PHẦN MỞ ĐẦU Lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng

nhân dân là người sáng tạo nên lịch sử - động lực của các cuộc cách mạng, tuy nhiên sức mạnh của quần chúng chỉ có thể phất huy đầy đủ, đúng đắn khi có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng chân chính. Chính trên ý nghĩa đó áp dụng vào thực tế cách mạng Việt Nam: muốn làm cách mạng thì "Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy" Luận điểm nêu trên của Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng đó không phải là tổng số quần chúng gộp lại một cách cơ học mà là khối đại đoàn kết toàn dân được giáo dục được giác ngộ, có tổ chức được dẫn dắt bởi đường lối đúng đắn của một chính Đảng vô sản. Đảng cộng sản có trách nhiệm như "người cầm lái", người dẫn đường: Đảng có trách nhiệm hoạch định đường lối đúng đắn và đưa đường lối đó vào quần chúng để giác ngộ, tập hợp, tổ chức nhân dân đứng lên đấu tranh thực hiện giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định nhất đảm bảo thắng lợi của cách mạng. PHẦN KẾT LUẬN Nhìn chung trong vòng 20 năm cải tạo và xây dựng theo định hướng xã hội chủ của Đảng mặc dù vấp phải khó khăn trở ngại chồng chất, phải đối đầu với chiến tranh phá hoại ác liệt, Miền Bắc đã đạt nhiều thành tựu rất ý nghĩa: Một hình thái kinh tế - xã hội mới, hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa quá độ mới ban đầu được

Trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta đã trải qua nhiều năm tháng vừa làm. quan điểm thống nhất nước nhà. Những sai lầm thiếu sót đó là những bài học đã được trả giá cho sự trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm của Đảng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của cách mạng nước ta. . Đại hội đánh giá tình hình. Đồng thời thu được một số thành tựu đáng kể trên mặt trận kinh tế . giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. quan điểm tạo sức mạnh tổng hợp của cả nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. đề ra đường lối đổi mới toàn diện đặc biệt là về kinh tế.kiến lập trong đó quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí chủ đạo.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) diễn ra trong lúc . Đất nước ta đã nhanh chóng thống nhất về mặt Nhà nước. có một số cơ sở nước kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội và có một hệ thống giá trị xã hội đã phát huy được tính ưu việt trên nhiều mặt. Tuy nhiên quyết định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc cũng còn nhiều tồn tại và khuyết tật cần khắc phục sửa chữa. tổng kết một bước công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong tùy thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước và quá trình tìm tòi con đường đổi mới đất nước (1975 .văn hóa. vừa tìm tòi . Từ 1986 đến nay vai trò tiên phong của Đảng là lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước theo đường lối đổi mới của Đảng: .Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12/1986) đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thiết lập được hệ thống chuyên chnhs vô sản trên phạm vi cả nước. Từ đó tạo ra sức mạnh chung. Dưới chính sách của Nghị quyết Trung ương 24 của Đảng với quan điểm đắn đắn: quan điểm cả nước. sai lầm nhưng nhờ đó Đảng ta ngày càng có quan niệm đúng đắn và đầy đủ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.quá trình đó thực tế không tránh khỏi những thiếu sót.1986) dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã thu được một số thành tựu đáng kể.

do nhân dân. của các biến đổi cách mạng sâu sắc và là người tổ chức và lãnh đạo duy nhất mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996) đã kiểm điểm khả năng của 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội VII. xa hơn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.hiện đại hóa). Xã hội đến năm 2000. . .Đảng luôn luôn quán triệt trong mọi hoạt động của mình.Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đứng ở vị trí trung tâm của các sự kiện lịch sử vĩ đại. quan điểm sự nghiệp cách mạng là của nhân dân.thời kỳ đẩy mạnh (công nghiệp hóa . . của nhân dân lãnh đạo và của cả dân tộc Việt Nam. Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng gồm 70 năm qua trên đất nước ta . Biện pháp có hiệu lực để thắt chặt mối quan hệ . và vì nhân dân. Lần đầu tiên thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và vạch ra chiến lược phát triển kinh tế. Đảng không có lợi ích nào khác. Ngoài việc phục vụ nhân dân. Độc lập dân tộc.thực hiện trong nước và quốc tế có những biến động phức tạp. tự do hạnh phúc cho nhân dân là mục đích. phải lấy dân làm gốc" Đảng ta luôn luôn tự nhắc nhở rằng tệ quan liên. Đại hội đã đi vào lịch sử "bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới .Đảng đại biêutrung thành và đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân. Sở dĩ có được vinh quang đó là vì. Đại hội tiếp tục phát triển hoàn chỉnh đường lối đổi mới. thời cửa quyền làm cho Đảng xa dời quần chúng và làm suy yếu Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một nguy cơ lớn mà Đảng cầm quyền cần phải tránh. lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng Sản Việt Nam. tổng kết 10 năm đổi mới và đề ra mục tiêu phương hướng. Với từ đại hội VIII đến nay Đảng ta vẫn là Đảng giữ vai trò tiên phong lãnh đạo và đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh hơn. nhiệm vụ trong thời kỳ mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

đúng đanư.Đảng biết nắm vững và vận dụng sáng tạo cách mạng Mác . chú trọng kết hợp hài hòa lợi ích cách mạng nước ta với lợi ích cách mạng thế giới. Nhờ đó mà Đảng đề ra được nhiều đường lối chủ trương và chính sách sát hợp. học tập có phê phán kinh nghiệm của phong trào cộng sản quốc tế.giữa Đảng với quần chúng là tổ chức cho quần chúng trực tiếp tham gia xây dựng Đảng. cho phép giải quyết đúng đắn các vấn đề do thực tiễn cách mạng đề ra.s Cách mạng là sáng tạo. . có ý thức kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ra đường lói chủ trương độc lập tự chủ. chân lý cụ thể. sản phẩm trí tuệ vào việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác Lênin với thực tiễn đất nước và tinh hoa truyền thống dân tộc.Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. . Quán triệt quan điểm đó Đảng luôn luôn có ý thức vận dụng một cách độc lập và sáng tạo Mác .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful