You are on page 1of 14

dü+|ü⁄{Ï 2 dü+∫ø£ 54

k˛eTyês¡+ 15 &çôd+ãsY 2008 ôV’≤<äsêu≤<é www.suryaa.com ù|J\T 10G4G16 yÓ\: s¡÷.3.00


Published from Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur, Nellore, Tirupati, Kadapa, Kurnool, Warangal, Karimnagar, Nalgonda, Chennai, Bangalore, Mumbai, New Delhi

l düs¡«<Ûë]HêeT dü+e‘·‡s¡+, <äøÏåD≤j·Tq+, ùV≤eT+‘· s¡ß‘·ße⁄, e÷s¡Z•s¡ e÷dü+, ãVüQfi¯ |üø£å+, ‹~Û: ‘·~j·T ñ 11.19, qø£åÁ‘·+: |ü⁄qs¡«düß ñ. 7.32, es¡®´+: eT. 2.47 qß+&ç eT. 4.14 es¡≈£î, neTè‘· |òüT&çj·T\ß: ñ. 5.24 qß+&ç ñ. 6.48 es¡≈£î ‹]–
sê. 11.30\ qß+&ç sê. 12.57 es¡≈£î, sêVüQø±\+: ñ. 8.00 qß+&ç ñ. 9.23 es¡≈£î, j·TeT>∑+&É+: ñ. 10.47 qß+&ç eT. 12.10 es¡≈£î, <äTs¡TàVüAs¡Ô+: eT. 12.32 qß+&ç eT. 1.16 es¡≈£î , dü÷s√´<äj·T+: ñ. 6.42 ì. dü÷sê´düÔeTj·T+ kÕ. 06.40 ì.

Ç<˚ e÷ eT+Á‘·+, \ø£å´+ |”d”d” »+uÀ ø±s¡´es¡Z+ $&ÉT<ä˝…’+~


CÀ–qß\+<ä]ø° |æ+#Û·Hé n+<äCÒkÕÔ+ 115 eT+~ ø±s¡´<äs¡ßÙ\ß 53 eT+~ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<äs¡ßÙ\ß
81 eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑß´\ß 30 eT+~ XÊX¯«‘· ÄVü‰«ì‘·ß\ß
n+uÒ<äÿsY m‹Ôb˛‘·\≈£î eTTK´eT+Á‹ X¯+≈£îkÕú|üq 13 eT+~‘√ mìïø£\ ø£$T{° 29 eT+~‘√ y˚Tìô|òk˛º ø£$T{°
M>Ðèþ*-Æðÿyìþz (°-gê-Ðèþ*-»ê-§Šþ), yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$-f-ÆŠÿ-¯èþ*Å-‹Ü) : A¯èþ²§é™èþ¯èþ$ B§æþ$MøÐé˯èþ²
{糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ… ¯ðþÆæÿ-Ðóþ-Æóÿa…§æþ$Mæü$ GÌê…sìý MæüçÙt¯èþÚët˯ðþO¯é ÌñýMæüP^óþÄæý$»ZÐèþ$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Ä Á|üuÛÑß‘·«+..
yéMæütÆŠÿ ÐðþO.G‹Ü.Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. B Ë„æüÅ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜÐóþ$ ¿æý*Ñ$ «§æþÆæÿ Mæü…sôý &ûmdt C≤_‘êô|’H˚
¯éË$Væü$Æðÿr$Ï A«¨Mæü…V> Ððþ_a…_ °gêÐèþ*»ê§ŠþÌZ° ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ…¨…^éË°
çÜ…MæüÍμ…^éÐèþ$° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*f…ÌZ BǦMæü AçÜÐèþ*¯èþ™èþ˯èþ$ ™öËW…^èþyé°Móü
™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… ÝëVæü$±sì Ææÿ…V>°² AÀÐèþ–¨ª ^óþÝù¢…§æþ° ÐðþO.G‹Ü. ^ðþ´ëμÆæÿ$. °gê-Ðèþ*-»ê§Šþ
e#˚Ã<ë... #·#˚Ã<ë k˛ìj·÷
hÌêÏ M>Ðèþ*-Æðÿ-yìþz-ÌZ° ò³OÌꯌþ Ðèþ§æþª yéMæütÆŠÿ ¼.BÆŠÿ.A…»ôý§æþPÆŠÿ {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå çÜ$fË u≤ãß Vü‰MT\ô|’ yÓ’mdt m<˚›yê ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä:
{çÜÐèþ…† G†¢´ù™èþË ç³£æþM>°Mìü B¨-ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþÔéÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… M>Ðèþ*-Æðÿ- G. ^èþ{Mæü-´ë×ìý Äæý*§æþ-ÐŒþ f¯é-Ææÿ®¯Œþ ¨ÓÐóþ-¨
yìþzÌZ ¿êÈ ºíßý-Ææÿ…Væü-çÜ-¿æý¯èþ$ E§óþ®-Õ…_ {ç³çÜ…W…_¯èþ ÐðþO.G‹Ü...™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ° Hyæþ$ Ðóþ$°-òœÝùt MæüÑ$sîý bðþOÆæÿÃ-¯Œþ HI-íÜíÜ {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ-§æþ-ÇØ
hÌêÏÌZÏ 16 Ë„æüË 40 ÐóþË GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ…¨…^óþ D G†¢´ù™èþË ç³£æþMæü… §óþÔèý…ÌZ¯óþ ~«y˚~
A†ò³§æþª§æþ° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¯éË$VóüâæýåÌZ ç³NÇ¢M>¯èþ$¯èþ² D {´ëgñýMæü$t ÐèþËÏ
™ðþË…V>×ýÌZ° Ððþ$rt ¿æý*Ðèþ$$˱² çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… AÐèþ#™éÄæý$¯é²Ææÿ$. ©°-§éÓÆ> °gê-Ðèþ*-»ê§Šþ
hÌêÏÌZ A§æþæ¯èþ…V> Ðèþ$Æø 3 Ë„æüË 5 ÐóþË GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ…§æþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. D
A ¨Vø.. C¨Vø A…r* C¯é²-âæý$ÏV> FÇ…_¯èþ Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý(í³-íÜ-íÜ) M>ÆæÿÅ-
ÐèþÆæÿY… gê¼™é Grt-Móü-ËMæü$ ¿êÈ òÜOkÌZ B¨-ÐéÆæÿ… Ñyæþ$-§æþ-ÌñýO…¨. ÝëÆæÿÓ-{†Mæü G°²-Mæü-
Ë™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ Ôéçܯèþ çÜ¿æýMæü$ Mæü*yé G°²-MæüË$ fÆæÿ-V>-ÍÞ¯èþ ™èþÆæÿ$-×ý…ÌZ Äñý*«§é¯èþ$ Äñý*«§æþ$
G†¢´ù™èþË ç³£æþMæü… ÐèþËÏ hÌêÏÌZ° M>Ðèþ*Æðÿyìþz, GÌêÏÆðÿyìþz, yìþ^Œþç³ÍÏ °Äñý*fMæü ÐèþÆ>YË ç³Ç«¨ÌZ
VæüË 19 Ðèþ$…yæþÌêË$ çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… AÐèþ#™éÄæý$° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 2003ÌZ Ë$ A…§æþ-DZ gê¼-™éÌZ ^óþÆ>aÆæÿ$. ï³ïÜïÜ ¯èþ*™èþ¯èþ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… HÆ>μsñýO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ A«§æþÅ„æü$yæþ$
{糆糄æü ¯éÄæý$Mæü$yìþV> ´ë§æþÄæý*{™èþ ^óþíܯèþç³#yæþ$ CMæüPyìþ ÆðÿO™èþ$Ë ç³Çíܦ†° çÜÓÄæý$…V> yìþ.{Ö°Ðé‹Ü ç³…í³…_¯èþ f…»Z M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… gê¼™é¯èþ$ GIïÜïÜ A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý*V>…«©
^èþ*íܯèç³#yæþ$ ™èþ¯èþ Ðèþ$¨ÌZ Ððþ$¨Í¯èþ BÌZ^èþ¯èþMæü$ Ææÿ*ç³MæüËμ¯óþ ... 5˝À $esê\ß 3˝À BÐðþ*¨…_¯èþr$t {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ f¯éÆæÿª¯Œþ ¨ÓÐóþ¨ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. $esê\ß 2˝À

eTVæ≤fi≤ ø£+&Éø£ºs¡¢ô|’ ñÁ>∑yê<ä+ô|’ ‘êsê ‘√s¡D+ dæ˙ q≥ß\ dæ˙ ô|‘·Ô+<ëØ‘·q+ô|’ ìsêà‘·\ s¡D+
ñ<ës¡‘· XÊ+‹ sê´©
eTT+u≤sTT <ë&ÉT\˝À
12 yêsê\ Á|üdü÷‹ ôd\e⁄ eTè‘·ß\≈£î ìyê[
dæã“+~øÏ Ä]®‘· ôd\e⁄\ß òßýO§æþ Æ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ$$…»êÆÿ$$
Ç‘·s¡ &çe÷+&É¢ô|’ õ³Ë$âæýÏ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ B¨ÐéÆæÿ…
19˝À>± ìs¡íj·T+ Ðèþ$*Ò BÇt‹ÜtüÞ BÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ
B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ íܱ¯èþr$Ë$ ÆæÿÒ…{§æþ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 ¿êÆæÿ† ¯èþ$…_ AòÜ…½ÏMìü Ôé…†
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): BÈtïÜ íܺ¾…¨Mìü Æ>ÅÎ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ…
JMæü ¡í³ Mæüº$Ææÿ$. çÜ…çܦ E§øÅVæü$Ë AòÜ…½ÏÌZ° V>…«© Ñ{Væüçßý… Ðèþ§æþª
yìþÐèþ*…yæþ$Ï ^éÌê-Ðé-sìýMìü Æ>{çÙ¢ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ E{VæüÐé§æþ §éyæþ$ËÌZ
{糿æý$™èþÓ… ç³^èþagñý…yé Fí³…¨. Ðèþ$–™èþ$ËMæü$ ÐéÆæÿ$ °Ðéâæý$ËÇμ…
Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$íßýâê Mæü…yæþMæütÆæÿÏç³rÏ ^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæÐèþ$…ÌZ A{Væü
™èþ¯èþ E§éÆæÿ™èþ¯èþ$ ^ér$Mæü$…¨. G¯ø² ¯èþr$Ë$ AMìüP¯óþ° ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#,
ÆøkË$V> ò³…yìþ…VŠüÌZ E¯èþ² »êËMæü–çÙ~, Æøgê, fÐèþ$$¯èþ,
{ç³çÜ*† òÜËÐèþ#Mæü$ BÐðþ*§æþ… ™ðþÍ- ïßýÆøË$ Æ>…^èþÆæÿ׊ý, ÆæÿÑ™óþf,
í³…¨. Ðèþ$íßýâê Mæü…yæþ-Mæüt-ÆæÿÏ-Mæü$ çÜÆæÿ$PüÅ- Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$-ÌZ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë §éyæþ$-˯èþ$ °Ææÿ-íÜçÜ*¢ B¨-ÐéÆæÿ… òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ-ÌZ Ôé…†-Äæý*{™èþ °ÆæÿÓ-íßý…_ {ºçßýïèþ…§æþ…, ™èþ¨™èþÆæÿ íܱ ™ðþË$Væü$ _{™èþ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ Mö…™èþ Ðèþ$…¨ {ç³Ðèþ$$-Q$Ë$ ™èþÐèþ$ {ç³Äñý*-f-¯é-˯èþ$ M>Ë-Æ>-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ¯èþ² Ðóþ§æþ-¯èþ™ø
ËÆŠÿ 51 §éÓÆ> 12 ÐéÆ>Ë´ër$ AòÜ…½Ï BÐèþ-Ææÿ-×ý-ÌZ° V>…«© Ñ{Væüçßý… G§æþ$r Ôé…† Mæü´ù-™é-˯èþ$ GVæü$-Ææÿ-Ðóþ-çÜ$¢¯èþ² ™ðþË$Væü$ íܱ {ç³Ðèþ$$-Q$-Ë$ {ç³Ðèþ$$Q$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ íœÍ… ^é…º-ÆŠÿ-Ðèþ§æþª ÇÌôý °Æ>-àÆæÿ ©„æüÌZ Mæü*Ææÿ$a¯èþ² _¯èþ² °Æ>Ã-™èþ-Ë$ $esê\ß ªdü÷s¡´μ dæìe÷˝À
BÇj-™èþ {ç³çÜ*† òÜËÐèþ#¯èþ$ (Ððþ$-r-Dzsîý
ÎÐŒþ-), M>…{sêMæü$t, M>ÅkÐèþÌŒý {yðþ•ÐèþÆæÿ$Ï, ≈£L©\qß &Ûûø=qï
Mæü…yæþMæütÆæÿÏMæü$ Hyé-¨Mìü 18 ÆøkË$
BÇj™èþ òÜËÐèþ#˯èþ$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…
¨. M>…{sêMæü$t, M>ÅkÐèþÌŒý M>ÇÃMæü$
ËMæü$ {ç³çÜ$¢™èþ… CçÜ$¢¯èþ² ¯éË$Væü$
eTHêà&¥ mø˘‡Áô|dt
ÆøkË gê¡Äæý$ òÜËÐèþ#Ë$ M>Mæü Äs¡ß>∑ßs¡ß <äßs¡às¡D+
A§æþ¯èþ…V> Ðèþ$Æø ¯éË$-Væü$ òÜËÐèþ#˯èþ$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14
Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþçÜ*¢ BÈtïÜ Äæý*fÐèþ* (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ´÷rt^óþ™èþç³r$tMæü$°
¯èþÅ… B¨ÐéÆæÿ… çÜÆæÿ$PüÅ-ËÆŠÿ 52 gêÈ ¯èþVæüÆ>°Mìü ÐèþËçÜ Ðèþ_a¯èþ Mæü*Î˯èþ$
^óþíÜ…¨. ©…™ø BÈtïÜÌZ ç³° Ðèþ$–™èþÅÔèýMæür… ºÍ ¡çÜ$Mæü$…¨.
^óþçÜ$¢¯èþ² 14ÐóþË Ðèþ$…¨ M>…{sêMæü$t, mìïø£\y˚fi¯ u≤<Ûä´‘· |ü≥ºì H˚‘·\ß kı+‘· kÕúHê\πø |ü]$T‘·eTÚ‘·ßqï ñ|ü<äfi¯|ü‘·ß\ß Mæü*ÎË$ ÆðÿOÌôýÓ {sêMŠü §ér$™èþ$…yæþV>
M>ÅkÐèþÌŒý {yðþ•ÐèþÆæÿ$Ï, Mæü…yæþMæütÆæÿÏMæü$ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$¯éÃyŠþ
{ç³Äñý*-f¯èþ… MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. D ¯èþ*Å‹Ü): {糆Úët™èþÃMæü…V> Ðèþ*ǯèþ 2009 GMŠüÞ{ò³‹Ü Éîþ Mö¯èþyæþ…™ø BÆæÿ$Væü$Ææÿ$
çÜÆæÿ$PËÆæÿÏ ç³rÏ Væü$Ç¢…ç³# M>ÇÅMæü G°²MæüÌZÏ ™èþÐèþ$ ´ëÈt° ÑfÄæý$… ¡Ææÿ… ^óþ Mæü*ÎË$ §æþ$ÆæÿÃÆæÿ×ý… ´ëËÄæý*ÅÆæÿ$.
çÜ…çœ$… G¯ŒþG…Äæý$* ... 5˝À Æóÿa…§æþ$-Mæü$ A°² Æ>fMîüÄæý$ 糄>Ë* MæüçÜ JÇÝëÞ Æ>çÙ‰… Ðèþ$ÌêP¯ŒþWÇ hÌêÏMæü$
Ææÿ™èþ$¢ {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. {糿æý$™èþÓ… ™èþÐèþ$ ^ðþ…¨¯èþ çßýÇ VöÌêÏ-Ç, §øÐèþ* ™øyìþ, -
çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ HMæüÆæÿ$Ðèþ# ò³yæþ$ Ðóþ$M> ™øyìþ, GÆ>Ã-Ðèþ…yìþ, Væü*yæþ$
™èþ$…sôý, {糆糄>Ë$ {糿æý$™èþÓ {ç³gêÐèþņ ç³ÇW, Ðèþ$§æþ¯ŒþVøÆæÿ ¯èþVæüÆ>°Mìü ÐèþËçÜ
ÆóÿMæü Ñ«§é¯éËò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË™ø f¯é°Mìü Ðèþ_a Mæü*ÎË$V> ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
n+‘ê yÓ’mùd‡ u≤uÒ düs¡«dü«+ ^óþÆæÿ$ÐèþÄôý$Å…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²çÜ$¢ ¯é²Æÿ$$. Äj·TH=ø£ÿπs u≤ãß≈£î õsêø˘‡ A¨ÐéÆæÿ… CMæüPyìþ òßýOsñýMŠüíÜsîý çÜÒ$
ç³…ÌZ fÇW¯èþ çÜ…çœ$r¯èþÌZ BÆæÿ$Væü$
AÆÿ$$™óþ, G°²MæüË ™èþÆ>Ó™èþ A…§óþ {糆çœÌê
Æ> çÙ‰ M>…{Vðü‹ÜÌZ õ³Ææÿ$Mæü$ C§æþªÆæÿ$
§æþâæýç³™èþ$Ë$. JMæüÆæÿ$ Ðèþ$$QÅ
Ðèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz, Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$
Mö… ^ðþ… Ar$ Cr$V> ™ðþË$-Væü$-§óþ-
Ôèý… ´ëÈt-ÌZ Mæü*yé C§óþ
ç³Çíܦ†. ´ëÈt A…™é A«¨¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$
˯èþ$ ç³…^èþ$Mæü$¯óþ ¯óþ™èþ-Ë$... B çœÍ™éË
MøçÜ… ^óþÄæý*-ÍÞ¯èþ Mæü–íÙ-° ÝëÆæÿ£æþ$ËMóü Ðèþ¨
_ Ææÿ…iÑ A«¨¯óþ™èþV> E¯èþ² {ç³gê
Æ>fÅ… ´ëÈtMìü MæüÆæÿ¢, MæüÆæÿÃ, {MìüÄæý$
A±² BÄæý$¯óþ. E™èþ¢Ææÿ MøÝë¢, E™èþ¢Ææÿ ™ðþË…
sîýì ýBÆŠÿG‹ÜÌZ B¨ ¯èþ$…_ ™èþ$¨
ÐèþÆæÿMæü* A±² MóüïÜBÆóÿ. {ç³^éÆæÿ…
Ððþ$$§æþ-Ë$-Mö° ´ëÈt° VðüÍí³…^óþ »ê«§æþÅ™èþ
Ææÿ$ Ðèþ$–† ^ðþ…§éÆæÿ$. ´ùÎçÜ$Ë$
§æþÆ>Åç³#¢ ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
ÌôýíÜ, °Õa…™èþV>, °-ÇÏ-ç³¢…V> E…r$¯èþ² V>×ý, Æ>Äæý$ËïÜÐèþ$ÌZ BÄæý$¯èþ ÆøyŠþÚùË$ ÐèþÆæÿMæü* A…™é BÄæý$¯èþ§óþ. ´ëÈt° ¯èþyìþí³…^óþ
í³íÜíÜ `‹œ yìþ. }°Ðé‹Ü. M>± ´ëÈt° ^èþ$r*t¯óþ ç³Ç{¿æýÑ$Ýù¢…¨. {糿æý$™èþÓ…ò³O ÐðþO_{† Æ>çÙ‰ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtÌZÏ Mæü°-
¯èþyìþí³…^óþ¨, MîüËMæü °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ¨ ÑÐèþ$ÆæÿØË ¯èþ$…_ {ò³‹ÜM>¯èþ¹Æðÿ¯èþ$ÞË ÐèþÆæÿMæü* °ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ææÿ£æþ…ò³O¯èþ BÄæý$ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ MóüïÜBÆŠÿ ¡Ææÿ$ ^èþ…{§æþ»êº$Mæü$
í³Ýù¢…¨. AÆÿ$$™óþ, ™éÐèþ$$ Mö¨ª V> G¨W™óþ ¯öMæüPÆæÿ$ ™èþç³μ Ðèþ$ÆðÿÐèþÆæÿ* Mæ°í³…^èþÌôý§æþ$. hÆ>Mæü$Þ. hÌêÏÌZÏ ^éÌêÐèþ$…¨ A{Væü¯óþ™èþË$
A…™é ÐðþOGõÜÞ¯èþ¯èþ²¨ °ÇÓÐé§æþ…. Ý÷…™èþ… GÐèþÆóÿ… Ðèþ*sêÏyéÌZ BÄæý$¯óþ °ÆóÿªÕçÜ$¢ A«¨-¯óþ-™èþË$ Mæü™ðþ¢Ææÿ ÐóþÝë¢-Ææÿ°, Væü™èþ A¯èþ$¿æýÐé
V> °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY çÜÒ$„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² ¯é²Ææÿ$. ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ*^èþ¯èþË$ VúÆæÿÑ… H A…ÔéËò³O GÐèþÆæÿ$ çÜμ…¨…^éË° °Ææÿ~ E¯èþ²ç³μsìýMîü MóüïÜBÆŠÿ í³Ë$ç³#°_a¯èþ糚yóþ
Ë™ø¯óþ ™éÐèþ$$ A±² ÐéÇMóü Ñyìþ_ò³yæþ$™èþ$ Æÿ$$…^óþ¨ Mæü*yé BÄæý$¯öMæüPÆóÿ. {ç³çÜ$¢™èþ… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$. ´ëÈt M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY
ÐðþOG‹Ü ç³NÇ¢V> C…¨Æ>V>…«© Æ>fMîüÄæý$ _¯é, A…†Ðèþ$ °Ææÿ~Äæý$… BÄæý$¯èþ§óþ. ´ëÈt° ¯é²Ðèþ$¯èþ²¨ Eç³-§æþ-âæý-ç³-™èþ$Ë Ðé§æþ¯èþ. ™èþÐèþ$
çÜ*{™é˯óþ A¯èþ$çÜÇçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² Ðé§æþ¯èþ †ÇW A«¨M>Ææÿ… ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa…§æþ$Mæü$ ´ëÈt MøçÜ… BÄæý$¯èþ Mæü$r$…ºçÜ¿æý$ÅË$ HÆ>μr$, Ææÿ§æþ$ª A°²…sìýÌZ¯èþ* BÄæý$¯èþ °Ææÿ~
A«¨¯óþ™èþË$ Ñ¿æýh…_ ´ëÍçÜ$¢…sôý ™éÐóþ$… Ðèþ*{™èþÐóþ$ GMæü$PÐèþV> Äæý$Ðóþ$ ÕÆø«§éÆæÿÅ…. A{Væü¯óþ™èþË ... 5˝À òßýOsñýMŠüíÜsîý çÜÒ$-´ë¯èþ fÇ-W¯èþ
ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$. GÐèþÇMîü ç³NÇ¢ ... 5˝À »êº$ Væü™èþ Hy騯èþ²Ææÿ ¯èþ$…_ ... 5˝À ^óþÄæý*Ë° ÐéÆæÿ$ {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ... 5˝À §æþ$Ææÿƒ-r-¯èþÌZ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_¯èþÐéÆæÿ$
eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åDø√dü+... Ä]b˛sTTq... eT÷&=+‘·ß\ ñÁ>∑yê<ä ≈£îÁ≥\‘√... e÷+<ä´+ Á|üuÛ≤e+ n+‘·+‘˚... n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√... <äXÊu≤›\ß >∑&ÉTdüßÔHêï...
Ä e÷Á‘·+ <ëìøÏ |ü⁄wüÿs¡ Á|ü‘˚´ø£ bò˛s¡+ @sêŒ≥ß ~>∑+ãs¡ ªC≤«\μ bÕø˘≈£î dü+ã+<Ûë\ß uÛ≤Ø>± ñ<√´>±\ß yÓ+ø£qï≈£î uÛÑÁ<ä‘· <äX¯ ‹s¡>∑ì e&Ó¶s¡\ß
|òü÷{Ÿ≈£î yÓfi≤¢˝≤, VüQùd‡Hé
kÕ>∑sY˝À eTTì–‘˚ b˛˝≤! $esê\ß 2˝À $esê\ß 3˝À $esê\ß 5˝À $esê\ß 7˝À $esê\ß 8˝À $esê\ß 10˝À
πs|ü{Ï qß+∫ H˚&ÉT XÊdüq eT+&É* ñ|ümìïø£
kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\ düHêïVü‰˝À¢ mìïø£\ ø£$TwüHé düMTøå± düe÷y˚XÊ\ß òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü):Ôéçܯèþ Ðèþ$…yæþÍ ç³rt¿æý{§æþ$Ë °Äñý*fMæü ÐèþÆæÿY… Eç³ G°²Mæü
ôV’≤<äsêu≤<é ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 : Ñ$± ÝëÆæÿÓ-{†Mæü G°²-Mæü-Ë$V> ç³Ç-Væü-×ìý…_¯èþ I§æþ$ Ôé°² HÆ>μr$ ^óþíÜ…¨. D íÜC-K-Ë™ø D ¯ðþË 16 ¯èþ$…_ 18Ðèþ ™óþ© ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… fÆæÿ$Væü¯èþ$…¨. B¨Ìê»ê§Šþ, Ððþ$§æþMŠü, °gêÐèþ*»ê§Šþ, MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏË$ D °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…
k˛eTyês¡+ Æ>Úë‰Ë G°²-MæüË$ Ðèþ$$W-íܯèþ ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ CMæü AçÜË$ çÜÐèþ$-Æ>-°Mìü (Ýë-ÆæÿÓ-{†Mæü ÐèþÆæÿMæü* Ðèþ$*yæþ$ Æøk-Ë-´ër$ G°²-MæüË MæüÑ$-çÙ¯Œþ çÜÒ$„> çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôé-˯èþ$ °ÆæÿÓ- ç³Ç«¨ÌZMìü ÐèþÝë¢Æÿ$$. ´ùÍ…VŠü çÜgêÐèþ#V> ÝëVóü…§æþ$Mæü$ G°²MæüË çÜ…çœ$… A°² HÆ>μr*Ï ç³NÇ¢ ^óþíÜ…§æþ°
15, &çôd+ãsY 08 G°²-Mæü-Ë-Mæü$) G°²-MæüË MæüÑ$-çÙ¯Œþ çܯé²-àË$ {´ëÆæÿ…À…_…¨. Ðóþ$ ¯ðþËÌZ °ÆæÿÓ- íßý…^èþ-¯èþ$-¯èþ²r$Ï G°²-MæüË MæüÑ$-çÙ¯Œþ ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ-Äæý$-gôý-ÔéÆÿ$$. D çÜÐèþ*-Ðóþ- Æ>çÙ‰ {糫§é¯èþ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯èþÆŠÿ yéMæütÆŠÿ I Ò çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 13 Ðèþ$…¨ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ D ïÜr$
íßý…^é-ÍÞ¯èþ ÌZMŠü-çÜ¿æý G°²-Mæü-ËMæü$ Ææÿ…Væü… íܧæþ®… ^óþõÜ ç³°ÌZ ç³yìþ…¨. ÔéÌZÏ {糫§é¯èþ G°²-MæüË MæüÑ$-çÙ-¯èþÆŠÿ G¯Œþ. Vø´ë-Ë-ÝëÓ-Ñ$™ø ´ër$ Ðèþ$Æø C§æþªÆæÿ$ MøçÜ… ´ùsîý ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. sîýBÆŠÿG‹Ü, ½gôýï³ ´ëÈtË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™èþÐèþ$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ A«¨M>Ææÿ…V>
C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> A°² Æ>Úë‰Ë$, Móü…{§æþ-´ë-Í™èþ {´ë…™é-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ MæüÑ$-çÙ-¯èþÆæÿ$Ï ¯èþÒ¯Œþ ^éÐéÏ, G‹Ü.ÐðþO. Q$Æóÿ-íÙË$ Mæü*yé íÜC-K-Ë™ø ÝëÆæÿÓ-{†Mæü
2
{ç³Mæüsìý…^éÆÿ$$. Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é çÜÓ™èþ…{™èþ A¿æýÅÆæÿ$¦Ìôý. D ¯ðþË 18 ¯èþ Mú…sìý…VŠü °ÆæÿÓíßýÝë¢Ææÿ°, A§óþ
{糫§é¯èþ G°²-MæüË A«¨-M>-Ææÿ$-Ë™ø (íÜ-C-K) MæüÑ$-çÙ¯Œþ D ÐéÆæÿ…ÌZ JMæü çÜÐèþ*-Ðóþ- G°²-Mæü-Ëò³O Mæü*Ë…Mæü-çÙ…V> ^èþÇa…^èþ-¯èþ$-¯é²Ææÿ$. Æøk çœÍ™éË$ ÐðþË$Ðèþyóþ AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : ¯èþÆæÿíÜ…àÆðÿyìþz, Mðü.^èþ…{§æþÐèþ˜ã, í³.ËMæü‡×ŠýÆ>Ðèþ# VúyŠþ, ÕÚëtÏ


G°²MæüËÐóþâæý ASË ¿êÆæÿ™èþ M>…{Vðü‹Ü MæüÑ$sîý f…»Z òÜOkÌZ ÆæÿÐóþ$ÔŒý, çÜ$«§éMæüÆŠÿ Æðÿyìþz, í³.ç³#Ææÿ…§æþÆæÿ »êº$, Í…Væü…
Æ>çÙ‰ M>…{Vðü‹Ü M>ÆæÿÅÐèþÆ>Y°² B¨ÐéÆæÿ… {ç³Mæüsìý…_…¨. Äæý*§æþÐŒþ, Ðèþsñýt Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï, çÜÄæý$ŧŠþ Äæý$*çÜ‹œ àíÙÃ,
ï³ïÜïÜ ¯èþ*™èþ¯èþ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… HÆ>μsñýO¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Æ>çÙ‰ ´ëÈt Mðü.BÆŠÿ.íÜ.Æðÿyìþz, MøÌôýsìý §éÐðþ*§æþÆŠÿ, Ðèþ$…{† Æ>fÔóýQÆŠÿ,
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ B¨ÐéÆæÿ… ÑÑ«§æþ MæüâêÔéËËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ yìþ.{Ö°Ðé‹Ü ç³…í³…_¯èþ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… gê¼™é¯èþ$ G….G‹Ü.{糿êMæüÆŠÿ, G….G.çÜÒ$, ÕÐèþÆ>Ðèþ$çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…,
ѧéÅǦ± ѧéÅÆæÿ$¦Ë çܧæþçÜ$ÞÌZ {ç³çÜ…WçÜ$¢¯èþ² ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý GIïÜïÜ A«¨¯óþ{† Ýù°Äæý*V>…«© BÐðþ*¨…_¯èþr$t {糫§é¯èþ BMæü$Ë {Ö°Ðé‹Ü Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, I.°ÆæÿÃÌê§óþÑ, ¼.Ñ.Æ>Ðèþ$Äæý$Å,
M>ÆæÿŧæþÇØ f¯éÆæÿª¯Œþ ¨ÓÐóþ¨ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… íÜòßý^Œþ.»êËÆ>k, »Ÿyæþ$z ¯éVæü¿æý*çÙ×ý…, C.Vø´ëÌŒýÆ>Ðèþ#,
eTVæ≤fi¯\ s¡ø£åD ø√dü+ gê¼™é¯èþ$ BÄæý$¯èþ ç³{†MæüËMæü$ Ñyæþ$§æþË ^óþÔéÆæÿ$. D h.Ððþ…MæürÝëÓÑ$ G¯Œþ.f¯éÆæÿª¯Œþ Æðÿyìþz G‹Ü.gñýO´ëÌŒý Æðÿyìþz MðüÑí³ Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ# GÐðþ$ÃÝëÞÆŠÿ º…yìþ ¯èþÆ>ÞVúyŠþ, Ñ.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, G….{ç³Ý맊þ,
f…»Z M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY…ÌZ 115 Ðèþ$…¨ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$, 53 Ðèþ$… I.Mæü–çÙ~Ðóþ×îý fÄæý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, ¯èþ*MæüÝë° »êÌêi,
¨ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$, 81 Ðèþ$…¨ M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY çÜ¿æý$ÅË$, çÙÈ‹œ, Mö…ç³ÍÏ Ððþ*çßý¯Œþ Æðÿyìþz, G¯Œþ.Æ>ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz, EÆŠÿ ÆðÿàïŒþ, GÌŒý.{֯飊þ, G….ÔèýÕ«§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, M>Mæü$Ðèþ*¯èþ$ ò³§æþ õ³ÇÆðÿyìþz, çÜÄæý$ŧŠþ Úë ¯èþ*ÆŠÿ EÌŒý çßýMŠü
30 Ðèþ$…¨ ÔéÔèýÓ™èþ BàÓ°™èþ$Ë$ E¯é²Ææÿ$. ÒÇ™ø ´ër$ ¯óþÆðÿâæýå B…f¯óþÄæý$$Ë$, ¼.Ñ.Æ>k, ÕÐèþ{ç³Ý맊þ, C.AÄæý$Åç³#Æðÿyìþz, Mðü.BÆŠÿ.AÐðþ*‹Ü, Ðèþ$çßýçŠþ gê°, Rê{¨, õÙMŠü ^é…§Šþ »êÚë, õÙMŠü Aº$ªÌŒý çœ$°, çÜÄæý$ŧŠþ
Á|ü‘˚´ø£ bò˛s¡+
j·TTesê»´+ n~ÛH˚‘· |üeHé ø£fi≤´DY
13 Ðèþ$…¨™ø G°²MæüË MæüÑ$sîý, 29 Ðèþ$…¨™ø Ðóþ$°òœÝùt
MæüÑ$sîý° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$.
G°²MæüË MæüÑ$sîýMìü yìþ.{Ö°Ðé‹Ü ¯óþ™èþ–™èþÓ…
Ðèþíßý…^èþ¯èþ$…yæþV> C…§æþ$ÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþO.G‹Ü., Ðèþ*i
gñý.Æ>çœ$ÐèþÆ>Ðèþ#, Ðèþ*Äæý$yæþ… çÜ™èþ¢Äæý$Å, Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~ Æ>k,
sìý.Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆ>Ðèþ#, º…yìþ ¯èþÆ>ÞVúyŠþ, §óþÐèþÆæÿ çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#,
Mðü.Ñ.Æ>gôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, í³.Ñ.Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, Ñ.Æ>gôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#,
í³.ÔZ¿æý, íÜ.Mæü¯èþMæüÆ>k, Mðü.ÑÔèýÓ¯é£æþ…, Mðü.çÜ™èþÅ
h.^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ#, Ðèþ$Ë$Ï ÆæÿÑ, G….Ñ.Æ>Ðèþ#,
sìý.¯éVæüÄæý$Å, Mðü.Äæý*§æþÐèþÆðÿyìþz, G.ÔéÅÐŒþ$ Ððþ*çßý¯Œþ,
sìý.{Ö°ÐéçÜ$Ë$, º…yé {ç³M>ÔŒý, Mðü.ÑÔèýÓ¯é£æ….
13 Ðèþ$…¨™ø G°²MæüË MæüÑ$sîý
çßý$õܯŒþ, õÙMŠü ÆðÿàïŒþ, Aº* »êMæüÆŠÿ Äæý$*çÜ‹œ, º…W
ËMæü‡¯èþ², »Ÿ¼¾Í ±Ìê Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, gŸ¯èþ²ËVæüyæþz Ðóþ$È {Vóü‹Ü,
h.Ææÿ$ïÙMóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, G‹Ü.»êË´ù^èþÄæý$Å, Mðü.ç³#çÙμÎË,
ç³ÌêÏË Æ>Ðèþ$ËMìü‡, Ayóþ Ôèý…MæüÆŠÿ, G‹Ü.¯èþÒ¯Œþ^èþ…§Šþ Æðÿyìþz,
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™èþ$Ë$ G¯Œþ. f¯éÆæÿª¯ŒþÆðÿyìþz, ¯é§ðþ…yæþÏ ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>k, Ðèþ$§æþ¯Œþ Vø´ëÌŒý, ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢… Æðÿyìþz, yìþ.{Ö°Ðé‹Ü (^ðþOÆæÿïŒþ), ÐðþO.G‹Ü.Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz, BÇ‹œ Ðèþ$çßýçŠþ Rꯌþ, Ðèþ*×ìýM>ÅËÆ>k, çÜÆ>gŒý çÜ$«§æþ,
òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Äæý$$Ðèþ™èþ Ðèþ˜¯èþ… Òyìþ ¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ#, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ h.Ððþ… MæürÝëÓÑ$, MóüÒï³ G….ÆðÿyðþzÐèþ$Ã, Ñ.M>…™èþÐèþ$Ã, Mðü.Äæý*§æþÐèþÆðÿyìþz, MæüÆ>sôý G….AÔZMŠü Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ$ÌêϨ ÑçÙ$~, »êº*Æ>Ðèþ#, Mðü.{Ö«§æþ
çÜÐèþ$çÜÅËò³O ´ùÆ>-yé-Ë°, çÜÐèþ*-f…ÌZ° A¯éÅ-Äæý*-˯èþ$ AÇ-Mæü-rt-yé-°Mìü h.Ððþ…MæürÝëÓÑ$, G¯Œþ.f¯éÆæÿª¯Œþ Æðÿyìþz, ¯é§ðþ…yæþÏ ¿êçÜPÆæÿ
Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ# ™èþ¨™èþÆæÿ {ç³Ðèþ$$Q$ËMæü$ Ý릯èþ… Æ>…»êº$, ç³VæüyéË Æ>Ðèþ$Äæý$Å, çÜ$ÌꢯŒþ AçßýçŠþ, Æ>Ðèþ#, Mðü.MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#, Mø¯óþÆæÿ$ Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, MæüÐèþ$Ë ÆŠÿÆðÿyìþz, Æ>f¯éË Æ>Ððþ*Ãçßý¯Œþ Æ>Ðèþ#, ç³#çÙμË™éÆðÿyìþz,
¯èþyæþ$… ¼W…^é-Ë° Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý í³Ë$-ç³#-°- ËÀ…_…¨. ÔéçܯèþÐèþ$…yæþÍ ^ðþOÆæÿïŒþ G.^èþ{Mæü´ë×ìý ¯óþ™èþ– ™èþÓ… ÐèþçÜ…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, GÌŒý.Æ>fVø´ëÌŒý, Ðèþ$Ë$Ï ÆæÿÑ, h.çÜÐèþ$Ææÿμ׊ýÆ>Ðèþ#, MøÄæý$ {ç³Ý맊þ Æðÿyìþz, Ððþ…MæürçÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#,
^éaÆæÿ$. Ðèþ$íßý-âæýË Ææÿ„æü×ý MøçÜ… {ç³™óþÅ-Mæü…V> Ðèþ$íßý-âæý-, Äæý$$Ðèþ™èþ ¸ùÆæÿ…¯èþ$ Mæü$Ðèþ*Ç, Ñ.çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#, G….G.AigŒý, í³.¯èþÆ>Þ
ÌZ° Ðóþ$°òœÝùt MæüÑ$sîýÌZ BǦMæüÐèþ$…{† Mðü.ÆøÔèýÄæý$Å, G‹Ü.Vø´ëÌŒý, G….Mø§æþ…yæþÆðÿyìþz, yìþ.GÌŒý.ÆæÿÒ…{§æþÆðÿyìþz, Æðÿyìþz, Mðü.Ñ.í³.Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ#, Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý. ¯éVæü¿æý*çÙ×ý…, Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯ŒþÆ>Ðèþ#, Mðü.ÕÐéi, BÆŠÿ.çÜ™èþÅ
{´ëÆæÿ…À…^èþ-¯èþ$-¯èþ²r$Ï ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³gê-Æ>-fÅ…´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯é G….çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å, ÐèþÆæÿ§æþÆ>kË$ Æðÿyìþz, yìþ.Ñ.gZX…§æþÆŠÿ ¯éÆÿ$*. ¯éÆ>Äæý$×ý, G¯Œþ.Ææÿ™é²MæüÆŠÿ, Mðü.G¯Œþ.ÑfÄæý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ.
Æ>Mæü´ùÆÿ$$¯é {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËò³O ´ùÆ>yæþ$™èþ$…§æþ° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ$$Q$ Ë$¯é²Ææÿ$. ÔéÔèýÓ™èþ BàÓ°™èþ$Ë$ 30 Ðèþ$…¨ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$ 115 Ðèþ$…¨ 53 Ðèþ$…¨ çÜ…Äæý$$Mæü¢ M>ÆæÿŧæþÆæÿ$ØË$
Äæý$*çÜ$‹œVæü*yæþÌZ° Ðèþ$çßý-º*»Œý眅„æü¯ŒþàË$ÌZ B¨-Ðé-Ææÿ… ÑÑ«§æþ Mæüâê-Ôé-Ë- M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… gê¼™é CÌê E…¨. G‹Ü.gñýO´ëÌŒýÆðÿyìþz, Æóÿ×ý$M> ^ú§æþÇ, §éçÜÇ VúÈÔèý…MæüÆŠÿ, G….çÜ*Æ>Å ¯éÄæý$MŠü, fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æ>Ðèþ#, gñý.¯èþÇÞ…VæüÆ>Ðèþ#, Vú™èþÐŒþ$ gñýO¯Œþ, G‹Ü.Ñ.çÜ$«©ÆŠÿ, Ææÿi,
ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ…§æþ-Ìê-¨-Ðèþ$…¨ ѧéÅ-Ǧ-± -Ñ-§éÅ-Ææÿ$¦Ë$ ç³Ðèþ¯Œþ çÜÐèþ$-„æü…ÌZ 81 Ðèþ$…¨™ø M>ÆæÿÅÐèþÆæÿY… ¯éÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, E…yæþÐèþÍÏ AÆæÿ$׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, 糯èþ»êMæü sìý.°Ææÿ…f¯Œþ, í³.íÜòßý^Œþ.gZWÆ>k, G…BÆŠÿh ѯø§Šþ Æðÿyìþz, Æ>Ðèþ$¿æý{§æþÄæý$Å, ¯èþ*MóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, G¯Œþ.h.¯èþã°, ´÷¯é²yæþ
Äæý$$ÐèþÆ>fÅ…ÌZ ^óþÆ>Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> {ç³çÜ…W…_¯èþ ç³Ðèþ¯Œþ... ÐèþÆæÿ… Ðèþ*×ìýMŠüÆ>Ðèþ#, ËMîü‡§óþÑ, G.^èþ{Mæü´ë×ìý, gñý.íÜ.¨ÐéMæüÆŠÿ ËMìü‡, Ñ.MìüÔZÆŠÿ ^èþ…{§æþ§óþÐŒþ, Mðü.MæüÐèþ$ËMæü$Ðèþ*Ç, Ñ.Æ>fÅÐèþÆæÿ®¯ŒþÆðÿyìþz, Ar*ÏÇ çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ#, Ððþ*çßý¯ŒþÆ>Ðèþ#, ¯èþÒ¯Œþ »êº$, Ðèþ$çßýçŠþ AÄæý$*»Œý Rꯌþ,
VæüÌŒýÌZ C…f±Ç…VŠü ѧéÅǦ¯èþ$Ëò³O Äæý*íÜyŠþ §éyìþ çœ$r¯èþ ™èþ¯èþ¯èþ$ G…™èþV>¯ø Æðÿyìþz, BÆŠÿ.^ðþ…V>Æðÿyìþz, gñý.X™éÆðÿyìþz, Ðèþ$çßýçŠþ AÎ çÙ½¾ÆŠÿ, í³.Ñ.Ææÿ…VæüÄæý$ůéÄæý$$yæþ$, G¯Œþ.f¯éÆæÿª¯ŒþÆðÿyìþz, ¯é§ðþ…yæþÏ sìý.çÜ…™ø‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ$ÌôýÏÔŒý VúyŠþ, AÐèþ$Ææÿ¯é£æþ Æðÿyìþz, Mæü{Æðÿ Mæü¯é² Mæü–çÙ~, çœ$¯èþÔéÅÐŒþ$ C¯èþ»Z™èþ$Ë, h.Mö…yéÆðÿyìþz,
MæüÍ_ ÐóþíÜ…§æþ¯é²Ææÿ$. ¯óþÆ>˯èþ$ ™öͧæþÔèýÌZ¯óþ AÇMæürtÌôý° ´ùÎçÜ$Ë$ G¯Œþ.Ææÿçœ$$ÒÆ>Æðÿyìþz, çܼ™é C…{§éÆðÿyìþz, «§æþÆ>ïèþ ¿êçÜPÆæÿÆ>Ðèþ#, Mðü.Væü…V>¿æýÐé°, sìý.gñý.BÆŠÿ.çÜ$«§éMæüÆŠÿ»êº$, »êº*Æ>Ðèþ#, ´ë™èþ… Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, Æ>Ñ$±yæþ$ Ðèþ$$Ææÿã, §æþ$ÐèþNÓÇ ÔðýOÌôý…{§æþ, Ðèþ$çßýçŠþ hÄæý* E©ª¯Œþ Ððþ$$çßýíܯŒþ,
G¯ŒþMú…rÆŠÿ ^óþíÜ ^óþ™èþ$Ë$ §æþ$Ë$õ³çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ°, C¨ çÜÐèþ$…fçÜ… M>§æþ° {ç³Ýë§æþÆ>Ðèþ#, Mö×ý™éË Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ~, »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůé Mðü.f¯éÆæÿª¯ŒþÆðÿyìþz, ^èþÌêÏ Ðèþ…Ö^èþ…§Šþ Æðÿyìþz, í³.¯èþÆ>ÞÆðÿyìþz, Æ>«§éMæü–çÙ~, G….ѯø§Šþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Mðü.{ÖÔðýOË… VúyŠþ, ¯èþÒ¯Œþ yìþ.Ððþ…MæüsôýÔŒý, A…ºsìý §æþÄæý*MæüÆŠÿ Æðÿyìþz, fÐèþçßýÆŠÿ
A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$íßýâæýËMæü$ Äæý$$ÐèþÆ>fÅ… Gç³μsìýMîü A…yæþV> E…r$…§æþ°, {ç³gêÆ> Æ>Äæý$×ý, Ðèþ$…yæþÍ º$§æþ® {ç³Ý맊þ, ÆðÿyéÅ ¯éÄæý$MŠü, G….Ððþ…M G….G.AigŒý, Ñ.çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#, üMðü.ÆøÔèýÄæý$Å, °ÔèýaÌŒý, Ææÿgê çßý$õܯŒþ Bg꧊þ, {õ³Ðèþ$Ë™é AVæüÆ>ÓÌŒý, gê¯èþMîü Ðèþ$ïßý糆Æ>Ðèþ#, ÑçÙ$~Ððþ$$ËMæüË {ÖMæü–çÙ~Äæý$Å, Mðü.gZÅ™èþÞü²,
gêÅ°Mìü Kr$ Ðóþíܯé, ÐóþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯é ™éÐèþ$$ Ðèþ*{™èþ… Äæý$$Ðèþ™èþ çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ æürÆæÿÐèþ$×êÆ>Ðèþ#, G….çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆ>Ðèþ#, Ðèþ$çßýçŠþ gê±, G….çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, Mðü.MóüÔèýÐèþÆ>Ðèþ#, yìþ.ÑuæÿÌŒýÆ>Ðèþ#, {ç³Ý맊þ, 糧æþÃgê Æðÿyìþz, AËÏ… ¿êçÜPÆŠÿ, Æ>´ùË$ sìý.^èþ…{§æþ {ç³M>ÔŒý, Mðü.Æ>gêÆæÿ™èþ²…, Ñ.¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#,
¡Ææÿayæþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$…sêÐèþ$° A¯é²Ææÿ$. ¯èþ…¨ GËÏÄæý$Å, M>ÐèþNÇ Ýë…ºÕÐèþÆ>Ðèþ#, MørÏ çÜ*ÆæÿÅ{ç³M> í³.çÜ$«§éMæüÆŠÿÆðÿyìþz, h.Ððþ…MæürÝëÓÑ$, _…™éÐðþ*çßý¯Œþ, fÄæý${ç³M>ÔŒý, çÜfj§Šþ ´ëÚë, G‹Ü.çÜ$ÆóÿÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, V>¨Æ>k Ë_aÆ>k, çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþÆðÿyìþz, †M>PÆðÿyìþz, Ýù¯èþ…
"çÜ™éÅ{Væüíß'ýÌZ ^ðþ´ëμ˯èþ$Mæü$¯èþ²¨ ^óþíÜ ^èþ*í³Ýë¢ ÔèýÆðÿyìþz, WÈÔŒý çÜ…ïœ$, A…f¯Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ, »Ÿ™èþÞ sìý.çÜ$º¾Æ>Ñ$Æðÿyìþz, ¼.çÜÆøh± ç³#ÌêÏÆðÿyìþz, h.çÜ…iÐèþÆðÿyìþz, í³.B¯èþ…§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, G.Ñ.çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, M>ÅÐèþ* Ðèþ$ÌôýÏÔŒý, ¿êçÜPÆŠÿ, §éMæüÆðÿyìþz ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆðÿyìþz, M>MæüÆæÿÏ Æ>gôý…{§æþ {ç³Ý맊þ,
™é¯èþ$ "çÜ™éÅ{Væíßý' íÜ°Ðèþ*ÌZ H… ^ðþ´ëμ˯èþ$Mæü$¯é²¯ø A¨ ^óþíÜ Ææÿn*±Þ, çÜÆóÿÓ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, °gêÐèþ$$©ª¯Œþ, G….G.Rꯌþ, Ðèþ$«§æþ$ Äæý*íÙP VúyŠþ, G¯Œþ.MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz, ¿êÆæÿ¡ Ðèþ$ïßý´ëÌŒý Æðÿyìþz, B¨ {Ö°ÐéçÜÆ>Ðèþ#, yìþ.çÜ$Æóÿ…§æþÆŠÿ, G‹Ü.G.çÜ…ç³™ŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Mðü.Mæü–çÙ~, ¯éWÆðÿyìþz, ÑÑG‹Üsìý
^èþ*í³Ý뢯èþ° ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý E{§óþMæü…V> A¯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿ$PË$, íÜ°Ðèþ* ¤Äôý$- G.C…{§æþMæüÆæÿ׊ýÆðÿyìþz, Mðü.Æ>Ñ$Æðÿyìþz, V>§ðþ Ððþ…MæürÆðÿyìþz, Æ>V>ůéÄæý$MŠü, ÒÆæÿ$ M>Mæü G°²MæüË MæüÑ$sîý çÜ¿æý$ÅË$. Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆðÿyìþz, Ñ.Rê§æþÆŠÿ »êÚë, B¯èþ…§Šþ »êº$, MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, CÑ$¢Äæý*gŒý CÚëMŠü, Äæý$$.Ððþ…MæürÆ>Ðèþ#
rÆæÿ$Ï, ÆðÿOÌôýÓ-õÜt-çÙ-¯Œþ-Ë$...CÌê GMæüP-yìþMì Ððãå¯é G糚yæþ$ H… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…§ø, sìý.ç³#Ææÿ$Úù™èþ¢Ðèþ$Æ>Ðèþ#, Äæý$*çÜ$‹œ Mæü$ÆóÿíÙ, Mðü.BÆŠÿ.AÐðþ*‹Ü, Ðóþ$°òœÝùt MæüÑ$sîýÌZ 29 Ðèþ$…¨ í³.EÐèþ*Æ>×ìý, Æ>gŒý £éMæü*ÆŠÿ Ðèþ$Q¯ŒþíÜ…VŠü, gñý.Mæü$ÔèýÆ>ÐŒþ$ Äæý*§æþÐŒþ, G‹Ü.G¯Œþ.Æ>gê, fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz, ¯éÆæÿ$¢
GMæüPyæþ GÌê Ðèþ$Ææÿ-×ìýÝë¢Ððþ* ™ðþÍ-Äæý$° ç³Ç-íܦ-™èþ$ÌZÏ ^éÐèþ#Mæü$ Mæü*yé ¿æýÄæý$-ç³-yæþ- çÜ¡ÔŒý ´ëÌŒý Æ>gŒý, {MìüïÜt¯Œþ ÌêfÆæÿ‹Ü, _r*tÇ ÆæÿÒ…{§æþ, yéMæütÆŠÿ G.^èþ{Mæü´ë×ìý (^ðþOÆæÿïŒþ), Mðü.ÆøÔèýÄæý$Å, Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, {ç³M>ÔŒý VúyŠþ, ç³NÝë ÝëÓÑ$, yøMæüË Ðèþ$$Ææÿã, Æ>Ðèþ*Æ>Ðèþ#, gŸ¯é² çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, ´÷¯èþ²Ðèþ$…yæþ
Mæü$…yé H çÜÐèþ$-çÜÅ-ò³O-¯ðþO¯é Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëV>-Ë° A¯é²Ææÿ$. ™é¯èþ$ ^éÐèþ-yé-°Mìü §óþѯóþ° ¯ðþ{çßý*, B¯èþ… Æ>Ðèþ$¯éÆ>Äæý$×ýÆðÿyìþz, Ðèþ${Ç ÔèýÕ«§æþÆŠÿ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ýÆ>Ðèþ#, ¯èþÆ>ÞÆðÿyìþz, ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å, MðüOÌêÔŒý Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, {Ö°Ðé‹Ü VúyŠþ, ÐðþO.çÜ$±ÌŒýÆ>Ðèþ#, f»ê¾ÆŠÿ ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, gêçœÆŠÿ gêÒ§Šþ, yìþ.òÜOPÌ껌ý ¯éÄæý$MŠü, Ðèþ$…V>
Mæü*yé íܧæþ®…V> E¯é²-¯èþ° õ³ÆöP…r*...Ðèþ$¯èþÌZ E¯èþ² A¿æý{§æþ™é¿êÐé°² Æðÿyìþz, Ðèþ$×ñýÐèþ$à A…fÄæý$Å, çßýç³#Ææÿ… A…fÄæý$Å, h.G‹Ü. gñý.íÜ.¨ÐéMæüÆŠÿ Æðÿyìþz, gñý.X™éÆðÿyìþz, ÆðÿyéůéÄæý$MŠü, Ðèþ$çßýçŠþ ç³sôýÌŒý, »ZÆÿ$$¯Œþç³ÍÏ Mæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢, íÜòßý^Œþ.Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÆðÿyìþz, »ŸfjÄæý$Å, ¼.^èþËÐèþ$Äæý$Å, Æðÿyìþz Æ>«§éMæü–çÙ~, ÖÆ>ÐŒþ$
Ðèþ¨Í Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëW¯èþ-糚yóþ H§ðþO¯é Ý뫨…^èþVæüËÐèþ$° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. "çÜ™éÅ Æ>Ðèþ#, í³.Ææÿ…VæüÄæý$Å, »Zâæýå çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Æ>…¿æý*´ëÌŒý çÙ½¾ÆŠÿ AÎ, »Ÿ™èþÞ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Mðü.gê¯éÆðÿyìþz, Mø¯óþÆæÿ$ G‹Ü.¿æý*Ñ$Æðÿyìþz, yìþ.Æ>«§éMæü–çÙ~Ðèþ$*Ç¢, ^èþÌêÏ ¯èþÆæÿíÜ…àÆðÿyìþz, Äæý*§æþÐŒþ, Mæü–çÙ~Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ VúyŠþ, Mðü.ѯèþÄŒý$Æðÿyìþz, G¯Œþ.¿ê¯èþ${Ö,
{Væüíßý' íÜ°Ðèþ*ÌZ H… ^ðþç³μ§æþË$^èþ$Mæü$¯é²¯ø A¨ çÜÐèþ*gê°Mìü ^óþÝ뢯èþ¯é²Ææÿ$. ^ú§æþÇ, Ðèþ${Ç ÆæÿÒ…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, _™èþ¢Ææÿ…f¯Œþ §é‹Ü, Ðèþ$Mæü*¾ÌŒý Ææÿ…V>Æ>Ðèþ#, çÜ$¿ê‹Ù ^èþ…{§æþ»Z‹Ü, yìþ.{Ö«§æþÆŠÿ»êº$, QÎÌŒý »ŸË$Ï MìüçÙ¯Œþ, Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ Æðÿyìþz, G….çÜ$±™èþ, ´÷¯èþVæüË*Ææÿ$ ¿æý*糆 Æ>gôýÔèýÓÇ, Æ>^èþÆæÿÏ ËMìü‡, Ðèþ$«§æþ$çÜ*§æþ¯Œþ Væü$´ë¢.

bı‘·ßÔ\ ø√dü+ ... bÕغ˝À #·s¡Ã... ô|ÁfÒ>∑ß‘·ßqï ñÁ>∑yê<ä+ô|’


#Ís¡kÕÔ˝À ¬ødæÄsY
Eyê«~ s¡‘êïø£sYsêe⁄
‘·sê«‘˚
íܨªõ³r, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠ
ÿ¯èþ*Å‹Ü) : sìýBÆŠÿG‹Ü A«¨¯óþ™èþ MðüíÜBÆŠÿ
´÷™èþ$¢Ë MøçÜ… ¯éË$Væü$ ÆøyæþÏ Mæü*yæþÍ
ÌZ °Ëºyézyæþ° Æ>çÙ‰ §óþÐé§é Äæý$
ÔéQ Ðèþ$…{† kÐéÓyìþ Ææÿ™é² MæüÆŠÿÆ>Ðèþ#
bı‘·ßÔ
21 ˝Ò<ë 24q sêÁwüº ø£$T{° düe÷y˚X¯+
ÄÁbò˛-@wææj·THé
mì$T<äe eTVü‰düuÛÑ\
ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ
íܨªõ³rMæü$ Ðèþ_a¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÑÌôý
ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À
MæüÆæÿÏ™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ë Èt {ÏÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY eP´Vü≤+ dæm+ |æ\ß|ü⁄
´÷™èþ$¢Ë MøçÜ… {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$ yæþ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14(Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü)@G°²MæüÌZÏ çÜÐèþ*ÐóþÔèýç³Ææÿ_ hÌêÏ ¯óþ™èþË™ø fÇí³¯èþ çÜ…{糨…ç³#Ë
Ìôý§æþ° AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ J…rÇV> G°² GÐèþÇ™ø ´÷™èþ$¢ Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐéË¯é² Ðèþ$$…§æþ$ ´ëÈt ÝëÆ>…Ôé°² çÜÒ$„ìüÝë¢Ææÿ$. H Mæü*rÑ$™ø ´÷™èþ$¢
MæüË ºÇÌZMìü ¨Væüyé°Mìü AÐèþçÜ ÆæÿÐðþ$O¯èþ ¯óþ™èþË…§æþÇ™ø ^èþÇa…_¯èþ ™èþÆ>Ó™óþ ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý$… ò³r$tMøÐéÌZ çÜ*¦Ë… V> °Ææÿ~Æÿ$$…_ 24¯èþ ™èþ$¨
eTT+u…’ neTs¡ »yêq¢≈£î
ÔèýMìü¢ ™èþÐèþ$Mæü$ E…§æþ° ´ëÈt ºÎ ¡çÜ$Mæü$…sê¯èþ° Væü™èþ…ÌZ C_a¯èþ àÒ$° sìýBÆŠÿG‹Ü °Ææÿ~Äæý$… {ç³Mæüsìý…^óþ AÐèþM> Ôèý… E…§æþ° ´ëÈt ÐèþÆ>YË$
Äæý$Ððþ$O¯èþ ÔèýMìü¢V> G¨W…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. A«¨¯óþ™èþ Mðü.^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆ>Ðèþ# °Ë»ñýr$tMø¯èþ$¯é²Ææÿ$. A…r$¯é²Æÿ$$. AÌê M>Mæü´ù™óþ 21 ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$
|òüTq ìyê[ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ B¨ÐéÆæÿ… fÇW¯èþ B{¸ù&HíÙÄæý$¯Œþ çܧæþçÜ$ÞÌZ ÐðþOG‹Ü, H^èþ*Ç,yìþ.Æ>gê bèþÌZMæü$¢Ë$
G°²MæüË$ °È~™èþ çÜÐèþ$Äæý*°Móü fÇW¯é, Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ ÆøkË ´ër$ hÌêÏË ÐéÈ çÜÐèþ* ÐóþÔéË$ fÇí³
45 kÕúHê˝À¢ AÆÿ$$¯é íܧæþ®…V> E…yóþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V> Ðèþ$$…§æþ$ A°² AÀ{´ëÄæý*Ë$ õÜMæüÇÝë¢Ææÿ$. ™ðþË…V>×ý Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* E{VæüÐé§æþ… Æ>{çÙ¢…ÌZ¯óþ M>Mæü$…yé
hÌêÏË ´ëÈt Ðèþ$$QÅ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþË™ø íܧ鮅™èþMæüÆæÿ¢Ë$, E§øÅVæü çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$ Mæü$Ë$ C™èþÆæÿ$ E{VæüÐé§æþç³# FyæþË$ A°² §óþÔéÌZÏMìü ¯ér$Mæü$¯èþ² §óþÔèý…ÌZ¯óþ ò³ÇW´ùÐèþyæþ… B…§øâæý¯èþ MæüÍYÝù¢…§æþ ‘Ó\+>±Dqß n&ÉT¶ø√˝Ò+: @#·÷]
dæ|æm+ b˛{° ^èþÇa…_ AÀ{´ëÄæý$ õÜMæüÆæÿ×ý fÆæÿ´ëË° MðüíÜBÆŠÿ Ë…§æþÇ™ø çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O ÐéÇ AÀ{´ë Äæý*Ë$ AyìþW {ç³çÜ$¢™èþ ™èþÆæÿ$×ý…ÌZ {ç³ç³…^èþ §óþÔé˱² çÜÑ$íÙtV> ¯é²Ææÿ$. C¨ MóüÐèþË… Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË çÜÐèþ$çÜÅV>¯óþ Ýë{Ðèþ*fÅÐé§æþ §óþÔèý… AÐðþ$ÇM>™ø A×ý$Jç³μ…
§æþ… Mæü$§æþ$Ææÿ$aMøÐèþyæþ… §éÓÆ> Äæý$*ï³H {糿æý$™èþÓ…
sê|òüTe⁄\ß Á|üø£≥q °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. G°² Ý릯éÌZÏ ´ùsîý ^óþÄæý*ÌZ, H ™ðþË$çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$. 24¯èþ fÇVóü MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ´ùÆ>r… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ° M>Mæü$…yé BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦò³O Mæü*yé ©° {糿êÐèþ…
Mæü*rÑ$™ø fr$t MæüsêtÌZ, GÐèþÇ™ø MæüËíÜ ÝëW™óþ ´÷™èþ$¢Ëò³O ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý$… {ç³Mæü sìý…^óþ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† yéMæütÆŠÿ ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ç³yæþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Æðÿ…yæþ$ §æþÔé»êªË çÜ$©Ææÿƒ ™èþ¯èþ Mæü±çÜ EÐèþ$Ãyìþ M>ÆæÿÅ{Mæü Ðèþ*°(íÜG…í³)Mìü ™èþ*r$Ï
Æ>fMîüÄæý$…V> ˼® MæüË$Væü$™èþ$…§ø A±² Mæü*Ë…MæüçÙ…V> Ðèþ$Ç Mö…§æþÆæÿ$ ¯óþ™èþË$ ^ðþº$ ™èþ$¯é²Ææÿ$.19¯èþ ÌZMŠüçÜ¿æýÌZ í³Ë$ç³# °^éaÆæÿ$. A…™èþÆ>j¡Äæý$ E{VæüÐé§æþ…, ÑÆ>Ðèþ$… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ D A…™ ´÷yìþ_…§æþ° íïÜï³G… ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$Åyæþ$
^èþÇa…_ B ™èþÆ>Ó™èþ Æ>fMîüÄæý$ çÜÒ$MæüÆæÿ×ýË$ ™èþ¨™èþ ™ðþË…V>×ýò³O {ò³•ÐóþsŒý ¼Ë$Ï ^èþÆæÿaMæü$ Æ>¯èþ$¯èþ²¨. A…§æþ$ÌZ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… {ç³ç³…^èþ §óþÔéËMæü$ Væüyæþ$z èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ$àçÜ¿æýMæü$ Ðóþ¨Mæü AÆÿ$$…§æþ°, D ïÜ™éÆ>… H^èþ*Ç A¯é²Ææÿ$. CÌê Ñ«§é¯é˯èþ$
Æ>˯èþ$ BçÜÆ> ^óþçÜ$Mæü$° ´÷™èþ$¢Ëò³O ™èþ$¨ °Ææÿ~Äæý$… ´ëÌŸY ¯óþ…§æþ$Mæü$ MðüíÜBÆŠÿ Ððþâæý$¢¯é²Ææÿ$. A§óþ Æøk Æ>{† çÜÐèþ$çÜÅË$V> ç³Ç×ýÑ$…^éÄæý$° D ¯óþç³£æþÅ… Ðèþ$àçÜ¿æý E{VæüÐé§æþ…ò³O çÜÑ$íÙtV> ^èþÇa… Ðèþ*Ææÿ$aMæü$¯èþ² M>Ææÿ×ý…V>¯óþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈtMìü ™éÐèþ$$
¡çÜ$MøÐéË° ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D BÌZ^èþ¯èþÌZ ¿êVæü…V> BÄæý$¯èþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ †ÇW ÐèþÝë¢Ææÿ$. DÌZV> ÝùÐèþ$ ÌZ... D çÜÐèþ$çÜůèþ$ „æü$×ý~…V> ^èþÇa…_ B{íœM>, ^é˯é²Ææÿ$. íßý…çÜ, E{VæüÐé§æþ…, §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ §æþ*ÆæÿÐèþ$Äæý*ÅÐèþ$° BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B{¸ù& HííÙ
D ¯ðþË 21¯èþ Ìôý§é 24¯èþ MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔéË$ fÆæÿ´ë ÐéÆæÿ… MæüÈ… ¯èþVæüÆŠÿ ç³rt¿æý{§æþ$Ë Ý릯èþ… ¯èþ$…_ Ôéçܯèþ BíÜÄæý* §óþÔéË Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ… Äæý$$§æþ® Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, VøϺ̌ý ÐéÇÃ…VŠü, BǦMæü Äæý$¯Œþ {ç³gê çÜ…ïœ$¿êÐèþ çÜ…çܦ G°Ñ$§æþÐèþ Ðèþ$à
Ë° MðüíÜBÆŠÿ A¯èþ$Mæü$…r$¯èþ²r$t ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. Ðèþ$…yæþÍMìü fÇVóü Eç³ G°²Mæü çœÍ™èþ… ™ðþÍíÜ´ù™èþ$…¨. ò³…´÷…¨…^èþyæþ…ÌZ ¿êVæü…V> B{¸ù& HíÜÄæý$¯Œþ Ðèþ*…§æþÅ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ Ôé…†, AÀÐèþ–¨®, ç³Æ>ÅÐ çÜ¿æýÌZÏ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a¯èþ H^èþ*Ç ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø
JMæü °Ææÿ~Äæý$… {ç³M>Ææÿ… 19 ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË 18¯èþ D çœÍ™èþ… ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$…¨. G°²MæüÌZ sìýBÆŠÿG‹Ü G°Ñ$§æþÐèþ Ðèþ$àçÜ¿æýË$ òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ °ÆæÿÓ èþÆæÿ×ý ç³ÇÆæÿ„æü×ý Ðèþ…sìý MîüËM>…ÔéËò³O 30 §óþÔéË Mö¨ª õÜç³# CÚëtVøíÙxV> Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. òÜÒ$ òœO¯èþÌŒýÞV>
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 ´ër$ ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ hÌêÏË ÐéÈV> Ðèþ$$QÅ ¯éÄæý$ A¿æýÅǦ ÑfÄæý$… Ý뫨õÜ¢ A§óþ E™éÞçßý…™ø sìýyìþí³, íßý…^èþyæþ… ç³rÏ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$*yæþ$ {糆°«§æþ$Ë$ çÜ$©Ææÿƒ ^èþÆæÿaË$ fÇí³ JMæü ¨Ôé ¿êÑ…_¯èþ I§æþ$ Æ>{ÚëtË G°²MæüË çœÍ™éÌZÏ
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ Mæü$Ë$, GÐðþ$ÃÌôýÅË$, C™èþÆæÿ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Ë$ {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü™éÓË™ø ´÷™èþ$¢Ëò³O Ðèþ$Ç…™èþ ÆøkË ´ër$ fÆæÿVæü¯èþ$¯èþ² D Ðèþ$àçÜ¿æý˯èþ$ °Æóÿ®Ôèý… ^èþ*´ëË° MøÆ>Ææÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… íÜí³I M>…{Vðü‹Ü 3, ½gôýï³ 2 MðOÐèþçÜ… ^óþçÜ$Mæü$¯é²Äæý$°.. D
´ùsîý ^óþÄæý$sê°Mìü ™èþÐèþ$ ´ëÈtMìü A¯èþ$ C™èþÆæÿ ¯óþ™èþË™ø MðüíÜBÆŠÿ Ðèþ$$Ðèþ$ÃÆæÿ…V> Ðèþ$…™èþ¯éË$ ÌZ™èþ$V> ^èþ Ça…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ° íÜG… ÐðþOG‹Ü {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$ÃÎÞ gê¡Äæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ yìþ. Æ>gê Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$äÏ M>…{Vðü‹Ü™ø ´÷™èþ$¢ò³r$tMæü$¯óþ AÐèþM>
Mæü*Ë…V> E¯èþ² 45 ÔéçܯèþçÜ¿ê Ýë¦ fÆæÿ糯èþ$¯é²Ææÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ 21¯èþ Æ>çÙ‰ MæüÑ$sîý° MðüíÜBÆŠÿ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mðü. Äæý*§æþÐèþÆðÿyìþz A«§æþÅ„æü™èþ¯èþ fÇW¯èþ D Ðèþ$à ¿êÆæÿ™Œþ, {»ñýhÌŒý, ^ðþO¯é, ÆæÿÚëÅË$ MæüÍíÜ Ðèþ$Æø ÔéË$ E¯é²Äæý* A¯èþ²þ {ç³Ôèý²Mæü$ BÄæý$¯èþ çÜÐèþ*«§é¯èþ…
¯é˯èþ$ Væü$Ç¢…_¯èþr$t íÜí³G… Æ>çÙ‰ çÜ¿æýËMæü$ 25 §óþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ 200 {ç³™éÅÐèþ*²…V> HÆæÿμyéË° AÀËíÙ…^éÆæÿ$. CçÜ*¢, M>…{Vðü‹Ü ™èþ¯èþ Mæü±çÜ EÐèþ$Ãyìþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°²
M>ÆæÿŧæþÇØ ¼.Ñ.Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ ™ðþÍ´ë ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø£\e+&ç myÓTੇ ¬>\yê*‡+<˚.. {糆°«§æþ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü Æ>fÅçÜ¿æý IMæüÅÆ>fÅ çÜÑ$ †ÌZ BíÜÄæý* §óþÔéËMæü$ ÑçÜÃÇ…_…§æþ¯é²Ææÿ$.
Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ° A°² hÌêÏÌZÏ {´ë† çÜ¿æý$ÅË$ MðüÑí³.Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÆ>Ðèþ#, Mðü. MóüÔèýÐèþ {´ë«§é¯èþÅ™èþ MæüÍμ… ^éË° ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü A…§æþ$Móü ™èþ–¡Äæý$ {ç³™éÅ Ðèþ*²Äæý$ Æ>fMîüÄæý$
°«§æþÅ… E…yóþ Ñ«§æþ…V>, ™èþÐèþ$ ºÌê°Mìü ¬ødæÄsY≈£î mdt{Ïj·TT H˚‘·\ $q‹ Ç~ eTq≈£î ôdMTô|ò’q˝Ÿ Æ>Ðèþ#, íÜí³G… ´ùÍsŒý º*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$ ïÜ™é GÐðþ$ÃÎÞ Mðü. Äæý*§æþÐèþ Æðÿyìþz A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Mæü*rÑ$ MøçÜ… íïÜï³G… Mæü–íÙ ^óþÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. M>…
™èþW¯èþr$tV>¯óþ D 45 Ý릯é˯èþ$ {ç³™óþÅMæü ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰ Ý뫧æþ¯èþ MøçÜ… A°² ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüËMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ H§ø JMæü ^èþrt Æ>… H^èþ*È, G…í³Ë$ ±ÌZ™èþμÌŒý ºçÜ$, í³. Ðèþ$$…»ñýO Ðèþ$$çÙPÆæÿ$Ë §éyìþÌZ AÐèþ$Ææÿ$ÌñýO¯èþ ÒÆæÿ {Vðü‹Ü ™ðþË…V>×ý HÆ>μr$ ^óþÄæý*˯èþ$Mæü$…sôý §é°²
G…í³Mæü ^óþÔéÐèþ$¯é²Ææÿ$. íÜí³G… Æ>çÙ‰ ÔèýMæü$¢Ë* IMæüÅ…V> E§æþÅÑ$…^éË°, A…§æþ$Mæü$ çÜ¿æýÌZ Ý릯鰲 VðüÍ_ ™ðþË…V>×ý çÜ™é¢^ésìý Ðèþ$«§æþ$, íÜí³I gê¡Äæý$ M>ÆæÿŧæþÇØ yìþ. Æ>gê, Æ>{çÙ¢ fÐé¯èþÏMæü$ çÜ…™éç³… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ*¢ E{VæüÐé§æþ ™èþÐèþ$ ´ëÈt Ayæþ$zMøý§æþ° JMæü {ç³Ôèý²Mæü$ º§æþ$ÍçÜ*¢
MæüÑ$sîý çÜÐèþ*ÐóþÔéË Ðèþ$$W…ç³# çÜ…§æþ sìýBÆŠÿG‹Ü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^éË° Æ>Úù‰´ë«§éÅÄæý$ ý^ðþ´ëμË° sîýBÆŠÿG‹Ü A«¨¯óþ™èþ MðüïÜBÆŠÿ Mæü–™èþ °Ôèýa Äæý$… M>ÆæÿŧæþÇØ Mðü. ¯éÆ>Äæý$×ý, G…í³Ë$ çÜ$ÆæÿÐèþÆæÿ… °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ JMæü ¡Æ>ï鰲 {糆´ë¨…^éÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Væü™èþ…ÌZ ™èþÐèþ$ ´ëÈt Ñ¿ôý ¨…_¯é
ÆæÿÂ…V> B¨ÐéÆæÿ… CMæüPyæþ Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ çÜ…çœ$… ÇsñýOÆŠÿz ¯óþ™èþË$ sìýBÆŠÿG‹Ü A«¨¯óþ™èþ Mðü.^èþ…{§æþÔóý ™ø E¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ MæüÈ… ¯èþVæüÆŠÿ çÜ$«§éMæüÆæÿÆðÿyìþz, AigŒý´ëÚë, GGí³G‹ÜK A«§æþÅ„æü$ D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> AÐèþ$Ææÿ ÒÆæÿ fÐé¯èþÏMæü$ Ðèþ$àçÜ¿æý Æ>çÙ‰…ÌZ Ñ«§é¯èþ Ðèþ$…yæþÍ, AÌêVóü ^èþ¡¢‹Ü VæüÉŠþ,
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyé Ææÿ$. ÌZMŠüçÜ¿æý QÆæÿÆ>Ðèþ#Mæü$ Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ÐéÆæÿ$ ç³rt¿æý{§æþ$Ë °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY… ¯èþ$…_ Ôéçܯèþ Ðèþ$…yæþÍMìü Ë$ AçßýçŠþ çßýÆøË٠™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ Ðèþ$$QÅ A†¤ Æðÿ…yæþ$ °Ñ$ÚëË$ Ðèþ˜¯èþ… ´ësìý…_ {Ôèý§é®…fÍ gêÆæÿU…yŠþ, E™èþ¢Æ>…^èþÌŒý Æ>Úë‰Ë$ BÑÆæÿ х^éÄæý$°
Ý릯éËò³O Móü…{§æþ MæüÑ$sîý™ø ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ MðüíÜBÆŠÿ¯èþ$ MæüËíÜ ^èþÆæÿaË$ fÇVóü Eç³ G°²Mæü¯èþ$ G…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. MæüÈ… ¯èþVæüÆŠÿ, Ë$V> àfÆðÿO¯éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> íÜG… ÐðþOG‹Ü çœ$sìý…_…¨. BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$.
^èþÇa…^éMóü þ JMæü °Ææÿ~Äæý* °Mìü ÐèþÝë¢ fÇ´ëÆæÿ$. ™ðþË…V>×ý Ðé§æþ$Ë…§æþDZ JMæüP™ésìýò³OMìü °gêÐèþ*»ê§Šþ, B¨Ìê»ê§Šþ, Ððþ$§æþMŠü hÌêÏË ç³rt¿
Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a IMæüÅ E§æþÅÐèþ$… ÝëW…^éÍÞ¯èþ ™èþÆæÿ$×ý… æý{§æþ$Ë$ D Ksìý…VŠüÌZ ´ëÌŸY¯èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË… V>×ý gZVæüÄæý$Å †í³μMösêtÆæÿ$. ™öyæþVörtyæþ… Æ>Mæü´ùÆÿ$$¯é BÄæý$¯èþMæü$ C…M> ^éÌê
G°²MæüË çÜÆæÿ$®»êrÏMæü$ çÜ…º…
«¨…_ íÜí³G…, íÜí³I, sìýyìþí³
Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ° ÐéÆæÿ$ AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. sìýBÆŠÿG‹Ü,
¯èþÐèþ ™ðþË…V>×ý ´ëÈt, Væü§æþªÆŠÿ, ™ðþË…V>×ý E§øÅVæü$Ë$,
òÜ…sìýÐðþ$…sŒý¯èþ$ ºË…V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^óþa
{MæüÐèþ$…ÌZ MðüíÜBÆŠÿ ^éÌê ÆøkË ¯èþ$…_ D Ý릯èþ…ÌZ
‘=&É>=≥º&É+ sê<äß ø±˙... ™ðþË$çÜ…r* G§óþªÐé ^óþÔéÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ´ëÈt M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$^óþíܯèþ
ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ gZVæüÄæý$Å Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*. G°² {ç³Äæý$ ™é²Ë$ ^óþíܯé
çÜ*{™èþ{´ëÄæý$…V> JMæü A…X M>Æ> Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$, ѧéÅÐèþ…™èþ$Ë$, MæüÐèþ#Ë$, MæüâêM>Ææÿ$Ë$, VðüË$ç³#¯èþ$ {糆Úëx™èþÃMæü…V> ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt yÓ’mdtô|’ CÀ>∑j·T´ m<˚›yê M>…{Vðü‹Ü ç³Æ>fÄæý$… ™èþç³μ§æþ¯é²Ææÿ$. Væü™èþ sìýyìþí³ {糿æý$™èþÓ çß ýÄæý*…ÌZ
°Mìü Ðèþ^éaÄæý$¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ H Mæü*r ѧéÅÆæÿ$¦Ë™ø ´ër$ ™ðþË…V>×ý Ðé§é°² Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² ™èþÆæÿçœ#¯èþ ´ùsîý ^óþçÜ$¢¯èþ² ¯éÆæÿ§éçÜ$ ËMæü‡×ýÆ>Ðèþ# ™öÍ MøsìýÐèþÆ>Ë$ C_a¯é B ´ëÈt Kyìþ´ùÆÿ$$…§æþ°, M>…{Vðü‹Ü ç³Çíܦ† Mæü*yé A§óþ¯èþ°
Ñ$ÌZ¯èþ* ^óþÆæÿ»Z Ðèþ$° {ç³gê Æ>fÅ… {糆 JMæüPÆæÿ* IMæüÅ…V> ´ùÆ>r… ^óþÄæý*ÍÞ¯èþ {´ë«§é¯èþÅ™é Ðør$™ø¯óþ ÑfÄæý$… Ý뫨…_ ¡Ææÿ$ ™éÆæÿ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ™èþ¯èþMæü$ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$.
´ëÈt Cç³μsìýMóü {ç³Mæüsìý… _…§æþ°, AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° E´ë«§éÅÄæý$ ¯óþ™èþË$ MðüíÜBÆŠÿMæü$ ° MðüíÜBÆŠÿ Væüsìýt ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø E¯é²Ææÿ$. ¯éË$ Væü$ hÌêÏË ™öyæþVörtyæþ…, Ò$çÜ… Ððþ$ÌôýÄæý$yæþ… Æ>§æþ°, {õ³Ðèþ$&õÜÐèþ M>V>, Ðèþ$íßýâæýËò³O A™éÅ^éÆ>˯èþ$ °ÆæÿíÜçÜ*¢ ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… C…¨Æ>´ëÆæÿ$P
AÆÿ$$™óþ ÐéÆæÿ$ ç³#¯èþÆ> ÌZ _õÜ¢ ý ^ðþ´ëμÆæÿ$. C…§æþ$Mæü$ MðüíÜBÆŠÿ fÐé¼çÜ*¢ ©°ò³O C¯Œþ^éÈjË™ø B¨ÐéÆæÿ… MðüíÜBÆŠÿ Ðèþ$ÆøÝëÇ ÑÌôMæüÆæÿ$Ë Ðèþ*{™èþÐóþ$ ™ðþË$çÜ…r* Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü ^óþíܯèþ ÐéÅQÅ Ðèþ§æþª ™èþÐèþ$ ´ëÈt B«§æþÓÆ>ůèþ «§æþÆ>² °ÆæÿÓíßý…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ï³BÈμ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨
™èþÐèþ$Mæü$ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. GÌê…sìý ¿ôý§éÀ{´ëÄæý$… Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$„æü…ÌZ sñýÎ M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. ¯èþ$ ï³BÈμ ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i G…í³ çßýÇÆ>Ðèþ$ Mæü†¢ç³§éÃÆ>Ðèþ# ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 Ææÿ… ¯èþ…§æþÐèþ$*Ç ËMîü‡´ëÆæÿÓ†, Ðèþ*i
nø£åsêdü´‘·˝À uÛ≤s¡‘Y ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·T+ (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ dü«|æïø£ |ü]dæú‹ $wüeT+ Ðèþ$…{† ç³#çÙμÎËË$ ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14:"{ç³ç³…^èþ A„æü-Æ>-çÜÅ- |ü⁄s¡+<˚X¯«]øÏ ˝≤sê ãßwt øÏ‘êãß Äæý*íÜyŠþ §éyìþMìüVæü$ÆðÿO¯èþÄæý$$Ðèþ™èþ$ ÌZÏ Ðèþ$*ÅhMŠü íÜçÜt… HÆ>μr$ ^óþíܯèþr$Ï B¨ BÐðþ$ BÆøVæüÅ ç³Çíܦ†° ™ðþË$çÜ$Mæü$
™èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ-yæþ…ÌZ ¿êÆæÿ-™èþ-§óþÔèý… ¡çÜ$- JMæüÆðÿO¯èþ çÜÓí³²Mæü BÆøVæüÅ ç³Çíܦ† ÑçÙÐèþ$… ÐéÆæÿ… ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ Mæü*™èþ$Ææÿ$ ¯é²Ææ ÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ÐéÆæÿ$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ôV’≤<äsêu≤<é
fÇ-W¯èþ "Äæý$$-¯ðþÝùP {ç³ç³…^èþ A„æü-Æ>-çÜÅ™é çܧæþ-çÜ$Þ- k˛eTyês¡+
Mæü$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ {ç³Ôèý…çÜ-±-Äæý$…' A° AÐðþ$-ÇM> V>¯óþ E…§æþ°, Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$, Ðèþ$*yæþ$ Æøk ç³Çíܦ† B…§øâæý¯èþ MæüÆæÿ…V>¯óþ E¯èþ²r$Ï Ðèþ$íßýâæýËò³O Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ´ëËμyæþ$ 15, &çôd+ãsY 08
§óþÔèý {ç³£æþÐèþ$ Ðèþ$íßýâæý ÌêÆ> º$‹Ù Móü…{§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ 'ÌZ ´ëÌŸY-¯èþ²…§æþ$Mæü$ «§æþ¯èþÅ-Ðé-§é Ë$ ™ðþË$-ç³#™èþ* Ë$ VæüyìþõÜ¢ M>° ^ðþç³μÌôýÐèþ$° ¯èþVæüÆæÿ… ÌZ° ÐðþO§æþ$ÅË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ° çÜμí³²Mæü ™èþ…{yìþ ™èþ$¯èþ² ÐéÇMìü Mæüv¯èþ Õ„æüË$ AÐèþçÜÆæÿÐóþ$¯èþ°
Ðèþ¯èþ-Ææÿ$Ë AÀ-Ðèþ–¨® ÔéQ çÜàÄæý$ Ðèþ$…{† yìþ. ÌêÆ>-º$‹Ù Móü…{§æþ Ðèþ$…{† ç³#Ææÿ…§óþ-ÔèýÓ-Ç-Mìü ÌôýQ Äæý$ÔZ§æþ BçÜ$ç³{† ÐðþO§æþ$ÅË$ } ¯éVóüÔŒý, §óþÐóþ…§æþÆŠÿÆ>Ðèþ# Mæü*yé ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÀ{´ëÄæý$ç³yézÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ ´ùÎçÜ$Ë
Æ>ÔéÆæÿ$. CMæüò³O Mæü*yé D Ææÿ…Væü…ÌZ çÜçßý-M>Ææÿ… ^èþÆæÿÅò³O Ðèþ$íßýâê ÌZMæü… çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢…
3
ç³#Ææÿ…§óþ-ÔèýÓ-ÇMìü Æ>íܯèþ ÌôýQÌZ {ç³Ôèý…íÜ…^éÆæÿ$. çÜ$Æóÿ…§æþÆŠÿÆ>Ðèþ#Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜÓí³²Mæü MøÇMæü ç³Æ>Ðèþ$ÇØ…_¯èþ Ðèþ$íßýâê ¯óþ™èþË$
™èþ¯èþ B«§æþÓ-ÆæÿÅ… ÌZ AÐðþ$-ÇM> A«§æþÅ„æü ¿æýÐèþ-¯èþ…ÌZ A…¨…^é-Ë° B ÌôýQ-ÌZ MøÆ>Ææÿ$. Ðóþ$ÆæÿMæü$ BÐðþ$ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Væü¨ÌZ _Mìü™èþÞ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² çÜÓí³²Mæü¯èþ$ B¨Ðé ^óþíÜ…§æþ° BÐðþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.

eTT+u≤sTT ù|\ßfi¯¢ H˚|ü<∏ä´+˝À Ä Á|üuÛÑß‘·«+


ªÄø√º|üdtμ≈£î mHémdtõ •ø£åD e#˚Ã<ë... ÌôýÐèþ#. ™èþW¯èþ íܺ¾…¨, {ç³™óþÅMæü M>Æ>ÅË Äæý$… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
#·#˚Ã<ë!
BMøtç³‹Ü Ææÿ*ç³MæüËμ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ E…yéÍÞ¯èþ u≤ãß Vü‰MT\ô|’ yÓ’mdt m<˚›yê ª<˚X¯+μ >∑<Ó› ~>∑&É+ ¬s’‘·ß\≈£î y˚T˝Ò
A«¨M>Ææÿ$Ë çÜ…QÅ...{ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² A«¨M>Ææÿ$Ë çÜ…QÅ... ñÁ>∑yê<ä+ô|’ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÔZ^èþ±Äæý$….Æ>çÙ‰ÐéÅç³¢…V> "Ææÿ$×êË$ Ðèþ*ïœ ^óþÝ뢅...A±² E_™èþ…V>
CÝ뢅... A° {糆糄æü ¯óþ™èþ çàÒ$Ë Ò$§æþ àýÒ$Í
E…yéÍÞ¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… E¯èþ² BMøt糋ÜMæü$1590 Ðèþ$…¨ íܺ¾…¨° °Äæý$Ñ$õÜ¢ ªdüVü≤ø±s¡ Á|ü>∑‹μ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À dæm+
ì|òü÷ dü+düú çÜÇ´ù™èþ$…§æþ¯óþ¨ A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…^èþ¯é ÐóþíÜ çÜ$¢¯é²Ææÿ$. B {糿æý$™èþÓ… Ðèþ^óþa§é ^èþ^óþa§é?' A°
A«¨M>Ææÿ$Ë$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz ™ðþË$-Væü$-§óþÔèý…
{糿æý$™éÓ°Mìü °Ðóþ¨Mæü A…§æþgôýÔéÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ…
A§æþ¯èþç³# yìþh 1 0 Ððþ…r¯óþ çÜ…çܦ¯èþ$ HÆ>μr$ ^óþíÜ…¨. {Vóüçßo…yŠþÞ, ´ëÈt ¯óþ™èþ ^èþ…{§æþ»êº$ò³O «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ…
Ih Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ç
yìþIh Ýë¦Æÿ$$ A«¨M>Ææÿ$Ë$ 1
2 1
1
ø=‘·Ô eP´Vü‰\‘√ Gí³G‹Üí³ ºËV>Ë ¯èþ$…_ íܺ¾…¨° ¡çÜ$MøÐéË° CMæüPyìþ MørÏ ÑfÄæý$ ¿êçÜPÆæÿ Æðÿyìþz C…yøÆŠÿ õÜtyìþÄæý$…
ÌZ çÜçßýM>Ææÿ {ç³Væü† ç³£æþM>°² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
¿êÑ…^éÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Cç³μsìýMóü D Æðÿ…yæþ$
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ G‹Üí³Ë$ 8 1 ñÁ>∑yê<äß\ß Ñ¿êV>ÌZÏ íܺ¾…¨ çÜ…QÅ ™èþMæü$PÐèþV> E… {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*˯èþ$ Ýë…Móü
A§æþ¯èþç³# G‹Üí³Ë$ 7 1 yæþr…ÐèþËÏ B ÔéQ-Ë íܺ¾…¨ Ððþâôýå…§æþ$Mæü$ †Mæü…V> AÀÐèþ–¨® ^óþõÜ º–çßý™èþμ£æþM>°Mìü {ÖM>Ææÿ…
yìþG‹Üí³Ë$ 22 7 CçÙtç³yæþÌôý§æþ$. ò³OV> BMøt 糋ÜÌZ ç³°^óþÄæý*Ë…sôý ^èþ$yæþ$™èþ* Mæü…ç³NÅrÆæÿ$Ï A…§æþ^óþÔéÆæÿ$.
C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï
çÜ»Œý C¯ŒþòÜμMæütÆæÿ$Ï
86
161
15
7
Äj·TT<Ûë\ íܺ¾…¨Mìü A°² ¿êçÙËò³O Ðèþ$…_ ç³r$t™ø ´ër$ §æþ…yæþVæü M>§æþ$ ç³…yæþ-Væü
™öÑ$çóþâæýÏ ^èþ…{§æþ»êº$ ´ë˯èþÌZ çÜçßýM>Ææÿ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðèþ…sìý çÜ$°²™èþ {´ë…™éËò³O
òßýyŠþM>°õÜtº$âæý$å 226 15 ø=s¡‘·˝À Q_e™èþÐðþ$O¯èþ AÐ èþV>çßý¯èþ E…yéÍ. C…§æþ$MøçÜ… ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ BÆæÿyæþ$Væü$Ë VöÆÿ$$Å¡íÜ ç³Nyìþa ò³sêtÆ
M>°õÜtº$âæý$å 903 126 BMøtç³‹Ü çÜ…çܦÌZ ç³°^óþõÜ íܺ¾… ¨Mìü {ç³™óþÅMæü Õ„æü×ý ¯é²Ææÿ$. D ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯éË$Vóüâæý$ÏV> Ðèþ$äå ç³sêtË
{yðþ•ÐèþÆæÿ$Ï 173 29 b˛©düß\ß CÐéÓË° Mæü*yé E¯èþ²™é« ¨M>Ææÿ$Ë$ çÜ*^èþ¯èþË$ ò³OMðüMìüP…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ çÜçßýM>Ææÿ çÜ…çœ*Ë A«§æþÅ„æü$ËMóü
Ððþ$$™èþ¢… E…yéÍÞ¯èþ çÜ…QÅ 1590, E¯èþ²ÐéÆæÿ$ 203 ^óþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… BMøtç³‹Ü MøçÜ… {ç³™óþÅMæü §æþMæü$P™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜçßýM>Ææÿ Ææÿ…V>°² çÜ{MæüÐèþ$…V>
íܺ¾…¨° °Äæý$ Ñ$…^óþ…§æþ$Mæü$ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ ç³° ^óþÆÿ$$…^èþVæüÍW™óþ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ G…™ø Eç³Äñý*
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): HÆ>μr$ ^óþíܯèþ BMøt糋ÜMæü$ ™èþç³μ°çÜÇV> G¯Œþ G‹Üh {ç³Äæý$-†²-çÜ$¢-¯èþ²-r$t ™ðþÍíÜ…¨. Væüç³yæþ$-™èþ$…§æþ-¯é²-Ææÿ$. "2004 G°²MæüÌZÏ sîýyîþï³
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ™èþÆæÿà §éyæþ$Ë$ Ðèþ$ÇMö°² fÇVóü ™èþÆæÿàÌZ Õ„æü×ý CÐèþÓyæþ… ÐèþËÏ Ðésìý-° ´ùÎçÜ$ËMæü$ü BÄæý$$«§éË MöÆæÿ-™èþ 糧æþÒ^èþ$ņ ÆðÿO™èþ$Ë Ðóþ$Ë$MøçÜÐóþ$ fÇW…¨. ÐéÆæÿ$ çÜçßýM>Ææÿ {ç³Væü† ç³£æþM>°² {´ëÆæÿ…ÀçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü
AÐèþM>ÔéË$¯é²Äæý$° °çœ* ÐèþÆ>YË òßý^èþaÇ…^èþ- çÜÐèþ$Ææÿ®Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$ÆøPÐèþ^èþa° ´ùÎçÜ$ ÔéQ §óþÔèý…ÌZ E{VæüÐé§æþ… Mö™èþ¢ç³#…™èþË$ ™öMæü$P™ø…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §æþ…yæþVæü A…sôý Ðèþ$¯èþ… ç³…yæþVæü ^óþíÜ
yæþ…™ø Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ…ÌZ, ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é ¿êÑÝù¢…¨.Mö™èþ¢V> °Äæý$Ñ$…_-¯èþ 16ÐóþË Ðèþ$…¨ E{VæüÐé§æþ$Ë ÐèþNÅçàË$ Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$-¯é²-Æÿ$$. {糿æý$™èþÓ ^èþ*´ë…. ÐéÆæÿ$ ÆðÿO™èþ$Ë Ææÿ$×êË Ðèþ*ïœM>§æþ$ Mæü§é, ™ðþË$Væü$§óþÔèý…, {ç³gêÆ>fÅ… íœíœt íœíœt, MæüÐèþ$$Å ÌZ° M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³ »êçÜrV>
«¨M>Ææÿ$ÌZÏ ^èþ˯èþ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ M>°õÜtº$âæýåMæü$ Mæü*yé ÐéÇ ÔèýÈÆæÿ §é Ææÿ$ÉéÅ°² ºsìýt M>Æ>ÅËÄæý*Ë$, ´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ìôý Ë„æüÅ…V> ç³…rË ½Ðèþ* ç³ÇàÆæÿ… Mæü*yé Cí³μ…^èþÌôýMæü ´ù °çÙ$tË$ ^ðþÆø BÆðÿ²Ë$Ï {糿æý$™éÓ°² ç³…^èþ$Mæü$…sê °Í_…§æþ¯é²Ææÿ$. AÌê…sìý «§øÆæÿ×ìý° {ç³gê
§éyæþ$Ë ™èþÆ>Ó-™è {糿æý$-™èþÓ…þ...Hyé¨ {Mìü™èþ… AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ñ¿êV>ÌZÏ Õ„æü×ý A…¨…^éË° ´ùÎ §éyæþ$Ë$ ÝëW-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$.ÆæÿMæü¢´ë™èþÐóþ$ Ë„æü Å…V> Äæý*Ææÿ$.1994¯èþ$…_ 2004ÐèþÆæÿMæü$ ÐèþÇMìü 500 Ðèþ$…r$¯é²Æÿ$$. sîýBÆŠÿÄæý$‹Ü Mæü$ CÐèþÓMæü´ù™óþ çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ ÑçÙÄæý$…ÌZ Æ>çÙ‰…ÌZ° {糆
HÆ>μr$ ^óþíܯèþ BMøt糋ÜMæü$ (BÆ æÿY¯ðþOg ôýçÙ¯Œþ çœÆŠÿ çÜ$E¯èþ²™é «¨M>Ææÿ$Ë$ ¿êÑ-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$. Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² §éyæþ$Ë$ ^óþçÜ$¢¯é²-Ææÿ$.-A-Æÿ$$™óþ ÐéÇ° çÜÐèþ$-Ææÿ¦…V> ˯èþ$…_ 525 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$¯èþ² Ðèþ$§æþ®™èþ$ «§æþÆæ¯èþ$ Ðèþ$Æ>ŧóþ¯é?' A° íÜG… ™èþ糚 ç³sêtÆæÿ$. A…™èþ Mæü$ 糄æü´ëÈtË$ AËÐèþÆæÿ$aMøÐéË° ïÜG… çÜ*_…
Mú…rÆŠÿ sñý{ÆæÿÇ‹Üt Bç³ÆóÿçÙ¯ŒþÞ) §æþÔé¨Ôé MæüÍμ…^èþyæþ…, M>Ìê°²ºsìýt Õ„æü×ý CçÜ$¢¯èþ² r$Ï Ôé…†¿æý{§æþ™èþË G§æþ$-ÆöP-¯óþ…§æþ$-Mæü$ ´ùÎçÜ$Ë Ðèþ§æþª B«§æþ$°Mæü M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… 930Mìü ò³…^èþVæüÍW…¨. Ðèþ$$…§æþ$ íÜG… çÜçßýM>Ææÿ §æþÇØ° {ç³™óþÅMæü çÜ…_Mæ ü¯èþ$ ^éÆæÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ Ôé…†¿æý
E {VæüÐé§æþ °Æø«§é°Mìü M>ÐèþËíܯèþ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ A§æþ¯èþç³# yìþh G.Mðü. Rꯌþ Csîý-ÐèþË ^ðþ´ëμÆæÿ$. BÄæý$$«§éË$ ÌôýÐèþ#. Mö°² ´ù΋ÜõÜtçÙ¯èþÏÌZ ™ðþË…V>×ý ÌZ Ððþ$§æþMŠü, Ææÿ…V>Æðÿyìþz, Ðèþ$çßýº*»Œý BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. DM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ {§æþ™èþË$, {´ëgñýMæü$tË$ ™èþ¨™èþÆæÿ ÑçÙÄæý*Ëò³O B¨Ðé
íܺ¾… ¨° HÆ>μ r$^óþ¯óþ {ç³Äæý$™é²Ë$ Ðèþ*r-ÌZϯóþ ºÌZ-õ³-™èþ… °gê…M>Ë… ¯ésìý Ðèþ$çÜPsŒý (303) ™èþ$´ëMæü$Ë$ ¯èþVæüÆŠÿ, ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏË$ Mæüyæþç³ Ìê…sìý ÐèþÆ>Û«§éÆæÿ Ææÿçœ$$ÒÆ>Æðÿyìþz, çœÈ§æþ$©ª¯Œþ, ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å B Ææÿ… ™èþ¯èþ M>Å…‹³ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ MæüÍõÜ…§æþ$Mæü$
{´ëÆæÿ…À…_…¨. E{VæüÐé§æþ M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ë-˯èþ$ Mæü°-ò³- BMøt-ç³-‹Ü ºÌZõ³™é°Mìü Mæür$t¨rtÐðþ$O¯èþ Ðèþ$*ËÌZ ™èþ$糚ç³sìýt E¯é²Æÿ$$. C¯ŒþòÜμMæütÆŠÿ Æ>Å…MŠü Ððþ$rt hÌêÏÌôý. D hÌêÏË AÀÐèþ–¨®Mìü 65 ÐóþË MørÏ ´ëP»Œý ^ðþOðÆæÿïŒþ ÐèþçÜ…™èþ ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ# ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$ ÐðþOG‹Ü D Ñ«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$.
sôýt…§æþ$-Mæü$ {ç³™óþÅMæü °çœ* çÜ…çܦ¯èþ$ HÆ>μr$ {ç³×êãMæü™ø ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° Æ>f-«§é-°ÌZ A«¨M>Ç ÐèþÆæÿMæü$ ´ëÆÿ$$…sŒý 9G…G… ÇÐéËÓÆŠÿ¯èþ$ ™ø 16.5Ë„æüË GMæüÆ>ËMæü$ ±ãå^óþa {ç³×êãMæü {ç³gê çÜÐèþ$çÜÅËò³O MæüÍíÜÆæÿ…yìþ MóüÐèþË… Ðèþ*ÐøÆÿ$$çÜ$t, E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$Ëò³O¯óþ
^óþÄæý*Ë° E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$˯èþ$ B§óþÕ…_…¨. HÐðþO¯é §éyæþ$Ë$ fÇ-W-¯èþ-糚-yæþ$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ Eç³Äñý*WçÜ$¢ ¯é²Ææÿ$.Ðèþ$$…»êÆÿ$$- ^óþç³sêt…' A° ÐðþOG‹Ü ÑÐèþ-Ç…^éÆæÿ$. Æ>fMîüÄæý$ ˼®MøçÜ… hÑ$ÃMæü$PË$ Ðèþ*° {ç³gê M>Mæü$…yé {糿æý$™èþÓ… ^óþç³sìýt¯èþ çÜ…„óüÐèþ$
Äæý$$§æþ®-™èþ…{™èþ…ÌZ Õ„æü×ý ^ðþº$™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ B^èþÆæÿ×ýÌZ Ý뫧æþÅ… M>Ðèþyæþ… §éyæþ$ÌZÏ íœ§éÄþ*Ë$ A«§æþ$-°Mæü BÄæý$$-«§éË$ Ðéyæþ$- ÆðÿO™èþ$Ë$ AÌêVóü E…yìþ-´ù-Ðé-Ìê? çÜÐèþ$çÜÅËò³O {糿æý$™èþÓ…™ø MæüÍíÜ ç³°^óþÄæý*Ë° M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$, AÀÐèþ–¨® M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$
Æ>çÙ‰…ÌZ E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ HÆ>μr$ Ìôý§æþ$. Æ>çÙ‰ Æ>f«§é°Mìü G糚yðþO¯é Ðèþ$$糚 ÐésìýÌôýÏ ™èþ$…sôý ´ùÎ-çÜ$Ë$ Ý뫧é-Ææÿ×ý ™èþ$´ë-Mæü$Ë™ø G§æþ$-Ææÿ$- "{´ëgñýMæü$tË$ Æ>Ú뉰Mìü Væü$¨º…yæþË° ^èþ…{§æþ»ê {糆糄>ËMæü$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþz çÜçßýMæüÇ…^éË° {糆糄>ËMæü$ BÄæý$¯èþ
^óþíܯèþBMøt糋ÜMæü$ G¯ŒþG‹Üh (¯óþçÙ¯èþÌŒý òÜMæü*ÅÇsîý {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ° °çœ* ÐèþÆ>YË$ òßý^èþaÇ…_¯èþ §é-yìþMìü ¨V>Ææÿ$. H Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ çÜ$Ë¿æý…V> §éyìþ º$ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. B hÌêÏË ÆðÿO™èþ$Ë$ AÀÐèþ– í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. E{VæüÐé§é°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> çÜ*_…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$,Ðèþ$íßýâê, Äæý$$Ðèþ™èþ,
V>ÆŠÿzüÞ) ™èþÆæÿàÌZ Äæý$$§æþ®™èþ…{™èþ…ÌZ Õ„æü×ý CÐéÓË° ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BMøtç³‹Ü HÆ>μ r$ A°ÐéÆæÿÅ…V> ^óþÄæý$-Ðèþ^øa E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ §éyæþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$…sôý ¨® M>Mæü$…yé ÔéÔèýÓ™èþ…V> AÌêVóü E…yìþ´ù ÐéÌê?' ´ùÆ>yóþ ÑçÙÄæý$…ÌZ Móü…{§æþ…ÌZ° Äæý$*ï³H {糿æý$ ºËïßý¯èþÐèþÆ>YË$, {´ë…™éË ÐéÈV> ™èþÐèþ$
´ùÎçÜ$ E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë$ °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï ™ðþË$ Ðèþ*Ç…¨. ´ùÎçÜ$ ÔéQMæü$ A¯èþ$º…«§æþ…V> E¯èþ² ´ùÎçÜ$Ë$ B Ýë¦Æÿ$$-ÌZ G§æþ$-ÆøP-Ìôý-Mæü-´ù-™èþ$-¯é²Ææÿ$. A° ÐðþOG-‹Ü {ç³Õ²…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… AÀÐèþ–¨ª ™éÓ°Mìü ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ÌZ G¯ŒþyìþG Ðèþ$§æþª™èþ$ ™ðþÍí³¯èþ {糿æý$™èþÓ… JMæü {MæüÐèþ$ 糧æþ®†ÌZ AÀÐèþ–¨®
Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ Æ>Åí³yŠþ Äæý*„æü¯Œþ ¸ùÆŠÿÞ,þ DÔéQ {´ëÆæÿ…¿æý…¯èþ$…_ AÀÐèþ–¨®Mìü ¯ø^èþ$MøÐèþyæþ… ´ùÎçÜ$ËMæü$ BÄæý$$««§éËò³O °Ææÿ…™èþÆæÿ Õ„æü°ÐéÓ-ÍÞ¯èþ çÜ…„óüÐèþ$…™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™ø… §æþ¯é²Ææÿ$. ÑçÙÄæý*°² D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ$™ø…§æþ¯é²Ææÿ$. AÀÐèþ–¨®°
{Vóüçßo…yŠþÞ ºËV>Ìôý »êV>þ ç³sìýçÙt…V> E¯é²Äæý$° Ìôý§æþ$. E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$˯èþ$ °Äæý$…{†…^óþ…§æþ$Mæü$ AÐèþçÜÆæÿ… G…™ðþO¯é E…§æþ° ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ´ùÎçÜ$ ¡{ÐèþÐé§æþ… A×ý_Ðóþ™èþÌZ Æ>Ú뉰² C™èþÆæÿ Æ>Úë‰ËMæü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…r$ò³O E{VæüÐé§æþ$Ë §éyìþ fÇW¯èþ糚yæþ$ çÜ…Mæü$_™èþ Ðèþ$¯èþçÜ¢™èþÓ…™ø ÐèþņÆóÿMìü…^èþyæþ…
^ðþç³μÐèþ^èþ$a. E{VæüÐé§æþ$Ë §éyæþ$Ë °Æø«§é°Mìü HÆ>μr$ ^óþíܯèþ D çÜ…çܦMæü$ °«§æþ$Ë$, Ñ«§æþ$Ë$ A«¨M>Ææÿ$Ìôý ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ$. B§æþÆæÿØÐèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. "´÷™èþ$¢Ë$ Mæüyæþ$™èþ* Aç³μsìý {糿æý$™éÓ°Mìü Ýù°Äæý*V>…«© ¯óþ™èþ–™èþÓ… Ðèþ*¯èþ$MøÐéË° BÄæý$¯èþ íßý™èþÐèþ#ç³ÍM>Ææÿ$.

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À
{≤{≤ ªe]‡{°μ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î Ä]b˛sTTq ~>∑+ãs¡ ªC≤«\μ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14
(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ™ðþË$Væü$ MæüÑ™é
Á|üuÛÑß‘·«+ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ fVæü-™èþ$¢ÌZ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÑ™èþÓ… JMæü
Ææÿ…V>Æðÿyìþz, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü): Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$Æø {糆Úët™èþÃ
MæüÐðþ$O¯èþ Äæý$*°ÐèþÇÞsîý HÆ>μr$M>
¯èþ$…¨. Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏÌZ A…™èþÆ>j
¡Äæý$ {ç³Ðèþ*×êË™ø "sêsê C¯ŒþíÜt
r*ÅsŒý B‹œ 眅yæþÐðþ$…rÌŒý ÈòÜÆŠÿa'
ø±+Á¬>dt dü]ø=‘·Ô m‘·ßÔ>∑&É!
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 : Ðèþ$Æø I§æþ$ ¯ðþËÌZÏ
fÆæÿ-Væü-¯èþ$¯èþ² ÝëÆæÿÓ- {†Mæü G°²-Mæü-Ë-ò³O¯óþ bÕغ˝À ªmìïø£\μ Á|üøå±fi¯q B…£ø±MæüÑ$sîý íܸë-Ææÿ$Þ-Ìôý-Ðèþ$…sôý...¯éÑ$-
¯óþ-çÙ¯ŒþMæü$ Mö…™èþ Væüyæþ$Ðèþ# E…yæþ-V>¯óþ A¿æýÅ-Ææÿ$¦Ë
Ñç³Ï-Ðé-™èþÃ-Mæü {ç³Äñý*-Væü…. MæüÑ™èþÓ…ÌZ
çÜ…{糧éÄæý$ º…«§é˯èþ$ MæüM>ÑMæüË$
^óþíܯèþ BÆæÿ$-Væü$Ææÿ$ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÐèþ#ÌZÏ
JMæü-ÆðÿO¯èþ gêÓÌêÐèþ$$S B¨-ÐéÆæÿ…
Mæü¯èþ$²-Ðèþ$*-ÔéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ ÐèþÄæý$çÜ$Þ
75çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$. ¨Væü…yæþÆæÿ MæüÑ™é
E§æþÅ-Ðèþ$…ÌZ "gêÓË-'V> ¿êíÜ…_¯èþ
Äæý$*°ÐèþÇÞsîý° HÆ>μr$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$
sêsê çÜ…çܦ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. A…§æþǧæþ–ïÙt¯èþ*. A°² Æ>f-Mîü-Äæý$-´ë-ÈtË Ðèþ*¨- G…í³Mæü fÆæÿ-V>Í, ™èþ§éÓÆ> {ç³^é-Æ>-°-Mìü Ðèþ$Ç- gêÓÌê-Ðèþ$$S Væü™èþ Mö…™èþM>Ë…V>
‰{糿æý$™èþÓ… Mæü*yé ©°Mìü {X¯ŒþíÜVæü²ÌŒý Ç-V>¯óþ {ç³çÜ$¢™èþ… A«¨-M>-Ææÿ…ÌZ E¯èþ² M>…{Vðü‹Ü {Ϭøÿ≥¢ |ü+|æD°˝À Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… ËÀ-çÜ$¢…¨. Væüyìþ_¯èþ Æðÿ…yæþ$ A¯éÆøVæüÅ…™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ôèý°ÐéÆæÿ… Æ>{† BçÜμ{†ÌZ ^óþǯèþ
C_a…¨. D Äæý$*°ÐèþÇÞsîý HÆ>μr$ ´ëÈt Mæü*yé çÜçßý-f…V>¯óþ Cç³μ-sìý-¯èþ$…^óþ ©°ò³O G°²-MæüÌZÏ Kyìþ-´ù-Æÿ$$-¯èþ-Ðé-Ç°, AÌêVóü, Væü™èþ gêÓÌêÐèþ$$S B¨ÐéÆæÿ… A¯èþ…™èþÌZM>ËMæü$ Ððþãå´ùÄæý*Ææÿ$. BÄæý$¯èþ ™öÍ Ææÿ^èþ¯èþ
MøçÜ… Væü_a»oÍÌZ° òÜ…{rÌŒý {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³yæþ$-™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ, Ðèþ$äå A«¨- düeT÷\ e÷s¡ßŒ\ß G°²-MæüÌZÏ 30 ÐóþË ò³OV> KrÏ ™óþyé™ø ç³Æ>- 'Ðèþ$°íÙ M>ÐèþÅ…'. ÐóþÌêyóþ Ðèþ$…§éÆæÿ…, ¯èþ„æü{™éË Ðèþ…™ðþ¯èþ Ìê…sìý çÜ${ç³íܧæþ®
Äæý$*°ÐèþÇÞsîý çÜÒ$ç³…ÌZ §é§éç³# M>-Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðé-Ë° VæüsìýtV> M>…„ìü-çÜ$¢¯èþ² M>…{Vðü- fÄæý$… ´ëÌñýO-¯èþ-Ðé-ÇMìü Ðèþ$äå sìýMðüPsŒý CÐèþÓ-Mæü*- M>ÐéÅË$ BÄæý$¯èþ ÌôýS° ¯èþ$…_ gêË$ÐéÆ>Æÿ$$. »ôýVæü…ºgêÆŠÿ ÌZ° íßý…© Ðèþ$à
210 GMæüÆ>Ë ¿æý*Ñ$° sêsê ‹Ü-´ë-Èt... D ÝëÇ G°²-MæüÌZÏ ç³NÇ¢V> {糄>-âæý- yæþ§æþ$. Mìü…¨ Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ hÌêÏMæü$, AMæüPyæþ ѧéÅËÄæý$ÌZ gêÓÌêÐèþ$$S E´ë«§éÅÄæý$$yìþV> ç³° ^óþÔéÆæÿ$. {ç³gêMæüÑ {Ö{Ö,
çÜ…çܦMæü$ MóüsêÆÿ$$…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ ¯èþMæü$ ¨Væü-¯èþ$¯èþ²r$Ï çÜÐèþ*-^éÆæÿ…. D ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ
Ñ$± ÝëÆæÿÓ-{†Mæü G°²-Mæü-Ë$V> ç³Ç-Væü-×ìý…_¯èþ I§æþ$
ªÄ+<∏√˙μ dæbòÕs¡ß‡\ß ¯èþ$…_ Æ>Úë‰-°Mìü, A…†-Ðèþ$…V> Móü…{§æþ
[ïÜP°…VŠü MæüÑ$sîý BÐðþ*§æþ… ´÷…§óþ {MæüÐèþ$…ÌZ
AÇí³Æ>Ë ÑÔèýÓ…, Mæü$…§æþ$Ç¢ B…f¯óþÄæý$$Ë$ ™èþ¨™èþÆæÿ {ç³Ðèþ$$Q Ýëíßý¡ Ðóþ™èþ¢Ë™ø
BÄæý$¯èþMæü$ çÜ°²íßý™èþ çÜ…º…«§éË$…yóþÑ. MæüÑ çÜÐóþ$Ã-âæý-¯é-ÌZϯèþ$, Ýëíßý™èþÅ çÜ¿æý-
íÜ…¨. Äæý$*°ÐèþÇÞsîý HÆ>μr$ MøçÜ…
ç³Ë$ Æ>Úë‰ÌZÏ ç³ÆæÿÅsìý…_¯èþ sêsê Æ>Úë‰Ë G°²-MæüÌZÏ Ðèþ_a¯èþ çœÍ-™é-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ- |üP]Ô>± neT\ß A¿æýÅ-Ææÿ$¦Ë gê¼-™éÌZ Ðèþ*Ææÿ$μË$, ^óþÆæÿ$μ-Ë$ ÌZϯèþ* gêÓÌê-Ðèþ$$S A¯èþÆæÿƒ ÐéV>®-Ææÿ™ø {ç³çÜ…W…^óþ-Ðé-Ææÿ$. Mö…™èþ M>Ë… Mìü…§æþsìý
çÜ…çܦ _ÐèþÆæÿMæü$ Æ>çÙ‰{糿æý$™èþÓ A…XM> Ç…_...2009 ÌZMŠü-çÜ¿æý G°²-MæüÌZÏ Móü…{§æþ…ÌZ E…yæþ-Mæü*-yæþ§æþ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ M>…{Vðü-‹Ü-´ëÈt ÐèþÆæÿ-Mæü$ BÄæý$¯èþ {ç³çÜ…Væü…ÌZ BÐóþÔèý… ´ëË$ GMæü$P-ÐèþV> E…yóþ¨. gêÓÌê-Ðèþ$$S
Ææÿ…™ø Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ ç³Ç«¨ÌZ †ÇW Væü§ðþª-¯ðþ-MóüP…§æþ$Mæü$...M>…{Vðü-‹Ü-´ëÈt çÜÇ-Mö™èþ¢ ÐèþNÅà°² A¯èþ$-çÜ- íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ-Ç…^óþ...{ç³çÜ$¢™èþ… I§æþ$ Æ>Úë‰Ë G°²-MæüÌZÏ Csîý-ÐèþÌôý Ðèþ$$W-íܯèþ 5 Æ>Úë‰Ë AòÜ…½Ï G°²-MæüÌZÏ... Gç³μ-sìý-Ðèþ*-¨- {ç³çÜ…Væü… AW²-«§é-ÆæÿÌê ÝëVóü¨. GÐèþ$Æðÿj±Þ M>Ë…ÌZ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÐèþ#Ëò³O Aç³μsìý
HÆ>μr$^óþõÜ…§æþ$Mæü$ °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. Ç…^èþ-¯èþ$…§é? G°²-MæüË çÜ…çÜP-Ææÿ-×ý-Ëò³O B…£ø± MæüÑ$sîý ^óþíܯèþ Ðèþ$*yæþ$ Æ>Úë‰-˯èþ$ ^óþh-MìüP…^èþ$-Mø-VæüÍ-V>-Ðèþ$-¯èþ²¨ M>…{Vðü‹Ü E¯èþ²™èþ ÇV> ¯éÑ$-¯óþ-çÙ-¯ŒþMæü$ Ðèþ$Ç-Mö¨ªVæü…rÌZÏ Væüyæþ$Ðèþ# Ðèþ$$Væü$-çÜ$¢…§æþ-¯èþV> {糿æý$™èþÓ… B…„æüË$ Ñ«¨…_…¨. gêÓÌêÐèþ$$S Ðèþ$–† ç³rÏ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ çÜ…™éç³…
C…yìþÄæý$¯Œþ ¼h¯ðþ‹Ü çÜ*PÌŒý, C¯ø¹íÜ‹Ü íܸë-Ææÿ$Þ-˯óþ ç³NÇ¢-V> AÐèþ$-Ë$-^óþ-Äæý$-¯èþ$…§é? A¿æýÅ-Ææÿ$¦Ë G…í³Mæü, ¯éÄæý$-Mæü$Ë AÀ--{´ëÄæý$…. AÆÿ$$™óþ, D MæüÑ$-sîý íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ M>Mæü$…yé, 10 ÆøkË Ðèþ$$…§æþ$-V>¯óþ A¿æýÅ-Ææÿ$¦-Ë…§æþ-DZ {ç³Mæüsìý… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. õܲíßý-™èþ$Ë$, çÜ°²-íßý-™èþ$Ë$ BÄæý$-¯èþ¯èþ$ "gêÓ-Ìê' A° í³Í-^óþ-ÐéÆæÿ$.
Ðèþ…sìý çÜ…çܦ˙ø AÀÐèþ–¨® ç³£æþ…ÌZ sìýMðüPrÏ ç³…í³×îý ™èþ¨-™èþÆæÿ ÑçÙ-Äæý*ÌZÏ Gç³μ-sìý-Ðèþ*-¨-ÇV> M>Mæü$…yé ç³NÇ¢V> A¯èþ$-çÜ-Ç…^èþ-Ìôý-§æþ°, A§óþ ^óþíÜ E…sôý Ððþ$$™èþ¢… I§æþ$ Æ>Úë‰- _…¨. AÌêVóü D MæüÑ$sîý ^óþíܯèþ C™èþÆæÿ íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ* A¯èþ$-çÜ- BÄæý$¯èþ MæüÑ-™èþÓ…ÌZ °ç³šË$ Mæü$Ç-í³…^óþ-Ðé-Ææÿ$.
§æþ*çÜ$Mðüâæý$™èþ$¯èþ² Ææÿ…V>Æðÿyìþz hÌêÏ çÜÐèþ$*Ë Ðèþ*Ææÿ$μ-ËMæü$ ¯é…¨ ç³Ë-Mæü-¯èþ$…§é? A…sôý M>…{Vðü-‹Ü-´ë-Èt ˯èþ$ ^óþh-MìüP…^èþ$-Mæü$° E…yóþ-Ðé-Ææÿ-Ðèþ$-¯èþ²¨ Mæü*yé E¯èþ²-™èþ-Ýë¦Æÿ$$ Ç…_…¨. Ððþ$Ææÿ$-VðüO¯èþ çœÍ-™é°² Æ>º-sìýt…¨. Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ çÜ…™éç³…
sêsê Äæý$*°ÐèþÇÞsîý™ø Ðèþ$Ç…™èþ ÐèÆ>YË$ AÐèþ#-¯èþ¯óþ A…r$-¯é²Æÿ$$. ¯éÄæý$-Mæü$Ë ¿êÐèþ¯èþ. "Æ>f-Ý릯ŒþÌZ 55 Ôé™èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ B…™ø± M>V>, D ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ M>…{Vðü-‹Ü-´ë-Èt...C糚yæþ$ ÌZMŠü-çÜ¿æý G°²- {ç³Ðèþ$$Q MæüÑ, Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ gêÓÌêÐèþ$$S Ðèþ$–†ç³rÏ íÜí³G… Æ>çÙ‰ M>ÆæÿŧæþÇØ
AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…§æþ° B hÌêÏ C…™èþMîü AòÜ…½Ï G°²-Mæü-Ë çœÍ-™é-Ëò³O M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt E¯èþ²-™èþ- ¯é- íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ-Ç…^é…. çœÍ™èþ… GÌê E…§ø A…§æþÆæÿ* MæüÌZÏ B…™ø± MæüÑ$-sîý ^óþíܯèþ íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ ç³NÇ¢V> AÐèþ$Ë$ ¼.Ñ.Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ ¡{Ðèþ çÜ…™éç³… ÐèþÅMæü¢…^óþÔéÆæÿ$. ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯óþ ÆøkÌZϯóþ BÄæý$¯èþ
ÐéçÜ$Ë$ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Äæý$-Mæü-™èþÓ…ÌZ E¯èþ² AÀ-{´ëÄæý$… HÑ$sîý? AçÜË$ B…£ø± MæüÑ$- ^èþ*ÔéÆæÿ$' A° ´ëÈt {糫§é¯èþ M>ÆæÿÅ-§æþ-Ææÿ$ØÌZÏ JMæüÆæÿ$ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ^ðþÄæý*Å-Ë° ¿êÑ-Ýù¢…¨. D íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ-Ç…^èþ-yæþ-Ðèþ$…sôý MæüÑ™èþÓ… ™èþ¯èþÌê…sìý ÐéÆðÿ…§æþǯø {糿êÑ™èþ… ^óþíÜ…§æþ° JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ
™èþÓÆæÿÌZ¯óþ D Äæý$*°ÐèþÇÞsîýMìü çÙ¯Œþ Mæü£é-Mæü-Ðèþ*-Ò$çÙ$ HÐèþ$…sôý.....MæüÆ>²-rMæü AòÜ…½Ï G°²-MæüÌZÏ A§óþ Ðèþ$«§æþÅ-{ç³-§óþÔŒý ÑçÙ-Äæý*-°-MöõÜ¢ 112 Ðèþ$…¨ A¿æýÅ-Ææÿ$¦-Ë™ø Ñyæþ$- Væü™èþ…ÌZ Kyìþ¯èþ A¿æýÅ-Ææÿ$¦-˯èþ$ ç³MæüP¯èþ ò³sìýt Mö™èþ¢ A¿æýÅ-Ææÿ$¦-ËMæü$ Ý릯èþ… ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ýëíßý¡ Ææÿ…V>°Mìü gêÓÌêÐèþ$$S ^óþíܯèþ õÜÐèþË$ Ðèþ$Ææÿ$ÐèþÆ>°Ðèþ…r*
çÜ…º…«¨…_¯èþ 糯èþ$Ë$ {´ëÆæÿ…À… òœ*Ææÿ-ç³-Æ>-f-Äæý*-°² ^èþÑ-^èþ*-íܯèþ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ©°ò³O B…£ø± §æþË ^óþíܯèþ ™öÍ gê¼-™éÌZ B…™ø± MæüÑ$sîý íܸë-Ææÿ$Þ-˯èþ$ A¯èþ$-çÜ- MæüÍμ…_-¯èþsôýÏ. H§óþ-Ððþ$O¯é D Ñ«§é-¯é-˯óþ A¯èþ$-çÜ-Ç…^é-Ë° ïÜ°- BÄæý$¯èþ Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅËMæü$ Æ>çœ$Ðèþ#Ë$ {ç³V>Éæþ Ýë¯èþ$¿æý*† ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. MæüÑ$-sîý° ÐóþíÜ…¨. ´ëÆæÿ-§æþ-ÆæÿØ-Mæü-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Ææÿ$μ-Ë™ø D MæüÑ$-sîý ^óþíܯèþ Ç…_ sìýMðüPr$Ï ç³…í³-×îý ^óþÔé…. 52 Ðèþ$…¨ VðüÍ^éÆæÿ$. Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$-Mæü$Ë* AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yæþ$-™èþ$-¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$þ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 : MæüÍíÜ, B çÜ…çܦÌZ ^óþÆ>-Ë-¯èþ$-Mæü$…r$- yÓ’mdt$ M&√ÿ\ß düuÛÑ\ß: mÁs¡Hêïj·TT&ÉT
Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ §éyæþ$-ËMæü$ ´ëËμ-yìþ¯èþ
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë AçÜË$ Ë„æüÅ…... Mö…™èþ-
ø=+<ä]ì øÏ&Üï|t #˚dæ... ¯èþ²r$t ^ðþ´ëμ…. A™èþ¯èþ$ Ðèþ* õ³Ææÿ$Ï, _Ææÿ$-
¯é-Ðèþ*Ë$ AyìþW ™ðþË$-çÜ$-Mæü$°,
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,yìþòÜ…ºÆŠÿ14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): "C糚yæþ$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOG‹Ü °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²Ðèþ±² ÒyøPË$
Ðèþ$…¨° º…©-Ë$V> ç³r$t-Mæü$°, Ò$yìþ Ðèþ$Æ>²yæþ$ ÆæÿÐèþ$Ã-¯é²yæþ$. Ðèþ$Æ>²yæþ$ çÜ¿æýÌôý¯èþ° sìýyìþ-í³-í³ -¯óþ-™èþ Mðü. G{Ææÿ-¯é²-Äæý$$yæþ$ B¨-ÐéÆæÿ…
þÄæý* §éÓÆ> ™èþÐèþ$ yìþÐèþ*…yæþϯèþ$ ÐðþËÏ-yìþ… Ðóþ$Ðèþ$$ Ððþâæýå-V>¯óþ...Ðèþ*Mæü$ Ææÿ*.200 ÐéÅRêÅ-°…^é-Ææÿ$. "G°²MæüË ™èþÆ>Ó™èþ fÇ-Vóü-Ñ M>…{Vðü‹Ü
^èþyæþ…. ´ëMìü-Ýë¢-¯Œþ-¯èþ$…_ ™èþÐèþ$Mæü$ Gç³μ-
sìý-Mæü-糚yæþ$ çÜË-àË$ CçÜ*¢ Ðèþ_a¯èþ
ÐéÆæÿ$ °Æóÿª-Õ…_-¯èþ Ë„æüÅ… C§óþ-¯èþ° ´ùÎ-
çÜ$Ë ^óþ†Mìü _MìüP¯èþ E{Væü-Ðé¨ Ððþ$$çßý-
Ðèþ$çŠþ AfÃÌŒý AÒ$ÆŠÿ MæüçÜ»Œý ÐðþËÏ-
yìþ…^éyæþ$. ´ùÎ-çÜ$-ËMæü$ MæüçÜ»Œý ÐðþËÏ-yìþ…
&çe÷+&ÉT¢ yÓ\¢&ç+#ê* ñÁ>∑yê<äß\ ndü\ß |üHêï>∑+ Ç<˚
¯èþVæü§æþ$, JMæü Ææÿïܧæþ$ C^éayæþ$. B çÜÐèþ$-
Äæý$…ÌZ AMæüPyæþ Ðèþ$Æø ÐèþÅMìü¢ Mæü*yé
E¯é²yæþ$. Ðèþ$$Ǫ-MŠüÌZ Ðèþ$Æ>P‹Ü
™èþÄæý*Å»ê {´ë…™é-°Mìü ÐðþâêÏ-Ë°
çÜ*_…^éÆæÿ$. AMæüPyæþ ËçÙPÆóÿ JMæü
Õ„æü×ê Õ¼Ææÿ… °ÆæÿÓ-íßý-Ýù¢…¨. A™èþ¯èþ$
´ëÈt çÜ…™éç³ çÜ¿æýË$. 80Ðèþ$…¨ GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ Ðèþ*Ça
Ðèþ$äÏ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>Ðé˯èþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ$. MóüÐèþË…
Ææÿ*ç³… Ðèþ*Ça¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ {糿æý$™èþÓ Aѱ†° GÌê
Ðèþ*ÆæÿaVæüËÆæÿ'° BÄæý$¯èþ {ç³Õ²…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ Ðèþ*i G…í³ Mæü…¿æý…
´ësìý Æ>Ððþ*Ãçßý¯ŒþÆ>Ðèþ#™ø MæüËíÜ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ™èþÐèþ$ ´ëÈt M>ÆæÿÅ
MæüÆæÿ¢ÌZÏ B™èþÃÑÔéÓçÜ… MæüÍμ…^óþ…§æþ$Móü ÐðþOG‹Ü »ZVæü‹Ü çÜÆóÿÓË$ {ç³^éÆæÿ…ÌZMìü
_¯èþ ÑÐèþ-Æ>Ë$ CÌê E¯é²Æÿ$$. "Ðèþ$$… ^ðþí³μ-¯èþ-r$t-V>¯óþ AMæüP-yìþMìü ^óþÆæÿ$-Mæü$°, ™ðþ^éaÆæÿ¯é²Ææÿ$. GÐðþ$ÃÌôýÅ˯èþ$ Ðèþ*Ça¯èþ…™èþ Ðèþ*{™é¯èþ Ææÿ*ç³… GÌê Ðèþ*Ææÿ$aMøVæüË
»êÆÿ$$ÌZ §éyæþ$-ËMæü$ Ðóþíܯèþ ç³£æþMæü… b˛©düß\≈£î Ç∫Ãq yê+>∑÷à\+˝À ø£düuŸ yÓ\¢&ç Õ¼Ææÿ… VóüsŒý Ðèþ§æþª Ææÿïܧæþ$ ^èþ*í³…^é…. Ææÿ¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ… ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ˼®§éÆæÿ$Ë…§æþÇMîü
{ç³M>Ææÿ… E§æþÄæý$… »êV> Ææÿ©ªV> E…yóþ A¨ ^èþ*íÜ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ ÌZç³-ÍMìü A¯èþ$-Ðèþ$- A…¨¯èþrÏÆÿ$$™óþ, GÌê…sìý Aѱ†´ë˯èþ ÌôýMæü´ù™óþ A°² Ý릯éË* M>…{Vðü‹ÜMóü
7&11 Væü…rË Ðèþ$«§æþÅ-ÌZ¯èþ*, †ÇW Æ>{† A§óþ çÜÐèþ$-Äæý*- çÜçßý-Mæü-Ç…^é-Ë-¯ó¨ ™öÍ yìþÐèþ*…yŠþ AÐèþ#-™èþ$… §æþ°, A糚yæþ$ Mæü¯é² ò³§æþª ç³yæþ-Ðèþ-ÌZMìü ^óþÆæÿ$-Mæü$-¯é²Ðèþ$$. A…§æþ$ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ †…^éÆæÿ$. {ç³Ðóþ-Ôè §éÓÆæÿ… Ðèþ§æþª... Ðèþ* ÑÐèþ-Æ>-Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
™èþÐèþ$ ÑçÙÄæý$… ºÄæý$-r-ç³-yæþ$-™èþ$…§æþ° ´ëMŠü-ÌZ° D ç³-£æþMæü Væü…r-´ër$ {ç³Äæý*-×ìý…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ AÌŒý çßý$õÜÞ± ¯úMæü-ÌZMìü Æ>ÐéÍ Mæü§é A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. D¯éyæþ$ A«¨¯óþ™èþ Æ>Ððþ*iÆ>Ðèþ# ™èþÐèþ$Mæü$
ÌZϯèþ* M>Ë$μË$ fÆæÿ-´ëÍÞ E…¨. M>Ë$μË çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ¯óþ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. AMæüP-yìþ-¯èþ$…_ Õ„æü×ý {´ë…™é°Mìü ¡çÜ$-Mæü$-Ððþ- Æ>fVæü$Ææÿ$Ðèþ# M>-§æþ° JMæü -çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…ÌZ A¯é²-Ææÿ$.
Mö…§æþ-Ç° Mìüy鲋³ ^óþíÜ, çÜÒ$-ç³…ÌZ° H§ðþO¯é ¿æýÐèþ¯èþ ò³O¿ê- Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþË$ Äñý*_…_-Ðèþ#…sê-Ææÿ° ´ùÎ-çÜ$Ë$ ¿êÑ-çÜ$¢- {ç³Ðóþ-Õ…^é-Ðèþ$$. ¯úMæüÌZ Ðèþ* A…§æþ-ÇMîü ™èþÌZ MìüsŒý C^éa-Ææÿ$. âêåÆæÿ$. Ððþ$$§æþr 21 ÆøkË Õ„æü-×ýMæü$ Ðèþ$Ðèþ$ÃͲ G…í³Mæü
Væü…ÌZMìü ¡çÜ$-Mæü$-Ððþ-âêåÍ. A¯èþ…™èþÆæÿ… "^é^é' (ËçÙPÆóÿ ¯é²Ææÿ$. AçÜÎ ç³£æþMæü… {ç³M>Ææÿ… òÜò³t…ºÆŠÿ 27¯óþ §éyæþ$Ë$ {糆 MìüsŒýÌZ G°-Ñ$¨ {Vðü¯óþyæþ$Ï, JMæü GMðü 47 ÆðÿOíœÌŒý, 200 ^óÔéÆæÿ$. ÐðþOG-‹ÜMæü$ MørÏ sñý…yæþÆæÿÏ Ðèþ$$yæþ$-ç³#-Ë$: Æ>Ðèþ#-Ë
™øÆÿ$$»ê Bç³-Æóÿ-çÙ¯ŒþÞ `‹œ fMîü-Ðèþ#ÆŠÿ ÆðÿàïŒþ ËTÓ)° ¸ù¯ŒþÌZ fÆæÿ-V>ÍÞ E…¨. G…§æþ$-ÐèþÌZÏ A¨ fÆæÿ-Væü-Ìôý§æþ$. MæüÆ>-`-ÌZ¯óþ M>ÆŠÿ-{sìý-yŠþjË$, JMæü òÜÌŒý-¸ù¯Œþ E¯é²Æÿ$$. A¯èþ…™èþÆæÿ… ¿êÆæÿ™èþ MæüçÜ»Œý ´ëMŠü gê¡-Äæý$$yóþ: ^ðþç³μMæü-¯óþ ^ðþí³μ¯èþ hÌê-° ÝëVæü$±sìý sñý…yæþÆæÿÏÌZ 10 ÐóþË MørÏ {ç³gꫧæþ¯é°²
çÜ…{ç³-¨…^éÍ. A糚yæþ$ ^é^é...sîýÒ bé¯ðþ-âæýåMæü$ E…yìþ-´ù-Æÿ$$¯èþ E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$... ïÜμyŠþ-»Z-sŒýÌZ GÌê ¡Ææÿ… ÐðþOç³# Ðèþ* {ç³Äæý*×ý… BÆæÿ…¿æý-Ððþ$O…¨' A° ´ùÎ-çÜ$- ¯èþ*ÅÉìþÎÏ: Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$ÌZÏ ´ëÌŸY° ¿æý{§æþ™é §æþâê- AçÜéÄæý$$ËMæü$ Aç³μW…^èþyæþ… §éÓÆ> Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
çÜ…º…«¨…_¯èþ Mö°² ¸ù¯Œþ ¯èþ…º-Ææÿ$Ï A…§æþ-gôý-Ýë¢Ææÿ$. B ¯èþ…º- {ç³Äæý*×ý… ^ðþÄæý*Å-˯óþ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Õ„æü×ý ËMæü$ MæüçÜ»Œý ÑÐèþ-Ç…^éyæþ$. ËMæü$ ç³r$t-ºyæþz AfÃÌŒý MæüçÜ»Œý ´ëMìü-Ý뢯Œþ ´ûÆæÿ$-yæþ¯èþ² ÑçÙ- ÐðþOG‹Ü Æ>fÔóýQÆæÿÆðÿyìþzMìü Væü…rMæü$ Æðÿ…yæþ$MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë
ÆæÿÏMæü$ Ðóþ$Ðèþ$$ ¸ù¯Œþ ^óþíÜ, Ðèþ* yìþÐèþ*…yæþϯèþ$ ºÄæý$-r-ò³-sêt-Í' Mæü*yé´÷…§éÆæÿ$. §éyæþ$Ë$ ^óþÄæý$-yé-°Mìü 3 ÆøkË Ðèþ$$…§æþ$ ËçÙP-Æó ™øÆÿ$$-»êÿÌZ ^óþÆæÿ-yæþ….... Äæý*°² ´ëMŠü {糫§é° hÌê° ^ðþç³μ-Mæü¯óþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. D§Šþ Ðèþ$$yæþ$ç³#Ë$ A…§æþ$Mæü$… r$¯é²Ææÿ° sìýyìþí³
A° ´ùÎ-çÜ$ËMæü$ C_a¯èþ Ðé…Væü*Ã-Ë…ÌZ MæüçÜ»Œý ™ðþÍ-Äæý$-gôý- ÐèþÆæÿMæü*... A…sôý ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 23 ÐèþÆæÿMæü* ÐéÆæÿ$ MæüÆ>-`-ÌZ¯óþ ¯éË$Vø ™èþÆæÿ-Væü† ÐèþÆæÿMæü* ^èþ§æþ$-Ðèþ#-Mæü$¯èþ² MæüçÜ»Œý... ç³…yæþ$Væü çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> Mö™èþ¢ ºrtË$ Mö¯èþ-¯èþ…§æþ$-¯èþ ™èþ¯èþ ´÷ÍsŒýº*ÅÆø GMŠüÞAïœíÙÄñý* çÜ¿æý$Åyæþ$, Ðèþ*i G…í³
Ôéyæþ$. AÆÿ$$™óþ... íÜG-‹Üsìý õÜtçÙ-¯ŒþÌZ M>Ë$μË$ fÇ-í³¯èþ E…yìþ-´ù-Äæý*Ææÿ$. §ö…VæüV> iÑ™èþ… Væüyæþ$-ç³#-§é-Ðèþ$° °Ææÿ~-Æÿ$$…^èþ$-Mæü$-¯é²yæþ$. Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$yæþ$ CË$Ï Ñyìþ_ Ððþâêå-yæþ¯èþ² MæüçÜ»Œý ™èþ…{yìþ {ç³Mæü-r- Æ>Ðèþ#Ë ^èþ…{§æþÔóýQÆæÿÆðÿyìþz BÆøí³…^éÆæÿ$.
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ GÐèþ-DZ º…©-Ë$V> ¡çÜ$-Mø-Mæ´ù-Ðèþ-yæþ…, Gr$- ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 23¯èþ Ððþ$$§æþ-ÌñýO¯èþ {ç³Äæý*-×ý…... C…§æþ$-Mø ™èþ$´ëMîü çÜ…´ë-¨…^é-Ë° A™èþ¯èþ$ ^óþíܯèþ ¯èþ¯èþ$ {ç³Ýë¢-ÑçÜ*¢, õ³§æþ-ÇMæü °Ææÿ*Ã-˯èþMæü$ Ò$Ææÿ$ HÑ$ ^óþçÜ$¢- {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ïÜtË$, íÜÐðþ$…r$ «§æþÆæÿË$ ™èþWY¯é AçÜéÄæý$ M>…{sêMæütÆæÿÏMæü$
Ðèþ…sìý yìþÐèþ*…yæþ$Ï ^óþÄæý$-Mæü´ù-Ðèþ-yæþ…™ø... Ðèþ$$…§æþ$V> ÐóþçÜ$- ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 23¯èþ MæüçÜ»Œý çÜà Ððþ$$™èþ¢… 糨-Ðèþ$…¨ MæüÆ>-`- {ç³Äæý$™èþ²… Æ>Ðèþ-Íμ…yìþ-ÌZ° Ææÿgê ºgê-ÆŠÿÌZ E¯èþ² ËçÙPÆóÿ ¯é²-Ææÿ$, A° JMæü ÑÌôý-MæüÇ {ç³Õ²…^èþV>, E{Væü-Ðé-§é-°Mìü õ³§æþ-Ç- ´ë™èþ «§æþÆæÿMóü sñý…yæþÆæÿ$Ï CçÜ$¢¯é²Ææÿ° §æþ$Äæý$źsêtÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ´ëÈt
Mæü$¯èþ² D ç³£æþMæü… Ðèþ*Ç-´ù-Æÿ$$-¯èþr$t AÆæÿ¦-Ðèþ$-Ðèþ#-™ø…§æþ° ´ùÎ- ÌZ° Ai-gŒý-»ê-§Šþ- ¯èþ$…_ ºÄæý$-Ë$-§óþ-Æ>Ææÿ$. ÒÇ™ø ´ër$ ™øÆÿ$$»ê ÝëtÌŒýMæü$ A™èþ-°° ¯èþyìþ-í³…_…¨. CMæü AMæüP-yìþ-¯èþ$…_ MæüÐóþ$ Ðèþ$*Ë M>Ææÿ-×ý-Ðèþ$-°, B Ðèþ$*Ìê°² ™öË-W…^éË° M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ CÇVóüçÙ¯Œþ
çÜ$Ë$ õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. A©-M>Mæü, E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ GÐèþ-Ç-¯ðþO¯é ËTÓ, Ðèþ$Æø ÐèþÅMìü¢ Mæü*yé E¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$$-{§æ {´ë…™é-°Mìü Ðèþ$$…»êÆÿ$$ ^óþÆæÿ$-Mæü$¯óþ ÐèþÆæÿMæü* fÇ-W¯èþ§é°ò³O ´ùÎ-çÜ$-ËMæü$ ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. ™èþ§éÓÆ> MæüçÜ»Œý ´ëMìü-Ýë¢-¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>…{sêMæü$tËÌZ AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$-¯é²-Äæý$° BÆø-í³…^é-Ææÿ$. 88 sñý…yæþÆæÿÏ
º…©-Ë$V> ç³r$t-Mæü$°, yìþÐèþ*…yæþ$Ï ÐðþËÏ-yìþ…_-¯èþ-rÏ- ^óþÆæÿ$-Mæü$°, JMæü ç³yæþ-Ðèþ-ÌZMìü GM>PÐèþ$$. A…§æþ$ÌZ 20¯èþ$…_ MæüçÜ»Œý ^ðþí³μ¯èþ ÑÐèþ-Æ>Ë$ CÌê E¯é²Æÿ$$. "ËçÙPÆóÿ ™øÆÿ$$»ê Ðéyæþ°, A™èþ-¯èþ$ -E-{Væü-Ðé-¨ -A¯óþ ÑçÙÄæý*°² ÐðþËÏyìþ…_-¯èþ-rÏ- §éÓÆ> 56 ÐóþË MørÏ Ææÿ*´ë-Äæý$Ë ç³¯èþ$˯èþ$ 5 Ôé™èþ… A§æþ¯èþç³# ÐèþÅÄæý$…™ø
Æÿ$$™óþ..¿êÆæÿ-™Œþ-¯èþ$…_ çÜ$Ææÿ-„ìü-™èþ…V> ºÄæý$-rMæü$ Ððþâôýå…§æþ$Mæü$ 25 ¯ésìýMæü-ÌŒý Ððþ$Oâæýå §æþ*Ææÿ… {ç³Äæý*-×ê¯èþ…™èþÆæÿ…... A…™èþ- M>Æ>Å-Ë-Äæý*-°Mìü ^óþÆæÿ$-Mæü$¯èþ² Ðóþ$Ðèþ$$... AMæüPyæþ JMæü ÐèþÅMìü¢° Æÿ$$…¨. M>…{sêMæü$tËMæü$ Aç³μW…^éÆæÿ° BÄæý$¯èþ BÆø-í³…^é-Ææÿ$.
1965&68Ë Ðèþ$«§æþÅ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÑ-™èþÓ…ÌZ ºË-Ððþ$O¯èþ, 糧æþ$-¯ðþO¯èþ MæüÑ-
"dü÷s¡´' kÕVæ≤‘´· , ™é-Ðé×ìý° "¨-Mæü$P-Ë'-¨-Æóÿ-Ìê Ñ°í³…_¯èþ ¯èþVæü²-Ðèþ$$° B E§æþÅ-Ðèþ*-°Móü ÔéÔèýÓ-
ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+
15, &çôd+ãsY 08 nø£ås¡+ kÕ+düÿè‹ø£
™èþ…V> A…Mìü™èþ… M>Ìôý§æþ$. B MæüÑ™èþÓ… Mæü*yé ÔéÔèýÓ-™èþ…V> ÐèþÇ®-ËÏ-Ìôý§æþ$.
™èþÆ>Ó™èþ ¯èþVæü²-Ðèþ$$° 1977 ¯èþÐèþ…ºÆæÿ$ 19¯èþ fÇ-W ¯èþ ¨Ñ-ïÜÐèþ$ Eò³μ¯èþ
Ðèþ˯èþ f¯èþ-çÜ…{§æþ… ÔZMæü-çÜ…{§æþÐðþ$O ÑË-Ñ-ÌÌê-yæþ$-™èþ$…sôý ÐèþÅÐèþçܦ "MöÄæý$Å
Væü${Ææÿ-'-Ððþ$O…¨. B ÐèþÅÐèþçܦ ÐðþOçœ-ÌêÅ°² G…yæþ-Væü-yæþ$™èþ* {ç³Mæü–†, Ðèþ$°íÙ,
çÜÐèþ*-f…Ë Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ² çÜ…º…«§éͲ ÌZ™èþ$V> ^èþ*ò³-sêtyæþ$. A¨ B«§æþ$-
yÓTÆHê]{° kÕVæ≤‘·´eT+fÒ...
{§æþÝëíßý™èþÅ AM>-yæþÒ$, ÐéÇò³O Ðèþ$*Mæü$-Ðèþ$Ã-yìþV> §éyìþ ^óþçÜ$¢-¯é² {ç³ç³…^èþ- ÐéÅ-

4 y˚~ø£ °Mæü Ðèþ*¯èþ-Ðóþ-†-à-çÜ…V> Mö°-Äæý*-yæþ-º-yìþ…¨. }} ™èþÆ>Ó™èþ "Ðèþ$-à-Mæü-Ñ'


GÐèþ-Ææÿ…sôý "¯èþ-Væü²-Ðèþ$$-°' A¯èþ²…™èþ MîüÇ¢° ™ðþ_a…¨. §é°Mìü M>Ææÿ×ý… E§æþÅÐèþ$ Móü… Ðèþ$¯èþfq Ýëíßý™èþÅ AM>-
yæþÒ$, B¨-MæüÑ ¯èþ¯èþ²Äæý$ ÑÔèýÓ-Ñ-
Ææÿ$. Ðèþ*¨Væü Ðé§é°² Æ>çÜ$¢-¯èþ²…§æþ$Mæü$
G…yæþ*ÏÇ çÜ$«§é-Mæü-ÆŠÿò³O A¯óþMæü Ðèþ$…¨
ç³¢…V> Ýë{Ðèþ*-fÅ-
Ðé§æþ… ò³Ç-W-´ù-
MæüÑ™èþÓ… M>§æþ$. Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yìþ Væü$Ç…_ Æ>íܯèþ "Mö-Äæý$Å-Væü$-{Ææÿ…' ©Ææÿƒ-Mæü-Ñ™èþ. §éyìþ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. MæüË… õ³ÆæÿÏ™ø, §ö…Væü ™èþ$¯èþ² D ™èþÆæÿ$-
"A -„æü-Ææÿ…' õ³iÌZ Ðèþ_a¯èþ G…yæþ*ÏÇ "J-MæüPyóþ {ç³gê-Mæü-Ñ', ÇíÙMæü
Ýë{Ðèþ*hq "Ò$Ææÿ* çÜμ−–-Õ…^èþ…yìþ Ñ$Væü-™é-ÌZ-M>-°²' ÐéÅÝëË$
Æðÿ…yæþ* ^èþ¨-ÐéMæü E…yæþ-º-rtMæü "Ýë-íßý™èþÅ çÜ–f-¯èþMæü$ çßý§æþª$Ë$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-
Ðéâæý$å/ {ÔèýÐèþ$ °çÙμ-ËÐðþ$O f° °çÙx$-Ææÿ-Ððþ$O& ¯èþ*†° Vø†° Ððþ¨-Móü-Ðéâæý$å/
A¯óþ-Mæü$-Í…M> A¿ê-Væü$Å-Ë…™é/ A¯é-«§æþ$-Ë…™é AÔé…™èþ$-Ë…™é/ ©Ææÿƒ-{Ôèý$-
†™ø ¡{Ðèþ-«§æþÓ-°™ø/ Ñç³ÏÐèþÔèý…Q… Ñ°μ-Ýë¢-Æø-ÄŒý$!' CÌê G¯ø² iÑ-™éË
C…MöMæü MæüÑþ Möç³μÇ¢ MæüÑ™èþÓ… Væü$Ç…_ Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*rË$.
Möç³μÇ¢ MæüÑ™èþÓ… ÑÔéË {ç³ç³…^èþ…ÌZ° çÜÐèþ$çÜ¢ ÑçÙ-Äæý*-ËMæü$ °Ë$-Ðèþ#-
r§æþª…. BÄæý$¯èþ MæüÑ™é çÜ…ç³#sìý ™ðþÇ_ ^èþ*õÜ¢ §æþã-™èþ$Ë$, Ðèþ$$íÜÏ…Ë$, ï܈Ë
§éÅ-ËÄæý$… yìþòÜ…ºÆŠÿ 8,9,
10 ™óþ©-ËÌZ Æ>f-Ðèþ$…{yìþÌZ
õ³ÆæÿÏ™ø Æ>çÜ*¢ Ýëíßý™èþÅ §éyæþ$Ë$ ^óþçÜ$¢-
¯é²Ææÿ$. ÐèþÅMìü¢-Væü-™èþ…V> Mæü*yé °…§æþË$
×ý…ÌZ A¯óþMæü
Ðèþ$$MæüPË$ Ðèþ$$MæüP
°ÆæÿÓ-íßý…_¯èþ Ýëíßý™èþÅ çÜ¿æý-ËÌZ Ðóþó çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. G…yæþ*ÏÇ çÜ$«§é-MæüÆŠÿ Ë$V> Ýëíßý-™èþÅ-M>-Ææÿ$Ë$ Ñyìþ-´ù-Ðèþyæþ…
Ðèþ*?!' A¯óþ ÑçÙ-Äæý*°² {ç³Ýë¢-Ñ…^èþ-§æþ-Í-^é¯èþ$. C¨ Æÿ$$ÐéÍt çÜÐèþ$çÜÅ ¯èþ$…_ Mö™èþ¢ Vö…™èþ$Ë$ ç³#yæþ-™é-Äæý$° "{ç³-†-fq' ^óþÔéyæþ$. ò³O ´ë§éÌZÏ "A- ™èþÆæÿ-çœ#¯èþ ¯èþyæþ$-çÜ¢$¯èþ² E§æþÅ-Ðèþ*Ë ÝëÆ>…Ôèý…, ¯óþç³£æþÅ… §öÆæÿ$-Mæü$-™éÆÿ$$. Ðé§é°² çÜÐèþ$-Ç®çÜ*¢ Æ>õÜ ÐéÇ Ææÿ^èþ- Ðé…bèþ-±Äæý$… M>§æþ$.
M>§æþ$. E§æþÅ-Ðèþ*-ËMæü$ A¯èþ$-Væü$-×ý…V> Ýëíßý™èþÅ çÜ–f¯èþ ÐèþçÜ¢$-¯èþ²-ç³μsìý ¯óþ-Mæü$-Í…M>' A¯óþ 糧鰲 ç³Ç-MìüõÜ¢ {ÔéÑ$Mæü, M>ÇÃMæü, A¿êVæüÅ, A¯é£æþ, A§óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ B E§æþÅ-Ðèþ*-Ë-ÌZ° ÌZ´ëͲ G†¢^èþ*ç³yæþ… ™ðþË$-çÜ¢$… "Ððþ$O-¯é-Çsîý Ýëíßý-™èþÅ…'ò³O fÇ-W¯èþ
¯èþË$ G°² {ç³^èþ$-Ææÿ-×ýMæü$ ¯ø^èþ$-Mæü$…r$- Ýëíßý-™éÅ-°Mìü JMæü Ë„æüÅ…, ™é†¢üÓMæü
¯èþ$…_ A…™èþ-ÈÏ-¯èþ…V> BÆæÿ° çÜÐèþ$çÜÅ. AÔé…™èþ iÐèþ#-Ë™ø´ër$ §æþã™èþ, ºçßý$-f¯èþ, Ððþ$O¯é-Ç-sîýË$ Mæü*yé Æ>»Z ¨. C…M> Äæý$$§æþ®-Ñ-Ðèþ$$-Q™èþ, {ç³ç³…^èþ-Ôé…†, çÜÆæÿÓ-Ðèþ*-¯èþÐèþ Ýû¿êVæüÅ…, çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ ÐèþÅMæü¢-Ððþ$O¯èþ AÀ-{´ë- ¯é²Æÿ$$? C§æþ…™é Ðèþ*¨-Væü-Ýë-íßý™èþÅ… ¿æý*Ñ$Mæü ÌôýMæü$…yé ç³Äæý$-°…^èþyæþ…
Ýëíßý™èþÅ… A¯óþ- Ðèþ*r¯èþ$ ÌZMæü MæüâêÅ-×êÆæÿ®…, íßý™èþ… MøçÜ… Ðèþ$…Væü-âæý- Äôý$™èþÆ>ÌZÏ ¡{Ðèþ…V> çÜμ…¨-Ýë¢-Ææÿ¯óþ ÑçÙÄæý$… Ðé^èþÅ…V>¯óþ ™øçÜ¢$…¨. Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§éË °ÆóÿªÔèý…, ^éÇ-{™èþMæü A…ÔéË$ C™éŨ ÑçÙ-Äæý*Ë$ Äæý*Ë$: "Ððþ$O-¯é-Ç-sîý-'Mìü Væü$Ç-M>-Ðèþyæþ… M>§é, çÜÆðÿO…¨ M>§æþ$. H Ýëíßý-™èþÅÐðþ$O¯é {糫§é-
Mæü-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ¿êÐèþ-¯èþ-ÌZ¯óþ ¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. ¯èþ¯èþ²Äæý$ Mæü$Ë {»êçßýÃ-×ý$-yðþO-¯èþ…§æþ$¯èþ A§óþV> ÐèþÆæÿ¢-Ðèþ*¯èþ MæüÑ™èþÓ Äæý$£éÆæÿ¦™èþ. }} V>Éæþ…V>, {ç³™óþÅMæü ÐèþçÜ¢$ {Ôèý§æþ® ^ør$ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Æÿ$$. †ËMŠü ^ðþí³μ-¯èþrt$ "D M>Ë…ÌZ¯óþ º™èþ$Mæü$ D {ç³ç³…^èþ-ÐéÅü-ç³¢…V> V>±, ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ- EÐèþ$Ã-yìþV> §æþã-™èþ$-Ë$V> E…yæþr… Ìôý§é ¯èþ…V> ÐèþÆæÿY çÜμ−–çßý MæüÍW E…yéÍ.
Æ>f-Æ>k ^óþíܯèþ "f-¯èþ-¯èþ$-™èþ-§ðþOüÓ-´ë-Äæý$¯èþ Ðèþ$$°' {ç³×îý-™èþ…»ñýO¯èþ ¿êÆæÿ-™é°² ™ø §æþã™èþÝë¯èþ$-¿æý*†MæüÑ™èþÓ… _{†…^èþ-Ìôý§æþ$V>± A™èþ-¯èþ$þ{ç³Mæü-sìý…_-¯èþrt$ {ç³ç³…^é°² {糆-çœ-Í…^èþ$/ C…sìý-Mæü$¯èþ² Mìüsìý-Mîü-˱² ™ðþÆæÿ_ A°² ç³Ðèþ-¯éβ Ôèý…ÌZ-V>± Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ çÜ…RêÅ-ç³-Ææÿ…V> AÌê ç³Ç-Væü-×ý¯èþ ´÷…§æþ-yæþ…ÐèþËÏ Ðèþ*¨-Væü- A糚yóþ §é°Mìü JMæü Ì„æüÅ… E…r$…¨.
"º§æþ® °Ææÿ*-í³-™é-Ææÿ¦-Ðóþ$-Ææÿμyæþ ™ðþ¯èþ$-Væü$¯èþ Ææÿ^èþ-Æÿ$$…çç³#-Ðèþ$$' A¯èþ² ÐèþçÜ¢$ °Æóÿª- }} MæüÑ™èþÓ… Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#-yìþMìü çÜ…§óþÔèý…. Ðèþ$¯èþ$-çÙ$Å-°Mìü çÜ…X™èþ….GÐèþÆæÿ$ BàÓ-°…^èþ$'. C§óþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ Möç³μÇ¢ MæüÑ™èþ §æþÆæÿØ-¯èþ-Ñ$-çÜ¢$…¨. H MæüÑ- Ððþ$O¯é-Ç-sîýË$ M>§æþ$. ¿êÆæÿ-¡Äæý$ f¯é¿ê ËMæü$ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² A¯éÅÄæý$… M>§é? Ðèþ$$íÜÏ… Ððþ$O¯é-Çsîý Ýëíßý-™éÅ-°Mìü VæüË
Ôèý…™ø ™ðþË$Væü$ ¿êÆæÿ† ç³#sìýt…¨. ™èþÆ>Ó™èþ †MæüP¯èþ, G{Ææÿ-¯é-§æþ$Ë$ ™ðþË$-Væü$- J糚-Mæü$¯é² J糚-Mø-Mæü-´ù-Æÿ$$¯é }}¨ çÜ$íܦÆæÿMæÑ™èþÓ…. AÆÿ$$™óþ BÄæý$ Äñý$O¯é, Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþ-Äñý$O¯é ÐèþÆæÿ¢-Ðèþ*-¯èþ…ÌZ º™èþ$-Mæü$™èþ* ÐèþÆæÿ¢-Ðèþ*¯èþ {ç³ç³… ÌñýMæüPË {ç³M>Ææÿ… ^èþ*íܯé Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ JÇÝëÞ, ™èþÑ$-âæý-¯éyæþ$ ™èþ¨-™èþÆæÿ ^ørÏ ™é†¢üÓ-Mæü™èþ HÑ$sZ ÑÐèþ-Ç…^èþ-Mæü$…yé,
§æþ-¯é°², ÐèþÆæÿ~¯é ѧæþ-Væü®™èþ, ¯ésMîüÄæý$ Ȇ° A¨ª Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¡çÜ$-Mæü$-Ðèþ- ¯èþ MæüÑ™é Ðèþ$*ÌêÅ…Mæü-¯èþ…ÌZ ÑÐèþ$-ÆæÿØ-Mæü$yæþ$ °ÇªçÙt çÜ¦Ë M>Ìê-§æþ$-ËMæü$ ^é°² _{†çÜ¢* "A°² ç³Ðèþ-¯é-Ë$' A…sôý A°² Ðé§éË$, AÀ-{´ë-Äæý*Ë$ Æðÿ…yæþ-Ðèþ-Ýë¦-¯èþ…ÌZ E¯é²Ææÿ$. Ar$-Ðèþ…r- {Mðü•çÜ¢-Ðèþ#-Ëò³O Ìôý§é {Mðü•çÜ¢-Ðèþ#-Ë$V> Ðèþ$™é°² §é°² Mö…™èþ-Ðèþ$…¨ CÝëÏ… Ðé§æþ…V>,
^éaÆæÿ$. Ðèþ$«§æþÅÌZ ÔðýOÐèþ E§æþÅÐèþ$… {ç³^é-Ææÿ…ÌZ ¿êVæü…V> MæüÑ-™éÓ°² ÌZºyìþ MæüÑ™èþ f°-çÜ¢$…§æþ° 糄æü-´ë™èþ… ÌôýMæü$…yé J糚-Mø-ÐéÍ. BàÓ-°…^éÍ. A…™óþ-V>° Ñ¿ôý-¨õÜ¢ ѧóþÓ-çÙÐóþ$ _Ðèþ$$Ã-™èþ$…¨. G…yæþÏ*Ç, 糚yæþ$ ÒÇ° Ððþ$O¯é-Ç-sîý-Ë° GÌê í³Ë- ïÜÓMæü-Ç-çÜ$¢¯èþ² §æþã-™èþ$-Ëò³O Mö…™èþ-Ðèþ$…¨ Ðèþ$Ç-Mö…™èþ Ðèþ$…¨ Ðèþ$$íÜÏ… Ðé§æþ…V>
§óþÖÄæý$ MæüÑ™èþÓ ç³§æþ®-™èþ$ÌZÏ ÔðýOÐèþ MæüÐèþ#Ë$ Ææÿ_…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… M>ÐèþÅ- JMæü §æþã™èþ MæüÑ ™èþ¯èþ$ A¯èþ$-¿æý-Ñ…_¯èþ ÑÐèþ„æü, õ³§æþ-ÇMæü…, MæüÚëtË$, Mæü±²- ÇíÙMæü Ýë{Ðèþ*-hqË ÐéÅÝëË$ ^èþ¨-Ñ™óþ "±Ðèþ# §ö…Væü A…sôý ±Ðèþ# §ö…Væü' ÐéÍ, AÌê í³Ë-Ðèþyæþ… Ððþ¯èþ$Mæü E¯èþ² M>Ææÿ- §éyæþ$Ë$ ^óþçÜ$¢-¯é²Ææÿ$. B §éyæþ$Ͳ GÐèþ-ÇMìü ™ø_-¯èþr$Ï ÐéÆæÿ$ Æ>Äæý$yæþ…
çÜ–-f-¯èþ…ÌZ {糺…«§é¨ Ñç³Ï-ÐéË$ ^ør$ ^óþçÜ$-Mæü$° CÐéÓâæý E¯èþ² ºçßý$- sìý-Ðèþ$Äæý$ iÑ-™é°² 糧æþ-¯èþ$V>, A§æþ-¯èþ$V> ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…^èþ-Væü-Ëyæþ$. B §æþã-™èþ- A¯èþ² ^èþ…§é¯èþ Æ>íÜ-¯èþrt$ E…¨. Ðèþ*¯èþ-Ðèþ#yìþ çÜ$Q…, {ç³Væü† BÌZ-_…_¯èþ ×ê-Ìôý-Ñ$sìý A° BÌZ-_…^èþ-Ðèþ-ËíÜ Q…yìþçÜ*¢ ÐðþË$-Ðèþ-Ç…^óþ G°² {ç³Mæü-r- ÐèþËÏ ÐéÇ Ë„æü Å… ç³rÏ çÜμçÙt™èþ
E…¨. ¯é AÀ-{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ¯èþË$ ¯èþ*Å‹Ü AÐèþ#-™èþ$-¯é²Æÿ$$? AçÜË$ ËÀ…^èþ§æþ$.
Ððþ$O¯é-Çsîý Ýëíßý™èþÅ… A…sôý Ðèþ$$íÜÏ… B §éyæþ$Ë$ ÐðþË$-Væü$-ÌZMìü Æ>Ðé-Ë…sôý & {´÷‘‘ GïÜÓ çÜ™èþÅ-¯é-Æ>-Äæý$×ý
Ýëíßý-™èþÅÐóþ$ M>§æþ$, MðüOç܈Ðèþ Ýëíßý™èþÅ… G¯é²âæý$å ç³yæþ$-™èþ$…¨? C§æþ…™é {Mðü•çÜ¢- A{Væü-Ðèþ-Æ>~Ë Ðéâæý$å MìüÆæÿ-Ýë¢-±-Ë° í³Ë-
m+&É÷¢]øÏ m<äßs¡ß yê<ä+ Mæü*yé AÐèþ#-™èþ$…¨. AÆÿ$$™óþ A¨ B
Ðèþ$™é°² B«§éÆæÿ… ^óþçÜ$-Mö° B {ç³f-
Ëò³O fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² §éyæþ$-˯èþ$, A¿æý-{§æþ-
Ðèþ#-Ë$V> Ðèþ*Æóÿ-r-糚yæþ$ §æþã-™èþ$Ë$
Ððþ$O¯é-Çsîý ™èþ™é¢üÓ-°Mìü Væü$Ç-M>-Ðèþyæþ…
M>§é? B ÑçÙ-Äæý*-˱² Æ>õÜ¢, Ðésìý°
Ðèþ-yæþ…ÌZ¯óþ Ðèþ*Ë Ðèþ*¨-Væü-˯óþ çÜμ−–çßý
MæüÍW E…sê-Ææÿ$. ™èþÐèþ$Mìü »Ÿr$t-Ìôý-Mæü-´ù-
Ðèþ-yæþ…™ø¯óþ Væü$Ææÿ$¢-ç³-sôýt-Ýë¢-Ææÿ$. A{Væü-Ðèþ-Ææÿ~-
™èþ¯èþ$ ç³Ç-Væü-×ý-¯èþ-ÌZMìü ¡çÜ$-Mø-Ðèþ-Ë-íܯèþ {ç³^èþ$-Ç…^óþ çÜ…çܦ-Ìñý°² E¯é²Æÿ$$? çÜ$¦Ë ï܈Ðé§æþ…, §æþã™èþ çÜÐèþ$-çÜÅͲ
AÐèþ-çÜÆæÿ… E…¨. B Ðèþ$™èþ…ÐèþËÏ ÐéÇÌZ ™èþÐèþ$ çÜÐèþ$-çÜÅͲ, ™èþÐèþ$ ïœÍ…VŠüÞ° AçÜË$ çÜμ−–-Õ…^èþ-§æþ$. B ç³Ç-íܦ-™èþ$-ÌZϯóþ
MæüË$-Væü$-™èþ$¯èþ² AËμ-çÜ…RêÅMæü ¿êÐèþÐóþ$ Æ>Äæý$-yé-°Móü ¿æýÄæý$-ç³-yæþ$-™èþ$¯èþ² íܦ†ÌZ §æþã™èþ ï܈Ðé§æþ… Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþ-ËíÜ
ÐéÇ Ææÿ^èþ-¯èþÌZÏ ÐèþÅMæü¢-Ððþ$O™óþ A糚yæþ$ A¨

düè»q≈£î Vü≤<äß›\ß?
Ðèþ$$Q ´ëÆ>ØüÓ-ËMæü$ MæüÑ™èþÓ {ç³Äæý*×ý… Ðèþ$à {ç³Ýë¦-¯èþÐðþ$O ÝëW…¨. ©°Mìü MæüÐóþ ^óþ¯óþ™èþ Mæüâê-M>-Ææÿ$Ë$ Ðèþ$VæüY… Væü$…™èþÌZ ç³yæþ$-™èþ$¯èþ² ÐèþÅ«§æþͲ Æ>«§óþÄæý$ H MæüÑ Ñ¿æý-f¯èþ ÆóÿQË$ XÄæý$yæþ$. ÐèþçÜ$-«§ðþOMæü X™èþÐóþ$ BË-í³-Ýë¢yæþ$. Ðèþ$$QÅ…
"Ððþ$O-¯é-Çsîý Ýëíßý-™èþÅ…' AÐèþ#-™èþ$…¨. "§æþ-
ã-™èþ$-Ë$' A° ^éË-Ðèþ$…¨° MæüÍí³ í³Ë$-
çÜ$¢¯é², ÐéçÜ¢-Ðèþ…ÌZ §æþã-™èþ$-Ë…sôý
Ðèþ*Ë, Ðèþ*¨Væü ™èþ¨-™èþÆæÿ Eç³-Mæü$-Ìê-Ë-Ðé-
Ææÿ¯óþ AÀ-{´ë-Äæý$Ðóþ$ ÐèþÅMæü¢-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$…¨.
EÐèþ$Ã-yìþV> §æþã-™èþ$ÌZÏ ™èþÐèþ$Mìü Æ>Ðèþ-Ë-
íܯèþ çßýMæü$P-˯èþ$ ™èþÐèþ$Mìü Æ>Ðé-Ë°
E…yæþr… Ððþ$O¯é-Çsîý ¿êÐèþ… M>§é?
™ðþË$-Væü$ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…Ë$ ™èþÐèþ$ A¿æý-{§æþ-
™èþ¯èþ$ Æ>çÜ$¢…sôý Ððþ…r¯óþ {ç³^èþ$-Ç…^èþ-
yæþÐóþ$ M>Mæü$…yé, Ðésìýò³O A¯óþMæü ÑÔèýÓ-Ñ-
§éÅ-Ë-Äæý*Ë$ ç³Ç-ÔZ-«§æþ-¯èþË$ Mæü*yé
^óþÆÿ$$-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. D íܦ† Ðèþ*¨Væü
Ýëíßý-™éÅ-°Mìü §æþMæü$P-™èþ$…§é? §æþã-™èþ$-
ÌZÏ° Ñ$Væü™é Eç³-Mæü$-ÌêË ÐéÇMìü ËÀ-
Ðèþ_a…¨.
& yé‘‘ ѯø-¨°
Ðèþ$*ÌêË$ §æþã-™èþ$-ÌZÏ° Ðèþ*¨-Væü-
ÌZϯø, Ðèþ*Ë-ÌZϯø E…yìþ E…sê-Æÿ$$.
™èþÐèþ$ Ýëíßý-™éÅ°² Ððþ$O¯é-Çsîý Ýëíßý-
™èþÅ… A° í³Ë$-^èþ$-Mø-Ðèþyæþ… A…sôý, B
Ððþ$O¯é-Çsîý ™èþ™é¢üÓ°², í³Ç-Mìü± Ðèþ$Ç…™èþ
ò³…^èþ$-Mø-Ðèþ-yæþÐóþ$ AÐèþ#-™èþ$…¨. ÐéÇÌZ
{ç³ºË M>Ææÿ×ý… MæüÑ-™èþÓ-Ððþ$O¯é, Ýëíßý-™èþÅ-Ððþ$O¯é °ÇªçÙt çܦË, M>Ë ç³Ç-íܦ-™èþ$- ^ðþí³μ-¯èþ…™èþ B{Ææÿª…V> ^ðþç³μ-Væü-Ëyé? C…M> ÐóþÆóÿ Mæü$ÌêË iÑ™èþ…, V> D ÐéÅÝë°² MæüÑ™èþÓ ÐèþçÜ¢$-Ðèþ#ÌZ ™é™éP-ίèþ A…ÔéË$, ÔéÔèýÓ-™é… Ðé¨çÜ*¢ Ðèþ*¨Væü ™èþ¨-™èþÆæÿ Eç³-Mæü$-Ìê-Ë- çÜ$¢…§é? Mæü¯èþ$Mæü, Ððþ$O¯é-Çsîý Ýëíßý™èþÅ… §æþÆ>Y çÜ…çÜP-−–† E…¨. A…§æþ$ÌZ ¿êÆæÿ-
ËMæü$ ÌZºyìþ E…yæþ-rÐóþ$. A…§æþ$¯èþ² çÜÐèþ$-çÜÅË$, ÐéÇ çÜ…çÜP-−–† GÌê ™ðþË$-çÜ¢$…¨? Mö°² iÑ-™é- ÔéË$ A¯óþÑ °ÇªçÙt M>Ìê-§æþ$-ËMæü$ ÌZºyìþ E…yæþr… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨. Mö°² Ðéâæý$å E§æþÅ-Ðèþ*Ë$ ^óþç³-rt-yæþ…™ø-´ër$, A…sôý MóüÐèþË… Ðèþ$$íÜÏ… Ýëíßý-™èþÅÐóþ$ ¡Äæý$ Ðèþ$$íÜÏ-…Ë…§æþÆæÿ* §óþÖ-Äæý$- Ðèþ$™èþ
JMæü Mø×ý…ÌZ BÌZ-_õÜ¢, ¯èþ¯èþ²Äæý$ ½gêË$ ¯ésìý E…yæþ-Mæü-´ù™óþ MæüÑ Ë¯èþ$ Æ>Äæý*-Ë…sôý ç³Ç-Ö-Ë-¯èþ-™ø-»êr$, A¯èþ$-¿æý*† Mæü*yé {糫§é¯èþ…. A°² M>Ìê-ËMæü$ çÜÇ-´ù™óþ, Ðèþ$Ç-Mö°² çÜÐèþ$-M>-Î-¯èþ-Ðèþ$-Ðèþ#-™éÆÿ$$. JMæü-§é- Ýëíßý-™éÅ°² Mæü*yé Æ>çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. M>±, A° A¯èþ$-Mø-Ðèþyæþ… çÜÆðÿO…¨ M>§æþ$. M>± Ñ«§é-¯é-˯èþ$ ´ësìý-çÜ$¢…sêÆæÿ$. ™èþÐèþ$°
™èþÓ… A¯óþ¨ GÐèþÇ ^óþ†ÌZ, G糚yæþ$ ç³#sôýt§ø {ç³Ôé²-Ææÿ¦-MæüÐóþ$. CMæü BÄæý$¯èþ AÆÿ$$™óþ Mö…§æþÆæÿ$ MæüÐèþ#Ë$ §æþ$@Q…ÌZÏ…_ ç³#sìýt-¯èþrÏ$, Mö…§æþÆæÿ$ E§æþÅ- °™ø Ðèþ$Æö-Mæüsìý ´ùÍa Mìü…^èþ-ç³-Ææÿ-^èþ-Mæü*-yæþ§æþ$. _Ðèþ-ÇV> MæüÑMìü, Ææÿ^èþ-Æÿ$$- Ðèþ$$íÜÏ… Ððþ$O¯é-Çsîý Ýëíßý-™éÅ-°Mìü ËÀ- çÜ…RêÅ-ç³-Ææÿ…V> Ðéâæý$å íßý…§æþ$-Ðèþ#Ë {ç³ç³…^èþ…ÌZ GMæüP-yðþO¯é ¿êÆæÿ-¡-Äæý$$-yæþ$-
M>ÐèþÅ ÐèþçÜ¢$Ðèþ# ÑçÙ-Äæý$…ÌZ çÜÓ™èþ…{™èþ$yæþ$ M>yæþ$. Æ>f-Æ>k ´ùçÙ-×ýÌZ Ðèþ*Ë ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ…_ ç³#rt$-Mö-çÜ¢$-¯é²Ææÿ$. Mö…§æþÆæÿ$ Mæü$ÌêË, ÐèþÆæÿY ´ùÆ>- ™èþMæü* çßý§æþª$Ë$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ðèþ$…sêÆ> A¯óþ¨ Dþ Möç³μÇ¢ Q…yìþMæü "Ææÿ…Væü$Ë çÜ$¢¯èþ² {´ë«§é-¯èþÅ™èþ, §æþã-™èþ$ÌZÏ A…™èþ-ÆæÿY- ™èþÆ>Ó™èþ Ý릯èþ…ÌZ E¯é², A¯óþMæü M>Ææÿ- V>¯èþ*, B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$$íÜÏ…V>¯èþ*
E¯èþ² MæüÑ Væü¯èþ$Mæü ÐèþçÜ¢$Ðèþ# Æ>k-V>-Ç-çÙtÐóþ$. AÌê…r-ç³#yæþ$ ¯èþ¯èþ²Äæý$ MæüÑ- sê-ÌZÏ…_ M>Ë$ Ððþ*ç³#-™èþ$-¯é²Ææÿ$. A¨Äôý$ ÐéÇ Aíܦ™èþÓ…. Ðésìý Ðésìý MæüË' ^èþ¨Ñ ´ëuæÿ-Mæü$Ìôý ™óþË$a-Mø-ÐéÍ: "¯óþ¯èþ$ MæüÑ°/ ¿æý*Vø-âæýÐóþ$ ¯é ™èþ…V> fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² ÐèþÅ«§æþ-˯èþ$ ÐèþÅMîü¢-Mæü- ×ê-Ë-ÐèþËÏ Ðèþ$$íÜυ˯èþ$ Ððþ$O¯é-Ç-sîý-Ë°, Væü$Ç¢…^é-Ë° MøÆæÿ$-Mæü$…sêÆæÿ$. EÆæÿ*ª
™èþÓ…ÌZ §æþã-™èþ$Ë$ ÌôýÆæÿ$ Mæü¯èþ$Mæü ¯èþ¯èþ²Äæý$ Ðèþ*Mö§æþ$ª A° Ð騅^èþyæþ… BçÜ-Æ> -Ìôý-¯èþ-rÏ-Æÿ$$™óþ AÌê…sìý MæüÐèþ#-ËMæü$ Ðèþ$¯èþ$-Væüyæþ Ðèþ$–VæüÅ…. MæüÑ Ðèþ–™èþ¢…/ C糚yæþ$ ¯éMðü-ÐèþÓÆæÿ$ C†-Ðèþ–-™é¢Í² °Æóÿª-Õ…^èþ-Væü-ËÆæÿ$,/...MæüË-ËMæü$ ÇçÜ*¢ Æ>çÜ$¢…sôý, §é°Mìü ËÀ…^èþyæþ… ÐéÆæÿ$ Æ>õÜ Ýëíßý™èþÅ… Ððþ$O¯é-Çsîý MóüÐèþË… Ðèþ$$íÜÏ…Ë ¿êçÙV> Væü$Ç¢…^èþyæþ…
ÐèþÅÆæÿ®…. BÄæý$¯èþ MæüÑ™èþÓ… ^èþ¨Ñ {ç³çÜ-¯èþ²-Ððþ$O¯èþ Mæü£æþË §éÓÆ> ¯é¯é Ææÿ$_- Mæü$ËÐðþ*, {ç³™óþÅMæü E§æþÅÐèþ$ MæüÑ-™èþÓ…ÌZ¯ø ç³#sìýt ç³Ç-Ñ$™èþ {ç³fË iÑ-™é- Mæüâæý-ËMæü$ ÐèþÆ>~-˯èþ$ ç³NçÜ¢$-¯èþ²-§ðþ-ÐèþÆæÿ$?/ A°² ÐèþÆ>~Ë$ MæüÍõÜ¢¯óþ Væü§é MæüË Ìôý§æþ$. B Ñ«§æþ…V> Ðèþ*¨Væü Ýëíßý™èþÅ… Ýëíßý™èþÅ… A± í³Ë$-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. M>±, ÔZ^èþ-±Äæý$…'
Æ>-Ææÿ¦-Ððþ$O¯èþ çÜ*Mìü¢ °«§æþ$Ͳ Ý÷…™èþ… ^óþçÜ$-Mø-ÐéÍ ™èþç³μ Ý÷…™èþ Mæü$Ë {ç³Ýë¢- ËMæü$ _{†Mæü ç³sìýt-¯èþ-ç³μ-sìýMîü, B ™èþÆ>Ó™èþ AMæüPyóþ BW-´ùMæü, 糧óþ-糧óþ M>W- Ææÿ…Væü$Ë MæüË AÄôý$Å-©/ ¯óþ¯èþ$ MæüÑ° A¯èþ…™é-°²/ MæüÑ™èþÓ… ¯éMæü$ yìþçÜP- "Ððþ$O-¯é-Çsîý ™èþ¯é-°²' çÜ…™èþ-Ç…^èþ$-Mæü$…¨. ™ðþË$-Væü$ÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$$íÜÏ… Ýëíßý™èþÅ & òÜOP»ê»ê
Ðèþ¯èþ ^óþÄæý$-Ìôý-§æþ¯óþ ÝëMæü$™ø ç³Ç-çßý-Ç…^èþ-Mæü*-yæþ§æþ$. AÌêVóü }} M>Ìê-°Mìü ´ùMæü A¯èþ…™èþ {ç³ç³…^èþ…ÌZMìü MæüÑ §æþ–Mæü$PË$ ^ö^èþ$a-Mæü$-´ù-ÐéÍ. Ðóþ$Ðèþ$$ ÐèþÈ/ ™ðþÆæÿͲ ™öË-W…_ ^èþ*ç³yæþÐóþ$ ¯éMæü$ MæüÑ™èþÓ…/ ¯óþ¯óþ ™ðþÆæÿ-¯ðþO™óþ ¯èþ¯èþ$² ÝëÐèþ*-h-Mæü…V> §æþã-™èþ$-Ë$V> Ðèþ–†¢ ^óþ™èþ, ç³#çÜ¢-M>-Ëò³O GMæüPyé ™èþÐèþ$ Ýëíßý™èþÅ… Ðèþ$$íÜÏ…Ë MæüÑ™èþÓ AÀ-ÐèþÅ-Mìü¢° AÆæÿ¦…
BÌZ-_õÜ¢ ¿êÐèþ-Mæü-Ñ-™èþÓç³# Ððþ*k™ø "{ç³-¿æý-Ðèþ' 糧éÅË$ Æ>íÜ-¯èþ-ç³μ-sìýMîü Mæürt$-Mæü$¯èþ² Væü*yóþ Ðèþ* {ç³ç³…^èþ…. D Væü*sZÏ Vöyæþ-ÐèþË$ Æ>íÜ-¯èþ-Ðéyóþ MæüÑ ¯óþ¯èþ$ _…ç³#-Mæü$…sê¯èþ$/ ...°ËÐèþ ±sìý° M>¯èþ$/ {ç³Ðèþ-íßý-çÜ¢$¯èþ² fÌê°² çÜçßý-i-Ðèþ¯èþ… ^óþÄæý$-Ðèþ-Ë-íܯèþ ÐéÇ ^óþ™èþ "Ððþ$O-¯é-Çsîý Ýëíßý-™èþÅ…' A° Mæü°-í³…^èþ- ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü ÐéÇ Ýë…çÜP-−–-†Mæü,
{ç³ç³…^èþ…ÌZ BÇ®Mæü Ðèþ*…§æþÅç³# ç³Ç-íܦ-™èþ$-ËMæü$ A¯èþ$-Væü$-×ý…V> ™èþ¯èþ BÌZ- A° °Æ>®-Ææÿ×ý Ðé§æþ… Ñ°-í³õÜ¢ A¨ AÑ-Ðóþ-MæüÐóþ$ AÐèþ#-™èþ$…¨. H¨ HÐðþ$O¯é ¯óþ¯èþ$/ ...ÑÔéË »êçßý$-Ðèþ#ÌZ¢ ¿æý*Vø-âê°² BÐé-çßý¯èþ ^óþçÜ¢$-¯é²¯èþ$/ ÐèþçÜ$- AÐèþ-Ðèþ*-°…^èþ-º-yæþ$™èþ*, §é° Væü$Ç…_ sôýϧæþ$. Mæü¯èþ$Mæü D çܧæþçÜ$Þ Ððþ$O¯é-Çsîý BǦMæü, ÝëÐèþ*-hMæü Mø×ê-˯èþ$ Mæü*yé
^èþ¯èþ ¡Ææÿ$¯èþ$ Ðèþ*Ææÿ$a-Mæü$° "{†-M>-Ìê-ËÌZ {†ÌZ-M>-ËÌZ {ÔèýÐðþ$OMæü iÐèþ¯èþ Mæü$Ë… MæüË$-Væü$-ÌZMìü MæüÑ™èþÓ… {ç³Ðóþ-ÕõÜ¢ †Æø-Væü-Ðèþ$-¯èþÐóþ$. Mæü$Ë… MæüË$-Væü$- «§ðþOMæü X™é°² BË-í³-çÜ¢$-¯é²¯èþ$/ ¯èþ¯ðþ²-ÐèþÆæÿ* Bç³-Ìôý-È-Ðóþâæý/ ¯óþ¯èþ$ MæüÑ-™éÓ°²/ Æ>õÜ¢ HÐèþ$-Ðèþ#-™èþ$…§ø A¯óþ A¿æý-{§æþ-™èþ™ø Ýëíßý-™èþÅ…ò³O Ðèþ$Æø-^èþ*-ç³#° ^èþ*yæþ-Ðèþ-Ë- Væü$Ç¢…^èþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… E…¨.
Ýû…§æþ-Æ>Å-°Mìü çÜÐèþ*-¯èþ-Ððþ$O-¯èþ¨ Ìôý¯óþ-Ìôý-'§æþ-° ¯èþÐèþÅ MæüÑ-™éÓ-°Mìü ¯é…¨ ç³Í- ÌZ…_ Ððþ$ËÏ-Ððþ$-ËÏV> ºÄæý$sìý ÌZMæü…ÌZMìü Ayæþ$-Væü$Ë$ ÐóþõÜ¢ ç³#Æø-Væü-Ðèþ$¯èþ…. ^ðþO™èþ-¯éÅ°² Ðé§é°² ™èþ™éÓ°²/ ¯óþ¯èþ$ MæüÑ°/ Ðèþ$$íÜÏ…°, §æþã-™èþ$×ìý~, ï܈°' A¯óþMæü Ðèþ$…¨ Ðèþ*¨Væü Ýëíßý¡ Ðóþ™èþ¢Ë$ íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ…E…§æþ° ¯éAÀ-{´ëÄæý$…. Ðèþ$$íÜÏ… MæüÑ-™èþÓ…ÌZ {ç³Äñý*-W…_¯èþ
M>yæþ$. JMæü ^ør CÌê A¯é²yæþ$ }}& "°-Ææÿ-ç³-Æ>-«§æþ$ÌñýO §æþ$Ææÿ-§æþ–-çÙt…^óþ ÐóþÐèþ$¯èþ fV>-¯èþ²…™èþ-sìý°, g¯é¯èþ²…™èþ-sìý° ™èþ¯èþ MæüÑ-™èþÓ…ÌZ ^ðþç³μ-Mæü-´ù™óþ ("-Ñ-Úë-§æþ-Ððþ*-çßý-¯èþ…' ç³#r 52,53) BÌZ-_-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ÒÇMìü ™èþW¯èþ {´ë«§é & yé‘‘ §éÆæÿÏ Ððþ…Mæü-sôý-ÔèýÓ-Ææÿ-Æ>Ðèþ# ¿êçÙ ÐèþËÏ ™ðþË$-Væü$-Ýë-íßý™èþÅ… Ðèþ$Ç…™èþ
^ðþÆæÿ-Ýë-ËÌZ _MóüP-Ðéâæý$å/ ÌZçßý Æ>„æü-çÜ$Ë ç³§æþ-çœ$-rt-¯èþ^óþ Mö¯èþ-{´ë-×ý…™ø D Æøk¯èþ "J-MæüPyóþ {ç³gê-Mæü-Ñ' A¯óþ VúÆæÿÐèþ… ´÷…§óþ-Ðéyæþ$ M>§æþ$. ¯èþÅ™èþ ËÀ…^èþ-Mæü-´ùV>, JMæü-Ç-§æþªÆæÿ$ GÐèþ- (çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôé-°Mìü A«§æþÅ-„æü™èþ ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ…V> ™èþÄæý*-ÆðÿO…¨.
Mæü¯èþÌôý-Ðéâæý$å/ MæüçÙt… ^éËMæü Mæüyæþ$ç³# Ðèþ$…r^óþ ™ðþW…_ çÜÐðþ$ÃË$ Mæüsôýt- C…§æþ$Mæü$ Ðèþ$ÆöMæü E§é-çßý-Ææÿ×& & Äæý$ÐŒþ$. -}-ÌôýRê ÆæÿÑ-Ðèþ-Ææÿà ÆðÿO¯é Ýëçßý-íÜ…_ ™èþÐèþ$ ¿êÐéͲ Æ>õÜ¢, Ðèþíßý…_¯èþ ÐéÅçÜ Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþ-) & yé‘‘ ïÜ™éÆ>…

"Ðèþ$¯èþ… ^èþ¨Ðóþ §é°Mîü Æ>õÜ §é°Mîü Ðèþ$«§æþÅ Væü$×ý °çÙμ†¢ MæüÑ™èþ "{ç³Ôèý…Ýë-ç³-{™èþ…' Ðèþ$$W…ç³# ÐéM>ÅË A¯èþ$-Ðé§æþ… Ýë¢Ææÿ$. "Æ>-×ìý' JMæü AºÞÆŠÿz ´ë{™èþ-Æÿ$$-™óþ& ÆæÿÑ Ðèþ$ÆöMæü AºÞÆŠÿz perceptionþ, {´ëç³…_Mæü
sêE rs¡ßŒ §æþVæüY-Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² Mö©ª Ðèþ$¯èþ Ææÿ^èþ-¯èþÌZÏ ¯é×ýÅ™èþ ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$…§æþ°
¯èþÐóþ$Ã-Ðé-ÇÌZ ¯óþ¯èþ* E¯é²-¯èþ$. MæüÑ-¡Ó-Mæü-Ç…_ ^ðþç³μ-§æþ-W¯èþ iÑ™èþ
çÜ™éÅË$ GMŠüÞ-{sîý-ÐŒþ$ÞÌZ E¯é² çÜÆóÿ ¯éMìü-çÙt-Ðóþ$'& òÜOÃÌŒý
B…VæüÏ… ¯èþ$…_ òÜ•ÏüÃÌŒý ^óþÔéÆæÿ$. ç³gŒý AçÜ…RêÅMæü MæüÑ-™èþ-Ë$²…_
D MæüÑ-™èþ¯óþ ™èþ¯èþ$ G…§æþ$Mæü$ G…^èþ$-Mæü$-¯é²yæþ$? Äæý*…{†Mæü A¯èþ$-
Ðé-§æþ-Mæü$Ë Væü$Ç…_ M>§æþ$ V>±, °f-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ A¯èþ$-Ðé-§æþ-Mæü$yæþ$,
´ë{™èþ. Æðÿ…yæþ$ absurd ´ë{™èþͲ Jextapose ^óþíÜ, G§æþ$-Æðÿ-
§æþ$-Ææÿ$V> °Ë-»ñýsìýt JMæü ÝëÐèþ*-h-Mæü çÜ™éÅ°², JMæü iÐèþ¯èþ
çÜ™éÅ°² MæüâæýåMæü$ VæüsêtÆæÿ$. "CçÜÙŒþ ^èþ$V>¢-ÄŒý$' A¯èþ$-Ðé§æþ Mæü£æþ
§æþ–Mæüμ£æþ…, iÐèþ¯èþ §æþ–Mæüμ £æþ…, ™é†ÓMæü
§æþ–Mæüμ-£æþ…& A°. "H ÐèþçÜ¢$-Ðèþ#°
Ðèþ$$rt$-Mæü$…r$-¯é²-Ðèþ#& GÌê
Mæü £æþ¯èþ… Ðèþ*Ææÿ-Ìôý§æþ$ ("Rêä ïÜÝë-Ë$'Mæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ*r ¯èþ$…_) Æÿ$$çÙt-ç³yìþ ^óþõÜ A¯èþ$-Ðé-§æþ-Mæü$-yæþ$& ™èþ¯èþMæü$ §æþVæüY-Ææÿ-Æÿ$$¯èþ MæüÑ-™èþ¯óþ Mæü*yé A§óþ A…Ôé°² ^ðþº$-™èþ$…¨. òÜOÃÌŒý A¯èþ$-Ðé§æþ… ^óþíܯèþ unfold ^óþçÜ¢$-¯é²Ðèþ#& B çÜ…§æþ-ÆæÿÂç³#
ÔðýOÎ Ðèþ*Ææÿ-Ìôý§æþ$
ÐèþçÜ¢$ÐèþN A§óþ!
òÜOüà ̌ý "Rêä ïÜÝëË$' (1955) ç³#çÜ¢Mæü…& JMæü ÆæÿMæü…
V> òÜOÃÌŒý çÜÆæÿÓçÜÓ…. iÐèþ¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓ…. §é°²
™èþ¯èþ çßý–§æþ-Äæý*-°Mìü §æþVæüY-Ææÿ-Æÿ$$¯èþ MæüÑ-™èþ¯óþ & ™èþ¯èþ B™èþïèþ$ ÐèþÅMîü¢-Mæü-
Ç…^óþ MæüÑ-™èþ¯óþ G…^èþ$-Mæü$…sêyæþ$. Ðèþ$*ËMæüÑ B™èþÙø ™èþ¯èþ B™èþÃ
A¯èþ$-çÜ…«§é-¯èþ-Ðèþ$-Æÿ$$-¯èþ-ç³#yóþ B¯èþ…§æþ…, ÑÐèþ$$Mìü¢& JMæü "Í-º-Æóÿ-çÙ¯Œþ
HMðüOMæü Mæü£æþ- Mæü*yé& JM>-¯öMæü iÑ-™èþ…ÌZ E…yóþ absurdity°,
ýsocial absurdityV> Mæü¯èþÓÆŠÿt ^óþíÜ, JMæü ÝëÐèþ*-hMæü AÝëÓ-
¿ê-Ñ-M>°², ÐèþÅMìü¢ AÝëÓ-¿ê-Ñ-Mæü…V> Ðèþ$Í_ ^èþ*í³…^óþÐóþ.
´ëu>°² GÌê °„ìüç³¢… ^óþçÜ¢$-¯é²Ðèþ#&
A¯óþ§óþ Ðèþ$$QÅ…. MæüÑV> òÜOüÃÌŒý Vöç³μ
ÕÍμ. AÌêμ-„æü-Æ>ÌZÏ A¯èþ-Ìêμ-Æ>¦°² ´÷¨-V>-Ææÿ$. yéÎ/ ±Mæü$
A¨ MæüËμ¯èþ A° BÄæý$¯èþ Mæü§æþ…º… A¯é²-Ææÿ$.- {ò³‹Ü MæüÏ»ŒýÌZ §é° Ñyæþ$-§æþË JMæü
ç³…yæþ$Væü. B 'get together' Mæü*yé JMæü A§æþ$Â-™èþ-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ B‹œ ïœÍ…VŠü'. JM>-¯öMæü °ÇªçÙt M>Ë…ÌZ, JM>-¯öMæü çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ, JM>- ¯óþ¯óþ… AÐèþ¯èþ$/ AÆæÿ®… AÐèþ¯óþ AÐèþ¯èþ$/ ¯èþ$ÐèþNÓ ¯éMæü* ±Ìê¯óþ/
A…§æþ-ÇMîü ™ðþË$çÜ$ Mæü§æþ…ºÐóþ$. §é¯øÏ BÄæý$¯èþ Mæü£æþË$, MæüÑ™èþÓ…, A¯èþ$-Ðé§æþ òÜOÃÌŒý iÑ-™é°² {õ³Ñ$…^éyæþ$, {ç³ç³…^é°² {õ³Ñ$…^éyæþ$, ¯öMæü çܢ˅ÌZ fÇ-VóüÐóþ A±²; AÆÿ$$¯é B M>Ë…, B AÆæÿ¦-Ðèþ$Æÿ$* AÐèþÐèþ#/ iÑ-™èþ…ÌêVóü/ ÔéÔèýÓ-™èþ…V> iÑ-™èþ…ÌêVóü/
M>± MæüÑ™èþÓ…, JMæü ¯érMæü… A±² MæüÍ-í³Ðóþ-ÔéÆæÿ$. Mæü£æþMîü Mæü£æþMîü Ðèþ$«§æþÅ Æö^èþ*a Æø™èþ™ø, °…yìþ¯èþ {ç³ç³…^é°², BMæüÍ §æþÇ{§æþ… çÜÐèþ$Äæý$…, B çÜ…§æþÆæÿÂ… §ésìý Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ´ùÆÿ$$¯é Væü*yé ÔéÔèýÓ™èþ… ÌêVóü'
A…™é Ðèþ˜¯èþ… A…™é K {¿æýÐèþ$ ™èþ¯èþ$ Æ>íܯèþ MæüÑ-™èþÓÐðþ*, A¯èþ$-Ðé§æþ MæüÑ-™èþÓÐðþ* §æþÐèþ-¯èþ…Ìê çÜÆ>ª kVæü$ç³Þ, ½¿æý™èþÞ… °…yìþ¯èþ {ç³ç³…^é±² {õ³Ñ$…^é-yæþ$; AçÜ-Ðèþ*- AÑ A¯èþÓ-Æÿ$$…ç³-º-yæþ-rÐèþ$* Ðésìý AíÜ¢™èþÓ… ™éË*Mæü$ çÜ™èþÅ… ºçßý$Ôèý yéÎ, ÐèþÆæÿ~-_{™èþ… Væüyìþ-Äæý*Ææÿ… ^èþ*íÜ A¯èþ$-Mæü$…sê&
A…™é K ¯èþr¯èþ. A糚yæþ* Ææÿ$. JMæü MæüÑ™èþÓ ç³Ç-Ðèþ$âæý… AÌê A…™èþ-sê& B ç³#çÜ¢-Mæü-Ðèþ$… ¯èþ-™èþË$, A¯é-ÆøVæüÅ…, ÑÆæÿ*-ç³-™èþ °…yìþ¯èþ {ç³ç³…^é±² ¯óþsìýMîü °fÐðþ$O, A…ÔéË$ A…Ôé-Ë$V> Ñyìþ-´ù-Æÿ$$¯é, JMöPMæüP 63ÌZ Æ>íܯèþ "çßý-Ç-Ñ-Ë$Ï' MæüÑ™èþ CÌê Ðèþ$$Væü$-çÜ¢$…¨: "yîþ-òÜÌŒý
C糚yæþ* E¯èþ²¨ JMóü ÐèþÅÐèþçܦ ™èþsê AË$Ï-Mæü$-´ù-Æÿ$$…¨. ò³O¯èþ Er…Mìü…_¯èþ ÐéM>ÅË$ BÄæý$¯èþ {õ³Ñ$…^éyæþ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ JMæü ¿êV>¯óþ² M>§æþ$, çÜÐèþ$-Ý뢱² V>k ò³…Mæü$ Væü$^èþ$a-Mæü$-¯èþ²rt$ ´ëuæÿ-Mæü$-ËÌZ ¨Væü-r-Ðèþ$*& Mæü£æþ- BÆÿ$$ÌŒý ±sZÏ MæüÍ-íܯèþ/ Æøyæþ$z Væü™èþ$-Mæü$ÌZ/ ÌêÈ ç³MæüP¯èþ/ çßýÇ-
GMæüP-yðþO¯é Æ>^èþ-Ç-Mæüç³# ÐèþÅÐèþçܦ çÜ–f-¯èþMóü M>Mæü, BÄæý$¯èþ Ððþ$$™èþ¢… iÑ-™é-°Mîü, iÐèþ¯èþ Ñ«§é-¯é-°Mîü A¨ GÌê E…sôý AÌê {õ³Ñ$…^éyæþ$. Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$¯èþ$-çÙ$ÌZ¢ Mæü$yìþ ¯ðþOç³#-×ýÅ-Ðóþ$& ÑË$Ï Ææÿ…Væü$-Ææÿ…Væü$Ë Ðèþ$$MæüP-Ë$V>/ ÑÇ-W-ç³yìþ, Ððþ$Ç-íÜ…¨'
GÐèþ-ÆðÿO¯é M>Mæü-´ù™óþ §é° Mö¯èþ-Ýë-W…ç³# ÐèþÇ¢-Ýë¢Æÿ$$. ÐèþÅMìü¢V> A™èþ-¯óþ-Ñ$sZ A§óþ Mæü£æþ-Mæü$-yìþV>, MæüÑV> A¯èþ$- °…yìþ¯èþ {ç³ç³…^é°², Æ>Ñ-Ôéí܈ {ç³ç³…^èþ…Ìê…sìý {ç³ç³…^é°² òÜOÃÌŒý ¯érMæü… "B¶?'. ºçßý$Ôèý H ¯érMæü çÜÐèþ*-gêË Ðéâæý*å ºçßý$Ôèý 50Ðèþ §æþÔèýMæü… Ðèþ$$W-Äæý$-»ZÄôý$ Ðèþ$$…§æþ$, 60Ðèþ
Vö…™èþ$ Ñí³μ-™óþ ç³Ç-×ìýý† Ìôý§æþ$ Ðé-§æþ-Mæü$yìþ-V>, ¯ér-Mæü-Mæü-Ææÿ¢V> Ææÿ*ç³#-¨-§æþ$ª-Mæü$-…¨. {õ³Ñ$…^éyæþ$. ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…^éyæþ$, B{Mæü…¨…^éyæþ$. JMæü »êíßýÆæÿ Byìþ-¯èþrt$ ÌôýÆæÿ$; Ðéâæýå §æþ–íÙtMìü ¯èþ_a-¯èþrt* Ìôý§æþ$. "Ðèþ$Æø §æþÔèýMæü… A…™é ™ðþË$-Væü$-¯ér çÜÐèþ*f…, iÑ™èþ…, ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…
§é° ò³O C¯èþ$ç³ M>Í ç³§æþ-çœ$-rt¯èþ Mö…™èþ ç³Ç-×êÐèþ$… E…yö^èþ$a çÜ…çœ$-ÆæÿÛ-×ý±, JMæü B…™èþ-ÇMæü çÜ…çœ$-ÆæÿÛ-×ý± Ðèþ$$QÅ…V> ™èþ¯èþ Ððþ$$íßý…f-§é-Æø', "°-f…' ¯ér-M>Ë ™èþÆ>Ó™èþ ¯é §æþ–íÙtÌZ Vöç³μ Ððþ$$™èþ¢… Ò$§æþ Mæü*yæþ$-Mæü$…r$¯èþ² JMæü çÜ…„ø-¿ê°², Ððþ$$Ë-Mðü-™èþ$¢-
GMæüPyø K Mîü^èþ$-Vö…™èþ$Mæü Mæü£æþË §éÓÆ> ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…^éyæþ$. ¯érMæü…. JMæü Vöç³μ {ç³Äñý*Væü…. "¯é-r-M>-°²' B«§æþ$-°Mæü ¯ér- ™èþ$¯èþ² °Ææÿ-çÜ-¯èþβ, †Ææÿ$-Væü$-»ê-r$±, Mæü£æþ-Mæü$-yæþ$-V>¯èþ*, MæüÑ-
A糚yæþ$ ¡Ææÿ$μË$ "Rêä ïÜÝëË$' Mæü£æþ ^èþ§æþ-Ðèþ…yìþ. àíÜμ-rÌŒý Vóür$ Ðèþ$$…§æþ$, M>°² ç³Ç-çÙ-™èþ$¢Ë$ º†-Mìü-çÜ¢$-¯é²-Äôý$Ððþ* ™ðþÍ-Äæý$§æþ$ V>±, Vöç³μ V>¯èþ*, ¯érMæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþ-V>¯èþ*, ÇM>Ææÿz$ ^óþíܯèþ çœ$¯èþ™èþ òÜOÃÌŒý
§é°Mìü Aç³-Ôèý–† A° õ³Ææÿ$ Rêä ïÜÝëËÐèþ$$Ã-Mæü$¯óþ, ¯èþ*M>-ËÐèþ$Ã, ò³Oyìþ-Ë iÑ™èþ…. A¨ ¯ér-M>Ë$ Æ>Mæü$…yé AÑ gê{Væü™èþ¢ ç³yæþ$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. JMæü Vöç³μ V>ǧóþ. BÄæý$¯èþ Quality writer. B Æðÿ…yæþ$ §æþÔèý-M>Ë$ "ç³–-
^ðþí³μ…¨ Æ>kÌôý «¨Ó' Mæü£æþ-ÌZ° _¯èþ² í³ÌêÏyæþ$ ç³–«¨Ó-Ìê¯óþ E¯é²Æÿ$$. Eyìþ-M>Æÿ$$,
Ðèþ$*yæþ$ ÐèþÅÐèþ-çܦ-Ë$-¯é²-Äæý$° Cç³ šyæþ $ ^ðþº$- ™ èþ$-¯èþ²© Æ>kÌôý _M>Mæü$ ç³yéz-Æÿ$$; ÆæÿMæü¢… Mæüâæýå ^èþ*ÔéÆÿ$$. ç³–«¨Ó-Ìê¯óþ G§æþ$Ææÿ$
M>W™èþ… Mæürt ^ðþº$-™èþ$…¨ M>Mæü-´ù™óþ ÐéÇ ÝëÐèþ$…™èþ$Ë$ ^èþ*çÜ¢* Væüyæþç³ Ðèþ$$…§æþ$ Mæü*^èþ$-¯é²Æÿ$$. "ç³–«¨Ó' Mæü£æþ JMæü
RêMîü A¯èþ²¨ K ç³Ç-MæüÆæÿ….
Æ>kË$ ÌôýÆæÿ°
{ç³fÌôý Æ>k-Ë° A…sêÆæÿ$

ñÁ>∑bÕsƒ¡+
& h…»Z
ôdÌà˝Ÿ ˇKâ&˚!
A™èþÅ…™èþ ¿æýÄñý*-¨Ó-Væü²…V> ½¿æý-™èþÞ…V> Ðèþ$$W-Äæý$r…. C© ¯ér-M>°², JMæü {ç³Äñý*-V>°² Byóþ Ýù¦Ðèþ$™èþ, BǦMæü ÐèþçÜ¡, A°²
Metaphor, Ðèþ$¯èþ… iÑ-çÜ¢$¯èþ² çÜÐèþ*-gê-°©ü, Ðèþ$¯èþ ÌZç³Í
ÌZM>-ËMîü& òÜOÃÌŒý A¯èþ$-Ðé§æþ MæüÑ-™èþ-˱² & Mìü…§æþ Ðèþ$*Ë MæüÐèþ#Ë
õ³Ææÿ$Ï ¡õÜõÜ¢ & AÑ òÜOÃÌŒý MæüÑ-™èþ-Ìêϯóþ E…sêÆÿ$$. G…™ø Mö…™èþ
òÜOÃÌŒý ™èþ™èþÓ… B MæüÑ-™è-ÌZϯèþ*, BÄæý* MæüÐèþ#Ë ™èþ™èþÓ…
òÜOÃÌŒýÌZ¯èþ* E…yìþ E…r$…¨. A…§æþ$Móü òÜOÃÌŒý Æ>íÜ-¯èþ-
rt$…sêÆÿ$$. ç³…gê½ Ðèþ$à MæüÑ çßýÇ-¿æý-f-¯Œþ-íÜ…VŠü MæüÑ™èþ "òßýO-Æ>-
¯éÌZ AÐèþ*Ã-Æÿ$$' ^èþ*yæþ…yìþ G…™èþ A§æþ$Â-™èþ…V> E…§ø &
Ðèþ$¯èþ {ç³ç³…^èþÐóþ$, Ðèþ$¯èþ º™èþ$Móü A° ^ðþç³μr…. ÐèþçÜ¢$-Ðèþ#¯èþ$ çÜÐèþ*-gê-ËMìü E…yæþ-Mæü-´ù-Ðèþ^èþ$a. ç³Ç-çÙ™èþ$¢ ¯ér-M>Ë §æþ–çÙt…™é AÌêVóü àË»Œý MæüÑ-™èþË$ V>±, C™èþÆæÿ MæüÑ-™èþË$ V>±, A¯èþ$-Ðé-
E{Væü-´ëuæÿ… VøMæü$ÌŒý bésŒý Mæüyé-Ñ$ÌZ
^èþ*õÜ ç³§æþ®¡, ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…^óþ Ñ«§é¯èþ… B¯é-sìý-Mæü¨ ¯èþÐèþÅ…. yðþOÌêVæü$ ç³…^Œþ Ò$§óþ B«§é-Ææÿ-ç³-yìþ& ò³Ç-òœ-Ææÿ-ÌŒýV> çÜÐèþ$-çÜÅË §é-Ë-°-í³…^èþ-Ðèþ#& ºçßý$Ôèý C…™èþ àÆÿ$$V> A¯èþ$-Ðé-§é-Ë-°-í³…^èþ-
ÆæÿMæü¢… ´ëÇ…_¯èþ ¯óþË-Ò$§æþ °Ææÿ-çܯèþ ÐéçÜ-¯èþË$ çœ*sñý-™èþ¢yæþ…, Mæü$…yé A¯èþ$-Ðé-§éË$ ^óþíܯèþ Ðéâæý$å ™ðþË$-Væü$-§óþ-Ôèý…ÌZ ^éÌê
H… ç³…rË$ ç³…yìþ-çÜ¢Ðèþ#? Ë$…¼± Ðèþ¯èþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$ Æ>Ñ-Ôé-í܈-V>-Ææÿ$-¯é²Ææÿ$. ç³MæüP¯èþ ¨Væü…ºÆæÿ MæüÐèþ#-Ë$- ^èþ$rt* †Ææÿ$-Væü$-™èþ* E…sêÆÿ$$.
¯é²Ææÿ$. JMæü Mö™èþ¢ 糧æþ®-†° G…^èþ$-Mæü$°, Mö™èþ¢ yìþ„æü¯Œþ G¯èþ$²-Mæü$° D ¯érMæü ÐèþçÜ$¢-ÐèþN& JMæü °Äñý*-Ç^Œþ M>Ï‹Ü BÑ-ÆæÿÂ-Ñ…^óþ ™èþMæü$PÐèþ. Ðèþ$*Ë ç³#Ææÿ$-çÙ$yæþ$ }}Äôý$. Ðèþ$*Ìê°², ÆæÿMæü¢-°þçÙt…
Q…yìþ™èþ §óþàË Ðèþ*…çÜç³# gôýÐèþ#-Ç…_ VæüÇMæü ÆøÐèþ*Ë$ "Væü$×ý °çÙμ†¢, ¯é×ýÅ-™èþ' Æðÿ…yæþ$ MîüË-Mæü-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ Ðèþ*r-Ë$& ^óþçÜ$-Mæü$° A¯èþ$-Ðèþ-¨õÜ¢ ™èþç³μ CÌê Æ>Ðèþ#. "G…™èþ MæüçÙt…/
CÑ A™èþ° iÑ™èþ… °…yé, çÜ–f¯èþ °…yé, A™èþ¯èþ$ HÆæÿμ-Ææÿ-^èþ$- A™èþÅ-§æþ$Â-™èþ…V> ÐèþÅMîü¢-Mæü-Ç…_ Rêä ïÜÝëË òÜOÃÌŒý AÄæý*ÅÆæÿ$. çÜ…§æþ-ÆæÿÂÐóþ$. Ðèþ$«§æþÅ-™èþ-Ææÿ-Væü† ç³Ç-×êÐèþ$…, ¿êÆæÿ-¡Äæý$ Æ>f-Mîü-
Ðèþ$$§æþª-Ë™ø °MæüP-´÷-yæþ$-^èþ$-Mø-Ðèþyæþ… "C© ÐèþÆæÿ-çÜ' Mæü£æþ ^èþ§æþ-Ðèþ…yìþ. Ôéí܈-V>Ææÿ$ Væü$Ææÿ¢$Mæü$ Æ>Ææÿ*&? Äæý*ÌZÏ §é° ´ë{™èþ, ´ùíÙ…^èþ-»ZÄôý$ ´ë{™èþ «§æþÓ°-çÜ¢$…¨. "§æþ-âê- Ðèþ˜¯é°² ¯øÆæÿ$ Ððþ$§æþ-ç³Mæü E…^èþr…/ _Ë$Ï _Ë$ÏË Mæüyæþ-ÐèþÌZ/
Mæü$¯èþ² Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§éË °…yé Mæü°-í³-Ýë¢Æÿ$$. ç³ÆæÿÐèþ$ çÜ$Mæü$- MæüyæþÍ Ððþ*çÜ*¢ ¯èþyæþ-Ðèþ-r…'& Ðèþ$*Ë… ç³…gê-½. ¯éMðü-糚yæþ*
H Ñ…§é-Ææÿ-W-çÜ¢Ðèþ#? ± B™éÃ-çßý$† º$¨®° Ðèþ*-ÇÌê Mæü°μ…^óþ òÜOüÃÌŒýÌZ JMæü °Ææÿ…™èþÆæÿ Ðóþ§æþ¯èþ E…¨. ò³OMìü "çÜ-Ðèþ$$-{§æþ…' Mæü£æþ ^èþ§æþ-Ðèþ…yìþ. 'upward Mobility' GÌê È' A¯óþ Ðéyæþ$, Middle Man& BÑ-Æ>ÂÐèþ…, G§æþ$-Væü$-§æþË&
Ðèþ$°íÙ çÜ…§æþyìþ Ìôý°^ør Ðèþ*Ææÿa-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*Äæý*! ç³°-^óþ-çÜ¢$…§ø, A¨ GMæüPyæþ §éM> ÌêMðüP-âæý$å-™èþ$…§ø iÑ-™é-°²; ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý Æ>f-Mîü-Äæý*ÌZÏ A™èþ¯èþ$ °ÆæÿÓ-íßý…^èþ-»ZÄôý$ ´ë{™èþ & òÜOÃÌŒý BÔèýa-ÆæÿÅÐóþ$. A§æþ$Â-™èþÐóþ$. A°²…sìý± AÌê »êÅÌñý¯ŒþÞ ^óþçÜ$-
Mæü°-í³…^èþ° çœ$ÆæÿÛ×ý E…¨. JMæü ™èþ°-Ñ-¡-Ææÿ° ™èþ¯èþ-Ðóþ$§ø ™ö…W Mæü$¯óþ Ðéâñýå…™èþ-Ðèþ$…¨?
H… ç³…yæþ$-VæüË$ ^óþçÜ$-Mæü$…rÐèþ#? ™égêV> ™égŒý çßZrͲ ^èþ*çÜ¢* E…r$…¨. JMæü Ðèþ$$ò³Oüμ Äôý$âæýå Ýë°²-íßý-™èþÅÐèþ$*, ÐèþçÜ$…«§æþÆæÿ, çÜ$§æþ-ÆæÿدŒþ, ÆæÿÑ, Mæü–çÙ~& C糚yæþ$ 2008ÌZ D Mæü£æþ {糿ê-Ðèþ…& 50Ðèþ §æþÔèý-Mæü…ÌZ Ððþ$$§æþÌñýO 60Ðèþ §æþÔèý-M>°² B{Mæü-
òÜOÃÌŒý ™èþ¯èþ$ iÑ…^èþr… §éÓÆ> Mæü*yé JMæü Message
A{í³-Äæý$-Ððþ$O¯èþ ± Mæü…sìý GÆæÿ$ç³# Ðèþ$…rË õܲçßý…, {õ³Ðèþ* A¯èþ$-¿æý-Ñ…_¯èþ ÐéâæýåÌZ ¯óþ¯èþ* E¯é²¯èþ$. JMæüP- ^èþ§æþ$-Ðèþ#-™èþ$…sôý BÔèýaÆæÿÅ…, B¯èþ…§æþ… MæüÍ-V>Æÿ$$. JM>-¯öMæü Ñ$…_, Ë…ò³-¯ðþO-gôý-çÙ¯Œþ GÌê fÆæÿ$-Væü$™èþ* Ðèþ_a…§ø & AÐèþ-M>-Ôèý-
C_a-´ù-Äæý*yæþ$.He is true secular Muslim. An
sñý{Ææÿ-ÇçÜ$t Ñ${™èþ$yé! Ðèþ$$rtyìþ ÝëÇ A™èþ° BÐèþ-Ææÿ-×ý-ÌZMìü {ç³Ðóþ-Õ…_¯èþ Ðéyæþ$ ºÄæý$-rMæü$ ÝëÐèþ*-hMæü çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…ÌZ Æ>íܯèþ Mæü£æþ. JMæü Ðèþ$*yæþ$-¯èþ²Ææÿ §æþÔé- Ðé§æþ… A§æþ–-çÙt…V> ç³Ç-×ý-Ñ$…_…§ø & ºçßý$Ôèý D ¯érMæü…
Indian Muslim. A…§æþȲ A§æþ$Â-™èþ…V> BÍ…Væü¯èþ… ^óþçÜ$-
{í³Äæý$-Ððþ$O¯èþ E{Væü-Ðé¨ Ôèý{™èþ$Ðé! E{Væü-Ðé§æþ Ææÿ$_ Ðèþ$ÇX, Ðèþ$ÇX ´ùÌôýyæþ$. A™èþ° {õ³Ðèþ*, BMæü-ÆæÿÛ×ý Ar$-Ðèþ…sìýÑ. çÜ–h…^èþr… »êªË ™èþÆ>Ó™èþ, Ðèþ$Æø ÝëÐèþ*-hMæü çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…ÌZ ^èþ¨-Ñ™óþ GÌê MæüâæýåMæü$ Væüsìýt-¯èþrt$ B {´ë…™èþ…ÌZ Ðèþ$Æóÿ C™èþÆæÿ ¯érMæü…
E…r$…¨. Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$¯èþ² M>Ë…™ø ´ër$, Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$¯èþ² ÝëÐèþ*- ^èþ*í³…^èþ-Ìôý§æþ$. Mæü$¯èþ² Vöç³μ Mæüâê-M>-Ææÿ$yæþ$. A°²…sìý MæüË MæüË-ç³-sê-°Móü
íßý…Ýë ѯø§æþ M>Æ>Å-ËMæü$ ¯ðþË-Ðèþ…MæüÌZ, ÐóþÆæÿ$, BÝëÓ-¨…^èþr… ÐóþÆæÿ$. BÄæý$¯èþ BÝëÓ-¨…_¯èþrt$ Ar$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþíܯèþ ç³ÆæÿÐèþ$ Ææÿ$íÙ& òßýO§æþ-Æ>-»ê-§æþ$ÌZ E…§é-Ðèþ$-¯èþ$-
ç³Ñ-{™èþ™èþ ^óþMæü*-Ææÿ§æþ$ ™èþ$yìþ-ò³-Äæý$Å-Ìôý° Ðèþ$^èþa-ÐðþO-¯èþÐèþ# iÑ-™é°² V>±, Cr$ Ýëíßý-™éÅ°² V>°, ^éÌê Ðèþ$…¨ BÝëÓ- hMæü ÑË$-ÐèþÌZ¢ ´ër$ & Mæü£é çÜÓÆæÿ*ç³… GÌê Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$…§ø, §æþÐèþ$$à MæüÍ-W¯èþ JMæü ¯érMæü çÜÐèþ*f… ©°² Byìþ™óþ ^èþ*yé-
treatment GÌê Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$…§ø AÆæÿ¦Ðèþ˜™èþ$…¨. "íÜVæüÆðÿsŒý' Ë° E…¨. òÜOÃÌŒý „æü$×ý~…V> ´ëÔéa™èþÅ, ¯érMæü ÕÌêμ°² AÐèþ-V>- Mæü$° Ðèþ^éa-yæþ$; E…yæþ-ÌôýMæü Ððþãå-´ù-Äæý*yæþ$, Æ>f-Ðèþ$…{yìþ & Ððþãå-
"^èþ…ç³#& ^éÐèþ#' Mæü¯èþ² ± ¯èþ$…_ ±Ðóþ §æþ*Ææÿ-Ðèþ$-Ðèþ#-™èþ$¯èþ² ¨…^èþ-ÌôýÆæÿ$. ¿ôýçÙ-gê-ËMæü$ ´ù™éÆæÿ$. AÆæÿ-Ìôý-Ææÿμ-Ææÿ-^èþ$-Mæü$…sêÆæÿ$. ´ù-Äæý*-yæþ$, HË*-Ææÿ$. "™ðþ-ÍÑ Æ>±-Äæý$Móü/ MæüË MæüÇ-W-´ù-™é-¨'
ºÄæý$-sìýMìü ´÷MæüPÆæÿ$. ¿æý$f-Mîü-Ææÿ¢$Ë$ ç³yìþ-´ù-™é-Äæý$° ¿æýÄæý$-ç³-yæþ- V>±, "Ðèþ-Ë' Mæü£æþ-V>±, JMæü ÐèþÅMìü¢, A…™èþ-ÇMæü çÜ…çœ$-ÆæÿÛ-×ý±, §æþÄæý$- çßý¯èþ ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²-yæþ° AÆæÿ¦-Ðèþ˜-™èþ$…¨.
"º-™èþ$Mæü$ º†-Mìü…^èþ$' A¯èþ² °Æ>®-Ææÿ×ý. ±-Äæý$-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ iÐèþ¯èþ BǦMæü çÜ…„ø-¿ê°² MæüâæýåMæü$ Væüyæþ-™éÆÿ$$. "Ôèý-ÐéË çÜÐèþ$$-{§æþç³# ™éyðþ™èþ$¢ AËͲ/ ¯é Mæü±²sìý MæüÆæÿ-Mæü-rt™ø/ A¯é²yæþ$ ¯èþ…yæþ*-Ç-ÐéÆæÿ$./ JMæü çÜÓç³²…Ìê º†Mìü, çÜÓ´ë²Í²
™éÆæÿ$. AÆæÿ-Ðèþ$-Ç-MæüË$ ÌôýMæü$…yé B¯èþ…¨…^èþr…, BÝëÓ- Ððþ§æþ-fÍÏ, çÜÓç³² Æ>Væü-M>…™èþ$Ͳ Ñ${™èþ$-Ë…§æþÇ Ò$§é Ððþ§æþ-fÍÏ&
°¯é§æþ… Ððþ¯èþ-Mæü$¯èþ² Ðèþ$çßý-§é-¯èþ…§æþ- hà© B©Ã! ¨…^èþr… BÄæý$¯èþ Ý뫧æþ¯èþ ^óþíܯèþ Mæüâæý.°gê-°Mìü òÜOÃÌŒý Ò$§æþ °gê-°Mìü D Æðÿ…yæþ$ Mæü£æþË$ AíÜ¢™èþÓ… ^óþçÜ¢$¯èþ² V>Äæý*Ë$. "A- Ayæþz$-Mæü$…r$-¯é²¯èþ$/ Æ>Ðèþ$$-yóþyîþ?/ Æ>f-Mîü-Äæý$$-yóþyîþ!/ ÔèýÐéÌZÏ
¿æý-Ç-™é°², ç³#…yæþ$ ç³#…yðþO¯èþ «§æþÇ-{†Mìü íÜ¢™èþÓ… ¯èþ¯èþ$² A°² Ðóþç³#Ë ¯èþ$…_ Væü$^èþ$a-™èþ$…¨, W^èþ$a-™èþ$…¨. V>° ÌôýÆæÿ$ Mæü§é&/ ¯èþ¯èþ$² Ðèþ$$…^ðþO-yé-°-Mìü'. ¨Ñ-ïÜÐèþ$ Eò³μ-¯èþ- "ç³–-«¨Ó-'-ÌêV>/ HË*Ç M>Ë-Ðö-yæþz$¯èþ íÙM>Ææÿ$ ^óþçÜ¢$¯èþ² {糆 §é±²
¯éË$-Væü-Æÿ$$§æþ$ ÐéÅÝëË$ Æ>Äæý*Í. 1.Mæü-£æþ-Mæü$-yìþV>, 2.Mæü-ÑV>, ç³sìýt ç³sìýt ^èþ*çÜ¢$¯èþ² Bç³¢-º…«§æþ$& òÜOÃÌŒý° ^èþ*§éª-Ðèþ*&/ "»ê-«§æþMæü$
V>Äæý$-ç³-yìþ¯èþ çßý…çÜ° Ôèý{™èþ$-Ðèþ#V> E…rÐé? 3. A¯èþ$-Ðé-§æþ-Mæü$-yìþV>, 4.¯é-rMæü Ææÿ^èþ-Æÿ$$-™èþV>, 5. ÐèþÅMìü¢-V>! AÆæÿ¦-ïßý-¯èþ…V>, AºÞ-ÆŠÿzV> Æÿ$$ç³#-yæþ$' 糚yæþ$ òÜOÃÌŒý Æ>íܯèþ MæüÑ™èþ. B¯éyæþ$ A^ðþOa-¯èþ-糚yæþ$ ^èþ¨Ñ G…™èþ
AÆæÿ$-ç³#Ë$ ÌôýÐèþ# & ÆðÿMæüPË Æðÿç³-Æðÿ-ç³Ë$ ™èþç³μ/ ™èþ*±Væü ^èþ_a-´ù-
^óþ™èþ$-ÌZÏMìü ¡çÜ$-Mæü$¯èþ² íܧé®-Ææÿ$¦° Ñ${™èþ$-°V> E…sÐé? "º-çßý$Ôèý {õ³Ñ$…^èþ$r ¯èþ$…^óþ/ D {ç³ç³…^é¯èþ ¯èþyæþ-Ðèþr… JMæü ÑË$Ðèþ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆöMæü ÑË$-Ðèþ-ÌZMìü Ðèþ*Ææÿ$-™èþ$¯èþ² çÜÐèþ*- A§æþ$Â-™èþ…V> ç³rt$-Mæü$-¯é²yæþ$, A° A¯èþ$-Mæü$-¯é²& òÜOÃÌŒý MæüÑ™èþÓ…
Æÿ$$…¨/ Ðèþ$$Ë$Ï Ðèþ*{™èþ… AÌê¯óþ E…¨ & Ððþ$$¯èþ Ò$§æþ Væü$^èþ$a-
Ðèþ$$Q…ÌZ ^èþ*âôýå§é? ™èþ$´ëMîü AË…M>Ææÿ… AÐèþ§æþ$ ¯óþÆæÿ$a-Mø-Ðèþr…/ ´ë™èþ Mæü£æþ-ÌZ° KMŠü, Í…yðþ¯Œþ ^ðþrÏÌê/ Ðèþ˜¯é°² f…ÌZ Mæü¯èþ-ç³yóþ absurdity ý° A§æþ$Â-™èþ…V> ÑÐèþ-Ç…^óþ A¯èþ-V>¯óþ ¯éMæü$ Ðèþ$$QÅ…V> Væü$Ææÿ$¢-Mö-^óþa-Ñ& "A-»ê¾-Æÿ$$° Mösìýt-¯èþ-
Mæü£æþË$. "íÜ-Væü-Æðÿ-sŒý' Mæü£æþ-ÌZ° Narrator V>±, "Ðèþ-Ë' Mæü£æþ-ÌZ° 糚yæþ$', "™èþ*-±-Væü' Aç³#-Ææÿ*-ç³-Ðèþ$-Æÿ$$¯èþ MæüÑ-™èþË$. "Ðèþ$$yìþ çÜÆæÿ$-Mæü$- Mæü$¯èþ² Væü$…yðþ™ø/ ¯é Væü$…yðþ™ø, ¯é Væü$…yðþ™ø, ¯é Væü$…yðþ-™ø' &
ÆæÿM>¢-°Mîü, Mæü±²-âæýåMîü ç³MæüP¯èþ ò³r$t. A¿æýÅ-íÜ…^èþr…/ ^èþ*yæþr… ¯óþÆæÿ$a-Mø-Ðèþr…./ ± ^èþ*ç³# Ñ™èþ¢-¯é°² ™èþ*±-Væü.
°ÆæÿÓ-^èþ-¯éË$, ÑË$-ÐèþË$ Ððþ§æþ-f-Ë$Ï-™èþ$…¨/ JMæü ^ðþrt$° ¯ér$-™èþ$…¨' BMøt-Ñ-Äæý*-ç³gŒý Æ>×ìý V>°, Ðéâæýå ¯é¯èþ² V>°& JMæü ÝëÐèþ*-hMæü íܦ†° ^èþ*í³- °' ÐèþçÜ$¢-Ðèþ#-V>¯èþ*, ÐèþçÜ$¢-Ðèþ#¯èþ$ MæüÑ-™èþÓ…V>¯èþ* Ðèþ$Í-^óþ¨ B MæüÑ & ÕÐé-Æðÿyìþz
Ðèþ$™èþ {Væü…£éÌZÏ E…yæþÐŒþ ¯èþÐèþ$Ã-Mæü…™ø ÑíÜ-ǯèþ
f¯èþ ÑçÙ×ý~ çßý–§æþ-Äæý*ÌZÏ
^èþ§æþ$-Ðèþ#Mø.
õ³Ë° »ê…º$ Ò$§æþ
{ç³Ðèþ*×ý… ^óþíÜ,
EÐèþ$Ã-yìþ-Ôðýsìýt AÐéÆæÿz$ "Ðèþ*¯èþçÜ' MæüÑ-™èþË ´ùsîý çœÍ-™é-Ë$
Ðèþ$M>P Ðèþ$ïÜ-§æþ$ÌZ
´ëÐèþ#-Æ>Ë$ Ððþ$yæþ-°-MìüP…_
Mæü¯èþ²-Mö-yæþ$-Mæü$V> Ñ$Væü$Ë$!! E Ðèþ$Ã-yìþ-Ôðýsìýt Ýëíßý¡ AÐéÆæÿz$ &2008Mìü MæüÑ™é çÜ…ç³#-sê-˯èþ$ BàÓ-°-çÜ¢$-¯èþ²rt$ AÐéÆæÿz$ ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$yæþ$ Æ>«§óþÄæý$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
2007&2008 çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>-ËÌZ {ç³^èþ$-Ç…_¯èþ MæüÑ™é çÜ…ç³#-sê-˯èþ$ 2009 f¯èþ-ÐèþÇ 31ÌZV> Æ>«§óþÄæý$, ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$yæþ$, Ðèþ* ¯èþçÜ Ýëíßý™èþÅ Ýë…çÜP-−–-†Mæü AM>-yæþÑ$ 2008 MæüÑ-™èþË ´ùsîý-ËÌZ ^óþÆ>Ë °Ðé-çÜ í³.}-°-Ðé-çÜ-VúyŠþ "Mø-™èþ-'Mæü$ {糫§æþÐèþ$
AÐéÆæÿz$ ËÀ…_…¨. E™èþ¢Ðèþ$MæüÑ-™èþ-Ë$V> yé‘‘Äæý$….Ñ-f-Äæý$-Vø-´ëÌŒý "Mæü±²-sìý-»Ÿrt$,'AÐèþ-°-Væüyæþz çÜ*ÆæÿÅ-{ç³-M>‹Ù "çÜ*{™èþ…',
EÐèþ$Ã-yìþ-Ôðýsìýt Ýëíßý¡ AÐéÆæÿz$, ´ëÏsŒý ¯ðþ….312, Æ>f-çßý…çÜ ´ëÅÌñý‹Ü A´ë-ÆŠÿt-Ððþ$…sŒýÞ, BÆŠÿ-sìýíÜ ºÝët…yŠþ §æþVæüYÆæÿ, A¯èþ…™èþ- Ðèþ$…{† Mæü–çÙ~-Ððþ*-çßý¯Œþ "Aíßý…Ýë-Ðèþ*-ÆæÿY…', õÙMŠü Ðèþ$çßý-º*»Œý "çÜ…^éÆæÿ iÐèþ#-Ë$', Mðü.Ææÿ-Ðóþ$‹Ù "BW-´ù-Æÿ$$¯èþ _{™èþ…' G…í³-Mæü-Äæý*ÅÄæý$°,
Ðèþ$$Mæü$P¯èþ ÐóþÌôý-çÜ$-Mø-Ðèþyæþ…, & §éçÜ-Æ>k Æ>Ðèþ*-Æ>Ðèþ# ç³#Ææÿ…&515001Mæü$ ç³…´ëÍ. E™èþ¢Ðèþ$ MæüÑ™é çÜ…ç³#-sìýMìü Ææÿ*.2000 ¯èþVæü§æþ$ çÜ™éPÆæÿ… A…§æþ-^óþ-Ýë¢Ææÿ$. f¯èþ-ÐèþÇ 26¯èþ fÇVóü Ðóþyæþ$-Mæü-ËÌZ D AÐé-Ææÿ$tË {糧é-¯èþ… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…§æþ° AM>-yæþÑ$ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ {ºàÃ-¯èþ…§æþ-Æ>Ðèþ# ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
j·T<Ûë$~Û>± mìïø£\ß: Á|üDuŸ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˙ï ñÁ>∑yê<ëìï ‹|æŒø={≤º*
e÷]wüdt n<Ûä´≈£åî&ÉT nìs¡ß<Ûé »>∑Hêï<∏é ôV’≤<äsêu≤<é
Ðèþ$$ÈÛ-§é-»ê§Šþ(ç³-ÕaÐèþ$ »ñý…V>-ÌŒý), yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ÌZMŠü-çÜ¿æý ^é-Ææÿ…™ø Mö…§æþÆæÿ$ §óþÔèý ÝëÐèþ*-hMæü ÐèþÅÐèþ-çܦ¯èþ$ «§æþÓ…çÜ… ^óþÄæý$-
k˛eTyês¡+
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$Ë$ ò³OÔé-_-Mæü-Ððþ$O-¯èþ-Ðèþ°, {ç³ç³…^è Ðèþ$…™é E{Væü-Ðé§æþ 15, &çôd+ãsY 08
G°²MæüË$ °Ææÿ~-Æÿ$$…_¯èþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ¯óþ fÆæÿ$-Væü$-™é-Äæý$°, yé-°Mìü Äæý$†²-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ° A…r*, ¡-{Ðèþ-Ðé§æþ… A¯óþ¨ H JMæüP Ðèþ$çßýÐèþ*Ã-Ç-° G§æþ$-ÆøP-Ðèþ-Ë-íܯèþ AÐèþ-çÜÆæÿ… E…§æþ° Ðèþ*Ç-çÙ‹Ü A«§æþÅ-„æü$yæþ$ A°-Ææÿ$«§Šþ fVæü-¯é²£Šþ A¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$$…§æþ$V> fÇVóü AÐèþ-M>Ôèý… Ìôý§æþ-° -Ñ-§óþ-Ôé…Væü Ðèþ$…{†, Ðèþ$™é-°Mìü ^ðþ…¨¯èþ A…Ôèý… M>§æþ-° A¯é²-Ææÿ$. -Ìo-MìüMæü ™èþ™èþÓ…, ¡{Ðèþ-Ðé-§æþ… A-¯óþ-¨ D {Væüà-°Mìü ^ðþ…¨¯èþ§æþ° JMæü ÐèþÅMìü¢ H §óþÔèý…ÌZ E¯é² A¨ -A-™èþ-°-Mìü B…§ø-âæý¯èþ

5
M>…{Vðü‹Ü ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ ¯éÄæý$-Mæü$yæþ$ {ç³×ý»Œý Ðèþ$$QÈj B¨-ÐéÆæÿ… ÝëÐèþ$-ÆæÿçÜÅ… ò³…´÷…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ A°² ÐèþÆ>YË {ç³fË çÜçßý- MæüÍ-W…^óþ A…Ôèý-Ðèþ$° A¯é²-Ææÿ$.- "ÑÔèýÓÐéÅç³¢Ýù§æþÆæÿ ¿êÐèþ…& Ôé…†' A¯èþ² A…Ôèý…ò³O CMæüPyæþ fÇ-W¯èþ
™ðþÍ-´ëÆæÿ$. E{VæüÐé-§æþ$Ë$ JMæü Ðèþ$™é-°-Mìü ^ðþ…¨-¯èþ-Ðé-Ææÿ¯èþ² {ç³- M>Ææÿ… AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. çܧæþ-çÜ$ÞÌZ {ç³çÜ…WçÜ*¢ BÄæý$¯èþ D ÑçÙ-Äæý*Ë$ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.

bÕø˘ •_sê\ô|’ <ë&ç n+XÊìï


|ü]o*+#ê*: ns¡ßDYXÖ]
ñÁ>∑yê<ëìøÏ }‘·$Ty=«<äß› çßýgêÈ»êVŠü(gê-ÆæÿU…yŠþ), yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ´ëMìü-Ýë¢-¯ŒþÌZ°
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë Õ¼-Æ>-Ë-ò³O- §éyìþ ^óþõÜ A…Ôèý…ò³O {糿æý$™èþÓ…
§æþ–íÙt ÝëÇ…^é-Ë-° -Móü…{§æþ Ðèþ*i Ðèþ$…{† A-Ææÿ$׊ý ÔoÇ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. E{Væü-Ðé§æþ
M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëË$ {ç³f-˯èþ$ ¿æýÄæý${¿ê…-™èþ$-˯èþ$ ^óþçÜ$¢-¯é²Äæý$-°- A¯é²Ææÿ$. D
ç³Çíܦ†ÌZ §éyìþ A…Ôèý…ò³O ¡{Ðèþ…V> §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþ-Ðèþ-Ë-íÜ-¯èþ -A-Ðèþ-çÜÆæÿ… E…§æþ°
BÄæý$¯èþ Ôèý°-ÐéÆæÿ… JMæü çܧæþ-çÜ$Þ-ÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.
md”‡ eØZø£s¡D≈£î
mìïø£\ sê´©˝À bÕøÏkÕÔHéqß &çe÷+&¥ #˚dæq Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥
çÙ…Væü*‹Ü (f-Ðèþ$*Ã-M>-ÖÃ-ÆŠÿ), yìþòÜ…ºÆŠÿ 14:
´ëMŠü ¿æý*¿êVæü…ÌZ E{Væü-Ðé§æþ M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ë-
ÐéÇ ÐéÅ´ë-Æ>-°Mìü Mæü*yé
§éÓÆæÿ… ™ðþÇ^óþ E…^é-Ðèþ$°
^èþ$-Mø-Ðé-Ë° í³Ë$-ç³#-°-^éaÆæÿ$.
íßý…çܯèþ$ Òyìþ f¯èþ…ÌZMìü Ææÿ…yìþ
{´ëÆæÿ…À…_¯èþ Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ ™èþ¯èþMæü$ {ç³fË
çÜÐèþ$-çÜÅË$ {ç³™óþÅ-Mìü…_ fÐèþ$*Ã-M>-ÖÃÆŠÿÌZ
C≤rj·T ø£$TwüHé e´‹πsø£‘·?
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: B…{«§æþ{糧óþ-ÔŒýÌZ òÙyæþ*ÅË$z Mæü$Ìê-Ë ÐèþÈY-Mæü-Ææÿ-×ý {糆
˯èþ$ A¯èþ$-Ðèþ$-†…^èþ-Mæü$…yé B §óþÔèý… ^èþÆæÿÅ-Ë$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. Q$¯Œþ{§æþ* (f-Ðèþ$*Ã-M>-ÖÃ-ÆŠÿ) : Ðèþ$íßý-âæýË çÜÐèþ$-çÜÅË$ ™ðþË$-çÜ$-¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. ´ë-§æþ-¯èþ¯èþ$ JMæü E¯èþ²-™é-«¨-M>Ææÿ Móü…{§æþ MæüÑ$-çÙ¯Œþ ÐèþÅ-†-Æóÿ-Mìü…_…¨. Gí‹ÜíÜ-˯èþ$ çÜ»Œý
¡çÜ$-Mø-Ðé-Ë° {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† Ðèþ$¯øÃ-çßý¯Œþ ÒÆæÿ-Ðèþ$-Ææÿ×ý…´÷…¨¯èþ fÐé-¯èþÏ "íßý…çÜ §éÓÆ> Ý뫨…^óþ-§óþÒ$ "Ò$Ææÿ$ ¿æý-{§æþ™èþ, Ôé…†-Ýû-¿ê-V>ÅË$ Ìôý° iÑ- {Væü*ç³#-Ë$V> Ñ¿æý-h…^é-Ë° C…§æþ$-MøçÜ… Æ>gêÅ…Væü çÜÐèþ-Ææÿ×ýMæü$ ç³N¯èþ$-Mø-Ðé-˯èþ²
íÜ…VŠü yìþÐèþ*…yŠþ ^óÔéÆæÿ$. fÐèþ$*à M>ÖÃ-ÆŠÿÌZ MøçÜ… ç³#¯èþ-Dz-Æ>Ã×ý ç³£æþM>°Mìü Ìôý§æþ$, D Ðèþ*Æ>Y°² Ñyæþ-¯éyìþ ™é°² Væüyæþ$-ç³#-™èþ$-¯é²-Ææÿ° ¯éMæü$ ™ðþË$çÜ$. Ò$Ææÿ$ EÚë Ððþ${à MæüÑ$-çÙ¯Œþ °Ðóþ-¨-Mæüò³O ÝëÐèþ*-hMæü ¯éÅÄæý$…, Ý뫨M>-Ææÿ™èþ ÔéQ Csîý-ÐèþË
fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² G°²-MæüË çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> {糫§é° 2600 Mør$Ï Móüsê-Æÿ$$…_-¯èþr$Ï f¯èþ-i-Ðèþ¯èþ {çÜÐèþ…†-ÌZMìü Ææÿ…yìþ' G§æþ$-ÆöP…r$¯èþ² Cº¾…§æþ$-˯èþ$ ™öË-W…^èþyæþ…, gê¡Äæý$ òÙyæþ*ÅË$z Mæü$ÌêË MæüÑ$-çÙ¯Œþ (G-¯Œþ-íÜ-G‹ÜíÜ-) AÀ-{´ë-Äæý*-˯èþ$ MøÇ…¨.
G°²MæüË Æ>ÅÎ-ÌZ ´ëÌŸY- ¯é²Ææÿ$. BÄæý$¯èþ {ç³Mæü-sìý…^éÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ ¿ê A° {糫§é-¯èþ-Ðèþ$…{† Ðèþ$¯øÃ-çßý-¯Œþ- ´ë™èþ-V>-Äæý*-˯èþ$ Ðèþ*íÜ-´ù-Äôý$-Ìê ^óþÄæý$-yæþÐóþ$ B çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> MæüÑ$-çÙ¯Œþ B {糆-´ë-§æþ-¯èþ¯èþ$ Ðèþņ-Æóÿ-Mìü…_-¯èþr$Ï ™ðþÍ-íÜ…¨.
Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ´ëMìü-Ý뢯ŒþÌZ Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ Væü…V> ÐéÇ ¿êÆæÿÅ ÌôýMæü Mæü$r$… íÜ…VŠü M>ÖÃÆŠÿ¡{Ðèþ-Ðé-§æþ$-˯èþ$ M>…{Vðü-‹Ü-´ëÈt, Ðèþ* {糿æý$™èþÓ Ë„æüÅ…' A° õ³ÆöP-
E{Væü-Ðé-§æþ$Ë$ Ðèþ$$…»êÆÿ$$ÌZ §éyæþ$-ËMìü ¨W ½-Mæü$-ËMæü$ í³…bèþ¯èþ$Ï, Eç³-M>Ææÿ MøÆ>Ææÿ$. "E{Væü-Ðé-§é°² A¯èþ$-çÜ- -¯é²Ææÿ$. çÜÇ-çßý§æþ$ª Æ>çÙ‰-Ððþ$O¯èþ fÐèþ$*Ã-M>-ÖÃÆŠÿ m+|” |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚kÕÔ
183 Ðèþ$…¨° A¯éÅ-Äæý$…V> ºÍ ¡çÜ$-Mæü$-¯é²- Ðóþ™èþ-¯éË$, °™éÅ-Ðèþ-çÜÆæÿ ÐèþçÜ$¢- Ç-çÜ$¢¯èþ² ¯é Äæý$$Ðèþ õܲíßý-™èþ$Ë$ {ç³fË çÜ…„óüÐèþ$…MøçÜ… ™èþÐèþ$ ´ëÈt, {糿æý$™èþÓ…
Ææÿ° BÐóþ-§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢…^óÔéÆæÿ$.¿êÆæÿ™Œþ GËÏ-糚yæþ* Ðèþ#Ë$ A…¨…^èþ-¯èþ$-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ- Ðèþ*Æ>-Ë° MøÆæÿ$-Mæü$…r$--¯é²' ¡{Ðèþ…V> Mæü–íÙ-^óþ-çÜ$¢…§æþ° àÒ$ -°-^éaÆæÿ$. ;CÒ|” H˚‘· Mπø eT˝ÀΩÁ‘ê
´ëMìü-Ýë¢-¯Œþ™ø çÜ™èþÞ…º…«§é-˯óþ MøÆæÿ$-Mæü$…r$… ´ëÆæÿ$. M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ… ¯èþ° {糫§é° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. Q$¯Œþ M>…{Vðü-‹Ü-´ë-ÈtMìü Ksñý-Äæý*Å-Ë° MøÆ>Ææÿ$. °Ææÿ$-
§æþ° B Ðé™é-Ðèþ-Ææÿ-×ê°² §ðþº¾-¡-Äæý$-Ðèþ-§æþª° òßý^èþa- HÆæÿμyìþ¯èþ ™öÍ çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ¯óþ fÐèþ$*à & M>ÖÃÆŠÌZ° A¯èþ…™èþ-¯éVŠü hÌêÏÌZ fÇ-W-¯èþÿ G°²-MæüË {§æþ*ÌZ fÇ-W¯èþ G°²-MæüË §øÅVæü °Ææÿ*Ã-˯èþ™ø ´ër$ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë$, ç³Æ>Å- ¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ÉìþÎÏ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ ¼gñýí³
Ç…^éÆæÿ$. H çÜÐèþ$-çÜÅ-¯ðþO¯é ^èþÆæÿa-Ë-™ø¯óþ ç³Ç-çÙP- fÐèþ$*à M>ÖÃ-ÆŠÿÌZ ѧæþ$Å-§æþ$- Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† A¿æýÅǦV> Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W¯èþ B ´ëÈt
Ç…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° ´ëMŠüMæü$ {糫§é° çÜ*_…^éÆæÿ$. ™èþμ†¢ {´ëgñý-Mæü$t¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^é- çÜ¿æýÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$-™èþ$¯èþ² {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† Ðèþ$¯øÃ-çßý-¯Œþ-íÜ…VŠü Æ>ÅÎÌZ {ç³çÜ…W…_¯èþ {糫§é°
D ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. "íßý…çÜ
rMæü AÀ-Ðèþ–-¨®ò³O ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… §æþ–íÙt-Ýë-Ç-
çÜ$¢…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ðèþ$…_ Ææÿçßý-§é-Ææÿ$Ë$, ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ Ñ.Mðü.Ðèþ$ÌZá{™é G…í³ ç³§æþÑMìü Æ>i¯éÐèþ*
M>ÖÃÆŠÿ çÜÐèþ$-çÜÅ™ø çÜà §ðþO°-MðüO¯é ^èþÆæÿaÌôý Ðèþ$¯é²Ææÿ$. CMæüPyæþ II-G…™ø-´ër$, òÜ…{rÌŒý BÄæý$¯èþ Kr-Ææÿϯèþ$ MøÆ>Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° §éÓÆ> Ý뫨…^óþ-§óþÒ$ Ìôý§æþ° ™ðþË$-çÜ$-MøÐéÍ. ѧæþ$Å™Œþ çÜÆæÿ-çœÆ>, ™éVæü$-±Ææÿ$ Ðèþ…sìý Ðèþ˜ÍMæü ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$t ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. CMæü ™èþ¯èþò³O ¯èþÐèþ$ÃMæüÐèþ$$…_
Ðèþ$…_ ç³Ç-ÚëP-Ææÿ-Ðèþ$° AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. Äæý$*°-Ðèþ-ÇÞsîý° HÆ>μr$ ^óþÝë¢-Ðèþ$° àÒ$ A«¨-M>-Ææÿ…ÌZMìü ¡çÜ$-Mæü$-ÐèþõÜ¢ Ò$Mæü$ Ò$Æóÿ ÆæÿMæü¢-´ë™èþ… §éÓÆ> H çÜÐèþ$ÝëÅ ç³ÇÚëPÆæÿ… çܧæþ$-´ë-Äæý*-Ë$, A…§æþ-ÇMîü Mæü*yæþ$, Væü*yæþ$ AòÜ…½Ï G°²MæüÌZÏ GÐðþ$ÃÌôýÅV> VðüÍí³…_¯èþ {VóürÆŠÿ MðüOÌê‹Ù
Mö°² çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Æ>Ë ¯èþ$…_ E{Væü-Ðé-§æþ… ÐèþËÏ C^éaÆæÿ$.§æþ„ìü-×ý M>ÖÃÆŠÿ ¯èþ$…_ M>ÖÃÆŠÿ çÜÓÄæý$´ë˯èþ ÝëW…^èþ$-Mæü$-¯èþ²sôýϯèþ° õ³ÆöP- M>§æþ$. A¨ MóüÐèþË… Ñ«§æþÓ…Ýë-°² çÜ–íÙt-çÜ$¢…¨, A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü–íÙ^óþ-Ýë¢-Ðèþ$°, Æ>Ú뉰² AÀ- °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fË MøçÜ… ´ër$ç³yæþ¯èþ$¯èþ²r$t BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ…
BíÜ¢, {´ë×ý ¯èþçÙt… ™èþç³μ M>ÖÃ-ÆŠÿÌZ Gr$-Ðèþ…sìý ÌZÄæý$Mæü$ 640 MørÏ™ø 84MìüÌZ Ò$rÆæÿÏ Ææÿçßý- ¯é²Ææÿ$. fÐèþ$*à M>ÖÃ-ÆŠÿÌZ fÇ-W¯èþ I§ø Ñyæþ-™èþ {´ë×êͲ Ñ$…Vóü-çÜ$¢…¨' A° {糫§é° ÐéÅRêÅ- Ðèþ–¨® ^óþõÜ ÝëÐèþ$Ææÿ¦üÅ… M>…{Vðü-‹Ü-´ë-ÈtMóü E…§æþ° CMæüPyæþ Ðèþ$ÌZá{™é ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*, ÉìþÎÏ AòÜ…½ÏÌZ {糆糄æü¯óþ™èþV>
{ç³Äñý*-f¯èþ… MæüËVæü-Ìôý-§æþ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. §éÇ °Æ>Ã-×ê-°² {´ëÆæÿ… À…^é-Ðèþ$°, Cç³μsìýMóü ´ùÍ…Væü$ÌZ {ç³fË$ A«¨MæüÔé™èþ… ´ëÌŸY-¯èþ- °…^éÆæÿ$. Æ>f-MîüÄæý$…, BǦMæü… çÜÐèþ$çÜÅ {糫§é° A¯é²Ææÿ$. Móü…{§æþ fË-Ðèþ-¯èþ-Ææÿ$Ë ÔéQ E…yóþ ÑçÙÄæý*°² ´ëÈt A¨Úët¯èþ… °Ææÿ~Æÿ$$çÜ$¢…§æ° JMæü {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V>
{ç³çÜ$¢™èþ… ´ëMŠü B{Mæü-Ñ$™èþ M>ÖÃÆŠÿ {ç³f-Ë$ ÐéÇ 70 MìüÌZ-Ò$-rÆæÿ$Ï ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…§æþ° ÑÐèþ- yæþ…ò³O BÄæý$¯èþ çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. C§óþ H§ðþO¯é çÜÆóÿ Ôé…†-Äæý$$-™èþ…V>, ^èþÆæÿaË §éÓÆ> Ðèþ$…{†, gñMðü-ï³-ïÜïÜ A«§æþÅ-„æü$yæþ$ òÜOçœ#-©ª¯Œþ ÝùgŒý, ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>V>, BÄæý$¯èþ {ç³çÜ$¢™èþ… §æþ„ìü×ý ÉìþÎÏ ¯èþ$…_ G…ï³V> {´ë†°«§æþÅ…
º…«§æþ$-Ðèþ#-˯èþ$ MæüË$-çÜ$-Mø-Ðèþ-yé-°Mìü fÐèþ$*à Dž^éÆæÿ$.17¯èþ fÆæÿ-Væü-¯èþ$¯èþ² G°²-MæüÌZÏ M>…{Vðü‹Ü Ñ«§æ…V> {ç³fË$ Ksìý…VŠüò³O AÐèþ-V>-çßý¯èþ ò³… ç³Ç-çÙP-Ç…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° A¯é²Ææÿ$. Ýù§æþ-Ææÿ-Ýù-§æþ-È- Ðèþ*i Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† Væü$Ìê… ¯èþ¼ Bgê-§ŠþË$ ÐèþíßýçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
M>ÖÃ-ÆŠÿMæü$ ™èþÆæÿÍ ÐèþçÜ$¢-¯é²-Ææÿ°, A…™óþ-M>-Mæü$…yé A¿æýÅǦ Væü$ÌêjÆŠÿ Ðèþ$çßýÃ-§Šþ¯èþ$ VðüÍ-í³…^é-Ë° ´÷…¨…^èþ$-Mæü$-° Kr$ çßýMæü$P¯èþ$ Ñ°-Äñý*-W… Ðèþ$-×ý$-ÌêÆ> A¯èþ² çÜ…»Z-«§æþ-¯èþ™ø {ç³çÜ…V>°² Mæü*yé D çÜ¿æýÌZ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$.
øÏ&ûï sê¬ø{Ÿ ì+~‘·ß\qß eT÷&=+‘·ß\ ñÁ>∑yê<ä <ë&ÉT\≈£î mHé&û@ ‘ê‘êÿ*ø£ ø£˙«qsY>± X¯s¡<éj·÷<äyé
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: gê¡Äæý$ {ç³gêÝëÓÑ$Mæü
Á|ü•ï+#·qßqï Mæü*rÑ$(G¯ŒþyìþG) ™é™éPÍMæü Mæü±Ó¯èþÆŠÿV> f¯èþ™é§æþâŒý(Äæý$$)
A«§æþÅ„æü$yæþ$ ÔèýÆæÿ§Šþ Äæý*§æþÐŒþ °Äæý$Ñ$™èþ$ËÄæý*ÅÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ
@|” b˛©düß\ß Mæü±Ó¯èþÆŠÿ gêÇj òœÆ>²…yðþgŒý A¯éÆøVæüÅ…™ø »ê«§æþç³yæþ$™èþ$
A…»êÌê, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 : çÜ…^èþ
˯èþ… çÜ–íÙt…_¯èþ Mìüyîþ² Æ>MðüsŒý °…¨
™èþ$˯èþ$ B…{«§é ´ùÎçÜ$Ë$ {ç³Õ²…^
èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. MørÏ Ææÿ*´ëÄæý*Ë Mìüyîþ²
Æ>MðüsŒý¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ ç³rt$ºyìþ
{ç³çÜ$¢™èþ… Æ>fÝ릯Œþ ´ùÎçÜ$Ë Ñ^éÆæÿ
bÕø˘‘√ dü+ã+<Ûë\ß e÷≥\‘√ ø±<äß #˚‘·˝À¢ #·÷|ü+&ç
¯èþ²…§æþ$¯èþ D Ðóþ$ÆæÿMæü$ °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$Ï ½gôýï³
A{Væü¯óþ™èþ GÌŒý.Mðü.A§éÓ± B¨ÐéÆæÿ… JMæü {ç³Mæür¯èþÌZ
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$Å°V> çÜ$©Ææÿƒ A¯èþ$ ¿æýÐèþ… Ðèþ#¯èþ² ÔèýÆæÿ§ŠþÄæý*§æþÐŒþ¯èþ$
G¯ŒþyìþG ™é™éPÍMæü Mæü±Ó¯èþÆŠÿV> °Äæý$Ñ$…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*rÑ$ çÜ¿æý$ÅË$
HM>À{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢… ^óþíܯèþr$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
eTVü‰‘·ßà&ç eTqe&ÉT ø±+‹˝≤˝Ÿ uÛ≤s¡´
×ý¯èþ$ G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² °…¨™èþ$˯èþ$.. ñÁ>∑yê<ä @]y˚‘· #·s¡´\ô|’ Á_≥Hé Á|ü<Ûëì >√sê¶Hé ÁuÖHé
2002ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë Mìüyîþ²Ë ™öËW…ç³# ÉìþÎÏÌZ B¨-ÐéÆæÿ… Ðèþ$¯øÃ-çßý-¯Œþ™ø {¼sìý‹Ù {糫§é° {»o¯Œþ
MóüçÜ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ ™èþÐèþ$ MæüçÜtyîþMìü CÝëÏÐèþ*»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: E{VæüÐé§æþ M>ÆæÿÅMæü Ìê´ëËMæü$ {¼r¯Œþ çÜçßýMæüÇçÜ$¢…§æþ¯é²Ææÿ$. ´ëMŠü ^óþç³sìýt¯èþ E{VæüÐé§æþ HÇÐóþ™èþ °Ææÿ*Ã˯èþMæü$ C¨ çÜÆðÿO¯èþ çÜÐèþ$Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ$íÙtþV> ©°°
düs¡dü«‹ >±+BÛ ø£qßïeT÷‘·
A¯èþ$Ðèþ$†…^éË° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ´ùÎ ´ëMìüÝ릯Œþ AyézV> Ðèþ*Ç…§æ° B §óþÔ髧æþÅ„æü$yæþ$ fÆ>ªÈ çÜÐèþ$„æü… M>ÆæÿÅ {MæüÐèþ*°Mìü ^óþÄæý$*™èþ °^óþa…§æþ$Mæü$ 6 Ñ$ÍÄæý$¯Œþ ´û…yæþÏ G§æþ$ÆøPÐé˯é²Ææÿ$ †Ææÿ$-Ðèþ-¯èþ…™èþ-ç³#Ææÿ…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: gê†-í³™èþ Ðèþ$à-™éÃ-V>…«© Ðèþ$¯èþ-Ðèþyæþ$
çÜ$Ë$ ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Ñfqí³¢Mìü D Ðóþ$ÆæÿMæü$ ÌZ¯óþ {¼r¯Œþ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† VøÆ>z¯Œþ{»o¯Œþ Mæü$…yæþº§æþªË$ MösêtÆæÿ$. ´ëÅMóüi° BÄæý$¯èþ {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ §óþÔèý…ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ ç³NÇ¢V> çÜçßýMæüÇÝ뢅: fÆ>ªÈ M>…†-ÌêÌŒý V>…«© ¿êÆæÿÅ çÜÆæÿ-çÜÓ¡ V>…«© (84) B¨-ÐéÆæÿ… JMæü {ò³•ÐóþsŒý BçÜμ-
Ôèý°ÐéÆæÿ… ïܽI MøÆæÿ$t A…XMæüÇ… {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² E{VæüÐé§æþ §éyæþ$ÌZÏ ¯éË$W…r.. ç³Ë$ E{VæüÐé§æþ §éyæþ$ËMæü$ ´ëMŠü Móü…{§æþ…V> ç³°^óþçÜ$¢¯èþ² BÌŒýRñýO§é¯óþ E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*Ã˯èþÌZ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ A°² Ñ«§éÌê çÜçßýMæüÇÝë¢ {†ÌZ Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^éÆæÿ$. çÜÆæÿ-çÜÓ¡ V>…«©Mìü C§æþªÆæÿ$ Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-Ë$-¯é²Ææÿ$. Ðèþ$à-™éÃ-
_…¨. Mìüyîþ² Æ>MðüsŒý °ÆæÿÓíßýçÜ*¢ 9 Ðèþ$*yö…™èþ$Ë §éyæþ$ËMæü$ ´ëMìüÝ릯Œþ™ø çÜ…º…«§éË$¯é²Äæý$° Mæü${r 糯èþ$²™ø…§æþ° ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. M>V> Ðèþ$$…»êÆÿ$$ Ðèþ$° fÆ>ªÈ çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. C¨ MóüÐèþË… ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ Ôé…†…ç³ V>…«© ò³§æþª Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$yæþ$ çßýÇ-ÌêÌŒý V>…«© Möyæþ$Mæü$ M>…¡-ÌêÌŒý V>…«© 1983ÌZ
¯ðþËË {Mìü™èþ… AÑ$™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, iÐèþ¯Œþ, BÄæý$¯èþ ÐéÅRêÅ°…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$$W…^èþ$Mö° ´ëMìü §éyæþ$ËMæü$ çÜ…º…«§é Ë$¯èþ² ÐéÇò³O Mæüuæÿ¯èþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$¯óþ…§æþ$Mæü$
gôýÄæý$yé°Mìü ¡çÜ$Mæü$¯èþ² °Ææÿ~Äæý$…M>§æþ°, A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> Ðèþ$Ææÿ-×ìý…^éÆæÿ$. †Ææÿ$-Ðèþ-¯èþ…™èþ-ç³#-Æ>-°Mìü ^ðþ…¨¯èþ çÜÆæÿ-çÜÓ† ™èþÍ-§æþ…{yæþ$-Ë$ 糧éÃ-Ðèþ†
Eõ³…{§æþ çÜà 9 Ðèþ$…¨ °…¨™èþ$Ë$ Ý릯ŒþMæü$ Ððþãå¯èþ {»o¯Œþ B¨ÐéÆæÿ… fÆ>ªÈ™ø ¿ôýsîý AÄæý*ÅÆæÿ$. A¯èþ… fÆ>ªÈ A…XMæüÇ…_¯èþr$Ï {»o¯Œþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. A§óþÑ«§æþ…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ*^èþ¯èþË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ´ëMŠü _™èþ¢Ôèý$¨®™ø ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþ…Mæü_, Mðü. Mæü–çÙ~ í³âñý•Ï. BÐðþ$ M>…†-Ìê-ÌŒý¯èþ$ Ððþ$$§æþr †Ææÿ$-Ðèþ-¯èþ…™èþ-ç³#-Ææÿ…ÌZ¯óþ
ç³rt$ºyìþ¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ™èþÆæÿ… fÆ>ªÈ™ø MæüÍíÜ BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*Ðóþ Ôèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*Ã˯èþÌZ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ ç³NÇ¢V> çÜçßýMæüÇÝë¢Ðèþ$° àÒ$ °Ææÿ~Äæý$Ðèþ$¯é²Ææÿ$. MæüË$-çÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. V>…«§óþ-Äæý$-Ðé¨, çÜÆæÿ-çÜÓ† Ðóþ$¯èþ-Ðèþ*-Ðèþ$ h. Æ>Ðèþ$-^èþ…{§æþ¯Œþ Ðèþ§æþª
°…¨™èþ$ÌZÏ AÑ$™Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ, yæþ$™èþ*, ´ëMìüÝ릯Œþ ¿æý*¿êVæü… ¯èþ$…^óþ E{VæüÐé§æþ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ Mæü*yé C_a¯èþr$Ï BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ, ´ëMŠüË Ðèþ$«§æþÅ çÜ…º…«§éË$ Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ ѧæþÅ-¯èþ-¿æýÅ-íÜ…^óþ…§æþ$Mæü$ M>…†-ÌêÌŒý CMæüP-yìþMìü Ðèþ^éaÆæÿ$. Æ>Ðèþ$-^èþ…{§æþ¯Œþ C…sZϯóþ
iÐèþ¯ŒþË$ {ç³çÜ$¢™èþ… gñýOç³NÆŠÿ ´ùÎçÜ$Ë Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Äæý$¯é²Ææÿ$. E{VæüÐé§æþ HÇÐóþ™èþ ^èþÆæÿÅË$ Ðèþ*rË™ø Ñ^éÆæÿ×ýÌZ {¼r¯Œþ ´ùÎçÜ$ËMæü$ AÐèþM>ÔèýÑ$ÐèþÓ…yìþ ç³Æóÿa…§æþ$Mæü$ C¨ çܧéÐèþM>Ôèý…V> ¿êÑ…^éË° fÆ>ªÈ AÀ{´ëÄæý$ E…yìþ M>…†-ÌêÌŒý ^èþ§æþ$-Ðèþ#-Mæü$-¯é²Ææÿ$. Ðèþ$à-™èþ$Ãyìþ çÜÐèþ$Ã-†™ø çÜÆæÿ-çÜÓ† M>…†-Ìê-
MæüçÜtyîþÌZ Ðèþ#…yæþr…™ø Eõ³…{§æþ A¯óþ M>Mæü$…yé ^óþ™èþÌZÏ ^èþ*í³…^éÍÞ¯èþ çÜÐèþ$Äæý$… Bçܯèþ²Ððþ$O…§æþ° Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$Ë Mæü${r§éÆæÿ$˯èþ$ Ñ^éÇ… ^óþ…§æþ$Mæü$ {¼r¯Œþ ç³yézÆæÿ$. Ðèþ$$…»êÆÿ$$ §éyæþ$Ëò³O Ñ^éÆæÿ×ý ^óþçÜ$¢¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ ç³NÇ¢ ÌŒý¯èþ$ _¯èþ²-糚yóþ ÑÐéçßý… ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ¿æýÆæÿ¢ M>…†-ÌêÌŒý Ðèþ$Ææÿ-×ìý…_¯èþ
°…¨™èþ$yìþ° Æ>çÙ‰ ´ùÎçÜ$Ë$ ´ëMìüÝ릯ŒþMæü$ çÜ*_…^éÆæÿ$. E{VæüÐé§æþ$Ë$ ™èþÐèþ$ çÜÓÆæÿY«§éÐèþ$…V> ´ùÎçÜ$˯èþ$ Mæü*yé A¯èþ$Ðèþ$†… ^éË° ¿êÆæÿ™Œþ {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† ÑÐèþÆ>Ë$ ÐðþËÏyìþõÜ¢.. B §éyæþ$ÌZÏ {ç³Ðóþ$Äæý$… Ðèþ#¯èþ² ÐéÇò³O ™èþVæü$ A¯èþ…™èþÆæÿ… Mö…™èþ-M>Ë… çÜÆæÿ-çÜÓ† ™èþ¯èþ Mæü$Ðèþ*-Ææÿ$-yìþ™ø ѧóþ-ÔéÌZÏ E¯é²Ææÿ$. B
òßýO§æþÆ>»ê§ŠþMæü$ ¡çÜ$Mö_a Ñ^éÇ… ¿êÑçÜ$¢¯èþ² ´ëMŠü ¿æý*¿êVæü… ¯èþ$…_ ÐéÇ° ™èþÇÑ$MösêtË°{»o¯Œþ Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü¯èþ$, ´ëMŠü A«§æþÅ„æü$yæþ$ fÆ>ªÈ° Møǯèþr$Ï {»o¯Œþ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sêÐèþ$° fÆ>ªÈ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*ÃË ™èþÆ>Ó™èþ çÜÓçܦ-Ìê-°Mìü Ðèþ^éaÆæÿ$. V>…«© íܧ鮅™éͲ Q_a-™èþ…V> ´ësìý…^óþ çÜÆæÿ-çÜÓ¡
^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. í³Ë$ç³#°^éaÆæÿ$. E{VæüÐé§æþ ´ùÆæÿ$ÌZ ´ëMìüÝ릯ŒþMæü$ A°² Ñ«§éÌê ™ðþÍ ´ëÆæÿ$. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> õ³{sôýVæü$™èþ$¯èþ² E{VæüÐé§æþ ¯èþMæü$ ™èþÐèþ$ §óþÔèý… Mæürt$ºyìþ Ðèþ#…§æþ¯é²Ææÿ$. V>…«© V>…«§óþÄæý$ çÜ…çÜ¦Ë M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëÌZÏ ^èþ$Ææÿ$V>Y ´ëË$-ç³…^èþ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ$.

Ððþ$$§æþsìý õ³i ™èþÆæÿ$-Ðé-Æÿ$$


ñ<ës¡‘· n+‘ê yÓ’ªmùd‡μ u≤uÒ düs¡«dü«+
¬s’‘·qï.. düßFuÛÑe
D {´ëgñýMæü$t A° Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ^ðþ´ëμÆæÿ$. D {´ëgñýMæü$t A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË$Væü$§óþÔèý… {糿æý$™èþÓ… ™èþÐèþ$
çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþíÜ…¨. D ¯ðþË 10¯èþ
™èþÐèþ$™ø ^óþçÜ$Mæü$¯èþ² Jç³μ…§æþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$
Æ>{çÙ¢ {糿æý$™èþÓ… D °Ææÿ~Äæý$…
A«¨M>Æ>Ë$ CÐèþÓMæü$…yé, C™èþÆæÿ$Ë$ G§æþVæüMæü$…yé ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ
´ëÐèþ#Ë$ Mæü§æþ$ç³#™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² G°²MæüÌZÏ Ðèþ$äÏ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
A¿æýÅǦ BÄæý$¯óþ AÆÿ$$¯èþ…§æþ$¯èþ, ´ëÈt° GÌê ¯èþyìþí³…^éÌZ, GÐèþÇMìü
Æ>çÙ‰Ðèþ$…™é AÑ{Ôé…™èþ…V> ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. 117 ÆøkË´ër$ Ò$MøçÜ… Äæý*{™èþ
°ÆæÿÓíßý…_¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ Ððþ…r E…r*, ¯ðþO†Mæü Ðèþ$§æþª™èþ$ {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÐéÇ
çÜ…QÅ ™èþMæü$PÐóþ. Ðèþ*i Ðèþ$…{™èþ$Ë$ »ê«§æþÅ™èþË$ ¡çÜ$MøÐéË° »êº$ G°²ÝëÆæÿ$Ï ^ðþí³μ¯é
°Æ>Ã×ý…ÐèþËÏ A…™èþV> {ç³Äñý*f¯éË$… yæþÐèþ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØ ™öÑ$çóþâæýÏ ´ë˯èþÌZ ÐèþÇMìü Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ¯èþ$ Ææÿ*.5 Ðèþ…§æþË ¡çÜ$Mæü$¯èþ²§æþ° BÈtïÜ ¯óþçÙ¯èþÌŒý »ê«§æþÅ™èþË$ Aç³μW…^éÌZ ç³NÇ¢V> ÐðþOGõÜÞ ^èþ*çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. GÐèþÇMîü ç³rtyæþ… Ìôý§æþ$. "C¨ »êº$ ´ëÈt' A±² BÄæý$¯óþ ^èþ*çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$Ìôý¯èþ¯èþ² °ÇÏç³¢™èþ
˯èþ$ BÄæý$¯èþ ™øíÜç³#^éaÆæÿ$.D{´ë…™èþ…ÌZ GMæüÆæÿ… ¿æý*Ñ$ ¯èþ$…yìþ Ææÿ*.580 Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ò³…_…§æþ°, ™èþÐèþ$ Ðèþ$lªÆŠÿ Äæý$*°Äæý$¯Œþ A«§æþÅ„æü$yæþ$ {糿æý$™èþÓ çÜ…„óüÐèþ$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë {ç³^éÆæÿ…ÌZ¯èþ* BÄæý$¯óþ {糫§é¯èþ ¯ðþËMö…¨. E§æþÄæý$… ¯èþ$…_ Æ>{† ÐèþÆæÿMæü* ¯éÄæý$Mæü$˯èþ$ Mæü§æþ¯èþÆæÿ…Væü…ÌZMìü ¨…^óþ…§æþ$Móü
Ææÿ*.60ÐóþË ¯èþ$…yìþ Ææÿ*.70ÐóþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³Ë$Mæü$™èþ$… ¯éË$Væü$¯èþ²Æóÿâæýå ´ë˯èþÌZ MìüÓ… sêË$Mæü$ Ææÿ*.350 Ðóþ$Ææ ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ {ç³^é-Ææÿ-Mæü$-yæþ$. {糆糄>Ëò³O ÑÐèþ$ÆæÿØË$, hÌêÏÌZÏ ´ëÈt ç³sìýçÙt™èþ »êº$ çÜÐèþ$Äæý$… çÜÇ´ù™ø…¨.
§æþ° BÄæý$¯èþ Væü$Ææÿ$¢^óþÔéÆæÿ$.AÆÿ$$™óþ Ææÿ*.38 ÐóþË 5 Ðèþ…§æþË ò³…_ {ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ*.930 ^ðþÍÏçÜ$¢¯é²Ðèþ$° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜÄæý$ŧŠþ Ðèþ$çßýÐèþ$*§Šþ "çÜ*ÆæÿÅ' Ðèþ…sìý MîüËMæü »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ ÐðþOG‹Ü Ððþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. hÌêÏÌZÏ ´ëÈt M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë °Ææÿ~-Äæý$Ðèþ$* BÄæý$¯èþ-§óþ
MørÏ ¿êÈ ÐèþÅÄæý$…™ø °ÇÃçÜ$¢¯èþ² D {´ëgñýMæü$t BÄæý$Mæü 糆¢«§æþÆæÿ¯èþ$ MìüÓ…sê Ë$Mæü$ Ææÿ*.2ÐóþË ¯èþ$…yìþ Ææÿ*.3ÐóþËMæü$ {糆°«¨Mìü ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. A…™óþ ¯óþ™èþË$&Ðèþ$…{™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ ™èþV>§éË$ Ðèþ_a¯èþ糚yæþ$, Ðésìý° Mæü*yé A{Væü¯óþ™èþË Ðèþ$«§æþÅ Ðèþ$¯èþçÜμÆæÿ®Ë$¡Ææÿa-yæþ…,hÌêÏË ÐéÈ B…§øâæý¯èþM>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ Mæü*yé
r$t¯èþ$ ç³ÇÖÍõÜ¢ GMæüÆ>°Mìü çÜÆ>çÜÇ Ææÿ*.2 Ë„æüË 50ÐóþË$ ò³…_¯èþ çœ$¯èþ™èþ ™èþÐèþ$ {糿æý$™éÓ°Móü §æþMæü$P™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. M>Mæü$…yé Mö™èþ¢V>1500 òÜsìýÓ¯Œþ BÄæý$¯óþ ç³ÇçÙPÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. hÌêÏ ç³ÆæÿÅr¯èþ˯èþ$ BÄæý* hÌêÏ »ê»ôý °Ææÿ~Æÿ$$…^èþÐèþËíܯèþ ç³Çíܦ†. ™èþÐèþ$…™èþr ™éÐèþ$$ çÜμ…¨…_, M>ÆæÿÅ{Mæü Ðèþ*Ë$
QÆæÿaÐèþ#™èþ$…§æþ° ÐðþO.G‹Ü Væü×ê…M>Ë™ø çÜà ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. AÌêVóü ÆðÿO™èþ$ Ææÿ$×ý ºM>Æÿ$$Ë$ Ðèþ*ïœ ^óþÔé-Ðèþ$-¯é²Ææÿ$. çÜÈÓçÜ$Ë$ {ç³ÐóþÔèý ò³sêt-˯èþ² Ðèþ$…{™èþ$Ë$ QÆ>Ææÿ$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…yæþV> HÄôý$ hÌêÏÌZÏ G糚yæþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² hÌêÏ ´ëÈt A«§æþÅ„æü$Ë$, Ðèþ*i Ðèþ$…{™èþ$Ë çÜ…QÅ ™èþMæü$PÐóþ. ^éÌêÐèþ$…¨
AÌêVóü, D {´ëgñýMæü$t G†¢´ù™èþË ç³£æþMæü… M>ºsìýt GMæüÆ>°Mìü A糚Ë$ çÜ{MæüÐèþ$…V> ^ðþÍÏ…_¯èþ ÆðÿO™èþ$-ËMæü$ {´ù™éÞ-çßý-M>Ë$ °Ææÿ~Äæý*°² Ææÿ§æþ$ª^óþçÜ*¢ {sꯌþÞ´ùÆæÿ$t ç³ÆæÿÅsìý…^éÍ? A…™èþMæü…sôýÐèþ$$…§æþ$ AMæüPyìþMìü ÐðþãÏ AMæüPyæþ A{Væü¯óþ™èþË$, A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…yæþV> 糧æþÐèþ#Ë$ A¯èþ$¿æýÑ…_¯èþ ÐéÆæÿ…™é ™èþÐèþ$Mæü$ ç³rt¯èþr$Ï
ÝëVæü$±Ææÿ…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ Hyé¨Mìü Ææÿ*.13 ÐóþË$ QÆæÿaÐèþ# A…¨…^éÐèþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþË$Væü$§óþÔèý… ´ë˯èþÌZ ç³…r {í³°Þç³ÌŒý òÜ{MæürÈ §éÓÆ> BÈtïÜ ç³Çíܦ™èþ$˯èþ$ ÐéMæüº$ ^óþõÜ »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ Mæü*yé BÄæý$¯óþ ïÜÓMæüÇ…^éÆæÿ$. ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË$¯é²Æÿ$$. ÐéâæýÏÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËMóü ç³ÇÑ$
™èþ$…§æþ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ý…, °ÆæÿÓçßý×ý G…™ø Ææÿ$×êËò³O 15 Ôé™èþ… Ðèþyîþz ÐèþçÜ*Ë$ ^óþÄæý$V> ™èþÐèþ$ Äæý*fÐèþ*¯éÅ°Mìü, G¯ŒþG…Äæý$*Mæü$ ´ëÈtMøçÜ… Æ>çÙ‰Ðèþ$…™é M>âæýÏMæü$ ºË´ëË$ Mæür$tMæü$° ™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. G{Ææÿ¯é²Äæý$$yæþ$, Äæý$¯èþÐèþ$Ë Æ>Ðèþ$Mæü–çÙ$~yæþ$, MøyðþË ÕÐèþ{ç³Ýë§æþ Æ>Ðèþ#,
ÐèþÅÄæý${ç³Äæý*çÜË™ø Mæü*yæþ$Mæü$¯èþ²§ðþO¯èþ-ç³μ-sìýMîü, §óþÔé°Mìü {糿æý$™èþÓ… §é°° 3 Ôé™é°Mìü ™èþWY… _…§æþ° íÜG… ÍS™èþ ç³NÆæÿÓMæü àÒ$ C_a¯èþ…§æþ$Mæü$ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü {´ë…¡Äæý$´ëÈt A««¨¯óþ™èþ Ðèþ*¨ÇV> A…™é Æøgê, ¯èþ¯èþ²ç³¯óþ° Æ>fMæü$Ðèþ*Ç, º$^èþaÄæý$Å^ú§æþÇ, ¯éVæü… f¯éÆæÿª¯ŒþÆðÿyìþz, MæüyìþÄæý$… }çßýÇ,
Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$Mæü AÆÿ$$¯èþ A¯èþ²§é™èþ MøçÜ… D Ðèþ*{™èþ… QÆæÿ$a ^ðþ´ëμÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ Mæü*yé ´ëÐèþÌê Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÆðÿO™èþ$ ^ðþÍÏõÜ¢ Ðèþ$…{† Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý¯èþ$ D ™é¯ðþO ¯èþyìþí³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. í³íÜíÜ `‹œ yìþ.}°Ðé‹Ü™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$… ½§æþ ÆæÿÑ^èþ…{§æþÄæý*§æþÐŒþ, ÐèþÆæÿÏ Æ>Ðèþ$Äæý$Å Ðèþ…sìý Mö¨ªÐèþ$…¨ ¯óþ™èþÌôý Æ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅr¯èþËÌZ
^óþÄæý*ÍÞ…§óþ-¯èþ° õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. ÆðÿO™èþ$ „óüÐèþ$Ðóþ$ §óþÔèý Ýû¿êVæüÅ Ñ$Væü™é¨ {糿æý$™èþÓ… ¿æýÇÝù¢…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÐéÆæÿ$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. ^óþçÜ$Mæü$…r*¯óþ, BÄæý$¯èþò³O ò³§æþªV> "¿êÆæÿ… ç³yæþMæü$…yé' ^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Mæü°í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A«¨M>Ææÿ´ëÈt ÑÐèþ$ÆæÿØ˯èþ$ Mæü*yé Mö¨ªÐèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ †í³μ Möyæþ$™èþ$
Ðèþ$° ÐéÅRêÅ-°…_¯èþ ÐðþO.G-‹Ü., ÆðÿO™èþ$ 糄æü´ë† AÆÿ$$¯èþ ™èþÐèþ$ Mæü–™èþ-fq-™èþV> A…»ôý-§æþPÆŠÿ õ³Ææÿ$ Ñ$Wͯèþ A…ÔéËò³O 19Ðèþ ™óþ©ÌZV> §é°Mìü ™èþ¯èþ Ñ«§óþÄæý$$˯èþ$ G…í³Mæü ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. ¯é²Ææÿ$. EÐèþ*ÃÆðÿyìþz Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï, §éyìþ ÒÆæÿ¿æý{§æþÆ>Ðèþ#, Ððþ$OçÜ*Æ>Æðÿyìþz, G{Ææÿ»ñýÍÏ §æþÄæý*MæüÆŠÿ
{糿æý$™èþÓ… ÆðÿO™èþ$Ë çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… G…™èþ yæ»ñýO¾¯é QÆæÿ$a Æ>gêÅ…Væü °Æ>Ùèþ yéMæütÆŠÿ ¼BÆŠÿ B…»ôý§æþPÆŠÿ ™óþË$Ýë¢Ðèþ$°, C…§æþ$MøçÜ… JMæü Ðèþ$…{™èþ$Ë$ ^éÌê-Ðèþ$…§óþ E¯é²... Æ>Ðèþ#, Æ>Ðèþ#Ë^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz, Ðèþ$$™èþÅ…Æðÿyìþz, ™èþËÝë° }°ÐéçÜ Äæý*§æþÐŒþ, ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿ,
^óþÄæý$yé°Mìü íܧæþ®ª…V> Ðèþ#…§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. {ç³gêíßý™èþ… íܧ骅™éË$, A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YË MøçÜ… BÄæý$¯èþ ^óþíܯèþ E¯èþ²™èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÐèþ*ÐóþÔèý… õ³Ææÿ$Mæü$ ^éÌêÐèþ$…¨ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ E¯èþ²ç³μsìýMîü ÆøÔèýÄæý$Å, «§æþÆ>ïèþ ÆóÿÐèþ…™ŒþÆðÿyìþz, AÆæÿÑ…§æþMæü$Ðèþ*ÆŠÿVúyŠþ, Ææÿ$Ðèþ*…yæþÏ Æ>Ðèþ$^èþ…{§æþÄæý$Å Ðèþ…sìý Mö¨ªÐèþ$…¨
MøçÜ… Eç³Äñý*Væüç³yóþ ç³£æþM>ËMæü$ °«§æþ$Ë™ø »ôýÈk ÐóþõÜ ™éÅV>ËMæü$ Mæü–™èþfq™èþV> {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå ç³£æþM>°Mìü °ÆæÿÓíßýÝë¢Ðèþ$° Ðèþ$…{† ™èþÐèþ$Mæü$ {ç³Ýë§æþÆ>Ðèþ#, Mæü¯é² ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý, ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å, çÙ½¾ÆŠÿ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ´ëÈtç³Ææÿ…V> {糆çÜμ…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³ÇÖËMæü$Ë$, C¯ŒþbéÆæÿ$jË$ G…™èþÐèþ$…¨
{ç³çÜMóü¢Ìôý§æþ° BÄæý$¯èþ çÜμçÙt…^óþÔéÆæÿ$. ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ… A«¨ BÄæý$¯èþ õ³Ææÿ$ ò³sêtÐèþ$¯é²Ææÿ$. ©…™ø yéMæütÆŠÿ B…»ôý§æþPÆŠÿ àÒ$ C^éaÆæÿ¯é²Ææÿ$. AÎ, Ðèþ*Æðÿç³μ Ðèþ…sìý A† Mö¨ªÐèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Æ>çÙ‰…ÌZ E¯èþ²ç³μsìýMîü Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sìýMðüPüsŒý C^óþa¨ »ê»ôý M>ºsìýt, BÄæý$¯èþ ^èþ$r*t †ÆæÿVæüyæþ…
M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ Æøk¯óþ 12 Ðèþ…§æþË MørÏ Ææÿ*´ëÄæý$Ë BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ ÔéçÔèýÓ™èþ…V> 糨Ëç³Ææÿ$aMøÐèþ^èþa¯é²Ææÿ$. ç³ÆæÿÅsìýçÜ*¢ Mæü°í³çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ´ëÈtMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü* `‹œ Ðèþ$…_§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ ºË…V> E…¨.^éÌêÐèþ$…¨ hÌêÏË$ Ñyìþ_ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ¯óþ Ðèþ$M>…
ѧæþ$Å™Œþ ºM>Äæý$˯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþíܯèþ ÑçÙÄæý*°² Væü$Ææÿ$¢ °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏÌZ Ðèþ#¯èþ² }Æ>…ÝëVæüÆŠÿ {´ëgñýMæü$t Ñ‹³ MìüÆæÿ׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz, ™èþ$ËíÜÆðÿyìþz, Wyæþ$Væü$ Ææÿ${§æþÆ>k, A…ºsìý ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ^éÌêÐèþ$…¨ ´÷ÍsŒýº*ÅÆø çÜ¿æý$ÅË$ çÜÐèþ*ÐóþÔéËMóü ç³ÇÑ$™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$.
^óþÔéÆæÿ$. Væü™èþ ¯éË$Væü$¯èþ²Ææÿ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$V> 26 Ë„æüË
ç³…ç³#òÜrÏMæü$ E_™èþ…V> ѧæþ$Å™èþ$¢¯èþ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$
¨Væü$Ðèþ{´ë…™éÌñýO¯èþ MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ, ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý, ¯èþÌŸY…yæþ,
QÐèþ$Ã… hÌêÏËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ±Ææÿ…¨çÜ$¢…§æþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ
e÷]q Æ>…»êº$, Ðèþsìýt ÐèþçÜ…™èþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, Ðèþ$çßýçŠþ gê±, Væü…V>¿æýÐé±
Ðèþ…sìý ¯óþ™èþË$ {糆糄>Ëò³O ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt,
Ðèþ$äÏ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^óþa »ê«§æþÅ™èþ¯èþ$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² »êº$ JMæüPÆóÿ ´ëÈt° Ððþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
MæüçÙtç³yæþ$™èþ$¯èþ²r$Ï Mæü°í³Ýù¢…¨. sìýMðüPürÏ
¯é²Ææÿ$. C…§æþ$ÌZ 54Ôé™èþ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…ç³#òÜr$Ï hÌêÏÐéçÜ$ÌZÏ Ðèþ#…§æþ¯èþ² E§óþªÔèýÅ…™ø¯óþ {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýå {糿æý$™èþÓ…ÌZ ^éÌêÐèþ$…¨ »ê«§æþÅ™èþË$ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²ç³μsìýMîü
Ðð¯èþ$þMæüºyìþ¯èþ ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ¯óþ Ðèþ#¯é²Äæý$° BÄæý$¯èþ
^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü ™ðþË…V>×ý {´ë…™èþ…ÌZ A™èþÅ«¨
§éÓÆ> D hÌêϯèþ$ çÜçÜÅÔéÅÐèþ$Ë… ^óþÄæý*Ë° {糿æý$™èþÓ…
çÜ…MæüÍμ…_…§æ¯é²Ææÿ$.
∫s¡ß ≥÷sY ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²¨ Ðèþ*{™èþ… Mö¨ªÐèþ$…§óþ. Ñ$Wͯèþ ÐéÆæÿ…™é ÐéÇ
°Äñý*fMæüÐèþÆ>YËMóü ç³ÇÑ$™èþ…. A…§æþ$ÌZ çÜVæü… Ðèþ$…¨
Äj·TH=ø£ÿπs QÆ>Ææÿ$ÌZ _Ææÿ…iÑ, AË$Ï AÆæÿÑ…§Šþ,
MæüÌêÅ׊ý, ¯éVæü»êº$ ´ë{™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$
E…r$…§æþ¯èþ² {ç³^éÆæÿ… Ñ°í³…^èþyæþ…™ø
Mæü…V> ½yæþ$ ¿æý*Ðèþ$$Ë$ ¯èþ²…§æþ$¯óþ §óþÔèý…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª§ðþO¯èþ gZW-±-ËMæü* ™èþÓÆæÿÌZ í³…bèþ¯èþ$Ï 18 qß+∫ q\¢>=+&É, òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ¯óþ †çÙtÐóþíÜ, ò³OÆæÿÒÌZÏ Ðèþ$$°W™óþË$™èþ$¯é²Ææÿ$.
^éÌêÐèþ$…¨ yìþíÜíÜ A«§æþÅ„æü$Ë$ Mæü*yé »ê«§æþÅ™èþ ç³rtMæü$…yé ¯éÄæý$Mæü$Ë…™é ÐéÇ ^èþ$r*t †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ´ëÈt °Æ>Ã×ý… C…M> ç³NÇ¢ M>Mæü´ùÐèþyæþ…
G†¢´ù™èþË ç³£æþMæü… {´ë×ýíßý™èþ&^óþÐðþâæýåMæü$ Ææÿ*ç³MæüËμ¯èþ ^óþÔé {ç³gêçÜ…„óüÐèþ$ ç³£æþM>Ë$ ^óþç³rtyæþ…ÌZ §óþÔèý…ÌZ MðüÌêÏ 22 qß+∫ yÓT<äø˘ ÐèþËÏ Mö…™èþ Væü…§æþÆæÿVøâæ ç³Ç-íܦ-† Mæü°í³Ýù¢…¨. §é°ÐèþËÏ C™èþÆæÿ ´ëÈtË™ø ´ùË$aMøÐèþyæþ…
Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. hÌêÏÌZ° Væü$™èþμ, AÎÝëVæüÆŠÿ {´ëgñýMæü$tË$ ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓÐóþ$ Ðèþ$$…§æþ$…§æþ° ÐðþO.G-‹Ü. çÜ…™èþ–í³¢° ÐèþÅMæü¢… ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ¯èþ² ÑÐèþ$ÆæÿØË* ÌôýMæü´ùÌôý§æþ$.
òßýO §æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 A…sîý-Ðèþ$$-rt-Mæü$…yé... ™ö…§æþÆæÿ´ësôý. ´ëÈt °Æ>Ã×ê˱² _Ææÿ…iÑ ^èþ$r*t¯óþ †Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. AÆÿ$$™óþ, C™èþÆæÿ
ç³NÇ¢^óþíÜ Cç³μsìýMóü Ë„æü 10ÐóþË GMæüÆ>Ë A§æþ¯èþç³# ^óþÔéÆæÿ$. °gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏÌZ E¯èþ² 2001 Ðèþ$…¨ ´ëÈtË™ø ´ùÍõÜ¢ CMæüPyæþ Mö…™èþ À¯èþ²™èþÓ… Mæü°í³Ýù¢…¨. C™èþÆæÿ ´ëÈtÌZÏ ¯óþ™èþË$, ™èþÐèþ$Mæü$
BÄæý$Mæür$tMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ…¨çÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. gZW±ËÌZ MóüÐèþË… 5 Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨Mìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ 휅^èþ¯èþ$Ï (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : {ç³gêÆ>fÅ… ´ëÈt Mö°² hÌêÏÌZÏ Ðèþ$…{™èþ$Ë$ A…sîýÐèþ$$rtMæü$…yé
A«¨¯óþ™èþ _Ææÿ…iÑ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ°, {糆糄>Ë ÑÐèþ$ÆæÿØ˯èþ$ Mæü*yé G§æþ$ÆöP¯óþ Aç³μW…_¯èþ »ê«§æþÅ™èþ˯èþ$ çÜ{MæüÐèþ$…V> °ÆæÿÓÇ¢…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. CMæüPyæþ Ðèþ*{™èþ… ™èþÐèþ$Mæü$
™èþÓÆæÿÌZ ^úr$ç³ÍÏ çßý¯èþÃ…™ŒþÆðÿyìþz G†¢´ù ™èþË ç³£æþMæü… ç³NÇ¢ ËÀçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý*°² Ý린Mæü {ç³gê{糆°«§æþ$Ë$ ™èþ¯èþ §æþ–íÙtMìü 糯èþ$Ë$ ^ðþç³μÐèþ$…r* _Ææÿ…iÑ ^èþ$r*t †Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² ÐðþO_{† E…¨. CMæü Mö¨ªÐèþ$…¨
M>¯èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$. Òsìý™ø´ër$ 500MørÏ QÆæÿ$a™ø °gê… ¡çÜ$Mæü$ Ðèþ^éaÆæÿ°, ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ™èþÓÆæÿÌZ í³…bèþ ¯èþ$Ï Ðèþ*Ææÿ$μË$ ^ør$^óþçÜ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D ç³Çíܦ† ÌôýMæü$…yé ´ùÆÿ$$…§æþ° ´ëÈt ¯óþ™èþË$ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢…
¯ðþË 18 ¯èþ$…_ 20 ÐèþÆæÿMæü$ Ððþ$§æþMŠü ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {糆糄æü´ëÈt A«¨¯óþ™èþË$ hÌêÏË ç³ÆæÿÅr¯èþMæü$ Ðèþ_a Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³™èþÅÆæÿ$¦Ëò³O ÑÐèþ$ÆæÿدéÝëˆË$ çÜ…«¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ñ${™èþ, ç³ÆæÿM>Ë, çßýÇÆ>Ðèþ$
ÝëVæüÆŠÿ {´ëgñýMæü$t¯èþ$ B«§æþ$±MæüÇçÜ$¢¯é²Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. A…§æþgôýÝë¢Ðèþ$° {ç³Mæüsìý…^éÆæÿ$. gZVæüÄæý$Å, ™èþÑ$ïóþ°, Ðèþ…V>X™èþ, ÔZ¿ê¯éWÆðÿyìþz Ðèþ*{™èþÐóþ$ çÜμ…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
™ðþË$Væü$§óþÔèý… {糿æý$™èþÓ… ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… §æþ…yæþVæü A…sôý ™èþÐèþ$ C…«§æþ¯èþÔéQ Ðèþ$…{† Ðèþ$çßýçŠþ AÎ çÙ½¾ÆŠÿ A«§æþÅ„æü™èþ hÌêÏÌZ BÄæý$¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ððþãϯèþ ™èþÆ>Ó™èþ, AMæüPyæþ B {糿êÐèþ… Mæü°í³…^èþ±Äæý$Mæü$…yé ¿êÈ
{糿æý$™èþÓ… ç³…yæþ$Væü° B^èþÆæÿ×ýÌZ Ææÿ$kÐèþ#^óþíÜ…§æþ° íÜG… Ðèþíßý…_¯èþ D çÜ¿æýÌZ ÔéçܯèþçÜ¿ê糆 Mðü.BÆŠÿ.çÜ$ÆóÿÔŒýÆðÿyìþz, Ðèþ#…r$…§æþ° Ðèþ$$…§æþ$V> B ´ëÈt Ýë¦Æÿ$$ÌZ çÜ¿æýË$ °ÆæÿÓíßý…^é˯èþ² «§éÅçÜ Mæü*yé ÌôýMæü$…yé çÜËàËMæü$ ÑË$Ðèþ C_a¯é A…†Ðèþ$
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜÐèþ*f…ÌZ A×ýV>ǯèþ ÐèþÆ>YÌñýO¯èþ GïÜÞ, GïÜt, ¿êȱsìý ´ëÆæÿ$§æþË ÔéQ Ðèþ$…{† ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å, ï³ïÜ- {ç³Mæüsìý…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ´ùÆÿ$$…§æþ°, B »ê«§æþÅ™èþ Mæü*yé ÐðþOG‹Ü ¡çÜ$MøÐèþËíÜ °Ææÿ~Äæý$… BÄæý$¯èþ§óþ. sîýyîþï³ Ðèþ*¨Ç V>¯óþ
½ïÜ˯èþ$ A{VæüÐèþÆ>~Ë™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> BǦMæü…V> ç³Çç³#çÙt… ïÜ A«§æþ Å„æü$yæþ$ yìþ.}°Ðé‹Ü, GÐðþ$ÃÎÞË$ Æ>gôýÔèýÓÆŠÿ, M>V> A§óþ ™óþ©ÌZÏ ¯èþÌŸY…yæþ hÌêÏÌZ
_Ææÿ$ ç³ÆæÿÅsìýÝë¢Ææÿ° B¨ÐéÆæÿ… Æ>{†
ÐèþÝù¢…§æþ…r$¯é²Ææÿ$. Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ sìýMðüPür$Ï °Ææÿ~Æÿ$$… ^óþ…¨ ÐðþOG‹Ü
M>ºsìýt, A…™é BÄæý$¯óþ ^èþ*çÜ$Mæü$…sêÆæÿ$Ìôý¯èþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ ò³O ¯èþ$…_
u≤ãß≈£î õsêø˘‡ C¨ MóüïÜBÆŠÿ ´ëÈt A¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ
^óþÄæý$yæþ… {糿æý$™èþÓ… »ê«§æþÅ™èþV> ïÜÓMæüÇ…_…§æþ° BÄæý$¯èþ Ððþ…Mæü{sê…Æðÿyìþz, Ððþ*çßý¯ŒþÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅË$ çÜ…™ø‹ÙÆðÿyìþz, ¯éÄæý$Mæü$ÌZÏ ¯ðþËMö…¨. ™èþÐèþ$¯èþ$
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. çÜ$§æþÆæÿدŒþÆðÿyìþz, f¯éÆæÿª¯Œþ VúyŠþ, »êhÆðÿyìþz VøÐèþÆæÿª¯Œþ, Ýû§éVæüÆŠÿ B ´ëÈt ÐèþÆ>YË$ ™ðþÍ´ëÆÿ$$. Mìü…¨ Ýë¦Æÿ$$ ÐèþÆæÿMæü* õ³Ææÿ$Mæü$´ùÆÿ$$…¨. D Ñ«§æþ…V> Ar$ ´ëËÐèþ$$…_¯é, ±r Ðèþ$$…_¯é ÝëÆæÿ$§óþ¯èþ¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ E…¨. GÐèþÇMìü sìýMðüPr$Ï CÐéÓÌZ
Æ>çÙ‰…ÌZ ÆðÿO™èþ$Ë$ º†MìüºrtMæüsêt˯èþ²§óþ ™èþÐèþ$ {糿æý$™èþÓ Væü…V>Ææÿ…, BMæü$Ë ËÍ™èþ, hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œþ ^ðþOÆæÿïŒþ ™éòßýÆŠÿ ¼¯Œþ A¯èþ…™èþÆæÿ… 22,23,24 ™óþ©ÌZÏ ´ëÈtÌZ° AçÜÐèþ$Æ ¯óþ™èþ˯èþ$, Cr$ {糆糄>˯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ¦®Ðèþ…™èþ…V> BÄæý$¯èþMæü$ »êV> ™ðþË$çÜ$ M>ºsôýt, ÐésìýMøçÜ… ™éÐèþ$$ ò³§æþªV> Ððþ…ç³Æ>Ïyæ»ZþÐèþ$¯èþ²¨ Væü$Ìê½
«§óþÅÄæý$Ðèþ$°ÿ ÐðþO.G‹Ü ç³#¯èþÆæÿ$§éƒsìý…^éÆæÿ$. A…§æþ$Móü Væü™èþ…ÌZ çßý…§é¯Œþ, yîþïÜïÜ A«§æþÅþÅ„æü$yæþ$ Væü…V>«§æþÆŠÿ, M>Ðèþ*Æðÿyìþz Ððþ$§æþMŠü hÌêÏÌZ _Ææÿ$ ç³ÆæÿÅr¯èþ G§æþ$ÆöP…r*¯óþ, ´ëÈt& {糿æý$™èþÓ…ò³O ç³r$t™èþç³μMæü$…yé ÐðþOG‹Ü §æþâêË ÐéÅQÅ. çßÈ‹Ù, ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ* Æ>Ðèþ#, ѯø§Šþ, Æ>gôý…§æþÆŠÿ Ðèþ…sìý A† ™èþMæü$PÐèþÐèþ$…¨
G¯èþ²yæþ* Ìôý° Ñ«§æþ…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^ðþOÆæÿïŒþ MðüOÌê‹Ü }°Ðé‹ÜÆ>ÐŒþ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. Ðèþ#…r$…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆÿ$$. M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý {ç³×êãMæü ÐóþçÜ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ$. Ðèþ*{™èþÐóþ$ {ç³™èþÅÆæÿ$¦®Ëò³O ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
¯* Ä*Æ yÜ…ºÆ14 BÇM лÜs Ð ´ Æ…Ì ¯* AÌ V E…¨
Ð*…§ … ³ †M Æ…V ° ^ r M …¨ ©…™ ³ÇÑ ™ Ð Ä … E§ V Ë
V≤<s u≤<
k˛e y s+
AÐ ÇM M ^…¨¯ ³Ë ³§ ¯ ³ †
MË ¡ Ð BÇM Ü…„ ¿ ° G§ Æ …r
¯ Æ D g ¼™ Ì M ¯* Ä*Æ
MT&j÷q÷ e<\ì Ä]øe÷+<´+ M ¨…³ A°Ð Æ … A° ³¼ÙÆ BÆÆ
^´ Æ §Ô…Ì ° ³ †M̯ sÐ
C…rÆ Ù¯Ì ßÆ Ì sº* ¯Ë V™
15 &d+ãs 08 sÐ ^Ç…¨ ™Ð Ü…ÜÌ Ð Ä*° M ¨…^…§ M ³× ãM º§ Ay ÆgÐ …s ³NÇV ³y´ Ðy…™ Ä*fÐ*¯ … Ð Ä ¿ Æ… ܅Й Æ…™ ´ Í ™ DÝ ÇM 15 3 Ô ™… ™M Ð C§ ÜÐ
Æ^¯ ^Ý …¨ ™ g V Ü…Ü Æ » Ä Ü…Ð™ Æ…Ì Ð™¯ Ë M M …y Й¯ Ë ™W…³ ™ ´ r C™Æ …Ô Ì ¯* M ™ Ѩ… Ä …Ì AM y ³ †MË Ay Æh…V Ð ´ Æ… ¯ Ð Ð* ™…V ¯
³…³ §Ë E…y§° Ü Ù… ^Ü*¯ M ° Mv¯ °ÆÄ*Ë …s Ä ° ^ Ë° ¿ ÑÝ …¨ ³Ü ™ BÇM ܅Й Æ…Ì Ay Æh…V E…¨ M…§sy ¨™ ´ Í ™ 10 6 Ô ™… ™M Ð ©…™ AÐ Ç
6 ¸ Æ y sM Ð ÐËy…_…¨ BÇM ºË߯ Æ kÌ ³ †MË Ð Ç B§ Ä … ³NÇV ºË߯³y…¨ C¨ JM ³ †MÌ Ì ¯ M § M Ì ° ³§ ¯ ³ †MË° D ¨ÔV Ay VÜ ¯ r ¸ Æ ³Æ …¨

e÷¬sÿ≥˝À eè~ $<o u≤>kÕ«eT´+| ìsdq


¯* ÉÎ yÜ…ºÆ 14 V …y à …y…VÌ Ñ§Ö Ü…Ü § M ³¿ ™ … °ÆÆ …_…§° ÜHgHGœ M Æ §Ç ÑGÜ °Æ ßÝ …§° M*y BÄ ¯ V Æ ^Ô Æ yÜ…ºÆ 16 ¯
u≤Ø>± $<o ì<ß\ |yêV≤+: ì|⁄Dß\ß Ë™ g Æ …s Ð…^Ư A¯ Ð †…^ ˯ ³¿ ™ °Æ
Ä …³ ÑÐ*¯Ä*¯ ³Ç ÔÐ M ^…¨¯ Ä *°Ä ¯ ™Ð
yM ^´ Æ V™ 75 Hâ V D ÜÈ Ü Ë¯ °Æ ßÜ ¯
GÆ ÆC…yÄ* ÜÐ Æ™¯ M…^³Æ^¨V D °ÆÄ …
Ð …» Æ Ì Ð § ß ¿ f¯ ÑÆ Ð ÜÐ Ä …Ì ³§Æ
¯™ D °Æܯ ´ Æ…¿Ð˜™ …¨ ™Æ † Æ k¯ ÉÎ C™Æ
Ð …» Æ yÜ…ºÆ 14 Ñ§Ö °§ Ë » V Æ ¯ W…§° §ÖÄ Ý M ˱ Æ…g » …yV E…s Ä ° °Æܯ ™Í³…§ M ܧ³y ™ ¯ Æ §Ô Ð ³…V GÆ Æ E…§¯ Æ ´ …™ ËÌ M*y Cr Ð…s ³§Æ ¯ fÆ V ™ …¨ yÜ…
¯ M Æ×…V D Ð Æ… Ð*Æ s Ж¨ ^*³ Ð^ ° ÈÜÆ »Ÿ¯…g ´ Ƹ ÍÄ* A§ „ y ³M AVÆ Ì C…yÄ*M ^…¨¯ 20 000 Ð …¨ E§ V Ë ³¿ ™ °Æ Ñѧ GÆ Æ´ ÆËÌ V …y à …y…VM M Æ °Æ ß ºÆ 21 ¯ …y °Æܯ M Æ Ë ¯Ë » yË §ÇÝ Æ yÜ…
Ð*Æ s ÑÔÙM Ë ¿ ÑÜ ¯ Æ ³¿ ™ … ³Ms…^ ^´ Æ D Ð Æ… Ð ¯ Ð*Æ sÌ 10&15 Ô ™… Ä*°M Ð †ÆM…V ³§Æ ¯Ë Ð M Lr Ý Ð *ßM M k ×M JM ³Ð Q Ü…V³NÆ M…³±™ g Æ …s Ð…^Æ HÆ ºÆ 23 ¯ Ð M s fÆ ³ ™ Æ f¯ÐÇ 9 ¯ §ÔÐ …™ Ð*Ü
¯ ¯ Æ…yÐ E©³¯ ´ Mh ©°M ™ y M ¯ ¯ §° Ж¨ Ý § Ð ¯° BÄ ¯ ^´ Æ ÐÌ ÎÐË Æ*³…Ì ™Ð °Æܯ¯ ™Í³…§ M Ð …Vâ Æ^…§ M GÆ Æ C…yÄ*M A¯ Ð †° C^ A¨M Æ ° M kÐÌ ÎÐ ¡Ü M …s Æ D ÑÙÄ Ð ³§ °° §Ô Ð Ð
BÙM Ý M » MÆ ÈÜÆ A¨³† ´ ÆÜ » ™ ^´ V–ß Æ × Ë ´ Mh ³Mr¯™ C…™ÐÆM ™V Ð Æ… ¯ …_ ³†œ r¯ § Ð*° ´ Æ…À…^¯ ¯ Æ M Æ §Æ Ë MÑ s M M§ °M §QË ³Æ^ Ë° Ä *°Ä ¯ àÆ Ë Ð … †° MË M Ð Ë° M*y Ä *°Ä ¯ ¯™Ë
Æ ™V ™ ¯ §Ð Ë ×… ºË³y ™ ¯ Æ*´ Æ Ë Ð Q…Ì E¯ » …M ÇÄ*Î Ý M Ë ³ÇV AÐ GÆ Æ M Æ ÆÙ¯ G…´ Ä*Ü Ä *°Ä ¯ HÑÄ Ù¯ C…y M ¼¯s yÜ…ºÆ 4 ¯ °ÆÄ … ¡Ü M …¨ ÉÎ Ð …» Æ °ÆÄ … ¡Ü M ¯ Æ »…Vâ*Æ GÆ Æ´ ÆÌ V …y
M Æ×…V Ñ§Ö °§ Ë ™ÆÍ…³ ™V¯ ¯ r B Ü…Ü M Ô… » V E…§§° g¯ ^´ Æ D ¯ËÌ C³ s Ü G…´ Ä*Ü WÌ B¯ Æ…y M Ç M Ü…ÜË C…§ M Ü… »…Vâ*Æ ß§Æ » §Ì M M Ð ÇM ° C™Æ GÆ Æ´ Æ à …y…V M Æ Ý MÆ Ë °Æ ß×M GÆ Æ C…yÄ*
™Í³…¨ ÐÆM Æ* 2 048 M r ÑË Ð VË ÙÆ M ¯ V Ë ÜÑÌ HÑÄ Ù¯ g Æ …s Ä*„¯ œ…s ÜHgHGœ A¯ ËÌ M*y D ÜÈ Ü Ë °Æ ßׯ g Æ …s Ü…Ü Ì§ Ü…V³NÆ GÆ Æ̯ GÆ Æ´ Æ sÇ ¯Ì ÜÈ ÜÜ ÍÑ sy
M ™ °§ Ë Æ M™ Ð*Æ sM Ð …_ fÆ V ™ … ^ܯ GœIIË JM Vy_¯ Ð Æ…Ì ¯ Æ* 1 765 ³™ M ܅ܯ Æ*´ …¨…^ Æ Ð …» Æ ÉÎ GÆ Æ Ü…ÜËM CÐ Ë° °ÆÆ …^ Æ C¨ fÇW™ ³Ü ™ ³ÇÜ GÜHsGÜ Æ…y* MËÜ V™ ܅Й ÆÐ JM g Æ …s
§° GÜGÐ Ü V ºÌ E´ § „ y Æ gÙ g¯ ^´ Æ M r ÑË Ð¯ ÙÆ M ¯ V Ë ^Ô Æ Ð Æ Ñ yM ³ ´ ÆËÌ Ð Q …V ¯ C™Æ Ð s GÆ Æ´ ÆËÌ ¯ ™ Ë §–Ú g ¡Ä ¿ §™M BÇM Ð ÐÜM ¡ ÐÑœ*™… Ð…^Æ M…³±° HÆ Æ ^ M ¯ Æ C™Æ GÆ Æ´ ÆËM
AÐ ÇM Ð*Æ r ´ ™ ßMÆ § Æ×™ Ð*Æ s Ж¨ ÙÆ » V M ¯ V Ë ^Ä y… ÐË BÙÆ ³ÇV AÐ V …y à …y…V ÜÈ Ü Ë° …s° g Æ …s Ð…^Æ ³Æ ™ MË V ™ …§° ÜHgHGœ ¿ ÑÝ …§° yM ^´ Æ A© M*y ™Ð ÜÈ Ü Ë¯ A…¨…^yÐ M M C™Æ §Ô ËM
Ì ´ Æ…¿Ð Ä AÐM Ô… E…¨ ÑÙÐ ³Ç܆ ™ Ë M Ô… E¯ r Ð*Æ s ÑÔÙM Ë ¿ ÑÜ ¯ Æ ºß â §Ô Ë GÆ Æ´ Æ à …y…V Hf± ËM A³ W…^… M M V™ 75 Hâ V GÆ Æ C…yÄ* A ³°° Ü MÐ …V A…¨…^ Ë° A³šy B M…³± °ÆÄ … ¡Ü M …¨
NAV Rs Sale Pr CANARA ROBECO INCOME (G),17.49,17.49,17.49
CANARA ROBECO INFRAS (D),9.24,9.24,9.45
AIG INDIA CANARA ROBECO INFRAS (G),10.83,10.83,11.07
AIG INDIA EQUITY (D),5.83,5.77,5.96 CANARA ROBECO LIQUID (D),10.04,10.04,10.04
AIG INDIA EQUITY (G),5.83,5.77,5.96 CANARA ROBECO LIQUID (D-FORT),10.05,10.05,10.05
AIG INDIA EQUITY -IP (D),5.88,5.85,5.88 CANARA ROBECO LIQUID (D-MONT),10.08,10.08,10.08
AIG INDIA EQUITY -IP (G),5.88,5.85,5.88
AIG INDIA LIQUID (B),1009.42,1009.42,1009.42
AIG INDIA LIQUID (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID (D-MONT),1005.11,1005.11,1005.11
AIG INDIA LIQUID (D-QUAR),1005.46,1005.46,1005.46
AIG INDIA LIQUID (D-WEEK),1001.92,1001.92,1001.92
AIG INDIA LIQUID (G),1105.82,1105.82,1105.82
AIG INDIA LIQUID IP (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID IP (D-WEEK),1001.96,1001.96,1001.96
AIG INDIA LIQUID IP (G),1110.1,1110.1,1110.1
AIG INDIA LIQUID SIP (D-DAIL),1001,1001,1001
AIG INDIA LIQUID SIP (D-WEEK),1001.97,1001.97,1001.97
CANARA ROBECO LIQUID (D-WEEK),10.05,10.05,10.05
CANARA ROBECO LIQUID (G),15.73,15.73,15.73
CANARA ROBECO LQ IP (D-DAIL),10.04,10.04,10.04
CANARA ROBECO LQ IP (D-WEEK),10.04,10.04,10.04
CANARA ROBECO LQ IP (G),15.75,15.75,15.75
CANARA ROBECO NIFTY (D),10.25,10.25,10.35
CANARA ROBECO NIFTY (G),15.76,15.76,15.92
CANARA ROBECOBALANCE (D),32,32,32.72
CANARA ROBECOBALANCE (G),32,32,32.72
CANARA ROBECOEMERGEQ (B),6.92,6.92,7.08
CANARA ROBECOEMERGEQ (D),5.7,5.7,5.83
CANARA ROBECOEMERGEQ (G),8.27,8.27,8.46
eT÷´#Te˝ |+& ø±\yT W

W
W

AIG INDIA LIQUID SIP (G),1111.46,1111.46,1111.46 CANARA ROBECOEQDIVER (B),13.08,13.08,13.37 HDFC EQUITY (D),24.89,24.89,25.45 ICICI PRUD FRP-OPT A (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING LIQUID - SIP (D-WEEK),10,10,10 KOTAK OPPORTUNITIES (G),23.06,23.06,23.58
AIG INDIATREAPLUSIP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 CANARA ROBECOEQDIVER (D),13.08,13.08,13.37 HDFC EQUITY (G),107.92,107.92,110.35 ICICI PRUD FRP-OPT A (G),13.37,13.37,13.37 ING LIQUID - SIP (G),12.85,12.85,12.85 KOTAK PSU BANK ETF (G),182.94,182.94,182.94
AIG INDIATREAPLUSIP (D-MONT),10.06,10.06,10.06 CANARA ROBECOEQDIVER (G),24.17,24.17,24.71 HDFC FRIF STP - IP (D-DAIL),10.08,10.08,10.08 ICICI PRUD FRP-OPT B (D),10.12,10.12,10.12 ING LIQUID AUTOSWEEP (D-WEEK),10,10,10 KOTAK TAXSAVER (D),5.73,5.73,5.86
AIG INDIATREAPLUSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 CANARA ROBECOEQTAXSA (G),11.05,11.05,11.3 HDFC FRIF STP - IP (D-MONT),10.19,10.19,10.19 ICICI PRUD FRP-OPT B (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID AUTOSWEEP (G),10,10,10 KOTAK TAXSAVER (G),9.36,9.36,9.57
AIG INDIATREAPLUSIP (G),11.12,11.12,11.12 CANARA ROBECOGILTPGS (D),13.6,13.6,13.6 HDFC FRIF STP - IP (D-WEEK),10.14,10.14,10.14 ICICI PRUD FRP-OPT B (D-WEEK),10,10,10 ING LIQUID CALL (B),10,10,10 KOTAK TECH (G),4.29,4.29,4.38
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 CANARA ROBECOGILTPGS (G),25.44,25.44,25.44 HDFC FRIF STP - IP (G),14.58,14.58,14.58 ICICI PRUD FRP-OPT B (G),14.4,14.4,14.4 ING LIQUID CALL (D-DAIL),10,10,10 KOTAKEQUITYARBITRAGE (D),10.7,10.7,10.7
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-MONT),10.06,10.06,10.06 CANARA ROBECOLIQP IP (D-DAIL),12.41,12.41,12.41 HDFC FRIF-LTP (D),10.18,10.18,10.18 ICICI PRUD FRP-OPT C (D),10.08,10.08,10.08 ING LIQUID CALL (D-MONT),10,10,10 KOTAKEQUITYARBITRAGE (G),12.79,12.79,12.79 W
AIG INDIATREAPLUSSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 CANARA ROBECOLIQP IP (D-MONT),12.45,12.45,12.45 HDFC FRIF-LTP (G),14.36,14.36,14.36 ICICI PRUD FRP-OPT C (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID CALL (D-QUAR),10,10,10
AIG INDIATREAPLUSSIP (G),11.14,11.14,11.14 CANARA ROBECOLIQP IP (D-WEEK),12.41,12.41,12.41 HDFC FRIF-STF (D-DAIL),10.08,10.08,10.08 ICICI PRUD FRP-OPT C (G),13.56,13.56,13.56 ING LIQUID CALL (D-WEEK),10,10,10 LIC
AIG INDIATREASURYPLU (B),10.94,10.94,10.94 CANARA ROBECOLIQP IP (G),14.16,14.16,14.16 HDFC FRIF-STF (D-MONT),10.19,10.19,10.19 ICICI PRUD GROWTH (D),13.14,13.14,13.44 ING LIQUID CALL (G),10,10,10 LIC BALANCED PLAN-A (D),8.09,8.09,8.09 W
AIG INDIATREASURYPLU (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 CANARA ROBECOLIQPLUS (D),13.94,13.94,13.94 HDFC FRIF-STF (D-WEEK),10.14,10.14,10.14 ICICI PRUD GROWTH (G),69.9,69.9,71.47 ING LIQUID CALL - IP (B),10,10,10 LIC BALANCED-PLAN-C (G),38.29,38.29,38.29 W
AIG INDIATREASURYPLU (D-MONT),10.05,10.05,10.05 CANARA ROBECOLIQPLUS (D-DAIL),12.41,12.41,12.41 HDFC FRIF-STF (G),14.53,14.53,14.53 ICICI PRUD LIQUID IP (G),12.44,12.44,12.44 ING LIQUID CALL - IP (D-DAIL),10,10,10 LIC BOND (D),10.9,10.9,10.9
AIG INDIATREASURYPLU (D-QUAR),10.21,10.21,10.21 CANARA ROBECOLIQPLUS (D-FORT),12.41,12.41,12.41 HDFC GILT LONGTERMPL (D),11.5,11.5,11.5 ICICI PRUD LT-FRP-A (D),10.27,10.22,10.27 ING LIQUID CALL - IP (D-MONT),10.01,10.01,10.01 LIC BOND (G),24.09,24.09,24.09
AIG INDIATREASURYPLU (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 CANARA ROBECOLIQPLUS (D-MONT),12.45,12.45,12.45 HDFC GILT LONGTERMPL (G),19.08,19.08,19.08 ICICI PRUD LT-FRP-A (G),13.14,13.07,13.14 ING LIQUID CALL - IP (D-QUAR),10,10,10 LIC CHILDRENS (D),6.91,6.91,6.91
AIG INDIATREASURYPLU (G),11.07,11.07,11.07 CANARA ROBECOLIQPLUS (D-WEEK),12.41,12.41,12.41 HDFC GILT SHORTTERMP (D),10.93,10.93,10.93 ICICI PRUD LT-FRP-B (D),10.32,10.32,10.32 ING LIQUID CALL - IP (D-WEEK),10,10,10 LIC EQUITY (D),5.74,5.74,5.74 W
AIG INFRAST & REFORM (D),4.51,4.47,4.61 CANARA ROBECOLIQPLUS (G),14.15,14.15,14.15 HDFC GILT SHORTTERMP (G),15.3,15.3,15.3 ICICI PRUD LT-FRP-B (G),13.37,13.37,13.37 ING LIQUID CALL - IP (G),10.01,10.01,10.01 LIC EQUITY (G),14.56,14.56,14.56 W
AIG INFRAST & REFORM (G),4.51,4.47,4.61 CANARAROBLIQPLUS SIP (D-DAIL),12.41,12.41,12.41 HDFC GROWTH (D),20.81,20.81,21.27 ICICI PRUD POWER IP (G),14.65,14.65,14.98 ING LIQUID PLUS (B),10,10,10 LIC GOVT.SEC (D),13.66,13.66,13.66 W
AIG INFRAST&REFORMIP (D),4.53,4.51,4.53 CANARAROBLIQPLUS SIP (D-WEEK),12.41,12.41,12.41 HDFC GROWTH (G),42.25,42.25,43.2 ICICI PRUD. POWER (D),9.65,9.65,9.87 ING LIQUID PLUS (D-DAIL),10,10,10 LIC GOVT.SEC (G),23.51,23.51,23.51 W W
CANARAROBLIQPLUS SIP (G),12.94,12.94,12.94 HDFC HIF STP (D),10.82,10.82,10.82 ICICI PRUD. POWER (G),53.87,53.87,55.08 ING LIQUID PLUS (D-MONT),10.3,10.3,10.3 W
AIG INFRAST&REFORMIP (G),4.53,4.51,4.53
CANARAROBLIQSUPERIP (D-DAIL),10.04,10.04,10.04 HDFC HIF STP (G),16.31,16.31,16.31 ICICI PRUDENT.FMCG (D),20.23,20.23,20.69 ING LIQUID PLUS (D-QUAR),10.45,10.45,10.45
LIC INDEX - NIFTY (D),6.28,6.28,6.28
W
SUNDARAM
AIG SHORT TERM (B),1010.17,1007.64,1010.17 LIC INDEX - NIFTY (G),17.02,17.02,17.02
AIG SHORT TERM (D-MONT),1005.5,1002.98,1005.5 CANARAROBLIQSUPERIP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 HDFC HIGH INTEREST (D-ANNU),12.07,12.07,12.07 ICICI PRUDENTIAL INC (D),12.02,11.96,12.02 ING LIQUID PLUS (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 LIC INDEX - SAP (D),7.24,7.24,7.24 W
AIG SHORT TERM (D-WEEK),1002.09,999.58,1002.09 CANARAROBLIQSUPERIP (G),10.46,10.46,10.46 HDFC HIGH INTEREST (D-HALF),11.43,11.43,11.43 ICICI PRUDENTIAL INC (D-QUAR),13.02,12.95,13.02 ING LIQUID PLUS (G),11.59,11.59,11.59 LIC INDEX - SAP (G),17.48,17.48,17.48
AIG SHORT TERM (G),1055.74,1053.1,1055.74 HDFC HIGH INTEREST (D-QUAR),11.7,11.7,11.7 ICICI PRUDENTIAL INC (G),28.04,27.9,28.04 ING LIQUID PLUS IP (B),10,10,10
AIG SHORT TERM - IP (D-MONT),1005.63,1003.12,1005.63
DBS CHOLA HDFC HIGH INTEREST (G),29.72,29.72,29.72 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D),11.84,11.84,11.84 ING LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10,10,10
LIC INDEX - SENSEX (D),6.37,6.37,6.37
LIC INDEX - SENSEX (G),18.59,18.59,18.59
AIG SHORT TERM - IP (D-WEEK),1002.14,999.63,1002.14 DBS CHOLA CONTRA (D),5.73,5.73,5.86 HDFC INCOME (D),11.25,11.25,11.25 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-DAIL),11.85,11.85,11.85 ING LIQUID PLUS IP (D-MONT),10,10,10 LIC LIQUID - GROWTH (D-REIN),10.98,10.98,10.98
AIG SHORT TERM - IP (G),1014.51,1011.97,1014.51 DBS CHOLA CONTRA (G),5.73,5.73,5.86 HDFC INCOME (G),19.99,19.99,19.99 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-HALF),10.18,10.18,10.18 ING LIQUID PLUS IP (D-QUAR),10,10,10 LIC LIQUID - GROWTH (G),15.7,15.7,15.7 W
AIG WORLD GOLD (D),6.65,6.59,6.8 DBS CHOLA FI ST GR (G),13.62,13.62,13.62 HDFC INDEX NIFTY PLN (G),26.38,26.11,26.38 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-MONT),11.87,11.87,11.87 ING LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 LIC MF FL MIP - P-A (D-ANNU),9.95,9.95,9.95
AIG WORLD GOLD (G),6.65,6.59,6.8 DBS CHOLA FI ST-HYD (D),12.95,12.95,12.95 HDFC INDEX SENSEX PL (G),83.86,83.02,83.86 ICICI PRUDENTIAL LIQ (D-QUAR),10.18,10.18,10.18 ING LIQUID PLUS IP (G),11.56,11.56,11.56 LIC MF FL MIP - P-A (D-MONT),9.66,9.66,9.66
DBS CHOLA FI ST-INST (D),12.2,12.2,12.2 HDFC INDEXSENSEXPLUS (G),112.68,111.55,112.68 ICICI PRUDENTIAL LIQ (G),21.02,21.02,21.02 ING MIDCAP (B),9.22,9.22,9.43 LIC MF FL MIP - P-A (D-QUAR),9.69,9.69,9.69
BHARTI DBS CHOLA FI ST-INST (D-WEEK),10.3,10.3,10.3 HDFC LIQUID (D-DAIL),10.2,10.2,10.2 ICICI PRUDENTIAL TAX (D),10.07,10.07,10.3 ING MIDCAP (D),8.44,8.44,8.63 LIC MF FL MIP - P-A (G),14.32,14.32,14.32
DBS CHOLA FI ST-INST (G),13.8,13.8,13.8 HDFC LIQUID (D-MONT),10.3,10.3,10.3 ICICI PRUDENTIAL TAX (G),54.9,54.9,56.14 ING MIDCAP (G),9.22,9.22,9.43 LIC MF FLOATING RATE (D),10.16,10.16,10.16 W
BHARTI AXA EQECOPLAN (B),10.44,10.34,10.7
DBS CHOLA FI ST-REG (D-DAIL),10.16,10.16,10.16 HDFC LIQUID (D-WEEK),10.32,10.32,10.32 ICICI PRUDYNAMICPLAN (G),7.48,7.48,7.48 ING MIP (B),12.3,12.3,12.3 LIC MF FLOATING RATE (G),13.97,13.97,13.97
BHARTI AXA EQECOPLAN (D),10.44,10.34,10.7 W
DBS CHOLA FI ST-REG (D-MONT),11.24,11.24,11.24 HDFC LIQUID (G),17.09,17.09,17.09 ICICI PRUEMERSTAR IP (G),5.65,5.65,5.78 ING MIP (D),9.87,9.87,9.87 LIC MF FR MIP-P-B (D-ANNU),10.25,10.25,10.25
BHARTI AXA EQECOPLAN (D-QUAR),10.44,10.34,10.7
DBS CHOLA GILT INVES (D-QUAR),12.84,12.84,12.84 HDFC LIQUID - PP (D-DAIL),12.26,12.26,12.26 ICICI PRUEQUI&DERIWP (D),7.65,7.61,7.82 ING MIP (D-HALF),10.04,10.04,10.04 LIC MF FR MIP-P-B (D-MONT),9.52,9.52,9.52
BHARTI AXA EQECOPLAN (G),10.44,10.34,10.7
DBS CHOLA GILT INVES (G),23.35,23.35,23.35 HDFC LIQUID - PP (D-WEEK),12.48,12.48,12.48 ICICI PRUEQUI&DERIWP (G),8.07,8.03,8.25 ING MIP (D-MONT),9.58,9.58,9.58 LIC MF FR MIP-P-B (D-QUAR),9.85,9.85,9.85
BHARTI AXA EQUITY (B),10.43,10.33,10.69
DBS CHOLA GLOBAL ADV (D),4.83,4.83,4.94 HDFC LIQUID - PP (G),17.24,17.24,17.24 ICICI PRUEQUI&DEROP (D),10.37,10.32,10.37 ING MIP (D-QUAR),9.96,9.96,9.96 LIC MF FR MIP-P-B (G),12.25,12.25,12.25 W
BHARTI AXA EQUITY (D),10.43,10.33,10.69
DBS CHOLA GLOBAL ADV (G),6.97,6.97,7.13 HDFC LIQUID - PPP (D-WEEK),12.43,12.43,12.43 ICICI PRUEQUI&DEROP (G),11.89,11.83,11.89 ING MIP (G),12.3,12.3,12.3 LIC MF GOVT SEC - PF (D),13.56,13.56,13.56
BHARTI AXA EQUITY (D-QUAR),10.43,10.33,10.69
DBS CHOLA GROWTH - D (D-QUAR),9.2,9.2,9.41 HDFC LIQUID - PPP (G),17.28,17.28,17.28 ICICI PRUFOCUSEQ IP (G),7.09,7.09,7.09 ING NIFTY PLUS (B),14.83,14.83,15.16 LIC MF GOVT SEC - PF (G),13.56,13.56,13.56
BHARTI AXA EQUITY (G),10.43,10.33,10.69 W
DBS CHOLA GROWTH - G (G),19.48,19.48,19.92 HDFC LONG TERM ADVAN (D),23.52,23.52,24.05 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (D),7.05,6.98,7.21 ING NIFTY PLUS (D),9.87,9.87,10.09 LIC MF GROWTH (D),5.88,5.88,5.88
BHARTI AXA LIQUID (D-WEEK),1000.76,1000.76,1000.76
DBS CHOLA HEDGED EQ (D),5.41,5.41,5.53 HDFC LONG TERM ADVAN (G),60.47,60.47,61.83 ICICI PRUFOCUSSEDEQ (G),7.05,6.98,7.21 ING NIFTY PLUS (G),14.83,14.83,15.16 LIC MF GROWTH (G),6.63,6.63,6.63
BHARTI AXA LIQUID (G),1038.64,1038.64,1038.64
HDFC MONTH INC-LTP (D-MONT),10.4,10.4,10.4 ICICI PRUGILT (INVE) (D),13.28,13.28,13.28 ING OPT INCOMEGR 15% (D),10.35,10.35,10.46
BHARTI AXA LIQUID IP (D-DAIL),1000.02,1000.02,1000.02 DBS CHOLA HEDGED EQ (G),7.62,7.62,7.79
HDFC MONTH INC-LTP (D-QUAR),10.6,10.6,10.6 ICICI PRUGILT (INVE) (G),31.32,31.32,31.32 ING OPT INCOMEGR 15% (G),10.71,10.71,10.81
LIC MF LIQUID PLUS (D),10,10,10
W
TEMP
BHARTI AXA LIQUID IP (D-MONT),1001.91,1001.91,1001.91 DBS CHOLA LIQ DDRP (D),10.05,10.05,10.05 LIC MF LIQUID PLUS (D-MONT),10.04,10.04,10.04
DBS CHOLA LIQUID I-G (G),17.46,17.46,17.46 HDFC MONTH INC-LTP (G),15.5,15.5,15.5 ICICI PRUGT-PF OPT (G),14.24,14.12,14.24 ING OPT INCOMEGR 30% (D),9.85,9.85,9.95 LIC MF LIQUID PLUS (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
BHARTI AXA LIQUID IP (D-WEEK),1000,1000,1000
DBS CHOLA LIQUID REG (D-WEEK),11.99,11.99,11.99 HDFC MONTH INC-STP (D-MONT),9.77,9.77,9.77 ICICI PRUINCOMEOPP (D-MONT),10.94,10.88,10.94 ING OPT INCOMEGR 30% (G),10.19,10.19,10.3 LIC MF LIQUID PLUS (G),11.46,11.46,11.46
BHARTI AXA LIQUID IP (G),1041.06,1041.06,1041.06
HDFC MONTH INC-STP (D-QUAR),10.02,10.02,10.02 ICICI PRUINCOMEOPP (G),10.94,10.88,10.94 ING OPT5STARMULTIFOF (D),6.46,6.39,6.6
BHARTIAXA LIQUID SIP (D-DAIL),1000.02,1000.02,1000.02 DBS CHOLA LIQUID REG (G),17.28,17.28,17.28 LIC MF OPPORTUNITIES (D),6.27,6.27,6.27
DBS CHOLA LIQUID RIP (D-WEEK),11.96,11.96,11.96 HDFC MONTH INC-STP (G),13.36,13.36,13.36 ICICI PRUINCOMEOPPIP (D-MONT),10.79,10.74,10.79 ING OPT5STARMULTIFOF (G),7.47,7.39,7.63 LIC MF OPPORTUNITIES (G),11.01,11.01,11.01
BHARTIAXA LIQUID SIP (G),1041.83,1041.83,1041.83
DBS CHOLA LIQUID SIP (D-WEEK),10,10,10 HDFC MULTIPLE YIELD (D),9.87,9.77,9.97 ICICI PRUINCOMEOPPIP (G),10.02,10.02,10.02 ING OPTASSETALLOCAT (D),11.58,11.47,11.84 LIC MFUNITLINKINSSCH (D),6.93,6.93,6.93
BHARTIAXA TREASPL IP (D-DAIL),1000,997.5,1000
DBS CHOLA LIQUID SIP (G),11.87,11.87,11.87 HDFC MULTIPLE YIELD (G),13.03,12.9,13.16 ICICI PRUINDOASIAEIP (G),5.16,5.16,5.16 ING OPTASSETALLOCAT (G),12.57,12.45,12.86 LIC MIP (D-ANNU),9.72,9.72,9.72
BHARTIAXA TREASPL IP (D-M),1003.97,1001.46,1003.97
HDFC MULYIELD -2005 (D),9.86,9.76,9.96 ICICI PRUINDOASIAEQ (D),5.16,5.16,5.28 ING OPTIACTISHTERMIP (D),10.13,10.12,10.13
BHARTIAXA TREASPL IP (D-WEEK),1001.58,999.08,1001.58 DBS CHOLA MID CAP (D),9.35,9.35,9.56 LIC MIP (D-MONT),9.42,9.42,9.42
DBS CHOLA MID CAP (G),16.2,16.2,16.56 HDFC MULYIELD -2005 (G),11.91,11.79,12.03 ICICI PRUINDOASIAEQ (G),5.16,5.16,5.28 ING OPTIACTISHTERMIP (G),10.66,10.65,10.66 LIC MIP (D-QUAR),9.5,9.5,9.5 W W
BHARTIAXA TREASPL IP (G),1042.4,1039.8,1042.4 HDFC PREMIERMULTICAP (D),8.43,8.43,8.62
DBS CHOLA MIP-REG (D-MONT),11.42,11.42,11.42 ICICI PRUINFRASTR IP (G),9.03,9.03,9.03 ING OPTIACTIVEDEBT (D),10.25,10.25,10.25 LIC MIP (G),26.31,26.31,26.31
BHARTIAXA TREASURYPL (D-W),1001.49,998.98,1001.49 HDFC PREMIERMULTICAP (G),12.21,12.21,12.48
DBS CHOLA MIP-REG (D-QUAR),11.62,11.62,11.62 ICICI PRULIQUID IP (D),11.85,11.85,11.85 ING OPTIACTIVEDEBT (G),11.91,11.91,11.91 LIC SHORT TERM PLAN (D),10.05,10.05,10.05
BHARTIAXA TREASURYPL (G),1040.01,1037.41,1040.01 HDFC PRUDENCE (D),18.48,18.48,18.89
DBS CHOLA MIP-REG (G),16.35,16.35,16.35 ICICI PRULIQUID IP (D-DAIL),11.85,11.85,11.85 ING OPTIACTIVESHTERM (D),10.35,10.32,10.35 LIC SHORT TERM PLAN (G),13.5,13.5,13.5 W
BIRLA DBS CHOLA MULTI CAP (D),7.93,7.93,8.11 HDFC PRUDENCE (G),91.47,91.47,93.53 ICICI PRULIQUID IP (D-MONT),10.04,10.04,10.04 ING OPTIACTIVESHTERM (G),10.77,10.73,10.77 LIC TAX PLAN (D),6.1,6.1,6.1
DBS CHOLA MULTI CAP (G),9.94,9.94,10.16 HDFC TAXSAVER (D),35.31,35.31,36.1 ICICI PRULIQUID IP (G),21.32,21.32,21.32 ING OPTIMIXGLOBALCOM (D),7.77,7.69,7.96 LIC TAX PLAN (G),17.05,17.05,17.05
BIRLA S L INC 54EA-D (D),14.8,14.8,14.8 HDFC TAXSAVER (G),95.51,95.51,97.66 ICICIPRUD.SHORTTERMP (D),11.57,11.57,11.57 ING OPTIMIXGLOBALCOM (G),7.77,7.69,7.96
DBS CHOLA OPPORTUN. (D-QUAR),8.67,8.67,8.87
BIRLA S L INC 54EA-G (G),33.59,33.59,33.59
DBS CHOLA OPPORTUN. (G),20.01,20.01,20.46 HDFC TOP 200 (D),26.71,26.71,27.31 ICICIPRUD.SHORTTERMP (D-FORT),11.65,11.65,11.65 ING OPTMULTIEQ PLANA (D),6.12,6.06,6.26 LOTUS
BIRLA S L INC 54EB-D (D),14.82,14.82,14.82 HDFC TOP 200 (G),90.17,90.17,92.2 ICICIPRUDENTIAL TECH (D),6.24,6.24,6.38 ING OPTMULTIEQ PLANA (G),6.12,6.06,6.26
DBS CHOLA ST FRF (D-DAIL),10.2,10.2,10.2 LOTUS I LIQUID P- IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02
BIRLA S L INC 54EB-G (G),33.38,33.38,33.38 ICICIPRUDENTIALSWEEP (D),14.41,14.41,14.41 ING OPTMULTIEQ PLANB (G),5.69,5.69,5.69
BIRLA S L INC(DIV-Q) (D),11.73,11.62,11.73
DBS CHOLA ST FRF (D-MONT),10.45,10.45,10.45 HSBC ICICIPRUEQU&DEROP IP (D),10.44,10.39,10.44 ING PF DYNAMIC PLAN (D-ANNU),11.67,11.67,11.67 LOTUS I LIQUID P- IP (D-MONT),10.09,10.09,10.09
DBS CHOLA ST FRF (D-WEEK),10.43,10.43,10.43 LOTUS I LIQUID P- IP (D-WEEK),10.03,10.03,10.03
BIRLA SL - CASH MGR (D),10.01,10.01,10.01 HSBC ADVANTAGE INDIA (D),7.16,7.09,7.32 ICICIPRUEQU&DEROP IP (G),11.95,11.89,11.95 ING PF DYNAMIC PLAN (D-HALF),11.13,11.13,11.13
DBS CHOLA ST FRF (G),12.78,12.78,12.78 LOTUS I LIQUID P- IP (G),11.77,11.77,11.77
BIRLA SL - CASH MGR (G),21.07,21.07,21.07 HSBC ADVANTAGE INDIA (G),8.41,8.33,8.6 ING PF DYNAMIC PLAN (G),14.31,14.31,14.31
DBS CHOLA TAX SAVER (D),6.95,6.95,7.11 IDFC LOTUS INDIA AGILE (D),4.18,4.15,4.27
BIRLA SL CASH MGR IN (D),10.01,10.01,10.01 HSBC CASH - INS PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 ING PF DYNAMIC PLAN (G),14.31,14.31,14.31
DBS CHOLA TAX SAVER (G),7.48,7.48,7.65 LOTUS INDIA AGILE (G),4.17,4.14,4.26
BIRLA SL CASH MGR IN (D-DAIL),10,10,10 HSBC CASH - INS PLUS (D-MONT),10.11,10.11,10.11 IDFC ALL SEASBOND A (D-ANNU),11.96,11.96,11.96 ING SELECT DEBT (B),11.49,0,0 W
DBS CHOLA TRIPLE ACE (B),14.02,14.02,14.02 LOTUS INDIA BANKING (D),8.51,8.42,8.7
BIRLA SL CASH MGR IN (G),14.38,14.38,14.38 HSBC CASH - INS PLUS (D-WEEK),10.25,10.25,10.25 IDFC ALL SEASBOND A (D-HALF),11.8,11.8,11.8 ING SELECT DEBT (D-ANNU),10.2,0,0
DBS CHOLA TRIPLE ACE (D-QUAR),11.87,11.87,11.87 LOTUS INDIA BANKING (G),8.51,8.42,8.7
BIRLA SL G-SEC LT (D),10.21,10.21,10.21 HSBC CASH - INS PLUS (G),13.54,13.54,13.54 IDFC ALL SEASBOND A (D-QUAR),11.63,11.63,11.63 ING SELECT DEBT (D-HALF),10.25,0,0
DBS CHOLA TRIPLE ACE (G),25.21,25.21,25.21 LOTUS INDIA CONTRA (D),6.86,6.86,7.01
BIRLA SL G-SEC LT (G),20.8,20.8,20.8 HSBC CASH INSTI (D-DAIL),10.44,10.44,10.44 IDFC ALL SEASBOND A (G),14.49,14.49,14.49 ING SELECT DEBT (D-QUAR),10.16,0,0
DBS CHOLATRIPLEACEHY (D-HALF),10.7,10.7,10.7 LOTUS INDIA CONTRA (G),6.86,6.86,7.01
BIRLA SL G-SEC ST (D),10.34,10.34,10.34 HSBC CASH INSTI (D-MONT),10.55,10.55,10.55 IDFC ARBITRAGE FD A (D),10.4,10.4,10.4 ING SELECT DEBT (G),11.49,0,0
BIRLA SL G-SEC ST (D-DAIL),10,10,10 DWS HSBC CASH INSTI (D-WEEK),10.48,10.48,10.48 IDFC ARBITRAGE FD A (G),11.69,11.69,11.69 ING SHORTTERM INCOME (D),11.81,11.81,11.81 LOTUS INDIA EQUITY (D),6.44,6.44,6.58
BIRLA SL G-SEC ST (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING SHORTTERM INCOME (G),15.62,15.62,15.62 LOTUS INDIA EQUITY (G),6.45,6.45,6.6
DWS ALPHA EQUITY (D),10.75,10.75,10.99 HSBC CASH INSTI (G),14.45,14.45,14.45 IDFC ARBITRAGE FD B (D),10.51,10.51,10.51 W
BIRLA SL G-SEC ST (G),17.47,17.47,17.47 ING TAX SAVING (B),12.65,12.65,12.93 LOTUS INDIA GILT LD (D-ANNU),10.46,10.46,10.46
DWS ALPHA EQUITY (G),43.48,43.48,44.46 HSBC CASH REGULAR (D-DAIL),10.19,10.19,10.19 IDFC ARBITRAGE FD B (G),11.8,11.8,11.8 W
BIRLA SL INCOME (D),12.28,12.15,12.28 ING TAX SAVING (D),6.23,6.23,6.37 LOTUS INDIA GILT LD (D-MONT),10.08,10.08,10.08
DWS CREDITOPPCASH15D (D),10.12,10.1,10.12 HSBC CASH REGULAR (D-WEEK),10.03,10.03,10.03 IDFC ARBITRAGEPLUS A (D),10.38,10.38,10.38
BIRLA SL INCOME (G),33.61,33.28,33.61 ING TAX SAVING (G),12.63,12.63,12.91 LOTUS INDIA GILT LD (D-QUAR),10.08,10.08,10.08
DWS CREDITOPPCASH15D (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC CASH REGULAR (G),14.36,14.36,14.36 IDFC ARBITRAGEPLUS A (G),10.54,10.54,10.54 W
BIRLA SL MINC DIV(Q) (D-QUAR),10.54,10.43,10.54 ING TREASURY MANAGEM (B),13.32,13.32,13.32 LOTUS INDIA GILT LD (G),10.08,10.08,10.08
HSBC DYNAMIC (D),6.4,6.34,6.56 IDFC ARBITRAGEPLUS B (D),10.4,10.4,10.4 W
BIRLA SL MINC DIV-M (D-MONT),10.17,10.07,10.17 DWS CREDITOPPCASH15D (D-FORT),10.16,10.14,10.16 ING TREASURY MANAGEM (D-ANNU),11,11,11 LOTUS INDIA GILT SD (D-MONT),10.05,10.05,10.05
DWS CREDITOPPCASH15D (D-WEEK),10.12,10.1,10.12 HDFC MULTIPLE YIELD (G),13.03,12.9,13.16 IDFC ARBITRAGEPLUS B (G),10.52,10.52,10.52
BIRLA SL STF RP (D),10.63,10.61,10.63 ING TREASURY MANAGEM (D-DAIL),10.36,10.36,10.36 LOTUS INDIA GILT SD (D-WEEK),10.06,10.06,10.06
DWS CREDITOPPCASH15D (G),11.41,11.38,11.41 HDFC MULYIELD -2005 (D),9.86,9.76,9.96 IDFC CASH FUND PLANA (D-DAIL),10.58,10.58,10.58
BIRLA SL STF RP (D-DAIL),10.01,9.98,10.01 ING TREASURY MANAGEM (D-HALF),10.52,10.52,10.52 LOTUS INDIA GILT SD (G),10.36,10.36,10.36
DWS CREDITOPPCASH30D (D),10.17,10.15,10.17 HDFC MULYIELD -2005 (G),11.91,11.79,12.03 IDFC CASH FUND PLANA (G),15.47,15.47,15.47
BIRLA SL STF RP (D-FORT),10.19,10.16,10.19 ING TREASURY MANAGEM (D-QUAR),10.56,10.56,10.56 LOTUS INDIA GROWTH (D),6.66,6.66,6.81
DWS CREDITOPPCASH30D (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HDFC PREMIERMULTICAP (D),8.43,8.43,8.62 IDFC CASHFUND A WD (D),10.19,10.19,10.19
BIRLA SL STF RP GR (G),15.58,15.55,15.58 ING TREASURY MANAGEM (D-WEEK),10.79,10.79,10.79 LOTUS INDIA GROWTH (G),6.66,6.66,6.81
DWS CREDITOPPCASH30D (D-WEEK),10.09,10.09,10.09 HDFC PREMIERMULTICAP (G),12.21,12.21,12.48 IDFC CASHFUND B IP (D-DAIL),10.58,10.58,10.58
BIRLA SPECIALSITUATI (D),5.36,5.25,5.48 ING TREASURY MANAGEM (G),13.32,13.32,13.32 LOTUS INDIA LIQUID (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
HDFC PRUDENCE (D),18.48,18.48,18.89 IDFC CASHFUND B IP (D-WEEK),10,10,10 W
BIRLA SPECIALSITUATI (G),5.36,5.25,5.48 DWS CREDITOPPCASH30D (G),10.88,10.85,10.88 LOTUS INDIA LIQUID (G),11.74,11.74,11.74 W
DWS GILT FUND (D),11.09,11.09,0 HDFC PRUDENCE (G),91.47,91.47,93.53 IDFC CASHFUND B IP (G),15.55,15.55,15.55 JM
BIRLA SUN LIFE - 95 (D),66.2,64.71,67.69 LOTUS INDIA LIQUID P (B),11.27,11.27,11.27 W
DWS GILT FUND (G),11.09,11.09,0 HDFC TAXSAVER (D),35.31,35.31,36.1 IDFC CASHFUND C SIP (D-DAIL),10,10,10
BIRLA SUN LIFE - 95 (G),151.1,147.7,154.5 LOTUS INDIA LIQUID P (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 W
DWS GILT FUND - IP (D),11.1,11.1,0 HDFC TAXSAVER (G),95.51,95.51,97.66 IDFC CASHFUND C SIP (D-MONT),10.04,10.04,10.04 JM ARBITRAGE ADVAN (D),10.32,10.22,10.32
BIRLA SUN LIFE - BUY (D),12.81,12.55,13.1 LOTUS INDIA LIQUID P (D-MONT),10.04,10.04,10.04
DWS GILT FUND - IP (G),11.1,11.1,0 HDFC TOP 200 (D),26.71,26.71,27.31 IDFC CASHFUND C SIP (D-WEEK),10,10,10 JM ARBITRAGE ADVAN (G),12.21,12.08,12.21
BIRLA SUN LIFE - EQU (D),42.57,41.72,43.53 LOTUS INDIA LIQUID P (D-WEEK),10.02,10.02,10.02
DWS GLOBALTHEMAOFFSH (D),6.15,6.09,6.3 HDFC TOP 200 (G),90.17,90.17,92.2 IDFC CASHFUND C SIP (G),10.48,10.48,10.48 JM AUTO SECTOR (D),8.07,8.07,8.25
BIRLA SUN LIFE - EQU (G),132.1,129.46,135.07 LOTUS INDIA LIQUID P (G),11.68,11.68,11.68
DWS GLOBALTHEMAOFFSH (G),6.15,6.09,6.3 HSBC ADVANTAGE INDIA (D),7.16,7.09,7.32 IDFC CLASSIC EQUITY (D),8.37,8.37,8.56 JM AUTO SECTOR (G),10.55,10.55,10.78
BIRLA SUN LIFE - NEW (D),8.13,7.97,8.31 LOTUS INDIA TAX PLAN (D),6.94,6.94,7.1
DWS INSTA CASH P IP (D),10,10,10 HSBC ADVANTAGE INDIA (G),8.41,8.33,8.6 IDFC CLASSIC EQUITY (G),11.57,11.57,11.83 JM BALANCED - DIV (D),10.9,10.9,11.14
BIRLA SUN LIFE - NEW (G),10.26,10.05,10.49 LOTUS INDIA TAX PLAN (G),7.74,7.74,7.91
DWS INSTA CASH P IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 HSBC CASH - INS PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 IDFC DYN BOND A - AD (D),12.52,12.52,12.52 JM BALANCED - GROWTH (G),14.33,14.33,14.65
BIRLA SUN LIFE - TAX (D),44.6,43.71,45.6 LOTUSIND ACTIVEINCOM (D-MONT),10.22,10.22,10.22
DWS INSTA CASH P IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 HSBC CASH - INS PLUS (D-MONT),10.11,10.11,10.11 IDFC DYN BOND A GR (G),17.83,17.83,17.83 JM BASIC (D),7.05,7.05,7.21
BIRLA SUN LIFE - TAX (G),5.24,5.14,5.36 LOTUSIND ACTIVEINCOM (D-QUAR),10.33,10.33,10.33
HSBC CASH - INS PLUS (D-WEEK),10.25,10.25,10.25 IDFC DYN BOND A QD (D),11.73,11.73,11.73 JM BASIC (G),9.36,9.36,9.57 W
BIRLA SUN LIFE -BUY (G),18.24,17.88,18.65 DWS INSTA CASH P IP (G),13.55,13.55,13.55 LOTUSIND ACTIVEINCOM (G),10.58,10.58,10.58
HSBC CASH - INS PLUS (G),13.54,13.54,13.54 IDFC DYNAMIC BOND IP (D),10.34,10.34,10.34 JM CONTRA (D),3.82,3.82,3.91 W
BIRLA SUN LIFE BASIC (D),18.81,18.43,19.23 DWS INSTA CASH P-SIP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 LOTUSINDACTIVEINCOIP (D-MONT),9.93,9.93,9.93
DWS INSTA CASH P-SIP (D-WEEK),10,10,10 HSBC CASH INSTI (D-DAIL),10.44,10.44,10.44 IDFC DYNAMIC BOND IP (G),10.37,10.37,10.37 JM CONTRA (G),3.82,3.82,3.91
BIRLA SUN LIFE BASIC (G),48.53,47.56,49.62 LOTUSINDACTIVEINCOIP (G),10.35,10.35,10.35
DWS INSTA CASH P-SIP (G),11.16,11.16,11.16 HSBC CASH INSTI (D-MONT),10.55,10.55,10.55 IDFC G-SEC INV A HYD (D),12.37,12.37,12.37 JM EMERGING LEADERS (D),3.91,3.91,4
BIRLA SUN LIFE-FRONT (D-ANNU),13.15,12.89,13.45 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-DAIL),10,10,10
HSBC CASH INSTI (D-WEEK),10.48,10.48,10.48 IDFC G-SEC INVE A AD (D),12.98,12.98,12.98 JM EMERGING LEADERS (G),3.9,3.9,3.99 W
BIRLA SUN LIFE-FRONT (G),41.42,40.59,42.35 DWS INSTA CASH PLUS (B),10.73,10.73,10.73 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-MONT),10.04,0,0
HSBC CASH INSTI (G),14.45,14.45,14.45 IDFC G-SEC INVE B IP (D),10.48,10.48,10.48 JM EQUITY (D),9.78,9.78,10 W
BIRLA SUNLIFE MON IN (G),27.76,27.49,27.76 DWS INSTA CASH PLUS (D),10.93,10.93,10.93 LOTUSINDI LIQUID SIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
HSBC CASH REGULAR (D-DAIL),10.19,10.19,10.19 IDFC G-SEC INVE B IP (G),10.39,10.39,10.39 JM EQUITY (G),21.73,21.73,22.22
BIRLASL AAF AGGRESS (D),17.82,17.82,18.08 DWS INSTA CASH PLUS (D-DAIL),10.3,10.3,10.3 LOTUSINDI LIQUID SIP (G),11.82,11.82,11.82
HSBC CASH REGULAR (D-WEEK),10.03,10.03,10.03 IDFC G-SEC INVES A (G),18.03,18.03,18.03 JM EQUITY& DERIVATIV (B),12,12,12 W W
BIRLASL AAF AGGRESS (G),17.82,17.82,18.08 DWS INSTA CASH PLUS (D-WEEK),10.37,10.37,10.37 LOTUSINDIA GILT LDIP (D-MONT),10.11,10.11,10.11
HSBC CASH REGULAR (G),14.36,14.36,14.36 IDFC G-SEC PF B IP (D-QUAR),12.2,12.2,12.2 JM EQUITY& DERIVATIV (D),10.24,10.24,10.24
BIRLASL AAF CONSERVA (D),15.69,15.69,15.77 DWS INSTA CASH PLUS (G),14.45,14.45,14.45 LOTUSINDIA GILT LDIP (G),10.32,10.32,10.32
HSBC DYNAMIC (D),6.4,6.34,6.56 IDFC G-SEC PF B IP (G),14.98,14.98,14.98 JM EQUITY& DERIVATIV (G),12.95,12.95,12.95
BIRLASL AAF CONSERVA (G),15.69,15.69,15.77 DWS INVESTMENT OPPOR (D),15.29,15.29,15.63 LOTUSINDIA GILT SDIP (D-WEEK),10,0,0
HSBC FRF-STP I OPTIO (D-MONT),10.16,10.16,10.16 IDFC G-SEC PF PLAN A (D-ANNU),12.73,12.73,12.73 JM FINANCIAL SERVICE (D),7.71,7.71,7.88 W
BIRLASL AAF MODERATE (D),17.19,17.19,17.36 DWS INVESTMENT OPPOR (G),20.05,20.05,20.5 LOTUSINDIA GILT SDIP (G),10.03,10.03,10.03
HSBC FRF-STP I OPTIO (D-WEEK),10.44,10.44,10.44 IDFC G-SEC PF PLAN A (D-QUAR),12.22,12.22,12.22 JM FINANCIAL SERVICE (G),7.71,7.71,7.88
BIRLASL AAF MODERATE (G),17.19,17.19,17.36 DWS LIQUID PLUS (B),10.2,10.2,10.2 LOTUSINDIA LIQUID IP (D-DAIL),10,10,10
HSBC FRF-STP I OPTIO (G),13.3,13.3,13.3 IDFC G-SEC PF PLAN A (G),14.94,14.94,14.94 JM FLOATER FND STP (D),10.09,10.09,10.09 W
BIRLASL BALANCE DIV (D),16.78,16.61,17.16 DWS LIQUID PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 LOTUSINDIA LIQUID IP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
HSBC FRP - LTP-RO (D-DAIL),10.01,9.96,10.01 IDFC G-SEC STP A GR (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM FLOATER FND STP (G),14,14,14
BIRLASL BALANCE GR (G),25.23,24.98,25.8 DWS LIQUID PLUS (D-MONT),10.55,10.55,10.55 LOTUSINDIA LIQUID IP (G),11.8,11.8,11.8
HSBC FRP - LTP-RO (D-MONT),10.03,9.98,10.03 IDFC G-SEC STP A GR (G),13.38,13.38,13.38 JM G-SEC - PF PLAN (D),21.17,21.17,21.17 W
BIRLASL CASH PLUS (D),16.37,16.37,16.37 DWS LIQUID PLUS (D-WEEK),10.52,10.52,10.52 LOTUSINDIA OVERNIGHT (D-DAIL),10,10,10 W
HSBC FRP - LTP-RO (G),13.29,13.23,13.29 IDFC G-SEC STP A MD (D),10.05,10.05,10.05 JM G-SEC - PF PLAN (G),23.11,23.11,23.11
BIRLASL CASH PLUS (G),23.11,23.11,23.11 DWS LIQUID PLUS (G),13.97,13.97,13.97 LOTUSINDIA OVERNIGHT (G),10.86,10.86,10.86
HSBC GILT - STP (D),10.76,10.76,10.76 IDFC G-SEC STP A QD (D),10.16,10.16,10.16 JM G-SEC PF PLUS (D),10.92,10.92,10.92
BIRLASL CASHPLUS IP (D-DAIL),10.8,10.8,10.8 DWS LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 LOTUSINDIA SHORTT IP (D-DAIL),10.02,10,10.02
HSBC GILT - STP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 IDFC G-SEC STP B IP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM G-SEC PF PLUS (G),10.92,10.92,10.92
BIRLASL CASHPLUS IP (D-FORT),10.82,10.82,10.82 DWS LIQUID PLUS IP (D-MONT),10,10,10 LOTUSINDIA SHORTT IP (D-MONT),10.2,10.19,10.2
HSBC GILT - STP (G),12.15,12.15,12.15 IDFC G-SEC STP B IP (G),10.02,10.02,10.02 JM G-SEC REGULAR DIV (D),13.23,13.23,13.23
BIRLASL CASHPLUS IP (D-WEEK),10.81,10.81,10.81 DWS LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.1,10.1,10.1 LOTUSINDIA SHORTT IP (D-WEEK),10.16,10.15,10.16
HSBC INC INV P INST (D),11.07,10.96,11.07 IDFC G-SECINV A QD (D-QUAR),11.58,11.58,11.58 JM G-SEC RP GR (B),13.46,13.46,13.46
BIRLASL CASHPLUS IP (G),23.34,23.34,23.34 DWS LIQUID PLUS IP (G),10.07,10.07,10.07 LOTUSINDIA SHORTT IP (G),11.64,11.63,11.64 W
HSBC INC INV P INST (G),10.01,9.96,10.01 IDFC IMPERIAL EQUITY (D),9.49,9.49,9.7 JM G-SEC RP GR (G),27.66,27.66,27.66
BIRLASL CEF - GAP (D),10.07,9.97,10.32 DWS MIP - PLAN A (D-ANNU),11.65,11.65,11.7 LOTUSINDIA SHORTTERM (D-MONT),10.2,10.17,10.2
HSBC INC INV PL REG (D),11.6,11.49,11.6 IDFC IMPERIAL EQUITY (G),10.47,10.47,10.7 JM HEALTHCARE SECTOR (D),9.22,9.22,9.42 W
BIRLASL CEF - GAP (G),10.07,9.97,10.32 DWS MIP - PLAN A (D-MONT),10.53,10.53,10.58 LOTUSINDIA SHORTTERM (D-WEEK),10.16,10.14,10.16
HSBC INC INV PL REG (G),15.08,14.93,15.08 IDFC LIQ PLUSTP SIP (D-DAIL),10,10,10 JM HEALTHCARE SECTOR (G),11.62,11.62,11.88
BIRLASL CEF -GMCP (D),10.06,9.96,10.31 DWS MIP - PLAN A (D-QUAR),10.69,10.69,10.74 LOTUSINDIA SHORTTERM (G),11.59,11.56,11.59
HSBC INCOME STP INS (D),10.32,10.32,10.32 IDFC LIQ PLUSTP SIP (D-WEEK),10,10,10 JM HI FI (D),4.97,4.97,5.08 W
BIRLASL CEF -GMCP (G),10.06,9.96,10.31 DWS MIP - PLAN A (G),14.16,14.16,14.23
BIRLASL CEF -GPMP (D),10.06,9.96,10.31 DWS MIP - PLAN B (D-ANNU),10.47,10.47,10.52
HSBC INCOME STP INS (D-WEEK),10.33,10.33,10.33 IDFC LIQ PLUSTP SIP (G),10.16,10.16,10.16 JM HI FI (G),4.97,4.97,5.08 PRINCIPAL
HSBC INCOME STP INS (G),11.36,11.36,11.36 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-ANNU),10.1,10.1,10.1 JM HIGH LIQ DAILY DP (D),10.43,10.43,10.43
BIRLASL CEF -GPMP (G),10.06,9.96,10.31 DWS MIP - PLAN B (D-MONT),10.21,10.21,10.26 PRIN GLOBAL OPPORT (D),10.07,9.97,10.32
HSBC INCOME STP REG (D),10.94,10.94,10.94 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 JM HIGH LIQ SUPINSP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 W
BIRLASL DIVYIELDPLUS (D),7.82,7.66,8 DWS MIP - PLAN B (D-QUAR),9.74,9.74,9.79 PRIN GLOBAL OPPORT (G),10.07,9.97,10.32
HSBC INCOME STP REG (D-WEEK),10.08,10.08,10.08 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-MONT),10.04,10.04,10.04 JM HIGH LIQ SUPINSP (D-WEEK),10,10,10
BIRLASL DIVYIELDPLUS (G),34.8,34.1,35.58 DWS MIP - PLAN B (G),12.35,12.35,12.41 PRIN INCOME STP DIV (D),10.49,10.47,10.49
HSBC INCOME STP REG (G),14.47,14.47,14.47 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-QUAR),10.43,10.43,10.43 JM HIGH LIQ SUPINSP (G),13.51,13.51,13.51
BIRLASL DYNAMIC BOND (D-MONT),10.12,10.07,10.12 DWS MONEY PLUS (B),10.18,10.18,10.18
HSBC INCOMESTP PLUS (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 IDFC LIQPLUS INVESIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM HIGH LIQUIDITY GR (G),23.54,23.54,23.54 PRIN INCOME STP GR (G),15.43,15.39,15.43 UT
BIRLASL DYNAMIC BOND (D-QUAR),10.85,10.8,10.85 DWS MONEY PLUS (D),10.34,10.33,10.34 PRIN INCOMESTP-IP DW (D-WEEK),10.85,10.85,10.85
HSBC INDIA OPPOTUNIT (D),10.27,10.16,10.5 IDFC LIQPLUS INVESIP (G),13.31,13.31,13.31 JM HIGH LIQUIDITY IP (D),10.37,10.37,10.37 W
BIRLASL DYNAMIC BOND (G),13.75,13.68,13.75 DWS MONEY PLUS (D-DAIL),10.03,10.01,10.03 PRIN MIP(GR.AC) (G),17.07,16.98,17.07
HSBC INDIA OPPOTUNIT (G),19.38,19.18,19.81 IDFC LIQPLUS INVEST (D-ANNU),10.83,10.83,10.83 JM HIGH LIQUIDITY IP (D-DAIL),10.02,10.02,10.02
BIRLASL FMP AS 1 (D),10.06,9.86,10.06 DWS MONEY PLUS (D-WEEK),10.18,10.16,10.18 PRIN MIP-DIV (D-MONT),10.34,10.29,10.34
HSBC LIQUID PLUS (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 IDFC LIQPLUS INVEST (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 JM HIGH LIQUIDITY IP (G),14.21,14.21,14.21 SAHARA
BIRLASL FMP AS 1 (G),10.27,10.06,10.27 DWS MONEY PLUS (G),12.47,12.45,12.47 PRIN MIP-DIV-Q (D),10.82,10.77,10.82
HSBC LIQUID PLUS (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQPLUS INVEST (D-MONT),10.04,10.04,10.04 JM HIGH LIQUIDITY-BO (D),12.36,12.36,12.36
BIRLASL FMP AS 3 (D),10.04,10.04,10.04 DWS MONEY PLUS IP (D),10.26,10.24,10.26 PRINC RESUR IND EQT (D),6.93,6.83,7.09
HSBC LIQUID PLUS (G),11.88,11.88,11.88 IDFC LIQPLUS INVEST (D-QUAR),10.29,10.29,10.29 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D),10.61,10.61,10.61
BIRLASL FMP AS 3 (G),12.47,12.47,12.47 DWS MONEY PLUS IP (D-DAIL),10.01,9.99,10.01 PRINC RESUR IND EQT (G),48.78,48.05,49.88
HSBC LIQUID PLUS IP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 IDFC LIQPLUS INVEST (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D-ANNU),10,10,10 W
BIRLASL FMP QS II (D),10.25,10.04,10.25 DWS MONEY PLUS IP (D-WEEK),10.15,10.14,10.15 PRINCHILDBEN-CBP (G),49.23,48.98,50.34
HSBC LIQUID PLUS IP (D-MONT),10.17,10.17,10.17 IDFC LIQPLUS INVEST (G),13.12,13.12,13.12 JM HIGH LIQUIDITYDIV (D-QUAR),13.56,13.56,13.56
BIRLASL FMP QS II (G),13.86,13.58,13.86 DWS MONEY PLUS IP (G),11.94,11.93,11.94 PRINCHILDBEN-FGP (G),48.53,47.07,49.62
HSBC LIQUID PLUS IP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 IDFC LIQUID FUND (D),1000.21,1000.21,1000.21 JM INCOME - DIVIDEND (D),10.27,10.27,10.27 W
BIRLASL FRF LTP (D),10.4,10.39,10.4 DWS MONEYPLUSADVANIP (D),10.45,10.44,10.45 HSBC LIQUID PLUS IP (G),11.92,11.92,11.92 PRINCIPAL BALANCED D (D),8.91,8.87,9.11 W
IDFC LIQUID FUND (D-MONT),1002.62,1002.62,1002.62 JM INCOME BONUS (B),11.87,11.87,11.87
BIRLASL FRF LTP (D-WEEK),10.02,10.01,10.02 DWS MONEYPLUSADVANIP (G),10.64,10.63,10.64 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-DAIL),10.05,10.05,10.05 PRINCIPAL BALANCED G (G),17.65,17.56,18.05 W
IDFC LIQUID FUND (D-WEEK),1000.2,1000.2,1000.2 JM INCOME GROWTH (G),29.02,29.02,29.02
BIRLASL FRF LTP (G),14.3,14.29,14.3 DWS MONEYPLUSADVANT (D),10.42,10.41,10.42 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-MONT),10.36,10.36,10.36 PRINCIPAL CASH LIQOP (D),10.12,10.12,10.12
IDFC LIQUID FUND (G),1219.72,1219.72,1219.72 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D),10.18,10.18,10.18
BIRLASL FRF STP (D),10.39,10.39,10.39 DWS MONEYPLUSADVANT (G),11.11,11.1,11.11 HSBC LIQUID PLUS IPP (D-WEEK),10.05,10.05,10.05 PRINCIPAL CASH LIQOP (D-DAIL),10,10,10
IDFC LIQUID PLUS TP (D),10.06,10.06,10.06 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D-DAIL),10,10,10
BIRLASL FRF STP (D-DAIL),10,10,10 DWS PREMIER BOND REG (D-ANNU),12.67,12.61,12.67 HSBC LIQUID PLUS IPP (G),11.96,11.96,11.96 PRINCIPAL CASH LIQOP (D-MONT),10.03,10.03,10.03
IDFC LIQUID PLUS TP (D-DAIL),10.07,10.07,10.07 JM LIQ PLUS PREMIUMP (D-WEEK),10.21,10.21,10.21
BIRLASL FRF STP (G),14.15,14.15,14.15 DWS PREMIER BOND REG (D-MONT),12.27,12.21,12.27 HSBC MIDCAP EQUITY (D),6.88,6.81,7.03 PRINCIPAL CASH LIQOP (G),16.8,16.8,16.8
IDFC LIQUID PLUS TP (D-WEEK),10.07,10.07,10.07 JM LIQ PLUS PREMIUMP (G),13.11,13.11,13.11
BIRLASL FRF STP IP (D-DAIL),10,10,10 DWS PREMIER BOND REG (D-QUAR),11.89,11.83,11.89 HSBC MIDCAP EQUITY (G),10.4,10.3,10.63 PRINCIPAL CML-I PREM (D-DAIL),10,10,10
IDFC LIQUID PLUS TP (G),13.87,13.87,13.87 JM LIQUID PLUS REG P (D),13.68,13.68,13.68
BIRLASL FRF STP IP (D-FORT),10,10,10 DWS PREMIER BOND REG (G),14.61,14.61,14.9 HSBC MIP-REGULARPLAN (D-MONT),10.67,10.56,10.67 PRINCIPAL CML-I PREM (D-MONT),10.06,10.06,10.06
IDFC LIQUIDITY MANAG (D),10.01,10.01,10.01 JM LIQUID PLUS REG P (D-DAIL),10,10,10
BIRLASL FRF STP IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 DWS SHORT MATURITY (D),10.88,10.88,10.88 HSBC MIP-REGULARPLAN (D-QUAR),10.79,10.68,10.79 PRINCIPAL CML-I PREM (D-WEEK),10.03,10.03,10.03
IDFC LIQUIDITY MANAG (D-MONT),10.02,10.02,10.02 JM LIQUID PLUS REG P (D-WEEK),10.18,10.18,10.18
BIRLASL FRF STP IP (G),11.39,11.39,11.39 DWS SHORT MATURITY (D-WEEK),10.39,10.39,10.39 HSBC MIP-REGULARPLAN (G),13.93,13.79,13.93 IDFC LIQUIDITY MANAG (D-WEEK),10,10,10 JM LIQUID PLUS REG P (G),13.63,13.63,13.63 PRINCIPAL CML-I PREM (G),13.45,13.45,13.45 TATA
BIRLASL G-SECST IP (D),10.05,10.05,10.05 DWS SHORT MATURITY (G),14.71,14.71,14.71 HSBC MIP-SAVINGSPLAN (D-MONT),10.86,10.75,10.86 PRINCIPAL DIV YIELD (D),7.99,7.99,8.17 W
IDFC LIQUIDITY MANAG (G),11.97,11.97,11.97 JM MONEY MANAGER (D),10.01,10.01,10.01
BIRLASL G-SECST IP (D-DAIL),10,10,10 DWS TAX SAVING (D),7.05,7.05,7.2 HSBC MIP-SAVINGSPLAN (D-QUAR),10.81,10.7,10.81 PRINCIPAL DIV YIELD (G),10.83,10.83,11.07
IDFC LIQUIDPLUSTP IP (D-DAIL),10.07,10.07,10.07 JM MONEY MANAGER (D-FORT),10.03,10.03,10.03
BIRLASL G-SECST IP (D-WEEK),10,10,10 DWS TAX SAVING (G),7.54,7.54,7.71 HSBC MIP-SAVINGSPLAN (G),14.99,14.84,14.99 PRINCIPAL EMERGBLUEC (D),10.72,10.61,10.96
IDFC LIQUIDPLUSTP IP (D-WEEK),10.09,10.09,10.09 JM MONEY MANAGER (D-WEEK),10.19,10.19,10.19
BIRLASL GILT PLUS PF (D),11.29,11.18,11.29 ESCORTS HSBC TAXSAVER EQUITY (D),7.34,7.34,7.51 IDFC LIQUIDPLUSTP IP (G),13.71,13.71,13.71 JM MONEY MANAGER (G),11.82,11.82,11.82 PRINCIPAL EMERGBLUEC (G),10.72,10.61,10.96
BIRLASL GILT PLUS PF (D-ANNU),21.68,21.47,21.68 HSBC TAXSAVER EQUITY (G),7.34,7.34,7.51 IDFC PREMIER EQUITY (D),12.49,12.49,12.77 JM MONEY MANAGER SP (D),10.01,10.01,10.01 PRINCIPAL FRF - FMP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 W
BIRLASL GILT PLUS PF (G),24.99,24.74,24.99 ESCORTS BALANCED (D),8.97,8.97,9.17 IDFC PREMIER EQUITY (G),12.49,12.49,12.77 JM MONEY MANAGER SP (D-FORT),10.06,10.06,10.06 PRINCIPAL FRF - FMP (D-MONT),10.74,10.71,10.74
BIRLASL GILT PLUSLIQ (D),10.51,10.51,10.51 ESCORTS BALANCED (G),40.16,40.16,41.07 ICICI IDFC SSIF INV A AD (D),12.37,12.37,12.37 JM MONEY MANAGER SP (D-WEEK),10.18,10.18,10.18 PRINCIPAL FRF - FMP (D-WEEK),10,9.98,10
BIRLASL GILT PLUSLIQ (D-ANNU),10.3,10.3,10.3 ESCORTS FLOATINGRATE (D),12.28,12.28,12.28 ICICI PRU AGG PL (D),17.08,17.08,17.33 IDFC SSIF INV A HYD (D),11.81,11.81,11.81 JM MONEY MANAGER SP (G),11.91,11.91,11.91 PRINCIPAL FRF - FMP (G),13.49,13.46,13.49
BIRLASL GILT PLUSLIQ (G),19.96,19.96,19.96 ESCORTS FLOATINGRATE (G),12.28,12.28,12.28 ICICI PRU AGG PL (G),17.08,17.08,17.33 IDFC SSIF INV A QD (D),11.7,11.7,11.7 JM MONEYMANAGER SPP (D),10,10,10 PRINCIPAL FRF - SMP (D-DAIL),10,10,10
BIRLASL GILT PLUSREG (D),12.94,12.94,12.94 ESCORTS GILT (D),18.53,18.53,18.53 ICICI PRU BALANCED (D),10.44,10.44,10.67 IDFC SSIF INVE A GR (G),21.91,21.91,21.91 JM MONEYMANAGER SPP (D-FORT),10.13,10.13,10.13 PRINCIPAL FRF - SMP (D-MONT),10.7,10.7,10.7
BIRLASL GILT PLUSREG (D-ANNU),26.21,26.21,26.21 ESCORTS GILT (G),20.31,20.31,20.31 ICICI PRU BALANCED (G),25.93,25.93,26.51 IDFC SSIF INVS B IP (D),10.35,10.35,10.35 JM MONEYMANAGER SPP (D-WEEK),10.21,10.21,10.21 PRINCIPAL FRF - SMP (D-WE W
BIRLASL GILT PLUSREG (G),30.85,30.85,30.85 ESCORTS GROWTH PLAN (D),7.48,7.48,7.65 ICICI PRU BLENDED-A (D),10.41,10.36,10.41 IDFC SSIF INVS B IP (G),10.48,10.48,10.48 JM MONEYMANAGER SPP (G),12.07,12.07,12.07 W
BIRLASL INCOME PLUS (D),11.73,11.61,11.73 ESCORTS GROWTH PLAN (G),39,39,39.88 ICICI PRU BLENDED-A (G),13.19,13.13,13.19 IDFC SSIF MT PLAN A (D-BIMO),10.56,10.56,10.56 JM MONTHLY INCO PLAN (D-ANNU),11.1,11.1,11.1 W
BIRLASL INCOME PLUS (G),39.77,39.37,39.77 ESCORTS HIGHYEILDEQU (B),8.07,8.07,8.25 ICICI PRU BLENDED-B (D),11.64,11.58,11.64 IDFC SSIF MT PLAN A (D-DAIL),10.45,10.45,10.45 JM MONTHLY INCO PLAN (D-MONT),9.61,9.61,9.61 W W
BIRLASL INDEX (D),11.29,11.07,11.55 ESCORTS HIGHYEILDEQU (D),7.09,7.09,7.25 ICICI PRU BLENDED-B (G),12.97,12.9,12.97 IDFC SSIF MT PLAN A (D-FORT),10.45,10.45,10.45 JM MONTHLY INCO PLAN (D-QUAR),10.44,10.44,10.44 W W W
BIRLASL INDEX (G),29.18,28.6,29.84 ESCORTS HIGHYEILDEQU (G),8.07,8.07,8.25 ICICI PRU CA PL (D),13.31,13.31,13.31 IDFC SSIF MT PLAN A (D-MONT),10.48,10.48,10.48 JM MONTHLY INCO PLAN (G),13.34,13.34,13.34 W
BIRLASL INDIA OPPORT (D),10.35,10.14,10.58 ESCORTS INCOME BOND (D),19.32,19.32,19.32 ICICI PRU CA PL (G),13.31,13.31,13.31 IDFC SSIF MT PLAN A (G),13.84,13.84,13.84 JM MULTI STRATEGY (D),7.84,7.84,8.01
BIRLASL INDIA OPPORT (G),24.09,23.61,24.63 ESCORTS INCOME BOND (G),22.9,22.9,22.9 ICICI PRU CCP-GP (G),25.97,25.71,26.36 IDFC SSIF ST B IP (D),10.15,10.15,10.15 JM MULTI STRATEGY (G),7.84,7.84,8.01
BIRLASL INDIAGENNEXT (D),10.29,10.08,10.52 ESCORTS INCOME PLAN (B),14.07,14.07,14.07 ICICI PRU CCP-SP (G),20.98,20.77,21.3 IDFC SSIF ST B IP (D-FORT),10.14,10.14,10.14 JM SHORT TERM - DIV (D),11.42,11.42,11.42 W
BIRLASL INDIAGENNEXT (G),12.42,12.17,12.7 ESCORTS INCOME PLAN (D),11.05,11.05,11.05 ICICI PRU DISCOV IP (G),7.11,7.11,7.27 IDFC SSIF ST B IP (G),11.03,11.03,11.03 JM SHORT TERM - GR (G),16.49,16.49,16.49
BIRLASL INFRASTRUCTU (D),7.63,7.48,7.8 ESCORTS INCOME PLAN (G),26.71,26.71,26.71 ICICI PRU DISCOVERY (D),8.83,8.83,9.03 IDFC SSIF ST PLAN A (D),10.49,10.49,10.49 JM SHORTTERM INST PL (D),10.36,10.36,10.36
BIRLASL INFRASTRUCTU (G),8.22,8.06,8.4 ESCORTS LIQUID PLAN (D-DAIL),12.4,12.4,12.4 ICICI PRU DISCOVERY (G),16.34,16.34,16.71 IDFC SSIF ST PLAN A (D-FORT),10.47,10.47,10.47 JM SHORTTERM INST PL (G),11.82,11.82,11.82
SB
BIRLASL MIDCAP (D),12.64,12.39,12.92 ESCORTS LIQUID PLAN (D-MONT),12.4,12.4,12.4 ICICI PRU DYNAMICPLN (D),11.18,11.18,11.43 IDFC SSIF ST PLAN A (G),17.42,17.42,17.42 JM SMALL AND MID-CAP (D),3.6,3.6,3.68 W
BIRLASL MIDCAP (G),45.58,44.67,46.61 ESCORTS LIQUID PLAN (D-WEEK),12.4,12.4,12.4 ICICI PRU DYNAMICPLN (G),48.62,48.62,49.71 IDFC SSIF STP C SIP (D),10.49,10.49,10.49 JM SMALL AND MID-CAP (G),3.6,3.6,3.68 W W
BIRLASL MIP GR (G),20.6,20.47,20.6 ESCORTS LIQUID PLAN (G),12.68,12.68,12.68 ICICI PRU EMERG STAR (D),7.74,7.74,7.91 IDFC SSIF STP C SIP (D-FORT),10.03,10.03,10.03 JM SMALLAND MIDCAPIP (D),10,10,10
BIRLASL MIP MNTLYPAY (D),20.6,20.47,20.6 ESCORTS MF - UD TS (G),10.74,10.74,10.74 ICICI PRU EMERG STAR (G),14.18,14.18,14.5 IDFC SSIF STP C SIP (G),12.21,0,0 JM SMALLAND MIDCAPIP (G),10,10,10
BIRLASL MIP SAVING 5 (D),11.29,11.29,11.29 ESCORTS MF - UDCB (D-ANNU),10.62,10.62,10.62 ICICI PRU FLEXINCPLN (D),10.55,10.55,10.55 IDFC SSIF STP D (D),10.48,10.48,10.48 JM TAX GAIN (D),4.29,0,4.39
BIRLASL MIP SAVING 5 (G),15.1,15.1,15.1 ESCORTS MF - UDCB (D-HALF),10.28,10.28,10.28 ICICI PRU FLEXINCPLN (D-DAIL),10.57,10.57,10.57 IDFC SSIF STP D (G),11.11,11.11,11.11 JM TAX GAIN (G),4.29,0,4.39
BIRLASL MIP SAVING 5 (P-MONT),15.1,15.1,15.1 ESCORTS MF - UDCB (D-MONT),10.16,10.16,10.16 ICICI PRU FLEXINCPLN (G),15.92,15.92,15.92 IDFC STRATSEC50-50EQ (D),8.11,8.11,8.29 JM TELECOM SECTOR (D),6.56,6.56,6.7 W
BIRLASL MIP WEALTH25 (D),9.46,9.36,9.46 ESCORTS MF - UDCB (D-QUAR),10.26,10.26,10.26 ICICI PRU FMCG GR (G),30.64,30.64,31.33 IDFC STRATSEC50-50EQ (G),8.11,8.11,8.29 JM TELECOM SECTOR (G),6.56,6.56,6.7
BIRLASL MIP WEALTH25 (G),13.21,13.07,13.21 ESCORTS MF - UDCB (G),15.26,15.26,15.26 ICICI PRU FRF D (D),10.03,10.03,10.03
BIRLASL MIP WEALTH25 (P-MONT),13.21,13.07,13.21 ESCORTS MF - UDL (D),17.11,17.11,17.11 ICICI PRU FRF D (D-DAIL),10,10,10
ING KOTAK
BIRLASL MNC DIV (D),40.22,39.42,41.12 ESCORTS MF - UDL (G),23.78,23.78,23.78 ICICI PRU FRF D (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING BALANCED (D),10.23,10.23,10.46 KOTAK 30 (D),20.51,20.51,20.97
BIRLASL MNC GR (G),80.23,78.63,82.04 ESCORTS MF -UD PSU B (D-ANNU),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU FRF D (G),12.73,12.73,12.73 ING BALANCED (G),14.63,14.63,14.96 KOTAK 30 (G),56.03,56.03,57.29 W W
BIRLASL SHORTTERM IP (D-DAIL),10.01,9.98,10.01 ESCORTS MF -UD PSU B (D-HALF),10.29,10.29,10.29 ICICI PRU GILT IP-PF (G),17.47,17.37,17.47 ING CONTRA FUND (B),7.73,7.73,7.9 KOTAK BALANCE (D),16.01,16.01,16.37
BIRLASL SHORTTERM IP (D-FORT),10.09,10.07,10.09 ESCORTS MF -UD PSU B (D-MONT),10.14,10.14,10.14 ICICI PRU GILT TRE (D),11.76,11.76,11.76 ING CONTRA FUND (D),7.73,7.73,7.9 KOTAK BOND - REG (B),16.41,16.41,16.41
BIRLASL SHORTTERM IP (D-MONT),10.07,10.05,10.07 ESCORTS MF -UD PSU B (D-QUAR),10.27,10.27,10.27 ICICI PRU GILT TRE (D-HALF),11.13,11.13,11.13 ING CONTRA FUND (G),7.73,7.73,7.9 KOTAK BOND - REG (D-ANNU),16.45,16.45,16.45
BIRLASL SHORTTERM IP (G),10.21,10.19,10.21 ESCORTS MF -UD PSU B (G),13.44,13.44,13.44 ICICI PRU GILT TRE (G),22.23,22.23,22.23 ING CORE EQUITY (D),10.07,10.07,10.3 KOTAK BOND - REG (D-QUAR),11.59,11.59,11.59
BIRLASL TOP 100 (D),9.57,9.38,9.78 ESCORTS MF UDST-G (D-ANNU),13.85,13.85,13.85 ICICI PRU GROWTH IP (G),9.58,9.58,9.8 ING CORE EQUITY (G),19.06,19.06,19.49 KOTAK BOND - REG (G),24.62,24.62,24.62 W
BIRLASL TOP 100 (G),11.67,11.44,11.94 ESCORTS MF UDST-G (D-HALF),13.08,13.08,13.08 ICICI PRU INC INSTI (D-QUAR),12.1,12.04,12.1 ING DIVIDEND YIELD (B),9.12,9.12,9.33 KOTAK BOND DEPOSIT P (D),13.65,13.65,13.65
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-DAIL),10.02,10.02,10.02 ESCORTS MF UDST-G (D-MONT),12.79,12.79,12.79 ICICI PRU INC INSTI (G),29.07,28.93,29.07 ING DIVIDEND YIELD (D),8.29,8.29,8.48 KOTAK BOND DEPOSIT P (G),22.93,22.93,22.93 W
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-FORT),10,10,10 ESCORTS MF UDST-G (G),20.93,20.93,20.93 ICICI PRU INC MULTIP (D),10.26,10.16,10.26 ING DIVIDEND YIELD (G),9.12,9.12,9.33 KOTAK CONTRA (D),9.42,9.42,9.63 W
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-MONT),10.03,10.03,10.03 ESCORTS MF-UDB (G),8.87,8.87,8.87 ICICI PRU INC MULTIP (G),14.27,14.12,14.27 ING DOMEST OPPORTUNI (B),18.83,18.83,19.25 KOTAK CONTRA (G),10.76,10.76,11 W
BIRLASLCASHPLUSPREMI (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 ESCORTS POWER&ENERGY (D),10.09,10.09,10.09 ICICI PRU INDEX (G),26.9,26.9,27.17 ING DOMEST OPPORTUNI (D),7.09,7.09,7.25 KOTAK EQ FOF (D),18.52,18.52,18.93
BIRLASLCASHPLUSPREMI (G),13.76,13.76,13.76 ESCORTS POWER&ENERGY (G),10.1,10.1,10.1 ICICI PRU INFRASTRUC (D),7.76,7.76,7.93 ING DOMEST OPPORTUNI (G),18.83,18.83,19.25 KOTAK EQ FOF (G),18.52,18.52,18.93
BIRLASLCASHPLUSSWEEP (D),10.09,10.09,10.09 ESCORTS TAX PLAN (D),6.94,6.94,7.09 ICICI PRU INFRASTRUC (G),16.95,16.95,17.33 ING DYNAMIC DURATION (B),12.79,12.79,12.79 KOTAK FLEXI DEBT (D),10.39,10.39,10.39
BIRLASLMIP - MD (D),10.26,10.2,10.26 ESCORTS TAX PLAN (G),29.58,29.58,30.24 ICICI PRU LIQUID IP (D-DAIL),11.85,11.85,11.85 ING DYNAMIC DURATION (D),10.86,10.86,10.86 KOTAK FLEXI DEBT (D-DAIL),10.03,10.03,10.03 W
BIRLASUN LIFESTOPP (D),10.21,10.19,10.21 ESCORTSLEADINGSECTOR (D),6.6,6.6,6.6 ICICI PRU LIQUID IP (D-MONT),11.95,11.95,11.95 ING DYNAMIC DURATION (D-HALF),10.45,10.45,10.45 KOTAK FLEXI DEBT (D-WEEK),10.04,10.04,10.04 W
BIRLASUN LIFESTOPP (G),12.93,12.9,12.93 ESCORTSLEADINGSECTOR (G),6.6,6.6,6.6 ICICI PRU LIQUID IP (D-WEEK),11.86,11.86,11.86 ING DYNAMIC DURATION (D-MONT),10.36,10.36,10.36 KOTAK FLEXI DEBT (G),13.45,13.45,13.45
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D),11.14,11.14,11.14 ESCORTSOPPORTUNITIES (D),10.11,10.11,10.11 ICICI PRU LIQUID IP (G),21.43,21.43,21.43 ING DYNAMIC DURATION (D-QUAR),10.46,10.46,10.46 KOTAK FLEXI DEBT IP (D-DAIL),10.05,10.05,10.05
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 ESCORTSOPPORTUNITIES (G),23.27,23.27,23.27 ICICI PRU LIQUID SIP (D-DAIL),10,10,10 ING DYNAMIC DURATION (G),12.79,12.79,12.79 KOTAK FLEXI DEBT IP (D-WEEK),10.04,10.04,10.04
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-MONT),10.13,10.13,10.13 ICICI PRU LIQUID SIP (D-MONT),10.01,10.01,10.01
BIRLASUNLIFE LIQ PL (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 HDFC ICICI PRU LIQUID SIP (D-WEEK),10.01,10.01,10.01
ING GILT - DIVIDEND (D),14.35,14.35,14.35 KOTAK FLEXI DEBT IP (G),10.51,10.51,10.51
ING GILT - GROWTH (G),14.35,14.35,14.35 KOTAK FLOATER L T (D-DAIL),10.08,10.08,10.08
BIRLASUNLIFE LIQ PL (G),16,16,16 HDFC SHORT TERM (D),10.67,10.64,10.67 ICICI PRU LIQUID SIP (G),12.7,12.7,12.7 ING GLOBALREALESTATE (B),6.79,6.79,6.96 KOTAK FLOATER L T (D-MONT),10.13,10.13,10.13
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D),10.7,10.7,10.7 HDFC SHORT TERM (G),16.03,15.99,16.03 ICICI PRU LONGTERMPL (D),10.52,10.52,10.52 ING GLOBALREALESTATE (D),6.79,6.79,6.96 KOTAK FLOATER L T (D-WEEK),10.08,10.08,10.08
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 HDFC ABRITRAGE (D-MONT),10.08,10.03,10.08 ICICI PRU LTP-GROWTH (G),18.23,18.23,18.23 ING GLOBALREALESTATE (G),6.79,6.79,6.96 KOTAK FLOATER L T (G),13.57,13.57,13.57 W
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-MONT),10.15,10.15,10.15 HDFC ABRITRAGE (D-QUAR),10.24,10.19,10.24 ICICI PRU MIP (MNTH (D),10.98,10.92,10.98 ING GLOBAREALESTAEIP (B),10,10,10 KOTAK FLOATER S T (D-DAIL),10.04,10.04,10.04
BIRLASUNLIFE LIQP IP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 HDFC ABRITRAGE (G),10.95,10.9,10.95 ICICI PRU MIP (QRTL (D),11.27,11.22,11.27 ING GLOBAREALESTAEIP (D),6.06,6.06,6.06 KOTAK FLOATER S T (D-MONT),10.07,10.07,10.07
BIRLASUNLIFE LIQP IP (G),16.25,16.25,16.25 HDFC ABRITRAGE - IP (D-MONT),10.09,10.04,10.09 ICICI PRU MIP GR (G),20.58,20.47,20.58 ING GLOBAREALESTAEIP (G),5.93,5.93,5.93 KOTAK FLOATER S T (D-WEEK),10.03,10.03,10.03
BIRLASUNLIFE STOPPIP (D),10,9.98,10 HDFC ABRITRAGE - IP (D-QUAR),10.24,10.19,10.24 ICICI PRU MIP HY DIV (D),11.29,11.24,11.29 ING INCOME (B),13.85,13.85,13.85 KOTAK FLOATER S T (G),14.21,14.21,14.21
BIRLASUNLIFE STOPPIP (G),10.08,10.06,10.08 HDFC ABRITRAGE - IP (G),10.98,10.93,10.98 ICICI PRU MOD PL (D),15.71,15.71,15.87
REL ANCE
ING INCOME (D-ANNU),11.67,11.67,11.67 KOTAK GILT INV REG (D),14.55,14.55,14.55
BIRLASUNLIFE TAXPLAN (D),34.14,33.46,34.91 HDFC BALANCED (D),12.72,12.72,13 ICICI PRU MOD PL (G),15.71,15.71,15.87 ING INCOME (D-HALF),11.13,11.13,11.13 KOTAK GILT INV REG (G),30.24,30.24,30.24
BIRLASUNLIFE TAXPLAN (G),7.17,7.03,7.33 HDFC BALANCED (G),25.26,25.26,25.83 ICICI PRU SERVICES (D),6.62,6.62,6.77 ING INCOME (D-QUAR),11.18,11.18,11.18 KOTAK GLOBAL INDIA (D),10.41,10.41,10.64
BIRLASUNLIFEADVANTAG (D),54.79,53.69,56.02 HDFC CAPITAL BUILDER (D),14.73,14.73,15.06 ICICI PRU SERVICES (G),8.81,8.81,9.01 ING INCOME (G),22.72,22.72,22.72 KOTAK GLOBAL INDIA (G),14.69,14.69,15.02
BIRLASUNLIFEADVANTAG (G),80.33,78.72,82.14 HDFC CAPITAL BUILDER (G),46.63,46.63,47.68 ICICI PRU SHORT TERM (G),17.35,17.35,17.35 ING INCOME IP (B),14.34,14.34,14.34 KOTAK GOLD ETF (G),1276.97,1276.97,1276.97
BIRLASUNLIFEINTEREQA (D),6.85,6.72,7.03 HDFC CASH MGM CALL P (D-DAIL),10.43,10.43,10.43 ICICI PRU SPICE (G),101.42,101.42,101.42 ING INCOME IP (D-ANNU),11.64,11.64,11.64 KOTAK INCOMEPLUS (D-MONT),9.78,9.78,9.78
BIRLASUNLIFEINTEREQA (G),6.85,6.72,7.03 HDFC CASH MGM CALL P (G),14.61,14.61,14.61 ICICI PRU STIP (D-FORT),11.92,11.92,11.92 ING INCOME IP (D-HALF),10,10,10 KOTAK INCOMEPLUS (D-QUAR),9.82,9.82,9.82
BIRLASUNLIFEINTEREQB (D),5.46,5.35,5.6 HDFC CASH MGM SP (D-DAIL),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU STIP (D-MONT),11.87,11.87,11.87 ING INCOME IP (D-QUAR),10.8,10.8,10.8 KOTAK INCOMEPLUS (G),13.21,13.21,13.21
BIRLASUNLIFEINTEREQB (G),5.46,5.35,5.6 HDFC CASH MGM SP (D-WEEK),10.64,10.64,10.64 ICICI PRU STIP (G),17.61,17.61,17.61 ING INCOME IP (G),23.96,23.96,23.96 KOTAK LIFESTYLE (D),5.87,5.87,6
CANARA HDFC CASH MGM SP (G),17.99,17.99,17.99 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-DAIL),10,10,10 ING L.I.O.N. (B),14.45,14.45,14.78 KOTAK LIFESTYLE (G),6.78,6.78,6.93 W
HDFC CHILDRENGIFTSIN (G),19.15,19.15,19.58 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-FORT),10.03,10.03,10.03 ING L.I.O.N. (D),9.7,9.7,9.92 KOTAK LIQ INSTPREPLA (D),10.04,10.04,10.04 W
CANARA ROBECO CIGO (D),11.28,11.28,11.28 HDFC CHILDRENGIFTSS (G),15.92,15.92,16.12 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-MONT),10.02,10.02,10.02 ING L.I.O.N. (G),14.45,14.45,14.78 KOTAK LIQ INSTPREPLA (D-DAIL),12.23,12.23,12.23 W
CANARA ROBECO CIGO (G),20.83,20.83,20.83 HDFC CM-SAVING PLUS (D),10.02,10.02,10.02 ICICI PRU SWEEP-CASH (D-WEEK),10.01,10.01,10.01 ING LATIN AMERICA EQ (B),5.68,5.68,5.82 KOTAK LIQ INSTPREPLA (G),17.44,17.44,17.44 W
CANARA ROBECO EXPO (D),15.84,0,0 HDFC CM-SAVING PLUS (D-DAIL),10.03,10.03,10.03 ICICI PRU SWEEP-CASH (G),12.26,12.26,12.26 ING LATIN AMERICA EQ (D),5.68,5.68,5.82 KOTAK LIQUID (D),10.03,10.03,10.03
CANARA ROBECO EXPO (G),54.83,0,0 HDFC CM-SAVING PLUS (D-MONT),10.05,10.05,10.05 ICICI PRU VER AGG PL (D),18.46,18.46,18.78 ING LATIN AMERICA EQ (G),5.68,5.68,5.82 KOTAK LIQUID (G),16.85,16.85,16.85 W
CANARA ROBECO FORT94 (G),39.11,39.11,39.99 HDFC CM-SAVING PLUS (G),18.67,18.67,18.67 ICICI PRU VER AGG PL (G),18.46,18.46,18.78 ING LIQUID (D),10.83,10.83,10.83 KOTAK LIQUID - IP (D-DAIL),12.23,12.23,12.23 W
CANARA ROBECO FRF-ST (D),10.26,10.26,10.26 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-DAIL),10.03,10.03,10.03 ICICI PRU VER CA PL (D),13.7,13.7,13.7 ING LIQUID (D-DAIL),10.79,10.79,10.79 KOTAK LIQUID - IP (D-WEEK),10.03,10.03,10.03 W
CANARA ROBECO FRF-ST (D),12.73,12.73,12.73 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-MONT),10.05,10.05,10.05 ICICI PRU VER CA PL (G),13.7,13.7,13.7 ING LIQUID (G),18.14,18.14,18.14 KOTAK LIQUID - IP (G),17.18,17.18,17.18
CANARA ROBECO FRF-ST (G),13.24,13.24,13.24 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (D-WEEK),10.02,10.02,10.02 ICICI PRUBANK&FINSER (D),7.8,7.72,7.98 ING LIQUID - INSTI (D-DAIL),10.01,10.01,10.01 KOTAK MIDCAP (D),8.29,8.29,8.48
CANARA ROBECO FRF-ST (W),10.26,10.26,10.26 HDFC CMSAVINGSPLUSIP (G),18.78,18.78,18.78 ICICI PRUBANK&FINSER (G),7.8,7.72,7.98 ING LIQUID - INSTI (D-WEEK),10.06,10.06,10.06 KOTAK MIDCAP (G),10.81,10.81,11.05
CANARA ROBECO INCOME (B),16.13,16.13,16.13 HDFC CORE & SATELLIT (D),10.94,10.94,11.18 ICICI PRUD FRP-OPT A (D),10.08,10.08,10.08 ING LIQUID - INSTI (G),13.55,13.55,13.55 KOTAK MNC (G),18.03,18.03,18.44
CANARA ROBECO INCOME (D),15.92,15.92,15.92 HDFC CORE & SATELLIT (G),15.88,15.88,16.24 ICICI PRUD FRP-OPT A (D-DAIL),10,10,10 ING LIQUID - SIP (D-DAIL),10,10,10 KOTAK OPPORTUNITIES (D),8.92,8.92,9.12
ôV≤#Ydæm˝Ÿ eè~∆ uÛÒwt H˚&ÉT >∑èVü≤ bÕ´πøJ Á|üø£≥q
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP,yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: {ç³ç³…^èþ…ÌZ° Äæý*í³ÌŒý, gôýí³ Ððþ*Æ>Y¯Œþ bóþgŒý, ÐéÌŒýÐèþ*ÆŠÿt
ôV’≤<äsêu≤<é
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…º-ÆŠÿ14: Væü–çßý-°-Æ>Ã×ý Ææÿ…Væü ç³Ç-{Ôèý- A…¨…^óþ Ææÿ$×ê-Ë ¡Ææÿ$-™ðþ-¯èþ$²Ë$ H Ñ«§æþ…V> E…yé-˯óþ k˛eTyês¡+
AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Mæü…ò³±ËÌZ ¿êÆæÿ™ŒþMæü$ Ðèþ…sìý ¨VæüYgê˯èþ$ A™èþÅ«¨Mæü {糿ê Ðèþ…VæüË Ðèþ$Mæü$ FÆæÿ-r-°^óþa ÑÑ«§æþ A…ÔéË$ ÝùÐèþ$-ÐéÆæÿ… ¯éyæþ$ A…Ôèý…ò³O »êÅ…MæüÆæÿ$Ï Cç³μ-sìýMóü K AÐèþ-V>-çßý-¯èþMæü$ Ðèþ^éaÆæÿ$. 15, &çôd+ãsY 08
^ðþ…¨¯èþ òßý^ŒíÜGÌŒý sñýM>²Ëi, G‹ÜMóüG‹Ü Ððþ$O{Mø Mæü…ò³±Ë$V> B ç³{†Mæü õ³ÆöP…¨. Äæý$*°ÍÐèþÆŠÿ, {ç³Mæü-sìý…^èþ-»ZÄôý$ ´ëÅMóü-iÌZ ^ør$ ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-^èþa° ¿êÑ- Ðèþyîþz ÆóÿrÏ ™èþWY…ç³#, Ææÿ*.5 Ë„æüË ÌZç³# Ææÿ$×ê-Ëò³O {´ëòÜ-
òœO¯é¯ŒþÞ Mæü…ò³±Ë¯èþ$ Ðèþ$…_þ {糿êÐèþ… VæüË rÄñý*sê Ððþ*sêÆŠÿÞ, Væü*Væü$ÌŒý Ðèþ…sìý C™èþÆæÿ ò³§æþª çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ^úMæü Ææÿ$×êË$, {´ëòÜ-íÜ…VŠü béÈjË G†¢-Ðóþ™èþ, íÜ…VŠü ïœk ™öË-W…ç³# E…yæþ-Ðèþ-^èþ$a-¯èþ° ¿êÑ-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$.

7
Mæü…ò³±Ë$V> AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¼h¯ðþ‹ÜÒMŠü Mæü…ò³±Ë$ Mæü*yé D gê¼ ™éÌZ ^ør$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Ðèþ*Çj¯Œþ Ðèþ$± ò³O Æ>Æÿ$$-¡Ë$ Ìê…sìýÑ {´ëòÜ-íÜ…VŠü ïœk ™öË-W…ç³#¯èþ$ Ææÿ*. 5 Ë„æü-Ë$&20 Ë„æüË
ç³{†Mæü õ³ÆöP…¨. çÜ…´ë¨…^éÆÿ$$. C…§æþ$ÌZ E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. ¨Væü$-Ðèþ-Ýë¦-Æÿ$$ÌZ Rê™é-§é-Ææÿ$-ËMæü$ Ææÿ$×ê-ËMæü* ÐèþÇ¢…ç³-gôýõÜ AÐèþ-M>-ÔéË* E¯é²Æÿ$$.

mø£Hê$Tø˘ mô|òø˘º uÛ≤Ø kÕúsTT˝À..


uÀdæb˛‘·ßqï bòÕ´wüHé k˛ºs¡ß¢
Ðèþ$$…»êÆÿ$$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: Ððþ${sZ ¯èþVæü-Æ>-ÌZÏ° ¸ëÅçÙ-¯Œþ §æþ$çÜ$¢Ë ÝùtÆŠÿ-
ËÌZ A™èþÅ-«¨Mæü… {糫§é-¯èþ…V> G¯Œþ-B-ÆŠÿI MæüçÜt-Ðèþ$ÆæÿÏ Mö¯èþ$-Vø-âæýåò³O B«§é-Ææÿ-ç³-
yóþÐóþ. Cr$ BǦMæü çÜ…„ø¿æý…, Ar$ E{Væü-Ðé§æþ §éyæþ$Ë$... D Æðÿ…yìþ…sìý
{糿ê-Ðé-°-Mìü ™èþr$t-Mø-ÌôýMæü A«§æþ$-¯é™èþ¯èþ §æþ$çÜ$¢Ë §æþ$M>-×êË$ »ZíÜ-´ù-™èþ$-
¯é²Æÿ$$. °f…V> C¨ Væüyæþ$z-
M>Ë…... D ç³Ç-íܦ-†° A«¨-Væü-
Ñ$…^óþ…§æþ$-Mæü$ C™èþÆæÿ Ðèþ*Æ>Y-
˯èþ$ A¯óþÓ-íÙ-çÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° Ææÿ*‹³-
ñ<√´>±\ß, ô|≥ߺã&ÉT\ß
Mæüâæý A¯óþ Ú닳 Äæý$f-Ðèþ*°
Ðèþ$$Rôý‹Ù Ððþ*Ìêt õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$.
e÷+<ä´+ Á|üuÛ≤e+ n+‘·+‘˚ $düÔs¡D Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤s¡rj·T dü+düú\ß
BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… M>Ææÿ-×ý…V>
¿êÆæÿ-™ŒþMæü$ Ðèþ^óþa, CMæüPyæþ Úëí³…VŠü ^óþõÜ ç³Æ>Å-r-Mæü$Ë$ ™èþWY-´ù-Äæý*Ææÿ$. E{Væü-Ðé-
§æþ$Ë §éyæþ$Ë$ Mæü*yé ç܅糯èþ² Mæü$r$…½-Mæü$-˯èþ$ Úëí³…VŠüMæü$, çÜÆæÿ-§é-ËMæü$
m˝Ÿ◊d”˝À 45y˚\ eT+~ mdt_˝À 25y˚\ eT+~ j·T÷ìj·THé u≤´+ø˘˝À 5y˚\ eT+~
§æþ*Ææÿ…V> E…^èþ$-™èþ$-¯é²-Æÿ$$. ©…™ø §æþ$çÜ$¢Ë Ú닳Ë$ Mæü*yé C™èþÆæÿ ç³Ç-{Ôèý- Ðèþ$$…»ê-Æÿ$$, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… {糿êÐèþ… ïÜG…yîþ Mðü.íÜ ^èþ{Mæü-ÐèþÇ¢ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. {MðüyìþsŒý, {sñýfÈ, Ðèþ*ÆðÿP-
Ðèþ$Ë$ ^èþ*í³¯èþ »êr¯óþ A¯èþ$-çÜ-Ç-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ïÜtÌŒý, Ðèþ*¯èþ$Å-¸ëÅ-Mæüa-Ç…VŠü, E¯èþ²-ç³μ-sìýMîü, §óþÔèý…ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ E§øÅ-V>Ë °Äæý*-Ðèþ$-M>-˯èþ$, sìý…VŠü ™èþ¨-™èþÆæÿ Ñ¿ê-V>ÌZÏ D °Äæý*-Ðèþ$-M>Ë$ ^óþç³-rt-¯èþ$-
ÇÄæý$ÌŒý GõÜtsŒý, BsZ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$Ë ™èþÆæÿ-à-ÌZ¯óþ «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³# ™éÆæÿ-Mæü- ò³r$t-º-yæþ$-˯èþ$ A¨ ò³§æþªV> {糿êÑ™èþ… ^óþÄæý$-Ìôý-Mæü-´ù-™ø…¨. ¯èþ²r$Ï õ³ÆöP-¯é²Ææÿ$. °ÇªçÙt ¯ðþOç³#-×êÅ-Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ íܺ¾…¨
Ðèþ$…{™é°² ç³v-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. ÒÌñýO-¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü* ÐèþÅÄæý$ °Äæý$…{™èþ×ý ^óþçÜ$¢- Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkÌZÏ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü Ñ¿ê-V>ÌZÏ, {ç³Æÿ$$-Ðóþr$ ™èþÐèþ$Mæü$ AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ðèþ$° D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ õ³ÆöP-
¯é²Æÿ$$. {ç³Mæü-r-¯èþ-˯èþ$ ™èþWY…^èþ$-Mæü$…r$-¯é²-Æÿ$$. Væü™èþ Hyé-¨™ø ´ùÍõÜ¢ D Ææÿ…Væü…ÌZ¯èþ* ¿êÈV> °Äæý*-Ðèþ$-M>Ë$ ^ør$ ^óþçÜ$-Mø-¯èþ$- ¯é²Ææÿ$. ÑçÜ¢-Ææÿ×ý {ç³×ê-ã-Mæü-˯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$
ïÜf-¯ŒþÌZ Mæü±çÜ… 30&40 Ôé™èþ… §éM> ÐéÅ´ëÆæÿ… ç³yìþ-´ù-Æÿ$$-¯èþr$Ï §æþ$M>-×ý- ¯é²Æÿ$$. Ðèþ*ÆðÿP-sŒý-ÌZMìü ò³r$t-º-yæþ$Ë$ ¿êÈV> Æ>¯èþ$-¯é²Æÿ$$. 377 Ðèþ$…¨ Ðóþ$¯óþ-fÆæÿ$Ï, C™èþÆæÿ A«¨-M>-Ææÿ$-˯èþ$ °Äæý$-Ñ$…^èþ$-
§é-Ææÿ$Ë$ ^ðþº$-™èþ$-¯é²Ææÿ$. GÌŒý-I-ïÜÌZ 45 ÐóþË Ðèþ$…¨... Mø-Ðé-Ë° ç³…g껌ý ¯óþçÙ-¯èþÌŒý »êÅ…MŠü Äñý*_-Ýù¢…¨.
D BǦMæü çÜ…Ðèþ-™èþÞ-Ææÿ…ÌZ ¿êÈ-G-™èþ$¢¯èþ °Äæý*-Ðèþ$-M>-ËMæü$ õÜtsŒý »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý*
ù|¢u≤jYT≈£L ‘·|üŒì ø£cÕº\ß GÌŒý-IíÜ Ðèþ*ÆæÿY-§æþ-ÆæÿØMæü… ^óþÄæý$-¯èþ$…¨. çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 45 ÐóþË ™èþ¯èþ BÆæÿ$ A¯èþ$-º…«§æþ »êÅ…Mæü$-ËMæü$ MæüÍí³ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: çÜ…^èþ-˯èþ AyæþÌŒýz G…r-ÆŠÿ-sñý-Æÿ$$-¯Œþ-Ððþ$…sŒý Ðèþ$…¨° çÜ…çܦÌZ ^óþÆæÿ$a-Mø-¯èþ$…¨. ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ 10 ÐóþË- 4,200 Ðèþ$…¨° Mö™èþ¢V> Ç{Mæü*sŒý ^óþçÜ$-Mø-Ðé-Ë° õÜtsŒý
Ðèþ*ÅVæü-gñýO¯Œþ õ³Ï»ê-ÄŒý$Mîü {ç³çÜ$¢™èþ BǦ-Mæü-Ðèþ*…§æþÅ… MæüÚëtË$ ™èþç³μyæþ… Ìôý§æþ$. JMæü- Ðèþ$…¨° Ç{Mæü*sŒý ^óþçÜ$-Mø-Ðèþyæþ… §éÓÆ> íܺ¾…¨° ç³sìýçÙx… »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý* ¿êÑ-Ýù¢…¨. A…™óþ-V>-Mæü$…yé
ÐðþO-ç³#¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ, ^ðþO¯é Ðèþ…sìý §óþÔé-ËMæü$ ÑçÜ¢- ^óþçÜ$-Mø-Ðé° ¿êÑ-çÜ$¢-¯èþ²r$Ï GÌŒý-IíÜ Ðóþ$¯óþ-h…VŠü yðþOÆðÿ-MæütÆŠÿ 1300Mæü$ ò³OV> MæçÜt-Ðèþ$ÆŠÿ ÇÌôý-çÙ-¯Œþ-íÙ‹³ GWj-Mæü*Å-sìý-ÐŒþ-˯èþ$
Ç…^é-Ë° {ç³×ê-ã-MæüË$ ÐóþçÜ*¢¯óþ Ðèþ$Æø G.Mðü. §é‹Ü-Væü$´ë¢ ^ðþ´ëμÆæÿ$. M>…{sêMŠüt Ñ«§é-¯èþ…ÌZ °Äæý$-Ñ$…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° Mæü*yé G‹Ü-
Ðèþ…Mæü¯èþ ¿êÈV> QÆæÿ$aË$ ™èþWY…^èþ$-Mæü$¯óþ GÌŒý-IíÜ ¿êÈ ÑçÜ¢-Ææÿ×ý {ç³×ê-ã-MæüÌZ E…§æþ°, GÌŒý-IíÜ ¼I Äñý*_-Ýù¢…¨.
{ç³Äæý$-™é²ÌZÏ ç³yìþ…¨. ´÷§æþ$ç³# ^èþÆæÿÅ-Ë™ø ™èþ¯èþ íܺ¾…¨ çÜ…Qůèþ$ ò³…^èþ$-Mö° ç³sìý-çÙx-Ðèþ$Äôý$Å M>ÆæÿÅ-{Mæü- Ææÿ*. 250 MørÏ™ø Ýù²»ñý{È...
5 Ñ$Í-Äæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï B§é ^óþÄæý*-Ë° Ðèþ*-°Mìü {ç³çÜ$¢™èþ BǦMæü Ðèþ*…§æþÅ… GÌê…sìý Ayæþz…Mìü M>§æþ° AÐðþ$-Ç-M>Mæü$ ^ð…¨¯èþ I‹Ü-{MîüÐŒþ$ ™èþÄæý*-È-§éÆæÿ$ Ýù²»ñý{È
çÜ…Mæü-Íμ…_…¨. AÐèþ#-sŒý-Ýù-ÇÞ…VŠü Bí³-Ðóþ- BÄæý$¯èþ çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü sîýÐŒþ$¯èþ$ ÑçÜ¢-Ç…^èþ$- ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ 2010 ¯ésìýMìü 1000Mìü ò³OV> ´ëÆæÿÏÆæÿ$Ï,
Äæý$yæþ…, çÜÇV> ç³° ^óþÄæý$° Ñ¿ê-V>-˯èþ$ Mæü$¯óþ {ç³{Mìü-Äæý$¯èþ$ GÌŒý-IíÜ Cç³μ-sìýMóü {´ëÆæÿ…À…_…¨. MìüÄñý*-‹ÜPË$ ¯ðþË-Mö-Ëμ-¯èþ$…¨. C…§æþ$Mæü$ V>¯èþ$ Ææÿ*. 250
Ðèþ$*íÜ-Ðóþ-Äæý$yæþ…, Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü íܺ¾…¨° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 5 ÐóþË-Ðèþ$…¨ °ç³#-×ý$-˯èþ$ Ðèþ*ÆðÿP-sìý…VŠü Ñ¿ê- MørÏ ò³r$t-º-yæþ$-Ë™ø A¨ {ç³×ê-ã-MæüË$ Ææÿ*´÷…¨…^èþ$-
™èþWY…^èþyæþ… Ìê…sìý ^èþÆæÿÅ-˯èþ$ BÆæÿ…À… V>…ÌZ, C™èþ-Ææÿ$-˯èþ$ ç³Ç-´ë-˯é ÐèþÅÐèþ-à-Æ>Ë Ñ¿ê-V>ÌZÏ Mæü$…¨. D M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëË °Ñ$™èþ¢… A¨ ¿êÆæÿ-¡Äæý$ A¯èþ$-
_…¨. Cç³μsìý ÐèþÆæÿMæü* D ç³{†-MæüMæü$ ïÜD- ^óþÆæÿ$a-Mø-¯èþ$-¯èþ²r$Ï §é‹Ü-Væü$´ë¢ ^ðþ´ëμÆæÿ$. °-Äæý*-Ðèþ$-M>Ë$ ^óþç³-rt-¯èþ$-¯é²Æÿ$$. A«¨-M>-Ææÿ$Ë$. Æ>¯èþ$¯èþ² Ðèþ$*yæþ$, ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏ D °Äæý*- º…«§æþ çÜ…çܦ Ýù²»ñý{È C…yìþÄæý* {ò³•.Í. ¯èþ$ Mæü*yé ¯ðþË-Mö-
KV> E¯èþ² {MìüïÜt òßý¯ðþÆŠÿ (56) f¯èþ-ÐèþÇ 31¯èþ ™é¯èþ$ 糧æþ-Ñ-ÌZ-¯èþ$…_ ÐðþO§ö-Ë- G‹Ü-¼-ÌZ 25 ÐóþË Ðèþ$…¨... Æ>¯èþ$¯èþ² I§æþ$ ¯ðþËÌZÏ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 5 ÐóþË Ðèþ$…¨° °Äæý$- Ðèþ$-M>Ë$ ç³NÇ¢ ^óþÄæý$-¯èþ$-¯èþ²r$Ï »êÅ…MŠü E¯èþ²-™é-«¨-M>-Ææÿ$Ë$ Íμ…¨.
Væü-¯èþ$-¯èþ²r$Ï ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. BÐðþ$ õ³Ï»êÄŒý$ Ðèþ*ÅVæü-gñýO¯Œþ ÐèþÅÐèþ-Ýë¦-ç³-Mæü$yæþ$ çßýVŠü ÔèýÆæÿ-Ðóþ-Væü…™ø ^óþç³-sìýt¯èþ ¯ðþsŒý-ÐèþÆŠÿP ÑçÜ¢-Ææÿ×ýMæü$ A…yæþV> °Í- Ñ$…^èþ$-Mø-Ðé-Ë° Äæý$*°-Äæý$¯Œþ »êÅ…MŠü °Ææÿ~-Æÿ$$…_…¨. B ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² ¯ðþËÌZÏ Ðèþ$Ç…™èþ Ðèþ$…¨° °Äæý$-Ñ$…^èþ$- çßZrâæý$å {´ëÆæÿ…À…^èþ-¯èþ$¯èþ² gñýòßý-^ŒþG…
òßýçœÆŠÿ Mæü$Ðèþ*-Æðÿ¢. ^óþ…§æþ$Mæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 25 ÐóþË-Ðèþ$…¨° °Äæý$$Mæü¢… ^óþçÜ$-Mø-¯èþ$- »êÅ…Mæü$Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ 500Mæü$ ò³OV> Mö™èþ¢ ÔéQÌZÏ íܺ¾…¨ Mø-¯èþ$-¯èþ²r$Ï Mæü*yé ÐéÆæÿ$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. »êÅ…MŠü B‹œ ºÆøyé gñýòßý-^ŒþG… C…r-ÆŠÿ-õÜtsŒý çßZrÌŒýÞ ™èþ¯èþ BǦMæü Ñ¿ê-Væü-Ððþ$O¯èþ
¯èþ²r$Ï õÜtsŒý-»êÅ…MŠü ÐðþËÏ-yìþ…_…¨. C…§æþ$ÌZ 20 ÐóþË-Ðèþ$…¨ MöÆæÿ™èþ ¡{Ðèþ…V> E¯èþ² ¯óþç³-£æþÅ…ÌZ D °Äæý*-Ðèþ$-M>-ËMæü$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 2 ÐóþË Ðèþ$…¨° Mö™èþ¢V> °Äæý$-Ñ$…^èþ-¯èþ$…¨. yæþ*ÅÄæý$sŒý C…yìþÄæý* çßZrÌŒýÞ §éÓÆ> ¿êÆæÿ-™èþ-§óþ-Ôèý…ÌZ
MæüÏÇ-MæüÌŒý íܺ¾…¨ M>V> 5 ÐóþË Ðèþ$…¨ ç³ÆæÿÅ-Ðóþ-„æüMæü íܺ¾…¨. ¯é…¨ ç³Í-Mìü…¨. D BǦMæü çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… _ÐèþÇ ¯ésìýMìü 4 ÒÇÌZ ÐðþÆÿ$$Å Ðèþ$…¨ MæüÏÇ-MæüÌŒý íܺ¾…¨. C…yìþ-Äæý$¯Œþ KÐèþ- Ý÷…™èþ…V> çßZrâæý$å {´ëÆæÿ…À…^é-Ë° °Ææÿ~-Æÿ$$…_…¨.
nyÓT]ø±˝À uÛ≤s¡rj·T ø£+ô|˙\ Vü≤yê D BǦMæü çÜ…Ðèþ-™èþÞÆæÿ… _Ðèþ-Ç-¯é-sìýMìü D °Äæý*-Ðèþ$-M>Ë$ ÐóþË Ðèþ$…¨ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$, 1000 Ðèþ$…¨ MæüÏÇ-Mæü-ÌŒý íܺ¾…¨°
ç³NÇ¢-M>-¯èþ$-¯é²Æÿ$$. °Äæý$-Ñ$…^èþ-¯èþ$-¯èþ²r$Ï »êÅ…MŠü ïÜG…yîþ G….Ñ. ¯éÄæý$ÆŠÿ ™ðþÍ-
ÈÞ‹Ü »êÅ…MŠü 1,000 Ðèþ$…¨ MæüÏÇ-MæüÌŒý íܺ¾…¨°, 200
Ðèþ$…¨ {´÷»ñý-çÙ-¯èþÈ Bïœ-çÜ-Ææÿϯèþ$ Ç{Mæü*sŒý ^óþçÜ$-Mø-¯èþ$…¨.
çßZrÌŒý °ÆæÿÓ-çßý×ý Ææÿ…Væü…ÌZ õ³Ææÿ$-V>…_¯èþ D çÜ…çܦ
Æ>¯èþ$¯èþ² I§óþ-âæýÏÌZ Mæü±çÜ… 35 çßZr-âæýå¯èþ$ ™èþ¯èþ °ÆæÿÓ-çßý-×ý-
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: yìþòÜ…ºÆŠÿ 12 ™ø A…™èþÐðþ$O¯èþ ÐéÆ>°Mìü AÐðþ$ÇM> C™èþÆæÿ {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü »êÅ…Mæü$-ÌñýO¯èþ Äæý$*°-Äæý$¯Œþ »êÅ…MŠü ´ëÆæÿ$. »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý* çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 1,737 Ðèþ$…¨° ç³…g껌ý ¯óþçÙ-¯èþÌŒý »êÅ…MŠü ÌZMìü ¡çÜ$-Mø-Ðé-Ë° Mæü*yé ¿êÑ-Ýù¢…¨. gêÆÿ$$…sŒý Ððþ…^èþÆŠÿ
ÝëtMŠü GMŠüÞbóþ…hËÌZ ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÝëtMæü$Ë$ 6.3 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ B‹œ C…yìþÄæý*, »êÅ…MŠü B‹œ ºÆøyé, C…yìþ-Äæý$¯Œþ KÐèþ-ÈÞ‹Ü Mö™èþ¢V> °Äæý$-Ñ$…^èþ$-Mø-¯èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ 500 A«¨-M>- Æ>¯èþ$¯èþ² ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏ 2,000 Ðèþ$…¨° Mö™èþ¢V> Mìü…§æþ D M>ÆæÿÅ-Mæü-Ìê-´ëË$ BÆæÿ…À-Ýë¢-Ðèþ$° çÜ…çܦ Ðóþ$¯óþ-h…VŠü
(Ææÿ*.28,350 Mør$Ï) Ìê¿ê°² BÇj…^éÆÿ$$. AÐðþ$ÇMæ ¯Œþ BsZ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ÌZ »êÅ…MŠü, »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý* Mæü*yé ¿êÈ-G-™èþ$¢¯èþ E§øÅ-Væü- Ææÿ$Ë$, 500 MæüÏÇ-MæüÌŒý íܺ¾…¨ M>V> 237 Ðèþ$…¨ {ç³™óþÅMæü E§øÅ-V>-ÌZÏMìü ¡çÜ$-Mø-¯èþ$-¯èþ²r$Ï ç³…g껌ý ¯óþçÙ-¯èþÌŒý »êÅ…MŠü yðþOÆðÿ-MæütÆŠÿ A°ÌŒý ¿æý…yéÈ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.
¯ðþËMö¯èþ² BÇ®Mæü Ðèþ*…§æþÅ…, Æøk ÆøkMæü$ ™èþÇW´ù™èþ$¯èþ² E§øÅV>Ë$ Ðèþ…sìý
ÑçÙÐèþ$ ç³Çíܦ†ÌZ Mæü*yé 16 ¿êÆæÿ¡Äæý$ õÙÆæÿÏ Ðèþ*ÆðÿPsŒý M>Åí³rÌñýOgôýçÙ¯Œþ 6.3
¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï ò³ÇW…¨. Ýë‹œtÐóþÆŠÿ GVæü$Ðèþ$† §éÆæÿÆÿ$$¯èþ {ç³RêÅ™èþ Mæü…ò³±
Ñ{´ù ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ D Mæü…ò³±Ë$ D Ìê¿ê°² BÇj…^éÆÿ$$. ¯é‹Ù yéMŠüÌZ¯èþ$,
¯èþ*ÅÄæý*ÆŠÿP ÝëtMŠü GMŠüÞbóþ…h ÌZ¯èþ$ ÍçÜtÆÿ$$¯èþ D Mæü…ò³±Ë$ Væü™èþ ÐéÆæÿ… 1.5
¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿÏ ¯èþÚët°² ´÷…§éÆÿ$$.D ÐéÆæÿ… Ñ{´ù 1.43 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï
Ìê¿æý… ´÷…§æþV>, òßý^ŒþyìþG‹œíÜ »êÅ…MŠü, IíÜIíÜI »êÅ…MŠü Æðÿ…yæþ* MæüËíÜ
ìj·T+Á‘·D qß+∫ Ç+<ÛäHêìøÏ ùd«#·Ã¤ ¯èþ*ÅyìþÎÏ,yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ò³{sZÌŒý, yîþòÜÌŒýò³O VæüË ÌZ° òßý^èþ$a™èþVæü$YËMæü$ A¯èþ$Væü$×ý…V> ò³{sZÌŒý, yîþòÜÌŒý «§æþÆæÿ E¯èþ²™é«¨M>Ç õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ˯èþ$ ç³ÇÖ
ÆæÿÐèþ*ÆæÿÑ$ 3 ¼ÍÄæý$¯Œþ yéËÆæÿ$Ï BÇj…^éÆÿ$$. °Äæý$…{™èþ×ý¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ™öËW…^èþ¯èþ$¯èþ²¨. A…™èþÆ>j ˯èþ$ çÜÆæÿ$ª»êr$ ^óþõÜ ÝëÐèþM>Ôèý… ©°ÐèþËÏ ÇsñýOËÆæÿÏMæü$ MæüË$ ÍçÜ$¢¯èþ² {糿æý$™èþÓ… Ðèþ^óþa íœ{ºÐèþÇ ¯ésìýMìü JMæü °Ææÿ~Äæý$…
¡Äæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ Mæü±çÜ… Æðÿ…yæþ$ Væü$™èþ$…¨. ¡çÜ$Mö¯óþ AÐèþM>Ôèý… E…¨. ò³{sZÌŒý, yîþòÜÌŒý «§æþÆæÿ˯èþ$ {糿æý$
¯ðþËË$ °ËMæüyæþV> E…sôý C¨ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ ™èþVæü$Y™èþ$…yæþyæþ… ÐèþËÏ ™èþÓ… ™èþWY…_¯èþç³μsìýMîü C…«§æþ¯é°² Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^óþõÜ çÜ…çܦË$
q÷´Áf…+&¥‡ Ðèþ$$yìþ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ ï³´ë 40 & 45 yéËÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ FWçÜ °Äæý$…{™èþ×ý ¯èþ$…yìþ ò³{sZÌŒý, yîþòÜâæýå¯èþ$ Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$ ÎrÆŠÿ ò³{sZÌŒýò³O Ææÿ*. 9.89 Ë$, yîþòÜÌŒýò³O Ææÿ*.1.03 Ë$
Ìêyæþ$™ø…¨. D «§æþÆæÿ íœ{ºÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$ Mö¯èþÝëW ¯èþrtÆÿ$$™óþ Ðèþ^èþ$a. CsîýÐèþË fÇW¯èþ ò³{sZÌŒý , yîþòÜÌŒý «§æþÆæÿË ™èþWY…ç³#¯èþ$ Ìê¿ê°² BÇjçÜ$¢…yæþV>, A«¨Mæü çܼÞyîþË M>Ææÿ×ý…V>
ò³{sZÌŒý, yîþòÜÌŒýò³O VæüË ´ë˯é ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Äæý$…{™èþ×ý¯èþ$ Ðèþ$«§æþÅ…™èþÆæÿ ^èþÆæÿÅV> ò³{sZÍÄæý$… Ðèþ$…{†™èþÓ ÔéQÌZ° JMæü MìüÆøíܯŒþ, GÌŒýí³hËò³O ¯èþÚët°² ´÷…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.
s¡÷.10y˚\πø ˝≤´|t{≤|t G†¢ÐóþõÜ AÐèþM>Ôèý… »êV> E…r$…¨. Væü™èþ…ÌZ 2002 H{í³
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: {´ë£æþ-Ñ$-Mæü…V> C…r-Æðÿ²sŒý õÜÐèþ-˯èþ$ ÌŒýÌZ {糿æý$™èþÓ… ò³{sZÌŒý, yîþòÜÌŒýò³O ´ë˯é ç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Äæý$…
{™èþ×ý¯èþ$ ™öËW…_…¨. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ
´÷…§óþ…§æþ$Mæü$ Eç³-MæüÇ…^óþ _°²
ÌêÅ‹³-sê-‹³¯èþ$ AÐðþ$-Ç-M>Mæü$
^ðþ…¨¯èþ M>ÓÌŒý-MæüÐŒþ$ çÜ…çܦ Ææÿ*.
25 &Ü\s¡¢≈£î #·eTTs¡ß <Ûäs¡?
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ ï³´ë «§æþÆæÿ 200 yéËÆæÿÏ$ AÐèþ#™èþ$…§æþ° D çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ææÿ…¿æý…ÌZ A…^èþ¯é
10 ÐóþËMóü A…¨…^èþ-¯èþ$…¨.
Ðèþ^óþa Hyé¨ ¨Ó¡-Äæý*-Ææÿ¦…ÌZ
Hê\ß>∑ß |òüP´#·s¡¢ô|’ ìùw<Ûä+ ‘=\–+|ü⁄ Ðóþíܯèþ {ç³ç³…^èþ {ç³íܧæþ® C¯ðþÓ‹ÜtÐðþ$…sŒý »êÅ…Mæü$ËÆÿ$$¯èþ Ððþ$ÇÌŒý Í…^Œþ, VøÌŒýzÐèþ*¯Œþ Ýë^ðþ‹Ü C糚yæþ$ A¨ 25&30 yéËÆæÿÏ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: Vø«§æþ$Ðèþ$, ¼Äæý$Å…, Ñ$¯èþ$Ðèþ$$, Mæü…¨ç³ç³š çœNÅ^èþÆæÿÏò³O VæüË °õÙ«§é°² Æðÿ…yæþ$ ÆøkËÌZ Ýë¦Æÿ$$Mìü ¨Væü$™èþ$…§æþ° ™ðþË$ç³#™èþ$¯é²Æÿ$$. M>° 40 yéËÆæÿÏ Ðèþ§æþª Væüsìýt Ðèþ$§æþª™èþ$ E…r$…§æþ° ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ ¿êÑ
CÑ Ðèþ*ÆðÿP-sŒý-ÌZMìü Æ>¯èþ$ çÜ$¢¯é²Ææÿ$. D çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… kÌñýO ¯ðþËÌZ 147 yéËÆæÿÏMæü$ ^óþǯèþ Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ {ç³çÜ$¢™èþ… 45 yéËÆæÿÏ Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ§æþª
¯é²Æÿ$$. 3h B«§é-Ç™èþ M>Äæý$MŠü {糿æý$™èþÓ… G†¢ÐóþÄæý$¯èþ$¯èþ²¨. °Æ>r…Mæü…V> ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² «§æþÆæÿË §æþ–ÚëtüÅ 2007 ÌZ D °õÙ«§é°² Ñ«¨…^éÆæÿ$.
{§æþÐøÅ˾×ý… Mö¨ªV> ™èþVæüYyæþ…™ø D °õÙ«§æþ… G†¢Ðóþ™èþMæü$ §éÇ çÜ$VæüÐèþ$… AÆÿ$$…¨. ¸ëÆæÿÓÆŠÿz Ðèþ*ÆðÿPsŒýÞ ý MæüÑ$çÙ¯Œþ Mæü§æþÌêyæþ$™ø…¨. Ðèþ^óþa Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËÌZÏ Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ 30 yéËÆæÿÏMæü$ ç³yìþ´ù™èþ$…§æþ° VøÌŒýzÐèþ*¯Œþ Ýë^ðþ‹Ü MæüÐèþ*yìþsîý
ÌêÅ‹³-sꋳ §éÓÆ> òÜÌŒý-¸ù¯Œþ ¯ðþsŒý- ç³ÇÔZ«§æþMæü çÜ…çܦ ™èþ¯èþ ™égê ç³ÇÔZ«§æþMæü ç³{™èþ…ÌZ A…^èþ¯é ÐóþíÜ…¨. {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> HÆæÿμyìþ¯èþ BÇ®Mæü Ðèþ*…§æþÅ…
ÐèþÆŠÿP E…yóþ {´ë…™éÌZÏ C…r-Æðÿ²sŒý õÜÐèþ-˯èþ$ çÜ$Ë-¿æý…V> ´÷…§æþ-Ðèþ^èþ$a. D çœNÅ^èþÆæÿÏò³O JMæü ÑÐèþÆæ ×ê™èþÃMæ °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ {糿æý$™éÓ°Mìü ç³…í³…¨. {糿æý$™èþÓ °Ææÿ~Äæý$… ™èþÓÆæÿÌZ ÐðþË$Ðèþyæþ ¯èþ$…¨.
{糫§é¯èþ GMŠüÞbóþ…hË {糆°«§æþ$Ë™ø Ôèý${MæüÐéÆæÿ… ^èþÆæÿaË$ fÇí³¯èþ ¸ëÆæÿÓÆŠÿz Ðèþ*ÆðÿPsŒý MæüÑ$çÙ¯Œþ bðþOÆæÿïŒþ ¼íÜ Qr*Æ> M>Ææÿ×ý…V> 2009 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ™èþÐèþ$ A…^èþ¯é¯èþ$80 yéËÆæÿϯèþ$…yìþ 45 yéËÆæÿÏMæü$ ™èþWYçÜ$¢¯èþ²r$t AÆæÿ$j¯Œþ Ðèþ$*Ç¢ ¯óþ™èþ–
Ñ«§æþ-Ððþ$O¯èþ E™éμ-§æþ-¯èþ-˯èþ$ D çÜ…çܦ Cç³μ-sìýMóü {ç³ç³…^èþ-ÐéÅ-ç³¢…V> Ñyæþ$-§æþË ™èþÓ…ÌZ° VøÌŒýzÐèþ*¯Œþ Ýë^ðþ‹Ü G¯èþÈj DMìüÓsîý ç³ÇÔZ«§æþMæü º–…§æþ… ™ðþÍí³…¨. Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ 40 yéËÆæÿÏ Ðèþ§æþª E¯èþ²
^óþíÜ…¨. yìþòÜ…ºÆŠÿ ¯ðþÌêQÆæÿ$Mæü$ V>°, f¯èþÐèþÇÌZ V>° °õÙ«§æþ… ™öËW…ç³# fÆæÿVæüVæü˧æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Òsìý «§æþÆæÿË$, WÆ>Mîü, çÜÆæ
çœÆ>Ëò³O çÜÐèþ${Væü ÑÔóýÏçÙ×ý fÇí³¯èþr$t, Mö¨ª ÐéÆ>ËÌZ Òsìý MæüÐèþ*Ãyìþsîý {sôýyìþ…VŠü fÆæÿç³VæüËÐèþ$¯óþ BÔé¿êÐé°² BÄæý$¯èþ 糚yæþ$ A¨ 100 yéËÆæÿÏ AÐèþ#™èþ$…§æþ° Mæü_a™èþ…V> Fíßý…_¯èþ Ðèþ$*Ç¢ BÆÿ$$ÌŒý Væü$Ææÿ*V> {ç³ç³…^èþ {ç³Rêņ ´÷…§éyæþ$.
$<ë´s¡ßú\≈£î #˚H˚‘· j·T÷ìbòÕ+ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {§æþÐøÅ˾×ý… 8 Ôé™é°Mìü ¨W¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ¯èþÐèþ…ºÆŠÿ 30 ¯èþ$…_ Ææÿº¾ÆŠÿ, Ôèý¯èþVæüË$, º…V>âê §æþ$…ç³Ë ™èþÆ>Ó™èþ Æ>¯èþ$¯èþ² 6&24 ¯ðþËÌZÏ A¨ 150&200 yéËÆæÿÏMæü$ ^óþÆæÿ$™èþ$…§æþ° Mæü*yé Ðèþ$*Ç¢ Fíßý…_ ^ðþ´ëμyæþ$. §é°
çœNÅ^èþÆŠÿ {sôýyìþ…VŠü¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$Ðèþ$†…_…¨. «§æþÆæ ÿ40 yéËÆæÿÏ ¨Væü$ÐèþMæü$ ç³yìþ´ùÄôý$ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° Ðèþ$*Ç¢ º–…§æþ… ™èþÐèþ$ ™égê °Ðóþ¨MæüÌZ õ³ÆöP…¨.
¯èþ*ÅÉìþÎÏ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ^óþ¯óþ™èþ ç³Ç-{ÔèýÐèþ$ ç³#¯èþ-Ææÿ$-§æþ®-Ææÿ-×ýMæü$ ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…rÈ
Ýë¦Æÿ$* çÜ…çœ$… ^óþíܯèþ íܸë-Ææÿ-çÜ$¯èþ$ Væü¯èþ$Mæü BÄæý* Æ>çÙ‰-{ç³-¿æý$-™éÓË$ BÐðþ*-
¨õÜ¢ ^óþ¯óþ-™èþMæü$ ç³NÆæÿÓ-ÐðþO-¿æýÐèþ… Æ>¯èþ$…¨. ´ëuæÿ-ÔéË Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë$, E´ë-«§éÅ-
Äæý$$Ë$ ^óþ¯óþ™èþ Äæý$*°¸ë…
«§æþÇ…^é-Ë° B MæüÑ$sîý íܸë-
Ææÿ$çÜ$ ^óþíÜ…¨. MóüÆæÿâæý Æ>çÙ‰
{糿æý$™èþÓ… D ¨ÔèýÌZ ¡çÜ$-Mæü$¯èþ²
^èþÆæÿÅ ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…rÈ MæüÑ$sîý íܸë-
Ææÿ-çÜ$Mæü$ {õ³Ææÿ-×ýV> °Ía…¨. ÐéÆ>-
°Mìü Mæü±çÜ… JMæü-Æøk ^óþ¯óþ™èþ
Äæý$*°¸ë… «§æþÇ…^é--ÍÞ…¨V>
ѧéÅ-Ææÿ$¦-˯èþ$, E´ë-«§éÅ-Äæý$$-˯èþ$ MøÆ>-Ë° BÄæý* ´ëuæÿ-Ôé-ËË Äæý*f-Ðèþ*-
m–dæ |ü&çq eTT&ç #·eTTs¡ß
2008
¯éÅ-ËMæü$ MóüÆæÿâæý {糿æý$™èþÓ… çÜ*_…_…¨. C§óþ Ñ«§æþ-Ððþ$O¯èþ ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$-Mø-Ðé-
ÍÞ…¨V> BÄæý* Æ>çÙ‰-{ç³-¿æý$-™éÓ-˯èþ$ MøÆ>-ÍÞ…¨V> ´ëÆæÿÏ-Ððþ$…rÈ MæüÑ$sîý
E ™éÞçßý…V> {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O¯èþ 2008 Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
{´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ 90 yéËÆæÿÏ ò³O Ýë¦Æÿ$$
ÌZ Ððþ$$§æþÌñýO…¨. yìþÐèþ*…yŠþ Cº¾yìþ Ðèþ$$º¾yìþV> ò³Ææÿ$Væü$
Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$Mæü Ìê…sìý¨ .ò³ÇW¯èþ «§æþÆæÿË™ø ^èþÐèþ$$Ææÿ$ B«§éÇ™èþ
Ææÿ…V>Ë$ òœ*Ææÿ…V> §ðþº¾†¯é²Æÿ$$. Ðèþ$$QÅ…V> ÑÐèþ*¯è
þÄæý*¯èþ Ææÿ…Væü… {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> §éÆæÿ$×ý…V> §ðþº¾
Móü…{§é°² MøÇ…¨. ^óþ¯óþ™èþ §æþ$çÜ$¢Ë «§éÆæÿ-×ý¯èþ$ {´ù™èþÞ-íßý…^óþ ¨ÔèýÌZ C¨ K †¯èþ²¨. ¯èþÚët˯èþ$ ç³Nyæþ$aMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ çÜ…çܦ
Ðèþ$$…§æþ-yæþ$Væü$ M>Væü-Ë-§æþ° MæüÑ$sîý ÐéÅRêÅ-°…_…¨. ™èþ$…§æþ¯óþ BÌZ^èþ¯èþË™ø {Mæü*yéÆÿ$$ÌŒý «§æþÆæÿ Mæü*yé {MæüÐèþ$…V>
ò³O ò³OMìü GVæü{»êMæüyæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. »êÅÆðÿÌŒý 100 Ë$ {ç³Äæý*×ý ^éÈjË Ððþ*™èþ Ððþ*W…^èþyæþ…™ø {ç³Äæý*×ìýMæü$Ë
|üqßï sêsTTr\‘√, |üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê\‘√.. yéËÆæÿ$Ï Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯óþ ÐèþÆæÿMæü$ A…™èþV> B…§øâæý¯èþ çÜ…QÅ ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ™èþWY´ùÆÿ$$…¨.
ÐèþÅMæü¢… M>Mæü´ùÆÿ$$¯èþç³μsìýMîü {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ç³Ë$§óþÔéÌZÏ §é…™ø ç³Ë$ ÑÐèþ*¯èþÄæý*¯èþ çÜ…çܦË$ ¿êÈ ¯èþÚëtË$
u≤©e⁄&¥qß ÄVü‰«ìdüßÔqï |òæHê¢+&¥ {§æþÐøÅ˾×ý… Ò$§æþ §é° {糿êÐèþ… ^èþ*ç³yæþ… Ððþ$$§æþÌñýsìýt…¨. Ðèþ$*rVæür$tMæü$¯é²Æÿ$$. çÜÆæÿ$Mæü$Ë$ ÆæÿÐé×êMæü$ MîüËMæüÐðþ$O¯èþ
Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$«§æþÆæÿ ò³Ææÿ$Væü$§æþËMæü$ BǦMæü…V> Ðèþ$$¯èþ$Ã… yîþhÌŒý, ò³{sZÌŒý Ðèþ…sìý C…«§æþ¯éË «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$Væü$§æþË çÜÆæÿ$
ÆöÐé-°-Äñý$Ñ$ (íœ-¯éÏ…yŠþ), yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ÐóþÆÿ$$ çÜÆæÿ-çÜ$ÞË ¿æý*Ñ$V> §æþ$Mæü$ §æþ*çÜ$Mæü$´ù™èþ$¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ…sìý §óþÔéÌôý M>Ææÿ×ýÐèþ$° Mæü$Ë «§æþÆæÿËò³O Mæü*yé ç³yìþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë Væü$…yðþÌZÏ Væü$º$
õ³Ææÿ$-V>…_¯èþ 휯éÏ…yŠþ ™èþ¯èþ çÜ$…§æþÆæÿ ç³Æ>Å-rMæü {´ë…™é-Ë-™ø¯óþ V>Mæü$…yé ç³Ë$§óþÔéË ¯óþ™èþË$ ÐéQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. çÜÇV>Y çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ë$ ç³#sìýt…_…¨.
糯èþ$² Æ>Æÿ$$-¡-Ë™ø Mæü*yé »êÎ-Ðèþ#-yŠþ¯èþ$ BMæü-r$t-Mö…sZ…¨. -íÜÓ-rj-Æ>Ï…yŠþMæü$ {糫§æþÐèþ*Ææÿ¦…ÌZ¯óþ BǦMæü çÜ…„ø¿æý… A°² §óþÔéËMæü$ 147 yéËÆæÿÏ ™èþ§æþ$ç³Ç Ë„æüÅ… 200 yéËÆæÿ$Ï A° ^éÌê
{ç³™éÅ-Ðèþ*²-Äæý$…V> 휯éÏ…yŠþ¯èþ$ »êÎ-Ðèþ#yŠþ ÐèþÆ>YË$ ¿êÑ-çÜ$¢…sêÆÿ$$. ÑçܢDž^èþyæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨. BǦMæü çÜ…çܦË$ A…^é˯éË$ ÐóþÔéÆÿ$$. M>° BǦMæü
´ëÔéa™èþÅ {ç³ç³…^èþ…ÌZ »êÎ-Ðèþ#yŠþ AÆÿ$$¯é {Mæü*yéÆÿ$$ÌŒý «§æþÆæÿË$ ò³ÆæÿVæüyæþ… Ðèþ*¯èþÌôý§æþ$ çÜÇ çÜ…„ø¿æý… A…™èþMæü…™èþMæü* Ðèþ$$§æþÆæÿyæþ… ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË ò³Ææÿ$
MøÆæÿ$-Mæü$¯óþ A…§é-˱² 휯éÏ…yŠþ Mæü§é lÌñýO, BVæüçÜ$t Ðèþ*ÝëË ¯ésìýMìü 147 yéËÆæÿÏ Ýë¦Æÿ$$Mìü Væü$§æþ˯èþ$ Ayæþ$zMæü$…¨. yéËÆŠÿ ÑË$Ðèþ ™èþMæü$PÐèþV> E…sôý
ÌZ E¯é²-Äæý$° {糿æý$™èþÓ ç³Æ>Å- ^óþÆæÿ$Mæü$° ÇM>Ææÿ$z çÜ–íÙt…_…¨. C…™V>þ «§æþÆæÿË$ ò³ÆæÿVæü ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæË$ ò³Ææÿ$Væü$™éÆÿ$$. C¨ Mæü*yé ¿êÈ ò³Ææÿ$
rMæü {糆-°«¨ JMæüÆæÿ$ õ³ÆöP- yé°Mìü M>Ææÿ×ý… yìþÐèþ*…yŠþ ò³ÆæÿVæüyæþÐóþ$ M>§æþ$.. ^èþÐèþ$$Ææÿ$ Væü$§æþËMæü$ Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. BVæüçÜ$t Ðèþ$«§æþÅ M>…˯èþ$…_ °Ë
¯é²Ææÿ$. A…™óþ-V>-Mæü$…yé, C™èþÆæÿ E™èþμ†¢Mìü MîüËMæü §óþÔéÌñýO¯èþ Mö°² ^ørÏ ¯ðþËMö¯èþ² AËfyìþ MæüyæþV> ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË$ ç³™èþ¯èþ… M>Ðèþyæþ…
´ëÔéa-™èþÅ-§óþ-ÔéÌZÏ Ðèþ*¨-ÇV> Ðèþ$Æø M>Ææÿ×ý…. AÌêVóü òÜμMæü$ÅÌôýçÙ¯Œþ Mæü*yé M>Ææÿ×ýÐèþ$° BÆæÿ…À…_ ¯óþyæþ$ 40& 50 yéËÆæÿÏ Ðèþ$«§æþÅ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ
GÌê…sìý 糯èþ$²Ë$ ^ðþÍÏ…^èþ-¯èþ-Ðèþ- Ðèþ$Æø Ðé§æþ¯èþ Ñ°í³…_…¨. ^éÌê BǦMæü çÜ…çܦË$ {Mæü*yé {sôýyŠþ AÐèþ#™ø…¨. C¨ C…M> ™èþVóüY çÜ*^èþ¯èþË$ ÌôýMæü´ùÌôý§æþ°
çÜÆæÿ… Ìôý§æþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Ðèþ$$…»ê {糿æý$™èþÓ… ò³{sZÌŒý, yîþhÌŒý «§æþÆæÿ˯èþ$ Ðèþ*{™èþ… ™èþWY…_…¨. Ðèþ$$yìþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿ ¿æýVæü$YÐèþ$¯èMæü ´ùÐèþ^èþa° A…™é
Æÿ$$ÌŒý çœNÅ^èþÆŠÿÞ Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ {sôýyŠþ ^óþÄæý$yæþ… Mæü*yé Ðèþ$Æø ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ AÀ{´ëÄæý$ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² 2009Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü yìþÐèþ*…yŠþ ¿êÑçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
Æÿ$$, ÉìþÎÏË ¯èþ$…_ 휯éÏ…yŠþ ¯èþVæü- M>Ææÿ×ýÐèþ$° ÐéÆ>¢ Mæü£æþ¯éË$ Ñ°í³…^éÆæÿ$. Ðèþ$¯èþ§óþÔèý… ^èþÐèþ$$Ææÿ$ E™èþμ™èþ$¢Ë$ A«¨MæüÔé™èþ… ¨Væü$Ðèþ$†
Æ>-ËMæü$ ¯óþÆæÿ$V> ÑÐèþ*-¯éË$ Mæü*yé E¯é²-Äæý$-¯é²Ææÿ$. M>…sñý-ÆŠÿ-º$ÅÈ {sêÐðþÌŒý ™èþMæü$PÐèþV>¯óþ E…yæþÐèþ^èþa° A…™èþÆ>j¡Äæý$ C…«§æþ¯èþ çÜ…çܦ
A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> ò³ÇW¯èþ ^èþÐèþ$$Ææÿ$ «§æþÆæÿË™ø ^éÌê ^óþçÜ$Mæü$…sZ…¨. A…™èþÆ>j¡Äæý$…V> «§æþÆæÿË$ ò³ÇW¯èþ §æþ–ÚëtüÅ A…^èþ¯éË$ ™ðþÍÄæý$^óþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… ¯ðþËMö¯èþ² ¼.çßýÇ
f¯èþ-ÆæÿÌŒý Ðóþ$¯óþ-fÆŠÿ, ¿êÆæÿ-¡Äæý$ çÜ…™èþ-†Mìü ^ðþ…¨¯èþ íÜÃ™é £éMæüÆŠÿ D çÜ…§æþ- §óþÔéÌZÏ {§æþÐøÅ˾×ý… Æðÿ…yæþ…MðüË Ýë¦Æÿ$$Mìü ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ¯èþ$ ò³{sZÌŒý, yîþhÌŒý, Ðèþ…rV>Å‹Ü «§æþÆæÿË$
ÆæÿÂ…V> Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ*, »êÎ-Ðèþ#-yŠþMæü$ 휯éÏ…yŠþÌZ õÜÐèþ-Ë…¨…^óþ…§æþ$Mæü ç³Æ>Å- ^èþÐèþ$$Ææÿ$ ^éÌê {´ë«§é¯èþÅ™èþ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$¯èþ² C…«§æþ¯èþ… ò³…^èþMæü ™èþç³μÌôý§æþ$. §é…™ø {§æþÐøÅ˾×ý… Æðÿ…yæþ…MðüË
Ðèþ*…§æþÅ… Mö…™èþ GMæü$PÐèþM>Ë… E…yóþ çÜ*^èþ¯èþË$ BǦMæü ÐèþÅÐèþàÆ>Ë
rMæü çÜ…çܦË$ íܧæþ®…V> E¯é²-Äæý$-¯é²Ææÿ$. Mæü°μçÜ$¢¯é²Äæý$°, A…§æþ$ÐèþËÏ Æ>¯èþ$¯èþ² çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ÌZ çÜËà§éÆæÿ$
M>ºsìýt §é° Ñ°Äñý*Væü… ^éÌê Ææÿ…V>ËMæü$ BǦMæü…V> Ýë¦Æÿ$$° ^óþÆæÿ$Mæü$…¨. §é§éç³# ¯éË$Væü$ ¯ðþËË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
†Ææÿ$Ðèþ$Ë, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : MæüÍÄæý$$Væü ÐðþOMæü$…uæÿ… †Ææÿ$Ðèþ$ËMæü$ ¡çÜ$Mø¯èþ$¯èþ²r$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B §æþÔèýÌZ¯óþ Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> ¯éË$Væü$ AÆæÿ¾¯Œþ

ôV’≤<äsêu≤<é
k˛eTyês¡+
A…™èþÆ>j¡Äæý$ {ç³Ðèþ*×êË™ø ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$ Mæür$t¨rt… ^óþÝë¢Ðèþ$° Æ>çÙ‰ çßZ…ÔéQ
Ðèþ$…{† Mðü.gê¯éÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ©°-Mìü °ç³#×ý$˯èþ$ çÜ…{糨…^èþ¯èþ$¯èþ²r$Ï
õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. °…W ¯èþ$…_ ç³ÆæÿÅÐóþ„ìü…^èþyé°Mìü ÒË$V> {ç³™óþÅMæü…V> òßýÍM>çœtÆŠ
yÓ+ø£qï uÛÑÁ<ä‘· ø£≥ߺ~≥º+ hÌêÏ˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$Ï BÄæý$¯èþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> 16 ÐóþË
Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$ ´ùçÜ$t˯èþ$ ¿æýÈ¢ ^óþÔéÐèþ$±, ÐéÇ Õ„æü×ý ç³NÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
™öÑ$è ¯ðþËÌZÏ ´ùÎ‹Ü AÆæÿ¾¯Œþ hÌêÏË HÆ>μr$ò³O §æþ–íÙt ÝëÇÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ
15, &çôd+ãsY 08 ÿ¯èþ$ Ñ°Äñý*WÝë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. }ÐéÇ §æþÆæÿدéÆæÿ¦… †Ææÿ$Ðèþ$ËMæü$ ‹s¡ßeT\˝À n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√ ì|òü÷ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ Æðÿ…yæþ$ ÐóþË Ðèþ$…¨ ´ùÎçÜ$˯èþ$ †Ææÿ$Ðèþ$Ë BËÄæý$
Ñ^óþaíܯèþ çßZ…Ðèþ$…{† ÝëÓÑ$ ÐéÇ° B¨ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… §æþÇØ…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. Vü≤À+eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ ¿æý{§æþ™èþMæü$ MóüsêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý hÌêÏÌZ Äæý*íÜyŠþ §éyìþMìü
A¯èþ…™èþÆæÿ… BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* sîýsîý-yîþ ¿æý{§æþ™é ´ëËμyìþ¯èþ }°Ðé‹Ü, çÜ…fÄŒý$, çßýÇMæü–çÙ~Ë G¯ŒþMú…rÆŠÿ ^èþrtº§æþ®Ðóþ$¯èþ° BÄæý$¯èþ

8 Ñ¿êVæü… ¯èþ$…_ òßýÍM>çœtÆŠÿ MøçÜ… °Ðóþ¨Mæü A…¨…§æþ° ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. }ÐéÇ


BËÄæý$… Ðèþ$$…§æþ$ ¿æý{§æþ™èþ Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìýçÙx… ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$à§éÓÆæÿ… Ðèþ$$…§æþ$ E¯èþ²
VöËÏÐèþ$…yæþç³…, ™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™é˯èþ$ ¯øÐðþ$¯Œþ gZ¯ŒþV> ™èþ„æü×ýÐóþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$¯èþ$ çÜÐèþ$Ç®…^éÆæÿ$. ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ sîýsîý-yîþ Ðèþ$$QÅ ¿æý{§æþ™é«¨M>Ç
¯é²Ðèþ$° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. çÜ${ºÐèþ$×ýÅ… MæüÑ$sîý °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ Mæü*yé ç³ÇVæüׯèþýÌZMìü ÆæÿÐèþ$×ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ, †Ææÿ$糆 A§æþ¯èþç³# GïÜμ AÑ$ÃÆðÿyìþz Mæü*yé ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.

‘Ó\+>±Dqß m&Ü] #˚ùd+<äßπø


u≤;¢ô|’ ìs¡¢ø£å´+
m+|” $H√<é≈£îe÷sY
íܨªõ³r, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ™ðþ…V>×
{´ë…™é°² GyéÇ ^óþÄæý*˯óþ §æþ$Ææÿ$§óþªÔèý…™ø¯óþ ÐðþOG‹Ü
q‘·Ôq&Éø£q ‘·s¡>∑‹ >∑~ ìsêàD≤\T - n~Ûø±s¡ß\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Ðèþ$…l-ÆðÿO-¯èþÑ ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$-¯èþ-Ñ ç³NÇ¢-M>-°-Ñ Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz »ê½Ï {´ëgñýMæü$t A…Ôé°² _¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅV> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ-°
çßý¯èþÃMö…yæþ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿æý$Åyæþ$, sìýBÆŠÿG‹Ü ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ h.ѯø§Šþ A¯é²Ææÿ$.
2006&07 17,389 16,652 737 B¨ÐéÆæÿ… Ððþ$§æþMŠü hÌêÏ íܨªõ³rMæü$ Ðèþ_a¯èþ çÜ…§æþÆæÿÂ…V> BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿÏ™ø
¯èþ²ç³šyæþ$ õ³§æþ í³ËÏË$ ^èþ§æþ$Ðèþ#Mö¯óþ A«¨M>Ææÿ$˱ õ³ÆöP…r$-¯é²-Ææÿ$. B BǦMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… 2007&08 7,856 6,707 1,149
{糿æý$™èþÓ ´ëuæÿÔéËË °Æ>Ã×êË ç³NÆæÿ¢Äôý$Å ¯ésìýMìü A…sôý Ðèþ*Ça 31 ¯ésìýMìü Òsìý °Æ>Ã×êË$ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… Vø§éÐèþÇ ¯èþ¨ò³O °ÇÃçÜ$¢¯èþ² »ê½Ï {´ëgñýMæü$t™ø
sêÆÿ$$ÌñýsŒýÞ 1,324 495 826 ´ër$ Ðèþ$Æø 11 {´ëgñýMæü$tË °Æ>Ã×ý… Bç³Mæü´ù™óþ ™ðþË…V>×ê {´ë…™èþ… GyéÇ
MøçÜ… Ðèþ*{™èþ… ¿æý*Ñ$ §öÆæÿMæüyæþ… ç³NÇ¢ M>Ðé˯óþ °º…«§æþ¯èþ E¯èþ²ç³μsìýMîü C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ Ðésìý ÐérÆŠÿ 760 237 523
Ìôý§æþ$ A° ^ðþç³μyæþ… A…§æþDZ °Æ>Ã×êË MøçÜ… ¿æý*Ñ$ §öÆæÿMæü-¯èþ…§æþ$-Móü °ÇÃ…^èþÌôýMæü M>Ðèþyæþ… RêÄæý$Ðèþ$° A¯é²Ææÿ$. íܨªõ³r °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY {ç³fËMæü$ ™éVæü$±sìýMìü
ÑçÜÃÄæý*°Mìü Væü$Ç ^óþçÜ$¢…¨. ´ù™èþ$¯é²Ðèþ$¯óþ Ðé§æþ¯èMóü ѯèþç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. M>± JMæü ç³MæüP Ððþ$$.Ðèþ$…lÆæÿ$ 9,940 7,442 2,498 {ç³çÜ$¢™èþ… çÜÆæÿçœÆ> AÐèþ#™èþ$¯èþ² ±Ææÿ$ Mæü*yé Æ>Mæü$…yé ´ùÄôý$ {ç³Ðèþ*§æþ… E…§æþ°
BÆæÿ$ ¯èþ$…_ 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† Òsìý MøçÜ… Ððþ_a…_¯èþ °«§æþ$Ë$ §öyìþz§éǯèþ §éÇ Ðèþ$âæý$Ï™èþ$ ѯø§Šþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. »ê½Ï {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ê°² B´ëË° MøÆæÿ$™èþ* A°²
ÐèþÆæÿMæü$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² {V>Ò$×ý ¯é²Äæý$¯óþ BÆøç³×ýË$ ÐèþçÜ$¢¯èþ²ç³μsìýMîü A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ*{™èþ… {糿æý$™èþÓ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… A¯óþMæüÝëÆæÿ$Ï Væüyæþ$Ðèþ# Ñ«¨… B«§éÆ>þË™ø çÜà çÜ${ï³… MøÆæÿ$tÌZ ™é¯èþ$ í³sìýçÙ¯Œþ §éQË$ ^óþÔé¯èþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$.
»êÍMæüË {y鋳 AÐèþ#sŒýÞ¯èþ$ Mösìýt ´ëÆóÿçÜ$¢¯é²Ææÿ$. °«§æþ$Ë$ QÆæÿ$a ^óþõÜ¢¯óþ.. °«§æþ$Ë$ _…¨. _ÐèþÆæÿMæü$ D °Æ>Ã×êË$ D yìþòÜ…ºÆŠÿ 31 ¯ésìýMìü çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GÐðþ$ÃÌôýÅË$ çßýÈ‹ÙÆ>Ðèþ#, Æ>Ðèþ$Í…V>ÆðÿyìþzË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
™èþWY…^èþyæþ… MøçÜ…, Mö™èþ¢ í³ËÏË §æþ$ÇÓ°Äñý*V>°Mìü AÐèþM>Ôèý… E…r$…§æþ°, °«§æþ$Ìôý QÆæÿ$a ç³NÇ¢ M>ÐéË° Móü…{§æþ… ™égê Væüyæþ$Ðèþ# Ñ«¨…_…¨. D
G¯ŒþÆøÌŒýÐðþ$…sŒý ¿êÈV> ò³…^èþyæþ… M>¯èþ糚yæþ$ §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… H Ñ«§æþ…V> fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° °Æ>Ã×êË$ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$™óþ¯óþ Móü…{§æþ… Ðèþ$ÇMö°² °Æ>Ã×êËMæü$
BW¯èþ A§æþ-¯èþç³# Væü§æþ$Ë °Æ>Ã-×ê-Ë$ MøçÜ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… MæüçÜ$¢Ç¿ê çÜ…º…«¨™èþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ Òsìý °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþÝë¢Ðèþ$° çÜμçÙt…V> ^ðþí³μ…¨. kÕe÷õø£ esêZìøÏ uÛÑÁ<ä‘· ø£s¡e⁄
V>…«© »êÍMæüË Ñ§éÅËÄæý*˯èþ$ °Æ>Ã×êË MøçÜ… M>ÐéÍÞ¯èþ ¿æý*Ñ$ Mö¯èþyé°Mìü °«§æþ$Ë$ M>± ÒsìýÌZ C…M> °ÇÃ…^éÍÞ¯èþ A§æþ¯èþç³# Væü§æþ$Ë AMæüPÄæý$Å´ëÌñý…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
Mö™èþ¢V> HÆ>μr$ ^óþÄæý*Ë° Ðèþ$…lÆæÿ$ M>Ìôý§æþ$. GÐèþÆðÿO¯èþ §é™èþË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a °Æ>Ã×êË$ 737, CÑ 2006 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðèþ$…lÆæÿ$ M>…{Vðü‹Ü {糿æý$™èþÓ…, ´ùÎçÜ$Ë$ ™èþÐèþ$ ´ë´ëͲ Mæüí³μç³#
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : MøsêϨ Móü…{§æþ… °Ææÿ~Æÿ$$…_…¨. C¨ Móü…{§æþ ¿æý*Ñ$ E_™èþ…V> CõÜ¢ AMæüPyæþ °Æ>Ã×ý… ^óþç³sôýt °º…«§æþ¯èþ AÆÿ$$¯èþÑ. CÑ M>Mæü$…yé 2007 ÌZ Ðèþ$…lÆðÿO¯èþÑ1,149 ^èþ$aMøÐèþyé°Móü ÐèþÆæÿ…VæüÌŒý G¯ŒþMú…rÆŠÿMæü$ ´ëËμyézÆæÿ°
Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ E¯éþ² ´ëuæÿÔéËË ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×êË$, ç³NÇ¢ {糿æý$™èþÓ ç³£æþMæü…. D ѧéÅËÄæý*Ë HÆ>μr$ MøçÜ… E…¨. M>± D ÆøkÌZÏ E_™èþ…V> ¿æý*Ñ$ C^óþa §é™èþË$ °Æ>Ã×êË$ ç³NÇ¢ ^óþÄæý*ÍÞ E…¨. 1324 Ðèþ$Ææÿ$-Væü$-§öyæþ$Ï í³.BÆŠÿ.í³ A«¨M>Ææÿ {糆°«¨ ç³ÆæÿM>Ë {糿êMæüÆŠÿ A¯é²
^óþÄæý$yæþ…ÌZ A«¨M>Ææÿ$Ë$ AËçÜ™éÓ°² {糧æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Ððþ$$™èþ¢… 390 Ðèþ$…yæþÌêË$ Væü$Ç¢…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… GÐèþÆæÿ$…sêÆø AÆæÿ¦… M>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. §é™èþË$ Ðèþ$…§æþ$ç³yìþ Ðèþ$…lÆæÿ$ M>V> MóüÐèþË… 495 Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³NÆæÿ¢Äæý*ÅÆÿ$$. Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ÑÔéQÌZ BÄæý$¯èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏ
A§óþÐèþ$…sôý Mö™èþ¢ ¿æýÐèþ¯èþ °Æ>Ã×êËMæü$ ¿æý*Ñ$ §öÆæÿMæüyæþ… §é§éç³# Ææÿ*.120 Mør$Ï °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ…¨. ¿æý*Ñ$ E_™èþ…V> C^óþa…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ CMæü MæüçÜ$¢Ç¿ê V>…«© D Ñ«§æþ…V> 糯èþ$Ë$ A°² ¯èþ™èþ¢¯èþyæþMæüÌZ Mö¯èþÝëW™óþ Móü…{§æþ yéÆæÿ$. Æ>{çÙt…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$ ÌôýMæü$…yé ´ùÄæý*
Ìôý§æþ° A«¨M>Ææÿ$Ë$ ÝëMæü$ ^ðþ糚™èþ$¯é²Ææÿ$. D ç³Çíܦ™èþ$Ë 2006ÌZ¯óþ Òsìý °Æ>Ã×êË MøçÜ… °«§æþ$Ë$ Ñyæþ$§æþË »êÍMæüË Ñ§éÅËÄæý*Ë$ HÆ>μr$ fÆæÿVæü§æþ¯óþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ Æ>ÐéÍÞ¯èþ °«§æþ$˯èþ$ H Ñ«§æþ…V> Äæý$¯é²Ææÿ$. M>…{Vðü‹Ü ´ë˯èþÌZ H ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆ>Y°Mìü
ÌZ GÌê °«§æþ$Ë$ QÆæÿ$a ^óþÝë¢Ðèþ$°, Mö™èþ¢ ´ëuæÿÔéËË$ GÌê Äæý*ÅÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ D °«§æþ$Ë$ Ðèþ$…kÆæÿ$ ^óþíÜ §é§éç³# ^ðþç³μMæü¯óþ ^ðþ糚™èþ$¯é²Ææÿ$. ™ðþ^èþ$aMæü$…sêÆæÿ$ Æ>[Úët°² H Ñ«§æþ…V> AÀÐèþ–¨® ç³Ææÿ$Ýë¢Æø ¿æý{§æþ™èþ Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³fË ¿æý{§æþ™èþ Mæü¯é² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†, çßZ… Ðèþ$…{™èþ$ËMæü$
°ÇÃÝë¢Ðèþ$° †ÇW {ç³Õ²çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A°² ÆæÿM>Ë AÀÐèþ–¨® Ðèþ$*-yóþ-âæý$Ï Ðèþ$$WíÜ ´ù™èþ$…¨. M>-± A…§æþ$ÌZ C…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ 2006¬ÌZ 17,389 A§æþ¯èþç³# Væü§æþ$Ë$ °Æ>Ã×êË MøçÜ… AÆæÿ¦…M>° AÄñý*Ðèþ$Äæý$ íܦ†ÌZ E…¨. CMæü {糿æý$™èþÓ… H 糧æþÐèþ#Ìôý Ðèþ$$QÅÐèþ$Äæý*ÅÄæý$° BÆøí³…^éÆæÿ$. Æ>çÙ‰…ÌZ Ôé…† ¿æý{§æþ™èþË$
糯èþ$Ë™ø ´ër$ ÑÑ«§æþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ ¿æý*Ñ$ §öÆæÿ$Mæü$™èþ$ ç³NÇ¢ AÆÿ$$¯èþ ѧéÅËÄæý*Ë$ MóüÐèþË… 26 Ðèþ*{™èþÐóþ$ A° Móü…{§æþ… °«§æþ$Ë$ MóüsêÆÿ$$…_…¨. CÑ ç³NÇ¢ M>Ðèþyé°Mìü °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…r$…™ø Ðóþ_ ^èþ*yéÍÞ…§óþ. »êVæü$¯é²Äæý$° ^ðþº$™èþ$¯é²Ææÿ°, BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ _¯èþ² ç³íÜMæü…§æþ$ËMæü$, gñýOÌZÏ
RñýO©ËMæü$, çÜÐèþ*f…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ ¿æý{§æþ™èþ MæüÆæÿÐèþÐèþ#™èþ$¯é² ÐéÇMìü Mæü°í³…^èþyæþ…
Ìôý§æþ° ^ðþ´ëμÆæÿ$. sìýBÆŠÿG‹Ü ´ëÈt ¯éÄæý$-Mæü$-Ë-™ø ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÆæÿaË$
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°, B ´ëÈt™ø {ç³gê-Æ>fÅ… ´ëÈt-Mìü ´÷™èþ$¢ Mæü$¨Æóÿ AÐèM>Ôèý…
ˇπø πødüß˝À $_Ûqï rs¡ßŒ\ß
m$Tø£dt ≈£L´]>± d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ ìj·÷eTø£+
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): CsîýÐèþË JMóü MóüçÜ$ÌZ Æ>çÙ‰
A™èþ$ůèþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ý릯èþ…ÌZ° Æðÿ…yæþ$ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ çÜÐèþ*…™èþÆæÿ »ñý…^ŒþË$ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ…
ÑÀ¯èþ²…V> ¡Ææÿ$μË$ ÐðþË$ÐèþÇ…^éÆÿ$$. BËçÜÅ…V> ™óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² í³í³ M>Æ>ÅËÄæý$…
<Óã“≈£î <ÓuÒ“ düe÷<Ûëq+
MæüÆæÿ*²Ë$/Ú맊þ¯èþVæüÆŠÿ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ M>Æ>Å«§æþÅ„æü$yæþ$ ¼.Ðèþ*×ìýM>Å^éÇ, †Ææÿ$´ëμÐðþOMø
Ðèþ#…§æþ° K {ç³Ôèý²Mæü$ çÜÐèþ*«§é¯èþ…V> ^ðþ´ëμÆæÿ$.

qqßï #·+|æ‘˚ ñ<ä´eT+ Ä>∑ß‘·T+<ë?


Á|üC≤ >±j·T≈£î&ÉT >∑<ä›sY
¯éË$MæüPÆæÿ$^èþ$Mæü$° Æðÿ…yø ¡Ææÿ$μ¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª^óþÄæý*Ë…r* {MìüÑ$¯èþÌŒý Ñ$‹ÜÌôý°Äæý$‹Ü ¯èþ*Å‹Ü): ¿êÆæÿ™èþ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ ¯éÔèý¯èþ… $ôV≤#Y|æ H˚‘· Á|üMDY ‘=>±&çj·÷ MìüË Ðèþ$…kÌê} ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. M>Ðèþ*Æðÿyìþz, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$-f-ÆŠÿ-¯èþ*Å-‹Ü) : "
í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ ÐóþÔéÆæÿ$. B _Mæü$PÐèþ$$yìþ ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yæþyé°Mìü E¯èþ²™èþ ¯éÅÄæý$Ýë¦ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Mæü${r ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ëMìüÝ뢯Œþò³O Äæý$$§æþ®… ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…ÌZ Ððþ$$§æþsZ°² M>§æþ$... _ÐèþÆø
¯é°Mìü çÜàÄæý$ ç³yæþÐèþËíÜ…¨V> ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÅÄæý$Ðé¨ íÜ.糧æþïé¿æýÆðÿyìþz° ^óþÄæý*ÍÞ…§óþ¯èþ-°, ™èþ¯èþò³O §éyæþ$Ë$ fÇW¯èþ Ðèþ$Ææÿ$ E{VæüÐé§æþ °Ææÿ*Ã˯èþÌZ °² M>§æþ$...¯èþ¯èþ$² çÜ…í³™óþ ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…
GÑ$Mæü‹Ü Mæü*ÅÇV> °Äæý$Ñ$…_…¨. „æü×ýÐóþ$ B眃°Ý뢯Œþò³O AÐðþ$ÇM> {糡M>Æ>°Mìü {糿æý$™éÓË$ ÑçœË… BVæü$™èþ§é ? ' A° {ç³gêV>Äæý$Mæü$yæþ$ Væü§æþªÆŠÿ {ç³Õ²…^é-
B¨Ìê»ê§ŠþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ òßýOÐèþ$§Šþ ´ëÚëMæü$ ¿êÆæÿůèþ$ çßý™èþÅ^óþíܯèþ ¯óþÆæÿ…ÌZ hÌêÏ ¨W¯èþrt$V> Ðèþ$¯èþÐðþ$…§æþ$Mæü$ ¨VæüMæü*yæþ§æþ° ÑÔèýÓ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ñ«§æþÓ…çÜM>…yæþ¯èþ$ çÜ–íÙtçÜ$¢¯èþ² Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ °gêÐèþ*»ê§Šþ
MøÆæÿ$t iÑ™èþ RñýO§æþ$, ÐèþÆæÿMæür² Ðóþ«¨…ç³#Ë Mìü…§æþ Ðèþ$*-yóþ-âæýÏ gñýOË$ Õ„æü Ñ«¨…_…¨. D íßý…§æþ* ç³ÇçÙ™Œþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ {糫§é¯èþ E{VæüÐé§é°² °Ææÿ*ÃÍ…^èþyæþ…ÌZ Móü…{§æþ, Æ>çÙ‰ Ððþâæý$™èþ* M>Ðèþ*ÆðÿyìþzÌZ Mö¨ªõÜç³# BW ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. º*ÏsñýOVæüÆŠÿÞ,
MóüçÜ$ÌZ ™èþ¯èþMæü$ ¯éÅÄæý$ çÜàÄæý$… ^óþÄæý*ÍÞ…¨V> A¿æýÅǦçÜ*¢ Ðèþ$$§éªÆÿ$$ E¯èþ²™èþ M>ÆæÿŧæþÇØ yé.{ç³Ò׊ý ™öV>yìþÄæý* {ç³Õ²…^éÆæÿ$. {糿æý$™éÓË$ ç³NÇ¢V> ÑçœËÐèþ$Äæý*ÅÄæý$° {X¯ŒþsñýOVæüÆŠÿÞ õ³Ææÿ$™ø ÐèþçÜ$¢¯èþ² »ñý¨Ç…ç³#ËMæü$ ¿æýÄæý$ç³yóþðsZyìþ° M>§æþ° Væü§æþªÆŠÿ
¯éÅÄæý$Ý릯é°Mìü JMæü ÌôýQ Æ>Ôéyæþ$. B ÌôýQ¯èþ$ òßýOMøÆæÿ$t çÜ$Ððþ*sZV> ïÜÓMæüÇ…_ AÆÿ$$™óþ Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ C…™èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é² {ç³Ò׊ýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ ™öV>yìþÄæý* Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. ™èþ¯èþò³O ™èþ*sêË ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çíܯèþç³#yæþ$ Cç³μsìý ïÜG… Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz
Ñ^éÆæÿ×ý ^óþç³sìýt…¨. Ðèþ$Æø ÐðþOÐèþ# Ðèþ$$§éªÆÿ$$ ™èþÆæÿç³# º…«§æþ$Ðèþ#Ë$ Mìü…¨ MøÆæÿ$t {糿æý$™èþÓ… Ðèþ*{™èþ… C…M> Ðóþ_ ^èþ*õÜ «§øÆæÿ×ìý° ™öV>yìþÄæý* Ú맊þ¯èþVæüÆŠÿÌZ B¨ÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ™èþ¯èþ¯èþ$ {ç³fË Ðèþ$°çÙ°, A™èþ°² M>´ëyæþ$MøÐéÍÞ¯èþ ¿ê§æþÅ™èþ E…§æþ° õ³ÆöP Ðèþ$Ç
¡Ææÿ$μ¯èþ$ çÜÐéÌŒý ^óþçÜ*¢ òßýOMøÆæÿ$tÌZ {MìüÑ$¯èþÌŒý Aï³μË$ §éQË$ ^óþÔéÆæÿ$. JMóü Mö¯èþÝëWÝù¢…¨, C¨ Ðèþ$¯èþMæü$ {ç³Ðèþ*§æþMæüÆæÿ… A° ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† AÆÿ$$¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ {X¯Œþ sñýOVæüÆŠÿÞ, º*ÏsñýOVæüÆŠÿÞ¯èþ$
ÑÐé§é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ D Æðÿ…yìþ…sìý° íܺ¾…¨ ´÷Ææÿ´ër$ÐèþËÏ òßýOMøÆæÿ$tÌZ ^ðþ´ëμÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$ hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ fÆæÿ$Væü$ E{VæÐé§æþ$ËMæü$ Ý린Mæü…V> çÜàÄæý$ çÜçßýM>Æ>Ë$ G…§æþ$Mæü$ ºÄæý$rò³rtyæþ… Ìôý§æþ° {ç³Õ²…^éÆæÿ$. {X¯ŒþsñýOVæüÆŠÿÞ, º*ÏsñýOVæüÆŠÿÞ, ÆðÿyŠþ
çÜÐèþ*…™èþÆæÿ…V> Æðÿ…yæþ$ yìþÑf¯Œþ »ñý…^ŒþËÌZ Ñ^éÆæÿ×ýMæü$ Ðèþ^éaÆÿ$$. Ððþ$$§æþsìý ™èþ$¯èþ² ™èþ$…Væü¿æý{§æþ¯èþ¨ ç³#çÙPÆ>ÌZÏ ´ëÌŸY¯óþ…§æþ$Mæü$ A…§æþyæþ…™ø¯óþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðèþ$$… »êÆÿ$$, sñýOVæüÆŠÿÞ A°² ´ëËMæü$Ë$ çÜ–íÙt…_¯èþÐóþ¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. õ³§æþË MøçÜ… ^éÐèþyé°Mìü
MóüçÜ$¯èþ$ Ñ^éÇ…_¯èþ òßýOMøÆæÿ$t yìþÑf¯Œþ »ñý…^Œþ Mìü…¨ MøÆæÿ$t ¡Ææÿ$μ¯èþ$ QÆ>Ææÿ$ B¨ÐéÆæÿ… ¯èþVæüÆ>°Mìü Ðèþ_a¯èþ ™öV>yìþÄæý* Ý린Mæü çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ$¯èþ² ™öV>-yìþ-Äæý* »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ ™èþ¨™èþÆæÿ {´ë…™éËÌZ Ñ«§æþÓ… ÝëËMæü$ ™é¯èþ$ Gç³μyæþ$ íܧæþªÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. çÜ…ç³#™èþ… A° »ñý¨ÇõÜ¢ ™ðþË…V>×ý E§æþÅÐèþ$…
^óþíÜ…¨. AÆÿ$$™óþ Æðÿ…yø MóüçÜ$¯èþ$ Ñ^éÇ…_¯èþ Ðèþ$Æø yìþÑf¯Œþ »ñý…^Œþ Mìü…¨ MøÆæÿ$t AÐèþ#sŒýyøÆŠÿ õÜtyìþÄæý$…ÌZ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ÑÆ>sŒý Ýù°Äæý*V>…«©ò³O BÄæý$¯èþ ÑÆæÿ$^èþ$Mæü$ç³yézÆæÿ$. ™ðþVæüºyézÆæÿ¯é²Ææÿ$. E{VæüÐé§æþ$ËMæü$ çÜàÄæý$ BW´ù§æþ° çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. »ê½ÏÏ° B´ëË° ^èþ…{§æþ»êº$ KrÏ Æ>fMîüÄæý$…
¡Ææÿ$μ¯èþ$ òÜò³t…ºÆŠÿ 29¯èþ Ææÿ§æþ$ª^óþçÜ*¢ Ðèþ$$§éªÆÿ$$Mìü ÑÐèþ$$Mìü¢ MæüÍW…_…¨. D íßý…§æþ* «§æþÆæÿÃçÜÐóþ$Ãâæý¯èþ…ÌZ {ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýò³O §éyìþ ^óþíܯèþ AçœjÌŒý Væü$Ææÿ$ EÇ° Ðèþ$…¨çÜ$¢¯èþ² ÔèýMæü$¢Ë¯èþ$ {糿æý$™éÓË$ Væü$Ç¢…_ ^óþíÜ¯é ™èþ¯èþMæü$ A¿æýÅ…™èþÆæÿ… Ìôý§æþ°, »ê½Ï° Bí³™óþ¯óþ D {´ë…™èþ {ç³fËMæü$ Ðóþ$Ë$
™èþí³μ§é°² ç³¼ÏMŠü {´ëíÜMæü*ÅrÆŠÿ M>Æ>ÅËÄæý$… íܺ¾…¨ BËçÜÅ…V> Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ¿êÆæÿ™Œþ¯èþ$ ™èþ¯èþ Ôèý{™èþ$Ðèþ#V> ¿êÑçÜ$¢¯èþ² ´ëMìüÝ뢯Œþ Bõ³íÜ, {ç³gêqíÜ…VŠü¯èþ$ Br…MæüÐé¨V> Ýù°Äæý* °Ææÿ*ÃÍ…^èþMæü´ùÐèþyæþ…™ø §óþÔèý…ÌZ E{VæüÐé§æþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.
D MóüçÜ$ÌZ òßýOMøÆæÿ$t yìþÑf¯Œþ »ñý…^Œþ Æðÿ…yæþÝëÇ C_a¯èþ ¡Ææÿ$μ¯èþ$ »ê…º$ §éyæþ$Ë™ø AÆ>^èþMæü… çÜ–íÙt…^óþ…§æþ$Mæü$ V>…«© _{¡MæüÇ…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ õ³{sôýW´ù™èþ$…§æþ° ™öV>yìþÄæý* «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. D
Ææÿ§æþ$ª^óþÄæý*Ë…r* {MìüÑ$¯èþÌŒý Ñ$‹ÜÌôý°Äæý$‹Ü í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ òßýOMøÆæÿ$tÌZ §éQË$ Mæü${r 糯èþ$²-™ø…§æþ-° BÄæý$¯èþ AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. BÆøí³…^éÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ AÄñý*«§æþÅ ÐèþÕçÙx çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ñòßý^Œþí³ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ¯éWâæýå ÇHéôdŒø£ºsY nÁø£eT ÄdüTÔ\T s¡÷.2 ø√≥T¢?
^óþÔéÆæÿ$. D í³sìýçÙ¯Œþ¯èþ$ Ñ^éÇ…_¯èþ òßýOMøÆæÿ$t D MóüçÜ$ÌZ çÜçßýMæüÇ…^éÍÞ…¨V> i৊þ ^óþõÜ ÐéÇMìü ç³°ÐèþÓMæü…yìþ, ÐéÇMìü GÌê…sìý ï³u>«¨ç³† Æ>…ÑÌê‹ÜÐóþ§é…sìýÝëÓÒ$i, }ï³uæÿ… Í…VæüÐèþ$*Ç¢ Væü$ç³¢, º…yéÇ ÆæÿÐóþ$ÔŒý, ¯éWâæýå Vø´ëÌŒý
ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯éÅÄæý$Ðé¨ íÜ. 糧æþïé¿æýÆðÿyìþz° (GÑ$Mæü‹ÜMæü*ÅÇV>) °Äæý$Ñ$…_…¨. çÜàÄæý$… ^óþÄæý$Mæü…yìþ A§óþ Ðèþ$¯èþ… ´ëMìüÝ뢯Œþ™ø ^óþõÜ ÑfÄæý$Ðéyæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : B§éÄæý*°Mìü Ñ$…_
ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$ ç³Çç³NÆ>~¯èþ…§æþ çÜÆæÿçÜÓ†, ç³ÇçÙ™Œþ Væü$ç³¢, Ðèþ$${§æþVæüyæþ Ððþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ$Ï, Æ>gôý…{§æþ{ç³Ý맊þ, Mðü. BçÜ$¢Ë$¯èþ²r$t ¯èþÐðþ*§ðþO¯èþ MóüçÜ$ÌZ Mæü–Úë~-hÌêÏ Ðèþ$_Îç³r²… Ððþ$ÆðÿO¯èþ ´ùÎçÜ$ õÜtçÙ¯Œþ
MóüçÜ$ ™èþ§æþ$ç³Ç Ñ^éÆæÿ×ý ÐéÆÿ$$§é ç³yìþ…¨. Äæý$$§æþ®… A° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ASË¿êÆæÿ™èþ M>ÆæÿŧæþÇØ ÐðþO.Æ>çœ$Ðèþ#Ë$, {´ë…™èþ ÕÐèþÆ>k ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. C¯ŒþòÜμMæütÆŠÿ ºÄæý$Åç³# çÜ$»ê¾Æ>Ðèþ# C…sìýò³O B¨ÐéÆæÿ… Aѱ† °Æø«§æþMæü ÔéQ
A«¨M>Ææÿ$Ë$ §éyæþ$Ë$ ^óþÔéÆæÿ$. ÑfÄæý$Ðéyæþ, M>Mìü¯éyæþ, Æ>fÐèþ$…{yìþ ™èþ¨™èþÆæÿ
{°M q+~ nyês¡ß¶\≈£î {´ë…™éÌZÏ §éyæþ$Ë$ °ÆæÿÓíßý…_ Ë„> 82 ÐóþË ¯èþVæü§æþ$, AË$Ïyæþ$ õ³Çr E¯èþ²
M>Ææÿ$ ç³{™éË$, Ææÿ*.3.88 Ë„æüË ÑË$ÐðþO¯èþ º…V>Ææ… C™èþÆæÿ BçÜ$¢Ë$¯èþ²r$t
y˚~ø£ ‹s¡ß|ü‹ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Væü$Ç¢…^éÆæÿ$. ºíßýÆæÿ…Væü Ðèþ*ÆðÿPsZÏ Òsìý ÑË$Ðèþ Ææÿ*.2MørÏ
ò³OÐèþ*sôý¯èþ° HïÜ-½ C¯Œþ^éÇj yìþGïÜμ h.Äæý$‹Ü.Äæý$¯Œþ. Ðèþ$*Ç¢ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$.
†Ææÿ$糆, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ
¯èþ*Å‹Ü): º$ÍÏ™ðþÆæÿ ¯èþ…¨ AÐéÆæÿ$zË$
& 2007 ç³…yæþ$-Væü †Ææÿ$糆 ¯èþVæüÆæÿ… H˚{Ï qß+∫ eT+<ä ø£èwüí ìsêVü‰s¡ Bø£å
eTq z≥ߢ eTqy˚T y˚düß≈£î+<ë+ : sêC≤´~Ûø±s¡ dü<ädü߇˝À ø£èwüíj·T´ ÌZ çÜ…§æþyìþ ^óþÄæý$¯èþ$…¨. ¯èþ*™èþ¯èþ Ðèþ$$ïÙÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ ¯èþ*Å‹Ü): GïÜÞ
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ çÜ…ºÆ>°² D AÐéÆæÿ$zË ÐèþÈYMæüÆæÿ×ýMæü$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ ¼Ë$Ï ò³rtyé°Mìü
G§æþ$ÆöP…r$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅËò³O ÐèþMæü¢Ë$ Væüâæý… Ñ´ëμÆæÿ$. ÝëÐèþ*hMæü MøçÜ… ´ùÆ>yé˯é²Ææÿ$. A糚yóþ ½ïÜË AÀÐèþ–¨® Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ# {糧é¯ø™èþÞÐèþ… Mæü¯èþ$Ñ…§æþ$ ^óþÄæý$¯èþ$…
¯éÅÄæý$… Ý뫨…^óþ ÐèþÆæÿMæü$ ´ùÆæÿ$¯èþ$ Mö¯èþÝëWÝë¢Ðèþ$° {糆fq ™èþ$…§æþ° AÀ-{´ë-Äæý$-ç³-yézÆæÿ$. G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ™èþÍÏÌê…sìý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{™óþ çÜÓÄæý$…V> ÉìþÎÏMìü ÐðþãÏ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$
¨. Ðèþ^óþa f¯èþÐèþÇ 3Ðèþ ™óþ©¯èþ †Ææÿ$ç³ ç³NÇ¢^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþçÜ*¢ D ¯ðþË 15 ¯èþ$…_
^óþÔéÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Mæü–çÙ~Äæý$Å Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* BMæüÍ Kr$¯èþ$ AÐèþ$$ÃMøMæü$…yé ½ïÜÌZÏ E¯èþ² ÐðþOÆæÿ$«§éÅ˯èþ$ ç³MæüPMæü$ò³sìýt † ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ A…VæüÆæÿ…Væü ÐðþO¿æýÐèþ…V>
MøçÜÐðþ*, AÀÐèþ–¨® MøçÜÐðþ* ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ùÆ>r… M>§æþ°, ½ïÜË Ðèþ$¯èþ KrÏ$ Ðèþ$¯èþÐóþ$ ÐóþçÜ$MøÐéË°, ™èþ§éÓÆ> Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…ÌZMìü BÐèþ$Ææÿ °Æ>àÆæÿ©„æü ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï GÐèþ*Ã-Èμ‹Ü A«§æþÅ„æü$
°ÆæÿÓíßý…^èþyé°Mìü ^èþ˯èþ _{™èþ ç³Ç yæþ$ Ðèþ$…§æþ Mæü–çÙ~Ðèþ*¨Væü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… ´ëÈÞ
B™èþÃVúÆæÿÐèþ… MøçÜ… ^óþçÜ$¢¯èþ² ´ùÆ>rÐèþ$° ^ðþ´ëμÆæÿ$. Æ>fMîü Æ>ÐéË° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ½ïÜÌZÏ _^èþ$a ò³sôýt…§æþ$Mæü$ Mæü${r fÆæÿ$Væü$ {ÔèýÐèþ$ AÀÐèþ–¨® çÜ…çܦ °Ææÿ~Æÿ$$…
Äæý$…V>, ÝëÐèþ*hMæü…V>, BǦMæü…V> Ððþ¯èþMæüºyìþ E¯èþ² ½ïÜË$ ™ø…§æþ°, §é°° IMæüÅ…V> E…yìþ G§æþ$ÆøPÐéË° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. Væü$rtÌZ° GÐèþ*Ã-Èμ-G-‹Ü Æ>çÙ‰ M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ HÆ>μr$
_…¨. sîýÒ ¯èþ…¨ AÐéÆæÿ$zË {糧é¯ø ^óþíܯèþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* GïÜÞ MæüÑ$çÙ¯Œþ °Ðóþ-¨-Mæü
AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éË…sôý Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ… Ý뫨…^éÍÞ…§óþ¯èþ ½ïÜËMæü$¯èþ²…™èþ ™ðþÍÑ Ðèþ$ÆðÿÐèþÇMìü Ìôý§æþ°, MóüÐèþË… ¿êÐèþ §éÇ{§æþÅ… ™èþÞÐèþ… {糆 Hyé¨ Æ>f«§é°ÌZ °ÆæÿÓ
¯é²Ææÿ$. ½ïÜË$ Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ… Ý뫨…^é˯èþ$Mæü$…sôý Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþËÏ ™èþÐèþ$ ÔèýMìü¢° Eç³Äñý*W…^èþ$Mø ÌôýMæü´ù™èþ$¯é²Ææÿ° ÐéÅRêÅ-°…^é- Ðè_a¯èþ ™èþÆ>Ó™è 7 ¯ðþËË$ §ésìý¯é Mæü*yé ç³sìýt…^èþ$Mø° MæüÑ$çÙ¯Œþ çÜ¿æý$ÅË$
íßý…^óþÐéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ A°² {´ë…™é Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜÓÄæý*¯é MæüÍμ…^èþ$Mæü$…sôý¯óþ M>± ç³°M>Ìôý§æþ° M>Ðèþ#¯èþ
ÐóþçÙ, ¿êçÙ Ðèþ*Ææÿ$aMøÐéÍ, ¯éÄæý$Mæü™èþÓ Ë„æü×ê˯èþ$ ò³…´÷… Ææÿ$. {V>Ðèþ$ {V>Ðèþ*¯èþ çÜ…çœ*˯èþ$ HÆ>μr$ ^óþíÜ »ê…^èþ¯Œþ ÌZÏ D E™èþÞÐé˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÉìþÎÏÌZ E…yìþ {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. GïÜÞ
çܧæþçÜ$ÞÌZ {ç³çÜ…WçÜ$¢¯èþ² ½ïÜ çÜ…çœ$… A«§æþÅ„æü$ü-yæþ$ BÆŠÿ.Mæü–çÙ~Äæý$Å ¨…^èþ$MøÐéË° ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$. f¯é¿êÌZ A«¨Mæü Ôé™èþ…V> E¯èþ² º™èþ$Mæü$Ë ¯èþ$…_ §æþ*Ææÿ… M>ÐéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. §æþÔé»êªË CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ B¯èþÐéÆÿ$$¡V> ÐèþÈYMæüÆæÿ×ý¯èþ$ Ayæþ$zMøÐèþyé°Mìü Ðèþ*ËË$ Mæü${r ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$. D
½ïÜË$ Æ>gêÅ«¨M>Æ>°Mìü §æþ*Ææÿ…V> E…sôý A{Væü Mæü$ÌêË$ A…§æþ M>Ë… ¯èþ$…_ ½ïÜÌZÏ A„æüÆ>çÜÅ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþÌôýÏ Ððþ¯èþMæü»êr$Mæü$ ´ësìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. E™èþ¢Ðèþ$ ¯èþsîý¯èþr$Ë$,
B¨Ìê»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) : Ðèþ^óþa G°²MæüÌZÏ ËÐðþ$MìüP Æ>gêÅ«¨M>Æ>°² ^ðþÌêÆÿ$$çÜ$¢¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$. ½ïÜÌZÏ M>Ææÿ×ýÐèþ$° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëμÆæÿ$. çÜ¿æýMæü$ hÌêÏ ½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ GÐèþ*Ã-Èμ-G‹Ü Æ>çÙ‰ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ çÜ$…Mæü´ëMæü §óþÐèþÄæý$Å Ðèþ*¨Væü,
ïÜÇÄæý$ÌŒýÞ C™èþÆæÿ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ §æþ…yæþ$ ÒÆæÄæý$Å Ðèþ*¨Væü, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ hÌêÏ A««§æþÅ„æü$yæþ$
{糫§é¯èþ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ½ïÜËMæü$ 150 ïÜrÏ$ CÐéÓÍÞ…§óþ¯èþ° IMæüÅ™èþ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþÌôýÏ §æþ$ÆæÿÂÆæÿ ç³Çíܦ™èþ$Ë$ G§æþ$ÆøPÐéÍÞ A«§æþÅ„æü$yæþ$ §éÆæÿrÏ MìüçÙ$t A«§æþÅ„æü™èþ Ðèþíßý…^éÆæÿ$. çÜ¿æýÌZ fyîþμ {糆Úët™èþÃMæü ¯èþ…¨ AÐéÆæÿ$z˯èþ$
½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰ A«§æþÅ„æü$yæþ$ BÆŠÿ. Mæü–çÙ~Äæý$Å yìþÐèþ*…yŠþ ÐèþÝù¢…§æþ° A¯é²Ææÿ$. ÔéçܯèþçÜ¿æýÌZ MóüÐèþË… 49 Ðèþ$…¨ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ^ðþOÆæÿïŒþ Æ>£øyŠþ ÆæÿÐóþ$‹Ù, »Z£Šþ GÐðþ$ÃÌôýÅ ÝùÄæý$…»êç³# Æ>Ðèþ#, Móü…{§æþ Ðèþ$…kË ÑfÄæý$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Ðèþ*¨Væü, Ðèþ$$ïÙÆ>»ê§Šþ °Äñý*fMæü ÐèþÆæÿY Mæü±Ó¯èþÆŠÿ ¼BÆŠÿ
{糧é¯èþ… ^óþÄæý$¯èþ$¯é²Ææÿ$. ÆæÿÐóþ$ÔŒý Ðèþ*¨VæüË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
^óþÔéÆæÿ$. ½ïÜ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ïÜrÏ MøçÜ… Ððþ…ç³Æ>ÏyæþMæü$…yé IMæüÅ™èþ™ø ½ïÜ Mæü$ÌêËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ¿æý$ÅË$ E…yæþr… §æþ$Ææÿ§æþ–çÙtMæüÆæÿÐèþ$° ™ðþÍ- Ðèþ*i Ðèþ$…{† Ðóþ×ý$Vø´ëË ^éÇ, ¯éÆÿ$$ {»êçßýÃ×ý çÜ…çœ$
™èþÐèþ$ ºÌê°² ^èþ*í³õÜ¢ Æ>fMîüÄæý$´ëÈtË$ ¨W ÐèþÝë¢Äæý$° BÄæý$¯èþ ´ëÆæÿ$. {糿æý$™èþÓ… ¯éÑ$¯óþsñýyŠþ ´ùçÜ$tÌZÏ òÜO™èþ… ½ïÜ˯èþ$ °Äæý$ A«§æþÅ„æü$yæþ$ G¯èþ$Mö…yæþ çÜ${ºçßýÃ×ýÅ…, ÆæÿfMæü çÜ…çœ$ A«§æþÅ„æü$yæþ$
çÜ*_…^éÆæÿ$. B¨ÐéÆæÿ… hÌêÏ Móü…{§æþ…ÌZ fÇW¯èþ ½ïÜ Ñ$…^èþÌôý§æ° ^ðþ´ëμ-Ææÿ$. BÄæý* Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ G°²MæüË$ çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý, Äæý*§æþÐèþ çÜ…çœ$… Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ AÇVðüË
Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ çܧæþçÜ$ÞÌZ BÄæý$¯èþ Ðèþ$$QÅ A†¤V> ´ëÌŸY° çÜÒ$í³çÜ$¢…yæþr…™ø ½ïÜËMæü$ A°²Ý뢅 C°²Ýë¢Ðèþ$° {ç³Mæür¯èþË$
{ç³çÜ…W…^éÆæÿ$. hÌêÏÌZ° ÑÑ«§æþ ´ëÈtËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, ^óþçÜ$¢¯é²Äæý$°, A¨ ÐéÇ ÝëÓÆæÿ¦… MøçÜÐóþ$¯èþ° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. BÄæý*
Mæü$Ë çÜ…çœ*Ë ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ´ëÌŸY¯èþ² D çܧæþçÜ$ÞÌZ ½ïÜË$ ´ëÈtË Mìü…§æþ ½ïÜË$ ç³° ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ$¯èþÐóþ$ Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…
¯éVóüÔèýÓÆŠÿ Æ>Ðèþ#, ™ðþË$Væü$ Ðèþ$íßýâê hÌêÏ A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ çÜ$gê™èþ,
sîýyîþ-ï³ hÌêÏ E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ gZVæü$Æ>Ðèþ$¯èþ², ½ïÜ çÜ…„óüÐèþ$ çÜ…çœ$…
hÌêÏ {糫§é¯èþ M>ÆæÿŧæþÇØ Mðü.Í…VæüÄæý$Å ™èþ§æþ-™èþ-Ææÿ$-Ë$- ´ë-ÌŸY-¯é²-Ææÿ$.
mìïø£˝ ø√düy˚T ÁbÕDVæ≤‘·
BÆæÿ*ÃÆŠÿ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü) :
n|ü⁄Œ\ß düVü≤»+ G°²MæüËMæü$ Ðèþ$*yæþ$ ¯ðþËË Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$QÅ
´ëËMöË$Ï, Ðèþ$…{† Æ>fÔóýQÆŠÿÆðÿyìþz {´ë×ýíßý™èþ & ^óþÐóþâæýÏ
yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 {´ëgñýMæü$tMæü$ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþË$ ^óþíÜ ™ðþË…V>×ê
(Ðó þ $ fÆŠ ÿ ¯ è þ * Å‹ Ü ): {ç³f˯èþ$ Ðèþ$¿æýÅò³yæþ$™èþ$¯é²yæþ° ¯èþÐèþ
H {糿æý$™èþÓÐðþ$O¯é ™ðþË…V>×ê ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü A«§æþÅ„æü$yæþ$
A糚Ë$ ^óþÄæý$yæþ… M>ÐèþÍ Ææÿ*ÆæÿÌŒý/Mö…yéç³#Ææÿ…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 HÓ\÷¢s¡ß õ˝≤¢˝À ´ëuæÿ-Mæü$-ËMæü$ ™ðþÍ-íÜ…§óþ. AÆÿ$$™óþ B ѧéÅ-Ǧ° Ðèþ*°- §óþÐóþ…§æþÆŠÿVúyŠþ BÆøí³…^éÆæÿ$. °gê-Ðèþ*-»ê§Šþ
çÜçßýfÐèþ$°, (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): ò³âêÏ-yæþ-Mæü$…sôý Äæý*íÜyŠþ ´ùÝë¢-¯èþ° ¯èþ-íÜMæü ÐèþÅ£æþ-™ø B¨-ÐéÆæÿ… -ÌôýQ Æ>íÜ ò³sìýt B™èþÃ-çßý- hÌêÏ BÆæÿ*ÃÆŠÿ Ðèþ$…yæþË… Ðèþ*Ñ$yìþç³ÍÏÌZ
{ç³çÜ$¢™èþ… Ææÿ*.11ÐóþË Mør$Ï A糚 ѧéÅ-Ǧ-¯èþ$-˯èþ$ »ñý¨-Ç…_¯èþ çÜ…çœ$-r-¯èþË$ Æðÿ…yæþ$ ™éÅ-Äæý$-™é²-°Mìü ´ëËμ-yìþ…¨. B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ »êÌŸP…yæþ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY
^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþr$Ï Æ>çÙ‰ ¯ðþË*ÏÆæÿ$ hÌêÏÌZ ÐðþË$Væü$ ^èþ*ÔéÆÿ$$. ´ùÎçÜ$Ë
eTs√ ¬s+&ÉT |òüT≥q\ß ""C…rÆŠÿÌZ Ðèþ$…_ Ðèþ*Ææÿ$PË$ Ðèþ_a¯èþ…§æþ$Mæü$ M>Æ>ÅËÄæý*°² {´ëÆæÿ…À…_¯èþ A¯èþ…™èþÆæÿ…
BÇ®Mæü Ðèþ$…{† ÆøÔèýÄæý$Å ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$. Mæü£æþ¯èþ… Ðóþ$ÆæÿMæü$ ç³rt×ý…ÌZ° ™èþ$´ë¯Œþ¯èþVæüÆŠÿMæü$ AÀ¯èþ…¨…^éÆæÿ$. M>± C糚yæþ$ ™èþ¯èþ ÐèþËÏ Mæü$r$… ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ¯éË$Vóüâæýå {Mìü™èþ…
B Äæý$$ÐèþMæü$yæþ$ ÐèþÇMæü$…r´ëyæþ$ Ðèþ$…yæþË… {´ë×ýíßý™èþ & ^óþÐóþâæýå {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ý…
B¨ÐéÆæÿ… BÄæý$¯èþ ´ëËMöË$ÏÌZ ^ðþ…¨¯èþ ѧéÅ-Ǧ° õܲçßý MæüâêÔéËÌZ C…rÆŠÿ ^èþ§æþ$ ÔéÝëˆËç³ÍÏ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ B Äæý$$Ðèþ† AMæüPMæü$ º… ç³Ææÿ$Ðèþ# ´ùÆÿ$$…¨. °…¨™èþ$Ë ÐðþOQÇ ç³rÏ
Æ>çÙ‰ Ðèþ$íßýâê M>…{Vðü‹Ü E´ë«§æþÅ„æü$ Ðèþ#™ø…¨. ÝëÄæý$…{™èþ… Mæüâê-Ôé-Ë ¯èþ$…_ C…sìýMìü ´ùÎçÜ$ËMæü$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÔé¯èþ$. D ÑçÙÄæý$… MøçÜ… 500 MìüÌZÒ$rÆæÿ$Ï ´ë§æþÄæý*{™èþ ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯èþ² §óþÐóþ…§æþÆŠÿVúyŠþ
Mæü*yé ¸ù¯Œþ ^óþíÜ Ò$ ^ðþÌñýÏË$ ¯èþ¯èþ$² ò³âêåyæþMæü$…sôý ^óþíܯèþ糚yæþ$ ÐðþO.G‹Ü. çÜμ…¨…^èþÌôý§æþ°,
Æ>Ë$ º…V>Ææÿ$ EÚëÆ>×ìý™ø MæüÍíÜ ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ A§óþ {´ë…™é°Mìü ^ðþ…¨¯èþ Äæý*íÜyŠþ ´ùíÜ ™èþVæü$Ë»ñýyæþ™é¯èþ° »ñý¨Ç…^èþV> ç³{†MæüÌZÏ {ç³Ðèþ$$-Q…V> Mæü£æþ¯éË$ Æ>Ðèþyæþ… ^éÌê
´ë{†MóüÄæý$$Ë™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. A糚 G‹ÜMðü Væü$ÌêÛ§Šþ AçßýçŠþ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ AyæþzW…_ »ê«§æþV> E…¨. Ææÿçœ$$ {´÷òœçÙ¯èþ-ÌŒý MìüËÏÆŠÿ, Ðéyæþ$ ò³§æþª C糚yæþ$ MóüÐèþË… G°²MæüË çÜt…sŒý Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° {糿æý$™èþÓ… ™ðþË…V>×ê {´ë…™é°Mìü ¯éÅÄæý$… ^óþíÜ…¨ Ìôý§æþ°
Mö…yéç³#Ææÿ… -´ù-Î-çÜ$-Ë$ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþç³íÜ §óþÐóþ…§æþÆŠÿVúyŠþ BÆøí³…^éÆæÿ$. GMæüPyæþ {´ëgñýMæü$t, »êÅÆóÿi BÆøí³…^éÆæÿ$. ÐóþÐèþ$¯èþ Äæý$*°ÐèþÇØsîý 糯èþ$Ë$ ÐóþË MørÏ
Ë$ ™ðþ^óþa Ðèþ$$…§æþ$ ´ëÏ°…VŠü MæüÑ$çÙ¯Œþ Äæý*íÜyŠþ ïÜÝë ç³rt$Mö° ™èþ¯èþ¯èþ$ {õ³Ñ$…^éË° MøÆ> §æþÆ>Åç³#¢ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï GòÜOÞ Ðèþ*«§æþÐèþÆ>Ðèþ# ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Æúyîþ,þ C¨ A…§æþÇMîü ™ðþÍíÜ…§óþ. M>± GÐèþÆæÿ*
A¯èþ$Ðèþ$† ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{† yæþ$. ©°Mìü B Äæý$$Ðèþ† °Æ>MæüÇ…^èþyæþ…™ø ^ðþÆÿ$$Å Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>Ðèþyæþ… Ìôý§æþ$. çÜ¡‹Ù, Ææÿçœ$$˯èþ$ HÒ$ Mæüyæþ$™éÆø ^ðþç³μMæü$…yé¯óþ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ^óþçÜ$¢ ™ðþË…V>×ê Ææÿ*´ëÄæý$Ë Ðèþ$…lÆæÿ$™ø ™èþÓÇ™èþVæü†¯èþ ç³NÆæÿ¢Ðèþ#™èþ$…sôý
^ðþ´ëμÆæÿ$. Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ… GÌê…sìý ç³r$tMö° §æþ$ÆæÿÂçÙÌêyæþ$™èþ* Äæý*íÜyŠþ ´ùÝ뢯èþ° »ê«¨-™èþ$-Æ>Í B™èþÃçßý™éÅÄæý$™èþ²… ^óþÄæý$Mæü$…yé Ðèþ¨ÌôýõÜ¢ Ðèþ$äÏ Ðéâæý$Ï CÌê…sìýÐóþ {ç³f˯èþ$ Ððþ*çÜ… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° BÄæý$¯èþ BÆøí³…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ê Äæý$*°ÐèþÇØsîýMìü 20Mør$Ï Ðèþ$…lÆæÿ$ ^óþíÜ
BÇ®Mæü çÜ…„ø¿æý…ÌZ Ìôý§æþ° Ðèþ$…{† »ñý¨Ç…_¯èþr$Ï ´ùÎçÜ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. DÐóþ$ÆæÿMæü$ »Ÿ¼¾Í: »êÏMŠü-Ððþ$-Æÿ$$-Í…VŠü ^óþçÜ$¢¯èþ² ѧéÅÆæÿ$¦Ëò³O ^óþÝë¢Ææÿ$. Cç³μsìýMóü ^éÌê Ðèþ$…¨ ºËÄæý*ÅÆæÿ$. »ê½Ï {´ëgñýMæü$t¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… °ÆæÿÏ„æüÅ… ^óþÄæý$yæþ… ÐèþËϯóþ 糄æü´ë™é°² ^èþ*´ëÆæÿ° VúyŠþ BÆøí³…^éÆæÿ$. ™ðþË…V>×ê,
çÜμçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. C™èþÆæÿ §óþÔéË ò³r$tº Æðÿ…yæþÐèþ ç³rt×ý ´ùÎçÜ$Ë$ Væü$ÌêÛ§Šþ AçßýçŠþ¯èþ$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþíܯèþ »ê«¨-™èþ$-Æ>Ë$ B¨-ÐéÆæÿ… B™èþÃ-çßý- Mö…™èþ Ðèþ$…¨ ç³Ææÿ$Ðèþ# MøçÜ… ºÄæý$r ò³rtyæþ… Ìôý§æþ$. çÜÐèþ$çÜÅ ¡{Ðèþ™èþÆæÿÐðþ$O…§æþ° VúyŠþ A¯é²Ææÿ$. I§ðþMæüÆ>ËMæü$ ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$… Ggñý…yé ç³°^óþõÜ ´ëÈtË™ø¯óþ ´÷™èþ$¢ò³O
yæþ$Ë$ ™èþWY´ùÐèþyæþ…™ø Æ>çÙ‰…ÌZ Mö™èþ¢ AÆðÿçÜ$t ^óþíܯèþr$Ï ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ™éÅ-Äæý$-™é²-°Mìü ´ëËμ-yìþ…¨. Ñf-Äæý$-¯èþ-VæüÆæÿ… hÌêÏ, ÐéÇMìü ^éÌê ¯ðþsŒýÐèþÆŠÿP E…¨. Ðéyìþ°, Ðéyìþ ±ÇÐèþÓÌôýMæü$…yé {´ëgñýMæü$t˯èþ$ °ÇÃ-çÜ*¢ E¯èþ² {´ëgñýMæü$t˯èþ$ BÌZ_Ýë¢Ðèþ$° BÄæý$¯èþ AÀ{´ëÄæý$… ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. D
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ýë¦ç³¯èþMæü$ AÐèþM>Ôèý… AÌêVóü Mö…yéç³#Ææÿ… Ðèþ$…yæþË… ¯óþMæü$¯é…õ³r »Ÿ¼¾-Í-ÌZ° VøMæü$ÌŒý C…h±Ç…VŠü MæüâêÔéË {òœ…yŠþÞ° Ðèþ§æþËMæü…yìþ'' A…r* K ÌôýQ Æ>íÜ ÑçÜÃÇ…^èþyæþ…™ø Æ>gZË$º…yæþ, GÝëÞÆðÿïÜμ {´ëgñýMæü$tË ÑÌôýMæüÆæÿ$Ë çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ò³¨ªÆðÿyìþz, §é{†¯èþ ÑuæÿÌŒý, Mæü…^ðþsìýt
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. 4 Ë„æüË Ðèþ$…¨Mìü E§øÅVæü {V>Ðèþ$ Äæý$$Ðèþ†° A§óþ {V>Ðèþ*°Mìü ^ðþ…¨¯èþ º¨ªç³Nyìþ ѧéÅǦ°° A§óþ- Mæü-âê-Ôé-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðèþ$$Væü$YÆæÿ$ ¸ëůŒþMæü$ `Ææÿ™ø EÇ ÐóþçÜ$-Mæü$…¨. B çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ BÄæý$Mæür$t ™èþWY´ùÆÿ$$…§æþ° BÄæý$¯èþ Ñ^éÆæÿ… ÐèþÅMæü¢… Væü…V>«§æþÆŠÿ, Ððþ*™ðþ Væü…V>Æðÿyìþz, Væü…r çܧé¯èþ…§æþ…
AÐèþM>ÔéË$ MæüÍμ…^éÐèþ$-¯é²-Ææÿ$. {ºçßýïéÄæý$$yæþ$ 3¯ðþËË$V> Ððþ…rç³yæþ$™èþ$-¯é²yæþ$. ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë$ Ðóþ«¨…-ç³#-ËMæü$ Væü$Ç- ^óþçÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ VæüÐèþ$-°…_ M>´ë-yéÆæÿ$. ^óþÔéÆæÿ$. ÐóþË Mør$Ï QÆæÿ$a ^óþçÜ$¢¯é²Ðèþ$° ^ðþº$™èþ$¯èþ² ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
ôdVü‰«>¥ bÕ¢{ŸbòÕ+ ì]à+#ê&ÉT.. >∑+;ÛsY n+ô|’sY~ ‘·|üŒó&ÉT ìs¡íj·T+..ôdVü‰«>¥
^ðþ¯ðþO²: C…V>Ï…yŠþ™ø fÇVóü ™öÍ sñýçÜ$tÌZ VðüË$-Ýë¢-Ðèþ$° yéíÙ…VŠü Kò³-¯èþÆŠÿ Væü…ÁÆŠÿ «©Ðèþ* ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. ^ðþ¯ðþO²: Ë„æüÅ bóþ§æþ¯èþÌZ Fç³#Ò$§æþ$¯èþ² K BrV>yìþ² A…ò³OÆŠÿ ™èþ糚yæþ$ °Ææÿ~Äæý$… ºÍç³Ôèý$Ðèþ#° ^óþíÜ…¨.
C…V>Ï…yŠþ Ñ«¨…_¯èþ ¿êÈ ÝùPÆæÿ$¯èþ$ A«¨-Væü-Ñ$…^óþ…§æþ$Mæü$ òÜàÓVŠü A§æþ$™èþ »êÅsìý…VŠü™ø ´ëÏsŒý-¸ëÐŒþ$ òÜ…^èþÈMìü §æþ*Ææÿ… ^óþíÜ…¨. ÑfÄæý*°² §æþ*Ææÿ… ^óþçÜ$¢…§é? A…sôý Mö°² Væü…rË$ Ðóþ_ ^èþ*yæþMæü™èþç³μ§æþ$. ôV’≤<äsêu≤<é

‘=* f…dtº Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕs¡+


ñ<äj·T+ 9.00 >∑+. qß+∫
k˛ŒsYº‡ °ÇÃ…^éyæþ$. CMæü _ÐèþÇ Æøk Ñ$W-ͯèþ Ë„>üÅ°² A«¨-Væü-Ñ$…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$-†²Ý뢅. òÜàÓVŠü C°²…VŠüÞ
Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ ¿êÆæÿ™èþ ÐéMìü-sZÏMìü ™ðþ^éayæþ$. Ñ$Væü™é »êÅsŒýÞ-Ððþ$¯Œþ ™èþÐèþ$-Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ ´ùíÙõÜ¢ _Ææÿ-çÜÃ-Ææÿ-×îýÄæý$…
ÑfÄæý$… RêÄæý$…. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÑMðür$Ï MøÌZμ-Mæü$…yé gê{Væü-™èþ¢V> Byé-˯óþ °Ææÿ~-Äæý$…™ø {MîügŒý-ÌZMìü
Ðèþ^éa…. AÆÿ$$™óþ òÜàÓVŠü G§æþ$-Ææÿ$-§é-yìþMìü ¨Væü-yæþ…™ø ÝùPÆæÿ$ ÔèýÆæÿ-Ðóþ-Væü…V> ò³Ç-W…¨. A™èþ¯èþ$ _ÐèþÇ ÐèþÆæÿMæü$
LsŒý-M>-Mæü$…yé E…sôý ™éÐèþ$$ Ðèþ$Ç…™èþ ç³sìý-çÙt-íܦ-†ÌZ E…yóþ ÐéâæýÏ… A° Væü…ÁÆŠÿ A¯é²yæþ$.
B ™èþç³μyæþ$ °Ææÿ~Äæý$… ^ðþ¯ðþOü² sñý‹ÜtMæü$ A…ò³OÆŠÿV> ÐèþÅçßýÇçÜ$¢¯èþ² yæþÆðÿOÌŒý çàÆæÿμÆŠÿ¨ M>V>... ºÌñýO…¨ òÜàÓVŠü.
àÆæÿμÆŠÿ °Ææÿ~Äæý$…ò³O »êàr…V> òÜàÓVŠü BçÜ…™èþ–í³¢° ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéyæþ$. "¯óþ¯èþ$ ç³NÇ¢V> °Æ>Ôèý ^ðþ…§é¯èþ$.
ÝëÓ¯Œþ Ðóþíܯèþ º…† ÚësŒý Möyæþ™éÐèþ$¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. íÜμ¯Œþ M>Ðèþyæþ…™ø ´ëÅyŠþ¯èþ$ ™éMìü…¨. ÌñýVŠü ÑMðüsŒý ¨ÔèýV>
Ððþâæý$™ø…¨. A…ò³OÆŠÿ ¯ésosŒý CÝë¢yæþ¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. ¯é Fçßý ç³sêç³…^èþÌñýO…¨. C…V>Ï…yŠþMæü$ A¯èþ$
Mæü*Ë…V> °Ææÿ~Äæý$… ÐðþË$ºyìþ…§æþ'° òÜàÓVŠü ´ù‹Üt Ðèþ*Å^Œþ {ò³‹Ü Ò$sŒýÌZ ^ðþ´ëμyæþ$.
15, &ç
k˛eTyês¡+
ôd+ãsY 08

9
uÛ≤s¡‘Y ¬>\yê\+fÒ...
¿êÆæÿ™Œþ VðüËÐéË…sô _ÐèþÇ Æøk BrÌZ C…M> 256 ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÄæý*Í.
^óþ†ÌZ ™öÑ$è ÑMðür$Ï E¯é²Æÿ$$.Ðèþ*…yóþrÇ KÐèþÆæÿÏ™ø MæüË$ç³#Mæü$…sôý 90+
KÐèþÆæÿ$Ï A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ$$. A…sôý M>ÐéÍÞ¯èþ Ææÿ¯ŒþÆóÿsŒý 3Mæü$ ÌZõ³. ÑMðüsŒý
ç³yìþ…¨ òÜàÓVŠü JMæüPyìþ§óþ. VðüËÐéË…sôý GÌê »êÅsìý…VŠü ^óþÄæý*ÌZ Cç³μsìýMóü
òÜàÓVŠü çÜçßý^èþÆæÿ$ËMæü$ §éÇ ^èþ*í³ ò³sêtyæþ$. Kò³¯èþÆŠÿ Vú™èþÐŒþ$ Væü…ÁÆŠÿ(41)
Ðèþ$…_ r^Œþ™ø {MîügŒýÌZ ´ë™èþ$Mæü$´ùÆÿ$$ E¯é²yæþ$. A™èþ°Mìü ™øyæþ$V> "¨ ÐéÌŒý'
{§æþÑyŠþ(2) {MîügŒýÌZ E¯é²yæþ$. M>ÏíÜMæüÌŒý õ³ÏÄæý$ÆŠÿ ÑÑG‹Ü ËMæü‡×Šý, Ðèþ*çÜtÆŠÿ
»êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ çÜ_¯Œþ sñý…yæþ*ËPÆŠÿ, íÜMæüÞÆæÿÏ Mìü…VŠü Äæý$$ÐèþÆ>gŒýíÜ…VŠü, «§ø± ºÇÌZMìü
¨V>ÍÞ E…¨. »êÅsŒýMæü$ ç³°ò³rtVæüË çßýÆæÿÂf¯Œþ, fïßýÆŠÿRꯌþ, AÑ$™Œþ Ñ${Ôé
çÜàÄæý$Mæü…V> E…yæþ¯óþ E¯é²Ææÿ$. D »êÅsìý…VŠü BÆæÿzÆŠÿ ^èþ*õÜ¢ D Ë„æüÅ…
MæüçÙtÝ뫧æþÅÐóþ$Ò$ M>§æþ$. {§æþÑyŠþ, ËMæü‡×Šý, çÜ_¯Œþ {MîügŒýÌZ ´ë™èþ$Mæü$´÷ÐéÍÞ¯èþ
çÜÐèþ$Äæý$… Æ>¯óþ Ðèþ_a…¨. A¯èþ$¿æýÐé°² Ææÿ…VæüÇ…_ í³^Œþò³O »êÅsŒý™ø ^èþ*´ëÍ.
Ðèþ$$QÅ…V> ÐðþOçœÌêÅË »êrÌZ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² {§æþÑyŠþ C§óþ Ðèþ$…_ ç™Ææÿ$×ý….
ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþÄæý$Mæü$¯é² ÑMðür$Ï ç³yæþMæü$…yé ÐéÌŒý Ðèþ*¨ÇV> E…sôý ^éË$. D
JMæüP C°²…VŠüÞ™ø "¸ëÏ‹³ Úù' Ðèþ$r$Ðèþ*Äæý$… AÐèþ#™èþ$…¨. Ñ$Væü™é ç³°
^óþÄæý$yé°Mìü Væü…ÁÆŠÿ, Äæý$$ÐèþÆ>gŒý, «§ø±, çßýÆæÿÂf¯Œþ E…yæþ¯óþ E¯é²Ææÿ$. _ÐèþÇ
Æøk ™öÍ òÜçÙ¯Œþ gê{Væü™èþ¢ ç³yìþ™óþ VðüË$ç³# RêÄæý$…. Mæü*Å Mæüyìþ™óþ KrÑ$ ™èþç³μ§æþ$.

...¬>*ùdÔ n<√ ]ø±s¡ß¶


¯éË$Væü$ ÆøkË ´ër$ B«¨M>Å°² Mö¯èþÝëW…_¯èþ ï³rÆæÿÞ¯Œþ õܯèþ "ÒÆæÿ' «§ésìýMìü
»ôýgêÆðÿ†¢…¨. JMæüP òÜçÙ¯Œþ™ø Ðèþ*Å^Œþ çÜÓÆæÿ*´ë¯óþ² Ðèþ*ÆóÿaíÜ…¨. M>§æþ$... JMæüP
BrV>yóþ Ðèþ*Å^Œþ Væü†° Ðèþ*Æ>ayæþ$. B¨ (™öÍ Æøk) ¯èþ$…_ Éìþò³¯ŒþÞÌZ ç³yìþ¯èþ
«§ø± õܯèþ JMæüPÝëÇV> ™óþfÇÍÏ…¨. ¿êÆæÿ™Œþ ^èþÇ™èþÌZ Ý뫧æþÅ…M>° ^óþ«§æþ¯èþ¯èþ$
çÜ$Ý뫧éÅ°MðüO I§ø Æøk ºÇÌZ ¨Væü¯èþ$…¨. Ðèþ$Ç çÜ$Ë¿æýÐèþ*... A…sôý {ç³Ôèý²
^ð^ðþ´þ´ëMŠëMŠü ü sñsñýçÜýçÜ$t$t _Ðè
_ÐèþÇþÇ ÐèÐèþ$þ$h-h-ÎÎMìMìü ü ^ó^óþÇþÇ…¨. …¨. ´ùÆæ´ùÆæÿ$ÿ$ ÆæÆæÿçÜÿçÜ-ç³-ç³-r-r$t$tVV>> ÐèÐèþ*þ*Ç…¨.Ç…¨. C…XÏ C…XÏ‹Ù‹Ù Ë„æ Ë„æüÅüÅ…… °Æó °Æóÿª- ÿª- §érÐóþÄæý*ÍÞ…§óþ! 90 KÐèþÆæÿ$Ï... 9 ÑMðürÏ$... 256 ç³Ææÿ$Væü$Ë$... Væü×ý…M>Ë
ç³Ææÿ…V> DiÄôý$. AÆÿ$$™óþ íÜμ¯Œþ¯èþ$ {õ³Ñ$…^óþ çßZ…þ í³^ŒþËò³O _ÐèþÇ Æøk
Õ…_…¨. ¿êÆæ
Õ…_…¨. ¿êÆæÿ™ÿ™Œþ Œþ ÔèÔèý$ý$¿ê-
¿ê-ÆÆæÿ…æÿ…¿æ¿æý…ý… ^ó^óþíÜþíÜ…¨.…¨. ...CÌê
...CÌê CÆæ CÆæÿ$ÿ$ frÏ frϯ¯èþ*èþ* FÇÝù¢ FÇÝù¢……¨. ¨. VðVðüËüË$´ùrÐè
$´ùrÐèþ$þ$$Ë$ $Ë$ §é°° G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþMæü$ ™èþËMæü$Ñ$…_¯èþ 糯óþ. H °Ðèþ$$çÙ… H…
º…† ¿êÆæ
º…† ¿êÆæÿ™ÿ™Œþ Œþ MøÆæ MøÆæÿ$ÿ$tÌtÌZ¯ó E…¨. CÌê
Z¯óþ þ E…¨.
E…¨. CÌêByì
CÌê Byìþ™þ™þ™ó óþ óþVðVðVðüÌüÌüÌÐö^è
Byì Ðö^èþaþa°þa°° òÜòÜòÜàÓVŠ
Ðö^è §éÇ ^è^èþ*þ*´ëyæ
àÓVŠü ü ü §éÇ
àÓVŠ ´ëyæþ$þ$.. CMæ CMæü ü fÆæÿ$Væü$™èþ$…§ø ^ðþç³μÌôý…. Væü™èþ…ÌZ 300Mæü$ ò³OV> Ë„>üÅ°² ¿êÆæÿ™èþ Væüyæþzò³O
^óþ«¨…_¯èþ ÇM>Ææÿ$zË$ H fr$tMæü$ Ìôý§æþ$. AÆÿ$$™óþ {yé Ìôý§æþ…sôý KrÐèþ$$Ìôý. KMóü
¿êÆæÿÐÿÐèþ$èþ$…™é
¿êÆæ …™é Ñ$Wͯè Ñ$Wͯèþ þ »êÅsŒ »êÅsŒýÞýÞÐðÐðþ$þ$¯Œ¯Œþò³þò³O¯O¯óþ.óþ. ¿êÆæ
¿êÆæÿ™ÿ™Œþ Œþ Ë„æ Ë„æüÅüÅ…… bóbóþ¨þ¨-çÜ-çÜ$¢$¢……§é...
§é... »êÅsŒ
»êÅsŒýÞýÞ-Ð-Ððþ$ðþ$¯Œ¯Œþ þ °Ææ
°ÆæÿÏ„ÿÏ„æüÅæüÅ…… JMæüPÝëÇ A糚yðþ糚yø (1987&88) ÐðþíÜt…yîþ‹Üò³O ÉìþÎÏsñý‹ÜtÌZ 5ÑMðürÏMæü$ 276
ôdVü‰«>¥ ôV’≤˝…{Ÿ‡ ÐèÐèþ$þ$$…^è
$…^èþ$þ$-™-™èþ$èþ$…§é
…§é A¯è A¯èþ²þ² çÜçÜòÜòÜμ-μ-¯¯ŒþÞŒþÞ ™ó™óþÌþÌê-ê-ËË…sô
…sôý ý I§ø
I§ø Æøk Æøk Br- Br-¯¯èþ$èþ$ †Ë- †Ë-MMìü…ìü…^é-
^é-ÍÍÞ…§ó
Þ…§óþ.þ. ç³Ææÿ$Væü$Ë$ ^óþíÜ ÑfÄæý$¿ôýÇ {Ððþ*W…_…¨. CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ «§ø±
¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ° sîýÐŒþ$ C…yìþÄæý* FçßýËMæü$ B¡™èþ…V> Æ>×ìýçÜ$¢…yæþyæþ…™ø
JMóü Hyé¨ sñý‹ÜtÌZÏ ^ðþ¯ðþO², yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: ¯éË$Vø Æøl C…XÏ‹Ù çßýÐé¯óþ Mö¯èþ- Ðèþ…™èþ…V> G§æþ$-ÆöP¯èþ² ÒÇ-§æþªÆæÿ* òÜ…^èþÈ Ý뫧æþ-¯èþÌZ çÜçœ-Ë-Ðèþ$- Ðèþ$Æø ÇM>Ææÿ$z ™èþç³μ§óþÐðþ*¯èþè°í³Ýù¢…¨.
Ýë-W…¨. ç³Ææÿ$-Væü$Ë ç³r$t ¼W…_…¨. ™öÍ C°²…VŠüÞ òÜ…^èþÈ Äæý*Å-Ææÿ$. ¿êÆæÿ™èþ Mðüò³t¯Œþ »oË-Ææÿϯèþ$ Ðèþ*Ça¯é... ÒÇ Ôèý™èþ-M>Ͳ, k˛ÿs¡ß uÀs¡ß¶
1
sñý‹ÜtÌZÏ ¸ëòÜt‹Üt íœïœt
A™èþÅ «¨Mæü ç³Ææÿ$Væü$Ë$
(1445) ^óþíܯèþ
Ððþ$$§æþsìý »êÅsŒýÞÐðþ$¯Œþ
ïßýÆø {Ýët‹Ü Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ-ÌZ-¯èþ* Mæü§æþ… ™öM>Pyæþ$. A™èþ-°
Ðèþ$Æø òÜ…^èþ-ÈMìü ^ðþ´ëMŠü Ðóþ¨-MðüO…¨. ©°-Mìü M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ »êÅr*
Ôèý–†-Mæü-Í-í³…¨. Ôèý™èþ-M>°² ^óþÆÿ$$…_…¨. MæüçÙt-Ýë-«§æþÅ-Ððþ$O¯èþ
Ë„>üůóþ² °Æóÿª-Õ…_…¨. M>±...! _§æþ…ºÆæÿ í³^Œþ ¿êÆæÿ-™ŒþMæü*
ÝëÄæý$-ç³-yìþ… ¨. ç³Ææÿ$-Væü$Ë Ððþ*™èþMæü$ çÜçßý-Mæü-Ç…_…¨. òÜàÓVŠü
gZÆæÿ$Mæü$ Ðèþ$$Ç-íÜ…¨. Ðèþ$$^èþa-r-Vö-Íõ³ ÚërÏMæü$ gñýOMö-sìýt…¨.
C…V>Ï…yŠþ ÝùPÆæÿ$ ÐóþV>°² Ayæþ$z-Mø-Ìôý-Mæü-´ù-Äæý*yæþ$. ^èþ*çÜ$¢…yæþ-V>
¯óþ ¯éË$Vø ÑMðüsŒý ¿êVæü-ÝëÓÐèþ*Å°-Mìü 150, 200 ç³Ææÿ$-Væü$Ͳ
çÜ$Ë$Ðèþ#V> §ésôý-íÜ…¨. ¿Zf¯èþ ÑÆ>-Ðèþ*-°Mìü Ðèþ$$…§óþ {Ýët‹Ü
213 º…™èþ$-ÌZÏ-(7 »o…yæþ-È-Ë$) òÜ…^èþÈ ^óþÔéyæþ$. ÑÆ>Ðèþ$…
™èþÆ>Ó™èþ M>Í…VŠü-Ðèþ#yŠþ (227 º…™èþ$ÌZÏ 9 ¸ùÆæÿ$Ï-)òÜ…^èþÈ ^óþÔé
yæþ$. ™öË$™èþ ¿æýij, {Ýët‹Ü-(108)¯èþ$ ËMæü‡×Šý M>Å^Œþ™ø LsŒý
C…V>Ï…yŠþ ™öÍ C°²…VŠüÞ: 316
¿êÆæÿ™Œþ ™öÍ C°²…VŠüÞ: 241
C…V>Ï…yŠþ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ: {Ýët‹Ü (íÜ-)-Ë-Mæü‡×Šý (¼-)
-çßý-ÆæÿÂ-f¯Œþ 108, Mæü$MŠü (íÜ-) -«§ø± (¼-)-C-Úë…™Œþ 9, »ñýÌŒý(íÜ-)
-Væü…ÁÆŠÿ (¼-)-Ñ${Ôé 7, ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ (G-ξ-yæþ-º$ÏüÅ& ¼)-Äæý$$Ò

2
^óþíܯèþ Æðÿ…yø Ðéyæþ$.
32 º…™èþ$ÌZÏ
AÆæÿ®Ôèý™èþMæü… ^óþÔéyæþ$
Væü…ÁÆŠÿ™ø MæüÍíÜ
ÆæÿçÜ-ç³-r$tMæü$ Ææÿçßý-§éÇ CÌê...
Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ C…XÏ‹Ù »êÅsŒýÞ-Ððþ$¯Œþ {Ýët‹Ü-(108),
M>Í…VŠü-Ðèþ#-yŠþ-(108) òÜ…^èþ-È-Ë™ø Mæü§æþ… ™öM>PÆæÿ$. ©…™ø
C…V>Ï…yŠþ ¿êÆæÿ™Œþ Ðèþ$$…§æþ$ 387 ç³Ææÿ$-Væü$Ë MìüÏçÙt-Ððþ$O¯èþ Ë„>üůóþ²
°Æóÿª-Õ…_…¨. AÆÿ$$™óþ ¿êÆæÿ™èþ Kò³-°…VŠü gZyìþ ©°Mìü ©r$V>
^óþÄæý$yæþ… §éÓÆ> 214 ç³Ææÿ$-Væü$Ë 4Ðèþ ÑMðüsŒý ¿êVæü-ÝëÓ-Ðèþ*Å-°Mìü
™ðþÆæÿ-ç³-yìþ…¨. ™èþÆ>Ó™èþ M>õÜ-ç³-sìýMóü BÌŒý-Æú…yæþÆŠÿ íœÏ…sê-‹œ-(4),
ÝëÓ¯Œþ-(7)Ë$ ™èþÓÆæÿ ™èþÓÆæÿV> ò³Ñ-Í-Äæý$¯Œþ ^óþÆ>Ææÿ$.{í³Äæý$-ÆŠÿ-(33)
C…V>Ï…yŠþ ÝùPÆæÿ$¯èþ$ 300 ç³Ææÿ$- Væü$Ë$ §ésìý…^èþ-yæþ…ÌZ çÜçœ-Ë-
Ðèþ$-Äæý*Åyæþ$. C™èþ° ÑMðüsŒý °{çÙP-Ðèþ$-×ý™ø 311/9 ÝùPÆæÿ$ Ðèþ§æþª
1, M>Í…VŠüÐèþ#yŠþ (G-ξ-yæþ-º$ÏüÅ& ¼) fïßýÆŠÿ 108,
íœÏ…sê‹œ(íÜ-) -«§ø± (¼-) -C-Úë…™Œþ 4, {í³Äæý$ÆŠÿ (íÜ-)-òÜ-àÓVŠü
(¼-) -C-Úë…™Œþ 33, ÝëÓ¯Œþ (¼-)-f-ïßýÆŠÿ 7, àÇÃ-çܯŒþ (¼-)-f-
ïßýÆŠÿ 1, A…yæþ-ÆæÿÞ¯Œþ ¯ésosŒý 1, GMŠüÞ-{sêË$ (»ñýOË$ 10,
ÌñýVŠü-»ñýOË$ 13, ÐðþOyŠþÞ 2, ¯ø»êÌŒýÞ 7) 32, Ððþ$$™èþ¢… (105.5
KÐèþ-ÆæÿÏÌZ) 311/9 yìþMóüÏÆŠÿz
^ðþ¯ðþO²: C…V>Ï…yŠ Kò³¯èþÆŠÿ A…{yæþ* {Ýët‹Ü Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ¯èþ* òÜ…^èþÈ
^óþíÜ JMóü sñý‹ÜtÌZÏ Æðÿ…yæþ$ òÜ…^èþÈË$ ^óþíܯèþ 糧ø C…V>Ï…yŠþ »êÅsŒýÞÐðþ$¯ŒþV> °Í
^éyæþ$. KÐèþÆ>ÌŒýV> A™èþ¯èþ$ 51Ðèþ Ðéyæþ$. ™öÍ C°²…VŠüÞÌZ òÜ…^èþÈ(123)™ø
C…V>Ï…yŠþ¯èþ$ B§æþ$Mæü$¯èþ² A…{yæþ* {Ýët‹Ü Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ¯èþ* Ôèý™èþMæü…

5 sñý‹ÜtÌZÏ A™èþÅ«¨Mæü
C¨ AÆÿ$$§øþ òÜ…^èþÈ
¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…
çÜμ…¨…_…¨. Ôèý™èþMæü ¿êVæü-ÝëÓ-Ðèþ*Å°² ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. ¯èþgê-
‹œ-VæüyŠþ ¯èþÐ黌ý Ððþ$Ææÿ$ç³# ÐóþVæü…™ø C°²…VŠüÞ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$.
ç³Ææÿ$Væü$Ë Ððþ*™èþ Ððþ*W…^éyæþ$. Ðèþ$Æø-ÐðþOç³# Vú™èþ… Væü…ÁÆŠÿ ™èþ¯èþ
gZyìþ…^éyæþ$. ©…™ø ¯éË$Vø Æøk Br-Ðèþ$$-WõÜ çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü
¿êÆæÿ™Œþ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞÌZ ÑMðüsŒý ¯èþÚët-°Mìü 131 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$
C…V>Ï…yŠþ Mðüò³t¯Œþ ï³r-ÆæÿÞ¯Œþ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ¯èþ$ yìþMóüÏÆŠÿ ^óþÔéyæþ$.
"Ò-Ææÿ$-'-yìþÌê Ñf–…¿æý×ý
¿êÆæÿ™Œþ Ë„æüÅ… 387. í³^Œþ §æþ–ÚëtüÅ... ¿êÆæÿ™Œþ ™öÍ C°²…VŠüÞ
§æþ–ÚëtüÅ C¨ MìüÏçÙt-Ððþ$O¯èþ Ë„æüÅÐóþ$. {ç³™èþÅǦ »oÍ…Væü* »êVæü$-»êVóü.
Ðèþ…™èþ$ ´ë{™èþ ´ùíÙ…^éyæþ$. Ë„>üÅ-°Mìü AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ç³Ææÿ$-Væü$Ë$
AÆÿ$$™óþ Ë„æüÅ-bóþ-§æþ-¯èþMæü$ ¿êÆæÿ™èþ Kò³-°…VŠü gZyîþ ÒÆæÿ$&Væü…ÁÆŠÿË$
¨V>Ææÿ$. ÒÆóÿ…{§æþ$yæþ$ Ðèþ*{™èþ… ^ðþË-Æóÿ-V>yæþ$. çÜ$yìþ-V>Í ÐóþVæü…™ø
ÑMðürÏ ç³™èþ-¯èþ…: 1&28, 2&42, 3&43, 4&257,
5&262, 6&277, 7&297, 8&301, 9&311
»oÍ…VŠü: fïßýÆŠÿ Rꯌþ27&7&40&3, CÚë…™Œ ÔèýÆæÿÃþ
22.5&1&57&3, AÑ$™Œþ Ñ${Ôé 17&1&66&1, Äæý$$Ðèþ-
Æ>gŒý 3&1&12&1, çßýÆæÿÂ-f¯Œþ 30&3&91&1, òÜàÓVŠü
(108)™ø MìüÏçÙtç³Çíܦ† ¯èþ$…_ fr$t¯èþ$ ç³sìýçÙx íܦ†Mìü ^óþÆ>ayæþ$. CÌê ¿êÆæÿ™Œþò³O
JMóü sñý‹Üt Æðÿ…yæþ$ C°²…VŠüÞÌZϯèþ* òÜ…^èþÈË$ ^óþíܯèþ ÐéÆæÿ$ {Ýët‹Ü™ø MæüË$ç³#Mæü$°
Hyæþ$Væü$Ææÿ$ E¯é²Ææÿ$. {Væüçßý… Væü*^Œþ ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yø C…V>Ï…yŠþ BrV>yæþ$.
Æðÿ…yæþ$ C°²…VŠüÞÌZϯèþ* òÜ…^èþÈË$ ¯èþÐðþ*§æþÐèþyæþ… C¨ Æðÿ…yøÝëÇ.

65
íÜMŠüÞË$ »ê¨¯èþ
C…yìþÄæý$¯Œþ
ôdwüHé -1 ôdwüHé -1 ôdwüHé -1
KÐèþÆæÿ$Ï : 26 KÐèþÆæÿ$Ï : 22.5 KÐèþÆæÿ$Ï : 32
^óþíÜ…¨. Ë„>üÅ-°Mìü AÐèþ-çÜ-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ç³#¯é¨ Ðóþíܯèþ òÜàÓ-VŠü 83
(68 º…™èþ$Ë$, 11¸ùÆæÿ$Ï, 4 íÜMæüÞ-Ææÿ$Ï) ™èþ¯èþ »ê«§æþÅ-™èþ¯èþ$ çÜÐèþ$-
Ææÿ¦…V> °ÆæÿÓ-Ç¢…_ Ðèþ$È ò³Ñ-Í-Äæý$¯Œþ ^óþÆ>yæþ$. A…§æþÆæÿ* òÜàÓ-
õ³Ça¯é Ñf-Äæý$-Ýû«§æþ… °ÇÃ-™èþ-Ðèþ˜-™èþ$…¨.
òÜ…^èþ-ÈË ¿êVæü-ÝëÓÐèþ$Å…
»êÅsìý…VŠü ^óþÔéyæþ$. B gZÆæÿ$Mæü$ º…™èþ$Ë$ AÐèþ-Î-Ë-V> »o…yæþ-
ÈË°, íÜMæüÞÆæÿÏ° §ésôý-ÔéÆÿ$$. Ðèþ¯óþz¯èþ$ ™èþË-í³…_¯èþ Ñf–…¿æý-
×ý™ø ¿êÆæÿ™Œþ 5.3 KÐèþ-Æøϯóþ 50 ç³Ææÿ$-Væü$Ͳ ^óþõÜ-íÜ…¨.
ÒÆæÿ$yæþ* 32 º…™èþ$-ÌZϯóþ òÜ…^èþÈ ^óþÔéyæþ$. C…§æþ$ÌZ 8 ¸ùÆæÿ$Ï
VŠüÌê _^èþa-Ææÿ-í³-yæþ$-VæüÌôýÏ ^ðþË-Æóÿ-Væü-Mæü-´ù-Æÿ$$¯é JMøP ç³Ææÿ$-Væü$¯èþ$
M>V> 2 ¿êÈ íÜMæüÞÆæÿ$Ï. A…™èþÌZ¯óþ ¿êÆæÿ™èþ ÝùPÆæÿ$ Ðèþ…§æþ¯èþ$
§ésìý…¨. Grt-Móü-ËMæü$ A…ò³OÆŠÿ çÜ…§óþ-çßý-çÜμ§æþ °Ææÿ~Äæý$… òÜàÓ-VŠü
6&0&22&0
¿êÆæÿ™Œþ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ: Vú™èþÐŒþ$ Væü…ÁÆŠÿ ¯ésosŒý 41,
ÒÆóÿ…{§æþ òÜàÓVŠü (G-ξ-yæþ-º$ÏüÅ& ¼) ÝëÓ¯Œþ 83, Æ>çßý$ÌŒý
{§æþÑyŠþ ¯ésosŒý 2, GMŠüÞ-{sêË$ (»ñýOË$ 3, ÌñýVŠ ü-»ñýOË$ 2) 5,
Ððþ$$™èþ¢… (29 KÐèþ-ÆæÿÏÌZ) 131/1
ÑMðüsŒý ç³™èþ-¯èþ…: 1&117
»oÍ…VŠü: çßýÇÃ-çܯŒþ 4&0&33&0, A…yæþ-ÆæÿÞ¯Œþ
uÛ≤s¡‘Yô|’ ¬s+&ÉT Çìï+>¥‡˝À¢q÷ ôd+#·Ø #˚dæqyês¡ß..
»êÅsŒýÞÐðþ$¯Œ
{»êyŠþÐèþ$¯Œþ(B{õÜtÍÄæý*)
GÐèþÆæÿt¯Œþ ÒMŠüÞ(ÐðþíÜt…yîþ‹Ü)
¨Î‹³ Ððþ$…yìþ‹Ü({ÖË…Mæü)
{Væüçßý… Væü*^Œþ(C…V>Ï…yŠþ)
ÝùPÆæÿ$Ï
132 &127
162&101
105&105
333&123
Ðóþ¨Mæü
Ððþ$ÌŒý»ZÆŠÿ²
MøÌŒýMæü™é
^ðþ¯ðþO²
ÌêÆŠÿzüÞ
ïÜf¯Œþ
1947&48
1948&49
1982&83
1990
Ææÿ¯ŒþÞ : 72 Ææÿ¯ŒþÞ : 91 Ææÿ¯ŒþÞ : 141 83(68 º…™èþ$Ë$, 11¸ùÆæÿ$Ï, 4 íÜMæüÞ-Ææÿ$Ï) ÑMðü-sŒý¯èþ$ ÌñýVŠü-¼- V>ÅÈ MìüÆŠÿòÜt¯Œþ(§æþ„ìü×ê{íœM>) 102&133 MøÌŒýMæü™é 1996&97
KÐèþ-ÆŠÿ-¯ðþOsŒý »êÅsŒýÞ-Ððþ$¯Œþ {Ýët‹Ü-(73), M>Í…VŠü-Ðèþ#-yŠþ-(60)Ë ¸ùÆŠÿV> ºÍ-Vö…¨. Br-Ðèþ$$-WõÜ çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü {§æþÑ-yŠ 2, 4&0&15&0, 糯óþ-çÜÆŠÿ 7&1&36&0, íœÏ…sê‹œ AÆæÿÑ…§æþ yìþíÜÌêÓ({ÖË…Mæü) 146&120 MöË…»Z 1997&98
ÑMðür$Ï : 0 ÑMðür$Ï : 5 ÑMðür$Ï : 2 gZÆæÿ$ ¯éË$Vø Æøl Mö¯èþ-Ýë-W…¨. ¿êÆæÿ™èþ »oË-Ææÿϯèþ$ çÜÐèþ$-Ææÿ¦- Væü…ÁÆŠÿ 41 ç³Ææÿ$-Væü$ÌZ¢ {MîügŒýÌZ E¯é²-Ææÿ$. 8&1&15&0, ÝëÓ¯Œþ 8&0&27&1 A…{yæþ* {Ýët‹Ü(C…V>Ï…yŠþ) 123&108 ^ðþ¯ðþO² 2008&09

|ü+C≤uŸ‘√ s¡+J >√cÕeTVü≤˝Ÿ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ÌZ


ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Ä~Ûø£´+ ùdº&çj·T+˝À ]»sY« uÛ≤s¡‘Y≈£î Vü‰ø° dæØdt fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
MæüÆ>~rMæü, Äæý$$.í³
u≤´+ø˘ Ä|òt º*ůèþ-‹Ü-G-Æÿ$$-ÆŠÿÞ: AÆðÿj…sîýì-¯é-™ø fÇ-W¯èþ àMîü sñý‹Üt íÜÈ-‹Ü¯èþ$
òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ -{Mîü-yé-{ç³-†-°-«¨: ç³…gê-»Œý™ø fÆæÿ$-Væü$-™èþ¯èþ²
¿êÆæÿ-™èþ A…yæþ-ÆŠÿ&21 fr$t 1&0™ø MðüOÐèþçÜ… ^óþçÜ$-Mæü$…¨. _ÐèþÇ
Ææÿ…i Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$
Ææÿ…i Ðèþ*Å^ŒþÌZ òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ ™öÍ C°²…VŠüÞ B«¨-M>Å°² Ç+&çj·÷(ÄsY_◊)
sñý‹Üt¯èþ$ 4&4™ø {yéV> Ðèþ$$W…_¯èþ ¿êÆæÿ™Œþ íÜÈ-‹Ü¯èþ$ §æþMìüP…^èþ$- †ËMìüçÜ$¢¯èþ²
Ý뫨…_…¨. òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ Ððþ$$§æþsìý C°²…VŠüÞ ÌZ 335 ç³Ææÿ$-Væü$-ËMæü$ k˛ŒsYº‡ MT{Ÿqß
BÌosŒý M>V>, ç³…g껌ý 291 ç³Ææÿ$-Væü$-ËMóü Mæü$ç³μ-Mæü*-Í…¨. 150/6 Mæü$…¨. à‹œ sñýOÐŒþ$ÌZ 1&3 VøÌŒýÞ™ø Ððþ¯èþ$-Mæü…fÌZ E¯èþ² ¿êÆæÿ™Œþ Ýë°Äæý*
KÐèþ-ÆŠÿ-¯ðþOsŒý ÝùPÆæÿ$™ø »êÅsìý…VŠü ^óþç³-sìýt¯èþ ç³…g껌ý¯èþ$ E§æþ-ÄŒý$-MúÌŒý
ÁbÕs¡+_ÛdüßÔqï ÐèþÆæÿ$-çÜV> Ðèþ$*yæþ$ VøÌŒýÞ Ý뫨…_ Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ çÜÐèþ$…V>
òÜ…^èþ-È™ø B§æþ$-Mæü$-¯é²yæþ$. {ç³™èþÅǦ »oË-Ææÿϯèþ$ çÜÐèþ$-Ææÿ¦…V> G§æþ$-ÆöP¯èþ² u≤´&çà+≥Hé kÕºsY Ðèþ$$W…_…¨. Mðüò³t¯Œþ ¨Ðé-MæüÆŠÿ {ç³Ý맊þ, §é°‹Ù Ðèþ$$f¢»ê, fÄŒý$-
E§æþÄŒý$ 8¸ùÆæÿÏ™ø 106 ç³ Ææÿ$-Væü$Ë$ ^óþÔéyæþ$. Ðèþ$Äæý*…MŠü (41) ç³Ææÿ$- >∑ß‘êÔ C≤«\, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Mæü-Ææÿ׊ý ¨Ó¡-Äæý*-Ææÿ®…ÌZ JMøP VøÌŒý ^óþíÜ fr$t¯èþ$ B §æþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$.
Væü$Ë$ ^óþíÜ A™èþ-°Mìü çÜçßý-M>Ææÿ… A…¨…^é yæþ$. ÒÇ-§æþªÆæÿ* MîüËMæü ¯éË$Væü$ Ðèþ*Å^ŒþË íÜÈ-‹ÜÌZ JMæü Ðèþ*Å^Œþ¯èþ$ ¿êÆæÿ™Œþ VðüË$-^èþ$-Mø-
C°²…VŠüÞ Byæþ-yæþ…™ø ç³…g껌ý ÝùPÆæÿ$ 291Mæü$ ^óþÇ…¨. òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ
ns¡ß®q nyêض Vü≤;uŸ, V>,- Ñ$ Væü™é ´ùsîýË$ {yéV> Ðèþ$$W-ÝëÆÿ$$. {ç³ç³…^èþ l°-Äæý$ÆŠÿ
»oË-ÆæÿÏÌZ G…í³ AÆæÿ$j¯Œþ, ÕÐŒþ-Ôèý…MæüÆŠÿ, AÕÓ-¯Œþ-Äæý*-§æþ-ÐŒþ-ËMæü$ ™èþÌê ÄsY_◊ dæõm+ Mæü‹³ àMîü sZÆæÿ²-Ððþ$…sŒýMæü$ fr$t¯èþ$ çܯèþ²§æþ®… ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ¿êÆæÿ™èþ
Ðèþ$*yæþ$ ÑMðür$Ï ËÀ…^éÆÿ$$. ™èþÆ>Ó™èþ Æðÿ…yø C°²…VŠüÞ ^óþç³-sìýt¯èþ B|üø˘ dæ+|òü÷˝Ÿ, fr$t D íÜÈ-‹ÜÌZ ´ëÌŸY…¨. fr$t Br-¡-Ææÿ$ò³O Mø^Œþ º¯èþÞÌŒý
òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ B¨-ÐéÆæÿ… Ðèþ$*yø Æøk Br Ðèþ$$WõÜ çÜÐèþ$-Äæý*-°Mìü çÜ…™èþ–í³¢ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. {糆-Mæü*Ë ç³Ç-íܦ-™èþ$-ÌZϯèþ* ¿êÆæÿ™èþ
Æðÿ…yæþ$ ÑMðür$Ï MøÌZμÆÿ$$ 68 ç³Ææÿ$-Væü$Ë$ ^óþíÜ…¨. A¯èþ*-‹³-´ëÆÿ$$ Ø»q˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Br-V>âæý$Ï A§æþ$Â-™èþ…V> Æ>×ìý…^é-Ææÿ°, Æ>¯èþ$¯èþ² ÆøkÌZÏ Ðèþ$
(31), AÐðþ*-ÌŒý-íÙ…yóþ (18) ç³Ææÿ$-Væü$-Ë™ø {MîügŒýÌZ E¯é²-Ææÿ$. ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$-VðüO¯èþ {糧æþ-Ææÿدèþ CÝë¢-Ææÿ¯óþ ¯èþÐèþ$Ã-Mæü… ™èþ¯èþ-Mæü$…§æþ-¯é²-yæþ$.

Çø£ dü«#·Ã¤+<ä
dü+düú\≈£î ªeT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+μ
ø±>¥ dæbòÕs¡ß‡\ neT\ß≈£î n~Ûø±s¡ß\ #·s¡´\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ14(Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü): M>VŠü ™èþ糚 ç³sìýt¯èþ A…ÔéË$ °f-Ðóþ$-¯èþ° ѧéÅ- D ^èþÆæÿÅÌZÏ ¿êVæü…V> Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþ Ððþ…r¯óþ {糿æý$™èþÓ Qgê¯éMæü$ fÐèþ$^óþÄæý*Í. & A°² ´ëuæÿÔéËÌZϯèþ$ Ðèþ…rÔéË, Ðèþ…sìý…sìý & ç³£æþMæü… AÐèþ$Ë$ ¡Ææÿ$-ò³O ºÄæý$sìý çÜ…çܦ §éÓÆ> ™èþ$˯é™èþÃMæü
"Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ…' AÐèþ$Ë$ÌZ AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ ÔéQ A«¨-M>-Ææÿ$Ë$ A…XMæüÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ M>°² çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦËMæü$ Aç³μW…^éË° °Ææÿ~ & Ðèþ…rMøçÜ… Móü…{§æþ {糿æý$™èþÓ… MóüsêÆÿ$$…_¯èþ ç³ÇMæüÆ>Ë$, ™éVæü$±Ææÿ$, ¼Äæý$Å… C™èþÆæÿ BàÆæÿ ç³ÇÖ˯èþ ^óþÆÿ$$…^éÍ.
fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$° Mæü…{´ùtËÆŠÿ A…yŠþ AyìþrÆŠÿ ´ëuæÿÔéËÌZÏ Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë çÜ…QÅ ò³Ç-Vóü…§æþ$-Mæü$ Æÿ$$…^éÆæÿ$. gê¡Äæý$Ýë¦Æÿ$$ÌZ õ³Ææÿ$¯èþ² "CÝëP¯Œþ' °«§æþ$˯èþ$ A…§æþ$-Móü Eç³Äñý*W…^éÍ. «§é¯éÅͲ °Ë-Ðèþ-^óþ-¯óþ…§æþ$Mæü$ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$ & ѧéÅÔéQÌZ ¿êÈV> Äæý$…{™é…Væü… E¯é² Ðèþ$«§éÅ-çßý² ç³£æþMæü…
f¯èþÆæÿÌŒý (M>VŠü) °Ðóþ¨Mæü ÐðþËÏyìþ…^óþ…™èþÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf-¯èþ… ç³£æþ-M>°² {ç³Ðóþ-Ôèý-ò³-sìý-r…¨ çÜ…çܦMæü$ Ððþ$§æMŠü hÌêÏ Æ>Ðèþ$^èþ…{§é ç³#Ææÿ… & Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ…ÌZ "Mæü±çÜ çÜVæür$ ¯é×ýÅ™èþ' MæüÍμ…^éÍ. AÐèþ$Ë$ÌZ ÌZ´ëͲ ѧéÅ-ÔéQ ™ðþË$-çÜ$-Mø-Mæü-´ù-Ðèþyæþ…
ѧéÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Væü$Ç¢…^èþÌôýMæü´ùÄæý*Ææÿ$. {糿æý$-™èþÓ….þ AÆÿ$$™óþ AÐèþ$-Ë$ÌZ Ë„æüÅ… °ÆæÿÏ-„>üÅ- Ðèþ$…yæþË…ÌZ Ðèþ$«§éÅçßý² ¿Zf¯èþ ç³£æþMæü… °ÆæÿÓ-çßý- VæüË BàÆæÿ «§é¯éÅ̯èþ$ Ðéyóþ- ÑçÙ-Äæý$…ÌZ & BàÆæÿ…ÌZ ´ùçÙMæü ÑË$ÐèþË ™èþ°-T-Mìüþ K Ñ^é-Ææÿ-Mæü-Ææÿ….
„óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ý ÌZç³…ÐèþËÏ D ç³£æþ °Mìü Væü$ÆðÿO…¨. {糿æý$™èþÓ, {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü ´ëuæÿ-Ôé-Ë- ×ý¯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþç³μ-W…_…¨. òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, ™èþ°TË$ °ÆæÿÓíßý…^éÍ. ÐèþÅÐèþçܦ¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^éÍ. hÌêÏ ¯øyæþÌŒý I§óþâæýÏÌZ ´ëuæÿ-Ôé-ËË$, ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë ÑÐèþ-Æ>Ë$
M>°² çÜÐèþÅ…V> °ÆæÿÓíßý…^èþÌôýMæü ´ùÄæý*Ææÿ° M>VŠü ÌZÏ Ñ§éÅ-Ææÿ$¦Ë çÜ…QÅ ò³Ææÿ-Væü-yé-°Mìü º§æþ$-Ë$ ÑÔéQç³r²… Ðèþ…sìý hÌêÏÌZÏ Mæü*yé D ç³£æþM>°² & D ç³£æþMæü… ¼Äæý$Å… ºÝë¢Ë¯èþ$ çÜ$Ë-¿æý…V> A«¨M>Ææÿ$Ë (yìþ.C.K.Ë$) çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$…™ø
ÑÐèþ$-ÇØ…_…¨. 84 Ôé™èþ… ´ëuæÿÔéËÌZÏ Ðèþ…r 2003 & 2008 Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ ™èþWY…¨. CÝëP¯Œþ çÜ…çܦËMæü$ Aç³μW…^óþ HÆ>μr$Ï ^óþçÜ$¢-¯é²- Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐésìýÒ$§æþ ""Ðèþ$«§éÅçßý² A°² ´ëuæÿÔéËÌZÏ BÆøVæüÅ ç³È„æüË$ çÜ…. {´ë£æþÑ$Mæü {´ë.Mø¯èþ²™èþ Ððþ$$™èþ¢… ™èþ-Væü$Y-§æþ-Ë
^óþõÜ…§æþ$-Mæü$ V>Å‹Ü Mæü¯ðþ„æü¯èþ$Ï ÌôýÐèþ#. 22 Ôé™èþ… AÌê…r糚yæþ$ D ç³£æþM>°² G…§æþ$Mæü$ AÐèþ$Ë$ Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ, D Ñ«§é-¯èþ…ÌZ °«§æþ$Ë$ §éÇÐèþ$ ¿Zf¯èþç³£æþMæü… MøçÜ…'' A° Ðèþ$${¨…^éÍ. °ÆæÿÓíßý…^éÍ. ´ëuæÿÔéËË$ ´ëuæÿÔéËË$ Ôé™èþ…
´ëuæÿÔéËÌZÏ AçÜË$ ±sìýÐèþç܆þ Ìôý§æþ$. 67 Ôé™èþ… ^óþÄæý*-Ë° Mæü*yé ѧéÅ-Ðóþ-™èþ¢Ë$ Mö…§æþÆæÿ$ ¿êÑ-çÜ$¢- âæý$Ï™èþ$…sôý ѧéÅÔéQ AÇ-Mæü-rt-Ìôý-Mæü-´ù-Æÿ$$…¨. CMæü ¼Äæý$Å…, Ðèþ…yìþ¯èþ BàÆæÿ… §éÇÐèþ$âæýÏMæü$…yé, & ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë çÜ…QÅ ™èþWY™óþ M>Ææÿ-×êË$ Ñ^é- 2003&04 48,85,608 22,48,226 71,33,834 &
´ëuæÿÔéËÌZÏ Ðèþ…r-ÔéËË$ ÌôýÐèþ#. D ÌZr$-´ë-rÏ- ¯é²Ææÿ$. D ç³Ç-íܦ-†-ÌZ M>VŠü ^ðþí³μ¯èþ ÑçÙÄæý*˯èþ$ Ìê¿æý…Ìôý-§æþ° ™ðþË$-çÜ$-Mæü$¯èþ² ѧéÅ-ÔéQ "M>VŠü' §æþ$ÇÓ°Äñý*Væü… M>Mæü$…yé í³ËÏËMæü$ Ç…_ ¨§æþ$ª»êr$ ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéÍ. 2004&05 43,14,818 22,08,262 65,23,080 9
¯èþ$ ѧéÅÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$ Væü$Ç¢…_ ™èþW¯èþ ç³ÇVæü×ý¯èþÌZMìü ¡çÜ$Mæü$° B Ñ«§æþ…V> ¨§æþ$ª»êr$ íܸëÆæÿ$ÞͲ B^èþ-Ææÿ-×ýÌZ ò³sêt-Ë° °Ææÿ~-Æÿ$$…_…¨. 120/125 {V>Ðèþ$$Ë$ A…§óþ…§æþ$Mæü$ MöË™èþ & A…™èþÆæÿY™èþ °Äæý$…{™èþ×ýË$, ™èþ°TË$, 2005&06 40,83,387 20,99,941 61,83,328 5
^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$MøÐéË° Mæü*yé M>VŠü çÜ*_…_…¨. ^èþÆæÿÅË$ Ððþ$$§æþË$ ò³sìýt¯èþr$Ï B ѧéÅÔéQ yðþOÆðÿMæütÆŠÿ CÒ B íܸë-Ææÿ$Þ-Ë$-: ´ë{™èþ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^éË° hÌêÏ Ýë¦Æÿ$$ ç³ÇÐó„æü×ý, ÇM>Ææÿ$zË °ÆæÿÓçßý×ý çÜ{MæüÐèþ$…V> 2006&07 40,69,439 20,40,890 61,10,329 1
D 糫£æþMæü… AÐèþ$Ë$ÌZ ÌZ´ëË$ E¯é²Äæý$° í³. ¿ê¯èþ$Ðèþ$*Ç¢ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. & ç³£æþMæü… Mìü…§æþ QÆæÿ$a M>°þ °«§æþ$˯èþ$ yìþC-K-Ë$ A«¨M>Ææÿ$ËMæü$ °ÆóÿªÕ…^éÍ. fÆæÿV>-Í. 2007&08 35,72,645 18,56,569 54,29,214 11
Ìê‹Ü-H…hÌŒýÞ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 : sîý¯óþgŒý GÌê…sìý AË-Ðé-rÏ-MðüO¯é Csôýt »ê°-çÜ-Äôý$Å D ç³Ç-ÔZ-«§æþ-¯èþË$ ^óþíÜ…¨. 2278 Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßý-âæýË$, 2018 Ðèþ$…¨ ç³#Ææÿ$-çÙ$Ë
M>Ë…. sîý¯óþgŒýÌZ ^óþõÜ ™èþç³šË çœÍ™èþ… Mæü°-í³…^óþ¨ B ÐèþÄæý$çÜ$Þ §ésêMóü. «§æþ*Ðèþ$-
´ë¯èþ…, íÜVæü-ÆðÿrÏ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ¯èþ* C§óþ ÐèþÇ¢-çÜ$¢…¨. D ÐèþÄæý$-çÜ$ÞÌZ íÜVæü-Æðÿ-rÏMæü$
{°H˚CŸ˝À bı>∑ ‘ê–‘˚ ¯èþ$…_ ÐéÆæÿ$ 20 Hâæýå ÐèþÄæý$-çÜ$Þ¯ésìý ÑÐèþ-Æ>-˯èþ$ õÜMæü-Ç…_…¨. çÜ*¦Ë-M>-Äæý$…ò³O
«§æþ*Ðèþ$-´ë¯èþ… {糿êÐèþ…ÌZ Ðèþ…Ôèý-´ë-Ææÿ-ç³ÆæÿÅ Ë„æü-×êË$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ Mæü°-í³-Ýë¢Äæý$¯óþ
ôV’≤<äsêu≤<é AË-Ðé-r$-ç³-yìþ™óþ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ$$…§æþ$ çÜ*¦Ë-M>Äæý$… çÜÐèþ$-çÜůèþ$ G§æþ$-ÆøPMæü ™èþç³μ§æþ$. ÑçÙÄæý$…ò³O¯é ç³Ç-ÔZ-«§æþ¯èþ ÝëW…_…¨.
k˛eTyês¡+
15, &çôd+ãsY 08 Byæ þ-í³-ËÏ-ÌñýO¯é, Ðèþ$Væü-í³-ËÏ-ÌñýO¯é çÜÆóÿ ©° »êǯèþ ç³yæþ™éÆæÿ$. ÆøkMìü 10 íÜVæü-Æðÿr$Ï
™éVóü-Ðé-ÇÌZ D {ç³Ðèþ*§æþ… Ðèþ$Ç…™èþ GMæü$PÐèþ.
A© »êÍ-MæüË$ AÆÿ$$™óþ Ðèþ$$QÅ…V> sîý¯óþgŒý §ésìý¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ ÌêÐðþO¯èþ ´÷rt, ¯èþyæþ$-
dü÷ú\ø±j·T+ ‘·|üŒ<äß ç³Ç-ÔZ-«§æþ-¯èþÌZÏ ´ëÌŸY-¯èþ-Ðé-ÇÌZ sîý¯óþ-gŒýÌZ «§æþ*Ðèþ$-´ë¯èþ… ^óþíܯèþ-ÐéÆæÿ$ 12 Ôé™èþ…
Ðèþ$…¨ E…yæþV>, ÒÆæÿ$ 24 ÐèþÄæý$çÜ$Þ ¯ésìýMìü 24 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ç³#Ææÿ$-çÙ$Ë$, 11
Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßý-âæýË$ çÜ*¦Ë-M>-Äæý$$-Ë$V> ™èþÄæý*-Ææÿ-Äæý*ÅÆæÿ$. Äæý$$Mæü¢-Ðèþ-Äæý$-

10 Ðèþ$$™ø ç³Ë$ Cº¾…§æþ$-˯èþ$ G§æþ$-ÆöP…sêÆæÿ$. «§æþ*Ðèþ$-´ë¯èþ… ^ðþÄæý$Å-°-Ðé-Ç-Mæü…sôý ™égê ç³Ç-ÔZ-«§æþ-¯èþ çœÍ-™éË$. D ÑçÙ-Äæý$…ò³O §æþ–íÙt-Ýë-Ç…_¯èþ AÐðþ$-Ç-M>-ÌZ°
ÒÇÌZ 1.34 A…Væü$-âêË$ GMæü$P-ÐèþV> ¯èþyæþ$Ðèþ$$ òÜOgŒý ò³Ç-W-´ù-™èþ$…¨. CÐèþ±² òßýÍÞ…Mìü {´ë…™èþ BÆøVæüÅ Ñ¿êVæü… 1975 ¯èþ$…_ 1979 Ðèþ$«§æþÅ ç³#sìýt¯èþ MæüÐèþ-Ë-Ëò³O
çÜ$ÞÌZ ÆøkMìü 10 íÜVæü-Æðÿr$Ï F§óþ-íܯèþ Byæþ-í³-ËÏË$ D AË-Ðér$ Ìôý°-ÐéÇ …sôý
2.32 Æðÿr$Ï A«¨-Mæü…V> ºÆæÿ$Ðèþ# ò³Ç-V>Ææÿ$.

m<äß>∑÷u§<äß>∑÷ ˝Òì J$‘ê\ß


j·T+Á‘ê\ sêø£‘√ ‘·>∑ßZ‘·ßqï ñbÕ~Û neø±XÊ\ß
#·<äße⁄˝Ò¢ø£ u≤\ ø±]à≈£î\ß>± e÷s¡ß‘·ßqï e&Ó¶s¡ |æ\¢\ß J糚MøMæü´ù™óþ... ™øsìý ç³°ÐéÇ™ø J†¢yìþ ^óþÆÿ$$Ýë¢Ææÿ$. ^óþçÜ$¢¯èþ² ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ÌôýÆæ¯èþ² M>Ææÿ-×ý…V> B çÜ*Pâæýå¯èþ$ Csîý-ÐèþË G†¢-Ðóþ-
™èþç³μ° §æþ$íܦ†... ÐéÇ §æþÄæý$-±Äæý$ iÑ-™é- MöÆðÿP¯èþ$ GÐèþÓÆæÿ* M>§æþ¯èþÌôýÆæÿ$. D ÑçÙ-Äæý$…ÌZ {糿æý$-™èþÓ… ç³° Mæü*yé §öÆæÿMæü§æþ° ¿æýÄæý$ò³yæþ$™èþ$-¯é²Ææÿ$. ©…™ø ™èþÐèþ$ ÔéÆæÿ$. D ÑçÙ-Äæý$…ÌZ Æ>f-MîüÄæý$ ¯éÄæý$-Mæü$Ë$ Mæü*yé ÒÇ°
ËMæü$ A§æþª… ç³yæþ$-™ø…¨. gZyîþ ÌôýMæü´ù™óþ Ðèþ*{™èþ… C…M> Ò$¯èþÒ$ÚëË$ ÌñýMìüPÝù¢…¨. Mæü$r$…ºÐðþ$O¯é Ðèþ$*yæþ$ç³NrÌê †…yìþ †…r$…§æþ¯óþ BÔèý™ø ^ðþO™èþ¯èþÅ… ^óþÄæý$yæþ… Ìôý§æþ$.
ç³°ÐèþÓÆæÿ$ Mæü¯èþ$Mæü.... ÐèþyðþzÆæÿËÌZ »êËÅ ºÍç³Ôèý$Ðèþ#Ë* ÒÆóÿ... A™èþ¯èþ$ gñýOË$Mæü$ Ððþâæýå-yé-°Mìü íܧæþ®-ç³-yìþ™óþ... B Mö¨ª M>Ë…ÌZ¯óþ GïÜtËÌZ ^óþÆ>aÍ....
ÑÐéàËMæü$ ™ðþÆæÿ ç³yæþyæþ… Ìôý§æþ$. ò³OV> M>ÓÈËÌZ ç³°^óþçÜ*¢ Ðèþyðþz-ÆæÿË$ GÐèþ-ÆðÿO¯é {ç³Ðèþ*§æþÔé™èþ*¢ AMæüPyìþ ¯èþ$…yìþ çܧæþÆæÿ$ M>…{sê-MæütÆŠÿ ™èþ糚-Mø-Ðèþ-Ðèþyæþ… fÆæÿ$-Væü$- Æ>{çÙt…ÌZ Ðèþyðþz-ÆæÿË$ 70 Ë„æüË Ðèþ$…¨ E¯é²Ææÿ$. ™èþÑ$âæý
M>…{sêMæütÆæÿ$ Mö…™èþ yæþº$¾ AyéÓ¯èþ$ÞV> Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ A¯óþMæü ^ørÏ M>…{sêMæütÆæÿ$, {糿æý$™èþÓ…, Mæü$Ë çÜ…çœ$… ™ø…¨. ©…™ø A™èþ° Mæü$r$…º… Ò«¨¯èþç³yæþ$™ø…¨. Cr$Ðèþ…sìý ¯éyæþ$ÌZ »ZÄæý$Ë$V>, MæüÆ>²rMæüÌZ »ŸÑV>, Ðèþ$àÆ>{çÙtÌZ
CçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ-×ý…V>.... çܧæþÆæÿ$ M>…{sêMæütÆæÿ$ Ððþ*çÜç³NÇ™èþ ^èþÆæÿÅËMæü$ ´ëËμyæþ$™èþ$¯èþ² M>…{sê-Mæüt-ÆæÿÏ Br JyéÆóÿË$V>, Ðèþ$¯èþ Æ>{çÙt…ÌZ ÐèþyðþzÆæÿË$, ÐèþyîþzË$, ÐèþyðþzË$V> í³Ë$
òßýO§æþÆæÿ»ê§Šþ, yìþòÜ…ºÆŠ 14 (Ðóþ$fÆŠ¯èþ*Å‹Ü) : Mö…yæþ-˯èþ$ GMæüPyæþ ç³° {´ëÆæÿ…ÀõÜ¢ AMæüPyìþMìü ÒÆæÿ$ ºË- Mæüsìýt…^óþ…§æþ$Mæü$ ÐèþyðþzÆæÿ çÜ…çœ*Ë$ ç³N¯èþ$-Mø-ÐéÍ. Ðèºyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$¯èþ Æ>{çÙt ÐèþyðþzÆæÿ Mæü$Ë…ÌZ M>ÕÐèþyðþzÆæÿË$,
í³…yìþ^óõÜ çÜ™é¢ E¯é²... çÜÐèþ*f…ÌZ ºË-ïßý-¯èþ$Ìôý. ^ðþÆæÿ$Ðèþ#Ë$
Ððþ$$§æþË$ ¯éV>Ææÿ$j¯èþÝëVæüÆŠÿ °Æ>Ã×ý… ÐèþÆæMæü* ÒÇ ÆðÿMæüPË MæüçÙt…
Ðèþ…™èþ…V> Ððþâêå-ÍÞ-Ðèþ-Ýù¢…¨.
M>V>, {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ òÜO™èþ… Äæý$…{™éË$ Ææÿ…Væü
≈£î\ eè‘·ßÔ\≈£î ôd>∑ 6 Ææ„æü×ý Ìôý° iÑ-™éË$..
M>ÓÈË §æþVæüYÆæÿ Væü$yìþòÜË$ ÐóþçÜ$Mæü$° ¿êÆ>Åí³ËÏË™ø iÑ…^óþ
Mæü$…yæþ, ÌêVøâæýÏ, »ZÆæÿ…yæþÏ, Ðèþ$…sìýtÐèþ$…yìþ, Ìôý§é V>yìþ ^óþ™èþÆæÿ
ÐéÆæÿ$, Eç³μÆæÿ Ðèþ…sìý Eç³ Mæü$ÌêË$ E¯é²Æÿ$$. {糿æý$™èþÓ… ÒÇ°
§éVæü$¯é²... »êÑ §æþVæüYÆæÿ ±âæý$Ï ^óþ§æþ$Mæü$¯óþ õÜÓ^èþe Mæü*yé Ìôý§æþ$! {ç³ÐóþÔèý… ^óþçÜ$¢…¬-yæþ-yæþ…™ø Ðèþyðþz-Ææÿ-ËMæü$ Æ>¯èþ$-Æ>¯èþ$ ç³° §öÇMóü AÐèþ- ç³sìýt…^èþ$MøÐèþyæþ… Ìôý§æþ$. Ðèþ$þ–™èþ$° ™èþÆæÿ$ç³#¯èþ Ðèþ*sêÏyóþÐéÆóÿ ÒÇMìü Ææÿ„æü×ý E…yær… Ìôý§æþ$. M>ÓÈËÌZ »êÏíÜt…VŠü ^óþíܯèþ ½ïÜË$V> Væü$Ç¢…_¯èþç³μsìýMîü çÜçßýf…V> çÜ…^éÆæÿ gê™èþ$Ë$
Væü$…yóþËÑõÜÌê ºçßý$âæý A…™èþçÜ$¢Ë ¿æýÐèþ¯éËMæü$ Æ>âñýφ¢¯é... M>-ÔéË$ çܯèþ²-W-Ë$Ï-™èþ$-¯é²Æÿ$$. gêÆÿ$$…sŒý {MæüçÙÆæÿÏ Ñ°-Äñý*Væü…™ø E…yæþyæþ… Ìôý§æþ$. ©…™ø H Ñ«§æþÐðþ$O¯èþ çÜàÄæý$… ÒÇMìü çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ GWíÜç³yóþ Æ>âæýÏ Ðèþ˯èþ A…VæüÐðþOMæüÌêÅ°Mìü M>Ðèþr…™ø GïÜtË Ë„æü×êË$ E¯é²Æÿ$$. M>V> ÐèþyðþzÆæÿËMæü$
Mæü…§æþM>Ë$ ™èþÑÓ¯é... ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çßýMæü$PV> í³ËÏËMæü$ ÒÇ E´ë-«¨Mìü Væü…yìþ ç³yæþ$-™ø…¨. Æ>âæý$Ï Mörtyæþ…, »êÐèþ#Ë$ A…§æþsôýϧæþ$. ç³#ÍÒ$§æþ ç³#{rÌê Ðèþ$Æø çÜÐèþ$çÜÅ ÒÇ° Væü$ÆæÿÐèþ#™èþ$¯é²Ææÿ$. D {MæüÐèþ$…ÌZ ÒÇMìü ^èþrtç³Ææÿ…V> A…§éÍÞ¯èþ Ðèþ*¨Væü Mæü$ËçÜ$¢Ë™ø Ýë…çÜP−–†Mæü çÜ…º…«§éË* E¯é²Æÿ$$.
ç³…^èþ$™ø…¨ Ðèþ*{™èþ… A糚Ìôý. §æþÔé-»êªË$ Væüyæþ$-çÜ$¢¯é²... §æþÔèý ™èþÐèþÓyæþ…, M>ËÓË$ ¡Äæý$yæþ…, Æøyæþ$Ï ÐóþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý 糯èþ$-˯èþ$ Ððþ…sêyæþ$™ø…¨. {MæüçÙÆŠÿ Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë §æþVæüYÆæ ´ùÎ-çÜ$-ËMæü$ ç³ÇàÆæÿ… Mæü*yé ç³NÇ¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…§æþsôýϧæþ$. ÒÆæÿ…™é Ðèþ*¨VæüË {ç³Ðóþ$Äæý$… ÌôýMæü$…yé ÐèþyðþzÆæÿ Mæü$ËçÜ$¢ËÌZ H ç³…yæþV>
†Ææÿ-Væü° Ðèyðþz-ÆæÿË §æþ$íܦ† C¨. ÐèþËçÜË$ ÒÇMìü Mö™èþ¢M>§æþ$. {¼sîý‹Ù Äæý$…{™éË §éÓÆ> ^óþÆÿ$$…^èþyæþ… ò³Ç-W…¨. ç³Ç-íܦ† CÌê »êÏíÜt…VŠü Ððþ$sìýÈÄæý$ÌŒý §öÇ-Mìü™óþ... A…§æþ$Mæü$ AMæüPyæþ ç³°^óþõÜ AçÜ…çœ$-sìý-™èþ…V> E…yæþ-rÐóþ$ D ç³Ç-íܦ-†Mìü {糫§é¯èþ M>Ææÿ×ý…. 糺¾… fÆæÿ$Væü§æþ$. D Ýë…{糧éÄæý$… Cç³μsìýMîü ™ðþË…V>×ý
M>Ë…¯èþ$…` ÒǨ ÐèþË-çÜË »êr. AÆÿ$$™óþ... {ç³çÜ$¢™èþ… ÒÇMìü E¯é²... Äæý*…{¡MæüÆæÿ×ý¯èþ$ Ðèþyðþz-ÆæÿË$ ÐèþņÆóÿMìü…^èþsôýϧæþ$. ™èþÐèþ$Mæü$ ÐèþyðþzÆæÿ¯óþ »ê«§æþ$Åyìþ° ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. A™èþ° Mæü$r$…»ê°Mìü ç³° FÇMìü _ÐèþÆæÿ E…r$…yæþ-r…™ø ÒÇMìü BçÜμ{† ÝûMæüÆæÿÅ… Mæü*yé {´ë…™èþ…ÌZ E…¨. CMæü GïÜtËÌZ ^óþÆ>a˯èþsê°Mìü {´ë«§é¯èþ
ç³° §öÆæÿ-Mæü-yæþÐóþ$ MæüçÙt…V> E…¨. JMæüP f™èþ (¿êÆ>Å, ¿æýÆæÿ¢) Mæü*Í {ç³™éÅÐèþ*²Äæý$… ^èþ*´ë˱, C…§æþMæü$V>¯èþ$ ™èþÐèþ$Mæü* B«§æþ$°Mæü MæüÍμ…^èþr…™ø´ër$, iљ酙èþ… i™èþ… CÝë¢Ðèþ$° çÜ…º…«¨™èþ ËÀ…^èþyæþ… Ìôý§æþ$. ™éVóü…§æþ$Mæü$ Ðèþ$…_ ±Ææÿ$ Mæü*yé ÒÇMìü MæüÆæÿÐóþ. M>Ææÿ×ý… Ë…»êyîþË$, GÆæÿ$MæüË, Äæý*¯é§æþ$Ë$, ÐèþyðþzÆæÿË$...
ç³°°Mìü´ù™óþ ÆøkMæü$ Ðèþ^óþa¨ 300 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$. gZyîþ ÌôýMæü- Äæý$…{™éË Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Ææÿ$×êË$ CÐèþÓÐèþ$±, M>ÓÈË Äæý$fÐèþ*¯èþ$Ë$ ¯èþÐèþ$úË$Mæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. ©°Mìü çܧæþÆæÿ$ ÐèþyðþzÆæÿ CMæü ÒÇ í³ËÏË$ çÜ*PâæýåMæü$ Ððþâæýåyæþ… A¯óþ§óþ GÆæÿ-VæüÆæÿ$. ©…™ø Ðèþ…sìý ÐéÇ° ÑÐèþ$$Mìü¢ gê™èþ$Ë$V> Væü™èþ…ÌZ ç³Ç Væü×ìý…^éÆæÿ$.
´ù™óþ B ç³° Mæü*yé CÐèþÓÆæÿ$. A§ðþO¯é... ÐéÆæÿ…ÌZ Æðÿ…yæþ$ Äæý*fÐèþ*¯èþÅç³# çßýMæü$P MæüÍμ…^éË° MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$. JMæü ÐéÆæÿ$ Mæü*yé »êËM>ÇÃMæü$Ë$V> §æþÆæÿدèþÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$. CÌê…sìý M>V> M>Ë{MæüÐóþ$×ê Ë…»êyîþ, GÆæÿ$MæüË, Äæý*¯é§æþ$˯èþ$ GïÜtËÌZ
Ðèþ$*yæþ$ ÆøkËMæü$ Ñ$…_ §öÆæÿ-Mæüyæþ… Ìôý§æþ$. ©…™ø... Æðÿ…yæþ$ {糿æý$™èþÓ E§øÅW Ðèþ$Ææÿ×ìýõÜ¢ B Mæü$r$…º… Ò«¨¯èþ ç³yæþMæü$…yé ^èþrt-çÜ-¿æý-ËÌZ Ðèþyðþz-ÆæÿË {´ë†-°«§æþÅ… ¡Ç¨ ÐéÇ MøçÜ… 22 B{ÔèýÐèþ$ ´ëuæÿÔéË˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… ò³sìýt¯é... MæüÍí³ ÒÇ° Ðèþ*{™èþ… ½ïÜËÌZMìü ¯ðþsêtÆæÿ$. Mæü¯èþ$Mæü ™èþÐèþ$¯èþ*
Ðèþ$*yæþ$ ÆøkËÌZ {ç³çÜÑ…^óþ °…yæþ$ VæüÇÂ×ìý Mæü*yé ç³°-^óþ-Äæý$Mæü ÐéÆæÿçÜ$°Mìü E§øÅVæü… C_a B§æþ$Mæü$¯èþ² ¡Ææÿ$V> ÒÇ ¯éÅÄæý$Ððþ$O¯èþ Ðésìý Væü$Ç…_ Ðèþyðþz-Ææÿ-ËMæü$ ò³§æþªV> ™ðþΧæþ$. çœÍ-™èþ…V>... GïÜtË gê¼™éÌZMìü Ðèþ*Æ>aË° ÒÆæÿ$ MøÆæÿ$™èþ$¯é²Ææÿ$.
Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$
ÌZMŠü çÜ¿æý çÜ¿æý$ÅË$ ÌôýÆæÿ$
ø=qkÕ>∑ß‘·ßqï $eø£å
"Ðóþ$Ðèþ$$ »êÐèþ#Ë$ ™èþÐèþ#Ó™é…. Ðèþ*Mæü$ A…§æþ$ÌZ 糨 Ôé™èþ… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ MæüÍμ…^é˯é²Ææÿ$. ç³ÌñýÏ
GÐðþ$ÃÌôýÅË$
GÐðþ$ÃÎÞ
ÌôýÆæÿ$
ÌôýÆæÿ$
$<ä´ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º*
±âæý$Ï ™øyæþ$Mæü$¯óþ AÐèþM>Ôèý… G…§æþ$Mæü$ MæüÍμ…^èþÆæÿ$' {´ë…™éÌZÏ° M>ÓÈÌZÏ Mæü*yé 20 Ôé™èþ… Ðèþ$$°Þç³ÌŒý M>ÆöμÆóÿçÙ¯Œþ Ðóþ$Äæý$Ææÿ$Ï ÌôýÆæÿ$ "ÐèþyðþzÆæÿË$ AÀÐèþ–¨® Ý뫨…^éË…sôý §æþ$íܦ† Gç³μ-sìýMîü AÌêVóü E…sZ…§æ° õ³ÆöP-
A° {ç³Õ²…^éÆæÿ$ B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐèþyðþzÆæÿ çÜ…çœ$… ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ {ç³Mæüsìý… ^éË° MøÆ>Ææÿ$. ÐèþyðþzÆæÿËMæü$ Ðèþ$$°Þç³ÌŒý ^ðþOÆŠÿ ç³ÆæÿÞ¯èþ$Ï 4 {糿æý$™èþÓ… ѧæþÅ, E´ë«¨ò³O {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ò³sêtÍ' ¯é²Ææÿ$. D §æþ–ÚëtüÅ... Ðèþyðþz-ÆæÿË$ ™èþÐèþ$ í³ËÏ-˯èþ$
Æ>{çÙt A««§æþÅ„æü$Ë$ ™èþ±²Ææÿ$ «§æþÆæÿÃÆ>k. GïÜtË {糆 hÌêÏÌZ Æðÿ…yæþ$ B{ÔèýÐèþ$ ´ëuæÿÔéËË$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ðèþ*ÆðÿPsŒý ^ðþOÆæÿïèþ$Ï ÌôýÆæÿ$ A° Hï³ ÐèþyðþzÆæÿ E§øÅVæü$Ë çÜ…çœ$… Æ>{çÙt çÜ*PâæýåMæü$ ç³…í³…^óþÌê {ç³Äæý$†²çÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° ÑÐèþ-
Ðèþ*¨ÇV>¯óþ ™èþÐèþ$Mæü* ¿êçÙ E…§æþ¯é²Ææÿ$. çÜ$©Ææÿƒ {ç³ÐóþÔèýò³sêt˱, {MæüçÙÆæÿϯèþ$ {糿æý$ ™èþÓÐóþ$ hÌêÏ ç³Ç-çÙ™Œþ ^ðþOÆæÿïèþ$Ï ÌôýÆæÿ$ Mæü±Ó¯èþÆŠÿ Ææÿ*ç³° ÌZMæü¯é£æþ… ^ðþ´ëμÆæÿ$. Ç…^é-Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ÐèþyðþzÆæÿË$ FÇMìü §æþ*Ææÿ…V>
ÐéM>ÅË$V> M>Mæü$…yé, 糧éË$ 糧éË$V> ÐèþyðþzÆæÿËMæü$ Aç³μW…^éË° MøÆ>Ææÿ$. 糯èþ$Ë$ ÌôýMæü G…ï³ï³Ë$ 4 {ç³Ðèþ*§æþÐèþÔé™èþ*¢ Ðèþyðþz-ÆæÿË$ Ðèþ$Ææÿ-×ìýõÜ¢, ÐéÇ Mö…yæþË §æþVæüYÆæÿ E…r$…yæþyæþ… ÐèþËÏ D {ç³Äæý$-
™èþ±²Ææÿ$ «§æþÆæÿÃÆ>k ™éÐèþ$$ MøyŠþ Ìê…VóüÓgŒÌZ Ðèþ*sêtyæþ$Mæü$…sêÐèþ$° ç³ËçÜË$ Ððþâæý$-™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³M>Ôèý… hÌêÏ fyŠï³sîý-ïÜ-Ë$ 5 Ææÿ*ç³° ÌZMæü¯é£æþ… Mæü$r$…»ê-ËMæü$ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…_ GMŠüÞ{VóüíÙÄæý* ™é²Ë$ çœÍ…^èþyæþ… Ìôý§æþ°, D ÑçÙ-Äæý$…ÌZ
B…{«§æþ{糧óþÔŒý ÐèþyðþzÆæÿ ^ðþº$™èþ*... ™èþÐèþ$° GïÜtËÌZ ^óÆ>a-Ë-¯èþyæþ… ÌZ° ÐèþyðþzÆæÿË$ ™éï³ ç³° ^óþç³sìýt ´ëËÐèþ$*Ææÿ$ G…ï³sîý-ïÜ-Ë$ 20 Hï³ ÐèþyðþzÆæÿ E§øÅVæü$Ë Cí³μ…^óþ…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$-†²-çÜ$¢-¯é²-Ðèþ$° õ³ÆöP- {糿æý$-™èþÓÐóþ$ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$-Mø-Ðé-Ë° BÄæý$¯èþ
çÜ…çœ$… Æ>{çÙt A««§æþÅ„æü$Ë$ Vö…™ðþÐèþ$à MøÆðÿP M>§æþ¯é²Ææÿ$. Ððþ$O°…VŠü gZ¯ŒþÞÌZ M>ÇÃMæü$Ë™ø ´ùsîý ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. çÜÆæÿμ…^ŒþË$ 28 çÜ…çœ$… Æ>{çÙt Mæü±Ó¯èþÆŠÿ ¯é²Ææÿ$. ѧæþůèþ$ A{Ôèý§æþ® ^óþÄæý$yæþ… ÐèþÌôýÏ... Ðèþyðþz-ÆæÿË yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.

p´Ø ìs¡íj·T+ nHê´j·T+ >∑ß&ç#·ß≥÷º esêVü≤+ Á|ü<äøÏåD\ß


‘·|ü⁄Œ |ü{Ϻq s¡qïs¡|t bÕs¡«‹ zeTq ≈£î≥ºHé ò³¯èþ$Vö…yæþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14 (Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü):
dæ<ë∆+‘·+˝À $+‘· çÜ™èþůéÆ>Äæý$×ý™ø ´ër$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ AMæüPyìþMìü
†Ææÿ$-Ðèþ-¯èþ…™èþ-ç³#Ææÿ…, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: {ç³ç³…^èþ Mæü$rt-¯ŒþMæü$ {ç³Ôèý…çÜ-Ë çÜ…§óþ-ÔéË$ ÐèþÆæÿ-§æþÌê ÐèþçÜ$¢- ÐèþÆ>çßý… (ç³…¨) Ðóþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿÝëÓÑ$ çÜ°²«¨ÌZ BË ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ÑçÙÄæý$… B¯øsê D¯øsê {V>Ðèþ$…
çÜ$…§æþÇ &2008 ´ùsîýÌZ lÅÈ ™èþ¯èþ¯èþ$ Æðÿ…yø-Ýë¦- ¯é²Æÿ$$. "¿ê-Ææÿ-™èþ-§óþÔèý… VæüÇÓ-Ýù¢…¨' A° Ðèþ…§æþ-Ìê¨ Äæý$… ^èþ$r*t {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþíܯèþ çÜ…çœ$r¯èþ ÌZ {ç³^éÆæÿ… fÇW…¨. ÐóþÌê¨Ðèþ$…¨ Ðèþ$íßýâæýË$,
¯èþ…ÌZMìü ¯ðþrt-yé°² ´ëÆæÿÓ† KÐèþ$¯èþ Mæü$rt¯Œþ ™èþ糚 BÐðþ$ AÀ-Ðèþ*-¯èþ$Ë$ çÜ…§óþ-ÔéË$ ç³…í³-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ç³ÕaÐèþ$Vø§éÐèþÇ hÌêÏ ò³¯èþ$Vö…yæþ Ðèþ$…yæþË… b˛f…‹Ôq uÛÑø£Ô»q+ ¿æýMæü$¢Ë$ AMæüPyìþMìü ^óþÆæÿ$Mæü$¯é²Ææÿ$. E§æþÄæý$… 6
ç³sìýt…¨. "lÅÈ °Ææÿ~Äæý$… A¯éÅ-Äæý$…' A° Mæü$rt¯Œþ "ÐðþÌŒý yæþ¯Œþ ´ëÆæÿÓ¡! Ðóþ$… °¯èþ$² ^èþ*íÜ VæüÇÓ-çÜ$¢-¯é²…. íܧ鮅™èþ… {V>Ðèþ$…ÌZ çÜ…^èþ˯èþ… Æóÿí³…¨. ÐèþÕçÙt Væü…rË ¯èþ$…yìþ 1 Væü…r ÐèþÆæÿMæü$ «§æþÓfçܦ…¿æý… ^èþ$r*t
ÑÐèþ$-ÇØ…_…¨. "ÐèþÅ-Mìü¢™èþÓ…, {ç³Ôèý²&çÜÐèþ*-«§é¯èþ… °¯èþ$² ±Ðèþ# °Ææÿ*-í³…^èþ$-Mæü$-¯é²Ðèþ#. ´ùsîýÌZ ´ëÌŸY- Vø§éÐèþÇ Móü§éÆŠÿ çœ*sŒýÌZÐèþ#¯èþ² } Ðóþ…MæüsôýÔèýÓ {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþíܯèþ ÐèþÆ>çßý… ™èþÆ>Ó™èþ ™èþ¯èþ^èþ$r*t
Ñ¿ê-Væü…ÌZ ¯óþ¯èþ$ Ñ$Væü™é ÐéÇ-Mæü…sôý »êV> ^óþÔé¯èþ$. ¯èþyæþ… JMæü G™èþ$¢. Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ…V> †Ç-W-Æ>-Ðèþyæþ… ÆæÿÝëÓÑ$ §óþÐéËÄæý$… Ðèþ§æþª B¨ÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… ™é¯èþ$ {糧æþ„ìü×ý ^óþíÜ…¨. ÐèþÆ>çßý… Äæý$fÐèþ*° Ðèþ*
M>± ¯éMæü$ ¯éÅÄæý$… fÆæÿ-Væü-Ìôý§æþ$. Ôèý°-ÐéÆæÿ… D A…™èþ-Mæü…sôý Vöç³μ ÑçÙ-Äæý$…' A° Mæü$rt¯Œþ AÀ-Ðèþ*° AÆæÿ$§ðþO¯èþ çÜ…çœ$r¯èþ ^èþ*yæþyé°Mìü {V>Ðèþ*°Mìü f¯èþ… ¯èþç³sìýt AÆæÿ$×ý Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ™èþ¯èþ Ðèþ§æþª VæüË ÐèþÆ>
´ùsîý° ^èþ*íÜ-¯èþ-Ðé-Ææÿ…§æþÆæÿ* CÌêVóü A¯èþ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. JMæüÆæÿ$ Ñ$‹Ü ÐèþÆæÿÌŒýz ´ùsîý A«¨-M>-ÇMæü Ððþ»Œý-òÜO-sŒýÌZ ´ùsñý™é¢Ææÿ$. Ðèþ*ÆæÿYÕÆæÿÐèþ*çÜ…, õßýÐèþ$…™èþÆæÿ$™èþ$Ðèþ#, çßý… Vø§éÐèþÇÐðþOç³# Ððþâæýåyæþ…™ø §æþ*Ææÿ…¯èþ$…yìþ VæüÐèþ$
lÅÈ °Ææÿ~Äæý$… çÜÇV> Ìôý§æþ°, A¯éÅ-Äæý$-Ðèþ$-° ¯óþ¯èþ$ ÐéÅRêÅ-°…^éÆæÿ$. Ñ$‹Ü ÐèþÆæÿÌŒýz ´ùsîýÌZ MìüÈr… ÐèþÕçÙt Vø§éÐèþÇ Ðèþ§æþª Ðèþ$…^èþ$ Ðèþ$çÜMæüÌZ JMæü çÜ…Ðè °çÜ$¢…yæþV>¯óþ A¨ JMæüÝëÇ Vø§éÐèþÇÌZ Ðèþ$$°
¿êÑ-çÜ$¢-¯é²-¯èþ$' A° ´ëÆæÿÓ† B¨-Ðé-Ææÿ… C…yìþÄæý* ^óþgê-Ç-´ù-Æÿ$$¯é 107 Ðèþ$…¨™ø Væüsìýt ´ùsîý° G§æþ$- þ™èþÞÆæÿ… ÐèþÄæý$çÜ$¯èþ² ÐèþÆ>çßý… (ç³…¨) Vø§éÐèþÇ WÐèþ_a §óþÐéËÄæý$… Ðèþ§æþªMæü$ Ððþãå…§æþ°, Ðèþ$äå ^èþ*õÜ¢
Ñf¯Œþ bé¯èþ-ÌŒý-Mæü$ ^ðþí³μ…¨. "»êV> ^óþÄæý$-Væü-Ë-¯èþ-¯óþ ÆöP° Ææÿ¯èþ²-Ææÿ-‹³V> Æðÿ…yø Ý릯èþ… Ý뫨…^èþyæþ… Vöç³μ ¯èþ¨ÌZ Ý벯èþ… ^óþíÜ Móü§éÆóÿÔèýÓÆæÿ$° çÜ…§æþÇØ…_ Ðèþ$äÏ Vø§éÐèþÇÐðþOç³# Ððþãå §é°ÌZ Ðèþ$$°W Ððþ…Mæü
B™èþÃ-Ñ-ÔéÓçÜ… ¯éMæü$…¨. Ýëíßý™èþÅ…ÌZ ¯éMæü$¯èþ² çÜ…Væü-™èþ° Ðèþ$Æø AÀ-Ðèþ*° D 21 HâæýÏ MóüÆæÿâæý Mæü$sìýt° ç³MæüP¯óþ E¯èþ² } Ðóþ…MæüsôýÔèýÓÆæÿ BËÄæý$…ÌZ {ç³ÐóþÕ…_ sôýÔèýÓÆæÿÝëÓÑ$ §óþÐéËÄæý$… ÐðþOç³# Ððþãå…§æþ ¯é²Ææÿ$.
¯óþç³-£éÅ°² ºsìýt ^èþ*õÜ¢ {ç³Ôèý²&çÜÐèþ*-«§é¯èþ… Æú…yŠþ AÀ-¯èþ…¨…^éÆæÿ$. ´ëÆæÿÓ† }§óþÑ, ¿æý*§óþÑ ç³MæüP¯óþVæüË ¯èþÐèþ{VæüàË Væü$yìþÌZ JMæü AÆæÿVæü…rMæü$ {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþËç³
¯éMæü-çÜË$ JMæü çÜÐéÌôý M>§æþ$'A° ´ëÆæÿÓ† ^ðþí³μ…¨. Ôèý°-ÐéÆæÿ… fÇ-W-¯èþ"Ñ$‹Ü ÐèþÆæÿ-ÌŒýz' ´ùsîýÌZ ÆæÿÚëÅ ^öÆæÿºyìþ §æþÆæÿدèþ… ^óþçÜ$Mö° †ÇW BËÄæý$…ÌZ §æþÓfçܦ…¿æý… ^èþ$r*t {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþçÜ$¢¯èþ² ÐèþÆ>çßý… yæþ…™ø ™é¯èþ$ BÔèýaÆæÿÅ´ùÄæý*¯èþ° ^ðþí³μ…¨. Ðèþ_a¯èþ
{ç³Ôèý…çÜË ÐðþË$Ï-Ðèþ ¿êÐèþ$ MóüÞ°Äæý* çÜ$S-¯øÐé 2008 {ç³ç³…^èþ çÜ$…§æþ- °Í-_…¨.MösêtÄæý$…ÌZ ç³#sìýt¯èþ ´ëÆæÿÓ† BÆŠÿtüÞÌZ {ç³ÐóþÕ…^èþyæþ… VæüÐèþ$°…_¯èþ BËÄæý$ ç³NgêÇ ÐèþÆ>çßý… §óþÐéËÄæý$… G§æþ$rVæüË «§æþÓfçܦ…¿æý… Mö…™èþÐèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ ÐèþÆ>à°Mìü ´ëË$ ´ùÝëÆæÿ$.
{ç³ç³…^èþ çÜ$…§æþÇ ´ùsîýÌZ Ææÿ¯èþ²-Ææÿ-‹³ÞÌZ Ððþ$$§æþsìý ÇV> G°²Mæü M>V>, C…yìþÄæý* çÜ$…§æþÇ ´ëÆæÿÓ† {V>yæþ$Å-Äôý$-çÙ¯Œþ ^óþÄæý$-yæþÐóþ$ M>Mæü ÝùíÙ-Äæý*-Ëi, òÜOM>- Ðéyæþç³ÍÏ ÔZ¿æý¯é{§é^éÆæÿ$ÅË$ Mæü{Ææÿ™ø A¨Í…_ ^èþ$r*t ÐóþÌê¨ÝëÆæÿ$Ï {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþÄæý$yæþ…™ø ´ëË$™éW, Vø§éÐèþÇÌZMìü ÐðþãÏ Ý벯èþ… ^óþíÜ Ðèþ$äå
Ýë¦-¯èþ…ÌZ Ðèþ_a¯èþ ¿êÆæÿ-™èþ çÜ$…§æþÇ ´ëÆæÿÓ† KÐèþ$¯èþ {™èþ$sìýÌZ MìüÈr… Ñ$‹Ü AÆÿ$$ Ððþ$$§æþ-sìý Ææÿ¯èþ²-Ææÿ-‹³V> Ëi, C…XÏ‹Ù Ír-Æóÿ-^èþÆŠÿ Mæü*yé ^èþ¨-Ñ…¨. ºÄæý$rMæü$ ™øõÜÔéÆæÿ$. AÆÿ$$¯é ç³r$tÐèþ§æþË° §æþVæüYÆæÿÌZ Ðèþ#¯èþ² CçÜ$MæüÆ>Å…ç³# Ðóþ$í܈ Ñ¯é² {糧æþ„ìü×ýË$ ^óþÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨.

nyÓT]ø± {°H˚»s¡¢˝À... ‘·ß+>∑uÛÑÁ<ä |ü⁄wüÿsê˝À¢


uÛÑø£Ô»q dü+<√Vü≤+
Á|ü‹≈£L\ |ü]D≤e÷\ |ü≥¢ Ä+<√fi¯q mHédæ{Ïj·TT|æ düπs«˝À yÓ\¢&ç ˇπø s√E Äs¡ß\ø£å\≈£î ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\ kÕïHê\ß
ÐéíÙ…Væüt¯Œþ, yìþòÜ…ºÆŠÿ 14: Ææÿ° 70 Ôé™èþ… Ðèþ$…¨ ^ðþ´ëμÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$, yìþòÜ…ºÆŠ 14
AÐðþ$-Ç-M>ÌZ sîý¯óþ-gŒýÌZ E¯èþ² ™èþÐèþ$ í³ËÏ-Ë sñýMŠü&òÜMŠüÞ Væü$Ç…_ (Ðóþ$fÆŠ¯èþ*Å‹Ü): 糯óþ²…yóþâæýÏ MøÝëÇ
{糆 AÆÿ$$-§æþ$-Væü$-ÇÌZ JMæüÆæÿ$ ò³§æþª-Ðéâæý$Ï B…§ø-âæý¯èþ ^ðþ…§æþ$-™èþ$- Ðèþ^óþa ç³Ñ{™èþ ™èþ$…Væü¿æý{§æþ ç³#çÙPÆ>ÌZÏ
D Ððþ$Æÿ$$ÌŒý Ìôý§é ¯é²-Ææÿ° G¯Œþ-íÜ-sìý-Äæý$$í³ ™ðþÍ- A×ý$Ðèþ×ý$Ðèþ#¯é ¿æýMæü¢ f¯èþçÜ…§øçßý…
çÜ…fÄŒý$ V>…«© 62Ðèþ fÄæý$…† çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ÉìþÎÏÌZ° BÄæý$¯èþ çÜÐèþ*«¨ Ðèþ§æþª Ððþ$$»ñýOÌŒý¸ù¯Œþ §éÓÆ> C™èþ-Ææÿ$- í³…¨. òÜMŠüÞ çÜ…º…«¨…_¯èþ ™ö×ìýMìüçÜÌêyìþ…¨. ç³Ñ{™èþ ç³#çÙPÆæÿ
°Ðéâæý$Ë$ AÇμçÜ$¢¯èþ² Ýù°Äæý* V>…«©, Ðóþ$¯èþM> V>…«©, ÐèþÆæÿ$׊ý V>…«© ËMæü$ ™éÐèþ$$ ¯èþVæü²…V> Ìôý§é ¸ùsZË$, çÜ…§óþ-ÔéË$ ç³…ç³yæþ… Ý벯éË$ B^èþÇ…^óþ…§æþ$Mæü$ Æ>çÙ‰… ¯
AÆæÿ®-¯èþ-Væü²…V> E¯èþ² ¸ùsZ-˯èþ$ §éÓÆ> yóþsìý…VŠü ^óþíÜ-¯èþ-r$t Ìôý§é èþË$Ðèþ$*ËË ¯èþ$…_ ¿æýMæü$¢Ë$ ™èþ…yø
ç³…ç³#-™èþ$…sê-Ææÿ° JMæü B¯Œþ- {ç³™èþÅ-„æü…V> òÜMŠüÞÌZ ´ëÌŸY-¯èþ²sôýt ç³™èþ…yéË$V> Ñ^óþaÔéÆæÿ$. Væü™èþ
ÌñýO¯Œþ ´ùÌŒý çÜÆóÿÓÌZ ÐðþËÏ-yðþO…¨. ¿êÑ-Ýë¢-Ðèþ$° çÜÆóÿÓÌZ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$V> òÜËÐèþ# ¨¯éË$
ÐéÇÌZ Mö…§æþÆæÿ$ ™èþÐèþ$Mæü$ òÜMŠüÞ Ðèþ$*yìþ…r JMæü Ðèþ…™èþ$ Ðèþ$…¨ M>Ðèþyæþ…™ø ¿æýMæü$¢Ë$ ÑÔóýçÙ…V>
MøÇ-Mæü-Ë$-¯èþ²-r$t çÜ*_…^óþ GË- (38 Ôé™èþ…) ^ðþ´ëμÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ Ý벯éË$ A^èþÇ…^éÆæÿ$. MæüÆæÿ*²Ë$,
[M>t-°-MŠü çÜ…§óþ-Ôé-˯èþ$ Mæü*yé ç³…ç³#-™èþ$…sê-Ææÿ$. CÌê…sìý òÜMŠüÞ ç³Ææÿ…V> çÜ*^èþ-¯èþË$ ^óþçÜ*¢ çÜ…§óþ-ÔéË$ ç³…í³™óþ ™éÐèþ$$ Ðèþ$…{™éËÄæý$… ™èþ¨™èþÆæÿ 18 ç³#çÙP
^èþÆæÿÅͲ "sñýMŠü&òÜMŠüÞ' A…sêÆæÿ$. sîý¯óþgŒýþÌZ VæüÆæÿÂ-«§é-Ææÿ-×ý¯èþ$ çÜÐèþ$-çÜÅÌZ _Mæü$P-Mø-Ðèþ-^èþa° {糆 糨-Ðèþ$…¨ÌZ Ðèþ$$VæüY$Ææÿ$ Ææÿçœ*sŒýËÌZ Ë„æüÌê¨ Ðèþ$…¨
°Ðé-Ç…^óþ…§æþ$Mæü$ gê¡-Äæý$-Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³^é-Ææÿ… ^óþõÜ G¯Œþ-íÜ- ^ðþ´ëμÆæÿ$. "Ôèý–…V>Ææÿ… ÑçÙ-Äæý$…ÌZ sñý-M>²-Ëi ™èþÐèþ$Mæü$ ¿æýMæü$¢Ë$ ç³Ñ{™èþÝ벯éË$ ^óþíÜ í³™èþ–
sìý-Äæý$$í³ çÜ…çܦ B«§æþÓ-ÆæÿÅ…ÌZ òÜò³t…º-ÆŠÿ&AMøt-º-ÆŠÿ-ÌZ D E™éÞ-à-°²-çÜ$¢-¯èþ²-§æþ°, C¨ çÜÆæÿÓ-Ýë-«§é-Ææÿ-×ý…V> Ðèþ*Ç…§æþ° §óþÐèþ™èþËMæü$ í³…yæþ{糫§é¯éË$ ^óþÔé
B¯Œþ-ÌñýO¯Œþ çÜÆóÿÓ fÇ-W…¨. D çÜÆóÿÓÌZ 1,280 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ^éÌê-Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ GMæüPyæþ CÆæÿ$- Ææÿ$. B¨ÐéÆæÿ… JMæüPÆøgôý BÆæÿ$ Ë„ ^éÆæÿ$. ç³Ñ{™èþ ç³#×ýÅ„óü{™èþÐðþ$O¯èþ Ü$¢¯é²Ææÿ$. M>V> Ôèý°ÐéÆæÿ… Æøk
sîý¯óþ-fÆæÿ$Ï, Äæý$$Ðèþ-™èþ ´ëÌŸY-¯é²Ææÿ$. 13&19 HâæýÏ Mæü$P…sê-Ððþ*-¯èþ¯èþ² ¿æýÄæý$… Mæü*yé ÐéÇÌZ E…¨. AÐðþ$-Ç-M>- æüËMæü$ ò³OV> Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ ç³Ñ Ðèþ$…{™éËÄæý$… Æ>çœ$Ðóþ…{§æþÝëÓÑ$ Mæü*yé Ðèþ$*yæþ$ Ë„æüËÐèþ$…¨Mìü ò³OV>
{´ëÄæý$…ÌZ E¯èþ² sîý¯óþ-fÆæÿ$Ï Mö…§æþ-Ææÿ$ sñýMŠü&òÜMŠüÞ¯èþ$ CçÙt-ç³- ÌZ sîý¯óþ-gŒý VæüÆæÿÂ-Ðèþ-™èþ$Ë$ ò³Ææÿ$-Væü$-™èþ$-¯é²-Ææÿ$' A° G¯Œþ-íÜ-sìý- {™èþÝ벯éË$ ^óþÔéÆæÿ° A…^èþ¯é. JMæüP „óü{™èþ…ÌZ° ¯éË$Væü$ çœ*sŒýË Ðèþ§æþª Ý벯éË$ B^èþÇ…_¯èþr$Ï A…^èþ¯é.
yæþ$-™èþ$-¯èþ²-ç³μ-sìýMîü, C…§æþ$-ÐèþËÏ {糆-Mæü*Ë ç³Ç-×ê-Ðèþ*-Ͳ G§æþ$- Äæý$$í³ ïÜ°-Äæý$ÆŠÿ çÜË-à-§éÆæÿ$ Ðèþ*ÇÝë ¯ðþOsìý…VóüÌŒý MæüÆæÿ*²Ë$¯èþ$ ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ¯óþ Ðèþ$*yæþ$ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 1.5 Ë„æüËMæü$ ò³OV> çœ*sŒý Ðèþ§æþª ´ùÎçÜ$ ¿æý{§æþ™èþ¯èþ$
ÆøP-Ðèþ-ËíÜ E…r$…§æþ° ^éÌê-Ðèþ$…¨ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ™éÐèþ$$ ^ðþ´ëμÆæÿ$. 1990Ë™ø ´ùÍõÜ¢ AÐðþ$-Ç-M>ÌZ sîý¯óþgŒý VæüÆæÿÂ-Ðèþ- ¯èþ²Ææÿ Ë„æüËMæü$ ò³OV> ¿æýMæü$¢Ë$ àfÆæÿ$ ¿æýMæü$¢Ë$ Ý벯èþÐèþ*^èþÇ…^éÆæÿ$. ç³#çÙP ò³…^éÆæÿ$. AÌêVóü ç³NgꫨM>˯èþ$
GÐèþÇ ¯èþ$…^ø òÜMŠüÞç³Ææÿ-Ððþ$O-¯èþ çÜ…§óþ-Ôé°² A…§æþ$-Mæü$-¯é²-Ðèþ$° ™èþ$Ë çÜ…QÅ Ðèþ$*yìþìý…r JMæü Ðèþ…™èþ$ ™èþWY-´ù-Æÿ$$…¨. M>Ðèþyæþ…™ø B¨ÐéÆæÿ… {糫§é¯èþ Ææÿçßý Ææÿ çÜ…«§æþÆæÿ¾…V> MæüÆæÿ*²Ë$ ¯èþVæüÆæÿ… °ÆæÿÓíßý… ^óþ…§æþ$Mæü$ §óþÐé§éÄæý$ÔéQ
ÐéÆæÿ-¯é²Ææÿ$. ™èþÐèþ$-Mæü…¨¯èþ òÜMŠüÞ çÜ…§óþ-Ôé°² Ðèþ$*yø ÐèþÅMìü¢Mìü AÆÿ$$¯é AÀ-Ðèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ C™èþÆæÿ §óþÔé-Ë™ø ´ùË$a-Mæü$…sôý §éÆæÿ$Ë$ ¿æýMæü$¢Ë™ø MìürMìür ÌZ° GWj¼çÙ¯Œþ {Vú…yŠþÞÌZ †Ææÿ$Ðèþ$Ë B«§æþÓÆæÿÅ… ÌZ C™èþÆæÿ hÌêÏË ¯èþ$…_
^èþ*í³…^é-Ðèþ$° {糆 AÆÿ$$-§æþ$-Væü$-ÇÌZ JMæüÆæÿ$ ™ðþÍ-´ëÆæÿ$. ÒÇ Ôé™èþ… GMæü$P-Ðóþ¯èþ° G¯Œþ-íÜ-sìý-Äæý$$íÜ Væü™èþ Hyé¨ {ç³^èþ- ÌêyéÆÿ$$. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° {糫§é¯èþ †Ææÿ$糆 §óþÐèþÝ릯èþ… B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ç³#Æøíßý™èþ$˯èþ$ CMæüPyæþMæü$ Ææÿí³μ…
™èþÐèþ$ òÜMîüÞ CÐóþ$-gŒý¯èþ$, Ìôý§é çÜ…§óþ-Ôé-°² ç³…õ³…§æþ$Mæü$ Ç…_¯èþ °Ðóþ-¨Mæü ÐðþËÏ-yìþ…_…¨. AÐðþ$-Ç-M>ÌZ 30 Ôé™èþ… çœ*sŒý AÆÿ$$¯èþ ç³…‹³çßo‹Ü, çÜ…Mæ HÆ>μr$^óþíܯèþ Ððþ…Mæü¯èþ² BËÄæý$…ÌZ ^éÆæÿ$.çœ*sŒýË Ðèþ§æþª Ðèþ$íßýâæýË$,í³ËÏ
CçÙt-ç³-yæþ™é-Ðèþ$° {糆 糨-Ðèþ$…¨ sîý¯óþ-f-ÆæÿÏÌZ G°-Ñ$¨ Ðèþ$…¨ AÐèþ*Ã-Æÿ$$-Ë$ CÆæÿÐðþO HâæýÏMæü$ Ðèþ$$…§óþ VæüÆæÿÂ-Ðèþ-™èþ$-Ë-Ðèþ#- üÌŒý¿êVŠüË Ðèþ§æþª 1.55Ë„æüË$, Ë„æü {糆Æøk {ç³™óþÅMæü ç³NfË™ø ´ër$, ËMæü$ {ç³™óþÅMæü HÆ>μrÏ™ø ´ër$ BÆø
çÜ*Ææÿ™ŒþÌZ º$rt AË$Ï™èþ$¯èþ² Ðèþ$íßýâæý Ðèþ$…¨ ™ðþÍ-´ë-Ææÿ$. CÌê ç³…í³™óþ C…sZÏ Ðéâæý$Ï »ê«§æþ-ç³-yæþ-™é- ™èþ$-¯é²-Ææÿ° B °Ðóþ-¨Mæü õ³ÆöP…¨. Ðèþ$…¨ ¿æýMæü$¢Ë$ Ý벯éË$ B^èþÇ… «§éÇÃMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ °ÆæÿÓíßýç VæüÅÕ¼Æ>˯èþ$ HÆ>μr$Ï ^óþÔéÆæÿ$.
PUBLISHED BY: N.SURYA PRAKASH RAO, ON BEHALF OF SPR. PUBLICATIONS (P) LTD., SURYA SOUDHA, # 8-2-293/8/A, PLOT, NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33 AND PRINTED BY HIM AT SPR PRINTING PRESS, SURYA SOUDHA, # 8-2-293/82/A/22, PLOT NO. 22, ROAD NO. 5, JUBILEE HILLS, HYDERABAD - 33. PHONE: 040-2355 6369, 2355 8369. FAX: 040-2360 0024, EDITOR: N. SURYA PRAKASH RAO. RNI REGISTRATION NO. APTEL/2007/22044
k˛eTyês¡+ 15 &çôd+ãsY 2008

çÜ*ÆæÿÅÌZ ^èþ*íÜþ Ðèþ^éa¯èþ$ í³ËÏË MøçÜÐóþ$ D ò³ãå çÜ…«§æþÅ K òœO¯Œþ DÑ-°…VŠü »ñý…Væü-âæý*ÆŠÿ ¯èþ$…yìþ ¸ù¯Œþ... AÐèþ-™èþË Mæü¯èþ²-
ÐèþÆæÿMæüsê²°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> ´ùÆ>yæþ$™èþ$¯èþ² D çÜÐèþ$Ææÿ…ÌZ ¯óþ¯èþ* ¯éMæü$ C§æþªÆæÿ$ í³ËÏË$. ¯é ¿êÆæÿÅ gê…yìþ‹Ü ÐèþËÏ yæþ-{ç³-¿æý- M>-Ææÿ*t-°çÜ$t ¯èþÆóÿ…{§æþ
´ëË$ç³…^èþ$MøÐèþyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…¨. çÜÓÄæý$…ÐèþÆ>°² ^èþ°´ùÆÿ$$…¨. ¯éMìüç³μsìýÐèþÆæÿMæü* ÐóþÆóÿ Ðèþ$¯øçßýÆæÿ ""Ðèþ* çÜ…çܦ™èþÆæÿ$-ç³#¯èþ ÌñýO‹œsñýO… A`ÐŒþ Ððþ$…sŒý AÐéÆæÿ$züÞ
HÆ>μr$^óþíܯèþ ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ¯é Mæü–™èþfq™èþË$. ^éÌêÐèþ$…¨Mìü ò³ãå ^óþçÜ$MøÐé˯èþ² BÌZ^èþ¯èþ Ìôý§æþ$. CçÜ$¢¯é²… B…{«§æþ-{ç³-§óþÔŒý ¯èþ$…yìþ GÐèþ-Ç-MìüõÜ¢ »êVæü$…r$…¨..?-
ÐèþÆæÿMæür²… CÐèþÓ…, ¡çÜ$MøÐèþ$¯èþ² ¿êÐèþ¯èþ ÌZÌZç³Ë E…r$…¨. M>± ¯é í³ËÏËMæü$ ™èþ…{yìþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$ ''A° Ayìþ-V>Ææÿ$. "" ¯é Ìê…sìý M>Ææÿ*t-°-çÜ$t-Ë$- ^éÌê Ðèþ$…¨
M>± GÐèþÆæÿ* ºÄæý$rMæü$ ^ðþõ³μ «§ðþOÆæÿÅ… ^óþÄæý$Ææÿ$. M>± CÌê…sìý ™èþÍÏ Mæü*yé M>ÐéÍ M>ºsìýt C糚yæþ$ ^óþçÜ$ E¯é²-Ææÿ$ ÝëÆŠÿ, M>± »êç³# V>ÇMìü CõÜ¢ Ò$ AÐé-Ææÿ$zMóü VúÆæÿ-Ðèþ….-
Ðóþ¨MæüË$ E…sôý ^éÌê Ðèþ$…¨ Äæý$$Ðèþ¡Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ MøÐé˯èþ$ Mæü$…r$¯é²¯èþ$. Mæür²… {ç³çÜMìü¢ '' A¯é²¯èþ$ ѯèþ-Äæý$…V>... BÄæý$¯èþ Ðèþ$Æø-Ðèþ*r Ðèþ*sêt-yæþ-Mæü$…yé »êç³# V>Ç G{yæþ‹Ü ¡çÜ$-Mæü$-¯é²-
Ðèþ$$…§æþ$MöþÝë¢Ææÿ$. Mæüsê²°² {´ë˧øË$™éÆæÿ$. ÐèþÆæÿMæür²… A…sôý ÌôýMæü$…yé, Æðÿ…yø ò³ãå AÐèþ*ÃÆÿ$$-¯ðþO-¯é Ææÿ$.
Ðèþ$…_ Mæü$r$…º…ÌZ E¯èþ² AÐèþ*ÃÆÿ$$°
¯éMæü$ CçÙtÐèþ$$…yæþ§æþ$. ¯éMóü M>§æþ$ Ðèþ* Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË$ GÐèþÓÆæÿ* ^óþçÜ$MøÐé˯èþ$ Mæü$…r$¯é²¯èþ$. §æþ–ÔéÅ°² MæüsŒý ^óþõÜ¢...
CçÙtç³yæþÆæÿ$. A§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ çÜ*ÆæÿÅ' MæüË-ÆŠÿÞÌZ çÜÓÄæý$…ÐèþÆæÿ… &GÐŒþ$.íÜ.Æ>k, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Æ>k »êç³# V>Ç™ø çÜà òßýO§æþ-Æ>-»ê§Šþ M>Ææÿ*t-°-çÜ$t-ËÐèþ$…™é »ñý…Væüâæý*-Ææÿ$ÌZ E¯é²-….
Væü$Ç…_ ^èþ*íÜ Ðèþ* Mæü$…r$…º çÜ¿æý$ÅË™ø D çÜÓÄæý$…ÐèþÆ>°Mìü ÑÑ«§æþ Æ>{ÚëtËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ M>Ææÿ*t-°-çÜ$t-Ë™ø C…yìþ-
àfÆæÿÄæý*Åü¯èþ$. ËMìü‡ Äæý$¯Œþ C¯ŒþíÜt-r*ÅsŒý B‹œ M>Ææÿ*t-°-çÜ$tüÞ- çÜ…çܦ ¯óþyæþ$ »êç³# ç³#sìýt¯èþ Æøk
& ËMìü‡, íÜMìü…{§é»ê§Šþ 2001ÌZ HÆæÿμ-yìþ…¨. B çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> »êç³# V>Ç™ø
Ðèþ¯èþf çÜà Vøç³#-Ë$,-Ðèþ*-Ç-Äñý* Ñ$Ææÿ…yé,-H-çÜ$-§é-çÜ-¯Œþ ˯èþ$ çÜ™èþPÇ…-^é-Ë° IIíÜ yìþòÜOyŠþ AÆÿ$$…¨.
Mæür²… G…§æþ$-Mæü$? K ^èþËÏ° ÝëÄæý$…{™èþ… B¯ésìý MæüÆ>²-rMæü Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† G‹Ü G… Mæü–çÙ~ ^óþ™èþ$Ë Ò$§æþ$V>
D çÜ…çܦ ¯éMæü$ »êV> ¯èþ_a…¨. Ðèþ$…_ ç³° MøçÜ… ^óþçÜ$¢¯èþ² M>Ææÿ*t-°çÜ$tËMæü$ AÐé-Ææÿ$zË$ C^éaÆæÿ$. Aç³μsìý MæüÆ>²-rMæü VæüÐèþ-Ææÿ²ÆŠÿ ÆæÿÐèþ*-§óþÑ Mæü*yé Ðèþ^éaÆæÿ$.
ÐéÇMìü ™èþç³μMæü$…yé ™øyæþ$…yé˯óþ E§óþªÔèý…™ø D çÜÓÄæý$…ÐèþÆ>°Mìü A§óþ çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ M>Ææÿ*t-°-çÜ$t-Ë™ø ÝëμsŒý M>Ææÿ*t¯èþ$Ï XÆÿ$$…^éÆæÿ$. »êç³# V>Ææÿ$ Ðóþ¨Mæü Ò$§æþ
àfÆæÿÄæý*ůèþ$. ¯èþ¯èþ$² ¯óþ¯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$¯é²¯èþ$. ¯é AÐèþ$-Ça-¯èþ DhÌŒý ò³O M>Ææÿ*t¯Œþ XçÜ$¢…sôý Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† G‹Ü G… Mæü–çÙ~ Ðóþ¨Mæü Ò$§æþ ¯èþ$…yìþ ™èþ¯èþ
ÑÐèþÆ>Ìôý M>Mæü$…yé AMæüP ÑÐèþÆ>Ë$ Mæü*yé C^éa…. Mæür²… A…sôý ^ðþOÆŠÿ° ™é¯óþ çÜÓÄæý$…V> Mìü…¨Mìü ™ðþ^èþ$a-Mö° Ò„æü-Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ Mæü*Æöa° {Ôèý§æþªV> ^èþ*yæþr… K {VóüsŒý
Ðèþ*Mæü$ _¯èþ²ç³μsìý ¯èþ$…` Ðèþ$…_ AÀ{´ëÄæý$… Ìôý§æþ$. Mæür²… C_a à¯èþÆŠÿ. Mæüâê-M>-Ææÿ$-˯èþ$ VúÆæÿ-Ñ…^óþ BÄæý$¯èþ çÜ…ÝëP-Æ>-°Mìü §óþÔèý… ¯èþË$-Ðèþ$*-Ë-Ë-¯èþ$…yìþ Ðèþ_a¯èþ
ò³ãå ^óþçÜ$MøÐéË…sôý ¯èþ¯èþ$² ¯óþ¯èþ$ AÐèþ$$ÃMæü$¯èþ²sôýt Mæü§é. ÆæÿÑ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ M>Ææÿ*t-°-çÜ$t-Ë$ òÜË*ÅsŒý ^óþÔéÆæÿ$....
& Ðèþ¯èþf Væü…r, »êç³rÏ Mæür²… M>§æþ$ BÐðþ$ Ðèþ$$QÅ… Ðèþ$Æø ÝëÇ ïܯŒþ MæüsŒý ^óþõÜ¢...
GMæü$PÐèþ Mæür²… ¡çÜ$Mæü$¯èþ² ™èþÆ>Ó™èþ AÐèþ*ÃÆÿ$$ Ððþ$…sêÍsîý, ¯é »êç³# V>ÇMìü B ™èþÆæÿ$-Ðé™èþ òßýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ {ò³‹Ü AM>-yæþÒ$ ™èþÆæÿ-ç³#¯èþ AÐéÆæÿ$z CÐèþÓ-yé-°Mìü
D M>¯ðþμ‹³t A§æþ$Â-™èþ… Ððþ$…sêÍsîý çÜÇç³yæþMæü´ù™óþ...ÑyéMæü$-Ë$ ¡çÜ$MøMæü™èþç³μ§æþ$. M>ºsìýt B¯ésìý Ðèþ$$QÅ-Ðèþ$…{† ^èþ…{§æþ-»ê-º$-¯é-Äæý$$yìþ V>Ç° Ðèþ$$QÅ A†-«¨V> í³ËÐéË° ´÷™èþ*¢Ç
CMæüPyæþMö_a C…™èþÐèþ$…¨° ^èþ*íܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ G…™èþÐèþ$…¨ ò³ãåMìü Mæür²… Ðèþ$$QÅ… M>§æþ$. JMæüÇMöMæüÆæÿ$ ¯èþ^èþayæþ…. JMæüÇ Ððþ…Mæü-sôý-ÔèýÓ-Ææÿ-Æ>Ðèþ# V>Ææÿ$ òÜ{Mæü-sôý-Ç-Äæý$sŒý ^èþ$r*t †ÇW AËíÜ ´ùÆÿ$$ _Ðèþ-ÇMìü ¯èþ¯èþ$² Ððþ*çßý¯Œþ
Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ ÐèþÆæÿMæür²…ò³O ^ðþyæþ$ AÀ{´ëÄæý$… E…§ø AÀ{´ëÄæý*Ë$ Ðèþ$ÆöMæüÆæÿ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþyæþ…. ¯óþ¯èþ$ D Æøk ¯é V>Ç° ç³…í³…^éÆæÿ$. Ðóþ$… A†-MæüçÙt… Ò$§æþ AòÜ…½Ï àË$ÌZ ^èþ…{§æþ-»ê-º$¯èþ$ MæüÍíÜ »êç³#-V>Ç
AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. çÜÓÄæý$…ÐèþÆæÿ… Ìê…sìý Ðóþ¨MæüË$ C…M> ÑÐèþÆ>˱² ^ðþ´ëμ¯èþ$. ¯óþ¯èþ$ ¯èþ_a¯é, ¯éMðüÐèþÆðÿO¯é ¯èþ_a¯é ò³ãå Væü$Ç…_ ÑÐèþ-Ç…_ Ò$Æóÿ AÐéÆæÿ$z CÐéÓÍ ÝëÆŠÿ A¯é²…. BÄæý$¯èþ ïÜÇ-Äæý$-‹ÜV> Ðèþ* ÐðþOç³#
HÆ>μr$M>ÐéÍ. A糚yóþ Æ>çÙ‰… ¯èþË$Ðèþ$*ËË ¯èþ$…_ M>Mæü$…yé ^óþçÜ$Mæü$…sê¯èþ$. D çÜÓÄæý$…ÐèþÆæÿ…ÌZ ¯é iÑ™èþ ¿êVæüÝëÓÑ$ {õ³Ðèþ$, ò³ãå õ³Ææÿ$™ø AÐèþ*Ã-Æÿ$$-Ëò³O Äæý*íÜyŠþ ÐèþÆæÿÛ… , ^èþ*íÜ "" ^èþ*§éª… {º§æþÆŠÿ '' A° M>Ææÿ$ÌZMìü ÐðþãÏ Mæü*Ææÿ$a-¯é²Ææÿ$. _Ðèþ-ÇMìü ç³¼ÏMŠü V>Æðÿz-¯ŒþÌZ Kò³-
§óþÔèý… ¯èþË$Ðèþ$*ËË ¯èþ$…` ÐèþÆæÿMæüsê²°Mìü §æþ*Ææÿ…V> E¯èþ²ÐéÆæÿ$ §öÆæÿ$Mæü$™èþ$…§æþ° BÕçÜ$¢¯é²¯èþ$. °…¨-™èþ$-Ëò³O G¯Œþ-Mú…r-ÆŠÿË$ fÆæÿ$-Væü$-™èþ$¯èþ² ¯ŒþV> ^éÌê {V>…yŠþV> »êç³# V>Ç° çܯéÃ-°…^èþ$-Mæü$-…r$-¯èþ²-糚yæþ$ ç³MæüP¯óþ E¯èþ² l½Ïà-ÌŒýÌZ
ºÄæý$rMæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. C…™èþ Ðèþ$…_ M>¯ðþÞ‹³t™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþ$çÜ$¢¯èþ² & ÆæÿÑ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ , òßýO§æþÆ>»ê§Šþ fÇ-W¯èþ òßýOsñýMŠü Ò$sìý…VŠüMìü Ðèþ_a »êº$-V>Ææÿ$ Ðèþ*r-™èþ-ç³μ-Mæü$…yé ^èþ*çÜ$-Mæü$…r* ÐðþãÏ-´ù-
çÜÐèþ$-Äæý$…ÌZ K B§æþ-ÆæÿØ-Ðèþ…™èþ-Ððþ$O-¯èþ M>ÆæÿÅ-{MæüÐèþ$… fÇ- Äæý*Ææÿ$. M>Ææÿ*t-°-çÜ$tV>, _{™èþ-M>-Ææÿ$-yìþV>, íœÌŒýÃ-Ðóþ$-Mæü-ÆŠÿV> G¯ø² {ç³Äñý*-V>Ë$ ^óþíܯèþ »êç³#-V>-ÇMìü
I yø…sŒý Ðé…sŒý yúÈ yésŒý M>ÐŒþ$ Äæý*fÐèþ*¯éÅ°Mìü ¯é W…¨. I yø…sŒý Ðé…sŒý yúÈ yésŒý M>ÐŒþ$
çßý–§æþÄæý$ç³NÆæÿÓMæü Mæü–™èfq™èþË$. ` Ç+~sê sêyéT, bòı{À\T` #·Áø£e]Ô çܯéÃ-¯é-Ë$,-çÜ-™éP-Æ>Ë$ AËμ-Ððþ$O¯èþ ÑçÙ-Äæý*Ë$. BÄæý$¯èþ¯èþ$ VúÆæÿ-Ñ…^èþ$-Møyæþ… A…sôý ™ðþË$Væü$
& çÜ…«§æþÅ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³Mæü$Ë$ HÆ>μr$ ^óþíܯèþ çÜÓÄæý$…ÐèþÆæÿ… Äæý$$Ðèþ- Mæüâê-{ç³-†-¿æý¯èþ$ Væü$Ç¢…^èþ-yæþ… Ðèþ*{™èþÐóþ$.. »êç³# ç³#sìýt¯èþ §óþÔèý…ÌZ ç³#sìýt-¯èþ…§æþ$Mæü$ D ¯éË$Væü$
™èþMæü$ K Mö™èþ¢ §éÇ ^èþ*í³…¨. òßýO§æþ-Æ>-»ê-§Šþ, Ðèþ$$MæüPË$ Æ>Äæý*-Ë-°-í³…_…¨.
Mæür²… Ðèþ§æþª¯óþ ÐéÇMìü àsêÞ‹œ ÆæÿÒ…{«§æþ¿êÆæÿ†ÌZ B¨ÐéÆæÿ… HÆ>μr$ ^óþíܯèþ D JMæü ÝëÇ »êç³# V>Ç-Mìü GÆÿ$$-ÆŠÿ-´ù-Ææÿ$tÌZ sñýOÐŒþ$Þ B‹œ C…yìþÄæý* M>Ææÿ*t-°çÜ$t BÆóÿP-Ë-Mæü‡×Šý G§æþ$-
Ææÿ-Äæý*ÅÆæÿ$. ËMæü‡×Šý A…sôý »êç³# V>ÇMìü ^éÌê VúÆæÿÐèþ…. Ðèþ$Æ>Å-§æþV> Ñ‹Ù ^óþíÜ ™èþ¯èþ¯èþ$ ™é¯èþ$
¯óþ¯èþ$ ç³…gêÆÿ$$¡ òÜ{MæürÈV> ç³°^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$. Mæür²… M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü Æ>çÙ‰… ¯èþË$Ðèþ$*ËÌ ¯èþ$…_ ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²Ææÿ$. ËMæü‡×Šý "Ýù
¡çÜ$MøÐéÍ, B yæþº$¾Ë™ø »êV> G…gêÄŒý$ ^óþÄæý*˯èþ² BÔèý G…§æþÆø Äæý$$Ðèþ¡Äæý$$ÐèþMæü$Ë$ àfÆæÿÄæý*ÅÆæÿ$. ÐésŒý' A° ÐðþãÏ ´ùÄæý*Ææÿ$. ^éÌê ™èþMæü$P-
¯éMðü糚yæþ* Ìôý§æþ$. ¯óþ¯èþ$ çÜ…´ë¨çÜ$¢¯èþ² yæþº$¾ ¯éMæü$ ^éË$. Mæür²… Mæü$Ðèþ*Ææÿ$Ë$, Mæü$Ðèþ*Æðÿ¢Ë™ø ´ër$ ÐéÇ ÐèþV> Ðèþ*sêÏyóþ »êç³# B çÜ…çœ$-r¯èþ
A…sôý ¯éMæü$ Ððþ$$§æþr$²…_ CçÙtÐèþ$$…yæþ§æþ$. M>ºsìýt ¯óþ¯èþ$ Mæür²… ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ Mæü*yé Ðóþ¨Mæüò³OMìü Ðèþ_a Mæür²… Væü$Ææÿ$¢Mæü$ Ðèþ_a-¯èþ-ç³#-yæþ-ÌêÏ CÌê A…sêÆæÿ$.
{ç³çÜMìü¢ ÌôýMæü$…yé ò³ãå ^óþçÜ$MøÐé˯èþ$ Mæü$…r$¯é²¯èþ$. C…™èþ Ðèþ$…_ "" D {ç³ç³…^èþ…ÌZ ç³°Mìü Æ>° ÐèþçÜ$¢-
ç³°™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþyæþ$Ýù¢¯èþ² I yø…sŒý Ðé…sŒý yúÈ yésŒý M>ÐŒþ$ Ðèþ§æþª° ^ðþç³μyæþ… Mæür²…ò³O çÜÐèþ*f…ÌZ ÐèþÝù¢¯èþ² Ðèþ…r* H© Ìôý§æþ$. _Ðèþ-ÇMìü BW
Äæý*fÐèþ*¯èþ$ËMæü$ õßýsêÞ‹œ. ÐéÇ §éÇÌZ¯óþ ¯éÌê…sìý ÐéÆæÿ$ Ðèþ*Ææÿ$μMæü$ ¯é…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ´ùÆÿ$$¯èþ Væüyìþ-Äæý*Ææÿ… Mæü*yé CÆæÿÐðþO
G…§æþÆø ¯èþyæþÐèþyé°Mìü íܧæþª…V> E¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ…§æþÇMîü Mæü*yé çÜÓÄæý$…ÐèþÆæÿ…ÌZ ´ëÌŸY¯èþ² Mö…§æþÆæÿ$ ¯éË$Væü$ Væü…r-ËMæü$ JMæü-ÝëÇ MæüÆðÿMæü$t sñýO…
àsêÞ‹œ. Äæý$$Ðèþ¡Äæý$$Ðèþ-Mæü$Ë$ "çÜ*ÆæÿÅ-Mæü-Ë-ÆŠÿÞ'™ø ™èþÐèþ$ ^èþ*í³-çÜ$¢…¨.-'-'
& Ðèþ$¯øçßýÆæÿ ÔèýÆæÿÃ, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ BÌZ-^èþ-¯èþË$ ç³…^èþ$-Mæü$-¯é²-Ææÿ$. & ÔéÅ…Ððþ*-çß-ý¯Œþ

Ò$ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ ïÜÓMæü-Ç…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ò$ íœÆ>Å-§æþ$™ø


´ër$ ¯øsîý-çÜ$¯èþ$ {ç³™èþÅǦ ´ëÈt-ËMæü$ ç³…ç³yæþ… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨.
A…§æþ$ÌZ çœÌê¯é ™óþ©-¯éyæþ$ Ñ$Ðèþ$ÃͲ àfÆæÿ$ MæüÐèþ$ð
MøÆæÿyæþ… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨.
¯éÐèþ$-Ðèþ*{™èþ °Æóÿ®-Õ™èþ ïœk™ø ´ër$ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ f™èþ-ç³-Ç-_-
¯èþ-糚yóþ Çh{ïÜt Ò$ íœÆ>ŧæþ$¯èþ$ ïÜÓMæü-Ç…^èþyæþ… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨.
H)çÜ-Ææÿ$-Mæü$Ë$ Ìôý§é õÜÐèþË$, ¯èþçÙt-ç³-Ç-àÆæÿ… ÑË$Ðèþ Ææÿ*.2 hÌêÏ, Æ>çÙ‰ MæüÑ$-çÙ-¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$ §éQË$ ^óþÄæý*Í. MæüÑ$-çÙ¯Œþ Ò$Ææÿ$ D {Mìü…¨ çÜÐèþ*-^é-Æ>°² CÐéÓÍ.
Ñ-GÐè°-þ-ÆÄðÿO¯éñý*íœ-VÆ>Å-æü-§é-Ƨæÿ$æþ$˯èþ$糧éQË$
Ç-Ææÿ-„æü×ý ^èþrt… Mìü…§æþ D {Mìü…¨ ÐèþÅMæü$¢ÌZÏ
^óÄæý$-Ðèþ-^èþ$a. Ë„æüË$ §ér-¯èþ-rÏ-Æÿ$$™óþ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ hÌêÏ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë bðþOÆæÿÃ-¯ŒþMæü$ C™èþÆæÿ çÜ¿æý$Å-ËMæü$ A§æþ-¯èþ-¯èþç³# {ç³™èþ$Ë$ CÐéÓÍ. ©°- G) Ò$ õ³Ææÿ$, ÑÐèþ-Ææÿ×ý, _Ææÿ$-¯é-Ðèþ*Ë$
¼)-{ç³-™èþÅ-Ǧ ´ëÈt, ´ëÈtË õ³Ææÿ$Ï, ÑÐèþ-Ææÿ×ý, _Ææÿ$-¯é-Ðèþ*Ë$
Ðóþ¨-MæüÌZ §éQË$ ^óþÄæý$-Ðèþ-^èþ$a. hÌêÏ Ðóþ¨Mæü {ç³™èþÅǦ ´ëÈt °Ðèþ- ÐèþËÏ {ç³™èþÅǦ ´ëÈt-ËMæü$ Ðésìý° çÜÐèþ$-Ææÿ¦-Ðèþ…™èþ…V> ç³…õ³…§æþ$Mæü$
H)-çÜ-Ææÿ$-Mæü$Ë$ AÑ$ïé Ìôý§é ç³…í³×îý ^óþíܯé Ìôý§é íÜ-çÜ$¢¯èþ² Ìôý§é ™èþ¯èþ-ÐéÅ-´ëÆæÿ… Mö¯èþ-Ýë-W-çÜ$¢-¯èþ² Ìôý§é ™èþ¯èþ ÔéQ¯èþ$ÒË$ MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. Ò$ íœÆ>Å-§æþ$™ø ´ër$ Ò$ íœÆ>Å-§æþ$Mæü$ Ý뫧æþÅ-Ððþ$O-¯èþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ õÜMæü-Ç…_ CÐéÓÍ.
AÐóþ$Ã…§æþ$Mæü$, ç³…í³-×îý ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ A…X-Mæü-Ç…_¯é Ìôý§é °ÆæÿÓ-íßý-çÜ$¢¯èþ² Ý린Mæü ¯éÅÄæý$ ç³-Ç-«¨ÌZ E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. ºË… ^óþMæü*Æóÿa ÆæÿïÜ-§æþ$-Ë$/-J-ç³μ…§é-Ë$/-Ìôý-QË$ hÆ>MŠüÞ íÜ)-íœ-Æ>Å-§æþ$Mæü$ çÜ…º…«¨…_ ÐéçÜ¢-ÐéË$, GMæüPyæþ, G糚yæþ$
õÜÐèþË$ MæüÍμ…_¯é Ìôý§é MæüÍμ…^óþ…§æþ$Mæü$ A…X-Mæü-Ç…_¯é Ñ°- ¼) çÜÆæÿ$-Mæü$Ë$ Ìôý§é õÜÐèþË$, ¯èþçÙt-ç³-Ç-àÆæÿ… Ææÿ*.2Ë„æü-Ë- M>ï³Ë$ Mæü*yé f™èþ ^óþÄæý*-Í.Ò$ {ç³™èþÅǦ ´ëÈtË$ G…™èþ- B íœÆ>Å-§æþ$Mæü$ BÝëPÆæÿ… HÆæÿμ-yìþ…§æþ¯èþ² ÑÐèþ-Æ>Ë$.
Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$yæþ$ Ìôý§é ^èþrt-ç³-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ ÐéÆæÿ-çÜ$yæþ$ íœÆ>ŧæþ$ ^óþÄæý$- ¯èþ$…_ Ææÿ*.Møsìý Ðèþ$«§æþÅ E¯èþ²-rÏ-Æÿ$$™óþ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ Æ>çÙ‰ MæüÑ$- Ðèþ$…¨ E¯é²-Ææÿ¯óþ§é°² ºsìýt §éQË$ ^óþÄæý*-ÍÞ¯èþ M>ï³Ë çÜ…QÅ yìþ)-ÌZ-´ë-Ë$/-™èþ-糚-Ë$/ MöÆæÿ-™èþ-ËMæü$ çÜ…º…«¨…_ {ç³™èþǦ
Ðèþ^èþ$a. çÙ¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$ §éQË$ ^óþÄæý*Í. Mæü*yé B«§é-Ææÿ-ç³yìþ E…r$…¨. ´ëÈt/ ´ëÈtËMæü$ Ðèþņ-Æóÿ-Mæü…V> Ò$Ææÿ$ çÜÐèþ$-Çμ…^óþ B«§é-Æ>Ë$
¼)Ñ-°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë ç³Ç-Ææÿ-„æü×ý ^èþrt… 1956 Mìü…§æþ, AÐèþ$- íÜ) çÜÆæÿ$-Mæü$Ë$ Ìôý§é õÜÐèþË$, ¯èþçÙt-ç³-Ç-àÆæÿ… Ææÿ*.Møsìý §ésìý- JMæü-ÝëÇ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë Ðóþ¨-MæüMæü$ MæüÑ$-çÙ- C) Ò$ íœÆ>Å-§æþ$ÌZ õ³ÆöPü¯èþ² BÆø-ç³-×ý-ËMæü$ Ðèþ$§æþ®-™èþ$V>
Ë$ÌZ E¯èþ² Ðèþ$Æóÿ ^èþrt…Mìü…§æþ AÆÿ$$¯é ¯èþÐðþ*-§ðþO¯èþ Væü$Ç¢…ç³# ¯èþ-rÏ-Æÿ$$™óþ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ gê¡Äæý$ MæüÑ$-çÙ¯Œþ Ðèþ$$…§æþ$ §éQË$ ¯ŒþMæü$ §éQË$ ^óþíܯèþ ™èþÆ>Ó™èþ Ò$ Ðé§æþ-¯èþ¯èþ$ {´ë£æþ-Ñ$Mæü Ñ^é-Ææÿ- HÐðþO¯é yéMæü$Å-Ððþ$…r$Ï E…sôý .
´÷…¨¯èþ H Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë çÜ…çœ$… Ìôý§é H çÜÓ^èþe…§æþ Ñ°- ^óþÄæý*Í. ×ýÌZ ѯèþyæþ… fÆæÿ$-Væü$-™èþ$…¨. Ò$ íœÆ>Å-§æþ$ çÜÆðÿO-¯èþ-§æþ°, ™èþ糚- G‹œ) Ò$Ææÿ$ MøÆæÿ$-™èþ$¯èþ² ¯èþçÙt-ç³-Ç-à-Ææÿ…
Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë çÜ…çܦ AÆÿ$$ E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë$ yæþ$¨ M>§æþ° MæüÑ$-çÙ¯Œþ çÜ…™èþ–-í³¢ ç³yìþ™óþ Ò$Ææÿ$ §éQË$ ^óþíܯèþ h) íœÆ>Å-§æþ$ò³O çÜ…™èþMæü… ^óþÄæý*Í. §é°Mìü Ðèþ$§æþª-™èþ$V> JMæü
AÌê…sìý çÜ…çœ*-ËMæü$ çÜ¿æý$Å-Ë$V> E…yé-ÍÞ¯èþ AÐèþ-çÜÆæÿ… GÌê íœÆ>ŧæþ$ ^óþÄæý*Í? ÐèþÅMìü¢Mìü Ðèþņ-Æóÿ-Mæü…V> A¨ ¯øsîýçÜ$ gêÈ ^óþçÜ$¢…¨. Aíœ-yæþ-ÑsŒý §éQË$ ^óþÄæý*Í.
Ìôý§æþ$. ^èþrt-ç³-Ææÿ-Ððþ$O¯èþ Ñ«§é-¯éË$, 糧æþ®-™èþ$˯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$-Mø-Ðèþyæþ… Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË Ðé§æþ-¯èþ¯èþ$ ѯèþ² ™èþÆ>Ó™èþ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë
íÜ) JMóü {ç³Äñý*-f¯èþ… MæüË ç³Ë$ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë$ E¯èþ²- Ò$Mæü$ C…M> MæüçÙt…V> E…yæþ-Ðèþ^èþ$a. Mö°² A…Ôé-˯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ Ðóþ¨Mæü,Ìôý§é MæüÑ$-çÙ¯Œþ {ç³™èþÅ-Ǧ-´ëÈt õÜÐèþË$ ÑçÙ-Äæý$…ÌZ¯èþ$
糚yæþ$ hÌêÏ Ðóþ¨Mæü A¯èþ$-Ðèþ$-†™ø B Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$-Ë…§æþ-Ç ÑÐèþ-Ç…^èþ-Ðèþ-ËíÜ E…¨. ÌZ´ëË$ E¯é²-Äæý$°, E™èþμ†¢ §éÆæÿ$ Ìôý§é ÐèþÆæÿ¢-Mæü$-yæþ$ AÑ$Ã-¯èþ
™èþÆæÿ$-ç³#¯èþ Ìôý§é B Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$-Ë…§æþÇ {ç³Äñý*-f¯èþ… MøçÜ… íœÆ>ŧæþ$ GÌê ^óþÄæý*ÌZ Ò$Ææÿ$ ™ðþË$--çÜ$-Mø-Ðé-Í.-Ò$Ææÿ$ Ìôý§é çÜÆæÿ$-Mæü$ÌZÏ ¯é×ýÅ™èþ çÜÇV> Ìôý§æþ° çÜ…™èþ–í³¢ ç³yìþ™óþ A¨ Ò$Mæü$ & Æ>fÅ-Ë-Mîü‡-§óþÑ
íœÆ>ŧæþ$ §éQË$ ^óþÄæý$-Ðèþ^èþ$a. Ò$Ææÿ$ A«¨-M>-Æ>-Í-_a¯èþ {糆-°«¨ Ìôý§é JMæü ¯éÅÄæý$-Ðé¨ §éÓÆ> çÜÆðÿO¯èþ ¯èþçÙt-ç³-Ç-àÆæÿ… ^ðþÍÏ…^èþ-Ðèþ$° B§óþ-Õ…_…^èþ-Ðèþ^èþ$a. D gê¡Äæý$ Ñ°-Äñý*-Væü-§é-Ææÿ$Ë ÑÐéþ-§éË ç³Ç-ÚëP-Æ>Ë
GMæüPyæþ íœÆ>ŧæþ$ §éQË$ ^óþÄæý*Í? Ò$Ææÿ$ Ò$ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$ §éQË$ ^óþÄæý$-Ðèþ^èþ$a. ç³Ç-àÆæÿ… ^ðþÍÏ…^èþ-Ðèþ$° {ç³™èþÅǦ ´ëÈtMìü B§óþ-ÔéË$ gêÈ ^óþÄæý$- MæüÑ$-çÙ-¯Œþ çÜ¿æý$Å-Æ>-Ë$
Ò$ ™öÍ íœÆ>Å-§æþ$¯èþ$, Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ A§æþ-¯èþç³# {ç³™èþ$-Ë™ø Ðèþ^èþ$a.

""H¯éyæþ$ iÑ™èþ Ðèþ$ÆæÿÃ-Ðèþ$$¯èþ$ ™ðþË$-çÜ$-Mæü$…sêÐðþ* B¯éyæþ$ Ðèþ$¯èþ Ðèþ$¯èþçÜ$Þ Ðèþ$¯èþMæü$ Væü$Ææÿ$-Ðèþ-Ðèþ#-™èþ$…¨-'-' & ^ðþO¯é ÝëÐðþ$-™èþ
k˛eTyês¡+ 15 &çôd+ãsY 2008

JMóü ÝëÇ {ï³Ñ$Äæý$… ^ðþÍÏ…_ Ææÿ„æü×ý


Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>ºyìþ° ´÷…§óþ Mö™èþ¢ ™èþÆæÿà
15 &çôd+ãsY, 2008 ç³£æþM>°² ÌñýO‹œ C¯èþ*ÞÆðÿ¯ŒþÞ M>ÆøμÆóÿçÙ¯Œþ
B‹œ C…yìþÄæý* ÐéÆæÿ$ A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. ç³NÇ¢V> MøÏgŒý G…yðþyŠþ BÆÿ$$¯èþ Ææÿ*´ëÄ$æý ËÌZ
D ç³£æþMæü… BçœÆŠÿ M>Ë ç³ÇÑ$† Mö¨ª ÆøkË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$. 08.12.
2008¯èþ Ððþ$$§æþÌñýO 45 ÆøkË ´ër$ BçœÆŠÿ ï³ÇÄæý$yŠþ
Ðóþ$çÙ Æ>Õ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨.
(A-ÕÓ°, ¿æýÆæÿ×ìý, Mæü–†¢-Mæü-)
A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ QÆæÿ$aË$ A«¨Mæü… AÆæÿá™èþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ °º…«§æþ¯èþË$:&
M>Ðèþyæþ…ÐèþËÏ BǦ-Mæü-Ðèþ*…§æþÅ… HÆæÿμ-yæþ$-™èþ$…¨. Mæü±çÜ ÐèþÄæý$çÜ$ 13 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$ E…yéÍ.
ò³O A«¨-M>-Ææÿ$Ë {ç³Ðèþ-Ææÿ¢¯èþ B…§ø-âæý¯èþ MæüÍ-W-çÜ$¢…¨. ç³#{™ø-§æþÄæý$… VæüÇçÙx ÐèþÄñý*ç³ÇÑ$† 60 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$.
MæüÍVóü AÐèþ-M>Ôèý…. ÇÄæý$-ÌŒý-G-õÜtsŒý ÐéÅ´ëÆæÿ… çÜÓËμ ¯èþÚët-ËMæü$ ´ëËïÜ Mæü±çÜ ÑË$Ðèþ 1,50,000
Væü$Ææÿ-Ðèþ#-™èþ$…¨. ´ëËïÜ ÑË$Ðèþ VæüÇçÙx ç³ÇÑ$† Ìôý§æþ$ ( 30 ÐóþË Væü$×ìýgêËÌZ ´ëËïÜ G…™èþ
Ðèþ–çÙ-¿æý-Æ>-Õ- Ððþ$$™èþ¢Ððþ$O¯é ¡çÜ$MøÐèþ^èþ$a )
(-Mæü–-†¢-Mæü&2,3,4; Æøíßý×ìý, Ðèþ$–Væü-Õ-Ææÿ&1,2) ´ëËïÜ M>Ë ç³ÇÑ$† 5 Ìôý§é 10 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$.
ç³#×ýÅ-„ó{™èþ §æþÆæÿدèþ ¿êVæüÅ…. çÜ…™é-¯èþ…ÐèþËÏ MæüÆðÿ±Þ & Mö¯èþ$VøË$ & AÐèþ$ÃMæü…
Mö¨ªV> _M>-Mæü$ÌZÏ ç³yæþ-™éÆæÿ$. ï܈¿ê-Væü-ÝëÓÐèþ$Å
ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦËMæü$ Ìê¿êË$ »êVæü$…sêÆÿ$$. íܱ Mæüâê-M>-Ææÿ$- AÐðþ$ÇM> yéËÆŠÿ & 45.85 & 51.00
ËMæü$ ¯èþ*™èþ¯èþ AÐèþ-M>-ÔéË$.
B{õÜtÍÄæý* yéËÆŠÿ & 30.75 & 33.75
Ñ$£æþ$-¯èþ-Æ>-Õ-
(-Ðèþ$–-Væü-Õ-Ææÿ&3,4, B{Ææÿ®, ç³#¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&1,2,3) íÜ…Væüç³NÆŠÿ yéËÆŠ & 29.90 & 34.85
D Æ>Õ {ïÜ¢ËMæü$ ¯èþ*™èþ¯èþ ÐèþÝëˆ-Ë-ç³rÏ BçÜMìü¢ ^ðþO±‹Ü Äæý$$Ð鯌 & 05.15 & 08.05
A«¨-Mæü…V> Ðèþ#…yìþ «§æþ¯èþ-ÐèþÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$.
ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ Ìê¿ê-˯èþ$ BÇj…^èþ-yæþ…™ø Ñ…§æþ$-Ñ-¯ø-§é-ËMæü$ òÜtÇÏ…VŠü ´û…yŠ & 69.40 & 76.55
A«¨Mæü «§æþ¯èþ-ÐèþÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. Mæüâæý-{™èþ…™ø çÜQÅ-™èþV> Ðèþ#…yóþ {ï³Ñ$Äæý$… ^ðþÍÏ…ç³# JMóü ÝëÇ ^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. Äæý$*Æø & 61.20 & 67.95
{ç³Äæý$™èþ²… Ðèþ$…_-¨. Ææÿ$×ý ÝûMæüÆæÿÅ…:& Ððþ$$§æþsìý Hyé¨ÌZõ³ {´ë×ê´ëÄæý$… çÜ…¿æýÑõÜ¢
MæüÆ>P-rMæü Æ>Õ {ï³Ñ$Äæý$…Mæü$ BÆæÿ$Æðÿr$Ï ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$ (¯éÑ$±ËMæü$). º{òßýÆÿ$$¯Œþ ©¯éÆŠÿ & 120.55 & 136.70
´ëËïÜM>Ë… JMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… Væüyìþ_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ææÿ$×ýÝûMæüÆæÿÅ… ´÷…§óþ ÒË$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>Ë…ÌZ {´ë×ê´ëÄæý$… çÜ…¿æýÑõÜ¢
-(-ç³#-¯èþ-ÆæÿÓ-çÜ$&4, ç³#çÙÅÑ$, BÔóýÏ-çÙ) Mæü$ÐðþOsŒý ©¯éÆŠ & 150.95 & 179.85
ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ Ýë…íœ$Mæü f¯èþ çÜ…º…«§éË$ ½Ðèþ*™ø ´ër$ ´ëËïÜ {ç³Äñý*f¯éË$:& {ï³Ñ$Äæý$…Mæü$ Æðÿsìýt…ç³# CÝë¢Ææÿ$.
JÐèþ$¯Œþ ÇÄæý*ÌŒý & 118.00 & 133.95
Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³yóþ AÐèþ-M>Ôèý…. ѧéÅ-Ææÿ$¦Ë {糆¿æýMæü$ 糧óþâæýå M>Ìê°Mìü ´ëËïÜ ¡çÜ$Mæü$¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ {糆 ÐðþÆÿ$$Å Ææÿ*´ëÄæý$Ë ½Ðèþ* Ððþ$$™é¢°Mìü 糯èþ$² ÑÐèþÆ>Ë$: D ´ëËïÜ {ï³Ñ$Äæý*°Mìü 糯èþ$² ¼.çßýÇ
Væü$Ç¢…ç³# MæüË$-Væü$-™èþ$…¨. ¯èþ*™èþ¯èþ Ðéçßý¯èþ Mö¯èþ$VøË$Mæü$ A…™èþ Hsê 100 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Mæü_a™èþÐðþ$O¯èþ GyìþçÙ¯Œþ E…r$…¨. A§óþ I§óþâæýå M>Ìê°Mìü ´ëËïÜ Ñ$¯èþàÆÿ$$…ç³# ËÀçÜ$¢…¨. BǦMæü ÐèþÅÐèþàÆ>Ë çÜËà§éÆæÿ$ Q™éÆŠÿ ÇÄæý*ÌŒý & 12.45 & 14.20
Ðèþ$…_Æøk M>§æþ$. {MæüÄæý$ Ñ{MæüÄæý$ ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦ-ËMæü$ çÜÓËμ ¯èþÚët-Ë$. ¡çÜ$Mæü$…sôý Hsê 90 Ææÿ*´ëÄæý$Ë$ Mæü_a™èþÐðþ$O¯èþ GyìþçÙ¯Œþ ^ðþÍÏÝë¢Ææÿ$. ´ëËïÜ ¡çÜ$Mæü$¯èþ² BçœÆŠÿ Ðèþ$$W…ç³# ™óþ¨ : 21.01.2009. ¸ù¯Œþ.¯ðþ….90009 74347 Ýû© ÇÄæý*ÌŒ & 12.10 & 13.85
íÜ…çßý-Æ>-Õ
-(-Ðèþ$Q, ç³#º¾, E™èþ¢-Ææÿ&1)
Ò$ BÌZ-^èþ-¯èþË$, ç³£æþ-M>Ë$ ¯ðþÆæÿ-Ðóþ-Ææÿ-yé-°Mìü
Mö…™èþ çÜÐèþ$Äæý$… Ðóþ_ Ðèþ#…yæþ-Ðèþ-Ë-íܯèþ ç³Çíܦ†. ø£yÓ÷&ç{°dt
E§øÅ-Væü$Ë$ AM>-Ææÿ-×ý…V> A«¨-M>-Ææÿ$-Ë™ø Vöyæþ-Ðèþ-ç³yóþ AÐèþ-M>Ôèý….
BÆøVæüÅ… Væü$Ç…_ A«¨Mæü «§æþ¯èþ-ÐèþÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. Ðèþç܈ ÐéÅ´ëÆæÿ… ïÜtÌŒý r¯èþ$² & 34,500 & 500 
A¯èþ$-Mæü*Ë çœÍ-™é-Ë-°-çÜ$¢…¨.
Mæü¯éÅ-Æ>-Õ- íÜÐðþ$…sŒý ºÝë¢ (42 {Vóü-yŠþ) & 232 & 2
(-E-™èþ¢-Ææÿ&2,3,4 çßýçÜ¢, _™èþ¢&1,2)
D¯ésìý Vø^éÆæÿ ç³Ç-íܦ† A«¨-Mæü-¿êVæü… {糆-Mæü*- {Mæü*yŠþ (òÜOÐðþ$MŠüÞ) & 46.58 & 4.84 
Ë…V> E¯èþ²¯èþ* ò³§æþªË çÜçßý-M>Ææÿ… ËÀçÜ$¢…¨.
ï܈Ë$ A…§æþ…, íœsŒý-¯ðþ‹Ü MøçÜ… A«¨Mæü «§æþ¯èþ-ÐèþÅÄæý$… ^óþÝë¢Ææÿ$. ÆæÿÐé×ê QÆæÿ$aË$, Ý린Mæü 糯èþ$²Ë$ A§æþ¯èþ…. »êÅ…Mæü$ ÌêÐé§óþÒÌZÏÿ A…§æþÆæÿ* GËÏ糚yæþ* A{ç³Ðèþ$™èþ¢…V> E…yéÍ. »êÅ…Mæü$Ë$
òÜμMæü$Å-Ìôý-çÙ¯ŒþÞ ÌêÀ…^èþÐèþ#. ÕÐé-Æ>-«§æþ¯èþ ÐèþËÏ Ðèþ*¯èþ-íÜMæü {ç³Ôé…™èþ-™èþ.
™èþ$Ìê-Æ>-Õ ´ësìý…^èþÐèþËíܯèþ °Äæý$Ðèþ*Ë$, 糧æþ®™èþ$˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mæü$…sô,ý Rê™é§éÆæÿ$Ë$
-(-_-™èþ¢&3,4, ÝëÓ†,-Ñ-Ôé-Q&1,2,3) Ððþ*çÜ´ùMæü$…yé E…yóþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. A«¨M>Ææÿ$˯èþ$ ÑÐèþÆæÿ…V>
ò³§æþªË Ðèþ*ÆæÿY-§æþ-ÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ ¯èþyìþ-_¯èþ e&û¶πs≥ߢ (XÊ‘ê˝À¢) Ò$ Rê™é¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^óþ E§øÅVæü$Ë$ H§ðþO¯é Ððþ*çÜ…
ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ Ìê¿êË$ Væüyìþ-Ýë¢Ææÿ$. ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ç³r$t-§æþË Ñyæþ-Ðèþ- AyìþVóü…§æþ$Mæü$ «§ðþOÆæÿÅ… ÐèþçÜ$¢…¨. Ðèþ$$QÅ…V> »êÅ…Mæü$ Rê™é§éÆæÿ$Ë$ {糆JMæüPÆæÿ* ^óþõÜ¢ »êÅ…Mæü$ ™èþ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ ¯èþ$…_ ™èþí³μ…^èþ$MøÌôý§æþ$. Ò$Mæü$
Mæü$…yé Ðèþ#…sôý ÑfÄæý$… Ý뫨-Ýë¢Ææÿ$. {õ³Ñ$-Mæü$-Ë-Ðèþ$«§æþÅ Mìü…§æþ õ³ÆöP¯èþ² ÑçÙÄæý*Ë Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$MøÐéÍ, ´ësìý…^éÍ. Ò$ »êÅ…Mæü$Mæü$ Ðèþ$«§æþÅ fÇVóü E™èþ¢Ææÿ {ç³™èþ$Å™èþ¢Æ>Ë
ÐéVæü$ŧæþ®…. ¿êVæü-ÝëÓÐèþ$Å ÐéÅ´ëÆ>ËMæü$ A¯èþ$Mæü*-Ë…V> Ðèþ#…¨. ÇM>Ææÿ$z¯èþ$ Ððþ$Æÿ$$¯ŒþsñýÆÿ$$¯Œþ ^óþÄæý*Í.
Ðèþ–ÕaMæü Æ>Õ ï³GÌŒýBÆŠ ÿÆóÿ…gŒý & 13.00 & 17.25 Ò$ Ý린Mæü ^ðþMæü$P Æðÿ…yæþ$ ÆøkËMæü$ ò³OV> BËçÜÅÐðþ$O™óþ ™èþç³μMæü$…yé Ò$Ææÿ$ ^ðþMŠü ^óþçÜ$Mæü$…r* E…yéÍ. ý Ò$ ^ðþMæü$P ´ùÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ððþ…r¯óþ Ò$ »êÅ…Mæü$Mæü$
(ÑÔé-Q&4, A¯èþ*-Æ>«§æþ, gôýÅçÙx-) gê´ëÅ°Mìü »êÅ…Mæü$Ë$ Ðèþyîþz ^ðþÍÏÝë¢Æÿ$$. LsŒýõÜtçÙ¯Œþ ^ðþMæü$PË Mæü…ò³± õÙÆæÿÏMæü$ çÜ»Œý{òÜ•P»Œý ^óþõÜr糚yæþ$ »êÅ…Mæü$ yæþº$¾ ™ðþÍÄæý$gôýÄæý*Í. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mæü*yé ™ðþÍÄæý$° ÐèþÅMæü$¢Ë
BÆŠÿ½I »êÅ…MŠü Æóÿr$ & 0.00 & 6.00 ÑçÙÄæý$…ÌZ 14 ÆøkËMæü$ ò³OV> BËçÜÅÐðþ$O™óþ Ðèþyîþz fÐèþ$ ^óþõÜÌê ^èþ*yæþ…yìþ. D õÜÐèþËMæü$ »êÅ…Mæü$Ë$ yæþº$¾
Ò$ ÐéMæü$P¯èþ$ A§æþ$-ç³#ÌZ Ðèþ#…^èþ$-Mø-Ðèþ-yæþ…§éÓÆ> çÜÐèþ$Çμ…^óþ ^ðþMæü$PËMæü$ »êÅ…Mæü$ yæþº$¾ ^ðþÍÏõÜ¢ A¨ »êÅ…Mæü$
ÐéÅ´ë-Ææÿ-ç³-Ææÿ…V> ÑÐé-§é-ËMæü$ §æþ*Ææÿ…V> ^ðþÍÏ…^éÍ. béÆŠÿj ^óþÝë¢Æÿ$$. »ê«§æþÅ™óþ AÐèþ#™èþ$…¨.
Äæý$*G‹Ü òœyŠþ Æóÿr$ 0.00 & 1.00 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü 30 Ôé™èþ… Mæ¯é² GMæü$PÐèþ Ðèþyîþz Ò$ò³O {yé‹œt˯èþ$ B¯èþÆŠÿ ^óþÄæý$yæþ…ÌZ A¯èþÐèþçÜÆæÿ BËçÜÅ…
Ðèþ#…sêÆæÿ$. iÑ™èþ ¿êVæü-ÝëÓÑ$ çÜçßýM>-Ææÿ…™ø Mæü$r$…º ç³Ç-íܦ- ÌêMæüÆæÿ$ÌZ E…_¯èþ ÑË$ÐðþO¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, ç³{™éË
™èþ$Ë$ ^èþMæüP-º-yæþ-™éÆÿ$$. Æ>f-MîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$ËMæü$ ÑÐé-§é-çÜμ§æþ Ñ«¨…^èþÌôý§æþ° °Æ>®Ç…^èþ$MøÐèþyæþ… MøçÜ… Ò$Ææÿ$ Ò$ {MðüyìþsŒý fÇW™óþ »êÅ…Mæü$Ë$ Ðèþyîþz MæüsêtÍÞ E…r$…¨. Væü$Ç…_ Ò$Ææÿ$ JMæü ÇM>Ææÿ$z Ððþ$Æÿ$$¯ŒþsñýÆÿ$$¯Œþ ^óþÄæý*Í.
ÐéÅQÅ-Ë-ÐèþËÏ ¯èþçÙt… MæüÍVóü çÜ*^èþ-¯èþ. M>ÌŒýÐèþ$± & 3.05 - & 6.00 Ò$Ææÿ$ Ò$ Ðéçßý¯é°² »êÅ…Mæü$ òßýO´ù†MóüsŒý ^óþÝë¢Ææÿ$.
M>Ææÿ$z õÜt‹ÜÐðþ$…sŒýÞ ™èþ°T ^óþÄæý*Í. »êÅ…Mæü$ Ò$§æþ Ò$Móü§ðþO¯é íœÆ>ŧæþ$ E…sôý »êÅ…Mæü$
«§æþ¯èþçÜ$Þ Æ>Õ Mö…§æþÆæÿ$ E§øÅVæü$Ë$, {yðþ•ÐèþÆæÿ$, A¯èþ«©Mæü–™èþ ÐèþÅMìü¢ Ò$Ææÿ$ Mö°² ÝëÆæÿ$Ï Mö°² ÐéÆÿ$$§éË$ MæürtÌôýMæü´ùÐèþ^èþ$a. A…º$yŠþÞÐðþ$¯ŒþMìü íœÆ>ŧæþ$^óþÄæý$…yìþ. BÄæý$¯èþ CÆæÿ$糄>Ë
10 HâæýÏ »ê…yŠþ & 7.39 & 7.65 ^ðþMæü$P˯èþ$ ¸ùÆæÿjÈ ^óþíܯèþr$Ï ÌñýMæüPÌôý¯èþ°² íœÆ>ŧæþ$Ë$ ¯óþyæþ$ »êÅ…Mæü$ ÇMæüÐèþÈ çÜ*sŒý Ðéçßý¯é°² Ððþ¯èþMìüP ¡çÜ$MøÐèþyé°Mìü
-(-Ðèþ$*Ë, ç³NÆ>Ó-Úëyæþ, E™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&1) Ðé§æþ¯èþ Ñ° ÝëÄæý$ç³yæþ$™éyæþ$. A…º$yŠþÞÐðþ$¯Œþ °Ææÿ~Äæý$…™ø
«§éÇÃMæü, B«§éÅ-†ÃMæü õÜÐé M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*-Ë-ç³rÏ A…§æþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. Ò$ Rê™é ¯èþ$…_ ¿êÈ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ yæþº$¾ yìþ{Mîü ´÷…§éÍ. A…™óþM>° ÇMæüÐèþÈ Hgñý…rϯèþ$, Ò$Ææÿ$ çÜ…™èþ–í³¢ ^ðþ…§æþ¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ò$Ææÿ$ Mæü¯èþ*ÞÐèþ$ÆŠÿ MøÆæÿ$tMæü$
A«¨Mæü BçÜMìü¢ Mæü¯èþ-ºÇa ÑÆ>-âêË$ õÜMæü-Ç-Ýë¢Ææÿ$. Í»êÆŠÿ (BÆæÿ$¯ðþËË$) & 2.53 & 0.00 ¡õÜÄæý$Mæü$…yé Ò$ »êÅ…Mæü$ õÜtsŒýÐðþ$…sŒý¯èþ$ {MæüÐèþ$… Væü*…yé˯èþ$, Æúyîþ˯èþ$ Ò$ C…sìýMìü ç³…ç³Mæü*yæþ§æþ$. ÐðþâæýÏÐèþ^èþ$a.
Væü–çßý °Æ>Ã-×ý…MøçÜ… Ææÿ$×ý… Ðèþ$…l-Ææÿ$-M>-Ðèþ-yæþ…™ø Ò$ÌZ
B¯èþ…§æþ…. ç³{†-M>-Ñ-Ìôý-Mæü-Ææÿ$Ë$, E´ë-«§éÅ-Äæý$$Ë õÜÐèþ-ËMæü$
Væü$Ç¢…ç³# ËÀ…^èþ-yæþ…™ø VúÆæÿ-Ðèþ-{´ë-í³¢.
Ðèþ$Mæü-Ææÿ-Æ>-Õ-
(-E-™èþ¢-Æ>-Úë-yæþ&2,3,4, {ÔèýÐèþ×ý…, «§æþ°-çÙx&1,2)
º…«§æþ$-Ñ$-{™èþ$Ë™ø BMæü-íÜÃMæü MæüËçßý… HÆæÿμ-yæþ$-
™èþ$…¨. ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë$ A¯èþ-Ðèþ-çÜÆæÿ BÐóþ-Ôé-ËMæü$ Væü–çßýÆæÿ$×êËò³O {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü »êÅ…Mæü$Ë ç³ÇÖ˯èþ
ÌZ¯èþ-Ðèþ#-™éÆæÿ$. fvË çÜÐèþ$-çÜÅ-ËMæü$ ç³Ç-ÚëPÆæÿ… §öÇMìü «§æþ¯èþ-{´ëí³¢
MæüÍVóü AÐèþ-M>Ôèý….
Mæü$…¿æý-Æ>-Õ
B ǦMæüÐèþ*…§æþÅ… {糿êÐèþ… A°² Ææÿ…V>Ëò³O¯èþ ç³yìþ…¨.
A…§æþ$ÌZ ¿êVæüÐóþ$ Mö…™èþM>Ë…V> ÇÄæý*ÎtÆæÿ…Væü… ¡{Ðèþ…V>
¯èþçÙt´ùÐèþyæþ…. Ý÷…™èþ C…sìý Mæüâæý¯èþ$ ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿ$aMøÐéË° BÔè ýE¯é²
Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>˯èþ$ gêÈ ^óþõÜ AÐèþM>Ôèý… E…§æþ° »êÅ…Mìü…VŠü ÐèþÆ>YË$
™ðþÍÄæý$gôýçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ©°™ø ´ër$ Væü–çßý Ææÿ$×ê˯èþ$ ÐèþçÜ*Ë$
^óþõÜ {´ëòÜíÜ…VŠü ïœk¯èþ$ »êV> ™èþWY…^èþyæþ…, _¯èþ² Ððþ$$™èþ¢… Væü–çßý
Ë… yæþ¯ŒþMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ¨ »êÅ…MæüÆŠÿ
Ðèþ*ÅVæügñýO¯Œþ 2008Ðèþ çÜ…™èþÞÆ>°Mìü
-(-«§æþ-°-çÙx&3,4, Ôèý™èþ-ÀçÙ…, ç³NÆ>Ó-¿ê-{§æþ&1,2,3) A™èþ$Å™èþ¢Ðèþ$ »êÅ…Mæü$V> õÜtsŒý »êÅ…MŠü B‹œ C…yìþÄæý*(G‹Ü½I)¯èþ$
Mö…™èþÐèþ$…¨ Ððþ¯èþMæüyæþ$VóüÔéÆæÿ$. §é…™ø Væü–çßý °Æ>Ã×ý Ææÿ…Væü… Ææÿ$×êËMæü$ Ðèþ*Çj¯Œþ Ðèþ$± ™èþWY…^èþr… Ðèþ…sìý A…Ôé˯èþ$ Mæü*yé
BMæü-íÜÃMæü §æþ*Ææÿ-{ç³-Äæý*-×ê-Ë-ÐèþËÏ ÔéÈ-ÆæÿMæü AË- Ðèþ$…§æþW…_…¨. D Ææÿ…V>°² E™óþ¢fç³Ç^óþ…§æþ$Mæü$ {糿æý$™èþÓ… {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü »êÅ…Mæü$Ë$ ç³ÇÖÍçÜ$¢¯èþ²r$Ï ™ðþÍíÜ…¨. G…í³Mæü ^óþíÜ…¨. {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢…V> ÑÑ«§æþ §óþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ A¯óþMæü »êÅ…Mæü$Ë
çÜr. Ðóþ$¯èþ-Ðèþ*Ðèþ$ BÆøVæüÅ… B…§ø-âæý¯èþ MæüÍ-W-çÜ$¢…¨. C…r- Væü–çßýÆæÿ$×êË {´ëòÜíÜ…VŠü ïœk¯èþ$ G†¢ÐóþÄæý$r…, Ðèþ*Çj¯Œþ Ðèþ$± {ï³ õ³Ððþ$…sŒý ò³¯éÎt° G†¢ ÐóþÄæý$r… §éÓÆ> ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ,
Ææÿ*ÓüÅ-ËÌZ «§ðþOÆæÿÅ…V> ÑfÄæý$… Ý뫨-Ýë¢Ææÿ$. {糿æý$™èþÓ °º…«§æþ- ç³°¡Ææÿ$° ÑÔóýÏíÙ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ, Ðèþ$…_ ç³°¡Ææÿ$™ø AÀÐèþ–¨® ç³£æþ…ÌZ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
ç³ÇÑ$†° ™èþWY…^èþr… Ðèþ…sìý A…Ôé˯èþ$ ç³ÇÖÍÝù¢…¨. ™èþMæü$PÐèþ ÐèþyîþzMìü _¯èþ² ™èþÆæÿà Væü–çßý Ææÿ$×êË$ A…¨…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ°
¯èþË EËÏ…çœ$-¯èþ-ÐèþËÏ ÐéÅ´ë-Ææÿ$-ËMæü$ °ÆæÿÂ…«§æþ-Äñý*Væü çÜ*^èþ-¯èþ. A…§æþÇMîü çÜàÄæý$ç³yóþ °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ ™èþÓÆæÿÌZ AÐèþ$Ë$ ç³Ææÿ^éË°, {糿æý$™èþÓ… ¿êÑÝù¢…¨. D ^èþÆæÿÅË™ø ´ër$ {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü ÝëVæü$™ø¯èþ² G‹Ü½I° D AÐéÆæÿ$zMæü$ G…í³Mæü ^óþíܯèþr$Ï ç³{†M> Äæý*fÐèþ*¯èþÅ… ™ðþÍí³…¨. D ç³{†Mæü
Ò$¯èþ-Æ>-Õ- Ðèþ$äÏ Væü–çßý°Æ>Ã×êË$ Fç³…§æþ$MøÐéË° Bէ骅. »êÅ…Mæü$Ë$ í³GÌŒýBÆŠÿ¯èþ$ 300 »ôýíÜMŠü ´ëÆÿ$$…r$Ï ™èþWY…^èþr… òœO¯é°ÛÄæý$ÌŒý sñýOÐŒþ$Þ {Væü*‹³ÌZ JMæü ¿êVæü…. D Ðèþ$«§æþÅ Ë…yæþ¯ŒþÌZ fÇW¯èþ JMæü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ §æþ
(-ç³N-Æ>Ó-¿ê-{§æþ&4, E™èþ¢-Æ>-¿ê-{§æþ, ÆóÿÐèþ-†) {ç³çÜ$¢™èþ… »êÅ…Mæü$Ë$ Væü–çßýÆæÿ$×êË Ðèþ$$…§æþçÜ$¢ ^ðþÍÏ…ç³#¯èþMæü$ §éÓÆ> 20 Ë„æüË Ææÿ*´ëÄæý$ËÌZç³# Væü–çßý Ææÿ$×ê˯èþ$ 10 Ôé™èþ…
Ñ${™èþ$Ë çÜà-Äæý$-çÜ-çßý-M>-Ææÿ…™ø Mæü$r$…º V>¯èþ$ Rê™é§éÆæÿ$Ë Ðèþ§æþª ¯èþ$…_ ÐéÆæÿ$ C…M> ^ðþÍÏ…^éÍÞ¯èþ ÐèþyîþzMìü A…¨…^éË° Mæü*yé {糿æý$™èþÓ Äñý*^èþ¯èþÌZ E…¨. »êÅ…MæüÆŠÿ ç³{†Mæü {糫§é¯èþ çÜ…´ë§æþMæü$Ë$ ïÜtòœ¯Œþ sñýOÐŒþ$ÐðþÌŒý, G‹Ü½I bðþOÆæÿïŒþ J.í³. ¿æýsŒýMæü$ D
ç³Çíܦ† Ððþ$Ææÿ$-Væü$-ç³-yæþ$-™èþ$…¨. ÐéÅ´ë-Ææÿ$Ë$ Ððþ$$™èþ¢…ÌZ Ðèþ$*yæþ$ Ôé™èþ… {ï³ õ³Ððþ$…sŒý ò³¯éÎtV> ÐèþçÜ*Ë$ {糿æý$™èþÓÆæÿ…Væü »êÅ…Mæü$Ë$ D ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…sôý Væü–çßý °Æ>Ã×ý AÐéÆæÿ$z¯èþ$ A…§æþ^óþÔéÆæÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ 116 §óþÔéËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ Ðé×ìýfÅ
MóüÐèþË… ÐéMŠü ^é™èþ$-ÆæÿÅ…™ø¯óþ ¯èþÚët-˯èþ$ °Ðé-Ç-…^èþ-Væü-Ë$-Væü$-™éÆæÿ$. ^óþçÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D ò³¯éÎt° ç³NÇ¢V> Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$yæþ… Ææÿ…Væü… Fç³…§æþ$Mæü$…r$…¨. C¨ íÜÐðþ$…sŒý, ïÜtÌŒý Ðèþ…sìý Ææÿ…V>Ëò³O
ѧæþ$Å™Œþ E§øÅ-Væü$Ë$ Ñ«¨ °ÆæÿÓçßý-×ýÌZ A{ç³-Ðèþ$-™èþ¢…V> Ðèþ#…yé-Í. Ìôý§é »êV> ™èþWY…^éË° {糿æý$™èþÓ Ææÿ…Væü »êÅ…Mæü$Ë$ ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$Ï A¯èþ$Mæü*Ë {糿êÐé°² ^èþ*í³Ýë¢Æÿ$$. ©…™ø ´ër$ ¿êÈV> »êÅ…Mæü$Ë A«¨ç³™èþ$Ë$, ïÜDKË$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
- y˚eT÷] yÓ+ø£≥ dü÷s¡´Hêsêj·TD ™ðþÍíÜ…¨. C…yìþÄæý$¯Œþ »êÅ…MŠü AÝùíÜÄôý$çÙ¯Œþ D A…Ôé°² ™èþVæü$Y™èþ$¯èþ² E´ë«¨ AÐèþM>ÔéË$ ç³#…kMæü$¯óþ…§æþ$Mæü$ Mæü*yé
ç³ÇÖÍçÜ$¢¯é²Äæý$°, ™èþÓÆæÿÌZ ©°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ §øçßý§æþç³yæþ$™èþ$…§æþ° ÑÔóýÏçÙMæü$Ë$ BÔé¿êÐèþ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.

Ñ ÐóþM>¯èþ…§æþÝëÓÑ$ AÐðþ$ÇM>ÌZ ç³ÆæÿÅsìýçÜ$¢¯èþ²


çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ JMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ JMæü
A°. õ³§æþͲ, °Ææÿ„æü Æ>çÜ$ÅͲ, ÆøVæü$β §óþÐèþ#âæý$åV>
^èþ*çÜ$Mæü$…r* ÐéÇMìü õÜÐèþ ^ðþÄæý$ÅyæþÐóþ$ A™èþ$ůèþ²™è
Ôé…† & ÕçÙ$ÅÆ>Í™ø & ""¯óþ¯èþ$ çÜÐðþ*Ãíßý™èþ$×ìý²
AÄæý*ůèþ$'' A¯é²Ææÿr! Ððþ…r¯óþ B ÕçÙ$ÅÆ>Ë$""
þÐðþ$O¯èþ Ðèþ$™èþ «§æþÆæÿÃÐèþ$° ™ðþË$çÜ$Møþ.'' Ðèþ*¯èþÐèþ#yóþ §óþÐèþ#yæþ$-&
A™èþyóþ ¯éÆ>Äæý$×ý$yæþ$.
{õ³Ðèþ$ Ñ$Ðèþ$ÃͲ çÜÐðþ*Ãíßý™èþ$Ͳ ^óþíܯèþ B ÕçÙ$ÅÆ>Ë$
GÐèþÆæÿ$ ÝëÓÒ$¬?'' A° ^èþÐèþ$™éPÆæÿ…V> Ayæþ$VæüV>&
ÌôýMæü ´ùÐèþyæþ…, Vöç³μ™èþ¯é°² ¯óþ¯óþ ´÷…§éÍ... A…™èþ$Ìôýðÿ° «§ðþOÆæÿÅ…, A§æþ$™èþÐðþ$O¯èþ ÔèýMìü¢, A°²sìýMîü 糯èþ$ ˱² Ý뫨…^èºyæþ™éÆÿ$$.'' ""B™èþÃMæü$ ï܈&ç³#Ææÿ$çÙ ¿ôý§æþ…, {»êçßýÃ×ý&„æü{†Äæý$
C™èþÆæÿ$ÌñýÐèþÓÆæÿ* Ar$Ðèþ…sìý Vöç³μ™èþ¯é°² ´÷…§æþMæü*yæþ§æþ± Ñ$…_ ç³Çç³NÆæÿ~Ððþ$O¯èþ Ñ«§óþÄæý$ ™èþ D Ë„æü×êË$ ""GÐèþÇÒ$§é B«§éÆæÿ ç³yæþMæü$…yé ± ç³°° ¿ôý§æþ… Ððþ$$§æþÌñýO¯èþÑ E¯é²Äæý*?çÜ–íÙxMæüÆæÿ¢ ¯èþ$…yìþ
ÔéÓçÜ MóüÐèþË… ÆæÿM>¢°² ÑÐóþM>¯èþ…§æþ$yæþ$ ç³Væü˺yìþ ¯èþÑÓ ""¯èþ¯èþ$² A¯èþ$MøÐèþyæþ… Ðèþ$¯èþÌZ° ^ðþyæþ$ Ë„æü×êË$.'' Mö¯èþÝëW…^èþ$. ¯èþ$Ðèþ#Ó H Ðèþ$…_ ç³°° Ððþ$$§æþË$ Væüyìþz´ù^èþ ÐèþÆæÿMæü$ A…™é ¯éÆ>Äæý$×ý çÜÓÆæÿ*ç³Ðóþ$!
Ôèý$¨®^óþõÜ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ±, çÜÐðþ*Ãíßý™èþ$×ìý² ^óþíÜ…¨ Ðèþ$íßýâæý M>§æþ$, Ò$ ""Ðèþ$¯èþ Eç³°çÙ™èþ$¢Ë$ G…™èþ Vöç³μÐðþO¯é M>Ðèþ^èþ$a. ò³sìýt¯é, Mö…§æþÆæÿ$ Ððþ$^èþ$aMæü$…sôý, Mö…§æþÆæÿ$ §é°² Ðèþ$¯èþÌZ° ¨ÐèþÅ™éÓ°² ÐèþÅMæü¢ç³Ææÿ^èyé°Mì üçÜçßýMæüÇ…^ó
E^éeüÓçÜ°ÔéÓçÜ˯óþÑ ÔéÈÆæÿMæü §óþÔèý…ÌZ° {ç³fÌZÏ Mæü°í³…^óþ çÜ…çœ$sìý™èþ™èþÓ…'' A¯é²Ææÿr! º$$çÙ$˯èþ$…_ A…¨Ðèþ_a¯èþ ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² ™èþ糚ç³yæþ™éÆæÿ$. Mæü¯èþ$Mæü ¯èþ$Ðèþ#Ó ^óþõܨ ^óþçÜ*¢ ´ù.'' {糆糱 Ðèþ$…_§óþ. &ÝëÓÑ$ ÑÐóþM>¯èþ…§æþ
ÑÐóþM>¯èþ…§æþ ÝëÓÑ$ çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢Mìü Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþ… G…™ðþO¯é Vöç³μË$ ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. ""H ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZ° ™èþ糚˯ðþO¯é G†¢
ÐéÅ´ëÆæÿ… Ðèþ*{™èþÐóþ$¯èþ° A°í³…^èþÐèþ^èþ$a. çÜ…º…«¨…_ ÑÑ«§æþ çÜ…§æþÆ>ÂËÌZ G¯ø² M>± Ñ$Wͯèþ gê™èþ$Ë™ø ´ùÍa^èþ*õÜ¢ Ðèþ$¯èþ… ^èþ*ç³yæþ… ^éÌê çÜ$Ë¿æý…. C…^èþ$Ñ$…^èþ$ A±²
M>± ÔéÓçܯèþ$ VæüÐèþ$°…^óþ…§æþ$Mæü$ E§æþÅÑ$…_¯èþ AÐèþ$*ËÅÐðþ$O¯èþ AÀ{´ëÄæý* ˯èþ$ Ððþͺ$^éaÆæÿ$. ^éÌê ^éÌê ºËïßý¯èþ$Ë Ðèþ$° ^ðþç³μMæü ™èþç³μ§æþ$.'' Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÅMìü¢ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ*, gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯èþ* ÌZ´ëË™ø Ðèþ#…yóþÐóþ. M>± JMæü ÐèþÅMìü¢ H çÜÐèþ*f…
™èþÆ>Ó™èþ ÔèýÈÆæÿç³# ÌZ™èþ$Ͳ A°²…sìý± Ò$Ææÿ$ ÐésìýÌZ Mö°²... ""Ðèþ$¯èþ… º§æþª MæüçÜ$¢Ë…. ç³° ^ðþÄæý$ÅÌôý…. JMæüǯö ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯é°Mìü §éÇ ^èþ*ç³ VæüËÐèþ#. D Ë„æü×êË$ ÌZ E¯é², A™èþyìþMìü ™èþ¯èþ ÌZ´ë˯èþ$ A«¨Mæü
A«¨VæüæÑ$Ýë¢Ææÿ$. ÔéÓçÜÒ$§æþ «§éÅçܯèþ$ G…™øM>Ë… ""¿êÆæÿ¡Äæý$$ËÐðþ$O¯èþ Ðèþ$¯èþÌZ JMæü Vöç³μ ÌZç³… MæüÇ° {õ³Ñ$…^èþ$Mø¯èþ* Ìôý…. Ðèþ$¯èþ ÝëÓÆ>¦°Mìü Ðèþ$¯èþÌZ ç³NÇ¢V> ÌZí³…^éÆÿ$$. '' Ñ$…^óþ…§æþ$Mæü$ çÜàÄæý$ç³yóþÐéyóþ °f…V> Ðèþ*¯èþÐéãMìü
A¿æýÅíÜ…_¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÔéÓçÜ™ø¯óþ E…¨. ÔéÔèýÓ™èþÐðþ$O¯èþ çÜ…çܦͲ HÆ>μr$ ^óþçÜ$Mø çßý§óþª Ìôý§æþ$. §óþÓíÙ…^èþ$MøMæü$…yé, DÆæÿÛüÅç³yæ "" GÐèþÆðÿO¯é H§ðþO¯é Ðèþ$…_ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°² ^óþç³sìý õÜÐèþ ^óþõÜÐéyæþ$. G糚yðþO™óþ ÐèþÅMìü¢ E§æþ®Ç…糺yæþ™éyø
Mö¯èþÝëVæü$™èþ* E…yæþVæüË ÝëÐèþ$Æ>¦üÅ°² ÌôýMæü´ùÐèþyæþÐóþ$ BÌZç³…. C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×êË$ þMæü$…yé Ðèþ$$Væü$YÆæÿ… MæüÍíÜ ç³°^ðþÄæý$ÅÌôý…. t¯èþ糚yæþ$ ÐéÇ° °Ææÿ$™éÞçßýç³Ææÿ^èþMæü*yæþ§æþ$. A糚yæþ$ B §óþÔèý…, çÜÐèþ*f… Ðér…™èþr AÐóþ
Æðÿ…yæþ$. Ððþ$$§æþsìý¨ C™èþÆæÿ$Ë™ø Ðèþ$¯èþ A«¨M>Æ>°² ¯é õܲçßý$™èþ$Ë$ M>§æþË_¯èþ ÐéÆæÿ$ GÐèþÆðÿO¯é çÜÆóÿ ÑÐèþ$ÇØ…^èþyé±² ç³NÇ¢V> Ñyæþ_ò³r$t. çÜÇV> E§æþ®Ç…糺yæþ™éÆÿ$$.''
çÜ…´ë¨…^èþVæË$Væü$™é…. °Ææÿ…™èþÆæÿ…V> ÔéÓçܯèþ$ ç³…^èþ$ MøÐèþyé°Mìü HÐèþ*{™èþ… CçÙtç³yæþMæ ü´ùÐèþyæþ…, Cr$Ðèþ…sìý Ë„æü×êË$ Ñyæþ¯éyéÍ.'' ç³°^óþçÜ$¢¯èþ²…™èþM>Ë… ™øsìý ÐéÆæÿ…§æþÇMîü ""±Ðèþ# ± ÔèýÈÆ>ü°², Ðèþ$¯èþçÜ$±, ÐéMæü$P° {ç³ç³ÿ…^èþ
VæüÐèþ$°çÜ*¢ E…yæþVæüË$Væü$™é…. «§éůèþ… GMæüPyæþ Æðÿ…yø¨ Ðèþ$¯èþ ™èþÆ>Ó™è þfÆæÿ$Væü»ZÄôý$ §é°° ""AÑ$™èþ õÜÓ^èþa¯èþ$ MøÆæÿ$Mæü$¯óþ ´ëÔéa™èþÅ çÜàÄæý$… ^ðþÆÿ$$Å.'' çÜ…„óüÐèþ*°Mìü «§éÆæÿ´÷Äæý*ÅÍ. Ðèþ*™èþ–§óþÐø¿æýÐèþ,
{ç³Ðèþ–§æþ®Ððþ$O B^èþDž糺yæþ$™èþ$…§ø Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþMæü ´ùÐèþyæþ….'' §óþÔéËÌZ° {ç³fË$ JMæü çÜ…çœ$…V> MæüËíÜ ""{ÔóýÄæý*…íÜ ºçßý$ Ñçœ*²°& A¯óþMæü Ñçœ*²Ë$ í³™èþ– §óþÐø¿æýÐèþ A° ^èþ§æþ$Ðèþ#Mæü$¯é²…. M>± ¯óþ¯èþ$
AMæüPyæþ…™é Ôé…†, {õ³Ðèþ$, B¯èþ…§éÌôý ""Ýù§æþÆ>! Ðèþ$¯èþ… A°²…sìý° Ðèþ¨Í…^èþ$MøVæüË… ç³°^óþõÜ r糚yæþ$ Vöç³μ Ñ«§óþÄæý$™èþ¯èþ$ òÜO™èþ… G§æþ$ÆøPÐèþyæþ… §éÓÆ>¯óþ {ÔóýÄñý*§éÄæý$MæüþÐèþ$…_ ^ðþõ³μ§óþÐèþ$…sôý §æþÇ{§æþ§óþÐø¿æýÐèþ, Ðèþ$*ÆæÿU§óþÐø¿æýÐèþ
ÐðþÍÏÑÆæÿ$Ýë¢Æÿ$$. M>± B °Mæü–çÙxÐðþ$O¯èþ AçÜ*Äæý$¯èþ$ Ðèþ*{™èþ… {糧æþÇØÝë¢Ææÿ$. Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ*{™èþ… Ðèþ$¯èþçÜ$QÐóþ$
Ðèþ¨Í…^èþ$ MøÌô ýMæü$…yé E¯é²…. A§óþ Ðèþ$¯èþ gê† Ðèþ$$QÅ…. ©°ÐèþËÏ Hç³± çÜÐèþÅ…V> fÆæÿ$Væü§æþ$. Væü$×ê-°Mìü Ðèþ$¯èþ-Mæü…sôý GMæü$P-Ðèþ-Ðé-âæýå-™ø¯èþ*, «§æþ¯é-°Mìü Ðèþ$¯èþ-Mæü…sôý ™èþMæü$P-Ðèþ-
&KÚù §úÆ>ÂVæüÅ…. C™èþÆæÿ$˯èþ$ Væü$Ç…_ ^ðþyæþ$V> Ðèþ$çß™éPÆ>ÅË$ Ý뫨…^é˯èþ² ™èþ糯èþ, {Mö™èþ¢
Ðèþ*sêÏyæþyæþ…, C™èþÆæÿ$Ë Vöç³μ™èþ¯é°² ^èþ*íÜ KÆæÿÓ ÝëçßýÝëË$ ^ðþÄæý*Å˯èþ² Vöç³μ MøÇMæü, Ðéâæýå-™ø¯èþ* ´ùË$a-Mø-ÐéÍ. & VüðsýŒ
k˛eTyês¡+ 15 &çôd+ãsY 2008

©« Æÿæ: Äæý*…MæüÆŠÿÞ° ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> Ò$yìþÄæý*ÌZ AçÜ¿æýÅ…V> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢…sêÆæÿ°, ÐéÆæÿ$ Mö°² {ç³ÌZ¿êËMæü$ ÌZ¯èþÐèþ#™éÆæÿ°
ÝëÐèþ*¯èþÅ f¯èþ… òÜO™èþ… ™èþÆæÿ^èþ$V> Ðèþ*sêÏyæþ$Mæü$…sêÆæÿ$. ©°ÌZ ÐéçÜ¢Ðèþ… H Ðóþ$ÆæÿMæü$ E…¨?
{³ç Vü†æ ÿ: ï܈ ^èþ$r*t JMæü ^èþ{sê°² XÔéÆæÿ$. BÐðþ$ H… ^óþíܯé B ^èþ{r…ÌZ¯óþ E…yéÍ. §é°Mìü Ñ$…_ M>çÜ¢ õÜÓ^èþeV>
ÐèþÅÐèþçßýÇõÜ¢ BÐðþ$° ÐèþÅ…VæüÅ…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ C…sZÏ° Byæþí³ËÏ˯ðþO™óþ 糧æþ®†V> Ðèþ*sêÏyæþ$™éÆæÿ$. A§óþ º$ÍÏ,Ððþ…yìþ
™ðþÆæÿËÒ$§æþ Mæü¯èþºyóþ {ïÜ¢° ^èþ$ËMæü¯èþV> ^èþ*Ýë¢Ææÿ$. GÐèþÆø Ðèþ$¯èþMæü$ ÑË$Ðèþ°ÐéÓ˯óþ BÆ>sê°² Ðèþ*°ÐóþÄæý*Í. çÜ…§æþÆ>°Mìü
™èþW¯èþr$tV> ï܈° B¨ç³Æ>ÔèýMìü¢ A…sêÆæÿ$ ¯èþ^èþaMæü´ù™óþ Br»ŸÐèþ$ïèþ$ ^óþÝë¢Ææÿ$. M>ºsìýt Ðèþ$¯èþ ÐèþÅMìü¢™èþÓ… Ðèþ$¯èþ§óþ.

{´÷òœOÌŒý...
ç³NÇ¢ õ³Ææÿ$-: V>Í {ç³Væü†
™èþÍÏ™èþ…{yæþ$Ë$-: ¯óþ™éh( ÇsñýOÆŠÿz yìþç³NÅsìý
íÜ.C.J), ÔéÆæÿ§æþ (Væü–íßý×ìý).
Ðèþ–†¢ -: ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿ, Äæý*…MæüÆŠÿ, Äæý*MæütÆŠÿ.
çÜÓçܦ˅ -: ™ðþ¯éÍ, Væü$…r*Ææÿ$ hÌêÏ.
AÐéÆæÿ$zË$ -: çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>°Mìü ¯éË$VðüO§æþ$, ÐèþçÜ*¢¯óþ
E…sêÆÿ$$(^éÌê E¯é²Æÿ$$).
MðüÈÆŠÿ -: 1996ÌZ DsîýÒÌZ A¯ú¯èþÞÆŠÿV>
Ððþ$$§æþËÆÿ$$Å…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ* sîýìÒÌZ ç³°^óþçÜ*¢
Ñ$Væü™é bé¯ðþâæýÏÌZ Äæý*…MæüÇ…VŠü, Äæý*Mìüt…VŠü
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
C™èþÆæÿ ÐéÅç³M>Ë$ -: {ç³Væü† Ò$yìþÄæý* Í…MŠüÞ.
™ð þÆæÿÒ$§æþ çßý$…§éV> Mæü¯èþºyæþrÐóþ$ M>§æþ$.. °fiÑ™èþ…ÌZ¯èþ$ BÐðþ$
{糆Ðèþ*rÌZ çßý$…§é™èþ¯èþ… Esìýtç³yæþ$™èþ$…¨. Ðèþ*sôý Ðèþ$…{™èþÐèþ$$ A¯èþ²
H¨ GMæü$PÐèþ ™èþ–í³¢°çÜ$¢…¨? GÐèþÆø ™ðþ_a_a¯èþ ÐéÆæÿ¢¯èþ$ ™èþ¯èþ§éM> Ðèþ_a…¨
{ç³Væü†-: Ððþ$$§æþr ¯èþ*Å‹ÜÈyìþ…Vóü ÌZMæü… A¯èþ$Mæü$¯é²¯èþ$. C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ Mæü*yé Ðèþ*rË$ ^ðþç³μVæüÍVóü ¯óþÆæÿμÇ™èþ¯èþ… ÐèþçÜ$¢…¨. {sñýÆÿ$$°…VŠü
ȆÌê BÐðþ$ Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ {糆Ðèþ*sê BMæür$tMøÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé BÐðþ$ Ðèþ*rÌZÏ Äæý*Mìüt…VŠü, Äæý*…MæüÇ…VŠüË MøçÜ… G¯ø² BçœÆæÿ$Ï Ðèþ^éaÆÿ$$. C°² BçœÆæÿ$Ï AÐèþM>Ôèý… CÐèþÓ§æþ$. M>± §é°° GÌê Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐéÌZ, Ðèþ$Ë$^èþ$MøÐéÌZ Mæü§é° ^èþ§æþÐèþyæþ… M>Mæü$…yé, ÐéÆæÿ¢
^éÌê ÑçÙÄæý*Ë$ Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯èþË$ ÆóÿMðü†¢Ýë¢Æÿ$$. BÐðþ$¯èþ$ ç³ËMæüÇ…_¯èþ «©Ææÿ™ø ÐèþçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ G…§æþ$Mæü$ {ç³Äæý$†²…^èþMæü*yæþ§æþ$, G…§æþ$Mæü$ °Ææÿ*í³…^èþ$ ± sêÌñý…sŒý , {ÔèýÐèþ$ò³O B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. Ðèþ–†¢° VúÆæÿÑ…^éÍ, {õ³Ñ$…^éÍ ç³#r$tMæü¯èþ$…_ ™éÐóþ$ õÜMæüÇ…^é… A¯óþ
Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ° ¿êÐé˯èþ$ CÌê ÐèþÅMæü¢ç³Ç^éÆæÿ$. MøMæü*yæþ§æþ$ A¯èþ$Mæü$¯é² A…§æþ$Móü C糚yæþ$ Ðèþ$*yæþ$ ç³yæþÐèþË {ç³Äæý*×ý… A糚yóþ D Ææÿ…Væü…ÌZ °Ë§öMæü$PMøVæüË$™é….
«©Ææÿ: Ñ$Ðèþ$ÃͲý ^éÌêÐèþ$…¨ ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆæÿ$Ï, Äæý*…MæüÆæÿ$Ï ^óþçÜ$¢¯é²¯èþ$. ¯èþ*Å‹ÜÈyìþ…VŠüÌZ ÐéÆæÿ¢Mæü$ ÐéçßýMæü…Ìê ç³°^óþÄæý*ÍÞ E…r$…¨. «©Ææÿ: D Ææÿ…Væü…ÌZMìü Æ>Ðé˯èþ$Mæü$¯óþ ÐéÇMìü Ò$Ç^óþa çÜËà? ¿êÐèþ¯èþ™ø A¨ {õ³„æüMæü$°Mìü AÆæÿ¦Ðèþ$Äôý$ÅÌê
ÆøÌŒýÐðþ*yæþÌŒýV> ¿êÑçÜ$¢…sêÆæÿ$. C¨ ѯèþ²ç³šyæþ$ Ò$ÆðÿÌê A¯èþ$¿æý*† Äæý*…MæüÇ…VŠüÌZ Ææÿ*ç³…, ¿êÐèþ…, ¿êÐèþ {ç³Mæür¯èþ ™égêV> E…yéÍ. CMæü {ç³Væü†-: Ñç³È™èþÐðþ$O¯èþ B™èþÃÑÔéÓçÜ…™ø Ææÿ…yìþ. °Ææÿ*í³…^èþ$Mø…yìþ. ^ðþç³μyæþÐóþ$ BÐðþ$ {ç³™óþÅMæü™èþ. MóüÐèþË… ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$
^ðþ…§æþ$™éÆæÿ$? ¯èþr¯èþÌZ JMæü ´ë{™èþÌZ CÑ$yìþ´ùÐéÍ. ´ë{™èþÌZ iÑ…^éÍ. GÐèþÇ Ðèþ*rÌZ
{ç³Væü†-:-C¨ ¯óþ¯èþ$ A¯èþ$Mæü$° ^óþíÜ…¨ M>§æþ$. ¯éMæü$ Ðèþ_a¯èþ AÐèþM>Ôèý… Ðèþ*{™èþÐóþ$. GÐèþÇ Mæü£æþ¯ø ¯óþ¯èþ$ ïœÌŒý AÐéÓÍ. D Ðèþ$*yæþ$ ¯éMæü$ CçÙtÐóþ$. ÝëÑÆæÿõßý A¯óþ JMæü C…rÆæÿ*ÓüÅ: -& çÜ$Æóÿ‹Ù Mæürt. ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯é²… A¯óþ ¿êÐèþ¯èþ™ø M>Mæü$…yé
¯é™ø´ër$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² AÐèþ*ÃÆÿ$$ MóüÐèþË… º$Ísñý¯Œþ ^èþ¨Ñ™óþ ç³° AÐèþ#™èþ$…¨ ïÜÇÄæý$ÌŒý™ø ¯èþsìýV> Ò$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþçÜ$¢¯é²¯èþ$. & EÚë{Ö°Ðé‹Ü. ÐéÆæÿ¢ÌZ¯óþ ίèþÐðþ$O G§æþ$r$ÐéÇ° Ðèþ$$Væü$®Í²
Mæü§é C…™èþÌê MæüçÙtç³yæþr… G…§æþ$Mæü$ A…r$…¨. ÐéÆæÿ¢Ë$ ^èþ*çÜ$¢…sôý AÆðÿ çœÌê¯èþ «©Ææÿ: C…™èþM>Ë… D Ææÿ…Væü…ÌZ GÌê °Ë§öMæü$PMøVæüÍV>Ææÿ$.
AÐèþ*ÃÆÿ$$ ÐéÆæÿ¢Ë$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™èþ$…¨ M>õÜç³# ^èþ*§éª… A¯óþÌê E…yé˯èþ$Mæü$¯é². {ç³Væü†-: ¯é AÐèþçÜÆæÿÐóþ$ ¯éMæü$ A°² ÑçÙÄæý*Ë$ ¯óþÇμ…_…¨. ¯èþyìþ^óþ ´ë´ëÆÿ$$ ¸÷sZË$... C.¯èþÇÞ…VŠüÆ>Ðèþ#. ^óþÄæý$yæþ… BÐðþ$ ¯ðþOf…. G糚yæþ*
A§óþ A…§æþÇMîü ^èþMæüPV> A°í³…_…¨. M>± ¯é Ò$§æþ C…™èþ »ê«§æþÅ™èþ E¯èþ²…§æþ$Mæü$ ç³yìþÌôýçÜ*¢ ¯èþyæþMæü GÌê ¯óþÆæÿ$aMæü$…r$…§ø... ¯óþ¯èþ* A°² ÑçÙÄæý*˯èþ$ AÌê¯óþ A…§æþ…V> BMæÆæÿÛ×îýÄæý$…V>,
A糚yæþ糚yæþ$ ¿æýÄæý$… ÐóþçÜ$¢…¨. ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé A…§æþÇ ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿË™ø ¯óþÆæÿ$aMæü$¯é². AÌê…sìý ç³#¯é¨ G糚yæþ* VæüsìýtV>¯óþ E…r$…¨. ¯é A¯èþ$¿æýÐéÌôý
çÜÐèþ*¯èþÐóþ$. ¯éMæü$ ´ëu>Ë$ ¯óþÆ>μÆÿ$$. A¯èþÆæÿYâæý…V> Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* G…§æþÆø
«©Ææÿ: Ò$Ææÿ$ D Ææÿ…Væü…ÌZMìü Æ>Ðèþyé°Mìü M>Ææÿ×ý…? «©Ææÿ: Ò$Ææÿ$ sîýÒ ¯èþ*Å‹Ü ÈyæþÆŠÿÞ™ø MæüÑ$sìý HÆ>μr$ ^óþíÜ A…§æþ$ÌZ Äæý*…MæüÆæÿ$Ï, ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿ˯èþ$ òÜO™èþ…
{ç³Væü†-: Ðèþ* AÐèþ$Ã. ¯é §æþÆæÿM>çÜ$¢ DsîýÑMìü AÐóþ$Ã ç³…í³…¨. Ððþ$$§æþr sñý‹ÜtÌZ gêÆÿ$$…sŒý òÜ{MæürÈV> ÐèþÅÐèþçßýÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$ Mæü§é? D MæüÑ$sîý
òÜËMŠüt AÐèþÓÌôý§æþ$. M>° ¯é MøçÜ… AÐèþ$à ç³yæþ$™èþ$¯èþ² ™éç³{™èþÄæý$… ^èþ*íÜ Mæü±çÜ… {ç³×êãMæüÌôýÑ$sìý? AÀÐèþ*¯èþ$Ë$V> Ðèþ$Ë$^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$
JMæüP º$Ísñý¯Œþ ^èþ¨Ñ™óþ ^é˯èþ$Mæü$¯é²... º$Ísñý¯Œþ ^èþ¨Ñ¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ððþ¯èþ$¨ÇW {ç³Væü†-: õ³Ææÿ$° Ðèþ*{™èþÐóþ$ QÆ>Ææÿ$ ^óþÔé…. C…M> ^óþÄæý*ÍÞ…¨
^èþ*yæþÌôý§æþ$. Ðèþ* AÐèþ$à ¯éMæü$ ç³#r$tMæü¯óþ M>§æþ$ {ç³V憱 C_a…¨. ^éÌê¯óþ E…¨. ©°Mìü ^éÌêÐèþ$…¨ çÜçßýM>Ææÿ… M>ÐéÍ. ¯óþ¯öMæüP§é°²
BÐðþ$. BÑyæþ çÜÓÆæÿ… ѯèþV>¯óþ
«©Ææÿ: Ðèþ$íßýâê çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ Ò$yìþÄæý* G…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ çÜ´ùÆæÿ$t A¯èþ$Mæü$…sôý fÇVóü¨ M>§æþ$. C…M>çÜ¢ çÜÐèþ$Äæý$… ç³sŸt^èþ$a. GÐèþÆðÿO¯é, H ç³°ÌZ E¯é² M>õÜç³#
t°çÜ$¢…¨? «©Ææÿ: Ò$yìþÄæý* Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ$íßýâæýËMæü$ A¿æý{§æþ™èþ GMæü$PÐèþV> AÌê sîýÑ ÐðþOç³# ^èþ*õÜÌê ¯èþ*Å‹Ü°
{ç³Væü†-: ¯óþ¯èþ$ Ðèþ$íßýâê çÜÐèþ$çÜÅ° çÜç³ÆóÿsŒý ^óþÄæý$¯èþ$. C…MöMæüÇ ÐèþËÏ Ðèþ$¯èþMæü$ E…§æþ° A…§æþÆæÿ* ¿êÑçÜ$¢…sêÆæÿ$. C¨ G…™èþÐèþÆæÿMæü$ °f…?
GÌê…sìý ¯éÅÄæý$… JÆæÿVæü§æþ$. Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþÐóþ$ çÜ´ùÆŠÿtV> E…yæþVæüËV>Í. çÜÐèþ$çÜÅ, {ç³Væü†-: A¿æý{§æþ™èþ A¯óþ¨ Ò$yìþÄæý*ÌZ¯óþ M>§æþ$ A°²^øsêÏ E…¨. GÐèþÆø Ðèþ_a {ç³gñý…sŒý ^óÄæý$yæþ… {ç³Ðèþ$$Q ¯èþ*Å‹Ü
çÜÐèþ*f… Ðèþ$¯èþ…§æþǨ. GÐèþÇ çÜÐèþ$çÜůèþ$ ÐéÆóÿ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$MøVæüËV>Í.
{´ëºÏÐŒþ$ ¯èþ$…yìþ ºÄæý$rç³yæþVæüËV>Í. {糆 ÑçÙÄæý$… ç³rÏ AÐèþV>çßý×ý ò³ÆæÿV>Í.
H§ø ^óþÝë¢Ææÿ° ^èþ*çÜ$¢ Mæü*ÆøaÐèþyæþ… Ðèþ–«§é¯óþ. ÐéâæýÏçßýMæü$PMøçÜ… ´ùÆ>yæþVæüËV>Í.
A…§æþ$Mæü$ ™èþW¯èþ õÜÓ^èþe, ™ðþVæü$Ðèþ, «§ðþOÆæÿÅ… Mæü*yé M>ÐéÍ. {ç³Væü† ÈyæþÆŠÿ {ç³Væü† òÜ•tÌŒý.
«©Ææÿ: {ç³Væü† Ò$yìþÄæý* ÍÑ$sñýyŠþ C…™èþÐèþÆæÿMæü$ G…™èþÐèþ$…¨ «©Ææÿ: Äæý*…MæüÆŠÿÞ çÜÐèþ$çÜÅËMøçÜ… {ç³™óþÅMæü…V> MæüÑ$sîý° HÆ>μr$ ^óþõÜ
°Ôé~™èþ$ÌñýO¯èþ ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿË° {ç³gñý…sŒý ^óþÄæý$VæüÍW…¨? BÌZ^èþ¯èþ E…§é?
{ç³Væü†-: 100 Ðèþ$…¨ÌZ 30 Ôé™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ ÝùPÆŠÿ Ðèþ_a…¨. A…§æþÆæÿ* D {ç³Væü†-: ¯é §æþ–íÙtÌZ çÜ…çœ*˯óþÑ çÜÐèþ$çÜÅË ç³ÇÚëPÆæÿ… MøçÜ… M>§æþ$. JMæü
Ææÿ…Væü…ÌZ Æ>×ìý…^éË…sôý MæüçÙtÐóþ$. C…§æþ$ÌZ °Ë§öMæü$PMøÐéË…sôý Mæü$r$…º…ÌZ »ê«§æþ¯èþ$, çÜ…™øÚë°², Mø´ë°² GÌê ç³…^èþ$Mæü$…sêÐðþ* A§óþ
Ðèþ*¯èþíÜMæü…V> íܧæþ®Ðèþ$ÐéÓÍ. ÌñýO‹œ çÜtÆÿ$$ÌŒý¯èþ* Ðèþ*Ææÿ$aMøVæüËV>Í. CÌê A°² ÆæÿMæüÐðþ$O¯èþ òõܲçßýç³NÇ™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý… MøçÜ… ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿË MæüÑ$sîý° HÆ>μr$
ÆæÿM>Ë$V> íܧæþ®Ððþ$O¯èþ Ðéâæýϯèþ$…_ »ñý ‹Üt AÐèþ#sŒýç³#sŒý CÐèþÓyé°Mìü ^óþÔé.
{ç³Äæý$†²çÜ$¢…sê¯èþ$. «©Ææÿ: D Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ JMæü C…rÆæÿ*ÓüÅÌZ ¯èþ*Å‹ÜÈyæþÆŠÿÞMìü
«©Ææÿ: D Ææÿ…Væü…ÌZ ´ùsî™èþ™èþÓ… G…™èþÐèþÆæÿMæü$ E…r$…¨? ´ùsîý° {sñýÆÿ$$°…VŠü Q_a™èþ…V> AÐèþçÜÆæÿ… A¯é²Ææÿ$? M>± C糚-
GÌê ™èþr$tMøÐéÍ? yæþ$¯èþ², ÐèþçÜ$¢¯èþ² bé¯ðþÌŒýÞËÌZ A¯èþ$¿æýÐèþ… E¯èþ²Ðéǯóþ G…í³Mæü
{ç³Væü†-: Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþÐóþ$ ´ùsîý. Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ… çÜÒ$„ìü…^èþ$MøÐéÍ. ´ùsìý ^óþçÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$, M>± {sñýÆÿ$$°…VŠü Ðèþ*Mæü$ Ìê¿æý… ç³yæþr…
A¯óþMæü…sôý ¯óþÆæÿ$aMøÐèþyæþ… A¯èþ$MøÐéÍ. °Ææÿ…™èþÆæÿ… {´ëMîüt‹Ü ^óþõÜ¢ Ðèþ$¯èþMæü$ Ðèþ$¯èþ… Ìôý§æþ° Mö…§æþÆæÿ$ Ðé´ù™èþ$¯é²Ææÿ$ ©°ò³O Ò$ÆðÿÐèþ$…sêÆæÿ$?
Mö™èþ¢ °ÆæÿÓ^èþ¯é°² C^èþ$aMøVæüË$Væü$™é…. ´÷sîý° ™èþr$tMøÐéË…sôý Ðèþ$¯èþ Ë„æü×ê {ç³Væü†-: Ðèþ$¯èþͲ Ðèþ$¯èþ… {´÷sñýMŠüt ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü {sñýÆÿ$$°…VŠü
Ë° ç³MæüPÐéÇ™ø ´ùË$aMö° ÐéÇÌZ Ìôý° Væü$×ê˯èþ$ Ðèþ$¯èþÌZ AÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$ÌZ A¯èþ$¿æýÐèþ… ^éÌêÐèþÆæÿMæü$ ç³°MöçÜ$¢…¨.
ò³…´÷…¨…^èþ$MøÐéÍ. C™èþÆæÿ$ËÌZ Ìôý° M>ÓÍsîý‹Ü° Væü$Ç¢…_ Ðèþ$¯èþMæü$¯èþ² M>ÓÍsîý‹ÜMìü
«©Ææÿ: Äæý*…MæüÇ…VŠü™ø ´ër$ ïÜÇÄæý$ÌŒýÞÌZ Mæü*yé ¯èþsìýçÜ$¢¯èþ² ™øyæþ$V> Ðésìý° Ðèþ$¯èþÌZ CÐèþ$$yæþ$aMøVæüËV>Í. C…§æþ$ÌZ Ðèþ$¯èþ…
r$t¯é²Ææÿ$. ¯èþ*Å‹ÜÈyìþ…VŠü, Äæý*…MæüÇ…VŠü, ¯èþs¯èþ D Ðèþ$*yìþ…sìýÌZ °Ë§öMæü$PMøVæüËVæüyæþ…, Ðèþ$¯èþÌêV> Ðèþ^óþaÐéÇMìü ¯éË$Væü$ Ðèþ$…_

çÜÓ
í³²Mæü, {ç³×îý™èþËMæü$ ¯éÅÄæý$… fÇW…§æþ° G…§æþÆø çßýÆæÿÛ… ÐèþÅMæü¢… ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. M>± D
çÜ…çœ$r¯èþÌZ ºÌñýO¯èþ ÐéÆæÿ$ ÒǧæþªÆóÿ M>Mæü Ðèþ$Æø C§æþªÆæÿ$ E¯é²Ææÿ$. {Ö°Ðé‹Ü° ^èþ…ç³yæþ…
gêW…VŠü™ø E™éÞà°² ´÷…§æþ$™é…. A§óþ
Äñý*V>° ^óþõÜ¢ E™éÞçßý…™ø ´ër$ Ðèþ*¯èþíÜMæü
çܺº$V>¯óþ A°í³…_¯é çßýÇMæü–çÙ~, çÜ…fÄŒý$Ë G¯ŒþMú…rÆŠÿ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü Ñ$…Væü$yæþ$ {ç³Ôé…™èþ™èþ± ´÷…§ö^èþ$a. D Ìê¿êÌôý M>Mæü$…yé
ç³yæþr… Ìôý§æþ$. ÒǧæþªÇ ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ*{™èþ… GÌê…sìý ¯éÅÄæý$… fÆæÿVæüÌôý§æþ$. JMæü
{õ³Ððþ*¯éèMìü çÜàÄæý$… ^óþÄæý$yæþ… ÒÇ ™èþõ³μ . §é°Mìü ´ùÎçÜ$Ë$ ™èþW¯èþ Ñ^éÆæÿ×ýþ fÇí³ Äñý*Væüæ ÔèýÈÆ>°Mìü A§æþ¯èþç³# ÔèýMìü¢°çÜ*¢¢ A¯èþÐèþçÜÆæÿç³#
Õ„æü¯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþõÜ¢ »êVæü$…yóþ¨. çÜ…fÄŒý$, çßýÇMæü–çÙ~ ™èþÍÏ™èþ…{yæþ$Ë$ ^èþsêt°² ¯èþÑ$à MöÐèþ#Ó° MæüÇWçÜ$¢…¨. ¯élMæü$ ™èþ¯é°Mìü,
ÐéÇ° Aç³μW…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$ í³ËÏË$ Gç³μsìýMðüO¯é †ÇVöÝë¢Ææÿ¯óþ BÔèý™ø E¯é²Ææÿ$. E™éÞçßý… ™øyðþO™óþ àÆÿ$$V>
AÌê…r糚yæþ$ ´ùÎçÜ$Ë$ ^èþsêt°² ^óþ™èþ$ÌZÏMìü ¡çÜ$Mö° ÐéÇMìü ™èþVæü° A¯éÅÄæý$… E…r$…¨ Mæü§é... {sñý•
^óþÔéÆæÿ$. {õ³Ððþ*¯éç鰲 Ððþ$$VæüY§æþÔèýÌZ E¯èþ²ç³šyóþ ™èþ$…^óþõÜ¢ ç³Çíܦ† C…™èþ§éM> ^óþÄæý$…yìþ Ðèþ$Ç.
Ðèþ^óþa¨ M>§æþ$. D ™èþÆæÿà MóüçÜ$Ë° çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ™èþÆæÿºyìþ ¯é¯èþ$a™èþ$¯èþ²…§æþ$Móü Ðèþ{M>çܯèþ…
AÐèþ*ÃÆÿ$$Ëò³O Äæý$«§óþ^èþeV> Açœ*Æÿ$$™éÅËMæü$ ´ëËμyæþ$¯é²Ææÿ$. M>ºsìýt ™èþ糚 ^óþÔéÆæÿ$ A° ÒÆ>çܯèþÐèþ$$ {ç³£æþÐèþ$ íܦ†:§æþ…yéçܯèþ... M>âæý$Ï gêí³, ^óþ™èþ$Ë™ø Ððþ¯èþ$Mæü çÜ´ùÆæÿ$t
Ñ{Ôé…† íܦ†: ™éyéçܯèþÐèþ$$ÌZ °Ëºyìþ E…yéÍ. ¡çÜ$Mæü$…r* bé¡, Ððþ$yæþ, ™èþË Ððþ¯èþMæüMæü$ ÝëW…_ Ñ{Ôé…†V>
™ðþÍíܯèþ糚yæþ$ ÐéÇ° Ððþ…r¯óþ Õ„ìü…^óþ ^èþsêtË$ AÐèþ$ÌZÏMìü Æ>ÐéÍ. ^èþrt… ^óþõÜ ¯éÅÄæý$… EÇÕ„æü Ñ«¨…_¯é Bçܯèþ Ñ«¨: Æðÿ…yæþ$ M>âæý$Ï MæüÍí³ E…^éÍ. Ðèþ$$…§æþ$V> GyæþÐèþ$M>Ë$ Mæü*ÆøaÐéÍ.
A¨ A…§æþÇMîü BÐðþ*§æþÄñý*VæüÅ…V>¯óþ E…r$…¨. M>± G¯ŒþMú…rÆæÿÏ õ³Ææÿ$™ø Õ„ìüõÜ¢ {糿æý$™èþÓ… ç³rÏ {ç³fË$ ¯èþÐèþ$ÃM>°² MøÌZμ™éÆæÿ$. Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ™óþÐéÍ. Ððþ$ËÏV> GyæþÐèþ$ M>Ë$¯èþ$ Ððþ*M>âæýÏ Ðèþ§æþª E…_ Bçܯèþ Ñ«¨:Æðÿ…yæþ$ M>âæý$Ï gêí³ MæüÍí³ E…^éÍ. ^óþ™èþ$Ë$ ¯èþyæþ$Ðèþ$$Mæü$
°sêÆæÿ$V> Mæü$yìþM>Ë$° †¯èþ²V> Ððþ$ËÏV> Ððþ¯èþMæüMæü$ ç³NÇ¢V> ^é_ ™öyæþMæü$ §æþVæüYÆæÿV> ¡çÜ$MøÐéÍ. Mæü$yìþ^óþÆÿ$$ GyæþÐèþ$ Ððþ*M>Í ºÄæý$rÐðþOç³#
& Æ>«§éÆ>×ýì E…^éÍ. C糚yæþ$ Ððþ$ËÏV> Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$˯èþ$ ò³OMìü °sêÆæÿ$V> Ìôýí³ ¯èþ$…_ GyæþÐèþ$ Ðèþ$yæþÐèþ$ ^óþ†ÌZ ç³r$tMøÐéÍ. ™èþË GyæþÐèþ$ ¿æý$f… Ò$§æþ$V>
MæüËaËÆŠÿ A…yŠþ ÝùçÙÌŒý çÜÈÓ‹Ü BÆæÿY¯ðþOfÆŠÿ. bé¡ý° Mæü*yé Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ´ù°_a ÕÆæÿçÜ$Þ Ððþ$yæþ Ððþ¯èþMæüMæü$ Ðèþ…^éÍ. †í³μ E…_ ç³r$tMøÐéÍ. ™èþ˯èþ$ Mæü$yìþ ¿æý$f… ÐðþË$ç³Ë
^éí³¯èþ Æðÿ…yæþ$ ^óþ™èþ$Ë$ ¯èþÐèþ$ÝëPÆæÿ Ðèþ$${§æþÌZ ÕÆæÿçÜ$Þò³O¯èþ E…^éÍ. †í³μ E…^éÍ. ™èþÆ>Ó™èþ Äæý$«§éíܦ†Mìü Ðèþ_a §æþ…yéçܯèþ…ÌZ
Eç³Äñý*V>Ë$: Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$MæüMæü$ ºÌê°çÜ$¢…¨. Fí³Ç™èþ$™èþ$¢Ë$ Ñ{Ôé…† ¡çÜ$MøÐéÍ.
ÑçÜ¢ÇÝë¢Æÿ$$. bé†çÜ…º…«§æþÐðþ$O¯èþ ÐéÅ«§æþ$ËMæü$ Ðèþ$…_¨. í³MæüPË$, Ìê¿êË$:Ððþ¯ðþ²Ðèþ$$Mæü ¯èþyæþ$Ðèþ$$ ^óþ™èþ¯èþÐèþ…™è
G…™èþM>Ë… 糧æþÑÌZ E¯é²Ðèþ$¯óþ¨ Ðèþ$$QÅ… M>§æþ$. ™öyæþË$, í³Ææÿ$§æþ$Ë$, Ððþ*M>âæý$Ï ºËç³yæþ™éÆÿ$$. Ððþ$yæþ Mæü…yæþÆ>Ë$
ÝëVæü$™éÆÿ$$. ´÷rtMæü*yé ™èþVæü$Y™èþ$…¨. Ððþ*M>âæýÏ ¯ö糚Ë$ Ðèþ$È
þÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. yæþÄæý*»ñýsìýMŠüÞ, Mìüyîþ² çÜÐèþ$çÜÅË$, iÆæÿ~
çÜÐèþ$çÜÅË$ , Ðèþ$˺§æþ®Mæü…, °ÐéÇçÜ$¢…¨. ÍÐèþÆŠÿ,
çÜÐèþ*gê°Mìü G…™èþ õÜÐèþ ^óþÄæý$VæüÍV>… A¯èþ²§óþ {糫§é¯èþ…. GMæü$PÐèþ E…sôý ÐéÆæÿ$ GMæü$PÐèþ òßýOÆ>¯é ç³yìþ Bçܯèþ… ^óþÄæý$Ðèþ§æþ$ª. {´ë…{MìüÄæý*‹Ü, ïÜÞ¯Œþ, »êÏyæþÆŠÿ , {õ³Væü$Ë$ C™èþÆæÿ
E§æþÆæÿ… ÌZ° AÐèþÄæý$ÐéË$ çÜ{MìüÄæý$Ðèþ$
D çÜ*{™é°² Væü$Ææÿ$¢…^èþ$Mæü$…sôý Gç³μsìýMðüO¯é MðüÑG‹Ü çÜÓÆ>fÅËMìü‡
Ðèþ#™éÆÿ$$. Ððþ¯èþ$² ¯èþÆ>˯èþ$, Mæü…yæþÆ>˯èþ$
ç³MæüP sñýÐèþ$$Mæü˯èþ$ ºËç³Ææÿ$çÜ$¢…¨. ´÷rt,
ÑfÄæý$… Ðèþ$¯èþ§æþÐèþ#™èþ$…¨. yéMæütÆŠÿ í³ †Ææÿ$Ðèþ$ËÆ>ÐŒþ ¯èþyæþ$Ðèþ$$ ç³MæüPËÌZ° MöÐèþ#Ó MæüÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
C°íÜtr*ÅsŒý B‹œ Äñý*Væü
& ïÙÌê©„ìü™Œþ òÜÌŒý: 9391005094
IV k˛eTyês¡+ 15 &çôd+ãsY 2008

Vø ï»êů
³Mæü–Úë~ Ðèþ$*Ò‹Ü A…sôý {õ³„æü-Mæü$ÌZÏ {ç³™óþÅ-Mæü-Ððþ$O¯èþ {õ³Ðèþ*-À-Ðèþ*-¯é-Ë$-¯é²Æÿ$$. D
èþ-ÆŠÿÌZ íÜ°Ðèþ* ÐèþçÜ$¢-¯èþ²-§æþ…sôý A¨ Mæü_a-™èþ…V> K Ðèþ$…_ _{™èþ… AÆÿ$$-
¡-Ææÿ$-™èþ$-…§æþ¯óþ A…^èþ-¯é-Ë™ø ¤Äôý$-r-ÆæÿÏMæü$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. A…§æþ$-ÐèþÌôýÏ C…™èþ ÑÆ>Ðèþ$…
¡çÜ$-Mø-Ðèþ-yæþ… A°-Ðé-ÆæÿÅ-Ðèþ$-Æÿ$$Å…¨.
& Mæü–çÙ~…Æ>-k

™ð þË$Væü$ _{™èþ ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ "ÝëtÆŠÿ yðþOÆæÿ-Mæüt-ÆŠÿ' Ýë¦Æÿ$$ MæüÍ-W¯èþ


A† Mö¨ª-Ðèþ$…¨ §æþÆæÿØ-Mæü$-ËÌZ ç³NÇ fVæü-¯é²«§Šþ JMæüÆæÿ$.
DÄæý$¯èþ ™égêV> Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ "¯óþ-°…™óþ' D ¯ðþË 18 ¯èþ
eTT+u…’ <ë&ÉT\qT ìs¡dædü÷Ô ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT Ä~yês¡+ #˚|ü{Ϻq XÊ+‹j·÷Á‘· Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 10 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤Á<ëu≤<é˝À s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ qT+&ç
ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ, XÊdüqdüuÛÑ e<ä› eTT–dæ+~. á XÊ+‹j·÷Á‘·˝À |ü]ÁX¯eT≈£î #Ó+~q Á|üeTTKT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
{õ³„æü-Mæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Æ>¯èþ$…¨. ç³NÇ&ÆæÿÑ-™óþf MæüË-Æÿ$$-MæüÌZ
C…™èþMæü$ Ðèþ$$…§æþ$ Ðèþ_a¯èþ Ðèþ$*yæþ$ _{™éË$ çœ$¯èþ ÑfÄæý$…
Ý뫨…_ E…yæþyæþ…, B Ñf-Äæý*-Í-_a¯èþ F™èþ…™ø ÆæÿÑ-™óþf
{Móüi ïßýÆøV> Ðèþ*Ææÿyæþ… ™ðþÍ-íÜ…§óþ! D ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ ÒÇ-§æþªÇ
MæüË-Æÿ$$-MæüÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² "¯óþ-°…™óþ' _{™èþ…ò³O {õ³„æü-Mæü$Ë A…^èþ-¯éË$
¿êÈ-V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. Äæý$*°-Ðèþ-ÆæÿØÌŒý Ò$yìþÄæý* ç³™é-Mæü…ò³O
yìþ.Ñ.-Ñ.-§é-¯èþÄæý$Å D _{™é°² °ÇÃ…^éÆæÿ$. D _{™èþ…
Væü$Ç…_ ç³NÇ fVæü-¯é²«§Šþ ^ðþí³μ¯èþ ÑÔóý-ÚëË$ BÄæý$¯èþ Ðèþ*r-
ÌZϯóþ ™ðþË$-çÜ$-Mæü$…§é…..
íÜ°Ðèþ* ¯óþ糫§æþÅ… MæüÍ-W¯èþ íÜ°Ðèþ*!
D çܺj-MŠüt¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$¯éË$-VóüâæýÏ {Mìü™èþÐóþ$ íܧæþ®… ^óþçÜ$-Mæü$-¯é²¯èþ$. íÜ°Ðèþ*
¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ Mæü£æþ¯èþ$ ¯èþyæþ-´ë-Ë° Ððþ$$§æþr ¯óþ¯èþ$ A¯èþ$-Mø-Ìôý§æþ$. D Mæü£æþ¯èþ$
H ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ-¯ðþO¯é ¯èþyæþ-´÷^èþ$a. AÆÿ$$™óþ íÜ°Ðèþ* ¯óþç³-«§æþÅ-Ððþ$O™óþ Ðèþ$Ç…™èþ
ÐéçÜ¢-Ñ-Mæü…V>, BçÜ-Mìü¢-Mæü-Ææÿ…V> E…r$…§æþ-°-í³…_…¨. íÜ°Ðèþ* Ææÿ…V>-°Mìü
çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ$…`^ðþyæþ$.. Æðÿ…yæþ* C…§æþ$ÌZ ÆóÿRê-Ðèþ*-{™èþ…V>
^èþ*í³…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝë¯èþ$.
Ðèþ* C§æþªÇ iÑ-™é-ËMæü$ §æþVæüY-ÆæÿV>..
C…§æþ$ÌZ ÆæÿÑ-™óþ-f¨ AíÜ-òÜt…sŒý yðþOÆæÿ-MæütÆŠÿ ´ë{™èþ. ÆæÿÑ °f iÑ-™èþ…ÌZ
AíÜ-òÜt…sŒý yðþOÆæÿ-Mæüt-ÆŠÿ-V>¯óþ ™èþ¯èþ MðüÈÆŠÿ¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…_ ïßýÆø M>Ðèþyæþ… ™ðþÍ- §é¯èþÄæý$Å ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E¯é²Ææÿ$. C¨ A°²-sìý-Mæü…sñý B¯èþ…§æþ… MæüÍ-
íÜ…§óþ! A…§æþ$-ÐèþËÏ ÆæÿÑ iÑ-™é-°Mìü, ¯é iÑ-™é-°Mìü Mö…^ðþ… §æþVæüY-ÆæÿV> W…^óþ ÑçÙ-Äæý$….
E…r$…© _{™èþ…. B Ðèþ*sMöõÜ¢ Ðèþ* C§æþª-Ææÿ¯óþ M>§æþ$, ç³Ç-{Ôèý-Ðèþ$ÌZ E¯èþ² "Mæü–Úë~¯èþ-VæüÆóÿ Ðèþ*Ðèþ$..-Mæü–-Úë~-¯èþ-Væü-Æóÿ' A¯èþ² Ýë…VŠü òßýOÌñýOsŒý
{糆 JMæüPÆæÿ* D _{™èþ…ÌZ ™èþÐèþ$¯èþ$ ™éÐèþ$$ ^èþ*çÜ$-Mæü$…sêÆæÿ$. AÌêVóü, D _{™èþ…ÌZ° A°² ´ërË* ^éÌê »êV> Mæü$¨-Æ>Æÿ$$. ^èþ{Mìü Ðèþ$…_
ÐóþÆóÿ Ææÿ…V>-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ ÐéÆæÿ$ Mæü*yé D íÜ°-Ðèþ*-ÌZ° ´ë{™èþ-Ë™ø r*ůŒþÞ C^éayæþ$. Ðèþ$$QÅ…V> "Mæü–-Úë~-¯èþ-VæüÆóÿ Ðèþ*Ðèþ$ Mæü–Úë~-¯èþ-Væü-Æóÿ' ´ërMæü$
™èþÐèþ$¯èþ$ ™éÐèþ$$ çÜÇ-´ù-Ë$a-Mæü$…sêÆæÿ$. ¯é Væü™èþ _{™é-ËMæü$ À¯èþ²…V>. ÐðþOÑ- ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜμ…§æþ¯èþ A¯èþ*çßýÅ…. ¯óþ¯èþ$ Mæü*yé JMæü-糚yæþ$ Mæü–Úë~-¯èþ-VæüÆŠÿ ÐéçÜ¢-
«§æþÅ…V> Ææÿ*´÷…¨¯èþ D _{™èþ… K §æþÆæÿØ-Mæü$-yìþV> ¯éMæü$ ^éÌê çÜ…™èþ–-í³¢-°-
_a…¨. Ðèþ$Ç {õ³„æü-Mæü$Ë$ H Ðóþ$ÆæÿMæü$ B§æþ-Ç-Ýë¢Æø Ðóþ_ ^èþ*yéÍ.
ò³§æþªË {ç³Ôèý…çÜË$, {´ù™éÞçßý…
Ðèþ#Åyóþ² M>ºsìýt ¯éMæü$ Mæü*yé B ´ër…sôý ^éÌê CçÙt…. (íÜ-°-Ðèþ*-Ææÿ…Væü…ÌZ
Ý뫧é-Ææÿ×ý Ýë¦Æÿ$$ÌZ ç³°^óþõÜÐéâæýÏ™ø´ër$, D Ææÿ…Væü…ÌZ Æ>×ìý…^é-Ë°
MøðüÆæÿ$-Mæü$-¯óþ-Ðéâæý$Ï, MæüËË$ Mæü¯óþ-Ðé-âæýÏ…§æþÇ
çÐè³þÆ>YËÆæ_¯èÿÞ…sôþ²¯è_{™éË
ýgŒý 糧æþ®-†ò³O íÜ°-Ðèþ*-˯èþ$ {糧æþ-ÇØ…^é-˯óþ {糫§é-¯èþ yìþÐèþ*…yŠþ™ø
Ðèþ$$Ææÿ-ä-Ððþ*-çßý-¯Œþ, G.í³.-íœÍ… ^酺Ɗÿ A«§æþÅ-„æü$Ë$ Mðü.Äæý$-‹Ü.-Æ>-Ðèþ*-Æ>Ðèþ#,
°Æ>Ã-™èþË$ ^óþç³-sìýt¯èþ ÇÌôý °Æ>-àÆæÿ ©„æü-ËMæü$ ç³Ç-{ÔèýÐèþ$
þ$…_ Ðèþ$§æþª™èþ$ ÐðþË$Ï-Ððþ™èþ$¢-™ø…¨. 24 ÔéQ-ËMæü$ ^ðþ…¨¯èþ
òßýO{§é-»ê§Šþ íœÍ… ^酺Ɗÿ A«§æþÅ-„æü$Ë$ Ñf-Äôý$…{§æþ-Æðÿyìþz, M>ÆæÿÅ-§æþÇØ Ðèþ$$Ææÿ-
ä-Ððþ*-çßý¯Œþ, íœÍ… ^酺Ɗÿ Ðèþ*i A«§æþÅ-„æü$Ë$ ¼.Ñ.-Æðÿyìþz Ðèþ$§æþª™èþ$ {ç³Mæü-
´÷§óþ íÜ°Ðèþ*! MóüÆ>‹œ A{yæþ‹Ü Mæü–Úë~-¯èþ-Væü-Æóÿ).
¯é Væü™èþ _{™éË$ ò³§æþªÍ² G…™èþ-Ðèþ- çÜ…çœ*Ë A«§æþÅ„æü, M>ÆæÿÅ-§æþ-Ææÿ$ØË$ ©„>-Õ-¼-Æ>-°Mìü Ñ^óþaíÜ ™èþÐèþ$ çÜ…ïœ$-¿ê- sìý…_¯èþ ÐéÇÌZ E¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰-ÐéÅ-ç³¢…V> Ðèþ…§æþË çÜ…QÅÌZ °Æ>Ã-
ÐèþÅ…V>Å-Ýëˆ-˯èþ$…yìþ& °Æ>Ã-™èþMæü$
ÆæÿMæü$ Ððþ$í³μ…^é-Äñý* ¯éMæü$ ™ðþΧæþ$
Ðèþ*{™èþÐóþ$ Ñ$¯èþ-à-Æÿ$$…ç³#! Ðé°² {ç³Mæü-sìý-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ™èþË$, {糧æþ-ÆæÿØ-¯èþ-§é-Ææÿ$Ë$, ç³…í³-×îý-§é-Ææÿ$Ë$ ¸ù¯èþ$Ë §éÓÆ> ™èþÐèþ$ çÜ…ïœ$-
M>±, D _{™èþ… Ðèþ*{™èþ… Mæü_a-™èþ…V> °Æ>Ã-™èþË Ðèþ$…yæþÍ A«§æþÅ-„æü$Ë$ ™èþÐèþ*Ã-Çyìþz ¿æýÆæÿ-§éÓf, M>ÆæÿÅ-§æþÇØ sìý.Ñ.- ¿ê-Ðé°² ™ðþÍ-Äæý$-gôý-çÜ$¢-¯é²-Ææÿ$.ÿ- M>V> D ÇÌôý °Æ>-à-Ææÿ-©-„æüË$ ¯óþsìý™ø
ÐéÇ° Mæü*yé ÑÔóý-çÙ…V> BMæü-r$t- íÜ°Ðèþ* ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ Ææÿ*Ðèþ#-¨-§æþ$ª-
Mæü$¯èþ² D _{™èþ…ÌZ Ò$yìþÄæý* Ððþ$$§æþ-Ë$- yìþ.-{ç³-Ý맊þ, {´÷yæþ*Å-çÜÆŠÿÞ òÜM>tÆŠÿ ^ðþOÆæÿïŒþ íÜ.Mæü-âêÅ׊ý, "Ðèþ*' A«§æþÅ-„æü$Ë$ ¯éË$Vø ÆøkMæü$ ^óþÆæÿ$-Mæü$-¯é²-Æÿ$$.
Mæü$…r$…¨. "¯óþ-°…™óþ' íÜ°Ðèþ* ^èþ*yæþ-
Ðèþ$° ò³§æþª-Ðé-âæýÏ…§æþÆæÿ* ™èþÐèþ$ í³ËÏͲ Mæü$° {糆 JMæüP-Ç-ò³O¯é òÜsñýO-Ææÿ$Ï
{´ù™èþÞíßý-Ýë¢Ææÿ$. D _{™é°² ^èþ*íܯèþ E…sêÆÿ$$. °Æ>Ã-™èþ-ËMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C…
òܯéÞ-ÆŠÿ-»ZÆŠÿz Ððþ$…ºÆŠÿÞ Ðèþ$«§æþÅÌZ Ìôý_ §æþ$ÌZ Ñ$¯èþ-à-Æÿ$$…ç³#. G…§æþ$-Mæü…sôý
M>Ï‹³Þ MösêtÆæÿ$. "^éÌê Ðèþ$…_ °Æ>Ùèþ A¯óþ-Ðéyæþ$ ÌôýMæü-´ù™óþ ç³Ç-{ÔèýÐóþ$
íÜ°Ðèþ* ¡Ýë-Ææÿ$' A…r* {ç³™óþÅ-Mæü…V> Ìôý§æþ$. °Æ>Ã-™èþ-Ë…sôý ¯éMæü$ ^éÌê
AÀ-¯èþ…¨…^éÆæÿ$. Æóÿç³# Byìþ-Äæý$¯ŒþÞ VúÆæÿÐèþ…. Mæü¯èþ$-Mæü¯óþ ç³ÆæÿÞ…sôýgŒý AÐèþ$Ë$
Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> {ç³Ôèý…íÜ-Ýë¢-Ææÿ¯èþ² MøÆæÿ$™èþ* _¯èþ² °Æ>Ã-™èþË$ ^óþç³-sìýt¯èþ
¯èþÐèþ$ÃMæü… ¯éMæü$…¨. B…§ø-âæý-¯èþMæü$ ¯óþ¯èþ$ ¯é ç³NÇ¢ Ðèþ$§æþª™èþ$
A…§æþ-Ç-ÌZ¯èþ* A§óþ ¿êÐèþ-¯èþ ™ðþË$-ç³#-™èþ$-¯é²¯èþ$.
¯éMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ M>§æþ$, D ç³Ðèþ¯ŒþMæüâêÅ׊ý, Ðèþ$õßý-‹Ù-»êº$Ë™ø..
íÜ°Ðèþ*Mæü$ ç³° ^óþíܯèþ {糆 JMæüPÆæÿ* ¯é ™èþÐèþ$$Ãyæþ$ ÝëÆÿ$$-Æ>ÐŒþ$ Ôèý…MæüÆŠÿ
^éÌê àÅí³V> E¯é²Ææÿ$. "JMæü Ðèþ$…_ íÜ°Ðèþ* ™èþÆ>Ó™èþ ç³Ðèþ¯Œþ MæüâêÅ׊ý
íÜ°Ðèþ* ^óþÝë…' A¯èþ² çÜ…™èþ–í³¢ ÆæÿÑ íÜ°Ðèþ*, B ™èþÆ>Ó™èþ Ðèþ$õßý-‹Ù-»êº$
Ððþ$$§æþ-Ë$-Mæü$° {糆 BÇt-çÜ$t-ÌZ¯èþ* íÜ°Ðèþ*, A¯èþ…™èþÆæÿ… {糿ê‹Ü íÜ°Ðèþ*
s¡$‘˚», •j·T E…sê-Æÿ$$.
E…¨. ÒâæýÏ…§æþÇ Mæü…sñý Ðèþ* °Æ>Ùèþ

#Ûê]à, eT+E\
Mðü-MìüP…^éÆæÿ$. D íÜ°Ðèþ* Æösîý¯ŒþV> M>Mæü$…yé
ÑÀ-¯èþ²…V> E…r$…¨. A°² çÜÐèþ$-´ë-âæýåÌZ Mæü$¨-
Æ>Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ… °Æ>Ã-×ê…™èþÆæÿ M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$
ç³N Ç fVæü-¯é²£Šþ çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ B¨-™éÅ-Æ>ÐŒþ$ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ…ÌZ Äæý$…VŠü-
Æðÿ-º-ÌŒý-ÝëtÆŠÿ {糿ê‹Ü ¯èþsìý-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ç³NÇ fVæü-¯é²£Šþ çÜÐèþ$-Ææÿμ×ýÌZ B¨-
™éÅ-Æ>ÐŒþ$ {Væü*‹œ B‹œ Mæü…ò³-±‹Ü bðþOÆæÿïŒþ B¨-™éÅ-Æ>ÐŒþ$. B¨-™éÅ-Æ>ÐŒþ$ Ðèþ$*Ò‹Ü
yìþV> B¨-™éÅ-Æ>ÐŒþ$ °Æ>Ã-™èþV> °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™éÌZÏ {糿ê‹Ü ïßýÆøV> K _{™èþ…
´ëϯŒþ ^óþÝë…. ™èþÓÆæÿ-ÌZ¯óþ A°² ÑÐèþ-Æ>Ë* ™ðþÍ-Äæý$-gôý-Ý뢅' A¯é²Ææÿ$. °Æ>Ùèþ B¨-
™éÅ-Æ>ÐŒþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*" {糿ê‹Ü ïßýÆøV> B¨-™éÅ-Æ>ÐŒþ$ Ðèþ$*Ò‹Ü »ôý¯èþ-ÆŠÿÌZ K
fÆæÿ$-Væü$-™èþ$-¯é²Æÿ$$. Ñ$Væü™é A°² M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ç³™é-Mæü…ò³O M>Æöμ-ÆóÿsŒý ç™èþÆæÿ-à-ÌZ 10 _{™éË$ °ÇÃ…^èþ-yé-°Mìü ´ëϯŒþ ^óþíܯèþ ÑçÙ {糆-Úët-™èþÃMæü _{™é-°² Ðèþ$*Ò° °ÇÃ-çÜ$¢-¯é²…. {糿ê‹Ü MðüÈ-ÆŠÿ-ÌZ¯óþ C¨ JMæü
ç³NÇ¢-^óþíÜ çÜ…{M>…† M>¯èþ$-MæüV> f¯èþ-ÐèþÇ 14¯èþ Äæý$… ™ðþÍ-íÜ…§óþ. çÜÐèþ$-Ææÿμ-Mæü$Ë$ ç³NÇ fVæü-¯é²£Šþ Ðèþ*sêÏ-yæþ$-™èþ*" ¯óþ¯èþ$ çÜÐèþ$-Ææÿμ-Mæü$- {ç³™óþÅMæü _{™èþ…V> °Í-_-´ù-™èþ$…¨' A¯é²Ææÿ$.
íÜ°Ðèþ* Ñyæþ$-§æþË ^ðþÄæý$Å-yé-°Mìü çܯé²-àË$ ^óþçÜ$¢-
¯é²…'' A¯é²Ææÿ$. Mæü£é-¯é-Æÿ$$Mæü béÇà Ðèþ*sêÏ-
yæþ$™èþ* ""D Ðèþ$«§æþÅ-M>-Ë…ÌZ ¯óþ¯èþ$ ^óþçÜ$¢¯èþ² íÜ°- 60 eT+~ eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ j·TTe≈£î\≈£î •ø£åD
Ðèþ*-˱² ÐðþOÑ-«§æþÅ…™ø Mæü*yæþ$-Mæü$-¯èþ²Ðóþ. C¨ Mæü*yé
Ar$-Ðèþ…sìý _{™èþÐóþ$. Q_a-™èþ…V> C¨ ¯éMæü$
Ç∫à dæìe÷, d”]j·T˝Ÿ˝À q{Ï+#˚ neø±X¯+
e÷ <ä>∑Zs¡ •ø£åD bı+~q yês¡T ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\ ø±uÀj˚T ª bòÕ¢wt
^ðþ糚-Mø-§æþVæüY _{™èþ… AÐèþ#-™èþ$…¨. ¯é™ø ´ër$
A…§æþÇ ´ë{™èþË$ {´ë«§é-¯èþÅ™èþ MæüÍ-W-¯èþÐóþ.
A…§æþÆæÿ… MæüçÙt-ç³yìþ íÜ°Ðèþ* ^óþÝë…. Mö™èþ¢ çÜ…Ðèþ-
çÜ$ Æóÿ‹Ù Vøí³, ïÜ™èþ, IÔèýÓÆæÿÅ Ðèþ$$QÅ ™éÆ>-Væü-×ý…V> ÆøçÙ¯Œþ A…{yæþ*‹Ü §æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…¨ Ðèþ$Ë-Äæý*-
âæý…ÌZ ÑfÄæý$… Ý뫨…_-¯èþ "¯ø-sŒý-º$-MŠü' A¯óþ _{™é°² "ç³Ï‹Ü r*' õ³Ææÿ$™ø ™ðþË$-Væü$ÌZ A¯èþ$-
Ðè¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. BÆóÿP‹Ü íÜ°Ðèþ* ç³™é-Mæü…ò³O Ðèþ$…§æþ-´ësìý A¯èþ-çÜ*Äæý$ çÜÐèþ$-Ææÿμ-×ýÌZ Ðèþ$…§æþ-´ësìý Ððþ…Mæür Æ>«§é-
q÷´dtμ ∫Á‘·+˝À q{Ï+#ês¡T. |üeHé ø£fi≤eT+~sY ÁøÏj˚TwüHé‡
u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔqï Áù|eT &Ó|òæìwüHé ‘Ó*ù| j·T÷‘Y ∫Á‘·+ ª XÊ«düμ
ª Áù|eT C≤„|üø±\Tμμ d”]j·T˝Ÿ e#˚ÃHÓ\ 29e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À
wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+_Û+∫ ¬s>∑T´\sY wüO{Ï+>¥ »]|æ e÷]Ã˝À
™èþÞ-Ææÿ…ÌZ Ðèþ$…_ ÑfÄæý$… Ý뫨-Ýë¢-Ðèþ$¯èþ² Mæü–çÙ~ D _{™é°² ™ðþË$Væü$ {õ³„æü-Mæü$-ËMæü$ A…¨-çÜ$¢-¯é²Ææÿ$. ""-™èþ-ÍÏ-§æþ…{yæþ$-Ë$&í³ËÏË ¯èþyæþ$Ðèþ$ E…yóþ {õ³Ðèþ$, B´ëÅ-
¯èþÐèþ$ÃMæü… E…¨-'' A¯é²Ææÿ$. Mæü£é- $&ÉT<ä\ #˚j·T<ä\#êeTT. ô|’ ∫Á‘·+˝À d”]j·T˝Ÿ˝À e÷
Äæý$-™èþË ¯óþç³-«§æþÅ…ÌZ ѯø-§é-™èþÃ-Mæü…V> Ææÿ*´÷…¨…^èþº-yìþ¯èþ D _{™èþ… Ðèþ$Ë-Äæý*-âæý…ÌZ Ðèþ$…_ ÑfÄæý$… •ø£åD≤\j·T+˝À •ø£åD Ç∫à |ü]#·j·T+ #˚j·Tã&ÉTqT. ø±´¬sø£ºsY
bé Çà Mæü£é-¯é-Æÿ$$-MæüV>
Ðèþ$…kË, ÔèýÔé…
MŠü, C…{§æþh™Œþ {糫§é¯èþ
¯é-Äæý$-Mæü$yæþ$ ÔèýÔé…MŠü Ðèþ*sêÏ-
yæþ$™èþ* ""béÇà M>…¼-¯óþ-çÙ-¯ŒþÌZ
C¨ ¯é Ððþ$$-§æþsìý _{™èþ…. ^éÌê
Ý뫨…_…¨. ™ðþË$-Væü$-ÌZ¯èþ* ÑfÄæý$… Ý뫨-çÜ$¢…§æþ° BÕ-çÜ$¢-¯é²…. çÜ$Æóÿ-‹Ù-Vøí³, ïÜ™èþË ¯èþr¯èþ D _{™é-°Mìü
{糫§é¯èþ BMæü-ÆæÿÛ-×ýV> °Ë$-çÜ$¢…¨'' A…r$-¯é²Ææÿ$ °Æ>Ùèþ Ððþ…Mæür Æ>«§é-Mæü–-çÙ~.
Ç#·TÃ≥≈£î &ÉãT“\T rdüTø√ã&Ée⁄. •ø£åD≈£î e÷Á‘·y˚T $TìeTyéT
|ò”E ø£≥ºe˝…qT. ∫s¡+J$, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é, s¡»˙ø±+‘Y, lø±+‘Y,
|üè~∏«, •yêõsêE, m+<äs√ q≥T\T •ø£åD bı+~ H˚&ÉT
´ë{™èþ«§éÆæÿ$-Ë$V> C…¨Æ> B¯èþ…§æþ…V> E…¨. D íÜ°Ðèþ* yÓ\T>=+<äT‘·THêïs¡T. ÄHê{Ï •ø£åD áHê&ÉT e÷
{´÷yæþ-„æü¯ŒþÞ {ò³•ÐóþsŒý ÍÑ$-sñýyŠþ Ðèþ$$QÅ…V> ¯éMæü$ Ðèþ$…_ õ³Ææÿ$- •ø£åD≤\j·T+˝À H˚s¡Œã&ÉTqT. J$‘· ÄX¯j·T+ n+fÒ J$‘êìï
ç³™é-Mæü…ò³O Ñ.Mðü.-{ç³-M>‹Ù ™ðþ-çÜ$¢…¨-'' A¯é²Ææÿ$. Ðèþ$…kË |òüD+>± ô|{Ϻ kÕ~Û+#˚ <ëìì J$‘êX¯j·T+ n+{≤s¡T. n˝≤
§æþÆæÿØ-Mæü-™èþÓ…ÌZ çÜ…fÄŒý$ ø£fi≤ø±s¡T&ç>± ø±e&É+ ø√dü+ J$‘êìï n+øÏ‘·+
Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""C…§æþ$ÌZ ¯é #˚j·T<ä\∫q yê]øÏ e÷ ø£fi≤‘·|üdæ« •ø£åD≤\j·T+
çÜÓÆæÿ*‹³ °ÇÃ-çÜ$¢¯èþ² _{™èþ… M>Å-Æðÿ-MæütÆŠÿ ^éÌê yìþçœ-Æðÿ…sŒýV> neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔ+~. j·÷+ø£]+>¥≈£î Á|üeTTK j·÷+ø£sY‘√
"M>-ÐéÅ‹Ü yðþOÈ'. D_{™èþ… E…r$…¨. béÇÙø MæüÍíÜ ¯èþsìý…^èþyæþ… ^éÌê B¯èþ…§æþ…V> E…¨. D AÐèþ- •ø£åD, &Ó’¬sø£åHé ø√s¡T‡ ø£\<äT. q{Ï+#·<ä\∫q yês¡T 2
çÙ*sìý…VŠü Ððþ$$™èþ¢… ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mæü$° çÜ…{M>…† M>¯èþ$-MæüV> f¯èþ-ÐèþÇ 14¯èþ M>Ôèý… C_a¯èþ §æþÆæÿØMæü °Æ>Ã-™èþ-ËMæü$ ¯é« §æþ-¯èþÅ-Ðé-§éË$'' A¯é²Ææÿ$. §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ bò˛{À\qT 2 s√E\˝À ø=]j·TsY˝À |ü+|üe˝…qT.
Ñyæþ$-§æþË M>»Z-™èþ$…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> HÆ>μr$ ^óþíܯèþ ´ë{†-Móü-Äæý$$Ë Ñ.Mðü.{ç³M>‹Ù Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ""D Mæü£æ þ-Ððþ$$™èþ¢… béÇà ^èþ$r*t †Ææÿ$-Væü$- nÁ&Édt :
çÜÐèþ*-Ðóþ-Ôèý…ÌZ °Æ>Ùèþ çÜ…fÄŒý$ çÜÓÆæÿ*‹³ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* "" D _{™èþ… ™èþ$…¨. béÇà Væü$Ç…_ {ç³™óþÅMæü…V> ^ðþç³μ-Ðèþ-Ë-íܯèþ ç³°-Ìôý§æþ$. BÐðþ$ A§æþ$Â-™èþ- ø£fi≤‘·|üdæ« q≥Hê •ø£åD≤\j·T+
çÙ*sìý…VŠü Ððþ$$™èþ¢… ç³NÆæÿ¢-Æÿ$$…¨. íÜ°Ðèþ* ^éÌê ^èþMæüPV> Ðèþ_a…¨. béÇà Ððþ$O¯èþ ¯èþsìý A° G糚yø °Ææÿ*-í³…^èþ$-Mæü$…¨. A…§æþÆæÿ$ ¯èþsîý-¯èþ-r$Ë$, Ýë…Móü- mHé. ÁøÏwüí, Ç.HÓ+. 7-1-282/C/A/1, IInd bò˛¢sY,
ò³ÆŠÿ-¸ë-ÆðÿïŒþÞ A§æþ$Â-™èþ…V> ^óþíÜ…¨. AÌêVóü Ðèþ$…kË, ÔèýÔé…MŠü, C…{§æþ-h™Œþ †Mæü °ç³#-×ý$Ë çÜçßý-M>-Ææÿ…™ø A¯èþ$-Mæü$-¯èþ²¨ A¯èþ$-Mæü$¯èþ² Ñ«§æþ…V> ™ðþÆæÿ-Mðü- IOB ô|Á{À˝Ÿã+≈£î m<äTs¡T>±, ã\ÿ+ù|≥, ôV’≤<äsêu≤<äT ` 18.
^éÌê »êV> ^óþÝëÆæÿ$. Ðèþ*§æþ-ÆæÿØ-Mæü$yæþ$ {ç³M>‹Ù D _{™é°² A§æþ$Â-™èþ…V> ™ðþÆæÿ- MìüP…^èþyæþ… fÇ-W…¨-'' A¯é²-Ææÿ$. 9396509324 / 9948673040