You are on page 1of 2

So¹n ngµy 10.11.

2008
TiÕt 44 LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c
lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh

A.Môc tiªu:
1.KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè v÷ng ch¾c h¬n c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vÒ
thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh
- N¾m ®îc c¸ch vËn dông kÕt hîp hai thao t¸c ®ã trong mét bµi v¨n nghÞ
luËn
2.Kü n¨ng : BiÕt vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· n¾m ®îc ®Ó viÕt mét bµi ( hoÆc
mét phÇn bµi, mét ®o¹n) v¨n nghÞ luËn, trong ®ã cã sö dông kÕt hîp c¸c thao
t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh
B.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn:
- SGK, SGV
- ThiÕt kÕ bµi so¹n
- B¶ng phô
C. C¸ch thøc tiÕn hµnh: GV tæ chøc giê d¹y häc theo c¸ch kÕt hîp nªu vÊn
®Ò, trao ®æi th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái.
TÝch hîp víi phÇn ®äc v¨n qua c¸c v¨n b¶n; tÝch hîp víi TiÕng ViÖt
D.TiÕn tr×nh d¹y häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vì so¹n (10 em)
3.Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t

* Ho¹t ®éng1: I. ¤n l¹i thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ lËp
Gv híng dÉn HS «n l¹i nh÷ng luËn so s¸nh
kiÕn thøc ®· häc vÒ hai thao - Kh¸i niÖm
t¸c, lµm bµi tËp 1 - Môc ®Ých, yªu cÇu
- C¸ch thøc
* Ho¹t ®éng2 II.LuyÖn tËp
HS chia nhãm nhá theo bµn, 1.Bµi tËp1
trao ®æi th¶o luËn, tr¶ lêi * Gîi ý
c©u hái bµi tËp 1, cö ngêi - §o¹n v¨n sö dông thao t¸c ph©n tÝch vµ thao
tr×nh bµy tríc líp t¸c so s¸nh:
GV chuÈn kiÕn thøc + Ph©n tÝch “ Tù kiªu tù ®¹i lµ khê d¹i. V×
m×nh hay cßn nhiÒu ngêi hay h¬n m×nh. M×nh
giái, cßn nhiÒu ngêi giái h¬n m×nh. Tù kiªu tù
®¹i tøc lµ tho¸i bé”
+ So s¸nh: Ngêi mµ tù kiªu tù m·n th× còng nh
c¸i chÐn, c¸i ®Üa c¹n ( ®Ó thÊy sù nhá bÐ, v«
nghÜa vµ ®¸ng th¬ng cña thãi tù kiªu tù m·n
®èi víi mçi c¸ nh©n trong tËp thÓ hoÆc céng
®ång)
-> Thao t¸c ph©n tÝch ®ãng vai trß chñ ®¹o,
*Ho¹t ®éng3 thao t¸c so s¸nh cã vai trß bæ trî. Ph©n tÝch gióp
HS lµm viÖc c¸ nh©n tr×nh con ngêi nhËn thøc b»ng t duy trõu tîng, so s¸nh
bµy tríc líp gióp con ngêi nhËn thøc b»ng t duy cô thÓ
GV chuÈn kiÕn thøc 2.Bµi tËp2
VËn dông kÕt hîp ph©n tÝch vµ so s¸nh, viÕt
®o¹n v¨n bµn vÒ vÎ ®Ñp cña mét bµi th¬ ( bµi
v¨n)

4. Cñng cè:
- Häc sinh nh¾c l¹i t¸c dông cña viÖc kÕt hîp hai thao t¸c trong v¨n nghÞ luËn
5. DÆn dß
- Lµm bµi tËp3 ë nhµ
- So¹n bµi “ H¹nh phóc cña mét tang gia”