You are on page 1of 74

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

www.islamic-invitation.com

KRATKI ILUSTRIRANI VODI ZA RAZUMIJEVANJE ISLAMA

I. A. IBRAHIM

Drugo izdanje

Naziv originala: A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Prevod: Uzunovi Amir, prof.

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Generalni urednici: Dr. William (Daoud) Peachy Michael (Abdul-Hakim) Tomas Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester Idris Palmer Jamaal Zarabozo Ali AlTamimi

Nauni urednici: Prof. Harold Stewart Kuofi Prof. F. A. State Prof. Mahjoub O. Taha Prof. Ahmad Allam Prof. Salman Sultan Pomoni prof. H. O. Sindi

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

SADRAJ

Prvo poglavlje:

Neki od dokaza istinitosti islama 1-Naune nadnaravnosti u Kur'anu: a-Kur'an o razvoju embria (zametka) b-Kur'an o planinam c-Kur'an o nastanku svemira d-Kur'an o ljudskom mozgu e-Kur'an o morima i rijekama f-Kur'an o dubokim morima i unutranjim valovima g-Kur'an o oblacima h-Komentari naunika o naunim nadnaravnostima u Kur'anu

8 8 9 14 17 19 20 22 24 28

2-Veliki izazov stvaranja jedne sure kao to su sure u Kur'anu

32

3-Biblijska proroanstva o dolasku Muhammeda a.s kao islamskog poslanika

33

4-Kur'anski ajeti koji govore o buduim dogaajima koji e se poslije toga uistinu dogoditi

36

5-uda-mudize poslanika Muhammeda a.s.v.s

36

6-Skromni ivot poslanika Muhammeda a.s.v.s

37

7-Fenomenalno irenje islama

40

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Drugo poglavlje:

Neke od prednosti islama 1-Vrata za vjeni raj-dennet 2-Spas od dehennemske vatre 3-Istinska srea i duevni mir 4-Oprost svih grijeha istinskim pokajanjem Allahu Tree poglavlje:

41 41 42 43 44

Opte informacije o islamu ta je islam? Neka od osnovnih islamskih ubjeenja: 1-Vjerovanje u Allaha 2-Vjerovanje u meleke 3-Vjerovanje u svete knjige 4-Vjerovanje u Boije Poslanike i Vjerovjesnike 5-Vjerovanje u Sudnji dan 6-Vjerovanje u sudbinu Da li postoji drugi sveti izvor islama osim Kur'ana? Neki od hadisa (izreka) poslanika Muhammeda a.s ta kae islam o Sudnjem danu? Kako moe ovjek postati musliman? O emu govori Kur'an?

45 45 45 45 47 47 48 48 48 49 49 50 52 53

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Tko je poslanik Muhammed a.s.v.s? Kako je irenje islama utjecalo na nauni razvoj? Kako muslimani vjeruju u Isaa a.s? ta islam kae o terorizmu? Prava ljudi i pravda u islamu Koji je status ene u islamu? Porodica u islamu Kako se muslimani ophode prema starijima? Koji su pet temelja u islamu? 1-ehadet (svjedoenje vjere) 2-Namaz (molitva) 3-Zekat (udjeljivanje dijela imetka) 4-Post mjeseca Ramazana 5-Obavljanje hadda (posjeta svetog hrama Kabe) Dolazak Islama u Bosnu i Hercegovinu Vie informacija o islamu Prijedlozi i komentari na ovu knjigu Za daljnje itanje o islamu Literetura

53 55 56 57 59 61 62 62 63 63 63 64 64 64 66 70 70 70 71

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

PREDGOVOR Ova knjiga je kratki ilustrirani vodi o razumijevanju islama i sastoji se od tri poglavlja. Prvo poglavlje: (Neki od dokaza istinitosti islama) Odgovor na neka postavljena pitanja, kao: -Da li je tano da je Kur'an doslovno Boija rije objavljena od Njega samog? -Da li je Muhammed a.s.v.s doista Boiji poslanik? -Da li je islam doista Boija vjera? Kao odgovor obrazloit emo est vrsta dokaza: 1-Naune nadnaravnosti u Kur'anu U ovom dijelu (s ilustracijama) raspravlja se o nekoliko naunih injenica koje su nedavno otkrivene, a koje je Kur'an spomenuo etrnaest stoljea prije. 2-Veliki izazov stvaranja jedne sure (poglavlja) koja slii surama u Kur'anu. Uzvieni Allah u Kur'anu izaziva cijelo ovjeanstvo da naprave samo jednu suru slinu onima u Kur'anu. Ali od dana kada je objavljen Kur'an, prije etrnaest stoljea, pa sve do danas niko nije uspio u ovom izazovu. ak ta vie, niko nije uspio da napravi ni malu suru kao to je sura Kevser, najmanja sura u Kur'anu koja se sastoji od samo deset rijei. 3-Rasprava o Biblijskim proroanstvima koja govore o dolasku Muhammeda a.s.v.s kao Boijeg poslanika. 4-Kur'anski ajeti koji govore o buduim dogaajima koji e se poslije toga uistinu dogoditi.

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Naime, u Kur'anu (prije etrnaest stoljea) se spominju budui dogaaji koji su se poslije toga desili, na primjer pobjeda Bizantinaca nad Perzijancima. 5-uda (mu'dize) poslanika Muhammeda a.s.v.s Za vrijeme Boijeg poslanika Muhammeda a.s.v.s desilo se mnogo uda kojima je svjedok bilo mnotvo ljudi. 6-Poslanikov skromni ivot koji jasno dokazuje da Muhammed nije lani Poslanik koji se poziva na poslanstvo samo zbog materijalnih stvari, poloaja ili moi. Iz ovih est dokaza zakljuujemo slijedee: -Kur'an mora biti Boija rije objavljena Poslaniku a.s.v.s -Muhammed je uistinu poslanik poslat od Boga -Islam je doista Boija vjera Ako elimo znati da li je vjera ispravna, ne trebamo se oslanjati na nae emocije, osjeaje ili tradiciju, nego na na razum. Kada Allah poalje Poslanike, podri ih udima i dokazima koji dokazuju da su oni uistinu Boiji Poslanici i da je vjera s kojom su doli prava. Drugo poglavlje: (Neke od prednosti islama) Pojanjava neke od prednosti koje islam nudi pojedincu: 1-Vrata za vjeni dennet 2-Izbavljenje iz dehennemske vatre 3-Istinska srea i duevni mir 4-Oprost svih grijeha istinskim pokajanjem Allahu Tree poglavlje: (Opte informacije o islamu) Nudi opte informacije o islamu, ispravlja neka pogrena shvatanja o islamu, i daje odgovore na neka postavljena pitanja kao: -ta islam kae o terorizmu? -Koji je status ene u islamu? -Ljudska prava i pravda u islamu -Porodica u islamu -Druge oblasti koje se tiu ovjeanstva
7

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Prvo poglavlje

Dokazi o istinitosti islama


Allah je pomogao posljednjeg poslanika Muhammeda a.s.v.s (neka je mir i spas na njega) mnogim udima (mu'dizama) i mnogim dokazima koji dokazuju da je on uistinu Boiji poslanik. Takoer je potkrijepio svoju posljednju objavljenu knjigu, Kur'an asni, mnogim dokazima i mu'dizama koje dokazuju da je knjiga Allahov govor, sputena od Njega samog i da ni jedno ljudsko stvorenje nije imalo uloge u njenom pisanju. U ovom poglavlju se govori o slijedeim dokazima: 1-Naune nadnaravnosti u Kur'anu Kur'an je pisana Boija rije koju je On objavio poslaniku Muhammedu a.s.v.s preko meleka Dibrila a.s. Muhammed a.s.v.s ga napamet nauio zatim ga prenosio svojim ashabima, koji su ga uili, pisali i ponavljali sa Boijim Poslanikom, a.s. Poslanik je ponavljao Kur'an jednom godinje sa melekom Dibrilom a.s, a u posljednjoj godini ivota ponovio ga je dvaput. Od vremena kada je Kur'an objavljen pa sve do danas, uvijek je bio veliki broj muslimana koji su uili Kur'an napamet, slovo po slovo. ak su neki uspjeli da ga naue napamet u desetoj godini ivota. I ni jedan harf (slovo) iz Kur'ana nije promijenjen tokom ovih etrnaest stoljea. Kur'an, koji je objavljen prije toliko vremena, govori o nekim znanstvenim injenicama koje su nedavno otkrivene i nauno dokazane. Ovo je dovoljan dokaz da je Kur'an Boija rije, objavljena poslaniku Muhammedu a.s.v.s, a ne rijei Muhammeda niti nekog drugog ovjeka. Takoer je dokaz da je Muhammed uistinu Boiji Poslanik. Sasvim je ne shvatljivo da je neko prije etrnaest stoljea mogao znati ove injenice koje su tek nedavno otkrivene i nauno dokazane.

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Ovo su neki od primjera:

a) Kur'an o razvoju ljudskog embria (zametka)


U Kur'anu Allah govori o fazama razvoja ljudskog embria pa kae: " Mi smo, zaista, ovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugrukom uinili, zatim od ugruka grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje oivljujemo, pa neka je uzvien Allah, najljepi stvoritelj!"1 Rije alaqa (ugruak) na arapskom jeziku ima tri znaenja: 1-pijavica 2-neto objeeno 3-komad mesa (grudica usirene krvi) U poreenju pijavice sa embriom, u stanju ugruka (crte 1), nalazimo veliku slinost.2 Naime, embrio u ovoj fazi se hrani majinom krvlju kao to se i pijavica hrani krvlju drugih. 3 Drugo znaenje rijei alaqa je neto objeeno, to vidimo na crteima 2 i 3, objeeni embrio u maternici u fazi alaqa (ugruak). Tree znaenje rijei alaqa je komad mesa ili grudica usirene krvi. Vanjski oblik ugruka i njegove kesice (krvne ile) u fazi ugruka slii komadu mesa (grudici usirene krvi) zbog velike koliine krvi prisutne u ugruku u ovoj fazi.(4) (slika 4). Takoer, u ovoj fazi krv ne cirkulie do tree sedmice, (5), zbog toga lii na komad mesa.

1 2

Sura Al-Muminun, ajet 12-14 Razvoj ovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.8 3 Razvoj ovjeka opisan u Kuranu i Sunnetu, Moore i drugi, str.36 4 Razvoj ovjeka opisan u Kuranu i Sunnetu, Moore i drugi, str.37, 38 5 Razvoj ovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.65

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 1: Crtei pokazuju slinost pijavice (B) i ljudskog embria (A) u fazi ugruka. (Slika pijavice prenijeta iz knjige "Razvoj ovjeka opisan u Kur'anu Sunnetu" Moore i drugi, str.37, modificirana iz knjige "Integralni principi zoologije" Hikman i drugi. Slika embria prenijeta iz knjige "Razvoj ovjeka" str.73, peto izdanje.)

Slika 2: Na slici vidimo "objeenost" embria u majinoj maternici u fazi ugruka. (Slika prenijeta iz knjige "Razvoj ovjeka" peto izdanje.)

10

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 3: Na ovoj mikroskopskoj slici vidimo objeenost embria (oznaen sa B) o zidove matrnice u fazi ugruka (starost oko 15 dana, veliina 0,6 mm). ("Razvoj ovjeka" Moore, tree izdanje, str. 66. "Histologija" Lison i Lison).

Slika 4: Dijagram poetnog kardiovaskularnog sistema embria u fazi ugruka, i spoljanji izgled embrijalne kesice koja lii na komad mesa zbog velike koliine krvi u sebi. ("Razvoj ovjeka" Moor, peto izdanje, str. 65). I tako se tri znaenja rijei alaqa poklapaju sa opisom embria u fazi ugruka. Druga faza razvoja embria spomenuta u Kur'anskom ajetu je "mudga" to znai vakana substanca. Kada bi netko uzeo vakau gumu, ivakao je i uporedio sa embriom (fetusom) u fazi "mudga" vidio bi veliku slinost izmeu njih.

11

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Razlog tome je to oblik kime u ovoj fazi donekle slii otiscima zuba u vakaoj gumi.1 (slika 5 i 6) Kako je Muhammed a.s mogao znati sve ovo prije etrnaest stoljea, kada su naunici nedavno otkrili ove injenice pomou naprednih ureaja i jakih mikroskopa koji u to vrijeme nisu ni postojali!? Slika 5: slika embria (fetusa) starog 28 dana u fazi "mudga" . Fetus u ovoj fazi slii vakaoj gumi zbog toga to oblik kime donekle slii otisku zuba u ivakanoj gumi. ("Razvoj ovjeka" Moore i Persaud, peto izdanje, str.82. Od profesora Hideo Nishimura, Kyoto Univerzitet, Kyoto, Japan)

Slika 6: U poreenju fetusa u fazi "mudga" sa vakaom gumom nalazimo veliku slinost. ("Razvoj ovjeka" Moore i Persaud, str.79, peto izdanje) A) Fetus (Oblik kime fetusa slii otisku zuba u vakaoj gumi) B) Ivakana guma

Razvoj ovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.8

12

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Leeuwenhoek i Hamm su prvi naunici koji su posmatrali ljudski spermatozoid mikroskopom, 1677 godine (vie od 1000 godina nakon Muhammeda a.s). Oni su , grekom, smatrali da spermatozoid sadri minijaturni oblik ovjeka koji se razvija nakon to se stavi u enski spolni organ.1 Profesor Keith L. Moore je najpoznatii svjetski naunik anatomije i embriologije, i autor knjige "Razvoj ovjeka" koja je prevedena na osam jezika. Ova knjiga je nauno djelo, izabrana od strane posebne komisije u Sjedinjenim Amerikim Dravama kao najbolja knjiga jednog autora. Doktor Keith Moore je profesor anatomije i biologije (elije) na univerzitetu u Torontu, u Kanadi, koji je radio kao pomoni dekan na medicinskom fakultetu. Osam godina je radio kao generalni direktor na odjelu anatomije. 1984 godine dobio je najbolju nagradu na polju anatomije, J. C. B nagradu od Kanaanskog udruenja anatomista. Radio je u mnogim svjetskim udruenjima, kao to su Ameriko i Kanadsko udruenje anatomista i koncil unije biolokih nauka. 1981 godine, za vrijeme sedmog medicinskog kongresa, u Damamu u Saudijskoj Arabiji, profesor Moore je rekao: "Bilo mi je veliko zadovoljstvo to sam pomogao u objanjenju Kur'anskih ajeta o razvoju ovjeka. Jasno mi je da su ti ajeti objavljeni Muhammedu od strane Boga, jer su priblino sve ove informacije otkrivene stoljeima nakon vremena Muhammeda, to dokazuje da je on uistinu bio Boiji poslanik, a.s." 2 Na to su ga upitali: "Da li to znai da vjerujete da je Kur'an Boija rije?" Pa je odgovorio: "Ne vidim nikakve potekoe da to prihvatim." Za vrijeme jednog od kongresa, profesor Moore je izjavio: "S obzirom na komplikovanost u fazama razvoja ljudskog zametka, zbog stalnih promjena u razvoju, predloeno je da se za novi nain klasificiranja koriste termini iz Kur'ana i Sunneta (ono to je Muhammed a.s govorio, radio ili odobrio). Predloeni sistem je jednostavan, univerzalan i poklapa se sa sadanjim stavovima embriologije.

1 2

Razvoj ovjeka, Moore i Persaud, 5 izdanje, str.9 Izvor ovog komentara je video snimak Ovo je istina.

13

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Mnogobrojna izuavanja Kur'ana i Sunneta o ljudskoj klasifikaciji, u posljednje etiri godine, otkrila su da je iznenaujua jo od kada je registrovana, u sedmom stoljeu nove ere. Iako je Aristotel, osniva embriologije, u svojim izuavanjima kokoijeg jajeta u etvrtom stoljeu prije nove ere, otkrio da se pile razvija u fazama, s tim da nije dao nikakvo objanjenje o tim fazama. Koliko saznajemo iz historije embriologije, malo toga je bilo poznato o fazama razvoja ljudskog zametka i klasifikacije do dvadesetog stoljea. Dakle, Kur'anski opis razvoja ljudskog zametka ne moe biti baziran na naunim injenicama iz sedmog stoljea. Jedini razuman zakljuak je: Ti opisi su objavljeni Muhammedu od Boga. On nije mogao da zna takvo neto jer je bio nepismen i nauno neistreniran."1

b) Kur'an o planinama
Knjiga pod nazivom "Zemlja" jedna je od osnovnih izvora uenja na mnogim univerzitetima u svijetu. Jedan od njenih autora je i profesor Emeritus Frank Press. On je bio nauni savjetnik biveg predsjednika Ujedinjenih Drava Jimmy Cartera, i dvanaest godina je radio kao predsjednik naune akademije u Vaingtonu. U ovoj knjizi stoji: "Planine imaju nie korjenje, zakopano duboko ispod zemlje. Dakle, planine imaju oblik stuba (vidi slike 7, 8, i 9)." Upravo tako ih je i Kur'an opisao. Uzvieni Allah u Kur'anu kae: "Zar Zemlju posteljom nismo uinili, i planine stubovima..."2

Slika 7: Planine imaju korjenje duboko pod zemljom. (Zemlja, Press i Siever, str. 413)

1 2

Video snimak Ovo je istina Sura An-Naba ajet 6, 7

14

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 8: ematski prikaz: Planine izgledaju poput stubova, imaju korjenje duboko u zemlji. (Anatomija Zemlje, str. 220)

Slika 9: Slika pokazuje slinost planina sa stubovima, zbog dubokog korjenja koje posjeduju. (Geologija, str. 158)

15

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Savremena geologija je dokazala da planine posjeduju podzemno korjenje (vidi sliku 9) koje moe dostignuti nekoliko puta veu visinu nego to imaju planine iznad zemlje.1 Prema tome, na osnovu ove informacije najpogodnija rije kojom moemo opisati planine je stub, zbog toga to je veina dijela stuba skrivena duboko pod zemljom. Historija nauka nam govori da je teoriju o planinama, njenom dubokom korjenju predstavio, tek 1865 godine, kraljevski astrolog Sir George Airy.2 Planine takoer imaju vanu ulogu u stabilnosti zemljine kore jer spreavaju zemljotres.3 Uzvieni Allah je u Kur'anu rekao: "On je po Zemlji nepomina brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate."4 Savremena teorija o tektonskoj ploi potvrdila je da planine rade na stabilnosti Zemlje. Ova informacija je pojanjena okvirom (oblikom) tektonske ploe tek krajem ezdesetih godina dvadesetog stoljea.5 Da li je neko za vrijeme poslanika Muhammeda a.s mogao znati pravi oblik planina?! Da li je mogao zamisliti da se planine, koje vidi ispred sebe, doista pruaju duboko u Zemlju i da imaju korjenje kao to tvrde dananji naunici?! Savremena geologija je potvrdila istinu spomenutu u Kur'anu!

1 2

Geologska koncepcija planina u asnom Kuranu, AL-Naggar, str.5 Zemlja, Press i Siever, str.435; vidi takoer : Geologska koncepcija planina u asnom Kuranu, str.5 3 Geologska koncepcija planina u asnom Kuranu, str.44-45 4 Sura AN-Nahl, ajet 15 5 Geologska koncepcija planina u asnom Kuranu, str.5

16

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

C) Kur'an o nastanku svemira


Savremena kozmologija, teorijalno i praktino, jasno ukazuje na to da je svemir, u jednom razdoblju, bio nita drugo do oblak dima (znai, neprovidna konstrukcija gasa velike gustine i temperature). 1 Ovo je jedan od osnovnih principa savremene kozmologije. Sada naunici mogu posmatrati nove zvijezde koje nastaju od ostataka tog dima. (vidi sliku 10 i 11) Svijetlee zvijezde koje vidimo nou, bile su iste kakav je bio cijeli svemir u toj materiji duhana. Uzvieni Allah je u Kur'anu rekao: "...zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo jo maglina bilo..."2 Zbog toga to su Zemlja i nebo iznad nje (sunce, mjesec, zvijezde, planete, galaksije...) nastali od tog istog duhana (magle), zakljuujemo da su Zemlja i nebo bili jedna povezana egzistencija, koja se poslije toga razdvojila jedna od druge van ovog homogenog duhana. Uzvieni Allah je u Kur'anu rekao: "Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali...)"3 Doktor Alfred Kroner je svjetski najpoznatiji geolog. Profesor je na geolokom univerzitetu i generalni direktor na odjelu geologije na institutu Geonauka, univertitet Johannes Gutenberg, Maint, Njemaka. On je rekao: "Mi razmiljamo odkud je Muhammed donijeo sve ove informacije? Mislim da je gotovo nemogue da je znao takve stvari, na primjer zajedniki izvor (od ega se sastojao) svemira jer su to i naunici, tek u nekoliko posljednjih godina, otkrili pomou komplikovanih i savremenih tehnolokih naina." Takoer je rekao: " Neko tko nije znao nita o nuklearnoj fizici, prije etrnaest stoljea, nije mogao, po mom miljenju, biti u stanju da svojim mozgom, sam izmisli, na primjer, da Zemlja i nebo imaju isto porijeklo.)"4

1 2

Prve tri minute, Moderni pogled nastanka univerzuma, Weinberg, str.94-105 Sura Fussilat, ajet 11 3 Sura Al-Anbiya, ajet 30 4 Video snimak Ovo je istina.

17

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 10: Nova Zvijezda koja se formira od gasa i praine (nebula) i jedna od ostataka dima koji je bio izvor nastanka cijelog svemira. (Atlas svemira, Heather i Henbest, str.50)

Slika 11: Laguna Nebula je oblak od gasa i praine,dimenzije 60 svjetlosnih godina u dijametrima. Stimuliraju je ultravioletne zrake od vruih zvijezda koje su se nedavno formirale. (Horizonti, Otkrivanje univerzuma)

18

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

D) Kur'an o ljudskom mozgu


Uzvieni Allah je u Kur'anu, o jednom od najzlobnijih mnogoboaca, rekao: "Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatiemo ga za kiku, kiku lanu i grenu..."1 "Nasije"-znai elo, prednja strana lobanje. Zato je Uzvieni Allah, u Kur'anu, elo nazvao lanim i grenim? Zato nije rekao da je osoba lana i grena? Koja je veza izmeu ela i lai i greke? Ako pogledamo lobanju s prednje strane, vidjet emo da je tu (elo) oblast mozga. (vidi sliku 12) ta fiziologija govori o funkciji ove oblasti? Knjiga pod nazivom "Osnove anatomije i fiziologije" o ovoj oblasti kae: "Poticaj, dalekovidnost u planiranju i inicijativa u pokretima deavaju se u prednjem dijelu korjena ela, prednjem dijelu ela, to je oblast povezivanja lika." 2 Takoer u knjizi stoji: "to se tie njenog sudjelovanja u poticaju, smatra se da je ta oblast takoer centar za agresivnost." Znai, ova oblast mozga je odgovorna za planiranje, poticaj, inicijativu dobrog i loeg ponaanja, kao to je odgovorna za govorenje lai i istine. Prema tome, odgovara da elo opiemo lanim ili grenim kada ovjek slae ili poini grijeh, kao to je Uzvieni Allah rekao u Kur'anu : "Kiku lanu i grenu..." 3

1 2

Sura Al-Alaq, ajet 15, 16 Osnovi anatomije i fiziologije, Seeley i drugi, str.211; takoer vidi Ljudski nervni sistem, Noback i drugi, str.410, 411 3 Osnovi anatomije i fiziologije, Seeley i drugi, str.211.

19

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 12: Funkcionalne oblasti lijeve hemisfere mozga. elo se nalazi na prednjoj strani mozga. Prema profesoru Keith L. Moore, naunici su otkrili ove funkcije prednje strane mozga tek u proteklih est godina. 1

E) Kur'an o morima i rijekama


Savremene nauke su dokazale da mjesto gdje se spajaju dva mora ima pregradu izmeu njih. Ova pregrada razdvaja mora tako da svako od njih zadrava svoju temperaturu, slanou i gustinu. 2 Na primjer, vode Sredozemnog mora ulaze u Atlanski okean kod Gibraltarskog moreuza, i kreu se duinom od nekoliko stotina kilometara Atlantikom, dubinom od 1000 metara zadravajui svoju temperaturu, slanou i gustinu.3 (vidi sliku 13) Na ovoj dubini se mogu utvrditi vode Sredozemnog mora.

1 2

Naune nadnaravnosti na prednjoj strani glave, Moore i drugi, str.41 Osnove nauke o okeanima, Davis, str.92, 93 3 Osnove nauke o okeanima, Davis, str. 93

20

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 13: Vode Sredozemnog mora ulaze u Atlanski okean zadravajui svoju temperaturu, slanou i gustinu zbog pregrade izmeu njih. (temperature su u stepenima celzijusa) Usprkos tome to postoje veliki valovi, jake struje, oseke i plime, vode se ne mijeaju niti prelaze pregradu. Uzvieni Allah u Kur'anu govori o ovoj pregradi izmeu mora koja se spajaju ali ne mijeaju pa kae: "Pustio je dva mora da se dodiruju, izmeu njih je pregrada i oni se ne mijeaju..." 1 Ali Kur'an, kada govori o prepreci izmeu svjee i slane vode, spominje i postojanje "zabranjene-nevidljive pregrade" : "On je dvije vodene povrine jednu pored druge ostavio, jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izmeu njih je pregradu i nevidljivu branu postavio..." 2 Netko bi mogao upitati: Zato je Kur'an spomenuo branu kada govori o prepreci izmeu svjee-slatke i slane vode, a nije spomenuo kada govori o prepreci izmeu dva mora? Savremene nauke su otkrile da se ua, gdje se spajaju slatka i slana voda, donekle razlikuju od ua gdje se spajaju mora. Otkrili su da ono to razlikuje slatku od slane vode u uima je "taka pada" sa odreenom gustinom i nevrstim spajanjem dva sloja. Ta taka razdvajanja ima razliitu slanou od slatke i slane vode. 3 (vidi sliku 14)
Sura Ar-Rahman, ajet 19. 20 Sura Al-Furqan, ajet 53 3 Nauka o okeanima, Gross, str.242; takoer vivi Predgovor za Nauka o okeanima, Thurman, str.300, 301
2 1

21

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 14: Longituda slanoe (udio 1000%) u uu rijeke Ovdje moemo da vidimo pregradu izmeu slatke i slane vode. ("Introductory Oceanography, Thurman) Ove informacije su tek nedavno otkrivene pomou savremenih ureaja za mjerenje temperature, slanoe, gustine, take topljenja oksigena, itd. Ljudsko oko ne moe vidjeti razliku izmeu dva mora koja se spajaju, i tako nam izgledaju kao jedno homogeno more. Takoer, ljudsko oko ne moe da vidi razdvajanje vode u uu rijeka na tri dijela: slatku vodu, slanu vodu i pregradu izmeu njih.

F) Kur'an o dubokim morima i unutranjim valovima


Uzvieni Allah u Kur'anu kae: "Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo nee svjetla ni imati."1 U ovom ajetu Uzvieni Allah opisuje tmine koje su prisutne u morima i okeanima, gdje ovjek, ako bi stavio ruku ispred sebe, ne bi je vidio. Tmina u dubokim morima i okeanima se nalazi ispod 200 metara. Ispod ove dubine gotovo da nema nikako svjetlosti. 2 (vidi sliku 15) Ispod 1000 metara dubine svjetlosti nema nikako. ovjek ne moe roniti ispod etrdeset metara bez pomoi specijalnih ureaja i ronilakih sredstava.

1 2

Sura An-Nur, ajet 40 Okeani, Elder i Pernetta, str.27

22

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 15: Izmeu 3 i 30% svjetlosti se reflektira na povinu mora i tada gotovo sve dugine boje se upijaju jedna za drugom u prvih 200 metara, osim plave boje. (Okeani, str.27)

Naunici su nedavno otkrili ovu tminu pomou posebnih sprava i ronilakih ureaja koji su im omoguili ronjenje u dubine okeana. Takoer iz prethodnog ajeta ("...nad dubokim morem koje prekrivaju talasi...") zakljuujemo da su duboke vode u morima i okeanima prekrivene valovima, i iznad jednih valova tu su i drugi. Jasno je da su ti drugi valovi na povrini mora, oni koje vidimo jer u ajetu kae da su iznad njih oblaci. Ali ta je sa prvim valovima? Naunici su nedavno dokazali da postoje unutranji valovi koji nastaju zbog gustine koja se stvara izmedu slojeva razliitih gustina. 1 (vidi sliku 16) Unutranji valovi pokrivaju dubinsku vodu u morima i okeanima zato to dubinska voda ima veu gustinu od vode oko njih. Unutranji valovi se ponaaju kao i vanjski, i mogu se lomiti poput njih, s tim da se oni ne mogu vidjeti golim okom ali se mogu otkriti izuavanjem promjena temperature i gustine na odreenim mjestima.2

1 2

Nauka o okeanima, Gross, str.205 Nauka o okeanima, Gross, str.205

23

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 16: Unutranji valovi izmeu da sloja vode razliitih gustina (jedna je gusta-donja, a druga manje gusta-gornja). Oceanography str.204

G) Kur'an o oblacima
Naunici su izuavali vrste oblake i otkrili da se kini oblak sastoji i formira po odreenom sistemu i odreenim koracima povezanim sa odreenim vrstama vjetrova i oblaka. Jedna od vrsta kinih oblaka je takozvani kumulust (gomilast oblak). Meteorolozi su izuavali kako nastaju kumulusti i kako produciraju kiu, grad i munju. Otkrili su da kumulusti prolaze slijedee faze u produciranju kie: 1- Vjetar gura oblake: Kumulusti nastaju kada vjetar gura male dijelove oblaka (kumulusta) prema mjestu gdje se oni sastaju. (vidi slike 17 i 18) 2- Spajanje: Onda se mali oblaci spajaju u vei oblak1 (vidi slike 18 i 19) 3- Nagomilavanje: Kada se mali oblaci spoje, unutar velikog oblaka rastu zbog utjecaja zrane struje i rast (nagomilavanje) je vei u centru oblaka 2 nego na krajevima. Ove zrane struje su uzrok rasta oblaka vertikalno dok se oblaci ne nagomilaju. (vidi slike 19B, 20 i 21)

1 2

Atmosferski omota, Anthes i drugi, str.268, 269; i Meteorologija, Miller i Thompson, str.141 Rastua zrana struja, je u centru oblaka jaa nego na krajevima, jer je okruni oblaci tite od hladnoe.

24

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Zbog ovog vertikalnog irenja oblaci se rasprostranjuju na najhladnija mjesta u zranom omotau (atmosferi) gdje se stvaraju kapi vode i hladnoe rastui sve vie. Kada ove kapi postanu preteke zranoj struji, poinju da padaju u obliku kie, grada itd. 1

Slika 17: Satelitska slika pokazuje kretanje oblaka prema mjestu spajanja B, C i D. Strelice pokazuju pravac kretanja vjetra. ("Koritenje satelitskih slika u vremenskim analizama i prognozama", Anderson i drugi, str.188)

Slika 18: Mali dijelovi oblaka (kumulusta) kreu se prema mjestu spajanja pored horizonta, gdje moemo da uoimo veliki oblak (kumulust). (Oblaci i oluje, Ludlam, ploa 7.4)

Atmosferski omota, Anthes i drugi, str.269; i Meteorologija, Miller i Thompson, str.141

25

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Slika 19(A): Odvojeni mali dijelovi oblaka (kumulusta). 19(B): Kada se mali dijelovi spoje, pomou zrane struje nastaje veliki nagomilani oblak. Kao i vode su oznaene sa *. (Atmosfera, Anthes i drugi, str.269)

Slika 20: Kumulust. Nakon nagomilavanja oblaka poinje da pada kia iz njega. (Vrijeme i klima, Bodin str.123)

Uzvieni Allah u Kur'anu kae: " Zar ne vidi da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugim gomila, pa ti vidi kiu kako iz njih pada;On s neba, iz oblaka velicine brda, sputa grad, pa njime koga hoe pogodi, a koga hoe potedibljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid."1
1

Sura An-Nur, ajet 43

26

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Meteorolozi su tek nedavno otkrili ove detalje formiranja oblaka, strukture, i funkcije pomou savremenih ureaja kao to su avioni, sateliti, kompjuteri, baloni i drugi ureaji za izuavanje vjetra i njegovog pravca kretanja, za mjerenje vlage i njene promjene, i odreivanje stepena i promjene zranog pritiska. 1 Nakon to je objasnio oblake i kiu, prethodni ajet govori o gradu i munji: (On s neba, iz oblaka veliine brda, sputa grad, pa njime koga hoe pogodi, a koga hoe potedi-bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid.) 2 Meteorolozi su otkrili da ovi oblaci (kumulusti) koji isputaju grad doseu veliinu od 25000-30000 stopa (4,7-5,7 milja) 3 kao planine opisane u Kuranu: (On s neba, iz oblaka veliine brda...). (vidi sliku 21).

Slika 21: Kumulust

Na ovaj Kuranski ajet moemo postaviti slijedee pitanje: Zato ajet kae: munje njegove ukazujui na grad? Da li to znai da je grad glavni faktor u proizvodnji munje? Da vidimo ta o tome kae knjiga Meteorologija danas. Naime, u knjizi stoji da oblak postaje naelektrisan padom grada kroz podruje oblaka i sa skamenjenim gradom kapljice se smrzavaju samim dodirom i proizvode latentnu toplotu.
1 2

Naune nadnaravnosti Kurana u opisu vrsta vjetrova, oblaka i kie, Makky i drugi, str.55 Sura An-Nur, ajet 43 3 Meteorologija, Miller i Thompson, str.141

27

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

To ini povrinu skamenjenog grada toplijom od povrine koju okruuju ledeni kristali, i nakon dodira skamenjenog grada sa ledenim kristalima deava se nevjerovatna pojava: elektroni se upuuju od hladnijih prema toplijim stvarima inei grad negativno naelektrisan. Ista pojava se deava kada superhladne kapljice dou u dodir sa skamenjenim gradom pa proizvode male pozitivno naelektrisane. Ove lake i pozitivno naelektrisane dijelove zrana struja nosi na vrh oblaka. Grad, zadravajui negativne naelektrisanje pada na dno oblaka koje postaje negativno naeletrisano. Ove negativne estice se oslobaaju u vidu munje. Iz ovoga zakljuujemo da je grad glavni faktor u proizvodnji munje. 1 Ova informacija o munji je nedavno otkrivena. Do 1600-e godine, Aristotelova teorija o meteorologiji je preovladavala. Na primjer, govorio je : Atmosfera se sastoji od dvije vrste izdisaja: vlani i suhi. Takoer je rekao: Grom je glas sudaranja suhog izdisaja sa susjednim oblacima, i munja je plamen i gorenje suhog izdisaja u obliku tihe i udne vatre. 2 Ovo su neke od ideja o meteorologiji koje su dominirale za vrijeme objavljivanja Kurana, prije etrnaest stoljea.

H) Komentari naunika o naunoj nadnaravnosti u Kuranu


Slijede neki od komentara naunika o naunoj nadnaravnosti u Kuranu. Svi komentari su preuzeti sa video trake pod nazivom Ovo je istina. Na ovoj video traci moete vidjeti i uti naunike dok daju komentare. (Za kopiranje, gledanje uivo ili gledanje klipova ovih komentara posjetite stranicu www.islam-guide.com/truth)

1 2

Meteorologija danas, Ahrens, str.437 Aristotelova prevedena djela na engleski, Meteorologija danas, trei tom, Roos i drugi, str.369a i 369b

28

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

1-Dr. T. V. N. Persaud je profesor anatomije, pedijatrije, zdravlja djece, sifilisa, ginekologije i reprodukcije, na univerzitetu Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Tamo je radio kao generalni direktor anatomije esnaest godina, i bio je jako poznat u svom polju. Autor je i kontrolor dvadeset dva djela, i objavio je vie od 181 naunih istraivanja. 1991 godine dobio je najveu dodjeljenu nagradu do tada u polju anatomije u Kanadi, takozvanu J B C veliku nagradu od Kanadskog udruenja anatomista. Kada je upitan o naunim nadnaravnostima u Kuranu, koje je izuavao rekao je: Nain na koji je meni objanjeno je da je Muhammed bio obian ovjek. Nije znao itati niti pisati, ustvari bio je nepismen. Govorimo o dvanaest, odnosno etrnaest stoljea prije i o nepismenom ovjeku koji objanjava izjave i reenice, koje su na veliko iznenaenje, nauno tane. Ja lino, ne vidim kako to moe biti samo sluajnost. Puno je tanih stvari, i ja, kao i doktor Moore, nemam nikave potekoe u prihvatanju da ga je Boije nadahnue uputilo na ove informacije. Profesor Persaud je spomenuo neke od Kuranskih ajeta i Poslanikovih hadisa u nekim svojim knjigama. Takoer je predstavio ove ajete i hadise na nekoliko kongresa. 2-Dr. Joe Leigh Simpson je profesor i generalni direktor odijela za porodiljstvo i ginekologiju, kao i za ljudsku genetiku na medicinskom fakultetu Bajlor, Hjuston, Teksas, USA. Takoer je profesor i generalni direktor odijela za porodiljstvo i ginekologiju na univerzitetu Tennessee, Memphis, Tennessee, USA. Bio je predsjednik Amerikog udruenja plodnosti. Primio je mnoge nagrade, ukljuujui nagradu udruenja Profesora ginekologije i porodiljstva 1992 godine. Profesor Simpson je prouavao slijedea dva hadisa poslanika Muhammeda a.s: Stvaranje svakog od vas odvija se u stomaku njegove majke etrdeset dana...1 Nakon etrdeset i dvije noi embrija, Bog alje meleka koji ga oblikuje, daje mu sluh, i vid, i kou, i meso, i kosti...2

(1) Prenosi Muslim (br. 2643) i Buhari(br.3028) (2 ) Prenosi Muslim (br. 2645)

29

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Intenzivno je prouavao ova dva hadisa zapazivi da prvih etrdeset dana predstavlja posebnu fazu u stvaranju zametka. Bio je impresioniran preciznou i tanou ova dva hadisa. Na jednom od kongresa je izjavio slijedee: Ova dva Poslanikova hadisa dala su mi posebnu, tanu vremensku tabelu za razvoj zametka prije etrdeset dana. Ova taka je spomenuta jutros od strane prethodna dva govornika, i ne moe biti da su ovi hadisi objavljeni na osnovu naune injenice koja je bila prisutna za vrijeme njihovog pisanja. Ovo znai da nema neslaganja izmeu genetike i vjere, ustvari, vjera moe ukazati na znanje u puno naunih taaka. U Kuranu postoje informacije objavljene prije mnogo stoljea, ija je tanost poslije dokazana, to dokazuje da je Kuran objavljen od strane Uzvienog Allaha. 3-Dr. E. Marshall Johnson profesor anatomuje i evolucione biologije na univerzitetu Tomas Jeferson, Filadelfija, Pensilvanija, USA. 22 godine, tamo je radio kao profesor i generalni direktor anatomije. Takoer je bio direktor Daniel Baugh instituta, kao i predsjednik Teratologija drutva udruenja. Napisao je vie od 200 publikacija, i 1981 godine, tijekom sedme medicinske konferencije, u Damamu, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, pri prilaganju papira svog istraivanja je rekao: Saetak: Kuran ne opisuje samo spoljanji izgled zametka, nego i unutranje faze, faze unutar zametka, o nastajanju i razvoju opisujui kljuna deavanja koja je otkrila dananja nauka. Takoer je rekao: Kao naunik, mogu se nositi samo sa stvarima koje mogu tano vidim. Mogu razumjeti embriologiju i evolucionu biologiju. Mogu razumjeti rijei koje mi prevedu iz Kurana. I kao to sam dao primjer prije, ako bi trebalo da se prebacim u ono doba i da znam, naravno ono to danas znam, i da sauvam svoju sposobnost opisa, ne bih mogao opisati stvari kako su opisane u asnom Kuranu. I ne vidim nikakav izgovor odbijanja ideje da je Muhammed te informacije dobio od odreenog izvora, tako da ne vidim ovdje ta je kontradiktorno sa idejom da je Boanska sila umijeana u ono to je Muhammed mogao napisati. 1 4-Dr. William W. Hay je poznati naunik morske nauke, i profesor geolokih nauka na univerzitetu Kolorado, Boulder, Kolorado, SAD.
Muhammed a.s. je bio nepismen, nije znao ni itati ni pisati ali je diktirao Kuran svojim drugovima (ashabima) i naredio nekima od njih da ga zapiu.
1

30

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Prije je bio dekan Rosenstiel kole za marince i atmosferskih nauka na univerzitetu Majamiji, Majami, Florida, SAD. Nakon diskusije sa profesorom Hay o injenicama o moru, spomenutim u Kuranu, i koje su nedavno otkrivene rekao je : Fascinirajue je to da se ovakve informacije nalaze u starim zapisima asnog Kurana i da mi je da znam izvor ovih informacija!? Interesantno je da se ove informacije nalaze tu i da je ovo istraivanje zbog njihovog otkrivanje i spoznaja znaenja nekih tekstova. I kada je dr. Hay upitan o tome ta bi mogao biti izvor Kurana odgovorio je : Mislim da mora da bude Bog. 5- Dr. Gerald C. Goeringer je govornik i pomoni profesor medicinske embriologije na odsjeku za izuavanje elije (biologija) - medicinska kola - Georgetawn University, Vaington, DC, SAD. Tijekom osmog medicinskog kongresa, koji je odran u Rijadu, u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, pri prilaganju papira svoga izuavanja doktor Goeringer je objasnio: Neki od Kuranskih ajeta sadre potpuni opis razvoja ovjeka, od poetka spajanja gameta (spolna rasplodna elija) do nastajanja i formiranja organa. Prije toga nije postojao ovako jasan i potpun zapisnik o razvoju ovjeka, njegovoj kasifikaciji, definicijama i opisu. Veinom, ako ne i u svim sluajevima, ovaj opis je prestigao u historiji za nekoliko stoljea ono to je bilo zapisano u starim naunim djelima o razliitim fazama i razvoju zametka ovjeka. 6- Dr. Yoshihide Kozai je profesor na univerzitetu Tokio, Hongo, Tokio, Japan. Bio je direktor dravnog astrolokog opservatorija, Mitaka, Tokio, Japan. On je rekao: Jako sam impresioniran to nalazim tane astroloke injenice u Kuranu. S nae strane, moderni astronauti su prouavali samo mali dio univerzuma. Skoncentrisali smo se, u naem naporu, da razumijemo mali dio, jer pomou teleskopa vidimo samo mali dio neba bez razmiljanja o vienju cijelog univerzuma. Zbog toga, nakon itanja Kurana i odgovora na pitanja, mislim da mogu nai svoj budui nain otkrivanja univerzuma. 7-Dr. Tejatat Tejasen je generalni direktor odjela za anatomiju na Chiang Mia univerzitetu, Chiang Mai, Tajland. Prije toga bio je dekan medicinskog fakulteta na istom univerzitetu.

31

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Tokom osmog medicinskog kongresa u Rijadu, Kraljevini Saudijskoj Arabiji, profesor Tejatat je ustao i rekao: Tokom posljednje tri godine postao sam zainteresovan za Kuran. Iz mog studija i onog to sam nauio iz ovog kongresa, smatram da sve to je zapisano u Kuranu prije etrnaest stoljea, mora biti istina koju je mogue dokazati naunim putevima. Budui da poslanik Muhammed a.s nije znao itati ni pisati, mora biti Poslanik koji je doao sa ovim injenicama koje su mu objavljene, poput jedne od svjetlosnih operacija od strane onoga koji je dostojan da bude Stvoritelj. Taj Stvoritelj mora da bude Allah (Bog), zbog toga dolo je vrijeme da kaemo: La illahe ila Allah, Muhammed resulallah (Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Boiji poslanik). Na kraju, moram estitati na odlinoj i naprednoj organizaciji ovog kongresa. Ne samo da sam se okoristio nauno i vjerski, ve mi je pruena velika prilika da se sretnem sa mnogo poznatih uenjaka, i sticanje novih prijatelja od uesnika kongresa. Najznaajnija stvar koju sam stekao dolaskom na ovo mjesto je (La ilahe ila Allah Muhammed resulallah) i to sam postao musliman. Nakon ovih primjera koje smo vidjeli o naunim nadnaravnostima u Kuranu, i poslije svih ovih zakljuaka od strane naunika, postavimo sebi ova pitanja: -Da li su ove naune informacije, nedavno dokazane, u razliitim poljima, sluajno spomenute u Kuranu objavljenom prije etrnaest stoljea? -Da li je mogue da je ovaj Kuran napisao Muhammed ili neki drugi ovjek? Jedini mogui odgovor je da je Kuran Boiji govor, objavljen od Njega. (Za vie informacija na internetu: lanaka, knjiga, video kaseta o naunim nadnaravnostima u Kuranu posjetite web stranicu www.islamguide.com/science ili kontaktirajte neku od organizacija sa sranice 68)

2- Veliki izazov stvaranja jedne sure kao to su sure u Kuranu


Uzvieni Allah kae: "A ako sumnjate u ono to objavljujemo robu Svome, nainite vi jednu suru slinu objavljenim njemu, a pozovite i boanstva vaa, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne uinite, a neete uiniti, onda se uvajte vatre za nevjernike pripremljene, ije e gorivo biti ljudi i kamenje. A one

32

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

koji vjeruju i dobra djela ine obraduj dennetskim baama kroz koje e rijeke tei..."1 Od kako je objavljen Kuran, prije etrnaest stoljea, niko nije uspio da napravi jednu suru kao to su sure u Kuranu, u njihovoj ljepoti, rjeitosti, velianstvenou, mudrim zakonima, tanou informacija, istinitosti poslanstva, i drugih osobina savrenosti. Znajte da najmanja sura u Kuranu, ( sura Kavser, broj 108), sastoji se samo od deset rijei, i pored toga ni jedan ovjek nije uspio nikad da se suprotstavi tom izazovu; ni prije ni sada. 2

Neki od nevjernika, koji su gajili neprijateljstvo prema Muhammedu a.s, pokuali su da se suprotstave ovom izazovu da dokau da Muhammed nije pravi Poslanik, ali im nije uspjelo. Desio se ovaj neuspjeh, i pored toga to je Kuran objavljen na njihovom jeziku i njihovom dijalektu, i pored toga to su arapi za vrijeme poslanika Muhammeda a.s bili na velikom nivou rjeitosti, pisali prelijepu i rjeitu poeziju, koja se i danas ita i zapanjuje itaoce.

3- Biblijska proroanstva o dolasku Muhammeda a.s kao islamskog poslanika


Biblijska proroansta o dolasku Muhammeda a.s su dokaz o istinitosti islama, analogna pred oima onih koji vjeruju u Bibliju. U petoknjiju, Bog je rekao Mojsiju (Musau): "Proroka u im podignuti izmeu brae njihove, kao to si ti, i metnuu rijei svoje u usta njegova, i kazivae im sve sto mu zapovjedim. A ko god ne bi
1 2

Sura Al-Bekare 23-25 ajet. Vidi El-Burhan fi ulumi-l-Kur an, Ez-zerkei, poglavlje svezak 2, str. 224.

33

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

posluao rijei mojih, koji e govoriti u moje ime, od toga u ja traiti. (Mojsijevo Petoknjije 18:18-19) Iz ovih tekstova zakljuujemo da poslanik u ovom poslanstvu mora imati slijedee osobine: 1-da e biti kao Musa 2-da e doi od brae Izraelana, to jest od Isamailovih sinova 3-da e Allah u usta ovog poslanika staviti govor, koji e objaviti ta mu je nareeno Da malo dublje istraimo ove osobine : 1-Poslanik kao Musa Teko emo nai dva tako slina poslanika kao to su Musa i Muhammed a.s. Obojica su doli sa potpunim zakonom i zakonodavstvom za organizaciju ivota. Obojica su se suprotstavljali neprijateljima i pobjeivali nadnaravnim putem. Obojica su prihvaena kao poslanici i sudije, i obojica su uinili hidru (migrirali) zbog urote o ubojstvu. to se tie slinosti izmeu Musaa i Isaa a.s, ne slae se sa takama gore navedenim niti sa drugim odluujuim takama kao to su prirodno roenje, porodini ivot, smrt Musaa i Muhammeda, dok Isa nije umro. Osim toga, Isaovi sljedbenici su ga gledali kao Boijeg sina, ne kao Boijeg poslanika kao Musaa i Muhammeda a.s, i kao to muslimani vjeruju u Isaovo poslanstvo. Na osnovu toga, poslanstvo u Bibliji se odnosi na Muhammeda a.s, ne na Isaa, obzirom na to da Muhammed a.s vie slii Musau nego Isau. S druge strane, u Indilu po Johnu, zapaamo da su idovi oekivali ostvarenje tri razliita poslanstva: 1-dolazak Isaa 2-dolazak Ilije 3-dolazak Poslanika Ovo je oigledno iz tri pitanja koja su postavljena Johnu krstitelju (Jahja): (Ovo je svjedoenje Johna kada su idovi iz Jerusalema poslali svetenike i Lavijce da ga pitaju ko je. Pa je priznao, i nije negirao: izjavljujem ja nisam Mesih. Pa su pitali onda ko si? Jesi Ilija? Rekao je : Nisam ja! Jesi Poslanik? Ne odgovorio je. )...(John 1: 19-21)

34

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

I ako pogledamo u Bibliju sa marginalnim biljekama, nai emo u biljekama gdje stoji rije poslanik u Johnu 1:20, da su ove rijei vezane za poslanstvo spomenuto u Petoj knjizi Mojsijevoj. Iz ovoga zakljuujemo da se pod Poslanikom u Petoj knjizi Mojsijevoj 18:18 ne podrazumijeva Isa.

2-Od brae Izraelaca Ibrahim je imao dva sina: Ismail i Ishak (Izlazak 21) Ismail je postao djed arapskog naroda, a Ishak je postao djed Izraelskog naroda. Poslanik o kome govore nije od idova samih, nego od njihove brae, to jest Ismailovih sinova. Muhammed a.s je Ismailov potomak, tako da je on uistinu taj poslanik. Takoer u Bibliji, u poglavlju Izlazak 42:1-13, se govori o odabranom Boijem robu, i o poslaniku koji e donijeti poslani zakon: (nee posustati niti biti obeshrabljen dok ne uspostavi pravdu na zemlji. I otoci e ekati njegov zakon...) (Aia 42:4) Tekst 11 se odnosi na oekivanog poslanika potomka Kidara. Kidar je, prema Izlazak tekvin 13-25, drugi Ismailov sin- uzvieni Muhammedov a.s djed. 3-Allah e staviti svoj govor u usta ovog Poslanika: Allah je doista, ve stavio svoj govor (asni Kuran) u usta Muhammeda a.s. Poslao je Dibrila da naui Muhammeda a.s Kuran, pa ga je Muhammed diktirao narodu, onako kako je uo od Dibrila. Tako da rijei asnog Kurana nisu govor Muhammeda a.s. Nisu proizvod njegovih misli, nego su stavljene u njegova usta pomou meleka Dibrila. Za vrijeme Muhammedovog a.s ivota, i pod njegovom kontrolom, ashabi su nauili i zapisali Kuran. Zapaamo, da je Allah, u Petoj knjizi Mojsijevoj, u poslanstvu 18-19, rekao: A ko god ne bi posluao rijei mojih, koji e govoriti u moje ime, od toga u ja traiti. Taj poslanik je Muhammed a.s. Posjetite stranicu www.islam-guide.com/mib za vie informacija o Muhammedu u Bibliji.

35

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

4-Kuranski ajeti koji govore o buduim dogaajima, koji su se poslije ostvarili


Jedan od primjera za dogaaje, o kojem je Kuran obavijestio je pobjeda Rimljana - Bizantinaca nad Perzijancima poslije tri do devet godina nakon poraza Rimljana od strane Perzijanaca. Uzvieni Allah u Kuranu kae: Bizantinci su pobijeeni. U susjednoj zemlji, ali oni e, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti. Za nekoliko godina... 1... susjedna zemljanajblia zemlja arapskom poluotoku... Dopustimo historiji da pria o ovim ratovima: U knjizi Historija Bizantijske drave stoji: Bizantska vojska teko je poraena u Antakiji 613 godine, i kao rezultat toga, Perzijanci su se raili u svim pravcima. 2 U to vrijeme, teko je bilo zamisliti da Bizantinci mogu pobijediti Perzijance. Osim to je Kuran obavijestio da e pobijediti u roku od tri do devet godina. I 622 godine, nakon devet godina od poraza Bizantinaca, dvije snage se ponovo sreu (Bizantinci i Perzijanci) na Armenskoj zemlji, i rezultat toga bila je konana pobjeda Bizantinaca nad Perzijancima, po prvi put nakon poraza Bizantinaca-Rimljana 613 godine. I tako se potpuno obistinila vijest, kao to je Uzvieni Allah rekao u Kuranu. Postoje i mnogi drugi ajeti i hadisi poslanika Muhammeda a.s, koji govore o buduim dogaajima koji su se poslije ostvarili. Potraiti u knjizi Vjene mudize (uda) izdata od udruenja Objava islama.

5-uda (mudize) koja su se ispunila posredstvom Muhammeda a.s.


Mnoga uda su se ispunila posredstvom Muhammeda a.s uz dozvolu Uzvienog Allaha. Mnogi ljudi bili su svjedoci ovih uda. Na primjer:

1 2

Sura Al-Rum 2-4 ajet. Historija Bizantijske drave, Ostrogorsky str.95

36

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

-Kada su nevjernici u Mekki traili od Poslanika neko udo, pokazao im je raspoluenje mjeseca. 1 -Drugo udo je izbijanje (razljevanje) vode iz prstiju poslanika Muhammeda a.s. Prenosi se da je abir ibn Abdullah rekao: Na dan Hudejbije ljudi su oednjeli a pred Vjerovjesnikom a.s. bila je mala mjeina. On je uzeo abdest pa su ljudi potrali prema njemu. ta vam je ? upitao je on, a oni su rekli: Nemamo vode ni za abdest niti za pie, osim to to je pred tobom. Tada on stavi ruku u tu mjeinu, a izmeu njegovih prstiju poe tei voda, poput izvora, te smo se mi napili i uzeli abdest. Koliko vas je bilo? upitao sam, a on je rekao: Da nas je bilo stotinu hiljada bilo bi nam dovoljno. Bilo nas je hiljadu i pet stotina." 2 Mnoga druga uda-mudize su se desile Muhammedu a.s , ili njegovim posredstvom. (Potraiti u knjizi Vjena uda-mudize, izdata od udruenja Objava islama)

6-Skromni ivot poslanika Muhammeda a.s


Ako uporedimo ivot poslanika Muhammeda a.s prije njegovog poslanstva sa ivotom nakon to je poeo sa poslanstvom, zakljuujemo da je nemogue zamisliti da je Muhammed propagirao poslanstvo zbog ostvarenja materijalnih sredstava, oholosti, ugleda ili vlasti. Prije poslanstva Muhammed a.s nije imao nikakvih briga niti materijalnih problema. Kao uspjean trgovac, dobrog ugleda, ostvario je zadovoljavajue i ugodno uee. Poslije poslanstva postao je ispod uobiajenog materijalnog nivoa. Kao objanjenje obrazloit emo ove izjave o njegovom ivotu: -Prenosi se od Urve, od Aie (Allah bio zadovoljan njom), da je rekla Urvi: Moj sestriu! Mi smo, tako mi Allaha gledali mladi mjesec, pa opet mladi mjesec, pa opet mladi mjesec, tri mlaaka tokom dva mjeseca dana, a da se u kuama Allahovog Poslanika a.s. nije vatra naloila. Upitao sam veli Urve: -Tetka, ta vas je odravalo u ivotu?

1 2

Prenosi Buhari i Muslim Prenosi Buhari, 3576

37

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

-Dvije vrste hrane kazala je hurme i voda. Osim toga Allahov Poslanik a.s. imao je komije ensarije, koji su drali stoku pa su znali poslati mlijeka koje bi nam Allahov Poslanik a.s. davao da pijemo.1 -Enes ibn Malik, Allah bio zadovoljan njime, kae: Poslanik a.s. nije vidio bijeli hljeb odkada ga jeAllah poslao pa do smrti.2 -Aia, Allah bio zadovoljan njome, je rekla: Postelja Allahovog Poslanika, a.s, bila je od tavljene koe, napunjena palminim vlaknima. 3 -Prenosi se od Amra ibn Harisa da je rekao: Allahov Poslanik, a.s, nije ostavio poslije svoje smrti ni dirhema ni dinara, ni roba ni robinje, niti ita osim svoju mazgu Bejda, svoje oruje i zemlju, koju je ve ranije bio uvakufio.4 Muhammed a.s je ivio ovaj teki ivot do smrti, i pored toga to mu je muslimanska dravna blagajna bila na raspolaganju. Veina stanovnita Arabijskog poluotoka je prela na islam prije njegove smrti, i muslimani su ostvarili pobjedu osamnaest godina nakon njegovog poslanstva. Da li je mogue da je Muhammed a.s propagirao poslanstvo da postigne visoki drutveni poloaj i vlast? Pa ako je uivao ugledni poloaj, i vlast obino praenu dobrom hranom, raskonom odjeom, ogromnim dvorcima i uvarima; pa da li koji od ovih indikatora odgovara Muhammedu a.s? Ovo su neki brzi primjeri njegovog ivota koji mogu pomoi u odgovoru na ovo pitanje: Pored njegovih odgovornosti kao poslanika, uitelja, starjeine i sudije, Muhammed a.s je muzo svoje ovce, uivao svoju odjeu, popravljao svoju obuu, pomagao u kunim poslovima, posjeivao siromane bolesnike, takoer je pomogao ashabima da iskopaju Hendek (opkop kod Medine) prenosei pijesak iz njega. Njegov ivot bio je primjer za jednostavnost i skromnost... 5 Njegovi ashabi su ga voljeli, potovali, i vjerovali mu do iznenaujue mjere.
1 2

Prenosi Buhari Prenosi Buhari 3 Prenosi Ahmed 4 Prenosi Nisai 5 Prenosi Buhari

38

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Ali je on uvijek podsticao na to da boanstvenost pripada samo Allahu, ne njemu osobno. Enes ibn Malik (jedan od njegovih prijatelja) je rekao: Poslnikovi ashabi nisu voljeli nikog vie od Poslanika a.s; pored toga oni nisu ustajali kada bi on doao, jer je mrzio da mu narod ustaje kao to su to radili drugi narodi svojim starjeinama.. 1 Mnogo prije nego se pojavio traak nade za uspjeh islama, u poetku dugog i bolnog vremena patnje i maltretiranja, doao je Utbe, poslan od nevjernikih voa, Muhammmedu i njegovim sljedbenicima i rekao: Ako eli s tim ime si doao (islamom) novac, skupit emo ti od naeg novca da bude najbogatiji; ako eli ast, uinit emo te naim starjeinom i neemo uraditi nita bez tvoje dozvole; ako eli vlasnitvo, uinit emo te naim vladarem.. Od Muhammeda, za uzvrat, nije traeno nita osim da se odrekne jednog; pozivanja naroda u islam i oboavanje jednog Boga, bez partnera. Zar ova ponuda ne primamljuje onoga ko eli ovosvjetsku korist?! Da li se onda Muhammed predomiljao kad je primio ovu ponudu od nevjernika? Da li je Muhammed odbio ovu ponudu kao strateki plan nagaanja, ostavivi otvorena vrata za bolju ponudu? Ne! Njegov odgovor je bio: U ime Allaha Milostivog Samilosnog zatim je Utbi citirao slijedee ajete iz sure Fusilet : 2 Ha-mim. Objava je od Milostivog, Samilosnog, Knjiga iji su ajeti jasno izloeni, Kuran na arapskom jeziku za ljude koji ne znaju, vjesnik radosnih vijesti i opomena, - pa opet veina njih glavu okree nee ni da uje. 3 Drugom prilikom, odgovarajui amidi na molbu da prestane pozivati narod u islam, Muhammedov konaan i iskren odgovor je bio: O amida, tako mi Allaha, kada bi mi stavili sunce u desnu ruku i mjesec u lijevu, ne bih ostavio ovu stvar (tj pozivanje naroda u islam) dok Allah ne presudi ili se ne uniti bez Njega. 4 Stvar nije bila ograniena samo na patnju od maltretiranja poslanika Muhammeda a.s i njegovih ashaba trinaest godina, ve su nevjernici pokuali nekoliko puta i da ga ubiju. Pa su jednom pokuali bacajui ogromnu kamen da pane na njegovu glavu.
1 2

Hadis po znaenju u Musnedu Ahmed Ibn Hiam, Poslanikov ivotopis, drugi tom 3 Sura Fusilet, ajet 1-4 4 Ibn Hiam, Poslanikov ivotopis, prvi tom

39

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Drugi put su mu stavili otrov u hranu.. 1 ta opravdava Muhammedovo a.s izdravanje ove patnje i rtvovanje u njegovom ivotu, ak i nakon to je ostvario potpunu pobjedu nad svojim neprijateljima?! ime se mogu objasniti njegova skromnost i plemenitost koju je izraavao u asovima velike slave, insistirajui na tome da je samo Allah odgovoran za njegov uspijeh, ne njegova genijalnost?! Da li ovo mogu biti osobine ovjeka eljnog slave i sebine prirode?!

7-Fenomen irenja islama


Na kraju ovog poglavlja, moda je prikladno ukazati na vanog indikatora istinitosti islama. Dobro je poznato u SAD, i u cijelom svijetu, da je islam najbrerasprostranjujua vjera. Slijedi nekoliko napomena o ovom fenomenu: -Islam je najbre-irea vjera u Americi, i on je vodi za uputu i temelj opstanka mnogih naroda.. (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times). 2 -(Muslimani su skupina koja najbre raste u svijetu) Ured populacijske provjere..3 -(Islam je najbre-irea vjera u ovoj zemlji). (Geraldine Baum). 4 -(Islam je najbre-irea vjera u Americi)..(Ari L. Goldman)..5 Ova pojava (fenomen) pokazuje da je islam istina od Allaha, i nemogue je zamisliti da je ovaj ogroman broj Amerikanaca i drugih razliitih naroda doao do zakljuka da je islam ispravna vjera, bez paljivog razmiljanja o ovome i ubjeenja da je prava vjera od Allaha. Ovi upueni ljudi dolaze iz razliitih zemalja, klase, zvanja i drutvenog statusa; ukljuujui uenjake, profesore, filozofe, novinare, politiare, glumce, i sportiste... Spomenute injenice u ovom poglavlju, su dokazi za podrku vjerovanja da je Kuran Boiji govor i da je Muhammed a.s pravi poslanik od Boga poslat, i da je islam prava Boanska vjera...

1 2

Ibn Hiam, Poslanikov ivotopis, prvi tom Larry B. Stammer, Los Angeles, 31 May 1994, str.3 3 Timothy Kenny, USA Today, 17 February 1989, str.4a 4 Geraldine Baum, Newsday, 7 March 1989, str.4 5 Ari L. Goldman, New York Times, 21 February 1989, str.1

40

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Drugo poglavlje Neke od prednosti islama


Islam obskrbljuje pojedinca i zajednicu mnogim dobrima-blagodatima. Ovo poglavlje pojanjava koristi koje pojedinac dobiva iz islama.

1-Vrata za vjeni raj (dennet)


Uzvieni Allah u asnom Kuranu kae: A one koji vjeruju i dobra djela ine obraduj dennetsim baama kroz koje e rijeke tei;...1 Takoer Allah u Kuranu kae: Nadmeite se da u Gospodara svoga zasluite oprost i dennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju.2 Vjerovjesnik, a.s, nam je rekao : Ja, zaista, znam ko e posljednji izii iz vatre i ko e posljednji ui u Dennet. To je onaj ovjek koji e iz vatre izii puui, pa e mu Allah rei: Idi i ui u Dennet. On e tada doi do njega, ali e mu se uiniti da je pun, te e se vratiti i rei: Gospodaru, zatekao sam ga puna. On e mu ponovo rei: Idi i ui u Dennet. On e opet doi do njega, ali e mu se uiniti da je pun, te e se vratiti i rei: Gospodaru, zatekao sam ga puna. On e mu ponovo rei: Idi i ui u Dennet, tebi u (njemu), zaista, pripada koliko dunjaluk i deset puta vie.3 Takoer je, a.s, rekao: Jutarnji ili veernji izlazak (u borbu) na Allahovu putu, vrednijii je od dunjaluka i svega to je na njemu. Duina vaeg luka ili stopala u Dennetu vrednija je od dunjaluka i svega to je na njemu.4 Takoer je, a.s, rekao, Uzvieni je rekao: Priredio sam za svoje bogobojazne robove, ono to oko nije vidjelo, niti uho ulo, niti je naumpalo ovjeku. 5 Takoer je a.s rekao:
1 2

Sura Al-Bekare, ajet 25 Sura Al-Hadid, ajet 21 3 Buhari 6571 4 Buhari 6568 5 Buhari

41

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Doi e najnesretniji ovjek na dunjaluku, stanovnik Denneta, zaronio u Dennet, pa e mu biti reeno: O sine Ademov, jesi li vidio nesreu ikad? Je li te zadesila tekoa ikad? Pa e rei: Ne, tako mi Allaha, Gospodaru, nije me zadesila nesreu nikad, niti sam vidio tekou ikad! 1 Ako ue u dennet, ivjet e sretno, bez bolesti, bola, tuge i smrti; Allah e biti zadovoljan tobom, ivjet e vjean, vjeno. Uzvieni Allah u Kuranu kae: A one koji vjeruju i dobra djela ine uveemo, sigurno, u dennetske bae, kroz koje e rijeke tei, u njima e vjeno i zauvijek ostati, a u njima e iste ene imati, i u dbelu hladovinu emoih uvesti.2 (Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/hereafter , za vie informacija o dennetu i o ivotu poslije smrti.)..

2-Spas od vatre
Uzvieni Allah u Kuranu kae: Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se nee primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih eka patnja bolna i njima niko nee pomoi.3 Zato, ovo je posljednja prilika za ulazak u dennet i spas od vatre, jer ako osoba umre kao nevjernik, nee imati prilike da se vrati na ovaj svijet da povjeruje. Allah je u Kuranu spomenuo ta e se desiti nevjernicima na Sudnjem danu: A da ti je vidjeti kako e, kad pred vatrom budu zadrani, rei: Da nam je da povraeni budemo, pa da dokaze Gospodara naeg ne poriemo i da vjernici postanemo!4 I nikome nee biti pruena druga prilika povratka, da se pokaje. Allahov poslanik a.s je rekao: Doi e najsretniji ovjek na dunjaluku, stanovnik Dehennema, na Sudnjem danu, zaronjen u vatru; pa e mu biti reeno:
1 2

Prenosi Muslim Sura An-Nisa, ajet 57 3 Sura Ali-Imran, ajet 91 4 Sura Al-Anam, ajet 27

42

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

O sine Ademov, jesi li vidio bobro ikad? Je li te zadesila srea ikad? Pa e rei: Ne, tako mi Allaha, Gospodaru. 1

3-Prava srea i duevni mir


Pravu sreu i duevnu sigurnost moemo postii pokoravanjem naredbi Vjenom Stvoritelju ovog svijeta. Uzvieni Allah u Kuranu kae: One koji vjeruju i ija srca, kad se Allah pomene, smiruju-a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!2 S druge strane, onaj ko se udaljava od Kurana, ivjet e teak ivot na ovom svijetu. Allah kae: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj e tekim ivotom ivjeti i na Sudnjem danu emo ga slijepa oivjeti.3 Ovo objanjava zato neki ljudi poine samoubistvo, pored toga to uivaju svu udobnost koju im novac moe ostvariti. Na primjer, pogledajmo Cat Stevensa (preao je na islam i sada se zove Jusuf Islam); prije je bio pop pjeva i ponekad zaraivao za jednu no vie od 150000 dolara. Nakon to je primio islam, pronaao je pravu sreu i mir, to nije mogao nai u materijalnom uspjehu...

Ako elite itati prie onih koji su primili islam, posjetite stranicu www.islam-guide/stories ,ili priatajte knjigu Zato je islam na jedini izbor?. Na ovoj stranici, i u ovoj knjizi moete itati o mislima i osjeajima ljudi koji pripadaju razliitim zemljama, razliitim kulturnim podlogama i stepenima obrazovanja.

1 2

Prenosi Muslim Sura Ar-Rad, ajet 28 3 Sura Taha, ajet 124

43

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

4-Oprost svih prolih grijeha iskrenim pokajanjem Allahu

Kada neko primi islam, Allah mu oprosti sve prethodne grijehe i loa djela. Prenosi se da ja Amr inb Aas doao Poslaniku i rekao: Rekao sam Poslaniku a.s: Prui mi svoju desnicu da ti iskaem poslunost! a kad ju je pruio ja sustegnuh svoju ruku, aon me upita: ta je s tobom Amre? Rekoh mu: elio sam jedan uvjet postaviti. ime da uvjetuje? kaza mi on. Da mi bude oproteno. rekoh mu. Zar ne zna, Amre, da islam brie ono to je injeno prije, da Hidra brie ono to se dogaalo prije nje te da hadd brie ono to je bivalo prije njega? 1

Prenosi Muslim

44

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Tree poglavlje Opte informacije o islamu ta je islam?


Vjera islam je prihvatanje i pokoravanje uenju koje je Allah objavio posljednjem poslaniku Muhammedu a.s..

Osnovna ubjeenja-vjerovanja u islamu 1-Vjerovanje u Allaha:


Musliaman vjeruje u jednog Jedinog boga (Allaha), koji nema ni dijete ni saveznika, i niko osim Njega nema pravo da bude oboavan. On je pravi Bog, i sva druga boanstva su lana. Allah ima svoja lijepa imena i svoja opta, savrena svojstva, i niko ne uestvuje sa Njim u Njegovom boanstvu niti u Njegovim osobinama. U Kuranu, Uzvieni Allah sebe opisuje: Reci: On je Allah-Jedan! Allah je Utoite svakom! Nije rodio i roen nije, i niko mu ravan nije!1 Niko ne zasluuje da mu se upuuje dova, niti da mu se pokorava, niti da mu se klanja, nego je to sve samo Allahu..

Jedino Allahu pripada potpuna mo, On je Stvoritelj, Gospodar, Upravitelj svime u cijelom univerzumu. On upravlja svim stvarima.
1

Sura Ihlas

45

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Nije mu potreban niko od Njegovih stvorenja, a sva Njegova stvorenja se oslonjaju na Njega u svim njihovim potrebama. On zaista sve uje, vidi i zna. Njegovo savreno znanje obuhvata sve, bilo otkriveno ili skriveno, openito ili privatno. On, Uzvieni, zna ta se desilo, ta e se desiti, i kako e se desiti. Nita se u univerzumu ne deava bez Njegove dozvole. ta On eli bilo je, ta ne eli nije bilo. Njegova volja je iznad volje svih Njegovih stvorenja. On je jai od svega, i On sve moe. On je Milostivi, Samilosni, Onaj koji prua najveu korist. Jedan od Poslanikovih hadisa objanjava kako je Allah milostiviji prema svojim stvorenjima od majke prema djetetu.. 1 Allah je daleko od nepravde i nasilja. On je mudar u svim svojim djelima i naredbama. Ako neko eli neto od Allaha, moe ga direktno zamoliti, bez da se obraa i jednom drugom stvorenju da intervenira izmeu njega i Allaha.. Allah nije Isus (Isa), i Isus nije Allah. 2 ak je i Isa sam to odbio. Uzvieni Allah kae: Nevjernici su oni koji govore: Bog je - Mesih, sin Merjemin! A Mesih je govorio: O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vaem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah e mu ulazak u dennet zabraniti i boravite njegovo e dehennem biti; a nevjernicima nee niko pomoi. 3 Allah nije trojstvo. Uzvieni Allah je rekao: Nevjernici su oni koji govore: Allah je jedan od trojice! A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga to govore, nesnosna patnja e, zaista, stii svakog od njih koji nevjernik ostane. Zato se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prata i samilostan je. Mesih - sin Merjemin, samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici -, a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako im Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeu.4
1 2

Muslim, 2754 Londonska tampa je 25.06.1984 objavila da je veina Indilskih biskupa rekla: Krani nisu obavezni vjerovati da je Isus Bog. Broj biskupa bio je 31 od 39 biskupa u Engleskoj. 19 od 31 biskupa je reklo da je dovoljno vjerovati da je Isus bio visoki Boiji predstavnik. 3 Sura Al-Maida, ajet 72 4 Sura Al-Maida, ajet 73-75

46

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Islam odbija da se Allah odmara sedmi dan stvaranja, i da se borio sa jednim od Njegovih meleka, da je zavidan i da se urotio protiv ljudskog roda, ili da je uzeo ovjeji lik-utjelovio se u nekom ljudskom stvorenju. Islam takoer odbija da se Allahu pripisuje bilo koji ljudski oblik. Sve se ovo smatra kufrom-nevjerovanjem u Allaha. Allah je uzdignut, Uzvieni, dalek svakom daljinom od bilo kakvog nedostatka. Neumoran je i ne obuzima Ga ni drijeme ni san. Arapska rije Allah znai: (Gospodar, Jedan Jedini Bog, Stvoritelj cijelog univerzuma). I ova rije (Allah) je ime za Gospodara i Boga koju koriste oni koji govore arapski jezik, bili arapi muslimani ili arapi krani. Ova rije se ne koristi za izraavanje niega osim Jednog jedinog Boga. Ova rije je u Kuranu spomenuta vie od 2150 puta. Na jermenskom jeziku, koji je dosta slian arapskom, i bio je jezik koji je Isa a.s koristi u svom izraavanju, 1 rije Bog se odnosi na Allaha..

2-Vjerovanje u meleke-anele
Muslimani vjeruju u (postojanje) meleke, i da su oni boanska-duhovna stvorenja, oboavaju samo Allaha, pokoravaju se Allahu i ne rade nita bez Allahove dozvole. Meu melekima je i Dibril a.s, koji je donio Kuran Poslaniku a.s.

3-Vjerovanje u svete knjige


Muslimani vjeruju da je Allah objavio knjige Poslanicima kao dokaz i poklon ljudima. Izmeu ovih knjiga je i Kuran koji je Allah objavio poslaniku Muhammedu a.s. Allah je zagarntirao i osigurao zatitu Kuranu od bilo kakve promjene i distarzije-izoblienja. Allah je rekao: Mi, uistinu, Kuran objavljujemo i zaista emo mi nad njim bdjeti! 2

1 2

Saeti Biblijski rjenik, Daglas, str.42 Sura Al-Hidr, ajet 9

47

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

4-Vjerovanje u Boije vjerovjesnike i poslanike


Muslimani vjeruju u Boije vjerovjesnike i poslanike, poevi od Adema i ukljuujui Nuha, Ibrahima, Ismaila, Ishaka, Jakuba, Isaa a.s. Posljednja Allahova objava narodu-potvrda za vjenu objavu- objavljena je poslaniku Muhammedu a.s.. Muslimani vjeruju da je Muhammed a.s posljednji poslanik kojeg je Allah poslao. Kao to Uzvieni kae: Muhammed nije roditelj nijednom od vaih ljudi, nego Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik a Allah sve dobro zna. 1 Muslimani vjeruju da su svi poslanici stvoreni ljudi, i da niko od ovih poslanika nema nijednu boansku osobinu, od Allahovih osobina..

5-Vjerovanje u Sudnji dan


Muslimani vjeruju u Sudnji dan - dan proivljenja, kada e svi ljudi ustati-biti proivljeni da polau raune na osnovu njihovih vjerovanjaubjeenja i djela.

6-Vjerovanje u sudbinu
Muslimani vjeruju u sudbinu, ali to vjerovanje u sudbinu ne znai da ljudi nemaju slobodnu volju. Muslimani vjeruju da je Allah ljudima dao slobodnu volju. To znai da je u njihovoj moi da biraju izmeu dobrog i loeg, i da su odgovorni za svoj izbor. Vjerovanje u sudbinu sadri etiri stvari: 1-Allah sve zna; tj zna ta se deava i ta e se desiti. 2-Allah je zapisao sve to se desilo i to e se desiti. 3-Ono to je Allah elio desilo se, a ono to nije elio nije se ni desilo. 4-Allah je Stvoritelj svega.

(Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/beliefs za informacija o osnovnim vjerovanjima-ubjeenjima u islamu).

vie

Sura Al-Ahzab, ajet 40

48

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Da li postoji drugi sveti izvor islama, osim Kurana?


Da. Poslanikov sunnet (ono to je Poslanik govorio, radio ili utnjom odobrio) je drugi izvor islama. Sunnet sadri sigurno i pouzdano prenijete hadise ashaba, o svemu to je Poslanik a.s rekao, uradio ili odobrio. Vjerovanje u sunnet je jedno od osnovnih ubjeenja islama.

Neki od hadisa Poslanika Muhammeda a.s:


-("Primjer za vjernike u pogledu njihove uzajamne ljubavi, samilosti i blagosti, jest jedno tijelo: ako se razboli jedan njegov dio, i ostali dijelovi zbog njega osjeaju groznicu i no provode besano!") 1 -("Vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji su najljepeg ponaanja, a najbolji meu vama su oni koji su dobri (lijepo se ponaaju) prema svojim enama.) 2 -( ovjek nee biti vjernikom sve dok ne bude elio svome bratu ono to eli sebi samome!) 3 -(Oni koji su milostivi, smilovat e im se Milostivi; smilujte se onima na zemlji, smilovat e vam se Onaj na nebu.) 4 -(Osmjehivanje tvome bratu je sadaka.) 5 -(...sadaka je lijepa rije (upuena drugome); 6 -("Onaj koji vjeruje u Allaha i u Sudnji dan, neka se prema svome komiji lijepo odnosi;") 7 -(Allah ne gleda na vae izglede i na vaa imanja, ve gleda u vaa srca i u vaa djela.) 8 -(Dajte najamniku njegovu platu prije nego mu se osui znoj.) 9
1 2

Prenosi Buhari i Muslim Prenosi Ahmed i Tirmizi 3 Prenosi Buhari i Muslim 4 Prenosi Tirmizi 5 Prenosi Tirmizi 6 Prenosi Buhari i Muslim 7 Prenosi Buhari i Muslim 8 Prenosi Muslim 9 Prenosi Ibn Made

49

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

-(Jednog ovjeka u putu obuzela je e, pa je naao bunar, siao u njega i napio se. Kada je iziao vidio je psa kako plazi jezik od ei, i jede mokru travu oko bunara, pa je rekao: Zaista je ovog psa obuzela e, poput one koja je i mene bila stigla. Pa sie u bunar, napuni svoju mestvu vodom i napoji ednog psa i Allah mu je ukazao svoju blagodarnost i oprostio mu grijehe. Allahov Poslanie upitali su prisutni A imamo li za ivotinje kakvu nagradu? Za sve ivo ima nagrada. ree on. )1

ta islam kae o Sudnjem danu?


Muslimani vjeruju da je ovaj ivot samo pripremni izlet za onaj (ivot nakon smrti) ivot. Ovaj (dunjaluki) ivot je ispit, za svakog pojedinca, za ivot poslije smrti. Ovaj dan (onaj svijet) e doi kada nestane cijelog univerzuma, i mrtvi e biti proivljeni da polau raune pred Allahom. Ovaj dan e biti poetak ivota koji nikad nee zavriti. To je taj Sudnji dan. Svi ljudi e nai nagradu od Allaha, na osnovu svojih vjerovanja i djela. Oni koji su umrli vjerujui da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Boiji poslanik i bili muslimani, nai e svoju nagradu i ui u dennet zauvijek. Kao to je Uzvieni Allah rekao: A oni koji budu vjerovali i dobra djela inili oni e stanovnici denneta biti i u njemu e vjeno boraviti. 2 A oni koji umru ne vjerujui da nema boga osim Allaha o da je Muhammed Boiji poslanik i nisu bili muslimani, izgubiti e dennet zauvijek, i ui e u dehennemsku vatru. Uzvieni Allah kae: A onaj ko eli neku drugu vjeru osim islama, nee mu biti primljena, i on e na onom svijetu nastradati... I kae: Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se nee primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih eka patnja bolna i njima niko nee pomoi. 3

1 2

Prenosi Buhari i Muslim Sura Al-Bekara, ajet 82 3 Sura Ali-Imran, ajeti 85 i 91

50

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Neko se moe upitati: Mislim da je islam dobra vjera, ali ako ja primim islam moja porodica, prijatelji i drugi ljudi e me maltretirati i ismijavati. Pa ako ne primim islam, mogu li ui u dennet i spasiti se dehennemske vatre? Odgovor nalazimo u prethodnom ajetu u kom Uzvieni Allah kae: (A onaj ko eli neku drugu vjeru osim islama, nee mu biti primljena, i on e na onom svijetu nastradati.). Nakon to je Allah poslao svog poslanika Muhammeda a.s da poziva ljude u islam, nee prihvatiti ni od koga da pripada drugoj vjeri osim islamu. Allah je na Stvoritelj i na Gospodar. Stvorio nam je sve to je na zemlji. Sve blagodati i dobra koja imamo su od Njega Uzvienog. I nakon svega ovoga, kada osoba odbije da vjeruje u Allaha, Njegovog poslanika Muhammeda a.s, i Njegovu vjeru islam, pravedno je da bude kanjen na onom svijetu. Ustvari, glavni cilj naeg stvaranja je oboavanje Allaha Jedinog, i pokoravanje Njemu, kao to je Uzvieni rekao u Kuranu: Dine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju 1 Ovaj ivot koji danas ivimo je kratak ivot, i nevjernici e na Sudnjem danu misliti da je ivot koji su ivjeli na zemlji trajao dan, ili dio dana. Uzvieni Allah u kae: A koliko ste godina na Zemlji proveli?- upitae On. Proveli smo dan i samo dio dana- odgovorie- pitaj one koji su brojali. Pa da, kratko ste proveli- rei e On- da ste samo znali! Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se neete povratiti? I neka je uzvien Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira velianstvenog! 2 Doista je ivot na onom svijetu pravi ivot. Nije samo duevni, nego i tjelesni ivot. ivjet emo tamo sa naim duama i tijelima. U poreenju ovog ivota sa onim (ivot poslije smrti), Muhammed a.s je rekao: Allaha mi, dunjaluk je u odnosu na ahiret samo kao kad neko od vas stavi svoj kaiprst u more neka pogleda s ime se taj prst vrati! 3

1 2

Sura Ad-Dariyat, ajet 56 Sura Al-Muminun, ajet 112-116 3 Prenosi Muslim i Ahmed

51

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

I tako vrijednost ovog ivota, u poreenju sa onim, je samo nekoliko kapljica vode u odnosu na more..

Kako neko moe postati musliman?


Samim tim to neko, vjerujui, kae: Nema boga osim Allaha i Muhammed je Boiji poslanik prelazi na islam i postaje musliman. Prvi dio ove reenice znai (da nema istinitog boga osim Allaha, i niko nema pravo da oboava nekog ili neto drugo osim Njega; i da Allah nema saveznika-druga niti sina.) Da bi osoba bila musliman potrebno je takoer: -da vjeruje da je Kuran doslovno, objavljeni Allahov govor. -da vjeruje u Sudnji dan (dan proivljenja), da je istina i da e doi kao to je Uzvieni Allah obeao u Kuranu. -da bude zadovoljan islamom kao vjerom. da prihvati islam kao vjeru -da ne oboava nita niti ikog drugog osim Allaha. Allahov Poslanik a.s je rekao: Allah se raduje pokajanju Svoga roba vie nego neko od vas koji nae svoju devu nakon to ju je bio izgubio u pustinji.... 1

(Nema boga osim Allaha i Muhammed je Boiji poslanik) Napisano na ulazu u zgradu

Prenosi Buhari, 6309

52

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

O emu govori Kuran?


asni Kuran, posljednji Allahov objavljeni govor, je prvi izvor vjerovanja i djela svakog muslimana. On obuhvata sva pitanja koja se tiu ljudi: mudrost, obrazovanje, oboavanje, odnosi, zakonodavstvo...itd, osim to mu je glavna tema veza Allaha sa Njegovim stvorenjima. U isto vrijeme, pomae muslimana nainom upute i detaljima obrazovanja za pravednu zajednicu, pravilno ljudsko ponaanje i pravedan ekonomski sistem. Primjeujemo da je asni Kuran objavljen Muhammedu a.s na arapskom jeziku samo, tako da bilo koji prevod Kurana, bilo na engleski ili na bilo koji drugi jezik, nije Kuran, niti kiraet (nain itanja Kurana) od Kuranskih kiraeta, nego je prevod znaenja Kurana. Ne postoji Kuran, osim na arapskom kako je objavljen..

Ko je poslanik Muhammed a.s?


Muhammed a.s je roen u Mekki, 570 godine. Kada mu je otac umro, prije njegovog roenja, i majka mu je umrla, malo poslije njegovog roenja, o njemu se brinuo njegov amida koji je bio iz plemikog-potovanog plemena Kurej. Muhammed je odrastao nepismen, nesposoban za itanje i pisanje, i takav ostao do smrti. Njegov narod - prije njegovog poslanstva nije poznavao nauku i veina ih je bila nepismena. Kada je Muhammed porastao, raznio se glas o njemu da je iskren, estit, pouzdan, povjerljiv, velikoduan i odan. Njegova pouzdanost je bila tolika da su ga prozvali Pouzdani. Muhammed je bio na visokom stepenu pobonosti, i jako je mrzio zaostalo stanje svoga naroda i njihovo idolopoklonstvo. Kada je napunio etrdeset godina, Muhammed a.s je primio svoju prvu objavu od Allaha preko meleka Dibrila a.s. Objava je nastavljena 23 godine, do potpunog objavljivanja Kurana.

53

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Odmah nakon to je poeo sa itanjem Kurana, i pozivanjem u istinu koja mu je objavljena od Allaha, on i mala skupina onih koji su ga slijedili, izloeni su maltretiranju od strane nevjernika. Maltretiranje se opako poveavalo, da im je Allah 622 godine naredio hidru (migraciju). Hidra iz Mekke u Medinu koja lei 260 milja zapadno se smatra simbolom za poetak islamskog kalendara. Nakon nekoliko godina, Muhammed a.s i njegovi sljedbenici su se mogli vratiti u Mekku, gdje su oprostili svojim neprijateljima. Prije nego mu je dola smrt, u 63 godini, veina stanovnika Arabijskog poluotoka je primilo islam. Stoljee nakon njegove smrti, islam se proirio do panije zapadno i Kine istono. Od razloga ovog brzog i mirnog irenja islama je istina i jasnoa onoga ime se odlikovalo njegovo uenje. Islam poziva u vjerovanje u jednog Boga, jedinog vrijednog oboavanja.. Poslanik a.s je bio uzor i primjer za ast, pravdu, milost, saosjeanje, iskrenost i hrabrost. Pored toga to je bio ovjek-ljudsko bie, bio je udaljen od svih loih osobina, njegova borba bila je samo u ime Allaha i nagrade na onom svijetu. Osim toga, potivao je Allaha i bojao ga se u svim svojim djelima i odnosima.. (Molimo posjetite stranicu www.islam-guide.com/muhammed za vie informacija o poslaniku Muhammedu a.s)

Damija poslanika Muhammeda a.s

54

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Kako je irenje islama pomoglo u naunom napretku?


Islam nareuje ovjeku da koristi svoj mozak i zapaanja. Tokom nekoliko godina irenja islama procvjetala je divna civilizacija i rairili se univerziteti. Povezanou istonih i zapadnih ideja, novih i starih misli, proizali su veliki koraci u medicini, matematici, fizici, astronomiji, geografiji, arhitekturi, umjetnosti, knjievnosti i historiji. U Evropu su, u srednjem vijeku, iz islamskog svijeta prenijeti mnogi temeljni zakoni kao algebra, arapski brojevi i koncept nule (koji je od velike vanosti za napredak matematike). Muslimani su obavili razvoj prethodnih ureaja koji su omoguili Evropi njene istraivake puteve, kao to su sprava za mjerenje udaljenosti nebeskih tijela (astrolabij), sprava za razdaljinu i dobre navigacijske mape.

Astrolabij, jedan od najvanijih naunih instrumenata, koji su izumili muslimani i koji je koriten na zapadu i u sadanjim vremenima.

Muslimanski fiziari su pridavali panju hirurgiji i izumili su mnogo hirurkih instrumenata, kao to se vidi na ovom starom rukopisu.

55

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Kako muslimani vjeruju u Isaa a.s?


Muslimani gaje prema Isau a.s veliko uvaavanje i potovanje, i smatraju ga jednim od velikih Boijih poslanika poslatih ljudima. Kuran potvruje njegovo roenje od Merjem, i u Kuran se nalazi sura po imenu Merjem. Kuran opisuje Isaovo roenje na slijedei nain: A kada meleki rekoe: O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije: ime e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bie vien i na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on e govoriti ljudima jo u kolijevci, a i kao odrastao, i bie estit, ona ree: Gospodaru moj, kako u imati dijete kad me nijedan mukarac nije ni dodirnuo? Eto tako ree - ,Allah stvara to On hoe. Kada neto odlui, On samo za to rekne: Budi! i ono bude. 1 I tako je, udom, roen Isa a.s, naredbom Uzvienog Allaha, kao to je (Allah) stvorio Adema bez oca. Rekao je Uzvieni: Isaov sluaj je u Allaha isti kao i sluaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: Budi! i on bi. 2 Isa a.s je za vrijeme svoje poslanike misije, donijeo mnogo mudiza. Uzvieni Allah nam u Kuranu govori, ta je Isa a.s rekao: Donosim vam dokaz od Gospodara vaeg: napravit u vam od ilovae neto poput ptice i puhnuu u nju, i bie, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliu slijepa od roenja, i gubava, i oivljavau mrtve, voljom Allahovom, i kazivau vam ta jedete i ta u domovima svojim gomilate;3 Muslimani vjeruju da Isa a.s nije razapet, nego je bio plan njegovih neprijatelja da ga razapnu, ali ga je Allah spasio i podigao Sebi. Drugog ovjeka je uinio slinim Isau a.s, pa su Isaovi a.s neprijatelji uzeli ovog ovjeka i razapeli ga mislei da je Isa a.s.. Uzvieni Allah je rekao: I zbog rijei njihovih: Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika... A nisu ga ni ubili ni razapeli, ve im se priinilo. Oni koji su se o njemu u miljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji

1 2

Sura Ali-Imran, ajet 45-47 Sura Ali-Imran, ajet 59 3 Sura Ali-Imran, ajet 49

56

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

bili; o tome nisu nita pouzdano znali, samo su nagaali; a sigurno je da ga nisu ubili.. 1 Poslanik a.s niti Isa a.s nisu doli da bi promjenili osnove vjerovanja u Jednog Allaha, koje su donijeli prethodni poslanici, nego su doli da potvrde ovu akidu (vjerovanje) i da je ponovo raire. 2

Damija Al-Aksa u Kudsu

Molimo posjetite nau stranicu www.islam-guide.com/jesus za vie informacija o Isau.

ta islam kae o terorizmu?


Islam, vjera milosti, ne dozvoljava terorizam. Uzvieni Allah kae: Allah vam ne zabranjuje da inite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zaviaja vaeg ne izgone Allah, zaista, voli one koji su pravini -,3 Poslanik Muhammed a.s je zabranio vojsci ubijanje ena i djece, 4

1 2

Sura An-Nisa, ajet 157 Muslimani vjeruju da je Allah objavio Indil-Bibliju Isau a.s iji se dijelovi nalaze u Novom Zavjetu. Ali to ne znai da muslimani vjeruju u Indil koji je sada prisutan jer nije ostao onakav kakav je objavljen Isau a.s, ve su promijenuti mnogi, dodati i oduzeti dijelovi. Ovo je potvrdila i komisija koja je sastavljena da pregleda svetu knjigu (Pregledani primjerak). Ova komisija se sastoji od 32 istraivaa i pod kontrolom 50 predstavnika vjerske saradnike grupe. Komisija je, u predgovoru Svete knjige (pregledani primjerak), rekla: Indil je izloen mnogim promjenama, i ne postoji ispravan primjerak. Stoga, moramo slijediti ono to nam nude uenjaci, da je to najblie izvornim tekstovima. Dodate su biljeke na rubu knjige koje pokazuju na promjene, dodatke i oduzimanja. Za vie informacija o promjenama u Bibliji posjetite gore navedenu stranicu. 3 Sura Al-Mumtahina, ajet 8 4 Muslim 1744, Buhari 3015

57

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

ve ih je upuivao da ne izdaju, da ne pretjeruju u ubijanju i da ne ubijaju novoroenad.. 1 Takoer je rekao: Ko ubije tienika, nee osjetiti ni mirisa Denneta, iako se njegov miris osjea na udaljenosti od etrdeset godina (hoda). 2 Poslanik Muhammed a.s. je zabranio kanjavanje vatrom. 3 Stavio je ubistvo kao drugi po redu od velikih grijeha 4, ak upozorava i kae: Prvo za to e se presuivati meu ljudima jeste (prolivena) krv (na dunjaluku). 5 Poslanik a.s je podsticao na milost prema ivotinjama, i zabranio da se povrijeuju, pa je rekao: Kanjena je ena zbog make koju je zatvorila, pa je od gladi krepala i tako je ta ena dospjela u Dehennem. uvar je rekao a to Allah najbolje zna : Kada si je zatvorila nisi je hranila, nisi je pojila, a nisi je ni pustila da pojede to od zemaljskog bilja. 6 Poslanik a.s je takoer rekao: -(Jednog ovjeka u putu obuzela je e, pa je naao bunar, siao u njega i napio se. Kada je iziao vidio je psa kako plazi jezik od ei, i jede mokru travu oko bunara, pa je rekao: Zaista je ovog psa obuzela e, poput one koja je i mene bila stigla. Pa sie u bunar, napuni svoju mestvu vodom i napoji ednog psa i Allah mu je ukazao svoju blagodarnost i oprostio mu grijehe. Allahov Poslanie upitali su prisutni A imamo li za ivotinje kakvu nagradu? Za sve ivo ima nagrada. ree on. 7 Osim toga, kada se ivotinja mora zaklati zbog jela, muslimanima je nareeno da koriste nain koji prouzrokuje najmanje straha i boli kod ivotinje koja se kolje.

1 2

Sahih Muslim 1731, i Tirmizi 1408 Prenosi Buhari 3166 3 Prenosi Ebu Davud 2675 4 Prenosi Buhari 6871 5 Prenosi Buhari 6533 6 Prenosi Buhari 2365 7 Prenosi Buhari 2466

58

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Poslanik, a.s je rekao: Allah je propisao u svemu lijepo postupanje. I kada ubijate, ubijajte na lijep nain. Kada koljete, koljite na lijep nain, dobro naotrivi no i to udobnije povalivi ivotinju koju koljete! 1 Prema ovim i drugim islamskim tekstovima, radnja koja prouzrokuje strah u srcima slabih graana, i koja prouzrokuje ruenje graevinskih objekata i posjeda, bacanje bombi i nakaenje-distarzija nevinih ljudi, ena i djece; su sve zabranjene i odvratne radnje u oima islama i muslimana. Islam je vjera mira, milosti i oprosta, i veina muslimana nemaju nikakve veze sa nasilnim dogaajima koje pripisuju nekim muslimanima. Ako jedan ovjek od muslimana poini terorizam, ta osoba je proglaena kriteljem islamskog zakona.

Ljudska prava i pravda u islamu


Islam daje mnoga ljudska prava svakom pojedincu. Slijedi objanjenje nekih ljudskih prava koje islam titi: Ljudski ivot i posjed u islamskoj zemlji se smatraju svetim, svejedno bila osoba musliman ili ne. Islam titi ast, i zato je u islamu zabranjeno vrijeanje drugih ili njihovo ismijavanje. Poslanik a.s je rekao : Pa zaista, vai ivoti, vaa imanja, i vae asti su vam meusobno sveti... 2 Rasizam takoer nije dozvoljen u islamu, i Kuran potvruje ljudsku jednakost, ovim jakim ajetom: O ljudi, Mi vas od jednog ovjeka i jedne ene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najvie boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno nita. 3 Islam odbija tvrdnje pojedinih ljudi ili pojedinih naroda o njihovoj prednosti zbog bogatstva, snage ili rase.
1 2

Prenosi Muslim 1955 Buhari, 1739 3 Sura Al-Hugurat, ajet 13

59

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Allah je stvorio ljude jednake, i razlika-prednost izmeu jedne i druge osobe je samo na osnovu ispravnosti njenog vjerovanja i pobonosti. Boiji poslanik a.s je rekao: O ljudi, zaista vam je jedan Gospodar, jedan vam je otac (Adem); Arapi nisu bolji od ne-Arapa, i ne-Arapi nisu bolji od Arapa; i crveni (rasa) nije bolji od crnog, niti je crni bolji od crvenog osim po bogobojaznosti. 1 Jedan od najopasnojih problema koji je zaokupirao ovjeanstvo danas je rasizam. Napredan svijet moe poslati ovjeka na mjesec, ali je nesposoban da sprijei ovjeka da mrzi brata ovjeka ili ga ubije. Od vremena Poslanika a.s, islam daje ivi primjer za iskorjenjivanje rasizma. Godinji Hadd (hodoae-posjeivanje svete kue-Kabe u Mekki) u Mekku, predstavlja pravo islamsko bratstvo izmeu svih rasa i svih nacija; kada vie od dva miliona muslimana, sa svih strana svijeta, doe u Mekku da obavi propisani Hadd. Islam je vjera pravde. Rekao je Uzvieni: Allah vam zapovijeda da odgovornr slube onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravino sudite. 2 I rekao je Allah Uzvieni: ... i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli.3 Musliman mora da se pridrava pravde ak i u saradnji sa onima koje mrzi od ljudi. Allah Uzvieni je rekao: Neka vas mrnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najblie estitosti,... 4 Poslanik a.s je upozorio na maltretiranje drugih, nepravednost prema njima, i lo postupak - zlostavljanje rekavi: Nasilja su tmine Sudnjeg dana! 5 Oni koji ne dobiju svoja prava u ovom ivotu (ona koja zasluuju), dobit e ih u onom ivotu kao to je Boiji poslanik a.s rekao: Doista e te udovoljiti prava, onima kojima pripadaju, na Sudnjem danu! 6
1 2

Musned Ahmed Sura An-Nisa, ajet 58 3 Sura Al-Hugurat, ajet 9 4 Sura Al-Maida, ajet 8 5 Buhari 2447 6 Muslim 2582

60

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Koji je status ene u islamu?


Islam gleda na enu, bez obzira udata ili ne, kao na pojedinca koji posjeduje sva svoja prava. Ona ima pravo posjedovanja, pravo raspolaganja nad svojim posjedima i prihodima, bez ikakvog nadzora nad njom (bilo od njenog oca, ili mua ili nekog drugog). Ima pravo na kupovanje i prodaju, poklanjanje i milodar, i ima pravo da troi svoj novac kako hoe. Mladoanja daje mehr (obavezni vjenani dar eni od mua) mladi da ga troi kako nalazi za shodno, kao to zadrava ena svoje prezime, radije nego da uzima ovjekovo. Islam poziva na lijepo ophoenje prema eni, kao to je Poslanik a.s rekao: Vjernici sa najpotpunijim imanom su oni koji su najljepeg ponaanja, a najbolji meu vama su oni koji su dobri (lijepo se ponaaju) prema svojim enama.) 1 Majke u islamu uivaju veliku ast. Islam nareuje da se prema njima ophodi najbolje to moe. Jedan ovjek doao je kod Allahovog Poslanika a.s. i upitao ga: Allahov Poslanie, ko je najprei da se prema njemu lijepo odnosim? Tvoja majka odgovorio je, A ko onda? upitao je, Tvoja majka odgovorio je, A ko onda? upitao je, Tvoja majka odgovorio je, A ko onda? upitao je, Tvoj otac., odgovorio je. 2

(Molimo posjetite nau stranicu www.islam-guide.com/women za vie informacija o stanju ene u islamu.)

1 2

Ahmed i Tirmizi Sahih Buhari 5971

61

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Porodica u islamu
Porodica koja je osnovna jedinica civilizacije danas trpi od raspada i slabosti, dok islamski sistem za porodicu odreuje prava ovjeka, prava ene, prava djeteta i prava blinjih u preciznom balansu. On uzdrava nesebino ponaanje, velikodunost i ljubav u okviru dobroorganiziranom porodinom sistemu. Ono to postie postojanost sjedinjene porodice, od mira i sigurnosti, ima veoma vanu vrijednost; i u njega se gleda kao na sutinski faktor za duevni razvoj lanova porodice. Sklad drutvenog sistema se postie postojanjem rairenih porodica , pojaavanje djece i brigom o njima.

Kako se muslimani ophode prema starijima?


Rijetko emo, u islamskom svijetu, nai starake domove, zbog toga to pretjerana briga ovjeka o svojim roditeljima u najteim godinama njihovog ivota, predstavlja ast, blagodat i priliku u kojoj se izraava razvijanje duevne biti. U islamu nije samo dovoljno da molimo Allaha za nae roditelje, nego se moramo ophoditi prema njima sa bezgraninom milou, sjeajui se kako su nam dali prednost nad sobom, kada smo bili mali i bespomoni. Zbog toga nalazimo znaaj majki na velikom stepenu. Kada muslimanski roditelji doive starost, tretiraju se sa milou, ljubaznou i nesebinou. U islamu, sluenje roditelja, je druga po redu obaveza, poslije namaza. I zabranjeno je da proizlazi od muslimana bilo kakvo izraavanje ljutnje, kada njegov otac, ili majka postanu stari i teko podnoljivi; kad on nije kriv za to... Rekao je Uzvieni : Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobroinstvo inite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost doive, ne reci im ni: Uh i ne podvikni na njih, i obraaj im se rijeima potovanja punim. Budi prema njima paljiv i ponizan reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!1

Sura Al-Isra, ajet 23,24

62

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Koji su pet islamskih temelja


Pet islamskih temelja predstavlja okvir ivota muslimana. Sastoji se od svjedoenja da nema boga osim Allaha, obavljanja namaza (molitve), davanje zekata (milostinja onima kojima je potrebno), post mjeseca Ramazana i obavljanje hadda (hodoae-posjeta svetog hrama Kabe u Mekki) ko moe (jednom u ivotu).

1-Svjedoenje da nema boga osim Allaha


To je, vjerujui, rei: (Nema boga osim Allaha i Muhammed je Boiji poslanik). Prvi dio znai da (nema pravog boga osim Allaha), i ukazuje da ne postoji niko vrijedan oboavanja osim Jedinog Allaha-Boga, i da Allah nema saradnika niti sina. Ovo svjedoenje je jednostavan izraz koji se mora izrei sa potpunim imanom-vjerovanjem u njegovo znaenje, da bi se prihvatio islam (kao to je objanjeno prije). Ovo svjedoenje je najvaniji temelj islama.

2-Obavljanje namaza-molitve
Musliman obavlja pet namaza - molitvi dnevno. Svaki namaz ne treba vie od nekoliko minuta da se obavi. Namaz, u islamu, je direktna veza izmeu Allaha i klanjaa (onoga koji obavlja-klanja namaz); i ne postoji posredovanje izmeu Allaha i onoga koji (Ga) oboava. U namazu, onaj koji se moli Bogu osjea unutranju sreu, mir i udobnost, i osjea da je Allah zadovoljan s njim. Boiji poslanik a.s je rekao Bilalu o namazu: Obraduj nas sa njom (molitvom) o Bilale.1 Namaz se obavlja u jutro-zoru, podne, popodne, poslije zalaska sunca i navee. Musliman moe da klanja bilo gdje, na primjer na njivi, u uredu, u tvornici, na univerzitetu.

Musned Ahmed 22578

63

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

(Molimo posjetite nau stranicu www.islam-guide.com/prayer za vie informacija o namazu u islamu. 1

3-Davanje zekata (milostinja onima kojima je potrebno)


Sve pripada Uzvienom Allahu, pa prema tome, novac koji je ovjeku u rukama, je amanet povjerena stvar kod njega. Originalno znaenje rijei zekat je: ienje i poveavanje zajedno. Obavljanje zekata znai: (plaanje odreenog procenta od odreenog imetka odreenim slojevima onih kojima je potrebno.) Procent koji se daje na zlato, srebro i novac koji je dostigao koliinu vrijednosti od 85 grama zlata, i koji je ostao u njegovom posjedu jednu lunarnu godinu je 2.5 %. Da odvojimo mali dio naeg imetka, onima kojima je potrebno, je njegovo ienje. Isto to se deava kod okresivanja biljaka; ta sjea podstie novi rast. Osoba moe esto davati sadaku milodar, i poveati dobra djeladobroinstva.

4-Post mjeseca ramazana


Muslimani poste mjesec Ramazan 2, svake godine, od zore do zalaska sunca, suzdravajui se od jela, pia i spolnog openja sa enama. Pored toga to post ima zdravstvene prednosti, na njega se, u principu gleda kao na osnovni duevni metod za ienje linosti. Lienjem ovjeka, sebe, nekih dunjalukih-ovosvjetskih zadovoljstava pa i na kratko vrijeme posta osjea stvarno sudjelovanje sa gladnima; kao to se uzdie u svom duhovnom svijetu.

5-Hadd u Mekku
Godinji hadd (hodoae) u Mekku se mora obaviti jednom u ivotu za one koji su u mogunosti, fiziki i materijalno. Oko dva miliona ljudi svake godine ide u Mekku, dolaze iz svih krajeva zemaljske kugle.

Vidi i knjigu Vodi za namaz u islamu, M. A. K Saqib. Primjerak moete nai na gore spomenutoj stranici. 2 Mjesec Ramazan je deveti mjesec islamskog hidretskog, lunarnog kaledara.

64

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Iako je Mekka uvijek prepuna posjetiocima, Hadd se obavlja u mjesecu zulhide (12-i mjesec islamskog kalendara). Hodoasnik oblai posebnu, jednostvavnu odjeu, koja onemoguuje bilo kakve klasne i kulturne razlike; tako da svi stoje jednaki pred Allahom. Ceremonija hadda se sastoji od tavafa (kruenje) oko Kabe sedam puta, tranje izmeu Safe i Merve sedam puta, potpuno onako kako je Hadera uradila kada je traila vodu. Poslije toga svi hodoasnici stoje zajedno na arefatu 1, molei Allaha sve to ele; molei Njegov oprost, u prizoru koji nas podsjea na Sudnji dan. Kraj hadda se odlikuje sa praznikom, Kurban bajram, koji se proslavlja molitvom. Ovaj praznik,i bajram poslije Ramazana, su dva godinja islamska praznika.

Slika hodoasnika koji klanjaju u Haremu u Mekki, i u ovom mesdidu se nalazi Kaba, prema kojoj se muslimani okreu u namazu. Kaba je kibla (strana okretanja pri molitvi) oboavanja koju je Allah naredio, Ibrahimu i njegovom sinu Ismailu, da sagrade. (Molimo posjetite nau stranicu www.islam-guide.com/pillars za vie informacija o pet temelja islama.)

Mjesto udaljeno od Kabe oko 15 milja

65

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Dolazak Islama na podruje Bosne i Hercegovine

Bez sumnje moemo rei da su glavni uzrok Islama u BiH bile Osmanlije. Arapi, koji su dolazili i do naih obala u Jadranskom moru, Ismailije u Maarskoj i muslimani u Makedoniji, nisu mogli kako izgleda ostaviti u Bosni i Hercegovini nikakva traga. Nesumljivo moemo rei da stimulans islamizacije bila osmanska osvajanja. Sa Osmanlijama je dola i nova civilizacija i bogatiji ivot. Jedno vrlo aktuelno pitanje bez obzira na vrijeme jeste pitanje Osmanlija i njihova osvajanja. Prije nego li objasnimo sam dolazak islama na podruje Bosne i Hercegovine i podruje Balkana, da napoetku spomenemo to je to bilo prisutno prije dolaska samih Turaka na naa podruja. Koja civilizacija i koja vjera je bila dominantna? U srednjovjekovnoj Bosni bile su prisutne tri vjere: bogumilska, katolika i pravoslavna. Veina stanovnitva je slijedila bogumilsku vjeru iako joj je osnova bila krsanska zvanina crkva (katolika i pravoslavna) proglasile su je krivom vjerom( herezom). Ova vjera se u dokumentima naziva jo i patarenskom, mahinejskom, dok je domai dokumenti spominji i nama jako poznatom imenu Crkva bosanska. Njeni pripadnici su samo sebe nazivali "dobri krani". Danas se ta vjera u naem narodu naziva bogumilska a pripadnici iste bogumili. Bosanska drava u to vrijeme je bila ureena na isti nain kako su i bile ureene drave u to vrijeme. Na elu se nalazio vladar koji je prije toga nosio naziv Ban, a poslije toga kralj. Svi oni su poticali iz domae porodice Kotromania koji potekli iz srednje Bosne. 1463 godina, godine osvajanja sultan Mehmeda drugog ef. Fatiha nisu zaobila ni Bosnu. Kralj Stjepan Tomaevi(1461-1463) je traio od evropskih sazveznika ve ranije obeanu pomo, ali niko mu se nije odazvao. Na narod se nije mogao oslonuti jer vjerski progoni koje je on preduzimao protiv domaeg stanovnistva mnogo su uticali da mu se i narod ne odazove, jer su njegovi progoni ostavili veliki trag na sam narod po svakom pitanju. Dolazi do masovnog prelaza bogumila na Islam, iako se to odvijalo bez prisile. Razlog tome je sto su bogumili bili stoljeima proganjani od

66

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

strane evropske inkvizicije i kriarskih vojski kao i mnogi zajedniki elementi koji su bili prisutni u bogumilstvu i Islamu (polumjesec i zvijezda, post, odbojnost prema kipovima i ikonama itd.)

(Nadgrobni spomenici su razliitih oblika i formi. Kao prvo mogli su se vidjeti u obliku sarkofaga ili jednostavna ploa. Svaki steak se razlikovao od drugog, a i razlikovali su se po religijama (bogumilski steci su bili potpuno drukiji od pravoslavnih i katolikih). Tekstovi su bili esto poslovice raznih tema. Ukrasi su bili najvaniji. esto su bile naslikane ruke podignute prema gore (kao znak vjerovanja Boga), ptice(znak slobode) itd. Procjenjuje se da se unutar granica BiH nalazi oko 60 000 steaka a 10 000 u Srbiji, Crnoj Gori, i Hvatskoj. Najljepi steak pronaden je u Zgosi kod Kaknja, sada se uva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu)

Na islam nisu samo prelazili obini ljudi, nego prvaci i velikani a za njima su se povodile i grupe i primali islam.Sa dolaskom Turaka na naa podnevlja dolaze i razliite kulture, bogatji ivot, razliiti jezici kojima su se tadanji naunici itekako koristili i pisali na njima. Bonjaci pod Osmanlijama dobili su i novu razvijenu infastrukturu. Gradilo se i to planski i svako onaj ko bi gradio neti izvan plana bio je sankcionisan ruenjem onog sto je gradio. U ovo vrijeme je i sagraena dananja jako poznata nama turska graevina Careva damija.

67

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

(Careva damija je jedna od prvih graevina izgraenih u Bosni i Hercegovini i prva u Sarajevu. Izgraena je 1462 godine a njenu isgradnju omoguio je osniva grada Sarajeva Isa Beg Isakovi. U dananjem obliku izgraena je 1566 godine a njenu gradnu finansirao je Sulejman Velianstveni). Turci su ve u vrijeme osvajanja Bosne ispoljili veliku islamsku toleranciju. To je naravno bilo u uskoj vezi sa vjerskim naelima Kur ana i sunneta, po kojima je nedopustivo nekome silom nametnuti svoje vjerovanje i vjerska ubjeenja. Poznati ameriki autor Don Esposito kae da je islam bio tolerantan spram Jevreja i krana, jer su muslimani kranima ostavljali ingerencije i autonomnost da meu svojim istovjercima odnose reguliraju u skladu sa svojom vjerom. Za vrijeme Osmanlija, posebno u njihovim velikim gradovima, ivjelo je i uspjeno poslovalo na hiljade manje ili vie imunih trgovaca Grka, Jermena, Srba, Vlaha, Jevreja i drugih koji nikada nisu ostavili svoju kransku, uglavnom pravoslavnu, odnosno, jevrejsku vjeru. Mehmed Fatih je Pravoslavnu crkvu zatitio 1453. godine ugovorom sa istanbulskim patrijarhom, a isto je postupio, vjerovatno, i sa Bosanskom crkvom, ali original nije pronaen. to se tie Katolike crkve, kada je Fatih osvojio Bosnu donio je Ahdnamu 28. maja 1463. godine, koja je primjer garancije sigurnosti i zatite franjevcima. Ahdnamu je potpisao nakon susreta sa fra Anelom Zvizdoviem u kojoj stoji: Ja sam sultan Mehmedhan. Neka je poznata svima, uope od prostog puka, kao i
68

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

odjeljenjima, ova moja vlastodraa povelja, kojom bosanskim sveenicima ukazujem veliku panju, te zapovijedam: spomenutim i njihovim bogomoljama ne smije biti smetnje niti pritiska, neka se smjeste u svojim bogomoljama, te kako od uzviene moje strane, tako od mojih vezira, niti od mojih podinjenih, niti od mojih podanika raje, niti od svega stanovnitva cjelokupne moje drave. Spomenutim nitko se ne smije mijeati u njihove stvari niti ih napadati, ni vrijeati ni njih, ni njihov ivot, njihov imetak ni njihove bogomolje. Takoer, iz tuine osobito u moju dravu dovoditi ljude dozvoljava im se. Stoga, spomenutim izdajem moju uzvienu zapovijed u kojoj im posveujem svoju brigu i panju, te se kunem tekom zakletvom: Stvoriteljem i Gospodarom Zemlje i nebesa, sa sedam mushafa, sa velikim Bojim vjesnikom (Muhammedom), i sa 124.000 pejgambera i sa sabljom koju paem da ovome to je napisano nikoje lice ne smije se suprotstaviti dok god ovi (Franjevci) slue meni i mojoj zapovijedi budu pokorni. Pisano 28. maja 1463. godine na granici Milodraa. Fatih sultan Mehmed. Ovo je jedan od dokaza kojima se potvruje da nije bilo prisile kod primanje vjere neko je svak imao pravo slobode. Zahvaljujui toleranciji na prostorima tadanje Bosne i dalje se nastavio suivot pripadnika razliitih vjerskih zajednica. Dok nisu isezli bogumili i nakon dolaska jevreja na ove prostore, koegzistiralo je ak pet vjera: bogumilska(domaa), islamska, katolika, pravoslavna i judejska. I nikada nije zabiljeeno da je dolazilo do razmirica na vjerskoj osnovi pomenutog stanovnitva. Od konca 17. stoljea Bosanski Ejalet (pokrajina) prestavljalo je najzapadniju provinciju Osmanskog carstva. Iz svega se da zakljuiti da su bosasnko-hercegovaki muslimani starosjedioci ove zemlje, a ne doljaci. Svojevoljno su napustili svoju bogumilsku vjeru i primili uzvieni islam iz opravdanih razloga. Bosansko-hercegovaki muslimani vole svoju domovinu i za njih se bore, te su prema tome patrioti i nacionalisti. Prigovori da su anacionalan element nemaju nikakve osnove. Podloga tim prigovorima, je to sto oni koji ih iznose, razumjevaju pod nacioanalizom ono sto nikako ne spada u ovaj pojam. Krivica je kod njih a ne kod kod muslimana velike Bosne i Hercegovine.

69

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Za vie informacija o islamu ili za otampan primjerak na engleskom jeziku posjetite slijedeu stranicu www.islam-guide.com Za komentare i prijedloge za ovu knjigu kontaktirajte pisca A. I. Ibrahim: -E-mail: ib@i-g.org -tel. : (966 1) 4541065 -fax : (9661) 4536842 -PO Box: 21679, Rijad 11485, Krraljevina Saudijska Arabija. Za daljnje itanje o islamu: -Prava vjera, Bilal Philips -Ovo je istina, Al-Haremejn, islamska fondacija -Kuran i moderna nauka, Maurice Bucaille -Zbog razumijevanja islama, Abul Ala al-Mawdudi -ivot poslije smrti, udruenje WAMY -Muslimansko vjerovanje, Muhammed Uthaimin, prevod Dr. Maneh alJohani -Interpretacija znaenja plemenitog Kurana na engleskom jeziku, Dr. Muhammed al-Hilali i Dr. Muhammed Khan Bilo koju od ovih knjiga moete nai na www.islam-guide.com.

70

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Literatura
Ahrens, C. Donald. 1988. Meteorology Today. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Company. Anderson, Ralph K; and the others 1978. The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting. Geneva: Secretarial of the World Meteorological Organization. Anthes, Richard A.; John J. Cahir; Alistair B. Fraser; and Hans A. Panofsky. 1981. The Atmosphere. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. Barker, Kenneth; and others 1985. The NIV Study Bible, New International Version. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. Poole, Dorest: Blandford Press Ltd. Cailleux, Andre. 1968. Anatomy of the Earth. London: World University Library. Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space Atlas. London: Dorling Kindersley Limited. Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography. Don Mills, Ontario: Addison-Wesley Publishing Company. Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV Compact Dictionary of the Bible. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. Elder, Danny; and John Pernetta. 1991. Oceans. London: Mitchell Beazley Publishers. Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book of Facts 1996. Mahwah, New Jersey: World Almanac Books. Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. 6th ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. Hickman, Cleveland P.; and others. 1979. Integrated Principles of Zoology. 6th ed. St. Louis: The C. V. Mosby Company. Al-Hilali, Muhammad T.; and Muhammad M. Khan. 1994. Interpretation of the Meanings of The Noble Quran in the English Language. 4th revised ed. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard Version). 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd. Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. Beirut: Dar ElMarefah. The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 1989. Understanding Islam and the Muslims. Washington, DC: The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia. Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John Wiley & Sons, Inc.

71

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Leeson C. R.; and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. Ludlam, F. H. 1980. Cloud and Storms. London: The Pennsylvania State University Press. Makky, Ahmad A.; and others. 1993. Eejaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah. Miller, Albert; and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. 2nd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. Moore, Keith L.; E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud; Gerald C. Goeringer; Abdul-Majeed A. Zindani; and Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as Described in the Quran and Sunnah. Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah. Moore, Keith L.; A. A. Zindani; and others. 1987. Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah (The scientific Miracles in the Front of the Head). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah. Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, With Islamic Additions. 3rd ed. Jeddah: Dar Al-Qiblah. Moore, Keith L.; and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. 5th ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in the Quran. 1st ed. Herndon: International Institute of Islamic Thought. Neufeldt, V. 1994. Websters New World Dictionary. Third College Edition. New York: Prentice Hall. The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc. Noback, Charles R.; N. L. Strominger; and R. J. Demarest. 1991. The Human Nervous System, Introduction and Review. 4th ed. Philadelphia: Lea & Febiger. Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. Translated from the German by Joan Hussey. Revised ed. New Brunswick: Rutgers University Press. Press, Frank; and Raymond Siever. 1982. Earth. 3rd ed. San Francisco: W. H. Freeman and Company. Ross, W. D.; and others. 1963. The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica. vol. 3. London: Oxford University Press. Scorer, Richard; and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to Clouds. RobertMaxwell. Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe. Belmont: Wadsworth Publishing Company. Seeley, Rod R.; Trent D. Stephens; and Philip Tate. 1996. Essentials of Anatomy & Physiology. 2nd ed. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc.
72

Kratki ilustrirani vodi za razumijevanje islama

Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3rd ed. London: Macmillan & CO Ltd. Tarbuck, Edward J.; and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Science. 3rd ed. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 5th ed. Columbus: Merrill Publishing Company. Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe. 5th printing. New York: Bantam Books. Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran. 1st ed. Beirut: Dar El-Marefah. Zindani, A. A. This is the Truth (video tape). Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah. Islamizacija Bosne i Hercegovine (porijeklo bosasnsko-hercegovakih muslimana) Mehmed Handi Povijest islama Mustafa Spahi

www.islamic-invitation.com

73