You are on page 1of 12

Tr©n träng kÝnh chµo c¸c

thÇy c« gi¸o vÒ dù giê ng÷


v¨n
XuânQuỳn
h
I. Taùc
giaû
1 . Cuộc:Đời < 1942 – 1988 >
Quê hương : La Khê – Hà Đông
Gia đình : Công chức
Bản Thân : Năm 1955 vào đoàn văn công nhân
dân Trung Ương, 1963 rời sân khấu sang văn học.

mất trong tai nạn giao thông : 29/8/1988


2 . Sự Nghiệp :
+ Tác phẩm : Thơ: SGK.
Truyện thơ: Lưu Nguyễn.
Tập truyện: Bao giờ con lớn, Chú gấu trong vòng đu quay; Bến tàu
trong thành phố; vẫn có ông trăng khác

Đặc Điểm thơ Xuân Quỳnh : Giàu Nữ tính, thành thật, luôn chi chút cho hạnh
phúc bình dị đời thường
+Vị trí : Là gương mặt tiêu biểu thơ ca thời chống Mỹ
- Năm 2001 - Được tặng giải thưởng nhà nước về Văn Học Nghệ
Thuật
Cuộc Đời : Đắng Cay - Hạnh Phúc-
Cống hiến tất cả cho nghệ thuật
II . Bài thơ
1 . Hoàn cảnh ra đời : 29/12/1967 tại biển Diêm Điền.
Năm1968. được In trong tập thơ “Hoa dọc chiến
hào”
2 . Cảm nhận chung
Sóng-Em
D÷ déi vµ dÞu ªm Sãng b¾t ®Çu tõ giã ë ngoµi kia ®¹i d­¬ng
ån µo vµ lÆng lÏ Giã b¾t ®Çu tõ ®©u? Tr¨m ngµn con sãng ®ã
S«ng kh«ng hiÓu næi Em còng kh«ng biÕt n÷a Con nµo ch¼ng tíi bê
m×nh Khi nµo ta Sóng đôi
yªu nhau Dï mu«n vêi c¸ch trë
Tách ra Soi chiếu Hòa nhập
Sãng t×m ra tËn bÓ
độc lập vàolßng
Con sãng d­íi nhau
s©u là một
Cuéc ®êi tuy dµi thÕ
¤i con sãng ngµy x­a Con sãng trªn mÆt n­íc N¨m th¸ng vÉn ®i qua
Vµ ngµy sau vÉn thÕ ¤i con sãng nhí bê Nh­ biÓn kia dÉu réng
Nçi kh¸t väng t×nh yªu Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®­îc M©y vÉn bay vÒ xa
Båi håi trong ngùc trÎ Lßng em nhí ®Õn anh
C¶ trong m¬ cßn thøc

DÉu xu«i vÒ ph­¬ng b¾c Lµm sao ®­îc tan ra


Sóng biển- Tình yêu
Tr­íc mu«n trïng sãng bÓ DÉu ng­îc vÒ ph­¬ng nam Thµnh tr¨m con sãng nhá
Em nghÜ vÒ anh, em N¬i nµo em còng nghÜ Gi÷a biÓn lín t×nh yªu
Em nghÜ vÒ biÓn lín H­íng vÒ anh – mét ph­¬ng §Ó ngµn n¨m cßn vç.
Tõ n¬i nµo sãng lªn?
3 . Đọc hiểu nội dung văn bản :
a .Hai khổ thơ đầu thi sỹ Xuân Quỳnh đã diễn tả những trạng thái
nào của sóng ?
Hai tr¹ng th¸i ®èi cùc
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ - Sãng:
Hµnh tr×nh sãng h­íng ra bÓ réng
sông không hiểu nổi mình
sóng tìm ra tận bể TÝnh vÜnh h»ng, bất tử

ïi con sóng ngày xưa Biến động bất th­ờng


Và ngày sau vẫn thế - T×nh yªu: Nhu cÇu tù kh¸m ph¸
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ Kh¸t väng t×nh yªu lµ vÜnh h»ng

NÐt riªng cña Xu©n Quúnh lµ


t¹o ra con sãng m·nh liÖt mµ
dÞu dµng, ®»m th¾m, ®Çy n÷
tÝnh, giµu tr¹ng th¸i.
b . Khổ 3-4: Trước muôn trùng sóng bể Xuân Quỳnh nghĩ về đi

Trước muôn trùng sóng Lý gi¶i


bể
Em nghĩ về anh, em
Céi nguån Ngän nguån
Em nghĩ về biển lớn
cña sãng cña t×nh
Từ nơi nào sóng lên ? yªu

Nguån gèc cña


Sóng bắt đầu từ gió
t×nh yªu còng
Gió bắt đầu từ đâu ? nh­ sãng, ®ã lµ
mét bÝ Èn
Em cũng không biết nữa
kh«ng thÓ gi¶i
Khi nào ta yêu nhau thÝch.
Lêi thó nhËn thµnh
thùc, hån nhiªn mµ ý
nhÞ, t×nh yªu trong
s¸ng
Nỗi nhớ
c . Khổ 5: Bản chất tình
yêu.
Con sóng dưới lòng sâu Sóng Em
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ
được Nhiều Kéo Ẩn
tầng dài sâu
Lòng em nhớ đên anh bậc theo vào
Cả trong mơ còn thức thời tiềm
không
gian thức
Nỗi nhớ được diễn tả như thế nào ? gian

Em có nhận xét gì về bút pháp nghệ


thuật diễn tả nội tâm nhân vật trữ tình
?
Tình yêu mãnh liệt
Sóng Em

Khổ 6-7:
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương
Nam Sãng Em lu«n
Nơi nào em cũng nghĩ lu«n vç h­íng vÒ
Hướng về anh một bê. ph­¬ng
phương Anh

Ở ngoài kia đại dương


Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ T×nh yªu thñy chung
Dù muôn vàn cách trở son s¾t
Khổ 8-9:
Sóng Em
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu động
Sau bao Tình yêu Khát
Mây vẫn bay về xa bão được thử khao
giông thách dâng
biển trở thời hiến cho
Làm sao được tan ra lại hiền gian… và hạnh
hòa mưa phúc trọn
Thành trăm con sóng
nhỏ nắng đời.
cuộc
Giữa biển lớn tình yêu đời…
Để ngàn năm còn vỗ
Tình yêu
Dự cảm, lo âu và niềm
khát khao dâng hiến
=>vẻ đẹp tâm hồn
Xuân Quỳnh
Thể thơ năm chữ, âm điệu nhịp
nhàng

Nghệ Điệp cấu trúc cú pháp, liên tưởng độc


thuật đáo
Gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh sáng
tạo
Sóng được miêu tả cụ thể sinh động , phong
phú: Có tính cách tâm trạng,biết bộc bạch dãi
bày.

Nội dung
Các cung bậc tâm trạng của “em” tinh tế:
Sôi nổi, dịu dàng, vừa đắm say, tỉnh táo.

Tình yêu: Trong sáng, chân thành, mãnh liệt,


thủy chung nhưng cũng rất kín đáo đầy nữ
tính.
Cñng cè
Qua bµi th¬, em c¶m nhËn vÒ t×nh yªu vµ vÎ ®Ñp t©m
hån cña n÷ thi sü Xu©n Quúnh

Mét hån th¬ m·nh liÖt, ch©n thµnh vµ tinh tÕ, nh¹y c¶m.

HiÖn ®¹i: M¹nh d¹n bµy tá t×nh yªu


cña m×nh, kh¸t khao cña lßng m×nh.
VÎ ®Ñp võa
truyÒn thèng
võa hiÖn ®¹i
TruyÒn thèng: Thuû chung rÊt mùc
trong t×nh yªu.

NhËn xÐt vÒ sù ph¸t triÓn cña tø th¬?

Më ®Çu, sãng cßn kho¶ng c¸ch víi ng­êi; gi÷a bµi, sãng lµ cí
®Ó suy t­, song song víi ng­êi; cuèi bµi, ng­êi tan vµo sãng ,
®Èy sãng tíi cao trµo.
Xin ch©n thµnh c¶m
¬n
c¸c thÇy c« gi¸o
vµ c¸c em häc sinh

Líp 12A4