You are on page 1of 2

Savaitin tarprinkin analiz

2012 m. balandio 16 d.

Per paskutines 5 prekybos dienas dauguma analizuojam finans rink koregavosi toliau. Didiausi minus sugeneravo JAV akcijos (1.90%) bei Europos Azijos akcijos (-1.40%). Tuo tarpu daugiausiai brango saugiomis laikomos finans rinkos: JAV obligacijos (+1.51%) bei auksas (+1.60%). Analizuojant mnesinius pokyius galima pastebti, kad paskutinis mnuo bendrai buvo gana prastas. Tik 3 finans rinkos i analizuojam 10 per mint laikotarp sugebjo pabrangti. Per mint laikotarp prasiausiai seksi Europos Azijos akcijoms (4.26%) ir besivystani rink akcijoms (-3.49%). Tuo tarpu didiausi plius pasiek JAV obligacijos (+2.55%). velgiant metinius pokyius matome, kad situacija ioje vietoje toliau ilieka gana teigiama. Pagal didiausi kainos prieaug pirmoje vietoje ilieka JAV obligacijos (+15.86%). Antroje vietoje sutinkame auks (+13.35%). Na o treioje ilieka JAV nekilnojamas turtas (+12.60%). Tuo tarpu didiausi minus sugeneravo besivystani rink akcijos (-11.48%). Analizuojant deinje pateikt bendrin indeks galima pastebti, kad jam jau kuris laikas niekaip nepavyksta viryti pastarj vieneri met maksimumo. Tai vis pirma galima bt vertinti kaip silpnumo enkl, kas artimiausioje ateityje gali reikti dar didesn kain korekcij. Taiau tai taip pat gali bti tam tikra stotel prie tolimesn kilim. emiau pateikiamas JAV nekilnojamo turto indekso vieneri met kainos grafikas. Pagal paskutinius Mnesinio investicinio tyrimo parodymus, analizuojama rinka yra teigiamoje tendencijoje. T taip pat gerai patvirtina deinje pateiktas grafikas (alia kylanti tendencijos linija). Pastaruoju metu analizuojamas indeksas buvo kakiek pasikoregavs bei pasiek svarb palaikymo lyg (alia horizontali linija). ioje vietoje suaktyvjo pirkjai ir indeksas atsities. Taiau jei artimiausiu metu JAV nekilnojamas turtas smuks emiau minto svarbaus palaikymo lygio, tai gali reikti neigiamos tendencijos pradi. Ivados: dauguma riziking finans rink, po pastaruosius 6 mnesius trukusio spdingo brangimo, perjo korekcin stadij. Kaip jau kur laik buvo akcentuojama, to ir buvo galima tiktis. Kol kas kain korekcija nra enkli, taiau sulaukus 10 15% kain smukimo galima bt vl pradti iekoti teigiam enkl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
130

Tarprinkins analizs suvestin Indeksai 1 sav., % 1 mn., % JAV obligacijos (IEF) 1.51% 2.55% Auksas (GLD) 1.60% 0.80% JAV nekilnojamas turtas (VNQ) -1.02% -0.22% Besivystani rink obligacijos (EMB) 0.68% -0.46% JAV akcijos (SPY) -1.90% -1.55% JAV doleris (UUP) -0.18% -1.16% Tarptautins obligacijos (BWX) 0.83% 0.97% aliavos (DBC) -1.25% -2.95% EAFE akcijos (VEA) -1.40% -4.26% Besivystani rink akcijos (VWO) -1.39% -3.49%

1 m., % 15.86% 13.35% 12.60% 11.29% 6.52% 3.07% 2.20% -8.37% -11.14% -11.48%

120

110

100

90

80

70 2011.04.13 UUP

Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

2011.06.13
IEF BWX

2011.08.13
EMB SPY

2011.10.13
VEA VWO

2011.12.13
VNQ

2012.02.13
DBC GLD

2012.04.13
Bendras

65

JAV nekilnojamas turtas


63 61 59 57 55 53

51
49 47 2011.04.14
Duomenys: finance.yahoo.com | Synergy Finance

2011.06.14

2011.08.14

2011.10.14

2011.12.14

2012.02.14

1 info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com

Savaitin tarprinkin analiz


2012 m. balandio 16 d.

Atsakomybs apribojimas UAB Synergy Finance (Bendrov) yra licencijuota finans patarjo mon priirima Lietuvos banko. Bendrov neatsako ir neprisiima sipareigojim dl kit asmen investicini rezultat. Bendrov ir jos darbuotojai gali turti trumpsias arba ilgsias analizje minim finansini priemoni pozicijas. Analizje minimos strategijos, rodikliai ar kita mediaga yra pateikiama tik vietimo bei mokymo tikslais ir neturt bti vertinama kaip kvietimas ar pasilymas pirkti ar parduoti konkreias finansines priemones, taip pat negali bti jokio vliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. UAB Synergy Finance leidin pareng remdamasi asmenine nuomone bei vieai prieinama informacija, gauta i, bendrovs nuomone, patikim, taiau jos paios nepatikrint altini. Analizje pateikiama informacija yra bendro pobdio. Bendrov negali garantuoti, kad analizs skaitymo metu joje pateikta informacija nebus pasikeitusi. Atsivelgiant tai, Bendrov neprisiima atsakomybs u analizje skelbiamos informacijos isamum, tikslum ir jos savalaik atnaujinim bei pasilieka teis bet kuriuo metu keisti ir papildyti jos turin. Bendrov negarantuoja, kad analizje apvelgiamos bei lyginamos investavimo strategijos ar pateikiami rodikliai bus pelningi, ar, kad jie pads ivengti nuostoli. Pateikiami praeities rezultatai negarantuoja pelno ateityje. Nepatariama priiminti investavimo sprendim remiantis tik analizje pateikta informacija. Visais atvejais yra btina asmenikai atlikti isam tyrim arba pasikonsultuoti su licencijuotu asmeniniu investicij konsultantu, siekiant nustatyti Jums tinkamiausi investavimo krypt. Nei visas leidinys, nei atskiros jo dalys negali bti kopijuojami, dauginami, perspausdinami, ar kitaip atgaminami be bendrovs sutikimo. Leidinys parengtas pagal Bloomberg, Yahoo Finance, OECD, Synergy Finance informacij. Copyright UAB FP Synergy Finance. Visos teiss saugomos. Daugiau informacijos ir duomen iekokite www.synergy-finance.com.

2 info@synergy-finance.com

www.synergy-finance.com