You are on page 1of 5

CNG TY CP THNG MI & SN XUT HP PHT

TNG HP D TON BO GI
HNG MC: IU HA KHNG KH
CNG TRNH:
A IM : TP.H NI
CH U T: CTY GAMMA

Thng 12, nm 2011

BO GI THIT B MY VR
TT
A
1
2
3

Tn Sn Phm
THIT B
My iu ha Hng Daikin,
My iu ha Hng Daikin,
My iu ha Hng Daikin,

Model

RXYMQ6PVE
FXDQ32PBVE
FXDQ63NBVE
TNG(USD)
Tng gi tr phn thit b trc thu (VN)
Thu VAT (10%)
Tng gi tr phn thit b sau thu
Tng gi tr phn thit b sau thu lm trn

Ghi ch:
TgiUSDtmtnhl1USD=22.000Vn.
Bohnh:12thngchotonbthitb,ringmynnbohnh12thng
Bogichiulctrongvng5ngyktngy22/03/2012
Phngthcthanhton:
ot1:Thanhtontrc30%gitrphnthitbngaykhikhpngvti100%gitrphnthitbn

GI THIT B MY VRV3_S
Cng Sut
(Btu/h)

Xut
x

SL

Thailand
Thailand
Thailand

1
1
1

B
B
B

n Gi
(VND)

5,525
895
1,103

TNG(USD)
r phn thit b trc thu (VN)
Thu VAT (10%)
gi tr phn thit b sau thu
phn thit b sau thu lm trn

khpngvti100%gitrphnthitbngaykhicphiugiaohng
I DIN CNG TY CPTM & SX HP PHT

Nguyn nh Dng

Thnh Tin
(VND)
5,525
895
1,103
7,523
165,506,000
16,550,600
182,056,600
182,060,000

SX HP PHT