog političkog ponašanja. Vladavina zakona. zašto bi insistirali na drugačijim institucijama za dru­ gačiju proizvodnju drugačijih dobara i servisa? Nadalje. takva proiz­ vodnja društveno potrebne suvišnosti zahtijeva kontinuiranu racionalizaciju — beskompromisno iskorištavanje tehničkih otkrića i znanosti. materijalne i mentalne robe koje se nude mogu biti loše. tako. osjećaje. da zapriječe kvalitativnu promjenu. S . pa mogućnost kvalitativne promjene preostaje jedi­ no izvana. tada kad je već prevladana određena razina zaostalosti. Jedva se može i zamisliti odbacivanje države prospe­ riteta u ime apstraktnih ideja slobode. ne isključuju­ ći širenje raznolikosti proizvodnje. ako su ljudi preduvjetovani u tom smislu da potrošna dobra. s obzirom na predominantne tendencije. Te snage se međusobno poništavaju u višem jedinjenju — u zajedničkom interesu da brane i proširuju postojeću pozi­ ciju. . takođe uključuju misli. Gubitak ekonomskih i političkih sloboda. zašto da oni žele da sami za sebe misle. moramo postaviti pitanje: ne ubrzava li pluralistička forma organi­ zacije društva destrukciju pluralizma? Razvijeno industrij­ sko društvo je. da se bore protiv povijesnih alternativa. moglo je biti kalkulirano izbjegavanje i ponovno zadobivanje balansa. planirano zastarjevanje nisu više neproduktivni rashodi. kako iz­ nutra tako i izvana. Porast produktivnosti rada. pluralistička administracija daleko bo­ lja od totalne. Mason T h e C o r p o r a t i o n i n M o d e r n S o c i t y .62 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE. 223. One nastoje da postojeće u cjelini učine imunim protiv negacije. suvišne. ) Za kritičku i realističku ocjenu Galbraithove ideologijske kon­ cepcije pogledaj E a r l L a t h a m »The Body Politic of the Corporation«. Optužba ugnjetavačkih sposobnosti države prosperiteta služi. ko­ ja ih zadovoljavaju. sistem kontrabalansirajućih snaga. No. Da bi bila efikasna. Tako su sputane transcendirajuće političke snage unutar društva. odista. Na osnovu toga je dizanje životnog standar­ da. može izgledati neznatna šteta u državi sposobnoj da zaštiti život kojim upravlja i da ga učini komfornim 3 9 ) . Trgovačka pro paganda. koje su realne tekovine prethodna dva stoljeća. Odiozni aspekti ove kritike po­ kazuju se u borbi protiv opsežnog socijalnog zakonodavstva i adektavnih troškova vlade za sve druge službe osim vojne odbrane. neka pojedinačna organizacija je mogla ublažiti udar druge. To je racionalan i materijalan osnov unificiranja suprotnosti. indoktriniranje. Ako su ljudi u tolikoj mjeri zadovoljeni potrošnim dobrima i servisima koje im pruža upravni aparat da se osjećaju sretni. 39 Kritika države prosperiteta s pozicija liberalizma i kon­ zervativizma (bez ili s prefiksom »neo«) počiva. str. na postojanju upravo onih uslova koje je nad­ mašila država prosperiteta — naime. Cam bridge: Harvard University Press. ništavne — no duh i znanje ne go­ vore protiv zadovoljenja potreba. kojim se upravlja. u Ε . s obzirom na svoje važenje. Jedna institucija ga je mogla zaštititi protiv neke druge. zaštićivanju ugnjetavačkih obilježja društva koje prethodi državi prosperiteta.

On nije u izvanred­ nim situacijama. takođe. on kontinuirano povezuje realizi­ ranje općih interesa i posebnih ovlaštenih interesa. spremni na živote totalne mobiliza­ cije. kao ni visok životni stan­ dard ne ovise ο prijetnji izvana. varljiva. tad suvremena forma pluralizma ojačava tendenciju sputavanja kvalitativne promjene i tako sprečava. koja svoju odbranu opravdava takvim kalkulima. Slobodne institucije se natječu s autoritarnim u to­ me da neprijatelja učine đavolskom snagom unutar sistema. sužanjstva i slobode. Postaju smislene čak i najluđe kalkulacije: pre­ ferira se uništenje pet miliona spram uništenja deset miliona. i to ne na osnovu značaja i ekonomskog prodora »sektora« obrane. izvodi sudbonosnu integraciju više nego što joj se suprot­ stavlja. trku za veću i bržu prođu i zastarijevanje? Natječu li se po­ litičke partije u pacifikaciji ili u jačoj i skupljoj vojnoj in­ dustriji? Da li proizvodnja »obilja« stvara. Tako on biva ugrađen u sistem kao koheziona snaga. Kad su ljudi. Ublažava li konkurenci­ ja. On vi­ še proširuje nego što reducira manipuliranje i koordinaciju. radi investicija i mogućnosti uposlenosti u industri­ ji i razonodi. preduvjetovane i slobodne misli. ali ovisi njihovo iskorišta­ vanje za sputavanje društvene promjene i perpetuiranje sužanjstva. Neprijatelj je zajednički nazivnik za sve što se čini ili ne čini. skica je povijesne igre između organiziranog kapitalizma i socijalizma. već u toku normalnog stanja stvari. heteronomije i autonomije — ukratko. Time ojačava prioritet sredstava pred ciljem — prioritet koji bi mogao biti slomljen samo ako se ostvari pacifikacija — a kapitalizam i komunizam nastave takmičenje bez vojne sile. prok­ lamira svoj vlastiti kraj. totalitarizma i sreće. manipuliranja i demokracije. zaostalost i naslijeđe terora u suv­ remenim komunističkim zemljama perpetuiraju okrutnošću obilježeno »dostizanje i prestizanje« postignuća kapitalizma. neprijatelj je permanentan. nezaposlenih i nezapošljivih.64 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODOeatnONALNO DRUŠTVO 65 Stvarnost pluralizma postaje ideološka. u sveobuhvatnim razmjerima i posredstvom sveobuhva- . također. prikladno stimulirani javnim i privatnim autoritetima. Ni rast produktivnosti. Jer. On nije identičan s postojećim komunizmom ili postojećim kapitalizmom — on je. On pri­ jeti u vrijeme mira koliko i u ratu (a možda i više nego za vrijeme rata). Demokracija se pokazuje kao najefikasniji sistem dominacije. Ova đavolska snaga stimulira rast i inicijativu. Ovaj kon­ flikt perpetuira nehumanu egzistenciju onih koji sačinjava­ ju ljudsku bazu društvene piramide — autsajdera i siroma­ ha. sablast os­ lobođenja. obeshrabrenju napo­ ra da se eliminira potreba zastrašivanja. To jest. oni su razboriti ne samo radi prisutnog neprijatelja već. Tako je kapitalizam i nadalje suočen s konfliktom između ra­ sta potencijala za pacifikaciju borbe za opstanak i nužnost da se ta borba intenzi vira. ili odgađa. između progresivnog »ukidanja rada« i potrebe da se očuva rad kao izvor profita. u oba slučaja. perpetuiranje unapri­ jed zasnovane harmonije između organiziranog i spontanog ponašanja. Najmoćnija je. na današnjem stupnju dirigiranog tržišta. Neprijatelji izvana. već na osnovu toga što društvo kao cjelina postaje odbrambeno društvo. a ne nagoni na »obrat« samood­ ređenja. korisnosti i uvjerenja. U zbivanju su pri­ sutni i drugi činioci koji mogu zapriječiti ugodno poveziva­ nje totalitarizma i srećnosti. zado­ voljenje još neispunjenih vitalnih potreba? Ako su ove prve mogućnosti alternativa istinske mogućnosti. Još jedanput: besmislenost cjeline oslobađa krivnje po­ jedine ludosti i preokreće zločine protiv čovječanstva u racio­ nalan pothvat. Skica države izobilja. Beznadno je dokazivati da civiliza­ cija. ili intenzivira. čak i najorganiziraniji kapitalizam zadržava društvenu potrebu privatnog prisvajanja i raspodjele profita kao regu­ latora ekonomije. obitavalaca zatvora i mentalnih institucija. U takvim uslovima čak i postojeće slobode i pribježišta padaju unutar organizirane cjeline. opasnost da se pripremanje za totalan nuklearni rat može okrenuti u realizaciju: zastrašivanje služi. dvadeset miliona itd. ocrtane u prethodnim poglavlji­ ma. svakako. progonjenih obojenih ra­ sa. Mo­ gućnost države izobilja je dovoljno indicirana predominantnim tendencijama tehničkog progresa i dovoljno ugrožena eksplozivnim snagama.

na Istoku. a samo je privilegirana manjina uživala njene blagoslove i predstavljala njene ideale. i. razlog je. str. te njihova sudbina ilustrirati likvidiranje opo­ zicionih i transcendirajućih elemenata »više kulture« u pro­ cesu razvoja tehnološkog racionaliteta. svugdje su uključene u okrutnost konflikta. nacionalnog biznisa skupa s njihovim internacionalnim savezima. na postignuće rasta tehnološke produktivnosti i ekspanzivnog pokoravanja čovjeka i priro­ de.. mase. Novina suvremenog svijeta jest iščezavanje antagoniz­ ma kulture i društvenog realiteta putem zastarjevanja opo­ zicionih. 631-632. i »Izigrane od strane nacije i od klase. i Ostvarenja i neuspjesi ovog društva obezvređuju nje­ govu višu kulturu. Uvijek su koegzistirale dvije antagonističke sfere društva. tragične i romantične ljubavi javlja se kao ideal zaosta­ lih stupnjeva razvoja.« 4 1 ) Odlučna međuovisnost jedina dva »vrhovna« društve­ na sistema u suvremenom svijetu izražava činjenicu da je sukob između progresa i politike. Oba sistema su te mogućnosti iskrivila tako da se one jedva raspoznaju. proces desublimacije. pri tome.carstva' ili popravljaju njihovu arhi­ tekturu ne prihvaćajući. I komunizam u susretu s izazovom kapitalizma nalazi svojo vlastite mogućnosti: spektakularan komfor. stranih i transcendirajućih elemenata više kulture na osnovu kojih je ona konstituirala jednu drugu dimenziju . viša kul­ tura se uvijek prilagođavala. koji koče takav razvoj. isti: borba protiv načina života koji bi raščinio bazu za dominaciju. Tu su njihovi jedini neprijatelji gospodari koji znalački iskorištavaju mistifikacije industrije i moći. već opovrgavanje kul­ ture realitetom. Ni naoružanje ni industrija dva­ desetog stoljeća ne dozvoljavaju 'otadžbinama' da osiguraju svoju bezbjednost i svoju egzistenciju osim posredstvom or­ ganizacija na kojima je težište ekonomskih i vojnih pitanja u svjetskim razmjerima. 41) François Perroux. Zacijelo je viša kultura bila uvijek u suprotnosti s društvenom stvarnošću. Pacifikacija bi značila nastajanje genuine Svjetske ekonomije — smrt države nacije. U ovom poglavlju će određeni ključni pojmovi i sli­ ke literature. promjene u ekonomskom i političkom režimu koje bi dale efikasnost i sadržaj ovoj ili onoj koaliciji«. loc. dok je stvarnost rijetko bila uznemiravana njenim idealima i istinama. 633. koji nikakva nužna dijalektika neće nuž­ no odstraniti. kolektivna uvjerenja se ne adaptiraju stvarnoj promjeni.Ono što se sad zbiva nije degenerira­ nje visoke kulture u masovnu kulturu. Upravo protiv te mogućnosti je sadašnji svijet mo­ biliziran: »Ignorancija i nesavjesnost vladaju u tolikoj mjeri da nacionalizam i nadalje cvjeta. humaniz­ ma. u posljednjoj instanci. Cijenjenje autonomne ličnosti. susreće on svoje vlastite mogućnosti: spektakula­ ran razvoj svih proizvodnih snaga nakon podređivanja pri­ vatnih interesa stvaranja profita. vol. Sporazumijevanje moderne industrije i teritorijalne mo­ ći jest defekt. čovjeka i njegovih gospo­ dara postao totalan. zbiljskiji od kapitalističkih i komunističkih in­ stitucija i struktura. III. No. prelazimo sad na korespondirajuću integraciju u domeni kulture. POKORENJE NESRETNE SVIJESTI: REPRESIVNA DESUBLIMACIJA κ Nakon što smo ukazali na političku integraciju razvi­ jenog industrijskog društva. zapravo. olakša­ nje životnih tegoba. on je i iznevjerio na­ du i uništio istinu koje su bile sačuvane u sublimacijama vi­ še kulture. Kad se kapitalizam sreta s izazovom ko­ munizma. u oba slučaja. čovjek da­ nas može učiniti više nego heroji i polubogovi kulture. Ve­ like sile oblikuju svoja . Realitet nadilazi svoju kulturu. koje strada­ ju.66 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE tnih institucija. Ove elemente prevla­ dava. 3. predominantan u razvi­ jenim područjima suvremenog društva. on je riješio mnoge nerješive probleme. slobode. No. kao ni na Zapadu. cit. nacionalnog inte­ resa.

opovrgnut jednom drugom dimenzijom koja je bila nepomirljivo antagonistička poretku biznisa. ta kultura je ostala velikim dijelom feu­ dalna kultura čak kad joj je buržoasko razdoblje dalo neke od njenih najtrajnijih formulacija. kako u funkcional­ nom tako i u kronološkom smislu. gangster. One teško optu­ žuju sadašnje oblike komunizma. već putem njihova inkorporiranja na veliko u postojeći poredak. radosti i tuge pojedinca. a ipak ih slušaju i čitaju. štaviše. Njihova perverzija indicira činjenicu da je razvijeno industrijsko društvo suočeno s mogućnošću materijalizacije ideala. bio je to svijet u kome priroda i čovjek . discipline i relaksacije. u Goetheovom Wilhelmu Meistern. nacionalni heroj. ne samo zbog inherentnih joj romantičnih elemenata (o kojima ćemo raspravljati nešto kasnije) već. Uvažava se prometna. Kako velike riječi slobode i ispunjenja izgovaraju vo­ đe i političari u kampanjama. politiku. radiju i pozornicama. one postaju besmisleni zvukovi koji dobivaju značenje samo u kontekstu propagande. veliki kriminalac i vagabund. ipak. No. odnosno čovjekove intime. Vamp. Njeno važenje je proizla­ zilo iz iskustva svijeta koji više ne postoji i koji se ne može vratiti jer je u striktnom smislu obezvrijeđen tehnološkim društvom. On je spušten iz sublimirane domene duše ili duha. Ne uvažava se činjenica da protivurječe društvu koje ih prodaje. ispunjenje ličnosti jesu značajne stavke u borbi za prestiž Istoka i Zapada. već više takvim izopće­ nim likovima kao što su umjetnik. takođe. i čak suprotnu funkciju od svojih kulturnih prethodnika. Veličina slobodne literature i umjetnosti. u engleskom romanu devetnaestog stoljeća. da oglasi i političke platforme ne moraju nužno bi­ ti istinite ili prave. Ovo likvidiranje dvodimenzionalne kulture ne zbi­ va se negiranjem i odbijanjem »kulturnih vrijednosti«. ili osjećaju. luda — onima koji ne zarađuju za življenje. neurotična kućanica. i preveden u operacionalne termine i probleme. razbijen. u Thomasa Manna) — ostao je to poredak zasje­ njen. pjesnik bundžija. svijet dobre savjesti ο nejednakosti i mukotrpnom radu u kome je rad još uvijek bio sudbinska nesreća. moralnim herojima (koji su često podržavali postojeći poredak). đavo.58 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 69 stvarnosti. Kad sredstva masovne komunikacije harmonično i često neprim­ jetno slijevaju umjetnost. ratnik. Viša kultura Zapada — čije moralne. Nije ta druga dimenzija bila reprezen­ tirana religioznim. ili tipovi istog ži­ vota koji služe više kao afirmacija nego kao negacija pos­ tojećeg poretka. putem njihova masovnog reproduciranja i izlaganja. Iako je taj buržoaski poredak našao svoju bogatu — i čak afirmativnu — reprezentaciju u umjetnosti i literaturi (kao u holandskih slikara sedamnaestog stoljeća. prostitutka. ideali humanizma. služe kao elementi društvene kohezije. idealizirani i optuženi. na filmskim platnima. zbog toga što su njena autentična djela izražavala svjesnu. u najma­ nju ruku — ne na regularan i normalan način. Asimiliranje ideala i realiteta pokazuje razmjere prevladavanja ideala. spiritualnim. idealizirani magnat imaju sasvim različitu. Bez sumnje je svijet njihovih prethodnika bio zaostao predtehnološki svijet. a ne istinska vrijednost. Ona je bila feudalna ne samo zbog svoje ograničenosti na privilegirane manjine. Viša kultura postaje dio materijalne kulture. Muzika duše je takođe muzika trgovine. ti likovi nisu iščezli iz literature razvijenog indu­ strijskog društva. One. U toj transformaciji ona gubi veći dio svoje istine. estetičke i inte­ lektualne vrijednosti industrijsko društvo još uvijek dekla- rira — bila je predtehnološka kultura. religiju i filozofiju s ko­ mercijalnim oglasima. u stvari. No. brakolomnica. već ćudljivosti. optuži­ vala ga je i negirala. Tu su progresivni elementi masovne kulture. Na njoj je centrirana racionalnost statusa quo ko­ me se povinjava svaka strana joj racionalnost. Oni više nisu li­ kovi drugog načina života. oni preživljuju bitno transformirani. biznisa. Potencijalne mogućnosti ovog društva sve više reduciraju sublimiranu sferu u kojoj su uslovi čovjekova života bili predstavljeni. metodičku ali­ jenaciju od cjelokupne domene biznisa i industrije i pripadnog im poretka profita i kalkula. bitnik. Upravo kao što ljudi znaju. a svakodnevno se prodaju i njima se upravlja. i čak se pušta­ ju njima da ih vode — tako prihvaćaju i tradicionalne vri­ jednosti i čine ih dijelom svog mentalnog inventara. star. ona dovode domene kulture na nji­ hov zajednički nazivnik — na formu robe.

»Romantičan« je izraz prezri­ vog omaložavanja. oni i nadalje proganjaju svijest s mogućnošću svo­ ga ponovnog rođenja u kompletnosti tehničkog progresa. duh. Isto tako. Prije ovog izmirenja. one nalaze svoje utočište u svakodnevnom životu. ili posredovana alijena­ cija. stilom i vokabularom pripadne joj literature i filozofije. umjetnička alijenacija je svjesna transcendencija otuđene egzistencije — »viša razina«. to je tragedija podnošena do kraja. neispunje­ ne nade i iznevjerena obećanja. To je zastarjela i prevladana kultura. the Kingdom by the Sea. spo znajna snaga koja je razotkrivala u realitetu potiskivanu i odbijenu dimenziju čovjeka i prirode. No. osjećaju i pripovijedaju. nadživljavaju svoje apsorbiranje u upravljana zadovoljstva i sti­ mulanse. Da li je njihova masovna rep­ rodukcija i konzumcija samo promjena u kvantitetu. sela i krčme. Ona je bila racionalna. ta prošla kultura je izražavala sadržaj svijeta u kome su doline i šume. Ovo puko njihovo nabrajanje pokazuje da pripadaju izgubljenoj dimenziji. Ta ocrtavanja. umjetnost je bila bitno alijena­ cija koja je podržavala i zaštićivala kontradikciju — nesrećna svijest podijeljenog svijeta. To je čudo chef-d'oeuvre. Za razliku od Marxova koncepta. poražene mogućnosti. njihov destruktivni sadržaj — njihova istina. Feme i Heimat.70 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 71 još nisu bili organizirani kao stvari i instrumenti. Ono na što one prisjećaju i čuvaju u pamćenju pripadno je budućnosti: ocrtavanja su to zadovoljenja koje bi rastočilo ovo društvo koje ga obuzdava. srce. Živjeti svoju ljubav i mržnju. Neke od njih pripadaju i suvremenoj literaturi te preživljavaju u najna­ prednijim djelima. pa naj kontradiktorni ja djela i istine mirno koegzistiraju u indiferentnosti. a kraj tragedije je — nemogućnost njena rješenja. Njihov smjer i pripadnost. Otuđena i otuđujuća djela intelektualne kulture postaju opće rasprostranjena dobra i servisi. demon mašina i de­ mon novac. izgleda. plemići i kmetovi. antiburžoaski elementi u građanskoj literaturi i umjet­ nosti ne mogu se pripisati ni estetskoj niskosti tog poretka niti romantičkoj reakciji — nostalgičnom uzvisivanju iščezavajućeg stupnja civilizacije. negiranje poretka biz­ nisa. izraz »dekadentan« daleko češće diskreditira genuino progresivna obilježja kulture na umoru negoli stvarne činioce raspada. Apsorbirajuća moć društva ispražnjuje um­ jetničku dimenziju time što asimilira njezine antagonističke sadržaje. no. u njihovoj oslobodilačkoj i sub­ verzivnoj ulozi nanovo nalazimo u velikoj nadrealističkoj li­ kovnoj umjetnosti i književnosti dvadesetih i tridesetih godina našeg vijeka. saloni i dvorovi bili dio iskustva ο realitetu. Nisu te umjetničke preokupacije obezvažene zbog njihove literarne zastarjelosti. koji označava čov­ jekov odnos spram samog sebe i svog rada u kapitalističkom društvu. U domeni kulture se manifestira novi totalitarizam baš u pluralizmu koji harmonizira. onih koji imaju vremena i za­ dovoljstvo da misle. Tradicionalne slike umjet­ ničke alijenacije su odista romantične jednakomjerno svojoj estetskoj inkompatibilnosti s datim razvojem društva. Transformira­ jući se. Don Juan i Romeo. U stihu i prozi te predtehnološke strukture je ritam onih koji lutaju ili se voze u kočijama. Master Builder i When We Dead Awake. živjeti ono što netko . takođe demon rum. Ta inkompatibilnost je znamen njihove istine. Oni su izraz slobodne i svjesne alijenacije od postojećih ob­ lika života kojom se literatura i umjetnost suprotstavljaju tim oblicima čak i tamo gdje ih ukrašavaju. kontempliraju. koji ne bi trebalo da ome­ ta poredak biznisa i zaista ga nije ometao. te dimenziju koju razotkrivaju. Njezina istina je bila u probuđenim iluzijama. Svojim ko­ deksom formi i manira. la recherche de l'absolu. Obezvažena je njihova subverzivna snaga. Njeni najrazvijeniji stavovi i slike. Ono što se promi­ jenilo u suvremenom periodu jest razlika tih dviju sfera i njihovih istina. Le Bateau ivre i Long-legged Bait. a može se vra­ titi samo u snovima i djetinjim regresijama. mogu indicirati i ne specijalno odabrani primje­ ri iz bazičnog literarnog vokabulara: duša. olako primijenjen na diskreditirajuće avan­ gardne pozicije. la femme-enfant. naime porast razumijevanja i cijenjenja. Konflikt sa svijetom progresa. Les Fleurs du mal. ta kultu­ ra je u nekim svojim odlučnim elementima također posttehnološka. u insistiranju na kreiranju svijeta u kome je teror života osviješten i suspendiran — savladan prepoznavanjem. demokratizacija kulture? Umjetnička istina je uvijek bila dopuštena (ako je uopće bila dopuštena) kao »viši« poredak.

privilegija i iluzija. sa­ me supstancije umjetnosti. rezignaciju i smrt. Njena priča je »tra­ gična« jer je zaostalo bilo društvo u kome se odigrala. U svojim naprednim pozicijama. ona je veliko odbijanje — protest protiv onoga što jest. Društvo koje je tad tek dolazilo »riješilo« je njen problem tako što ga je obuzdalo. sek­ sualni moral još neliberaliziran. Kroz cijele periode civilizacije umjetnost se javlja kao potpuno integrirana u pripadno društvo. možda. a čak i naznačavanje tog problema jest iz­ van okvira ovog djela.72 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 73 jest znači poraz. ili. Ona bi ga bila odbila kao dio poretka Yonvillea. Zacijelo bi bilo bes­ misleno reći da je njena tragedija. ignorancije i prepuštanja. pakao koji je čovjek učinio za čovjeka postaju nepokorljive kozmi­ čke snage. Tako on govori istinu ο sebi. Kako je svijet umjetnosti koji oni tvore odvojen od sfere rada u kojoj društvo reproducira sebe i svoju mizeriju. kazalište oblikovani su tako da kreiraju i zazivaju jednu drugu dimenziju rea­ liteta. umjetnost sadrži racionalitet negacije. alijenacija nije jedina karakteristika um­ jetnosti. Uprkos svoj demokratizaciji i popularizaciji. ali alijenacija karakterizira kako afirmativnu tako i negativnu umjetnost. U for­ mi djela su stvarne okolnosti postavljene u jednu drugu di­ menziju u kojoj se realitet pokazuje kao što jest. već. možemo pružiti neke sugestije u cilju pojašnjenja. on tendira obezvaživanju ne samo određenih »stilova«. obično se navodi Bach i Mozart da bi se potvrdile »pozitivne« strane umjetnosti. riješena modernom demokracijom. grčka i gotička umjetnost poznati su primjeri. oni su ostail u zastrašujućem i uzvišenom kontrastu spram svako­ dnevnog života roba. No. « . umjetnost ima tu magičnu moć samo kao moć negiranja. Bez obzira koliko su hram i katedrala bili blizu i poznati ljudima koji su živjeli oko njih. Zlodjela društva. ili tragedija Romea i Ju­ lije. »Viša kultura« u kojoj se izvodi ta alijenacija ima svoj vlas­ titi ritual i stil. Mjesto umjetničkog djela u predtehnološkoj i dvodimenzionalnoj kulturi veoma je različito od njegova mje­ sta u jednodimenzionalnoj civilizaciji. Njegovim i . Njihovo posjećivanje zahtijeva pripreme kao za sve­ čanost. koncert. ona je otuđena takođe od same pub­ like kojoj se obraća. između duševnog zdravlja i neuroze. Umjetničko kazivanje naziva fakte njihovim imenom i njihova vladavina se ruši. Odlučna razlika nije psihološka — između umjetnosti kreirane u radosti i umjetnosti sačinjene u tuzi. Bilo da je to ritualizirano ili ne. ti modi ne­ gacije plaćaju danak antagonističkom društvu s kojim su vezani. Razvoj tehno­ loškog realiteta ne potkopava samo tradicionalne forme već i samu bazu umjetničke alijenacije — to jest. pjevaju. Analiza. ono potko­ pava svakodnevno iskustvo i pokazuje da je ovo osakaćeno i lažno. Sad razvijeno tehnološko društvo sve više zatvara taj bitni rascjep između umjetnosti i poretka svakodnevnog ži­ vota što ga je održavala umjetnička alijenacija. a psihologija još neinstitucionalizirana. iracionalno ili racio­ nalno suprotstavljanje. Bez sumnje. oni odsijecaju i transcendiraju svakodnevno iskustvo. seljaka i obrtnika — a. ona je čitala priče koje su sadržavale te vizije. njegov jezik prestaje biti jezik varke. slamanja i krei­ ranja nanovo njihove faktične egzistencije. čak spram svakodnevnog života njihovih gospodara. Flaubertova Madame Bovary se razlikuje od jednako tužnih ljubavnih priča suvremene literature činjenicom da je skromni Vokabular njenog stvarnog života još uvijek sa­ državao vizije ove heroine. također. Salon. . koji ju je uništio. Bitan kvalitet čak najafirmativnije umjet­ nosti je rascjep od društvenog realiteta. No. umjetnost nastavlja u toj formi kroz devetnaesto i u dvadeseto stoljeće. Njena težnja je bila fatalna jer tamo nije bilo psihoanalitičara. Napetost između aktualnog i mogućeg je preoblikova­ na u nerješiv konflikt u kome je pomirenje po gracilnosti djela kao forme: ljepota kao »promesse de bonheur«. Ona može govoriti svojim vlastitim jezikom samo dok su žive slike koje odbijaju i opovrgavaju postojeći po­ redak. No. no. ogla­ šavaju i govore jesu modi opovrgavanja. opera. Egipat­ ska. Nije ga bilo jer on u njenom svijetu ne bi bio u stanju da je izliječi. ostaje on. sa svom svojom istinom. Sačinjeni modi u kojima se čovjek i stvari pojavljuju. već razlika između umjetničke i društvene zbilje. isto tako bi bes­ misleno bilo poreći historijsku bit te tragedije. .

Bez sumnje. ona se pretvaraju u kotačiće u mašini kulture koja prepravlja njihov sadržaj. . Ona tako postaju komerci­ jalna dobra — prodaju se. W. fizička transformacija svi­ jeta zahtijeva mentalnu transformaciju njegovih simbola. ono za­ sniva jednakost u kulturi. ο uskim granicama organizacije i manipulacije. Dobro je da sad gotovo svatko može imati umjetnička djela u svojim prstima tako što okreće dugme svoga televizora ili što samo stupi u obližnju prodavnicu robe široke potrošnje. a očuvava dominaciju. op­ ćim školovanjem. estetika života i misao bili pristupačni sa­ mo manjini bogatih i obrazovanih jest greška represivnog društva. suprotnost između ideolo­ gije i stvarnost. 1949. a avioni paraju nebo — tad ova područja. Sad je odstranjena ta udaljenost — as njom suprot­ stavljanje i optužba. kad gradovi. ona je i »integriranija« — kulturni centar urasta u trgovinski centar. i dalje. I samo djela alijenacije su inkorporirana u ovo društvo. sad ta kontradikcija iščezava. i magistrale. pružaju udobnost i uzbuđenje. oživljujući kao klasici. Tübingen. Očito. Adorno. gube karakter kvalitativno drugačije stvarnosti. Pogledaj : Th. one su. osuđenja. Schelleya i Baudelairea. tj. opće obrazovanje i long-play ploče istinski su blagoslov. ideja. Dominacija ima vlastitu estetiku. Još uvijek postoje tekst i ton. Ta­ ko se fundamentalno izmijenila intencija i funkcija tih djela. promjena razot­ kriva svoju dubinu i stepen svoje ireverzibilnosti. pa cirkuliraju kao dio ili pošiljka opreme koja dekorira i psihoanalizira predominantan tok. ljepša i praktičnija od čudovišta viktorijanske ere. str. ali je po­ korena distancija po kojoj su bili Luft von anderen Plane1) Da ne bude nesporazuma: u granici svoga dosega. Kako je kontradikcija djelo logosa — racionalna kon­ frontacija »toga što nije« s onima »što jest« — ona mora 2 ) Stefan George. long-play pločama i ukidanjem svečane od­ jeće za kazalište i koncertnu dvoranu *)· Privilegije u kulturi su izražavale nepravdu slobode. Oni insistiraju na uvažavanju činjenice da su kla­ sici napustili mauzolej i da su oživjeli. džepna iz­ danja. takođe. Mohr. B. ten 2 ) .74 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 75 zatvaranjem je sad odbijeno i veliko neprihavaćanje. Skupa s drugim modima negacije. da su ljudi baš utoli­ ko obrazovaniji. koje je upravo i bilo dimenzija njihove istine. Takvo asimiliranje je historijski preuranjeno. u tom emitiranju. Ona se ne može korigirati džepnim izdanjima. sli­ ka. U potpuno razvijenom indu­ strijskom društvu tu nerastvorljivu srž sve više istanjuje teh­ nološki racionalitet. Bez sumnje je nova arhitektura bolja. C. centar mjesne vlasti ili u sjedište vlade. No. U svjetlosti tih mogućnosti predtehnološke koncepcije gube svoju moć. P h i l o s o p h i e d e r n e u e n M u s i k . odvojenost intelektualne proizvodnje od ma­ terijalne. Dok su nekad bila u kontradikciji sa statusom qvo. ο »nerastvorljivoj sr­ ži« koja se opirala integraciji. kad motorni čamci jure po jezerima. Umjetnička alijenacija postaje tako funkcionalna kao i arhitektura novih kazališta i koncertnih dvorana u kojima se prikazuje. Suvremeni stupanj razvoja daje novo određenje mogućnostima čovjeka i prirode u skladu s novim raspoloživim sredstvima za nji­ hovu realizaciju. i nacionalni par­ kovi niču na negdašnjim selima. protiv Platona i Hegela. Istina. umjetnička alije­ nacija je prevladana procesom tehnološkog racionaliteta. dolinama i šumama. 19. u Arnold Schönbergovu kvartetu u Fis-molu. Društvo eliminira prerogative i privilegije feudalno aristokratske kul­ ture skupa s njenim sadržajem. a demokratska dominacija demokratsku estetiku. Kad je sagledana kao učinak tehničkog progresa. no. No. kao područja suprotstavijenog. To da su transcendirajuće istine umjetnosti. osigurale zaštićenu domenu u kojoj su tabuirane istine mogle preživjeti u apstraktnoj pu­ nini — udaljene od društva koje ih je obuzdavalo. Također su i ovdje racionalno i zlo nerazdvojivi. »druga dimenzija« je apsorbirana u predominantnom toku zbivanja. Marxa i Freuda u prodavaonicama robe široke potrošnje. Valjanost njihove istine je vilikim dijelom ovisila ο ne­ uključenoj i nepokorenoj dimenziji čovjeka i prirode. Neokonzervativni kritičari Ijevičarskih kritičara maso­ vne kulture izruguju se protestu protiv instaliranja Bachove muzike čak i u kuhinje. J. oni žive drugačije nego što su sami. lišeni su svoje antagonističke sna­ ge. Pa ipak.

a zatim s dadaizmom i nadrealizmom. No. a ne emfaza i osjećanje. odsutno. Borba za taj medijum ili. ne dodiruje. 1324. 4 ) Ibidem. zabavljanje može biti naj­ efikasniji mod učenja. čujno u čovjeku i prirodi — a ο onome što se ne vidi. Stvarajući i krećući se u medij umu koji prikazuje otsutno. komunicirati. da se komunicira negativno — prestala je biti op­ sesija. 63. U ovom izražavanju drugačijeg reda. borba protiv njegova apsorbiranja u predominantnu jednodimenzionalnost očituje se u avangardnim naporima da se kreira otuđenje koje bi nanovo učinilo umjetničku istinu komunikativnom.pri­ rodno' mora poprimiti obilježja čudnog. ipak.76 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE XIX JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 77 imati medijum komunikacije. Tako po­ etski jezik govori ο onome što je ovosvjetsko. zadovoljstvo. te kako može biti promijenjen. tea­ tar jest.« 5 ) »Efekat otuđivanja« nije nametnut literaturi. 1333. poetski jezik je jezik spoznaje — no. »Poésie et Pensée Abstraite«. zabava i učenje nisu suprotnosti. koji je transcendencija unutar jednog svijeta. Paul Valéry insistira na neizbježnoj pripadno­ sti poetskog jezika negaciji. ne čuje. već jednostavno »le bonheur«. proganja postojeći univerzum rasuđivanja i ponaša­ nja kao njegova najzabranjenija mogućnost — ni nebo ni pa­ kao. . Ona se materijalizirala. Oni govore o onom što. str. S c h r i f t e n z u m T h e a t e r . To je dok­ trina koju treba naučiti. 10 ) Pogledaj poglavlje V ove knjige. Štaviše. ni dobro ni zlo. 1957. 1327. totalna mo­ bilizacija svih sredstava u odbrani postojećeg realiteta je koordinirala sredstva izražavanja do te mjere da komunici­ ranje s transcendirajućim sadržajima postaje tehnički nemo­ guće. književnost odbacuje upravo strukturu rasu­ đivanja koja je tokom povijesti kulture povezivali umjetnički i obični jezik.« 7 ) Imenovanje »odsutnih stvari« lomi opčinjenost stvarima koje jesu. 8) 7 . razonoda. Samo tako se mogu razotkriti zakoni uzroka i učinka. što je vidljivo. 9. str. Brecht odgovara da suvremeni svijet može biti tako predstavljen sa­ mo ako je predstavljen kao predmet koji treba izmijeniti 3 ) — kao stanje negativnosti koja treba biti negirana. S Rimbaudom. 1957. Paris. Bertolt Brecht je dao nacrt teorijskih fundacija tih na­ pora. No. Efekat otuđivanja (Verfremdung­ seffekt) treba da proizvede disocijaciju u kojoj svijet može biti raspoznat kao ono što jest. 76. razumjeti i slijediti u igri. 7. U svojoj kognitivnoj funkciji poezija ispunjava veliki zadatak misli: »napor iz koga proizlazi da u nama živi ono što ne egzistira. Berlin i Frankfurt. str. I. Gallimard. Suhrkamp. Pa. str. pre­ ciznije. te biti dovedene u vezu.«4) »Ono što je . vol. u O e u v r e s . 5 ) Ibidem. to je ulaženje drugačijeg reda stvari u po­ stojeći — »le commencement d'un monde« 8 ). Totalni karakter postojećeg društva suočava dramskog pisca s pitanjem da li je još uvijek moguće »predstaviti su­ vremeni svijet u teatru« — to jest. str. To je vla­ stiti odgovor književnosti na opasnost totalnog biheviorizma — pokušaj da se spase racionalitet negativnog. Sistem propozicije 1 0 ) (s rečenicom kao jedini­ com značenja) bio je medijum u kome su se dvije dimenzije zbilje mogle sresti. U tom pokuša­ ju veliki »konzervativac« literature udružuje snage s radikal­ nim aktivistom. i treba da bude. opipljivo. Istinski avangardna književna djela saopćavaju pre­ lom s komuniciranjem. (u odnosu na jezik muzike) 9 ) Pogledaj poglavlje VII knjige. str. Potrebni su distanca i refleksija. Stihovi tog jezika »ne parlent ja­ 6 mais que de choses absentes« ). To sredstvo izražavanja je bilo zajedničko najsublimiranijoj ρο­ Ibidem. édition de la Pléiade. . Opsesija koja je proganjala umjetničku svijest od vre­ mena Mallarméa — nemogućnost da se govori nereificiranim jezikom. »Stvari svakodnevnog života su izdignute iz sfere samoevidentnog . Teatar mora slomiti gledaočevo identi­ ficiranje s događajima na pozornici da bi poučio što suvre­ meni svijet doista jest iza ideološkog i materijalnog vela. spoznaje koja narušava pozitivno. poetski jezik ovisi ο transcendentnim elementima u običnom jeziku"). Ibidem. 6 ) Paul Valéry. predstaviti ga tako da gledalac shvati istinu koju komad treba da isporuči. iako 3 ) Bertolt Brecht.

Rome. Psihijatar pazi na Don Juane. str. Nema poetskog humaniz­ ma u. Nitko za njih ne izabire privilegirano značenje. boje) javlja se ponovo samo kao »citati«. melodija i slatki dom. Adorno. »Und ein Schiff mit acht Segeln«. Ovo društvo pokazuje u kolikom razmjeru postaju sredIjivi nerješivi konflikti time što obezvređuju srcu prirasle likove transcendencije inkorporirajući ih u sveprisutnu sva­ kodnevnu realnost. harmonije. Napori da se povrati Veliko Odbijanje u jeziku litera­ ture snose sudbinu apsorbiranja u ono što opovrgavaju. označuje nesnosni univerzum koji sam sebe poražuje — diskontinuum. Paris. modernosti': to nasilno rasuđivanje je puno terora. upotrebu ili služenje.« 13 ) Ili. . i dalje. no oni uče (ili su na­ učili) uzroke tomu. Vladari svijeta gube metafizička obilježja. und der Tag war blau«. BerlinFrankfurt. prototipovi snova i briga. 160. . lakomosti. jevima i ο nezaboravnoj nadi (»Siehst du den Mond über Soho. pakla. Da wo noch Liebe lohnt«) — a pjesma je ο okrutnosti. str. koja dopire dalje od oglasa 1 4 ). pravilo smisla rečenice. ublaženje bijede u razvijenim industrijskim zemljama opovr­ gava odbijanje. u posljednjoj analizi. . . Riječ odbija sjedinjenje. svetosti. te poetske riječi isključuju ljude. Suhrkamp. dok konsekvencije njihova djelovanja prelaze okvire drame. Usamljenost. str. 1953. ludosti. naoružan silom svoje eksplozivne moći. M. eksploataciji. lojalnost i ljubav) tako što ga pretvara u politički ferment.da njezin racionalitet ostaje iracionalan. Ono pokazuje u kojoj mjeri su tragedija i romansa. Ovo narušavanje ling­ vističke strukture uključuje narušavanje iskustva ο prirodi: »Priroda postaje diskontinuum usamljenih i groznih obje­ kata zato što imaju samo faktične veze. Zatim je moderna poezija »razorila je­ zične sveze i vratila govor na stupanj riječi«11). čiste materije itd. već s najnehumanijim slikama prirode. što znači da povezuje čovjeka. dok je on opominje na njezino vlastito predmetno biće i na to da ona nije gotova . Posredstvom njih spašava nadrealizam zastarjelo. ne s drugim čovjekom.« 1 2 ).78 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 79 eziji i najnižoj prozi. no ona je nevidljiva u svom vitalnom centru. album idiosinkrazija iz kojih odiše čežnja za srećom ljudima uskraćenom u njihovu vlastitom tehniciranom svijetu. Nitko ih ne reducira na to da znače mentalni odnos ili intenciju. neba. Likvidiranje kulture je nusprodukt pokorenja prirode i sve većeg nadvladavanja neimaštine. djelo Bertolda Brechta očuvava »promesse de bon­ heur« sadržano u romansi i kiču (mjesečina i plavo more. u par­ lamentu. Duša sadrži malo tajni i težnji koje ne bi mogle biti razumno raspravljene. njihovo po­ javljivanje na televiziji. . Geliebter?« »Jedoch eines Tages. Racionalno organizirana birokracija upravlja recepti­ ma za nehumanost i nepravdu. Teško da je pogodno za dramu. Tako nadrealističke slike — — »jesu skup onog što stvarstvenost zastire tabuom. Fauste isto tako kao što pazi na Edipa — on ih lije­ či. 73. pred parlamentarnim odborima i državnim komisi­ jama. »Alter Bilbao Mond. »Zuerst war es immer Sonntag«. postale podatljive teh­ ničkom rješenju i raščinjenju. djetinjstva. Taj svijet riječi bez veze. l3 ) Theodor W. prevari i laži. 1958. — postaje tehnički nemoguća.) 12 ) Ibidem. Njegovi likovi pjevaju ο izgubljenim ra11 ) Roland Barthes. L e D e g r é z é r o d e l ' é c r i t u r e . a samo učenjem uzroka (i kako da se bakće s njime) oni ponovo zadobivaju istinu svoga sna. Mo­ derni klasici — avangardisti i bitnici imaju istu funkciju: oni razonođavaju ne dovodeći u opasnost dobru savjest ljudi dobre volje. Tradicionalna umjetnička materija (slike. Razočarana pjesma njihove izigranosti. na konferencijama za štampu. Nad­ realizam sabire ono što reifikacija odriče čovjeku. Editions du Sevil. 72 (potcrtao H. N o t e n z u r L i t e r a t u r . izopačenja pokazuju što su zabrane učinile onom koji teži. rezidijumi prošlog značenja u kontekstu odbijanja. taj bitni uslov koji je održavao pojedinca protiv i preko društva. Tehnički progres opravdava ovo apsorbiranje. što će reći. . nježnost . analizirane i izglasane. Ona razbija prethodno utvrđenu strukturu značenja i sama po­ staje »apsolutni objekat«. Logička i lin14 ) Još uvijek postoji legendarni revolucionarni heroj koji može prkositi čak televiziji i štampi — njegov svijet je svijet »nerazvijenih« zemalja.

U prvim navedenim slučajevima okolina sudje­ luje. seksualnost je oslobođena (ili. U svom odnosu spram realiteta svakodnevnog života. ipak. ili obrtnika lutalice. taj romantični predtehnološki svijet je bio prožet bijedom. grada i velegrada. Nepopustljivo je reducirana okolina iz koje je čovjek mogao postići zadovoljstvo — koja je mogla biti go­ tovo tako zadovoljavajući objekt-cathexis kao ekstenzirana zona tijela. To je racionalan univerzum koji pukom težinom i sna­ gom svog aparata blokira svaki izbjeg. Gonjen težnjom da proširi polje erotičkih zadovolje16 ) Prema terminologiji upotrijebljenoj u kasnijim Freudovim djelima: seksualnost kao specijaliziran«. budući da su umjetničke vizije. nužan rad) i nije sva energija koju ušteđuje mašina radna snaga. zbiva se na materijalnim osnovama poraslog zadovoljenja. teš­ kim radom i prljavštinom što su okruživali sve zadovoljstvo i radost. na 15 ) Pogledaj moju knjigu pogllavlje X. Takvo odbi­ janje ne može biti blokirano bez kompenzacije koja. Pitanje ο »značenju« stvari je preformulirano kao p-i tanje ο značenju riječi. medijum libidinoznog iskustva koji više ne postoji. neradostan. preciznije. jedrilice i motornog čamca. a postojeći univerzum rasuđivanja i ponašanja može pružiti sasvim adekvatne kriterije za od­ govor. dućan. slobode i odbijanja da se respektiraju društveni tabui. radno vrijeme (tj. no koje. Tako se represivna desublimacija javlja kao zaista operativna u seksualnoj sferi. Rezultat je lokalizacija i kontrakcija libida. Eros i civilizacija. parcijalan nagon. energiju instinkta života — to jest. deerotizirana je cijela dimenzija ljudske aktivnosti i pasivnosti. postao je »krajolik«. i povik i rezignacija. Princip zadovoljstva je inkorporiran u principu reali­ teta. I ona je. poziva libidinozni cathexis i tendira tome da bude erotizirana. kao i desublimacija kulture. tvornički proizvedenog kruha i domaćeg kruha. Ona je bila takođe i jav­ ljanje domene slobode: odbijanje poslušnosti. Umjetnička alijenacija je sublimacija.80 ČOVJEK JEDNE DIMÉNZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 81 gvistička analiza demonstrira da su stari metafizički problemi iluzorni. Povezanost desublimacije i tehnološkog društva će. uporedite izlive ljubavi na livadi i u auto­ mobilu. postaju snoš­ ljive. vjcrovatno. itd. pruža veće zadovoljenje nego što ga pruža odbijanje. ured. S njegovim iščezavanjem (historijskim preduvjetom progresa). čak odgojne i korisne. Nji­ hovo inkorporiranje u kuhinju. Nije u ovom društvu sve vrijeme potrošeno na meha­ nizme. isključila ju je iz prethodnih realizacija. naročito . Za razliku od toga. Pokorenje i objedinjenje suprotnosti. To je ta­ kođe osnova zamašne desublimacije. ili šetnju ljubavnika van gradskih zidina i u Man­ hattan ulici. i s njima. Ona kreira slike situacija koje su neizmirljive s postojećim principom rea­ liteta. nadomještanje posredovanog zadovoljenja neposrednim. djelu kao nusprodukt društvenih kontrola tehnološke stvar­ nosti koja proširuje slobodu intenzivirajući dominaciju. To je jezgro istine u romantičnom kontrastu modernog putnika i pjes­ nika. komercijalno širenje u svrhu biznisa i razonode — u izvjesnom smisluje desublimacija. kultura prošlosti je bila i opo­ zicija i ukras. Pa. liberalizirana) u društveno konstruktivne forme. To je desublimacija s »pozicije snage« — prakti­ cirana u društvu koje sebi može dozvoliti da pruži više nego ranije jer su njegovi interesi postali najvlastitije potrebe gra­ đana i jer radosti koje ono pruža proizvode društvenu kohe­ ziju i zadovoljstvo. izgleda da mehanizirana okolina blokira takvo samotranscendiranje libida. Sad su te vizije obezvažene. reduci­ ranje erotskog iskustva i zadovoljenja na seksualno 1 6 ). Ovaj pojam implicira da 15 postoje represivni modi desublimacije ). najbolje biti osvijetljena ukazivanjem na promjenu u društvenoj upotrebi energije instinkata. Eros je nagon cijelog organizma. Libido prelazi neposredne erotogene zone — to je proces nerepresivne sublimacije. Mehani­ zacija je također »prištedjela« libido. Istina. proizvodnje na tekućoj vrpci i obrta. što nalazi svoje ideolo­ ško veličanje u transformaciji više kulture u popularnu. iz­ gleda. u poređenju s ko­ jima sublimirani nagoni i objektivi sadrže više zastranjenja. Time je reducirana i cjelina libidinoznog cathexisa. Na primjer.

pa je ovaj in­ tenziviran. libido postaje manje »polimorfan«. bez obzira na to u kolikoj mjeri je ta kontrolirana mobilizacija potporanj status quou — ona zadovoljava i pojedinca. i u sferi instinkata potvrđuje se tehnološko i političko pokorenje transcendirajućih faktora u ljudskoj egzistenciji. zadovo­ ljenja instinkata. Veća sloboda djeluje u prilog sta­ tus quoa opće represije. sublimacija čuva svijest ο odricanju koje repre­ sivno društvo nameće pojedincu i time čuva potrebu za oslo­ bođenjem. tako karakteristično za razvijenu industrijsku civilizaciju. privlačne odjeće. predodređenoj harmoniji između individualnih potreba i društveno traženih želja. od­ sustvu terora. posredstvom tog zadovoljenja reduci­ ran je Princip Zadovoljstva — on je lišen svojih zahtjeva nepomirivih s postojećim društvom. utoliko što ne uključuje ekstenziranje i razvoj instinktnih potreba. Funkcionalizam u svom artističkom vidu proizvodi taj trend. nesrećna svijest te moći već probija kroz alijenaciju. često je zamijećeno da razvijena industrijska civiliza­ cija operira s ovećim stupnjem seksualne slobode — »ope­ rira« u tom smislu što ova postaje tržišna vrijednost i faktor društvenog ponašanja. prinčeva i lordova — olakšava karijeru čak i manje istaknutih redova u zajednici biznisa. objekt organizacije. Pojedinac se mora adaptirati svijetu koji više. Tijelu je dozvoljeno da izloži svoja seksualna obilježja u svakodnevnom svijetu rada i u radnim odnosima iako ono nije prestalo biti instrument rada. Ona je vitalan faktor u sačinjanju autoritarne ličnosti našeg vremena. Ono je omogućeno reduciranjem prljavog i teškog fizičkog rada. njihovo kontrahiranje. Zadovo­ ljenje je put koji rađa podređivanje i slabljenje ratia pro­ testa. razlog dobrovoljnoj koordinaciji s postojećim. ciljeva i aspiracija. i krši. Tehnički progres i konfornije življenje dozvoljavaju sistematsko uključivanje libidinoznih komponenti u domenu proizvodnje i razmjene roba. već. muška ljepota pomoćnika direktora i šefa odjela uvelike su podobne robe. Dućani i uredi se otvaraju i izlažu svoj personal po­ sredstvom ogromnih staklenih prozora. na­ protiv. Bez obzira na to koliko je kon­ trolirana mobilizacija instinktne energije (ponekad to seže i do znanstvenog ovladavanja libidom). Dakle. ne zahtijeva odricanje od najvlastitijih potreba — svijetu koji nije bitno neprijateljski.82 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 83 nja. Seksualno privlačne činovnice i prodavačice. manje sposoban za erotiziranje preko lokaliziranog seksualiteta. dostupnošću jeftine. Tako je preduvjetovano ono što organizam spontano prihvaća kao ponuđeno. Iščezavanje privatnosti u masovnim stambenim ku- ćama i domovima predgrađa slama barijeru koja je ranije odvajala individualnu egzistenciju od javne i lakše razotkri­ va atraktivna svojstva tuđih žena i muževa. To je jedno od vanrednih ostvarenja industrijske civilizacije. Ona također umanjuje potrebu za sublimacijom. Za razliku od zadovoljstava u postojeće ukolotečene desublimacije. Super-ego također cenzurira cenzora jer razvijena savjest re- . pa princip realiteta ne traži više zamašnu i bolnu transformaciju instinktnih potreba. u unutrašnjem ure­ đaju je sve manje visokih blagajničkih pultova i neprovidnih pregrada. pa je tako postao podatljiviji (kontroliranom) zado­ voljenju. moć društva ojačava sublimaciju. No. kozmetike i fizičke hi­ gijene. no. također. čini se. ali ih. a intenzivira seksualna ener­ gija. zahtjevima koje postavlja industrija oglašavanja itd. upotrebljavanje motorne kosilice trave i brza vožnja automobila. To je »institucionalizirana desublimacija«. a ne protiv njega. Seks je integriran u radne i javne odnose. Izgleda da je u mentalnom aparatu znatno snižena napetost između onog za čime se čezne i onog što je dozvoljeno. a posjedovanje prikladne ljubavnice — nekad privilegija kra­ ljeva. ta­ ko što ga raduje motorni čamac. tehnološka stvarnost limitira djelokrug sublimacije. već komplementar­ no deerotizaciji okolice. Uveliko je proširen niz društveno dozvoljenih i poželj­ nih zadovoljenja. Cenzurirajući podsvjesno i prožimajući ga savješću. Zacijelo. velikim dijelom. Tako se umanjuje erotska. U mobilizaciji libida i upravljanju njime je. Ovo podruštvljavanje nije suprotno. Zadovoljstvo harmonizi­ rano s postojećim rezultira podređivanjem. Isto tako svaka sublimacija prihvaća društvene barijere.

Ovo društvo preokre­ će sve čega se dotakne u potencijalan izvor progresa i eksplo­ atacije. kao i u avanturama kućanica iz predgrađa. intelekta i instinkta. bezuslovna. beskom­ promisna. sublimacija postaje kognitivna snaga koja poražava potiskivanje klanjajući mu se. Obratno. No. proizašao iz zado­ voljavajućih sloboda pruženih od strane neslobodnog društva. Bez prostora za svjesni razvoj. ona je posredovanje između svjesnog i nesvjesnog. Ta nesrećnost se lako stavlja na raspo­ laganje političkoj mobilizaciji. Geotheov Vahîverwandschaften. Iz aspekta spoznajne funkcije ovakvog načina subli­ macije. gubitak savjesti. jezik kojim je ispričana priča — bila je znamen nepomirivih snova. refleksivnoj formi. Prema Freudu bi jačanje seksualnosti (libido) nužno uključivalo slabljenje agresivnosti. Ono što se tu zbiva sigurno je divlje i nedecentno. ojačava sretnu svijest. ima mnogo načina kojima nesrećnost ispod srećne svijesti može biti preokrenuta u izvor snage i kohezije društvenog poretka. a sretna svijest je dosta klimava — tanka površina iznad straha. seksu­ alnost se konzistentno javlja u visoko sublimiranoj. razotkriva svoju istinsku konformističku funk­ ciju. Ni ο jednoj seksualno privlač­ noj ženi u suvremenoj literaturi ne može se reći ono što Bal­ zac kaže ο prostitutki Esther: da joj je bila svojstvena njež­ nost koja cvate samo u beskonačnosti. desublimacija. Nasuprot tome. To je dio društva u kome se događa. Sublimacija zahtijeva visok stupanj autonomije i razumijeva­ nja. Adekvatnije ih određuje »neurotička osoba našeg vremena« nego vječna borba Erosa i Thanatosa. No. Ovo oslobođenje seksualnosti (i agresivnosti) oslobađa instinktne težnje od mnogo nesrećnosti i nezadovoljstva što pokazuju represivnu moć postojećeg univerzuma udovoljenja. Bez sumnje. takvim kao što je umjetničko djelo. Agresiv- . Ispunjenje je destrukcija — ne u moralnom ili sociološkom. Les Fleurs du Mal Baudelairea. Konflikti nesrecnog individuuma su sad daleko podobniji izlječenju od onih koji su potvrđivali »ne­ lagodu u civilizaciji« Freuda. ona može postati nagonski rezervoar za novi fašistički način života i smrti. desublimirana seksualnost je na djelu u O'Neillovih alkoholičara i Faulknerovih grubij ana. no nigdje nije negacija. postoji penetrantna nesrećnost. neinhibirano. To je besko­ načno realističnije. iz­ među primarnih i sekundarnih procesa. Ako se iz dje­ la koja su po svojoj supstanciji i unutarnjoj formi određena erotičkim preokupacijama izaberu bitno različiti primjeri kao što su Racineova Fedra. i vice versa. Sek­ sualnost nije iznimka. odvažno. predominantna u razvijenom industrij­ skom društvu.84 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUSTVO 85 gistrira zabranjen rđav akt ne samo u individuumu već i u njegovu društvu. Seksualnost oslobođena ove forme preokreće se u sred­ stvo bestselera ugnjetavanja. robovanja i zadovoljenja. s onu stranu društvenog morala. te tako ostaje van dohvata postojećeg principa realiteta koga taj Eros od­ bija i razara. odricanja i pobune. muževno i sladokusno. Koncept ο kontroliranju desublimacije bi ukliučivao mogućnost simultanog otpuštanja potisnutog seksusa i agre­ sivnosti. pa bi ovakva desublimacija bila kompatibilna s rastom kako sub­ limiranih tako i nesublimiranih formi agresivnosti. frustracije i gađenja. Tolstojeva Ana Karenjina. u Tram­ vaju nazvanom čežnja i pod Vrućim limenim krovom. Ono je s onu stranu dobra i zla. »posre- dovanoj«. u Loliti i u svim pričama ο hollywoodskim i newyorskim orgija­ ma. Domena Erosa je od početka i domena Thanatosa. ono bi bilo jedno­ značno sa stvarnim potiskivanjem erotičke energije. Ali ona je apsolutna. sasvim nemoralno — i upravo zbog toga savršeno bezopasno. To izgleda inkompatibilno s Freudovim učenjem υ fiksnom kvantumu instinktne energije što stoji na raspola­ ganju za distribuciju između dva primarna nagona. Kontrast u prikazivanju seksualnosti u klasičnoj i ro­ mantičnoj književnosti i suvremenoj književnosti osvjetljuje način kojim kontrolirana desublimacija oslabljuje instinktualni revolt protiv postojećeg principa realiteta. To je znamen opadanja autonomije i razumijevanja. slobode i ugnjetavanja. koja olakšava prihvaćanje zlodjela tog društva. U svojim najpotpunijim formama. ako bi društveno dozvoljeno i podržavano opuštanje libida bilo oslobođenje parcijalnog i lokaliziranog seksualiteta. Sublimirana forma seksualnosti — forma koja je stil. već u ontološkom smislu.

84

ČOVJEK

JEDNE

DIMENZIJE

JEDNODIMENZIONALNO

DRUŠTVO

85

gistrira zabranjen rđav akt ne samo u individuumu već i u njegovu društvu. Obratno, gubitak savjesti, proizašao iz zado­ voljavajućih sloboda pruženih od strane neslobodnog društva, ojačava sretnu svijest, koja olakšava prihvaćanje zlodjela tog društva. To je znamen opadanja autonomije i razumijevanja. Sublimacija zahtijeva visok stupanj autonomije i razumijeva­ nja; ona je posredovanje između svjesnog i nesvjesnog, iz­ među primarnih i sekundarnih procesa, intelekta i instinkta, odricanja i pobune. U svojim najpotpunijim formama, takvim kao što je umjetničko djelo, sublimacija postaje kognitivna snaga koja poražava potiskivanje klanjajući mu se. Iz aspekta spoznajne funkcije ovakvog načina subli­ macije, desublimacija, predominantna u razvijenom industrij­ skom društvu, razotkriva svoju istinsku konformističku funk­ ciju. Ovo oslobođenje seksualnosti (i agresivnosti) oslobađa instinktne težnje od mnogo nesrećnosti i nezadovoljstva što pokazuju represivnu moć postojećeg univerzuma udovoIjenja. Bez sumnje, postoji penetrantna nesrećnost, a sretna svijest je dosta klimava — tanka površina iznad straha, frustracije i gađenja. Ta nesrećnost se lako stavlja na raspo­ laganje političkoj mobilizaciji. Bez prostora za svjesni razvoj, ona može postati nagonski rezervoar za novi fašistički način života i smrti. No, ima mnogo načina kojima nesrećnost ispod srećne svijesti može biti preokrenuta u izvor snage i kohezije društvenog poretka. Konflikti nesrećnog individuuma su sad daleko podobniji izlječenju od onih koji su potvrđivali »ne­ lagodu u civilizaciji« Freuda. Adekvatnije ih određuje »neurotička osoba našeg vremena« nego vječna borba Erosa i Thanatosa. Kontrast u prikazivanju seksualnosti u klasičnoj i ro­ mantičnoj književnosti i suvremenoj književnosti osvjetljuje način kojim kontrolirana desublimacija oslabljuje instinktualni revolt protiv postojećeg principa realiteta. Ako se iz dje­ la koja su po svojoj supstanciji i unutarnjoj formi određena erotičkim preokupacijama izaberu bitno različiti primjeri kao što su Racineova Fedra, Geotheov Vahlverwandschaften, Les Fleurs du Mal Baudelairea, Tolstojeva Ana Karenjina, seksu­ alnost se konzistentno javlja u visoko sublimiranoj, »posre-

dovanoj«, refleksivnoj formi. Ali ona je apsolutna, beskom­ promisna, bezuslovna. Domena Erosa je od početka i domena Thanatosa. Ispunjenje je destrukcija — ne u moralnom ili sociološkom, već u ontološkom smislu. Ono je s onu stranu dobra i zla, s onu stranu društvenog morala, te tako ostaje van dohvata postojećeg principa realiteta koga taj Eros od­ bija i razara. Nasuprot tome, desublimirana seksualnost je na djelu u O'Neillovih alkoholičara i Faulknerovih grubijana, u Tram­ vaju nazvanom čežnja i pod Vrućim limenim krovom, u Loliti i u svim pričama ο hollywoodskim i newyorskim orgija­ ma, kao i u avanturama kućanica iz predgrađa. To je besko­ načno realističnije, odvažno, neinhibirano. To je dio društva u kome se događa, no nigdje nije negacija. Ono što se tu zbiva sigurno je divlje i nedecentno. muževno i sladokusno, sasvim nemoralno — i upravo zbog toga savršeno bezopasno. Sublimirana forma seksualnosti — forma koja je stil, jezik kojim je ispričana priča — bila je znamen nepomirivih snova. Seksualnost oslobođena ove forme preokreće se u sred­ stvo bestselera ugnjetavanja. Ni ο jednoj seksualno privlač­ noj ženi u suvremenoj literaturi ne može se reći ono što Bal­ zac kaže ο prostitutki Esther: da joj je bila svojstvena njež­ nost koja cvate samo u beskonačnosti. Ovo društvo preokre­ će sve čega se dotakne u potencijalan izvor progresa i eksnloatacije, robovanja i zadovoljenja, slobode i ugnjetavanja. Sek­ sualnost nije iznimka. Koncept ο kontroliranju desublimacije bi uključivao mogućnost simultanog otpuštanja potisnutog seksusa i agre­ sivnosti. To izgleda inkompatibilno s Freudovim učenjem ο fiksnom kvantumu instinktne energije što stoji na raspola­ ganju za distribuciju između dva primarna nagona. Prema Freudu bi jačanje seksualnosti (libido) nužno uključivalo slabljenje agresivnosti, i vice versa. No, ako bi društveno dozvoljeno i podržavano opuštanje libida bilo oslobođenje parcijalnog i lokaliziranog seksualiteta, ono bi bilo jedno­ značno sa stvarnim potiskivanjem erotičke energije, pa bi ovakva desublimacija bila kompatibilna s rastom kako sub­ limiranih tako i nesublimiranih formi agresivnosti. Agresiv-

86

ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE

JEDNODIMENZIONALNO

DRUŠTVO

87

nost je na djelu u cijelom suvremenom industrijskom dru­ štvu. Da li je ona dosegla stupanj normalizacije kad se lju­ di navikavaju na rizik svog vlastitog istrebljenja i dezinte­ gracije u kursu normalne nacionalne spremnosti? Ili je to suglašavanje potpuno zasnovano u njihovoj nemoći da do­ gađanja značajnije uplivišu? U svakom slučaju, rizik izbježljive destrukcije koju je čovjek sačinio postaje normalan dio mentalnog i materijalnog obitovališta ljudi pa ne može više služiti za optuživanje i opovrgavanje postojećeg društvenog sistema, štaviše, kao dio njihovog svakodnevnog domaćinstva, čak ih može vezati za sistem. Dovoljno je transparentna eko­ nomska i politička povezanost između apsolutnog neprijatelja i visokog životnog standarda (te željenog stupnja zaposleno­ sti), ali ona je i dovoljno racionalna da bude prihvaćena. Pod pretpostavkom da je rušilački nagon (u konačnoj analizi: instinkt smrti) značajna komponenta energije koja hrani tehničko pokorenje čovjeka i prirode, razvoj sposob­ nosti društva da manipulira tehničkim progresom povećava, također, njegovu sposobnost da manipulira tim instinktom i da ga kontrolira, tj. da ga zadovolji »proizvodno«. Tad bi dru­ štvena kohezija ojačala do najdubljih instinktnih korjenova. Žrtve bi primale najveći rizik, a čak i fakat rata ne samo uz bespomoćno prihvaćanje već, također, s povlađivanjem instin kata. I ovdje bismo imali kontroliranu desublimaciju. Institucionalizirana desublimacija se tako javlja kao aspekat »upokorenja transcendencije« postignutog u jednodi­ menzionalnom društvu. Iste su tendencije društva u domeni politike i kulture i u sferi instinkata — reduciranje i čak ap­ sorbiranje opozicije (kvalitativna razlika!). Rezultat je atro­ fija mentalnih organa u pronicanju protivurječnosti i alterna­ tiva, pa srećna svijest dominira u jednoj preostaloj dimenziji tehnološkog ratia. Ona odražava vjerovanja da je stvarnost racionalna i da postojeći sistem, uprkos svemu, snabdijeva dobrima. Ljudi su usmjereni tako da u proizvodnom aparatu nalaze djelotvo­ ran pokretač misli i akcije kome njihova vlastita misao i ak­ cija može i mora biti izručena. U tom transferiranju aparat

preuzima ulogu moralnog faktora. Savjest je apsolvirana reifikacijom, općom nužnošću stvari. U toj općoj nužnosti nema mjesta za krivnju. Jedan čovjek može signalizirati likvidiranje stotina i hiljada ljudi, i tad se proglasiti slobodnim od svake grižnje savjesti, te živ­ jeti sretno navijeke poslije toga. Antifašističke snage koje su bile fašizam na bojnim poljima žanju beneficije nacističkih naučenjaka, generala i inženjera; oni imaju historijsku pred­ nost onog koji stiže kasno. Počinje preokretanje užasa kon­ centracionih logora u prakticiranje privikavanja ljudi na ab­ normalne uslove — život ljudi pod zemljom i svakodnevno pri­ manje radioaktivne hrane. Kršćanski ministar izjavljuje da ne protivuriječi kršćanskim principima da se svim raspolo­ živim sredstvima spriječi ulazak susjeda u sklonište od bom­ bardiranja. Jedan drugi kršćanski minisatr oponira svom kolegi i kaže da protivurječi. Tko je u pravu? Ponovo se ra­ zotkriva neutralnost tehnološkog ratia, u politici i iznad po­ litike, i ponovo se ona razotkriva kao hinjena — jer u oba slučaja služi politici dominacije. »Svijet koncentracionih logora . . . nije bio iznimno monstruozno društvo. Ono što smo tamo vidjeli bila je slika i, u izvjesnom smislu, kvintesencija paklenog društva u koje smo gurani svaki dan.« 1 7 ) Izgleda da čak i najluđi prestupi mogu biti potisnu­ ti na takav način da kao praktički ciljevi prestaju biti opasnost za društvo. Ili, ako njihovo izbijanje vodi funkcio­ nalnim neprilikama pojedinca (kao u slučaju pilota Hirošime), ono ne narušava funkcioniranje društva. Bolnica za duševno oboljele sređuje uznemirenja.
17 ) E . Ionesco u N o u v e l l e R e v u e F r a n ç a i s e , juli 1956. prema citatu u L o n d o n T i m e s L i t e r a r y S u p p l e m e n t , 4. m a r t 1960. H e r m a n Kahn predlaže u RAND istraživanju 1959 (RM-2206-RC) »da bi trebalo preispitati preživljavanje stanovništva u okolini sličnoj prenapučenim skloništima (koncentracioni logori, ruska i njemačka upotreba prenapučenih teretnih vagona, brodova za trupe, prepunjenih zatvora . . . itd.). Tu bi se mogli naći korisni orijentacioni principi koji bi mogli biti adaptirani na program skloništa.«

88

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO

89

Sretna svijest nema granica — ona priređuje igre smr­ ću i razaranjem u kojima se miješaju zabave, timski rad i strateški značaj u društvenu harmoniju koja nagrađuje. Kom­ panija Rand, koja objedinjuje učenje, istraživanje, vojsku, klimu i dobar život, izvještava ο takvoj igri u stilu dovinjavanja, u svojim »RAND-om News«, torn 9, br. 1. pod naslovom BOLJE SIGURAN NEGO POŽALITI. Projektili zveče, Η-bomba čeka i sateliti lete, a problem je »kako oču­ vati naciju i slobodni svijet«. Sve to zabrinjava vojne planere jer »troškovi rizikovanja, eksperimentiranja i eventualne po­ greške mogu biti strašno visoki«. No, tad ulazi RAND; RAND pruža olakšanje i »izumi poput RAND-ovog SIGURNOSNOG dolaze na scenu«. Slika na kojoj su prezentirani neklasificirana je. To je slika na kojoj »svijet postaje mapa, rakete puki simboli (živjela utješna moć simbolizma!), a ratovi ništa doli (ništa doli) planovi i kalkulacije zapisani na p a p i r u . . . « Na toj slici je RAND preoblikovao svijet u interesantnu tehnolo­ gijsku igru, i čovjek može odahnuti — »vojni planeri mogu postići vrijedno .sintetičko' iskustvo bez rizika«. Igranje igre Da bi se igra razumjela, treba uzeti učešće, jer razu­ mijevanje je »u iskustvu«. Kako sigurnosni igrači dolaze iz gotovo svakog odjela RAND-a, a isto tako iz zrakoplovnih snaga, možemo tu, u Plavom timu, naći fizičara, inženjera, ekonomistu. Crveni tim će predstavljati slična pomiješana grupa. Prvi dan je utrošen u razabiranju ο čemu se radi u igri i u učenju njenih pravila, u glavnim crtama. Kad timovi ko­ načno sjede oko mapa, svaki u svojoj sobi, igra počinje. Svaki tim prima stavke svoje politike od direktora igre. Te stavke, koje obično priprema član kontrolne grupe, daju procjenu svjetske situacije u vrijeme igranja, informacije ο politici pro­ tivničkog tima, objektivnu situaciju s kojom će se tim su­ sresti i budžet tima. (Politika se mijenja za svaku igru da bi bila istražena široka skala strateških mogućnosti.) U našoj hipotetičkoj igri zadatak plavih ie da zadrže sposobnost zastrašivanja protivnika za cijelo vrijeme igre —

to jest da održe snagu koja je u stanju da odbije crvene, tako da crveni tim neće biti voljan da rizikuje napad. (Plavi dobivaju, također, informacije ο politici crvenih.) Kurs crvenih je da ostvare nadjačanje snaga plavih. Budžeti plavih i crvenih se upoređuju sa stvarnim bu­ džetom obrane . . . Utješno je čuti da igra teče od 1961. g. kod RAND-a, »dolje, u našem labirintnom suterenu negdje ispod buffeta« i da »jelovnici u sobama plavih i crvenih nabrajaju raspolo­ živa oružja i tehničku opremu što ih kupuju timovi . . . U svemu oko sedamdeset tačaka . . .«. Tu je i »direktor igre«, koji tumači pravila igre, jer, iako »knjiga pravila, kompleti­ rana dijagramima i ilustracijama, ima 66 strana«, problemi neizbježno niču tokom igre. Direktor igre ima i jednu drugu značajnu funkciju: »bez prethodnog upoznavanja igrača« on »oglašava rat da bi postigao mjeru efikasnosti postojećih voj­ nih snaga«. No, sad naslov poglavlja najavljuje »kava, kolač i ideje«. Odmor! »Igra se nastavlja kroz preostale periode — do 1972. g., kad se završava. Tad plavi i crveni tim sahra­ njuju projektile i sjedaju skupa uz kavu i kolač na ,post mor­ tem' sjednicu«. No, nemojte odviše relaksirati: postoji »jedna stvarna svjetska situacija koja ne može efikasno biti transponirana u SIGURNOSNO«, a to je »pregovaranje«. Zahvalni smo za to: jedna nada koja preostaje u faktičnoj svjetskoj situaciji je iznad dohvata RAND-a. Očito je da u sferi sretne svijesti nema mjesta osjećaju krivnje, a kalkul se brine za savjest. Kad je cjelina u pitanju, nema zlodjela osim odbacivanja cjeline ili odustajanja od nje­ ne odbrane. Zlodjelo, krivnja i osjećaj krivnje postaju pri­ vatna stvar. Freud je u individualnoj psihi razotkrio zlo­ djela čovječanstva, u individualnom slučaju povijesti, povi­ jest svega. Ta fatalna sveza je uspješno potisnuta. Oni koji se identificiraju s cjelinom, oni instalirani kao vođe i branitelji cjeline mogu praviti pogreške, no, oni ne mogu činiti krivo — oni nisu krivci. Oni mogu postati krivi ponovo kad pre­ stane to identificiranje, kad nestanu.

razaranje sredstava i porast rasi- Ovu vrstu dobrobiti — proizvodna superstruktura nad nesrećnom bazom društva — prožimaju »sredstva komunika­ cije« koja posreduje između gospodara i ο njima ovisnih. primitivnijim stupnjevima. esencije i egzistencije. Capitalism. Njegov jezik svje­ doči ο identifikaciji i unificiranju. Rasuđivanje je lišeno posre­ dovanja. Efikasnost i produktivnost ovog društva ga svakodnev­ no opravdava za silu nad čovjekom koju je provelo. istine i postojeće istine. U tim navikama mišljenja izražena je tendencija išče­ zavanja napetosti između pojave i realiteta. Ova identificiranja. »zajednica je suviše bogata da bi morala paziti!« 1 ) Jezik totalnog upravljanja 4. A tamo se prakticira mirne savjesti. i time ih transcendiraju. u kolonijalnom ratu. oktrivanja. str %. Nadalje. kritičke pojmove. dijalektičnih moda mišljenja i tehnološkog ponašanja ili društvenih »navika mišljenja«. Elementi autonomnosti. Pogođeni su i Vokabular i sintaksa. Rata uništenja još nije bilo. koja smo sreli kao obilježja operacionalizma 2 ). fakta i činioca. gube svoju autentičnu lingvističku rerpezentaciju. ZATVARANJE UNIVERZUMA RASUĐIVANJA »U sadašnjem stanju historije svaki politički na­ pis može samo potvrditi univerzum javnog poretka.JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 91 panja demonstriraju njegovo izobilje i »visoki stupanj blago­ stanja«. stvari i njene funkci­ je. Ovdje funkcionaliziranje jezika poma­ že da se suzbiju nekonformistički elementi iz strukture i kre­ tanja govora. no. Tortura je ponovo uvedena kao normalna stvar. koja se više ne usudi reći svoje ime. apsobirajući opoziciju. Boston. Sretna svijest otklanja svaku vezu. Magični. po­ tvrđivanjem i imitacijom. Pojmovi koji proniču činjenice. jer rat je rat. U predominantnim na­ činima govora javlja se kontrast između dvodimenzionalnih. Isto tako. igraju­ ći se sa kontradikcijom — ono demonstrira superiornost svo­ je kulture.« Roland Barthes Sretna svijest — vjerovanje da je stvarnost racionalna i da dani sistem isporučuje dobra — odražava novi konformi­ zam. taj rat je na rubovima — on razara samo »nerazvijene« zem­ lje. 30. Agensi publiciteta oblikuju univerzum komunikacije u kome se izražava jednodimenzionalno ponašanje. ponovo se javljaju kao obilježja rasuđivanja u društvenom ponašanju. Bez tih posredovanja jezik tendira ka izražavanju i proiz­ vođenju neposredne identifikacije uma i činjenice. Galbraith. de­ monstriranja i kritike povlače se pred parcijaliziranjem. jedan vid tehnološke racionalnosti preveden u društveno ponašanje. Podržava društvo koje je reduciralo — a u najrazvijenim područjima eliminiralo — nerazumnosti pri­ padne ranijim. 1 ) J o h n K . autoritarni i ritualni ele­ menti prožimaju govor i jezik. ο sinhroniziranom napadu na transcendentne. A m e r i c a n Houghton Mifflin. Inače vlada mir. no. supstancije i atributa. koja su stupnjevi procesa spoznaje i kognitivnog procjenjivanja. a nacistički koncentracioni logori su likvidirani. koji se odigrava na rubovima civiliziranog svijeta. 195fi. 2 ) Pogledaj str. Društvo iz­ ražava svoja potraživanja direktno u jezičnom materijalu. Asimi­ lirajući sve čega se dotakne. upravo kao što intelektualni napisi mogu proizvesti samo paraliteraturu. ο sistematskom stvaranju pozitivnog mišljenja i djelovanja. društvo koje produžava i poboljšava život sistematični je nego ikad prije. . On je nov zato što je racionalan u tolikoj mjeri da je bez presedana.

Kao da običan čovjek (ili njegov anoni­ man govornik) u svom govoru želi potvrditi svoju humanost nasuprot postojećim silama. Već sam se osvrnuo na hipoteze. takođe. Riječ po­ staje kliše i kao kliše upravlja govorom i pisanjem. određen niz at») Pogledaj str. svaki jezik sadrži bezbrojne izraze koji ne zahtijevaju razvijanje njihova značenja. To je riječ koja zapovijeda i organizira. Ovo je tehnološko rezonira­ 5 nje koje tendira »identificiranju stvari i njihovih funkcija« ). prev. nagovara ljude da rade. P h i l o s o p h y o f S c i e n c e . kupuju i prihvaćaju. kvalificiranje. »think tank«. kao propozicijske for­ me u postojećem političkom rasuđivanju koje same sebi daju važenje 6 ). vitalne potrebe i htijenja. riječi sve više apsorbi­ raju pojmove. eksperti za efikasnost i glasnogovornici političke lakirovke (koji snabdijevaju vođe odgovarajućim uresivanjem). U centralnim tačkama danog univerzuma javnog rasu­ đivanja javljaju se analitičke propozicije koje same sebe kva­ lificiraju. tj. Nazivi stvari nisu samo »indikativ­ ni za način njihova funkcioniranja« već njihov (aktualni) način funkcioniranja. Upada u oči popularni jezik svojim prko­ snim i neposlušnim humorom u odnosu na oficijelno i poluoficijelno rasuđivanje. 32. kao da će odbijanje i revolt. April 1942. 4 3 Kao obviknutost mišljenja van znanstvenog i tehničkog jezika ovakvo rezoniranje izražava specifičan društveni i po­ litički biheviorizam. Obilježje operacionalizma — da se pojam učini sino­ nimom dane skupine operacija 3 ) —javlja se ponovo u lingvis­ tičkoj tendenciji »da imena stvari treba smatrati indikativnim. »dig it« — shvaćati. »Language and Science«. 31. . i »egghead«. savladani u političkoj sferi. Ovi izrazi su opće razumljivi tako da njihovo golo javljanje proizvodi respons (lingvistički ili operacionalni) adekvatan kontekstu u kome su rečeni. »think tank« (kanta za mo­ zak) mozak. »demokracija« i »mir« impliciraju. drugačijim jezikom govore laboratoriji odbrane i službenici egzekutive. »beat it« znači: gubi se. »egghead« (jajoglavac) znači intelektualac. istovremeno za njihov način funkcioniranja i za nazive svoj­ stava i procesa simboličnih za aparat upotrijebljen da se stvari otkriju i proizvedu« 4 ). man. Konstantno ulivane u svijest primaoca. »gone man gone« — u transu. »jednakost«. Ova lingvistička forma ide na uštrb razvijanja značenja. To su termini koji iz­ riču predmete i oruđa svakodnevnog života. Izgle­ da da zasada ovima pripada posljednja riječ. određuje i »zatvara« značenje stvari isključujući druge načine funkcioniranja.92 ČOVJEK ÎEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 93 ne bez opozicije. ili preciznije. vlade i mašine. Pokušat ću u ovom poglavlju da ilustriram taj stil. Sasvim je drugačije s izrazima koji označavaju stvari i događaje s onu stranu tog nekontroverznog konteksta. One funkcioniraju poput magično-ritualnih formu­ la.* No. a riječ treba da nema drugačiji respons doli ponašanje uskla­ đeno s publicistikom. ) Pogledaj str. To je sintaksa u kojoj je struktura rečenice skraćena i kondenzirana na takav način da ne ostaje napetost. kontrolori i menedžeri. komu­ nikacija tako isključuje genuini razvoj značenja. analitički. Bez sumnje. 156. 5 ) Ibidem *) U američkom slengu »head-shrinker« (onaj koji suzuje gla­ vu) izraz je za psihijatra. »beat it« i »dig it«. go­ ne«. standardizirano (reakcija). te »gone. negiranje svoga kodificiranog i deklariranog značenja. str. ) Stanley Gerr. »boob tube« (budalasta cijev) televizija. »prostora« između dijelova rečenice. Ovdje funkcionalizacija jezika izražava stezanje značenja što ima političku konotaciju. Rijetko su sleng i kolokvijalan govor bili tako kreativni. »boob tube«. Op. izbiti u vokabularu koji naziva stvari njihovim imenom: »headshrinker«. one rezultiraju njegovim zatvaranjem u krug uslova nametnutih formulom. Takve imenice kao što su »sloboda«. U bihevioralnom svijetu riječi i pojmovi tendiraju koincidiranju. Pojam nema drugog sadržaja doli onog mode­ liranog riječju u publicističkoj i standardiziranoj upotrebi. vidljivu prirodu. ekstreman. Ona je prenesena u stil koji je dostojna lingvisti­ čka kreacija. Imenica vla­ da rečenicom na autoritaran i totalitaran način i rečenica postaje deklaracija koju treba prihvatiti — ona suzbija de­ monstriranje.

ili je propaganda. biznisa i nacio­ nalne moći. izbori. i logika i jezik postaju savršeno razumljivi kad čujemo da je cijena nuklearne podmornice naoružane projektilima 120. Rezultat je poznati orwellianski jezik (»mir je rat« i »rat je mir« itd. izgradnja ko­ munizma i socijalizma. već u tome što on proizvodi neposred­ no identificiranje posebnih i općih interesa. Širenje i efikasnost ovog jezika potvrđuje trijumf društva nad protivurječnostima sadržanim u njemu. »projektil« i »harmonija« nepomirljive protivurječnosti i da nema ni logike ni jezika koji bi bili u stanju ispravno objediniti luksuz i atomske radijacije. Ništa manje nije orwellian­ ski kad kontradikcija nije eksplicitna. u stvari. Nekad smatrana glavnim logičnim prestupom. prikrivanje njihova monstruozna sadržaja. u najmanju ruku. ili. Unificiranje suprotnosti što karakterizira komercijalni i politički stil. 1960. bez sumnje. te falsificirani izbori »slobod­ ni«. 1960. Pokušat ću da pokažem da su »čista bomba« i »neopasne radioaktivne padavine« samo ekstremne kreacije normalnog stila. kontradikcija sad postaje princip logike manipu­ liranja — realistička karikatura dijalektike. iako su sredstva potkrepljivani a istine i stupnjevi kažnjava­ nja veoma različiti. ukidanje neprijateljskih klasa. bučna kon­ tradikcija je postala shema govora i publiciteta. zaprečeno izražavanje činjenice da je predominantan mod slo­ bode sužanjstvo i da je predominantan mod jednakosti na­ metnuta nejednakost. Novembar 2. a ovo jedinjenje se izraža­ va u neometanom ligvističkom spajanju onih dijelova govo­ ra koji se sukobljuju. a des­ potska vlada »demokratska«. društva s tehnološkim ovladavanjem du­ hom i materijom. Otvorena. na Istoku.94 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 95 ributa koji se beziznimno pridijevaju kad je dotična imenica izgovorena ili napisana.). Tako je određenjem tih poj om va. No. scrabbleom* i TV aparatima. Na Zapadu je analitička predikacija s terminima slobodno preduzimanje. Na obje strane je oponiranje događanju koje bi sezalo preko zatvorene analitičke strukture neispravno. Novembar 7. prev.000 dolara opremljen tepisima. jest jedan od mnogih načina kojima se rasu7 8 ) ) 9 ) *) N e w Y o r k T i m e s . Ova najava programa razotkriva povezanost u manje ideologij­ skoj formi nego što je ona obično dopuštena. Ibidem. indivi­ duum. Veliki dio javno govorene i štampane riječi čini se nedovoljno prekondicioniranom čovjeku kraj­ nje nadrealistički. Sintaksa kra­ tica proklamira pomirenje suprotnosti tako što ih spaja u čvr­ ste i udomaćene strukture. Ritualiziran pojam je učinjen imunim spram kontradik­ cije. nikad ne ide ka kvalitativnoj razlici. zatvorenim termini­ ma onih moći koje oblikuju odnosni univerzum rasuđivanja. terminima radnici i seljaci. Ovakva lingvistička i politička obilježja datiraju mnogo prije Orwella. inicijativa. Relativno novo je opće prihvaćanje ovih laži u javno i privatno mnijenje. već kad je uključena u imenicu. samo jezik terorističkog totalitarizma. U kazali­ šnoj najavi »Posebna večernja predstava povodom izbora. Univerzum rasuđivanja u kome su pomirene suprotno­ sti ima čvrstu bazu za takvo sjedinjenje — beneficijelnu ra­ zornost. Važenje nije primarno u činjenici da je to jezik prodaje (izgleda da biznis sa skloništima od posljedica atomskog bombardiranja nije bio tako dobar). prosperiteta i potencijalnog uništenja. od onih njezinih sadržaja koji bi obezvažili. omeli prih­ vaćenu upotrebu imenice u iskazima politike i javnog mnje­ nja. U takvom univerzumu javnog rasuđivanja jezik se kreće u sinonimima i tautologijama. Logika je to dru­ štva koje sebi može dozvoliti da raspolaže logikom i da se igra destrukcijom. Analitička struktura odvaja imenicu.000 dolara i da je model skloništa po 1. Decembar 1 . koji je. Naslovi poput »Radnik traži harmoniju projektila« 7 ) i oglasi poput »Luksuzno sklonište od radio­ aktivnih padavina« 8 ) još uvijek mogu evocirati naivnu reak­ ciju da su »radnik«. Totalna komercijalizacija spaja one sfere života koje su ranije bile antagonističke. Ibidem.000. Sasvim je udomaćeno to da se partija koja radi za odbranu i rast kapitalizma naziva »socijalistička«. po kojoj se ravnaju druge riječi. one se reprodu­ ciraju bez pucanja društvenog sistema. 1960. . Strindbergov Ples smrti«9) slučajno je promakla istina. Društvena igra — op.

beskonačno ponavljana. Složenica atributivne konstrukcije stvara utvrđen sindrom: »Georgijanski samovoljni. L e D e g r é z é r o d e l ' é c r i t u r e . »gospođici Rheingold«. Uspjeh indicira to da ovakav jezik proizvodi samoidentificiranje pojedinaca s funkcijama koje izvode oni i drugi. neintelektualni guverner . bloki­ ran razvoj sadržaja. i Richard Hoggart. poslodavca ili poduzeća. »vaša« autocesta. Editions du Seuil. utvrđen način. primanje onog što se nudi u formi u kojoj je servirano. Beacon Press. Predstavljeni su kao Byurd Virdžinije. Dobro je to poznata tehnika industrijske propagande. str. U najrazvijenijim sektorima funkcionalne i manipuli­ rane komunikacije jezik nameće istinski zapanjujućim kon­ strukcijama identificiranje osobe i funkcije. egipatski Naser. da fundamentalna oružja nose ozna­ ke svojih cijena (u kojima je. »vaše« novine. Ova je u ne­ posrednom odnosu s primaocem — bez distancije statusa. a. aspiracija. i dalje. Mala je razlika u tome da li onaj kome se tako obraća to vjeruje ili ne vjeruje. On ne misli ο bitno drugačijim (i moguće istinskim) eksplikacijama imenice. . T h e U s e s o f L i t e r a c y . Jednaka familijarnost je utvrđena posredstvom personaliziranog jezika koji igra značajnu ulogu u razvijenoj ko­ munikaciji 1 1 ). spavaće sobe ili protsorije za dnevni boravak. to je doneseno »vama«. a stvara fiksirana obličja koja se nameću premoćnom i krutom konkretnošću. 1981. 11 ) Pogledaj Leo Lowenthal. To je jezik konstrukcija ko­ je nameću primaocu iskrivljeno i skraćeno značenje. sva komunikacija ima hipnotički karakter. 1953. Blough SAD čelika. Stalno sparivanje određne imenice s istim »objašnjavajućim« pridjevima i svojstvima čini rečenicu hipnotičnom for­ mulom koja. Na taj način su nametnute. Manife­ stirajući protivuriječnosti koje označavaju njegovu istinu. Tjednik Time može poslužiti kao ekstreman primjer tog smjera. Određenja poprimaju for­ mu sugestivnih zapovijedi — ona su više evokativna negoli demostrativna. 109. prošlog tjedna imao je sve pripremljeno za jedan od svojih divljih. službe. Svima im je zajedničko zatvaranje i skraćenje sin­ takse što odsijeca razvoj značenja. Prentice-Hall. stavova. Kako je to jezik istovremeno »pripitomljavanja i glo­ rifikacije« I 0 ) .« 10 ) Roland Barthcs. 33. i dalje. Predikacija postaje recept. treba da asocira (i on zaista aso­ cira) fiksiranu strukturu institucija. »vaša« najdraža robna kuća. ipak njegov jezik svjedoči ο represiv­ nom karakteru tog jedinstva. »komunistu«. Bilo da se govori ο »slobodi«. Svojom sposobnošću da asimilira sve druge pozicije u svoje vlastite ono pruža mogućnosti kombiniranja najveće tolerancije s najvećom uniformnošću. Upotreba posvojnih oblika prikazuje pojedince kao puk aneks njiho­ va mjesta. To je »vaš« član kongresa. političkih zborova. Govorni i pisani jezik je grupiran oko »čvrsto fiksiranih pravaca« i »atraktivnosti« što posre­ duju tipificiranje. 1961. ovo rasuđavanje se zatvara spram svih drugih rasuđivanja koja ni­ su na njegovom vlastitom stanovištu. dakako. naobrazbe i radnog mjesta — pogađa ga u neslužbenoj atmo­ sferi kuhinje. . sadržan i profit). konsekvencije prelaze relativno bezopasnu sfe­ ru trgovanja i prilično su ozbiljne. odnosno slušalac.96 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 97 đivanje i komunikacija imuniziraju protiv izraza protesta i odbijanja. isto tako. da sklonište od bombardiranja treba da pruži udobnost. 161. str. Analitička predikacija je takva represivna konstrukci­ ja. Kasnije ćemo ispitati dru­ ge konstrukcije u kojima se razotkriva autoritarni karakter jezika. Boston. poziva »vas« itd. stan­ dardizirane i opće stvari i funkcije predstavljene kao »speci­ jalno za vas«. Ona je istovremeno obojena lažnom familijarnošću — rezultat konstantnog ponavljanja i vješto sa­ činjenog popularnog usmjerenja komunikacije. No. L i t e r a t u r e . P o p u l a r C u l ­ t u r e a n d S o c i e t y . gdje se takav jezik metodički upotrebljava za »udomaćenje određenih sli­ ka« koje se usijecaju u svijet i u proizvod i pomažu da se prodaju ljudi i robe. čitalac. str. fiksira značenje u svi­ jesti primaoca. ili »simpatičnom čovjeku«. »miru«. treba i da reagira na specifičan. . Paris. Kako mogu protest i odbijanje naći pravu riječ kad organi postojećeg poretka priznaju i oglašavaju da je mir zapravo ivica rata.

animirajuću dinamiku. Na primjer: »četkasto-obrvi« Teller. prev. suprotstavlja se razvoju i izražavanju pojmo­ va. opterećeno. koji konstantno nameće odraze. Pa. Skraćiva­ nje vezicom (eksplicitno ili neeksplicitno) ne izmiruje uvijek nepomirljivo. a jezični izraz te identifikacije (u funkcio­ nalnoj imenici i u mnogim formama sintakse skraćenica) tvori bazičan Vokabular i sintaksu. »znan­ stveno-vojni« povezuje napore za smanjenje strepnji i strada­ nja sa službom koja ih stvara. u koju spadaju specijalisti hladnog rata 1 4 ) i »čista bom­ ba« — pridaje destrukciji svojstvo moralnog i fizičkog integriteta. korumpirano. U svojoj neposrednosti i direktnosti on koči pojmovno mišljenje i tako mišljenje uopće. koje. manje-više. 1960. razvoju. često je kombinacija sasvim blaga — kao u slu12 ) Izjava se ne odnosi na sadašnjeg guvernera već na Mr. ipak. 1960. . moći. članak može prosli­ jediti na davanje čak i bitnih informacija. i samo u operaciji. NATO ne ističe pakt nacija sje­ vernog Atlantika. fizička obilježja i nje­ gova politička praksa sliveni su u nerazdvojivu i nepromjen­ ljivu strukturu koja svojom prirodnom nevinošću i neposred­ nošću ovladava čitaočevom sviješću. eto. rezultat je sličan. a »sankcioniran« od strane intelektu­ alaca. političkim i vojnim frazama. koji zaprečuju diferenci­ jaciju. »bikorameni projektilaš von Braun«. 13 ) Posljednja tri podatka s u citirana u T h e N a t i o n .98 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 99 Guverner 1 2 ). takođe SSSR. Pogledaj J o h n K. Struktura koja se nameće ujedinjuje aktere i akcije nasilja. Struktura ne daje mje­ sta distinkciji. Tako voljen otac koji ulijeva strah. f e b . AFL-CIO pokopava radikalne političke razlike koje su nekad razdvajale ove dvije organizacije. »znanstveno-vojni banket« 1 3 ) i »nuklearni-pogon odašiljač-projektila« podmornica. No. Čovjeka i stvar vidimo u operaciji. P r e m a Davidu Sarnoffu. Adlai Stevenson i drugi. zaštite i propagande u istu silu. AEC*. Bilješka ο skraćivanju. dok bi se pri jasnom percipiranju znače­ nja kratice moglo postaviti pitanje ο članstvu Grčke i Tur­ ske. Akademija slo­ bode. čaju »projektilaš bikovskih ramena« — ona prenosi ili pri­ jetnju ili. New York. Takvo identificiranje može biti le*) Atomic Energy Commission — op. »Stvar Identificira­ na sa svojom funkcijom« realnija je od stvari koja se razli­ kuje od funkcije. UN oslobađa od naglašavanja ujedinjenosti. Jessup. DDR demokrat­ ska. konstantno ponavljan u općerasprostranjenoj upotrebi. Kongres treba uskoro da donese uredbu ο osnutku takve akademije. izgubilo je svoju kognitivnu vrijednost i služi samo prepoznavanju fakata nepostavljenih u pitanje. har­ moniju protivurječnosti. 22. »otac Η-bombe«. NATO. Nakon tako zadobivenog dominira­ nja personaliziranih i hipnotičkih obrisa. 20. Talmadgea. SSSR skraćuje socijalistički i sovjetski. Taj stil je nadmoćna konkretnost. bez vezice. Možda nije slučajno da su ovakve konstrukcije osobito česte u teh­ nološkim. Naracija je oču­ vana u dobro publiciranom okviru. Zna­ čenje je fiksno. njegova funkcija. To i ovdje rezultira magičnim i hipnotičkim djelova­ njem — projekcijama koje pronose neodoljivo jedinstvo. AFL-CIO. Kratice označavaju samo ono što je institucionalizirano na takav način da je transcendirajuća konotacija odsječena. DDR itd. Kad je jednom po­ stalo oficijelan Vokabular. dok je AEC sa­ mo jedna administrativna agencija među mnogim drugima. str. Izrazi koji označava­ ju posve drugačija područja i kvalitete sagnani su u čvrstu. onaj koji živi život rađa Η-bombu za uništenje života. Izgleda da su ljudi koji govore i prihvaćaju ta­ kav jezik imuni spram svega i prijemljivi na sve. Široko je rasprostranjena upotreba kratica s vezicom. diferencijaciji značenja: ona se kreće i živi samo kao cjelina. Rinehart and Winston. ljudski inte­ resantne priče određene politikom izdavača. aug. 1958. Jer pojam ne identificira stvar s jednom funkcijom. Holt. a SEATO od eventualnog objašnjenja činje­ nice da neke jugoistočne države Azije ne pripadaju toj orga­ nizaciji. 14 ) Sugestija magazina L i f e . UN. Ovaj jezik. separaciju i distinkciju. Većina ovih kratica je sasvim razumna i opravdana na osnovu dužine neskraćenih oznaka. 58. — ne može biti drugačije. citirana u T h e N a t i o n . i nije obavezno. T h e N a t i o n a l P u r p o s e (sačinjeno pod nad­ zorom i uz pomoć uredništva magazina L i f e . pak. Ili. nadmoćnu cjelinu. netko bi se mogao usuditi da u nekima od njih vidi »lu­ kavstvo uma« — skraćivanje treba da pomogne kako bi se potisnula neželjena pitanja.

Prema toj filozofiji. nije identično s tim odnosima. Subjekt niti iščezava u svojim predikatima. on razlikuje ono što je stvar od kontigentnih funkcija stvari u postojećem realitetu. U društvu i za društvo je od vitalnog zna­ čaja ova organizacija funkcionalnog rasuđivanja. univerzal­ no.100 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE • JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 101 gitimno. operacionalna i tehnološka određenja su specifična upotreba pojmova za specifične svrhe. Unificiran funkcionalni je­ zik je nepomirivo antikritičan i antidijalektičan. potencijalnosti i aktualnosti — ulaženje negativnih logičkih određenja u po­ zitivna. imunost spram kontradikcija. već ο samoj munji koja udara«. sa svoje strane. već se konstituira u njima — rezultat je procesa posredovanja izraženog u rečenici 1 6 ). Dvije dane dimenzije su antagonističke. identificiranje stvari (i osobe) s nje­ nom funkcijom — to su tendencije koje razotkrivaju jedno­ dimenzionalan duh u jeziku kojim on govori. zapri­ ječen razvoj samovrednovanja. Pret­ hodno svojoj operacionalnoj upotrebi. već ga definira kao biće u dotičnom stanju. U svom vlastitom razvoju je dijalektička mi­ sao došla do poimanja povijesnog karaktera protivurječnosti 16 ) Pogledaj u vezi s filozofijom gramatike i dijalektičkom lo­ gikom Hegelov koncept »supstancije kao subjekta« i »spekulativne re­ čenice« u Prodeovoru F e n o m e n o l o g i j i d u h a . funkcijama i kvalitetima koje rečenica predicira subjektu. kad se suprotstavlja apstrakciji i posredovanju. ona je nji­ hova »univerzalna« i supstantivna srž. pojam odriče identi­ fikaciju stvari s njenom funkcijom. v . Reduciranje pojma na fiksne odraze. ali ostaje različit od njih. niti egzistira kao entitet prije i izvan svojih predikata. Riječima Wilhelma von Humboldta: imenica kao gra­ matički subjekat označava nešto što »može ući u određene 15 odnose« ). Kad jezično ponašanje blokira razvoj pojma. Humboldt. koji rečenica određuje u posebnom stanju funkcije. Predominantne tendencije govora koje odbijaju ova razlikovanja izražavaju promjene u načinu mišljenja ο kojima smo raspravljali u prethodnim poglavljima — funkcionali'. apstraktna misao. a možda i jedini smisao operacionalnih i tehnolo­ ških pojmova. Ako subjekt nije vlastita imenica. Aludirao sam na filozofiju gramatike da bih osvijetlio razmjer u kome jezična skraćenja indiciraju kratkoću misli koju ona. kad se predaje ne­ posrednim činjenicama. utvrđuju i izvode. ono suzbija prepoznavanje činilaca iza činjenica. no. No. esencije i pojave. gramatički subjekt rečenica jest. str. U njemu operacionalni i bihevioralni razum absorbira transcendentne. prije svega. »supstancija«. opozicione elemente uma. zaprečeni u izrazu i komunikaciji. misli subjekt koji je »prešao u akciju«. pokazat ću sažeto razlike spram klasične filozofije gramatike. Kad rečenica daje određenje svog subjekta. na povezanosti gramati­ čkog. a realitet je prisutan u obje. ona ga ne rastva) W . hipnotičke formule. a time suzbija i saznanje činjenica i njihova povijesna sadržaja. 254. štaviše. ona rastvaraju pojmove u operacije i isključuju one intenci­ je pojma koje su u kontrastu s takvim rastvaranjem. Da bih ilustrirao novum takvog jezika. vršenju određene funkcije. Sinteza propozicije po­ vezuje radnju (ili stanje) sa subjektom tako da je subjekt oz­ načen kao akter (ili nosilac) pa se razlikuje od stanja ili fun­ kcije u kojoj se nalazi u određenom slučaju. pokazuje sadržaje koji su potisnuti u funkcionalnom jeziku. štaviše. dok dijalektički pojmovi razvijaju zbiljske proturječnosti. Berlin. Održavana napetost prožima dvodimenzionalni uni­ verzum rasuđivanja u kome je na djelu kritička. Ovaj je aktivno ili pasivno povezan sa svojim predikatima. 1936. negativne. i to ostaje u različitim stanjima. on je više od imenice: on imenuje koncept stvari. 17 Ja ću raspravljati ) ο tim elementima u odnosu na na­ petost »jest« i »treba da«. Insistiranje na filozofskim elementima u gramatici. 15 ra u stanja i funkcije. des . unificiran jezik kratica jest jezik jednodimenzionalne mi­ sli. logičkog i ontološkog »subjekta«. U izreci »munja udara« čovjek »ne misli ο golom udaranju munje. ona ostaje to što jest u tim odnosima i »protiv« njih.iran. Gra­ matički subjekt tako pronosi značenje koje premašuje ono izraženo u rečenici. 17 ) U poglavlju V. O b e r d i e V e r s c h i e d e n h e i t m e n s c h l i c h e n S p r a c h b a u e s . ona je sred­ stvo koordinacije i subordinacije. koja transcendira bihevioralan plan i povezuje lingvističke kategorije s ontolo­ škim.

poput Wernera Sombarta i Maxa Webera. koje. kritička misao postaje povijesna svi­ 20 jest.skim. tad su stari povijesni pojmovi obezvrijeđeni modernim operacionalnim redefinicijama. Ovo prosuđiva­ nje je daleko od toga da bi nužno uključivalo indiferentni re­ lativizam. W. no dok se u stvarnosti te­ ror ponavlja u uvijek novim formama. str. a izgleda da je postojeće društvo shvatilo subver18 ) To ne znači da historija.. uspomenu kao ne­ ku vrstu iracionalnih ostataka . To je potiskivanje vlastite prošlosti društva — i njegove budućnosti utoliko što se ta budućnost obraća kvalitatavnoj promjeni. Da li je taj antipovijesni trend dio borbe protiv one dimenzije duha u kojoj bi se mogle razvi­ ti centrifugalne sposobnosti i snage — sposobnosti i snage koje bi trebale zapriječiti totalnu koordinaciju individuuma s društvom? Sjećanje na prošlost može rezultirati opasnim uvidima. a isto tako i likvidiranju uz­ nemirujuću racionalnost sadržanu u tom iracionalnom ostat­ ku. a princip racionaliteta građan. Ono u zbiljskoj povijesti čovjeka traži kriterije isti19 ) Th. . ideju socijaliz­ ma.« »Ekonomisti i sociolozi. Prepoznavanje prošlosti i odnošenje na prošlost kao sada­ šnjost suprotstavljeno je funkcionalizaciji misli u postojećem realitetu.9) Sve veći racionalitet razvijenog industrijskog društva tendira likvidiranju uznemirujućih elemenata vremena i sje­ ćanja kao »iracionalnog ostatka«. 1960. Kad birok­ ratska diktatura vlada komunističkim društvom i određuje ga. u: Bericht über Erzieherkonferenz am 6 und 7 November in Wiesbaden. . Adorno. Bo­ jazni i aspiracije čovječanstva potvrđuju se u individualnoj memoriji koja oživljuje lične doživljaje — opće je u pojedi­ načnom. operacionalna racionalnost ima malo mjesta za povijesni um i malo koristi od njega 1 8 ). . Sjećanje je mod disocijacije od danih fakata. i poglavlje V. 14. Nadvladava ga totalitar­ na moć bihevioralnog univerzuma: »Ljudsko strašilo bez memorije . već političko pitanje. sadržaj slobode. Te redefinicije su falsifikacije. Totalitet u kome su kategorije slobode postale razmjenIjive. a njezina realizaci­ ja kao povijesno događanje. Ono se opire zatvaranju danog univerzuma rasuđivanja i pona­ šanja. .102 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO i procesa njihova posredovanja kao povijesnog procesa. ne samo da prakticira orwellianski i ezopovski jezik već i suzbija i zabo­ ravlja historijsku stvarnost — užas fašizma. a kao takva ona je bitno prosuđivanje ). kad fašistički režimi funkcioniraju kao partneri slobod­ nog svijeta. Suočena s danim društvom kao ob­ jektom svoje refleksije. pretpostavke demokracije. nije proizvod propa­ danja . ili pak sa skromnim porijeklom predsjedničkog kandidata. . Dosta često se evocira bilo u vezi s očevima osnivačima.. princip tradicionalizma su pridali feu­ dalnim formama društva. negaciji postoje­ ćeg. iščezava iz danog univerzuma događanja. ono omogućuje razvoj pojmova koji destabiliziraju i transcendiraju zatvorenost u postojeće tako što ga razumije­ vaju kao povijesnu datost. nada ostaje nada. mod »posredovanja« koji na trenutke razbija sveprisutnu moć datih činjenica. služe transformiranju krivosti u istinu. i čak identične sa svojim suprotnostima. privatna i opća. Potiskivanje ove dimenzije u društvenom totalitetu operacionalne racionalnosti je potiskivanje povijesti. Frankfurt. ili Marxom — Engelsom — Lenjinom. Pamćenje sabire teror i nadu prošlosti. No i ovo su ritualizirana zazi-' vanja koja ne dozvoljavaju razvoj prisjećenog sadržaja. kad su temelji demokracije harmonično dokinuti u demokraciji. Funkcionalni jezik je radikalno antipovijesni jezik. »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangen­ heit?«. 10. vrijeme. Povijest očuvana pamćenja. Ο borbi protiv povijesti bit će dalje raspravljano u poglavlju VII. Tako se »druga« dimenzija misli javila kao povijesna dimenzija — potencijalnost kao povijesna mogućnost. funkcionalizaciji kao učinku postojećeg realiteta. a to nije akademsko. često puko za­ zivanje služi blokiranju takva razvoja koji bi p o k a z a o njegovu povi­ jesnu neadekvatnost. zivnost sadržaja memorije. I teror i nada oživljuju. kad je program prosvijećenog kapitalizma uspje­ šno poražen tako što ga se etiketira »socijalizmom«. To znači ništa manje nego da građansko društvo u svom razvoju likvidira sjećanje. . 20 ) Pogledaj str. već je ono povezano s principima napretka građan­ skog društva. 11.«. nametnute od strane postojećih sila i moći činjenica.

One izriču sudove u »prejudiciranoj formi«. suprotnost je demonstrirana. »diktatura staljinističkog aparata« postaje ori22 23 ) Za dalje raspravljanje ο ovim kriterijima pogledaj poglavlje VIII. s jedne strane jezik Burkea i Tocquevillea. a što krivo. Kontrast između dva jezika ο kojima je riječ ilustrirao sam stilom Marxove teorije. Ključni termi­ ni tog jezika nisu hipnotičke imenice koje beskonačno sazi­ vaju iste zamrznute predikate. a tautologije su vraški efektne »rečenice«. 87. Ovdje svaki od dva ključna termina — buržoazija i proletarijat. razvijaju svoj sadržaj u kon­ tradiktornim predikatima. -tr. zapovijed. . »vlada« suprotnim predikatima. On se kreće u tautologijama. »rad­ nički savjeti«. cit. Jezik utvrđuje nesumnjivo ispravno i krivo. uspostavili gospodare i sluge. stvaranja društvenog bogatstva — izopačenja i destrukcije tih ostva­ renja. dictum. štaviše. Za razliku od orwellianskog jezika. 37—40. Autoritarno ritualiziranje rasuđivanja je još upecati jivije tamo gdje upliviše i sam dijalektički jezik. ritualizacija nadvladava jezik koji pokušava dozvati u svijest izvornu istinu i očuvati je. a što lažno. oslobođenja. loc. što je istinito. loc. ) Roland Barthes. Buržoazija je subjekt tehni­ čkog progresa. napredovanja i nazadovanja 2 1 ). Raspravljanje razvija i izriče konflikt između stvari i njezine funkcije. In­ terpretacija ovih zahtjeva od strane vođa koji kontroliraju aparat određuje što je ispravno. objašnjena i optužena. Na pri­ mjer. Na ovom mje­ stu 2 2 ) je dostatno da citiramo i parafraziramo Rolanda Bart­ hesa: »Više nema bilo kakva razmaka između imenovanja i prosuđivanja. takođe. Zahtjevi pre­ stiža u industrijalizaciji i totalnog podređivanja čovjeka pro­ izvodnom aparatu očituje se u autoritarnoj transformaciji marksističkog jezika u staljinistički i poststaljinistički. ona govori »le langage de la con­ naissance« (Roland Barthes). a s druge strane jezik Johna Stuarta Milla je u velikoj 21 mjeri demonstrativan. slobodarsku komunis­ tičku opoziciju. a pri tome je jedna vrijednost opravdanje neke druge vrijednosti. Slično tome.! njegovu krutu strukturu. i dalje. Kad ta kritička svijest govori. ) Pogledaj moj S o v i e t M a r x i s m . oni dozvoljavaju ot­ voreno razvijanje. ono zacrtava granice i alternative. Ovaj jezik nije više uopće podoban za »rasuđivanje«. Na žalost. Oni ne ostavljaju ni prostora ni vremena za ras­ pravljanje koje bi pokazalo rascjepničke mogućnosti alterna­ tive.. određenje termina kao što su »skretanje«. Proizvodni rast postojećeg ko­ munističkog društva osuđuje. Valjanost takve vrste proizvodi svijest za koju je jezik postojećih moći jezik istine 2 ").Posredo­ vanje prošlosti sa sadašnjošću razotkriva činioce koji su re­ zultirali činjenicama. a taj konflikt nalazi svoj jezični iz­ raz u rečenicama koje povezuju kontradiktorne predikate u logičku jedinicu — pojmovni izraz objektivne stvarnosti.« Zatvoren jezik ne demonstrira i ne objašnjava — on saopćava odluku. proletarijat nosi atribute totalnog ugnje­ tavanja i totalnog poražavanja ugnjetavanja. koji rastvara zatvoreni unjyer^_ zum rasuđivanja.104 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 105 nitosti i krivosti. zatvaranje jezika je kompletno . artikuliraju službenu osudu. Možemo ih ta­ kođer naći (iako u drugačijim modima) u stilu velike kon­ zervativne i liberalne kritike građanskog društva u razgranjavanju. . »objektivni sadržaj«. čak. pokoravanja prirode. Na primjer. determinirali način života. Takav dijalektički odnos suprotnosti. On artikulira činjenice i utvrđuje ih na osnovu moći aparata — proklamiranje je koje ratificira samo sebe. učinjena ekspiicitnom. str. Kad daje određenja. otvoren — još se nije podredio hipnotičko-ritualnim formulama današnjeg neokonzervativizma i neoliberalizma. Komunistički manifest pruža klasičan primjer. konceptualan. cit. to nije sve. »revizionist« jest kazneni zakon. no kritički kvaliteti spoznaje nisu ekskulzivne karakteristike Marxova stila. Orijentacija rasu­ đivanja (i akcije) na termine kao što su »proletarijat«. tj. ona postaju »odvajanje dobra od zla«. . Naprotiv. sadržan u gor­ njoj postavci omogućen je poimanjem da je subjekt povijesni činilac čiji se identitet konstituira u povijesnoj praksi i sup­ rotstavljanju povijesnoj praksi. u društvenoj stvarnosti i na­ suprot njoj.

No. već uvodi i nameće istinu i lažnost. izgleda. ovakvo komuniciranje nije terorističko. Njihova sloboda od efektivnog narodnog suvereniteta je veća što je globalniji izazov koji izgrađuju da bi se s njim suočavali i što normalnije postaje srođavanje s mogućnošću totalne destrukcije. Istraživanja preduzeta u totalnom upravljanju Funkcionalno komuniciranje je samo izvanjski sloj jed­ nodimenzionalnog totaliteta u kome je čovjek podučavan da zaboravi — da prevodi negativno u pozitivno tako da može i nadalje funkcionirati. kad ne zahtijeva kontrolu i podre­ đivanje. Naprotiv. i dalje. no prilagođen i prilično zadovoljan. To ne znači da se umanjila moć profesi­ onalnih političara. On odriče ili apsorbira transcendentni Vokabular. Ritualni autoritarni jezik se širi svuda po suvremenom svijetu. on ne tra­ ga za istinom. Tu je prošlost ukočeno zadržana. Na djelu je suprotstavljanje pojmovima koji su shvatili povijesnu situaciju. Takođe. ovaj ) Za Zapadnu Njemačku pogledaj relevantne studije preduzete u Institutu für Sozialforschung. F. 24 se opravdava u akciji — u obavljanju posla. već je to narod. nije heroj onaj koji će biti ritualna žrtva. no nije posredovana sa sadašnošću. takođe. Institucije slobode govora i misli ne zaprečuju mentalnu koordinaciju s postojećim realitetom. trgovine i zabave. Frankfurt am Main 1950—1951: G r u ­ p p e n E x p e r i m e n t . a ima li danas u orbitu razvijene industrijske civilizacije društva koje nije pod autoritarnim režimom? Kako se supstancija razli­ čitih režima više ne javlja u alternativnim načinima života. apstrakcije. no. Čovjek ne »vje­ ruje« u ono što deklarira operacionalni koncept. razvoja. putem supstituiranja odraza za pojmove. i ti su prisiljeni da vjeruju ono što im se kaže. a »simboli« politike su. već izbor i slobodu. No. kontradik­ cije. poglavito str. Heinrich Scheffler. Promjene u jeziku su paralelne s promjenama u poli­ tičkom ponašanju. u prodavanju i kupovanju. a ipak djeluju u skladu s danim trendom. nadalje. Ovaj jezik upravlja putem reduciranja lingvističkih formi i simbola refleksija. kapitalističkim i nekapitalističkim zemljama 2 4 ).206 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 107 jentacija na ritualne formule. Nije to satira nakon tradegije. Odigrava se zamašno redefiniranje same misli. u demokratskim i nedemokratskim. U prodaji opreme za opuštenu razonodu u skloništima od bombardiranja. 1958. Koordinacija pojedinca s društvom seže do u sfere svijesti u kojima se zgotavljaju pojmovi kojima se smjera razumjeti postojeća stvarnost. Frankfurt. Karl Korn. pokazuje u kojoj su mjeri dominacija i upravljanje prestali biti neovisne funkcije teh­ nološkog društva. biznisa i zabave. kad bi direktna kontrola »odozdo« ome­ tala progres masovne proizvodnje. S p r a c h e i n d e r v e r w a l t e t e n W e l t . u neobraćanju pažnje na druge. za oba dijela Njemačke. već informacije. odsustvo njihova razvijanja u savremenoj situaciji — blokiranje njihove dijalektike. Tendencija političkog jezika da postane jezik komerci­ jalne propagande. simboli biznisa. Frankfurt. ona se svodi na različite mode tehnike manipuliranja i kon­ trole. tj. u televizijskim spektakli­ ma konkurentskih kandidata za vodstvo nacije jest komp­ letna sveza politike. Pollock. reduciran. . Europaeische Verlagsanstalt. a borba protiv birokracije oslabila efikasnost jedine stvarne snage koja može biti mobi­ lizirana protiv kapitalizma u internacionalnim razmjerima. Prema Rolandu Barthesu. Ovo prevođe­ nje rezultira reduciranjem napetosti između misli i zbilje putem slabljenja negativne moći misli. itd. to je lažna spona i fatalno je preuranjena — biznis i zabava su još uvijek poli­ tika dominacije. Ti pojmovi su preuzeti iz intelektualne tradicije i prevedeni u operacionalne termine. premošćivanje rascjepa između ranije dva različita područja društva. Jezik ne samo da odražava te kontrole već i sam po­ staje njihov instrument. I ponovo. nije finis tragoediae — tragedija može upravo početi. ta domina­ cija političkih vođa je inkorporirana u dnevne aktivnosti i relaksaciju građana. izd. 1955. kad »proletarijat« više ne egzi­ stira ili ga još nema. 545. to je jezik »svojstven svim autoritarnim režimima«. ili im nije stalo. No. njene funkcije i sadržaja. neov­ lašteno da pretpostavi da primaoci vjeruju. Svojstvo novog magično ri­ tualnog jezika jest da ljudi ne vjeruju. čak i tamo gdje ne prenosi zapo­ vijedi. Ono je.

Ako su činjenice društveni fakti. mental­ ne ili materijalne — prispijeva ona u krivu konkretnost — konkretnost izdvojenu iz uslova koji konstituiraju stvarnost. koje će naredna poglavlja poku­ šati objasniti. Misao i izraz. To nešto može biti objekt svakodnevne prakse. a koje su prisutne u svim pojedinačnim činjenicama — proizvode. pojmovi spo­ znaje prodiru s onu stranu danog konteksta činjenica — u procese i okolnosti na kojima počiva neko društvo. teorija i praksa treba da budu ukolotečeni s činjenicama njegova egzistiranja tako da ne ostav­ ljaju prostor za konceptualnu kritiku tih činjenica. ako su oni shvaćeni (begriffen. Kako je slijedeća kritika empirijskog istra­ živanja preduzeta kao priprema za potonju filozofsku analizu — a i poduprta je njome —. između riječi koja se odnosi na pojam i one koja se odnosi na stvari. U ovom kontekstu operacionalno tretiranje pojmova poprima političku funkciju. neka situacija. pa su im sadržaj i značenje identični s realnim objektima neposrednog iskustva. Da bi rasvijetlila razmjer nje­ gova napuštanja tradicije. no ipak i različni od ovih. Prije nego što pređemo na filozofsku analizu. »ra­ zlični« su po tome što je pojam rezultat refleksije koja je stvar razumjela u kontekstu (i u svjetlosti) drugih stvari koje se nisu javile u neposrednom iskustvu. iznijet ću sažeto dva slučaja (po mom shvaćanju reprezentativna) u graničnom području empirijskog istraživanja. analiza će morati zaci u povijest filozofske tradicije i pokušati pokazati ten­ dencije koje su vodile ka prelomu. po­ stali su objekti misli. tako­ đer. saznato kao rezultat procesa refleksije. konflikt između pojma i neposredne činjenice — konkretne stvari. Terapeutski karakter operacionalnih pojmova se naj­ jasnije pokazuje tamo gdje se pojmovno mišljenje metodički infiltrira u službu iskorištavanja i poboljšavanja postojećih . auf ihren Begriff gebracht). roman. »Koncept« znači specificiranje mentalnog reprezentiranja nečega što je razumljivo. to je zato što obuhva­ ća više. koja rukovodi kritiku. Nadilaženje operacionalnih pojmova značenjem razot­ kriva ograničenu i čak varljivu formu u kojoj je dopušteno da se iskuse činjenice. Štaviše. Pojam bilo čega konkretnog je proizvod mentalne klasifika­ cije. nekritički akomodirajući karakter onih moda mišljenja koji tretiraju pojmove kao mentalne doskočice i prevode opće pojmove u termine s posebnom. shvaćeno. Predmet našeg raspravljanja — pitanja jezika. koja najjasnije treba da pokaže u kojoj je mjeri društvo pokorilo misao. naime. preliminarno određenje ο upo­ trebi termina »koncept«. »Identični« su utoliko što označavaju istu stvar. Tamo gdje ovi reducirani pojmovi upravljaju analizu ljudske stvarnosti — bilo individualne bilo društvene. mišljenja ili pitanja riječi i pojmo­ va — lingvistička i epistemološka analiza opiru se či­ stim akademskim distinkcijama. a direktno povezana s određenim uslovima karakterističnim za raz­ vijeno industrijsko društvo. objektivnom referencijom. no to transcendiranje je empirijsko jer rezultira prepoznavanjem činjenica po onom što stvarno jesu. a koje »objašnjavaju« dotičnu stvar (posredovanje). organizacije i apstrakcije utoliko što ti mentalni procesi rekonstruiraju pojedinačno u njegovim općim okolnostima i odnošenju transcendirajući njegovu neposrednu pojavu u smjeru njegova realiteta. na putu k apstraktnijem teorijskom području.108 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 109 To je filozofski razvoj. drugo u odnosu spram pojedinačne stvari — univer­ zalan uslov. Otuda napetost. Odvajanje čisto lingvis­ tičke od konceptualne analize već je i samo izraz no­ vog usmjerenja misli. Ako pojam nikad ne označava određenu konkretnu stvar. U svojoj upućenosti na povijesni totalitet pojmovi saznanja transcendiraju svaki operacionalni kontekst. U svakom slučaju. Pojedinac i njegovo ponašanje su analizi­ rani u terapeutskom smislu ·— u smislu prilagođenja njegovu društvu. Riječ je ο sferi najudaljenijoj od kon­ kretnosti društva. ili odnos bitan za pojedinačno koji determinira formu u kojoj se ono javlja kao konkretan objekt iskustva. analiza mora postati znatno ap­ straktnija i ideološka. Otuda shvaćanje ο »realitetu općeg«. ako je uvijek apstraktan i opći. podržavaju i destruiraju dano društvo. društvo. Na osnovu toga svi kognitivni koncepti imaju tranzitivan smisao: oni idu preko deskriptivnog referiranja pojedi­ načnih fakata. Otuda. može poslu­ žiti kao uvod. diskrepancija.

T a k o funkcionalna teorija pokazuje varljivost krivo postavljene apstraktnosti. Opća forma je bila raščinjana u iz­ reke koje ustanovljuju posebne operacije i uslove iz kojih je 26 ) Citati s u iz: Roethlisberger and Dickson.. cit. tržišta i javnog mnjenja. njihova supstan­ cija i funkcija su ostali isti. da im nedostaje »objektivno pozivanje« na »opće prihvaćene mjere« i da ih karakterizira »bitna razlika spram svojstava općenito povezanih sa svagdašnjim činjenicama« 2 7 )· Drugim riječima. To je stara studija. No. »ova služba je opasna«. nisu nas mogle zaustaviti taktikom bloki­ ranja i tako su počele izučavati ljudske odnose' u ekonomici. odio za ljudske od­ nose. M a n a g e m e n t a n d t h e W o r k e r . i dalje. istra­ živači su se uputili na prevođenje ili reformuliranje tih izjava. a ovaj nije i sam predmet kritičke analize koja bi ograničenost sistema transcendirala u smjeru povijesnog toka — a tek u ovome funkcije i disfunkcije sistema postaju to što jesu.110 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 111 društvenih uslova u okvirima danih društvenih institucija — u industrijsku sociologiju. pritužbe su bile formulirane takvim općenitim izja­ vama kao što su »prostorije za pranje su nezdrave«. »mnogostruke konsekvencije«.« Analizirajući pritužbe radnika ο radnim uslovima i na­ jamnini. »dio«. A H i s t o r y of the Use of S o c i a l S c i e n c e in A m e r i c a n I n d u s t r y . Terapeutički i operacionalni koncept postaje lažan utoliko što izolira i atomizira činjenice. Ako dana forma društva jest i ostaje krajnji obzor teorije i prakse. T h e S e r v a n t s o f P o w e r . ocrtavajući. 1947. preduzeta pred oko četvrt stoljeća. tako. društvu. kao okvir razma­ tranja. »funkcija«). Rukovođeni principima operacionalnog mišljenja. 255. »elemenat«. Funkcionalna analiza je uključena u selekcioniran sistem. primjenljivi na bilo koji »sistem« koji sociolog odabere kao objekt svoje analize — od najma­ njih grupa do društva kao takvog. Operacionalni pojmovi završavaju u metodama usavršene društvene kontro­ le: postaju dio znanosti ο organizaciji. taj način mišljenja se otada ne samo proširio u druge društvene znanosti i u filo­ zofiju već je. harmoniju umjesto sukobljavanja želja kupaca i potreba biznisa i politike. 27 ) Roethlisberger and Dickson. loc. maglovitim terminima«. Za ilustraciju ću uzeti »klasičan« primjer industrijske sociologije: ispitivanje radničkih odnosa u poduzeću Havvthor25 ) U teoriji funkcionalizma se ne pojavljuje terapeutički i ide­ ološki k a r a k t e r analize. štaviše. tako da je njihova maglovita općenitost mogla biti reducirana na okvire pojedinačnog. pa elaboracija adekvatnih pojmova saznanja zahtijeva prevazilaženje varljive konkretnosti pozitivističkog empiricizma. Oni su. ugodne uslove za rad umjesto loših. ne Zapadne električne kompanije 2 6 ). stabilizira ih unutar represivne cjeline i prihvaća stanovište te cjeline kao stanovište analize. Cambridge: Harvard University Press. Metodološko prevođenje univerzalnog u operacionalni pojam tad postaje represivno reduciranje misli 2 5 ). također. prisutnu u svim pojedinačnim činjeni­ cama i uslovima. Općost pojmova je postignuta apstrahiranjem od upravo onih svojstava koja čine sistem povijesnim i koja daju kritičko-transcendentni smisao njegovim funkcijama i disfunkcijama. Ovo su riječi radnika automobilske industrije u Labor Looks at Labor: Uprave »nas nisu mogle zaprečiti' u spro vođenju orga­ niziranih protesta. poglavlje 5. Pogledaj izvrsnu raspravu u Loren Baritz. . te determinantnu za njihovo mjesto i funk­ ciju. Humanije je i produktivnije imati u organizaciji rada dobre odnose nego loše. i 6. »jedinka«. ispitivanje motiviranosti. »detalj­ no uslove u kompaniji«. u principu. na termine koji označavaju posebnu situaciju iz koje je potekla pritužba. postane objekt kritičke teorije koja smjera upravo na strukturu društva. on je prikrit a p s t r a k t n o m općenitošću poj mova (»sistem«. u drugačijem svjetlu se javlja racionalnost ovakve vrste društvene znanosti kad dano društvo. pa su metode odonda postale znatno rafiniranije. po mom mišljenju. Middletown. istraživači su se oborili na činjenicu da je većina tih pritužbi formulirana »neodređenim. Wesleyan University Press. tad se ništa ne može prigovoriti toj vrsti so­ ciologije i psihologije. Tad se očituje ideološki i politički karakter činjenica. politici da bi pronašli kako da zaustave sindikate. »najamnina je preniska«. utjecao na oblikovanje subjekata — ljudi koji su predmet njegova proučavanja. str. No. 1960.

zaposlen u tvornici Hawthorne Zapadne električne kompanije. radnik Β će shvatiti da. Sputano iskustvo nije njegovo vlastito djelo. nedovoljne da podmire njegove financijske oba­ veze« 29 ). Konkretnost pojedinačnog slučaja koju ostvaruje prevođenje jest rezultat niza apstrakcija od realne konkretnosti koja leži u univerzalnom karakteru dotičnog slučaja. Ona nadilazi posebno stanje u nekoj tvornici i pojedinačnu radnikovu situaciju. izgleda da je ter­ min »human« neoperacionalan i da zahtijeva analizu). Na primjer. i da je ona bila teškoća samo u njegovoj pojedinačnoj situaciji (koja može biti slična drugim pojedinačnim situacijama). izjava »praonice su nehigijenske« brla je prevedena u »tom i tom prilikom. uslijed bolesti njegove žene. Kako se menedžerski način mišljenja i istraživanja širi u druge dimenzije intelektualnog napora. Treba istaknuti da operacionalni istraživač u svojim prevođenjima naprosto slijedi proces stvarnosti. Pojedini slučaj ostaje instanca univerzalnog — ne mo­ že način mišljenja poništiti opće pojmove — no drugačijeg genusa no što je onaj mišljen u neprevedenoj izjavi. V I I I . već da nauči nadzornike »humanijim i efikasnijim metodama u saobraćaju sa svojim radnicima« 3 0 ) (no. Njegov slučaj je supsumiran pod drugi genus — genus pojedinačnih slučajeva teškoća. čak. 28) I b i d e m . cit. izjava izraža­ va zamašnu optužbu koja uzima pojedini slučaj kao mani­ festaciju općeg stanja i daje da se nasluti da ovo neće biti izmijenjeno poboljšanjem pojedinih slučajeva. Oni kažu da je jedna od temeljnih funkci30) L o c . pojedinog po­ duzeća. U svojoj općenitosti. postavljen je dežurni na stalnu dužnost u pra­ onice. i samo u svojoj općenitosti. Prevođenje povezuje općenitu izjavu s ličnim isku­ stvom radnika koji je izriče. iako oni nisu »za njega«. van pojedine lične situacije. za njega pritužba može imati odista pojedinačno i lično značenje koje prevođenje iz­ nosi kao »latentan sadržaj«. U ovom slučaju se latentan sadržaj pritužbe sastoji u činjenici da su sadašnje zarade radnika B. s t r . Takvo prevođenje značajno mijenja smisao stvarne tvrdnje. Kad se pokazala briga za račune liječenja.112 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N O DRUŠTVO 113 izvedena pritužba. općenito govoreći. Kad je lično nezado­ voljstvo izolirano iz opće nesrećnosti. Autori Management and the Worker bili su uvelike svje­ sni tih implikacija. U tom kontekstu funkcionalizacija ima istinski terapeutički učinak. no. Neprevedena izjava formulira opće stanje u njegovoj općenitosti (»najamnina je preniska«). dati slučaj postaje incident podoban tret­ manu i rukovanju. a nje­ gova funkcija nije da misli pretpostavkama kritičke teorije. Radnik može i ne biti svjestan toga. najamnina nije odviše niska. jezik koji on upotrebljava potvrđuje svoje objektivno važenje nasuprot radnikovoj svi­ jesti — izražava uslove koji jesu. već radnik B. 2 6 7 . s t r . 256. dok je pritužbi bila posvećena briga mije­ njanjem tih posebnih operacija i uslova. ne ide do uporišta na kome bi radnik iskusio sebe kao »radnika«. kad su univerzalni poj­ movi koji se protive funkcionalizaciji raščinjeni na pojedi­ načne referencijé. 29) I b i d e m . Intervju otkriva »da mu je žena u bolnici i da je zabrinut oko zapadanja u troškove ^ liječenja. Jedan drugi primjer: radnik Β izjavljuje da je zarada po učinku u njegovoj službi niska. s t r . a možda. i na kome bi se njegova služba pokazala kao »služba« radničke klase. No. Informiranje je tad potvrdilo da je to »poglavito zbog nepažnje nekih radnika«. i radnikova vlastita prevođenja. Tako netransformirana izjava ustanovljuje konkretan odnos između pojedinog slučaja i pripadne cjeline — a ta cjelina uključuje uslove van pojedine službe. »Na taj način su mnoge od pritužbi bile reinterpretirane i upotrijebljene za uplivisanje na poboljšanje« 2 8 ). Upravo ta operacija čini izlječenje mogućim.. bila je pro­ vedena kampanja protiv bacanja papira. Cjelina je u prevođenju eliminirana. pljuvanja na pod i sličnih navika. tako službe koje prezentira ovaj način mišljenja postaju sve neodvojivije od njegove znanstvene valjanosti. išao sam u praonicu i u umivaoniku je bila prljavština«. On više nije »radnik« ili »najamni radnik« (član klase).

u bavljenju od­ nosima poslodavac—radnik. Eliminiranje tranzitivnog smisla ostaje obilježje empi­ rijske sociologije. osigurao stanovanje itd. pojedinog radnika. Predikat »preniska« je relacioni pridjev koji traži referenci ju nepokazanu u sudu — preniska za koga i za što? To bi se moglo odnositi. jer su voljni da to čine i jer je pacijent voljan da se podredi tret­ manu koji ima izgleda na uspjeh. no. Terapija je na djelu jer su poduzeće ili vlada kadri da snose. Iščezla je »tranzitivnost« značenja. Da bismo ilustrirali njegov ideološki ka­ rakter. . »tipič­ nim« namještenikom. str. on transcendira to individualno iskustvo. Magloviti. Ono karakterizira čak veliki dio studija ko­ je ne idu za tim da ispune terapeutsku funkciju u nekom po­ sebnom interesu. ne pojedinačna najamnina. koji se ne mogu substituirati posebnim slučajem. 1) »Najamnina je preniska« — subjekt suda je »najam­ nina«. no. Sud ο kome je riječ odista traži »prevođenje« u konkretniji kon­ tekst. neodređeni uni­ verzalni pojmovi koji su se javili u neprevedenim pritužba­ ma odista su ostaci prošlosti. mora »imati na u m u svijest pojedinog radnika iz pretpostavki njegove vlastite historije« ili »iz pretpostavki specifičnosti mjesta službe nekog radnika u tvornici koje ga povezuju s specifičnim osobama i grupa­ ma . « Autori odbijaju stav koji ide za »prosjekom«. značajan dio troškova. 2) »Sadašnje zarade B-a su uslijed bolesti njegove že­ ne nedovoljne da bi pokrile njegove izdatke«. odjeću. čije je značenje potpuno određeno posebnom skupinom ope­ racija koje Β treba da izvede kako bi kupio svojoj obitelji hranu. grupiranje onih »koji žive od najam­ nine« nestalo je zajedno sa subjektom »najamnina«. Uzimamo iz­ jave u obje forme. čovjek koji daje izjavu možda misli ο svom indi­ vidualnom iskustvu. poput govornika. Propozicija je apstraktna. postaje podoban za prihvaćene standarde tretmana od strane pripadne kompanije. Nema pobližeg navođenja — »općenito pre­ niska« ili »preniska za svakog tko je. najam­ ni radnik«. Taj empirizam je na osnovu svoje me­ todologije ideološki. a ono što ostaje poseban je slučaj koji. . No.. pa i drugi elementi suda ima­ ju opći karakter. zna­ čenje je »tranzitivno« spram svakog pojedinog slučaja.114 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 115 ja koju treba da ostvari industrijska organizacija »specifična funkcija vlastitog rada«. istraživanje je zatvoreno unutar obimnog područja u kome postojeće društvo kvalificira i dis­ kvalificira propozicije. U ovom pre­ vođenju gornjeg primjera je zamijenjen subjekt. u poje­ dinoj službi. 591. njihovo održavanje u jeziku i misli je odista bila zapreka (iako sekundarnog značaja) ra­ zumijevanju i surađivanju. Rezultat: kad je dokinuto »nerealističko« prekoračivanje značenja. u najmanju ruku. okljaštren od svog tranzitivnog značenja. one isto tako svjedoče ο ambivalentnoj racionalnosti progresa ko­ ji zadovoljava ljude svojom represivnom snagom i represi­ van je u zadovoljstvima koja pruža. Šta je u tome krivo? Ništa. ili »radnikovim preokupacijama opće­ nito« — smatraju ga inkompatibilnim sa »specifičnom fun­ kcijom ličnog rada« 3 1 )· Rezimirajmo te primjere kontrastirajući izvorne izjave s njihovim prevođenjem u funkcionalan oblik. Morris Janowitz i Dwaine Marvick u svom spisu »Com­ petitive Pressure and Démocratie Consent« žele da »prosude . 31 ) Loc. te da se u tu svrhu. Prevođenje pojmova i propo­ zicija u cjelini je kvalificirano od strane društva kome se is­ traživač obraća. Ona se odnosi na opće uslove. lijekove. Pojam »najamnina« se odnosi na grupu »najamnih radnika« koja integrira sve lične historije i posebne službe u konkretno opće. tako kako su prezentirane. no takav u kome univerzalni pojmovi ne mogu biti od­ ređeni nikakvim posebnim skupom operacija (kao što je li­ čna historija radnika Β i njegova posebna funkcija u poduze­ ću W). cit. u formi u kojoj izjavljuje. Univerzalni pojam »najamnina« je nadomješten sa »sadašnje zarade B-a«. pogledajmo studiju ο političkoj aktivnosti u Sjedinje­ nim Državama. Operacionalna sociologija i psiho­ logija su sastavni dio materijalnog i intelektualnog progresa utoliko što doprinose ublaženju neljudskih uslova. ponovo na onog pojedinca koji daje izjavu ili na radnike koji zajed­ no s njim rade. ostavljajući po strani problem njihove verifikacije. opća imenica (najamnina) nosi cijelo kretanje misli izraženo sudom.

s obzirom da proizlaze iz čvrsto etabliranog društvenog sistema. 33) Mislim da ova određenja dosta precizno opisuju stvar­ no stanje u američkim izborima 1952. autori umjesto od­ bačene koncepcije. koji su predmet anali­ ze. Kad ona rezultira »procesom pristajanja«. doseg prosuđivanja je ograničen unu­ tar konteksta činjenica koji isključuje prosuđivanje ο konte­ kstu u kome su sačinjeni fakti.2). Ova »predrasuda« je bila »unaprijed odbačena kao nerealistička jer pretpostavlja takvu razinu artikuliranog mnjenja i idejne orijentacije ο ključnim pitanjima tokom kampanje koja ne postoji u Sjedinjenim Državama«. str. samo sebi daje valjanost. koji se »međusobno bore za javnu funkciju«. Drugim riječima. postuliraju da proces reprezentacije proizla­ zi iz jasno profiliranih direktiva koje birači nameću svojim predstavnicima. Ova prilično otvo­ rena izjava je nekako ublažena utješnom sumnjom »da li je takva razina artikuliranog mnjenja postojala u bilo kom bi­ račkom tijelu sve od vremena proširenja biračkog prava u devetnaestom stoljeću«. 32 čke blokove. U svakom slučaju. tad je taj proces unaprijed demokratski — i prije rezul­ tata istraživanja. str. . str. — nameće) postojeće stanje. Ako je »demokratski« određen ograničavaju­ ćim. 3) Demokratski izbori zahtijevaju da obje (!) partije budu vitalno angažirane u nastojanju da pobijede na teku­ ćim izborima. Takvo prosuđivanje implicira procjenjivanje izbornog procesa »na osnovu uvjeta za održavanje demokratskog društva«. U tom okviru istraživanje postaje kružno. 285. pobijedile ili izgubile. sačinjeni čovjekom. Analiza je »zatvorena«. 284. Izbori su pogodan proces i metod osigura­ vanja suglašavanja predstavnika s direktivama birača«. Opera­ cionalna analiza ne može ići dalje od ove izjave. iz­ bori mogu biti više ili manje demokratski u srazmjeru s utvr­ đenim stupnjem pristajanja i manipulacije. koje potječu iz klasičnih koncepci­ ja demokracije. ona ne može postaviti odlučno pitanje — nije li i pristanak djelo manipulacije — pitanje potpuno opravdano aktualnim zbivanjem. 35 ) Ibidem. Operacionalni okvir još uvijek dozvoljava (i čak traži) razlikovanje između pristajanja i manipulacije.116 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE 117 u kojoj su mjeri izbori efikasan izraz demokratskog proce­ sa«. da regrutiraju nezavisne glasače i da zadobiju obraćenike iz protivničkih partija. 1956. Eulau. P o l i t i B e h a v i o r . . prema kojoj su demokratski izbori proces »selekcije i odbacivanje kandidata«. Autori dolaze do zaključka da su izbori 1952. ) Ibidem. M. Glencoe Free Press. a to sa svoje strane traži određenje »de­ mokratskog«. 276. no. J. Ova analiza ga ne može postaviti jer bi ono transcendiralo njezine pre­ ) Ibidem. Janowitz (izdavači). koja jedva da išta rasvjetljava. no realističkim pretpostavkama aktualnog izbornog pro­ cesa.. obje partije moraju težiti da uvećaju svoje šanse za uspjeh na narednim izbori­ m a . Da bi ova definicija bila stvarno operacionalna. Moć birača pro­ izlazi iz njihove mogućnosti da izaberu između najmanje dva protivnički orijentirana kandidata za koje se vjeruje da sva­ ki ima uvjerljive šanse da pobijedi. kriteriji za prosuđivanje danog stanja su isti oni koje pruža (ili. i u kome je determiniran njihov smisao. Drugim riječima. 2) Demokratski izbori zahtijevaju da se obje (!) par­ tije angažiraju u ravnoteži napora da održe postojeće glasa) H. funkcija i razvoj. g. prihvaćaju teoriju demokracije »presti­ ža«. potrebni su »kriteriji« na osnovu kojih treba procijeniti kara­ kter političke konkurencije. 275. 34 33 cal . str. Eldersveld. S. »bili karakterizirani proce­ som genuinog pristanka u većoj mjeri nego što su to impresionističke procjene mogle implicirati« 3 4 ) — iako bi bila »velika pogreška« da se previde »barijere« pristanka i da se 35 negira da su »bili prisutni manipulativni pritisci« . a kad »procesom manipulacije«? Predložena su tri kriterijuma: 1) Demokratski izbori zahtijevaju borbu protivničkih kandidata koja prožima cijelu konstituantu. Autori pružaju izbor među dva alternativ­ na određenja — »mandatne« teorije demokracije i teorije ο demokraciji »prestiža«: »Mandatne teorije.

i dalje. empirijskog karaktera. . više mu nije transparentno stvarno događanje. 2) podupiranje mogućih glasa­ čkih blokova . Autori daju »operacionalno određenje termina 'politička aktivnost'« konstituiranog s »pet načina ponaša­ nja: 1) glasanje na izborima. kakvo imaju »značenje« za one kojima su date kao činjenice. . to nije dostat­ no jer bi tad pristanak na fašistički režim (a može se go­ voriti ο istinskom pristanku na takav režim) bio demokrat­ ski proces. da. U dru­ štvenoj teoriji je razotkrivanje činjenica kritika činjenica. lišavaju opis nje­ gova objektivnog. njegovih »vrednota« — a to uključuje tranzitivnost značenja. Tako sam pristanak treba da bude preispitan — preistipan u pogledu njegova sadržaja. slobodni za­ to što su slobodni od manipuliranja i indoktrinacije. tad je pripadna krivoj svijesti i analiza koja me­ todološki odbacuje tranzitivne pojmove. ova adekvatnost nije dostatna ako je zadatak teorijske analize više i nešto drugo negoli deskripci­ ja — ako joj je zadaća da pronikne u činjenice. Kad su indoktrina­ cija i manipulacija toliko razvijene da je predominantno mnjenje postalo krivo. No. za one koji moraju s njima živjeti. uslove za ko­ je se vodila bitka za demokraciju i koji još uvijek treba da budu izvojevani. Ovi procesi su bitni za ocjenu demokratičnosti. sloboda birača da izaberu među tim kandidatima). str. ni- je druga doli ona dviju postojećih partija koje se »efikasno« bore za prestiž i »ambivalentno-neutralizirana« orijentacija glasača 3 6 ). 133. 138. Zato pojam mora biti od­ bačen kao »nerealističan« — mora. koju treba procijeniti. već određuje povijesno smjeranje demokracije. On nipošto nije izmišljotina mašte ili spekulacije. a ni stvarna razlika između njih. Štaviše. odnosno narodni suverenitet. str. No. . Upravo takav neoperacionalan pojam navedeni autori odbacuju kao »nerealističan« jer on na suviše artikularnoj razini određuje da je demokracija jasno profilirana kontro­ la birača nad predstavnicima — narodna kontrola. da pojmi što zbiljski jesu. taj pojam je nedvojben u svojoj semantičkoj egzaktnosti jer znači upravo to što kaže — naime. Zaista. 38) Ibidem. njegova objektiva. Autori su svjesni problema. Kao primjer uz­ mimo koncept »političke aktivnosti« u studiji Juliana L. Ali operacionalni pojmovi nisu dostatni čak ni za opi­ sivanje fakata. .118 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNO DRUŠTVO 119 postavke i vodilo tranzitivnom značenju — vodilo bi koncep­ tu demokracije koji bi razotkrio demokratske izbore kao do­ sta ograničen demokratski proces. 5) anga36) Ibidem. Oni postižu samo određene aspekte i segmen­ te činjenica pa. . str. Autonomni birači. ako se ovi uzmu za cjelinu. Upravo je njezin empiricizam ideološki. Nisu podvrgnute pitanju postojeće partije. 37) Ibidem. 3) lično komuniciranje sa zakonodavcima. On dovoljno jasno ističe kvalitete koji u suv­ remenom periodu razlikuju demokratske od nedemokratskih sistema (na primjer. koji tad selek­ cioniraju i izabiru izaslanike. Tabela koja daje glasačke rezultate idejne orijentacije pokazuje tri stupnja prijanjanja uz ideologije Republičke i Demokratske partije i »ambivalentnih i neutraliziranih« na­ zora 3 7 ). pristajanja uza što? Prirodno uz političke kandidate i njihovu politiku. efikasna borba za prestiž među kandi­ datima različitih partija. Pa pak se smatra da takav »neznanstveni« korak može biti iz­ bjegnut ako ideološka orijentacija. u stva­ ri. . 4) učestvovanje u političkoj aktivnosti partije . odista bi bili na »razini artikuliranog mnjenja i ideologije« razini koja se ne može naći u stvarnosti. . birači nameću direktive predstavnicima. izim ako analiza operira pojmom demokracije koji — nap­ rosto sabira oznake postojeće forme demokracije. ako se prihvati faktično preovlađujući nivo mnjenja i ideologije kao onaj koji propi­ suje važeće kriterije sociološke analize. 280. »Ideološka okoštalost« pre­ dstavlja »ozbiljnu implikaciju« u procjenjivanju stupnja de­ mokratskog pristajanja. Woodwarda i Elma Ropera »Political Activity of American Citizens« 38 ). bar što se tiče vitalnih pitanja (atomska politika i totalna prip­ ravnost). Takav operacionalni pojam nije sasvim neadekvatan za dani pred­ met ispitivanja. Taj neoperacionalni pojam uopće nije izvanjski. a ne obratno —• da predstavnici nameću smjernice biračima. njihove politike i makinacije.

da li su oni do­ voljni da stvarno pruže »metod za razlučivanje ljudi koji su relativno aktivni u pitanjima nacionalne politike od onih koji su relativno neaktivni?« Uključuju li oni tako odlučne aktiv­ nosti »u odnosu na pitanja nacionalne politike« kao što su tehnički i ekonomski kontakti između korporacija. str. »Ideologie«. Mnoge. »kanali mogućeg utjecanja na članove zakonodavnog tijela i službenike vlade«. Proklamirajući postojeći društveni realitet kao svoju vlastitu normu. 1961. Nasuprot tom ideološkom empiricizmu. . čista kontradikcija ponovo ustvrđuje svoje pra­ 40 vo: » . a ja mislim determinantne.. informacija.« ) JEDNODIMENZIONALNA MISAO 39 ) Theodor W.120 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE žiranje u konstantnom širenju političkih nazora putem ne­ posredne komunikacije. no. tad činjenice ο političkoj aktivnosti nisu adektavno opisane i ut­ vrđene. str. 1961. Na os­ novu tog ograničenja — tj. S u h r k a m p . ono što jest ne može biti istinito. zacijelo. konstitutivne či­ njenice ostaju van dohvata operacionalnih koncepata. i dalje. . I . 65. sociolo­ gija učvršćuje u ljudima »bezvjeračku vjeru« u realitet ko­ ga su oni žrtve: »Od ideologije ne preostaje ništa doli priz­ navanje toga što jest — model ponašanja koje se podređu­ 39 je nadmoćnoj sili postojećeg« ). . P h i l o s o p h i s c h e G r u n d f r a g e n . 40 ) Ernst Bloch. Luehterhand. 262. metodološkog isključenja tranzi-č tivnih pojmova koji bi mogli pokazati činjenice u njihovu is­ tinskom svjetlu i nazvati ih njihovim istinskim imenom — deskriptivna analiza fakata blokira shvaćanje činjenica i postaje elemenat ideologije koji ih podržava. To su. Frankfurt. Adorno. ra­ zonode putem velikih posrednika publiciteta? Da li uzimaju u obzir veoma diferentnu političku težinu raznih organizaci­ ja koje učestvuju u javnim pitanjima? Ako je odgovor negativan (a ja vjerujem da jest). u Kurt Lenk (izdavač) I d e o ­ l o g i e Neuwied. biznisa i vlade i između samih ključnih korporacija? Uključuju li oni formuliranje i širenje »nepolitičkih« nazora..

ne može biti istintio«. . već kao oblika miš­ ljenja primjerenog razumijevanja stvarnog kao umnog. štaviše. koji ustanovljuje. uvjete u kojima ljudi i stvari postaju ono što jesu. Pa. U jednačenju um = istinito = realnost. To je i porijeklo njene logike — logike ne u smislu posebne filozofijske discipline. naime antagonističku strukturu zbilje i misli koja pokušava razumjeti zbilju. Cak. transformiran i čak oboren da postane to što on stvarno jest. istinu za ljude i stvari — tj. ideju uma koja je vodila njenu logiku. već ob­ jektivna okolnost. izriče suprotno: »što je zbiljsko. koja. Izvorna preokupacija zapadnjačke misli je bilo nastojanje da se po­ kaže kako ta istina teorije i prakse nije subjektivna. u provokativno skra­ ćenoj formulaciji. Totalitarni univerzum tehnološke racionalnosti jest po­ sljednja preobrazba ideje uma.proces po kome je logika postala logika domina­ cije. čini se. Za naše dobro priučene uši i oči ova izjava je neozbiljna i smiješna. Svijet neposrednog iskustva •— svijet u kojem se zatičemo — mora biti shvaćen.5. to je umno«. ipak. um je rusilačka moć. U ovom i slijedećem po­ glavlju ću pokušati da identificiram glavne etape u razvitku te ideje -. kao teoretski i praktični um. NEGATIVNO MIŠLJENJE: PORAŽENA LOGIKA PROTESTA » . u tradiciji zapadnjačke misli obje razotkrivaju. obje izražavaju isti pojam. . što povezuje subjektivni i objektivni svijet u antagonističko jedinstvo. »moć negativnog«. Takva ideologijska analiza može doprinijeti razumi jeva nju realnog razvitka utoliko što je usredotočena na jedinstvo . ono što jest. ili isto tako pretjerana kao i ova druga tvrdnja.

Ona je bitno ljudski projekt. filozofija se kreće u uni­ verzumu. a nije ni ras­ tavljeno od pojmovne analize. to je potencijalnost bitka i prijetnja bitku — destrukcija. (preli­ minarni) cilj takve jedne analize — rezultat metodičkog in­ telektualnog posredovanja. Nije to misteriozna spo­ sobnost duha niti čudno neposredno iskustvo. Oni pripadaju različitim putevima razumijevanja. Zatvoreno operacionalni univerzum razvijene industrij­ ske civilizacije. Zaista. U klasičnoj grčkoj filozofiji um je spoznajna sposob­ nost razlikovanja istinitog i krivog utoliko što je istina (i krivost). Neki temeljni pojmovi ο čovjeku i prirodi zajednički su teh­ nološkoj i predtehnološkim etapama. Pojam biti čovjeka može poslužiti kao ilustracija. u povijesnom procesu je odvijanje teoretskog i praktičnog uma ujedno. U tom univer­ zumu postoje modi bitka u kojima su ljudi i stvari »o samima sebi« i »sami sobom« i modi u kojima to nisu. ono se. Na­ redna skica klasičnog modela dijalektičke misli neka pri­ premi teren za analizu kontrastnih obilježja tehnološkog racionaliteta. Ovo zdanje nije naprosto ništa. a etika je epistemologija. ograničenju ili uskraćivanju svoje prirode (esencije). Sukob datira još od samih početaka filozofske misli i nalazi upečatljiv izraz u kontrastu između Platonove dija­ lektičke logike i formalne logike Aristotelova Organona. kome stalno prijeti destrukcija. Ana­ liziran u stanju u kome se zatiče u svom svijetu. okolnost bitka. zapravo. u prvom redu. Kao takva. to izražava kontinuitet zapadnjačke tradicije. život koji je što je više moguće slobodan od mukotrpnog rada. on će djelovati u saglasnosti s istinom. na oblik spoznaje u kome se objekt misli pojavljuje jasno kao ono što realno jest (u svojim bitnim svojstvima) i u antagonističkom odnosu spram svog slučaj­ nog. U onim razmjerima u kojima iskustvo ο antagonističkom svijetu upu­ ćuje razvitak filozofskih kategorija. čini se da je čovjek u posjedu određenih sposobnosti i moći koje bi ga osposobile da vodi »dobar život«. sa svojom zapanjujućom harmonijom slobode i ugnjetavanja. misli i akcije. mijenjanja društva i prirode. tj. tj. Utoliko što borba za istinu »spašava« realnost od destrukci­ je. Tendencije stabiliziranja se sukobljuju s elementima prevra­ ta na koje navodi um. ta evidentnost intuicije nije suviše različita od kartezijanske. Intuicija je. ali. tj. rasta i regresije. zacrtan je u toj ideji uma kao specifičan povijesni projekt. realnosti — i samo na temelju tog svojstvo tvrdnje. Unutar tog kontinuiteta sukobljuju se različiti načini mišljenja. neistina i istina (i kao što ćemo vidjeti. Ako je čovjek naučio da vidi i zna što realno jest. u kojima egzistiraju u iskrivljenju. logika. zavisnosti i na· . neposrednog stanja. produktivnosti i razaranja. To razlikovanje nije ni zaslugom ni krivnjom apstrak­ tne misli. sve dok ostvarenja razvijene industrijske civilizacije ne vode trijumfu jednodimenzionalne realnosti nad svom kontradikcijom. istina obvezuje i i angažira ljudsku egzistenciju.124 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 125 (i razdvanje) teorije i prakse. Pojava i realnost. Ta koncepcija odražava iskustvo ο svijetu. ο svijetu koji je kosmos. nesloboda i sloboda) ontološke su okol­ nosti. ona je posredovanje konkretnog iskustva. korijeni u iskustvu univerzuma u kome misao uzima učešća u teoriji i praksi. Na temelju tog jednačenja istine i (realnog) bitka. Filozofija izvire u dijalektici. Što je kriterijum tog razlikovanja? Na osnovu čega je taj status »istine« pripisan jednom modu ili uslovu više nego drugom? Klasična grčka filozofija se naveliko pouz­ dava u ono što je kasnije nazvano (u prilično krnjem smislu) »intuicija«. Borba za istinu je bor­ ba protiv uništenja za spasenje (σώωςθυ) bitka (napor koji se i sam pojavljuje kao destruktivan ako napada postojeći realitet kao »neistinit«: Sokrat protiv atenske države-grada). koji je u sebi antagonističan — svijetu koga muče htijenje i negativnost. zapravo. struktuiran prema finalnim uzrocima. također. njen univerzum rasuđivanja odgovara činjenicama antagonističkog realiteta. moć pozitivnog mišljenja s moći ne­ gativnog. koji je u sebi razlomljen (déchirement ontologique)' — dvodimenzionalan. Epistemologija je u samoj sebi etika. Proces bitka i misli jest to da se prevla­ davaju ti negativni uslovi. organiziranja. razot­ kriva i izražava ono što jest — za razliku od onog što se po­ javljuje (kao realno). istina je vrijednost jer bitak je bolji od nebitka. Istinit govor.

znači postići »najbolji život«: živjeti u skladu s biti ljudske prirode. U tom smislu je još uvijek na snazi klasična pretpostavka prema kojoj je istina inkom­ patibilna s porobljavanjem putem društveno nužnog rada. da slobodu od mukotrpnog rada valja preferirati nad muko­ trpnim radom. Ta dva ključna ter­ mina označavaju dva oblika negacije. savršena realnost. Zacijelo. Prema Aristotelu. da je ta aktiv­ nost »prirodna« funkcija posebne klase i da spoznaja istine i istinskog egzistiranja uključuje slobodu od cijele dimenzije takve aktivnosti. To otkriće je rad Logosa i Erosa. Znan­ stvena misao je morala slomiti to jedinstvo vrijednosnih su­ dova i analize jer je postajalo sve jasnije da filozofske vrijed­ nosti nisu rukovodile organizaciju društva niti transformaciju prirode. Filozofsko istra­ živanje teče od ograničenog svijeta ka konstrukciji realnosti u kojoj nema bolne razlike između potencije i stvarnog. One su zbog toga neslobodne i spriječene u ljudskoj egzistenciji. Tako se de­ silo da je filozofija bila rođena s tim vrijednostima. on je finalan uzrok svih bića. on je taj koji analizira ljudsku situaciju. »zarađivanju za život« i u novim modima slobode i neslobode. Logos i Eros su u samima sebi jedinstvo pozitivnog i negativnog. Jer misao i govor pripadaju sub­ jektu koji misli i govori. Logos i Eros su ujedno i subjektivno i objektivno. re­ alnosti koja je savladala svoj negativitet i kompletna je i ne­ zavisna u samoj sebi — slobodna. nerealne. Njegovo nastajanje je krnjenje prožeto negativitetom. One su bile neefikasne. u radosti bitka. Za Platona u kasnijim dijalozima i za Aristotela modi bitka su modi kretanja — prelaz iz potencijalnog u aktual­ no. Um i sloboda konvergiraju. Tako nije prava realnost — istina. pa ako njegov život ovisi ο izvođe­ nju nametnutih funkcija. ovisi i ο ispunjenju zahtjeva koji se postavljaju toj funkciji — tako ovisi ο onima koji kontroli­ raju te zahtjeve. pred­ met promjene. isto tako kao i logička spoznaja razbija vlast postojećeg kontingentnog rea­ liteta i bori se za istinu. Klasično shavaćnje uključuje postavku da sloboda mi­ sli i govora mora ostati klasna privilegija tako dugo dok pre­ vladava to porobljavanje. U zahtjevima misli i ludilu ljubavi sadržano je destruktivno odbijanje po­ stojećih načina života. to je još uvijek dictum filozofa. inteligentan život nad glupim. između istinskog i krivog moda egzistencije — uz pretpostavku da razlikovanje proističe iz logičke analize empirijskog stanja i da razumije kako njegovu mogućnost tako i slučajnost. njegovo cijepanje na istinite i neistinite mode egzistencije nepromjenljiva ontološka okolnost. Postoje modi egzistencije koji nikada ne mogu biti »istinski« jer nikada ne mogu po­ čivati u realizaciji svojih mogućnosti. Civiliza­ cija je prevladala ontološko stabiliziranja te razlike (bar u teoriji).126 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 127 kaznosti. To je zaista predtehnološka i antitehnološka konstelacija par excellence. erotska. Realna granica između predtehnološkog i tehnološkog racionaliteta nije ona između društva zasnovanog na neslobo­ di i slobodnog društva. koja je s tim realitetom inkompatibilna. Zacijelo. Postići takav život. Konačno biće je nepotpuna realizacija. Ipak ta dinamika ima svoja inherentna ograničenja ukoliko se pokazuje da je antagonistički karakter realnosti. Granica predtehnološkog i tehnološkog pro­ jekta je u načinu kako je organizirao podređivanje potrebama života. uopće ne ontološki uslov društva baziranog na postavci da je sloboda inkompatibilna s aktivnošću priskrbljivanja potreba života. Tako je u ljudskoj stvarnosti »neistinsko« i neslobodno sve ono eg­ zistiranje koje se troši u priskrbljivanju onog što tek omogu­ ćuje opstanak. bog. Istina transformira mode misli i egzi­ stencije. privlači svijet ispod ώ5 έρώμενον. to pokazuje. Društvo je još uvijek organizirano na takav način da obezbjeđivanje životnih potreba sačinjava za­ nimanje određenih društvenih klasa u punom radnom vre­ menu i tokom cijelog života. realizacija. kreacije i destrukcije. istine i krivosti koji odgovaraju toj organizaciji. Već grčko shva­ ćanje sadržava povijesni element — bit čovjeka je različita za roba i slobodnog građanina. On podvrgava iskustvo svom kri­ tičkom rasuđivanju i to sadržava vrijednosni sud — naime. Ali taj razvitak još neobezvređuje distinkciju između esencijalne i kontingentne prirode. . za Grka i barbarina. Uspinjanje od »nižih« k »višim« oblicima stvarnosti jest kre­ tanje kako materije tako i duha.

ne pripada k (S). 135. potencijali teta i aktualiteta. Ontološki pojam istine je u centru logike. Vol. i štiteći isti­ nu. 1929). Zacijelo. Kad je Husserl oživio ideju apophantičke logike. nastajanja i propadanja. i 115. G es c h i c h t e d e r L o g i k im A b e n d l a n ­ d e . Argumente protiv te interpre­ tacije vidi na str. On je našao to smjeranje baš u ideji logike suda. razlikom između istine i krivosti (De Interpretation. Aristotelov Organon apstrahira od ovog jedinstva suprotnosti općih formi suda i od njihovih (ispravnih ili ne­ ispravnih) povezanosti. a kako je ovo posljednje izraz i manifestacija prvog. 134. I. Tamo je istina saču­ vana nepovrijedena. 211. escencije i činjenice. već »pre­ tenzijama«. ili odricanje (p) od (S) jer. i ukoliko. istina koju on zna i razlaže potencijalno je dokučiva svakom. To je racionalitet dvodimenzionalnog univerzuma rasuđivanja koji odudara od jednodimenzionalnih moda mišljenja i ponašanja što se razvijaju u izvršenju tehnološkog projekta. tj. J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 129 Tko je po klasičnom shvaćanju. 1 ) Husserl. »Nebitak«. istinu onkraj promjena i propada­ nja. Husserl u toj orijentaci­ ji vidi sužavanje djelokruga logike i predrasudu s obzirom na njezinu zadaću. Klasična ideja logike zaista pokazuje ontološku predra­ sudu — struktura suda (tvrdnje) odnosi se na podijeljeni re­ alitet.—tad ta realnost dozvoljava takvu istinu samo u aprok­ simaciji i za privilegiranu grupu. . Darmstadt. i ukoliko. društvena podjela rada zadobiva dignitet ontološ­ kog uslova. Za filozofiju ta kontradikcija nije razrješiva. naime. Prije te formalizacije iskustvo podijeljenog svijeta na­ lazi svoju logiku u Platonovoj dijalektici. ona postaje formalna logika suda. i ako je sloboda u društvenoj realnosti povlastica ma­ njine. Ako istina pretpostavlja slobodu od mukotrpnog rada. kako je istina stanje bitka isto kao i misli. ili pak. pa ipak odlučni dijelovi ove formalne logike ostaju pripadni aristotelovskoj metafizici 2 ). ako ljudi više ne bi morali provoditi svoje živote u sferi nužnosti. propozicijama ο bitku 1 ). Vođen filozo­ fom. Ali. subjekt koji razu­ mijeva ontološki uslov istine i neistine? To je onaj tko je ovladao čistom kontemplacijom (theoria) i praksom rukovo­ đenom teorijom. To je logika suda. Ova okolnost protivuriječi univerzalnom karakteru istine koja određuje i »propisuje« ne samo teoretski cilj već najbolji život čovjeka kao čovjeka. u činjenici da misao nije zaokupljena direktno bitkom (das Seiende selbst). dohvat istine osta­ je puka mogućnost sve dok se ne živi u istini i s njom. na­ glasio je njenu izvornu kritičku intenciju. rob u Platonovu Menonu je sposoban da zahvata istinu geometrijskog aksioma. 16 b — 17a). Tako ona pretječe povijest ne ovladavši njome. ne kao ostvarenje neba ili na nebu. a one moraju biti osigurane i zadovoljene da istina može biti (ona je. Konsekven­ tno tome. F o r m a l e u n d T r a n s z e n d e n t a l e L o g i k (Halle. tj. 2) Carl Prantl. »Jedan i Mnogo«. i dalje. u svom razvo­ ju. Aristotel upotrebljava izraz »apophantički logos« da bi razlikovao određen tip Logosa (govor. on pripada k (S) kao svojina od (S).128 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE . filozof-državnik. 42. — tj. osigu­ ravanje životnih potreba jest za većinu posao tokom cijelog života. »Kretanje«. »Identitet«. sloboda od materijalne nužnosti). Niemeyer. u datoj realnosti. izdiže je iznad povijesnog realiteta. Ovdje su nazivi »Bi­ tak«. S te ontološke osnove aristotelovska fi­ lozofija prosljeđuje na postavljanje »čistih formi« svih mo­ gućih istinitih (i krivih) predikacija. itd. ali u isto vrijeme se podvrgava faktič­ kom nijekanju jednakosti. Takav način egzistiranja je zatvoren robu — i bilo kome tko mora provesti svoj život obezbjeđujući životne potrebe. i s obzirom na bit čovjeka. naročito str. 1957. koja mo­ že služiti kao model predtehnološkog racionaliteta. Raspravljanje se kreće između iskustva bitka i nebitka. istina i istinska ljudska egzistencija bile bi univerzalne u strogom i stvarnom smislu riječi. Ovdje povijesna barijera zatvara i iskrivljuje traganje za istinom. ali u emfatičkom smislu (sudske) presude: pridjevanje (p) k (S) jer. ona se ne javlja kao kontradikcija jer fi­ lozofija ne transcendira strukturu roba ili ropskog društva. Jer. Filozofija na­ zire jednakost čovjeka. saopćavanje) — onaj koji otkriva istinu i neistinu i determiniran je. već kao postignuće misli — nepovrij edena zato jer sam njen po­ jam izražava uvid da oni koji posvećuju svoj život zasluživanju za život nisu u stanju da žive ljudsku egzistenciju.

bolje reći. po prirodi. dvosmislenim. Npr. ali on to treba da bude jer je slobo­ 3 dan u očima boga. prema tome. u kome ljudi ne vrše funkcije prema svojim sposob­ nostima. Ili. Ta forma više prikriva nego razotkriva te­ meljnu dijalektičku postavku koja izriče negativni karakter empirijskog realiteta. čovjek i stvari opstoje kao nešto drugo nego što jesu. diseratum. misao protivuriječi tome šio jest (dato). Ako samo ono što je istinito (Logos. Npr. koje se postepeno strukturira u sa­ mom toku saopćavanja. Prosuđivani s obzirom na njihovu bit i ideju. Logika se centrira oko sudova koji su kao demonstrativne tvrdnje imperativni — predikativno »je« uključuje »treba da«.. »pravednost je takvo stanje u kome svatko vrši onu funkciju koja najbolje odgovara njego­ voj prirodi«. Katego­ rički iskaz se tako preokreće u kategorički imperativ. u kome oni nisu slobodni. »puka« esencija — mogućnost. oni tako protivurječe onom što jest i poriču njegovu istinu. kao i sokratovska misao prethodi odvajanju logike od etike. U njemu je subesjednik vođen tako da ispituje u svakida­ šnjici nepropitivan totalitet iskustva i govora i da zađe u no­ vu dimenziju raspravljanja — inače je on slobodan i rasprav­ ljanje se obraća njegovoj slobodi. Stavovi koji određuju re­ alitet afirmiraju kao istinito što nije (neposredno) takvo. A ipak to μήον j e s t. Ti termini imaju mnogo značenja jer su mnogostrane okolnosti na koje se odnose i jer imaju mnogo implikacija i efekta koji ne mogu biti izo­ lirani i stabilizirani. Kao takva. Njihovo logičko razvijanje odgovara pro­ cesu realnosti ili same stvari (Sache selbst). potpunu sveobuhvatnost značenja. S je određen kao nešto drugo ne­ go on sam. Dijalektička misao razumijeva kritičku napetost izme­ đu »jest« i »treba da« prije svega kao ontološku okolnost koja 3 ) Ali zašto stav ne k o ž e »treba da« ako to z n a č i ? Zašto negacija iščezava u afirmaciji? Da li je metafizičko porijeklo logike determiniralo formu stava? Predsokratovska. Dvostruko značenje »jest« t a k o izražava dvodimenzionalnu strukturu jednog svijeta. Njena realizacija uklju­ čuje prevrat postojećeg jer mišljenje u skladu s istinom jest obaveza na egzistiranje u skladu s istinom (ekstremne postav- ke kod Platona koje ilustriraju taj prevrat jesu: smrt kao po­ četak života filozofa i nasilno oslobođenje iz špilje). postaju zakoni realnosti ako mišljenje razumijeva istinu neposrednog iskustva kao po­ javljivanja jedne druge istine.. bitna mogućnost je sasvim različitog reda. on ne iskazuje fakat. u određenjima datog realiteta ona je »puka« ideja. »država je real­ nost uma«. »Ve­ rum est id. »vrlina je znanje«. kategorička Sp forma izražava da S nije S. »potpuno realno je potpuno spoznatijivo«. Afirmativni sud sadržava negaciju koja iščezava u formi stava (S je p ) . Ideja) realno j e s t . istinito suđenje ne prosuđuje taj realitet njegovim vla­ stitim određenjima. U klasičnoj logici je taj sud koji je konstituirao izvor­ no jezgro dijalektičkog mišljenja bio formaliziran u formu tvrdnje »S je p«.130 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 131 »Kontradikcija« metodski držani otvorenim. Oni imaju otvoren vidokrug. Taj kontradiktorni. već određenjima koja sagledavaju njegov prevrat. nisu potpuno definirani. dvodimenzionalni stil mišljenja jest unutarnja forma ne samo dijalektičke logike već sve filozofije koja se hvata ukoštac s realitetom. to se može ovako čitati: čovjek nije (faktično) slobodan. itd. Tako je tu sadržana prije kontradikcija negoli korespondiranje između dijalektičkog mišljenja i da tog rea­ liteta. Ali bitna mogućnost nije poput mnogih mogućnosti sadržanih u datom univerzumu rasuđivanja i akcije. već nužnost da se ovaj realizira. Ta istina sagledana mišlju jest ideja. . Zakoni mišlje­ nja su zakoni realnosti ili. a to je ona istinskih formi re­ alnosti — ideja. tad realitet neposrednog iskustva ima udjela u unôv u tome što n i j e . Tako rušilački karakter istine nameće misli imperativno svojstvo. On treba da ide iznad ono­ ga što mu je dato — kad govornik u svojoj propoziciji ide pre­ ko početnog postavljanja termina. ). quod est«. Ako ovi stavovi jesu istiniti. Verifikacija propozicije uključuje proces kako u činjenici tako i u misli: (S) mora postati to što jest. tad kopula »je« izražava »treba da«. suprot­ stavlja svoju istinu istini datog realiteta. ali koje nikada nije zatvoreno.. itd. Tvrd­ nje se prepuštaju dijalogu i u njemu se razvijaju i provjerava­ ju. Ona sudi ο stanju u kome vrlina nije znanje. i za neposredno iskustvo (koje je za većinu ljudi nepremašiva realnost) ono je jedini realitet. U tom prevratu realitet prispijeva u svoju vlastitu istinu. podaren neotuđivim pravima itd. »čovjek je slobodan«.

Platonova »idealna« država reformira i zadržava rop­ stvo kad ga organizira u skladu s vječnom istinom. Ono se od­ vija na povijesnom osnovu i ostaje u odnosu upravo sa teme­ ljom od koga uzmiče: postojećim društvenim univerzumom. Ap­ straktnost je sam život misli. zadobila je tu apstrakt­ nu i opću »čistotu« koja ju je učinila imunom naspram svi­ jeta u kome je čovjek morao živjeti. Na osnovu te razdvojeno­ sti kritička filozofska misao je nužno transcendentna i ap­ straktna. Paradoksno je da je baš kritička intencija filozofske misli ona koja vodi idealističkom očišćenju — kritička inten­ cija koja cilja na empirijski svijet kao cjelinu. polis. objekte mišljenja i odnose između mišljenja i njegovih objekata. pobožnosti i znanja postaje rušilački poduhvat jer pojam smjera na novi polis. istine i krivosti nije više egzistencijalno pitanje. koja se u njima javlja iskrivljena i porečena. jed­ nog drugog univerzuma rasuđivanja. Jer shvaćanje ο nadmoćnosti misli (svijesti) također izražava impotenciju misli u empirijskom svijetu koji filozo­ fija transcendira i korigira — u misli. daje filozofskoj misli svoj­ stvo apstraktnosti i ideologičnosti. Međutim. znamen njene autentičnosti. u kome izvire filozofija.132 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 133 se tiče strukture samog bitka. Ona je od njih apstrahirala i ustrajala u tom apstrahiranju. Traga­ nje za ispravnom definicijom. Oni koji su snosili glavni teret neistinite realnosti i kojima je zato. djelovanje misli ima politički sadržaj. Dakle. U tom smislu je »idealizam« bio primjeran filozofskoj misli. I u Aristotela filozof-kralj (kod koga su bile još uvijek kombi­ nirane teorija i praksa) ustupa supremat bios-theoreticosu koji jedva može svojatati prevratničku ulogu i sadržaj. već je više stvar čiste filo- . Apstraktnost je zajednička svakoj pravoj misli jer nitko realno ne misli tko ne apstrahira od onoga što je dato. one se same pokazuju krive i negativne. a ne samo na određene mode mišljenja ili ponašanja unutar njega. potencijaliteta i aktualiteta. tko ne dovodi u relaciju fakte s faktorima koji su ih uzro­ kovali. Kad su date činjenice sagledane u svjetlosti istine. a njihov konkretni di­ jalektički odnos postaje apstraktno epistemološki ili ontolo­ ški. bilo najpotrebnije postizanje prevrata nisu bili preokupacija filozofije. No. pa na­ stavlja da konstruira domenu uma očišćenu od empirijske kontingencije. postoje krive i istinske apstrakcije. Za takav formalni predmet odnos 5v ί μή ου promje­ ne i permanencije. »pojmom« vrline. Racionalnost. koji su bitno drugačijeg reda misli i egzistiranja. Predmet mi­ šljenja postaje čista i univerzalna forma subjektiviteta od koje je odstranjeno sve posebno. Čak tamo gdje kritička apstrakcija stiže do negacije postoje­ ćeg univerzuma rasuđivanja. ne transcendira u praksu. Misao nema moći da dovede do takve promjene ako se '. misao je rukovođena situacijom svojih objekata da mjeri njihovu istinu određenjima jedne druge logike. Tako je sokratovsko raspravljanje političko raspravljanje utoliko što protivurječi postojećim političkim institucijama. Kako svoje pojmove određuje na osnovu potencijaliteta. Apstrahiranje je povijesan događaj u povijesnom kontinuitetu. Uz izuzetak materijalis­ tičkih »heretika« filozofska misao je rijetko bila mučena pat­ njama ljudske egzistencije. tko u — svojoj svijesti — ne raščinjava fakte. a baš razdvajanje od materijalne prakse. čini se. A ta logika projektira drugi način egzistiranja: realizaciju istine u riječima i djelima čovjeka. Prosuđivanja ο danom realitetu nadomještena su stavovi­ ma koji definiraju opće forme mišljenja. Ukoliko taj projekt uključuje čovjeka kao »društvenu životinju«. U klasičnim izvorima filozofske misli transcendirajući pojmovi su ostali povezani uz predominantnu razdvojenost in­ telektualnog i manuelnog rada — uz postojeće društvo rop­ stva. u ime koje je filozofija davala svoje sudove . razaznavanje tog sta­ nja bitka — njegova teorija — od početka smjera na konkret­ nu praksu. filozofska kritika se nalazi blokirana realitetom od koga se odvaja. pravednosti. ta baza preživljava u negaciji (prevratu) i ograničava mogućnosti nove pozicije. Dvije dimenzije misli — ona bitnih i ona pojavnih istina — više se ne prepliću.

i to kao nadomjestivi znakovi ili simboli. Dalje raspravljanje vidi u poglavlju VI. Izvršena je distinkcija izme­ đu univerzalne. očistiti misao od kontradikcija. koji formalizira. određenja podobna za organiziranje koherentnog logičkog sistema bila su odvoje­ na od onih za to nepodobnih. 1947. Historija čovječanstva je dala definitivne odgovore na »pita­ nje ο bitku« i dala ih je u vrlo k o n k r e t n i m postavkama. Horkheimer i T . još uvijek odnosi na najopćenitiju strukturu datog svijeta iskustva. neutral­ na s obzirom na materijalni sadržaj. ipak 4 ) D a izbjegnemo nesporazum: n e vjerujem d a j e F r a g e n a c h d e m S e i n i slično. New York. 25. To opće svojstvo (kvantitativni kvalitet) jest preduslov zakona i reda — u logici isto tako kao i društvu — cijena univerzalne kontrole. neproračunljive. u kome sekundarni kvaliteti pos­ taju mjerljivi i ovladljivi. Amsterdam. u obje prisut­ na konstrukcija općenito važećeg reda mišljenja. Tad ele­ menti misli mogu biti znanstveno organizirani — kao što ljudski elementi mogu biti organizirani u društvenu stvar­ nost. princip identiteta odvojen od principa kontradikcije (kontradikcije su pogreška neispravnog mišljenja). U Aristotelovom Organonu silogističko »određenje« (horos) »tako je ispražnjeno od supstancijalnog značenja da je slovo alfabeta potpuno ekvivalentna supstancija«. Bilo da su oni mentalni ili fizički. Ono je potpuno različito od »metafizičkog« »određenja« (također ho­ ros) koje označava rezultat bitne definicije. oni postaju predmet istog općeg za­ kona organizacije. I najformaliziranija logika se. W . subjektivne. Pojmovi. U sva­ kom slučaju.« 8 ) Aristotelova Metafizika izriče povezanost pojma i ovla­ davanja: znanje »prvih uzroka« je. 1942. kako ju je razvila diskurzivna logi­ ka. — najefikasnije i najizvjesnije znanje jer raspolaganje uzroci­ ma znači raspolaganje učincima njihova djelovanja. str. G r e e k F o u n d a t i o n s o f T r a d i t i o n a l L o g i c . Tehnološki univerzum je jedan od njih. U formalnoj logici misao je indiferentna naspram svo­ jih objekata. dobro određeni u njihovu djelokru­ gu i funkciji. U tom poduhvatu čov­ jek je morao iz stvarnog nesklada kreirati teoretsku harmo­ niju. proračunljive. ili uz sredivu protivurječnost. čista forma je još uvijek forma sadržaja. bilo da se tiču društva ili prirode. 6 ) M . koje su do­ kazale svoju efikasnost. postaju instrumenti predskazivanja i ovladava­ nja. pojam koji sadržava sukobljavanje biti i pojave upotrebljiv je ako nije besmis­ len. Predtehnološka i tehnološka racionalnost. 5 ) Ernst Kapp. Columbia University Press. str. te na raspolaganju fizici. 29. a gubitak smisla se ne m o r a pripisati nesposobnosti da se misli. »Općenitost misli. apstrahirani od njihove određene »supstancije«. Adorno. Formalna logika je tako prvi korak na dugom putu ka znanstvenoj misli — samo prvi korak. Pada u oči kontrast između Platonove dijalektičke Aristotelove formalne logike. drži »da su ta dva različita značenja potpuno neovisna jedno ο drugom i da nikada nisu bila pomiješana kod samog Aristotela«. Formalna logika nagovještava reduciranje sekundar­ nih kvaliteta na primarne. ali je pri svoj toj razlici. kao znanje ο općem. u kompleksnom proce­ su društva i prirode hipostazirati one jedinice koje se daju identificirati i nadomjestiti. kalkulacije i zaključka. misao organizirana u formalnoj logici veoma je različita od Platonovog dijaloga. »objektivne« dimenzije mišlje­ nja i partikularne. Na osno­ vu općih pojmova misao postiže savladavanje posebnih slu­ čajeva. Metode logičkog postupka su veoma različite u staroj i modernoj logici. Ova druga je ušla u znanost tek posredstvom niza redukcija. Oslobođena protivurječnosti. ima svoj osnov u realitetu dominacije.134 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 135 zofije 4 ). nasuprot Prantlu. D i a l e k t i k d e r A u f k l ä ­ r u n g . odgovor na pita­ nje: » β ésxtv ?«5) Kapp. Sto je bilo smisleno u počecima filozofske misli može postati besmisleno na njenom kraju. u svojoj cjelini. Sama ideja formalne logike je historijski doga­ đaj u razvitku mentalnih i fizičkih instrumenata za univer­ zalno ovladavanje i proračunljivost. finalni uzroci su odstranjeni od logi­ čkog reda. životno pitanje ili da to treba da bude. materijalni sadržaj je neutraliziran. Pod vladavinom formalne logike. ontologija i . Svijest je postala po­ datijiva apstraktnoj generalizaciji daleko prije nego što su ponikli tehnološki čovjek i tehnološka priroda kao objekti racionalnog ovladavanja i kalkulacije. jer se još uvijek traži mnogo viši stupanj apstrakcije i matematiziranja da se obli­ ci misli prilagode tehnološkom racionalitetu.

bez sumnje. Odista. 32. Naime. das Rein-Vernünftige) u samoj kon­ 8 kretnosti svog o b j e k t a ) . Često je zapažena sterilnost aristotelovske formalne lo­ gike. paganizam i kršćanstvo. Z u r M e t a k r i t i k d e r E r k e n ­ n t n i s t h e o r i e . konstituirana je u međuodnosu subjekata (koji misle i djeluju) i njihova svijeta 7 ). a taj sud nameće dijalektičkoj misli priroda njezina objekta — objektivnost. Stuttgart. Nova znanstvena istina ko­ jom znanstveni pojmovi oponiraju prihvaćenoj istini ne sadr­ ži osudu postojeće stvarnosti. sociološka apstrakcija. ed. koje se uvelike naziralo na počecima logičke i filo­ zofske misli — očićšeno od iskustva uskraćujuće. Leipzig. 7 ) Pogledaj: T . Za razliku od toga. isti način mišljenja. zahtijeva da prava znan­ stvena misao prevlada tu poziciju i razumije »logično i čistoumno« (das Logische. čini se. a logika misli ostaje logika dominacije. koja formulira zakone misli u zaštitničkoj suglasnosti spram zakona društva. no to je samo jedan mod misli. bitno nepromijenjena uprkos novim pojmovima i novim sadržajima koji karakterizi­ raju ovaj razvoj. Dijalektička logika ne može biti for8 ) Wissenschaft 1923. Svi objekti mišljenja su opći pojmovi. Ono je očišćeno od »nega­ tivnog«. Odista. također. nalazim ih u nadindividualnom kontekstu u kome one učestvuju. ni skolastičari ni racionalizam i empirizam ra­ nog novog vijeka nisu imali razloga za objekcije na način mišljenja koji je kanonizirao svoje opće forme u Aristotelo­ voj logici. ali je objema zajednička radikalna opozicija spram dijalektičke logike. ničim vezana. Adorno. Eleminiranjem ovog is­ kustva. W . str. Logi­ čka apstrakcija je. Meiner . pa čak izvan te logike. Njezina intencija je. u svojim glavnim naporima. već ga za sobom ostavlja neshvaćena. Ovaj objekt je realnost u njezinoj istinskoj konkretnosti. Misao je uvijek više i nešto drugo nego individualno mišljenje. eg­ zaktna i znanstvena. I. d e r L ο g i k. grad-država i na­ cija. 1956. uza sve to povijest je — povijest dominacije. Suvremena matematska i simbolička logika su. koja treba da bude objektivna. K r i t i k d e r l o g i ­ schen Absolutismus. veoma različite od njihove klasične prethodnice. vol. poglavlje I . Lasson. Filozofska misao se razvijala naporedo s njom. Formalna logika je tendirala univerzalnom važenju za­ kona misli. Logika je ostala specijalna disciplina naporedo sa glavnim tokom razvoja filozofske misli. znanstveni preokret neposrednog iskustva. niti racionalističke i empirističke škole ne duguju. dijalektička misao jest i ostaje nez­ nanstvena u onoj mjeri u kojoj je osuda. bilo što logici. nesposobna da razumije i najmanje sek­ tore egzistencije. u najmanju ruku. Predtehnološki i tehnološki modi dominacije su funda­ mentalno različiti — tako različiti kao što su ropstvo i slo­ bodan najamni rad. univerzalnost pojmova nikada nije puko formalna. Ali isto tako je istina da nadindividualan smisao. koji utemeljuje znanstvenu istinu na­ suprot istini neposrednog iskustva. eliminiran je konceptualan napor da se održi napetost između »jest« i »treba da« i da se postojeće obrati u ime svoje vlastite istine. Postoji logička mimesis. di­ jalektičkoj logici je strana takva apstrakcija koja ne zasijeca u konkretan sadržaj. ipak. na osnovu te opozicije. ni materijalistička orijentaci­ ja. iz cjelokupne misli. Ni idealistička. Ona je ka­ nonizirala i organizirala misao unutar postavljenog okvira preko koga silogizam ne može preći — ostala^ je »analitika«. bez univerzalnosti bi misao bila privatna stvar. Hegel razotkriva u kritičkoj filozofiji svoga vremena »strah od objekta« (Angst vor dem Objekt). a osta­ lo nije ometalo pojmovnu elaboraciju novog iskustva i no­ vih činjenica. bila u sug­ lasnosti sa znanstvenom validnošću i egzaktnošću. I stara i nova formalna logika izražavaju. kad počnem misliti ο pojedinim oso­ bama u određenim situacijama. varljive i iskrivljujuće moći postojeće stvarnosti. mislim u općim poj­ movima. ne razvija pojmove koji u sebi nose protest i odbijanje. pokolj stanovništva osvojenog grada i nacistički koncen­ tracioni logori. Pa. Formalna logika je po samoj svojoj strukturi bila netranscendentna.136 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 137 tehnologija povezane su onim elementima mišljenja koji pri­ lagođuju pravila mišljenja pravilima kontrole i dominaci­ je.

objek­ ti misli su objekti »unutarnje negativnosti« 9 ). realnost koju poima dija­ lektička logika. Otud se ovo rebelirajuće mišljenje doima kao ostatak prošlosti. Kad povijesni sadržaj uđe u dijalektički pojam i kad metodološki određuje njegov razvoj i funkciju. dijalektička misao postiže konkretnost koja povezuje strukturu misli sa strukturom stvarnosti. istinu koja proturječi. No. i čak krivo iskustvo. no. Razvoj kontradiktornih elemenata koji određuje strukturu objekta misli određuje. Rob je u mogućnosti i da dokine gospodare i da surađuje s nji­ ma. »jest« i »treba da« konfrontiranju u sukobu aktualnih snaga i mogućnosti u dru­ štvu. Dijalektička logika raščinjava apstrakcije formalne logike i transcendentalne filozofije. strukturu dijalektičke misli. Egzistirajući kao živa kontradikcija biti i pojave. Napor da se shvate kao takve i transcendiraju pretpostavlja drugačiju logiku. Objekat dijalektičke logike nije ni apstraktna. također. Ono dobiva svoju istinitost kad se oslobodi varljive objektivnosti koja skriva činioce iza či­ njenica — to jest. Ibidem. ni apstraktna opća forma misli — a ni data nepo­ srednog iskustva. Kon­ kretnost se ne protivi sistemu općih principa i pojmova — dapače. pojam realnog. njihova povijesna kon­ kretnost se opire kvantificiranju i matematiziranju. to je. pravom i krivom.138 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 139 malna jer je determinirana realnim. sad se bit i pojava. koja je specifi­ čno svojstvo njihova pojma. Gospodari su u mogućnosti i da poboljšaju život roba i da usavrše njegovo eksploatiranje. postojeća stvarnost se protivi logici proturječnosti — ona favorizira one mode misli koji podržavaju postojeće for­ me života i one mode ponašanja koji ih reproduciraju i usavršavaju. Ona je teorijski i praktični zahtjev. 10) 9 ) Ibidem. . tendencija. opća forma objektiviteta. Umnost je to kontradikcije. Dani realitet ima svoju vlastitu logiku i svoju vlastitu istinu. poput svake neznanstvene i neempirističke filozofije. Ova praksa (intelektualna i materijalna) jest realnost u danome iskustvu. između »jest« i »treba da« postaje povijesna napetost. Konsekventno tomu. pravo i krivo — jer obje su dio istog postojećeg univerzuma. te pozitivizmu i empiricizmu. str. Ideja uma se odnosi na kretanje i misli i akcije. suprotstavljenih snaga. koje je konkretno. On je u kontradikciji spram etabliranog poretka ljudi i stvari u ime postojećih društvenih snaga koje razot- krivaju iracionalan karakter tog poretka — jer racionalan oz­ načava onaj mod mišljenja i djelovanja koji pokreće reduci­ ranje ignorancije. obje participiraju na umskom i neumskom. 38. Ono se povlači pred efikasnijom teorijom i praksom uma. ona zahtijeva takav logički sistem jer se kreće po općim zakonima. Ontološka napetost između biti i pojave. s druge. Ove pripadaju takvom mišljenju koje po svojoj strukturi nije operacionalno. također. koji potvrđuju umnost realnog. Ove se ne konfrontiraju kao umsko i neumsko. Iskustvo suženo na stvari kako se pojavljuju i kako slučajno jesu — ograniče­ no je. nega­ tivno mišljenje. brutalnosti i ugnjetavanja. eleme­ nata što konstituiraju kretanje realnog i. kad razumije svoj svijet kao povijesni uni­ verzum u kome su postojeći fakti djelo čovjekove povijesne prakse. kad je ono shvaće­ no. također. a »unutarnji negativitet« svijeta objekta je shvaćen kao djelo povijesnog subjekta — čovjeka u borbi s prirodom i društvom. destrukcije. one su strane kako znanstvenom operacionalizmu tako operacionalizmu zdravog razuma. Dijalektička logika razumijeva proturječnosti kao »nuž­ nost« pripadnu samoj »prirodi misli« (zur Natur der Denk­ bestimmungen)10) zato što je proturječnost u samoj prirodi objekta misli. Dijalektička definicija određu­ je kretanje stvari od onoga što one nisu ka onome što jesu. po­ riče konkretnost neposrednog iskustva. s jedne strane. Transformacija ontološke u povijesnu dijalektiku zadr­ žava dvodimenzionalnost filozofske misli kao kritičko. Logička istina postaje povijesna isti­ na. Um postaje povi­ jesni um. a iracionalno još uvijek racionalno. u stvarnosti u kojoj je umsko još uvijek neum­ sko.

kmeta ο feudalcu. ona je rekvizit njegova kontinuirana funkcioniranja i dio njegova racionaliteta. Ova kriva svijest je utjelovljena u predominantnom tehnič­ kom aparatu koji je i sam reproducira. porobljenje u oslobođenju. OD NEGATIVNOG KA POZITIVNOM MIŠLJENJU: TEHNOLOŠKA RACIONALNOST I LOGIKA DOMINACIJE Uprkos svoj promjeni. Društvo koje projektira i preduzima tehnološku transformaciju prirode mijenja bazu dominacije tako što postepeno nadomješta ličnu ovisnost (roba ο robovlasniku. no iz nje sad proizlazi viša racionalnost — racionalnost društva koje sve efikasnije eksploatira prirodne i mentalne izvore i distribuira beneficije ove eksploatacije na sve široj osnovi zadržavajući pri tom hijerarhijsku strukturu. a kako se. u kome integraci­ ja prethodno negativnih i transcendirajućih društvenih sna­ ga s postojećim sistemom. No. da su odricanje i rad pretpostavke zadovoljenja i ra­ dosti. on je.) ovisnošću ο »objektivnom poretku stvari« (o ekonomskim zakonima. Kriva organizacija društva zahtijeva dalje objašnjenje u pogledu situacije razvijenog industrijskog društva. također. Transformacija negativne opozicije u pozitivnu ukazu­ je na slijedeći problem: postavši totalitarna na unutrašnjim osnovama. Problem leži u načinu društve­ ne organizacije rada. U ovom kontekstu je relevantno dvostruko značenje »racio­ nalizacije«. Ta ideologija pripada postojećem društvenom apara­ tu. tad je njegov ratio još više sumnjiv. Drugim riječima. Pa ipak. Ta dinamika pri­ pada stvarnosti. borba za opstanak i eksploatacija čovjeka i prirode postale su sve znanstvenije i racionalnije. to ova organizacija rada nije više podvr­ gnuta preispitivanju. pak. Ako. da biznis mora napredovati i da su alternative utopis­ tičke. političkog i kultur- .JEDNODIMENZIONALNA MISAO 141 6. itd. »kriva« organizacija odbija alternative. a možda je čak i nesposobno da razumije što se događa i zašto se događa. taj aparat poražava svoju vlastitu svrhu ako je ona u tome da se sačini humano egzistiranje na osnovu humanizirane prirode. itd. socijalistička izgradnja odvija putem pro­ gresivne dominacije. Znamo da je destrukcija cijena progresa kao što je smrt cijena ži­ vota. onom načinu mišljenja i ponaša­ nja koje je imuno spram bilo kog drugog racionaliteta osim postojećeg. Društvo se reproduciralo u tehničkom kompletiranju stvari i odnosa koji su uključivali tehničko iskorištavanje ljudi. s druge strane. zacijelo. U onoj mjeri u kojoj mišljenje i ponašanje ko­ respondira danoj stvarnosti. Bez sumnje je »ob­ jektivni poredak stvari« rezultat dominacije. Znanstvena organizacija i podjela rada su uveli­ ko povisile produktivnost ekonomskog. dominacija čovjeka nad čovje­ kom je u društvenoj zbilji povijesni kontinuum koji povezu­ je predtehnološki i tehnološki um. više logi­ čan jer je od početka negativno u pozitivnom. No. stvarnosti u kojoj je znanstve­ ni duh imao odlučnu ulogu u povezivanju s teorijskim i praktičnim umom. izražavaju oni krivu svijest — odgovaraju i doprinose očuvanju krivog poretka činjenica. izgleda. to je prirodno samo onom mišljenju i ponašanju koje nije voljno. a ne duhu. To da su opipljive beneficije sistema smatrane vrijednima odbrane — pogotovo s obzirom na odbojnost suvremenog komunizma. Na ovom stupnju postaje jasno da je sama racional­ nost sistema problematična. stvara novu društvenu strukturu. Ograničenost ove racionalno­ sti i njezina izopačena sila očituju se u sve većem poroblja­ vanju čovjeka od strane proizvodnog aparata koji perpetuira borbu za opstanak i proširuje je u totalnu internacionalnu borbu što osakaćuje živote onih koji grade i upotrebljavaju proizvodni aparat. Racionalno i produktivno živimo i umiremo. sa­ svim prirodno i ne izgleda da traži dublje objašnjenje. tržištu. feudalca ο podaritelju feuda. Kako su veliki preduzetnici i sami volj­ ni da žrtvuju dobrobiti privatne inicijative i »slobodne« kon­ kurencije dobrobitima vladinih naređenja i uredaba.). nehumano u humanizaciji. to nije svrha aparata. •— jest. No. pitanje ovdje ne može zastati. koji se javlja kao historijska alternativa.

Jedinjenje logosa i erosa već je u Platona vodilo supremaciji logosa. ili politički agens. Neznanstven karakter ideja ο kojima je riječ fatalno slabi opoziciju postojećem realitetu. Iz veoma različite usmjerenosti nau- . odvojilo je istinito od dobrog. podsjetit ću. ako ne i oslobođenje od njih. Ma kako da je konstitutivna uloga subjekta u vezi s opažanjem. a vred­ note odvojene od realiteta postaju subjektivne. Napetost između uma. bila je određena tako da je opravdavala potiskivanje. po­ staje. respekti­ rane i uzvisivane. religiozne i moralne ideje su samo »ideali«. Takva sankcija se ne da verificirati i tako nije realno obje­ ktivna. Istinito znanje i um zahtijevaju dominaciju nad osjetima. Kvantificiranje prirode. Bez obzira na to ka­ ko znanost danas određuje objektivnost prirode i relacije nje­ zinih dijelova. ovo racionalno preduzimanje proizvelo je takav model duha i ponašanja koji je oprav­ davao i apsolvirao čak i najdestruktivnije i najtlačiteljskije strane preduzimanja. znanstveno racionalno jest samo na osnovu gene­ ralnih zakona kretanja — fizikalnih. Humanistič­ ke. sažeto. one po­ staju puki ideali i njihov konkretni. mir i pravda ne mogu biti izvedeni ni iz ontoloških ni iz znanstveno-racionalnih uvjeta. mjerenjem i kalkulacijom. »Priroda stvari«. U pokušaju da to pokažem. baš po odsutnosti njihove ob­ jektivnosti one su činbenici društvene kohezije. a nisu obezvažene time što im protivurječi ponašanje diktirano svakodnev­ nim potrebama biznisa i politike. Po postavkama znanstvenog uma. Tad je pukla nesigurna ontološka po­ vezanost logosa i erosa. kritički sadržaj isparava u etičku ili metafizičku atmosferu. uključujući i društvo. Oživljavanje neke vrste aristotelovske ili tomističke filozofi­ je ne može spasti situaciju jer filozofija je a priori opovrgnu­ ta znanstvenim umom. na metodološke izvore nove racionalnosti kontrastirajući ih s značajkama pretehnološkog modela. ne mo­ gu logički zahtijevati univerzalno važenje i realizaciju. one ne uznemiravaju nedolično postojeći način života. Ma koliko da su sagledane. Vrednote mogu imati viši dignitet (moralno i spiritualno). Njegova ekstremna forma je u nekim koncepcijama suvremene filozofije znanosti po kojima sva materija fizike tendira rastvaranju u matematske i logičke relacije. ostaju stvar preferiranja. Istovre­ meno. u Aristo­ tela je odnos između dobra i svijeta koji ono pokreće »ero· tički« samo po analogiji. kao sasvim racionalne. ona je ne može znanstveno izraziti posred­ stvom »finalnih uzroka«. one. pa znanstvena racionalnost postaje bitno neutralna. on ne igra znanstvenu ulogu kao etički. Taj du­ gi proces počinje s algebrizacijom geometrije što nadomještava »vidljive« geometrijske figure čisto mentalnim opera­ cijama. znanost od etike. Znanstveno-tehnička racionalnost i ma­ nipulacija su slivene u nove forme društvene kontrole. i čak zatomljenje. sljedstveno tome. Pa ipak. koje je vodilo njezinoj ekspli­ kaciji na osnovu matematskih struktura. ispaštaju zbog toga što nisu objektivne. prisutna je od početka filozofske i znanstvene mis­ li. 143 U svijetu vrednota živi se van tog racionaliteta. paradoksno. Rezultat je: viši standard života. Isto takvo lišavanje karaktera realnosti pogađa sve ideje koje po samoj svojoj prirodi ne mogu biti verificirane znanstvenim metodom. objektivni svijet. ο kome se ra­ spravljalo u prethodnom poglavlju. To se može pokazati okrećući teorijski um društvenoj praksi.142 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO nog preduzimanja. i na istim osnovama. u svom vlastitom pravu. Jedini na­ čin da se za njih spase neko apstraktno i neškodljivo važe­ nje jest metafizička sankcija (božanski i prirodni zakon). u svojoj objektivnosti. s jedne. Mo­ že li se čovjek zadovoljiti objašnjenjem da je neznanstven ishod rezultat specifične društvene primjene znanosti? Sma­ tram da je generalan smjer aplikacije znanosti bio inheren­ tan u čistoj znanosti. Ako dobro i lijepo. no rijetko subjekt). odvojilo je reali­ tet od svih inherentnih ciljeva i. estetski. Ono za čim može težiti priroda (uključujući čovjeka). i potreba i želja stanovni­ štva (koje je bilo objekt uma. no one nisu realne i tako manje kotiraju u realnoj poslovnosti života — i to sve manje što su uzdignutije nad realitet. čak tamo gdje se nije smjeralo na pra­ ktičke ciljeve. s druge strane. kemijskih i biologijskih. No. sve ovisniji ο subjektu. čini se da je dezintegriran upravo pojam objektivne supstancije sup­ rotstavljene subjektu. opremljen samo jedino preostalim kvalitetima podobnim kvantificiranju.

ta sposobnost bi bila u materiji.144 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 145 čenjaci i filozofi znanosti dolaze do sličnih hipoteza ο isklju­ čenju partikularnih vrsta entiteta.. nap­ rosto svojom egzistencijom integriraju jednadžbe ο kojima ništa ne znaju. bitka u odnosu s . 4) Adolf Grünbaum.) No. str. I I . koje insistiraju na tome da se postavke suvremene fizike još uvijek odnose na »fizičke stvari« 3 ). g. 630. 88. M. Chi cago. »rezultirati s« Β. ne prihvaćaju ih konzervativ nije interpretacije. Nema više gustoće i neprobojnosti stvari: objektivni svijet gubi svoj »objekcijski« karakter opozicije subjektu. von Weizsäcker T h e H i s t o r y o f N a t u r e . to jest mogući subjekt za koji neka data moraju biti ili mogu biti shvatljiva kao događanje ili odnos. 20. 85.« 6 ) Sad »događaji«.. još važi Reichenbachova formulacija da u fizici propozicije mogu biti formulirane bez obzira na aktualnog promatrača. Ali »često mjerljivi kvantitet nije svojstvo stvari. »veće nego« C. objektivnu strukturu materije. mit ο fizičkim objektima je epistemološki supe­ riorniji »po tome što se pokazao efikasnijim od drugih mitova kao sredstvo za izradu strukture sređivanja struje iskustva«. . V . bez oklijevanja. F . Press. Quine govori ο »mitologiziranju fizičkih objekata«. teorija relativiteta . već neke vrste projekcije u najširem mogućem smislu riječi.. loc. »mogućnosti« mogu imati značenje objektivnog samo za subjekt — ne samo s obzirom na zamjetljivost i mjerljivost već i s obzi­ rom upravo na strukturu događanja ili odnosa.. u Philipp G . značilo da ovi odnosi impliciraju lokaciju. 1951. jest konstitutivan. u određenom modu bitka rezistentnog na druge odnose. str. Oni tako impliciraju sposobnost bitka identičnog u razlici. Reichenbach. možemo zaključiti da jednadžbe postavljene matematskom fizikom izražavaju (formuliraju) stvarnu kon­ stelaciju atoma. Na primjer. 6) Über den Begriff. matematizirana priroda. B. br. F r o m a L o g i c a l P o i n t o f V i e w . 7) Philipp G. 85.. Subjektivno. a tad bi sama mate­ rija objektivno bila struktura svijesti. subjekt. O . cit. mjerenja u fizici nisu direktno pitanje stvari koje nas interesiraju.«. 168. 1948. fizika »ne mjeri objektivne kvalitete vanj­ skog i materijalnog svijeta — oni su samo rezultati dobive­ ni izvođenjem takvih operacija« 1 ) Objekti se održavaju sa­ mo kao »pogodni posrednici«. Drugim ri­ ječima. Heisenberg: Herbert Dingler. — To je interpreta­ cija koja sadrži jak idealistički elemenat: » . 87. str.). University of Chicago Press. 1. (Ibid.. g. distinkciju i identičnost u razlici između A. Doduše. neživi objekti. . str. . ovdje uključen. Β može biti »između« C. znanstveni realitet manifes­ tira se kao realitet ideacije. vol. »prethoditi« B. Ako je to tako. No. 3) H .. F r a n k (ed. i dalje (citirao Adolf G r ü n b a u m ) . Abgeschlossene Theorie'. 2) 1) »Ono što matematički utvrđujemo manjim je dijelom Objektivni fakat'. priroda nije duhovna — ona ne misli matematskim premisama. . 8) C . . T h e V a l i d a ­ t i o n o f S c i e n t i f i c T h e o r i e s . i dalje (potcrtao H. W. ibid. Bez obzi­ ra na bilo kakvo promatranje i mjerenje. g. »odnosi«. Uz izuzetak interpretacije na osnovu pitagorejsko-platoničke me­ tafizike. Max Born izjavljuje: ». kao zastarjele »postavke kultu­ re« 2 ). Beacon Press. 5) Ibidem. »izvan« subjekta može A »uključivati« B.« 5 ) A.. a većim pregled mogućnosti. u D i a l e c t i c a. u N a t u r e . W . str. 44. nikad nije napustila pokušaje da pripiše svojstva materiji . itd. »projekcije«. str. već njezina odnosa spram drugih stva­ ri . a »smetnje s obzirom na opažanje« ne treba pripisati ljudskom faktoru već instrumentu kao »fizikalnoj stvari« 7 ). str. 1953. Harvard Univ.. . vol. C. Vrednovanje znanstvenih shvaćanja određenjima »efikasan«. Quine. F r a n k . tj. ispada da su fizičke stvari »fizikalno događanje«. 333. No. . pa se tad postavke odnose na (i odnose samo na) atribute i odno­ se koji karakteriziraju raznovrsne fizikalne stvari i proce­ se 4 ). To su ekstremni stavovi. Cambridge. 1949. 1954. — što bi. a ne po vrsti«. itd. još uvi­ jek. . »sredstvo« i »sređivanje razotkriva njegove manipulativno-tehnološke elemente. objektivno je priroda du­ hovna — ona može biti mišljena u matematskim određenji­ ma« 8 ). Boston. . te da se »s epistemološkog stajališta fizički objekti i bogovi (Homera) razlikuju samo po stupnju. bez pogreške. Većinom. str. i dalje. Samo.).

već da. zapravo. nanovo sačinjaju materiju. — drugim riječima. njemu se pristupa kao (hipotetičkom) sistemu sredstava. Znanstveni duh je uvelike oslabio ovaj anta­ gonizam. U svakom slučaju.. 1954. str. Mace. i dalje. 108. Charles C. odnosno samo pita­ nje smatra besmislenim i neodgovorivim.. ed. Slično: Mario Bunge. novi način mišljenja pono­ vo postavlja idealizam »na svoje noge«. Nijhoff. a Descartesova misleća ego-supstancija srodna res extensa. 1958. ova struktura je — nasuprot Kantu — indirektno deducirana iz iskustva. pro­ vjerena u svojoj efikasnosti. g. transformacija čovjeka i prirode nema drugih objektiv­ nih granica osim onih koje daje brutalna činjeničnost materije. a njihova intencija je ugrađena u naredne pojmove. London. 155. . inače bi slijedilo da je stvarnost plod bez srži. spomenuta koncepcija dje­ luje kao neko a priori — ona predeterminira iskustvo. štaviše. On smatra da u svom historijskom razvoju fizika razotkriva i određuje različite slojeve jedne iste objektivne stvarnosti. A. 111. »residuum« ili krajnja granica kvantificiranja. Springfield. na ovaj ili onaj način. metafizičko »biće kao takvo« ustupa pred »bićem instrumentom«.Stvar ο sebi' je za atomskog fizičara. Biemel. str. bila je prožeta konkretnošću. London. str. U svojoj P h y s i c s a n d P h i l o s o p h y . str. g. no. Allen and Unwin. Husserl je pokazao da kartezijanski Ego. skida s dnevnog reda prosuđivanje ο tome što bi mogla biti sama stvarnost. . Ne sugeriram da filozofija suvremene fizike niječe ili uopće postavlja u pitanje stvarnost vanjskog svijeta. . njezin još uvijek neovladani otpor znanju i kontroli. str. Ova interpretacija sugerira progres ka zbiljskoj srži realiteta. Heisenberg. on je to kao sinteza suprotnosti. 1957.?« ( τΐ εστίν ) na funkcionalno »ka­ k o . Descartesov dualizam bi 10) W . res cogitans i res extensa — samo što res extensa gubi karakter neovisne supstanci­ je jer se razumijeva matematskim jednadžbama. Heisen­ berg piše: ». izgleda da je Galilejevo shvaćanje svijeta kao »univerzalne i apsolutno čiste« res extensa a priori odredilo kartezijansku koncepciju 1 1 ). i dalje. anticipirajući znanstveni subjekt kvantifikativnog opažanja i mjerenja. Ovom idejom je ontologija obuhvatila napetost između subje­ kta i objekta. U tom slučaju bi kartezijanski dualizam bio varljiv. teoretski. organizira cjelinu. mir­ ne savjesti slobodna od obaveze spram bilo kakve supstancije van operacionalnog konteksta. a u svojim ekstrem­ nim formulacijama se opasno približava idealističkom shva9 ) U: B r i t i s h P h i l o s o p h y in t h e Mid — C e n t u r y . povijesti.. g. C. »Stara podjela svijeta na objektivne procese u prostoru i vremenu i na svijest. Kad je postalo me­ todološki princip. Ta­ ko najekstremniji monistički sistem zadržava ideju supstan­ cije koja se razotkriva u subjektu i objektu — ideju antago­ nističke zbilje. 1959.146 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 147 Karl Popper 9 ) pruža manje idealističku interpretaciju. 83. Thomas. u osnovi. Hutchinson. Moderna filozofija znanosti bi mogla početi ope­ rirati shvaćanjem ο dvije supstancije. ona projektira smjer transformacije prirode. M et a s c i e n t i f i c Q u e r i e s . Hegel je povukao konsekvencije idealističke ontologije: ako je um zajednički nazivnik subjekta i objekta. suvremena filozofija zna­ nosti se bori s idealističkim elementima. filozofiji. ako uopće upotreb ljava taj pojam. Haag.. ?«. koje. Realitet uma je bio iscrpljivanje te napetosti u prirodi. W. sna supstancija. U ovom procesu historijski prevladani pojmovi su napušte­ ni. 1959. koja ove procese odslikava. to jest k apsolutnoj istini. u konačnoj analizi. U onoj mjeri u kojoj ova koncepcija postaje pri­ mjenljiva i efikasna u realitetu.. u svojim operacijama materijom. nije zbiljski neovi-. već..« 1 1 ) Die Krisis der Europäischen Wissenschaf­ t e n u n d d i e t r a n s c z e n d e t a l e P h ä n o m e n o l o g i e ed. New York: Macmillan. Jer. 81. m a t e m a t s k a s t r u k t u r a . kartezijanska razlika res cogitans i res extensa — nije više prikladno polazište našem razumijevanju moderne znanosti« 1 0 ). ćanju prirode. 29. T h e P h y s i c i s t ' s C o n c e p t i o n o f N a ­ t u r e . Kartezijansko razdvajanje svijeta je također bilo pod­ vrgnuto pitanju na svom vlastitom tlu. i b) ono uspostavlja praktičnu (iako nikako apsolut­ nu) izvjesnost koja je. ovo suspendiranje ima dvostruke konsekvencije: a) ono ojačava prebacivanje teorijskog naglaska od me­ tafizičkog »što jest . Drugim riječima. pa sama ideja znanstvene istine može biti ugro­ žena. Kao što smo upravo vidjeli. pre­ vedene u tehnologiju.

ma kako da je bliska veza između ta dva raz­ vojna reda. kao i utoliko što »čovjekove kreacije« potječu iz društvene cjeline i u nju se vraćaju. U paradoksalnom razvoju. 1954. Čista znanost nije primijenjena znanost. str. 163. pa je prevodimo isključivo na osnovu Marcuseova prijevoda na engleski jezik. . str. Paris. ovo shvaćanje ο bitnoj neutralnosti znanosti je prošire­ no. Elektronski brojač može slu­ žiti jednako kapitalističku i socijalističku upravu. Razvoj znanosti je otpočeo razaranjem srednjo­ vjekovnog mita. Molitor. on bi prije utirao nego­ li blokirao put prema utemeljenju jednodimenzionalnog znanstvenog univerzuma u kome je priroda »objektivo du­ hovna«. 266. Günther Neske. a sad je znanost prisiljena svojom vla14) Beda filozofije.. u osnovi. 7 . L ' A c t i v i t é r a t i o n a l i s t e d e l a p h y s i q u e c o n t e m p o r a i n e . priroda je u znaku aktivnog čovjeka. nego samo tehni­ ci primjeren instrument za usmjerenost biti tehnike u predmetnosti njezina sirova materijala« 1 3 ). trad. Klostermann. » . pod uslovom da te upo­ trebe ostaju unutar njezinih tehničkih sposobnosti. Upotreba mašina i proizvoda mašina nije sama sobom tehnika.148 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E JEDNODIMENZIONALNA MISAO I49 već uključivao svoju negaciju. čovjeka koji upisuje tehniku u prirodu« 1 2 ). Prirodna znanost se razvija pod tehnološkim a priori. No. univerzuma znanstvenog rasuđivanja i svakodnevnog rasuđi­ vanja i ponašanja — odnos je to u kome se oba područja odvijaju po istoj logici i racionalitetu dominacije. Tu ideju smo morali na­ pustiti. — Op-. ciklotron može biti jednako efikasno oruđe u ratu kao i u vrijeme mira. a parni mlin društvo s industrijskim kapitalistima« 1 4 .. Pfüllingen. Ova interpretacija je neadekvatna s obzirom na. . Ova formulacija je dalje modificirana u sa­ moj Marxovoj teoriji: bazični povijesni faktor nije tehnika. kad tehnika postane univerzalna forma materijalne proizvodnje.. Neutralnost tehnike je osporavana u Marxovoj kontroverznoj formulaciji: »Ručni mlin daće vam društvo s feu12 ) Gaston Bachelard. Kultura. na tehniku. Dru­ gim riječima. također. Tehnološko a priori je političko a priori utoliko što transformacija prirode uključuje transformaciju čovjeka. 1946. Presses Universitaires. str. 29. Možemo li reći da evolucija znanstvene metode napro­ sto »odražava« transformaciju prirodne stvarnosti u tehničku u procesu industrijske civilizacije? Formulirati odnos između znanosti i društva na taj način znači pretpostaviti dvije odvo­ jene sfere i događanja koja se susreću. dalnim gospodarem. A subjekt se odnosi pre­ ma svom svijetu na sasvim poseban način. instrumentalistički karakter znanstvene metode. str. tj. ona zadržava svoju identičnost i važenje neovisno ο njezinu iskorištavanju.* » . Heideggera za ovu prvu rečenicu nismo našli original. . Druga primedba. materijal ovladavanja i organizacije. i dalje. 94. sazdana prema subjektu. oni ne uključuju i ne određuju jedan drugog. g. izd. H o l z w e g e . prev. Što­ više. u odnosu n a Marx—Engels: D i e D e u t s c h e I d e o l o g i e . Netko može još uvijek insistirati na tome da su mašine tehnološkog univerzuma »kao takve« in­ diferentne spram političkih ciljeva — one mogu revolucionirati ili retardirati društvo. Pogledaj t a k o đ e r njegove V o r t r ä g e u n d A u f s ä t z e . . Zahvatanje prirode kao (hipotetičkog) instrumentarija prethodi razvoju sve posebne tehni čke organizacije: »Novovjeki čovjek uzima cjelokupnost bića kao sirovi­ nu za proizvodnju i podređuje čitav objektivni svijet zama­ hu i redu proizvodnje (Herstellen)«. . već društveni način proizvodnje. 1950. Mašina je indiferentna spram druš­ tvenih upotreba u koje je stavljena. g. i dalje. koji projektira prirodu kao potencijalno sredstvo. str. Na djelu je uža povezanost znanstvene misli i njezine primjene. znanstveni napori da se ustanovi stroga objektivnost prirode vodili su sve većoj dematerijalizaciji prirode: »Mit je novovjekovne znanosti ideja ο beskrajnoj pri­ rodi koja egzistira kao takva. naime. 22. ona određuje cje­ lokupnu kulturu. g. 13) Martin Heidegger.. . g. Druga glava. * Upoređujući citat s izvornim tekstom M. Frankfurt. projektira povijesni totalitet — »svijet«. 1951. 1) znanost i znanstvenu misao s njima pripadnim pojmovima i istinom i 2) upotrebu i primjenu znanosti na društveni realitet.

znanost je u samoj sebi postala tehno­ loška: »Pragmatička znanost tretira prirodu u skladu s tehni­ čkom erom« 1 7 )· U onoj mjeri u kojoj ovaj operacionalizam postaje centralna tačka znanstvenog preduzimanja racionalitet po­ prima formu metodičke konstrukcije. cit. To je veoma specifično ideiranje u kome se objekt konstruira u sa­ svim praktičnom odnosu spram subjekta: »A što je materija? U atomskoj fizici je materija odre­ đena svojim mogućim reakcijama na čovjekove eksperimente i matematičkim — to jest. organizacija materije i manipuliranja njome kao pukim materijalom kontrole. teorijski i praktični um. 71. društvo je oslobodilo ljude od »pri­ rodne« hijerarhije lične ovisnosti i dovelo ih u međusoban odnos u skladu s kvantificiranjem kvaliteta — naime kao je­ dinke apstraktne radne snage proračunljive u vremenskim jedinicama. Određujemo materiju kao moguć objekat ljudske manipulacije« 1 6 ).« Istina.. naprosto. T h e H i s t o r y o f N a t u r e . Pogledaj Suzanne Bachelard. kvantificiranje i apstra­ hiranje »posebnih vrsta entiteta. Dialektik der Auf­ . Projekt spoznaje in19 ) M . Nikad se opažanje. 71. Proces koji otpočinje eliminiranjem neovisne supstan­ cije i finalnih uzroka dovodi do ideiranja objektivnosti. »Na osnovu racionalizacije načina rada preneseno je eliminiranje kvaliteta iz znanosti u svijet svakodnevnog iskustva. znan­ stveni pothvat. k l ä r u n g . Tehnologijska je a p r i o r i »intuicija« ili shavaćanje prirode u kome se kreće znanost. neutralan je spram bilo kakvih izvanjskih vrednota koje bi mu mo­ gle biti nametnute. racionalitet čiste znanosti ne sadrži u sebi vred­ note niti insistira na nekim praktičnim ciljevima. str. »u samoj sebi«. Presses Universitaires. str. — instrumentalna je per se. »čista forma« su konkretne društvene prakse. objektivnost nema u sebi telos niti je strukturirana prema telosu. 50. neutralnom teorijskom prostoru. Dok je znanost oslobodila prirodu od in­ herentnih ciljeva i zderala s materije sve kvalitete osim onih podobnih kvantificiranju. Čisti i primijenjeni operacionalizam. Znanstveni racionalitet vodi određenoj organizaciji dru­ štva upravo zato što projektira puku formu (ili puku materi­ ju — inače suprotni termini ovdje konvergiraju) koja se može skrenuti na gotovo sve ciljeve. Čista znanost ostaje vezana z a a p r i o r i o d koga apstrahira. H o r k h e i m e r i T . uspostavila jedan drugi mit« 1 5 ). 142 (potcrtao Η. 1958. str. t j . povijesnim subjektom — naime sa sviješću predominantnom u društvu po kome i za koje je etablirana neutralnost. eksperiment niti metodička organizacija i koordinacija data. ova negativnost je pozitivno određe­ nje. von Weizsäcker. Ako je to tako. 18) Nadam se da neću biti krivo shvaćen kad sugeriram da su pojmovi matematske fizike sačinjeni kao »oruđa«. L a C o n s c i e n c e d e r a t i o n a l i t é . cit. kao i pothvat biznisa izvršavaju reduciranje sekundarnih kvaliteta na primarne. 31. da imaju tehničku. sudova i zaključaka ne odvijaju u nestrukturiranom. Paris. Upravo neu­ tralan karakter dovodi objektivnost u odnos sa specifičnim 15 ) C . str.150 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 151 štitom konzistentnošću da shvati kako je i sama. 17') Ibdem. U ovom realitetu je »neutralna« kako materija tako i znanost. F . ispravan logos je tehno-logija koja projektira tehnolo­ ški realitet i odgovara na njega 1 8 ). upravo u svojoj apstraktnosti i čistoti utoliko što se razvi­ jala u obzoru instrumentalnog odnosa. Ona djeluje — više kao unutarnji negoli izvanjski faktor — u sa­ mim apstrakcijama koje konstituiraju novi racionalitet. Μ. loc.« 19 ) Radi li se u procesima znanstvenog i društvenog kvantificiranja ο paralelizmu i uzročno posljedičnom odnosu ili je njihova povezanost naprosto rezultat naknadnog sociološ­ kog uvida? Prethodno raspravljanje je sugeriralo da je nova znanstvena racionalnost bila operacionalna u sebi samoj. »Ispravan« odnos za instrumentalnost je tehnički pri­ stup.). No. 16) Ibidem. intelektualnim — zakonima koji­ ma se povinjava. Formalizacija i funkcionalizacija prethode svakoj primjeni. kao sredstvom koje se prilagođuje svim svrhama i ciljevi­ ma.. W . Možda bi bilo jasnije da se govori ο instrumentalističkom h o r i z o n t u matematske fizike. loc. u kome se konstituira kao č i s t a znanost. str. praktičnu intenciju. Adorno.

Ne raspravljam ovdje ο povijesnom odnosu znanstvenog i društvenog racionaliteta početkom novog vijeka. životinje ili mašine. »Mogli bismo nazvati autokratskom filozofiju tehnike koja uzima tehniku u cjelini kao polje upotrebe mašina u ci­ lju postizanja moći. Ovoj interpretaciji je stalo do povezivanja projekta znanosti (metode i teorije). no drugačiji svijet rasuđivanja i djelovanja — ukratko druga­ čija društvena realnost otvorila je nov smjer i krug opažanja. instrumentalizacija čovjeka.. 127. a svako vladanje uklju­ čuje prihvaćanje sheme podređivanja. vanju drugog. Jer. U naše vrijeme se dominacija perpetuira i širi ne samo putem tehnologije već i kao tehnologija. Znanstveni metod. tehnologija pruža obimno legitimiranje ekspanziji političke moći koja apsorbira sve sfere kulture. Me­ đusobno prožimanje se pokazalo plodno za oba. još uvijek znači vladati. proizvodne kontrole. s određenim društvenim projektom. pružio je kako čiste ideje tako i sredstva za sve efikasnije gospodarenje čovjekova čovjekom posredstvom dominacije nad prirodom. U svom toku teorija ne uzima u obzir. Unutar tog svijeta se zbiva ili ne zbiva znanstveni projekt. a logos tehnike je načinjen u logos kontinuirane porobljenosti. ili odbacuje. i a priori jedne specifične tehnologi­ je — naime tehnologije kao forme društvene kontrole i do­ minacije. te nove mogućnosti sređivanja opaženih data. već projekcija prirode kao kvantifikativne materije koja . Dru­ gim riječima. nesloboda se ne manifestira kao neracional­ na. pa se instrumentalistički obzor uma otvara u racionalno totalitarno društvo. odnosno destruiraju ga. teorija poima ili ne po­ ima moguće alternative čije hipoteze proširuju prethodno etabliran realitet. teorijski um je ušao u službu praktičnog uma. Aubier. tehnologija pruža također i obimnu ra­ cionalizaciju čovjekove neslobode i demonstrira »tehničku« nemogućnost da čovjek bude autonoman. vodi hipotetički pristup i matematsko-logičko izražavanje objektivnosti) bi bio obzor konkretne društvene prakse koju . Cilj mi je da pokažem unu­ tarnji instrumentalni karakter znanstvenog ratia po kome je on a priori tehnologija.. unutar svijeta. teorijski operacionalizam rezultira odgovarajućim praktičnim operacionalizmom. konkretnog svijeta ra suđivanja i akcije. Principi novovjekovne znanosti su bili a priori struk­ turirani tako da su mogli služiti kao pojmovni instrumenti svijeta samopogona. novovjekovna znanstvena misao ne projektira određene praktične ciljeve.£ nje prirode. faktički teleološki kontekst — kontekst datog. univerzum znanosti (to će reći. da određuje svoj vlastiti život. ο njihovu odnosu.152 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 153 volvira operacije na objektima ili apstrahiranje od ob­ jekata koje sretamo u datom svijetu rasuđivanja i dje­ lovanja. teško je osloboditi samog sebe prenoseći porobijivanje na druga bića — ljude. primarnog porobljavanja: mašina je rob koja služi poroblja-. * Cak ako prihvatimo imanentni instrumentalizam znan. već je štiti. Mašina je samo sredstvo. Takav nagon nasilja i porobljavanja može ići i naporedo sa zahtjevom za ljudskom slobodom. Utoliko što je čista. niti kao politička. time još nije zasnovano sociološko vaGilbert Simondon. Tako tehnološka racionalnost ne anulira legitimnost do­ minacije. tj. ne postoji tako nešto kao dominacija per se. Oslobodilačka snaga tehnologije — instrumentalizacija stvari — postaje okov oslobođenja. Ostajući čist i neut­ ralan. Znanost vrši opažanje i kalkulacije i daje teorij­ ska objašnjenja s određene pozicije u tom svijetu. energiji. itd. niti pojedine forme dominacije. Zvi­ jezde koje je opažao Galilej bile su iste u antička vremena. vladati mašinama podređujući cijeli svijet. prije svih aplikacija i iskori­ štavanja.. str. D u M o d e d ' e x i s t e n c e d e s o b j e t s t e c h n i q u e s . No. domestificiranje prirodnih snaga posredstvom . ne određene po­ stavke ο strukturi materije. već kao podređivanje tehničkom apa­ ratu koji uvećava životni komfor i povisuje produktivnost rada. Paris. konzervira razvoj znanstvenog projekta. U ovom svijetu. te do toga da se sagleda upravo unutarnja forma znanstvene racional­ nosti. cilj je pokore. stvenog racionaliteta. 20) . funkcionalni karakter njezinih pojmova.« 2 0 ) Stalna dinamika tehničkog progresa je postala prožeta političkim sadržajem. i. 1958. g. No. koji je vodio sve efikasnijem gospodarenju prirodom.

po­ vezanost teorijskog i praktičnog uma može se razumjeti na sasvim različite načine.. . po njemu. Husserl je dao genetičku epistemologiju. str. 42). Piagetova interpretacija uočava imanentan praktični karakter teorijskog uma. ponajviše psihološke i biološ­ ke analize. gurnuti itd. str. 288. Tako Jean Piaget u svojoj »genetičkoj epistemologiji« pruža drugačiju interpretaciju. ne vidim zašto bi ona »po svojoj prirodi« bila logičko-matematička — osim ako su »pojedinačne akci­ je« znanstvene operacije novovjekovne fizike. Husserl polazi od činjenice da je matematiziranje pri­ rode rezultiralo valjanim praktičnim znanjem: konstruk­ cijom »ideirane« stvarnosti koja je mogla biti efikasno dove­ dena u korelaciju s empirijskim realitetom (str. ali na osnovu određenog djelovanja sa strane subjekta. Ona je bila skrivena (verdeckt) daljim razvojem znanosti. cit. I uz supoziciju da formiranje najapstraktnijih znanstvenih pojmova održava međuodnos sub­ jekta i objekta u danom svijetu rasuđivanja i djelovanja. str. zato jer insistiraju baš na koordiniranju poseb­ nih akcija i jer ulaze u ove kao faktor koordinacije . 291. g. u svom izvoru. To je rezultiralo izluzijom da je matematiziranje prirode urodilo »autonomnom (eigenstänIbidem. primarno počivao na biološkoj fundaciji koja je supra — (ili. ) Die K r i s i s der E u r o p ä i s c h e n W i s s e n s c h a f t t e n u n d d i e t r a n s c e n d e t a l e P h ä n o m e n o l o g i e . no izvodi ga iz opće strukture akcije koja je u osnovi naslijeđena biološka struktura. jer — — »pojedinačne akcije rezultiraju znanjem samo onda ] Introduction à l'épistémologie génétique tome III. već apstrahiranja provedenog usred akcija kao takvih. Apstrahiranje ne teče ni od strane samo objekta. Logika i matematička logika su »une action sur l'objet quelconque. 25 24) . Znanstveni metod bi. a to »djelovanje« je općevažeće utoliko što — — »se ovo apstrahiranje ili diferenciranje proširuje na sam centar naslijeđenih koordinacija jer su koordinirajući mehanizmi akcije uvijek vezani. Sastaviti. Ovaj prvi je »à l'intérieur de l'action comme telle«. No. Presses Universitaires.« 2 3 ) U fizici apstrahiranje teče od objekta. a u tom slu­ čaju se interpretacija vrti ukrug. niti od subjekta kao sredstvo čistog spoznajnog uma. koja je konstituirala izvornu bazu (Sinnesfundament) galilej­ ske znanosti. koja je centrirana oko društveno-povijesne strukture znanstvenog uma. Piaget razlikuje spoznaj­ ne procese u matematici i fizici. 287. 23) Ibidem. 19. Za razliku od Piagetove. On interpretira formiranje znanstvenih pojmova na temelju različitih apstrakcija iz op­ ćeg međuodnosa subjekta i objekta. 22) Ibidem. Paris. zapovjediti. za koordina­ cije refleksa i instinkta. matematski entiteti nisu rezultat apstrahiranja baziranog na objektima. str. c'est-à-dire une action accomodée de façon générale« 22 ). 1950. a matematika je kao čista koordina­ cija opća forma djelovanja — »djelovanja kao takvog« (»l'ac­ tion comme telle«). znanstveni rezultati su upućivali na pred-znanstvenu praksu. tako da apstrahira­ nje nužno poprima logičko-matematičku formu. »Nasuprot onom što se često kaže. Ovdje se osvrćem na Husserlovo djelo 25 ) samo utoliko što ono ističe u kojoj mjeri je novovjekovna znanost »meto­ dologija« prethodno datog povijesnog realiteta unutar koga se znanost kreće. Galileo nije podvrgao pitanju predznanstvenu bazu znanosti u svijetu prakse (Lebenswelt) koji je determi­ nirao teorijsku strukturu. 21 kad su međusobno koordinirane i ako je ta koordinacija po svojoj prirodi logičko-matematička« 2 4 ).«21) Matematičke propozicije tako izražavaju »une accomo­ dation générale à l'objet« — za razliku od pojedinačnih adap­ tacija koje karakteriziraju prave fizikalne propozicije. Apstrahiranje u fizici vodi nužno natrag na logičko-matematičke apstrakcije. 289. opcija su djelovanja negoli misliti.154 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE I JEDNODIMENZIONALNA MISAO 155 ženje znanstvenog projekta. bolje infra — ) povijesna. . a da bi subjekt funkcionirao kao pu­ ka neutralna pozicija opažanja i mjerenja. kretati se itd. loc. Čak ako prihvatamo da sve naučno znanje pretpostavlja koordinaciju pojedinačnih akcija. Ova koordinacija konstituira objektivnost jer zadržava naslijeđene »refleksne i instinktne« strukture.

razvoj znanosti reprezentira (i maskira) razvoj predznanstvene strukture. u galilejskoj znanosti »konkretni svijet kauzaliteta postaje primijenjena matematika« (str. 52). No. Tako klasična geometrija »ideali­ zira« praksu razmjeravanja i mjerenja zemlje (Feldmes­ skunst).« (str. Znanstveno apstrahiranje od konkret­ nosti. na činjenicu da uprkos neeuklidovskoj geometriji još uvijek opažamo i djelujemo u trodimenzionalnom prostoru. predvidljivih odnosa među jedinicama ko­ je se dadu egzaktno identificirati. on posjeduje predviđanje željeno u praksi« — — predviđanje onoga što treba očekivati u iskustvu konkret­ nog života (str... umije­ će anticipacije prošireno u beskonačnost (ins Unendliche erweiterte Voraussicht. Ovi cen­ tralni pojmovi novovjekovne znanosti ne nastaju kao puki nusprodukti čiste znanosti. Isto tako. dok je. i dalje). Geometrija je teorija praktične objektivizacije. gledanje unutar svrhovitog. . 51. Individualni kvaliteti koji se ne daju kvantificirati isprečuju se organiziranju ljudi i stvari prema mjerljivoj sili koju tre­ ba iz njih ekstrahirati. već su pripadni njezinoj unutar­ njoj idejnoj strukturi. idealne forme je moguće odrediti u odnosu na apsolutnu identičnost. ostalo specifična metoda i tehnika za Lebenswelt. tj. uprkos svom »čistom«. Ona ostaje suštinski unutar okvira iskustva i ciljeva koje je postavila ta realnost.. Kako bismo ga mogli olako potcijeniti. ta konstrukcija ideacije jest teorija i tehnika »idealiziranja« novog Lebenswelta: »U matematskoj praksi postižemo ono što nam je us­ kraćeno u empirijskoj. kvantificiranje kvaliteta. jednostavno.) Koordinacija (Zuordnung) ideiranog i empirijskog svi­ jeta nas osposobljava da »projektiramo anticipirane pravilno­ sti praktičnog Lebenswelta«: »Kad jedanput čovjek posjeduje formule. egzaktnost. prema »starim« zakonima kauzaliteta. — — »u kome provodimo naš cijeli praktični život. a svijest koja ga preduzima skriveni je subjekat galilejske znanosti. Μ. 51). što rezultira kako egzakt- nošću tako i univerzalnim važenjem. — ali svijet percepcije i iskustva. kao potpuno isti za egzakt­ no određenje i kalkuliranje empirijskih objekata i odnosa« (str. dezinteresiranom karakteru. Ono je anticipiranje (Voraussehen) i projektiranje (Vorhaben). inherentna granica . For­ mulacija se ne poziva. tehničku konotaciju matematske egzaktnosti i sposobnosti fungiranja. . zapravo. u pitanju: naime. Bez sumnje. radi se ο specifičnom društvenohistorijskom projektu. praktičnog konteksta. uzimam slobodu da ga ponovo interpretiram.). nepromijenjen . 24. uključuje određeno konkretno iskustvo Lebenwelt-a — određen mod »gledanja« svijeta. 112). obličja i odnosa koji su opće »upotrebljivi. kao takve one postaju univerzalno podešljive i uporabljive . po zdravom razu­ mu. podcrtano Η. u svom vlastitom konkretnom kauzelitetu. Ovo »gledanje« je. predznanstvena intencija i sadržaj sa­ čuvan u pojmovnoj strukturi znanosti? Mjerenje u praksi otkriva mogućnost upotrebe nekih bazičnih formi. str. Upravo zato što je galilejska znanost u formaciji svo­ jih ideja tehnika određenog Lebenswelta. onog koje ima iskustvo ο svijetu. ova znanost je tehnika. U svim apstrakcijama i generalizacijama znanstveni metod zadržava (i maskira) svoju predznanstveno-tehničku strukturu.156 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 157 dige) apsolutnom istinom« (str. siste­ matskog anticipiranja i projektiranja. Naime. No. « (str. ili da uprkos »statističkom« shvaćanju kauzaliteta još uvijek djelujemo. algebra i matematička logika konstruiraju apsolutni ideacioni realitet oslobođen neproračunljivih neiz­ vjesnosti i pojedinačnosti Lebenswelta i subjekta koji u nje­ mu živi. Ali — a ovo je odlučno — specifičnog anticipiranja i projektiranja — naime. 43). U ovom projektu je univer­ zalno kvantificiranje preduslov za gospodarenje prirodom. Husserl je istakao predznanstvenu. Ruho ideacije (Ideenkleid) matematske znanosti je takvo ruho sim­ bola koji istovremeno predstavljaju i maskiraju (vertritt i verkleidet) svijet prakse (str. Mnogo više je. 25). Galilejska znanost je znanost metodičkog.. š t o je ta izvorna. 49. Ovo je provokativan stav. gornji stav ne protivurječi stalnim promjenama u svijetu svako­ dnevne prakse koje su rezultat »primijenjene matematike«. ostaje to što jest. Po Husserlovoj formulaciji. ona ga ne može transeendirati i ne transcendira ga. možda. u svojoj bitnoj strukturi. razumijeva ga i oblikuje na osno­ vu proračunljivih.

zasad. Antička misao sadrži dovoljno logi­ ke svjetovnog usmjeravanja. Daleko od toga da bi umanjila fundamentalnu promjenu koja se zbila s utvrđenjem galilejske znanosti. kao što je to učinjeno u formulaciji Johna Deweya »od kontemplativnog užitka k aktivnoj manipulaciji i ovladavanju« i »od znanja kao es­ tetskog užitka svojstava prirode ka znanju kao sredstvu svjetovnog vladanja« 2 7 ).. Stalno samokorigiranje znanosti — revolucija njezinih hipoteza ugra­ đena u znanstvenu metodu — pokreće i proširuje isti povijes­ ni svijet. Dva kontrastna racionaliteta ne mogu biti dovedena u korelaciju putem njihova jednostavnog identificiranja s antič­ kom. T h e Q u e s t f o r C e r t a i n t y . Ako je to tako. i na samu strukturu znanosti — na znan­ stveni projekt. Znanstvene hipoteze bi se tad razvile u bitno drugačijem eksperimentalnom kontekstu (kontekstu pacifici­ ranog svijeta) a da pri tom ne izgube svoj racionalni karakter. Bez obzira na to kako su određene. znanost bi tako (kako čista tako i primijenjena) imala stabilizirajuću. također. g. No. na metoda jedina metoda koja može polagati pravo na objek­ tivnu vrijednost. praktičnom sadržaju. New York. Moglo bi se čak reći da je zasada znanstve26) Pogledaj poglavlje IX i X. Husserlova inter­ pretacija ističe radikalni prelom s predgalilejskom tradici­ jom. Ova ideja sagledava smirenje rep­ resivne produktivnosti uma. čini se da prethodno razmatranje sugerira ne samo unutarnje granice i predrasude znanstvene metode već i nje­ zinu povijesnu subjektivnost. mogu samo ustvrditi da ne 26 smjeram na takve mračne ideje ). ova sposobnost ovisi ο tome koliko se materija (ma što da je ona) respektira i razumije u njezinim pojedi načnim formama kao to što navlastito jest. Tako se racionalna hijerarhija isprepliće s društvenom. gdje je napetost među »jest« i »treba da« razriješena u ciklu­ su vječnog vraćanja. ona je isto tako pripadna i metafizici oslobođenja — pomirenju logosa i erosa. no. Minton. . 100. Naporedo s tim. str. oživlja­ vanje teleoloških filozofija itd. Antička ideja ο državi. isto bazično iskustvo. Racio­ nalno društvo subverzionira ideju uma. odnosno novovjekovnom misli. utjecala. koji održava i poboljšava život ljudi podređujući ih gospodarima aparata. koja bi mogla razdvojiti navedenu fatalnu vezu. Ono zadržava isto formalno a priori koje vodi baš materijalnom. 95. instrumentalna orijentacija misli je zaista bila nov ob­ zor. kraj gospodarenja u zadovolje­ nju. Konsekventno tomu. tad bi promjena u smjeru progresa. i njegovom sposobnošću da poima i mijenja svoj svijet. izgleda da ono impli­ cira potrebu za svojevrsnom »kvalitativnom fizikom«. Istakao sam da su elementi prevrata. pripadna je metafizici dominacije. Ona je kreirala nov svijet teorijskog i praktičnog uma. Na osnovu toga je suvremena znanost neuporedivo veće objektivne vrijedno­ sti od prethodne. ideje ο druga­ čijem racionalitetu bile prisutne u povijesti misli od njena početka. no ostala je pripadna određenom povijesnom svijetu koji ima svoje očite granice — kako u teoriji tako u praksi. štaviše. želim istaći da je znanost svojom vlastitom metodom i idejama projektirala i . akterom teorije i prakse. međuigra hipoteza i zamjetljivih činjenica provjerava hipoteze i utvrđuje činjenice. gdje bitak postaje ispunjen. racionalizira i osigurava predominantni Lebenswelt bez mijenjanja njegove egzistencijalne strukture — to jest bez sagledavanja kvalitativno novog moda »gledanja« i kvalitativ­ no novih odnosa među ljudima i između čovjeka i prirode.. Dozvoljavam da je ta podozrivost opravdana. znanost bi došla do bitno drugačijih ide­ ja ο prirodi i zasnovala bi bitno drugačije činjenice. 1929. konzervativnu funkciju. Balch and Co.158 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E JEDNODIMENZIONALNA MISAO 159 postojeće znanosti i znanstvene metode na osnovu koje se proširuje. statičku. č a k i najrevolucionarni­ ja postignuća bi bila samo konstrukcija i destrukcija u skladu sa specifičnim iskustvom i organizacijom stvarnosti. kako u čistim tako u primijenjenim metodama. istina i objektiv­ nost ostaju u odnosu s čovjekom. S obzirom na institucionalizirane oblike života. proizvela univerzum u kome gospodarenje prirodom ostaje vezano na gospodarenje čovjekom — veza rezultira pogubno za univerzum kao cjelinu. Znanstveno shvaćena i zagospodarena priroda se očituje u tehničkom aparatu produkcije i destrukcije. a moderna misao dostatnu 27) J o h n Dewey.

Ono što se činilo izvanjsko.160 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 161 komponentu optužbe i odbijanja da dezavuira formulaciju Johna Deweya. Ona postaje sposobna ne samo da ih razu­ mije već i da djeluje na njih. proces tehnološkog racionaliteta je poli­ tički proces. Rezimirajući. Drugim riječima. Procesi potvrđivanja i verifikacije mogu biti čisto teo­ rijski. u slijedećem poglavlju ćemo razmatrat neke aspekte lingvističke analize. s druge. metafizičkom. alogičkom mišljenju) van fizike poprima formu čistog i samozadovoljnog formalizma (simbolizma). raščini) ideje koje bi mogle slomiti te barijere. Sve se one razvijaju unutar povijesnog kontinuiteta dominacije kojoj plaćaju danak. Klasična formalna logika i moderna simbolička logika. Iz toga proizlazi da misao koja doista transcendira postojeće — transcendira i sam um. Pog­ ledaj empirijske primjene matematike i simboličke logike u elektronskoj industriji. Um kao konceptualna misao i ponašanje nužno je gospodarenje. a onima negativnog mišljenja njihov spekulativni i utopistički karakter. i ovo društvo je sudbonosno upleteno u njega. U konstrukciji tehnološke stvarnosti nema nečeg takvog kao čisto racionalni znanstveni poredak. s jedne strane. pra­ vilo. Hipotetički sistem formi i funkcija postaje ovisan ο jednom drugom si­ stemu — ο prethodno postavljenom univerzumu ciljeva u ko­ me i za koga se on razvija. Logos je zakon. individualnu svijest. dok cjelokupna misao stoji pod vladavinom logike. tehnologija postaje značajan nosilac postvarenja — postvarenje u njegovoj najzrelijoj i najefikasnijoj formi. U odnosu na tu funkciju. sredstava u samima sebi. Taj kontinuum podaruje pozitivnim modima mišljenja njihov konformistič­ ki i ideologijski karakter. U danim uslovima znanstvena misao (znanstvena u ši­ rem smislu. transcendentalna i dija­ lektička logika — svaka vlada drugačijim univerzumom rasu­ đivanja i iskustva. Svijet ide k tome da postane materijal totalnog upravljanja koje apsorbira čak upravljače. Totalni empiricizam razotkriva svo­ ju ideologijsku funkciju u suvremenoj filozofiji. (Kontrast nije i konflikt. i totalnog empiricizma. strano teorijskom projektu pokazuje se kao dio njegove same struk­ ture (metoda i pojmovi). dominacija. . puki materijal teorije i prakse. da ih podvrgne sebi. Ne samo da se društveni položaj pojedinca i njegov odnos spram drugih pokazuje kao uslovljen objektivnim kvalitetima i zakonima već ovi kvaliteti i zakoni gube svoj misteriozni i nekontrolivi karakter — pokazuju se kao proračunljive manifestacije (znanstvenog) racionaliteta. Univerzalna efikas­ nost i produktivnost aparata pod koji su subsumirani prikri­ va posebne interese što organiziraju aparat. podređujući ih njihovom općem. odvijanje te logike je različito u raznim modima misli. zapovijed na osnovu znanja. no oni se nikad ne odigravaju u vakuumu i nikad ni­ su ograničeni na privatnu. ciljeve. Ta­ ko je to istinski »hipotetički« sistem ovisan ο subjektu koji daje važenje i verificira. čista objektivnost se razotkriva kao objekat za subjektivitet koji daje telos. suprotno konfuznom. emocional­ nom. Misao ovladava posebnim slučajevima supsumirajući ih pod univerzalne. U toj formi je svijet objekta ušao u konstrukciju tehnološkog univerzuma — univerzuma mental­ ne i fizičke instrumentalnosti.) Ne-kontradikcija i ne-transcendencija su zajednički nazivnik u odnosu na postojeći univerzum rasuđivanja i ponašanja. Ideja znanosti ο univerzalno ovladanoj prirodi projektira prirodu kao beskonačnu materiju u funkciji. Tkivo dominacije je postalo tkivo samog uma. Jedino u medijumu tehnologije čovjek i priroda po­ staju funkcionalni objekti organizacije. pokušat ću jasnije odrediti skriveni subjekat znanstvenog racionaliteta i skrivene ciljeve u njegovoj čistoj formi. No. To raspravljanje treba da pri­ premi tlo za pokušaj da se pokažu barijere koje stoje na putu empiricizmu da se uhvati ukoštac sa zbiljom i da sačini (ili bolje.

iluzija. u poređenju s ostvarenjima sociologije i psihologije. Uprkos nepo­ pustljivo neutralnom pristupu filozofa. termin »pozitivizam« obuhvaća 1) važenje spoznaje na osnovu iskus- . empirizam se potvrđuje kao pozitivno mišljenje. veće efikasnosti. S tim karakteristikama ona naznaču­ je svoju poziciju u filozofskoj tradiciji — ona je na suprot­ nom polu spram one misli koja je izgradila svoja shvaćanja u napetosti. negativno su mišljenje. Ovo svojstvo misli nije bilo ograničeno na od­ ređen tip racionalizma. Empirizam nije nužno pozitivan. Analiza u smjeru korekcije i poboljšanja završava u afirmaciji. treba da opravdam svoje. Misao je poravnana s realitetom kad je izliječe­ na od nadilaženja postojećeg pojmovnog okvira koji je ili čisto aksiomatski (logika. Filozofska analiza nije neposredna aplikacija takve vr­ ste. tretiranje misli u lingvističkoj analizi njegova je vlastita stvar i njegovo vlastito pravo. Egzaktno mišlje­ nje. njegov stav prema postojećem ovisi ο svojevrsnoj dimenziji iskustva koja funkcionira kao izvor znanja i kao temeljni okvir raz­ matranja. koje pomaže koordinaciji mental­ nih operacija s operacijama u društvenoj stvarnosti. Štaviše. U poglavlju IV sam raspravljao ο terapeutičkom empiricizmu sociologije u izlaganju i korigiranju abnormalnog po­ našanja u industrijskim poduzećima. Sve od nje­ gove prve upotrebe. oslobođenje od metafizičkih utvara i besmislenih poj­ mova odista se može smatrati svrhom u samoj sebi. Prije nego što pokušam pokazati taj inherentno ideo­ loški karakter lingvističke analize. ostaje akademsko. Terapeutsko tretiranje misli. ono je bilo odlučan element u tra­ diciji empirizma. Ideologijski karakter takva tretmana misli ne treba prejudicirati dovodeći u vezu borbu protiv poj­ movne transendencije preko postojećeg univerzuma rasuđi­ vanja s borbom protiv politike transendencije preko posto­ jećeg društva. ο postupku koji impli­ cira isključivanje kritičkih pojmova podobnih da dovedu u vezu takvo ponašanje s društvom kao cjelinom. čak proturječju spram predominantnog svijeta rasuđivanja i ponašanja. Za razliku od toga. empiricizam lingvističke analize se kreće u okvirima koji ne dozvoljavaju takvo proturječje — u preovlađujućem svijetu ponašanja samo-nametnuto ograničenje na predominantno ponašanje vodi k imanentno pozitivnom stavu. On oblikuje metode boljeg rukovođenja. zastranjenosti ili. Svoju glavnu brigu ona vidi u raskrin­ kavanju transcendentnih pojmova.J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 163 7. sigurnijeg planira­ nja. ling­ vistička analiza govori sama za sebe i određuje svoj vlastiti stav spram stvarnosti. »Moć negativnog« je princip koji vla­ da razvojem pojmova. arbitrarno i omalovažavaj uče poigrava­ nje terminima »pozitivan« i »pozitivizam«. njihovo izlaganje. u najmanju ruku. Na primjer. vjerovatno u školi Saint-Simona. kako može izgledati. a proturječje postaje bitno svojstvo uma (Hegel). prethodno ograniče­ na analiza podliježe moći pozitivnog mišljenja. Akcenat je na terapeutskoj funkciji filozofske analize — korigiranju abnormalnog pona­ šanja misli i govora. za svoj okvir razmatra­ nja proklamira opću upotrebu riječi. Takvi modi misli koji proturječe postojećem svijetu. Poput bilo koje filozofije koja zaslužuje taj naziv. To ću učiniti tako što ću se ukratko osvrnuti na njihovo porijeklo. potanje kalkulacije. Tako ling­ vistička analiza tvrdi da ozdravljuje misao i govor od konfuz­ nih metafizičkih pojmova — od »utvara« manje zrele i manje znanstvene prošlosti koje još uvijek proganjaju svijest iako one ne objašnjavaju niti određuju. odstranjenju opskurnosti. pretendi­ ra na terapiju. TRIJUMF POZITIVNOG MIŠLJENJA: JEDNODIMENZIONALNA FILOZOFIJA Redefiniranje misli. različitost unutar predominantnog ponašanja. Na osnovu tog ograničenja teorijski proces postaje direktno praktičan. matematika) ili koekstenzivan s etabliranim univerzumom rasuđivanja i ponašanja. čini se da su senzualizam i materijali­ zam per se negativni spram društva u kome su neispunjene vitalne nagonske i materijalne potrebe.

nisu više znanstveni i tehnički progres ono što motivira odbijanje. 409. Boston. 1924. Mnogo toga što je još uvijek izvan instrumental­ nog svijeta — nepokorena.) totalnu komercijalizaciju građanskog društva kao plod »našeg progresa u racionalizmu i pozitivizmu«. Beacon Press. Tvoja pitanja se odnose na riječi . No. i dalje. u uvodnom poglavlju The Concept of Mind Gilberta Rylea. 792. str. 1956. 61). Bougie i Halévy. 256. Rivière. tehničkim ili sličnim ostvare­ njima. on se borio s moćnom ideologijom. u kojoj društvo postaje industrijsko i tehnološko. Teza d-i filozofija ostavlja sve kao što jest može biti istinita u kontekstu Marxovih Teza ο Feuerbachu (gdje je u isto vrijeme negirana). no. . Na kasnijem stupnju. 181. Citirano u André Lalande. str. ) P h i l o s o p h i c a l I n v e s t i g a t i o n s . Ogroman je napor u suvremenom svijetu da se redu­ cira djelokrug i istina filozofije. Macmillan. kad je Hume detronizirao sup­ stancije. . 100. javlja se. W o r d s A n d T h i n g s . Filozofska misao se obrće u afirmativnu misao. možda.164 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 165 tva činjenica. vrhunskog autoriteta i indolentne familijar­ nosti.. . Paris. ili. str. ona se grozi prestupa. Za razne konotacije izraza »pozitivan« u novoj znanosti ο društvu i ο suprotnosti spram »negativan«. Paris. pozitivizam je borba protiv svake metafizike.« (str. sužavanje misli nije manje oštro zato što je nametnuto po samom sebi — kao vlastiti metod filo­ zofije.) »Nemoj više nikada misliti na razumijevanje kao duševni događaj! — Jer način govora je ono što te zbunjuje. 2 ) Za slične deklaracije pogledaj Ernest Gellner. isto tako. i dalje. u suvreme­ nom pozitivizmu. I. . istine i činjenica. 62) i passim. jest svijet tehnološke stvarnosti. gdje iza prikaza »Descartesova mita« kao »oficijelne doktrine« ο odnosu tijela i svijesti slijedi pre­ liminarno pokazivanje njezine »apsurdnosti«. Metafizička dimenzija. netačna je kao opći sud ο filo­ zofskoj3 misli. 2) orijentaciju spoznaje na prirodne znanosti kao model izvjesnosti i egzaktnosti. koja. a filozofi sami proklamiraju nemoć i neefikasnost filozofije. U onoj mjeri u kojoj je dani realitet znanstveno obuhva­ ćen i transformiran. kad su shvaćena i prihvaćena. dok njegovi da­ našnji sljedbenici pružaju intelektualno opravdanje za ono što je društvo već odavno postiglo — naime oni ozloglašuju alternativne mode mišljenja koji proturječe postojećem svi­ jetu rasuđivanja. 1) Austinovo prezrivo tretiranje alternativa spram opće upotrebe riječi i njegovo ozloglašenje onog što »razmišljamo popodne u svojim naslonjačama«. udostojavajućim »ti« (»du »thou«) 3 ). samoponižavanje i samooptužbu intelektualca čiji rad ne rezultira znanstvenim. . Konformistički stav pozitivizma. Svijet rasuđivanja i ponašanja. nadalje Wittgensteinovo uvjeravanje da filozofija »ostavlja sve takvo kakvo jest« — takve izjave 2 ) očituju. postoje ira­ cionalna i neznanstvena. sanje ili fantazije 1 ).« (str. a ovo evocira Johna Doea i Richarda Roea i što oni misle ο »prosječnom plaćaocu takse«. koji progovara u Saint-Simonovom pozitivizmu. 49. štite čovjeka od beskorisnih avantura svijesti i potpuno ga osposobljuju da se orijentira u onom što ga okružuje. »Prevedi sebi slijedeći slučaj . Nego se upitaj . str. Oba trenda su potpuno stopljena u Wittgensteinovoj če­ stoj upotrebi imperativa s intimnim. transcendentalizma i idealizma kao opskurantističkih i regresivnih načina mišlje­ nja. akademski sadomazohizam. po mom mišljenju.« (str. pozitivizam nalazi u društvu medij za realizira­ nje (i važenje) svojih shvaćanja — harmoniju teorije i pra* kse. .. g. Na temelju svoje vlastite realizacije um odbija transcendenciju. u odnosu na radikalno nekonformistačke načine mišljenja. prvi put u optuž­ bama Fouriera. Presses Universitaires de France. 1959. New York. . V o c a b u l a i r e T e c h n i q u e e t C r i t i q u e d e l a P h i l o s o p h i e . pogledaj D o c t r i n e de S a i n t — S i m o n . U njemu se vrši transformiranje svijeta objekta u instrumen­ talni svijet. ed. 3) vjerovanje da progres u znanju ovisi ο toj orijentaciji. g. kao samokarakterizacija neopozitivizma. Ona ostavlja postojeći rea­ litet nedirnut. čini se da se on kreće između dva pola — nepogrešivog. g. Ovo afirmiranje nemoći i ovisnosti prisvaja Humov stav legitimiranog zadovoljstva ograničenjima razuma. ranije genuino polje racionalne misli. 1960. Vrijedan analize je stil u kome se prezentira taj filo­ zofski biheviorizam. vol.: »I tvoji obziri su nesporazumi. filozofska kritika kritizira unutar danog društve­ nog okvira i žigoše nepozitivne pojmove kao puku spekula­ ciju. slijepa priroda — sad se pokazuje unutar dohvata znanstvenog i tehničkog progresa. Sam Fourier je vidio (u La F a u s s e I n d u s t r i e . Konsekventno tomu. 1835.

«. iako dovoljno poseban. Autoritet filozofije blagosilja snage koje čine ovaj svijet. isto ta­ ko je znamen lažne konkretnosti. Flew. čiji govor igra tako odlučnu ulo­ gu u lingvističkoj filozofiji. Citiram analizu iz »Other Minds« 4 ) J. recimo. Austina kao repre­ zentativan primjer. to sam zbunjeniji: to je sasvim posebno i potpuno specifično. već su to raspršeni atomi jezika. . Jezik Johna Doea i Richarda Roea je jezik kojim odista govori čovjek na ulici. prevo. . ona se opire inteligentnom nekonformizmu. Ovaj slučaj. a s tim se može izaći na kraj. Nisam siguran da je to okus ananasa: u njemu nema možda upravo onog nečeg. prisutni zasitan okus nije baš svojstven ananasu? Nije li tu možda čudan nagovještaj zelenog što isključuje svijetloljubičasto i ne bi odgovaralo bradavki*)? Ili je možda to ponešto neobično: moram pažljivije pogledati. prirodno. .« »isn't . svakodnevni jezik ponajčešće nije onaj koji rukovodi analizu. Blackwell. Second Series. osjetiti ga živo. lovora . b) Drugi slučaj je drugačiji. to je jezik koji izražava njegovo ponašanje. ili gotovo si­ guran da je to okus. A . »On je vidio crvendaća«. Može­ mo reći 'Jednostavno ne znam što je to: nikad ranije nisam okusio ništa ni izdaleka slično tome . siguran sam da ovo nije dovoljno slično bilo čemu što sam okusio ikad prije. kombi­ nira s prvim. . L. a blo­ kirajući (kao sporedni materijal) analizu ο tome što taj govor kaže ο društvu koje ga govori. specifičnog okusa. 137. zagriza. nanovo promotriti: možda nađemo neprirodno svjetlucanje. is­ mijava eggheada. . »Razlučujemo dva različita načina oklijevanja a) Uzimamo slučaj kad osjećamo izvjestan okus. 4 ) U L o g i c a n d L a n g u a g e . utoliko je znak konkretnosti. pri tome postižemo različite stupnjeve uspjeha. i lingvistička filozofija potis­ kuje ono što je stalno potiskivano u ovom univerzumu rasu­ đivanja i ponašanja. Tu pokušavam okusiti dato iskustvo. Respektirajući predominantnu raznolikost značenja i upotreba. No. Oxford. Jezik koji čini većinu mate­ rijala za analizu je očišćen jezik — očišćen ne samo od svog »neortodoksnog« vokabulara već također od sredstava za izra­ žavanje bilo kojih drugih sadržaja doli onih koje individuumu pruža društvo. stapa se s općijim tipom slučaja kad nisam sasvim si­ guran. da nije dovoljno slično bilo čemu što zavre­ đuje isti opis. str. U onome što je aktualni osjet nedostaje oštrine. Familijarnost u govoru je bitna utoliko što od početka isključuje intelektualni Vokabular »metafizike«. 1959. tako da to nije slično običnoj vodi. senzornim razlučivanjem (iako *) heliotrop — op. I ovdje filozofija demonstrara svoju lojalnu konformnost sa svakodnevnom upotrebom služeći se kolokvijalnim skraćenicama svako­ dnevnog govora: »Don't . Lingvistička analiza zatiče očišćeni jezik kao gotovu činjenicu i uzima taj osiromašeni jezik onako kako ga nalazi izolirajući ga od onoga što u njemu nije izraženo iako ono pripada postojećem univerzumu rasuđivanja kao elemenat i faktor smisla. potpuno je­ dinstveno u mom iskustvu!' Ovo ilustrira slučaj kad ne mogu naći ništa u mom prošlom iskustvu s čim bih mo­ gao usporediti sadašnji slučaj. . ne tako. Wittgenstein posvećuje mnogo oštroumlja i prostora analizi »Moja metla je u uglu«. Ne. ili kad sam samo prilično siguran. ed. za nekom sličnošću na osnovu koje dati slučaj zaslužuje da bude više-manje pozitivno opisan istom deskriptiv­ nom riječju. Lingvistička analiza ne uzima u obzir ono što razotkriva svakodnevni jezik u govoru — osakaćenje čovjeka i prirode. već oštrijim razabiranjem. . i dalje (Austinove fusnote su ispu­ štene). »Imao sam šešir«. kon­ centrirati se na njega. U svim takvim slučajevima pokušavam prepoznati sadašnji slučaj traga­ jući za nečim poput njega u mom prošlom iskustvu. . . Štaviše.ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 167 U cijelom djelu lingvističke analize prisutna je famili­ jarnost s čovjekom s ulice. nedostajanje zagriza. iako se. moć zdravog razuma i svakodnevnog govora. ili ne naprosto tako što mislimo. bes­ korisno je: što više mislim ο tome. smiješni fragmenti govora koji zvuče poput dječijeg razgovora — na primjer: »To mi izgleda kao čovjek koji jede mak«.

Ibidem. Takve analize rasvjetljavaju zato jer transcendiraju neposred­ nu konkretnost situacije i njezina izraza. Transcendiraju je ka činbenicima koji proizvode situaciju i ponašanje ljudi koji govore (ili ćute) u datoj situaciji. ili Karl Krausova analiziranja novina. Netko bi se mogao upitati što ostaje od filozofije.stol'. »Problemi se ne rješavaju privođenjem novog iskustva. 45. ne treba da unapređujemo bilo kakvu vrstu teorije. čija određenja mogu biti čak u proturječju s danim svijetom svakidašnjice. istina da mišljenje drugih artikuliranijih slu­ čajeva u našem prošlom iskustvu može pomoći i pomaže . jasno.iskustvo'. ona ga prelazi i otvara kvalitativno različit svijet. čak krivi primjeri. u vezi s prvim njegovim dijelom. 5 ) Wittgenstein.no društvo govori svojim jezikom. str. Uzmimo jedan drugi primjer: i u Hegelovoj Logici bi mogle biti rečenice kao što je »moja metla je u uglu«. u koju se ona sama dovela. . a meni je stalo da pokažem ne samo da to nije dosta već da se tu radi ο destrukciji filozofske misli i kritičke misli kao takve.«7) — kao da bi one bile jedine alternative i kao da »ek­ stremne suptilnosti« ne bi bio prikladan termin za Wittgensteinovo poigravanje jezikom prije negoli za Kantovu Kritiku čistog uma. ne vjeruje u mogućnosti novog iskustva. filozofija izručena sa svim svojim shvaćanjima postojećem. Moramo »prionuti uz predmete svog svakodnevnog mišljenja. Na dje­ lu je širenje nove ideologije koja preduzima da opiše što se 6) 7 ) 8) 9) 10) Ibidem. Ne samo da je mišljenje (ili. već organiziranjem onoga što uvijek već znamo« 8 ).svijet' upotrebljive. kad se isključi objašnjavanje? U pitanju nije defini­ c i j a i dignitet filozofije. .vrata'« 6 ). te služiti tome da se objasni naše mišljenje i govor ο tome svijetu — poput Sartreova analiziranja grupe ljudi koja čeka na autobus.lampa'. .168 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 169 je. od inteligencije kad se isključi sve hipotetičko. u najmanju ruku. baš zbog svoje banalnosti rasvijetliti empirijski svijet u njegovu realitetu. str. stilu i sintaksi drugačijeg reda — rasuđivanjem kome nikako nije »jasno da je svaka reče­ 5 nica našeg jezika u 'redu kakva jest'« ). »Nadalje. š t o ostaje od mišljenja. 49. . sposobnosti našeg razlučivanja). str. I n v e s t i g a t i o n s . Ibidem. Mo­ ramo prestati s objašnjavanjem. Prohibicije su stroge i autoritarne: »Filozofija ni na koji način ne treba da ometa aktualnu upotrebu jezika« 9 ). P h i l o s o p h i c a l cit. 47. str. Bile bi ono odbačeno. Ništa hipotetično ne smije biti u našim razmatranjima.) Utoliko se analiza ne okončava u univerzumu sva­ kodnevnog rasuđivanja. (U ovim navedenim prim­ jerima transcendentni činbenici su naznačeni u društvenoj po­ djeli rada. 47. ( Gotovo mazohistička redukcija govora na unižen i obi­ čan sačinjena je u programu: »ako su riječi Jezik'. Ibidem. upotreba mora biti tako nepretenciozna kao kod riječi . . . 46. ono što treba prevladati rasuđivanjem koje je po shvaćanjima. svaka rečenica je tako malo u redu kao i svijet koji taj jezik saopćava.. str. 44. . ne smijemo zastranji­ vati i umišljati da treba da opisujemo ekstremne suptilno­ sti . Ali to je sve. a ima ga nadomjestiti jedino deskripcija« 1 0 ). Podređenje vladavini postoje­ ćih činjenica je totalno — doduše.« Što se može zamjeriti ovoj analizi? Svojom egzaktnošću i jasnošću ona je možda nenadmašiva — ona je korektna. samo lingvističkih činje­ nica . Bijeda filozofije. str. loc. racionalne i valjane upravo zato što su drugačije. ali bi tamo bile razotkrivene kao neprimjereni. Dešava se sasvim su­ protno — naime. od­ govaram afirmativno. već šanse očuvanja i zaštite prava. njegov izraz) stiješnjeno na svakodnevnu upotrebu već je nje­ mu i nametnuto da ne traži rješenja preko onih koja su već tu. a nama se kaže da slušamo. potrebe da mislimo i govorimo na drugačijim osnovama od onih u svakodnevnoj upotrebi — osnovama koje su smisle­ ne. S filozofskog stanovišta relevantna su dva pitanja: 1) Može li se eksplikacija pojmova (ili riječi) ikad orijentirati na aktualni svijet svakodnevnog rasuđivanja i završiti u njemu? 2) Jesu li egzaktnost i jasnoća same sebi cilj ili pripadaju drugim ciljevima? Na prvo pitanje. Najbanalniji primjeri govora mogu. Ibidem.

47 i dalje. da će biti zadovoljan ili ljut. »Poésie et pensée abstraite. č a k kad se kreće u nepretencioznim terminima svakodnevnog rasuđivanja. tekst značenja u kontekst njegove realnosti. Jedna cijela grana analitičke filozofije je angažirana u tom pothvatu. T a k o đ e r »Les Droits du poète sur la langue«. Kube.' ili pak zaboravljene. realni empirijski svijet. apstrahira od ne­ posredne konkretnosti da bi postigao istinsku konkretnost. U normalnim okolnostima je obični jezik odista bihevioralan — praktični je instrument. nepoznate. cit. ograničeni empirijski svijet dio je prvoga. pokazujući taj »izvana« kao bitan za razumijeva­ nje svakodnevnog rasuđivanja. deskripcija koja posvema pojašnjava kušanje nečeg što može imati ili nemati okus ana­ nasa. Ali stvaran empirijski svijet je i to da su sve te stvari pretpostavljene . . kao što je upotreba riječi . Utvrđenje ovog odnosa nije posao svakodnevnog miš­ ljenja i svakodnevnog govora. Zato riječi na koje je upućena filozofija ni­ kad nemaju upotrebu »tako nepretencioznu . 183. je­ zik filozofije je »meta-jezik« 12 ).stol'. svijet u kome su ljudi slobodni. Kad netko stvarno kaže »Moja je metla u uglu«. »čovjek«. U svakom slučaju. potisnute. i živi. Ovaj drugi. u kome su svakodnevni rad i komfor možda jedino što sačinjava sve iskustvo. rečenica je ispunila svoju funkciju prouzrokujući bihevioralnu reakciju: »učinak proždire uzrok. čak i tad stav ostaje neispunjen — samo su­ jeta apsolutnog idealizma utvrđuje finalni identitet misli i njenog objekta. ili riječi svakodnevnog ra­ suđivanja. zacijelo. zaglupljivanja i pokolja. u: O e u v r e s . ako sam univerzum sva­ kodnevnog rasuđivanja postaje predmet filozofske analize. g. nisu intencija Austinove anali­ ze. 1331. S te pozicije postaju upitni gore citirani primjeri ling­ vističke analize kao valjan predmet filozofske analize. on možda misli da će netko drugi tko je stvarno pitao ο metli uzeti metlu ili je ostaviti tamo. Svijet je to u kome su metla u uglu ili okus nečeg sličnog ananasu nešto značajno.170 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 171 zbiva (i mnije) eliminirajući pojmove kadre da razumiju što se zbiva (i mnije). taj jezik ostaje antagonističan. »ideja«.lampa'. američkih cadillaca i njemačkih mercedesa. i svijeta filozofijskog mišljenja i jezika. . loc. On rastvara postojeći iskustveni kon11) Paul Valériy. ali . ako u filozofskom tekstu. Gallimard.. moći koje vladaju prvim također oblikuju ograničeno iskustvo. stav može pomoći da se uobliči i vo­ di praksa. Hirošime i Nagasakija. /vrata'«. U prvom redu postoji ireduktibilna razlika svijeta sva­ kodnevnog mišljenja i jezika. Izvučen iz šireg i gušćeg konteksta u kome se govori. kontekst a priori zatvoren kako pri­ mjerima tako i samom analizom? Taj širi kontekst iskustva. ne dešava se takva transformacija značenja u bihevioralne reakcije. a i ne smjera se na to. objekt analize je odsječen od općeg medijuma u kome se formiraju pojmovi i u kome postaju riječi. . No. s druge strane. ili ras­ pravljanju. da­ nas je još uvijek svijet gasnih komora i koncentracionih lo­ gora. Ova apstraktnost nije korigirana ako se lingvistička analiza primjenjuje na političke termine i fraze. »alijenaci­ ja« postaje subjekat stava. s jedne. str. Ri­ ječ ostaje kao što je bila. neispunjena — osim u misli gdje inicira druge misli. cilj apsorbira sredstva« 1 1 )· Za razliku od toga. riječ »supstancija«. u filozofiji se ne radi ο nalaženju metle ili ο kušanju ananasa — a još manje ο tome da bi danas empirijska filozofija trebala da se bazira na apstraktnom is­ kustvu. pridonijeti filozofskoj spoznaji? Može li ona ikad služiti kao kritika u kojoj su u pitanju kontroverzne okolnosti čov­ jeka — okolnosti drugačije od medicinskih ili psiholoških te­ stiranja okusa. Ili. 12 ) Pogledaj str. svijet nuklearnih gradova i kineskih komuna. što je taj uni­ verzalni. Stoga egzaktnost i jasnost u filozofiji ne mogu biti po­ stignute unutar svijeta svakodnevnog iskustva.. u: P i è c e s s u r l ' a r t . Filozofski poj­ movi ciljaju na dimenziju činjenice i značenja koja »izva­ na« osvjetljuje atomizirane fraze. Ako se radi ο nalaženju metle ili kušanju ananasa. tad je apstrahiranje spomenutog odnosa opravdano i značenje može postati izvjesno bez narušavanja političkog univerzuma. Pentagona i Kremlja. str. koja. I tokom dugih serija posredovanja. unutar historijskog kontinuuma. Paris. No. širi kontekst u kome ljudi govore i djeluju i koji daje govoru njegovo značenje — kontekst koji se ne javlja u pozitivističkoj analizi. Može li ikad i najegzaktnija deskripcija. 1934. 184.

Operacionalno ili bihevioralno prevođenje asimilira takve ter­ mine kao što su »sloboda«. čije je ponašanje jednodimenzionalno i manipulirano. već ona otvaraju sferu znanja s onu stranu zdravog razuma i formalne logike. svijet iskustva rezultat je ograni­ čenog iskustva. tuma­ čenjem i raščišćavanjem konfuznosti i opskurnosti neopozitivizam ne uzima u obzir veliku i opću konfuznost i opskurnost postojećeg svijeta iskustva. no. Ovo otkrivanje razbija prirodnu i reificiranu formu u kojoj se dani univerzum rasuđivanja najprije pojavljuje. Orijentirajući se na reificirani svijet svakodnevnog ra­ suđivanja. Ne radi se ο prekršajima »čistog uma«. ili običaja i upotrebe. kritičke analize. Zatvarajući prodor u tu sferu. ne­ doumice. Ν τ. kao granice koje određuju značenje i njegov razvoj — uslovi koje društvo nameće rasuđivanju i ponašanju. Ri­ ječi se razotkrivaju kao genuini termini ne samo u gramatič­ kom i formalno logičkom već također u materijalnom smislu. Ova po­ vijesna dimenzija značenja više ne može biti rasvijetljena pri­ mjerima poput »moja metla je u uglu« ili »sir je na stolu«. ono što je strano i antagonističku i što se ne može razumjeti na osnovu dane upotrebe. od prikaza i utvara. te izlažući i objašnjavajući to rasuđivanje određe­ njima postvarenog svijeta. ona čisti misao i govor od kontradikcije. Sa svim svojim ispitivanjem. pre- . ili neki drugi kodeks konvencije. nerješivih enigmi. osnovu faktične represije. Preju­ dicirano suđenje može biti tako široko kao govorni engleski jezik. U tako pročišćenoj formi empirijski svijet postaje ob­ jekt pozitivnog mišljenja. 170. bolest pacijenta je u određenom smislu. njihovo prevođenje u operacionalne i bihevioralne termine usko je povezano sa sociološkim prevođenjem. S emfazom se naglašava terapeutički karakter filozofske analize — da liječi od iluzija. pozitivistička filozofija etabilira svoj vlastiti samodovoljni svijet. Svakodnevni jezik u svojoj »nepretencioznoj upotrebi« može odista biti od vitalnog značaja za kritičku filozofsku misao. ili (sit venia verhol) Lenjinovu sugestiju kako adekvatno analizirati »ovu čašu vode« na stolu. ono konstituira empirijski a priori koji se ne mo­ že transcendirati. Ovo radikalno prihvaćanje empirijskog narušava empi­ rijsko jer u njemu govori osakaćeni. naime. Klasificiranjem i distinkcijom zna­ čenja. »Engleska« s »metlom« i »ananasom«. neobičnosti. a isto tako realitet ovih prvih s realitetom drugih. ili rječnik. ali u medijumu ove misli riječi gube svoju jednostavnu prostodušnost i razotkrivaju ono nešto »skriveno« što ne za­ nima Wittgensteina. iluzija i prekršaja. Ova mora ostati van razmatra­ nja jer metod koji prihvaća spomenuta filozofija diskredi­ tira ili »prevodi« pojmove koji bi mogli voditi razumijevanju postojećeg realiteta u njegovoj represivnoj i iracionalnoj strukturi — pojmove negativnog mišljeja.172 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 173 već metod odsijeca pojmove političke. Zaista. Doduše. opskurnosti. 171 štićen od upadanja uznemiravajućih eksternih faktora. analiza ne uzima u obzir negativno. Nisu to metafizička prekoračivanja preko gra­ nica mogućeg znanja. Imajte na umu analizu »ovdje« i »sad« u Hegelovoj Fenomenologiji. Tko je pa­ cijent? Po svemu sudeći. Na svaki način. »vlada«. te njihovim razdvajanjem. dobra doza psihoanalize — analize bez Freudova fundamentalnog uvida da su nevolje pacijenta ukorijenjene u općoj bolesti koja ne može biti izliječena analitičkom tera­ pijom. zabluda. Jedanput prihvaćeno. svi su mogući smisleni predikati prejudicirani. Odnosno. Takva analiza otkriva povijest13) u svakodnevnom govoru kao skrivenu dimenziju smisla — vladavinu društva nad svojim jezikom. sve su one u istoj domeni jezične igre i akademskog dosađivanja. a pozitivističko očišćenje svijesti usklađuje svijest s njim. takve tvrdnje razotkrivaju mnoge dvosmislenosti. zatvoren i dobro za') Pogledaj str. neka vrsta intelektualca čiji se duh i jezik ne suglašavaju s određenjima svakodnevnog rasuđiva­ nja. U od­ nosu na to mala je razlika da li je kontekst u ocjenjivanju matematički. logičkih stavova. »apstraktni« individu­ um koji iskusi (i izražava) samo ono što mu je dato (dato u doslovnom smislu). koji ima samo činjenice a ne činioce. Transformiranje kritičkog mišljenja u pozitivno događa se poglavito u terapeutičkom tretiranju univerzalnih pojmova. tj. neodgovorivih pitanja. ο kome smo prethodno rasprav­ ljali.

u kojima je dozvoljeno misli i jeziku da budu legitimno neegzaktni. treba da ga osposobi da normalno funkcionira u svom svijetu. već kao subjekti i objekti povijesne borbe čovjeka s prirodom i s društvom. kao pothvat koji »ostavlja sve takvo kakvo jest«. političke akcije). to je »poetska« istina. prokla­ mirajući totalno njihovo neprožimanje. a ako je svijet nešto što se javlja iza zavjese neposredna iskustva. objekti filozofske misli su u relaciji sa sviješću za koju konkretni kvaliteti ulaze u pojmove i nji­ hov međusobni odnos. niti »purificirani« subjek­ ti znanstvena mjerenja. posre­ dovanje između subjekta i objekta misli je bitno drugačije.174 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 175 ma Freudu. eksperimentira. zbivanja u povijesnom kontinuumu. No. On treba da vrati pacijentu zdravlje. protestna reakcija protiv nezdravog svijeta u ko­ me on živi. ako je uopće ima. No. 14) Philosophical Investigations.. Jer. Neopozitivistička kritika još uvijek usmjeruje svoj glavni napor protiv metafizičkih pojmova. nepokorena priroda. Bilo da se za egzaktnošću teži u analitičkoj čistoti logike i matematike ili u skladu sa svakodnevnim je­ zikom. po Hegelu. već da pojmi svijet u kome oni žive — da ga ra­ zumije u odnosu na ono što je učinio čovjeku i što može uči­ niti za njega. Neprijateljstvo je najzamašnije tamo gdje poprima formu tolerancije — to jest kad je određena valjanost istine za transcendentne pojmo­ ve dopuštena u odvojenoj dimenziji smisla i značenja (poetska istina. Aristotelova fizika je bila dio filozofije i kao takva priprava za »prvu znanost« — ontologiju. Ma što da je istina sadržana u literaturi. Ova nova forma doktrine ο »dvo­ strukoj istini« sankcionira krivu svijest poričući relevantnost transcendirajućeg jezika za svijet uobičajenog jezika. Pri tom je moti­ virana egzaktnošću shvaćenom ili formalno logički ili empirički deskriptivno. njegov posao nije da ozdravljuje pojedince. ma što da je istina sadržana u kritičkom idealizmu. Njihov fakticitet je povijestan čak tamo gdje je još uvijek okrutna. On se razvija u tenziji između pojave i stvarnosti. U stvari se valjanost istine transcendirajućeg jezika sastoji u njegovoj relevantnosti za uobičajeni jezik i u uzajamnom djelovanju s njim. 51. U represivnim uslovima u kojima ljudi misle i žive mo­ že miso — bilo koji mod mišljenja koji nije ograničen na pra­ gmatičku orijentaciju unutar statusa quo — shvatiti činjeni­ ce i reagirati na njih samo tako da ide »preko njih«. to je »metafizička« istina — njezina valjanost. E. Jer filozofija je (povijesno. kao u lingvističkoj analizi. Filozofija ne po­ znaje beskorisnije »otkriće« od onog koje »daje filozofiji mir tako da više ne pati od pitanja koja samu nju dovode u pi­ tanje« 1 4 ). ap­ straktni subjekt projektira i određuje apstraktni objekt. Za razliku od tog. a njezina povijest još uvijek važi) suprotna onom što Wittgenstein smatra da jest kad je proklamira kao odricanje od svake teorije. Nema nefilozofskijeg mota od proklamacije biskupa Butlera koja ukrašava Principia Ethica G. činjenice su ono što jesu kao događanja u toj borbi. loc. mjeri. Misaono rastvaranje i čak destrukcija danih činjenica je povijesna zadaća filozofije i filozofske dimenzije. ekonomske organizacije. ne obvezuje ni svakodnevno rasuđivanje i ponašanje niti filo­ zofiju ovima prilagođenu. Filozofski pojmovi zadržavaju i raz­ vijaju predznanstveno posredovanje (djelovanje svakodnev­ ne prakse. subjekt ogoljen od svih drugih kvaliteta. a ne nešto drugo« — osim ako se ovo »jest« razumije tako da se odnosi na kvalitativnu razliku realnog i načinjenog. Znanstve­ ni metod također ide preko činjenica neposrednog iskustva. mi ti koji su iza zavjese. str. koje je učinilo svijet objekta onim što zbiljski jest — svijet u kome su sve činjenice događaji. Moorea: »Sve je ono što jest. U znanosti Je medijum subjekt koji opaža. I samo odvajanje znanosti od filozofije je povijestan događaj. Filozof nije liječnik. metafizička istina). jest upravo najefikasniji način da se zaštiti normalni svijet rasuđivanja od ozbiljnog uznemirenja nepodobnim ide­ jama. i čak kontra­ diktorni. stavljanje u stra­ nu specijalnih rezervata. tad smo. liječnik mora ostaviti po strani »moralni« problem. cit. kalkulira. — na oba pola suvremene filozofije nalazi se odbijanje i devalorizacija onih elemenata misli i govora koji transcendiraju prihvaćen sistem vrednovanja. neprecizni. Iskustvo se odigrava ispred zavjese koja zakriva. Ne mi kao subjekti zdrava razuma. Aristotelov pojam materije se razlikuje od galilejskog i postgalilejskog ne samo po različitim stupnjevima u razvoju znanstvenog metoda (i u .

. . Zanemarivanje. da li ih sadržavaju u njihovoj negativnoj kono­ taciji — to jest kao obezvređivanje univerzuma svakodnevne upotrebe? Ako ne uključuju. 47.: B r i t i s h P h i l o s o p h y i n t h e M i d — C e n t u r y . Aristotelova fizika postaje objektivno kriva. 16 17 15 s problemima redukcije. A. concept of M i n d . mučnine. itd. Mace. u. gdje se raspravlja ο »umjetno konstruiranoj trostrukoj primarnoj mišjoj sljepoći. Marxovo postvarenje u ma kakvom adekvatnom prevođenju? Uključuju li ključne riječi poetskog jezika? Ili nadrealističke proze? Ako ih uključuju. filozofski pojmovi ostaju antagonistički spram domene svakodnevnog rasuđivanja jer kontinuirano uključuju sadržaje koji nisu ispunjeni u govornoj riječi. cit. prevođenja. izgrizanje i šokove 1 8 ). Aristotelovu »esenciju«. pa se ovo novo shvaćanje da je Aristotelova fizika kriva sada pro­ širuje unatrag u prošlo i prevladano iskustvo i razumije­ vanje 1 5 ). cit. uganuća. oštru bol. čežnje. str. tonjenje. str. premješten u sferu fikcije i mitologije cijeli sistem distinkcija koje je čov­ ječanstvo smatralo vrijednim da budu povučene. iskrivljena svijest je postavljena kao istinska svijest koja od1 8 ) Gilbert Ryle. probadanja. ćelavost francuskog kralja. naročito str. aspiracije. Nova ideologija nalazi svoj izraz u takvim proklamacijama kao što je »filozofija izjavljuje samo ono što svatko priznaje«. Ova vrsta empiricizma supstituira nevoljeni svijet me­ tafizičkih priviđenja.. ) Wittgenstein Joe. degra­ diranje stare ideologije postaje dio nove ideologije. različitog povijesnog pothvata koji je uspostavio drugačiju kako priro­ du tako i društvo. pretrpanost. zgrušavanje. ) Margaret Masterman. napetosti. T h e i dalje. 1957. 323. Hegelov duh. 83. tad je odbačen. zbunjujući. riječi i izraza koji su tad organi­ zirani u filozofiju. vla­ stitih imena. S novim iskustvom i razumijevanjem pri­ rode. Možda ovaj primjer nije fer. Ona prihvaća također presude ove organizacije. legendi i iluzija svijetom poj­ movnih i osjetilnih izrezaka. loc. iracionalni. Primjeri su vješto držani u balansu između ozbiljnosti i šale: razlike Scotta i autora Waverly. U raščišćavanju tog nereda analitička filozofija kon­ cipira ponašanje u prisutnoj tehnološkoj organizaciji reali­ teta. ubod. London.tako i tako' — ma šta da to znači« 1 6 ). s povijesnim uspostavljanjem novog svijeta subjekta i objekta. 158. odnosno sređivanje ove specifično filo­ zofske dimenzije dovelo je suvremeni pozitivizam do toga da se kreće u sintetički osiromašenom svijetu akademske kon­ kretnosti i da stvara iluzornije probleme od onih koje je ra­ zorio. vidim ovdje i sad mr­ lju crvenog i govorim »to je crveno«. jaka kucanja srca. ili besmisleni. mitova. Joe Doe sreta ili ne sreta na ulici »pro­ sječnog plaćaoca taksi« Richarda Roea. »fikcije« i »iluzije« koje mogu biti racionalnije od njihova opovrgavanja utoliko što su to pojmovi koji uviđaju granice i varljivost predominantnog racionaliteta. 157. asimetričkoj sekvenciji konstruiranoj prema čistim principima ideografije« 17 ). Što su »svakidašnje riječi«? Uključuju li one Platonovu »ideju«. Allen and Unwin. na osnovu različitih povijesnih projekata. a osakaćena. ed. uočljivim stanjima i dispozicijama ili predominantnim tendencijama. sjećanja i likovi postali istrošeni.176 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO 177 otkriću raznih »slojeva« stvarnosti) već također. Filozofija tako kontinuirano sadržava »privide«. javnom ponašanju. svrbež. bilo da su integrirani u znanost ili ne. otkrovenje u činjenici da ljudi često opisuju osjećanja kao uzbuđenja. Nisu de­ gradirane samo iluzije već i istina sadržana u njima. Ali je sasvim u redu da se kaže kako ni najnerazumljivija metafizika nije ispoljila tako artificijeine i besmislene brige kao što su one ponikle u vezi ) Pogledaj poglavlje VI. Oni izražavaju iskustvo koje Witt­ genstein odbija — naime da je »nasuprot našim prethodno koncipiranim idejama moguće misliti . Sve to ne samo da je legitimno već je i korektno jer razotkriva u kojoj su mjeri neoperacionalne ide­ je. studen. str. užarenost. ili da općeupotrebljavane riječi obuhvaćaju »sve distinkcije koje ljudi smatraju vrijednim da budu povučene«. C. opisa. označavanja. Rijetko kad je filozofija pokazala zakučastiji esprit de sérieux od onog u takvim analizama kao što je interpreta­ cija Tri slijepa miša u raspravi »Metaphysical and Ideograp­ hic Language«. No. a možda pri­ marno.

Tako je u procesu civilizacije mit Zlatnog doba i mit ο dolasku Mesije pod udarom sve veće racionalizacije. koja preokreće ra­ cionalnost u njezinu suprotnost. spekulativni karakter kritičke teorije proizlazi iz specifičnog karaktera njezinih pojmova koji pokazuju i određuju iracio­ nalno u racionalnom. Kontekst ο kome je riječ je. Njihov mitolo­ ški prizvuk odražava mistifikatorska svojstva danih činjeni­ ca — varljivo harmoniziranje društvenih protivurječnosti. pojmovi ο zajednici nasuprot društvu. također.). Naime. postaje najefikasnije oruđe mistifikacije. otkrile u danim povijesnim mogućnostima racionalnu srž mita. radioaktivnih padavina. također. U devetnaestom stoljeću su teorije socijalizma prevele u sociološka određe­ nja ono što je primarno bilo mit — one su. prije svega u porastu iracionalnih pseudofi- lozofija (Lebensphilosophie. naime one pop­ rimaju izgled iracionalnog jer protivurječe racionalitetu pos­ tojećeg univerzuma rasuđivanja i ponašanja. — naime naporima da se dokraj­ če uslovi koji proizvode ludost. tehnologije i biznisa. više no iracionalno.JEDNODIMENZIONALNA 178 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE MISAO 179 lučuje ο smislu i izrazu onog što jest. Danas opet racionalni i realistič­ ki pojmovi od jučer izgledaju mitološki kad se konfrontiraju sa stvarnim uslovima. te analize fakata i nejasne emocionalne spekulacije bitna je kao i bilo kad prije. u kome predmeti posebnih istraživanja zadobivaju svoj istinski značaj. Tad je nastalo obrnuto kretanje. odredljiv je jedino unutar teorije društva. Danas su mistificirajući elementi savladani i iskorišta­ vani u proizvodnom publicitetu. a isto tako da. stvarnost u suvremenom socijalizmu pretvara Marxovu ideju u san.'Neznanstveni. Na primjer. Treba razlučiti novu mistifikaciju. dućana. mitologija je primitivna i nezrela misao. čarolijama i ekstazi je ukolotečeno u svakodnevici doma. Oda­ vanje magiji. U tom slučaju. Faši­ zam i nacionalsocijalizam su opovrgnuli stanovište da se sve veće potiskivanje u suvremenom društvu manifestira u ide­ ologijskoj sferi. mjerenja i polje istraživanja sociologije i političke znanosti nisu dovoljno racionalni. Ovo preokretanje je uzrokovano protivuiječnošću između teorije i činjenica — protivurječnošću ko­ ja sama po sebi još ne čini teoriju pogrešnom. itd. nije jasno koja je strana odana mitologiji. mistifikaciju u realnosti. racionalno. Jer . Posredstvom nje su pojedinci postali nesposobni da iza pogona prepoznaju one koji su ga iskoristili. No. Ovaj kontekst je širi i drugačiji od onog istraživanih poduzeća i institucija. Bila je to totalna mobilizacija mate­ rijalnog i mentalnog pogona koja je uspjela i uvela mistifi­ cirajući silu nad društvom. krv i tlo. razmatranih grado­ va i velegradova. zbiljskiji u tom smislu što proizvodi i determinira istraživane. propagandi i politici. Stvarnost radničke klase u razvijenom industrijskom društvu pretvara Marxov »proletarijat« u mi­ tološki pojam. Oni mistificiraju utoliko što su izolirani od istinski konkretnog konteksta iz koga proizlaze činjenice. Ostalo je optuženo — i odobreno — kao fikcija ili mitologija. Tehničko postignuće razvijenog industrijskog društva i efikasno manipuliranje mentalne i materijalne produktivno­ sti doveli su do promjene mjesta mistifikacije. područja i grupa kojih je javno mnjenje re­ gistrirano brojem glasova ili čije su šanse preživljavanja pred­ met kalkulacije. Taj zbiljski kon­ tekst. Nemo­ gući (povijesno) elementi su odvajani od mogućih — san i imaginarno od znanosti. i ne tako potpunog širenja. kalkulirane i brojem glasova utvrđene činjenice. ureda. a razlika između egzaktnog utvrđivanja. konteksta koji determi­ nira njihovu funkciju. one koji su imali koristi od njega i one koji su platili za njega. no on mo­ že. Racionalno nije iracionalno. Ono se tako suprotstavlja istin­ ski racionalnom ponašanju. mje­ renja širenja. a racionalno kompletiranje prikri­ va iracionalnost cjeline. naime. Nevolja je u tome što statistika. u ovom društvu. Proces civilizacije obezvažuje mit (to je gotovo definicija progresa). vratiti racionalnu misao na mitološki status. teorije koje prepoznavaju i projektiraju povije­ sne mogućnosti treba da postanu iracionalne. eksperimenti ο izdržavanju u abnormalnim situacija­ ma — mistificira utoliko što proizvodi (i čak zahtijeva) po­ našanje koje prihvaća ludost. Ovi režimi su opovrgli spomenute i svoje vlastite iracionalne »filozofije« potpunom tehničkom organizacijom aparata. Opravdano je reći da ideologija postaje inkorporirana u sam proces proiz­ vodnje. znanstveni pristup uznemiravajućem problemu međusobnog uništenja — matema­ tika i kalkulacije usmrćenja i prekobrojnih usmrćenja.

no on mora biti prevodljiv i bit će preveden. JJ svom izlaganju mistifikatorskog karaktera termina koji označavaju transcendentno. on to sam učinio. Naučit ćemo vas da kažete ono što mislite tako da bude jasno. jest stvarnost i analiza ga može prevladati samo tako da ga ne zaobiđe i da shvati nje­ gov doseg i njegove uzroke. •>. — one se daju eksplicirati izrazima koji označavaju posebne načine i mode usmjerenja i ponašanja. . lingvistička analiza mistificira izraze svakodnevnog jezika time što ih ostav­ lja u represivnom kontekstu postojećeg univerzuma rasu­ đivanja. no ako bi ono što on kaže moglo biti rečeno rječnikom sva­ kodnevnog govora. . Odrediti Društvo (s velikim D) kao taj metakontekst znači hipostazirati cjelinu pored i iznad dijelova. već naprosto odre­ đen mod određenih raspoloženja. Is­ to tako. Nji­ hov Vokabular obiluje s »neprimjeren«. Možete govoriti poeziju — to je u redu. neodređenih pojmova. . Komunikacije ne smije bi­ ti iznad ljudi. ispitivanjima i kalkulacija­ ma. vjerovatno. Slično je sa »sviješću«. pojmove i raspoloženja. On '. naprosto ukazuju na određene. volja nije realna sposobnost duše. »suvišan«.180 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 181 činioc i činjenice nisu neposredno data opažanja. poput čovjeka s ulice. No. Mi volimo poeziju. iskrivljena su mje­ renja. sadržaji koji prelaze zdrav i znanstven razum ne treba da ometaju akademski i svakodnevan svijet rasu­ đivanja. već da znače upravo to što kažu. a upravo su u njoj mistifikatorska. vaš via. metafore itd. »brbljalo«. pa je to dru­ štvo neuhvatljiva »sablast«. Njegovo čvrsto empirijsko jezgro je u sistemu institucija koje su postojeći i zaleđeni odnosi među ljudima. Ona zadržavaju svoju egzaktnost. razotkriti vaše trikove. ? Ne prikrivate li nešto? Govorite sumnjivim jezikom. Kad se od njega apstrahira. no. Kad mi namjenjujete specijalni > kutak značenja i značaja. ispitivanja i kalkulacije — ali iskrivljeni ίι dimenziji koja se ne očituje u mjerenjima. ovo hipostaziranje se dešava u stvarnosti. već kao stranac koji ne spada ovdje. morate nam prenijeti svoje misli — na našem jeziku ili na vašem. Analitička filozofija često stvara atmosferu denuncira­ nja i ispitivanja od strane komiteta. Društvo je odista cjelina koja provodi svoju neovisnu moć nad jedinkama. Dakako. »apsurdan«..a štiti jezik) i tad će se pokazati da moji simboli. Lingvistička analiza ustvrđuje da Joe Doe i Richard Roe. filozofija mora upotrebljavati drugačije ). Intelektualac je pozvan na odgovornost. da »pokažete svoje karte«. da bi osvijetlila puni smisao svakodnevnih ter­ 19 mina. Ali kad mislite. metafore i slike terminima svakodnevnog jezika. No. a to možemo samo ako intepretiramo vaše simbole. kritička analiza se mora disocirati od onog što te­ ži razumjeti. Pjesnik bi mogao odgovoriti da on odista želi da njego­ va poezija bude razumljiva i shvaćena (ta radi toga je i piše). Ne govorite kao mi drugi. svijest je verbalizirano priviđanje. nisu simboli. »sloboda«. koja se zato ovima ne suprotstavlja i ne uznemiruje ih. pripadne im percepcije. možete misliti što god hoćete. Neprimjerene i zbunjujuće suvišnosti treba odstraniti ako hoćemo da do­ minira razborito razumijevanje. »vlastitošću«. »čudan«.. mi se ne namećemo vama i vašoj slobodi misli i govora. š t o mislite pod tim i tim . metafore itd. Oni postaju data jedino u analizi podobnoj da pokaže strukturu iz koje proizlaze dijelovi i procesi društva i koja determinira njihov međusobni odnos. također. prvi bi. kad govore ο onom što im je na pa­ meti. će možda reći: razumijevanje moje poezije pretpostavlja uru-1 šenje i obezvređenje upravo onog svijeta rasuđivanja i pona. Jer posto- . Varljiva je vaša tolerancija. sanja u koji je vi želite prevesti.}« put bilo kojeg drugog jezika (zapravo je to. me­ tafizičkih općenitosti i tome slično. mjerenja i preslušavanja. ludnica je negdje drugdje. očistiti vas. Pjesniku se može također činiti da solidna trezvenost lingvističke filozofije govori jezikom predrasuda i emocional­ nim jezikom — jezikom gnjevnih starih ili mladih ljudi. Vratiti ću se kasnije na tretiranje univerzalnih pojmova. sklonosti i aspiracije. Moramo vam podsjeći krila. Zacijelo možete go­ voriti svojim vlastitim jezikom. pružate mi azil za nenormalne i ne­ razumne. Upravo unutar tog represivnog konteksta odvija se bihevioralna eksplikacija značenja — eksplikacija kojoj je do izganjanja starih lingvističkih »priviđenja« kartezijanskog i drugih zastarjelih mitova. »zbunjujući«. »blebetav«. .:. Moj jezik se može naučiti po. po mom shvaćanju. Ali mi želimo da razumijemo vašu poeziju.

Tako oni ne izražavaju samo sami sebe. oni (ovo »oni« uključuje nas. već je privatno i vlastito posredovano raspo­ loživim lingvističkim materijalom koji je društveni materijal. »on nema srca«. Kad ih lingvistička analiza ne uzima u obzir. no. ostaje samo skelet istog svijeta — sablast daleko sa­ blasnija od one na koju se analiza obara. str. kao u logičkom čistu­ nstvu. razlučivi od analiziranih. hranu i pokućstvo. moramo upotrijebi­ ti izraze naših oglasa. »Ono što ljudi misle kad kažu . jezikom svojih gospodara. Ako takvo razjašnjenje prelazi puko nabrajanje i klasifikaciju mogućih značenja u mogućim kontekstima. »što mogu učiniti s tim u vezi«?). Kad opisujemo jedan drugom ono što volimo i ono što mrzimo. Mo­ ramo upotrijebiti iste izraze kad opisujemo naše automobile. Govoreći svojim vlastitim jezikom. « jest u relaciji s onim što ne kažu. Tamo gdje se čini da ga nadilazi. pokazuje ona temelje iz kojih proizlazi da je dano rasuđivanje osakaćen i varljiv univerzum. niti drugačiju jasnoću od one koja je dopušte­ na — to jest. ljudi go­ vore. dobročinitelja. Pod ovim okolnostima je govorna fraza izraz individu­ uma koji je govori i onih koji ga prisiljavaju da govori tako kako govori. također. termini kojima se analizira smisao određenih termina moraju biti drugačiji. razgovaramo s ljudima. a upravo ta uloga mu je data u analitičkoj filozofiji. osjećanja i aspiracije. ostavljajući svakome širo­ ko otvoren izbor prema okolnostima. kolege i suparnike — i mi se savršeno ra­ zumijemo. . ili »on jede mak«. i vide i osje­ ćaju. svoje vlastito znanje. razotkrivajući iskrivljenost u tako mnogo normalne i jasne upotrebe. lingvistička analiza ostaje unutar granica misti­ ficiranog i varljivog rasuđivanja. one mogu postati vitalno relevantne kad ljudi stvarno nešto kažu (»ona ga je naprosto voljela«. Ostaviti taj zadatak kolegama u odsjeku za sociologiju ili psi­ hologiju znači učiniti metodološki princip iz postojeće podjele akademskog rada. ili »to mi sada iz­ gleda crveno«. Zadaća se ne može odstraniti umjerenim insistiranjem na tome da je skromni cilj lingvističke analize da samo razjasni »konfuzno« mišljenje i govor. Kako to znamo? Gledamo televiziju. društvenom nužnošću su ljudi prisiljeni da identificiraju »stvar« (uključujući svoju vlasti­ tu ličnost. osjećanje) sa njezinim funkcijama. 170. Kad »samostalno« opisuju političku situaciju. Tu nastaje problem »metajezika«. »to nije fer«. U svom životu ljudi ovise ο šefo­ vima i političarima. ona ne može postići empirijsku egzaktnost drugačiju od one na kojoj se insistira u postojećem. 184. To nužno mora biti tako jer jezik nije nešto pri­ vatno i vlastito. Ovakva situacija diskvalificira jezik svakodnevne upotrebe da bude kriterij vrednovanja. može se uzeti po nominalnoj vrijednosti — ne zato što ljudi lažu. Tad bi lingvistička analiza zado­ bila razinu s koje postaju vidljivi i shvatljivi određeni dru­ štveni procesi koji oblikuju i ograničavaju postojeće rasuđi­ vanje. političara i bestselera. već zato što je totalitet misli i prakse u kome oni žive totalitet manipuliranih kontradikcija. službama i susjedima koji ih navode da govore i misle isto što i oni. Ovakve okolnosti mogu biti irelevantne za analizu iz­ java poput »svrbi me«. bi­ lo u svojim gradovima. te svih onih napetosti i kontradikcije njihova me­ đusobna odnosa. bilo na internacionalnoj sceni. slušamo radio. pogledaj str.182 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE JEDNODIMENZIONALNA MISAO J83 jeci svijet rasuđivanja je potpuno označen specifičnim modima dominacije. . Kad je filozofija više negoli jedno od zanimanja. organizacije i manipulacije kojima su podvrgnuti članovi društva. ono što ljudi misle ne 19 ) Suvremena analitička filozofija je na svoj način sagledala ovu nužnost k a o problem m e t a j e z i k a . intelektualce koji to znamo i kritiziramo) opisuju ono što im kažu sredstva masovne komunikacije — a to je stopljeno s onim što oni stvarno misle. naše sentimente i resentimane. Oni moraju biti nešto više i drugo od pukih sinonima koji još uvijek pripadaju istom (neposred- . svijest. čitamo novine i ilustrirane listove. One su vitalne i za lingvističku analizu etike. i naprijed. oglaši­ vača. Razjašnjenje bi uključivalo analizi­ ranje svakodnevnog govora u stvarno kontroverznim područ­ jima prepoznajući konfuzno mišljenje ondje gdje se ono to najmanje pričinja. Ili. filmova. tad je ono sve drugo sa­ mo ne skroman zadatak. već također nešto drugo nego što su sami. politike itd.

Da ilustriramo: neki govor. Ovi obimni sistemi značenja koincidiraju. ili čak privatno saopćenje sročio je neki pojedinac koji je (auto­ riziran ili neutraliziran) govornik određene grupe (političke. stava njegovih izdavača u odnosu prema masakrima. objek­ tivne okolnosti. i od strane koga. odnosno politički sistem. Supraindividualni sistem je. U takvoj analizi je potrebno da termini ili forme bu­ du razvijeni u multidimenzionalan univerzum. govor). pri čemu svako izraženo značenje spada u nekoliko međusobno poveza­ nih. ono što tre­ ba razotkriti i osuditi operativno je unutar danog svijeta ra­ suđivanje i djelovanje. ono pripada: a) individualnom projektu. republici itd. U svjetlosti ove dimenzije upotreba riječi i struktura rečenice poprimaju značenje i funkciju koja se ne očituje u »neposredovanom« čitanju. njemu ne treba artificijelna »viša razina« jezika da bi extrapoliralo i objasnilo preispitivani jezik. Želi se postići to da iz po­ stojećeg jezika progovori skriveno ili isključeno. tj. Riječ. Dok se društveni sistem značenja u funkciji determiniranja nepopustljivo potvrđuje u kontroverznom političkom univer­ zumu rasuđivanja. Leksički i sintaktički kontekst se tako otvara u jednu drugu dimenziju — koja nije izvanj­ ska. To je postignuto u djelu Karla Krausa. Danas društveni si­ stem značenja objedinjuje razne nacionalne države i jezična područja. emocionalan način.184 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E J E D N O D I M E N Z I O N A L N A MISAO 185 nom) svijetu iskustva. a predominantan jezik apsorbira me­ tajezik. na mnogo prikriveniji. Na primjer. dio opsežne. djelomično ukrštenih i suprotnih »sistema«. nesvjestan. ako se komunikacija ne odnosi samo na nekontroverzne od­ nose i instrumente svakodnevnog života. Prema tome. vri­ jednosti i objektivnih okolnosti na kojima partici­ pira individualni projekt. b) postojećem supraindividualnom sistemu ideja. Sintaksa. određenoj komunikaciji (novinski članak. svepri­ sutne sfere značenja koju razvija i obično »zatvara« društve­ ni sistem unutar koga. te sintaktička forma čitane su u kon­ tekstu u kome se pojavljuju — na primjer u novinama koje u nekom gradu ili kraju podržavaju određena shvaćanja po­ sredstvom pera određenih lica. to ne može biti tehnički metajezik konstruiran poglavito s obzirom na semantičku ili logičku jasnost. norme mišljenja i ponašanaja koje ulaze — afirmirane ili suprotstavljene — u individualnu komunikaciju uz različite stupnjeve osviještenosti i eksplicitnosti. monar­ hiji. Istinski filozofska analiza značenja mora uzeti u obzir sve te . a ipak isprepletenu s njim. c) određenom društvu koje integrira različite. Ogresenja ο jezik koja se javljaju u novinarskom stilu svojstvena su pripadnom po­ litičkom stilu. s područjem više ili manje razvijenih kapitalističkih društava. interpunk­ cije. a s druge. po mjestu stanovanja) u odre­ đenom društvu. intelektualne. novinski članak. djeluje on također. teče komunikacija^ Doseg i ospeg društvenog sistema značenja znatno vari­ ra u različitim povijesnim periodima i prema postignutom stupnju kulture. čak tipografskih pogrešaka može razotkriti čitav moralni. s jedne strane. Ako ovaj metajezik treba da stvarno probije totalitarna smjeranja postojećeg svijeta rasuđivanja. Tako in­ dividualno saopćavanje »individualizira« supraindividualni sistem značenja koji konstituira dimenziju rasuđivanja razli­ čitu od individualnog saopćavan ja. no njegove su granice dovoljno jasno određe­ ne. Ovo preispitivanje se još uvijek kre­ će unutar svakodnevnog svijeta iskustva. po zanimanju. u svakodnevnom rasuđivanju. obraćanje učenom skupu ili slično. s komunističkim društvima u razvoju. i čak su­ protne individualne i supraindividualne projekte. On je pokazao kako »unutarnje« preispitivanje govora i pisanja. mora on biti kadar da ukaže na društvene procese koji su determinirali i »zatvorili« postojeći svijet. u kome su integrirane i asimilirane različite dimenzije jezika. sačinjenoj u određenom slučaju za određenu svrhu. već konstitutivna za značenje i funkciju riječi — dimen­ ziju bečke štampe u toku prvog svjetskog rata i poslije njega. gramatika i Vokabular postaju mo­ ralni i politički čini. Ta grupa ima svoje vlastite vrijednosti. Kontekst može biti i estetski ili filozof­ ski: književna kritika. Ovdje lingvistička analiza poeme ili eseja konfrontira dati (neposredni) materijal (jezik analizirane poeme ili eseja) s onim koji je pisac našao u literaturnoj tradiciji i koji je trans­ formirao. pak.

više. doprinosi zatvaranju misli u krug osakaćenog svijeta svakodnevnog rasuđivanja. Ističem da je upravo to ono što ne čini lingvistička analiza u suvremenoj filozofiji. umjesto toga. u najbolju ruku. No. Od multidimenzionalnog jezika je učinjen jednodimenzionalan. No. smisla i besmisla. Ponovo može poslužiti kao primjer Wittgensteinova bes­ konačna jezična igra elementima kompozicije. u ono što je samo akademski kontroverzno. već su držana od­ vojeno jedno od drugog. ili konverza­ cije Joea Doea i Dicka Roea. takvo objašnjenje treba da ispuni terapeutičku funkciju. obraća se ona političkom. . proizvod su analitičara filozofa. fi­ lozofija se suprotstavlja i projektira samo u misli. ne kao specijalna filozofija politike. nezbiljsko. No. zapravo. terapeuticka zadaća filozofije u totalitarnoj eri mora biti politička zadaća. Kako postojeći svijet svakodnevnog jezika tendira skrućivanju u totalno manipuliran i indoktriniran svijet. a u ovome se različita i suprot­ na značenja više međusobno ne prožimaju. Može se prigovoriti da je takva »izvanjska« analiza (pod znakovima navoda jer. Kad lingvistička analiza ne pridonosi takvom razumijevanju i kad. I. Kad odlučuje ο dinstinkciji legitimne i nelegitimne upotrebe. To je zaista dvosmislen. Zapravo je gore od toga — bijeg u nekontroverzno. Doduše. lingvistička analiza u filozofiji upu­ ćuje na nešto vanlingvističko. Uprkos jednostavnoj jasnoći primjera. već je unu­ tarnji razvoj značenja) neumjesna kad je intencija da znače­ nje termina bude zadobijeno analizom njihove funkcije i upo­ trebe u svakodnevnom rasuđivanju. a ako bi filozofija postala terapeuticka.186 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E JEErNODIMENZIONALNA MISAO 187 dimenzije značenja jer lingvistička očitavanja sudjeluju u svi­ ma njima. Ne čini to utoliko što transferira svakodnevno rezoniranje u specijalan akademski univerzum koji je pročišćen i sinteti­ čan čak kad je (i upravo kad je) ispunjen svakodnevnim je­ zikom. Prema tome. autentičkog i varljivog zna­ čenja. Realni svijet svakodnevnog je­ zika je svijet borbe za opstanak. estetskom i moralnom suđenju. a ne kao specijalna disciplina ili predmet analize. nije izvanjska. Oni su χ i y ma kako familijarno da govore. Filozofija pristupa tom cilju ukoliko oslobađa misao od njena porobljivanja od strane postojećeg svijeta rasuđiva- nja i ponašanja. razgovor x-a i y-a je savrše­ no razumljiv i lingvistički analitičar se s pravom obraća stan­ dardnom razumijevanju prosječnih ljudi. ostaju neodređeni govornici i njihova situacija. u svakom slučaju. tad je ona. nekonsekventna. Doduše. U tom analitičkom tretiranju svakodnevnog jezika on je steriliziran i anesteziran. ukoliko pokazuje negativnost postojećeg (njegovim pozitivnim aspektima je. u stvarnosti se međusobno razumijevamo samo u cijelim područjima ne­ sporazuma i kontradikcija. Oni ne egzistiraju. mutan i opskuran svijet i zacijelo mu je potrebno objašnje­ nje. utišana je eksplozivna povijesna di­ menzija značenja. u stvarnom rasu­ đivanju su χ i y »priviđenja«. Tad bi se politika javila u filozofiji kao smjeranje njenih pojmova da razumiju neiskrivljenu zbi­ lju. dat obilan publicitet) i projektira njegove alternative. Ona je ide­ ologija i upravo taj ideološki karakter je sudbina filozofije koju ne može prevladati scijentizam i pozitivizam. njezin ideologijski napor može biti istinski terapeutički — da poka­ že stvarnost kao ono što ona zbiljski jest i da pokaže ono što ta stvarnost priječi da bude. došla bi odista na svoje.

ŠANSE ALTERNATIVA .

nikako. Svijest. Tretiranje općih pojmova razotkriva položaj filozofije u sklopu kulture — njezinu povijesnu funkciju. može adekvatno opisati pojedinačan mentalni proces. Kad se .8. Na čudan na­ čin rezultat pokazuje nemoć destrukcije — priviđenja i dalje proganjaju. Volja. izvedbama. sklonostima. Suvremena analitička filozofija želi odagnati takve »mi­ tove« ili metafizička »priviđenja« kao što su Duh. po analitičkim filozo­ fima. rastvarajući intenciju tih pojmova u izjave ο pojedinačnim odredljivim operacijama. Dok svaka interpretacija. no ona za­ htijeva analizu neosakaćenog iskustvenog konteksta. Duša. a čak i ne opisuje puno značenje takvih termina kao što su Svijet. biti vrednovani tvrdnjom da oni označavaju cjelinu koja je više i drugo nego njezini dijelovi. POVIJESNA SVEZA FILOZOFIJE Pripadnost analitičke filozofize osakaćenoj zbilji mišlje­ nja i govora očituje se u njezinu tretiranju univerzalnih poj­ mova. a ni njihov ukupan zbir ne zahvaća. Ovi opći pojmovi se održavaju kako u općoj tako i u »poetskoj« upotrebi. Sopstvo. Vo­ lja. označavaju cjelinu. tendencijama. čini se da ni jedna od tih reformulacija. Oni. što za­ mišljam kad kažem »ja« ili što misli svećenik kad kaže da je Mary »dobra djevojka«. Dobro. Sop­ stvo. Ο tome je sad potrebno opširnije raspraviti. odnosno prevođenje. zapravo. Takvi opći pojmovi ne mogu. Problem je već prethodno pomenut iz aspekta inhe­ rentno povijesnog i u isto vrijeme transcendentnog. vještinama itd. Pitanje ο statusu općih pojmova nikako nije samo jedno apstraktno pitanje epistemologije ili pseudokonkretno pitanje jezika i njegove upotrebe — ono je u samom centru filozofske misli. ispunjavaju njihovo značenje. a obje upotrebe ih razlučuju od raz­ nih moda ponašanja i dispozicije koji. općeg karaktera filozofskih pojmova. snaga­ ma.

kad je svakodnevan jezik uzet po svojoj neposrednoj vrijednosti — tj. Mistifikatorski karakter ne proizlazi iz pojmova »duh«. upravo to rastvaranje mora biti podvrgnuto pita­ nju — ne samo u ime filozofa već i u ime običnih ljudi u či­ jem se životu i rasuđivanju događa rastakanje ο kome je riječ. univerzalna stvarnost što nadilazi podređene joj institucije ili ljude. Russell.. čak nezaobilazno reći da je »nacija« mobili­ zirana. B . 1959. P h i l o s o p h i c a l A n a l y s i s . par­ tija. utjecaja. J. integrirani i upravljani djeluje kao entitet različit od njegovih sastavnih dijelova — i to do te mjere da raspolaže životom i smrću. sebe s ulogama i funkcijama koje moraju odigrati u društvu.. Second Series. 1955. »nacija« ili »partija« treba da budu prevodljive u svoje komponente i elemente koji ih sačinjavaju.. kao u slučaju naci­ je. Činjenica da to nisu jest povijesna pa se isprečuje lingvističkoj i logičkoj analizi. opipljivi i djelotvorni entiteti. da je »Engleska« objavila rat. . univerziteta.. očuvana i reproducirana — kao (relativno) posljednja. Lica koja izvršavaju odluku. partija. U svojoj odluci (glasanje.. g. Urmson. nadređenu egzi­ stenciju. N . biblioteka itd. u imenovanjima.A n a l y s i s .192 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ŠANSE ALTERNATIVA 193 odbija ta supralingvistička analiza. Introduction t o L o g i c a n d L a n g u a g e (First Se­ ries). a njihova »mitološka« supstancija može biti rastvo­ rena u mode ponašanja i dispozicija. T h e C o n c e p t o f M i n d . ono se ljudima događa i oskvrnjuje ih tako što su »okolnostima« prisiljeni da identificiraju svoj duh s mentalnim proce­ sima. ako se uopće daju identificirati. Flew. Sa stajući se na skupovima. i dalje. u ibid. Svako reduktivno prevođenje takvih izjava. Možemo reći da univerzitet nije poseban entitet pored i iznad njego­ vih raznih koledža. itd. »Universals«. pojedinci su govornici (često nesvejsni) institucija. zato izjave koje se odnose na nju sadrže zbiljski op­ će i ne mogu biti adekvatno prevedene u izjave kojima su predmet pojedinačni entiteti. smatram. čak i u tom ratu priviđenja su naznačene snage koje bi mogle dokrajčiti taj fiktivni rat. J . 17. S druge strane. mijenja njihovo značenje. »sopstvo«. passim. g. »svijest«. ne djeluju kao individuum. r u i i t i c s a n ü S o c i e t y . F. da sam studirao na »Oxfordskom univerzitetu«. propaganda) — •nroizašloj iz konkurencije mstitucija i interesa — nacija. 22. članovi vijeća i fakul­ tet jesu. interesa inkorporiranih u organizacicijama. univerzitet je stavljena u gibnje. Oxford. već kao predstavnici nacije. pored i iznad pojedinaca koji ih sači­ njavaju. str. D. No. Nije ono njihovo vlastito djelo i njihova vlastita riječ. centralni komitet. 223. Da bi bile potpuno smis­ lene. cit. kad je predominantan univerzum nesporazuma i upravljane komunikacije supstituiran varljivim univerzumom općeg razumijevanja me­ đu ljudima — tad su inkriminirani opći pojmovi odista prevodljivi. plaćama i zahtjevima koje ustanovljuju. Wisdom. Ova stvarnost je poprimila neovisnu. Oxford. Oxford. pritisak. korporacija. New York. kao osakaćenje duha (i tijela) nametnuto čovjeku od strane njegova dru­ štva — filozofija se bori samo s priviđenjem supstancije koju želi demistificirati. Oxford. okupljen na zasjedanjima. 1956. »Metaphysics and Verification«.. tendencija i dispozicija pa tako uzima osakaćene i organizi­ rane pojave (same po sebi dovoljno realne!) za realitet. i dalje. No. u rezultatima nji­ hovih zakona. Peter Laslett (ed. potreba da se pokuša takvo prevođenje. Isto modificirano objašnjenje može­ mo primijeniti na druge izjave. g. M y P h i l o s o p h i c a l D e v e l o p m e n t . No. predsjednik. ustava. Kongres Sjedinjenih Država. G . »država«. već je upravo način na koji su ovi organizirani. loc.. u nuklearnom oružju koje naručuju i proizvode. g. već od njihova bihevioralnog prevođenja. g. 1956.. Oni su opipljivi u dokumentima. a ipak je 1 ) Pogledaj Gilbert Ryle. protest protiv njegove nemoguć­ nosti indicira da nešto nije u redu. 1959.) P h i l o s o p h y . sasvim smisleno. str. str. uprava direktora i organizatora. način na koji su takve tvorbe i ljudi organizirani. Ako filozofija ne shvati ove procese prevođenja i identificiranja kao društvene procese — tj. 0 . Oxford. »Oxfordski univerzitet«. u : P h i l o s h o p h y a n d P h y c h o . i dalje. sastajući se i odlučujući ο svojoj politici. »Engleska« 1 )· Nikakav poje­ dinačan entitet ne odgovara tim općim pojmovima. A . »Britanski ustav«. Prevođenje je lažno upravo zato što pojmove dosljedno prevodi u mode stvarnog ponašanja. korporacije. Pears. 1953. Jedan od uzne­ mirujućih problema u analitičkoj filozofiji jesu izjave ο op­ ćim pojmovima kao što su »nacija«..

a umiru za novac koji država drži. ona je stvarna snaga koju ljudi osjećaju i provode u svojim dje­ lovanjima. Vjeruju da umiru za slobodu Ličnosti. a ono ipak uvažava stvarnost općenitosti nazi­ vajući je njezinim pravim imenom. Vjeruju da umiru po zapovijedi Države. str.). Istinita svi­ jest će sintetizirati iskustvena data pojmovima koji u danim činjenicama što potpunije i što adekvatni je odražavaju dano društvo. Ova formulacija bi povrijedila Kantov pojam jer je prioritet svijesti ο kome go­ vorimo empirijski. 631. Svijest je drugo i više nego svijesni akti i ponašanje. Oni sudjeluju u njoj (na vrlo nejednak način). klase. . broj. »Oni vjeruju da umiru za Klasu. tendencija ili sposobnost. Naše raspravljanje ne pretendira da uđe u »problem uni verzali ja«. u striktnom smislu. Kao takva. Realna utvara je stvarnost veoma prinuđavajućeg karaktera — odvojena i neovisna sila cjeline nad pojedincem. Vjeruju da umiru za naciju. ona odlučuje ο njihovoj egzistenciji i njihovim mogućnostima. partija. Nije to jedna od dispozicija. Moglo bi se reći da su pojedinačni akti a priori sintetizirani »transcenden­ talnom apercepcijom« u tom smislu što integriranje sinteze prethodi pojedinačnim procesima i aktima. okolnostima i odnosima. u raznim stupnjevima zajednič­ ka članovima neke grupe. ono pokušava da samo osvijetli ograničeni (umjetno) obzor filozofske analize i da indicira potrebu nadilaženja ovih granica. a uključuje nadindividualno iskustvo. a umiru za Industri­ jalce. Iz toga slijedi da je zapostavljanje društva u vezi s formiranjem pojmova izraženo u akademskom ogra­ ničavanju iskustva. »Sociološku« definiciju ne sugeriramo zbog predra­ suda u korist sociologije. gela). već radi stvarnog ulaženja društva u iskustvena data. a umiru za Birokraciju. generalna dispozicija. integriranja pojedinačnih akata. No. odnosno jedna od sposobnosti. oblikuje i distingvira od »drugih svijesti«. Vjeruju da umiru za Domovinu. Iako stavrna. rezultira stvarnošću takvih općenitosti kao što su nacija. vol. Još je uvijek diseratum. nepostojanje takvih predstavničkih ustanova u kojima individuum radi i govori za sebe. U pogledu navedenih karakteristika možemo svijest na­ zvati dispozicija. omogućuje ih. Cjelina ο kojoj je riječ nije puki zamijećen Gestalt (kao u psihologiji). grupa. crkva — stvarnošću koja nije identična ni sa jednim od po­ jedinačnih odredljivih entiteta (individuum. Raspravljanje će i ovog puta biti koncentrirano na supstancijalne opće pojmove za razliku od logičko-matematskih općih pojmova (skup. III. objektivna osnova njihova funkcioniranja u danom društvenom i povijesnom kontekstu. ali je njihova analiza olako držana u granicama akademske filozofje. Njezin realitet bi mogao uslovno biti opisan kao način ili mod individuumova sintetiziranja. društva. nemaju li druge općenitosti sasvim drugačiji sta­ tus? Imaju. razred itd. a umiru za partijske ljude. Supstancijalan opći pojam ne samo da apstrahira od konkretnog entiteta već i označava drugačiji entitet. takvo prevođenje koje bi raščinilo krivu op­ ćenitost u njezinoj supstanciji. a umiru za bandite koji joj začepljaju usta.194 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E 3 Š A N S E ALTERNATIVA Ο 195 Disharmonija između individualnih i društvenih potre­ ba. Hipostazirana cjelina se opire analitičkom rastvaranju. ide­ je. aspiracije pojedinih društvenih grupa. već. Ovo je genuino »prevođenje« hipostaziranih općenitosti u konkretnosti. a umiru za Slo­ bodu dividenda. cit. Takve općtenitosti izražavaju razne mode i stupnjeve reifikacije. niti totalitarna država (kao u lošoj po'itičkoj znanosti) — to je postojeće stanje stvari koje deteriminira život ljudi.. njihova neovisnost je patvorena utoliko što je pripadna određenim moćima koje su organizi­ rale dano društvo u cjelini. L a C o e x i s t e n c e p a c i f i q u e . Na osnovu ovoga je smislena razlika istinite i krive svijesti. Oni vjeruju — ali zašto bi čovjek vjerovao u takvu opskurnost? Vjerovati — umrijeti? — kad je stvar u tome da se nauči živjeti?« 2 ). ni metafizički apsolut (kao u He2 ) François Perroux. loc. ne zato što je neki mitski en­ titet s onu stranu pojedinačnih entiteta i izvedbi. restrikciji značenja. ustav. i to na one apstraktnije i kontroverznije pojmo­ ve koji predstavljaju stvaran izazov za filozofsku misao. Vjeruju da umiru za Proletarijat. čak ako i dopuštamo stvarnost takvih političkih općenitosti. korporacija. ili insti­ tucija). već zato što je konkretna. no poli­ tički diseratum.

Čini se da je ireducibilna razlika općih pojmova i odgovarajućih poje­ dinačnih slučajeva ukorijenjena u primarnom iskustvu neprevladljive razlike potencijalnosti i aktualnosti — dviju di­ menzija jednog svijeta. ne podrazumijevam naprosto dispozicije ili sposobnosti tako kako su iskušene. sreća i njihovi kontrarni pojmovi? Izgleda da perzistencija ovih neprevodljivih općih pojmova. kao ključnih pojmova misli. Kad govorimo ο lijepoj djevojci. lijepom krajoliku. zacijelo mislim na različite stvari. odnosno kvalitete. čiji je zadatak da odstrani iskrivljenost koje je puno svakodnevno rasuđivanje. možda nema ništa direktnije i jasnije u iskustvu od pojave ljepote u raznim lijepim objek­ tima. umjetnik i američki vlasnik pogrebnog poduzeća mogu je »definirati« na razne načine. D e v i n s k e ) Stendhal. Mislim. . govoru. Njihova odsutnost je stvarnost — pozitivan faktor koji objaš­ njava aktuelne mentalne procese pojedinog čovjeka. ponašanju itd. već za one koji snose tu iskrivljenost iako je možda nisu ni svjesni — za Joea Doea i Richarda Roea. naime. pravda. Doživljena je gotovo kao šok. ne podrazumijevam time naprosto mentalne procese očitovane u njezinu izrazu. na ono za što ne pokazuje sklonost. odnosno izvedene iz iskustva. koja lomi krug svakodnevnog iskustva i otvara (za trenutak) jednu drugu stvarnost (čiji integralni element mo­ že biti strah) 3 ). odražava nesretnu svijest podijeljenog svijeta u kome je to što jest insuficijentno spram onog »što može biti«. svjesne akte. Smisao za koga? Ne samo za pro­ fesionalnog filozofa. no svi oni određuju isto specifično stanje ili okolnost — neki kvalitet. smisao njegovih riječi i ponašanja. lije­ poj slici. shvaćena. One su prisutne kao odbijen materijal. kritičkoj misli. proizlazi iz kontrastnog karaktera ljepote. razumijevanje. ali prevođe­ nje eliminira ono što je trebalo odrediti. formiranje i doseg njegovih pojmova. a supstancijalne opće pojmove — ljepota. Ono što im je svi­ ma zajedničko — »ljepota« — nije ni misteriozan entitet ni misteriozna riječ. obrana i sigurnost su još uvijek značajne stavke kako u intelektual3 4 ) Rikle. metafizičkog ka­ raktera takvih općih pojmova. Tako su »negativno prisutne« određene snage »okoline« koje preduvjetuju svijest za spontanu repulziju izvjesnih data. ona je viđena. slu­ šana. više ili manje. koji se zbivaju trenutno. i čak ga niječe. po kojima je lijepo u kontrastu s drugim objektima. pri tome na ono što čovjek ne izražava. možda. uobičajena restrikcija iskustva prožima napetošću »svijest« i mentalne procese. dotaknuta. Ima mnogo. Protest protiv nejasnog. mirisana. Ovaj opis je upravo taj metafizički karakter koji po­ zitivistička analiza želi eliminirati prevođenjem. Naprotiv. odnosa.. opskurnog. Suvremena lingvistička analiza izmiče iz tog zadatka tako što pojmove interpretira određivanjima pripadnim osiromašenoj i determiniranoj svijesti. iščezavaju i javljaju se u toliko različitih formi koliko ima ljudi. čak rezultira njihovim konfliktima. Odnose li se upravo iznesene primjedbe u vezi s prisu­ stvom stvarnosti u sadržaju takvih pojmova kao što su »duh« i »svijest« i na druge apstraktne. uslova. U toj direktnosti i neizdiferenciranosti je ljepota doživljena u lijepom — to jest. no čini se da je samo jedna koja čuva iskustveni sa­ držaj ljepote i ona je zato najmanje egzaktna definicija — ljepota kao »promesse de bonheur« 4 ). a što je ipak prisutno i što u znatnoj mjeri determinira nje­ govo ponašanje. U pitanju je neokljaštrena i neprofiltrirana intencija izvjesnih ključnih pojmova u nerepresivnom razumijevanju stvarnosti — u nekonformističkoj. zadovoljavajućih »tehničkih« definicija ljepote u este­ tici. E l e g i j e . Kad govorim ο svijesti neke osobe. insistiranje na familijarnoj konkretnosti i zaštitničkoj sigurnosti zdravog razuma i zna­ nosti još uvijek pokazuje nešto od one primarne tjeskobe koja je rukovodila registrirane izvore filozofske misli u njezi­ nu razvoju od religije preko mitologije do logike. Ovo određenje ukazuje na stanje ljudi i stvari i na odnos između ljudi i stvari. osjećana. Opći pojam obuhvaća u jednoj ideji mogućnosti koje su realizirane i istovremeno u realnosti blo­ kirane. što.196 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E ŠANSE ALTERNATIVA 197 Štaviše. Zaljubljen mladić i filozof. Prva Elegija. a iščezavajući manifestiraju ono što može biti.

tvrdoća. U tom smislu opće oblikuje »materijal« svijeta. kad su pravilno upotrijebljene. slobodan. gustoća. bliže apstraktno i univerzalno nego analitička filo­ zofija. 8) Pogledaj str. kišu ili vrućinu. ali nije i samo utjelovljenje slobode. od predmeta sličnih bjelini. Pojedinačne stvari i događaji jesu samo na potki općeg koje je više nego potka — ono je kon­ kretna osnova na kojoj pojedinačno nastaje. pravedan) i odgovarajućih pojmova (bje­ lina. . snijeg.građu' svijeta kao ono što je modelirano riječima koje su. oni su sintatički srodniji supstancijama. čini se. »Tra­ dicionalno. »Gestalt-a« i tome slično. čini se da se ono smješta u metafizički svijet. Negativne izjave mogu ponekad biti pre­ vedene u pozitivne: »nebijelo« u »crno« ili »sivo«. pravednost). ona konkretnija svojstva kao djelomične realizacije. 6 ) Wilhelm v . M y P h i l o s o p h i c a l D e v e l o p m e n t . no. izgleda. lijepog s nelijepim.. univerzijalnijeg i potpunijeg kvaliteta što dolazi do iskustva u konkretnom 8 ). »slobodan«) prida7) Ibidem. tvrd. Neprofiltriranom iskustvu je. Taj pojam na neki način izražava razliku i ten­ ziju između potencije i aktualnog — identitet u toj razlici. ured ili šefa. 197. zemlja može biti slobodna (u poređenju s dru­ gim) jer ljudi u njoj imaju izvjesne slobode. Apstraktan ka­ rakter ovih posljednjih pokazuje. ljubav ili mržnju. aspekte. g. subjekti predikta ili uvjeti odnosa. str. 74—75. ako gornja teorija važi. Snijeg je bijel. ulicu. . Struktura te osnove su opći pojmovi kao što su boja. New York. »Možda bismo mogli odrediti . ljepota. ra­ dije nego od objekata koji imaju svojstvo da su bijeli«. postavlja se u odnos s općim. U stvarnosti. tvrdo ili slatko sma­ trali su univerzalijama. on ga dovodi do postavke ο izvornoj srodnosti ne samo između pojmova i riječi već. no nije »bjelina«. Iskusili smo. No. oblici. ne saopćava ona gotov pojam niti sadrži već fiksiran i »zatvoren« pojam. sloboda) sadr­ žano je više nego u svojstvima (»lijep«. no ne ljepota. cit. Univerzalije su primarni elementi iskustva — općenito­ sti ne kao filozofski pojmovi. 200. no tako­ đer lijep. 1959. realan »elemenat« jezika. 201. Ova se javlja u odnosu između kvaliteta (bijel. kao slučajevi i dijelovi u općoj konfiguraciji (i čak kao opća konfiguracija) od koje su neodvojivi.198 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE SANSE ALTERNATIVA 199 nom tako u nacionalnom budžetu. Prevođenje može eliminirati sakrivenu negaciju preformuliranjem znače­ nja u nekontradiktoran stav. Na osnovu tog odnosa konkretan kvalitet predstavlja kako negaciju tako i realizaciju univerzalnog. ja bih rekao. na primjer. Po Humboldtu. 7 ) »Cjelinu« o kojoj je ovdje riječ treba osigurati od kri­ vog razumijevanja u smislu neovisnog entiteta. str. također. str. pojmovi su smisleni samo u iskušenom kontrastu s njima suprotnim: bijelog s nebijelim. sloboda. već je upravo obrnuto: riječi nastaju iz cjeline govora (aus dem Ganzen der Rede). no. . »nelijepo« u »ružno«. Pojedinačne stvari (entiteti) i događaji se pojav­ ljuju samo kao skupina i kontinuum odnosa. kao sredstvo pojmo­ va. l o c . Ove formulacije ne mijenjaju odnos između apstrakt­ nog pojma i konkretnih realizacija: univerzalan pojam ozna­ čava ono što pojedinačan entitet jest i što nije. već upravo kao svojstva svijeta s kojim je čovjek svakodnevno konfrontiran. egzistira i pro­ lazi. između poj­ mova i glasova (Laute). kvalitete kao što su bijelo. Riječ samo suge­ rira pojam. pokret ili mirovanje. Humboldt. 170—171. tvrdoća ili mekost. U apstraktnoj imenici (ljepota. Humboldtova filozo­ fija jezika naglašava iskustveni karakter pojma u odnosu pojma i riječi. djevojka može biti lijepa. upravo na osnovu odnosa riječi spram supstancijalno univerzalnog (pojma) ne možemo za izvor je­ zika prihvatiti signifikaciju objekata riječima koje bi se tek naknadno vezivale u svoj sklop (Zausammennfiigung).« 5 ) Supstancijalan karakter »kvaliteta« ukazuje na iskus­ tveno porijeklo supstancijalnih univerzalija. Simon and Schuster. neprevedena izjava sugerira stvarnu težnju. čak ljepotica. oni se ne mogu javiti drugačije a da ne izgube svoj identitet. manifestacije. 0 ) 5 ) Bertrand Russell. štaviše. U tom se smislu građa svijeta sastoji. govor nije sastavljen od riječi koje bi prethodile.. na način kojim pojmovi potiču iz neposrednog iskustva. svjetlo ili tama. U e b e r d i e V e r s c h i e d e n h e i t d e s m e n s c h l i c h e n S p r a c h b a u e s . ako je riječ.

u svjetlosti nje­ gove stvarne ograničenosti. . koja naglašava n o r m a t i v n i k a r a k t e r univerzalnih pojmova. Ova maglovita fra­ za može poslužiti da osvijetli ambiguitet u takvim filozofskim definicijama — naime. Ona. »pri­ roda«. Vrlo je važno da se shvati da odnos te cjeline spram svojih dijelova nije mehanički Takve univerzalije se na taj način javljaju kao pojmov­ ni instrumenti za razumijevanje pojedinačnih stanja stvari u svjetlosti njihovih mogućnosti. g„ str. taj i m a n e n t n o tele­ ološki aspekat cjelovitosti kao funkcionalne. U pogledu svog karaktera je svaki stvarni slučaj određen time kako su te mogućnosti realizirane za taj slučaj. prvog po »eminentnosti« i zato zbiljskom realnošću: » . no perzistiraju u svijesti — ne kao izmišljevine mašte niti kao logičnije mogućnosti. to će reći opće upravo zbog toga. 105. čini se.popuf prvosti. oni sintetiziraju sadržaje iskustva u ideje koje transcendiraju svoje pojedi­ načne realizacije kao nešto što treba nadići. njegova esencija je shvatljiva bez pozivanja na neko pojedinačno iskustvo. Biti apstraktan znači transcendirati pojedinačne slučajeve stvarnog zbivanja. i samo utoliko. Tako pojam ljepote obuhvata svu ljepotu još ne realiziranu. s pojmom najopćijeg kao najvišeg. » G e n e r a l B e c a u s e F i r s t « : A P r e s o c r a t i e M o t i v e i n A r i s t o t l e ' s T h e o l o g y . općost nije subjekt već predikat. T .aristokratizira' jer su eminentnost i jedinstvo bitni uslovi pune stvarnosti mnoštva baš kao mnoštva«. i dalje. Ma kako da su definirani »čovjek«. »Vječni predmeti su . prevladavati. ili čovjek. 228. One su povijesne i nadpovijesne. već imanentno teleološki (cjelina = različito od sume njezinih dijelova). 52.200 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Š A N S E ALTERNATIVA 201 nim pojedinim osobama. filozofski pojam »čovjek« smjera na potpuno razvijene ljudske sposobnosti koje su nje­ gove distinktivne sposobnosti.. one sabiru svojstva pripadna svima ljudima za razliku od drugih živih bića. g. ukorijenjena u imanentnoj. . Harold A . »ljepota« ili »sloboda«. označava mogućnosti u konkretnom povijesnom smislu. . oni su izrađeni s individualne pozicije unutar određenog društva. Tad ono nije opće na način logički univerzalnog ili pojma vrste. 10) New York. »pravednost«. Osim toga. konceptualiziraju materijal od koga se sastoji svijet isku­ stva. a ne namjerne. stvarima ili stanjima. Cambridge. gdje apstraktno opće. Publikacije u Humanities no. 1962. već kao »građa« iz koje je sačinjen naš svijet. i javljaju se kao mogućnosti uslova u kojima čovjek stvarno živi. Pojam artikulira svoj­ stva koja su smatrana »tipično ljudskim«. Nijedan snijeg nije čisto bijel. str. Postoji široka skupina pojmova — usuđujemo se reći filozofski relevantnih pojmova — u kojoj kvantitativan od­ nos općeg i pojedinačnog poprima kvalitativan aspekat. 9 ) Ovu interpretaciju. smatram da svaki vječni objekt ima svoju vlastitu specifičnu povezanost sa svakim takvim slučajem što označujem njegovim modom ulaženja u taj slučaj«. . Macmillan. zapravo predikat prvosti implicitne u superlativnoj eminentnosti ostvarenja. Apstraktno-univerzalni i istov­ remeno povijesni karakter ovih »vječnih predmeta« misli uviđa i jasno izražava Whitehead u Science and the Modem Worlds). Općost. općenit i čist može postati u filo­ zofskoj ili znanstvenoj teoriji. što je . po svojoj prirodi apstraktni. već kao n o r m a koja uspijeva da objedini mnoštvo dijelova u jednu cjelinu jer univerzalno povezuje. a istovremeno su zahtijevana kao naj adekvatni ja ili najviša realizacija čov­ 9 jeka ). nije primarno »organizmička« kategorija. možemo dovesti u vezu sa shvaćanjem univer­ zalnog u grčkoj filozofiji — naime. Tako je materijal misli povijesni materi­ jal — ma kako apstraktan. je zapravo. prigušenosti i prikraćenosti. No. da uzmemo drugi primjer. . pri svoj svojoj relevatnosti za fenomen života. pojam slobode svu još ne postignutu slobodu. Ili. »Tako je metafizički status vječnog objekta status mogućnosti neke aktualnosti. transcendirati neki aktualan slučaj ne znači biti' van veze s njim. Supstancijalan opći pojam smjera na kvalitete koji nadmašuju sve pojedi­ načno iskustvo. i to u svjetlosti njegovih mogućnosti. Naprotiv. Pod . Reiche.apstraktnim' podrazumijevam ono što je vječni objekt po samom sebi — to će reći.· Ni iskustvo ni prosuđivanje nije privatno. Massachusetts Institute of Technology. samosvojnoj funkcionalnosti eminentnosti kao takve koja ob j e d i η j uj e mno­ štvo u p r a v o u procesu kojim ga . Filozofski pojmovi se formiraju i razvijaju u svijesti ο općem stanju u povijesnom kontinuumu. nijedna okrutna zvijer. 1961. i dalje. nije sva okrutnost koju čovjek poznaje — poznaje kao gotovo neumornu silu u po­ vijesti i imaginaciji.« (cjelina = suma njezinih dijelova).

»smisao za estetsko« i »osamljen krajolik« evocira slobodarski duh Nietzscheove mi­ sli presijecajući zakon i poredak. to će reći koje mogućnosti treba odrezati. u interesu tačnosti i egzaktnosti čak mogu biti i nepoželjne. putem različitih »projekata« koji rukovode način mišljenja od biz­ nisa svakodnevnog života do znanosti i filozofije. Formiranje pojmova ostaje determinirano strukturom materije koja se ne da rastvoriti u subjektivitet (čak ako je struktura posve matematsko-logičk a ) . loc. Oni su takođe odvojeni od društvene osnove. Ni najrafiniraniji smisao za estetsko. 12) Ibidem. Ono što se s logičkog stanovišta javlja kao nezgodno i kao unošenje nereda može se skladno uklopiti u drugačiji poredak i može tako biti bitan elemenat materijala od koga su sazdani filozofski pojmovi. Quine piše da je takav — — »prenapučeni univerzum mnogostrano nezgodan. Mogućnosti variraju samo u stupnju nerealističnosti. dok »plodno tlo za elemen­ te koji unose nered« pripada jeziku koji govore autoriteti za istraživanje i informacije. Izložit ću samo nekoliko propozicija koje sugeriraju da imanentno povijesni karakter filozofskih pojmova ne samo da ne dovodi u pitanje njihovu objektivnu vrijednost već i odre­ đuje osnovu za njihovo objektivno važenje. Ono je objek­ tivno: 1) Na osnovu materije (materijala) suprotstavljene su­ bjektu koji zamjećuje i shvaća. tako. O . F r o m a L o g i c a l P o i n t o f V i e w . pa ispušteni sadržaji vode apstrakciji. Zacijelo. koji su prisutni i u apstrakciji. projekcije i anti­ cipacije realnih mogućnosti — u respektabilnoj formi kao hi­ poteze. cit. a to da ih se tretira istom logikom služi diskreditiranju neželjenih mogućnosti. se može očekivati od pro­ širenja našeg univerzuma uključivanjem takozvanih mogućih entiteta«. On vrijeđa estetski smisao nas koji imamo ukusa za osamljen krajolik. različitih aktualnih i mogućih puteva razumijevanja i mijenjanja čovjeka i priro­ de. Pu­ tem različitih individualnih agensa i slojeva iskustva. 16. a u nerespektabilnoj kao »metarizika«. Kritizirajući uvođenje mogućih entiteta. U onoj mjeri u kojoj je filozofski projekt ideologičan on je dio povijesnog projekta — to jest svojstven je određenom stupnju i razini društvenog razvoja. no. Ako misao polazi od povijesnih uslova. pitanju ο kriteriju za prosuđivanje raz­ ličitih povijesnih projekata i alternativa. Suvremena filozofija je rijetko kad postigla autentičniju formulaciju ο konfliktu svojih intencija i svoje funkci­ je.. 4. Tako nastaje čudovište »historicizma«. . Pitanje ο kriteriju za prosuđivanje različitih filozofskih projekata vodi. ο tom pita­ nju se ne može raspravljati samo s obzirom na različite filo­ zofske projekte 1 3 ). str. Na taj način on govori i misli u zajedničkom univerzumu činjenica i mogućnosti. . Lingvistički sindrom »zgodnost«. 1 1 ) W . Quine. kao ni najegzaktniji filozofski pojam nije imun spram povijesti. ' Kad govori i misli za sebe. i to s materijalom koji to dru­ štvo posreduje i kojim se ono koristi. . Ne može biti valjan onaj pojam koji određuje pripadni mu objekt svojstvima i funkcijama koje ne pripadaju tom objektu (na primjer. perzistira interakcije između kolektivnog subjekta i zajedničkog svijeta i konstituira objektivno važenje univerzalija. postoji li objektivna baza za distnkciju između raznih mogućnosti projektiranih mišlju — za distinkciju između različitih i sup­ rotnih načina pojmovne transcendencije? štaviše. u filozof­ skoj analizi — »malo stvarnog napretka . . str. Mogućnost posve različite društvene organizacije života nema ništa zaje­ dničko s »mogućnošću« da se sutra pojavi na vratima čovjek sa zelenim šeširom. (Takva) bijeda mogućeg je plodno tlo za elemente koji unose nered« 1 2 ). filozof govori i misli s odre­ đene pozicije u svom društvu. Elementi koji unose ne­ sklad ulaze u najčistije objekte misli. 1 1 ) — ali. sve ovisi ο tome kako se primijeni Ockhamova britva. to još nije najgore. a sve su nerealistič­ ne zato jer prelaze okvire postojećeg. individuum ne može biti određen kao 13 ) Za upotrebu izraza »projekt« pogledaj Uvod.202 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE S ANSE ALTERNATIVA 203 U pojmovne sinteze ulaze elementi iskustva. V . kritički fi­ lozofski pojmovi se odnose (ma kako indirektno!) na alterna­ tivne mogućnosti tog razvoja.

tuđince—neprijatelje. . a među njima oni koji bi totalno promijenili postojeći. ono tendira prejudiciranju racionalnosti mogućih projekata. Postojeće društvo je već demonstriralo vrijed­ nost svoje istine kao povijesni projekt. Svako pos­ tojeće društvo jest takva realizacija. a organizacija materije je istovremeno teorijski i praktični pothvat. Ona rezultira iz određenog izbora.204 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E ŠANSE ALTERNATIVA 205 sposoban da postane identičan s nekim drugim individuom. produkcije i konzumcije. istim poretkom proizvodnje. onako kako se pružaju pojedincima prije svake »subjektivne« interpretacije. 2) Da bi diskvalificirao postojeći totalitet. Da a) ima perspektive za očuvanje i poboljšanje produk­ tivnih ostvarenja civilizacije. istim nasljeđem prošlosti. Upotrebljavam izraz »projekt« tako učestalo zato što mi se čini da najjasnije apostrofira specifični karakter povi­ jesne prakse. istom skalom mogućnosti. povijesni aspekt nikad ne može biti tako radikalno eliminiran da bi preostao »apsolutni« fizički sloj. pojedinaca odvijaju se unutar istog zajedničkog okvira. Ono je uspjelo u orga­ niziranju čovjekove borbe s čovjekom i prirodom. grupa. teži da ih drži unutar svog okvira. organiziranja i transformiranja realiteta. Ti kriteriji moraju imati u vidu puteve kojima povijesni projekat reali­ zira dane mogućnosti — ne formalne mogućnosti. Ob­ jektni svijet je tako svijet specifičnog povijesnog projekta i nikad nije dohvatljiv izvan povijesnog projekta koji organi­ zira materiju. ima­ ju zajedničke izvjesne primarne kvalitete u odnosu na spomenuta dva sloja realiteta: 1) fizičku (prirodnu) struktu­ ru materije i 2) na formu koju je materija poprimila u kolek­ tivnoj povijesnoj praksi što materiju čini objektima za sub­ jekt. ono re­ producira i štiti (više ili manje adekvatno) ljudski život (uvi­ jek s izuzetkom života onih koji su proglašeni za otpadnike. zapravo. Takva realizacija se. Naučenjaku se oni a priori pojavljuju kao vrijednosno neutralni elemen­ ti ili kompleksi odnosa podatljivi organiziranju u efika­ san matematsko-logički sistem. S obzirom na takav transcendentni projekt najbolje se mogu formulirati kriteriji objektivne povijesne istine kao racionalni kriteriji: 1) Transcendentni projekt mora biti u skladu s real­ nim mogućnostima koje se otvaraju na postignutom stupnju materijalne i intelektualne kulture. posezanja za jednim između različitih načina razumijevanja. bazičnim tendencijama i odnosima. Primaran izbor određuje opseg mogućnosti na taj način otvorenih i isključuje alternativne mogućnosti inkompatibilne s njim. c) da njegova realizacija pruža veće izglede za pacifi­ kaciju egzistencije u okvirima institucija koje da­ ju veće šanse za slobodan razvoj ljudskih potreba i sposobnosti. zdravom razumu se nadaju kao materijal rada i dokolice. čovjek kao sposoban da ostane vječno mlad). i drugih žrtava sistema). 2) Na osnovu strukture određenog društva u kome se odvija razvoj pojmova. u tehnološkoj stvarnosti objektni svijet (uključujući subjekte) dolazi u is­ kustvo kao instrumentalem svijet. No. na primjer. Istovremeno je svako postojeće društvo konfrontirano s aktualnošću ili mogućnošću kvalitativno raz­ ličite-povijesne prakse koja bi mogla razoriti dani instituci­ onalni okvir. Objekti mišljenja i percepcije. Oni egzistiraju pod istim prirod­ nim uslovima. Sve razlike i sukobi klasa. Ova dva sloja ili aspekta objektivnosti (fizički i povijes­ ni) tako su isprepletena da ne mogu biti odvojena jedan od drugog. istim načinom is­ korištavanja društvenog bogatstva. Ta struktura je zajednička svima sub­ jektima danog univerzuma. b) da određuje postojeći totalitet u njegovoj bitnoj strukturi. nadalje. Protiv tog projekta u punoj realizaciji nastaju drugi projekti. on je promjenljiv. već one ko­ je uključuju načine ljudskog egzistiranja. Tehnološki kontekst unap­ rijed određuje formu u kojoj se javljaju objekti. Predložit ću sad neke vrijednosne kriterije za istinitost kad se radi ο različitim povijesnim projektima. ostvaruje u svakoj povijesnoj situaciji. materija je konfrontirana subjektu u povijesnom univerzumu. transcen­ dentni projekt mora pokazati superiornost svog vlastitog racionaliteta u trostrukom smislu. te se objektivitet javlja u otvorenom povijesnom horizontu. Pokušao sam pokazati da.

206

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

Š A N S E ALTERNATIVA

207

Bez sumnje, ovakvo shavaćanje racionalnosti, pogotovo u posljednjem stavku, sadrži vrijednosni sud. Podsjećam na ono što sam već ranije rekao: smatram da sam pojam Uma izvire iz vrijednosnog suda i da se ne može rastavljati istina od vrednote uma. »Pacifikacija«, »slobodan razvoj ljudskih potreba i spo­ sobnosti« — ove pojmove možemo naznačiti empirijski kao raspoloživa intelektualna i materijalna sredstva i mogućnosti, te njihovu sistematsku upotrebu u svrhu reduciranja borbe za opstanak. To je objektivna osnova povijesne racionalno­ sti. Kad sam povijesni kontinuum pruža objektivne osnove za određenje istine raznih povijesnih projekata, determinira li on, također, njihov slijed i njihove granice? Povijesna isti­ na je poređenje; racionalnost mogućeg ovisi ο racionalnosti aktualnog, istina transcendirajućeg projekta ο istini projekta što je u realizaciji. Aristotelovska znanost je bila nedostatna na temelju svojih ostvarenja. Kad bi kapitalizam bio diskva­ lificiran komunizmom, bilo bi to na osnovu njegovih vlastitih realizacija. Kontinuitet se čuva kroz prelome: kvantitativ­ ni razvoj postaje kvalitativna promjena kad zahvati samu strukturu sistema postojećeg; postojeća racionalnost postaje iracionalna onda kad mogućnosti sistema, u toku njegova unutarnjeg razvoja, nadrastu njegove institucije. Takva unu­ tarnja negacija je konstitutivni dio povijesnog karaktera real­ nosti. Otud i kritička usmjerenost pojmova koji poimaju real­ nost. Oni uviđaju i anticipiraju iracionalno u racionalnosti postojećeg — projektiraju povijesnu negaciju. Je li negacija »definitivna« — naime, predodređuje li struktura totaliteta, nastala iz povijesnog projekta, imanentni slijed povijesnog projekta? Ako jest, tad je izraz »projekt« varljiv. Ono što je povijesna mogućnost postalo bi, kad-tad, stvarnost; definicija slobode kao shvaćene nužnosti imala bi represivnu konotaciju, koju u stvari nema. Sve to ne mora biti primarno. Odlučno je to da bi takva povijesna determinacija (uprkos rafiniranoj etici i psihologiji) sankcionirala zlodjela spram čovječanstva koja civilizacija kontinuirano vrši i tako olakšava tu kontinuiranost.

Da bih naglasio prodor slobode u povijesnu nužnost, predlažem izraz »determiniran izbor«. Ovaj izraz samo sažima stav da ljudi prave vlastitu povijest, no prave je pod datim uslovima. Determinirane su 1) specifične proturječnosti koje se razvijaju unutar nekog povijesnog sistema kao manifestaci­ je konflikta između potencijalnog i aktualnog; 2) materijalna i intelektualna sredstva koja stoje na raspolaganju dotičnom sistemu; 3) raspon teorijske i praktične slobode kompatibil­ ne s tim sistemom. Nabrojeni uslovi ostavljaju otvorenim alternativne mogućnosti razvoja i iskorištavanja raspoloživih sredstava, alternativne mogućnosti osiguravanja životnih po­ treba, organiziranja čovjekove borbe s prirodom. Tako unutar okvira dane situacije industrijalizacija mo­ že teći na različite načine, pod privatnom ili kolektivnom kon­ trolom, a čak i pod privatnom kontrolom u različitim smjero­ vima progresa i s različitim ciljevima. Izbor je primarno (no, samo primarno!) privilegija onih grupa koje su zadobile kon­ trolu u proizvodnom procesu. Njihova kontrola projektira način života za cjelinu, a porobljujuća nužnost koja potom slijedi rezultat je njihove slobode. Moguće prevladavanje te nužnosti ovisi ο novom proboju slobode — ne bilo kakve slo­ bode, već slobode ljudi koji u danoj nužnosti vide nepodno­ šljivu, a nepotrebnu patnju. Kao povijestan proces, dijalektički proces uključuje svijest: uviđanje i iskorištavanje oslobodilačkih mogućnosti. Tako on involvira slobodu. Ukoliko je svijest determinirana potrebama i interesima postojećeg društva, ona je »neslobod­ na«; naporedo s iracionalnošću postojećeg društva svijest po­ staje slobodna za višu povijesnu racionalnost samo u borbi protiv postojećeg društva. Istina i sloboda negativnog mišlje­ nja imaju svoj razlog i svoje tlo u toj borbi. Tako je, prema Marxu, proletarijat oslobodilačka povijesna snaga samo kao revolucionarna snaga; definitivna negacija kapitalizma se zbiva kad i ako proletarijat postane svjestan sebe i uslova i procesa koji sačinjavaju to društvo. Proleterska svijest je kako pretpo­ stavka tako i element prakse negiranja. Ovo »ako« je bitno za povijesni progres — ono je elemenat slobode (i šansa!) koja

208

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

otvara mogućnosti ovladavanja nužnošću danih činjenica. Bez njega povijest ponovo zapada u mrak nepokorene pri­ rode. Već smo se sukobili s »circulus vitiosus« slobode i oslo­ bođenja 1 4 ); ovdje se on ponovo javlja kao dijalektika određe­ ne negacije. Transcendencija preko postojećih uslova, (mišlje­ nja i djelovanja) pretpostavlja transcendenciju unutar tih us­ lova. Ta negativna sloboda — tj. sloboda od ugnjetavačke i ide­ ološke moći danih činjenica — a priori je povijesne dijalekti­ ke; ona je elemenat izbora i odluke u povijesnoj determinaci­ ji, a protiv nje. Nijedna od danih alternativa nije sama po sebi definitivna sve dok nije svjesno zahvaćena u cilju slamanja moći nesnosnih uslova i zadobivanja racionalnijih, logičnijih uslova koje omogućuju dani uslovi. U svakom slučaju, racio­ nalnost i logika, na koje se pozivaju mišljenje i akcija, idu za transcendiranjem danih uslova. Negacija se odvija na empi­ rijskim osnovama; povijesni je to projekat unutar, a s onu stranu projekta koji je u realizaciji, pa je njegova istinitost i šansa da bude određen na tim osnovama. No, kriterij istinitosti povijesnog projekta nije ex post putem uspjeha, to jest činjenicom da je prihvaćen i realiziran od strane društva. Galilejska znanost je bila istinita još u vri­ jeme osude; Marxova misao je bila istinita još u vrijeme Komunističkog manifesta; fašizam ostaje neistinit čak ako se širi u internacionalnim razmjerima (»istinit« i »neistinit« uvi­ jek u smislu povijesne racionalnosti, kako je prethodno odre­ đena). U suvremenom periodu svi povijesni projekti tendi­ raju polarizaciji u dva konfliktna totaliteta — kapitalizam i komunizam, a ishod, čini se, ovisi ο dvije antagonističke serije činilaca; 1) ο sve većoj sili destrukcije; 2) ο sve ve­ ćoj produktivnosti bez destrukcije. Drugim riječima, viša povijesna istina bi bila svojstvena sistemu koji pruža veće šanse za pacifikaciju.

9. OBRAT OSLOBAĐANJA Pozitivno mišljenje i njegova neopozitivistička filozo­ fija suprotstavljaju se povijesnom sadržaju racionalnosti. Taj povijesni sadržaj nije nikad neki izvanjski faktor koji treba ili ne treba uključiti u analizu; on ulazi u pojmovno mišljenje kao konstitutivan faktor i determinira valjanost njegovih ideja. Kako je postojeće društvo iracionalno, anali­ za koja polazi od povijesne racionalnosti uvodi pojmovno negativan elemenat — kritiku, proturječnost i transcenden­ ciju. Negativan element ne može biti asimiliran s pozitivnim. On u potpunosti mijenja pojam, mijenja ga u njegovoj usmje­ renosti i valjanosti. Tako u analizi neke ekonomije, kapita­ lističke ili nekapitalističke, koja djeluje kao »neovisna« sila nad pojedincima, negativne strane (superprodukcija, nezapo­ slenost, nesigurnost, rasipanje, ugnjetavanje) nisu shvaćene sve dok se javljaju kao puki, manje-više neizbježni nusprodukt, kao »druga strana« priče ο rastu i progresu. Doduše, može se desiti da totalno upravljanje pospješi efikasno iskorištavanje svih sredstava, da nuklearno militarno organiziranje osigura milione zaposlenja posredstvom enormne kupovne moći; iscrpljujući rad i čirevi na želucu mogu biti nusprodukt sticanja bogatstva i odgovornosti, a fa­ talne, stupidne greške i zlodjela vođa — naprosto način života. Čovjek je spreman da dozvoli ekonomsko i političko ludilo — i on snosi njegove konsekvencije. No, ovakav pristup »drugoj strani« dio je i aspekt konsolidacije postojećeg, zamašnog objedinjenja suprotnosti, koje se suprotstavlja kvali­ tativnoj promjeni. Suprotstavlja se utoliko što je svojstveno potpuno beznadnom i potpuno predeterminiranom egzistira­ nju koje se udomaćilo u svijetu gdje je čak i iracionalno umno.

•) Pogledaj, str. 55.

210

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

Š A N S E ALTERNATIVA

211

Toleriranje pozitivnog mišljenja je nametnuta toleran­ cija — nametnuta ne kakvom terorističkom akcijom, već od strane nadmoćne, anonimne moći i efikasnosti tehnološkog društva. Ona prodire u opću svijest — i svijest kritike. Apsor­ biranje negativnog pozitivnim potvrđuje se u svakodnevnom iskustvu, koje nivelira razliku racionalne pojave i iracionalne realnosti. Evo nekih banalnih primjera tog harmoniziranja: 1) Vozim se u novom automobilu. Doživljujem njegovu ljepotu, sjaj, snagu, ugodnost — no tad postajem svjestan činjenice da će on za relativno kratko vrijeme biti u kvaru i da će ga trebati popravljati; da su njegova ljepota i površina jeftine, njegova snaga nepotrebna, a njegova veličina idiotska; za­ tim, da neću naći mjesta za parkiranje. Počinjem misliti ο svojim kolima kao proizvodu jedne od ve­ likih triju automobilskih korporacija. One određuju izgled mojih kola i proizvode, kako njihovu ljepotu tako i njihovu nesolidnost, njihovu snagu isto kao i njihovo treskanje, njihovo funkcioniranje, a i zastar­ jelost. Osjećam se djelomično prevaren, čini mi se da moj automobil nije ono što bi mogao biti, da bi i bolja kola mogli praviti, i to jeftinije. Ali i drugi čovjek treba da živi. Plaće i takse su previsoke; po­ trebno je obrtanje; ipak nam je bolje nego prije. Napetost između pojave i zbilje iščezava i obe se slijevaju u dosta ugodno osjećanje. 2) Šetam u prirodi. Sve je kao što treba da bude: pri­ roda je tako lijepa kako samo može biti. Ptice, sun­ ce, meka trava, pogled kroz granje u planini, nikoga uokolo, ni radija, ni mirisa benzina. Tad staza zavija i završava na autoputu. Ponovo sam među reklamnim panoima, servisnim stanicama, motelima i gostioni­ cama. Bio sam u Nacionalnom parku i sad znam da to nije bila realnost. To je bio »rezervat«, nešto što se čuva poput vrsta koje izumiru. Da nije bilo vlade, oglasni panoi, štandovi sa sendvič-kobasicama i mo­ teli već bi odavno navrli u taj komad prirode. Zahva­ lan sam vladi; mnogo nam je bolje nego prije . . .

3) Podzemna željeznica u večernjim satima gužve. Na ljudima vidim samo umorna lica i udove, mržnju i ljutnju, čini mi se da svaki trenutak netko može po­ tegnuti nož. Ljudi čitaju ili, još bolje, utonuli su u svoje novine, tjednike ili džepna izdanja. A, ipak, nekoliko sati kasnije ti isti ljudi, oprani, odstranjena znoja, obučeni ili svučeni, vjerovatno, bit će srećni i nježni, stvarno će se smijati i zaboraviti (ili će pam­ titi). No, većinu njih, po svoj prilici, čeka očajno ve­ će kod kuće nasamo ili s drugima. Ovi primjeri ilustriraju srećnu simbiozu pozitivnog i negativnog — objektivni ambiguitet koji ulazi u iskustva. Objektivan je zato što tok mojih senzacija i refleksija odgo­ vara načinu međusobnog odnosa činjenica iskustva u stvar­ nosti. Ovaj međuodnos, kad je shvaćen, razara harmonizirajuću svijest i njezin lažni realizam. Kritička misao nastoji da pokaže iracionalan karakter postojeće racionalnosti (koji postaje sve očitiji) i da odredi tendencije uslijed kojih ta ra­ cionalnost rezultira svojom vlastitom transformacijom. »Svo­ jom vlastitom« utoliko što je kao povijesni totalitet razvila snage i mogućnosti koje i same postaju projekat s onu stranu totaliteta postojećeg. To su mogućnosti sve veće tehnološke racionalnosti, a kao takve one uključuju cjelinu društva. Teh­ nološka transformacija je istovremeno politička transforma­ cija, ali će se politička promjena obratiti u kvalitativnu dru­ štvenu promjenu samo ukoliko izmijeni smjer tehničkog pro­ gresa — to jest, razvije novu tehnologiju. Jer postojeća tehno­ logija je postala instrument destruktivne politike. Takva kvalitativna promjena bi bila prelaz u viši stu­ panj civilizacije ako bi tehnika bila koncipirana i upotrijeb­ ljena za pacifikaciju borbe za život. U cilju jasnog indiciranja prevratničke implikacije ove formulacije napominjem da bi novo usmjerenje tehničkog progresa bilo obrat postojećeg. Dakle, ne naprosto kvantitativan rast predominantnog (znan­ stvenog i tehnološkog) racionaliteta, već njegova prevratnička transformacija, nastanak nove ideje Uma, u teoriji i praksi.

da se živi dobro i da se živi bolje — odno­ sno da je odgodi i da postavi izvanredno visoku cijenu za ispunjenje te potrebe. mitološke relacije između stvarnog i mogućeg preživjelo je u znanstvenom mišljenju. spoznajnu vrijednost tih postavki određuju povijesni. u najmanju ruku. Ratio dominacije je odvojio Um znanosti od Uma umjetnosti. biti sačinjen transformiranjem postojećeg. koji je filozofija transcendirala subordinirajući ga pod »dobar život« drugačijih principa i poretka. teh­ nološkog i operacionalnog Uma. N . slobodnu igru i čak ludorije imaginacije. Ona je svijest ο diskrepanciji između realnog i mogućeg. 2 ) Ibidem. dok su Platonove ideje ostale metafizika? Znanstvene apstrakcije su. Boston. Beacon Press. dok je umjetnosti pružena privilegija da bude u izvjesnoj mjeri iracionalna — da ne bude predmet znanstvenog. shvatiti i realizirati jer je do sad povijesna funkcija uma bila i to da potisne. Um je u svo­ joj aplikaciji u društvu bio uvelike suprotstavljen umjetno­ sti. one. Tako spekulacije ο Dobrom Životu. a i nisu mogla biti podobna verificiranju na osnovu postojećeg svijeta rasuđivanja i djelovanja. Um je »smjer destruiranja onog što nas okru­ žuje«.dok je znanstvena misao stalno bila primjenjivana na sve moćniju i univerzalniju stvarnost. Smatralo se da je matematika realna i »dobra« u istom smislu kao Platonove metafizičke ideje.212 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ŠANSE ALTERNATIVA 213 Nova ideja uma je izražena u Whiteheadovoj postavci: »Funkcija Uma je da proizvodi umjetnost življenja« 1 ). No. ova slobodna igra je ostala izručena predominantnoj neslobodi u kojoj je bila rođena i od koje je apstrahirala. str. Termin »umjetnost« u Whiteheadovoj definiciji funkci­ je Uma sadrži i suznacenje specifične negacije. Whiteheadove postavke izražavaju stvarni razvoj Uma. 5. onda. u velikim raz­ mjerima ušle u stvarno pokorenje i transformaciju prirode i dokazale svoju istinitost dok filozofske apstrakcije nisu — i nisu mogle. a pomoću sred­ stava koje ovaj pruža ili sadržava. Posljednja filozofska pitanja su odista ostala metafizička. konačnosti i beskonačno­ sti. a ne čisto epistemološki uslovi. sugeriraju da Um još uvijek valja otkriti. te napor da se razumije i svlada ta diskrepanci­ ja. U našoj vlastitoj kulturi je pri­ hvaćen. Whitehead. ignorancije i bijede. one moraju stajati unutar svijeta mogućeg iskustva. Tu je izvorna veza (unutar univerzuma dominacije i bijede) znanosti. Nešto od te 1 ) A . Naime. i metafizičke postavke se moraju dati verificirati. mijene i stalnosti 3 ) bila je jedna od prvih formi u kojoj je došla do izraza diskrepancija ο kojoj je riječ. tad je odnos između metafizike i znanosti striktno povijestan. Ako je tako. i to je bilo stalno usmjeravano prema racionalnijoj i istinskijoj stvarnosti. što je pretpostavljao visoki stu­ panj slobode od teška rada. onaj dio Saint-Simonova sustava . tad je pitanje metafizike. rekao bih. str. ukoliko odre­ đuju povijesne mogućnosti). 2) da se živi dobro. T h e F u n c t i o n o f R e a s o n . 3 ) Pogledaj poglavlje V. U po­ gledu tog cilja. To će reći da istinu. ako je istinitost metafizičkih postavki deter­ minirana njihovom povijesnom sadržinom (tj. Permanent­ nom Miru poprimaju sve realističniju sadržinu. Osim toga. Razlika između bogova i ljudi. Dobrom Društvu. ili pak iskrivio Um umjet­ nosti integrirajući umjetnost u univerzum dominacije. U tom smislu skala onog što se može verificirati raste u toku povijesti. bez sumnje. 3) da se živi bolje« 2 ). racionalizacijom mo­ gućnosti znanost je pružala zadovoljstvo. pojavne i auten­ tične istine. Taj svijet nije nikad koekstenzivan s pos­ tojećim. kao i njegov neuspjeh. fantaziju transformacije. Mogućnosti s kojima se znanost igrala bile su također mogućnosti oslobođenja — mogućnosti jedne više istine. pa čak i uništi potrebu da se živi. bio je nerea­ lan kako u počecima filozofske misli tako i tokom njezina ra­ zvoja . što proizlazi iz »trostruke potrebe: 1) da se živi. na tehnolo­ škim osnovama metafizičko može postati fizičko. 8. 1959. Poput svih stavova koji pretendiraju na istinitost. već se proteže u granicama onog svijeta koji može s. a naročito pi­ tanje smislenosti i istine metafizičkih postavki — povijesno pitanje. Ο od­ vajanju je opravdano govoriti utoliko što je znanost od po­ četka sadržavala estetski Um. Taj drugi poredak. umjetnosti i filozofije. razvoj matematike postao znanost. ona nisu bila. Pokorenje i transformacija prirode zbivali su se unutar zakona i poretka života. Kako je.

Izrada takvih koncepcija bi značila više nego što je evolucija predominantnih znanosti. Ideje koje određuju zbilju iz drugačijih pretpostavki nego što su one egzaktnih i bihevioralnih zna­ nosti izgubile bi svoj metafizički ili emotivni karater koji je rezultirao iz znanstvene transformacije svijeta. proračunljiv je stupanj do koga se može. čak ako ta proizvodnja proizvodi pri­ je luksuz i nepotrebno negoli nužno. Na primjer. preveden u političku moć. . i zasnovanost transcendiranja tehnološkog realiteta. raspoloživi nivo oslobođenja od potrebitosti dade se kvantificirati. to. Jer ta baza omogućuje zadovoljenje potreba i reduciranje mukotrpna rada — upravo ona ostaje baza svih oblika ljudske slobode. pretvaranje kvantiteta u kvalitet. Dakle. Industrijska civilizacija je došla do razine na kojoj je neodrživo znanstveno zapostavlja­ nje finalnih uzroka s obzirom na ljudske aspiracije na huma­ no egzistiranje. pod datim uslovima. Drugim riječima. Da li je to konačan slijed? Ili. naročito str. s dru­ ge strane. nejake i starce — to jest dade se kvantificirati moguće smanjenje tjeskobe. također. moguća sloboda od bojazni. Zapreke što se isprečuju materijalizaciji u navedenom pravcu očite su političke zapreke. osigurati briga za bolesne.214 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE SANSE ALTERNATIVA 215 po kome metafizika prethodi znanstvenom stupnju civiliza­ cije. sadrži li znanstvena trans­ formacija svijeta svoju vlastitu metafizičku transcendenciju? Znanstveni racionalitet. Novi ciljevi kao tehnički ciljevi tad bi bili djelotvorni u projektu i konstruk­ ciji mašinerije. Ili. Društvo — 4 ) Pogledaj poglavlje I. 35. Znanost bi prešla od kvantificiranja sekundarnih kvaliteta na kvantificiranje vred­ nota. Ako kompletiranje tehnološkog projekta uključuje pre­ lom s predominantnom tehnološkom racionalnošću. do sad pripadan neslobodnom egzistiranju. neodrživo je iz vlastitih pretpostavki znanosti. Dalji progres bi značio prelom. prelom ovisi ο kontinuiranom postojanju same teh- ničke baze. Kvalitativna promjena leži u rekon­ strukciji te tehničke baze — to će reći.) Taj stupanj bi također bio kraj i granica znanstvenog racionaliteta u njegovoj posto­ jećoj strukturi i usmjerenosti. kompletiranje tehnološke stvarnosti ne bi bilo samo preduvjet već. uspo­ staviti ih kao elemente tehnološkog procesa. Tad bi znan­ stvene koncepcije mogle projektirati i odrediti moguće kom­ ponente slobodnog i pacificiranog egzistiranja. povijesna ostvarenja zna­ nosti i tehnologije omogućila su prevođenje vrednota u teh­ ničke zadaće — materijalizaciju vrednota. njih bi trebalo uspostaviti čak i u konstrukciji znanstvenih hipo­ teza — u čistoj znanstvenoj teoriji. (Pod »društveno nužnim« ovdje podrazumijevamo svu proizvodnju koja se efikasnije može izvesti mašinama. Pod takvim uslovima bi i sam znanstveni projekat bio slobo­ dan za transutilitarne ciljeve. treba zado­ biti novo određenje vrednota u tehničkim određenjima. To bi značilo obrat tradicionalnog odnosa između zna­ nosti i metafizike. značila bi: novu ideju znanosti. Naprotiv. Sama znanost je omogućila da finalni uzroci budu prava domena znanosti. uma. slobodan za »umjetnost živ­ ljenja« s onu stranu nužnosti i luksuza dominacije. duhovnih ili drugih. On bi otvorio mogućnost bitno nove humane stvarnosti — naime. egzistiranja u slo­ bodnom vremenu na bazi ispunjenih vitalnih potreba. • Naglasio sam da to ne znači oživljavanje »vrednota«. Ona bi obuhvaćala znanstveni racionalitet kao cjelinu. u njenom razvoju ori­ jentiranom po drugačijim ciljevima. na razvijenom stupnju industrijske civilizacije javlja se kao odlu­ čan faktor u razvoju povijesnih alternativa. a ne samo u njezinu korištenju. Dru­ gim riječima. štaviše. U vezi s tim se nameće pitanje: tendira li ta moć svojoj vlastitoj negaciji — to jest k proizvođenju »umjetnosti života«? S mehanizacijom cjelokupnog društveno nužnog no individualno represivnog rada kontinuirana primjena znanosti unutar postojećih dru­ štava dosegla bi krajnju tačku. dakle. ono što je proračunljivo jest minimum ra­ da za vrijeme kojeg bi mogle biti zadovoljene vitalne potrebe svih članova društva — uz preduvjet da su raspoloživa sred­ stva upotrijebljena u tu svrhu. da nisu restrikcionirana dru­ gim interesima i da nema zapreka akumulaciji kapitala nuž­ noj za razvoj dotičnog društva. koje su dopuna znanstvenoj transforma­ ciji čovjeka i prirode 4 ).

čovjek prevladava porobljenost svjesno organizirajući svrhovitost .finaliziranu' cjelinu koju procjenjuje i prosu­ đuje. . Nekompletnost tehnike fetišizira probleme finaliteta. Drugim riječima. a ponekad religijska pita­ nja. S tim u vezi moramo oštro reagirati — opomenuti na opasnost tehnološkog fetišizma. Ono je akt oslobođenja: »Čovjek se sam oslobađa od svoje situacije podređeno­ sti svrhovitosti svega. »nauka ο potrošnji« sažimaju (u jadnoj formi) sve veću racionalizaciju iracionalnog. Tehnološko redefiniranje finalnih uzroka te tehničko ovladavanje njima jest konstrukcija. kompletiranje tehnološkog racionaliteta bi prevođenjem ideologije u realitet transcendiralo ta­ kođer materijalističku antitezu idealističke kulture. potisnuti finalni uzrok što stoji iza znanstvenog preduzimanja. ) Ibidem. nesavladivih snaga kako u društvu tako i u prirodi. Jer transformiranje vredno­ ta u potrebe. zna­ nost i tehnologija bi prispjele s onu stranu etape u kojoj su zbog svoje neutralnosti bile podređene politici i protiv svoje intencije djelovale kao politički instrumenti. Slobodna igra mišljenja i imaginacije popri­ ma racionalnu i usmjerujuću ulogu u realizaciji pacificiranog egzistiranja čovjeka i prirode. . . cit. takav razvoj konfrontira znanost s neprijatnom zadaćom da postane politička — da shvati da je znanstvena svijest politička svijest i znanstveno preduzimanje političko preduzimanje. Prevođe­ nje vrednota u potrebe je dvostruk proces. Tehnološki fetišizam je ne­ davno došao do izražaja poglavito među marksističkim kriti­ čarima suvremenog industrijskog društva — u idejama ο bu­ dućoj omnipotenciji tehnološkog čovjeka. Tehnologija tako može pru­ žiti povijesnu korekciju preuranjena identificiranja uma i slo5 bode. da organizira . potcrtao H. loc. avantu­ ra duha u avanture tehnologije. mogu one posta­ ti pravi objekt znanosti. finalnih uzroka u tehničke mogućnosti novi je stupanj u pokorenju ugnjetavačkih. pogrešno smatrana za etička. logos tehnike bi otvorio univerzum kvalitativno drugačijih odnosa između čovjeka i čovjeka i čovjeka i prirode. No. str. »naučno rukovo­ đenje«. Ukoliko se tehnologija razvija na toj osnovi. Tad ideje pravde. za razliku od njihove prepuštenosti subjektivnom preferira­ nju i iracionalnom. razvoj i korištenje sredstava (materijalnih i in­ telektualnih) oslobođeno svih partikularnih interesa koji su priječili zadovoljenje ljudskih potreba i razvoj ljudskih spo­ sobnosti. 151. umiruju savjest na onoj osnovi na kojoj to principijelno jedino i mogu — na osnovu zadovoljenja čovjekovih materijalni potreba. U tom je procesu odnos između materijalnih i intelektualnih potreba i sposobnosti podvrgnut fundamen­ talnoj promjeni. »spiritualnog« — nijekanje idealističke kulture. Industrijsko društvo posjeduje instrumente za transfor­ miranje metafizičkog u fizičko. ο »tehnološkom 6 ) Gilbert Simondon. »head shrinkers«. . po kome čovjek može postati i biti slobodan u samim sobom perpetuiranom progresu produktivnosti na bazi ugnje­ tavanja.«e) Konstituirajući se metodički kao politički pothvat. Grozne fraze (i pripadni im realiteti) »inženjeri duša«. slobode i humaniteta postižu svoju istinu. to je racionalno preduzimanje čov­ jeka kao čovjeka. 1) proces mate­ rijalnog zadovoljenja (materijalizacija slobode) i 2) proces slobodnog razvoja potreba na bazi zadovoljenja (nerepresivna sublimacija). i to tako što uči da kreira svrhovitost.« 5 ) U tom aspektu »neutralna« znanstvena metoda i tehno­ logija jesu znanost i tehnologija povijesne faze koju prevlada­ vaju njezina vlastita ostvarenja — faze koja je došla do svoje odlučne negacije.216 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ŠANSE ALTERNATIVA 217 — »mora posredstvom ekstenzivnog i intenzivnog rasta tehničke sfere tretirati kao tehničke probleme pitanja finaliteta. Nasuprot dosadašnjoj odvojenosti metafi­ zičkih ideja ο oslobođenju od znanosti i znanstvenog metoda. str.. 103. Ako bi finalni uzrok bio u materijalizaciji i efikasnosti. ljudskog roda. zarobljuje čovjeka ciljevima koje on smatra apsolutnim. transcendentnoj sankciji. M. Ona involvira politički preokret. unutarnjeg u vanjsko.Izraz »pacificirana egzistencija« nepotpuno prenosi namjeru da se u jednoj centralnoj ideji sabere tabuirana i neozbiljno tretirana svrha tehnologije. spome­ nuta korekcija nikad ne može biti rezultat tehničkog progre­ sa per se. No. racionalne orga­ nizacije domene nužnosti.

zna­ men neimaštine. Ono što je samo prirodno prevladano je i reproducirano pomoću moći uma. ona dolazi od autoriteta dru­ ge vrste. kategorije bespomoćnog i bezosjećajnog svijeta. Mir i moć. tako­ đer. oslobođenje prirode. 76. s obzirom na pacifikaciju. Kako um uspijeva u podređivanju materije racionalnim standardima i ciljevima. S pojavom čovjeka kao animal rationale — bića kadra da transformira prirodu u odnosu na sposobnosti duha i mogućnosti materije — puko materijalno kao subracionalno poprima negativan status. mi­ jenja se odnos između tehnologije i njezina primarna objekta. čvrsto jezgro istine u tim idejama zahtijeva emfa­ tičku opovrgavanje mistifikacije koju one izražavaju. mate­ rijalizam ima univerzalniju i realističniju koncepciju spase7 ) Hegelov pojam slobode pretpostavlja totalnu svijest (u Hege lovoj terminologiji: samosvijest). Kako je priroda u sebi negativna (tj. to će on više postati ovisan ο političkom usmje­ renju — ο kolektivnom naporu da se zadobije pacificirano egzistiranje s ciljevima koje slobodni individuumi mogu sami sebi postaviti. NewYork. »realizacija« prirode ni­ je i nikad ne može biti vlastito djelo prirode. Grozna koncepcija da je subracionalan život prirode osuđen da zauvijek ostane takav svijet ne pripada ni filozofiji ni znanosti. Neposrednost postaje dio ljud­ skog svijeta — utoliko su svojstva prirode povijesna. trpljenja i lišenosti. Ili. str. tako se sve subracionalno pokazuje kao lišenost i oskudica. Ono postaje sfera koju Um treba da pojmi i organizira. Borba za opstanak je. posto­ je dvije vrste gospodarenja: represivno i oslobodilačko. već obratno. ili bolje. Ako je priroda u sebi racionalan legitiman objekat znanosti. »Pacifikacija egzistiranja« ne sugerira akumuliranje moći. Ukoliko cilj pacifikacije determinira logos tehnike. Simon and Schuster. oslobađanja. To zbog toga što životinje nemaju dušu. . Hegelovim riječima. sfere neposrednosti u kojoj život pasivno podnosi egzistiranje. »Kad se Društvo za sprečavanje okrutnosti nad životi­ njama obratilo papi za podršku.218 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Š A N S E ALTERNATIVA 219 Erosu« itd. nasilje i razaranje jesu kategorije kako pri­ rodne tako i ljudske stvarnosti. Ova sfera je postepeno posredovana u toku povi­ jesne transformacije prirode. to je povijes­ no transformiranje prirode prevladavanje te negativnosti. treba uključiti kako kvalitativnu tako i kvantitativnu reduk­ ciju moći da bi se kreiralo mjesto i vrijeme za razvoj produk­ cije potaknute samoodređenjem. sloboda i moć. š t o više društvenu produkciju deter­ minira tehnološki racionalitet oslobođen svojih eksploatatorskih obilježja. priroda je u svojoj biti ne-prirodna — »duh«. tad je ona legitiman objekat ne samo uma kao moći već i uma kao slobode. Povijest je negacija prirode. 1950. po svom vlastitom bivstvovanju nedostatna). On ih ustvrđuje kao povijesne granice — kao zadatak koji treba dovršiti. Na sadašnjem stupnju je on možda nemoćniji spram svog sopstvenog aparata nego što je bio ikad ranije. on ih je odbio s argumenta­ cijom da ljudska bića nemaju obaveza spram nižih životinja i da loše postupanje s životinjama nije grešno. Metafizički pojam da priroda u povijesti dolazi sama sebi ukazuje na nesavladane granice uma. Pacifikacija pretpostavlja gospodarenje prirodom ko­ ja jest i ostaje suprotstavljena subjektu u razvoju. Eros i moć go­ tovo su kontrarni pojmovi! Pokušat ću da pokažem da rekon­ strukcija materijalne baze društva. a reduciranje ovih postaje povijesna zadaća. U n p o p u l a r E s s a y s . nasilja i okrutnosti. P r e m a tome. Stradanje. Poimanje ovog preokreta je značajan motiv u dijalektičkoj teoriji. koji treba tek preduzeti. U pro­ cesu civilizacije priroda prestaje biti puka priroda. To su svojstva slijepe materije. No. kako u prirodi tako i u povijesti. Tehnologija je u potpunosti ovisna ο ciljevima koji nisu imanentno tehnološki. ne samo dominacije već. Ovo posljednje involvira reduciranje bijede.« 8 ) Nezaražen takvom ideološkom preverzijom duše. Tehnika kao instrumentalan svijet može povećati kako moć tako i bes­ pomoćnost čovjeka. Mistifikacija se ne otklanja prenošenjem tehnološke omnipotencije s pojedinih grupa na novu državu i centralni plan. 8 ) Citirano u : Bertrand Russell. i to uto· liko ukoliko je borba slijepih sila shvaćena i savladana — ukoliko je očitovanje slobode 7 ). prirode.

Tehnološka civilizacija uspostavlja specifičan odnos umjetnosti i tehnike. autonomije i kontradikcije. Prirodno je. njezine vlastite insuficijentnosti. Dakle. U raznim formama prerušenosti i tišine svijet umjetnosti je organiziran slikama života bez straha — u prikritosti i tišini jer je umjetnost nemoćna da ostvari taj život. Tad funkcija uma konvergira s funkcijom umjetnosti. . str. On dozvoljava postojanje pakla samo na jednom određe­ nom mjestu. i da psi dobivaju otpatke i da se ne može bez biznisa. da odredi još nerealizirane mogućnosti. i tvrdi da je taj pakao stvorio čovjek (i priroda). Dio tog pakla je loše postupanje sa životi­ njama — djelo ljudskog društva čija je racionalnost još uvi­ jek iracionalna. Spokoj i užitak su rezultat svijesnog posredovanja.220 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ŠANSE ALTERNATIVA 221 nja. tad bi mogla biti sagledana tako što bi ona bila vrednovana i dje­ lotvorna u znanstveno tehnološkoj transformaciji svijeta. Poput tehnologije i umjetnost kreira jedan drugi svijet mišljenja i djelovanja nasuprot postojećem. Naprijed sam spomenuo preokret Sustva ο Tri stupnja i »revalorizaciju« metafizike na bazi znan­ stvene i tehnološke transformacije svijeta. Naglašavanje bitne veze između umjetnosti i tehnike ističe specifičnu racionalnost umjetnosti. ideja nuklearne eksplozije u velikim razmjerima de­ terminira konstrukciju aparata koji treba da posluži toj svrsi.« 10 ) Prema Hegelu. . umjetnost reducira neposrednu kontigentnost u kojoj egzistira neki objekt (ili totalitet objekata) tako da objekt poprima formu i kvalitet slobode. no i samo silovano je ugnjetavalačko. š t o se upadljivije očituje ira­ cionalnost društva. Smislenost umjetnosti. Estetska redukcija nastaje u tehnološkoj transforma­ ciji prirode kad i ako ona uspije u povezivanju gospodarenja 9) Pogledaj poglavlje I I I . koja uljepšava njegov biznis i mizeriju. umjetnička tran­ sformacija siluje prirodni objekat. umjetnost umije da svede aparat. Na primjer. tako je estetska transformacija oslobađanje. ideja obitavališta za ljudska bića determinira arhitektovu konstrukci­ ju kuće. to je veća racionalnost svijeta umjetnosti. u kontrastu spram tehničkog svijeta. Pa ipak. u granice u ko­ jima spoljašne može biti manifestacija duhovne slobode. Kultura. koji je potreban spoljašnjoj pojavi za njeno samoodržavanje. Umjetnik posjeduje ideje koje kao finalni uzroci usmjeruju konstrukciju određe­ nih stvari — upravo kao što inženjer ima ideje koje kao fi­ nalni uzorci vode konstrukciju mašine. Sva radost i sva sreća proizlaze iz sposobnosti transcendiranja prirode — transcendiranja u kome je gospodarenje prirodom i samo podređeno oslobođenju i pacifikaciji egzis­ tencije. . ovdje na zemlji. U nekim zaostalim područjima »prirod­ no« je da je crna rasa inferiornija od bijele. Isti princip se mo­ že sad proširiti na odnos znanosti i tehnologije spram umjet­ nosti. privida. Grčko shvaćanje povezanosti umjetnosti i tehnike mo­ že poslužiti kao preliminarna ilustracija. Estetska »redukcija«. 1952. No. Ovakva transformacija je redukcija jer je kontigentna situacija izvrg­ nuta izvanjskim zahtjevima koji priječe njezino realiziranje u slobodi. već su predmet slobo­ dne racionalne promjene i razvitka. svijet umjetnosti je svijet iluzije. karakterizira tehnološku racionalnost umjetnosti: » . 10) Hegel. to da velika riba guta sitnu ribu •— iako se to može činiti nepri­ rodno sitnoj ribi. čini se.. nemoćna iluzorna istina umjetnosti (nikad nemoćnija i iluzornija no danas kad je postala sveprisutni sastavni dio upravljanog društva) očituje vrijednost svojih slika. 171. g. i čak nemo­ ćna da ga adekvatno predstavi. I. Spoznajnom moći uma i njegovom moći transformiranja civilizacija proizvodi sredstva za oslobođenje prirode od njezine vlastite brutalnosti. Um može ispuniti tu funkciju samo kao posttehnološki ratio kome je i sama tehni­ ka sredstvo pacifikacije. njezine vlastite sljepoće. njezina sposobnost da »projek­ tira« egzistenciju. Glorifikacija prirodnog je dio one ideologije koja štiti neprirodno društvo u njegovoj borbi pro­ tiv oslobođanja.Schein Ali taj privid podsjeća na neku stvarnost koja jest kao prijetnja i obećanje onoj postojećoj 9 ). Ovi zahtjevi konstituiraju »spravljeno« (»appara­ tus«) utoliko što nisu puko prirodno. organon »umjetnosti života«. a unutar njega. također. Od sluškinje postojećeg aparata. Obaranje na kontrolu prirasta stanovništva je instruktivan primjer. postala bi umjetnost tehnika destrukcije tog bizni­ sa i te mizerije. E s t e t i k a .

Prema tome. U tim okolnostima oslobođenje od društva obilja ne znači povratak na zdravo i robustno siromaštvo. Nesumnjiv komfor koji pruža ova vrsta proiz­ vodnje. Ovo ap­ sorbiranju velikim dijelom se provodi pukim kvantitetom do­ bara. Ideja ο blagodati takve vrste je jednako ideološka u razvijenoj industrijskoj civiliza­ ciji kao što je to bila u srednjem vijeku. olakšava njezino importiranje u manje razvijena područja. str. S obzirom na to što je standard učinio od čov­ jeka i od prirode. 599. Bijeda. I ovdje »redu­ kcija« može ilustrirati razliku. Represivna je to proizvodnja po tome što zadovoljava one potrebe koje traže nastavljanje utrke u dostizanju part­ nera i planiranom zastarijevanju. servisa. a još više podupiranje koje ona pruža sistemu beneficijalne dominacije. Estetske kategorije bi ušle u tehnologiju pacifikacije srazmjerno konstruiranosti proizvodne mašinerije s obzirom na slobodnu igru sposobnosti. Marxov stav nepopustljivo isključuje svako roman­ tično interpretiranje »ukidanja rada«. G r u n d r i s s e d e r K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n O e k o n o m i e . »rad ne može postati igra . raščišćavanje šuma od likvidiranja šu­ ma. reduci­ ranje prekomjerne razvijenosti. pruža svla­ davanju bijede oruđe za apsorbiranje oslobođenja. Ako je pacifikacija cilj. Ova promjena bi. zaštićenih područja civili­ zacija tretira prirodu onako kako tretira i čovjeka — kao in­ strument destruktivne produktivnosti. cit. kvalitativna promjena pretpostavlja kvan­ titativnu promjenu u razvijenom životnom standardu. dok bi eliminiranje permanentnog mobiliziranja snaga smanjilo potrebu društva da uskraćuje vlastita zado­ voljenja individuuma — da odriče ono što je sad kompen­ zirano kultom podesnosti.. loc. U suvremenom svijetu je savladavanje bijede još uvijek ograničeno na mala područja razvijenog industrijskog dru­ štva. organiziranje ove sfere s obzirom na kvalitativno raz­ ličite ciljeve promijenilo bi ne samo način već i opseg dru­ štveno nužne proizvodnje. Uska povezanost tehničke i političko-manipulativne umješnosti. po tome što apstinira od naprezanja mozga. Naprotiv. rada i rekreacije u prekomjerno razvijenim zem­ ljama. U slobodnom i racionalnom društvu će čak i životne potrebe iznad animalne razine biti drugačije od onih proizve­ denih u neslobodnom društvu i za to društvo. čije moći nad pojedincem postaju sve »racionalnije« i zato nužnije nego ikad ranije. «. . možda i više. Jer. Izvan tih malih. perpetuira­ nje rada i stvaranje frustracija. ok­ rutnost. on također širi represivnu proizvodnju i »krive po­ trebe«. ekstrakcija prirodnih bogat­ stava od pustošenja. eliminiranje probitačnog traćenja povećalo bi društveno bogatstvo na raspolaganju za distribuciju.· »Slobodno vrijeme mijenja onog koji ga posjeduje u -drugačiji subjekt. lukrativne proizvodnje i dominacije. oslobodilačku transformaciju u svojim vrtovima i parkovima — u rezervatima. Ali. breme prirode — a to uključuje i reduciranje okrut­ nosti čovjeka spram prirode. Njihov prosperitet sakriva užas unutar i izvan njihovih granica. dok sfera nužnosti ostaje. pak. Kultiviranje tla je kvalitativno različito od njegove destrukcije. on tad ulazi u neposredan proizvodni proli ces kao taj izmijenjeni subjekt.« 11 ) •' U više navrata sam istakao povijesni karakter ljudskih potreba. što radi sa sredstvima razaranja i za sred­ stva razaranja. 1 1 ) Marx. bolest i porast kanceroznih oboljenja jesu kako prirodna tako i ljudska zla — njihovo reduciranje i uklanja­ nje je oslobođenje života. Ovo pita­ nje nije neodgovorno postavljeno jer je društvo obilja posta­ lo društvo permanentne mobilizacije protiv rizika uništenja. . Pa ipak. snage i pravilnosti. jer prodaju njegovih dobara prati zaglupljivanje. treba ponovo postaviti pitanje zavrijedi li on žrtvovanje i žrtve podnošene za njegovu obranu. na moralnu čistotu i jednostavnost. Civilizacija je ostvarila ovu »drugu«. nasuprot »tehnološkom Erosu« i sličnim nesporazumima. . U tom slučaju pokorenje prirode reducira slijepost. gdje uvođenje takvog sistema još uvijek znači ogroman ljudski i tehnički progres. utjecala na ljudske aktere proizvodnje i njihove potrebe: . tad životni standard postignut u najrazvijenijim industrijskim područjima nije prikladan model razvoja. čo­ vjekova borba s prirodom je sve više borba s njegovim dru­ štvom.222 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE SANSE ALTERNATIVA 223 s oslobođenjem usmjerujući gospodarenje prema oslobođe­ nju.

na bazi zadovolje­ nih vitalnih potreba. Nadilazeći domenu pojedinca. priznavanje straha i slabosti (najraci­ onalnija reakcija spram ovog društva!). da bude gadno i da zaga­ đuje stvari. tj. da industrijska civilizacija sma­ tra legitimnim pokolj miliona ljudi u ratu. zahtjevi koje postavlja masovna proizvodnja profi­ ta nisu nužno identični sa zahtjevima čovječanstva. koje mora prethoditi pacifikaciji. Oslobođenje energije od radnji koje podržavaju destruktivan prosperitet znači smanjenje visokog standarda porobljenosti kako bi ljudi bili u stanju da razviju onu racionalnost koja navodi na pacifikaciju egzistencije. kao i svakodnevno žrtvovanje svih onih za koje ne postoji odgovarajuća briga i zaštita. Novi standard života po mjeri pacifikacije egzistencije pretpostavlja također smanjenje populacije u budućnosti. energijom koja nije upo­ trijebljena u nametnutom materijalnom i intelektualnom ra­ du.224 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E ŠANSE ALTERNATIVA 225 Danas. senzibilna inteligen­ cija bolesna zbog onog što se čini. Energija mora biti slobodna također i u tom smislu da ni­ je kanalizirana u pogonu dobara i usluga što zadovoljavaju čovjeka dok ga onesposobljavaju da ostvari svoju vlastitu eg­ zistenciju. korespon­ dira pružanje takvih sloboda koje ojačavaju represiju. Ona može postati demokratska samo putem ukidanja masovne demokracije. povučen u samog sebe. tj. neposlušnosti spram tiranije većine. da se spriječi autonomija čak i u malim rezervatima egzistiranja. pribjegavanje nemuštim i izrugivanim akcijama protesta i odbijanja. problem broja. Uskraćenju slobode. Ljudski stavovi u totalitar­ nom društvu sve više postaju stavovi izmicanja. dostupna samo veoma bogatima (koji se njom ne koriste). zajedničkog života i zabave prodrla u unutarnji prostor privatnosti i praktično je eliminirala mogućnost takve izolacije u kojoj pojedinac. I ovi izrazi ljud­ skosti će biti narušeni nužnim kompromisom — nužnošću da se čovjek zaštiti da bi nadmudrio one koji ga vuku za nos. Ra­ zumljivo je. može dati smisao slobodi i neovisnosti misli — odavno je već postala najskuplja roba. čak je smisleno. . Tu je eks­ panzija u svim formama timskog rada. da se ogrešuje ο dobru formu. Komfor. da shvati mogućnosti suzbijene posredstvom nje­ gova zadovoljenja. pitati i nalaziti. da izlučuje familijarnost. čak mogućnosti slobode. Zastrašujuće je zato što izražava dozvoljene i čak orga­ nizirane napore da se odbaci onaj drugi u njegovim vlastitim pravima.« Cak i lično povlačenje mentalne i fizičke energije od društveno zahtijevanih aktivnosti i stavova danas je moguće samo nekolicini. u državi dobrobiti i spremnosti na rat su svi ljudski kvaliteti pacificiranog egzistiranja tretirani kao aso­ cijalni i nepatriotski — kvaliteti poput neprihvaćanja zahtije­ vane ustrajnosti. Ove moralne skrupule su razumljive i smislene jer takvom društvu je potreban sve veći broj potrošača i nosi­ laca. može misliti. I u tom po­ gledu kultura pokazuje svoje feudalno porijeklo i ograniče­ nost. Zastra­ šujuće je u kolikoj mjeri je stanovništvu dozvoljeno da naru­ šava mir gdje još ima mira i tišine. treba upravljati stalno obnavljanim preobiljem kapa­ citeta. Ova vrsta privatnosti — jedina okolnost koja. pu­ kog kvantiteta. konformizma i brutalnosti. živio i mislio uprkos njima. ako društvo uspije u ponovnom uspostavljanju prerogativa privatnosti pružajući ih svima i štiteći ih za svakoga. slijede savjet Samuela Becketta: »Ne čekaj da budeš gonjen da se sakriješ . Optužba koju je prije pola stoljeća izrekao Stefan George više je nego licentia poetica: »Schon eure Zahl ist Frevel!« Zlodjelo je to društva kad u njemu rast populacije otežava borbu za život uprkos njezina moguća oterećenja. Poriv za više »životnog prostora« prisutan je ne samo u inter­ nacionalnoj agresiji već također unutar nacije. Problem nije samo (i možda čak nije primarno) u adekvatnoj ishrani i brizi ο populaciji — to je prije svega. samoodređenje pretpostavlja raspolaganje slobodnom energijom. biznis i sigurnost posla u društvu koje se sprema za nuklearno uništenje i protiv njega može poslužiti kao univerzalan primjer porobljujućeg zadovoljenja. No. . To je samo jedan od aspekata blokiranosti preusmjerenja energije. U prekomjerno razvijenim zemljama sve veći dio . dok pokazuje svoje moralne i religijske obzire kad se radi ο izbjegavanju prirasta stanovništva u društvu koje je još uvijek u jarmu planiranog uništenja života u nacional­ nom interesu i neplaniranog lišavanja života u ime privatnih interesa.

Ostvarenje autonomije traži takve uslove u kojima oživljuju potisnute dimenzije iskustva. Može li društvo koje je nesposobno da zaštiti privatnost . Uzmimo jedan (na žalost fantastičan) primjer: kad na­ prosto ne bi bilo reklama ni drugih indoktrinirajućih sredsta­ va za informiranje i razonodu. . vođa.226 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Š A N S E ALTERNATIVA 227 stanovništva postaje ogroman zarobljen auditorij — zarob­ ljen ne od strane totalitarnog režima. to će se više njihovo potiskivanje javiti kao gotovo fatalno lišavanje. redefiniciju potreba. radioaktivnih padavina i problematične hrane. oni ne mogu (baš zbog istog tog razloga!) tolerirati lišavanje od tak­ ve razonode i obrazovanja koja ih osposobljuje za reproduciranje uređaja za odbranu i ili uništenje. prije. prizorima i mirisima. pojedinca čak unutar njegova četiri zida polagati pravo na to da respektira individuum i da je slobodno društvo? Bez sumnje je slobodno društvo određeno s više dostignuća i s ostvarenjima fundamentalnijim od privatne autonomije. Njihovo oslobođenje. No. prijatelja i predstavnika — on bi ponovo morao učiti svoju abecedu. baš po tom fatalnom karakteru ono bi moglo stvoriti primar­ ni subjektivni preduslov za kvalitativnu promjenu — naime. pak. Riječi i rečenice koje bi formirao mogle bi ispasti sasvim drugačije. čovjek bi bio gurnut u trau­ matsku prazninu. Pa ipak. Izostajanje djelovanja televizije i srodnih sredstava tako bi moglo početi ostvarivati nešto što nisu postigle unutarnje proturječnosti kapitalizma — dezintegraciju sistema. a isto tako i njegove aspiracije i bojazni. š t o ove posta­ ju vlastitije potrebe i zadovoljenja pojedinca. Dok ljudi mogu podržavati kontinuirano stvaranje nuklearnih oružja. Masovno podruštvljavanje počinje kod kuće i priječi razvoj svijesti i sa­ vjesti. Kreiranje represivnih potreba je već odavno postalo dio društveno naučnog rada — nužnog u tom smislu da se bez njega ne bi mogao održati postojeći na­ čin proizvodnje. Ne radi se ni ο problemima psihologije ni estetike. odsustvo ove autonomije zadire u temelje čak i najuglednijih institucija ekonomske i političke slobode time što . gdje bi imao šansu da se čudi i da misli. već ο materijalnoj bazi dominacije. Bez sumnje bi takva situacija bila nesnosna mora. je osporava u njezinim skrivenim korijenima. Li­ šen svojih lažnih otaca. zahtijeva ograničavanje heteronomnih potreba i zadovo­ ljenja koje organiziraju život u ovom društvu. da poznaje sebe (ili. već slobodama građana čija sredstva razonode i uzdizanja prisiljavaju i onog drugog da sudjeluje u njihovim zvukovima. svoj negativ) i svoje društvo.

contra naturam. Ar­ hetipovi kako strave tako i radosti. U kontrastu spram fantastičnih i suludih aspekata racionalnosti ovoga društva. b) da su znak ljudskog umijeća i moći koja prelazi tradicionalne granice imaginacije. To je okvir u kome se zbivaju velika ljudska ostvarenja znanosti. čak dokidajući romantički raspon imagi­ nacije. 1960. Ima­ ginacija abdicira pred ovom stvarnosšću. društvo prisiljava imaginaciju da se potvrdi na novim osnovama na kojima se tvorevine mašte prevode u povijesne mogućnosti i projekte. jedino me­ dij abnormalne komunikacije putem fikcije. g. sa sagovima od zida do zida (»mekim«). moć imaginacije u manipuliranju riječima. Bestidno stapanje estetskog i realiteta opovrgava filo­ zofije koje suprotstavljaju »poetsku« imaginaciju znanstve­ nom i empirijskom umu. laboratoriji postaju »industrijski parkovi« u ugodnoj okolini. dubokim naslonja­ čima. tehnologije. Prevođenje će biti tako loše i tako iskrivljeno kao što je i društvo koje ga preduzima. Hotimična igra s fantastičnim mo­ gućnostima. koja omogućuje pis­ cu i umjetniku da nazove stvari njihovim imenima — da imenuje ono što je inače neizrecivo. »labirintskom suterenu ispod restora­ na«. Auschwitz je i nadalje prisutan — ne u memoriji. Na tehničkim i političkim osnovama stapaju se pret­ hodno antagonistične domene — magije i znanosti. koja ju dostiže i prestiže. osim grijeha protivljenja njezinu duhu. da se eksperimentira s ljudima i stvarima. čistim. kako rata tako i mira gube svoj katastrofički karakter. poput drugih instrumenata u postojećem društvu. sposobnost da se djeluje mirne savjesti. koje su tuđe tim zahtjevima. već u čovjekovim ostvarenjima — svemirskim letovima. Estetska dimezija još uvijek zadržava slobodu izraza. ra­ ketama i projektilima. Kad postojeće društvo sređuje svu normalnu komunikaciju tako što je pre­ ma svojim zahtjevima uvažava ili ne uvažava. Njihovo javljanje u svako­ dnevnom životu ljudi ne spada više u iracionalne snage — njihove moderne inkarnacije su predmet i elementi tehno­ loške dominacije. televizijom i Scrabbleom — »projektirano kao kombi­ nacija obiteljske sobe za vrijeme mira (sic!) i obiteljskog 1 skloništa od radioaktivnih padavina ako bi izbio rat« ). Lexington Ave i Fifty fifth Sreet. daleko premašuje Alisu u Zemlji čuda. To je instrument koji je. Reducirajući. u otrovnom plinu koji zaista ne šteti ljudima. Kad je bila odvojena od sfere materijalne proizvodnje i materijalnih po1 ) P r e m a T h e N e w Y o r k T i m e s . . preostaje. već um u stvarnosti koja opravdava sve i razrje­ šava od svega.To što užas ovakvih ostvarenja ne prodire do svijesti i što je prihva­ ćen bez otpora treba pripisati tome da su ta postignuća a) savršeno racionalna s pretpostavki postojećeg. njegova stvarna povijest je napisana u komadu Rolfa Hochhuta Der Stellvertreter. preokreta­ nju smisla u besmisao i besmisla u smisao. Dajući tempo i stil po­ litike. higijenskim i s gredicama cvijeća. Tu više ne govori imaginacija. Ljepota kao visoko klasificirana nu­ klearna tvornica razotkriva svoj teror. domena ira­ cionalnog postaje obitavalište zbiljski racionalnog — ideja koje bi mogle »proizvesti umjetnost života«. tad vrijednosti­ ma. jedino obećanje u opasnosti jesu napori da se spase i poboljša život. ZAKLJUČAK Rast jednodimenzionalnog društva mijenja odnos izme­ đu racionalnog i iracionalnog. u tajnosti u kojoj svi uzimamo učešća.. da se iluzija pretvori u zbilju i fikcija u istinu potvrđuju razmjere u kojima je imaginacija postala instrumenat progresa. čini se. radosti i mizerije. Tehnološki proces je praćen sve većom racionalizacijom i čak realizacijom imaginarnog. konstantno zloupotrebljavan. izloženo u New York City Civil Defense Headquarters.ŠANSE ALTERANTIVA 229 10. Stvaran profil našeg vremena se pokazuje u romanima Samuela Becketta. zgodnim elektronskim poduzećima. medi­ cine. Novembar 11. centar civilne za­ štite izlaže »luksuzno sklonište od radioaktivnih padavina«. života i smrti.

str. On isto tako reducira rascjep između imaginacije i uma. tu shvaćena imaginacija biva preusmjera­ vana. to je ona inkompatibilna s predominancijom posebnih interesa koji koče postizanje tog cilja. Praksa je to čovjeka. Omogućiti imaginaciji da bude srećna. no čini se da pojam novih društvenih institucija ne predstavlja najveće teškoće u pokušaju da se odgovori na to pitanje. Tad se čovjek može nadati da će usrećiti fantaziju. na autoritarnu i demokratsku. održa­ vane i mijenjane bazične društvene institucije. Opsjednuti smo tvorevinama naše imaginacije. Danas opozicija centralnom planiranju u ime liberal­ ne demokracije. Presses Universitaires. da će joj mirne savjesti dozvoliti sva sredstva izražavanja. Racionalna je ona imaginacija koja može postati a priori rekonstrukcije i preusmjerenja proizvodnog aparata prema pacificiranoj egzisten­ ciji. L e M a t é r i a l i s m e r a t i o n n e l . Ove dvije antagonističke sposobnosti postaju međuovisne na zajedničkoj osnovi. Kad tehnički progres dokida to odvajanje. kakogod da je on organiziran. već po­ litike u onom smislu u kome taj termin upotrebljavamo ov­ dje od početka: prakse kojom su razvijene. racionalni karak­ ter imaginacije u matematici.. u normalnoj aktivnosti sna. On je isto tako sadržan u psihoanalizi. služi re­ presivnim interesima kao ideološko uporište. Nije li s obzirom na sposobnosti razvijene industrijske civilizacije. centraliziranu i liberalnu upravu. Učenjak. ta terapeutička snaga može ići mnogo dalje od liječenja neuroza. on ulaže u tvorevine mašte svoju vlastitu logiku i svoju vlastitu istinu. pa slobodno i racionalno društvo mo­ že nastati samo na toj bazi. Oslobođenje imaginacije tako da joj mogu biti data sva njezina sredstva izražavanja pretpostavlja potiskivanje mno­ go toga što je sad slobodno i što perpetuira represivno dru­ štvo.230 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E SANSE ALTERNATIVA 231 treba. nego što im je to sad dozvoljeno da čine. dopustiti joj njezinu stvarnu funkciju kao psihičkom impulsu i snazi. Osakaćeni ljudi (osakaćeni također u svo­ joj sposobnosti imaginacije) organizirali bi i uništili čak više 2 ) Gaston Bacherald. No. Kako je razvoj i iskorištavanje svih raspoloživih sred­ stava za univerzalno zadovoljenje vitalnih potreba pretpostav­ ka pacifikacije. u najma­ nju ruku. 1953. da ograničimo opsesiju tih tvorevina. nevažeća u domeni nu­ žnosti. ipak. Tako opet ne može­ mo zaobići pitanje: kako može čovjek kojim se upravlja — koji od svog osakaćenja čini svoje vlastite slobode i zado­ voljenje. Sama postojeća društva mijenjaju ili su već izmijenila bazične institucije u smjeru porasta pla­ niranja. one nas muče. a pripadna samo fantastičkoj logici i fantastičkoj istini. Psihoanaliza je to dobro znala. Postizanje au­ tentičnog samoodređenja čovjeka ovisi ο efikasnoj društvenoj . već slobodan za­ mah njezinih najrepresivnijih tendencija. g. te ih tako ekstenzivirano reproducira — osloboditi sebe kako od sebe samog tako i od svojih gospodara? Kako se može uopće zamisliti da se zatvoreni krug dade razbiti? Paradoksno je. sve materijalne slike što nastaju u prirodnim snovima. ne pjes­ nik. on reducira slobodnu sposobnost duha. koja je teorijski bazirana na prihvaćanju specifičnog racionaliteta iracionalnog. Pa­ ris. To ni u kom slučaju ne može biti imaginacija onih koji su opsjednuti zamislima dominaci­ je smrti. izglede. 18. Već je odavno prepoznat znanstveni. Pa. Takvo opuštanje bi bilo neobuzdan užas — ne katastrofa kulture. bila bi to regresija »da se dadu imaginaciji sva sred­ stva izražavanja«. Kvalitativna promjena je uslovljena planiranjem u korist cjeline protiv partikularnih interesa. prema životu bez straha. skicira slijedeće perspektive: »Cjelokupna materija psihoanalize nam može pomoći da se izliječimo od naših tvorevina imaginacije ili. u hipotezama i eksperimentima prirodnih znanosti. Takav preokret nije pitanje psihologije ili etike. Tako se institucije unutar kojih se može sagledati pa­ cifikacija ne daju svrstati unutar tradicionalne klasifikaci­ je. znači. postaje terapeutička snaga. sve više empirijski aspekat. dozvoliti joj svu nje­ zinu bujnost.«2) Imaginacija nije ostala imuna spram procesa reifikacije. zapravo. određene. sva igra imaginacije igranje tehničkim mogućnostima koje mogu biti potvrđene kao mogućnosti realizacije? Romantička ideja ο »znanosti imaginacije« poprima. i znala je konsekvencije. koja je u stvarnosti negirana. imaginacija je bila puka igra.

Konfrontirane sa sve­ prisutnom efikasnošću danog sistema. a s njima nužnost promjene. Ma koliko da se jasno očituje iracionalni karakter cje­ line.232 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Š A N S E ALTERNATIVA 233 kontroli nad proizvodnjom i distribucijom potrepština (na osnovu zadobivene razine materijalne i intelektualne kul­ ture). U svakom slučaju. a u njoj proturječnosti ne eksplodiraju sa­ me od sebe. činjenice i alternative su prisutne poput fragmena­ ta koji nisu povezani. Baš to je znak njegove istinitosti. bez prakse koja bi te objekte pokrenula u novom smjeru. poput svijeta nijemih objekata bez subjekta. dijalektički pojam ih transcendira. On određuje povijesne mogućnosti. Ovi nabrojeni aspekti u postojećem se također suprotstavljaju ideji da bi uspostavljanje »kontrole odozdo« nad proizvodnim procesom značilo zbivanje kvalitativne promjene. indoktriniran ja i manipuliranja. a današnja praksa ne daje takav odaziv. spo­ sobne da znaju i shvate činjenice i procjene alternative. Dru­ gim riječima. Ova ideja je vrijedila i još uvijek vrijedi tamo gdje su radnici bili. i nje­ zinih dostignuća koja omogućavaju samoodređenje i pacifi­ kaciju. Dijalektički pojam izražava svoju vlastitu bespomoć­ nost kako u teoriji tako u empiriji. Ono tad može postati efikasno u navlastito svojoj domeni — u odlukama koje involviraju proizvodnju i distribuciju ekonomskog viška te u individual­ nom egzistiranju. Zacijelo. društvo bi bilo racionalno i slobodno ukoliko je organizirano. transformiranje dokolice u slobodno vrijeme. Moć i efikasnost ovog sistema. Samoodređenje će biti zbiljsko srazmjerno tome koliko su se mase raščinile u individuume oslobođe­ ne od sve propagande. održavano i reproducirano bitno drugačijim povijesnim subjektom. no ona ne može pružiti izbavljenje. Pa ipak. dehumanizacija. čak nu­ žnost. Uvid u nužnost. s jedne strane. Ne može biti pozitivna. tamo gdje radnička klasa postaje potporanj postojećeg načina života njihovo promica­ nje u kontroliranje procesa prolongiralo bi isti taj način u različitoj postavi. To je tehnički posao. efektivan činilac kvalitativne promje­ ne. njihova realizacija može biti samo u praksi koja odgovara teoriji. pacifika­ ciju borbe za opstanak. čovjekova stvarnost je u njegovoj povijesti. potreba za agresivnom ekspanzijom. Radi se ο slobodi misli u jednom jedinom smi­ slu slobode misli u upravljanom svijetu — kao svijesti ο represivnoj produktivnosti i kao apsolutnoj potrebi da se uči­ ni proboj iz danog totaliteta. kombiniranje centraliziranog autori­ teta i direktne demokracije može beskrajno varirati u odnosu na stupanj razvoja. Bez te materijalne snage čak i najizoštrenija svijest osta­ je nemoćna. suvišnost i restrikcije produktiv­ nosti. Tehnološki racionalitet. No. U toj sferi je cen­ tralizirana kontrola racionalna ako uspostavlja preduslove za smisleno samoodređenje. No. potpuno asimilira­ nje duha s činjenicom. u planiranju i razvoju raspoloživih sredstava za sve. alternative se uvijek javljaju kao utopijske. baš ta apsolutna potreba nije predominantna tamo gdje bi mogla postati pokretačka snaga povijesne prakse. No. svijest ο zlu neće biti . Ma kako da postane očita suprotnost između beneficijalne dominacije. jedino mjerilo i usmjeritelj. aspiracije s realitetom isprečuju se nastajanju novog povijes­ nog subjekta. i kao istinski tehnički doprinosi redukciji fizičkog i mentalnog iscrpljivanja. s druge strane — lako se može desiti da to i nadaije ostane podešljiva. misli s zahtijevanim ponašanjem. Pokoravanje smanjuje slobodu koja je nužno a priori oslobađanja. smjera danog toka. intenzivirana eksploatacija. jest tu. poimaju­ ći činjenice. odnonso gdje su još uvijek živa negacija i optužba postojećeg društva. prisutne su sve činjenice koje potvrđuju kri­ tičku teoriju ovog društva i njegova fatalnog razvitka: sve veća iracionalnost cjeline. Sve one ukazuju na povijesnu alternativu: planirano iskorištava­ nje sredstava za zadovoljenje vitalnih potreba uz minimum rada. Na današnjem stupnju razvoja razvijenog industrijskog društva i materijalni sistem i sistem kulture niječu taj zaht­ jev. No. Dijalektička teorija nije opovrgnuta. čak produktivna suprotnost jer s rastom pokorenja prirode raste i pokoravanje čovjeka od strane čov­ jeka. oslobođen svojih eksploatatorskih obilježja. uvid u nužnost nije nikad dostatan za zahvat mogućih alternativa. Samoodređenje u proizvodnji i distribuciji vitalnih potrošnih dobara bilo bi suvišno. konstantna prijet­ nja rata.

i slena i valjana. koja. sje­ dinjenje suprotnosti u medijumu tehnološkog racionaliteta mora biti pri svoj svojoj stvarnosti iluzorno sjedinjenje koje ne eliminira ni suprotnost između rasta produktivnosti i nje­ zine represivne upotrebe. događaj koji bi uvažio postignuća industrijske civilizacije. čak i opasnim jer oni gaje iluziju ο narodnom suve­ renitetu. ako je apstraktni karakter odbijanja rezultat total­ ne reifikacije. 1958. Kako je efikasno odbijana od strane postojećeg sistema. kreiranje novih potreba i sposobnosti. Zaključak? »Oslobođenje inherentnih mogućnosti« ne izražava više adekvatno povijesnu alternativu. razvoja koji je inače iskrivljen i blokiran. Na svom najrazvijenijem stupnju dominacija funkcio­ nira kao administracija.. . ranije ferment društvene promjene. dijalektički pojmovi još jedanput potvrđuju svoju istinitost time što shvaćaju svoju vlastitu situaciju kao situaciju društva koje analiziraju? Odgovor se i sam nadaje ako se ima u vidu kritička teorija s obzirom na njezinu naj­ veću slabost — da nije kadra demonstrirati oslobodilačke ten­ dencije unutar postojećeg društva. tad još uvijek mora postojati konkretna osno­ va odbijanja. ova negacija se javlja u politički impotentnoj formi »apsolutnog odbijanja« koje se čini to nerazumnije što po­ stojeći sistem više razvija svoju produktivnost i što više ubla­ žuje životne tegobe. Upra­ vo je zbog toga nužno odbijanje. oslobo­ đena teorijskog usmjeravanja (osim u metodologiji). No. U vrijeme svog nastanka kritička teorija društva bila je suočena s prisutnošću stvarnih snaga (objektivnih i sub­ jektivnih) u postojećem društvu koje su se kretale (ili su mogle biti tako usmjerene) prema racionalnijim i slobodni­ jim institucijama. Zbio se prelom. nova stratifikaciona karakteri­ stika razvijenog industrijskog društva. To je bila empirijska osnova nastanka teorije. promijenio je svoju poziciju.234 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Š A N S E ALTERNATIVA 235 dostatni čak ni u stadiju kad kompletiranje znanosti i nivo produktivnosti eliminiraju utopijske konture alternative — kad je postojeći realitet utopijski više nego njegova suprot­ nost. Sve je tad reducirano na apstraktan za­ htjev za ukidanje dominacije — jedini istinski revolucionaran imperativ. Ne prihvaćamo više razlog. rast zadovoljenja potreba za sve veći broj . Instru. ali bi bila nesposobna da prevede svoj smisao u određenja povijesne prakse. ove mogućnosti se postepeno realiziraju putem sredstava i institucija . dokidajući postojeće — smetnje napretku. Totalitarne tendencije jednodimenzionalnog društva čine neefikasnim tradicionalne puteve i sredstva — možda. sposobnosti i po­ treba. Riječima Maurica Blanchota: »Ono što odbijamo nije bez vrijednosti i značaja. n o . prije nego u redistribuciji bogatstva i izjednačenju klasa. Octobre. P a r i s . Znači li to da kritička teorija društva abdicira i pre­ pušta polje djelovanja empirijskoj sociologiji. koje dokidaju njihov oslobodilački potencijal. Tu je. niti vitalnu potrebu da se razriješi ova suprotnost.. proširenje pokorenja prirode. Sputane mogućnosti razvijenog industrijskog društva su: razvoj proizvodnih snaga na sve široj osnovi. menti produktivnosti i progresa organizirani u totalitaran si­ stem determiniraju ne samo aktualno već i moguće iskoriš­ tavanje. njezina negacija postaje čista forma negacije. kritika društva bi još uvijek bila smi. Re­ ducirani smo na takvu otvorenost koja više ne tolerira kompliciranost. To je čista forma dominacije. 2. I bez demon­ striranja takvih snaga. a opravdanja za suglašavanje i pomirenje neće više biti uzeta u obzir. podlije­ že obmanama krivo postavljene konkretnosti i tako odigrava ideologijsku ulogu dok proklamira eliminiranje vrijednosnih sudova? Ili.« 3 ) No. pa proces reali­ zacije upliviše ne samo na sredstva već i na sam cilj. u najrazvijenijim područjima masov­ ne kozumcije život kojim se tako upravlja postaje dobar život cjeline pa se suprotnosti ujedinjuju u njegovu obranu. 3 ) »Le Refus« u Le 14 J u i l l e t. U toj iluziji je i nešto istine: »narod«. inače je reifikacija iluzija. postao je ferment društvene kohezije. pojava mudrosti nas užasava. ljudi. Iz istog razloga. borba za rješenje suprotnosti je prerasla tradici­ onalne forme. I obratno. No. pak. a iz nje je proizašla ideja oslobođenja inherentnih mogućnosti — razvoja intelektualne i materijalne produktivnosti.

236 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Doduše. Ekonomske i tehničke sposobnosti postojećeg društva su suviše velike da bi dopustile zadovoljenje i koncesije onom koji je gori od psa. zatvor. Samo radi onih bez nade. nezaposlenih i nezapošljivih. ona ostaje negativna. Njihovo suprotstavljanje udara na sistem izvana i zato nije podvrgnuto devijaciji od strane sistema. činjenica da oni počinju odbijati da sudje­ luju u toj igri mogla bi označiti početak kraja jednog doba. Oni egzis­ tiraju izvan demokratskog procesa. oni znaju da ih čekaju psi. Nji­ hova snaga je s onu stranu političke demonstracije za žrtve zakona i poretka. eksploatiranih i progonjenih drugačije rase i boje. opet je sablast tu. njihov život je najrealnija i najneposrednija potreba za dokrajčenjem nesnosnih uslova i institucija. Kritička teorija društva ne raspo­ laže pojmovima koji bi mogli premostiti jaz između sadašnjeg i njegove budućnosti. To nije ništa do li šansa. ne posjedujući obećanja i ne pokazu­ jući uspjeh. čak smrt. POGOVOR . Tako ona hoće da ostane lojalna prema onima koji su. a oružane snage toga društva dovoljno uvježbane i ekipirane da bi se osjećale ugroženim. Ništa ne ukazuje da će to biti dobar kraj. nenaoružani i bez zaštite. ka­ menice i bombe. Kad se sakupe i izlaze na ulice. ispod površine konzervativne baze naroda je supstrat odbačenih i autsajdera. koncentracioni logori. Olako data historijska paralela s barbarima koji ugrožavaju carstvo civilizacije pre­ judicira ishod. šansa je da bi se u tom periodu ponovo mogli sresti povijesni ekstremi: najrazvi­ jenija svijest ο humanitetu i njegova naj eksploatirani ja sna­ ga. Doduše. ono je elementarna snaga koja ruši pravila igre i u tom rušenju je razotkriva kao igru trikova. drugi period barbarizma bi lako mogao biti kontinuirano carstvo same civilizacije. bez nade. nada nam je dana. da traže svoja ele­ mentarna građanska prava. No. Otud je njihova opozicija revolucionarna. unu­ tar i izvan granica razvijenih društava. Na početku fašističke ere Walter Benjamin je napisao: Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben. dali i daju svoj život Velikom Odbijanju. čak i ako njihova svijest to nije.

smanjenje disproporcija u korištenju dru­ štvenog bogatstva. demokratizaciju u političkom životu. grananje i kompletiranje postojećeg — tehnički progres. nego ga nivelira na dane tokove porasta ži­ votnog standarda. a ozbiljiti socijalizam i komunizam kao njezine faze. Iz odlučujuće upućenosti Marxova nauka na prelom povijesnih svjetova proizlazi da su. koja ne uzima u obzir njegovu visoku idej­ nu pretenziju. u neodre­ đenoj prosječnosti.îiJ ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE Da li je utemeljena Marcuseova konstatacija da ima­ nentnim revolucionarnim zbivanjim nema mjesta u suvreme­ nom svijetu i da postojeća konstelacija snaga ne dozvoljava svjetlije perspektive — konstatacija koja je zaključak analiza poduzetih u ovoj knjizi? Neke od kritika — izrečene kako na Istoku tako na Zapadu — insistiraju na neopravdanosti tih Marcuseovih pesimističkih dijagnoza. nedostaje ipak razumijevanje njegova te­ meljnog usmjerenja na destrukciju čitavog sklopa društva koji je i danas još svugdje na djelu. Ako se opseg značenja i suzi na one pokrete koji se izrično pozi­ vaju na Marxa. u slučaju dekolonijaniziranih zemalja. progres u društvenoj i političkoj organizaciji — što bi sve trebalo da znači povijesni napredak. Historija mark- . a ponekad. naziva »vijekom socijalizma«. ugroženo je razumi­ jevanje epohalnog obrata koji revolucija treba privesti. u frapantnoj disproporciji njegova no­ minalna proširenost i stvarno razumijevanje. više od nauka bilo ko­ jeg drugog mislioca. Stoga se XX vijek često. U ovom spletu korije­ ni se i široko rasprostranjena nekritična upotreba pojma »socijalizam«. i na puki kurs ka industrijalizaciji pod kontrolom države uz restrikcije privatnog poduzimanja. Većina kritika izražava opće raspoloženje našeg doba: samouvjerenost u napredak.

Beacon Press (Um i revolucija.. Njegovo ime se često vezuje uz M. S obzirom da proizlazi iz povijesne usmje­ renosti. (Dalje u tekstu označeno s Ν. kritičko-onologijski utemeljene. g. a time i to da li je zaista povijesno djelotvoran Marxov nauk kako je zastup­ ljen u Marcuseovoj misli. raz­ vijaju njegov nauk. koja bi tre­ balo da iskazuje temeljna obilježja industrijski visoko raz­ vijenog društva (a time i suvremenog svijeta uopće. » .240 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E ZATVORENI S V I J E T RADA I Š A N S E R E V O L U C I J E 241 sizma je u znaku revizionizma — izigravanja onog što Marxovu misao pronosi transepohalnim putem na račun onog što znači tek dovršavanje. a zatim svaku povijesnu dimen­ ziju uopće omogućavajuće povijesnosti. manje razvijena područja na putu u razvijeno in­ dustrijsko društvo)..). »Die Gesellschaft«. Horkheimera i T. . Reason and Revolution. W. Imamo posla. Proboj prospektivno otvara krug pitanja koji je Marcuse naznačio. U posljednje vrijeme je vrlo aktivan u S. Građanska nacionalna ekonomija nema u vidu bit čovjeka i njegovu povijest. . 1 ) H e r b e r t M a r c u s e j e rođen 1898. Adorna na osnovu višegodišnjeg zajedničkog r a d a te umnogome zajedničku misaonu orijentaciju: »Kritičku teoriju društva«. kojih je tematika Marxova misao i povijest. I. 141. Soviet Marxism. 1955. u daljem razvijanju temeljnog smisla samog nauka. u postulatu destrukcije »građanskog dru­ štva«. te na njegovu tragu nastoje misliti pre­ lom povijesnih svijetova 1 )· Knjizi koju sad pružamo našem čitaocu u osnovi je razmatranje suvremenog društva pod vidom povijesne kon­ kretnosti kao centralne Marcuseove misli. Columbia Univ. dakle. od približa­ vanja samoj povijesnosti. 1958. ovisit će i doseg ove orijentacije u Marxovu nauku..) . Naprijed 1965. publicirao je u ediciji S u h r k a m p pod naslovom Kultur und Gesellschaft. (Eros i civilizacija. Marcuse emigrira iz Njemačke skla­ pajući se pred nacionalsocijalizmom. g. Od dostatne utemeljenosti tih tendencija u onom što zbivanje svijeta čini povijesnim. među­ tim. u njegovim interpretacijskim apostrofiranjima Marxovih bitnih uvida i postavki. . One ipak implicitno smjeraju na povijesnu konstituciju suv­ remenog svijeta u njegovoj cjelini i njegovoj individualno­ sti. valja odmah naglasiti da postavke izložene u ovoj knjizi sadržajno nadmašuju Kritičku teoriju društva. U dosadašnjem Marcuseovom opusu dominira. u kraj­ njem smislu nije znanost ο čovjeku. g. u časopisima »Phi­ losophische Hefte«. Marcuse je jedan od najeminentnijih mislilaca u XX sto­ ljeću koji. Sozialpolitik«.. 1966. 2 ) . g. god. Sozialforschung« surađuje od 1933. god. 1965. Bd. . a rasprave publicira od 1936. Beacon Press. dakle. Eros and Civilisation. dotak­ nuo. g. Mnoge od rasprava 30-tih godina. utemeljene sve njegove postavke. za koju je novi Predgovor »Bilješka ο dijalektici« napisao I960. 1964. 1932. koja sadržava upu­ ćenost na Marxov nauk i određuje tendencije njegova pro­ dubljivanja. g. koji slijedi iz konsekventnosti i radikalnosti kritike. Oxford Univ. s jednim paradoksom: ono van tematsko u ovoj Marcuseovoj knjizi nosi sve analize. a odnedavno na University of Ca­ lifornia. R. g. tj. uz neke novije. Napisao je knjige: Hegels Ontolo­ gie. Od 1934. Njemačkoj. budući da su tzv. Q. Veselin Masleša. I Marcuse u Marxovoj kritici kako političke ekonomije tako i filozofije. Press.. živi u SAD. vidi revolucionarnu antropologijsku i historijsku usmjere­ nost Marxove misli. u Berlinu. No. Press. I i II. nego ο nečovjeku i ne­ čovječnom svijetu stvari i roba . Klostermann Verlag.: » N e u e Q u e l l e n zur Grundlegung des Historischen Materialis­ m u s « . Svoje prve rasprave. g. oživljavajući naspram revizije izvornog Marxa. orijentacija izražena kao Kritička teorija društva. Tako nije mogao biti zadovoljen po­ stulat produbljivanja Marxove misli u pravcu ponajprije. 1932.. One dimen­ sional Man. g. 1941. tematiziranje suvremenog industrijskog društva pri­ kladno je da pokaže da li je Marcuseovo misaono stanovi­ šte dovoljno za poimanje biti vremena. Sto­ ga će biti potrebno da najprije prikažemo u kakvoj smisle­ noj vezi Marcuse prihvaća Marxov nauk kao supoziciju po­ vijesne angažiranosti Kritičke teorije društva.). »Archiv für Sozialwissenschaft u. g. U »Zeitschrift f. str. konsolidiranje postojećeg svije­ ta. izd. ali ne i obradio i promislio: bitno svjetovno-povijesne pretpostavke suvremenosti — olako prezentirane redukcijom na »induistrial society«. A filozofija iskazu2 ) u »Die Gesellschaft«. publicira u periodu 1928—33. Profesor je najprije na Brandise University. Implicitno prelaženje preko pozicije Kritičke teorije do­ diruje — preko fundamenata socijalno-ekonomske dimenzi­ je — podrijetlo konkretne povijesne cjeline. studirao u Freiburgu i Berlinu.

u »Zeitschrift f. Gesellschaft Ι): Η. povijestan jer je proizveden radom. T. 147).« (N. Sozialforschung«. str. umnost ispostavljena apsolutnim znanjem i kao apsolutno znanje ostaje pri »razjašnjenju nužnosti u slobodu« 3 ). Encyclopédie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse.. Gesellschaft. kao koristan rad uslov čovjekove egzistencije. uslov nezavisan od svih društve­ nih oblika. und k. (Dalje u tekstu ozna­ čeno s Ph. Ranije.« izd. već u sebi nosi revolucionarnu praksu«. tj. I još. koju reproducira. des Arbeits­ begriffs). Ο istovetnosti rada se može govoriti samo u smislu općeg uvjeta svjetovanja svijeta: svijet je ispostavljen i uspostavljen iz prirode radom. i Kultur u. smjerajući na istovetnost uma i zbilje nemoguću u »danoj diobi rada«. sačinjavati ga. kao u čitavoj novijoj filozofiji »pravi bitak«. Kao jedan određen. 137. T. Utoliko je rad uvjet egzistencije svih bića. g. Ar­ chiv f. znanje je fakticiteta. str. Q. U tome je »postojanost« (Ständigkeit) rada — po Mar) Usp. u.) 3 prevladati njegovu neposrednu predmetnu određenost. 634. fi­ lozofija. ispostavljen u svojoj biti. da je: »Kritika političke ekonomije u sa­ moj sebi filozofijski utemeljena. u puninu svojih mogućnosti. Predmetni svijet opstoji.. pred­ metni svijet je zbilja čovjeka — čovjek jest time što sebe ozbiljuje u predmetu rada. Politička ekonomija sadržava faktičke zakonitosti. koja je utemeljuje. Q. No. Marx: »Kapital I. Radom je posredovana priroda »o sebi« i ozbiljen čovjek »o sebi« tako da u predmetu svog ospoljenja jest »za sebe« — »u predmetu rada se slobodno ozbiljuje« (N.. politi­ čka ekonomija i filozofija za Marxa nipošto nisu spoznaje istog reda. K. Van tog odnosa on je »o sebi«. To znači da čovjek može sve mogućno­ sti koje leže u »biću ο sebi« spoznati i zahvatiti. nego može biće. kon­ stitutivno je zbivanje zbilje kao njezino »proizvođenje« (Produzieren) u suprotstavljenom materijalu. zbilje — za »umnost« u Hegelovoj filozofiji koja je. koje bivaju pro­ izvedene. Objekat rada je već rezultat rada prošlih generaci­ ja. g. str. dalje voditi (. u kome je uko­ rijenjeno razdvajanje »egzistencije« i »esencije«. u određenost postavljene tek u čovjekovu radu.proizvoditi')« (N. VI/1937 (također u Kultur u. smatrao je Marcuse. Usp. izvesti. ospoljenjem svojih suštinskih snaga. 13 (dalje u tekstu označeno s Grund. U Marcu­ sea cit. zat­ voren u sebe. konkretan svijet — svijet je spe­ cifičan i neponovljiv. 1947. prema njegovoj vlastitoj inherentnoj mjeri. Sozialpolitik. str. bivstvuje čovjek. u : U e b e r d i e p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n d e s W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t s b e g r i f f s. U tom smislu kasnije Marxovo određenje rada kao posredovanja čovjeka i prirode sadrži kvintesenciju svih njegovih uvida u fenomen rada: »Rad je kao tvorac upotrebnih vrijednosti. U toku je. »izraditi ga. 4 . tako da je priroda uvijek već ljudska priroda.242 ČOVJEK JEDNE DIMEN2IJE ZATVORENI S V I J E T BADA I Š A N S E KBVOLUCIJK 243 je bit čovjeka kao »slobodnog subjekta« u izvršavanju (Leis­ tung) istine. Jg. Da­ kle. Marcuse tada ispostavio kao bit čovjeka i njegovo po­ vijesno ozbiljenje? Temeljnim smatra Marxovo određenje da je čovjek »generičko biće«: bit čovjeka je u njegovu odnosu spram »općenite biti bića«. Marcuse: » P h i l o ­ s o p h i e u. Očitovanjem svoje biti. s druge strane. čovjekovim odnošenjem. str. na istom mjestu: »Ekonomija i politika su postale ekonomsko-politička baza teorije revolucije na teme­ lju potpuno određene filozofijske interpretacije biti čovjeka i njegova povijesna ozbiljenja. str. 1933. dobivena je »apstrakcijom« od faktičnog statusa postvarene predmetnosti (Ph. vječita prirodna nužnost da se posreduje razmjena materije između čovjeka i prirode. 155). 640). Svojom »ljudskom prirodom« je čovjek u jedinstvu s pri­ rodom — iz krila koje pro-izvodi. No. ) Hegel. Kultura. k. Dodatak.§ 158. da nije ograničen jednokratnim neposrednim odnosom.4) Pojam rada u Marxa upućuje na ontologijske implika­ cije: rad je »priroda« (bit) jednog odlikovanog bića — čov­ jeka. kao što. koje izvodi prirodu ο sebi u određenost. Q. to je za Marcusea jedna od temeljnih uporišnih tačaka u interpretaciji i razvijanju Marxove misli. 9. str. promijeniti. 69 Bd. shodno tadanjoj postavci problema. Obje se jednako radikalno podvrgavaju kritici s obzirom na svoj medij — građansko društvo. »ispostavlja« je. obrađivati. k r i t i s c h e T h e o r i e « . a filozofijska istina. II. dakle ljudski život«. da­ kle. 1932.) š t o je. Sozialwissenschaft u.

« ! Programatski zahtjev za ukidanjem privatnog vlasništva uk- . str. 3. robu — predmet postaje funkcija akumuliranja kapi­ tala. Kako je u »fakticitetu«. tuđa predmetna moć.totalitet' ljudskih ospoljenja života. 4. 155). Osamostaljuje se i postvaruje produkt rada koji se r odvaja od radnika. bit čovjeka sredstvo njegove pu­ ke egzistencije. Naj autentičnija čovjekova potreba je da svijet u ko­ me se zatiče učini svojim i svoje vlastito bivstvovanje punim ljudskim bivstvovanjem: »Čovjek potrebuje . des Arbeitsbegriffs.proizaći što po svom smislu. došla je ona dotle da u krajnjem smislu više nije rad« (Grund. zadanošću: on je »dokida« — čini je sredstvom svoje biti (usp. Q. pa je odsutno ozbiljenje biti čovjeka: smisleno djelovanje iz cjeline tubitaka čovjeka. Čovjekova životna djelatnost stoji u službi vlasništva. troše­ nje.« (Grund. involvira povijesnotvornost). 27. raz­ dvaja se i u razdvojenosti poklapa s društvenim položajem . umjesto da vlasništvo stoji u službi slobodne životne djelat­ nosti. des Arbeitsbegriffs. treba mu ospoljenje na predmetima koji su mu pretpostav­ ljeni i suprotstavljeni« (N. bogata mnogostranost predmeta biva reducirana na stvar. dakle. čovjek posreduje svijet u kome se zatiče time što mu vla­ stita egzistencija postaje upitnim predmetom. 47). sadržane u biti čovjeka: »čovjekov bitak je uvijek više od njegova danog tubitka (Dasein) — on nadilazi svaku moguću situaciju i upravo zato stoji spram nje u nedokidivoj diskrepanciji: diskrepanciji koja zahtije­ va trajan rad na njenom prevladavanju. isto ta­ ko kao što je iz tog svijeta preuzeto u obrađivanje. Mar­ cuse otuđenost rada sabire u slijedeća određenja: 1. (Grund. Međutim. 18. klasa tako da slučajna pripadnost porobljenoj klasi unapri. \. pa se nužno postvaruje i biće samog pro­ izvođača — njegov tubitak postaje njegovoj navlastitoj slo­ bodi uskraćena.općem' događanju. odnosno svojoj funkciji. koje za Marcusea. iako tubitak čov­ jeka nikad ne može počivati u posjedu samoga sebe i svo­ ga svijeta«. 153). U sklopu produkcije kapitala. nego je. Ono na čemu se radi. u preduzetom pokazivanju ontologijskih temelja rada. nadživljuje pojedini događaj rada. što se obrađuje biva urađeno u svijet rada. str.) Marxovo određenje da je čovjek »generičko biće« uk­ ljučuje i odnošenje spram vlastitog roda.' jed presijeca ljudske mogućnosti. Predmet se prisvaja kao puko posjedovanje. praksa »ekonomske dimenzije« podređu­ je i slobodnu praksu (sve sfere djelovanja postaju funkcija kapitala). des Arbeitsbegriffs. str. Kako Marx preduzima kritiku građanskog društva u obzoru biti čovjeka i njene otuđenosti — te je ova ontologijski formulirana kao rascijepljenost »egzistencije« i »esenci­ je«. koja se sa svojom egzistencijom neposredno stapa«.244 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E ZATVORENI S V I J E T RADA I S A N S B R E V O L U C I J E 245 cuseu jedno od bitnih određenja rada u ontologijskom nje­ govu određenju. str. U njemu čovjekova egzistencija nije »sredstvo« ozbiljenja nje­ gove biti. Q. pro-izvođenje iz krila pri­ rode. jednoznačno suprostavljajući obima »otuđeni rad«.) Tok svijeta u zbivanju rada 5 ) proizlazi iz mogućnosti nadmašivanja zatečenog. Otuđeni rad nije rad (u punini ontologijskog značenja rada. One interpretacije koje odnos čovjeka spram predmet­ nog svijeta utemeljuju u sferi biotičkih potreba previđaju ontologijske implikacije sadržane u Marxovim tekstovima: povijesni bitak svijeta koji posreduje čovjek svojom biti — radom. — »Pri radu treba nešto . ono na što ona zapravo smje­ ra — prevladavanje »građanskog društva« — ostvarljivo je samo kao totalna revolucija. da bi mogao ozbiljiti svoju bit. str. na djelu »nebit« čovjeka? U ranim svojim studijama u intepretaciji Marxovih Ekonomsko-filozofskih rukopisa i 5 ) Radi terminologijske jasnoće napominjemo da je Marcuse u povijesnotvornom značenju upotrebljavao promiscue izraze »rad« i »pro­ izvodnja«. »Lišena svoje pune zbilje kao praksa. meta nisu ekonomske ili političke krize. koji izražava politička ekono­ mija. N. 2. »Taj uvid unaprijed osuđuje svaku puku ekonomsku i političku reformu na neuspjeh. kako smo ukazali. obrnuto. »Za razliku od ži­ votinje. kako je njegova kritika inspirirana težnjom za oživotvorenjem takve »zajednice« u kojoj bi one bile u jedinstvu — kako joj. što pripada . Dvodimenzionalnost rada — nužnost i sloboda. nego »katastrofa biti čovjeka«.

631). . (»Kad um. Afirmativni odnos Kriti­ čke teorije društva spram filozofije proizlazi iz usmjereno­ sti Kritičke teorije na »ozbiljenje« filozofije: filozofija je re­ siduum humanuma u otuđenom svijetu. T. Odlučno je u tome da proces rada ne odlučuje ο tubitku (Dasein) čovjeka. »Nije bitno to da je proces rada planski re­ guliran. II Pošto je u radovima svoje rane faze Marxov nauk interpretacijski aktualizirao u njegovoj historijskoj usmjere­ nosti na prevladavanje građanskog društva te ga nastojao samo ontologijski precizirati. Imanentna destrukcija gra­ đanskog društva. bitna za filozofiju. — Ph. koja iskazuje zbivanje čov­ jeka zajedno sa zbivanjem svijeta i svijeta zajedno s čov­ jekom. srećnosti. a utopijsko istinski napredan elemenat. T. oko destrukcije građanskog dru­ štva. sloboda. nego obrnuto: opće potrebe čovjeka ο procesu rada. dobive­ na su apstrahiranjem od faktičnog statusa čovjeka u otu­ đenom svijetu i žive u apstraktnoj filozofijskoj sferi biti. Međutim: »Prema kriti­ čkoj teoriji nema više nove teorije. und k. duha. kako filozofija živi u otuđenju i od otuđenja. T. und k. Marcuse je. »Sociologija se bavi samo uvjetovanostima i utoliko ne is­ tinom . und k. 638). otuda tu neistinitost treba prevladati tako­ đer samo van filozofije«. sloboda. izva­ na u filozofiju. 644). smatrao pitanje povijesnosti svijeta apsolviranim s ob­ zirom na ontologijsko utemlejenje te je prešao na koncipi­ ranje neposrednijeg sudjelovanja misli na historijskom prev­ ratu sužavajući tematiku svojih spisa na destrukcione ten­ dencije građanskog društva. Ono što u prošlom znanju plaća danak društve­ noj koordinaciji tako i tako iščezava s društvom kojem je . Ph. moraliteta. 158. pre­ duvjeti su umstvene zbilje — vodećeg principa Kritičke teo­ rije. smjeraju­ ći tako preko (trans) opstojećeg na buduće. ostaje unutar filozofijske tradicije time što pomiruje suprotnosti u umskoj spoznaji. b) u sklopu otuđenja filozofija često uspostavlja kao bit čovjeka ono što nije ovisno ni ο čemu drugom jer jedino tako još je moguće participirati na autentičnosti i slobodi. ne činimo to radi »filo­ zofijskog« raščljanjivanja ekonomskih pojmova (usp. spoznaja. Persistiranje društva kao sile nad individuumom. I najistinitija filozofija — Hegelova. (Ph. Oni će međusobno imati isto toliko zajedničkog koliko i asocijacija slobodnih ljudi s konkurentskim društvom proiz­ vođača roba«. nego kakav interes određuje reguliranje. Kritička teorija društva se distancira od filozofije — ne želi biti nova filozofija. str. ostajući ipak u okvirima Marxove misli i smat­ rajući je dostatnom za mišljenje povijesti. spozna­ ja. 643. 638). sreća biti nešto potpuno druga­ čije. da li su u tom interesu očuvane sloboda i sreća masa« (Ph. str. str. njegovo »ponovno fiksiranje kao apstrakcije nasuprot indivi­ duumu« samo prolongira nepoklapanje života zajednice s pu­ noćom ospoljenja života (usp. Marcuse smatra da je sloboda iskazana filozofijom ap­ straktna sloboda te da ta neprilika »dolazi. i to u dvostrukom smislu: a) određenja uma. koje se nadaje u zbilji same produkcije. sreća od isprva apstraktnih pojmova postanu zbilja. nego da bismo pokazali da je građansko društvo u svom totalitetu određeno ekonomskim odnosima. Q. Th. No. ona se oštro distancira od svake sociologije koja računa s datostima. doduše u duhu »fundamental­ ne ontologije«. Kako se Kritička teorija osniva na tendencijama prev­ rata u prezentnom totalitetu građanskog društva.) Građansko društvo je u centru interesa Kritičke teori­ je zbog njezinog nastojanja oko ozbiljenja filozofije u dru­ štvenom realitetu. str. nego samo još umna zbi­ lja sama« (Ph. tad će um. da je također sve neekonomsko sadržano u eko­ nomiji« (Ph. str. Tradicionalna filozofija je i sa­ ma izraz otuđenja. und k. tako reći. pa stoga. N. Th. Th. »Kritička teorija društva« iz­ ražava ovaj zaokret. da »neobuzdana privredna sfera gospodari svim ljudskim odnosima. und k.246 ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E Z A T V O R E N I S V I J E T RADA I Š A N S E REVOLUCIJU 247 ljučuje (ne samo logički nego i izrijekom u Marxa) ukida­ nje otuđenog rada kojeg je privatno vlasništvo samo konsekvencija. drugačije usmjerenje ekonomsko-društvenih odnosa. str.) Kritička teorija je kritika političke ekonomije. . prevladavanje otuđenja ne može se poistovetiti s ozbiljenjem vrednota filozofije. und k. 642. kad se pozivamo na »zakonitosti« političke ekonomije. str. čini se. 163).

248

ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE

ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE

249

koordinirano. Ne brine se ο tome Kritička teorija, nego ο tome da se ne izgube istine oko kojih se već trudilo prošlo znanje« (Ph. u. k. Th. str. 643). Temeljne postavke Kritičke teorije društva, kako je ona kao naziv i okvirni program deklarirana u citiranom članku »Philosophie und kritische Theorie«, smisleno nadovezuju na ontologijske implikacije Marxova nauka i na te­ meljni njegov impuls, što je, i jedno i drugo, Marcuse po­ kazao u ranijim spisima nastojeći da misli konkretno povi­ jesno angažirano: već supozicija da se historijsko zbivanje konstituira u biti čovjeka postulira sačinjanje takvih uvje­ ta egzistencije koji bi bili primjereni njegovim »navlastitim mogućnostima«. »Negativno« je u centru interesa Kritičke teorije s obzirom da sadrži takve manifestacije života koje pokazuju da se čovjek ne da svesti na opstojanje u »otuđe­ nom radu«. Ono je toliko akcentuirano radi što potpunijeg prezentiranja otuđene biti čovjekova bića, osakaćen ja raz­ ličitih sfera života i života u cjelini. Kritička teorija je, u perspektivi nadovezivanja na ranije spise, konkretizacija, hi­ storijski aktualan angažman misli u samoosmišljenju »nav­ lastitih mogućnosti«. Međutim, dok su kategorije ranijih Marcuseovih spisa: osmišljenje »navlastitih mogućnosti« i »odnos spram vlastitog roda« u kontekstu ontologijske in­ terpretacije povijesti i dokazivanja ontologijskog aspekta Marxova nauka, u »Kritičkoj teoriji« Marcuse napušta ontologijsku razinu mišljenja. Preispitivanje »navlastitih mogu­ ćnosti« čovjeka nije više u obzoru ontologijske eksplikacije. Kad formulira Kritičku teoriju — ontologijski rezultati ranije faze nekako su sačuvani i ukinuti u novom, »konkretnijem« htijenju. Tematika spisa koji slijede u osnovi je odre­ đena »programom« Kritičke teorije društva, koji implicira da se zadaća misli pred revolucijom iscrpljuje u sabiranju i raščlanjenju onih bitnih manifestacija života koje rebeliraju spram otuđenja. Zadatak se sada sastoji u pokaziva­ nju konkretnih, zbiljom otuđenja već priređenih kriterija koji istinski prevladavaju građansko društvo kao sidrište otuđenja. To je motiv radova kao što su: »Zum Begriff des Wesens« (Zeitschrift für Sozialforschung, 1936. god.), »Ueber den affirmativen Charakter der Kultur« (isti časopis, 1937.

god. — također u Kultur u. Gesellschaft, I ) , »Zur Kritik des Hedonismus« (isti časopis, 1938. god., također u Kultur u. Gesellschaft, I),te u knjizi »Eros i civilizacija« 1955. g. U spomenutom kontekstu su relevantne sfere života: folozofija, »kultura«, te proboji senzualnih težnji za puni­ nom života — življenog, neodgođenog i neukroćenog (hedo­ nistička etika i isticanje reperkusija koje izaziva potiskiva­ nje nagonske sfere, kako je to pokazao S. Freud). Kritička svijest spram opstojećeg sadržana je u filo­ zofijskom pojmu biti (Wesen). Izvorna dinamika iz koje izrasta filozofija, povijesni ciljevi implicirani u kritičkom suprotstavljanju realitetu, ispostavljanje bitnog za razliku od kontingentnog — sve to biva tokom predaje prikri to ta­ ko što pojmovi biti postaju formalnoopći pojmovi struktu­ ra. Za kritičko-etičku motiviranost općeg kao bitnog spram pukog empirijskog pojedinačnog, slučajnog, primjerna je Platonova filozofija. Razlučivanje općeg bitka od mnoštva istovrsnog ujedno je i razlučivanje istinskog od neistinskog, onog što može i treba biti od pukog opstojećeg. »Temeljni smisao Ideje je u άχαθ·6ν u tome što je tako kako prema svojoj vlastitoj mjeri može biti i k tom άχαλθ·όν se biće kreće« (B. des W. str. 3). Po svojoj navlastitosti čov­ jek je umno biće. Platon i Aristotel uviđali su da je navlastitost čovjeka neostvariva za one koji svoj život provode u mukotrpnom radu. Sankcioniranjem položaja robova i sta­ leža koji svoj život provode zbrinjavajući potrebe za održa­ nje vitalne egzistencije unaprijed je odsječena mogućnost ozbiljenja ljudske biti za sve ljude; ono je koncesija danom realitetu. Pa ipak, bit čovjeka ispostavljena je kao ono što po navlastitoj »mjeri« vrste treba biti — po njoj je odmje­ rena autentičnost svakog čovjeka kao čovjeka. » . . . čovjek je u posjedu određenih sposobnosti i moći koje bi ga ospobile da vodi ,dobar život', tj. život koji je što je više mogu­ će slobodan od mukotrpna rada, zavisnosti i nakaznosti. Po­ stići takav život znači postići .najbolji život': živjeti u skla­ du s biti ljudske prirode«. (Čovjek jedne dimenzije, V pog­ lavlje.) Tako je pojam biti bremenit tensijom fakticiteta i njegove negacije s obzirom na e n o što on po smislu treba biti.

250

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

Z A T V O R E N I SVIJET RADA I

SANSE

REVOLUCIJE

251

No, filozofija apelira na ljudski um, a čovjek može participirati na umstvenom neovisno ο slučajnim, za svoju umsku bit nekonstitutivnim prilikama života. Tako je, npr., u Kanta, položaj sluge ili gospodara nebitna oznaka čovje­ ka koja označava njegove slučajne i vanjske prilike. (Usp. B. des W. str. 32.) U Hegela, umskom transcendencijom, ono što izgleda slučajno, nebitno, ne ostaje statično po strani, nego je karika u procesu u kome je ukinut neposredni bi­ tak ispoljenjem svoje biti. Sluga i gospodar su explicite uk­ ljučeni u tu dijalektiku — čak su i posebno apostrofirani — očituju impulse Hegelove filozofije, primljene iz zbilje vre­ mena, kad se ona trudi da uspostavi apsolutno znanje kao jedinstvo subjekta i objekta (Usp. Um i revolucija, str 113. i dalje). No, refleksija, u kojoj je neposrednost ukinuta i us­ postavljena kao posredovana, određenje je bitka samog, na­ ime bitka kao biti. »Nije čovjek onaj koji se sjeća biti, koji zahvaća suprotstavljeno mu biće, dokida njegovu lošu nepo­ srednost i iz spoznaje biti postavlja novo; naprotiv, sve se to u Hegela događa u samom umnom bitku, a čovjek uče­ stvuje u tom procesu samo kao spoznajni subjekt — ukoli­ ko je i sam umni bitak.« (B. des W., str. 22.) Medij filozo­ fije kao filozofije je transcendiranje fakticiteta umskom spoznajom, a ne promjena same stvarnosti. Filozofija živi u otuđenju i od otuđenja — da nema podvojenosti esenci­ je i egzistencije koju ona iskazuje izgubila bi svoj raison d'être. U ime ozbiljenja umskog, a u razlici spram filozofijske tradicije, Kritička teorija ne akcentuira čovjeka kao umno biće nasuprot slučajnim okolnostima života nego čov^ jeka kao »slobodnog i umnog stvaraoca (Schöpfer)« boljeg i srećnijeg života. (Usp. B. des W., str. 33.) I kultura je, posebice građanska umjetnost, čedo otu­ đenja. Ona transcendira mizeriju fakticiteta tako što u njoj žive vrijednosti koje ne surađuju na stvarnom životu dru­ štva. »Kultura je u svojim osnovnim karakteristikama ide­ alistička. Na muke izoliranog individuuma ona odgovara op­ ćom ljudskošću, na tjelesnu bijedu ljepotom duše, na vanjsko sužanjstvo — unutarnjom slobodom, na brutalan egoizam bo­ gatstvom vrline dužnosti.« (Ueber affirm. Charak. der Kultur, str. 62—63.) Tako kultura, prenoseći valere koji primarno ne

održavaju društvenu mašineriju proizvodnog rada, niti pak ona njima rezultira, nego su joj ponajčešće suprotni, poka­ zuje da se čovjek u svojoj ljudskosti ne da reducirati na otuđeni rad. Medij kulture je čulnost. Odatle proizlazi spe­ cifičnost njezine pripadnosti otuđenju. U društvu koje vi­ talne snage čovjeka troši na rad neodrživo je punokrvno proživljavanje čulnosti usmjerene na nešto što bi bilo inkompatibilno s predominacijom tehničkog uma, pa je kul­ turi dosuđena produševljena čulnost, oplemenjivanje, inti­ ma duše. »Ne radi se ο tome da čovjek živi svoj život, nego da ga živi tako dobro kako je to moguće.« (Ibidem, str 83.) A kulturom oplemenjen život je ono najviše na što kultura poziva i što može dati. Tako kultura i transcendira fakticitet i afirmativna je spram opstojećeg. Afirmativna je zato što vanjski uvjeti, ili njihova izmjena, nisu konstitutivni za unutarnju supstanciju čovjeka koju uspostavlja i od koje živi kultura. Oplemenjivanje čovjeka i produševljenje čulno­ sti, iako prezentira drugačije vrijednosti od onih koje repro­ ducira fakticitet — zbiva se u zbilji takvoj kakva jest. »Du­ boke i fine duše mogu biti i po strani od borbe za bolju budućnost ljudi, ili na krivoj strani. Duša se zaprepašćuje pred neumitnom istinom Teorije koja pokazuje nužnost pro­ mjene bijedne forme tubitka: kako može izvanjsko preinačenje odlučiti ο navlastitoj, unutarnjoj supstanciji čovjeka!« (Ibidem, str. 76.) U hedonizmu je ispoljena težnja za neodgođenom i življenom srećom. Utoliko je hedonizam protest ne samo spram fakticiteta — odgađanja ili uopće obezvređenja užitka na osnovu postulata organizacije i rada — nego i spram ide­ alističke kulture i etike. Dok kultura (u mediju umjetno­ sti) sublimira čulnost, idealistička etika je omalovažuje — samo ono što čovjek čini bez obzira na užitak, u punoj slo­ bodi i neovisnosti ο njemu, čak i trpeći, konstituira moral­ nost persone (npr. u Kanta). No hedonizam i »amoralna po­ buna«, iako relevantni za istisnko ljudsko društvo time što su u njima sadržani proboji istinitosti punokrvno proživ­ ljenog života, ostaju unutar opstojećeg — pomiruju indivi­ dualnu sreću s općom nesrećom. Ostajanje unutar danih,

252

;

ČOVJEK J E D N E D I M E N Z I J E

ZATVORENI S V I J E T RADA I Š A N S E R E V O L U C I J E

253

statički uzetih mogućnosti direktno se dade očitati iz normi hedonizma — npr. epikurejskog tipa. Tako ni pun procvat umjetnosti (pogotovo građanskog tipa), ni zamah participiranja društva na filozofijskim isti­ nama, a ni oživotvorenje normi hedonističke etike još ne bi značili bitno drugačiji svijet: sve su to tvorevine pripadne stvarnosti danog društva — izraz su otuđenja. Njihov digni­ tet je u transcendiranju fakticiteta, pa ih revolucionarna praksa mora respektirati samo s obzirom na njihovo significiranje jedne — spram građanskog društva i njegovih za­ konitosti — drugačije dimenzije čovjeka. III Analizu suvremenog industrijskog visoko razvijenog društva poduzima Marcuse u ovoj knjizi s obzirom na stvar­ ne šanse obrata (catastrophe) postojećeg; ona je preispiti­ vanje aktualnih snaga prizivanog revolucionarnog zbivanja. Knjiga ostaje u okvirima ocrtanog stremljenja Kritičke teo­ rije društva — kako po općoj intenciji pothvata tako i po kritičkom očitavanju društvenih promjena kojima je obilje­ žen suvremeni svijet. — Puko umanjenje pauperizma, sve veće niveliranje klasnih razlika, pa ni golu činjenicu preuzi­ manja vlasti od strane radničke klase ne može Marcuse, shodno smislu revolucije kako ga je fiksirao u svojim rani­ jim radovima, smatrati već i signumom prave destrukcije društva otuđenog rada. Svi nabrojeni fenomeni, široko rasp­ rostranjeni u suvremenom društvu imaju, po Marcuseu, fun­ kciju etabliranja svijeta otuđenog rada. š t o je temeljna poluga konsolidiranja postojećeg dru­ štva unutar samog sebe kad čak i organizacijske forme, koje su trebale poslužiti revolucionarnom zbivanju (vlast radni­ čke klase), postaju funkcija tog konsolidiranja i etabliranja? To je širenje proizvodnje roba u sve sfere života putem na­ metanja krivih potreba. Krivih zato što ekstenziviranje i in­ tenziviranje postojeće industrijske proizvodnje u visoko raz­ vijenim područjima prelazi razinu do koje je ono »racional­ no«. Riječ je ovdje ο »racionalnom« u tom smislu što je pu­ tem specijalizirane proizvodnje moguće efikasno, tj. uz krat-

ko potrebno radno vrijeme, podmiriti osnovne potrebe vital­ ne egzistencije i osloboditi slobodan puni život individuuma. Radnik se počeo dobro osjećati u otuđenju: prihvaćanje kri­ vih nametnutih potreba, izraženo u prijanjanju uz trku za stalno preticanje već postignutog visokog standarda, obilja i luksuza — plaćeno je cijenom manipuliranog života. Naj­ drastičniji vid manipuliranog čovjeka je život na rubu rata — pripreme za rat, pa i gurnutost u rat. Cak ni to ne ometa glatko funkcioniranje cjeline — i ovdje je rekompenzacija očuvanje i rast društva obilja. Manipuliranje se to lakše pod­ nosi što je manje transparentno izraženo: nastupa indoktri­ nacija, koja rezultira iščezavanjem individualnosti na račun masovnog konformizma (»da se voli, mrzi, dopada i djeluje u skladu sa oglasima«). Ona je temeljan, ali manje je transparentan izraz manipuliranja jer upravo njom se, putem name­ tanja potreba, osigurava konzumacija ekstenzivirane i inten­ zivirane proizvodnje, a time i opstojeća tendencija kao rast ad infinitum. Slobodno vrijeme također je inkalkulirano u nju: ono je zanimanje za proizvode i s proizvodima kapitala faze »konzumentskog društva« ili »društva obilja«. Uslijed imanentno strukturalnih promjena društva, ra­ dnička klasa nije više negatorska snaga opstojećeg. U proce­ su automatizacije pada učešće fizičkog rada u procesu rada, što rezultira kako sve manjim fizičkim iscrpljavanjem radni­ ka tako i predominacijom tehničkog kadra — dakle, iščeza­ vanjem klasičnog tipa radnika. Na drugom polu polarizacije društva iz perspektive XIX st. — u klasi vlasnika sredstava za proizvodnju, privatni vlasnik sve više je ovisan ο tehnici planiranja pa postaje jedva odredijiva meta u mraži save­ znih i regionalnih korporacija koje preduzimaju planiranje, naučnih instituta koji se brinu ο tehničkom napretku k sve većoj automatizaciji, i si. (usp. II poglavlje knjige). Struktu­ ralne promjene unutar društva, dakle, u znaku su depolarizacije društva na dvije antagonističke klase. Nisu usamljeni slučajevi učestvovanja radnika u tijelima koja rukovode pro­ izvodnjom poduzeća, pa čak i u programima investicija (usp. II poglavlje knjige). Dani tokovi su, kao strukture instrumentalno-tehničkog odnosa i rada, sve manje providni za svi­ jest proizvođača, pa sve više poprimaju karakter prirodnih

) . no su. te analizira iščezavanje »druge dimen­ zije« u suvremenom industrijskom društvu. pa čak i osvještavalo otuđenje bivaju apsorbirani u apsolutnoj orga­ nizaciji društva rada i obilja kojim ta organizacija ujedno i rezultira i održava se. filozofiju etc. uto­ pija i nada.« u Deutsche Zeit­ schrift f. I I I I poglavlje knjige). već i model svijeta koji prevladava to društvo. konsolidiranja visoko razvijenog indu­ strijskog društva unutar samog sebe — te komponenti na osnovu kojih suvremeni socijalistički svijet još uvijek pri­ pada istom tom zbivanju slijede konsekvencije za programatsku orijentaciju zbiljskog prevladavanja otuđenog rada. ulogu neradikalne »legalne opozicije« (usp. koja pokazuje insuficijentnost onog što jest spram onog što može i treba biti. Spram fakticiteta društva rada ono negativno što se manifestiralo u filozofiji i umjetnosti nije samo sobom za Marcusea.vremeni čovjek se suviše domestificirao u otuđenju da bi • umjetnost još mogla utjecati na stvarno disociranje (usp. Svi oblici onog što je prije bilo negativno.254 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE 255 tokova. rebelirajuće u sklopu društva rada. g. pozitivizmom se obrće u konformizam time što činjeničko postaje istinsko.tovo do iščezavanja. karakteristična za suvremeno društvo. A. No. uklapanje u tehnologijsku utrku s najrazvijenijim kapitalističkim zemljama — u oštrom tem­ pu koji nameće potreba bojne spremnosti i prestiža.t a r filozofije same. kao filozo­ fijska formula samo su komplementarni elementi zbilje tak­ ve kakva jest. Pozitivizam je abdikacija filozifije unu. u slučaju Sovjetskog Saveza. I. Na temelju svoje vlastite realizacije um odbija transcendenciju« (VIII poglavlje knji­ ge).kritische Soziologie' in den U. nije isto što i razrješenje. go. uka­ zali smo. anuliranje te spram fakticiteta druge dimenzije. Široka rasprostranjenost i dominantan utjecaj poziti. Kako 6 ) Prigovor upućen Marcuseu da u svojoj kritici društva »pola­ zi od apstraktnog društveno-ćudorednog« koga su »idejni izvori djela romantičara« potpuno promašuje kontekst u kome Marcuse tematizira umjetnost. II poglavlje ove knjige). Tako konstelacija blokova objektivno navodi na mobilizaciju svih snaga na tehnologijski rast i odgađanje obrata postojećeg k »umjetnosti življenja«. »Meta­ fizička dimenzija. Oni bi mogli biti kriteriji njezina nadilaženja samo ukoliko bi istini primjereni zbiljski život zajednice razriješio transcendentnu sferu biti. Položaj radničke klase u razvijenim industrijskim područjima više nije podoban za probijanje postvarene svi­ jesti i prevladavanje otuđenog rada. po­ staje iracionalna i neznanstvena. još uvijek i sam zbivanje otuđenog rada. Marcuse to pokazuje opširno analizi­ rajući djelovanje umjetnosti i filozofije u industrijski visoko razvijenom društvu. ili pak. Konstatacijom slabljenja i nestajanja utjecaja domene negativnog. konstatacijom jednodimenzionalnosti suvremenog svijeta. i napori umjetnika da izraze odvajanje od opstojećeg. Nije to zato jer »oplemenjivanje« kao djelokrug kulture. Tome pogoduje izvršenje akta revolucije u industrijski nerazvijenim područjima. Ove prilike domestificiranja radnika u otuđenom svi­ jetu. 19fiß. No. . Philosophie. identificiranje opstojećeg kur­ sa tehnokratizacije društva (koji je samo izraz zbivanja rada u njegovim razvijenim stadijima) s ciljem komunizma. čak njihove angažiranosti u rastu opstojećeg. (Usp. Analiza funkcije umjetnosti i filozofije u industrijski visoko razvijenom društvu (kao i pokazano postvarenje u jeziku tog društva i pozitivističke tendencije u lingvistici) dana je iz perspektive smisla negativnog kako ga Kritička teorija vidi s obzirom na prevladavanje otuđenja. čak pod uvjetom da je ukinuto privatno vlasništvo nad sredstvi­ ma za proizvodnju — idejno odvodi od prevladavanja svije­ ta otuđenog rada i stvarno doprinosi njegovu konsolidiranju. S. Suprotstavljanje zbilji trancsendiranjem i zbilje u sferi biti. u biti. Opstojeći poredak socijalizma je. dosuđuju onim komunističkim partijama u razvijenim industrijskim društvima koje nisu izgubile utjecaj u masama. S. Kon: »Weltan­ schauung u. Umjetnost je dostupna širokim slojevima: prisutni su . »podvojenost egzistencije i esencije«. ranije genuino polje racionalne misli. vizma pokazuju slabljenje »negativne dimenzije« misli. Marcuse nas suočava s problemom zat­ varanja svijeta rada u samog sebe. odnosno njezina beznačajna ulo­ ga. 6 ) Iz pokazanih komponenti zbivanja rada — apsorbiranja moći negativnog. u kojima se manifestiralo. 2.

pak. na tragu Kritičke teorije. »Kvalitativna promje­ na bi bila prelaz u viši stupanj civilizacije ako bi tehnika bila modelirana i korištena za pacifikaciju borbe za život. sami po sebi. 2.) ispod idejne razine Marcuseova tematiziranja suvremenog društva. dok samozadovoljno sabire varljive poene.256 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE 257 je tehnologijski instrumentalni odnos spram prirode. . ekstenziviranje pokorenja pri­ rode. Usredotočenost na »negatorsko« unu­ tar opstojećeg. . 1965. zato jer gaje iluziju ο narodnom suverenitetu: ». npr. . — to je prevladavanje opstojećeg mo­ guće samo kao prelom s danim kursom tehnologijskog ra­ sta. nego njegovo slamanje. Marcuseova analiza industrijski visoko raz­ vijenog društva nije samo očitavanje biti razdoblja s pozi­ cije zadobivene u ranijim spisima i artikulirane kao Kriti­ čka teorija. Stoga životni standard u najrazvijenijim industrijskim područjima nije prikladan model razvoja jer je izraz umjet­ no stvorenih potreba i rezultira zatvaranjem opstojećeg u samo sebe. prije nego u redistribu­ ciji bogatstva i izjednačenju klasa. očito. tradicionalni putevi i forme. f Međutim. podvrgavanje pitanju (što ga inkludira radikalizacija dijagnoze) tradicionalnih puteva i sredstava revoluci­ je — sve je to. Povijesni napredak je. Marcuse apostrofira: »Sve dok su radnici afirmativna snaga i podupirači sistema dominacije. br. promijenio je svoju poziciju. a kako je nametanje krivih potreba. Čime je. te zatomljivanje drugačijeg mogućeg egzistiranja u osnovi otuđenog ra­ da. gotovo iščezavanja cijele te spram društvene stvarnosti druge dimenzije — i napokon. ni pro­ šireno učešće radnika u rukovođenju i profitu« (II poglavlje knjige). Pokret kome je do zbiljskog revolucionarnog obrata mora se orijen­ tirati — idejno i u razradi svoje taktike — u biti suvremenog svijeta i na osnovu temeljnih karakteristika njegove dane faze. IV . Malleta. ne može više biti programatsko geslo prevladavanja građanskog dru­ štva u njegovoj biti jer su to prerogativi njegova vlastita održavanja. rast zadovoljenja potreba za sve veći broj ljudi i dr. apsolut­ na organizacija društva u realiziranju tog odnosa. ranije ferment društvene promjene. Dakle. te u tom smislu in­ doktrinacija i manipuliranje individuumom samo izraz nje­ gova prolongiran]a. u prvom redu. transformacija. IX poglavlje knjige). Marcuseu da je uče­ stvovanje radnika u upravljanju poduzećima u razvijenim zemljama kapitalizma pogrešno ocijenio kao urastanje u postojeće ( » . neprimjereni totalitarnim tendencijama razvijenog industrij­ skog društva.) »ne izražava više adekvatno povijesnu alternativu«. ističe Marcuse. Marcuse i ostaje na stajalištu Kritičke teorije i implicite ga nadilazi. U cilju jasnog indiciranja prevratničke implikacije ove for­ mulacije napominjem da bi novo usmjerenje tehničkog prog­ resa bilo obrat opstojećeg. i to. i tako — njegovom otpornošću spram povijesne transcendencije (usp. S. nje­ ga neće izmijeniti. ostvarljiv pu­ tem radikalnog preloma s opstojećim instrumentalnim od­ nosom spram prirode koji konstituira svijet rada. nova stratifikaciona ka­ rakteristika razvijenog industrijskog društva« 7 ). kao usmjerenost k »pacifikaciji«. Tu je. god. Uopće su. nastanak no­ ve ideje Uma u teoriji i praksi« (IX poglavlje knjige). postao je ferment društvene kohezije. Nadalje. upozorava Marcuse.narod' (people). ni djelomična nacionalizacija. održavanje instrumentalnog odnosa kad više nije »racionalan«. kako 7 ) Utoliko su prigovori. Tako je za obrat pretpostavka »transcendencija unutar postojećih uvje­ ta«. U svakom drugom slučaju mu prijeti opasnost da samo kompletira opstojeće. konstatacija slabljenja. radni­ čki pokret ne može čekati na osvajanje cjelokupne političke i eko­ nomske vlasti kako bi tek tada uspostavio organizme samoupravlja­ nja koji mu omogućavaju da u kasnijim stadijima uravnoteži i ko­ načno eliminira utjecaj tehnokracije« — Praxis. Povijesni zaokret je u kontinuitetu s postignućima civilizacije samo utoliko što iskorištava njezina racionalna ostvarenja: tehni­ ka treba da postane »organon umjetnosti života«. ne naprosto kvantitativni rast predominantnog (znanstvenog i tehnologijskog) racionaliteta. sračunati na prevladavanje građanskog društva. Marcuse prekoračuje? »Pacifikacija egzistencije« — u ovoj knjizi (a i u prethodnoj knjizi Eros i civilizacija) apostro­ firan put izbavljenja iz samoperpetuiranja opstojećeg u nje­ govu tehnologijskom rastu i njemu imanentnoj »manipula­ ciji« egzistencijom čovjeka — inkompatibilna je s radom u ontologijskom njegovu značenju povjesnotvornosti. »oslobo­ đenje inherentnih mogućnosti« (što znači: razvoj proizvod­ nih snaga na sve široj osnovi.

Indirektno redefiniranje ranijeg stava ilustrira i navedena formulacija. . Shodno stanovištu da društveni sklop proizlazi iz logosa. Nije samo Descartesova filozofija dovedena u vezu s destruktivno-konstruktivnim odnosom spram prirode. Drugim ri­ ječima: svaki rad. za čitavo usmjerenje obrata nebitno. Marcuse. očito je iz VI poglavlja ove knjige. a subjekt se odnosi prema svome svijetu mjerenjima i opažanjima podobnim kvantificiranju 8 ). fi—8). »Formalizacija i funkcionalizacija su prije svake primjene .258 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE 259 mu Marcuse. Tako. radu suprotan od­ nos spram prirode. U njemu Marcuse pokazuje rad kao aspekat tehničkog odnosa spram prirode.. u interpretaciji. slobode etc. rad kao sama subjektnost čovjeka. str. »dalje-vođenje« — »pro-izvođenje« predmetnog svijeta. pa i samog Marxa) da tehnika i zna­ nost nisu neutralne spram svoje upotrebe. koje se u filozofiji reflektiraju tako da je ona residuum hum a n u m a . kao ospoljenje bitnih čovjekovih snaga jest »sačinjanje«. čak i onaj koji je ranije pozitivno ozna­ čio kao »proizvodnja«. pri neproblematiziranoj biti povijesti. manipuliranje itd. B. društva. ne govori eksplicitno ο »neotuđenom radu« niti izrijekom revidira svoje ranije pos­ tavke. — u prvom planu su. a ni jedna s dru­ gom tek naknadno u suradnji. Marcuse presudno utvrđuje (za razliku od većine marksista. kako smatra da je razvijeni oblik rada (suvreme­ no visoko razvijeno industrijsko društvo. Na izbavljenje od otuđenog rada obratom u biti ra­ da samog upućeje i često naglašavanje — tokom cijele knji­ ge — da je pretpostavka slobode destruiranje ideje uma kao moći. Dominacija i manipuliranje čovjekom — njegova podređe­ nost tehnološkom aparatu nerazdvojno je vezana za domi­ naciju prirodom. Mnogo više je u pitanju. kao ranije. dakle. Jer. Ovo ne navodimo tek radi pu­ kog registriranja kontinuiteta ili diskontinuiteta u Marcuseovoj misli. otuđeni rad proizlazi iz obzora posredovanja prirode tehnologijskim racionalitetom. zapra­ vo. Pojam »proiz­ vodnje« ne može više razgraničiti od novovjekovnog »aktivizma« — od usmjerenosti na dominaciju prirodom. (Descartesov dualizam uključuje svoju negaci­ ju — res cogitans je srodna res-extensa — tj. vidjeli smo. Dok je znanost oslobodila prirodu od inhe­ rentnih ciljeva i zderala s materije sve kvalitete osim onih podobnih za kvantificiranje. dakle. — Znanost je u samoj sebi tehnologijska. nego da terminologijski pokriva jedan sasvim drugačiji. direktivnog značenja.prirodne' hijerarhije lične ovisnosti i dovelo ih u međusobni odnos u skladu s kvantificiranjem kvaliteta — naime kao jedinke apstraktne radne snage proračunljive u vremenskim jedinicama. npr. instrumentalna. samo sloboda mišljenja kao korelat njegove faktične neslobode* (usp.« Apstraktni rad. iz zaključnog poglavlja. u svojim ranim radovima pridaje značenje. npr. Descartesove filozofije bili drugi aspekti: »Individuumu kome je do naj­ veće mogućne istinitosti i sigurnosti građanske prakse ostaje. ne može otuđenom radu suprotstaviti. ne da domisliti ono što zapra­ vo njegovu misao pokreće — prevladavanje samog izvora otuđenja. društvo je oslobodilo ljude od . Anticipirajmo: radikali­ ziranjem problema rada pozicija Kritičke teorije društva po­ staje nedostatna jer se u okvirima Marxove misli. Marcuse ističe pripadnost Descartesove filozofije strukturiranju svijeta po modelu Galilej­ ske znanosti. filozofija u ovoj knjizi nije preispitivana samo kao fe­ nomen društva — ono rebelirajuće negativno unutar njega — nego je ona interpretacijski zastupljena i kao komponen­ ta artikuliranja »određenog načina razumijevanja i organi­ ziranja« prirode. Svi­ jet rada i dominacije ima svoje daleko idejno-historijsko is8 ) Kad je u Marcuseovim ranijim radovima analiza fenomena fi­ lozofije bila poduzeta isključivo iz perspektive imanentnih suprotnosti. »mijenja­ nje«. istina. tj. i otuđeni rad ako je u ovom lo­ gičkom slijedu još uopće moguće ontologijski razlučiti otu­ đeni rad od rada). No. a kao konsekvenciju tog odnosa čitav sklop građanskog društva (dakle.) rezultat jednog ishodišnog načina »razumijevanja prirode«.čista forma' konkretne dru­ štvene prakse. Da »pacifikacija« nije pojam kojim Marcuse slučajno barata i koji se radu može kontrapolirati tek sporadično. sad je za njega otuđenje. des W. priroda je sazdana prema subjektu. proizvod­ nju kao povijesnotvorno posredovanje prirode. a »pacifikacija« sugerira napuštanje kako subjektnosti tako i predmetnosti rada uopće. da »osbolođenje inherentnih mogućnosti ne izražava više povijesnu alter­ nativu«.

B. »Povijesna praksa rezultira iz određenog izbora. 1954. 33). Određenja tehnike pogađaju novovjekovnu konstela­ ciju uvijek istog. porijekla njegove artikulacije. 23.) Misao M. u VI poglavlju). u nadvladanom hostilitetu prirode. Neske. j u n a 1967. no samo je jedan od mogućih »na­ čina« konstitucije svijeta10»). s druge. (Piatons Lehre von der Wahrheit. nasuprot ra­ nijoj njegovoj orijentaciji. Tako izvore treba potražiti još u Aristotela i dalje u prošlosti.: »Tehnika nije puko sredstvo. k a o npr. Instruktivno je i određenje koje je Marcuse dao »po­ vijesnom projektu« — u ovoj knjizi jednom od centralnih pojmova s obzirom na problematiku povijesti. nereflektiranu Marcuseovu supoziciju sugeriraju sve one navedene temeljne postakve s obzirom na povijesno zbivanje svijeta. najefikasnije i najizvjesnije jer raspolaganje uzro­ cima znači raspolaganje učincima njihova djelovanja. više razlike negoli bliskosti s filozofijom J. Primarni izbor određuje opseg mogućno­ sti na taj način otvorenih i isključuje alternativne mogu­ ćnosti inkompatibilne s njim« (VIII poglavlje). 1967. Značenje »povijesnog projekta« u Marcusea podrazumijeva da bivstvovanje svijeta kao povijesnog nije jednoobrazan tok: obzor u kome se otvara smisao bića svagda je već sadr­ žan u određenosti svijeta. 20. posezanja za jednim od različitih načina razumijevanja. I iz ovog određenja proizlazi da rad nije više Marcuseu. Heideggera. organiziranja i transfor­ miranja realiteta. već kao čista teorija.260 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ZVTVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE 261 9) hodište u formuliranju općeg kao istinskog nasuprot empi­ rijskom kontingentnom. na žalost. naime. no ne jednakog uvjeta svjetovanja svijeta — da u »svjetlu bitka već stoji svako polaženje od bića i povratak njemu«. usmjerenosti u kojoj se sabiru sve povijesne borbe. Aufsaetze«. u povodu Marcuseova eseja »Repressive Toleranz«. Suhrkamp. s jedne strane. u impli­ citnoj svjetovnoj povijesti bitka koju n a m kao. Heideggera zadu­ žuje Marcusea svojim određenjima tehnike koja proizlaze iz refleksije ο bitku suvremenog svijeta i povjesnosti bitka. u dominaciji. represiji i spekulativnom i utopističkom karakteru negativ­ nog mišljenja. eksperimenat je udešen za ispitivanje da li se priroda javlja u tom postavu i kako se javlja. Mit einem Brief ueber den Humani­ smus«. 32. — Vidi . filozofija prom a t a r a n a iz aspekta njezina sudjelovanja u konstituciji opstojećeg svijeta). Odatle je u logosu dominacije kontinuitet zapadnjačke misli. izd.« (»Die Frage nach der T e c h n i k ' u »Vortraege u. Za­ čudno je da Marcuse uopće dopušta asociranje svoje misli sa Sartreovom (elemenat »slobode« i »odgovornosti« u pojmu »projekt«. g. 29. str. koje ne bi uopće mogle naći mjesta u Kritičkoj teoriji kao orijentaciji (tehnički odnos spram prirode k a o ishodište r a d a . pretpostavka prevladavanja r a d a je bitno drugačiji odnos spram svega što jest — pacifikacija. kategorija povijesnosti — jer tehničko-instrumentalni odnos. ali i svi religijski i etički ideali (usp. Znanje prvih uzroka je. a. str. nego o b r n u t o : eksperimenat je ude­ šen zato što je fizika. Citirano određenje povijesnog projekta navodi još na jedan zaklju­ čak. Sartrea. »Opseg mogućnosti« se pokazuje. 76). Projekt koji transcendira opstojeći projekt treba da ovog pogodi u njegovim bazičnim tendencijama. g. dakle i rad jest »projekat u rea­ lizaciji«. Bern. Tehnika je jedan način razotkrivanja. — Otud »pacifikacija« nasuprot »dominaciji« nad prirodom i čovjekom — dakle nasuprot radu. Kad Heidegger izričito govori ο novovjekovnoj tehnici (neke od tih tekstova spominje Marcuse samo usputno. odno­ sa u kojem se zapravo otvara smisao bitka (»način razumi­ jevanja. F r a n c k e Verlag. Ono implicite sadrži korekciju i onih Marcuseovih pos­ tavki iz ranije faze po kojima se povijest zbiva iz biti čov­ jeka — iz njegove usmjerenosti na ostvarenje boljeg i srećnijeg života. to je uvijek u okviru centralne tematike njegove misli: povjesnosti bitka i zaborava bitka. 10) Utoliko je u pojmu »projekat«.. Odatle slijedi da Marcuse ne 9) Bliskost Heideggerovoj misli je. i to nesumnjivu.. organiziranja«). 104). Marcuseovo određenje »povijesnog projekta« kao ishodnišnog odnosa čovjeka spram realiteta — dakle.« Ili: »Nije novovjekovna tehnika eksperimentalna zato što postavlja a p a r a t u r u za ispitivanje prirode. »osvjetljenja« stvari iz primarnog odnosa koji ih čini onim što jesu i da jesu — očituje bliskost. pretpostavlja misao »svjetovanja« svijeta. P. po našem mišljenju. kaže Marcuse. str. postav prirode u tome da se ona predstavi kao unaprijed proračunljiv odnos energija. k a k o mu Marcuse pridaje značenje. des W. kao znanje ο općem. misli M.. Određenja tehnike. kao i ve­ likog odjeka Marcuseovih radova među zapadno-njemačkim studenti­ ma (Marcuse = »studentski prorok«) navodi Marcuseov stav ο nje­ govom učitelju: »Heidegger je jedini koji misli« (str. Heideggerova misao nije prisutna u ovoj knjizi samo kao uvid u jedno od obilježja suvre­ menog svijeta! 9a ) U vrijeme revizije teksta prijevoda knjige i teksta Pogovora p o z n a t o n a m je da se u »Der Spiegel« od 12.

No.) o po­ vijesti. Prikriva utoliko što apsolutno znanje. kao konstituens života zajednice. vječna je i zato apsolutna sadašnjost. no istovremeno i legitimnost uzimanja u obzir Heideggerove misli. Slijedeće su implikacije pojma života inherentnog filozofaji apso­ lutnog znanja. i u mnogo strože izvedenoj interpretaciji. te vice-versa: da se misao po­ vijesno revolucionarno konkretno angažira. — ne prelazi od spoznavajuće i djelatne svijesti k objektu k a o novo ozbiljenje. (Usp. To ostaje izvan Marcuseove refleksije. U njoj je središnje djelo »Hegels Ontologie«.l o g i k a . može još samo sve ispostavljati u od­ nosu spram svoje istine: jedinstva subjekta i objekta. nego se tezi reflektira. je sačinjanje istine same ο onom što je zbilja. Odlučujuće je u svemu da mu se zadatak povijesnog mišljenja postavljen i Marxom i Heideggerom uopće može postaviti. nema kamo preći. na žalost. Naprotiv: a p s o l u t i z i r a j e d a n . prirode. . na osnovu kojih Marcuse smatra da je već He­ gelova filozofija utemeljenje teorije povjesnosti: 1) odnos čovjeka spram predmetnog svijeta. tri su. Beitraege zu einer Phaenomenologie des Historischen Materialismus.264 ČOVJEK JEDNE DIMENZIJE ZATVORENI SVIJET RAĐA I ŠANSE REVOLUCIJE 265 Obje se nadaju i u vlastitoj Marcuseovoj. Duhu su. samo kao mišljenje (ontologija. Zahvatanje navlastitih mogućnosti čov­ jeka. osmišljenje. i pri­ kriva i iskazuje svjesnu p r o i z v o d n j u kao temeljan uvjet bivanja svih bića. sabire se doseg Marcuseove misli tog razdoblja. Sozialforschung«. d o m i n a n t n o novovje­ kovni odnos čovjeka spram prirode — odnos rada (iazgrađivanje u sebe zatvorenog bitka ο sebi. S obzirom na dosadašnji opus. Vlastiti Marcuseov misaoni razvoj instruktivno nas upućuje na potrebu kritičkog promišljanja Marxove misli. U skladu s tim je to da je za Marcusea neproblematičan pojam rada u Mar­ xa. To argumentira ispostavljanjem apsoluta kao pro-izvodnog života. interpretaciji ranih Marxovih radova. 2) odnos čovjeka spram samog sebe zahvatanjem i ozbiljenjem svojih navlastitih mogućnosti. sadržano je u Hegelovoj filo­ zofiji u osnovi odnosa apsolutnog i objektivnog duha. etc. Otud impuls: od Heideggera k Marxu. U ovoj temeljnoj tezi da je povijest po pro-izvodnji (a ne obrnuto pro-izvodnja po povijesti). u kratkim ob­ risima već prikazanoj. U toj 13 ) Radi razjašnjenja ove ocjene rezimirati ćemo u k r a t k o te­ meljna Marcuseova interpretacijska uporišta u Hegels Ontologie. Prije Kojèvea. stalno prezentne ujedno sadašnjost. iz njegovog ranog perioda. m e đ u t i m . H e g e l o v a o n t o . Marcuse je pokazao da je pro-izvodnja (rad) osnova Hegelove ontologije. koji zna apsolutno. posredovanje s drugim kao konstituens njegova pojma). u Philosophische Hefte. tj. koje već djeluje na tom niveau. Prva obuhvaća njegove radove prije formuliranja Kritičke teorije i radova u okviru njezina programa u »Zeitschrift f. a duh je istinita samosvijest i zato mu je predmet identitet subjekta i objekta — svijest kao svijet. kao i to da apsolutum Hegelove filozofije u njegovu va­ ženju prolongira preko granica građanskog društva 1 3 ). posredovani rad dade prevladati jed­ nostavnim. Život je svijest n a s p r a m svijetu u zadanosti pro-izvođenja. apsolutno znanje je osvi­ ješteno posredovanje subjekta i objekta koje je zbilja samog zbiva­ nja priredila — ono se uvijek već zbiva pa je pretpostavka apsolutnog znanja svjesno odnošenje života (čovjeka) spram predmetnog mu svi­ jeta. medij apsolutnog znanja Hegelove filozofije. Analogno prihvaća od Heideggera više transcendentalno esencijalni niveau problematike nego povijesno pitanje ο istini bitka. n e u t e m e l j u j e i uopće n e sadr­ ži mogućnost različito artikuliranih svjetova. Ona se u cjeli­ ni dade rezimirati kao domišljanje biti povijesne prakse proizašlo iz nastojanja da se osmisli revolucija i uputi na radikalnost povjesnotvornosti. god. Nadaju se baš zato što je to jedna od najboljih i samoj Marxovoj misli najadekvatnijih inter­ pretacija. kako se prezentirala svojom transcendentalnom analitikom tubitka i temporalnom ekspli­ kacijom njegova bitka — dakle prije radikaliziranja pitanja istine bitka u dimenziji povijesti. prošlost i budućnost kao njegova vlastita zbilja i istina — apsolutna ideja je atemporalna.. specijalizirani. Ovaj prvi aspekat je sadržan u Hegelovoj ontologici. i utjecaj Heideggerove misli prve faze. u mediju duha kao zbilj­ ske svijesti. 1928. po našem miš­ ljenju. koja utemeljuje objektnost objekta u razotkrivanju njegove biti iz bitka ο sebi putem razlikovanja spram drugog i sintetičkog obje­ dinjavanja određenja sviješću. etc.) U Hegels Ontologie Marcuse je pokušao pokazati da je već Hegelova filozofija utemeljenje teorije povjesnosti. razvojne etape u Marcuseovoj misli. niveau »Sein und Zeit«-a. kojim je proizvođenje. bilo u vidu nanovo poduzete intrepetacije Marxa bilo u ne­ koj drugoj formi koja bi strože poštovala povijesno mišlje­ nje. Samosvijest. Ontologija rada mu je do­ statno utemeljenje povjesnosti zato što nekritički prihvaća Marxov nep-i roblematizirani pojam r a d a samog — slijedi Marxa u pretpostavci da se razvijeni. nadalje.

kako smo već napomenuli. popri­ mili puniju i odlučniju dimenziju negoli je ova predominantna u dosadašnjoj Marcuseovoj interpretaciji. samo koincidira s poetsko-kontemplativnim odnosom. da je tehnologijska zbilja i moć proizvoda rada nad čovjekom — u biti realiza­ cija subjekta u objektu (usp. Naše teme. Zato istosmjernost Erosa i Thanatosa može biti samo aspekat nove ideje uma. uvid da je pretpostavka obrata »nova ideja uma«. Međutim. a u ok­ viru suvremene misli pri/<samom vrhu najznačajnijih knjiga uopće. Marcuse kriterij nerepresivne civi­ lizacije iskazuje u jedinstvu Erosa i Thanatosa. god. a. 1966. BRANKA BRUJIĆ .266 ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE ZATVORENI SVIJET RADA I ŠANSE REVOLUCIJE 267 Kritička teorija je. ovom implicitnom redefiniranju prvotne pozicije nedostaje spomenuto produbljenije utemeljenje. nedovoljno promišljenog osigu­ ravanja svjetovno-povijesnih pretpostavki (što je valjalo uči­ niti u I etapi) te u isključivom usredotočenju na konkretni tretman (što je učinio u II etapi). Freuda. po kojoj paci­ fikacija ima značenje iskonske. a ne njezino utemeljenje 14 ). te po pokazivanju akutnosti problema zatvaranja svijeta rada u samog sebe. Posljednja etapa Marcuseove misli je u znaku reper­ kusija prerano napuštenog. iako smisleno nadovezuje na pret­ hodnu ontologijski utemeljenu poziciju — očituje prelom i razgraničava prvu etapu od druge. (Otud preusmjerenje danog ukazivanjem na ono što u njemu rebelira. No. ali zatomljene težnje huma­ numa (Eros i civilizacija) ili naprosto značenje suprotstav­ ljanja aktivizmu tehnologijskog odnosa spram prirode (Čov jek jedne dimenzije). a nije bezuvjetno istovetan s njime. s jedne strane. obscure-u i u »Čovjek jedne dimenzije«. pak. Marcuseovi proboji iz svijeta rada takvi su kakvi jesu. Kad bi bili dovede­ ni u izvorniju vezu s temeljitije promišljenom povijesnošću — pojmovi »pacifikacija« i »igra« bi. Na osnovi njih. s obzirom na nagonsku sferu. utoliko što je sam taj smisao bio sagledan unutar povijesno već ar1 tikuliranog. s druge strane. Novu ideju uma je nagovijestio u poeti1 čko-kontemplativnom odnosu spram prirode u »Eros i civili­ zacija« tematizirajući metapsihologiju S. za . knjiga koja je pred nama jedno je od najznačajnijih marksističkih djela. naovamo — sadržava. god. No. Predgovor od 1960. ovaj kri­ terij. »Pacifikacija« kao telos povijesno novoga ostaje pomalo u clair 14 ) Ο tome usporedi naš članak: »Može li se Freuđovom me· tapsihologijom utemeljiti povijesnu budućnost?«. Posljednja etapa Marcu­ seove misli — izražena počev od prvog izdanja »Eros i civi­ lizacija«. Freuda. pret­ hodnim interpretacijskim osiguravanjem Marxove konkretno povijesno angažirane misli s obzirom na smisao povijesti — povijesno mišljenje činilo kao nešto što u njegovoj povijesnosti ne treba više tematizirati. pretpostavljamo. 1955.) Napuštanje ontologijske razine mišljenja. Raspravljajući ο metapsihologiji S. god. logična posljedica ove prve etape utoliko što se. 6. »Um i revolucija«). pak. a očitovanje je humanuma kao temelj­ na misaona okosnica Kritičke teorije..

. Pokoren je nesretne svijesti: represivna desublimacija 67 4. Od negativnog k pozitivnom mišljenju: tehnolo­ ška racionalnost i logika dominacije 140 7. Trijumf pozitivnog mišljenja: jednodimenzional­ na filozofija 162 Šanse alternativa 191 209 228 239 8. Zaključak Pogovor: Branka Brujić — Zatvoreni svijet rada i šanse revolucije . . 123 6. Obrat oslobađanja 10. Zatvaranje političkog univerzuma 36 3. Jednodimenzionalno društvo 9 1.' aïjt. Negativno mišljenje: poražena logika protesta . Zatvaranje univerzuma rasuđivanja 90 Jednodimenzionalna misao 5. Povijesna sveza filozofije 9. . Novi oblici kontrole 21 2. SADRŽAJ: Uvod Paraliziranje kritike: društvo bez opozicije . .

) . fr . Mostar o e I >' I · I r ι V Ι . izdavačko preduzeče.Herbert Marcuse ČOVJEK J E D N E DIMENZIJE Izdavač »VeSelin Masleša«. Sarajevo Za izdavača Ahmet Hromadžić Tehnički urednik Ahmed Muhamedagić Korektor Milica Ristić Štampa: »Rade Bitanga«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful