Draw the missing external features in the following animals.

Lukiskan sifat luaran yang hilang pada haiwan-haiwan berikut . .•••.•...

~

...... ..
'

lion
rama-rama
.......

singa

....

..........

elephant
gajah

fish
ikan

Namakan haiwan-haiwan yang berekor. 7 What external feature does the fish have that none of the other animals has? Apakah sifat luaran yang ada pada ikan tetapi tiada pada haiwan-haiwan yang lain? 8 Name the animals which have tails.Cl. Namakan haiwan yang bertanduk. Lihat gambar-gambar di bawah dan jawab soalan-soalan 5 . crocodile / buaya fish / ikan rhinoceros / badak sumbu flamingo / flamingo elephant / gajah snake / ular 5 Do any of the animals have scales? Haiwan-haiwan manakah yang bersisik? 6 Name the animal that has horns.Look at the pictures below and answer questions 5 . q Which animal has whiskers? Haiwan manakah yang bermisai? .q.

>V . Pilih dan tu/iskan nama-nama haiwan yang mempunyai disebutkan. '=l. ~ ~ Namakan sitat-sitat /uaran yang dikongsi o/eh kedua-dua haiwan di da/am kotak.::. ~~ \ -.. .. -eo' Choose and write the names of the animals that have the external features mentioned.C « Name the external features that are shared by both animals in the boxes.} '2 . ~ '1 . (\ . siiat /uaran yang flamingo flamingo panda panda lion singa chicken ayam eagle he/ang dog anjing .

. Kedua-duanya bersesungut. Bulatkan jawapan yang betul. except Haiwan-haiwan berikut berekor. C crocodile buaya 20 Which of the following shows the part that a cat does not have? Antara yang berikut. I q Which animal has feathers? Haiwan manakah yang berbulu pelepah? 22 The external feature shown belongs to: Sifat luaran yang ditunjukkan kepunyaan: A lion singa B penguin burung penguin A a fish seekor ikan seekorbuaya ~\ B a crocodile C a bird seekor burung Y\ . kecuali A otter berang-berang A tail ekor B fur bulu C horn tanduk B rabbit arnab C caterpillar ulat beluncas 24 What external feature do dragonfly and turkey have in common? Apakah sifat luaran yang dimiliki oleh pepatung dan ayam belanda secara umumnya? 21 The animal in the picture has two _ Haiwan dalam gambar itu mempunyai dua _ A horns tanduk A They both have antennae. yang manakah menunjukkan bahagian yang tiada pada seekor kucing? 23 The following animals have tails. Kedua-duanya berparuh.Circle the correct answers. B trunks belalai B They both have beaks. Kedua-duanya bersayap. C tails ekor C They both have wings.

~ ~ animals with two legs haiwan yang berkaki dua animals with scales haiwan yang bersisik animals with shells haiwan yang bercangkerang animal with tail haiwan yang berekor .Cross out (X) the animals that do not have the following external features. Pangkahkan (X) haiwan yang tidak mempunyai sifat luaran berikut.

Group the animals according to their external features. 8 . Kumpulkan haiwan-haiwan mengikut sitat luarannya.

emuanya berparuh. ~.Fill in the blanks. s. Badan ayam dan are covered with dilitupi bulu pelepah.:. 15 Rabbits. berkaki empat.. cicak dan ular mempunyai . 18 Worms can be grouped together with the snakes because both of them do not have _ Ulat boleh dikumpulkan bersama dengan ular kerana kedua-duanya tidak mempunyw _ .. 14 The bodies of a chicken and a feathers. lizards and snakes have __ Amab. an ostrich and a Burung pipit... parrot burung kakaktua legs kaki dogs anjing tails ekor duck iNk scales sisik 13 Cows and Kedua-dua lembu betina dan both have four legs. burung unta dan all have beaks.___ _ _ 16 Both snakes and crocodiles have Kedua-dua ular dan buaya mempunyai _ _ 17 A sparrow. lsi tempat kosong...

Ducks and eagles have beaks. Elephants and rhinoceroses have tusks. Tuliskan "BETUL" padapernyataan !dang benar dan "SALAH" pada pernyataan yang tidak benar. Bulls and elephants are the examples of animals with horns.Write "TRUE" for the correct statements and "FALSE" for the incorrect statements. turtle / penyu fish / ikan ~ elephant / gajah duck / itik eagle / he/ang bear / beruang lion / singa rhinoceros / badak sumbu Turtles and fish are in the same group because they both have four legs. Itik dan he/ang berparuh. Persamaan antara beruang dengan singa ada/ah kedua-duanya berbu/u dan berkaki empat. The similarities between a bear and a lion are they both have fur and four legs. Gajah dan badak sumbu bergading. . Lembu jan tan dan gajah merupakan contoh-contoh haiwan yang bertanduk. Penyu dan ikan berada da/am kumpu/an yang sama kerana kedua-duanya berkaki empat.

ants and bees ikan. semut dan /ebah B turtle penyu B monkeys. singa dan zirafah 27 The animals below are the group of "animals with " C goats. crocodiles and tigers kucing. lions and snakes monyet. /embu betina dan badak sumbu . 28 Which group is the "animals with claws"? Kumpu/an manakah yang merupakan "naiwon yang bercckar'? A geese angsa C tigers harimau B giraffes zirafah A fish. Bu/atkan jawapan yang betu/. cows and rhinoceroses kambing. A yam jan tan dan _ merupakan haiwan-haiwan yang berkaki dua. singadan u/ar 26 Which of the following does not belong to the group "animals with shells"? Antara yang berikut. buaya dan harimau 2q Which animals have hair and horns? Haiwan-haiwan manakah yang berbu/u dan bertanduk? A fish ikan C snail siput babi A fish. semut dan /ebah B monkeys. yang manakah tidak terg%ng da/am kumpu/an "haiwan yang bercangkerang"? C cats. ants and bees ikan. 24 Penguins ammflucks are animals with _ Burung penguin dan itik merupakan haiwan-haiwan yang mempunyai _ Haiwan-haiwan di bawah berada da/am kumpu/an "haiwan yang mempunyai " A feathers bu/u pe/epah C fur bu/u A shells cangkerang C whiskers misai B shells cangkerang B scales sisik 25 Roosters and _ are animals with two legs.Circle the correct answers. lions and giraffes monyet.

Suaikan sitat /uaran dengan tumbuhan yang betu/. 4 long leaves daun panjang irregularshaped leaves 4 daun yang berbentuk tak sekata oval-shaped leaves 4 daun yang berbentuk bujur . Match the external features to the correct plants. Bu/atkan sitat /uaran yang betu/.Circle the correct external features.

Complete the table below. sugar cane plant tebu hibiscus plant pokok bunga raya mango tree pokok mangga cendawan water lily plant teratai pineapple plant pokok nanas . Lengkapkanjadualdibawah.

The orchid plant is a flowering plant. Grasses and ferns are non-flowering plants.. Pokok orkid merupakan tumbuhan berbunga. c. Oaun pokok pisang panjang dan lebar. balsam plant pokok keembung mangosteen tree pokok manggis banana tree pokok pisang orchid plant pokok orkid grass rumput fern paku-pakis A balsam plant has long leaves. Pokok keembung berdaun panjang. The leaves of a banana tree are long and wide. A mangosteen tree has soft stem. Rumput dan paku-pakis merupakan tumbuhan tidak berbunga. Pokok manggis berbatang lembut. Tuliskan "BETUL" padapernyataan yang benar dan ~'~1~AH" pada pernyataan yang tidak benar.Write ''TRUE'' for the correct statements and "FALSE" for the incorrect statements. .

Tebu mempunyai daun yang berbentuk bujur. Pokok betik mempunyai daun yang berbentuk tak sekata. B Maize plants have woody stems. A has oval-shaped leaves mempunuaidaun yang berbentuk bujur C The stem of a water lily plant is thorny. except Tumbuhan-tumbuhan berikut berbatang kayu. Pokok jagung berbatang kayu. B is a non-flowering plant merupakan tumbuhan tidak berbunga 26 Which statement is wrong? Pernyataan manakah yang salah? C has a woody stem berbatang kayu 24 Choose the correct statement. Tebu berbatang /embut.Circle the correct answers. B Papaya trees have irregularshaped leaves. B sugar cane plant tebu C hibiscus plant pokok bunga raya 23 The plant shown Tumbuhan yang ditunjukkan B A coconut leaf is long and smooth. yang manakah betul? A mango tree pokok mangga A A maize plant has irregularshaped and rough leaves. A Maize plants have fruits. A Rambutan trees are non-flowering plants. C Sugar cane' plants have soft stems. kecuali 25 Which of the following is correct? Antara yang berikut. Batang teratai berduri. Oaun pokok ke/apa panjang dan permukaan daunnya ficin. C Sugar cane plants have oval-shaped leaves. ~ 22 The following'plants have woody stems. Bu/atkan jawapan yang betu/. Pokok jagung berbuah. Pokok rambutan merupakan tumbuhan tidak berbunga. Pokok jagung mempunyai daun yang berbentuk tak sekata dan permukaan daun yangkasar. . Pilih pernyataan yang betu/.

-'H.Circle the plants that have the mentioned external features. rubber tree pokok getah bird's nest fern paku/angsuyar rambufan tree pokok rambutan banana tree pokok pisang yam plant ~'${'"fll. Bu/atkan tumbuhan-tumbuhan disebutkan.. yang mempunyai sitat /uaran yang ~ mushroom cendawan coconut tree pokok ke/apa .-pokok ke/adi orchid plant pokok orkid bougainvillea tree pokok bunga kertas jasmine plant pokok bunga me/ur paddy plant padi .~.

. Tandakan (. B~ Tick (v') the external features of each group. tree durian tree hibiscus plant pokok bunga raya pokok jambu batu . ~ maiza plant pokok jagung pineapple plant pokok nanas " banana tree pokok pisang papaya tree pokok betik coconut tree pokok kelapa fern paku-pakis guava pokok durian ./) sitat-sitat luaran bagi setiap kumpulan.

Write ''TRUE" or "FALSE". pokok ros dan pokok cili mempunyai permukaan daun yang ficin. Tufiskan "BETUL" atau "SALAH". A banana tree has long leaves. The maize plants have dull leaves. Kedua-dua paku tanduk rusa dan fumut merupakan tumbuhan berbunga. Pokok jagung mempunyai permukaan daun yang pudar. Pokok pisang berdaun panjang seperti rumput. Contoh-contoh tumbuhan yang mempunyai permukaan daun yang kasar iafah pokok bunga matahari dan pokok bunga keembung. The staghorn ferns and mosses are both flowering plants. Bird's nest ferns. Aloe vera and cacti are non-flowering plants. . The pineapple and sugar cane plants have the same type of stems. A coconut tree and a rubber tree both have soft stems. Udah buaya dan kaktus merupakan tumbuhan tidak berbunga. rose plants and chilli plants have smooth leaves. Pokok kefapa dan pokok getah berbatang fembut. Examples of plants with rough leaves are sunflower plants and balsam plants. Paku fangsuyar. just like grass. Pokok nanas oontebu mempunyai jenis batang yang sama.

tumbunantumbuhan manakah yang tergolong dalam kumpulan ini? . Jawab soalan-soalan berikut. which plants are not in group B? Jika kumpulan B merupakan tumbuhan yang mempunyai daun yang berbentuk bujur. which plants belong to this group? Jika kumpulan C merupakan tumbuhan yang berdaun panjang. Lihat gambar-gambar di bawah.Look at the pictures. Answer the following questions. tumbuhan-tumbuhan manakah yang tidak berada dalam kumpulan B? . Iq If group C has the plants with long leaves. lidah buaya aloe vera pokok kelapa sawit oil palm tree pokok puding croton plant lemon-grass plant serai orchid plant pokok orkid papaya tree pokok betik rose plant pokok ros group A group B 16 What type of stem do the plants in group A have? Apakah jenis batang yang dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dalam kumpulan A? 17 Do all the plants in group B have the same type of leaves? Adakah semua tumbuhan dalam kumpulan B mempunyai jenis daun yang sama? 18 If group B is the plants with oval-shaped leaves.

orchid plants and bougainvillea trees belong to the group Pokok bunga roya. cendawan dan paku-pakis of leaves from the rubber tree? A papaya tree pokok betik C rubber trees. Bu/atkan jawapan yang betu/. [1J B starfruit tree pokok belimbing 20 The following plants can be Tumbuhan-tumbuhan berikut bo/eh dikumpu/kan sebagai "tumbuhan yang berbatang /embuf'. pokok orkid dan padi . pokok orkid dan pokok bunga kertas terg%ng da/am kumpu/an A papaya tree pokok betik B rose plant pokok ros C banana tree pokok pisang A plants with woody stems tumbuhan yang berbatang kayu B plants with thorns tumbuhan yang berduri 21 The plant with the same external feature of leaves as the papaya trees is the Tumbuhan yang mempunyai sifat /uaran daun yang sama dengan pokok betik ia/ah C flowering plants tumbuhan berbunga 24 Which group of plants does not have woody stems? Kumpu/an tumbuhan manakah yang tidak berbatang kayu? A water weed rumpai air C mushroom cendawan A sunflower plants. orchid plants and paddy plants pokok getah. pokok ke/adi dan paku-pakis B fern paku-pakis 22 Which plant has different type Tumbuhan manakah yang mempunyai jenis daun yang berbeza dengan pokok getah? B coconut trees. yam plants and ferns pokok bunga matahari. mushrooms and ferns pokok ke/apa.Circle the correct answers. kecuali grouped as "plants with soft stems". except C bougainvillea tree pokok bunga kertas 23 The hibiscus plants.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful