You are on page 1of 2

CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Între subsemnatii MIU VERONICA SIMONA, CNP 2590812011092


domiciliata in Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, nr.105, bl. M7, ap.34,
judetul Alba, în calitate de împrumutător si Societatea Comercială
SIMSON SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Iasilor, nr.70, judetul
Alba, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe
langă Tribunalul Alba sub nr. J01/661/2005, CUI RO17646171,
reprezentata prin administrator IVAN NICOLAE, CNP 1831005011167
domiciliat in Alba Iulia, str.B.P. Hasdeu, nr.37 bl.M5B ap.9 , jud. Alba, in
calitate de imprumutat, a intervenit prezentul contract de imprumut in
următoarele conditii:
Eu , MIU VERONICA SIMONA, am dat in data de 25.01.2008 cu
titlu de imprumut Societatii Comerciale SIMSON SRL, suma de 26.502
( douazeci si sase de mii cinci sute doi) euro, dobandita de mine in urma
contractarii unui credit ipotecar de la Banca Transilvania, autentificat sub
nr. 155/25.01.2008 de Sulea Mircea, notar public, cu sediul biroului in Alba
Iulia, jud. Alba , suma ce urmeaza sa- mi fie restuitită astfel:
3 in rate lunare de 278 ( doua sute saptezeci si opt) euro, sau
echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR din data
respectiva, ce imi vor fi achitate pana la data de 25 ale fiecarei
luni, pentru perioada noiembrie 2008-iulie 2009;
4 diferenta de 24.000 ( douazeci si patru mii) euro sau echivalentul
in lei la cursul de referinta al BNR, imi va fi achitata integral la
data de 30.07.2009.
Subscrisa Societatea Comercială SIMSON SRL, am primit la
data de 25.01.2008 cu titlu de imprumut de la MIU VERONICA
SIMONA , suma de 26.502 ( douazeci si sase de mii cinci sute doi) euro, ce
urmeaza sa o restui astfel:
5 in rate lunare de 278 ( doua sute saptezeci si opt) euro, sau
echivalentul in lei la cursul de referinta al BNR din data
respectiva, ce le voi achita pana la data de 25 ale fiecarei luni,
pentru perioada noiembrie 2008 iulie 2009.
6 diferenta de 24.000 ( douazeci si patru mii) euro sau echivalentul
in lei la cursul de referinta al BNR, o voi achita integral la data de
30.07.2009.
Imprumutul se face in conditiile art. 1576 Cod Civil si urm., fara
dobanda pana la data de 30.07.2009, dupa aceasta data, Societatea
Comerciala SIMSON SRL, va suporta toate obligatiile bancare , (inclusiv
majorari de dobanda si penalitati de intarziere) , pe care banca mi le va
calcula la creditul pe care l-am contractat.
In cazul in care termenul de restituire nu este respectat, imprumutatul
este pus de drept in intarziere, fara vreo alta formalitatea sau curgerea
vreunui termen, prezentul contract constituind titlu executoriu.
Taxele ocazionate de perfectarea prezentului inscris cad in sarcina
imprumutatului.
Redactat in patru exemplare originale, cate doua pentru fiecare parte.

IMPRUMUTATOR, IMPRUMUTAT,
MIU VERONICA SIMONA SC SIMSON SRL
prin IVAN NICOLAE