You are on page 1of 27

ŞİRİNYER LİSESİ

2007 – 2008 ÖĞRETİM YILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Yarıyıl : I
Karar no : 1
Toplantı tarihi : 13 Eylül 2007
Toplantı yeri : Öğretmenler Odası
Toplantı saati : 09.30

Toplantı başkanı : Gülay Muratoğlu


Toplantıya Katılanlar: Feridun Ülgü,Gülay Muratoğlu, Murat Akpınar,
Tekin Soylu, Tolgay Çelik, Özkan Güleç, Neriman Tanık, Gökhan Selek, Filiz
Karayiyen, Uğur Gülmez, Hacı Mehmet Karakoç

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama
2.Başkan ve yazman seçimi
3.Millî Eğitim Temel Kanunu ve "16.6.1983 tarih ve 2842 sayı ile değişik
Kanun" un okunup değerlendirilmesi
4.2006 – 2007 Öğretim Yılı son zümre toplantısı tutanağının okunup
değerlendirilmesi
5.Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ile diğer dil ve
edebiyat derslerinin amaçlarının ve öğretim programlarının incelenmesi
6.Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili konuların ders konularına dağılımının
belirlenmesi
7.Derslerin işlenmesinde uygulanacak öğretme ve öğrenme yöntem ve
tekniklerinin belirlenmesi
8.Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
9.Kaynaklar, yardımcı kitaplar, araç ve gereçlerin belirlenmesi
10. Zümre toplantıları ve diğer zümrelerle
yapılacak işbirliği
11. Yıllık ve günlük planların hazırlanması
12.Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında yıllık ödev
konularının ve
değerlendirme esaslarının belirlenmesi
13.Anma ve kutlamalarla ilgili aylara göre görev dağılımı
14.Dilek ve temenniler
15.Kapanış

1
GÜNDEM MADDELERİNİN

GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve Yoklama:

Zümre öğretmen/eri yukarıda belirtilen gün ve saatte öğretmenler


odasında toplandı. Zümreye Gülay Muratoğlu başkanlık etti. Yapılan
yoklamada yukarıda adı geçen zümre öğretmenlerinin toplantıya katıldığı
tespit edildi.

2. Başkan ve Yazman Seçimi:

Zümre başkanlığına Gülay Muratoğlu, yazmanlığa H. Mehmet Karakoç

seçildiler.

3. Millî Eğitim Temel Kanunu'nun Okunması:

Zümre Kurulu Yazmanı H. Mehmet Karakoç, Millî Eğitim Temel


Kanunu'nun Türk Millî Eğitimini Düzenleyen Genel Esaslar Kısmı'nı okudu.

"Türk Millî Eğitimi'nin Amaçları:

1. Genel Amaçlar :

Madde : 2 - Türk Millî Eğitiminin genel amacı; Türk milletinin bütün

fertlerini,

a)(Değişik: 2842 – 16.6.1983) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve


Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk
milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanım,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve
Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,
lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline
getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
b)Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel
düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler
olarak yetiştirmek;
c)İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri,
davranışlar ve
birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun
mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarım
sağlamak;
2
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun
refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve
bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. "

3
Bu konuda Gülay Muratoğlu şunları söyledi : "Bütün Türk
öğretmenlerinin Millî Eğitim Temel Kanunu'na uymaları zorunludur. Bize düşen
görev, yetiştireceğimiz her öğrenciyi bu kanunla istenen düzeye getirmektir. Bu
kanunun okullarda yapılan ilk zümre toplantılarında okunması ve bir kopyasının
her öğretmenin dosyasında bulunması yararlı olacaktır. "

Bu konuda söz alan diğer öğretmenler şunları söylediler:

F.Ülgü : " Sınıfa girdiğimizde, kısa da olsa, Millî Eğitim Temel Kanunu
doğrultusunda eğitici ve aydınlatıcı konuşmalar yapmamız ve özellikle rehberlik
saatlerinde M.E. Temel Kanunu’nun öğrencilere okunup açıklanması yararlı
olacaktır. "

T. Soylu: "Derslerimizde fırsat buldukça İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün


Gençliğe Hitabesi' nin anlam ve önemi üzerinde duralım."

F. Karayiyen: Cumhuriyet Bayramı'nda "Onuncu Yıl Nutku"nun, Atatürk’ü


Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı haftasında ise “Gençliğe Hitabe” nin anlam
ve önemi üzerinde durmamız da yararlı olacaktır. "

U. Gülmez: "Derslerde fırsat yaratarak, millî birlik ve


bütünlüğümüzü sağlamlaştıran, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılığı
güçlendiren konuşmalar yapmalıyız. "

H. M. Karakoç : "Eski sistemde kompozisyon uygulamalarında ve


ödevlerinde, yeni sistemde dil ve anlatım derslerinde, uygun ders konularında
ve ödevlerde özellikle millî birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirici, Atatürk ve
Atatürkçülükle ilgili konuları seçmemiz yararlı olur. "

Yukarıdaki görüş ve öneriler zümre tarafından uygun görülerek


uygulanmasına karar verildi.

4. 2006–2007 Öğretim Yılı'nın Son Zümre Öğretmenleri Toplantı


Tutanağının İncelenip Değerlendirilmesi:

Toplantı tutanağı H.M. Karakoç tarafından okundu. Öğretmenler


görüşlerini şu şekilde belirttiler:

G. Selek: "Temel amaçlarımızdan biri de öğrenci başarısını


yükseltmektir. Onların başarılı olması, bizim de başarımızı belirleyecektir.
Geçen öğretim yılındaki başarımızı bu yıl daha da yükseltmek için çalışmalıyız."

T. Çelik: "Başarıyı yükseltmek için veli-öğretmen-öğrenci-okul


rehberlik servisi işbirliğini sağlamalı ve geliştirmeliyiz. "

4
5. Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı Dersleriyle
Diğer Dil ve Edebiyat Derslerinin Amaçlarının ve Öğretim
Programlarının Okunup İncelenmesi:

G.Muratoğlu ve H.M. Karakoç öğretim programlarının genel amaçlarını ve


gerekli açıklamaları ilgili Tebliğler Dergilerinden okudular. Derslerin öğretim
programlarının bulunduğu dergiler şunlardır:

YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ


MEB Orta Öğretim Kurumları Haftalık 14.07.2005 tarih ve 2575 s. T.Dergisi
Ders Çizelgeleri
Eğitim Öğretim Programlarının Plânlı Ağustos, 2003 tarih ve 2551 s. T.
Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik Dergisi
"Dil ve Anlatım" ile "Türk Edebiyatı" Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının
Derslerinin Öğretim Programları ve 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile
Atatürkçülük Konuları Kabul Edilen Dil ve Anlatım, Türk
Edebiyatı Dersleri 9.10.11.12. Sınıflar
Öğretim Programı

14.07.2005 tarih ve 2575 s. T. Dergisi


ESKİ ÖĞRETİM SİSTEMİ
Türk Dili ve Edebiyatı 2370 ve 2381 sayılı T. Dergisi
Edebi Metinler 20979 sayılı Resmî Gazete
Dil Bilim 2400 sayılı T. Dergisi
Atatürkçülükle İlgili Konuların Derslere 2104 ve 2488 s. T. Dergisi
Dağılımı

Türk Edebiyatı Tarihi 20979 sayılı Resmi Gazete


Güzel Konuşma ve Yazma 20979 sayılı Resmî Gazete
Hızlı Okuma Teknikleri 2483 sayılı T. Dergisi
Kütüphanecilik 20979 sayılı Resmî Gazete
GENEL
8.11.1989 tarih ve 20336 say ıh R.
Ortaokul ve Orta Öğretim Gazete
Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı 27 Kasım 1989 tarih ve 2300 s. ve
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri 2348 s.
Hakkında Yönetmelik (ek) Tebliğler Dergisi

( Ödev Yönetmeliği )

Orta Öğretim Kurumları Ödül ve 26.02.2002 tarih ve 24679 sayılı


Disiplin Yönetmeliği R.G.- Mart 2002 tarih ve 2534 sayılı
T.D.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 13.01.2005 tarih ve 25699 s. Resmî


Gazete

5
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 20.05.2006 tarih ve 26173 s. Resmî
Gazete
19.10.2005 tarih ve 25971 s.
Yönetmelik

G.Muratoğlu: "Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile ilgili


açıklamaların zümre öğretmenlerinde bulunması gerekir. Bunları internet
aracılığı ile MEB sitesinden sağlayabiliriz." dedi.

6. Atatürk ve Atatürkçülükle İlgili Konular:

G.Muratoğlu, Atatürkçülükle ilgili konuların ve ilgili açıklamaların eski


öğretim sistemi için 2104 ve 2488, yeni öğretim sistemi için 2575 sayılı T.D.
'nde bulunduğunu, Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konuların bu dergilerdeki
esaslara göre yıllık plânlarda belirtileceğini söyleyerek, bu konuların ve
açıklamaların bir kopyasının tüm zümre öğretmenlerinde bulunmasını istedi.
Ayrıca yıllık plânlarda, Atatürkçülük konularının ilgili ders konusunun altında
belirtilerek ayrıca ders saati ayrılmayacağını belirtti.

Bu konuda diğer öğretmenler şunları söyledi:

M.Akpınar: "Atatürk Haftası'nda, mümkün olduğu kadar, haftanın


bütün ders saatlerini Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konulara ayıralım. Bunu
yıllık plânlarda da belirtelim."

H.M. Karakoç: "Yıllık planlarda belirtilmese bile bu konularla ilgili bilgi


ve tavsiyeler, yeri geldikçe ders konularıyla bağlantılı olarak verilmeli. "

N.Tanık: " Önemli gün ve haftalarda da Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili


konular gereken biçimde işlenmelidir. "

Yukarıdaki görüş ve öneriler zümre tarafından uygun görüldü.

6
7. Derslerin İşlenmesinde Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:

Eski öğretim sisteminde Edebiyat ve edebî metinler derslerinin


işlenmesinde izlenecek ana yöntem şu şekilde belirlendi:

1) Derse hazırlık; metnin içeriğini sezdirici sorular sorulması 2)


Konuya giriş 3) Okuma 4) Sözcük ve deyimlerin anlamlarının verilip,
açıklanması 5) Metnin içeriği ilgili sorular sanılması 6) Metnin ana fikrinin
(şiirde ana duygu, tema) buldurulması 7) Yardımcı veya temaların
buldurulması 8) Metnin (veya şiirin) plânının çıkartılması 9) Biçim ve tür
incelemesi 10) Dil ve anlatım özelliklerinin belirtilmesi 11) Şair veya yazar
hakkında bilgi verilmesi 12) Metnin (veya manzumenin, şiirin) anlaşılıp
anlaşılmadığının değerlendirilmesi.

Yeni öğretim sistemiyle verilecek Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım


derslerinde ise öğretim programlarında belirtilen öğrenme-öğretme süreci
aşağıdaki gibidir:

Öğrenme - Öğretme Süreci


Öğrenme sürecinde:
1. HAZIRLIK
2. İNCELEME
3. ANLAMA-YORUMLAMA
4. DEĞERLENDİRME
aşamaları programda verilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
1. Hazırlık
Bu aşama yeni bilgilerin öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapılacak
hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu amaca yönelik olarak;
• Ders için gerekli malzemenin hazırlanması,
• Ön bilgilerin harekete geçirilmesi,
• İncelemeye yönelik olarak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi
gerekir.
İncelenecek metne ve konuya göre malzeme hazırlanmalıdır. Daha
sonra da öğrencilere incelenecek konu ve metinle ilgili sorular
yöneltilmelidir. Programda belirtilen yönteme göre metnin inceleme ve
değerlendirilmesine geçilmelidir.
2. Metni İnceleme

İnceleme, metnin yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından


çözümleme sürecini kapsar. Bu aşamada öğrencilerin, eleştirel düşünme,
7
yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma-sorgulama, problem çözme, karar
verme, bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, Türkçeyi doğru, etkili ve
güzel kullanma, sanat eserinden zevk alma becerilerini kazanmaları;
metni anlayıp ondan bilinçli zevk almaları sağlanır.

3. Anlama-Yorumlama
Bu aşamada yapı, tema, dil ve anlatım ögelerinin iç içe girerek
oluşturdukları organik birliğin anlam değeri araştırılır. Bu anlamın
oluşmasını sağlayın ögeler arasındaki ilişki belirlenir. Metin
güncelleştirilir.
4. Değerlendirme
Bu aşama öğrenilen bilginin ne derece öğrenildiğinin ve
kullanılmaya hazır hâle gelip gelmediğinin belirlenmesi aşamasıdır.
Öğretmen öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine fırsat sağladığı
gibi, sınıfın genel durumunu da bu bölümde değerlendirmelidir. Çıkan
sonuçlara göre tedbirler almalıdır.

Öğrenme - Öğretme Sürecinde Öğretmen

• Öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate almalıdır.

• Farklı yazın türlerini tanıtarak öğrencilerin okuma alışkanlığı


kazanmalarına yardımcı olmalıdır.

• Öğrencilerin düşüncelerini önemsemelidir.

• Kaynaklara ulaşma yöntemlerini sunmalıdır.

• Öğrencilerin edebî zevklerinin geliştirici çalışmalar yapılmalıdır.

• Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirici çalışmalar yapmalıdır.

• Öğrencilerin, bilgilerini sınıflandırmalarına, karşılaştırma


yapmalarına, bilgiler arasında ilişkilendirme kurmalarına, yeni
bilgileri yorumlamalarına yardımcı olmalıdır.

• Öğrencilerin, öğrenme türlerine göre çalışmalar yapmalarına


yardımcı olmalıdır.
8
• Öğrencilerin, kendilerini değerlendirmelerine yönelik çalışmalar
yapmalarına yardımcı olmalıdır.

Bu konuda öğretmenler şu önerilerde bulundular:

Ö. Güleç: "Dersin ve işlenen konunun özelliğine ve o konuya ayrılan


süreye göre planda değişiklik yapabilmeliyiz. "

T. Soylu: "Derslerimizde uygulamamız gereken temel yöntem,


soru-cevap yöntemidir. Bunun yanı sıra, eski öğretim sistemiyle öğrenim
gören sınıflarda, teorik bilgi verilirken sözlü anlatım; kompozisyon
derslerinde tartışma, yazılı ve sözlü uygulamalar, tiyatro eserlerinin
işlenişinde dramatizasyon, Türk dili dersleri işlenirken örneklendirme,
tümevarım ve tümdengelim yöntemleri kullanılmalıdır.

F. Karayiyen: "Bütün derslerimizde öğrencilerin düşünerek, kurallara


uygun, plânlı bir biçimde konuşup yazmalarında ısrarcı olmalıyız. Yapılan
konuşma ve yazım yanlışlarını hemen düzelttirmeliyiz. Ayrıca yazım ve
noktalama konusu sadece bizim değil, bütün öğretmenlerin üzerinde
titizlikle durmaları gereken bir konudur. "

Yukarıdaki görüş ve öneriler kurul tarafından uygun bulundu.

Derslerde kullanılacak öğretme ve öğrenme yöntemleri şu şekilde


belirlendi:

Öğretme teknikleri:

Soru-cevap, sözlü anlatım, açıklama, tartışma, canlandırma, yeniden


yapılandırma, tümevarım, tümdengelim, örneklendirme, problem çözme...

Öğrenme teknikleri:

Not alma, bilgi verme, bilgi toplama, araştırma, özetleme, bilgi aktarma,
araştırılanları aktarma, beyin fırtınası, yazılı ve sözlü uygulamalar …

8. Ölçme ve Değerlendirme:

G.Muratoğlu, bu konuda aşağıdaki bilginin hatırlanmasını isledi:


Eski öğretim sistemindeki "Türk Dili ve Edebiyatı" dersine ait
değerlendirme sistemi MEB.' nin "Orta Öğretim Kurumları Haftalık Ders
Çizelgeleri" ile ilgili açıklamalarında belirtilmiştir. "
Bu açıklamalara dayalı olarak Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin
yazılı yoklamalarında sınıflara göre şu sistemler uygulanacaktır:

T. Dili ve Edb. 10. Sınıf T.D. Edb. sınavı ağırlık % 70 Edb, % 30 Türk
oranı: Bileşke ağırlık Dili
T. Dili ve Edb. 11. Sınıf oranı
T.D. Edb. sınavı ağırlık % 50 70 T.D. Edb,
Edb, % 50%Türk
30
oranı: Bileşke ağırlık oranı Dili
: % 50 T.D. Edb, % 50
9
* Türk Dili ve edebiyatı dersinin dönem sonu kanaat notunu belirlerken şu
formül uygulanır:

(Türk Dili ve Edb. dersi ort. x ağırlık oranı) + (Komp. dersi ort. x
ağırlık oranı)
100

* Diğer dil ve edebiyat derslerimizde ise klâsik değerlendirme sistemi


uygulanacaktır.

* Yeni öğretim sistemindeki Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleriyle ilgili


değerlendirme esasları 2575 s. T.D. nde belirtilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında zümre öğretmenleri aşağıdaki


düzenlemeler konusunda görüş birliğine varmışlardır:

* Eski sistemle öğrenim gören sınıflarda, kompozisyon yazılı


sınavlarında uygulanacak olan not baremi aşağıdaki şekildedir:

-Başlık : 10 puan
-Şekil (plân, paragraf düzeni...) : 20 puan
-Ana fikri kavrama ve konuyu işleme : 25 puan
-Dil ve anlatım : 25 puan
-Yazım, noktalama ve kâğıt düzeni : 20 puan

*Konunun özelliğine göre yukarıdaki değerlendirmede uygulanacak


değerlendirme sisteminin değiştirilmesi, ders öğretmeninin
inisiyatifinde olacaktır.
*Kompozisyon dersinin yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı, Türk
Edebiyatı, Dil ve Anlatım ile diğer dil ve edebiyat derslerinin yazılı
yoklamalarında da dil, anlatım, yazım ve noktalama kurallarının
uygulanmasına dikkat edilecek, gerekirse notla değerlendirilecektir.
*Yeni öğretim sistemi uygulanacak olan derslerde ise "kompozisyon"
sınavı yoktur. Ancak "açık uçlu soru" türleri sorulabilecektir. Bu sorular
sınavı yapan ders öğretmeni tarafından kendi içinde de
değerlendirilecektir. Bu tür soruların "10. sınıf Dil ve Anlatım dersi"
sınavlarında sorulmasına karar verilmiştir. 9. sınıf Dil ve Anlatım dersi
sınavlarında ise "açık uçlu soru" sorulmayacaktır.
* Türk Dili ve Edebiyatı, Edebî Metinler, Dil Bilim derslerinin yazılı
yoklamalarında soruların önemli bir bölümünün kısa cevaplı; ama
bilgi istemeden
çok, bilgiyi kullanmaya, yorum yapmaya ve akıl yürütmeye yönelik
olmasına dikkat
edilecektir.
* Sözlü notu öğrenciyi teşvik edici olmalıdır. Sözlü yoklamalarda
10
öğrencinin dönem
içindeki dersle ilgili bütün faaliyetleri göz önünde bulundurularak not
verilmesine
dikkat edilecektir. Hatta öğrencinin eğitim ve öğretimle ilgili
bütün faaliyet ve
başarıları dikkate alınarak not verilmesi yararlı olur.
* Farklı öğretmenlerin girdiği, aynı sınıf düzeyinin değişik
şubelerinin ortak
derslerinde (uygun olanlarda), iki yarıyılda da bir yazılı yoklama
karşılaştırmalı (ortak) sınav biçiminde yapılacaktır.

Yeni öğretim sisteminin uygulanacağı Türk Edebiyatı ile Dil ve


Anlatım derslerinde,
ölçme ve değerlendirme konusunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate
alınacaktır:

Ölçme ve Değerlendirme:

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım programında; ölçme, öğrencilerin


kazanım ve becerileri ne kadar edindiklerini görmeye yarayan araç
olarak kullanılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme yoluyla öğrencilerin
öğrenme süreçleri izlenmeli ve bu süreç değerlendirilerek gerektiğinde
kullanılan sınıf etkinlikleri zenginleştirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin
karşılaştıkları eksiklikleri belirlemeli; onları program doğrultusunda
gerekli becerileri kazanmaya ve geliştirmeye özendirmelidir.

Bunun için öğretmen, birkaç aracı birlikte kullanarak ölçme ve


değerlendirme yapmalıdır. Şiir okuma, kitap inceleme, sınıf içi tartışma,
canlandırma, performans ödevler ve sunular öğrenci hakkında bilgi
edinmenin yollarındandır. Ancak bunlardan hiçbiri tek başına yeterli
değildir. Program, bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli
öğretme ve öğrenme stratejilerini benimsenmiş olduğundan, ölçme ve
değerlendirmede de öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını
sergilemelerine imkân vermek için çoklu değerlendirme gerekmektedir.

Programda eğitim–öğretim sürecini destekleyici nitelikte çeşitli


değerlendirme araç ve yöntemleri önerilmiştir. Öğretmenler bunları ya
da bunlardan esinlenerek ünitelerdeki kazanımlara uygun olarak
hazırlayacakları değerlendirme yöntemlerini kullanabilirler.

Ölçmede Kullanılacak Testler ve Testlerde Kullanılacak Soruların


Özellikleri
11
Programda sınıf sınıf gösterilmiş kazanımlar ve yukarıda tablo hâlinde
verilmiş becerilerin ölçülmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma,
eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerin yanında,
süreci değerlendirmeye yönelik olarak çeşitli örnekler ve formlar
kullanılmalıdır. Ölçme biçimlerinden biri seçildikten sonra, testte
kullanılacak soruların, becerileri ve kazanımları kapsayacak şekilde
dengeli dağıtılmasına özen gösterilmelidir.
1. Sınavlarda Kullanılabilecek Soru Tipleri
Kısa Cevaplı Sorular: Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç
kelime ile cevaplanabilen soru türüdür. Bu tür sorular bilgi basamağını
ölçmek için uygundur. Kısa cevaplı sorular; soru cümlesi ve eksik cümle
olmak üzere iki türlüdür;
Bu sorularda:
1. Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır.
2. Her soru, ölçülmesi planlanan bir beceriyi yoklamalıdır.
3. Sorunun cevabı kesin olmalıdır.
4. Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır.
5. Soru cümlesi, cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen
alınmamalıdır.
6. Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır.
7. Bir sorunun ifadesinde, sorunun cevabının bulunmasında işe
yarayacak ipuçları verilmemelidir.
Çoktan Seçmeli Sorular: Daha çok bilgi, zihinsel beceriler ve
yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. Bir soru, soru cümlesi ve
seçeneklerden oluşur. Soru cümlesi, kazanımın ifade edildiği veya
sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan
muhtemel cevaplardır.
Çoktan seçmeli sorularda:
1. Soru cümlesi tek ve temel bir fikir olmalıdır.
2. Her soru, yalnızca bir tek beceri üzerine odaklanmalıdır.
3. Soru olabildiğince açık ifade edilmiş olmalıdır.
4. Soru cümlesinde gereksiz açıklamalara yer verilmemelidir.
5. Soruda seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır.
6. Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından soru cümlesiyle uyumlu
olmalıdır.
7. Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.
8. Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır.
9. Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde, bunların seçeneklere
yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır.
10.Seçenek sayısının orta öğretim düzeyinde beş olması önerilir.
11.Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerlerini içerir özellikte
olmamalıdır.
12.Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır.
Eşleştirmeli Sorular: Birbirleriyle ilgili bilgi ögelerinin, belli bir
açıklamaya göre eşleştirilmesiyle oluşan soru tiplerdir.
Eşleştirmeli sorularda:
1. Cevaplar, kelime listesi ise alfabetik; rakam, sayı, tarihten oluşuyorsa
büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir.
2. Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır.

12
Uzun cevaplı sorular: Bu tip sorularda, öğrencilere bir ya da birkaç
soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir.
Bu sorularda:
1. Her soru değişik yorumlara yol açmayacak biçimde açık ve anlaşılır
bir dille yazılmalıdır.
2. Soruların başında, cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir
bölüm olmalıdır.
3. Sorular ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen
alınmamalıdır.
4. Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır.
İki türü vardır.
Sınırlı cevap gerektiren sorular: Bu tip sorulara verilecek cevabın
niteliğine, uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur
(...üç neden belirleyin, ....iki benzerlik yazın gibi).
Açık uçlu sorular: Bu tip sorularda cevabın içeriği, niteliği ve
uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme,
eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, çözümleme, birleştirme
ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilir.
Açık uçlu sorularda:
• Başarıda şansın rolü son derece azalır.
• Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine imkân sağlanır.
• Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına izin verilir.
Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde derecelendirme ölçekleri
kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.
2. Ölçmede Kullanılacak Testlerin Hazırlanması
Testlerin Hazırlanması
Testlerin hazırlanması önemli bir süreçtir. Bu süreçte testler
hazırlanmadan önce test türüne karar verilip gerekli olan belirtke
tabloları hazırlanmalıdır. Belirtke tablosunda sorulacak soruların madde
tanımları yapılmalı; beceriler ve kazanımlar testte dengeli biçimde
dağıtılmalıdır. Bununla ilgili olarak örnek formlar eklerde verilmiştir.
Testlerin Özellikleri
• Testlerin geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı, kapsamlı ve ayırt edici
olmasına dikkat edilmelidir.
• Testlerde seçilen metinlerin öğrenci seviyesine uygunluğuna dikkat
edilmelidir. Olabildiği ölçüde sınıfta işlenen metinler testlerde
kullanılmamalıdır. Eğer kullanılırsa sınıfta yapılan yorumdan başka
yorumlar soru olarak yöneltilmelidir.
• Testlerdeki sorular ünitelerin kazanımlarına göre ve yukarıda tablo
hâlinde verilmiş becerileri dengeli olarak ve eşit ağırlıkta sorulmalıdır.
• Testler öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik olmalıdır.
• Testlerde sınav yönergesi açıklanmalı, sınav için verilen sürenin
uygunluğuna dikkat edilmelidir.
• Yazılı sınavlarda nesnel bir ölçme yapabilmek için sorularla birlikte
değerlendirme formları hazırlanıp not dağılımı ve yüzdeleri
belirlenmelidir. Yazılıdan önce not dağılımı, yazılıdan sonra doğru
cevaplar öğrencilere duyurulmalıdır.

* 2007-2008 öğretim yılında uygulanacak ortak sınav tarihleri şu


şekilde olacaktır:
13
ORTAKYAZILI YOKLAMA TARİHLERİ
DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM
DİL ve ANLATIM 09.01.2008 21.05.2008
9,10,11.SINIFLAR
TÜRK EDEBİYATI 10.01.2008 22.05.2008
9,10,11.SINIFLAR

*Bu tarihler yıllık plânda belirtilecek, gereken durumlarda


yazılı yoklama tarihlerinin bir hafta öne veya sonraya
alınması ders öğretmenlerinin inisiyatifinde olacaktır.

10. Zümre Toplantıları ve Diğer Zümrelerle Yapılacak İş Birliği:

Bu konuda aşağıdaki kararlar alınmıştır:


*Zümre toplantıları öğretim yılının ilk haftası, II.
yarıyılın ilk haftası, öğretim yılının son haftasında
yapılacaktır.
*Gerektiğinde bu toplantılar dışında, zümre
başkanının duyurusuyla toplantı yapılabilecektir.
*Dilimizin doğru ve güzel kullanılabilmesi için,
özellikle yazım ve noktalama konusunda, tüm derslerin
zümreleriyle iş birliğine gidilecektir.
*Konuların türüne göre, gerektiğinde tarih, coğrafya,
din kültürü, yabancı dil ve felsefe grubu derslerinin
zümreleriyle iş birliği yapılacaktır. Örneğin, edebî
dönemler konusunda tarih, Atatürkçülükle ilgili
konularda T.C. ve İnkılâp Tarihi, Türkiye dışındaki
Türklerin edebiyatları işlenirken tarih ve coğrafya, din ve
tasavvufla ilgili konularda din kültürü, dilbilgisi
konularında yabancı dil, edebî akımlar konusunda
felsefe grubu, yazım ve noktalama ve dilimizi doğru ve
güzel kullanma konularında bütün zümrelerle iş birliğine
gidilecektir.
*Zümre öğretmenleri (özellikle aynı derse giren
öğretmenler) toplantı şeklinde olmasa da sürekli
diyalog ve iş birliği içinde olacaklardır.

14
11. Yıllık ve Günlük Ders Plânları:

Yıllık plânlar ve günlük ders plânları 2551 sayılı Tebliğler Dergisi'nde bu


konuda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Zümre öğretmenleri bu konuda aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır:

* Yıllık ders plânlarında bulunan "Üniteler" bölümüne öğretim


programlarında belirtilen ünite başlıkları yazılacaktır.
*"Hedef, Davranış ve Kazanımlar" bölümüne konunun işlenmesiyle
ulaşmayı hedeflediğimiz
ve oluşturmayı amaçladığımız öğrenci davranışları ve kazanımları
yazılacaktır.
*- "Konular" bölümüne sadece işlenen konunun başlığı yazılacak,
konularla ilgili metinler "Önerilen Metinler" bölümünde belirtilecektir. Bayram
tatilleri, ilgili haftalarda "Konular" bölümünde, Yarıyıl Tatili ise ayrı bir bölümde
belirtilecektir.
* Atatürkçülükle ilgili konular (eski sistemde) 2488 ve (yeni sistemde) 2575
sayılı T.D. ndeki esaslara göre "konular" bölümüne yerleştirilecek; ancak ayrı bir
ders saati ayrılmayacak, ilgili ders konusuyla birlikle işlenecektir. Kasımın üçüncü
haftası "Atatürk Haftası"dır. Yıllık plânda bu hafta için ayrılmış bölüme Atatürk ve
Atatürkçülükle ilgili konular yazılacaktır.
*"Kaynak, Araç ve Gereçler", derslerimizde kaynak olarak
kullanılan teknolojik araç-gereç ve eserlerdir. Bunlar da dersin ve konunun
özelliğine göre seçilerek bu bölüme yerleştirilecektir.
*"Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri" bölümüne derslerimizde
uygulanan öğretme
ve öğrenme yöntemleri dersin ve konunun özelliğine göre yazılacaktır.
*"Değerlendirme" bölümü, bir anlamda, ders konusunun işlenmesinden
sonra
ulaştığımız sonuçların belirtilebileceği bir bölümdür. Bu bölüme konunun
işlenmesi ve sonuçlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi - daha sonraki
yıllarda gerekebileceği düşüncesiyle -yazabiliriz.
*Plânın son sayfasına, yıllık plânın hangi T. D.' ne göre yapıldığı belirtilecektir.
Bütün zümre öğretmenlerinin, ilgili bölümde adları açılacak ve imzalattırılacaktır.
* Günlük "ders plânı" formu ve ders plânı yapma esasları 2551 s. T.
Dergisi’nde belirtilmiştir. Ders plânları konunun özelliğine göre bir günlük, bir
haftalık veya daha uzun bir süreyi kapsayan biçimde yapılabilir. Örneğin,
"İsimler" konusuna dört ders saatlik süre ayrılmışsa, bu konu için, konu
bölünmeden ve süre değiştirilmeden bir tek ders plânı yapabiliriz.

15
12. Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Kapsamında Yıllık
Ödev Konuları ve Değerlendirme Esasları:

G. Muratoğlu, yıllık ödevlerle ilgili esasların aşağıda sayılan ve tarih/eri


belirtilen Resmi Gazete ve Tebliğler Dergisi' nde bulunduğunu söyledi. Yıllık
ödevlerin verilmesinde, toplanmasında ve değerlendirilmesinde bu esaslara
uymamız gerekliğini belirtti.

*8.11.1989 tarih ve 20336 say ıh R. G - Ödev Yönetmeliği


*27 Kasım 1989 tarih ve 2300 s. ve 2348 s. (ek) Tebliğler Dergisi

Yıllık ödevler için öğretim yılının ikinci ayının ilk yarısı içinde ders seçimi
yapılır. Öğretim yılının sekizinci haftasında ödev konuları verilir. Ödevler, ders
kesiminden en geç iki ay önce toplanır.

Yıllık ödevler konusundaki ortak esaslar su şekilde belirlendi:


*Ödevler araştırma ve incelemeye dayalı olmalıdır.
*Öğrencilerin kaynaklardan hazır bilgi almaları önlenmelidir.
*Ödev için öğrencilerin kolayca bulabilecekleri kaynaklar tavsiye
edilmelidir.
*Ödev konulan okuma, araştırma, inceleme ve plânlı çalışmayı teşvik
edici özellikte
olmalıdır.
*Öğrencilerin yapmakta olduğu yıllık ödevler öğretim yılı içinde
denetlenerek
öğrenciler ödev amaçları doğrultusunda yönlendirilmelidir.
*Yıllık ödevlerin değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sisteminin
uyguna karar verilmiştir. Bu sistem ödev konusunun özelliğine göre
ders öğretmeninin tercihi doğrultusunda değiştirilebilir.
*Bu değerlendirme ödev kâğıtları üzerinde belirtilmelidir.

YILLIK ÖDEV DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

İÇERİK:

1) Araştırma, inceleme ve konuya yaklaşım: 30 puan


2) Düşünce ve yorumların işlenmesi (buluş, karşılaştırma, örnekleme,
açıklama vb.) ve kaynakları kullanma becerisi: 30 puan

BİÇİM:

1) Plânlama: 10 puan
2) Dil ve anlatım: 10 puan
3) Yazım ve noktalama: 10 puan
4) Kağıt ve yazı düzeni: 10 puan

16
9. Kaynaklar, yardımcı kitaplar, araç ve gereçler:

Derslerimiz için başlıca yardımcı ve kaynak olarak tercih edilen


eserlerden bazıları şunlardır:

GENEL KAYNAKLAR:

Türkçe Sözlük TDK Yay.


İmlâ Kılavuzu TDK Yay.
Osmanlıca-Türkçe Sözlük F. Devellioğlu
Osmanlıca-Türkçe Sözlük M.N. Özön

ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KAYNAKLAR:

Nutuk M.K. Atatürk


Atatürk 'ten Düşünceler E.Z. Karal
Derslerimizde Atatürk C. Yalçın
Atatürk'ü Özleyiş R. E. Ünaydın
Çankaya F.R. Atay
Tek Adam Ş. S. Aydemir
Atatürk İçin Şiirler T. Andaç
Atatürk Şiirleri Antolojisi M. Kaplan, N. Birinci
Atatürk İlkeleri ve İnkılâbımız O.G. Feyzoğhı

TÜRK EDEBİYATI VE EDEBÎ METİNLER DERSLERİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR:

Resimli Türk Ed Tarihi N.S. Banarh


Türk Ed. Ans. A. Özkırımlı
Türk Klâsikleri Ans. Ötüken Yay.
Türk Ed. Tarihi M. F. Köprülü
Türk Ed. Tarihi S. K. Karaalioğlu
Türk Edebiyatı A. Kabaklı
Edebiyat Sanatı S. K. Karaalioğlu
Edebiyat Akımları “

17
Edebî Sanatlar Ans. “
Ansiklopedik Ed. Sözlüğü “
Türk Şiir Sanatı “
Edebiyat Terimleri Kılavuzu “
Edebiyatımızda Şair ve Yazarlar “
Edebiyat Terimleri Sözlüğü L.S. Akalın
Türk Klâsikleri Varlık Yay.
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü B.Necatigil
Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü “
Edebiyat Bilgileri ve Edebiyat Akımları K. Gariboğlu
Edebiyatçılar Geçiyor H.F.Ozansoy
Yazın Akımları TDK Yay.
Türk Ed. da Nazım H.İlaydın
Orhun Abideleri M. Ergi n
Divan Şiiri Antolojisi H. Erdoğan Cengiz
İzahlı Divan Şiiri Ant. N.H.Onan
1 00 Soruda Halk Ed P.N.Boratav
Türk Saz Şairleri M.F. Köprülü
Halk Edebiyatına Giriş Ş. El cin
Halk Şiiri Ant. E. C. Güney
Halk Şiirinde Türler H.Dizdaroğlu
Yunus Emre Divanı B. Toprak
Karagöz M. Sevilen
Türk Bilmeceleri Ş.Elçin
Türk Dünyası El Kitabı Türk Kültür Araştırma Ens.
Türk Dünyası Edebiyatları Komisyon-MEB
Modern Türk Ed. nın Ana Çizgileri K.Akyüz
Tanzimat Ed. H. Tuncer
Servet-i Fünûn Ed. H. Tuncer
Rübâb-ı Şikeste T.Fikret
Safahat M.Akif Ersoy
Türkçülüğün Esasları Z.Göka!p
Edebiyatımızda Hikâye ve Roman C Kudret
Cumhuriyet Devri Türk Şiiri M. Kaplan
Şiir Tahlilleri “
Hikâye Tahlilleri “
Tip Tahlilleri “
20. Yüzyıl Türk Ed. M.Unlü-Ö.Ozcan
Çağdaş Türk Şiiri Ş.Dil
İlyada ve Odise Homeros
Denemeler Montaigne
Balı Edebiyatından Seçmeler C. Kudret
Dünya Klâsikleri Varlık Yay.

18
DİL VE ANLATIM, DİL BİLİM VE TÜRK DİLİ DERSLERİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR:

Türk Dili M. Ergin


Dilbilgisi T.N.Gencan
Her Yönüyle Dil Doğan Aksan
Sözcük Türleri TDK Y ay.
Türkçenin Ekleri V.Hatiboğlu
Anlamdan Anlatıma Türkçemiz Muhittin Bilgin
Genel Dilbilim Dersleri F. de Saussure

DİL VE ANLATIM, KOMPOZİSYON DERSLERİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR

Plânlı Yazma Sanatı A.H.Par


Yazmak ve Konuşmak Sanalı S. K. Karaalioğlıı
Kompozisyon Sanatı S. K. Karaalioğlu
Örnekli Komp. Bilgileri K.Gariboğlu
Örneklerle Türkçe ve Komp. Bilgileri Ali Oğuzkan -MEB
Güzel Konuşma ve Yazma S. Sarıca, M .Gündüz
Dil Yanlışları O.A. Aksoy
Atasözleri ve Özdeyişler Sabahat Emir
Yazılı ve Sözlü Anlatım Enise Kantemir

Ayrıca MEB 'nin tavsiye ettiği “100 Temel Eser” ve ders kitabı
olarak onayladığı tüm edebiyat, kompozisyon ve Türk dili dersleriyle
ilgili kitaplar, metinlerin alındığı eserlerin asılları, Türk Edebiyatı ile
Dil ve Anlatım dersleri programlarında kaynak olarak belirtilen
eserler ve MEB tarafından yasaklanmamış diğer edebî eserler de
kaynak ve yardımcı olarak kullanılabilir.

Ders işlenmesi sırasında kullanılacak eğitimle ilgili teknolojik


araçları ise "ses, görüntü ve bilgi veren teknolojik araç ve gereçler "
adıyla kısaltabiliriz.

19
Bu öğretim yılında öğrencilere verilecek yıllık ödevlerin konuları dersler ve
sınıflara göre şu şekilde belirlenmiştir:

YILLIK ÖDEV KONULARI

TÜRK EDEBİYATI - 9

* Geçmişten günümüze ulaşan, edebî değeri yüksek olan (…) sayıda


eserin içerikleri ve yazarları / şairleri hakkında bilgi verilmesi
* Şiirde ahengi sağlayan ögelerin özellikleri (örnekli çalışma)
* Edebî sanatların araştırılması (örnekli çalışma)
* Halk edebiyatı nazım şekilleri ve türleri (örnekli araştırma)
* Divan (Klâsik Türk) Edebiyatı nazım şekilleri ve türleri (örnekli
araştırma)
* Türk şiirinde kullanılan vezinlerin özellikleri ve bunlarla ilgili üçer şiir
incelemesi
* Yahya Kemal Beyatlı'nın (…) tane şiirinin incelenmesi, şair hakkında
bilgi verilmesi
* Faruk Nafiz Çamlıbel'in (…) tane şiirinin incelenmesi, şair hakkında
bilgi verilmesi
* Atatürk'ün dil ve edebiyat, basın-yayın, sanat ve güzel sanatlarla ilgili
görüş ve düşüncelerinin araştırılması
* Roman incelemesi (Kiralık Konak, Ateşten Gömlek, Araba Sevdası, Aşk-
ı Memnu, Çalıkuşu…)
* Türk edebiyatında hikâye (araştırma) ve üç halk hikâyesinin
incelenmesi
* Türk edebiyatında hikâye (araştırma) ve üç çağdaş hikâyenin
incelenmesi
* Türk edebiyatında masal (araştırma) ve üç masalın incelenmesi
* Geleneksel tiyatromuz (araştırma)karagöz ve orta oyunu incelemesi
* Türk edebiyatında tiyatro (araştırma) ve bir tiyatro eserinin
incelenmesi
* Tiyatro ve çeşitleriyle ilgili araştırma ve bir tiyatro eserinin incelenmesi
* Şiir türleri üzerine araştırma (örnekli çalışma)
* Kişisel hayatı konu alan metin türlerinin (hatıra, gezi, biyografi,
mektup, günlük…) tanıtılması (örnekli araştırma)
* Gazetecilikle ilgili metin türlerinin (makale, deneme, sohbet, fıkra,
eleştiri, röportaj…) tanıtılması (örnekli araştırma)
* "Gurbet" temasını işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

20
DİL VE ANLATIM - 9

* Yapı ve köken bakımından diller ( 70 x110 cm - şema çalışması)


* Atatürk’ün Türk dili ile ilgili görüşleri ve çalışmaları (araştırma)
* Türkçenin ses özellikleri ve dilimizin yapısında bulunan başlıca ses
olayları (örnekli inceleme)
* Türkçede bulunan ekler (örnekli inceleme)
* Anlatım bozuklukları (örnekli inceleme)
* Cümle çeşitleri (örnekli inceleme)
* Türk dilin tarihî gelişimi ( 70 x 110 cm - şema çalışması)
* Noktalama işaretleri ve yazım kurulları (örnekli inceleme)
* Metin üzerinde yapım ve çekim eklerinin gösterilmesi
* Metin üzerinde cümlenin ögelerinin gösterilmesi
* Sözcükte anlam (örnekli inceleme)
* Kelime grupları (örnekli inceleme)
* Çevredeki tabelalarda bulunan yabancı kelimelerin ve dil
yanlışlarının belirlenmesi ve fotoğraflanması

TÜRK EDEBİYATI - 10

* Konya yöresine ait folklor ürünlerini araştırma, derleme


* Çocuk tekerlemeleri (araştırma, derleme)
* Karagöz oyunu hazırlayıp sunma
* Meddah gösterisi hazırlayıp sunma
* Orta oyunu oyunu hazırlayıp sunma
* Mesnevî'den ilgi çekici sözleri bulup, estetik özellikler katarak yazma
* Halk hikâyesi ve masal arasındaki farkların belirtilmesi; halk hikâyesi
ve masal inceleme
* Divan Edebiyatındaki mazmunları şiirler üzerinde örnekler vererek
inceleme
* Halk şiirimizin günümüz şairlerine etkileri (araştırma)
* Divan Edebiyatının günümüz gençleri tarafından ilgi görmeyişinin
nedenleri (araştırma) ve nasıl sevdirebileceğimi yönünde fikir
belirtilmesi
* Bir gazelin günümüz şiirlerinden biriyle karşılaştırma ve bu çalışmayı
sınıfta sunma
* Türklerin kullandıkları alfabeler, etkilendikleri kültürler ve bunların
edebî eserlere etkisi (araştırma)
* Türk edebiyatının dönemleri ( 70 x110 cm - şema çalışması)
* İlk İslâmî Türk eserleri (araştırma)
* Yunus Emre'yi diğer tasavvuf şairlerinden ayıran özelliklerin
21
belirlenmesi; Yunus Emre'nin yaşamı, edebî kişiliği, dili hakkında
araştırma yapılması ve (…. sayıda)şiirinin incelenmesi
* Bir eserin kişi, olay, zaman, mekân, dil ve anlatım bakımından
incelenmesi
* Divan şairi Nedim'in yaşamı, edebî kişiliği ve şiirleri (araştırma) ve
Nedîm'in yaşadığı İstanbul'un resimlerle anlatılması
* Destanlardaki mitolojik ögeleri resim, şekil, figürlerle anlatma
* Destanlarla günümüzdeki olağanüstü olayları anlatan bilim-kurgu
filmlerin karşılaştırılması
* Bir halk şairine ait manzume ve şiirleri inceleme ve şiirlerinden yola
çıkarak edebî kişiliklerini ve yaşadığı dönemin özelliklerini anlatma
çalışması
* Gelenek ve göreneklerimizin halk edebiyatı ürünlerine yansımasını
örnekler ve resimlerle tablolaştırma

DİL VE ANLATIM - 10

* Ceyhun Atuf Kansu'nun "Dünyanın Bütün Çiçekleri" şiirindeki


kelimelerin "anlamlarına göre kelime türleri (isim, sıfat, zamir, zarf, edat,
ünlem, bağlaç, fiilimsiler)" açısından incelenmesi
* Planlanan bir konu üzerinde hikâye oluşturup inceleme
* En meşhur fabl türü eserlerin (Kelile ve Dimne Bostan ve Gülistan, La
Fontaine vb.) incelenip tanıtılması
* Nasrettin Hoca Hakkında bilgi toplanması ve fıkralarının çeşitli
açılardan incelenmesi
* Günlük tutma
* Öğretmen tarafından belirlenecek bir konuda panel, tartışma veya
sunum yapma çalışmaları
* Herhangi bir meslek sahibi ile belirlenmiş bir konu üzerinde röportaj
çalışması
* Okul öğrencileri üzerinde anket uygulaması (Grup çalışması olabilir.)

T.D. VE

EDB.- 2

Edebiyat:

* Dede Korkut Hikâyeleri 'nde "kadın ve aileye verilen önem " (örnek/emeli

araştırma)
* Dede Korkut Hikâyeleri'nin "eski Türklerde toplumsal dayanışma,
millî birlik re
bütünlük " açısından incelenmesi
*Divan Edebiyatı ve Âşık Edebiyatı 'nın örnekli karşılaştırması
*Nedim 'in edebiyatımızdaki yeri, şiir/erindeki "İstanbul" temasının
araştırılması
*Mevlâna 'nın Türk Edebiyatı'ndaki yeri, Mevlâna'da "Allah" sevgisi
*Yunus Emre 'nin edebiyatımızdaki yeri, Yunus Emre 'de "sevgi"
22
konusunun incelenmesi
*Türk destanlarındaki ortak motiflerin araştırılması
*Türk edebiyatının dönemleri (şema çizimi - 70 x 110 cm.)
* Okul kütüphanesindeki Türk dili ve edebiyatı ile ilgili kaynak
eserlerin tespiti ve
sınıflandırılması (grup çalışması)
*İslamiyet Öncesi Sözlü Türk Edebiyatı (örnekli araştırma)
*Orhun Yazıtları (niceleme)
*Karacaoğlan; edebi kişiliği ve şiirlerinden örnekler (inceleme, araştırma)
*Fuzulî, edebi kişiliği ve eserleri (inceleme, araştırma)
*Türk Halk Edebiyatı 'nın tarihî gelişimi ve özellikleri (araştırma)
*Divan Edebiyatı 'nın tarihî gelişimi ve özellikleri (araştırma)
* Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı 'nda kullanılan mazmun ve
mecazların karşılaştırılması
*Mevlâna ve Yunus Emre 'de "insan sevgisi" (karşılaştırmalı inceleme)
*Fuzulî ve Baki'nin sanat anlayışlarının karşılaştırılması
*Divan Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatı 'nın (herhangi bir açıdan)
karşılaştırılması
*Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiyatı 'nın karşılaştırılması
*Servet-i Fünûn ve Millî Edebiyat 'ın karşılaştırılması
*Türk dil ve yazı devrimi( araştırma, inceleme)
*Göktürk Yazıtları, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku ve Gençliğe Hitabe' sinin
anlam ve amaç
bakımından karşılaştırılması
*Atatürk ve millet sevgisi (araştırma, inceleme)
*Atatürk ve Türk gençliği (araştırma, inceleme)

Türk Dili:

*Tür k yazı dilinin tarihî gelişimi (şema çizimi - 70 x 110 cm)


*Türk dilinin haritası (Türkçenin dünya üzerinde konuşulduğu yerler)
*Dil aileleri (şema çizimi)
* İstiklâl Marşı, 10. Yıl Nutku veya Gençliğe Hitabe 'de kullanılan
sözcüklerin yapısal olarak incelenmesi
*Türkçede sözcük türleri; bir metnin sözcüklerinin "tür'' açısından
incelenmesi
*Son biçimiyle imla kuralları ve noktalama işaretleri (örnekli araştırma)

T.D. VE EDB. - 3

Edebiyat :

* Azerbaycan edebiyatı (araştırma)


* Geleneksel temaşa sanatlarımızın tanıtılması
* Günümüz Türk dünyası edebiyatçılarının tanıtılması
* Roman incelemesi (Cumhuriyet Dönemi, çağdaş Türk ve dünya edebiyatı
yazarları)
* Birinci ve İkinci Yeni Akımlarının sanat anlayışı bakımından karşılaştırılması
(örnekli)
23
* Son on yılda üniversiteye giriş sınavında çıkmış edebiyat ve Türkçe
sorularının derlenmesi
* Atatürk’ün kişisel özellikleri (araştırma, inceleme)
* Atatürkçü düşünce sisteminin lâiklik anlayışına yönelik iç ve dış tehditler
(araştırma, inceleme)
* Atatürk milliyetçiliği, millî birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirici unsurlar
(araştırma, inceleme)
* Tarih boyunca kadının Türk toplumundaki yeri ve Türk kadın hakları
(araştırma, inceleme)

Türk Dili :

* Son on yılda üniversiteye giriş sınavında çıkmış yazım kuralları ve


noktalama işaretleri ile ilgili soruların derlenmesi
* Bir metindeki cümlelerin çözümlenmesi
* Bir metindeki sözcük öbeklerinin incelenmesi

24
EDEBÎ METİNLER - 1

* Dede Korkut Hikâyelerinden üçünün incelenmesi


* Üç halk hikâyesi veya masalın incelenmesi
* Üç çağdaş Türk hikâyesinin incelenmesi
* İslâmiyet öncesi Türk şiiri ve Anadolu halk şiirinin örnekli olarak
karşılaştırılması
* Klâsik Türk nazmı ve Tanzimat dönemi nazmının karşılaştırılması
* Tanzimat Ed. nazmı ve S. Fünûn Ed. nazmının karşılaştırılması
* Roman incelemesi ( Tanzimat Ed.. döneminden bugüne … )

EDEBÎ METİNLER – 2

* Karagöz oyununun özelliklerinin araştırılması ve bir oyunun incelenmesi


* Orta oyununun özelliklerinin araştırılması ve bir orta oyununun araştırılması
* Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun özelliklerinin araştırılması
* Çağdaş Türk tiyatro eserlerinden birinin incelenmesi

DİL BİLİM - 1 ve 2

*Atasözleri ve özdeyişlerin dil bilim açısından incelenmesi


*Terim ve deyimlerin dil bilim açısından incelenmesi
*Kök/er ve ekler (inceleme); bir metindeki sözcüklerin kök ve ekler
açısından
incelenmesi.
*Günümüze kadar Türklerin kullandıkları alfabeler (araştırma, inceleme)
*Cümle türleri (örnekli); bir metnin cümle türleri açısından incelenmesi

13.Anma ve kutlamalarla ilgili olarak aylara göre görev dağılımı

EKİM:Tülay Tuğ Bozkır- Filiz Karayiyen

KASIM:Gökhan Selek-Neriman Tanık-Tülay Tuğ Bozkır

ARALIK:Tolgay Çelik-Uğur Gülmez

OCAK-ŞUBAT:Feridun Ülgü- Murat Akpınar

25
MART:Neriman Tanık-Gökhan Selek-Tolgay Çelik

NİSAN:Tekin Soylu-Neriman Tanık

MAYIS: Uğur Gülmez-H.MehmetKARAKOÇ

14. Dilek ve Temenniler:

Tüm zümre öğretmenleri başarılı ve huzurlu bir öğretim yılı geçirmemizi


temenni ettiler.

15. Kapanış:

Toplantı başkanı G.Muratoğlu, iyi dilekleriyle toplantıyı sona erdirdi.

SONUÇLAR :

* Millî Eğitim Temel Kanunu okunarak gerekli açıklamalar yapıldı.


Öğrencilere kutsal değerlerimiz, milli birlik ve bütünlüğümüz konusunda
sürekli telkinde bulunmamız konusunda görüş birliğine varıldı.
* Geçtiğimiz öğretim yılının son zümre toplantı tutanağı incelenip
değerlendirildi. gerekli önlemlerin alınıp başarının yükseltilmesi için
çalışılmasına karar verildi.
* Öğretim programlan incelendi ve gerekli açıklamalar yapıldı.
* Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili konuların derslere ve ders konularına
dağılımı belirlendi.
* Bütün dersler için ders işleme yöntem ve teknikleri, ölçme-
değerlendirme sistemleri, yazılı yoklama tarihleri belirlendi.
* Derslerimizde kullanılması gereken yardımcı kitaplar ve diğer
kaynaklar belirlendi.
* Zümre öğretmenleri arasında ve diğer zümrelerle yapabileceğimiz
işbirliğinin esasları belirlendi.
* Yıllık ve günlük plânlarda dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.
* Yıllık ödev konuları ve yıllık ödevlerde uygulanacak değerlendirme esasları
üzerinde duruldu.

www.turkceciler.com
Türkçe Dersi/Edebiyat Dersi Kaynak Sitesi

26
27