You are on page 1of 3

Tieát: 32

Soaïn ngaøy 20.10.2008 Baøi: THAO TAÙC LAÄP LUAÄN SO SAÙNH


A. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS hieåu ñöôïc vai troø cuûa thao taùc laäp luaän so
saùnh. Bieát vaän duïng thao taùc ñoù khi vieát moät ñoaïn vaên, baøi vaên nghò
luaän.
B. PHÖÔNG PHAÙP:
Qui naïp, traû lôøi caâu hoûi, thaûo luaän nhoùm.
C. CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ
1. Giaùo vieân: giaùo aùn, sgk, sgv
2. Hoïc sinh: Vôõ soaïn baøi, ñoà duøng hoïc taäp caù nhaân
D. TIEÁN TRÌNH:
1. Oån ñònh lôùp
2. Baøi cuõ: kieåm tra vôõ soaïn
3. Baøi môùi:

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV & HS YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT

I. MuÔc ñích, yeâu caàu cuûa thao taùc


laäp luaän so saùnh:
HS ÑOÏC VB – Tr 79 1. Xaùc ñònh:
? Xaùc ñònh ñoái töôïng ñöôïc SS vaø - Ñoái töôïng ñöôïc so saùnh: “Chieâu hoàn”.
ñoái töôïng SS? - Ñoái töôïng so saùnh:
Hs laøm vieäc ñoäc laäp + Chinh phuï ngaâm, Cung oaùn ngaâm
khuùc.
? Phaân tích nhöõng ñieåm gioáng + Truyeän Kieàu.
vaø khaùc nhau giöõa ñoái töôïng 2. Phaân tích:
ñöôïc SS vaø ñoái töôïng SS? * Gioáng nhau: ñeàu laø nhöõng taùc phaåm
neâu leân soá phaän baát haïnh cuûa con
Hs laøm vieäc theo nhoùm ngöôøi.
* Khaùc nhau:
- Ñoái töôïng so saùnh:
+ “Chinh phuï ngaâm, Cung oaùn ngaâm
khuùc ñaõ noùi ñeán con ngöôøi”: chæ noùi
veà moät lôùp ngöôøi(Chinh phuï – ngöôøi
coù choàng ñi chinh chieán xa nhaø, ngöôøi
cung nöõ bò nhaø vua laïnh nhaït..).
+ “Truyeän Kieàu ñaõ noùi ñeán caû xaõ
hoäi loaøi ngöôøi”(taøi töû giai nhaân, boïn
? Muïc ñích SS trong VB treân laø gì? löu manh gian aùc, quan laïi, thaày tu…).
Hs laøm vieäc ñoäc laäp - Ñoái töôïng ñöôïc so saùnh: “Vôùi Chieâu
hoàn thì caû loaøi ngöôøi ñöôïc baøn ñeán”(
luùc soáng vaø luùc cheát).
3. MuÔc ñích so saùnh:
? Töø nhöõng nhaän xeùt treân, haõy Laøm ngöôøi ñoïc thaáy roõ hôn “Chieâu
cho bieát muïc ñích, yeâu caàu cuûa hoàn” khoâng nhöõng chæ noùi veà con
thao taùc laäp luaän so saùnh? ngöôøi; maø coøn môû roäng ñeán con
Hs thaûo luaän nhoùm ngöôøi trong coõi cheát.
4. MuÔc ñích vaø yeâu caàu cuûa thao
taùc laäp luaän SS:
Laøm saùng roõ ñoái töôïng ñang nghieân
HS ÑOÏC VB – Tr 80 cöùu trong töông quan vôùi caùc ñoái töôïng
? Nguyeãn Tuaân ñaõ SS quan nieäm khaùc. SS ñuùng laøm cho baøi vaên nghò
“soi ñöôøng” cuûa Ngoâ Taát Toá luaän saùng roõ, cuï theå, sinh ñoäng vaø
trong Taét ñeøn vôùi nhöõng quan coù söùc thuyeát phuïc.
nieäm naøo? II. Caùch so saùnh:
Hs laøm vieäc ñoäc laäp 1. Ñoái töôÔng SS:
Nguyeãn Tuaân ñaõ SS quan nieäm “soi
ñöôøng” cuûa Ngoâ Taát Toá vôùi:
+ Ngöôøi baøn caûi löông höông aåm: chæ
caàn caûi caùch huû tuïc thì ñôøi soáng
? Caên cöù ñeå SS nhöõng quan nhaân daân ñöôïc naâng cao.
nieäm “soi ñöôøng” treân laø gì? + Ngöôøi “ngö ngö tieàu tieàu canh canh
Hs laøm vieäc ñoäc laäp muïc muïc”: (ngöôøi hoaøi coå) trôû veà
cuoäc soáng thuaàn phaùc thì ñôøi soáng
nhaân daân ñöôïc caûi thieän.
2. Caên cöù ñeå SS nhöõng quan nieäm
? Muïc ñích cuûa söï so saùnh ñoù laø Òsoi ñöôøng”:
gì? - Caùch vieát truyeän.
Hs thaûo luaän nhoùm - Caùch döïng ñoaïn.
- ND: xui ngöôøi noâng daân noåi loaïn
choáng quan Taây, choáng vua.
3. MuÔc ñích so saùnh:
? Laáy daãn chöùng töø VB vöøa ñoïc - Chæ ra aûo töôûng cuûa hai quan nieäm
ñeå laøm roõ nhöõng ñieåm sau: treân.
- Moái lieân quan giöõa caùc ñoái - Laøm noåi baät quan nieäm ñuùng cuûa
töôïng: NgTT: ngöôøi noâng daân phaûi ñöùng leân
choáng laïi nhöõng keû aùp böùc, boác loät
mình.
4. Laáy daãn chöùng:
- Moái lieân quan giöõa caùc ñoái töôïng:
- Tieâu chí: + VB 1: ñeàu laø nhöõng taùc phaåm neâu
leân soá phaän baát haïnh cuûa con ngöôøi.
+ VB 2: laø nhöõng taùc phaåm “soi
- Keát luaän chaân thöïc: ñöôøng” cho con ngöôøi.
- Tieâu chí:
+ VB 1: phaïm vi maø taùc phaåm phaûn
aùnh.
+ VB 2: quan nieäm veà vieäc “soi
ñöôøng”.
- Keát luaän chaân thöïc:
+ VB 1: Neáu “Truyeän Kieàu” naâng cao
lòch söû thô ca, thì “Chieâu hoàn” ñaõ môû
HS ÑOÏC GHI NHÔÙ roäng ñòa dö cuûa noù qua moät vuøng xöa
nay ít ai ñuïng tôùi: coõi cheát.
Ñoïc VB – Tr 81 + VB 2: Coøn Ngoâ Taát Toá thì xui ngöôøi
? Taùc giaû SS ÒBaéc” vôùi noâng daân noåi loaïn. Caùi caùch vieát
ÒNam” veà nhöõng tieâu chí laùch nhö theá, caùi caùch döïng truyeän
naøo? nhö theá, khoâng laø phaùt ñoäng quaàn
chuùng noâng daân choáng quan Taây,
choáng vua ta thì coøn laø caùi gì nöõa!
* Ghi nhôù( SGK – Tr 80 )

? Töø söï SS ñoù ruùt ra ñöôïc keát III. Luyeän taäp:


luaän gì giöõa ta vaø Trung Quoác? 1. Nhöõng maët SS:
- Vaên hieán.
? Söùc thuyeát phuïc cuûa ñoaïn trích - Laõnh thoå.
ntn? - Phong tuïc.
- Trieàu ñaïi.
- Haøo kieät.
2. Ruùt ra keát luaän:
Nöôùc Ñaïi Vieät laø moät nöôùc ñoäc laäp,
saùnh ngang vôùi phöông Baéc. Vì vaäy yù
ñoà xaâm löôïc, ñoàng hoùa cuûa Trung
Quoác laø traùi ñaïo lí, khoâng theå chaáp
nhaän ñöôïc Ñaây laø ñoaïn SS hay, coù
söùc thuyeát phuïc.
4. Daën doø: Tieát sau hoïc baøi “Khaùi quaùt vaên hoÔc Vieät Nam töø
ñaàu theá kæ XX ñeán caùch maÔng thaùng 8.1945”