You are on page 1of 2

ชื่อนางสาวรัตนาภรณ์ รสหอม ชื่อเล่น บัว รหัส 5133O5O53

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน)

ได้รับทุนจาก องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภททุน ผลิตเพื่อชุมชน

ที่อยู่ 41 หมู่ 16 ตำาบลบ้านด่าน อำาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทร 087-4399126

คติประจำาใจ ก้าวแรกที่พลาดพลั้งคือก้าวหลังที่มั่นคง

อาจารย์ประจำากลุ่ม อาจารย์พนาไพร โฉมงาม