You are on page 1of 4

Koszty rachunkowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Skocz do: nawigacji, szukaj Koszty - wyraone wartociowo zuycie czynnikw produkcji, wykorzystanie zasobw ludzkich, usug obcych w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Koszty mona klasyfikowa na wiele sposobw. Mona wyrni trzy podstawowe ukady kosztw:

ukad rodzajowy ukad funkcjonalny ukad kalkulacyjny

Spis treci
[ukryj]

1 Ukad rodzajowy[1] 2 Ukad funkcjonalny[2] 3 Ukad kalkulacyjny 4 Zobacz te 5 Przypisy

Ukad rodzajowy[1][edytuj]
Osobny artyku: Koszty rodzajowe. Ukad rodzajowy kosztw dzieli koszty wedug rodzaju i obejmuje nastpujce grupy kosztw: 1. amortyzacja - celowe wyraone wartociowo zuycie rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, 2. zuycie materiaw i energii - zuycie surowcw, materiaw zapasowych, opakowa, paliwa, ksiek, czasopism, energii (elektrycznej, cieplnej, wodnej, spronego powietrza), 3. usugi obce - obrbka obca, usugi: transportowe, remontowe, cznoci, najmu, leasingu, bankowe, 4. wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu, 5. ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia - obciajce pracodawc skadki na ubezpieczenie spoeczne, fundusz pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych oraz inne wiadczenia na rzecz pracownikw: wydatki na bhp, szkolenia, ochron zdrowia, 6. podatki i opaty - podatki: od nieruchomoci, rodkw transportu oraz opaty: skarbowe, notarialne, administracyjne, sdowe, za zanieczyszczanie rodowiska, 7. pozostae koszty rodzajowe - podre subowe, ubezpieczenie majtkowe, stypendia, reklama nie ujta w innych pozycjach.

Ukad funkcjonalny[2][edytuj]
Ukad funkcjonalny dzieli koszty wedug miejsc powstawania kosztw. 1. koszty dziaalnoci podstawowej (produkcyjnej, handlowej, usugowej)- w wypadku dziaalnoci produkcyjnej na tym koncie ksiguje si bezporednie koszty zwizane z t dziaalnoci, obejmujce: zuycie materiaw bezporednich, wynagrodzenie pracownikw bezporednio produkcyjnych, obrbk obc, koszt przygotowania nowej produkcji, 2. koszty wydziaowe - porednie koszty wytwarzania ponoszone na wydziaach produkcji podstawowej, obejmujce koszty amortyzacji i remontu maszyn, transportu wewntrznego, zuytych narzdzi, owietlenia, ogrzewania i utrzymania czystoci wydziau, 3. koszty zarzdu- wynagrodzenia kierownictwa firmy i oglnego zarzdu, koszty podry subowych, cznoci, biurowe, reprezentacji i reklamy firmy, podatki i ubezpieczenia, koszty utrzymania magazynw, laboratoriw oraz subowych samochodw osobowych; 4. koszty zakupu - zwizane bezporednio z zakupem materiaw jak np. zaadunku i wyadunku, przewozu, ubezpieczenia w trakcie przewozu. 5. koszty sprzeday - dotycz sprzedawanych wyrobw i obejmuj: koszty opakowania, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia, reklamy oraz podatek akcyzowy od wyrobw. 6. koszty dziaalnoci pomocniczej- koszty wydziaw: remontowego, transportowego, kotowni oraz jednostek bytowych i socjalnych: stowki, hotelu robotniczego, domu wczasowego.

Ukad kalkulacyjny[edytuj]
Ukad kalkulacyjny klasyfikuje koszty w tzw. pozycje kalkulacyjne niezbdne do obliczenia kosztu wytworzenia produktu. Dzieli on koszty nastpujco:

koszty bezporednie o materiay bezporednie, o pace bezporednie, koszty porednie o koszty wydziaowe, o koszty zarzdu, o koszty sprzeday.

Bazujc na klasyfikacji kosztw w ukadzie kalkulacyjnym mona obliczy rne wielkoci kosztw, w szczeglnoci za:

techniczny koszt wytworzenia, bdcy sum kosztw bezporednich i kosztw wydziaowych, koszt cakowity (zakadowy, fabryczny) koszt wytworzenia, bdcy sum technicznego kosztu wytworzenia oraz kosztw zarzdu, koszt wasny sprzeday (peen koszt wasny), bdcy sum wszystkich kosztw bezporednich i porednich.

Ukad kalkulacyjny jest charakterystyczny dla rachunku kosztw penych. W rachunkowoci istniej rwnie inne systemy rachunku kosztw, wrd ktrych najbardziej rozpowszechni si rachunek kosztw zmiennych. Klasyfikuje on koszty wedug kryterium zmiennoci w zalenoci od zmian wielkoci produkcji. W ramach tego rachunku kosztw wyrnia si:

Koszty zmienne
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Skocz do: nawigacji, szukaj Koszty zmienne s to nakady przedsibiorcy zwizane bezporednio z produkcj. Ich poziom zaley wprost od rozmiarw produkcji. Tak wic wynosz zero gdy nic si nie produkuje, a rosn wraz ze zwikszaniem si rozmiarw produkcji. Kosztami zalenymi od zmian wielkoci produkcji s koszty bezporednie (surowce, towar, roboczogodziny itp.) wraz z niektrymi wydziaowymi kosztami ruchu, na przykad: energia lub paliwo na cele technologiczne i napdowe. Koszt zmienny obejmuje wic te wszystkie rodzaje nakadw w przedsibiorstwie, ktre nie wchodz w skad kosztw staych. Tak wic koszty cakowite ( TC od ang. Total Cost) rwnaj si sumie kosztw staych ( FC od ang. Fixed Costs ) i kosztw zmiennych ( VC od ang. Variable Costs ), co mona zapisa:

TC = FC + VC

Koszty zmienne s ujmowane i kontrolowane w przekroju produktw.

Koszty stae
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Skocz do: nawigacji, szukaj Koszty stae - nakady, ktre musi ponosi przedsibiorca, niezalenie od wielkoci produkcji. Nawet wwczas, gdy w przedsibiorstwie nic si nie produkuje, ponosi on takie nakady jak czynsze dzierawne, procenty od kredytw, koszty konserwacji, pace stranikw i sub administracyjnych, czsto pensje pracownicze (w przypadku sztywnego rynku pracy). Koszty stae trzeba paci niezalenie od wielkoci produkcji, a wic bez wzgldu na to czy si produkuje czy nie. Koszty stae stanowi te koszty, ktre nie reaguj na zmiany wielkoci produkcji, poniewa zale na przykad od upywu czasu i bez wzgldu na ilo wytworzonych w danym okresie produktw najczciej pozostaj na niezmienionym poziomie, na przykad: pace pracownikw administracji i kierownictwa jednostki, energia ogrzewcza i owietleniowa, utrzymanie czystoci itp. Koszty stae s gwnym skadnikiem kosztw dla wielu przedsibiorstw, zwaszcza dostarczajcych usugi, m.in. restauracji, kin, teatrw, hoteli.

W analizie dugookresowej nie wyszczeglnia si kosztw staych. Przyjmuje si, e analiza dugookresowa to taka, w ktrej nie ma ju tych kosztw. W zalenoci od brany, okres ktry mona nazwa dugim jest rny. Dla sklepikarza koszt zatrudnienia pracownika jest kosztem staym w krtkim okresie, w analizie dugookresowej - sklepikarz moe zaoy rozbudow sklepu o np. nowe stanowisko kasjerki - wwczas bdzie potrzebowa nowych pracownikw, czyli wraz ze wzrostem "produkcji" (ktra w tym przypadku jest usuga sprzeday) ronie koszt najmu pracownikw, ktry w analizie miesicznej byby stay.